Supplerende kartlegginger av naturtyper i Porsgrunn og Skien Sigve Reiso. BioFokus-notat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Supplerende kartlegginger av naturtyper i Porsgrunn og Skien 2014. Sigve Reiso. BioFokus-notat 2014-46"

Transkript

1 Supplerende kartlegginger av naturtyper i Porsgrunn og Skien 2014 Sigve Reiso BioFokus-notat

2 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Skien og Porsgrunn kommuner foretatt supplerende kartlegginger av naturtyper i utvalgte områder. Syv naturtyper er avgrenset og beskrevet i dette notatet. BioFokus-notat Tittel Supplerende kartlegginger av naturtyper i Porsgrunn og Skien 2014 Nøkkelord Skien Porsgrunn Naturtyper Forfattere Sigve Reiso Dato 10. desember 2014 Antall sider 17 sider Refereres som Reiso, S Supplerende kartlegginger av naturtyper i Porsgrunn og Skien BioFokus-notat ISBN Stiftelsen BioFokus. Oslo Publiseringstype Digitalt dokument (Pdf). Som digitalt dokument inneholder dette notatet levende linker. Omslag Kalkedelløvskog m bøk. Foto: Sigve Reiso. Oppdragsgivere Skien og Porsgrunn kommune Tilgjengelighet Dokumentet er offentlig tilgjengelig. Andre BioFokus rapporter og notater kan lastes ned fra: ISSN: ISBN: BioFokus: Gaustadallèen 21, 0349 OSLO Telefon E-post: Web:

3 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Metode... 4 Naturtyper Porsgrunn... 4 Naturtyper Skien Referanser... 16

4 Bakgrunn BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Porsgrunn og Skien kommuner, kartlagt naturtyper innenfor utvalgte areal i kommunene bl.a. i forbindelse med kommuneplanens arealdel i Porsgrunn og planer om utbygging av VA-anlegg ved Kverndammen i Skien. Metode Arbeidet har omfattet kartlegging av områder spesielt viktige for bevaring av biologisk mangfold (prioriterte naturtyper) etter DN-håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007). For naturtyper der nye faktaark er produsert i forbindelse med revisjon av håndboka, er disse tatt i bruk ved klassifisering og verdisetting av kartlagte naturtyper (Miljødirektoratet 2014 in prep.) Tilgjengelige naturdatabaser og litteratur er gjennomgått for å samle eksisterende kunnskap om områdene. Naturtyper Porsgrunn 634 Tjennsåsane Gammel lavlandsblandingsskog Boreonemoral gran-blandingsskog Verdi: B Areal : 190 daa Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton og Kjell Magne Olsen (begge BioFokus) ifbm. naturtypekartlegging. Avgreningen mot øst oppdatert av Sigve Reiso, ifm. Jernbaneverkets arbeid med tunell i området, beskrivelse fra 2011 beholdt.

5 Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 1,5 km nordøst for Langangen, rett øst-nordøst for Lønnabakke, og består av den langstrakte nord-sør gående åsryggen Tjennåsane, en kupert åsrygg med mange småkoller og små sprekkedaler som skjærer inn på langs av åsen. Vestre del er ikke befart, men avgrenset ut fra flybilde. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åsen dekkes av en variert blandingsskog med skarpe skiftninger mellom skrinn knaus-blandingsskog av eik, furu og spredte andre treslag på ryggene, til dels rik lågurt-blandskog med stor treslagsblanding (eik, spisslønn, ask, gran, hassel, osp etc.) i hellingene, og fuktigere og mer grandominert lågurt-småbregneskog i søkkene, hvor det også finnes små felt sumpskog (gran, svartor etc.). Små felt i brattskrenter er tilnærmet ren edelløvskog (almlindeskog, hassel). I sør er det yngre suksesjonsskog med tette ospeoppslag etter flatehogst. På storparten av åsen er skogen relativt gammel til middelaldrende, med et variert skogbilde, god sjiktning og god aldersspredning, og med spredte innslag av relativt gamle trær (selv om virkelig gamle og grove trær mangler, stort sett). Her og der finnes også en del død ved av flere treslag (men kontinuiteten i død ved virker begrenset). Enkelte steder er det bl.a. gamle og grove furulæger. Artsmangfold: Karplantefloraen er typisk for de aktuelle vegetasjonstypene i distriktet, bl.a. med et godt utvalg av mer eller mindre vanlige edelløvskogsarter. Barlind finnes spredt, også noen relativt store trær. Området har middels bra potensial for gammelskogsarter av både lav og vedboende sopp (trolig også vedlevende insekter). På gamle lauvtrær finnes lungeneversamfunnet spredt, med bl.a. lungenever (Lobaria pulmonaria) og kystnever (L. virens). Av vedsopp ble det funnet oransjekjuke (Hapalopilus aurantiacus) og laterittkjuke (Postia lateritia) på furu. Artsmangfoldet er dårlig undersøkt, og nøyere undersøkelser ville utvilsomt avdekket ganske mange flere interessante arter (inkl. rødlistearter), innen flere artsgrupper. Bruk, tilstand og påvirkning: Liten i nyere tid. Hogstflater i kantene. Verdivurdering: Typisk kollelandskap med en middels stor, velavgrenset, godt utviklet og variert boreonemoral blandskogslokalitet, med varierte kvaliteter knyttet til både rik bakke, eldre trær av ulike treslag og død ved, men uten særskilt store kvaliteter knyttet til noen enkelt-elementer. Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B), men nøyere undersøkelser av artsmangfoldet kan komme til å endre dette (til A). Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av naturverdiene.

6 20142 Breidablikk Ø, Tårnfjellveien Åpen kalkmark Grunnlendt kalkmark i Oslofeltet Verdi: B Areal : 0,8 daa Innledning: Naturtypen er kartlagt av BioFokus ved Sigve Reiso 20. august 2014, på oppdrag fra kommunen. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter flate grunnlendte areal langs toppen av en brattkant langs Tårnfjellveien ved Breidablikk nord i Porsgrunn kommune. Området ligger nær bebyggelse og er i nord del av et hageareal tilhørende en bolig innerst i Tårnfjellveien. I sør grenser området mot en større kalkskogslokalitet (Borgeåsen) i sørøst mot mer næringsrike areal med dypere jordsmonn. Berggrunnen er marmor. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er satt til åpen kalkmark av typen åpen grunnlendt kalkmark (T25), da urterik lavvokst kalktørrengvegetasjon dominerer og oppslag av skog jevnlig holdes nede. Vegetasjonstypen kan best beskrives som en mosaikk av kalkrike utforminger av bergknaus og bergflate (F3), urterik kant (F4) og kantkratt (F5).

7 Artsmangfold: Ingen spesielt krevende moser og lav ble observert. Karplantefloraen er nokså urterik, med flere habitatspesifikke karplanter. Her finnes bl.a. blodstorkenebb, flekkgrisøre, blåknapp, hvitmaure, teiebær, hvitbergknapp, knollerteknapp, tiriltunge, murburkne, hengeaks, liljekonvall og minst 10 individer av stjernetistel (NT). Det finnes også en del røsslyng på lokaliteten. Busksjiktet består av einer, roser, berberis, rognasal, samt oppslag av furu, eik, osp og bjørk. Varme og urterike lokaliteter som dette har generelt et rikt mangfold av insekter, med potensial for sjeldne og rødlistede arter. Grunne areal har også et visst potensial for krevende beitemarksopp. Bruk, tilstand og påvirkning: Området er i svak gjengroing med ungskog av furu, eik og borealt løv. Spesielt langs friskere sprekker og i bakkant av brattkanten, der skjøtsel trolig er avgjørende for å hindre videre utvikling mot skog. Langs brattkanten er naturtilstanden mer naturlig åpen og mindre skjøtselsbetinget. Det er tegn til tidvis rydding av kratt og ungskog, trolig for å holde det åpent foran nærliggende hage/bolig, noe som har holdt etableringen av skog tilbake og favorisert den urterike floraen. Det er ikke tegn til tråkkslitasje av negativt omfang. Fremmede arter: Området har noe innslag av fremmede arter, men de er av mindre negativ betydning en det som er vanlig for slike hagenære lokaliteter. Fremmede mispler bl.a. krypmispel og ett oppslag av platanlønn er notert, men lokalt vanlige og mer aggressive hageplanter som syrin, ullarve og gravbergknapp er ikke sett. Lokaliteten ligger nær bebyggelse og er utsatt for hagerømlinger i fremtiden. Del av helhetlig landskap: En av flere små og spredte lokaliteter med åpen kalkmark langs den vestvendte brattkanten øst for Skienselva fra Boregeåsen til Skien sentrum. Verdivurdering: Liten, men urterik lokalitet i nokså god tilstand. I henhold til faktaark for åpen kalkmark scorer lokaliteten middels på tilstand men lavt på areal. Lokaliteten er også vurdert til middels på artsmangfold som følge av rik forekomst av en nær truet art (NT), samt i tillegg et potensial for flere rødlistede arter. Lokaliteten vurderes dermed til verdi B, der tilstand er spesielt vektlagt. Skjøtsel og hensyn: Videre rydding av treoppslag og kratt. Alt oppslag av fremmede arter bør fjernes, i hovedsak platanlønn og hagemispler. Påse at det ikke plantes inn fremmede arter med spredningsrisiko i nærliggende hager og hindre dumping av hageavfall.

8 20143 Borgeåsen Kalkbarskog Urterik kalkfuruskog Verdi: A Areal : 253 daa Innledning: Nordlige del av naturtypen, langs Tårnfjellveien, er undersøkt av BioFokus ved Sigve Reiso 20. august Resterende avgrensing og beskrivelse baserer seg på gamle data, hovedsakelig fra registreringer i 1999 av Trond Eirik Silsand. Grenser oppdatert i 2013 ifb. at deler av den gamle avgrensingen er kartlagt som 3 separate kalklindeskogspolygoner. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter sørvestre deler av Borgeåsen beliggende nord i Porsgrunn kommune. Lokaliteten strekker seg videre inn i Skien kommune i nordvest. Borgeåsen utgjør et større åsparti dominert av eldre kalkskog. Langs toppområdet er topografien slak med små daler i mosaikk med og grunne kalkrygger. Mot sør og vest inngår også brattere skrenter og lier. Berggrunnen er marmor. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen domineres av kalkbarskog, hovedsakelig frisk kalkfuruskog med flekker av renere kalkgranskog. I

9 skrenter og heng finnes også innslag av kalkedelløvskog, i nord finnes bl.a. skrenter med bøk i blanding med lind og hassel. Vegetasjonen er mosaikkpreget med urterike lågurtpartier i veksel med fattigere lyngskog. Typisk skogbilde er eldre barskog i toppsjiktet med tett løvskog i undersjiktet med hassel, rogn, eik, lønn, bøk og bjørk. Bøk på cm finnes i skrentene lengst nord øst for Tårnfjellveien, sammen med eik og lind på rundt 25 cm i diameter. Død ved finnes i liten grad. Artsmangfold: Av nyere funn på artskart.no, kan grenmarasal knyttes til lokaliteten. Området har riktignok et stort potensial for markboende sopp, både tilknyttet barskogen og skrenter med lind-hassel-bøk. Det er for eksempel på Skiensiden av åsen i lignende skog dokumentert flere rødlistede sopp. Bruk, tilstand og påvirkning: Barskogen i området veksler fra eldre til halvgamle bestand, ofte ensaldret toppsjikt med et tett undersjikt av løvtrær. Trolig i gjengroingsfase fra tidligere åpen kulturpåvirket/beitet skog. Det er også enkelte tette yngre bestand etter tidligere hogstinngrep/eller gjengrodde åpne beiter. Området er mye brukt i tursammenheng og det er mange stier i området. Fremmede arter: Platanlønn finnes i området av ukjent omfang. Bøk virker å være i spredning i området, det er mye unge busker. Det usikkert hvor denne har spredt seg inn fra, men øst for Tårnfjellveien står flere grove trær som kanskje tidligere har blitt plantet i forbindelse med det gamle kulturlandskapet i området. Det er lite trolig at dette er en naturlig etablering. Bøk kan på sikt få større betydning i området og det bør vurderes om den skal begrenses ved skjøtsel for å hindre økt dominans. Lokaliteten ligger nær bebyggelse og er utsatt for hagerømlinger. Del av helhetlig landskap: Del av et større kalkskogkompleks av høy regional verdi på grensen mellom Skien og Porsgrunn med kalkbarskog og kalkedelløvskog. Verdivurdering: Stort kalkskogsområde dominert av eldre skog. I henhold til faktaark for kalkbarskog scorer lokaliteten høyt på de fleste verdikriteriene, spesielt sett i sammenheng med tilgrensende areal i Skien, men også isolert. Lokaliteten vurderes dermed til verdi A, der størrelse, habitatkvalitet og potensial for krevende arter er spesielt vektlagt. Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling av skogen. Platanlønn bør ryddes vekk, det bør også vurderes tiltak mot bøk hvis dominansen av denne øker.

10 20144 Gudsfredåsen SØ Rik edellauvskog Lågurt-eikeskog Verdi: B Areal : 19 daa Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Sigve Reiso, BioFokus, , på oppdrag fra kommunen. Kun eiendom 4/5, 18 er registrert, avgrensingen er derfor noe usikkert videre nordover og sør langs skrenten, i vest grenser området mot fattigere barskog. Beliggenhet og naturgrunnlag: Området utgjøres av et lite platå med tilgrensende skrenter i nedre deler av den østvendte lisiden av Gudsfredåsen, rett bak bebyggelsen langs Bjørkedalsveien i Porsgrunn. Bergrunnen er basalt, området er grunnlendt og steinete, med friske sig og noe jordsmonn i søkk. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rik edelløvskog dominerer arealet. Det er stor variasjon i treslagsblanding og vegetasjonstyper i området. Lågurt eikeskog er satt som hovedtype, men det er også fragmenter av alm-oreskog langs søkk, lindeskog langs skrenter og blandingsskog med gran, furu og mye broealt løv. Viktige treslag er eik, hassel, ask, alm, samt spisslønn, gråor, hegg, bjørk, osp, furu og gran. I feltsjiktet finnes bl.a. blåveis, liljekonvall, ormetelg, markjordbær, enghumleblom mm. I busksjiktet leddved. Skogen er middelaldrende med dimensjoner på cm i bhd som

11 vanlig for de eldste løvtrærne, iblandet mye yngre oppslag på (20) cm. Gran, eik, ask og osp på opp mot 40 cm bdh finnes. Noe fersk død ved finnes av bl.a. bjørk, hassel, lind og gråor. Artsmangfold: Ingen spesielle arter notert, men det er et visst potensial for krevende markboende sopp under bl.a. eik. Bruk, tilstand og påvirkning: Området er trolig tidligere kulturpåvirket av beite, og nå i fortetting-gjengroing. Fremmede arter: Fremmede mispler er notert i busksjiktet. Del av helhetlig landskap: Verdivurdering: Rik edelløvskog. Middelaldrende men med begynnende dødveddannelse. Jf. faktaark rik edelløvskog oppnår lokaliteten høy vekt for areal, middels vekt på de fleste resterende kriteriene. Verdien vurderes derfor til B-viktig. Skjøtsel og hensyn: Foruten rydding av fremmede mispler og evt gran hvis den øker i dominans, er det ikke behov for skjøtselstiltak for å opprettholde og videreutvikle verdiene.

12 Naturtyper Skien Kverndammen, kantskog Gammel lavlandsblandingsskog Ravine-blandingsskog Verdi: B Areal : daa Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Sigve Reiso, BioFokus, , på oppdrag fra kommunen i forbindelse med anleggelse av ny avløpsledning. Området er tidligere undersøkt i 1998, der hele Kverndammen og tilgrensende skog ble beskrevet som en enhet. Kantsonene nord og sør for Kverndammen som er omtalt her er kun avstand og stikkprøvemessig kartlagt i Det er avgrenset to polygoner hhv nord og sør for dammen, avgrensingen er noe usikker mot nord på nordre polygon. Beliggenhet og naturgrunnlag: Området omfatter kantskoger i skråninger ned mot Kverndammen på dammens nord og sørside. Skråningene er dels påvirket av marine sedimenter og dels grunne med berg i dagen. Kverndammen ligger ved Rugtvedt-Klyve

13 sør i Skien kommune. En liten del i sørøst krysser grensa til Porsgrunn. Bergrunnen er fattig gneis. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området er kun stikkprøvemessig vurdert og kan inneholde flere naturtyper enn angitt. Gran, furu, bjørk og eik virker å være dominerende i tresjiktet med varierende innslag av hassel, hegg, alm, gråor, osp, selje og lønn. På nordsiden mer edelløv, på sørsiden mer barskog. Stikkprøver av vegetasjon på sørsiden antyder svak lågurtmark, med overganger mot blåbærmark overst og friskere bregne og høgstaudemark mot dammen. I øst også fragmenter av gråor-heggeskog/alm-oreskog. Skogen er lysåpen med god aldersspredning, også innlag av grove trær. Gran opp til 70 cm, bjørk 60 cm og eik på 45 cm i dbh er målt, og det finnes spredt med ferske læger. På nordsiden virker skogen noe yngre og ensaldret, med mer løvdominans og mangler eldre barskog i toppsjikt. Trolig noe rikere vegetasjon. Artsmangfold: Ingen spesielle arter notert, men det er et visst potensial for krevende arter knyttet til død ved på sikt. Bruk, tilstand og påvirkning: Kverndammen er en kunstig dam for isproduksjon som ble bygd på slutten av 1800-tallet. Skogen langs dammen har et åpent preg og virker tidligere beitet. Fremmede arter: Enkelte busker av platanlønn og skjørpil ble sett i vest. Del av helhetlig landskap: Verdivurdering: Eldre blandingsskog på marine sedimenter. Jf. faktaark gammel barblandingsskog oppnår lokaliteten middels vekt for areal og bonitet, lav for artsmangfold og skogtilstand. Verdien vurderes derfor til B-viktig. Skjøtsel og hensyn: Foruten tiltak for å begrense fremmede treslag, er det ikke behov for skjøtselstiltak for å opprettholde og videreutvikle gammelskogsverdiene Kverndammen V Gammel lavlandsblandingsskog Ravine-blandingsskog Verdi: B Areal : 35 daa Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Sigve Reiso, BioFokus, , på oppdrag fra kommunen i forbindelse med anleggelse av ny avløpsledning. Området er tidligere undersøkt i 1998, der hele Kverndammen og tilgrensende skog ble beskrevet som en enhet. Beliggenhet og naturgrunnlag: Området omfatter deler av et ravinesystem med eldre skog vest for Kverndammen, sør i Skien kommune. Bergrunnen er fattig gneis, dekket av marine sedimenter av varierende tykkelse. En bekk renner nord i området, dels meandrerende. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området har stor treslagblanding, og er vurdert til gammel lavlandsblandingsskog. I ravinesidene inngår gran, borealt løv (mest bjørk), i sør også en del alm og hassel, i NØ også eik og furu. Langs ravinebunnen dominerer gråor og hegg. Vegetasjonen har en typisk sonering fra gråorheggeskog i bunnen, via stor-småbregneskog til mer lågurtpreget opp lisidene. Noterte karplanter er skogsnelle, enghumleblom, gaukesyre, mjødurt, skogstjerneblom, maigull,

14 vendelrot og skogburkne. Middelaldrende skog dominerer, men det finnes spredt med eldre trær, bl.a. gråor på 40 cm, gran på 70 cm, alm på 40 cm og eik på 30 cm i dbh. Skogen har også begynt å produsere død ved, spesielt i form av ferske vindfall av gran og ferske læger gråor langs bunn av ravinene, mest i sør. Artsmangfold: Ingen spesielle arter notert, men det er et visst potensial for krevende arter knyttet til død ved på sikt. Bruk, tilstand og påvirkning: Kverndammen er en kunstig dam for isproduksjon som ble bygd på slutten av 1800-tallet. Området bærer preg av å ha vært tidligere mer åpent-spredt tresatt beiteareal, dette er i dag mest synlig mot nord og øst. Mot nord grenser arealet til brakklagt dyrkamark. Det er stier i området, en liten bro over bekken, samt noe søppel fra omkringliggende bebyggelse. Fremmede arter: Rødhyll sett et par steder. Del av helhetlig landskap: Verdivurdering: Eldre blandingsskog på marine sedimenter. Jf. faktaark gammel barblandingsskog oppnår lokaliteten middels vekt for areal og bonitet, lav for artsmangfold og skogtilstand. Verdien vurderes derfor til B-viktig. Skjøtsel og hensyn: Det er ikke behov for skjøtselstiltak for å opprettholde og videreutvikle gammelskogsverdiene Kverndammen Ø Rik edellauvskog Gråor-almeskog Verdi: B Areal : 22 daa Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Sigve Reiso, BioFokus, , på oppdrag fra kommunen i forbindelse med anleggelse av ny avløpsledning. Området er tidligere undersøkt i 1998, der hele Kverndammen og tilgrensende skog ble beskrevet som en enhet. Beliggenhet og naturgrunnlag: Området omfatter deler av bekkedal/ravinedalen og ravinesider med eldre skog øst for Kverndammen, sør i Skien kommune. En liten del i sør krysser grensa til Porsgrunn. Bergrunnen er fattig gneis, dekket av marine sedimenter av varierende tykkelse, lags bekk i bunn også nakent berg. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området har stor treslagblanding, men er satt til rik edelløvskog som følge av betydelig innslag av alm. I tilegg til alm finnes gråor, hegg, bjørk, furu, osp, hassel, lønn og gran. Eldre høyreist skog dominerer toppsjiktet, alm på 30 cm og gran på cm er notert. Det er også en del eldre bjørk og osp. Det er begynt å dannes død ved av gråor og osp, også noe av alm og gran. mest

15 ferske nedbrytningsstadier. Fra feltsjiktet er arter som enghumleblom, skogsnelle, gaukesyre og skogburkne notert. Artsmangfold: Ingen spesielle arter notert, men det er et visst potensial for krevende arter knyttet til død ved på sikt. Bruk, tilstand og påvirkning: Kverndammen er en kunstig dam for isproduksjon som ble bygd på slutten av 1800-tallet. Ravinedalen er en del påvirket av bl.a. vei og installasjoner i bunn, samt ungskog i deler av lia som er i størst mulig grad utelatt av avgrensingen. Fra toppen også spor etter hageavfall og utfyllinger. Fremmede arter: Ingen sett, men stor risiko rundt steder med dumpet hageavfall. Del av helhetlig landskap: Verdivurdering: Rik edelløvskog på marin leire. Eldre skog med begynnende dødveddannelse. Jf. faktaark for rik edelløvskog oppnår lokaliteten høy vekt for areal, middels vekt på de fleste resterende kriteriene. Verdien vurderes derfor til B-viktig. Skjøtsel og hensyn: Det er ikke behov for skjøtselstiltak for å opprettholde og videreutvikle gammelskogsverdiene.

16 Referanser Direktoratet for Naturforvaltning Kartlegging av naturtyper - verdisetting biologisk mangfold, rev. utg. DN-håndbok 13. Miljødirektoratet 2014 in prep. Faktaark for naturtyper ifb. revisjon av DNhåndbok 13.

17 ISSN ISBN BioFokus-notat

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget BioFokus-notat notat En naturfaglig vurdering

skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget BioFokus-notat notat En naturfaglig vurdering Planlagt skjøtsel skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget En En naturfaglig vurdering Torbjørn Høitomt BioFokus-notat notat 2012-37 2012 Ekstrakt Biofokus

Detaljer

Biologisk kartlegging i forbindelse med hytteutbygging ved Lajordet, Porsgrunn

Biologisk kartlegging i forbindelse med hytteutbygging ved Lajordet, Porsgrunn Biologisk kartlegging i forbindelse med hytteutbygging ved Lajordet, Porsgrunn Sigve Reiso BioFokus-notat 2012-33 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Lajordet Sameie v/ sivilarkitekt Kikkan Landstad,

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2014-23 Ekstrakt Et mindre areal ble undersøkt for mulig

Detaljer

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2015-22 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune.

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-30 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Chice Living kartlagt naturverdier i et planområde på Tømtebakken,

Detaljer

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble NOTAT Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Oppdrag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Referanse: Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble Rune Solvang Bjørg Wethal Solvang, R. 2014. Vurdering

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Veidekke Eiendom AS, foretatt en naturfaglig undersøkelse ved Staverløkka

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Tom Hellik Hofton BioFokus-notat 2014-44 Ekstrakt BioFokus (ved Tom H. Hofton) har på oppdrag for tiltakshaver Lars Fredrik Stuve

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-20 Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker - 2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Hartman

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-1 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as v/ Torstein Synnes og Esset AS foretatt

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold langs Vestbyveien i Frogn kommune i forbindelse med planlagt ledningsanlegg

Kartlegging av naturmangfold langs Vestbyveien i Frogn kommune i forbindelse med planlagt ledningsanlegg Kartlegging av naturmangfold langs Vestbyveien i Frogn kommune i forbindelse med planlagt ledningsanlegg Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2014-13 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Haveråsen Vann- og Avløpslag

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Biomangfold i planområdet til Slalombakken i Son

Biomangfold i planområdet til Slalombakken i Son Biomangfold i planområdet til Slalombakken i Son Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2014-14 Ekstrakt Det planlegges en utvidelse av Slalombakken i Son sør for Grevlingen skole, i Vestby kommune. Det planlegges

Detaljer

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet)

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) ble 27.10.2010 vedtatt omregulert til kombinert bebyggelse og anlegg - undervisning/ forskning/ kontor, samt

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

Kartlegging av naturverdier på Ekeberg 2008. Notat 29. oktober 2008

Kartlegging av naturverdier på Ekeberg 2008. Notat 29. oktober 2008 Kartlegging av naturverdier på Ekeberg 2008 Notat 29. oktober 2008 Bakgrunn På oppdrag for Friluftsetaten i Oslo kommune har BioFokus v/ Terje Blindheim foretatt naturfaglige undersøkelser på Ekeberg.

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Naturmangfold i to planområder ved Nesodden kirke

Naturmangfold i to planområder ved Nesodden kirke Naturmangfold i to planområder ved Nesodden kirke Anders Thylén BioFokus-notat 2012-13 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Follo prosjekt kartlagt naturverdier i to planområder rundt Nesodden kirke. Det

Detaljer

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Anders Thylén BioFokus-notat 2012-16 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Oslo kommune Bymiljøetaten kartlagt botaniske naturverdier på Prinsdal skytebane. Det

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost.

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost. NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 536926 Befaring RV23, Dagslett Linnes Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Frode Nordang Bye, Statens vegvesen NOTAT NATURMILJØ

Detaljer

Naturfaglige undersøkelser ved Nordre Labo i Vestby kommune

Naturfaglige undersøkelser ved Nordre Labo i Vestby kommune Naturfaglige undersøkelser ved Nordre Labo i Vestby kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2016-20 Ekstrakt BioFokus ved Ole J. Lønnve har på oppdrag for Ann- Cathrin Torp foretatt en naturfaglig undersøkelse

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold på. gnr/bnr 29/1 i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat 2015-19 1.1.1.1

Kartlegging av biologisk mangfold på. gnr/bnr 29/1 i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat 2015-19 1.1.1.1 Kartlegging av biologisk mangfold på gnr/bnr 29/1 i Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2015-19 1.1.1.1 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra grunneier Reidun Holmen, representert ved Rolf Erik Holmen,

Detaljer

Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand

Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand Jon T. Klepsland BioFokus-notat 2013-6 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Norconsult AS gjort en naturfaglig undersøkelse

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo.

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Innledning Siste Sjanse v/ Terje Blindheim har på oppdrag fra Selvaagbygg v/ Liv Eva Wiedswang

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak 10.03.2015 og 08.05.2013.

Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak 10.03.2015 og 08.05.2013. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Arkitektkontoret Henning Karlsen AS Detaljregulering Sandviklandet Del: Naturfaglige vurderinger og innspill Dato: 08.06.2015 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr:

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

Lokaliteten omfatter de sørvendte lisidene under Skogsfjell, et par kilometer nordøst for Sauland i Hjartdal kommune i

Lokaliteten omfatter de sørvendte lisidene under Skogsfjell, et par kilometer nordøst for Sauland i Hjartdal kommune i Skogsfjell 3 Referanse: Reiso S. 2016. Naturverdier for lokalitet Skogsfjell, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-13 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Rieber prosjekt AS kartlagt biologiske verdier ved Løvenskioldbanen i Bærum.

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde. Kim Abel. BioFokus-notat

Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde. Kim Abel. BioFokus-notat Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde Kim Abel BioFokus-notat 2012-30 1.1.1.1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Nøtterøy kommune ved Ronny Meyer gitt innspill

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

BioFokus-rapport 2011-16. Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel

BioFokus-rapport 2011-16. Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Beliggenhet Eiendom AS foretatt biologiske undersøkelser på eiendommen med gbnr 8/1549 og adresse Lillehagveien 38. Eiendommen er ca 2 daa. Det er fra tidligere

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Biologiske undersøkelser på Tørteberg i Oslo 2016

Biologiske undersøkelser på Tørteberg i Oslo 2016 Biologiske undersøkelser på Tørteberg i Oslo 2016 Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2016-32 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune undersøkt et område på Tørteberg

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

Kartlegging av naturverdier vest for Bondivann i Asker

Kartlegging av naturverdier vest for Bondivann i Asker Kartlegging av naturverdier vest for Bondivann i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat 2014-50 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Asker garasjesamvirke undersøkt biologisk mangfold i deler av Borgenfeltet,

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Seljord kommune Sinnesodden, Seljord Del: Konsekvensutredning naturmangfold Dato: 18.11.2016 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Lars Krugerud Oppdrag nr: 535

Detaljer

Innspill til forvaltning ved Bjerkås terrasse 16, Asker kommune. John Gunnar Brynjulvsrud og Terje Blindheim. BioFokus-notat 2015-26

Innspill til forvaltning ved Bjerkås terrasse 16, Asker kommune. John Gunnar Brynjulvsrud og Terje Blindheim. BioFokus-notat 2015-26 Innspill til forvaltning ved Bjerkås terrasse 16, Asker kommune John Gunnar Brynjulvsrud og Terje Blindheim BioFokus-notat 2015-26 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Axer Eiendom AS kartlagt området

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Holter sag i Nannestad kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Holter sag i Nannestad kommune Kartlegging av naturmangfold ved Holter sag i Nannestad kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2016-15 Ekstrakt BioFokus v/ole J. Lønnve har på oppdrag av Tenold Gruppen v/knut Gundersen foretatt en foreløpig

Detaljer

Kartlegging av raviner og biologiske verneverdier. Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus

Kartlegging av raviner og biologiske verneverdier. Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus Kartlegging av raviner og biologiske verneverdier Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus Utbredelse Sørlige del av Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Telemark Vestfold Buskerud Akershus Oslo

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Svartavatnet øst 4 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Svartavatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen Korpeknotten ** Referanse: Hofton T. H. 2013. Naturverdier for lokalitet Korpeknotten, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Naturmangfold Langeskogen

Naturmangfold Langeskogen Naturmangfold Langeskogen Dato: 06.11.13 Eksisterende informasjon Planområde består av for det meste av middels og lav bonitet, mindre områder lengst nord og sørvest er registrert med svært høy bonitet

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)N&+42'()+4@&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:R

Detaljer

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-)

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-) Fjellstøyldalen 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Fjellstøyldalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD

OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD Beregnet til Grunnlag for områderegulering m/ku for Stykkene i Lillesand Dokument type Rapport fra befaring, naturmiljø. Dato 14.02.2014 OMRÅDEREGULERING STYKKENE KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD OMRÅDEREGULERING

Detaljer

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2015:4 12. OKTOBER 2015 R apport 2 015:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Jordet nordre *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3004 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 27.6.2012 Eventuelle tidligere

Detaljer

Underåsenjuvet Verdi: 1

Underåsenjuvet Verdi: 1 Underåsenjuvet Verdi: 1 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Songdalen, Vennesla Inventør: STO Kartblad: 1511 III Dato feltreg.: 26.06.08 H.o.h.: 57-160moh Vegetasjonsone:

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN Dette notatet gjør rede for kartlegging av naturtyper i området Seljebrekka/Vollan i Rindal kommune. Kartleggingen vil bli brukt som bakgrunnsstoff for konsekvensutredning

Detaljer

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 26. januar 2012 00 Notat 26.01.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold på eiendom 79/1, sørvest for Kistefossdammen i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat 2014-15 1.1.1.

Kartlegging av biologisk mangfold på eiendom 79/1, sørvest for Kistefossdammen i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat 2014-15 1.1.1. Kartlegging av biologisk mangfold på eiendom 79/1, sørvest for Kistefossdammen i Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2014-15 1.1.1.1 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved planavdelingen,

Detaljer

NOTAT. Persveien 26-28, Oslo - Økologiske verdier ihht BREEAM OMRÅDEBESKRIVELSE OG AVGRENSNING. Hans Kristian Woldstad, Fabritius.

NOTAT. Persveien 26-28, Oslo - Økologiske verdier ihht BREEAM OMRÅDEBESKRIVELSE OG AVGRENSNING. Hans Kristian Woldstad, Fabritius. Til: Hans Kristian Woldstad, Fabritius Fra: Leif Simonsen Dato: 2012-10-22 Persveien 26-28, Oslo - Økologiske verdier ihht BREEAM I forbindelse med planlagt byggeaktivitet i Persveien 26-28 i Oslo er undertegnede

Detaljer

BioFokus-rapport 2014-33. Dato

BioFokus-rapport 2014-33. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Hjellnes Consult kartlagt naturverdier i Norcem Brevik planområde i Porsgrunn kommune. Totalt er det kartlagt sju delområder med verdi for biologisk mangfold innenfor

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Kvisetbekken Verdi 2

Kvisetbekken Verdi 2 Kvisetbekken Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Trondheim Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1521 I Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 143-233moh

Detaljer

Biologiske undersøkelser ved Nordre Sæter og Politihøyskolen i Kongsvinger

Biologiske undersøkelser ved Nordre Sæter og Politihøyskolen i Kongsvinger Biologiske undersøkelser ved Nordre Sæter og Politihøyskolen i Kongsvinger Ole J. Lønnve og Terje Blindheim BioFokus-notat 2014-34 Ekstrakt BioFokus ved Ole J. Lønnve og Terje Blindheim har på oppdrag

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Biofokus-rapport Dato

Biofokus-rapport Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Engerdal kommune v/reidar Åsgård foretatt biologiske undersøkelser av tre potensielle hytteområder i Molia/Østlia øst for Engerdal sentrum. Det ble avgrenset en svært

Detaljer

Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold ved Østlikollen i Bø kommune, Telemark.

Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold ved Østlikollen i Bø kommune, Telemark. Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold ved Østlikollen i Bø kommune, Telemark. Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2015-36 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Trygve Bjarkø og Stein Helge Østerli

Detaljer

Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ås, 2015

Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ås, 2015 Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ås, 2015 Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-17 ole Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Ås kommune foretatt kartlegging av den utvalgte naturtypen

Detaljer

Ettersøk av elvesandjeger på to elveører langs Folla i Alvdal kommune

Ettersøk av elvesandjeger på to elveører langs Folla i Alvdal kommune Ettersøk av elvesandjeger på to elveører langs Folla i Alvdal kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2012-7 Ettersøk av elvesandjeger på to elveører langs Folla i Alvdal kommune - 2 Ekstrakt BioFokus har

Detaljer

Fiskumlia, Øvre Eiker naturverdier ved planlagt småbåtanlegg, badeplass og tursti

Fiskumlia, Øvre Eiker naturverdier ved planlagt småbåtanlegg, badeplass og tursti Fiskumlia, Øvre Eiker naturverdier ved planlagt småbåtanlegg, badeplass og tursti Tom Hellik Hofton og Kjell Magne Olsen Ekstrakt BioFokus (ved Tom H. Hofton og Kjell Magne Olsen) har på oppdrag for Fiskumlia

Detaljer

NOTAT. Verdivurdering av naturmiljø. Detaljregulering, Strømsheia. Kristiansand kommune. Bakgrunn. Metode. Kilder og kunnskapsgrunnlag

NOTAT. Verdivurdering av naturmiljø. Detaljregulering, Strømsheia. Kristiansand kommune. Bakgrunn. Metode. Kilder og kunnskapsgrunnlag NOTAT Verdivurdering av naturmiljø Detaljregulering, Strømsheia. Kristiansand kommune. Prosjektnr. 8110311 Utarbeidet av: Ingunn Løvdal, Rambøll Arendal. Dato: 23.11.2012 Bakgrunn Strømsheia er et prioritert

Detaljer

Lindalselva ved Hortebekken Verdi: 3

Lindalselva ved Hortebekken Verdi: 3 Lindalselva ved Hortebekken Verdi: 3 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Skien Inventør: TEB Kartblad: 1713 IV Dato feltreg.: 28.10.08 H.o.h.: 382-498moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

BioFokus-notat 2012-26

BioFokus-notat 2012-26 Eikekartlegging i Drøbak 2012 Stefan Olberg BioFokus-notat 2012-26 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Frogn kommune kartlagt den utvalgte naturtypen «hul eik» i Drøbak. Stefan Olberg i BioFokus har kartlagt

Detaljer

Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012.

Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012. Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012. Orkidéen rød skogfrue er rødlistet (kritisk truet (CR)) og fredet i Norge og en rekke europeiske land. I Norge har planten

Detaljer

Biofokus-rapport 2011-14

Biofokus-rapport 2011-14 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Porsgrunn kommune supplert og oppdatert naturtypekartet i kommunen. Totalt 53 naturtypelokaliteter er beskrevet og avgrenset. Disse fordeler seg på 17 lokaliteter med

Detaljer

BioFokus-rapport Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel

BioFokus-rapport Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Hans Oust Heiberg fra Oust gård i Bærum kommune foretatt biologiske undersøkelser på deler av eiendommen til Oust gård. Undersøkelsesområdet består av ca

Detaljer

BioFokus-rapport 2010-3. Dato

BioFokus-rapport 2010-3. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag av Nesodden kommune kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 i Nesodden kommune. Det er totalt kartlagt 22 nye naturtypelokaliteter, samt at fem tidligere registrerte lokaliteter

Detaljer