DEL PLANBESKRIVELSE Sist revidert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL 1. 1. PLANBESKRIVELSE Sist revidert 23.3.2011."

Transkript

1 DEL 1 1. PLANBESKRIVELSE Sist revidert Innledning I henhold til plan og bygningsloven 4-2 skal alle forslag til planer etter loven ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger og forhold til gjeldende rammer og reguleringsplaner. Det gjøres i dette dokumentet for fire ulike alternativ, - alle i henhold til samme planprogram med forslag om nye tiltak og utbygging på Stampesletta. For alle alternativene er det fullstendige beskrivelser og dette innebærer repetisjoner for områder som er likt planlagt både i beskrivelsen og i bestemmelsene til de enkelte plankartene. På side 5 punkt Sammenligning av alternativene, er forslagene kort beskrevet i forhold til hva som skiller de fra hverandre med blant annet henvisning til enkelte reguleringsbestemmelser. Del 1 beskriver forslagene og del 2 er konsekvensvurdering av forslagene sammenlignet med gjeldende reguleringsplan for Olympiaparken, som speiler dagens bruk av området. Stampesletta er hovedidrettsanlegg i kommunen og byens sentrale fleridrettsanlegg. Planområdet er også et viktig friluftsområde og naturområde. Arealene langs Mesnaelva og Badedammen inngår i planforslagene Planens formål Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for nye tiltak innenfor planområdet. Gjeldende regulering for Olympiaparken inklusiv Stampesletta ble vedtatt i 1990 og hjemler kun de bygg og anlegg som er vist på plankartet. Området er i hovedsak regulert til friområde/idrettsanlegg og det er behov for å supplere dette og legge til rette for noen nye formål slik som Idrettens Hus/NTG og hybelhus for studenter ved HIL (Høgskolen i Lillehammer) og elever ved NTG (Norges Toppidretts Gymnas). Lillehammer kommune og NIF/NOK er søker til The Youth Olympic Winter Games 2016 (YOG), og planforslagene innebærer alle en mulighet for at område for deltagerlandsby kan få etterbruk som permanente boliger/hybler. Avgjørelse om YOG vil skje på slutten av året. Planområdet dekker også arealene langs Mesnaelva ved Badedammen. Gjeldende reguleringsplan i dette området er fra 1972 og området er regulert til friareal. I tillegg berøres følgende reguleringsplaner; 1) Reguleringsplanen for Nordsetervegens utvidelse fra Stampesletta til Sjøsetervegen som blant annet viser atkomster til planområdet og parkeringsarealer på Randgård, vedtatt i 1991, og 2) Reguleringsplan for 1

2 Nybuforbindelsen vedtatt i 1991 som blant annet viser atkomster fra Sigrid Undsetsveg Detaljregulering I henhold til plan og bygningsloven 12 3, foreslås området detaljregulert. Bakgrunnen for dette er at området allerede inngår i et større reguleringsområde og detaljregulering brukes i henhold til plan og bygningsloven som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplaner. Planområdet ligger sentralt i Lillehammer, rett nordøst for sentrum. Planområdet avgrenses av Nordsetervegen i nord, Lygårdsjordet i nordøst og Sigrid Undsets veg i sørvest. Mot sørøst avgrenses planområdet av Birkebeinervegen og i sør av naturområdene med Mesnaelva. Områdene som tas opp til regulering er i hovedsak offentlig eide områder med Lillehammer kommune som grunneier. Mesna videregående skole eies av Oppland fylkeskommune. I tillegg er det innenfor området blant annet noen private boligeiendommer og Birkebeineren Hotell Planprogrammet Kommunestyret vedtok , planprogrammet for arbeidet med detaljregulering av Stampesletta med tilliggende omgivelser. Programmet datert , og er utarbeidet i henhold til plan og bygningsloven 12 9, og har vært utlagt til offentlig ettersyn. Planoppstart ble annonsert samtidig med planprogrammet og innkomne kommentarer er relatert både til programmet og til planarbeidet generelt. Planarbeidet er i planprogrammet, vurdert til å være utredningspliktig i henhold til forskrift for konsekvensutredninger av Bakgrunnen for dette er at endring av gjeldene plan kan få konsekvens for miljø og samfunn. Planområdet omfatter arealene langs Mesnaelva som er viktige både som kulturminneområde og som naturområde. Hele Stampeslettaområdet er viktig både som idrettsanlegg og for friluftslivet, og har særlig betydning for barn og unge. Eventuelle forslag om arealbruksendringer kan føre til krav om erstatningsarealer. Dette gjelder særlig områder som brukes av barn og unge og friluftsområder slik som løype og stier Konsekvensutredning Formålet med konsekvensutredningen er å få oversikt over virkningene av forslag til planen i sin helhet. Det forutsettes at det skal utredes flere alternativer som skal sammenholdes med et null-alternativ. Gjeldende plan speiler dagens bruk og er brukt som null-alternativ. Konsekvensutredning forutsettes videre å være tilpasset plannivået som er igangsatt og de beslutninger som skal tas. 2

3 Konsekvensutredningen skal legges ut til offentlig ettersyn samtidig med planforslagene. Det vises til DEL 2. Konsekvensutredning side Dagens situasjon Stampesletta er hovedidrettsanlegg i kommunen og byens sentrale fleridrettsanlegg. Utendørsanlegget og Kristins Hall er kommunale anlegg, mens Håkons Hall driftes og eies av Lillehammer Olympiapark AS (LOP). Utendørsanlegget består av: Friidrettsanlegg, kunststoff med åtte løpebaner Fotball kunstgressbane, helårs bruk med lys og varme Tre gressbaner for fotball Grusbane fotball med lys Treningsslette fotball Kleivbakken skileikanlegg (nærmiljøanlegg) med lys Tribune/garderobe med lagerrom Klubbhus/tidtagerbu/kiosk og speakerhus Lysløype I tillegg ligger Mesna videregående skole, Birkebeineren Hotell og noen private boliger innenfor plangrensen. Friområdene langs Mesnaelva og Badedammen inngår i planområdet. I gjeldene er reguleringsplan det tatt hensyn til viktig siktlinje fra Lysgårdsbakken ved Speiderhuset ved til hoppanlegget; Lysgårdsbakkene. Tematisk kommunedelplan for Olympiaparken vedtatt i 2009, påpeker at det i dag er en underkapasitet på idrettsanlegg i forhold til brukernes ønsker og behov. Dette gjelder i hovedsak isflate, curlingbaner, idrettshall og fotballbaner. Det er i planen redegjort for en stor underkapasitet av parkeringsplasser. Det understrekes at enhver nedbygging/omdisponering av aktivitetsarealer vil få avgjørende betydning for aktiviteten i området. Målet er at kapasiteten på eksisterende idrettsanlegg med tilhørende areal må opprettholdes og aktivitetsarealene må videreutvikles for å kunne møte økt behov og ønske om nye aktiviteter og anleggselementer. I tillegg er det en stor kvalitet ved området at det er åpent og fleksibelt. I reguleringsplan for Olympiaparken er Stampesletta regulert til følgende formål: Byggeområde boliger Byggeområde offentlige bygninger Byggeområder næringsområde Offentlig trafikkområder trafikkområde/parkering Friområde/idrettsanlegg 3

4 1.3 Beskrivelse av planforslagene Bakgrunn og begrunnelse Bakgrunnen for igangsetting av planarbeidet er behov for å legge til rette for ytterligere utvikling av permanente og eventuelt midlertidige bygg og anlegg innenfor definert plangrense. Vedtatt planprogram viser til tematisk kommunedelplan for Olympiaparken: Stampesletta er et område for lokal idrettsaktivitet, spesielt med tanke på barn og unge. Her er det allerede i dag arealknapphet. Dagens aktivitetsareal bør ikke reduseres, men videreutvikles for å møte økt behov og ønske om nye aktiviteter og anleggselementer. Dette innebærer at det forutsettes at eksisterende idrettsanlegg i området, med tilstrekkelig arealer for framtidig utvikling, skal ivaretas. Det forutsettes at løyper og stier opprettholdes eventuelt erstattes/legges om ved endring av arealbruk. Idrettsanlegg som eventuelt blir berørt at utbygging forutsettes å bli erstattet. Følgende utbyggingsbehov er vurdert gjennom planarbeidet: Ny ishall Curlingbaner Idrettens Hus NTG Hybler / boliger Parkering I tillegg inngår vurdering av nye friarealer, hensynsoner og vern av kulturminner i planutredningen. Det er utarbeidet fire alternative planforslag; alternativ 1, 2, 3 og 4B. Alternativ 4B er i utgangspunktet et privat revidert alternativ 4 fra Birkebeineren Hotell AS som innebærer forslag om å ta i bruk ca 1,4 daa av hotellets areal til kombinert formål kontor/undervisning/parkering. I forbindelse med utredning av alternativ 4B er siktlinjen fra toppen av Lysgårdsbakken ved Speiderhuset til Lysgårdsbakkene hoppanlegg studert nærmere. Siktlinjen er del av gjeldene reguleringsplan som nå foreslås endret, og kan opprettholdes i alle alternativene unntatt i alternativ 2 som tilrettelegger for inntil 3 etasjer i hele B2 (studenthybelområdet). Det er særlig i områdene lengst mot øst at høyde på bebyggelsen må ta hensyn til siktlinjen fra området på toppen av Lysgårdsbakken ved Speiderhuset til hoppanlegget; Lysgårdsbakkene Sammendrag Det er hele fire alternative forslag til ny reguleringsplan for Stampesletta som legges ut til offentlig ettersyn. Alle har utgangspunkt i det samme planprogrammet og viser forslag til lokalisering av de nye formål som er nevnt i punktet ovenfor. Det dreier seg store nye arealbehov på ca 5 daa til parkering og 4

5 ca 16000m2 netto til nye byggeformål, i tillegg de nye idrettsbyggene for ishall og curling. Disse er lokalisert ved Kristins hall i alle forslagene Studentboliger Alle alternativene har samme forslag til lokalisering for nye studentboliger i området øst for Birkebeineren hotell. Utbyggingsmønsteret er relativt likt i form av lav teppebebyggelse. Alternativ 2 tillater 3 etasjer i hele området. De andre alternativene forutsettes å ta hensyn til siktlinjen til hoppanlegget og bebyggelsen blir noe lavere i denne sonen. Idrettens Hus /NTG Lokalisering av Idrettens Hus med eventuelt Toppidretts Gymnasiet (NTG) på ca 6000m2 pluss tilhørende parkering, er lik for alternativ 2 og 4B og foreslås sør på Stampesletta ved fotballbanene. Alternativ 4B forutsettes med parkeringskjeller. Forslagene innbærer en relativt stor bygning inne i anlegget med parkering på sørsiden mot Birkebeinervegen for publikum. Alternativ 2 forutsetter flytting av Birkebeinervegen mot sør og nytt parkeringsanlegg mellom vegen og fortballbanen. Alternativ 1 forutsetter Idrettens Hus/NTG lokalisert nord for Kristins hall med et større parkeringshus i kjeller også for publikum. Alternativ 3 forutsetter Idrettens Hus/NTG øst for Håkons hall på et meget begrenset areal med parkering i kjeller. Parkering Det er stort behov for parkering innenfor Stampesletta og det er behov for bedring av parkering ved Badedammen. Alle alternativene er tilfredsstillende løst i forhold til programmet som forutsetter en netto økning med 200 nye p-plasser. Det er forutsatt bedre utnyttelse av parkering på Randgård. I alternativ 2 og 4B forutsettes plassen bak Håkons hall utvidet fra 168 p-plasser til 228 p-plasser. Alternativ 1 og 3 forutsetter et større planert areal i sør til parkering for ca 200 biler med atkomst fra Birkebeinervegen. Området ligger inne i anleggene og vurderes å øke fleksibiliteten generelt for arealbruken. Alternativ 1 forutsetter i tillegg at deler av publikumsparkering på dagens plass nord for Kristins hall blir erstattet med parkeringsanlegg i kjeller. Alternativ 4B forutsetter også et større parkeringsanlegg i sør, men nærmere Birkebeinervegen enn alt 1 og 3 og vurderes ikke like fleksibelt grunnet plassering og arrondering. Alternativ 2 forutsetter flytting av Birkebeinervegen og en det foreslås større p-plass langs vegen på nordsiden av denne. 5

6 1.3.3 Alternativ 1 Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse B2 Alternativ 1 forutsetter boliger i form av hybler med maksimalt areal 25m2 pr hybel innenfor byggeområde B2. Alternativ 1 og 3 er like for dette området. Innenfor siktsonen vist på kartet mellom Lysgårdsvegen ved Speiderhuset ved og Lysgårdsbakkene, skal det i ikke bygges høyere enn den regulerte siktlinjen. For øvrig kan det bygges i tre etasjer. Siktsonen er i dag delvis brutt grunnet høye trær som skjuler murkrona på hoppanlegget. Det er videre lagt til grunn at det kan bygges maksimalt 360 enheter/hybler i området. Det kreves en parkeringsdekning på 0,30 parkeringsplass pr. enhet. Reguleringsformålet dekker et areal på ca 13,6 daa. Maks utnyttingsgrad i området foreslås maksimalt: % BYA = 45%. Parkering på bakkeplan skal medregnes i BYA. Boligområdet foreslås avgrenset av et område regulert som grønnstruktur; en buffer mot Kleivbakken i nordvest, av regulert skiløype i nordøst, av regulert fortau langs Birkebeinervegen i sørøst og av Birkebeineren Hotell i sørvest, som ligger inne i reguleringsplanen med formål hotell/næring. Utsikt mot Lysgårdsbakkene. Boligbebyggelse B1 Formålet omfatter eksisterende boliger og en ubebygd kommunal boligtomt. Området ligger nord og nordøst for Mesna videregående skole og ny atkomst til skolen er vist over området. Undervisning Området for Mesna vgs er vist med reguleringsformål undervisning. Formålet dekker et areal på ca. 11,3 daa. Det forutsettes at parkering til eget behov og eventuelle nye utbyggingsbehov løses innenfor eget areal. Ny atkomst på 6

7 nordsiden av skolen kan løses over kommunens eiendom innenfor reguleringsformål B1. Undervisning / Kontor Idrettens Hus og NTG er samlokalisert og lagt til parkeringsplassen nordvest for Kristins Hall. Arealbehovet for bygningen er relativt stort og det er forutsatt i planprogrammet til 5000m2. Det kan imidlertid være behov for å øke arealet for Idrettens Hus med hele 1500m2. Området er ca 8,5 daa. Fra Nordsetervegen. Eget parkeringsbehov, samt eksiterende parkeringsplasser som bygges ned må dekkes innenfor formålsgrensen. Det forutsettes at det bygges parkeringskjeller som blant annet har erstatter de p-plassene som bygges ned og egne behov for p- plasser. Eget parkeringsbehov er beregnet til 55 plasser. Hele området forutsettes planlagt under ett og bussoppstilling må løses på bakkeplan innenfor formålsgrensen. Området ligger meget eksponert ved hovedatkomsten til Olympiaparken og det skal stilles høye krav til utforming av bygg og uteanlegg. Hotell / overnatting H1 Birkebeineren Hotell vises i alle forslagene med reguleringsformål hotell/overnatting. Formålet dekker et areal på ca 26,6 daa. All parkering må løses innenfor eget område. Det skal ikke være høyere utnyttingsgrad enn %BYA = 40%, parkering på bakkeplan medregnet. Bebyggelsen skal ikke være høyere enn 3 etasjer, og det skal tas hensyn til regulert siktsone. Det er regulert inn tre adkomster fra Birkebeinervegen. Den vestre adkomsten skal være felles atkomsten med Idrettens Hus og ny større parkeringsplass i sør. 7

8 Hotell/overnattingH2 Området brukes i dag til bolig, men er i henhold til gjeldende reguleringsplan regulert til næringsformål. Dette opprettholdes. Idrettsanlegg Alle aktivitetsarealene innenfor plangrensen med haller, ganglinjer og annet tilhørende areal er regulert til formålet idrettsanlegg. Reguleringsformålet dekker et areal på ca 133 daa. Det er foreslått ny ishall (78 x 48 m) sørøst for Kristins Hall. Det er foreslått en utvidelse av Kristins Hall mot sørvest for curling (22 x 67 m) Skiløypetrase Tverrløypa foreslås med formål skiløypetrase. Traseen er i sin helhet lagt på kommunens eiendom og går parallelt med gardsvegen til Lysgaard. Det foreslås en byggegrense på minimum 8m fra løypa. VA-anlegg Det er godt utbygget vann - og avløpsnett innenfor hele planområdet som dekker alle nye foreslåtte tiltak. Fejernvarmeanlegg. Hele planområdet ligger innenfor området som inngår i avtale om fjernvarmeanlegg og dette innebærer at nye anlegg skal tilknyttes anlegget. Samferdselsanlegg Kjøreveg Regulerte kjøreveger innenfor plangrensen er deler av Birkebeinervegen og Kleivbakken. Del av Sigrid Undsetsveg ved krysset med Birkebeinervegen er tatt med i planen for å kunne løse forholdene for myke trafikanter i dette området på en bedre måte. Fortau Det er regulert inn fortau langs nordvestre side av Birkebeinervegen. I tillegg er del av trasen for Gamle Nordseterveg langs dagens parkeringsplass i nord regulert som fortau/gangveg med hensynsone. Turstien til og fra Finna bru i sør foreslås regulert som gangveg med hensynsone. Gang-/sykkelveg Gang -/sykkelvegen langs Sigrid Undsetsveg ligger innenfor plangrensen. Annen veggrunn grøntareal Formålet skal sikre tilstrekkelig areal til vegformål. Parkeringsplasser (på bakkeplan) Innenfor Stampesletta er det i dag 780 parkeringsplasser sommertid og 645 plasser 8

9 vinterstid. Om sommeren brukes isflaten sør for Kristins Hall til parkering. Tallene inkluderer 50 plasser langs Sigrid Undsets veg. Det vises til kommunedelplan for Olympiaparken datert Utvidelse av Kristins Hall med curlingbaner reduserer antallet eksisterende parkeringsplasser i dette området. Bygging av ny ishall reduserer antallet eksisterende parkeringsplasser, de fleste av disse er parkeringsplasser er kun til bruk i sommersesongen. Parkeringsplassen på Randgård forutsettes bedre utnyttet f.eks ved bruk av støttemurer mellom de ulike nivåene. Det forutsettes i utgangspunktet at plasser som bygges ned må erstattes. For andre formål enn idrettsanlegg forutsettes det at eget parkeringskrav løses innenfor avsatt areal til formålet. Alternativ 1 forutsetter følgende parkeringsdekning: 292 parkeringsplasser sørvest for Birkebeineren hotell. (7, 3 daa) 250 parkeringsplasser på Randgårdjordet. (7,3 daa) 168 parkeringsplasser nordøst for Håkons Hall. (4,2 daa) 216 parkeringsplasser nordvest for Kristins Hall. (eksisterende plasser erstattet i parkeringskjeller) 33 parkeringsplasser sørvest og sørøst for Kristins Hall. Forslag til reguleringsplan alternativ 1 gir derved en parkeringsdekning for generell aktivitet innenfor planområdet på ca 1009 plasser dette er inklusiv 50 p- plasser langs Sigrid Undsets veg. Med utgangspunkt i 780 plasser er kapasiteten økt med ca. 229 parkeringsplasser. Det er generelt regnet et arealbehov pr. plass på 25 m 2 for nye plasser og planprogrammet kan gjennomføres. Grønnstruktur Grønnstruktur Skråningene ned mot Sigrid Undsets veg er foreslått regulert til grønnstruktur. Området skal gi en grønn avgrensning av Stampesletta mot Sigrid Undsets veg. Vegetasjonsskjerm Det er foreslått å avsette en smal vegetasjonsskjerm mellom formål boligbebyggelse B2 og idrettsanlegg/kleivbakken. Friområde På østsiden av formålet boligbebyggelse B2 og Tverrløypa er det foreslått friområde mot jordet på Lysgaard. Dette er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det opplyses at området brukes som steintipp for landbruket. Det samme gjelder et område lengre nord på oversiden av gardsvegen, men på kommunalgrunn. Det siste er utenfor plangrensen. Områdene rundt Mesnaelva og Badedammen med turveger er foreslått opprettholdt regulert til friområde. Gangvegen til og fra Finna bru foreslås 9

10 regulert som gangveg med hensynsone. Finna bru foreslås vernet som eget kulturminne i planen og inngår i hensynsonen. Dette er konferert med fylkeskonservator. Mesnaelva er det viktigste naturelementet i området. Det er tillatt med fiske i den delen av vassdraget som ligger innenfor plangrensen og Badedammen er tilrettelagt for bading og har kommunal drift. Eksisterende stier og krysninger av Mesnaelva skal opprettholdes. Det skal ikke etableres nye stier eller krysninger. Sone med angitte særlige hensyn Hensyn landskap Siktsonen mot hoppanlegget som ligger inne i gjeldende reguleringsplan er opprettholdt i dette alternativet og vist som hensynssone. Høyde på bebyggelse innenfor siktsonen reguleres gjennom reguleringsbestemmelsene og skal ikke overskride definert siktsone. Hensyn kulturminne Det foreslås to hensynsoner for vern av kulturminner; historiske ferdselsårer. Dette gjelder sone for sammenhengende trase for Gamle Nordseterveg gjennom planområdet i nord. Videre gjelder dette forslag om vern av Finna bru som eget kulturminne og hensynsone for vern av kulturminne på ferdselsårer til og fra Finna bru. Gamle Nordseterveg er regulert bevaringsverdig i gjeldene reguleringsplan for Olympiaparken og det er viktig å sikre forbindelsen gjennom Stampesletta selv om området ikke lengre er autentisk. Gamle Nordseterveg er en av de ferdselsårene som binder byen til fjellet og som omtales i Riksantikvarens beskrivelse av Lillehammer by i registeret over historiske byområder av nasjonal kulturhistorisk verdi. Forslaget er konferert med fylkeskonservator. Finna bru ble bygget over elven Finna i Våga i 1868 som fagverksbru, og ble flyttet til Lillehammer og Mesnaelva i Brua inngår som en del av flere kulturminner ved Mesnaelva og nevnes i Riksantikvarens beskrivelse av Lillehammer by i registeret over historiske byområder av nasjonal kulturhistorisk verdi. Forslaget er konferert med fylkeskonservator Alternativ 2 Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse B2 Alternativ 2 viser studenthybler innenfor byggeområde B2. I dette alternativet kan det kan bygges i inntil 3 etasjer og det er beregnet at det skal bygges maksimalt 360 enheter på hver maks 25 m2. Det skal være en parkeringsdekning på 0,30 10

11 parkeringsplass pr. enhet. Reguleringsformålet dekker et areal på ca 13,6 daa. Maks utnyttingsgrad i området skal være maksimalt % BYA = 45%. Parkering på bakkeplan skal medregnes. Formålet avgrenses av regulert grønnstruktur mot Kleivebakken i nordvest, av regulert skiløype i nordøst, av regulert fortau langs Birkebeinervegen i sørøst og av Birkebeineren Hotell i sørvest. Boligbebyggelse B1 Formålet omfatter eksisterende boliger og en ubebygd kommunal boligtomt. Ny atkomst på nordsiden av skolen foreslås over kommunens eiendom innenfor reguleringsformål B1. Undervisning Området for Mesna vgs er vist med reguleringsformål undervisning. Formålet dekker et areal på ca. 11,3 daa. Det forutsettes at parkering til eget behov og eventuelle nye utbyggingsbehov løses innenfor eget areal. Ny atkomst på nordsiden av skolen kan løses over kommunens eiendom innenfor reguleringsformål B1. Undervisning / Kontor Idrettens Hus og NTG er samlokalisert og foreslått sør på idrettsanleggene. Eksisterende terrengvoll forutsettes planert. Tomteområdet er begrenset da det prioriteres å øke parkeringskapasiteten for Stampesletta generelt, og parkering må i hovedsak løses i kjeller. Maksimal høyde på ny bebyggelse på denne tomta og andre nye bygg i sør er foreslått til maksimalt 3 etasjer. Bebygget areal BYA, er derfor relativt høyt: 60%. Det skal stilles høye krav til utforming. Hotell / overnatting H1 Birkebeineren Hotell vises i forslaget med reguleringsformål hotell/overnatting. Formålet dekker et areal på ca 26,6 daa. All parkering må løses innenfor eget område. Det skal ikke være høyere utnyttingsgrad enn %BYA = 40%, parkering på bakkeplan medregnet. Bebyggelsen skal ikke være høyere enn 3 etasjer. Det er regulert inn tre atkomster fra Birkebeinervegen. Den vestre atkomsten er felles med atkomsten til Idrettens Hus og til parkeringsplass for idrettsanlegget på Stampesletta.Hotell / overnatting H2 Området brukes i dag til bolig, men er i henhold til gjeldende reguleringsplan regulert til næringsformål. Dette opprettholdes. Idrettsanlegg Alle aktivitetsarealene innenfor plangrensen med haller, ganglinjer og annet tilhørende areal er regulert til formålet idrettsanlegg. Reguleringsformålet dekker et areal på ca 133 daa. Det er foreslått ny ishall (78 x 48 m) sørøst for Kristins Hall. 11

12 Det er foreslått utvidelse av Kristins Hall mot sørvest for curling (22 x 67 m). Skiløypetrase Tverrløypa foreslås med formål skiløypetrase. Traseen er i sin helhet lagt på kommunens eiendom og går parallelt med gardsvegen til Lysgaard. Det foreslås en byggegrense på..m fra løypa. VA-anlegg Det er godt utbygget vann og avløpsnett innenfor planområdet som dekker alle nye foreslåtte tiltak. Fejernvarmeanlegg. Hele planområdet ligger innenfor området som inngår i avtale om fjernvarmeanlegg og dette innebærer at nye anlegg skal tilknyttes anlegget. Samferdselsanlegg Birkebeinervegen Kjøreveg Regulerte kjøreveger innenfor plangrensen er deler av Birkebeinervegen og Kleivbakken. Birkebeinervegen er foreslått lagt om fra Birkebeineren Hotell og ned til Sigrid Undsets veg. Vegen er flyttet ca 15 meter mot sør, for å få plass til parkeringsplass på nordsiden av vegen. Fortau er regulert inn mellom vegen og parkeringsplassen. Bakgrunnen for dette er ønske om å bruke vegen som grense mellom naturområdene og aktivitetsområdene. I tillegg er det Stampesletta som i hovedsak utløser parkeringsbehovet. Men forslaget innebærer at alleen på sørsiden av vegen må fjernes og dette er meget uheldig. 12

13 Fortau Det er foreslått regulert inn fortau langs nordvestre side av Birkebeinervegen. I tillegg er del av trase for Gamle Nordseterveg langs dagens parkeringsplass i nord regulert som fortau/gangveg. Turstien til og fra Finna bru i sør foreslås regulert som gangveg med hensynsone. Gang-/sykkelveg Gang -/sykkelvegen langs Sigrid Undsets veg ligger innenfor plangrensen. Annen veggrunn grøntareal Formålet skal sikre tilstrekkelig areal til vegformål. Parkeringsplasser (på bakkeplan) Innenfor Stampesletta er det i dag 780 parkeringsplasser sommertid og 645 plasser vinterstid. Om sommeren brukes isflaten sør for Kristins Hall til parkering. Tallene inkluderer 50 plasser langs Sigrid Undsets veg. Det vises til kommunedelplan for Olympiaparken datert Utvidelse av Kristins Hall reduserer antallet eksisterende parkeringsplasser i dette området. Bygging av ny ishall reduserer antallet eksisterende parkeringsplasser, de fleste av disse er parkeringsplasser er kun til bruk i sommersesongen. Parkeringsplassen på Randgård forutsettes bedre utnyttet f.eks ved bruk av støttemurer mellom de ulike nivåene. Det forutsettes at plasser som bygges ned må erstattes. For andre formål enn idrettsanlegg forutsettes det at eget parkeringskrav løses innenfor avsatt areal til formålet Alternativ 2 forutsetter følgende parkeringsdekning: 100 parkeringsplasser sørvest for Birkebeineren hotell. (2,5 daa) 250 parkeringsplasser på Randgårdjordet. (7,3 daa) 228 parkeringsplasser nordøst for Håkons Hall. (5,0 daa) 216 parkeringsplasser nordvest for Kristins Hall. (eksisterende plasser her er det regnet 30m 2 pr plass) 33 parkeringsplasser sørvest og sørøst for Kristins Hall. 106 plasser langs Birkebeinervegen. Forslag til reguleringsplan alternativ 2 gir en parkeringsdekning for generell aktivitet innenfor planområdet på ca 983 plasser inklusiv 50 plasser langs Sigrid Undsets veg. Med utgangspunkt i 780 plasser er kapasiteten økt med til sammen ca. 203 plasser. Det er generelt regnet et arealbehov pr plass på 25 m 2 for nye plasser, og planprogrammet er fullført. 13

14 Grønnstruktur Grønnstruktur Skråningene ned mot Sigrid Undsets veg er foreslått regulert til grønnstruktur. Området skal gi en grønn avgrensning av Stampesletta mot Sigrid Undsets veg. Vegetasjonsskjerm Det er foreslått å avsette en smal vegetasjonsskjerm mellom formål boligbebyggelse B2 og idrettsanlegg/kleivbakken. Friområde På østsiden av formålet boligbebyggelse B2 og Tverrløypa er det foreslått friområde mot jordet på Lysgaard. Dette er i tråd med gjeldende plan. Det opplyses at området brukes som steintipp for landbruket. Det samme gjelder et område lengre nord på oversiden av gardsvegen, men på kommunalgrunn. Det siste er utenfor plangrensen. Områdene rundt Mesnaelva og Badedammen med turveger er foreslått opprettholdt regulert til friområde. Gangvegen til og fra Finna bru foreslås regulert som gangveg med hensynsone. Finna bru foreslås vernet som eget kulturminne i planen og inngår i hensynsonen. Dette er konferert med fylkeskonservator. Mesnaelva er det viktigste naturelementet i området. Det er tillatt med fiske i den delen av vassdraget som ligger innenfor plangrensen og Badedammen og Kanalen er tilrettelagt for bading og har kommunal drift. Eksisterende stier og krysninger av Mesnaelva skal opprettholdes. Det skal ikke etableres nye stier eller krysninger. Sone med angitte særlige hensyn Hensyn kulturminne Det foreslås to hensynsoner for vern av kulturminner; ferdselsårer. Dette gjelder sone for sammenhengende trase for Gamle Nordseterveg gjennom planområdet i nord. Videre gjelder dette forslag om vern av Finna bru som eget kulturminne og hensynsone for vern av kulturminne på ferdselsårer til og fra Finna bru. Gamle Nordseterveg er regulert bevaringsverdig i gjeldene reguleringsplan for Olympiaparken og det er viktig å sikre forbindelsen gjennom Stampesletta selv om området ikke lengre er autentisk. Gamle Nordseterveg er en av de ferdselsårene som binder byen til fjellet og som omtales i Riksantikvarens beskrivelse av Lillehammer by i registeret over historiske byområder av nasjonal kulturhistorisk verdi. Forslaget er konferert med fylkeskonservator. Finna bru ble bygget over elven Finna i Våga i 1868 som fagverksbru, og ble flyttet til Lillehammer og Mesnaelva i Brua inngår som en del av flere kulturminner ved Mesnaelva og nevnes i Riksantikvarens beskrivelse av 14

15 Lillehammer by i registeret over historiske byområder av nasjonal kulturhistorisk verdi. Forslaget er konferert med fylkeskonservator Alternativ 3 Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse B2 Alternativ 3 forutsetter boliger i form av hybler med maksimalt areal 25m2 pr hybel innenfor byggeområde B2. Alternativ 1, 3 og 4B er like for dette området. Innenfor siktsonen vist på kartet mellom Speiderhuset ved Sigrid Undsets veg og Lysgårdsbakkene, skal det i ikke bygges høyere enn siktsonen. Det er videre lagt til grunn at det kan bygges maksimalt 360 enheter/hybler i området. Det kreves en parkeringsdekning på 0,30 parkeringsplass pr. enhet. Reguleringsformålet dekker et areal på ca 13,6 daa. Maks utnyttingsgrad i området foreslås maksimalt: % BYA = 45%. Parkering på bakkeplan skal medregnes i BYA. Boligområdet foreslås avgrenset av et område regulert som grønnstruktur; en buffer mot Kleivebakken i nordvest, av regulert skiløype i nordøst, av regulert fortau langs Birkebeinervegen i sørøst og av Birkebeineren Hotell i sørvest, som ligger inne i reguleringsplanen med formål hotell/næring. Boligbebyggelse B1 Formålet omfatter eksisterende boliger og en ubebygd kommunal boligtomt. Området ligger nord og nordøst for Mesna videregående skole og atkomst til skolen er vist over området. Undervisning Området for Mesna vgs er vist med reguleringsformål undervisning. Formålet dekker et areal på ca. 11,3 daa. Det forutsettes at parkering til eget behov og eventuelle nye utbyggingsbehov løses innenfor eget areal. Ny atkomst på nordsiden av skolen kan løses over kommunens eiendom innenfor reguleringsformål B1. Undervisning / Kontor Idrettens Hus og NTG er samlokalisert og foreslås lokalisert på østsiden av Håkons hall hvor det i dag er parkeringsområde. Bakgrunnen for dette er blant annet mulig sambruk av arealer mellom Idrettens Hus og Håkons hall. Arealbehovet for bygningen er relativt stort og det er i planprogrammet forutsatt 5000m2. Det er uttrykt behov for å øke arealet for Idrettens Hus. I dette alternativet begrenses bygningen av netto tomt og høyde. Det er viktig å begrense høyden i forhold til Tverrløypa og Håkons hall med omgivelsene for øvrig. Det er Høyden er satt til maksimalt kote 281, og bygningen må plasseres inn mot 15

16 bakken. Plankartet viser byggegrenser som tilsvarer ca e 2000m2 i grunnflate og det kan bygges i tre etasjer. Det skal tas hensyn til Tverrløypa og byggegrensen er foreslått i forhold til bredden på Håkons hall, siktlinjer og avstand til Kleivbakken skileikanlegg. Det vises til foto nedenfor som er tatt fra området bak Håkons hall mot Kleivbakken og området hvor det foreslås nye boliger/hybler.. Kleivbakken skianlegg Parkeringskravet for en bygningen er beregnet til 55 plasser og parkering forutsettes i p-kjeller. Området har i dag ca 100 p- plasser og dersom noen av disse blir berørt av utbygging må disse erstattes i p-kjeller. Mesna videregående skole har i dag 25 p-plasser i området og disse er forutsatt etableret på skolens egen grunn Hotell / overnatting H1 Birkebeineren Hotell vises i alle forslagene med reguleringsformål hotell/overnatting. Formålet dekker et areal på ca 26,6 daa. All parkering må løses innenfor eget område. Det skal ikke være høyere utnyttingsgrad enn %BYA = 40%, parkering på bakkeplan medregnet. Bebyggelsen skal ikke være høyere enn 3 etasjer, og det skal tas hensyn til regulert siktsone. Det er regulert inn tre adkomster fra Birkebeinervegen. Den vestre adkomsten skal være felles atkomsten med Idrettens Hus og ny større parkeringsplass i sør. 16

17 Hotell / overnatting H2 Området brukes i dag til bolig, men er i henhold til gjeldende reguleringsplan regulert til næringsformål. Dette opprettholdes. Idrettsanlegg Alle aktivitetsarealene innenfor plangrensen med haller, ganglinjer og annet tilhørende areal er regulert til formålet idrettsanlegg. Reguleringsformålet dekker et areal på ca 133 daa. Det er foreslått ny ishall (78 x 48 m) sørøst for Kristins Hall. Det er foreslått en utvidelse av Kristins Hall mot sørvest for curling (22 x 67 m) Skiløypetrase Tverrløypa foreslås med formål skiløypetrase. Traseen er i sin helhet lagt på kommunens eiendom og går parallelt med gardsvegen til Lysgaard. Det foreslås en byggegrense på minimum 8m fra løypa. VA-anlegg Det er godt utbygget vann - og avløpsnett innenfor hele planområdet som dekker alle nye foreslåtte tiltak. Fejernvarmeanlegg. Hele planområdet ligger innenfor området som inngår i avtale om fjernvarmeanlegg og dette innebærer at nye anlegg skal tilknyttes anlegget. Samferdselsanlegg Kjøreveg Regulerte kjøreveger innenfor plangrensen er deler av Birkebeinervegen og Kleivbakken. Del av Sigrid Undsetsveg ved krysset med Birkebeinervegen er tatt med i planen for å kunne løse forholdene for myke trafikanter i dette området på en bedre måte. Fortau Det er regulert inn fortau langs nordvestre side av Birkebeinervegen. I tillegg er del av trasen for Gamle Nordseterveg langs dagens parkeringsplass i nord regulert som fortau/gangveg med hensynsone. Turstien til og fra Finna bru i sør foreslås regulert som gangveg med hensynsone. Gang-/sykkelveg Gang -/sykkelvegen langs Sigrid Undsetsveg ligger innenfor plangrensen. Annen veggrunn grøntareal Formålet skal sikre tilstrekkelig areal til vegformål. Parkeringsplasser (på bakkeplan) Innenfor Stampesletta er det i dag 780 parkeringsplasser sommertid og 645 plasser 17

18 vinterstid. Om sommeren brukes isflaten sør for Kristins Hall til parkering. Tallene inkluderer 50 plasser langs Sigrid Undsets veg. Det vises til kommunedelplan for Olympiaparken datert Utvidelse av Kristins Hall med curlingbaner reduserer antallet eksisterende parkeringsplasser i dette området. Bygging av ny ishall reduserer antallet eksisterende parkeringsplasser, de fleste av disse er parkeringsplasser er kun til bruk i sommersesongen. Parkeringsplassen på Randgård forutsettes bedre utnyttet f.eks ved bruk av støttemurer mellom de ulike nivåene. Det forutsettes i utgangspunktet at plasser som bygges ned må erstattes. For andre formål enn idrettsanlegg forutsettes det at eget parkeringskrav løses innenfor avsatt areal til formålet. Alternativ 3 forutsetter følgende parkeringsdekning: 292 parkeringsplasser sørvest for Birkebeineren hotell. (7, 3 daa) 250 parkeringsplasser på Randgårdjordet. (7,3 daa) 125 parkeringsplasser nordøst for Håkons Hall. 216 parkeringsplasser nordvest for Kristins Hall. (eksisterende plasser erstattet i parkeringskjeller) 33 parkeringsplasser sørvest og sørøst for Kristins Hall. Forslag til reguleringsplan alternativ 3 gir derved en parkeringsdekning for generell aktivitet innenfor planområdet på ca 966 plasser dette er inklusiv 50 p- plasser langs Sigrid Undsets veg. Med utgangspunkt i 780 plasser er kapasiteten økt med ca 186 parkeringsplasser. Det er generelt regnet et arealbehov pr. plass på 25 m 2 for nye plasser og dette er ca14 plasser for lite i henhold til forutsetningene i planprogrammet. Disse kan eventuelt etableres i parkeringskjelleren. Grønnstruktur Grønnstruktur Skråningene ned mot Sigrid Undsets veg er foreslått regulert til grønnstruktur. Området skal gi en grønn avgrensning av Stampesletta mot Sigrid Undsets veg. Vegetasjonsskjerm Det er foreslått å avsette en smal vegetasjonsskjerm mellom formål boligbebyggelse B2 og idrettsanlegg/kleivbakken. Friområde På østsiden av formålet boligbebyggelse B2 og Tverrløypa er det foreslått friområde mot jordet på Lysgaard. Dette er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det opplyses at området brukes som steintipp for landbruket. Det samme gjelder et område lengre nord på oversiden av gardsvegen, men på kommunalgrunn. Det siste er utenfor plangrensen. 18

19 Områdene rundt Mesnaelva og Badedammen med turveger er foreslått opprettholdt regulert til friområde. Gangvegen til og fra Finna bru foreslås regulert som gangveg med hensynsone. Finna bru foreslås vernet som eget kulturminne i planen og inngår i hensynsonen. Dette er konferert med fylkeskonservator. Mesnaelva er det viktigste naturelementet i området. Det er tillatt med fiske i den delen av vassdraget som ligger innenfor plangrensen og Badedammen er tilrettelagt for bading og har kommunal drift. Eksisterende stier og krysninger av Mesnaelva skal opprettholdes. Det skal ikke etableres nye stier eller krysninger. Sone med angitte særlige hensyn Hensyn landskap Siktsonen mot hoppanlegget som ligger inne i gjeldende reguleringsplan er opprettholdt i dette alternativet og vist som hensynssone. Høyde på bebyggelse innenfor siktsonen reguleres gjennom reguleringsbestemmelsene og skal ikke overskride definert siktsone. Hensyn kulturminne Det foreslås to hensynsoner for vern av kulturminner; historiske ferdselsårer. Dette gjelder sone for sammenhengende trase for Gamle Nordseterveg gjennom planområdet i nord. Videre gjelder dette forslag om vern av Finna bru som eget kulturminne og hensynsone for vern av kulturminne på ferdselsårer til og fra Finna bru. Gamle Nordseterveg er regulert bevaringsverdig i gjeldene reguleringsplan for Olympiaparken og det er viktig å sikre forbindelsen gjennom Stampesletta selv om området ikke lengre er autentisk. Gamle Nordseterveg er en av de ferdselsårene som binder byen til fjellet og som omtales i Riksantikvarens beskrivelse av Lillehammer by i registeret over historiske byområder av nasjonal kulturhistorisk verdi. Forslaget er konferert med fylkeskonservator. Finna bru ble bygget over elven Finna i Våga i 1868 som fagverksbru, og ble flyttet til Lillehammer og Mesnaelva i Brua inngår som en del av flere kulturminner ved Mesnaelva og nevnes i Riksantikvarens beskrivelse av Lillehammer by i registeret over historiske byområder av nasjonal kulturhistorisk verdi. Forslaget er konferert med fylkeskonservator. 19

20 1.3.6 Alternativ 4B Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse B2 Alternativ 4B forutsetter boliger i form av hybler med maksimalt areal 25m2 pr hybel innenfor byggeområde B2. Alternativ 1, 3 og 4B er like for dette området. Innenfor siktsonen vist på kartet mellom Lysgårdsvegen ved Speiderhuset og Lysgårdsbakkene, skal det i ikke bygges høyere enn den regulerte siktlinjen. For øvrig kan det bygges i tre etasjer. Siktsonen er i dag delvis brutt grunnet høye trær som skjuler murkrona på hoppanlegget. Det er videre lagt til grunn at det kan bygges maksimalt 360 enheter/hybler i området. Det kreves en parkeringsdekning på 0,30 parkeringsplass pr. enhet. Reguleringsformålet dekker et areal på ca 13,6 daa. Maks utnyttingsgrad i området foreslås maksimalt: % BYA = 45%. Parkering på bakkeplan skal medregnes i BYA. Formålet avgrenses av regulert grønnstruktur mot Kleivebakken i nordvest, av regulert skiløype i nordøst, av regulert fortau langs Birkebeinervegen i sørøst og av Birkebeineren Hotell i sørvest. Boligbebyggelse B1 Formålet omfatter eksisterende boliger og en ubebygd kommunal boligtomt. Ny atkomst på nordsiden av skolen foreslås over kommunens eiendom innenfor reguleringsformål B1. Undervisning Området for Mesna vgs er vist med reguleringsformål undervisning. Formålet dekker et areal på ca. 11,3 daa. Det forutsettes at parkering til eget behov og eventuelle nye utbyggingsbehov løses innenfor eget areal. Ny atkomst på nordsiden av skolen kan løses over kommunens eiendom innenfor reguleringsformål B1. Undervisning / Kontor/Parkering Idrettens Hus og NTG er samlokalisert og foreslås sammen med arealer til offentlig parkering sør på idrettsanleggene. Det forutsettes at det innenfor området skal avsettes 200 nye p-plasser. Området er delt i to; UK1 og UK2 og det samla tomteområdet er ca 8,7 daa. Tomtesituasjonen er noe begrenset da det er prioritert å øke parkeringskapasiteten for Stampesletta generelt og da det foreslås at området UK2, som er området foran Bikebeineren Hotell, kun kan bebygges med 2 etasjer. Dette innebærer at bebyggelsen må lokaliseres nord på området og at parkering for idrettens Hus i hovedsak må løses i kjeller. Hotell / overnatting H1 Birkebeineren Hotell vises i forslaget med reguleringsformål hotell/overnatting. Formålet dekker et areal på ca 26,6 daa. All parkering må løses innenfor eget område. Det skal ikke være høyere utnyttingsgrad enn %BYA = 45%, parkering på bakkeplan medregnet. Bebyggelsen skal ikke være høyere enn 3 etasjer. Det er 20

21 regulert inn tre atkomster fra Birkebeinervegen. Den vestre atkomsten er felles med atkomsten til kombinert formål undervisning/kontor/parkering..hotell / overnatting H2 Området brukes i dag til bolig, men er i henhold til gjeldende reguleringsplan regulert til næringsformål. Dette opprettholdes. Idrettsanlegg Alle aktivitetsarealene innenfor plangrensen med haller, ganglinjer og annet tilhørende areal er regulert til formålet idrettsanlegg. Reguleringsformålet dekker et areal på ca 133 daa. Det er foreslått ny ishall (78 x 48 m) sørøst for Kristins Hall. Det er foreslått utvidelse av Kristins Hall mot sørvest for curling (22 x 67 m). Skiløypetrase Tverrløypa foreslås med formål skiløypetrase. Traseen er i sin helhet lagt på kommunens eiendom og går parallelt med gardsvegen til Lysgaard. Det foreslås en byggegrense på..m fra løypa. VA-anlegg Det er godt utbygget vann og avløpsnett innenfor planområdet som dekker alle nye foreslåtte tiltak. Fejernvarmeanlegg. Hele planområdet ligger innenfor området som inngår i avtale om fjernvarmeanlegg og dette innebærer at nye anlegg skal tilknyttes Samferdselsanlegg Kjøreveg Regulerte kjøreveger innenfor plangrensen er deler av Birkebeinervegen og Kleivbakken. Del av Sigrid Undsetsveg ved krysset med Birkebeinervegen er tatt med i planen for å kunne løse forholdene for myke trafikanter i dette området på en bedre måte. Fortau Det er regulert inn fortau langs nordvestre side av Birkebeinervegen. I tillegg er del av trasen for Gamle Nordseterveg langs dagens parkeringsplass i nord regulert som fortau/gangveg med hensynsone. Turstien til og fra Finna bru i sør foreslås regulert som gangveg med hensynsone. Gang-/sykkelveg Gang -/sykkelvegen langs Sigrid Undsets veg ligger innenfor plangrensen. 21

22 Annen veggrunn grøntareal Formålet skal sikre tilstrekkelig areal til vegformål. Parkeringsplasser (på bakkeplan) Innenfor Stampesletta er det i dag 780 parkeringsplasser sommertid og 645 plasser vinterstid. Om sommeren brukes isflaten sør for Kristins Hall til parkering. Tallene inkluderer 50 plasser langs Sigrid Undsets veg. Det vises til kommunedelplan for Olympiaparken datert Utvidelse av Kristins Hall reduserer antallet eksisterende parkeringsplasser i dette området. Bygging av ny ishall reduserer antallet eksisterende parkeringsplasser, de fleste av disse er parkeringsplasser er kun til bruk i sommersesongen. Parkeringsplassen på Randgård forutsettes bedre utnyttet for eksempel ved bruk av støttemurer mellom de ulike nivåene. Det forutsettes at plasser som bygges ned må erstattes. For andre formål enn idrettsanlegg forutsettes det at eget parkeringskrav løses innenfor avsatt areal til formålet. Det foreslås i dette alternativet å utvide p-plassen bak Håkons Hall fra 168 til 228 p-plasser. Alternativ 4B forutsetter følgende parkeringsdekning: 200 parkeringsplasser sørvest for Birkebeineren hotell. (5,0daa) 250 parkeringsplasser på Randgårdjordet. (7,3 daa) 228 parkeringsplasser nordøst for Håkons Hall. (5,0 daa) 216 parkeringsplasser nordvest for Kristins Hall. (eksisterende plasser her er det regnet 30m 2 pr plass) 33 parkeringsplasser sørvest og sørøst for Kristins Hall. Forslag til reguleringsplan alternativ 4B gir en parkeringsdekning for generell aktivitet innenfor planområdet på ca 977 plasser inklusiv 50 plasser langs Sigrid Undsets veg. Med utgangspunkt i 780 plasser er kapasiteten økt med ca. 197 plasser. Det er generelt regnet et arealbehov pr plass på 25 m 2 for nye plasser, og planprogrammet anses fullført. Grønnstruktur Grønnstruktur Skråningene ned mot Sigrid Undsets veg er foreslått regulert til grønnstruktur. Området skal gi en grønn avgrensning av Stampesletta mot Sigrid Undsets veg. Vegetasjonsskjerm Det er foreslått å avsette en smal vegetasjonsskjerm mellom formål boligbebyggelse B2 og idrettsanlegg/kleivbakken. 22

23 Friområde På østsiden av formålet boligbebyggelse B2 og Tverrløypa er det foreslått friområde mot jordet på Lysgaard. Dette er i tråd med gjeldende plan. Det opplyses at området brukes som steintipp for landbruket. Det samme gjelder et område lengre nord på oversiden av gardsvegen, men på kommunalgrunn. Det siste er utenfor plangrensen. Områdene rundt Mesnaelva og Badedammen med turveger er foreslått opprettholdt regulert til friområde. Gangvegen til og fra Finna bru foreslås regulert som gangveg med hensynsone. Finna bru foreslås vernet som eget kulturminne i planen og inngår i hensynsonen. Dette er konferert med fylkeskonservator. Mesnaelva er det viktigste naturelementet i området. Det er tillatt med fiske i den delen av vassdraget som ligger innenfor plangrensen og Badedammen og Kanalen er tilrettelagt for bading og har kommunal drift. Eksisterende stier og krysninger av Mesnaelva skal opprettholdes. Det skal ikke etableres nye stier eller krysninger. Sone med angitte særlige hensyn Hensyn kulturminne Det foreslås to hensynsoner for vern av kulturminner; ferdselsårer. Dette gjelder sone for sammenhengende trase for Gamle Nordseterveg gjennom planområdet i nord. Videre gjelder dette forslag om vern av Finna bru som eget kulturminne og hensynsone for vern av kulturminne på ferdselsårer til og fra Finna bru. Gamle Nordseterveg er regulert bevaringsverdig i gjeldene reguleringsplan for Olympiaparken og det er viktig å sikre forbindelsen gjennom Stampesletta selv om området ikke lengre er autentisk. Gamle Nordseterveg er en av de ferdselsårene som binder byen til fjellet og som omtales i Riksantikvarens beskrivelse av Lillehammer by i registeret over historiske byområder av nasjonal kulturhistorisk verdi. Forslaget er konferert med fylkeskonservator. Finna bru ble bygget over elven Finna i Våga i 1868 som fagverksbru, og ble flyttet til Lillehammer og Mesnaelva i Brua inngår som en del av flere kulturminner ved Mesnaelva og nevnes i Riksantikvarens beskrivelse av Lillehammer by i registeret over historiske byområder av nasjonal kulturhistorisk verdi. Forslaget er konferert med fylkeskonservator. 23

24 DEL 2 2. KONSEKVENSVURDERING FOR ALTERNATIVENE 1, 2, 3 og 4B. 2.1 Innledning Planprogrammet datert , for ny detaljplan for Stampesletta ble vedtatt , og innholder en redegjørelse for nye formål, framdriftsplan og en beskrivelse av prosessen. Etter plan og bygningsloven 12-9 skal det vurderes å utarbeide konsekvensutredning for planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 4 i Forskrift for konsekvensutredning, omhandler kriteriene for slik utredning og det er særlig punktene a) om landskap og naturmiljø, c) friluftsliv, d) rikspolitiske retningslinjer som er vurdert som relevante. Det vises til forskriften om Rammer for krav til innhold i konsekvensutredningen Hoveddelen av planområdet er i dag regulert til friareal/idrettsanlegg og områdene langs Mensaelva som inngår i planen, er regulert til friareal. Det er særlig mulig innvirkning av planforslagene på naturområdene, friluftslivet, verneverdige ferdselsårer og idretten som er bakgrunn for vår vurdering og anbefaling om å gjennomføre en konsekvensanalyse. Det forutsettes flere nye utbyggingsformål og parkeringsanlegg som kan ha innvirkning på de omtalte temaene. Med dette som bakgrunn er det gjennomført en enkel konsekvensutredning. Metode Analyse av konsekvensene ved gjennomføring av nye tiltak i de nye forslagene til reguleringsplan, vil etter vår vurdering gjelde ikke-prissatte konsekvenser. De temaene som vi har valgt ut følger en skala. Verdien er vurdert ut fra skjønn og det er satt en tallverdi som følger: Verdivurdering liten middels stor Følgende områder/temaer er vurdert: Miljø: landskap, kulturminner og kulturmiljøer, landbruk, dyre og planteliv, arkitektur og utforming. Samfunn: friluftsliv og rekreasjon, Mesnaelva, idrett, transport og trafikk, parkering, miljøvennlige energiløsninger, universell utforming, barn og unges interesser, befolkningens helse, næring og turisme. Tre begreper står sentralt i utarbeidelse av analysen; verdi, omfang og konsekvens / virkning. Verdivurderingen er det redegjort for ovenfor. Med omfang mener vi her en vurdering av hvilke endringer tiltaket anses å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av 24

25 endringen; omfanget: dette omfanget er skjønnsmessig vurdert og det er satt tallverdi som følger: Omfang/endring stort middels litt lite/ingen litt middels stort positivt positivt positivt negativt negativt negativt Virkningen eller konsekvensen kan finnes ved å beregne: gange verdi med omfang. De fire planforslagene er noe ulike hva gjelder omfang og dette medfører at konsekvensen/ virkningen skiller alternativene. Ved beregning og vurdering av konsekvens/vikning har vi bruk følgende som også viser en skala innenfor positiv og negativt resultat. - (6-9) - (1-4) Konsekvens +(1-4) + (6-9) stor middels liten/ingen middels stor negativ negativ positiv positiv Stampesletta inngår i gjeldende reguleringsplan for Olympiaparken som i hovedsak gjennomført. Denne planen speiler derfor dagens situasjon og er brukt som nullalternativ. Området er en viktig del av kommunedelplanen for Fysisk aktivitet og naturopplevelse. Beskrivelsen av dagens situasjon er i stor grad hentet fra denne planen og er også utgangspunkt for verdisetting og vurdering av omfang/endringer. Vurdering 2.1 Miljø Landskap Eksiterende situasjon og verdivurdering Landskapet innenfor planområdet må ses i sammenheng med det store landskapsrommet bak byen. Lysgårdsjordet og Kanthaugen betyr mye for byens identitet og er direkte tilknyttet Stampesletta. Kleivbakken og områdene i overgangen til Lysgårdsjordet samt hele landskapet rundt Mesnaelva vurderes å ha middels stor verdi: (2) Omfang og avbøtende tiltak Alternativ 1. Det er særlig utbygging av boliger og Idrettens Hus som har store volum og det er lagt vekt på å holde bebyggelsen lav. Boligene i sør begrenses til to etasjer innenfor siktlinjen mot hoppanalegget. Området er i dag en relativ tett skogteig som i hovedsak blir borte. 25

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER Bestemmelser og retningslinjer Dato kart til reguleringsplan: Første forslag: 10.2.2011 Sist revidert: 15.08.2011 Dato reguleringsbestemmelser:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 22.12.11, sist revidert 26.6.2012 Plan ID 1004201303 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STORØYNE/PERS RESORT, GOL KOMMUNE. Planid: 2008009. Justert i samsvar med vedtak i utval for natur og næring sak 12/13, 19.03.13. Forslag etter drøftingsmøte

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål Plan: Vinnahaugen PLANBESTEMMELSER Plan ID xxxxxxxxxxxx Plandato: 27. 06.2017 Dato siste rev.: Dato vedtak: 1 GENERELT 1.1 PLANGRENSE Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 1 NORDRE LAND KOMMUNE Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 Versjon 08.12.11 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSFORMÅL Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 Plan nr. 1076D REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, M=1:1000. Arealene skal nyttes til

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl.

REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl. REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato bestemmelser: 03. 09. 2009. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25. 09. 2009 Bestemmelsene gjelder for det

Detaljer

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING Vang kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 10. januar 2018 Forord Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert 28.09.2015. 1. AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.09.2015 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN Formålet med

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Deler av planområdet sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Storstølvegen med avkjørselen

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Stampesletta med tilliggende områder

Stampesletta med tilliggende områder 2015p114e07 Reguleringsplan for Stampesletta med tilliggende områder Bestemmelser og retningslinjer Dato kart til reguleringsplan: 23.12.2016 Dato reguleringsbestemmelser: 05.01.2017 Vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN TEMPLARHEIMEN PLAN NR. 1810 Dato:... 21.09.15 Dato for siste revisjon:... 12.02.16 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold av

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Innenfor angitt reguleringsgrense erstatter reguleringsplanen deler av følgende tidligere arealplaner:

Innenfor angitt reguleringsgrense erstatter reguleringsplanen deler av følgende tidligere arealplaner: Dato: 12.06.2017 Saksnr/løpenr: Klassering: Detaljreguleringsplan for Fergeland veg. Reguleringsbestemmelser vedtatt åå Forslagsstiller:

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune.

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. Datert: 05.02.13 Sist revidert: (xx.xx.xxxx) Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

St. Olavs Plass. Ringebu Kommune. Tomta sett fra Randkleivsgata i krysset med Nils Haldsgata. Planbeskrivelse. utarbeidet av Areal + AS

St. Olavs Plass. Ringebu Kommune. Tomta sett fra Randkleivsgata i krysset med Nils Haldsgata. Planbeskrivelse. utarbeidet av Areal + AS Ringebu Kommune Tomta sett fra Randkleivsgata i krysset med Nils Haldsgata Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 04.07.2011 v/ Aksel Askeland St. Olavs Plass 1. Innledning Areal+ AS har på oppdrag

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING ÅSEN SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING ÅSEN SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING ÅSEN SENTRUM Planen er datert: 23.05.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Vedtak Signatur 1 AVGRENSNING Det

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Menstad ungdomsskole, GNR/BNR 69/70 m.fl. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Marienhø Ringebu Kommune

Marienhø Ringebu Kommune Marienhø Ringebu Kommune Gamle doktorboligen sentralt i området Området sett ovenfra, på gangvegen ved høydebassenget Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 28.12.2010 v/ Aksel Askeland side 1 1.

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 530045-11-02 RA - Hommelvik 26.08.2016 Lene K Nagelhus Ingrid B Sæther, Brit S Johnsen MINDRE ENDRING - PLANID 201205 OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 09/4460 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOLME - GARASJEANLEGG VED HANS AANRUDS VEG Saksbehandler: Jakob Norstad Arkiv: HRENR 26 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr. 2011007 Datert 24.09.12 Av: Asplan Viak AS Revidert iht. vedtak i KPU- sak 28/12, 25.10.12 1. Formål Reguleringsplanen skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning.

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 1124 0494, DETALJREGULERING FOR TURVEG HAFRSFJORD, TRASÈ JOA I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.08 har Sola kommunestyre

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Lillehammer Fjellstue og hytter

Lillehammer Fjellstue og hytter LILLEHAMMER. KOMMUNE DETALJREGULERING FOR Lillehammer Fjellstue og hytter Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 11.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 10.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Planbestemmelser 2085 - ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Arkivsak: 15/1558 Arkivkode: PLANR 2085 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK gnr. 15/2078 mfl. Godkjent

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT 1.1. Reguleringsformål Planområdet er vist med reguleringsgrense. Innenfor planen er det regulert til

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune. Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune. Plan datert: 20.05.2011 Kommunestyrets vedtak: 15.12.2011 Sist revidert:

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Espen Brustuen Arkiv: PLAN 2015p114e07 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Espen Brustuen Arkiv: PLAN 2015p114e07 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Espen Brustuen Arkiv: PLAN 2015p114e07 17/2206-11 Dato: 12.06.2017 SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSENDRING FOR IDRETTENS HUS - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OLYMPIAPARKEN

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser 1 Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene:. 03.06.2015 Dato for siste revisjon av plankart: 03.06.2015 Bestemmelsene

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer