SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Oppdragsgiver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver."

Transkript

1 Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato Planid SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

2 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 av 43 Revisjon 00 Dato Utført av Line Bjørnstad Grønlie Kontrollert av Eva Vefald Bergsodden Godkjent av Eva Vefald Bergsodden Beskrivelse Planbeskrivelse med konsekvensutredning Planid Ref.

3 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2 av 43 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Bakgrunn Tiltaket Beskrivelse av ressursen Tiltakshaver Lokalisering Grunneier Dagens situasjon 6 2. Planprogrammet Sammendrag og kommentarer av mottatte innspill 7 3. Overordna føringer Nasjonale mål og retningslinjer Eksisterende planer og tillatelser Forslag til kommuneplan for Søndre Land kommune Reguleringsplan for Skøien Massetak Plankrav Reguleringsplan med konsekvensutredning Driftskonsesjon med driftsplan Forholdet til lovverket Beskrivelse av planforslaget Bakgrunn og begrunnelse for tiltaket Alternativer alternativet Hovedalternativet Planens avgrensning Areal og volum Tidsplan for gjennomføring Arealbruk Prinsipp for uttak av masser Utslipp Konsekvensutredning Konsekvensutredning formål og behandling Utredningskrav i henhold til forskrift om konsekvensutredning Metode Vurderinger av verdi Vurdering av omfang (effekt) Vurdering av konsekvens Alternativ 0 grunnlag for sammenlikning Miljø Landskap Kulturminner kulturmiljø 23

4 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 3 av Dyre- og planteliv/ Naturens mangfold Støv Støy Avrenning Landbruk Samfunn Friluftsliv og rekreasjon Transport og trafikk Barn og unges interesser Sysselsetting Behovet for masse Samfunnssikkerhet og beredskap Risiko og sårbarhet Tiltak for å redusere konsekvensene av tiltaket Sammenstilling og anbefaling Konklusjon 43 FIGURLISTE Figur 1 Bergrunnskart... 4 Figur 2 Kart som viser tiltakets lokalisering... 5 Figur 3 Ortofoto som viser dagens arealbruk... 6 Figur 4 Utsnitt fra forslag til kommuneplan for Søndre Land kommune Figur 5 Gjeldende reguleringsplan for Skøien massetak Figur 6 3D-visualisering av avsluttet og revegetert uttak fra fv Figur 7 Planens avgrensning Figur 8 Skala for vurdering av verdi Figur 9 Skala for vurdering av omfang Figur 10 Konsekvensvifte - viser hva konsekvensen blir på bakgrunn av... verdi og omfang. (Fra SVV sin V712) Figur 11 3D-bilde fra fv. 245 fremtidig uttak Figur 12 3D-bilde fra fv. 245 ferdig revegetert uttak Figur 13 Ortofoto med markering av automatisk fredet kullgrop Figur 14 Kart fra Naturbase som viser plassering av veikstarr Figur 15 Bonitetskart VEDLEGG Vedlegg 1 varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram for Skøien massetak og Mottatte innspill Vedlegg 2 Bilder fra 3D som viser tiltaket i fjernvirkning og nærvirkning Vedlegg 3 Kulturminnerapport fra Oppland Fylkeskommune Vedlegg 4 Støyberegninger Vedlegg 5 ROS-analyse

5 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 4 av INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Grunneier Ester Sand ønsker å regulere en utvidelse av Skøien massetak for å sikre fortsatt utnyttelse av et eksisterende uttak. Uttaket er en viktig leverandør av byggeråstoff til lokalmarkedet. Planarbeidet er varslet i brev til berørte rettighetshavere, naboer og myndigheter Forslag til planprogram ble lagt ut på offentlig ettersyn samtidig med at det ble varslet oppstart av planarbeidet. Høringsperioden var fra til Planmaterialet er utarbeidet med utgangspunkt i planprogram vedtatt av kommunestyret i Søndre Land kommune Norge AS har utarbeidet detaljreguleringsplan med reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning. 1.2 Tiltaket Tiltaket omfatter uttak av masser i Skøien massetak i Søndre Land kommune. Planområdet dekker et areal på 201,4 daa. Uttaksområdet dekker et areal på ca. 70 daa og rommer et uttaksvolum på ca faste m Beskrivelse av ressursen Dominerende bergart i området er gneis. Kvaliteten er god og massene benyttes i hovedsak til skogsbilveger, tomter og vegbygging. Figur 1 Bergrunnskart

6 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 5 av Tiltakshaver Tiltakshaver for uttak av masser er Odnes maskin AS. 1.5 Lokalisering Skøien Massetak ligger i nordenden av Randsfjorden, i Søndre Land kommune ca 800 meter fra kommunegrensa til Nordre Land. Planområdet ligger på gnr/bnr 24/1. Figur 2 Kart som viser tiltakets lokalisering 1.6 Grunneier Eier av gnr/bnr 24/1 er Ester Sand.

7 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 6 av Dagens situasjon Det er i dag uttak av masser i området. Øvrig areal innenfor plangrensen er i hovedsak skogkledd eller hogstflater. Figur 3 Ortofoto som viser dagens arealbruk

8 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 7 av PLANPROGRAMMET Det er utarbeidet planprogram for tiltaket i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i Søndre Land kommune Planprogrammet angir hvilke utredninger som er nødvendige for å få et godt og tilstrekkelig belyst beslutningsgrunnlag. Det er mottatt innspill på planprogrammet fra følgende: Oppland fylkeskommune Fylkesmannen i Oppland Direktoratet for mineralforvaltning Statens vegvesen Eidsiva vannkraft Forsvarsbygg Vedlegg 1: Varsel om oppstart for Skøien Massetak og mottatte innspill på planprogram 2.1 Sammendrag og kommentarer av mottatte innspill OPPLAND FYLKESKOMMUNE Sammendrag Regionalenheten 1. FK mener at det er positivt at planprogrammet legger opp til å utrede landskapsvirkning og beregne støy som en del av konsekvensutredningen. 2. De forventer at konsekvenser av tiltaket blir grundig vurdert og beskrevet i planmaterialet og at nødvendige avbøtende tiltak med hensyn på støy og støvflukt avsettes i plankartet og tas inn i bestemmelsene for å sikre at dette er på plass før utvidelsen av massetaket påbegynnes. 3. FK bemerker at det er uheldig at gjeldende reguleringsplan ikke er fulgt ved at massetaket har blitt utvidet mot nord i vernesonen og at vernesonen mot sørøst har blitt avskoget når det er forbud mot flatehogst av disse områdene. 4. FK forventer at hensynet til naboer og landskapsvirkningen gis tilstrekkelig vekt i planmaterialet og at det gjennom bestemmelsene settes gode rammer for utvidelsen av uttaket. 5. FK forventer at utfylt planskjema ligger ved saken når planforslaget sendes regionale myndigheter ved offentlig ettersyn og at PlanId påføres alle dokumenter. 6. FK anbefaler at reguleringsplanforslaget med SOSI-fil og PDF-fil oversendes kartverket for kontroll. Kulturarvenheten 7. De viser til brev av angående budsjett for kulturminneregistreringer. Kommentarer 1. Ok 2. Det er utarbeidet en støyberegning, konsekvensene for støy og støv er utredet i kap. 5.5 og det er lagt inn avbøtende tiltak i reguleringsbestemmelsene. 3. Tas til etterretning. 4. Dette er gjort og dokumentert gjennom 3D-modellen, bestemmelsene gir gode rammer for utvidelsen. 5. Ok 6. Ok. 7. Budsjettet ble bekreftet innen gitt frist, og området ble befart

9 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 8 av 43 FYLKESMANNEN I OPPLAND Sammendrag 1. FM er tilfreds med at det nå startes en planprosess i tråd med gjeldende lovverk som innbefatter planprogram. FM mener planprogrammet gjør godt rede for mål for planarbeidet, organisering av planprosessen og opplegg for medvirkning og at det beskriver de tema som skal belyses på en oversiktlig måte. 2. FM gjør oppmerksom på at rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging er erstattet av Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fra 26. september De ber om at dette innarbeides i det videre planarbeidet. 3. FM viser til temaveileder Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven. 4. FM forventer at det tas landskapshensyn ved utforming av uttaksområdet, og er tilfreds med at nær- og fjernvirkning av planlagt uttaksområde beskrives og dokumenteres i form av foto, terrengprofiler, 3D-modell o.l. De påpeker at skjerming av uttaksområdet bør vektlegges gjennom bevaring av eksisterende vegetasjon. De anbefaler at skjermingsbeltet reguleres til vegetasjonsskjerm (SOSI-kode 3060). 5. FM gjør oppmerksom på at naturmangfoldsloven prinsipper i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved offentlig beslutningstaking, og at vurderingen skal framgå av beslutningen. De ber om at vurderinger innarbeides i planbeskrivelsen, og at det tas hensyn til eventuelle naturverdier. FM er ikke kjent med at det er registrert arter eller naturtyper med særlig verdi for biologisk mangfold i planområdet. 6. FM forutsetter at planbeskrivelsen inneholder et arealregnskap som viser avgang av skogbruksarealer, fordelt på ulike markslag og bonitetsklasser. 7. FM forventer at det utarbeides en støyfaglig utredning med beregning og kartfesting av støysoner for planlagt massetak, og at evt. støytiltak innarbeides i planen. FM forventer at T benyttes for å vurdere boliger i nærheten av uttaksområdet. 8. FM minner om at kommunen kan skjerpe kravene i forurensningsforskriftens kap. 30 i reguleringsbestemmelsene, men har ikke anledning til å tillate lempeligere krav. 9. FM er tilfreds med at det skal utarbeides en analyse for risiko og sårbarhet. De anbefaler at det tas utgangspunkt i kommunens overordna ROS-analyse samt sjekkliste for ROS på planoppland.no 10. FM påpeker at det er avgjørende at det gjøres en grundig vurdering og planlegging av avslutning og istandsetting av området etter uttak. De anbefaler at beskrivelse og krav til istandsetting innarbeides som et eget punkt i planprogrammets kap. 11 (utredningsbehov). 11. FM ber om at SOSI-fil og PDF-fil oversendes Statens kartverk. Kommentarer 1. Ok 2. Dette ble endret i planprogrammet og er tatt med videre i planarbeidet. 3. Planarbeidet er utført med kjennskap til temaveilederen. 4. Det er regulert inn skjermingsbelte rundt hele uttaket. 5. Naturmangfoldslovens prinsipper er lagt til grunn for planarbeidet. 6. Det er innarbeidet et arealregnskap i kap Det er utarbeidet støyberegninger som er kommentert i kap. 5.5 og vedlagt i vedlegg 4 8. Ok 9. Det er utarbeidet en ROS-analyse som ligger vedlagt. 10. Dette er beskrevet og utredet gjennom tema landskap og dokumenteres i 3D-modellen. 11. Ok DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING Sammendrag 1. DMF påpeker at forslag til planprogram synes å fange opp de mest aktuelle problemstillingene for denne type tiltak. De savner noe mer informasjon om ressursen, men ser at dette kommer i konsekvensutredningen.

10 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 9 av DMF anbefaler at det ikke settes en nedre kotehøyde for uttaket i reguleringsplanen. Planer for drift, avslutning og istandsetting er forhold som fastsettes i driftsplanen. 3. DMF viser til at det står nevnt i planprogrammet at driftsplanen skal revideres hvert femte år, de anbefaler at dette ikke tallfestes siden kart og snitt skal ajourføres når DMF finner det nødvendig. 4. DMF viser til det som står i planprogrammet om at det er krav om driftskonsesjon for uttaket. 5. DMF ber om at SOSI-fil av planforslaget blir gjort tilgjengelig når planforslaget sendes på høring. Kommentarer 1. Det er lagt inn mer informasjon om ressursen i konsekvensutredningen 2. Det er ikke satt en nedre kotehøyde for uttaket i reguleringsbestemmelsene. 3. Setningen ble tatt ut av planprogrammets kap Driftskonsesjonssøknaden ble sendt inn til behandling før , driftsplan sendes på høring samtidig med reguleringsplanforslaget. 5. Ok STATENS VEGVESEN Sammendrag 1. SVV opplyser at Fv. 33 har en årsdøgnstrafikk (ÅDT) på 4248 biler og en fartsgrense forbi området på 80km/t. 2. SVV krever at planbeskrivelsen gir en beskrivelse av trafikkforhold og forventet bruk av avkjørselen (mengde og type kjøretøy). 3. SVV forutsetter at avkjørselen utformes i tråd med kravene i håndbok N100 (tidl. 017), og at det reguleres en tilstrekkelig frisiktsone for avkjørselen med tilhørende bestemmelser. 4. Fv. 33 har en generell og regulert byggegrense på 50meter fra midtlinje veg. De forutsetter at denne blir videreført. Kommentarer 1. Ok 2. Dette vil bli gjort i konsekvensutredningen. 3. Avkjørselen er regulert lik som i reguleringsplanen for fylkesvegen. 4. Ok EIDSIVA VANNKRAFT Sammendrag Utløpstunnelen fra Dokka kraftverk ligger på det nærmeste ca. 400 meter nord-øst for den planlagte ytterbegrensningen for uttaket og ca. 60 meter lavere enn planlagt såle i bruddet og Eidsiva har derfor ingen betenkeligheter eller innvendinger til prosjektet. FORSVARSBYGG Sammendrag Forsvarsbygg kan ikke se at planen vil ha konsekvenser for Forsvarets eiendom, virksomhet eller arealbruksinteresser og har derfor ingen merknader.

11 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 10 av OVERORDNA FØRINGER 3.1 Nasjonale mål og retningslinjer To retningslinjer fra Miljøverndepartementet kan komme til anvendelse i planarbeidet. Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. (Miljøverndepartementets T 1442/2012) angir krav til hvordan støyforhold skal behandles i ulike arealplaner. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.september 2014). «Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.» 3.2 Eksisterende planer og tillatelser Forslag til kommuneplan for Søndre Land kommune Planområdet ligger inne i forslag til kommuneplan for Søndre Land kommune som område for råstoffutvinning og område med gjeldende reguleringsplan. Det er krav om reguleringsplan før uttaket kan utvides. Figur 4 Utsnitt fra forslag til kommuneplan for Søndre Land kommune

12 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 11 av Reguleringsplan for Skøien Massetak Gjeldende reguleringsplan for Skøien Massetak ble vedtatt Figur 5 Gjeldende reguleringsplan for Skøien massetak 3.3 Plankrav Reguleringsplan med konsekvensutredning I tillegg til oppfylt utredningsplikt (KU) er det nødvendig med vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen gir bestemmelser om uttakets ytre begrensning, ferdigstilling etter avsluttet uttak, skjermingssoner, driftstider og tiltak for å redusere tiltakets konsekvenser for omgivelsene Driftskonsesjon med driftsplan Søknad om driftskonsesjon skal sendes Direktoratet for mineralforvaltning. Det skal utarbeides en driftsplan for uttaket etter de retningslinjer Direktoratet for mineralforvaltning har for slike planer. Driftsplanen skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning. Driftsplanen skal inneholde planer for etappevis drift av uttaket og avslutning med istandsetting. Driftsplanen skal også inneholde tiltak for sikring både under drift og etter avslutning. Driftsplanen skal ligge som vedlegg til søknad om driftskonsesjon. 3.4 Forholdet til lovverket Plan- og bygningsloven Det blir utarbeidet reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser blant annet basert på utarbeidet planprogram og høringen av dette. Forholdet til jord og skogbrukslovgivningen blir avklart gjennom behandlingen etter plan og bygningsloven. Reguleringsplanen gir bestemmelser om uttakets ytre begrensning, ferdigstilling etter avsluttet uttak, skjermingssoner, forholdet til automatisk fredede kulturminner, retningslinjer for forurensning og konsekvenser for omgivelsene. Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) Loven regulerer kommersiell leting, undersøking og utvinning av alle mineralske ressurser bortsett fra olje, gass og vann. Loven får dermed direkte innvirkning på denne planprosessen.

13 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 12 av 43 Forurensningsloven Forskrift om begrensning av forurensning kap 30 er fastsatt av Miljøverndepartementet 17 september 2009 ( med ikrafttreden 1 jan 2010) med hjemmel i lov 13 mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall ( Forurensningsloven). Forurensningsforskriften kap 30 skal alle tiltak følge, såfremt ikke Fylkesmannen finner det nødvendig med strengere krav etter forurensningsloven 11. Naturmangfoldsloven Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Tiltaket skal vurderes ut fra naturmangfoldloven av 19. juni og Kulturminneloven Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og kulturmiljøer. Konsekvensutredningen forutsetter å avklare eventuelle konflikter med kulturminner og kulturmiljøer. Dersom tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede kulturminner, må kulturminnemyndighetene ta stilling til eventuell dispensasjon fra den automatiske fredningen. Undersøkelsesplikten i henhold til 9 blir ivaretatt gjennom konsekvensutredningen. Vannressursloven Tiltakshaver vurderer det slik at det aktuelle tiltaket ikke vil påvirke forholdene i vassdraget i en slik grad at det må søkes om tillatelse fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) med hjemmel i vannressursloven. Folkehelseloven Tiltaket skal belyses ut fra Folkehelseloven kap 3 om miljørettet helsevern. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Øvrig lovverk Det er ikke kjent at tiltaket må belyses i forhold til eller vil kreve tillatelse etter annet lovverk. Det antas at sektormyndighetene i forbindelse med høringen av konsekvensutredningen i så fall vil informere tiltakshaver om dette.

14 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 13 av BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 4.1 Bakgrunn og begrunnelse for tiltaket Det er behov for masser i regionen. Skøien massetak er et godt alternativ for utnyttelse av ressursen. Kvaliteten på massene er bra. Det er allerede uttak av masser i området, slik at en ikke behøver å gå inn i uberørte naturområder. Det anses som hensiktsmessig å fortsette uttak av masser i tilknytning til et allerede etablert uttak framfor å måtte etablere nye uttak i inngrepsfrie områder. Området ligger strategisk til med nær tilknytning til Fv.33. Området er viktig for det lokale og regionale markedet nå og i årene fremover. 4.2 Alternativer alternativet 0-alternativet innebærer at de tiltak som er i henhold til gjeldende planer og godkjente søknader vil bli gjennomført. Uttaket ferdigstilles i henhold til gjeldende reguleringsplan og istandsettes Hovedalternativet Det valgte alternativet, hovedalternativet, ligger til grunn for utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning. Uttaket utvides mot nordvest. Permanente bruddvegger skal istandsettes og revegeteres. Figur 6 3D-visualisering av avsluttet og revegetert uttak fra fv Planens avgrensning Reguleringsplanen avgrenses med et skjermingsbelte rundt hele uttaket, og mot Fv. 33 i sør.

15 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 14 av 43 Figur 7 Planens avgrensning 4.4 Areal og volum Planområdet dekker et areal på 201,4 daa. Eksisterende uttaksområde dekker et areal på ca. 30 daa og det som nå foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak dekker et areal på 69,9 daa. Regulert uttak rommer et uttaksvolum på ca faste m Tidsplan for gjennomføring Antatt årlig uttak er basert på dagens etterspørsel som er ca faste m 3. Dersom årlig uttak holder seg relativt konstant vil driftsperioden for uttaket strekke seg fram til ca. år Det presiseres at tidsperspektivet som er angitt som antatt uttakstid for hele uttaket, er basert på dagens etterspørsel. En endring i marked og etterspørsel vil føre til at total driftstid endres. 4.6 Arealbruk Det er utarbeidet reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for tiltaket. Reguleringsplanen viser fordelingen mellom ulike arealbruksformål innenfor planområdet. Prosjektets totale areal er på 201,4 daa og fordeler seg som vist i tabell.

16 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 15 av 43 Tabell 1 Arealbruk AREALBRUK Arealbruksformål Areal/daa Steinbrudd og masseuttak 69,9 Kjøreveg 5,9 Annen veggrunn grøntareal 8,0 Vern av kulturmiljø eller kulturminne 5,5 Vegetasjonsskjerm 112,1 4.7 Prinsipp for uttak av masser Steinmassene i det utvidede uttaksområdet er tenkt tatt ut med «ostehøvelprinsippet» der en starter på toppen og tar lag for lag nedover, ned til et nedre uttaksnivå på ca kote Utslipp Relevante utslipp fra uttaket er avrenning, støv og støy. Disse tema er behandlet under kap.5.5 og 5.6 Miljø og samfunn - beskrivelse, konsekvenser og avbøtende tiltak.

17 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 16 av KONSEKVENSUTREDNING 5.1 Konsekvensutredning formål og behandling Formålet med konsekvensutredningen er å gi en oversikt over virkningene av tiltaket som helhet. Konsekvensutredningen skal gi en redegjørelse for hva som kan gjøres for best mulig å tilpasse tiltaket til omgivelsene og for å avbøte negative konsekvenser for omgivelsene. Foreliggende planforslag med konsekvensutredning (KU) er utarbeidet i henhold til fastsatt planprogram og i henhold til forskrift om konsekvensutredninger fastsatt 19.desember Tema for konsekvensutredningen er fastlagt i godkjent planprogram. Høringsuttalelsene skal dermed gå på om kravet i planprogrammet er oppfylt gjennom konsekvensutredningen. Utarbeidet planforslag med konsekvensutredning skal sendes på offentlig ettersyn til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut på offentlig høring. 5.2 Utredningskrav i henhold til forskrift om konsekvensutredning Reguleringsplan for Skøien massetak hører inn under de planer som i henhold til forskriftens 2 pkt d) alltid skal utredes etter forskrift om konsekvensutredninger: «områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål». 5.3 Metode Konsekvensutredningen og planforslaget vil omhandle kun et hovedalternativ. Alternativet skal vurderes opp mot 0-alternativet. I konsekvensutredningen er det benyttet en forenklet metodikk, for vurdering av ikke prissatte konsekvenser, med utgangspunkt i håndbok V712 fra Statens vegvesen. Utredningen av ikkeprissatte konsekvenser bygger på en systematisk tre-trinns prosedyre som følger håndbok V712: Trinn 1 omfatter beskrivelse og vurdering av temaets status og verdi innenfor influensområdet. Verdi angis på en tredelt skala liten, middels og stor verdi. Det er utarbeidet kriterier for fastsettelse av verdi innenfor hvert fagtema. Trinn 2 omfatter en vurdering av hvilken type og grad av omfang (positivt eller negativt) det planlagte utbyggingsalternativet medfører for de enkelte fagtema. Omfang angis på en fem delt skala fra stort negativ middels negativt lite/intet - middels positivt stort positivt. Trinn 3 omfatter en vurdering av konsekvens basert på en syntese av verdi og omfang. Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativet. Etter at verdi og omfang av hvert miljø er bestemt, blir konsekvensen fastlagt ved bruk av matrisen som er vist på figur 10. Konsekvensen er et uttrykk for om tiltaket medfører fordeler eller ulemper i forhold til referansesituasjonen. Konsekvensene angis på en nidelt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (----) Vurderinger av verdi Status og forutsetninger for det aktuelle utredningstema innenfor planområdet blir beskrevet og vurdert. Hensikten med en verdivurdering er å skille mellom verdifulle og mindre verdifulle delområder. I verdivurderingene er det verdiene i 0-alternativet som legges til grunn. Verdivurderingene for hvert delområde angis på en glidende skala fra liten til stor verdi. Vurderingen skal vises på en figur der verdien markeres med en pil på en linjal som vist i figur 8

18 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 17 av 43 under. Linjalen er sammenfallende med x-aksen i konsekvensvifta i figur 10. Skalaen er glidende og pilen skal flyttes oppover eller nedover for å nyansere verdivurderingen. Figur 8 Skala for vurdering av verdi Vurdering av omfang (effekt) Med vurdering av omfang (effekt) menes hvordan og i hvilken grad interesser i reguleringsområdet vil bli påvirket av tiltaket. Omfang er en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike temaene. Omfanget vurderes i forhold til 0- alternativet som er dagens situasjon inkludert forventet endring i analyseperioden (inkludert vedtatte planer). Omfangsvurderingene angis på en glidende skala fra stort negativt til stort positivt omfang. Vurderingen skal vises på en figur der omfanget markeres med en pil på en linjal, se figur 9. Det kan være behov for å nyansere omfangsvurderingene ytterligere. Dette kan gjøres ved at pilen flyttes til høyre eller venstre innen en kategori. Linjalen er sammenfallende med y-aksen i konsekvensvifta i figur 10. Figur 9 Skala for vurdering av omfang Vurdering av konsekvens I vurdering av konsekvensgrad blir verdiene sammenstilt med omfang (effekt). Konsekvensen er de fordeler og ulemper tiltaket medfører i forhold til 0-alternativet. Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0-alternativet er en vurdering gjort før eventuelle avbøtende tiltak. For de tema der det er beskrevet avbøtende tiltak, vil tiltakets negative konsekvenser bli redusert etter gjennomføring av avbøtende tiltak.

19 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 18 av 43 Figur 10 Konsekvensvifte - viser hva konsekvensen blir på bakgrunn av verdi og omfang. (Fra SVV sin V712). 5.4 Alternativ 0 grunnlag for sammenlikning Alternativ 0 er konsekvensutredningens referanse. Alternativ 0 er dagens situasjon inkludert forventete endringer uten tiltaket i analyseperioden. Analyseperioden settes til 20 år. 0-alternativet her er uttak av masser i henhold til gjeldende reguleringsplan, uttaket istandsettes deretter, etterbruken av uttaket er skogbruk.

20 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 19 av Miljø Landskap Eksisterende situasjon Planområdet ligger på øst-siden av Randsfjorden og er en del av dalrommet i øvre del av Randsfjorden. Terrenget heller i hovedsak mot sørvest og har flere bratte skrenter. Landskapet er i dag påvirket av eksisterende masseuttak. Selve planområdet består av eksisterende uttak og blandingsskog bestående av i hovedsak furu, bjørk og gran. Med landskapets verdi menes den verdien som tillegges landskapskarakteren som er satt for et delområde. Tabell 2 Verdivurdering av planområdet Verdivurdering av planområdet Verdikriterier * ** *** **** ***** Begrunnelse Mangfold og variasjon X Området er dekket av blandingsskog bestående av i hovedsak furu, bjørk og gran. Tidsdybde og kontinuitet X Kulturhistorisk utvikling og aktive naturprosesser er lite synlige i landskapet. Helhet og sammenheng X Området utgjør en del av landskapet som omkranser Randsfjorden. Brudd og kontrast X Landskapet er i utgangspunktet lite kontrastfylt. Eksisterende masseuttak skaper imidlertid brudd og kontrast i landskapet. Tilstand og hevd X Eksisterende fjelltak utgjør et stort inngrep i landskapet og reduserer landskapets verdi. Inntrykkstyrke X Dette er ikke et landskap som tiltrekker seg spesiell oppmerksomhet. Lesbarhet X Landskapet her er relativt ensartet og lett å lese. Tilhørighet og identitet X Området er delvis privatisert gjennom næringsvirksomheten som drives der. Dette gjør at allmennheten føler mindre tilhørighet til landskapet innenfor planområdet. Delområdets verdi: Middels til liten verdi Begrunnelse for delområdets verdi: Delområdets verdi knytter seg først og fremst til dets funksjon i en større landskapssammenheng. Landskapets verdi er redusert gjennom inngrepet knyttet til eksisterende masseuttak.

21 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 20 av 43 Tabell 3 Fra Natur- og kulturlandskapet i arealplanleggingen Metode utarbeidet av professor Magne Bruun, og senere videreutviklet i samarbeid med Norsk institutt for jord og skogkartlegging (NIJOS) Høy verdi Middels verdi Lav verdi Helhet Mangfold Intensitet, særpreg Landskap med harmoniske, enhetlige sammenhenger Middels sammenheng. Et helhetlig landskapsbilde brytes av fremmede elementer Uharmonisk landskap uten framtredende elementer. Lav estetisk verdi. Vekslende naturmiljø, terrengformer, vegetasjons-dekke og kulturhistorisk innhold Middels variasjon og mangfold i naturmiljø, terrengform osv. Liten variasjon og mangfold og uten særpreg Dramatisk slående elementer eller minneverdige kvaliteter. Kontraster mellom terrengformer og ulike elementer Middels kontrastvirkning og opplevelsesverdi. Ensformig landskap, liten opplevelsesverdi Totalt vurderes planområdet ut fra en landskapsmessig vurdering å ha middels til liten verdi. Effekt av hovedalternativet Effekten av foreslått tiltak er delområdets verdi sammenholdt med forslagets påvirkning på landskapskarakteren. Påvirkning på landskapskarakteren er et utrykk for hvor omfattende endringer det aktuelle tiltaket vil medføre for landskapskarakteren til delområdet. Følgende gradering av påvirkning på landskapet er brukt i «metode for landskapsanalyse»: Tabell 4 Gradering av påvirkning på landskapet Svært stor negativ påvirkning Stor negativ påvirkning Middels negativ påvirkning Liten negativ påvirkning Positiv påvirkning Tiltaket vil føre til en omfattende negativ endring i landskapets karakter Tiltaket vil merkbart endre landskapets karakter i negativ retning Tiltaket vil endre landskapets karakter i negativ retning Tiltaket vil til en viss grad påvirke landskapets karakter i negativ retning Tiltaket vil påvirke landskapets karakter i positiv retning Hovedalternativet vil medføre en utvidelse av eksisterende inngrep i området. Men for området i nordvest vil bakveggen bli lavere enn ved dagens uttak. Dette fordi en kolle skal tas helt ned. I dag er høyden på veggen ca. 52 meter mens den vil bli ca. 44 meter høy ved avslutta uttak. Permanente palltrinn revegeteres slik at bakveggen blir grønn. Vurdert opp mot verdivurderingen av planområdet, vil tiltaket ha middels negativ påvirkning. Definisjonen på «middels negativ påvirkning» er at tiltaket vil endre landskapets karakter i negativ retning.

22 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 21 av 43 Figur 11 3D-bilde fra fv. 245 fremtidig uttak Figur 12 3D-bilde fra fv. 245 ferdig revegetert uttak Effekt av 0-alternativet 0 -alternativet vil, som i hovedalternativet, medføre uttak av masser i henhold til gjeldende reguleringsplan samt istandsetting uttaket. Dette vil på sikt dempe de visuelle konsekvensene av inngrepet ved at bakveggen blir mindre eksponert når den blir beplantet. 0-alternativet vil ha middels positiv konsekvens.

23 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 22 av 43 Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 alternativet Verdivurdering: Vurdering av omfang: Vurdering av konsekvens: Avbøtende tiltak Avbøtende tiltak knyttet til landskapsmessige konsekvenser er fortløpende istandsetting av permanente bruddvegger slik at disse blir grønne og tiltaket blir mindre eksponert i fjernvirkning. Vedlegg 2: Bilder fra 3D som viser tiltaket i fjernvirkning og nærvirkning

24 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 23 av Kulturminner kulturmiljø Eksisterende situasjon Det er tidligere registrert en automatisk fredet kullgrop innenfor plangrensa. Utvidet uttak vil ikke komme i berøring med dette kulturminnet. Oppland fylkeskommune har vært på befaring i området i forbindelse med varsel om oppstart av utvidelsen. De har ikke funnet automatisk fredete kulturminner i området. Figur 13 Ortofoto med markering av automatisk fredet kullgrop Effekt av hovedalternativet Tiltaket får ikke konsekvenser for automatisk fredede kulturminner. Effekt av 0-alternativet 0-alternativert får ikke konsekvenser for automatisk fredede kulturminner.

25 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 24 av 43 Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0-alternativet Verdivurdering: Vurdering av omfang: Vurdering av konsekvens: Avbøtende tiltak Det er ikke behov for avbøtende tiltak. Vedlegg 3: Kulturminnerapport fra Oppland fylkeskommune

26 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 25 av Dyre- og planteliv/ Naturens mangfold Eksisterende situasjon Østsida av Randsfjorden er registret som beiteområde for elg og rådyr. Rødlistearten veikstarr er registret nordvest for planområdet. Veikstarr er registrert som nær truet. Området der denne er registrert vil ikke bli berørt av uttaket, området ligger ca 150 meter utenfor uttaksgrensen for uttaket og ca 100 meter utenfor plangrensa. Figur 14 Kart fra Naturbase som viser plassering av veikstarr Effekt av hovedalternativet Området der veikstarr er registrert vil ikke bli berørt av uttaket. Det ligger ca 150 meter utenfor uttaksgrensen for uttaket og ca 100 meter utenfor plangrensa. Planene vil derfor ikke gi noen konsekvenser for veikstarr. Viltet i området vil i liten grad bli påvirket av tiltaket, men ferdselsområdet vil på sikt bli noe redusert. Tiltaket vil ikke stenge for viktige trekkveger. Vilt trives ofte på kanten av masseuttak, fordi en her får opp en kantvegetasjon som er attraktiv for beiting. Det er viktig med tilstrekkelig sikring slik at viltet ikke går utfor kanten. Effekt av 0-alternativet Effekten av 0-alternativet vil være at det vil være noe større arealbeslag enn dagens situasjon, men mindre enn ved hovedalternativet.

27 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 26 av 43 Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 alternativet Verdivurdering: Vurdering av omfang: Vurdering av konsekvens: Avbøtende tiltak Området og tiltaket er vurdert ut fra naturmangfoldloven av 19. juni og Det vurderes ikke som nødvendig med igangsetting av avbøtende tiltak knyttet til tiltakets konsekvenser for naturens mangfold. Tiltaket må sikres tilstrekkelig. Krav til sikring er hjemlet i reguleringsbestemmelsene.

28 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 27 av Støv Eksisterende situasjon Eksiterende uttak i planområdet medfører noe støv. Dette dempes i dag med vanning. I tillegg knuses det mest mulig vinterstid for å begrense støvflukt fra uttaket. Effekt av hovedalternativet Fortsatt virksomhet i uttaket vil ikke gi økte støvproblemer. Effekt av 0-alternativet Inntil resterende volum innenfor vedtatte planer er tatt ut, vil det være støv fra uttaket som ved eksisterende situasjon. Etter at regulert volum er ferdig tatt ut, vil det ikke være aktivitet i uttaket som genererer støv. Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 alternativet Verdivurdering: Vurdering av omfang: Vurdering av konsekvens:

29 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 28 av 43 Avbøtende tiltak Støv fra virksomheten skal håndteres i henhold til forurensningsforskriften kap , 30-5 og Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal i henhold til forurensningsforskriften 30-5 ikke medfører at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt. I og med at det er mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal det gjennomføres støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i 30-5 i forurensningsforskriften overholdes. Nedfallsmålingene skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent. Veger, plasser og åpne lager skal vannes etter behov. Åpne lagre av råvarer og produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for vind som kan gi støvflukt Støy Eksisterende situasjon Eksisterende uttak genererer støy. Eksisterende vegtrafikk bidrar også i det totale støybildet. Effekt av hovedalternativet Det er utarbeidet en støyberegning for tiltaket som ligger vedlagt. Den viser at fortsatt virksomhet i uttaket ikke vil gi økte støyproblemer i forhold til dagens situasjon, men at støyen fra uttaket vil bli bedret etter hvert som uttaket går dypere og dermed blir bedre skjermet. Støyberegningen er basert på dagens drift i området som er tenkt videreført fremover i tid og viser at 4 boliger har krav på lokal støyskjerming av uteplass. Dette gjelder Gamlevegen 163, 174, 180 og 182. Effekt av 0-alternativet Inntil resterende volum innenfor vedtatte planer er tatt ut, vil det være støy fra uttaket som ved eksisterende situasjon. Etter at regulert volum er ferdig tatt ut, vil det ikke være aktivitet i uttaket som genererer støy.

30 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 29 av 43 Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 alternativet Verdivurdering: Vurdering av omfang: Vurdering av konsekvens: Avbøtende tiltak Det er utarbeidet støyberegninger for tiltaket. Disse viser at det er overskridelser for 4 boliger. Mulige avbøtende tiltak er: 1. Lokal skjerming ved utsatte boliger/boligområder 2. Støydempende tiltak på selve støykilden/maskinene De to andre tiltakene, støyvoller og reduserte driftstider, som presenteres i støyrapporten, vil ikke gi tilstrekkelig effekt. Reguleringsbestemmelsene regulerer driftstiden og krever at boligene innenfor gul sone skal tilbys skjerming ved uteplass. Støy fra virksomheten skal håndteres i henhold til forurensningsforskriften kap 30. Vedlegg 3: Støyberegninger

31 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 30 av Avrenning Eksisterende situasjon Det er et eksisterende uttak i området. Tiltaket har ikke ført til synlige forurensningsproblemer, men det er ikke gjennomført målinger som kan bekrefte dette. Det er etablert en fangdam innenfor eksisterende uttaksområde i sørvest. Denne fanger opp evt. forurenset vann, for sedimentering av finstoff. Effekt av hovedalternativet Den viktigste påvirkningen av vannkvaliteten vil være fra overflateavrenning fra masseuttaket og vil eventuelt skyldes vannbundet finstøv eller avrenning av naturlig forekommende stoffer i berggrunn. Det meste av dette fanges opp av fangdammen inne i uttaket. Skøien massetak berører ikke direkte åpne vassdrag. Avstanden ned til Randsfjorden er på det nærmeste ca 350 meter fra plangrensa. Mellom planområdet og fjorden er det dyrka mark, boligtomter og skogsområder i tillegg til ny og gammel Fv. 33. Det vil derfor ikke bli direkte avrenning fra uttaket til Randsfjorden. Effekt av 0-alternativet Etter at eksisterende uttak er avsluttet og bunnflata revegetert vil det ikke bli avrenning fra uttaket.

32 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 31 av 43 Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 alternativet Verdivurdering: Vurdering av omfang: Vurdering av konsekvens: Avbøtende tiltak Avrenning fra virksomheten skal håndteres i henhold til forurensningsforskriften kap 30.

33 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 32 av Landbruk Eksisterende situasjon Det er skogbruksdrift innenfor planområdet, skogen har middels og høy bonitet. Området er ikke registrert som dyrkbar jord Figur 15 Bonitetskart Effekt av hovedalternativet Området for skogbruk vil bli noe mindre, men en del av området er likevel for bratt til å drive normal skogbruk. Det er ikke områder med dyrkbar mark innenfor planområdet. Arealene innenfor planområdet vil bli omdisponert som vist i tabell 5, fordelt på bonitet. Tabell 5 Arealregnskap, landbruk Arealformål Høy bonitet daa Middels bonitet daa Åpen jorddekt fastmark daa Steinbrudd og masseuttak 25,9 17,1 26,9 Vegetasjonsskjerm 84,7 21,9 5,2 Vern av kulturmiljø eller kulturminne 5,0 0,5 - Effekt av 0-alternativet Tiltaket vil få små konsekvenser for landbruksinteressene.

34 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 33 av 43 Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 alternativet Verdivurdering: Vurdering av omfang: Vurdering av konsekvens: Avbøtende tiltak Det anses ikke som nødvendig med avbøtende tiltak.

35 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 34 av Samfunn Friluftsliv og rekreasjon Eksisterende situasjon Planområdet er ikke av vesentlig betydning for friluftsliv og rekreasjon. Områdene høyere opp benyttes som turområder i noen grad. Effekt av hovedalternativet Tiltaket berører friluftslivet gjennom direkte arealbeslag, men det vil ikke legge beslag på spesielt viktige friluftsområder. Tiltaket berører ingen viktige etablerte korridorer for friluftsliv. Tiltakets konsekvenser for den visuelle landskapsopplevelsen kan ha negativ betydning for friluftsliv og rekreasjon i nærområdet. Effekt av 0-alternativet 0-alternativet får liten konsekvens for friluftsliv og rekreasjon. Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 alternativet Verdivurdering: Vurdering av omfang: Vurdering av konsekvens:

36 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 35 av 43 Avbøtende tiltak Det anses ikke som nødvendig med avbøtende tiltak Transport og trafikk Eksisterende situasjon Gjennomsnittlig årlig uttak fra Skøien massetak er faste m3. Dersom det tas utgangspunkt i m3 masse hvert år, vil transporten av disse generere tunge kjøretøy pr år, med et samlet antall turer fram og tilbake på pr år. Fordelt på 365 dager gir dette en årsdøgntrafikk på ca 10 biler pr dag. Fordelt på 200 virkedøgn vil gjennomsnittstrafikken ligge på ca 18 biler pr dag. Krysset som betjener trafikk mellom uttaket og Fv 33 er i forbindelse med utbyggingen av Fv.33 opparbeidet i henhold til gjeldende regelverk. Denne reguleringsplanen regulerer avkjørselen likt som i reguleringsplan for fylkesvegen. Effekt av hovedalternativet Forutsatt at markedet holder seg omtrent som i dag vil det bli liten eller ingen endring i trafikken til og fra uttaket sammenliknet med dagens situasjon. Effekt av 0-alternativet Trafikken til og fra uttaket vil forbli omtrent som i dag frem til uttaket avvikles. En avvikling av Skøien massetak vil føre til at masser må hentes fra uttak lengre unna mottakeren. Det vil føre til større total trafikkbelastning, lengre transport, med tilhørende belastning på vegnettet og trafikantene og beboerne langs vegen, økte kostnader for kundene og økt CO 2 -utslipp.

37 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 36 av 43 Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 alternativet Verdivurdering: Vurdering av omfang: Vurdering av konsekvens: Avbøtende tiltak Det anses ikke som nødvendig med avbøtende tiltak.

38 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 37 av Barn og unges interesser Eksisterende situasjon Planområdet er ikke benyttet som oppholdsareal for barn og unge. Effekt av hovedalternativet Hovedalternativet får liten konsekvens for barn og unges interesser. Høye bruddkanter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, og tiltaket må sikres forskriftsmessig. Effekt av 0-alternativet 0-alternativet får liten konsekvens for barn og unges interesser. Høye bruddkanter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, og tiltaket må sikres forskriftsmessig. Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0-alternativet Verdivurdering: Vurdering av omfang: Vurdering av konsekvens: Avbøtende tiltak Ut over tilstrekkelig sikring av uttaket vurderes det ikke nødvendig med avbøtende tiltak.

39 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 38 av Sysselsetting Eksisterende situasjon Dagens uttak sysselsetter to personer på heltid. Effekt av hovedalternativet En utvidelse av uttaket vil sikre eksisterende arbeidsplasser i fremtiden. Effekt av 0-alternativet Ved 0-alternativet vil det etter ca 5 år være ingen sysselsatte i Skøien massetak Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0-alternativet Verdivurdering: Vurdering av omfang: Vurdering av konsekvens: Avbøtende tiltak Det er ikke behov for avbøtende tiltak.

40 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 39 av Behovet for masse Eksisterende situasjon Det er stor etterspørsel etter masse i området, og behovet for masse forventes å være stabilt eller økende. Massene benyttes i hovedsak til skogsbilveger, tomter og vegbygging. Effekt av hovedalternativet Hovedalternativet sørger for at Søndre Land kommune og markedet for øvrig, også i fremtiden, har tilgang til en viktig ressurs av god kvalitet. Dette er et nødvendig produkt til all byggevirksomhet og til bygging og vedlikehold av all infrastruktur. Det er meget viktig å sørge for tilgang på ressursen i nærheten av markedet. Lengre transport gir økt miljøbelastning og større transportkostnader som igjen gir et dyrere produkt. Effekt av 0-alternativet 0-alternativet betyr at det blir slutt på å utnytte en viktig og nødvendig ressurs i et område hvor det allerede er et etablert uttak. Samfunnets behov for ressursen er relativt konstant, og det betyr at det må åpnes nytt uttak i et ikke berørt område, eller at ressursen må fraktes over lengre strekninger med de økonomiske og miljømessige konsekvenser det medfører.

41 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 40 av 43 Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0 - alternativet Verdivurdering: Vurdering av omfang: Vurdering av konsekvens: Avbøtende tiltak Det er ikke behov for avbøtende tiltak.

42 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 41 av Samfunnssikkerhet og beredskap Eksisterende situasjon Det er uttak av masser i planområdet i dag. Effekt av hovedalternativet Fortsatt aktivitet i uttaket vil være omtrent som i dag. Det vil ikke bli økt aktivitet i området. Effekt av 0-alternativet Ved 0-alternativet vil det etter ca 5 år bli ingen aktivitet i området. Frem til da vil aktiviteten være som i dag. Tiltakets konsekvens vurdert opp mot 0-alternativet Verdivurdering: Vurdering av omfang: Vurdering av konsekvens: Avbøtende tiltak Det er utarbeidet en enkel ROS-analyse som ligger vedlagt.

43 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 42 av RISIKO OG SÅRBARHET Sjekkliste for risiko og sårbarhet er gjennomgått, og det er utarbeidet en enkel ROS-analyse. Vedlegg 4: ROS-analyse 7. TILTAK FOR Å REDUSERE KONSEKVENSENE AV TILTAKET Avbøtende tiltak er beskrevet under kap. 5. De avbøtende tiltak som er foreslått vurderes til å være tilfredsstillende til, i nødvendig grad, å forhindre eller redusere negative konsekvenser for miljø og samfunn. 8. SAMMENSTILLING OG ANBEFALING 0-alternativet Hovedalternativet Landskap Kulturminner og kulturmiljø 0 0 Dyre- og planteliv/ Naturens mangfold 0 0 Støv - -- Støy - -- Avrenning 0 0 Landbruk 0 - Friluftsliv og rekreasjon 0 - Transport og trafikk - - Barn og unges interesser 0 0 Sysselsetting Behovet for masse Samfunnssikkerhet og beredskap 0 0 Positive konsekvenser Planen har positive effekter for tilgang på en viktig ressurs, for sysselsetting, for forvaltning av ressursen, for verdiskapning, for økonomi knyttet til skatteinngang og til et produkt som ikke blir dyrere av lange transportavstander, for trafikkbelastningen på vegnettet og for miljøregnskapet. Negative konsekvenser Planen har først og fremst negative konsekvenser for landskapet og for utslipp av støv og støy til omgivelsene. Sammenstilling av konsekvensene Tiltakets positive konsekvenser anses for å være større enn tiltakets negative konsekvenser. De positive effektene tiltaket vil gi for samfunnet må vektlegges.

44 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 43 av KONKLUSJON En samlet vurdering av planforslaget er avhengig av vekting av forskjellige interesser mot hverandre. Selv om det er negative konsekvenser av tiltaket, vil de positive effektene tiltaket vil ha for både lokalmiljøet og regionen måtte tillegges stor vekt. Tiltakshaver anser at den konsekvensutredningen som er gjennomført har belyst alle beslutningsrelevante forhold for interesser knyttet til miljø og samfunn som kan bli berørt av tiltaket. Tiltakshaver mener at de positive virkningene av tiltaket er større enn ulempene, og at tiltaket dermed bør gjennomføres.

45 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1-1 VEDLEGG 1 VARSEL OM OPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR SKØIEN MASSETAK OG MOTTATTE INNSPILL

46 Til sektormyndigheter og berørte pafter KUNNGJøRING OM VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID OG UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN FOR SKøIEN MASSETAK I SøNDRE LAND KOMMUNE I medhold av $ 12-B i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det skal igangsettes reguleringsarbeide for utarbeidelse av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Skøien massetak i Søndre Land kommune. Planområdet ligger på gårds- og bruksnr, 24l1. Området ligger inne i kommuneplanens arealdel som område for råstoffutvinnrng. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende masseuttak. Planområdet dekker et areal på ZtO,S daa. Masseuttaket vil inneholde et volum pã ca 2 mill faste m3. Det vil gjennom planarbeidet bli gjort en utredning av tiltakets konsekvenser for omgivelsene. Dato Løkkegata 9 NO-2615 LILLEHAMMER r Vår ref. LBG Det skal utarbeides driftsplan i henhold til mineralloven. Driftsplanen skal godkjennes av Di rektoratet for mi neralforvaltni ng. Driftsplanen danner grunnlaget for driften av uttaket og for tilsyn med driften. Driftsplanen skal revideres min hveft 5 år, eller ved behov. Tiltaket er utredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger av OO9 92f : "Reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg 1". <<Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet ove flate blir berøft eller samlet uttak omfatter mer enn 2 mittioner m3 masse, samt torvskjæring pâ et omrâde pâ mer en dekar>>. For planer etter plan- og bygningsloven skal forslagsstiller utarbeide et forslag til planprogram. Forslaget til planprogram er utarbeidet i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger og sendes, samtidig med varsel om oppstart, ut på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Innkomne uttalelser vil bli vurdert og tatt med i det videre planarbeidet Ansvarlig myndighet, Søndre Land kommune, fastsetter det endelige & 7/2 Arkiv ref.: U:U131003\7-PROD\U-Landskap\DoK\Varsl ng av oppstartvarslìngsbrev-skøien.docx Râmbøll Norge AS NO MVA

SKØIEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SKØIEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Ester Sand Rapporttype Planprogram Planid 0536052 Dato 2014-08-20 SKØIEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (21) SKØIEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ENDRING AV REGULERINGSPLAN OG NY DRIFTSPLAN - SKØIEN MASSETAK

SAKSFRAMLEGG ENDRING AV REGULERINGSPLAN OG NY DRIFTSPLAN - SKØIEN MASSETAK SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 13/707 l.nr. 15/9484 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset 23.09.15 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: ENDRING AV

Detaljer

SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING

SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING Oppdragsgiver Lemminkäinen Norge AS Rapporttype Forslag til planprogram 2012-11-30 SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING 2

Detaljer

KORTUNGEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM

KORTUNGEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Brandbu-Tingelstad Almenning Rapporttype Planprogram Planid E-248 Dato 2015-11-10 KORTUNGEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (23) KORTUNGEN MASSETAK FORSLAG TIL

Detaljer

BAKKEBERGET FJELLTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM

BAKKEBERGET FJELLTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (18) Oppdragsgiver Stange Asfalt AS Rapporttype Planprogram Dato 2011-06-09 Revidert 2012-08-27 BAKKEBERGET FJELLTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (18) FORSLAG TIL PLANPROGRAM BAKKEBERGET

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

STANGE NÆRINGSPARK FORSLAG TIL PLANPROGRAM

STANGE NÆRINGSPARK FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oustad Holth Eiendom AS/Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Planid 0417 294 Dato 2014-10-30 STANGE NÆRINGSPARK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (22) STANGE NÆRINGSPARK

Detaljer

ODAL GRUS FORSLAG TIL PLANPROGRAM

ODAL GRUS FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Odal Grus AS Rapporttype Planprogram Planid 0419201407 Dato 2015-02-02 ODAL GRUS FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (23) ODAL GRUS FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.: 1350004699

Detaljer

BJONSKOG MASSETAK/ STEINBRUDD GRAN KOMMUNE

BJONSKOG MASSETAK/ STEINBRUDD GRAN KOMMUNE 1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM BJONSKOG MASSETAK/ STEINBRUDD GRAN KOMMUNE FORSLAGSSTILLER: BJONSKOG ALMENNING DA UTARBEIDET AV: LANDSKAPSARKITEKT ARVID MOGER September 2015 2 BJONSKOG MASSETAK/ STEINBRUDD GRAN

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FJELLTAK I VANG ALMENNING FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FJELLTAK I VANG ALMENNING FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Vang Almenning Rapporttype Planprogram Planid 075900 Dato 2016-06-01 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FJELLTAK I VANG ALMENNING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (21) DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV STENERSEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV STENERSEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Nicolai Stenersen Rapporttype Planprogram Planid E-257 Dato 2016.09.19 DETALJREGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV STENERSEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (21) DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak sett fra sør mot sjøen utenfor Meisalnesset og Fv. 62 nedenfor uttaket Sist revidert: 24-11-15

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Reguleringsplan med konsekvensutredning for Dokkedalen fjelltak Planprogram

Reguleringsplan med konsekvensutredning for Dokkedalen fjelltak Planprogram INNHOLD 1. Planarbeidet... 1 1.1 Bakgrunn og formål... 1 1.2... 1 2. Krav om konsekvensutredning... 1 2.1 Forskrift om konsekvensutredning... 2 3. Planens geografiske avgrensning... 2 4. Planstatus, føringer

Detaljer

STØEN PUKKVERK FORSLAG TIL PLANPROGRAM

STØEN PUKKVERK FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Lemminkäinen Norge AS Rapporttype Planprogram Planid 0529147 Dato 2016-11-15 STØEN PUKKVERK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (25) STØEN PUKKVERK FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN SANDBUMOEN MASSEUTTAK. Beregnet til Sel kommune. Dokument type Reguleringsplanbeskrivelse og konsekvensutredning

ENDRING AV REGULERINGSPLAN SANDBUMOEN MASSEUTTAK. Beregnet til Sel kommune. Dokument type Reguleringsplanbeskrivelse og konsekvensutredning Beregnet til Sel kommune Dokument type Reguleringsplanbeskrivelse og konsekvensutredning Dato 18-06-2013 Planid ENDRING AV REGULERINGSPLAN SANDBUMOEN MASSEUTTAK REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK Revisjon 00 Dato

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget /11 BAS Kommunestyret /11 BAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget /11 BAS Kommunestyret /11 BAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 16.08.2011 034/11 BAS Kommunestyret 01.09.2011 089/11 BAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID- 201005, K2-L12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE ÅS SKOG VEST

PLANBESKRIVELSE ÅS SKOG VEST PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR ÅS SKOG VEST Endring av gjeldende reguleringsplan Ås Skog Vest Vedtatt: 26.3.2015 Planbeskrivelsen er oppdatert etter offentlig ettersyn 8.11.2014-31.12.2014. FORORD

Detaljer

1. Planarbeidet. 1.1 Bakgrunn og formål

1. Planarbeidet. 1.1 Bakgrunn og formål INNHOLD 1. Planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2...1 2. Krav om konsekvensutredning...1 2.1 Forskrift om konsekvensutredning...2 3. Planens geografiske avgrensning...2 4. Planstatus, føringer

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

DETALJREGULERING MASSETAK GJEFLE SKOG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING MASSETAK GJEFLE SKOG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hans Gjefle Hasvold Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2011-11-22 DETALJREGULERING MASSETAK GJEFLE SKOG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN R55 SVARTMOEGGA GRUSTAK. Saksnr. Utvalg Møtedato 37/13 Formannskapet

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN R55 SVARTMOEGGA GRUSTAK. Saksnr. Utvalg Møtedato 37/13 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/730-10 Saksbehandler: Erin Sandberg HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN R55 SVARTMOEGGA GRUSTAK Saksnr. Utvalg Møtedato 37/13 Formannskapet

Detaljer

Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørli massetak / industriområde. Mai Tiltakshaver: Stange Almenning

Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørli massetak / industriområde. Mai Tiltakshaver: Stange Almenning Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørli massetak / industriområde Mai 2007 Tiltakshaver: Stange Almenning Utarbeidet av: Feste Lillehammer AS Innhold s. 1. Innledning 2 2. Formålet

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 81/13 Plan- og miljøutvalget 03.12.2013

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10067/2015 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Alvar Verdugo Detaljregulering av Høgåsen massetak - 2. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STRENDENE NORD I ALSTAHAUG KOMMUNE FASTSATT PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR STRENDENE NORD I ALSTAHAUG KOMMUNE FASTSATT PLANPROGRAM Oppdragsgiver Aqua Rock Company AS Rapporttype Planprogram Planid 182020130045 Dato 2013-08-13 Rev etter offentlig høring 2013-11-05 Rev før fastsetting 2014-01-22 DETALJREGULERING FOR STRENDENE NORD I

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

NØTBERGET STEINBRUDD

NØTBERGET STEINBRUDD DETALJREGULERING FOR NØTBERGET STEINBRUDD ELVERUM KOMMUNE Arealplan-ID 2012005 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 7.5.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet...3 1.2 Planområde

Detaljer

ÅNDALEN PUKKVERK Forslag til planprogram

ÅNDALEN PUKKVERK Forslag til planprogram PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅNDALEN PUKKVERK Forslag til planprogram Veidekke industri AS Planid 05020387 Dato 2016.09.16 REGULERINGSPLAN FOR ÅNDALEN PUKKVERK - PLANPROGRAM Side - 2 - av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Reguleringsplan for Dokkedalen Fjelltak - Utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Dokkedalen Fjelltak - Utlegging til offentlig ettersyn Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.11.2011 042/11 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 11/794 11/8623 0540R063, 25/1, L12 Aud Berit Anmarkrud Reguleringsplan

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

BUHAMMEREN PUKKVERK FORSLAG TIL PLANPROGRAM

BUHAMMEREN PUKKVERK FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Lemminkäinen Industri AS Rapporttype Forslag til planprogram 2013-03-21 BUHAMMEREN PUKKVERK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (24) BUHAMMEREN PUKKVERK FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

UTKAST TIL PLANPROGRAM

UTKAST TIL PLANPROGRAM Henningsmoen Øst, DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING (KU) UTKAST TIL PLANPROGRAM HØRINGSFRIST 19.09.14 August 2014 FORORD Feste Grenland As har på vegne av Ole Henningsmoen startet arbeidet med å

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Laila og Johan Midtaune Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 Versjon: Revidert etter høring 2016-03-10 Oppdragsnr.: 515 2675 Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 ppdragsnr.:515

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FLATSTULEN GRUSUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Hafjell maskin AS. Planprogram Oppdragsgiver. Rapporttype.

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FLATSTULEN GRUSUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Hafjell maskin AS. Planprogram Oppdragsgiver. Rapporttype. Oppdragsgiver Hafjell maskin AS Rapporttype Planprogram Planid 201715 Dato 2017-11-27 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FLATSTULEN GRUSUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (20) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 19/14 Plan- og miljøutvalget 11.03.2014

Detaljer

PLANBESKRIVELSE RUSTDALEN MASSETAK NORD

PLANBESKRIVELSE RUSTDALEN MASSETAK NORD PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN RUSTDALEN MASSETAK NORD PLAN-ID 05170208 Utarbeidet av Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen AS Januar 2012 Avdeling Os: Brutippen 13, 2550 Os i Østerdalen Tlf: 62 49 76

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR KORTUNGEN MASSETAK I GRAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Plan ID: E-248 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Bestemmelsene er datert: 13.09.2016 Sist revidert / endret: 05.04.17

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 28.03.2017 PS 47/17 Innstilling Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram

Detaljer

BRYHNSÅSEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM

BRYHNSÅSEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM BRYHNSÅSEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM 04.02.2015 Brennakonsult Ivar Revidert: 24.02.2015 Innholdsfortegnelse MÅL OG RAMMER 3 1 INNLEDNING 3 1.1. Bakgrunn 3 1.2. Formål med planarbeidet 4 1.3. Strategi

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2. Forslag til Planprogram

DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2. Forslag til Planprogram DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2 Forslag til Planprogram Bilde fra planområdet Bilde fra kommunekart.com Mars 2017 Vedtatt: 1 Dato 2017.03.26 Utført av Helge Bakke Godkjent av Synnøve Kjønsberg,

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK

RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK 1 RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK Plankart er datert 31.10.2014, med revisjonsdato 05.01.2015 Bestemmelsene er datert 31.10.2014, med revisjonsdato

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Per Otto Kaurstad, 2630 Ringebu. Plankonsulent:

Detaljer

SAGLI MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAGLI MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAGLI MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM 12.9.2016 Brennakonsult Ivar Brenna Innholdsfortegnelse MÅL OG RAMMER.3 1 INNLEDNING 3 1.1. Bakgrunn.3 1.2. Formål med planarbeidet 4 1.3. Strategi og utredning 5

Detaljer

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 21.05.2017 Referanse: 2016/875-6921/2017 Arkiv: 4/83 Vår saksbehandler: Camilla Anderson Direkte tlf. 47458630 Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes - 1. -gangsbehandling

Detaljer

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 23/15 Formannskapet 12.02.2015 106/15 Formannskapet 20.08.2015

Detaljer

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje. 91/16 Formannskapet

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje. 91/16 Formannskapet Høring - Reguleringsplan for Forset Steinbrudd, Gbnr 38/2 Formannskapet Møtedato: 22.09.2016 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 91/16 Formannskapet 22.09.2016 Formannskapets vedtak

Detaljer

Rissa kommune. Reguleringsbestemmelser for plan , Gråsteinlia steinbrudd

Rissa kommune. Reguleringsbestemmelser for plan , Gråsteinlia steinbrudd Rissa kommune Reguleringsbestemmelser for plan 2015006, Gråsteinlia steinbrudd 1 Avgrensning og reguleringsformål Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014 DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD PÅ GANGENES, TRINN 2 - GNR. 36/6 PLANID. 2012010 INNSTILLING TIL 2.GANGS

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Berg og Dahl masseuttak i Gausdal kommune. Planbeskrivelse. Berg og Dahl masseuttak. Planbeskrivelse

Berg og Dahl masseuttak i Gausdal kommune. Planbeskrivelse. Berg og Dahl masseuttak. Planbeskrivelse Berg og Dahl masseuttak i Gausdal kommune. Planbeskrivelse Berg og Dahl masseuttak i Gausdal kommune Planbeskrivelse Berg - Søndre del Forslag til detaljreguleringsplan for Dahl nordre del Berg og Dahl

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/3339 / 10 Ordningsverdi:09062015-13 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Mørlandsmoen,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID ENDELIG BEHANDLING

Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID ENDELIG BEHANDLING Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID 201204 ENDELIG BEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 64/13 Formannskapet 23.05.2013 34/13 Kommunestyret

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN H E A G R U S T A K Å M O T K O M M U N E DEL I PLANBESKRIVELSE. arkitektbua a/s dato side 1 av 6

REGULERINGSPLAN H E A G R U S T A K Å M O T K O M M U N E DEL I PLANBESKRIVELSE. arkitektbua a/s dato side 1 av 6 REGULERINGSPLAN H E A G R U S T A K Å M O T K O M M U N E DEL I PLANBESKRIVELSE arkitektbua a/s dato 24.2.2012 side 1 av 6 1.0 GENERELT 1.01 BAKGRUNN På vegne av Tollef Mykleby foreslås en revisjon av

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 80/10 Planutvalget 13.08.2010 REGULERINGSPLAN FOR BERG OG DAHL MASSEUTTAK VEDTAK AV PLANPROGRAM

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 80/10 Planutvalget 13.08.2010 REGULERINGSPLAN FOR BERG OG DAHL MASSEUTTAK VEDTAK AV PLANPROGRAM SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 80/10 Planutvalget 13.08.2010 Ark.: L12 124 Lnr.: 6074/10 Arkivsaksnr.: 10/850-7 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR BERG OG DAHL MASSEUTTAK VEDTAK AV PLANPROGRAM

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

021/16 Utval for tekniske saker og næring Plan Reguleringssak - Detaljregulering for utvidelse av Njølstad masseuttak

021/16 Utval for tekniske saker og næring Plan Reguleringssak - Detaljregulering for utvidelse av Njølstad masseuttak Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/16 Utval for tekniske saker og næring 01.03.2016 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 15/386-16/4887 Plan 1153 - Reguleringssak - Detaljregulering for utvidelse

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning

Reguleringsplan med Konsekvensutredning Reguleringsplan med Konsekvensutredning Plan ID 2017002 Forslag til planprogram for planområdet «Vermundsberget» Planen utarbeidet for Roys vedsalg AS av Bygg-Team AS v/ Line Nordholm Karlstad Planen utformes

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Detaljregulering for Vestringsbygde aust - Hagen grusforretning

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Detaljregulering for Vestringsbygde aust - Hagen grusforretning Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/10552 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 17.06.2015 031/15 steeir Planutvalget 05.11.2015 054/15 steeir Kommunestyret 19.11.2015 098/15

Detaljer

Januar 2016. Planprogram. Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune

Januar 2016. Planprogram. Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune Januar 2016 Planprogram Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune Detaljregulering av Gråsteinlia Steinbrudd 2015006 Side 1 av 11 Forord Pro Invenia AS er engasjert av Sverre Schei entreprenør

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på plankartet i målestokk 1:2000.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på plankartet i målestokk 1:2000. PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak: 12/04101 Arkivkode: Planid 1110 Sakstittel: Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd Reguleringsbestemmelser vedtatt av Bystyret 13.06.13, sak 58/13 REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Detaljregulering for Hagen grusforretning - Vestringsbygde aust

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Detaljregulering for Hagen grusforretning - Vestringsbygde aust Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/5114 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 17.06.2015 031/15 steeir Detaljregulering for Hagen grusforretning - Vestringsbygde aust Vedlegg:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt. Planprogram

DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt. Planprogram DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt Planprogram Bilde fra planområdet November 2015 Vedtatt: 1 Revisjon Dato 2015.11.25 Utført av Anja Øren Ryen Kontrollert av Helge Bakke Godkjent av Erin Sandberg,

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

Særutskrift - Planident Kommunestyrets egengodkjenning av detaljregulering Rognmogruva masseuttak gnr 26 bnr 2

Særutskrift - Planident Kommunestyrets egengodkjenning av detaljregulering Rognmogruva masseuttak gnr 26 bnr 2 Målselv kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbeh.: L12 2013/219 Aud Nystad Saksfremlegg Særutskrift - Planident 19242013001 - Kommunestyrets egengodkjenning av detaljregulering Rognmogruva masseuttak gnr 26 bnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Forslag til planprogram konsekvensutredning

Forslag til planprogram konsekvensutredning Forslag til planprogram konsekvensutredning Detaljregulering av område for masseuttak stein, samt utvidelse av eksisterende område for verksted/lager Eiendom Gnr. 13 bnr.4 Adresse Dønnaveien 947 Kommune

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer