DEL PLANBESKRIVELSE Sist revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL 1. 1. PLANBESKRIVELSE Sist revidert 23.3.2011."

Transkript

1 DEL 1 1. PLANBESKRIVELSE Sist revidert Innledning I henhold til plan og bygningsloven 4-2 skal alle forslag til planer etter loven ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger og forhold til gjeldende rammer og reguleringsplaner. Det gjøres i dette dokumentet for fire ulike alternativ, - alle i henhold til samme planprogram med forslag om nye tiltak og utbygging på Stampesletta. For alle alternativene er det fullstendige beskrivelser og dette innebærer repetisjoner for områder som er likt planlagt både i beskrivelsen og i bestemmelsene til de enkelte plankartene. På side 5 punkt Sammenligning av alternativene, er forslagene kort beskrevet i forhold til hva som skiller de fra hverandre med blant annet henvisning til enkelte reguleringsbestemmelser. Del 1 beskriver forslagene og del 2 er konsekvensvurdering av forslagene sammenlignet med gjeldende reguleringsplan for Olympiaparken, som speiler dagens bruk av området. Stampesletta er hovedidrettsanlegg i kommunen og byens sentrale fleridrettsanlegg. Planområdet er også et viktig friluftsområde og naturområde. Arealene langs Mesnaelva og Badedammen inngår i planforslagene Planens formål Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for nye tiltak innenfor planområdet. Gjeldende regulering for Olympiaparken inklusiv Stampesletta ble vedtatt i 1990 og hjemler kun de bygg og anlegg som er vist på plankartet. Området er i hovedsak regulert til friområde/idrettsanlegg og det er behov for å supplere dette og legge til rette for noen nye formål slik som Idrettens Hus/NTG og hybelhus for studenter ved HIL (Høgskolen i Lillehammer) og elever ved NTG (Norges Toppidretts Gymnas). Lillehammer kommune og NIF/NOK er søker til The Youth Olympic Winter Games 2016 (YOG), og planforslagene innebærer alle en mulighet for at område for deltagerlandsby kan få etterbruk som permanente boliger/hybler. Avgjørelse om YOG vil skje på slutten av året. Planområdet dekker også arealene langs Mesnaelva ved Badedammen. Gjeldende reguleringsplan i dette området er fra 1972 og området er regulert til friareal. I tillegg berøres følgende reguleringsplaner; 1) Reguleringsplanen for Nordsetervegens utvidelse fra Stampesletta til Sjøsetervegen som blant annet viser atkomster til planområdet og parkeringsarealer på Randgård, vedtatt i 1991, og 2) Reguleringsplan for 1

2 Nybuforbindelsen vedtatt i 1991 som blant annet viser atkomster fra Sigrid Undsetsveg Detaljregulering I henhold til plan og bygningsloven 12 3, foreslås området detaljregulert. Bakgrunnen for dette er at området allerede inngår i et større reguleringsområde og detaljregulering brukes i henhold til plan og bygningsloven som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplaner. Planområdet ligger sentralt i Lillehammer, rett nordøst for sentrum. Planområdet avgrenses av Nordsetervegen i nord, Lygårdsjordet i nordøst og Sigrid Undsets veg i sørvest. Mot sørøst avgrenses planområdet av Birkebeinervegen og i sør av naturområdene med Mesnaelva. Områdene som tas opp til regulering er i hovedsak offentlig eide områder med Lillehammer kommune som grunneier. Mesna videregående skole eies av Oppland fylkeskommune. I tillegg er det innenfor området blant annet noen private boligeiendommer og Birkebeineren Hotell Planprogrammet Kommunestyret vedtok , planprogrammet for arbeidet med detaljregulering av Stampesletta med tilliggende omgivelser. Programmet datert , og er utarbeidet i henhold til plan og bygningsloven 12 9, og har vært utlagt til offentlig ettersyn. Planoppstart ble annonsert samtidig med planprogrammet og innkomne kommentarer er relatert både til programmet og til planarbeidet generelt. Planarbeidet er i planprogrammet, vurdert til å være utredningspliktig i henhold til forskrift for konsekvensutredninger av Bakgrunnen for dette er at endring av gjeldene plan kan få konsekvens for miljø og samfunn. Planområdet omfatter arealene langs Mesnaelva som er viktige både som kulturminneområde og som naturområde. Hele Stampeslettaområdet er viktig både som idrettsanlegg og for friluftslivet, og har særlig betydning for barn og unge. Eventuelle forslag om arealbruksendringer kan føre til krav om erstatningsarealer. Dette gjelder særlig områder som brukes av barn og unge og friluftsområder slik som løype og stier Konsekvensutredning Formålet med konsekvensutredningen er å få oversikt over virkningene av forslag til planen i sin helhet. Det forutsettes at det skal utredes flere alternativer som skal sammenholdes med et null-alternativ. Gjeldende plan speiler dagens bruk og er brukt som null-alternativ. Konsekvensutredning forutsettes videre å være tilpasset plannivået som er igangsatt og de beslutninger som skal tas. 2

3 Konsekvensutredningen skal legges ut til offentlig ettersyn samtidig med planforslagene. Det vises til DEL 2. Konsekvensutredning side Dagens situasjon Stampesletta er hovedidrettsanlegg i kommunen og byens sentrale fleridrettsanlegg. Utendørsanlegget og Kristins Hall er kommunale anlegg, mens Håkons Hall driftes og eies av Lillehammer Olympiapark AS (LOP). Utendørsanlegget består av: Friidrettsanlegg, kunststoff med åtte løpebaner Fotball kunstgressbane, helårs bruk med lys og varme Tre gressbaner for fotball Grusbane fotball med lys Treningsslette fotball Kleivbakken skileikanlegg (nærmiljøanlegg) med lys Tribune/garderobe med lagerrom Klubbhus/tidtagerbu/kiosk og speakerhus Lysløype I tillegg ligger Mesna videregående skole, Birkebeineren Hotell og noen private boliger innenfor plangrensen. Friområdene langs Mesnaelva og Badedammen inngår i planområdet. I gjeldene er reguleringsplan det tatt hensyn til viktig siktlinje fra Lysgårdsbakken ved Speiderhuset ved til hoppanlegget; Lysgårdsbakkene. Tematisk kommunedelplan for Olympiaparken vedtatt i 2009, påpeker at det i dag er en underkapasitet på idrettsanlegg i forhold til brukernes ønsker og behov. Dette gjelder i hovedsak isflate, curlingbaner, idrettshall og fotballbaner. Det er i planen redegjort for en stor underkapasitet av parkeringsplasser. Det understrekes at enhver nedbygging/omdisponering av aktivitetsarealer vil få avgjørende betydning for aktiviteten i området. Målet er at kapasiteten på eksisterende idrettsanlegg med tilhørende areal må opprettholdes og aktivitetsarealene må videreutvikles for å kunne møte økt behov og ønske om nye aktiviteter og anleggselementer. I tillegg er det en stor kvalitet ved området at det er åpent og fleksibelt. I reguleringsplan for Olympiaparken er Stampesletta regulert til følgende formål: Byggeområde boliger Byggeområde offentlige bygninger Byggeområder næringsområde Offentlig trafikkområder trafikkområde/parkering Friområde/idrettsanlegg 3

4 1.3 Beskrivelse av planforslagene Bakgrunn og begrunnelse Bakgrunnen for igangsetting av planarbeidet er behov for å legge til rette for ytterligere utvikling av permanente og eventuelt midlertidige bygg og anlegg innenfor definert plangrense. Vedtatt planprogram viser til tematisk kommunedelplan for Olympiaparken: Stampesletta er et område for lokal idrettsaktivitet, spesielt med tanke på barn og unge. Her er det allerede i dag arealknapphet. Dagens aktivitetsareal bør ikke reduseres, men videreutvikles for å møte økt behov og ønske om nye aktiviteter og anleggselementer. Dette innebærer at det forutsettes at eksisterende idrettsanlegg i området, med tilstrekkelig arealer for framtidig utvikling, skal ivaretas. Det forutsettes at løyper og stier opprettholdes eventuelt erstattes/legges om ved endring av arealbruk. Idrettsanlegg som eventuelt blir berørt at utbygging forutsettes å bli erstattet. Følgende utbyggingsbehov er vurdert gjennom planarbeidet: Ny ishall Curlingbaner Idrettens Hus NTG Hybler / boliger Parkering I tillegg inngår vurdering av nye friarealer, hensynsoner og vern av kulturminner i planutredningen. Det er utarbeidet fire alternative planforslag; alternativ 1, 2, 3 og 4B. Alternativ 4B er i utgangspunktet et privat revidert alternativ 4 fra Birkebeineren Hotell AS som innebærer forslag om å ta i bruk ca 1,4 daa av hotellets areal til kombinert formål kontor/undervisning/parkering. I forbindelse med utredning av alternativ 4B er siktlinjen fra toppen av Lysgårdsbakken ved Speiderhuset til Lysgårdsbakkene hoppanlegg studert nærmere. Siktlinjen er del av gjeldene reguleringsplan som nå foreslås endret, og kan opprettholdes i alle alternativene unntatt i alternativ 2 som tilrettelegger for inntil 3 etasjer i hele B2 (studenthybelområdet). Det er særlig i områdene lengst mot øst at høyde på bebyggelsen må ta hensyn til siktlinjen fra området på toppen av Lysgårdsbakken ved Speiderhuset til hoppanlegget; Lysgårdsbakkene Sammendrag Det er hele fire alternative forslag til ny reguleringsplan for Stampesletta som legges ut til offentlig ettersyn. Alle har utgangspunkt i det samme planprogrammet og viser forslag til lokalisering av de nye formål som er nevnt i punktet ovenfor. Det dreier seg store nye arealbehov på ca 5 daa til parkering og 4

5 ca 16000m2 netto til nye byggeformål, i tillegg de nye idrettsbyggene for ishall og curling. Disse er lokalisert ved Kristins hall i alle forslagene Studentboliger Alle alternativene har samme forslag til lokalisering for nye studentboliger i området øst for Birkebeineren hotell. Utbyggingsmønsteret er relativt likt i form av lav teppebebyggelse. Alternativ 2 tillater 3 etasjer i hele området. De andre alternativene forutsettes å ta hensyn til siktlinjen til hoppanlegget og bebyggelsen blir noe lavere i denne sonen. Idrettens Hus /NTG Lokalisering av Idrettens Hus med eventuelt Toppidretts Gymnasiet (NTG) på ca 6000m2 pluss tilhørende parkering, er lik for alternativ 2 og 4B og foreslås sør på Stampesletta ved fotballbanene. Alternativ 4B forutsettes med parkeringskjeller. Forslagene innbærer en relativt stor bygning inne i anlegget med parkering på sørsiden mot Birkebeinervegen for publikum. Alternativ 2 forutsetter flytting av Birkebeinervegen mot sør og nytt parkeringsanlegg mellom vegen og fortballbanen. Alternativ 1 forutsetter Idrettens Hus/NTG lokalisert nord for Kristins hall med et større parkeringshus i kjeller også for publikum. Alternativ 3 forutsetter Idrettens Hus/NTG øst for Håkons hall på et meget begrenset areal med parkering i kjeller. Parkering Det er stort behov for parkering innenfor Stampesletta og det er behov for bedring av parkering ved Badedammen. Alle alternativene er tilfredsstillende løst i forhold til programmet som forutsetter en netto økning med 200 nye p-plasser. Det er forutsatt bedre utnyttelse av parkering på Randgård. I alternativ 2 og 4B forutsettes plassen bak Håkons hall utvidet fra 168 p-plasser til 228 p-plasser. Alternativ 1 og 3 forutsetter et større planert areal i sør til parkering for ca 200 biler med atkomst fra Birkebeinervegen. Området ligger inne i anleggene og vurderes å øke fleksibiliteten generelt for arealbruken. Alternativ 1 forutsetter i tillegg at deler av publikumsparkering på dagens plass nord for Kristins hall blir erstattet med parkeringsanlegg i kjeller. Alternativ 4B forutsetter også et større parkeringsanlegg i sør, men nærmere Birkebeinervegen enn alt 1 og 3 og vurderes ikke like fleksibelt grunnet plassering og arrondering. Alternativ 2 forutsetter flytting av Birkebeinervegen og en det foreslås større p-plass langs vegen på nordsiden av denne. 5

6 1.3.3 Alternativ 1 Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse B2 Alternativ 1 forutsetter boliger i form av hybler med maksimalt areal 25m2 pr hybel innenfor byggeområde B2. Alternativ 1 og 3 er like for dette området. Innenfor siktsonen vist på kartet mellom Lysgårdsvegen ved Speiderhuset ved og Lysgårdsbakkene, skal det i ikke bygges høyere enn den regulerte siktlinjen. For øvrig kan det bygges i tre etasjer. Siktsonen er i dag delvis brutt grunnet høye trær som skjuler murkrona på hoppanlegget. Det er videre lagt til grunn at det kan bygges maksimalt 360 enheter/hybler i området. Det kreves en parkeringsdekning på 0,30 parkeringsplass pr. enhet. Reguleringsformålet dekker et areal på ca 13,6 daa. Maks utnyttingsgrad i området foreslås maksimalt: % BYA = 45%. Parkering på bakkeplan skal medregnes i BYA. Boligområdet foreslås avgrenset av et område regulert som grønnstruktur; en buffer mot Kleivbakken i nordvest, av regulert skiløype i nordøst, av regulert fortau langs Birkebeinervegen i sørøst og av Birkebeineren Hotell i sørvest, som ligger inne i reguleringsplanen med formål hotell/næring. Utsikt mot Lysgårdsbakkene. Boligbebyggelse B1 Formålet omfatter eksisterende boliger og en ubebygd kommunal boligtomt. Området ligger nord og nordøst for Mesna videregående skole og ny atkomst til skolen er vist over området. Undervisning Området for Mesna vgs er vist med reguleringsformål undervisning. Formålet dekker et areal på ca. 11,3 daa. Det forutsettes at parkering til eget behov og eventuelle nye utbyggingsbehov løses innenfor eget areal. Ny atkomst på 6

7 nordsiden av skolen kan løses over kommunens eiendom innenfor reguleringsformål B1. Undervisning / Kontor Idrettens Hus og NTG er samlokalisert og lagt til parkeringsplassen nordvest for Kristins Hall. Arealbehovet for bygningen er relativt stort og det er forutsatt i planprogrammet til 5000m2. Det kan imidlertid være behov for å øke arealet for Idrettens Hus med hele 1500m2. Området er ca 8,5 daa. Fra Nordsetervegen. Eget parkeringsbehov, samt eksiterende parkeringsplasser som bygges ned må dekkes innenfor formålsgrensen. Det forutsettes at det bygges parkeringskjeller som blant annet har erstatter de p-plassene som bygges ned og egne behov for p- plasser. Eget parkeringsbehov er beregnet til 55 plasser. Hele området forutsettes planlagt under ett og bussoppstilling må løses på bakkeplan innenfor formålsgrensen. Området ligger meget eksponert ved hovedatkomsten til Olympiaparken og det skal stilles høye krav til utforming av bygg og uteanlegg. Hotell / overnatting H1 Birkebeineren Hotell vises i alle forslagene med reguleringsformål hotell/overnatting. Formålet dekker et areal på ca 26,6 daa. All parkering må løses innenfor eget område. Det skal ikke være høyere utnyttingsgrad enn %BYA = 40%, parkering på bakkeplan medregnet. Bebyggelsen skal ikke være høyere enn 3 etasjer, og det skal tas hensyn til regulert siktsone. Det er regulert inn tre adkomster fra Birkebeinervegen. Den vestre adkomsten skal være felles atkomsten med Idrettens Hus og ny større parkeringsplass i sør. 7

8 Hotell/overnattingH2 Området brukes i dag til bolig, men er i henhold til gjeldende reguleringsplan regulert til næringsformål. Dette opprettholdes. Idrettsanlegg Alle aktivitetsarealene innenfor plangrensen med haller, ganglinjer og annet tilhørende areal er regulert til formålet idrettsanlegg. Reguleringsformålet dekker et areal på ca 133 daa. Det er foreslått ny ishall (78 x 48 m) sørøst for Kristins Hall. Det er foreslått en utvidelse av Kristins Hall mot sørvest for curling (22 x 67 m) Skiløypetrase Tverrløypa foreslås med formål skiløypetrase. Traseen er i sin helhet lagt på kommunens eiendom og går parallelt med gardsvegen til Lysgaard. Det foreslås en byggegrense på minimum 8m fra løypa. VA-anlegg Det er godt utbygget vann - og avløpsnett innenfor hele planområdet som dekker alle nye foreslåtte tiltak. Fejernvarmeanlegg. Hele planområdet ligger innenfor området som inngår i avtale om fjernvarmeanlegg og dette innebærer at nye anlegg skal tilknyttes anlegget. Samferdselsanlegg Kjøreveg Regulerte kjøreveger innenfor plangrensen er deler av Birkebeinervegen og Kleivbakken. Del av Sigrid Undsetsveg ved krysset med Birkebeinervegen er tatt med i planen for å kunne løse forholdene for myke trafikanter i dette området på en bedre måte. Fortau Det er regulert inn fortau langs nordvestre side av Birkebeinervegen. I tillegg er del av trasen for Gamle Nordseterveg langs dagens parkeringsplass i nord regulert som fortau/gangveg med hensynsone. Turstien til og fra Finna bru i sør foreslås regulert som gangveg med hensynsone. Gang-/sykkelveg Gang -/sykkelvegen langs Sigrid Undsetsveg ligger innenfor plangrensen. Annen veggrunn grøntareal Formålet skal sikre tilstrekkelig areal til vegformål. Parkeringsplasser (på bakkeplan) Innenfor Stampesletta er det i dag 780 parkeringsplasser sommertid og 645 plasser 8

9 vinterstid. Om sommeren brukes isflaten sør for Kristins Hall til parkering. Tallene inkluderer 50 plasser langs Sigrid Undsets veg. Det vises til kommunedelplan for Olympiaparken datert Utvidelse av Kristins Hall med curlingbaner reduserer antallet eksisterende parkeringsplasser i dette området. Bygging av ny ishall reduserer antallet eksisterende parkeringsplasser, de fleste av disse er parkeringsplasser er kun til bruk i sommersesongen. Parkeringsplassen på Randgård forutsettes bedre utnyttet f.eks ved bruk av støttemurer mellom de ulike nivåene. Det forutsettes i utgangspunktet at plasser som bygges ned må erstattes. For andre formål enn idrettsanlegg forutsettes det at eget parkeringskrav løses innenfor avsatt areal til formålet. Alternativ 1 forutsetter følgende parkeringsdekning: 292 parkeringsplasser sørvest for Birkebeineren hotell. (7, 3 daa) 250 parkeringsplasser på Randgårdjordet. (7,3 daa) 168 parkeringsplasser nordøst for Håkons Hall. (4,2 daa) 216 parkeringsplasser nordvest for Kristins Hall. (eksisterende plasser erstattet i parkeringskjeller) 33 parkeringsplasser sørvest og sørøst for Kristins Hall. Forslag til reguleringsplan alternativ 1 gir derved en parkeringsdekning for generell aktivitet innenfor planområdet på ca 1009 plasser dette er inklusiv 50 p- plasser langs Sigrid Undsets veg. Med utgangspunkt i 780 plasser er kapasiteten økt med ca. 229 parkeringsplasser. Det er generelt regnet et arealbehov pr. plass på 25 m 2 for nye plasser og planprogrammet kan gjennomføres. Grønnstruktur Grønnstruktur Skråningene ned mot Sigrid Undsets veg er foreslått regulert til grønnstruktur. Området skal gi en grønn avgrensning av Stampesletta mot Sigrid Undsets veg. Vegetasjonsskjerm Det er foreslått å avsette en smal vegetasjonsskjerm mellom formål boligbebyggelse B2 og idrettsanlegg/kleivbakken. Friområde På østsiden av formålet boligbebyggelse B2 og Tverrløypa er det foreslått friområde mot jordet på Lysgaard. Dette er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det opplyses at området brukes som steintipp for landbruket. Det samme gjelder et område lengre nord på oversiden av gardsvegen, men på kommunalgrunn. Det siste er utenfor plangrensen. Områdene rundt Mesnaelva og Badedammen med turveger er foreslått opprettholdt regulert til friområde. Gangvegen til og fra Finna bru foreslås 9

10 regulert som gangveg med hensynsone. Finna bru foreslås vernet som eget kulturminne i planen og inngår i hensynsonen. Dette er konferert med fylkeskonservator. Mesnaelva er det viktigste naturelementet i området. Det er tillatt med fiske i den delen av vassdraget som ligger innenfor plangrensen og Badedammen er tilrettelagt for bading og har kommunal drift. Eksisterende stier og krysninger av Mesnaelva skal opprettholdes. Det skal ikke etableres nye stier eller krysninger. Sone med angitte særlige hensyn Hensyn landskap Siktsonen mot hoppanlegget som ligger inne i gjeldende reguleringsplan er opprettholdt i dette alternativet og vist som hensynssone. Høyde på bebyggelse innenfor siktsonen reguleres gjennom reguleringsbestemmelsene og skal ikke overskride definert siktsone. Hensyn kulturminne Det foreslås to hensynsoner for vern av kulturminner; historiske ferdselsårer. Dette gjelder sone for sammenhengende trase for Gamle Nordseterveg gjennom planområdet i nord. Videre gjelder dette forslag om vern av Finna bru som eget kulturminne og hensynsone for vern av kulturminne på ferdselsårer til og fra Finna bru. Gamle Nordseterveg er regulert bevaringsverdig i gjeldene reguleringsplan for Olympiaparken og det er viktig å sikre forbindelsen gjennom Stampesletta selv om området ikke lengre er autentisk. Gamle Nordseterveg er en av de ferdselsårene som binder byen til fjellet og som omtales i Riksantikvarens beskrivelse av Lillehammer by i registeret over historiske byområder av nasjonal kulturhistorisk verdi. Forslaget er konferert med fylkeskonservator. Finna bru ble bygget over elven Finna i Våga i 1868 som fagverksbru, og ble flyttet til Lillehammer og Mesnaelva i Brua inngår som en del av flere kulturminner ved Mesnaelva og nevnes i Riksantikvarens beskrivelse av Lillehammer by i registeret over historiske byområder av nasjonal kulturhistorisk verdi. Forslaget er konferert med fylkeskonservator Alternativ 2 Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse B2 Alternativ 2 viser studenthybler innenfor byggeområde B2. I dette alternativet kan det kan bygges i inntil 3 etasjer og det er beregnet at det skal bygges maksimalt 360 enheter på hver maks 25 m2. Det skal være en parkeringsdekning på 0,30 10

11 parkeringsplass pr. enhet. Reguleringsformålet dekker et areal på ca 13,6 daa. Maks utnyttingsgrad i området skal være maksimalt % BYA = 45%. Parkering på bakkeplan skal medregnes. Formålet avgrenses av regulert grønnstruktur mot Kleivebakken i nordvest, av regulert skiløype i nordøst, av regulert fortau langs Birkebeinervegen i sørøst og av Birkebeineren Hotell i sørvest. Boligbebyggelse B1 Formålet omfatter eksisterende boliger og en ubebygd kommunal boligtomt. Ny atkomst på nordsiden av skolen foreslås over kommunens eiendom innenfor reguleringsformål B1. Undervisning Området for Mesna vgs er vist med reguleringsformål undervisning. Formålet dekker et areal på ca. 11,3 daa. Det forutsettes at parkering til eget behov og eventuelle nye utbyggingsbehov løses innenfor eget areal. Ny atkomst på nordsiden av skolen kan løses over kommunens eiendom innenfor reguleringsformål B1. Undervisning / Kontor Idrettens Hus og NTG er samlokalisert og foreslått sør på idrettsanleggene. Eksisterende terrengvoll forutsettes planert. Tomteområdet er begrenset da det prioriteres å øke parkeringskapasiteten for Stampesletta generelt, og parkering må i hovedsak løses i kjeller. Maksimal høyde på ny bebyggelse på denne tomta og andre nye bygg i sør er foreslått til maksimalt 3 etasjer. Bebygget areal BYA, er derfor relativt høyt: 60%. Det skal stilles høye krav til utforming. Hotell / overnatting H1 Birkebeineren Hotell vises i forslaget med reguleringsformål hotell/overnatting. Formålet dekker et areal på ca 26,6 daa. All parkering må løses innenfor eget område. Det skal ikke være høyere utnyttingsgrad enn %BYA = 40%, parkering på bakkeplan medregnet. Bebyggelsen skal ikke være høyere enn 3 etasjer. Det er regulert inn tre atkomster fra Birkebeinervegen. Den vestre atkomsten er felles med atkomsten til Idrettens Hus og til parkeringsplass for idrettsanlegget på Stampesletta.Hotell / overnatting H2 Området brukes i dag til bolig, men er i henhold til gjeldende reguleringsplan regulert til næringsformål. Dette opprettholdes. Idrettsanlegg Alle aktivitetsarealene innenfor plangrensen med haller, ganglinjer og annet tilhørende areal er regulert til formålet idrettsanlegg. Reguleringsformålet dekker et areal på ca 133 daa. Det er foreslått ny ishall (78 x 48 m) sørøst for Kristins Hall. 11

12 Det er foreslått utvidelse av Kristins Hall mot sørvest for curling (22 x 67 m). Skiløypetrase Tverrløypa foreslås med formål skiløypetrase. Traseen er i sin helhet lagt på kommunens eiendom og går parallelt med gardsvegen til Lysgaard. Det foreslås en byggegrense på..m fra løypa. VA-anlegg Det er godt utbygget vann og avløpsnett innenfor planområdet som dekker alle nye foreslåtte tiltak. Fejernvarmeanlegg. Hele planområdet ligger innenfor området som inngår i avtale om fjernvarmeanlegg og dette innebærer at nye anlegg skal tilknyttes anlegget. Samferdselsanlegg Birkebeinervegen Kjøreveg Regulerte kjøreveger innenfor plangrensen er deler av Birkebeinervegen og Kleivbakken. Birkebeinervegen er foreslått lagt om fra Birkebeineren Hotell og ned til Sigrid Undsets veg. Vegen er flyttet ca 15 meter mot sør, for å få plass til parkeringsplass på nordsiden av vegen. Fortau er regulert inn mellom vegen og parkeringsplassen. Bakgrunnen for dette er ønske om å bruke vegen som grense mellom naturområdene og aktivitetsområdene. I tillegg er det Stampesletta som i hovedsak utløser parkeringsbehovet. Men forslaget innebærer at alleen på sørsiden av vegen må fjernes og dette er meget uheldig. 12

13 Fortau Det er foreslått regulert inn fortau langs nordvestre side av Birkebeinervegen. I tillegg er del av trase for Gamle Nordseterveg langs dagens parkeringsplass i nord regulert som fortau/gangveg. Turstien til og fra Finna bru i sør foreslås regulert som gangveg med hensynsone. Gang-/sykkelveg Gang -/sykkelvegen langs Sigrid Undsets veg ligger innenfor plangrensen. Annen veggrunn grøntareal Formålet skal sikre tilstrekkelig areal til vegformål. Parkeringsplasser (på bakkeplan) Innenfor Stampesletta er det i dag 780 parkeringsplasser sommertid og 645 plasser vinterstid. Om sommeren brukes isflaten sør for Kristins Hall til parkering. Tallene inkluderer 50 plasser langs Sigrid Undsets veg. Det vises til kommunedelplan for Olympiaparken datert Utvidelse av Kristins Hall reduserer antallet eksisterende parkeringsplasser i dette området. Bygging av ny ishall reduserer antallet eksisterende parkeringsplasser, de fleste av disse er parkeringsplasser er kun til bruk i sommersesongen. Parkeringsplassen på Randgård forutsettes bedre utnyttet f.eks ved bruk av støttemurer mellom de ulike nivåene. Det forutsettes at plasser som bygges ned må erstattes. For andre formål enn idrettsanlegg forutsettes det at eget parkeringskrav løses innenfor avsatt areal til formålet Alternativ 2 forutsetter følgende parkeringsdekning: 100 parkeringsplasser sørvest for Birkebeineren hotell. (2,5 daa) 250 parkeringsplasser på Randgårdjordet. (7,3 daa) 228 parkeringsplasser nordøst for Håkons Hall. (5,0 daa) 216 parkeringsplasser nordvest for Kristins Hall. (eksisterende plasser her er det regnet 30m 2 pr plass) 33 parkeringsplasser sørvest og sørøst for Kristins Hall. 106 plasser langs Birkebeinervegen. Forslag til reguleringsplan alternativ 2 gir en parkeringsdekning for generell aktivitet innenfor planområdet på ca 983 plasser inklusiv 50 plasser langs Sigrid Undsets veg. Med utgangspunkt i 780 plasser er kapasiteten økt med til sammen ca. 203 plasser. Det er generelt regnet et arealbehov pr plass på 25 m 2 for nye plasser, og planprogrammet er fullført. 13

14 Grønnstruktur Grønnstruktur Skråningene ned mot Sigrid Undsets veg er foreslått regulert til grønnstruktur. Området skal gi en grønn avgrensning av Stampesletta mot Sigrid Undsets veg. Vegetasjonsskjerm Det er foreslått å avsette en smal vegetasjonsskjerm mellom formål boligbebyggelse B2 og idrettsanlegg/kleivbakken. Friområde På østsiden av formålet boligbebyggelse B2 og Tverrløypa er det foreslått friområde mot jordet på Lysgaard. Dette er i tråd med gjeldende plan. Det opplyses at området brukes som steintipp for landbruket. Det samme gjelder et område lengre nord på oversiden av gardsvegen, men på kommunalgrunn. Det siste er utenfor plangrensen. Områdene rundt Mesnaelva og Badedammen med turveger er foreslått opprettholdt regulert til friområde. Gangvegen til og fra Finna bru foreslås regulert som gangveg med hensynsone. Finna bru foreslås vernet som eget kulturminne i planen og inngår i hensynsonen. Dette er konferert med fylkeskonservator. Mesnaelva er det viktigste naturelementet i området. Det er tillatt med fiske i den delen av vassdraget som ligger innenfor plangrensen og Badedammen og Kanalen er tilrettelagt for bading og har kommunal drift. Eksisterende stier og krysninger av Mesnaelva skal opprettholdes. Det skal ikke etableres nye stier eller krysninger. Sone med angitte særlige hensyn Hensyn kulturminne Det foreslås to hensynsoner for vern av kulturminner; ferdselsårer. Dette gjelder sone for sammenhengende trase for Gamle Nordseterveg gjennom planområdet i nord. Videre gjelder dette forslag om vern av Finna bru som eget kulturminne og hensynsone for vern av kulturminne på ferdselsårer til og fra Finna bru. Gamle Nordseterveg er regulert bevaringsverdig i gjeldene reguleringsplan for Olympiaparken og det er viktig å sikre forbindelsen gjennom Stampesletta selv om området ikke lengre er autentisk. Gamle Nordseterveg er en av de ferdselsårene som binder byen til fjellet og som omtales i Riksantikvarens beskrivelse av Lillehammer by i registeret over historiske byområder av nasjonal kulturhistorisk verdi. Forslaget er konferert med fylkeskonservator. Finna bru ble bygget over elven Finna i Våga i 1868 som fagverksbru, og ble flyttet til Lillehammer og Mesnaelva i Brua inngår som en del av flere kulturminner ved Mesnaelva og nevnes i Riksantikvarens beskrivelse av 14

15 Lillehammer by i registeret over historiske byområder av nasjonal kulturhistorisk verdi. Forslaget er konferert med fylkeskonservator Alternativ 3 Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse B2 Alternativ 3 forutsetter boliger i form av hybler med maksimalt areal 25m2 pr hybel innenfor byggeområde B2. Alternativ 1, 3 og 4B er like for dette området. Innenfor siktsonen vist på kartet mellom Speiderhuset ved Sigrid Undsets veg og Lysgårdsbakkene, skal det i ikke bygges høyere enn siktsonen. Det er videre lagt til grunn at det kan bygges maksimalt 360 enheter/hybler i området. Det kreves en parkeringsdekning på 0,30 parkeringsplass pr. enhet. Reguleringsformålet dekker et areal på ca 13,6 daa. Maks utnyttingsgrad i området foreslås maksimalt: % BYA = 45%. Parkering på bakkeplan skal medregnes i BYA. Boligområdet foreslås avgrenset av et område regulert som grønnstruktur; en buffer mot Kleivebakken i nordvest, av regulert skiløype i nordøst, av regulert fortau langs Birkebeinervegen i sørøst og av Birkebeineren Hotell i sørvest, som ligger inne i reguleringsplanen med formål hotell/næring. Boligbebyggelse B1 Formålet omfatter eksisterende boliger og en ubebygd kommunal boligtomt. Området ligger nord og nordøst for Mesna videregående skole og atkomst til skolen er vist over området. Undervisning Området for Mesna vgs er vist med reguleringsformål undervisning. Formålet dekker et areal på ca. 11,3 daa. Det forutsettes at parkering til eget behov og eventuelle nye utbyggingsbehov løses innenfor eget areal. Ny atkomst på nordsiden av skolen kan løses over kommunens eiendom innenfor reguleringsformål B1. Undervisning / Kontor Idrettens Hus og NTG er samlokalisert og foreslås lokalisert på østsiden av Håkons hall hvor det i dag er parkeringsområde. Bakgrunnen for dette er blant annet mulig sambruk av arealer mellom Idrettens Hus og Håkons hall. Arealbehovet for bygningen er relativt stort og det er i planprogrammet forutsatt 5000m2. Det er uttrykt behov for å øke arealet for Idrettens Hus. I dette alternativet begrenses bygningen av netto tomt og høyde. Det er viktig å begrense høyden i forhold til Tverrløypa og Håkons hall med omgivelsene for øvrig. Det er Høyden er satt til maksimalt kote 281, og bygningen må plasseres inn mot 15

16 bakken. Plankartet viser byggegrenser som tilsvarer ca e 2000m2 i grunnflate og det kan bygges i tre etasjer. Det skal tas hensyn til Tverrløypa og byggegrensen er foreslått i forhold til bredden på Håkons hall, siktlinjer og avstand til Kleivbakken skileikanlegg. Det vises til foto nedenfor som er tatt fra området bak Håkons hall mot Kleivbakken og området hvor det foreslås nye boliger/hybler.. Kleivbakken skianlegg Parkeringskravet for en bygningen er beregnet til 55 plasser og parkering forutsettes i p-kjeller. Området har i dag ca 100 p- plasser og dersom noen av disse blir berørt av utbygging må disse erstattes i p-kjeller. Mesna videregående skole har i dag 25 p-plasser i området og disse er forutsatt etableret på skolens egen grunn Hotell / overnatting H1 Birkebeineren Hotell vises i alle forslagene med reguleringsformål hotell/overnatting. Formålet dekker et areal på ca 26,6 daa. All parkering må løses innenfor eget område. Det skal ikke være høyere utnyttingsgrad enn %BYA = 40%, parkering på bakkeplan medregnet. Bebyggelsen skal ikke være høyere enn 3 etasjer, og det skal tas hensyn til regulert siktsone. Det er regulert inn tre adkomster fra Birkebeinervegen. Den vestre adkomsten skal være felles atkomsten med Idrettens Hus og ny større parkeringsplass i sør. 16

17 Hotell / overnatting H2 Området brukes i dag til bolig, men er i henhold til gjeldende reguleringsplan regulert til næringsformål. Dette opprettholdes. Idrettsanlegg Alle aktivitetsarealene innenfor plangrensen med haller, ganglinjer og annet tilhørende areal er regulert til formålet idrettsanlegg. Reguleringsformålet dekker et areal på ca 133 daa. Det er foreslått ny ishall (78 x 48 m) sørøst for Kristins Hall. Det er foreslått en utvidelse av Kristins Hall mot sørvest for curling (22 x 67 m) Skiløypetrase Tverrløypa foreslås med formål skiløypetrase. Traseen er i sin helhet lagt på kommunens eiendom og går parallelt med gardsvegen til Lysgaard. Det foreslås en byggegrense på minimum 8m fra løypa. VA-anlegg Det er godt utbygget vann - og avløpsnett innenfor hele planområdet som dekker alle nye foreslåtte tiltak. Fejernvarmeanlegg. Hele planområdet ligger innenfor området som inngår i avtale om fjernvarmeanlegg og dette innebærer at nye anlegg skal tilknyttes anlegget. Samferdselsanlegg Kjøreveg Regulerte kjøreveger innenfor plangrensen er deler av Birkebeinervegen og Kleivbakken. Del av Sigrid Undsetsveg ved krysset med Birkebeinervegen er tatt med i planen for å kunne løse forholdene for myke trafikanter i dette området på en bedre måte. Fortau Det er regulert inn fortau langs nordvestre side av Birkebeinervegen. I tillegg er del av trasen for Gamle Nordseterveg langs dagens parkeringsplass i nord regulert som fortau/gangveg med hensynsone. Turstien til og fra Finna bru i sør foreslås regulert som gangveg med hensynsone. Gang-/sykkelveg Gang -/sykkelvegen langs Sigrid Undsetsveg ligger innenfor plangrensen. Annen veggrunn grøntareal Formålet skal sikre tilstrekkelig areal til vegformål. Parkeringsplasser (på bakkeplan) Innenfor Stampesletta er det i dag 780 parkeringsplasser sommertid og 645 plasser 17

18 vinterstid. Om sommeren brukes isflaten sør for Kristins Hall til parkering. Tallene inkluderer 50 plasser langs Sigrid Undsets veg. Det vises til kommunedelplan for Olympiaparken datert Utvidelse av Kristins Hall med curlingbaner reduserer antallet eksisterende parkeringsplasser i dette området. Bygging av ny ishall reduserer antallet eksisterende parkeringsplasser, de fleste av disse er parkeringsplasser er kun til bruk i sommersesongen. Parkeringsplassen på Randgård forutsettes bedre utnyttet f.eks ved bruk av støttemurer mellom de ulike nivåene. Det forutsettes i utgangspunktet at plasser som bygges ned må erstattes. For andre formål enn idrettsanlegg forutsettes det at eget parkeringskrav løses innenfor avsatt areal til formålet. Alternativ 3 forutsetter følgende parkeringsdekning: 292 parkeringsplasser sørvest for Birkebeineren hotell. (7, 3 daa) 250 parkeringsplasser på Randgårdjordet. (7,3 daa) 125 parkeringsplasser nordøst for Håkons Hall. 216 parkeringsplasser nordvest for Kristins Hall. (eksisterende plasser erstattet i parkeringskjeller) 33 parkeringsplasser sørvest og sørøst for Kristins Hall. Forslag til reguleringsplan alternativ 3 gir derved en parkeringsdekning for generell aktivitet innenfor planområdet på ca 966 plasser dette er inklusiv 50 p- plasser langs Sigrid Undsets veg. Med utgangspunkt i 780 plasser er kapasiteten økt med ca 186 parkeringsplasser. Det er generelt regnet et arealbehov pr. plass på 25 m 2 for nye plasser og dette er ca14 plasser for lite i henhold til forutsetningene i planprogrammet. Disse kan eventuelt etableres i parkeringskjelleren. Grønnstruktur Grønnstruktur Skråningene ned mot Sigrid Undsets veg er foreslått regulert til grønnstruktur. Området skal gi en grønn avgrensning av Stampesletta mot Sigrid Undsets veg. Vegetasjonsskjerm Det er foreslått å avsette en smal vegetasjonsskjerm mellom formål boligbebyggelse B2 og idrettsanlegg/kleivbakken. Friområde På østsiden av formålet boligbebyggelse B2 og Tverrløypa er det foreslått friområde mot jordet på Lysgaard. Dette er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det opplyses at området brukes som steintipp for landbruket. Det samme gjelder et område lengre nord på oversiden av gardsvegen, men på kommunalgrunn. Det siste er utenfor plangrensen. 18

19 Områdene rundt Mesnaelva og Badedammen med turveger er foreslått opprettholdt regulert til friområde. Gangvegen til og fra Finna bru foreslås regulert som gangveg med hensynsone. Finna bru foreslås vernet som eget kulturminne i planen og inngår i hensynsonen. Dette er konferert med fylkeskonservator. Mesnaelva er det viktigste naturelementet i området. Det er tillatt med fiske i den delen av vassdraget som ligger innenfor plangrensen og Badedammen er tilrettelagt for bading og har kommunal drift. Eksisterende stier og krysninger av Mesnaelva skal opprettholdes. Det skal ikke etableres nye stier eller krysninger. Sone med angitte særlige hensyn Hensyn landskap Siktsonen mot hoppanlegget som ligger inne i gjeldende reguleringsplan er opprettholdt i dette alternativet og vist som hensynssone. Høyde på bebyggelse innenfor siktsonen reguleres gjennom reguleringsbestemmelsene og skal ikke overskride definert siktsone. Hensyn kulturminne Det foreslås to hensynsoner for vern av kulturminner; historiske ferdselsårer. Dette gjelder sone for sammenhengende trase for Gamle Nordseterveg gjennom planområdet i nord. Videre gjelder dette forslag om vern av Finna bru som eget kulturminne og hensynsone for vern av kulturminne på ferdselsårer til og fra Finna bru. Gamle Nordseterveg er regulert bevaringsverdig i gjeldene reguleringsplan for Olympiaparken og det er viktig å sikre forbindelsen gjennom Stampesletta selv om området ikke lengre er autentisk. Gamle Nordseterveg er en av de ferdselsårene som binder byen til fjellet og som omtales i Riksantikvarens beskrivelse av Lillehammer by i registeret over historiske byområder av nasjonal kulturhistorisk verdi. Forslaget er konferert med fylkeskonservator. Finna bru ble bygget over elven Finna i Våga i 1868 som fagverksbru, og ble flyttet til Lillehammer og Mesnaelva i Brua inngår som en del av flere kulturminner ved Mesnaelva og nevnes i Riksantikvarens beskrivelse av Lillehammer by i registeret over historiske byområder av nasjonal kulturhistorisk verdi. Forslaget er konferert med fylkeskonservator. 19

20 1.3.6 Alternativ 4B Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse B2 Alternativ 4B forutsetter boliger i form av hybler med maksimalt areal 25m2 pr hybel innenfor byggeområde B2. Alternativ 1, 3 og 4B er like for dette området. Innenfor siktsonen vist på kartet mellom Lysgårdsvegen ved Speiderhuset og Lysgårdsbakkene, skal det i ikke bygges høyere enn den regulerte siktlinjen. For øvrig kan det bygges i tre etasjer. Siktsonen er i dag delvis brutt grunnet høye trær som skjuler murkrona på hoppanlegget. Det er videre lagt til grunn at det kan bygges maksimalt 360 enheter/hybler i området. Det kreves en parkeringsdekning på 0,30 parkeringsplass pr. enhet. Reguleringsformålet dekker et areal på ca 13,6 daa. Maks utnyttingsgrad i området foreslås maksimalt: % BYA = 45%. Parkering på bakkeplan skal medregnes i BYA. Formålet avgrenses av regulert grønnstruktur mot Kleivebakken i nordvest, av regulert skiløype i nordøst, av regulert fortau langs Birkebeinervegen i sørøst og av Birkebeineren Hotell i sørvest. Boligbebyggelse B1 Formålet omfatter eksisterende boliger og en ubebygd kommunal boligtomt. Ny atkomst på nordsiden av skolen foreslås over kommunens eiendom innenfor reguleringsformål B1. Undervisning Området for Mesna vgs er vist med reguleringsformål undervisning. Formålet dekker et areal på ca. 11,3 daa. Det forutsettes at parkering til eget behov og eventuelle nye utbyggingsbehov løses innenfor eget areal. Ny atkomst på nordsiden av skolen kan løses over kommunens eiendom innenfor reguleringsformål B1. Undervisning / Kontor/Parkering Idrettens Hus og NTG er samlokalisert og foreslås sammen med arealer til offentlig parkering sør på idrettsanleggene. Det forutsettes at det innenfor området skal avsettes 200 nye p-plasser. Området er delt i to; UK1 og UK2 og det samla tomteområdet er ca 8,7 daa. Tomtesituasjonen er noe begrenset da det er prioritert å øke parkeringskapasiteten for Stampesletta generelt og da det foreslås at området UK2, som er området foran Bikebeineren Hotell, kun kan bebygges med 2 etasjer. Dette innebærer at bebyggelsen må lokaliseres nord på området og at parkering for idrettens Hus i hovedsak må løses i kjeller. Hotell / overnatting H1 Birkebeineren Hotell vises i forslaget med reguleringsformål hotell/overnatting. Formålet dekker et areal på ca 26,6 daa. All parkering må løses innenfor eget område. Det skal ikke være høyere utnyttingsgrad enn %BYA = 45%, parkering på bakkeplan medregnet. Bebyggelsen skal ikke være høyere enn 3 etasjer. Det er 20

21 regulert inn tre atkomster fra Birkebeinervegen. Den vestre atkomsten er felles med atkomsten til kombinert formål undervisning/kontor/parkering..hotell / overnatting H2 Området brukes i dag til bolig, men er i henhold til gjeldende reguleringsplan regulert til næringsformål. Dette opprettholdes. Idrettsanlegg Alle aktivitetsarealene innenfor plangrensen med haller, ganglinjer og annet tilhørende areal er regulert til formålet idrettsanlegg. Reguleringsformålet dekker et areal på ca 133 daa. Det er foreslått ny ishall (78 x 48 m) sørøst for Kristins Hall. Det er foreslått utvidelse av Kristins Hall mot sørvest for curling (22 x 67 m). Skiløypetrase Tverrløypa foreslås med formål skiløypetrase. Traseen er i sin helhet lagt på kommunens eiendom og går parallelt med gardsvegen til Lysgaard. Det foreslås en byggegrense på..m fra løypa. VA-anlegg Det er godt utbygget vann og avløpsnett innenfor planområdet som dekker alle nye foreslåtte tiltak. Fejernvarmeanlegg. Hele planområdet ligger innenfor området som inngår i avtale om fjernvarmeanlegg og dette innebærer at nye anlegg skal tilknyttes Samferdselsanlegg Kjøreveg Regulerte kjøreveger innenfor plangrensen er deler av Birkebeinervegen og Kleivbakken. Del av Sigrid Undsetsveg ved krysset med Birkebeinervegen er tatt med i planen for å kunne løse forholdene for myke trafikanter i dette området på en bedre måte. Fortau Det er regulert inn fortau langs nordvestre side av Birkebeinervegen. I tillegg er del av trasen for Gamle Nordseterveg langs dagens parkeringsplass i nord regulert som fortau/gangveg med hensynsone. Turstien til og fra Finna bru i sør foreslås regulert som gangveg med hensynsone. Gang-/sykkelveg Gang -/sykkelvegen langs Sigrid Undsets veg ligger innenfor plangrensen. 21

22 Annen veggrunn grøntareal Formålet skal sikre tilstrekkelig areal til vegformål. Parkeringsplasser (på bakkeplan) Innenfor Stampesletta er det i dag 780 parkeringsplasser sommertid og 645 plasser vinterstid. Om sommeren brukes isflaten sør for Kristins Hall til parkering. Tallene inkluderer 50 plasser langs Sigrid Undsets veg. Det vises til kommunedelplan for Olympiaparken datert Utvidelse av Kristins Hall reduserer antallet eksisterende parkeringsplasser i dette området. Bygging av ny ishall reduserer antallet eksisterende parkeringsplasser, de fleste av disse er parkeringsplasser er kun til bruk i sommersesongen. Parkeringsplassen på Randgård forutsettes bedre utnyttet for eksempel ved bruk av støttemurer mellom de ulike nivåene. Det forutsettes at plasser som bygges ned må erstattes. For andre formål enn idrettsanlegg forutsettes det at eget parkeringskrav løses innenfor avsatt areal til formålet. Det foreslås i dette alternativet å utvide p-plassen bak Håkons Hall fra 168 til 228 p-plasser. Alternativ 4B forutsetter følgende parkeringsdekning: 200 parkeringsplasser sørvest for Birkebeineren hotell. (5,0daa) 250 parkeringsplasser på Randgårdjordet. (7,3 daa) 228 parkeringsplasser nordøst for Håkons Hall. (5,0 daa) 216 parkeringsplasser nordvest for Kristins Hall. (eksisterende plasser her er det regnet 30m 2 pr plass) 33 parkeringsplasser sørvest og sørøst for Kristins Hall. Forslag til reguleringsplan alternativ 4B gir en parkeringsdekning for generell aktivitet innenfor planområdet på ca 977 plasser inklusiv 50 plasser langs Sigrid Undsets veg. Med utgangspunkt i 780 plasser er kapasiteten økt med ca. 197 plasser. Det er generelt regnet et arealbehov pr plass på 25 m 2 for nye plasser, og planprogrammet anses fullført. Grønnstruktur Grønnstruktur Skråningene ned mot Sigrid Undsets veg er foreslått regulert til grønnstruktur. Området skal gi en grønn avgrensning av Stampesletta mot Sigrid Undsets veg. Vegetasjonsskjerm Det er foreslått å avsette en smal vegetasjonsskjerm mellom formål boligbebyggelse B2 og idrettsanlegg/kleivbakken. 22

23 Friområde På østsiden av formålet boligbebyggelse B2 og Tverrløypa er det foreslått friområde mot jordet på Lysgaard. Dette er i tråd med gjeldende plan. Det opplyses at området brukes som steintipp for landbruket. Det samme gjelder et område lengre nord på oversiden av gardsvegen, men på kommunalgrunn. Det siste er utenfor plangrensen. Områdene rundt Mesnaelva og Badedammen med turveger er foreslått opprettholdt regulert til friområde. Gangvegen til og fra Finna bru foreslås regulert som gangveg med hensynsone. Finna bru foreslås vernet som eget kulturminne i planen og inngår i hensynsonen. Dette er konferert med fylkeskonservator. Mesnaelva er det viktigste naturelementet i området. Det er tillatt med fiske i den delen av vassdraget som ligger innenfor plangrensen og Badedammen og Kanalen er tilrettelagt for bading og har kommunal drift. Eksisterende stier og krysninger av Mesnaelva skal opprettholdes. Det skal ikke etableres nye stier eller krysninger. Sone med angitte særlige hensyn Hensyn kulturminne Det foreslås to hensynsoner for vern av kulturminner; ferdselsårer. Dette gjelder sone for sammenhengende trase for Gamle Nordseterveg gjennom planområdet i nord. Videre gjelder dette forslag om vern av Finna bru som eget kulturminne og hensynsone for vern av kulturminne på ferdselsårer til og fra Finna bru. Gamle Nordseterveg er regulert bevaringsverdig i gjeldene reguleringsplan for Olympiaparken og det er viktig å sikre forbindelsen gjennom Stampesletta selv om området ikke lengre er autentisk. Gamle Nordseterveg er en av de ferdselsårene som binder byen til fjellet og som omtales i Riksantikvarens beskrivelse av Lillehammer by i registeret over historiske byområder av nasjonal kulturhistorisk verdi. Forslaget er konferert med fylkeskonservator. Finna bru ble bygget over elven Finna i Våga i 1868 som fagverksbru, og ble flyttet til Lillehammer og Mesnaelva i Brua inngår som en del av flere kulturminner ved Mesnaelva og nevnes i Riksantikvarens beskrivelse av Lillehammer by i registeret over historiske byområder av nasjonal kulturhistorisk verdi. Forslaget er konferert med fylkeskonservator. 23

24 DEL 2 2. KONSEKVENSVURDERING FOR ALTERNATIVENE 1, 2, 3 og 4B. 2.1 Innledning Planprogrammet datert , for ny detaljplan for Stampesletta ble vedtatt , og innholder en redegjørelse for nye formål, framdriftsplan og en beskrivelse av prosessen. Etter plan og bygningsloven 12-9 skal det vurderes å utarbeide konsekvensutredning for planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 4 i Forskrift for konsekvensutredning, omhandler kriteriene for slik utredning og det er særlig punktene a) om landskap og naturmiljø, c) friluftsliv, d) rikspolitiske retningslinjer som er vurdert som relevante. Det vises til forskriften om Rammer for krav til innhold i konsekvensutredningen Hoveddelen av planområdet er i dag regulert til friareal/idrettsanlegg og områdene langs Mensaelva som inngår i planen, er regulert til friareal. Det er særlig mulig innvirkning av planforslagene på naturområdene, friluftslivet, verneverdige ferdselsårer og idretten som er bakgrunn for vår vurdering og anbefaling om å gjennomføre en konsekvensanalyse. Det forutsettes flere nye utbyggingsformål og parkeringsanlegg som kan ha innvirkning på de omtalte temaene. Med dette som bakgrunn er det gjennomført en enkel konsekvensutredning. Metode Analyse av konsekvensene ved gjennomføring av nye tiltak i de nye forslagene til reguleringsplan, vil etter vår vurdering gjelde ikke-prissatte konsekvenser. De temaene som vi har valgt ut følger en skala. Verdien er vurdert ut fra skjønn og det er satt en tallverdi som følger: Verdivurdering liten middels stor Følgende områder/temaer er vurdert: Miljø: landskap, kulturminner og kulturmiljøer, landbruk, dyre og planteliv, arkitektur og utforming. Samfunn: friluftsliv og rekreasjon, Mesnaelva, idrett, transport og trafikk, parkering, miljøvennlige energiløsninger, universell utforming, barn og unges interesser, befolkningens helse, næring og turisme. Tre begreper står sentralt i utarbeidelse av analysen; verdi, omfang og konsekvens / virkning. Verdivurderingen er det redegjort for ovenfor. Med omfang mener vi her en vurdering av hvilke endringer tiltaket anses å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av 24

25 endringen; omfanget: dette omfanget er skjønnsmessig vurdert og det er satt tallverdi som følger: Omfang/endring stort middels litt lite/ingen litt middels stort positivt positivt positivt negativt negativt negativt Virkningen eller konsekvensen kan finnes ved å beregne: gange verdi med omfang. De fire planforslagene er noe ulike hva gjelder omfang og dette medfører at konsekvensen/ virkningen skiller alternativene. Ved beregning og vurdering av konsekvens/vikning har vi bruk følgende som også viser en skala innenfor positiv og negativt resultat. - (6-9) - (1-4) Konsekvens +(1-4) + (6-9) stor middels liten/ingen middels stor negativ negativ positiv positiv Stampesletta inngår i gjeldende reguleringsplan for Olympiaparken som i hovedsak gjennomført. Denne planen speiler derfor dagens situasjon og er brukt som nullalternativ. Området er en viktig del av kommunedelplanen for Fysisk aktivitet og naturopplevelse. Beskrivelsen av dagens situasjon er i stor grad hentet fra denne planen og er også utgangspunkt for verdisetting og vurdering av omfang/endringer. Vurdering 2.1 Miljø Landskap Eksiterende situasjon og verdivurdering Landskapet innenfor planområdet må ses i sammenheng med det store landskapsrommet bak byen. Lysgårdsjordet og Kanthaugen betyr mye for byens identitet og er direkte tilknyttet Stampesletta. Kleivbakken og områdene i overgangen til Lysgårdsjordet samt hele landskapet rundt Mesnaelva vurderes å ha middels stor verdi: (2) Omfang og avbøtende tiltak Alternativ 1. Det er særlig utbygging av boliger og Idrettens Hus som har store volum og det er lagt vekt på å holde bebyggelsen lav. Boligene i sør begrenses til to etasjer innenfor siktlinjen mot hoppanalegget. Området er i dag en relativ tett skogteig som i hovedsak blir borte. 25

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Olympiaparken hotell. Lillehammer kommune

Olympiaparken hotell. Lillehammer kommune Planprogram Olympiaparken hotell i Lillehammer kommune utarbeidet av Areal + AS 22. april 2013 Side 2 Forord Areal + AS er engasjert av grunneier Kristen Hernes for å utrede mulighetene for etablering

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1, HINNA BYDEL. Plan 2549P, Stavanger kommune. Plan 0548, Sola kommune

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1, HINNA BYDEL. Plan 2549P, Stavanger kommune. Plan 0548, Sola kommune DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1, HINNA BYDEL Plan 2549P, Stavanger kommune Plan 0548, Sola kommune FORORD I forbindelse med regulering av nytt næringsareal på Forus felt C1 i 2007, ble

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Områderegulering for Eg sykehusområde

Områderegulering for Eg sykehusområde TEKNISK Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Områderegulering for Eg sykehusområde Planbeskrivelse med konsekvensutredning Plan nr 1397 Områderegulering for Eg sykehusområde. Planbeskrivelse med konsekvensutredning,

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004 Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING Randaberg kommune Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004 KONSEKVENSUTREDNING... 3 1 Innledning... 3 1.1 Krav om konsekvensutredning... 3 1.2 Metode...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planprogram datert 03.06.13 2. Plankart, M= 1:1000 3. Planbestemmelser, datert 22.06.2015 4. Illustrasjonsplan, M=

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTKAST DATERT: 04.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET...

Detaljer