Kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/nesseby kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/nesseby kommune"

Transkript

1 Kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/nesseby kommune Høringsforslag til verdivurderinger og konsekvensutredninger Endret

2 Innhold: 1.1 INNLEDNING 3 2 BYGGEOMRÅDER BOLIGOMRÅDER ERVERVSOMRÅDER FRITIDSBEBYGGELSE HYTTER OG GAMMER BYGNINGER MED SÆRSKILT ALLMENNYTTIG FORMÅL FRITIDSBÅTOMRÅDE ANNET BYGGEOMRÅDE MOTORCROSSBANE 26 3 LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE LNF-OMRÅDE MED BESTEMMELSER OM SPREDT BOLIGBEBYGGELSE LNF-OMRÅDE MED BESTEMMELSER OM SPREDT HYTTEBEBYGGELSE LNF-OMRÅDE DER SPREDT ERVERVSVIRKSOMHET ER TILLATT OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING MASSETAK GRUSTAK 64 5 SÆRSKILT BRUKE ELLER VERN AV SJØ OG VASSDRAG SMÅBÅTHAVN AKVAKULTUROMRÅDE 71 6 VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET GANG- OG SYKKELVEG ADKOMSTVEG 74 2

3 1.1 Innledning I henhold til den forskriften om konsekvensutredninger av 1. april 2005, 2, skal nye byggeområder i kommuneplanens arealdel konsekvensutredes. Dette innebærer at følgene for utbyggingen for miljø, naturforekomster, kulturminner, ras- og flomfare osv. må utredes. I fastsatt planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan av punkt 5, skal de nye utbyggingsområdene med større omfang innlemmes i en forenklet verdi- og konsekvensvurdering. Med utgangspunkt i verdivurderingen og en vurdering av konflikter knyttet til endring av arealbruken er konsekvensene vurdert. Vurderingen av verdi og konsekvenser er basert på kjente registreringer i kommunen, hos regionale myndigheter, faglig skjønn, befaringer i området og lokalkunnskap. I verdi- og konsekvensvurderingen er følgende tema vurdert: Miljø- og naturressurser: Naturverdier, biologisk mangfold Jord- og fiskeressurser Reindrift og landbruk Landskap Kulturminner, kulturmiljø Forurensning, støy Friluftsliv og rekreasjon Helse Universell utforming Barn og unge Samfunnssikkerhet Tettstedsutvikling Transportbehov Trafikkforhold Næringsliv og sysselsetting Infrastruktur og kommunalt Samisk utmarksbruk/duodji Utmarksnæring Innenfor disse temaene er det gjort en kortfattet verdiverdivurdering etter en firedelt skala. For hvert område er det vurdert hvor verdifullt området er for det enkelte tema. Konsekvensene ved den foreslåtte arealbruken er vurdert med tallkoder som vist nedenfor: 3

4 Rekkefølgen på områder som er verdivurdert og konsekvensutredet er ordnet etter planformålene jf. plan- og bygningslovens Selv om kulturminner og kulturmiljø er verdi- og konsekvensutredet, er det kun sektormyndighetene som kan avgjøre om undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens 9 er oppfylt. Denne framstillingen skal i utgangspunktet, sammen med tekstdelen til planen tilfredsstille kravene i 8 i forskrift om konsekvensutredninger. 4

5 2 Byggeområder (B) 2.1 Boligområder Område: B3 Varangerbotn. B2 og B3 fra 1.planutkast er nå samlet B3 Forslag: Framtidig boligområde. Beskrivelse: Sydvendt hellende terreng med innslag av bjørkeskog, utsikt, nord for E75. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * -1 Nært beliggende naturreservat Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Ivaretas i reg.plan arbeidet Forurensing, støy * 0 Vegetasjonsbelte mot vei Friluftsliv og rekreasjon *** +3 Nærhet til naturen Folkehelse ** +2 Barn og unge **** +4 Sunt oppvekststed nær sentrum Tettstedsutvikling **** +4 Styrker Varangerbotn Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Økt trafikk i vegkryss Næringsliv og sysselsetting ** +2 Tilflytting Infrastruktur og kommunalt ** -2 Infrastruktur må etableres Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og etablering av et boligfelt her vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Varangerbotn styrkes som sentrum og attraktive tomter vil dekke etterspørselen. Område: B4 Nesseby Kirkested. Ikke med i 1. planutkast 5

6 Forslag: Beskrivelse: Planstatus: Framtidig boligområde. Sydvendt hellende terreng med innslag av bjørkeskog. Området er tidligere byggetrinn 2 for regulert boligområde på kirkestedet Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon *** +3 Nærhet til naturen Folkehelse ** +2 Barn og unge **** +4 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling **** +4 Styrker bosetning. Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Økt trafikk i vegkryss Næringsliv og sysselsetting ** +2 Tilflytting Infrastruktur og kommunalt ** -2 Infrastruktur må etableres Generell vurdering: Ikke bebyggelse i området. Det er tidligere (1975) tegnet reguleringsplan for området som 2. byggetrinn for boligfelt på kirkestedet. 2.2 Ervervsområder (E) Område: E1, Gandvik. 6

7 Forslag: Ervervsområde. Utvidelse av eksisterende landareal for fiskeoppdrett. Beskrivelse: Sjønært område med eksisterende bebyggelse på vestsiden av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser *** 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Reg. kulturminne utenfor område Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse ** 0 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** 0 Transportbehov ** -1 Behov for transport Trafikkforhold * 0 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +1 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse i forbindelse med oppdrettsnæring, og en utvidelse av dette området vil være positivt for næringsutvikling i kommunen. Område: Forslag: E1-1 Gandvik. Ervervsområde. NY område som nå er bebygd med trafostasjon. 7

8 I samme område vil en tilrettelegge for annen industri etablering. Beskrivelse: På vestsiden av E6 i dette området er masser tatt til flatt terreng. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser *** 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Reg. kulturminne utenfor område Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse ** 0 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** 0 Transportbehov ** -1 Behov for transport Trafikkforhold * 0 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +1 Generell vurdering: I grustaket er det nå bygd en trafostasjon. I grustaket er det i den del som settes som E 1-1 tatt ut de grusmasser som kan tas ut. Den del som er fra trafostasjon og mot E-6 er ønskelig til etablering av næringsvirksomhet. Område: E2, Nyelv. Forslag: Ervervsområde. Industriområde rundt steinbruddet. 8

9 Beskrivelse: Sjønært område med eksisterende industriaktivitet på nordsiden av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Reindrift og landbruk ** -2 Nært trekklei for rein Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy * -1 Nærhet til steinbrudd Friluftsliv og rekreasjon * 0 Folkehelse * 0 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** 0 Transportbehov ** -1 Behov for transport Trafikkforhold * +2 Nært hovedveg og havn Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +3 Dypvannskai tilknyttet Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse i forbindelse med steinbruddet, og et industriområde her vil være positivt for næringsutvikling i kommunen. Område: Forslag: E3, Fiskenes, Grasbakken. Ervervsområde - Næringsvirksomhet 9

10 Beskrivelse: Sjønært område på nordsiden av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold ** -1 Jord- og fiskeressurser *** -1 Reindrift og landbruk ** 0 Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Nærhet til kulturminner Forurensing, støy ** -1 Nærhet til hovedveg Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse * 0 Barn og unge ** +3 Positivt tiltak for barn og unge Tettstedsutvikling ** 0 Transportbehov ** -1 Behov for transport Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse. Etablering av industri her vil være positivt for næringsutvikling og turisme i kommunen. Område: Forslag: E5, Karlebotn utvidet i forhold til 1. planukast Ervervsområde. Industrielt vanntapperi 10

11 Beskrivelse: Planstatus: Område med eksisterende bebyggelse i tilknytning til vannkilden i Karlebotn. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold ** 0 Jord- og fiskeressurser ** -2 Dyrkbar jord i området Reindrift og landbruk ** -2 Dyrkbar jord i området Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse *** +3 Rent drikkevann Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** 0 Transportbehov ** 0 Behov for transport Trafikkforhold * 0 Nært hovedveg og samleveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +2 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse i forbindelse med vannkilden, og en industriell utnyttelse av dette området vil være positivt for næringsutvikling i kommunen. Område: Forslag: E7, Vesterelvnes Ervervsområde. Næringsvirksomhet 11

12 Beskrivelse: Planstatus: Område med eksisterende boligbebyggelse i områdets ytterkant. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold ** 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Reindrift og landbruk ** 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * -2 Støyskjerming mot boliger Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse ** 0 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** +2 Kan styrke Varangerbotn Transportbehov ** 0 Behov for transport Trafikkforhold ** +2 Nært hovedveg og samleveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +2 God infrastruktur i nærheten Generell vurdering: I området eksisterer det boligbebyggelse med en bolig. Støyskjerming mot boliger må vurderes ut fra hvilken aktivitet området skal brukes til. En industriell utnyttelse av dette området vil være positivt for næringsutvikling i kommunen. Område: E8, Vesterelvnes nord Utvidet til øst av E-6. 12

13 Forslag: Beskrivelse: Planstatus: Ervervsområde. Næringsvirksomhet Område med eksisterende boligbebyggelse i nærheten. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold ** 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Reindrift og landbruk ** 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * -2 Støyskjerming mot boliger Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse ** 0 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** +2 Kan styrke Varangerbotn Transportbehov ** 0 Behov for transport Trafikkforhold ** +2 Nært hovedveg og samleveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +2 God infrastruktur i nærheten Generell vurdering: Støyskjerming mot omkringliggende boliger må vurderes ut fra hvilken aktivitet området skal brukes til. En industriell utnyttelse av dette området vil være positivt for næringsutvikling i kommunen. Område: E9, Varangerbotn 13

14 Forslag: Beskrivelse: Planstatus: Ervervsområde. Næringsvirksomhet. Område med eksisterende boligbebyggelse i nærheten. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold ** 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Reindrift og landbruk ** 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * -2 Støyskjerming mot boliger Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse ** 0 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** +2 Kan styrke Varangerbotn Transportbehov ** 0 Behov for transport Trafikkforhold ** +2 Nært hovedveg og samleveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +2 God infrastruktur i nærheten Generell vurdering: I sentrumsområdet i Varangerbotn. Viktig at næringsutvikling sentraliseres til og omkring sentrumsområdet. Område: Forslag: E10, Varangerbotn Ervervsområde. Næringsvirksomhet. 14

15 Beskrivelse: Planstatus: Område med eksisterende boligbebyggelse i nærheten. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold ** 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Reindrift og landbruk ** 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * -2 Støyskjerming mot boliger Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse ** 0 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** +2 Kan styrke Varangerbotn Transportbehov ** 0 Behov for transport Trafikkforhold ** +2 Nært hovedveg og samleveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +2 God infrastruktur i nærheten Generell vurdering: I sentrumsområdet i Varangerbotn. Viktig at næringsutvikling sentraliseres til og omkring sentrumsområdet. Område: Forslag: E11, Varangerbotn. Ervervsområde. Lager, trevare. 15

16 Beskrivelse: Planstatus: Område med eksisterende bebyggelse. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold ** 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Reindrift og landbruk ** 0 Landskap * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse ** 0 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** +2 Kan styrke Varangerbotn Transportbehov ** 0 Behov for transport Trafikkforhold ** +2 Nært hovedveg og samleveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +2 God infrastruktur i nærheten Generell vurdering: En industriell utnyttelse av dette området vil være positivt for næringsutvikling i kommunen. Nærhet til sentrumsområdet. 16

17 2.3 Fritidsbebyggelse hytter og gammer (H og G) Område: Hytteområde, H1 og H2, Gandvik, Juvravuodna Forslag: Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. Avklart med områdestyret/reindrift Beskrivelse: Utvidelse av eksisterende hyttefelt. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold ** 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Reindrift og landbruk *** -2 Tidlig vårbeite for rein Kulturminner, kulturmiljø * 0 Ivaretas ved reg.plan Forurensing, støy *** 0 Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. Folkehelse **** +4 Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser Tettstedsutvikling * 0 Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold ** +2 Lett tilgjengelig ved hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** 0 Infrastruktur og kommunalt * -1 Utmarksnæring *** +3 Generell **** = vurdering: Svært stor I verdi området eksisterer det fritidsbebyggelse, -4 = Svært store og negative en utvidelse konsekvenser på til sammen 8 nye hytter fritidsbebyggelse vil ikke føre til ulemper 0 = av Ingen særlig konsekvenser betydning. Det stilles krav om bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. Område: Hytteområde, H3b, Sundevann. +2 Innsigelser = Middels følger positive fra 1. konsekvenser Høring. Forslag: Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. +3 = Store (Sørsiden positive Verdien Bygdelag, konsekvenser vises alternativ med 1 til b) 4 stjerner: Beskrivelse: Småkupert fjellvannområde uten eksisterende +4 = Svært hytter. store Konfliktgraden positive konsekvenser vurderes fra 4 til +4: Generell vurdering: Utvidelse av eksisterende hyttefelt ** -1 = Små = Middels negative verdi konsekvenser *** -2 = Middels = Stor verdi negative konsekvenser **** -3 = Store = Svært negative stor verdi konsekvenser 17

18 Område: Hytteområde, H3b Sundejavri. Med innsigelser fra 1. planutkast Forslag: Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. Beskrivelse: Småkuppert fjellvannområde uten eksisterende hytter. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold *** -1 Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk Reindrift og landbruk *** - 3 Vinterbeiteområde for rein Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet Kulturminner, kulturmiljø - 0 Forurensing, støy **** -2 Økt scootertrafikk Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. Folkehelse **** +4 Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser Tettstedsutvikling - 0 Transportbehov * -2 Behov for transport av varer og utstyr Trafikkforhold *** +1 Mindre tilgjengelig for motorisert ferdsel utenom vinter Næringsliv og sysselsetting ** 0 Infrastruktur og kommunalt - -1 Samisk utmarksbruk/duodji *** +3 Utmarksnæring *** = Store positive konsekvenser +4 = Svært store Konfliktgraden positive konsekvenser vurderes fra 4 til +4: Generell vurdering: I området eksisterer det ikke fritidsbebyggelse, -1 = men Små et negative mindre område konsekvenser for fritidsbebyggelse er etterspurt. Det foreslås 5 nye hytter og stilles -2 = krav Middels om negative konsekvenser bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. Område: Gammeomrode, G, Sikkajávrit. 18

19 Forslag: Nytt byggeområde for gammer. Avklart med områdestyret/reindrift Beskrivelse: Småkupert fjellvannområde med en eksisterende gamme i nærområdet. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold *** -1 Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk Reindrift og landbruk *** -3 Vinterbeite/trekklei for rein Landskap *** -1 Gammer går i ett med landskapet Kulturminner, kulturmiljø - 0 Forurensing, støy *** 0 Relativt langt til støykilder Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. Folkehelse **** +4 Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser Tettstedsutvikling - 0 Transportbehov * -2 Behov for transport av varer og utstyr Trafikkforhold *** +1 Mindre tilgjengelig for motorisert ferdsel Næringsliv og sysselsetting ** +2 Kan påvirke turisme Infrastruktur og kommunalt - -1 Samisk utmarksbruk/duodji *** +3 Utmarksnæring *** +3 Generell ** = vurdering: Middels verdi I foreslåtte området eksisterer -2 det = Middels ingen bebyggelse, negative konsekvenser foruten en gamme rett *** øst. Det = Stor foreslås verdi 6 nye gammer og stilles krav -3 om = bebyggelsesplan Store negative konsekvenser før utbygging kan igangsettes **** = Svært slik at stor byggestil verdi og omfang kan avklares. Generell vurdering: Området er bebygd med en gamme. Området kan bebygges med maksimalt 6 gammer og det stilles krav om reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. Område: Forslag: Hytteområde, H6, Nord/vest Vesterelvvann. Endret fra 1. planutkast Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. Avklart med reindrifta 19

20 Beskrivelse: Småkuppert og tilknyttet eksisterende hyttefelt Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold *** -1 Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk Reindrift og landbruk *** -3 Vinterbeiteområde for rein Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet Kulturminner, kulturmiljø - 0 Forurensing, støy **** -2 Økt scootertrafikk Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. Folkehelse **** +4 Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser Tettstedsutvikling - 0 Transportbehov * -2 Transport av varer og utstyr Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk Næringsliv og sysselsetting ** 0 Infrastruktur og kommunalt - 0 Eksisterende løypenett og sti Samisk utmarksbruk/duodji *** +3 Utmarksnæring *** +3 Generell vurdering: I nærhet av området eksisterer +2 = det Middels fritidsbebyggelse, positive konsekvenser og en økning på 8 nye hytter vil være av relativt liten betydning. Det +3 stilles = Store krav positive om bebyggelsesplan konsekvenserfør utbygging kan igangsettes. Generell vurdering: Utvidelse av eksisterende hyttefelt med maksimalt 8 hytter. Krav om reguleringsplan for utbygging av området. Område: Forslag: Hytteområde, H9, Riidocårro, Vesterelv. Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse 20

21 Beskrivelse: Åpent jordbruksareal nært vei og offentlig vann. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold ** 0 Jord- og fiskeressurser *** -2 Dyrkbar mark berøres Reindrift og landbruk *** -2 Dyrkbar mark berøres Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet Kulturminner, kulturmiljø - 0 Forurensing, støy ** +1 Kommunalt vannledning. Friluftsliv og rekreasjon *** +2 Nærhet til jakt, fiske, etc. Folkehelse *** +1 Universell utforming - +2 Høystandard hytter Barn og unge **** +4 Nærhet til ulike aktiviteter Tettstedsutvikling - 0 Transportbehov * 0 Trafikkforhold *** +1 Godt etablert vegforbindelse Næringsliv og sysselsetting ** 0 Infrastruktur og kommunalt *** +3 God etablert infrastruktur Samisk utmarksbruk/duodji ** 0 Utmarksnæring ** 0 Generell *** = vurdering: Stor verdi I området eksisterer det bebyggelse. -3 = Store 8 nye negative høystandardhytter konsekvenseri området vil **** være av = Svært relativt stor liten verdi betydning dersom bebyggelsen -4 = Svært tilpasses store landskapet. negative konsekvenser Det stilles derfor krav om bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. 0 = Ingen I bebyggelsesplan konsekvenser må faresonen for kraftledning tas hensyn til i tillegg til dyrkbar jord. +1 Krav = Små til standard positive konsekvenser på hyttene angis her. Generell vurdering: Område med bebyggelse, vei og vannledning. 8 nye hytter i området. Krav om reguleringsplan for utbygging av området Område: Hytteområde, H16 NY med utvidelse av Snurrejavri hyttefelt. 21

22 Forslag: Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. Avklart med reindrifta Beskrivelse: Småkupert fjellvannområde tilknyttet eksisterende hytteområde. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold *** -1 Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk Reindrift og landbruk **** -3 Beiteområde for rein og sau Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet Kulturminner, kulturmiljø - 0 Forurensing, støy **** -2 Økt trafikk Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. Folkehelse **** +4 Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser Tettstedsutvikling - 0 Transportbehov * -2 Transport av varer og utstyr Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk Næringsliv og sysselsetting ** 0 Infrastruktur og kommunalt Samisk utmarksbruk/duodji *** +3 Utmarksnæring *** +3-0 Eksisterende barmarks løype og scooterløype Generell ** = vurdering: Middels verdi I området eksisterer det fritidsbebyggelse, -2 = Middels negative og en økning konsekvenser på 8 nye hytter vil *** være av = Stor relativt verdi liten betydning. Det stilles krav -3 om = Store bebyggelsesplan negative konsekvenser før utbygging kan igangsettes. Område: Hytteområde, H14, Maddavarjåkka +1 Nord. = Små positive konsekvenser Forslag: Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. Beskrivelse: Utvidelse av eksisterende hyttefelt. Generell vurdering: I området eksisterer det fritidsbebyggelse, +4 = Svært store og positive det er ønskelig konsekvenser å utvide Generell vurdering: Utvidelse av eksisterende hyttefelt. En utvidelse til 4 nye hytter vil ikke være til vesentlig ulempe for omgivelsene. Det stilles krav om reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. Område: Forslag: Hytteområde, H17 NY med utvidelse av Æggejohka hyttefelt. Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. Avklart med reindrifta 22

23 Beskrivelse: Småkupert og bjørjeskog, tilknyttet eksisterende hytteområde. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold *** -1 Jord- og fiskeressurser * 0 Fiskevann for innlandsfisk Reindrift og landbruk *** -3 Beiteområde for rein og sau Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet Kulturminner, kulturmiljø - 0 Forurensing, støy **** -2 Økt motorisert ferdsel Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. Folkehelse **** +4 Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser Tettstedsutvikling - 0 Transportbehov * -2 Transport av varer og utstyr Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk Næringsliv og sysselsetting ** 0 Infrastruktur og kommunalt Samisk utmarksbruk/duodji *** +3 Utmarksnæring *** +3-0 Nærhet til eksisterende scooter og barmarksvei Generell vurdering: I området eksisterer det fritidsbebyggelse, og det er ønskelig å utvide eksisterende hyttefelt i Æggejohka. En utvidelse med 6 nye hytter vil ikke være til vesentlig ulempe for omgivelsene. Det stilles krav om reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. Område: Forslag: Hytteområde, H X Brannsletta øst. Ny område for fritidsbebyggelse, fremmet i kommunestyret 23

24 Beskrivelse: Småkupert med bergnabber. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold *** -1 Jord- og fiskeressurser * 0 Fiskevann for innlandsfisk Reindrift og landbruk *** -3 Beite og trekkområde for rein Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet Kulturminner, kulturmiljø - 0 Forurensing, støy **** -2 Økt motorisert ferdsel Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. Folkehelse **** +4 Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser Tettstedsutvikling - 0 Transportbehov * -2 Transport av varer og utstyr Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk Næringsliv og sysselsetting ** 0 Infrastruktur og kommunalt - 0 Nærhet til vei. Samisk utmarksbruk/duodji *** 0 Utmarksnæring *** 0 Generel vurdering: Område for fritidsbebyggelse vedtatt i kommunestyret. Nytt område som ikke har vært til vurdering tidligere i planprosessen. Innenfor planområdet er det en eksisterende hytte. 2.4 Bygninger med særskilt allmennyttig formål Fritidsbåtområde Område: FBO, Kløvnes, Nesseby. 24

25 Forslag: Bygning med særskilt allmennyttig formål. Redskapshus for båtforerning. Beskrivelse: Sjønært område ved Kløvnes/Nesseby havn. Gnr. 12/165. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold ** -1 Jord- og fiskeressurser ** -1 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy ** 0 Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse * 0 Barn og unge ** 0 Tettstedsutvikling *** +3 Styrking av bygda Transportbehov ** 0 Trafikkforhold * 0 Næringsliv og sysselsetting ** +2 Positivt for tilleggsnæringer Infrastruktur og kommunalt * +2 Samisk utmarksbruk/duodji *** +3 Positivt for tilleggsnæringer Generell vurdering: I området eksisterer det ikke bebyggelse. Etablering av et redskapshus for båtforeningen vil styrke bygda og være positivt for innbyggerne i kommunen. 2.5 Annet byggeområde Motorcrossbane Område: Forslag: Annet byggeområde Treningsbane flyttet i forhold til 1.planutkast. 25

26 Beskrivelse: Område med innslag av bjørkeskog i nærhet av skytefelt. Planstatus: Område som i gjeldende kommuneplan skulle båndlegges for forsvaret. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Reindrift og landbruk ** -2 Tildels brukt til trekk/beite Landskap * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy ** -2 Mulig behov for støyskjerming Friluftsliv og rekreasjon ** -1 Ski- og turområde Folkehelse * 0 Barn og unge **** +4 Populær aktivitet Tettstedsutvikling *** +3 Fritidstilbud for unge innbyggere Transportbehov ** 0 Nært veg Trafikkforhold * 0 Nært veg Næringsliv og sysselsetting ** +2 Positivt for næringer/turisme Infrastruktur og kommunalt **** +4 Godt utviklet infrastruktur Generell vurdering: Til området er det åpen vei og scoterløype. Etablering av en motorcrossbane i dette området vil styrke barn og unges fritidstilbud. I regulering av et slikt område forutsettes en grundig konsekvensvurdering og støyutredning. 26

27 3 Landbruks- natur- og friluftsområde (LNF) 3.1 LNF-område med bestemmelser om spredt boligbebyggelse Område: S1, Gandvik, Juvravuodna Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Rekruttering Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 6 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 27

28 Område: S2, Byluft Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone A hvor spredt bolig, ervervs og fritidsbebyggelse tillates. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Rekruttering Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 4 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 28

29 Område: S3, Nyelv Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Nærhet til industrivirksomhet Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 5 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 29

30 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S4, Grassbakken, Rissebakti LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på sørsiden av E6 Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Nærhet til ervervsvirksomhet Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 6 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 30

31 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S5, Grassbakken, Rissebakti LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E6 Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Nærhet til ervervsvirksomhet Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 31

32 Område: S6, Veinesfjorden, Vieravuodna. Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone A hvor spredt bolig, ervervs og fritidsbebyggelse tillates. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Nærhet til ervervsvirksomhet Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 32

33 Område: S7, Ræppen Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E6. Planstatus: Område som etter gjeldende kommuneplan dels ligger i LNF sone A hvor spredt bolig, ervervs og fritidsbebyggelse tillates, og dels i LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Kulturminner, kulturmiljø *** 0 Kulturminner avklares i byggesak Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 33

34 Område: S8, Sirdagåppi Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -1 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 34

35 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S9, Karlebotn, Stuorravuonbatta. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse relativt konsentrert. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Kulturminner, kulturmiljø *** 0 Kulturminner avklares i byggesak Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +3 Sunt oppvekststed, skolenærhet Tettstedsutvikling **** +4 Transportbehov * -1 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold ** 0 Næringsliv og sysselsetting ** +2 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 2 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Karlebotn styrkes som bygd. 35

36 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S10, Karlebotn, Stuorravuonbatta. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse relativt konsentrert. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Kulturminner, kulturmiljø *** 0 Kulturminner avklares i byggesak Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge *** +3 Sunt oppvekststed, skolenærhet Tettstedsutvikling **** +4 Transportbehov * -1 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold ** 0 Næringsliv og sysselsetting ** +2 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det reletivt tett bebyggelse, men en fortetting på 6 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Karlebotn styrkes som bygd. 36

37 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S11, Bigganes, Bigganjarga. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Kulturminner, kulturmiljø *** 0 Kulturminner avklares i byggesak Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge *** +3 Sunt oppvekststed, skolenærhet Tettstedsutvikling *** +3 Transportbehov * -1 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold ** 0 Næringsliv og sysselsetting ** +2 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Karlebotn styrkes som bygd. 37

38 Område: S12, Øvre Vesterelv. Med innsigelse fra 1.planutkast. Redusert i areal og antall bygg i forhold til 1.planutkast. Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E6. Planstatus: Område som i gjeldende kommuneplan dels ligger i LNF sone B hvor kun spredt bolig- og ervervsbebyggelse tillates, og dels i LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser *** 0 Bygging ved eksisterende bygg Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -1 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, +3 = Store og positive en fortetting konsekvenser på 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Generell vurdering: Område med eksisterende bebyggelse. Fortetting med 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 38

39 Område: S13, Aune. Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på vestsiden av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser *** 0 Bygging ved eksisterende bygg Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 2 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 39

40 Område: S14, Nedre Vesterelv. Området er utvidet til nord av E-6, men redusert i areal mot Vesterelva, Vesterelvnes. Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på vestsiden av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone C og hvor det skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser *** 0 Bygging ved eksisterende bygg Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 6 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 40

41 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S15, Suki, Suovka. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse sør for Nyborgmoen. Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone C og hvor det skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold *** +3 Stille og avskjermet Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 7 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 41

42 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S16, Nyborg. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling **** +3 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt **** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 8 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 42

43 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S17, Nyborg Meskelv. Utvidet i areal i forhold til 1.planutkast LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling **** +3 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt **** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 10 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 43

44 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S18, Gornitak, Gårgnehat LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone B hvor kun spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 6 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 44

45 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S19, Galbajohka. Redusert i areal og antall bygg fra 1.planutkast. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone B hvor kun spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 4 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 45

46 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S20, Bunes/Fuoikanjarga Redusert i areal og antall bygg fra 1.planutkast LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone B hvor kun spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt, og dels LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 4 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 46

47 Område: S21, Abelsborg/Abbusborri. Redusert i antall bygg fra 1.planutkast Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E75. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone B hvor kun spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt, og dels LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 2 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 47

48 Område: S22, Burnes, Buorvenjarga. Redusert i antall bygg fra 1. planutkast Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E75. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone B hvor kun spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt, og dels LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 48

49 Område: S23, Nesseby, Unjarga. Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E75. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge **** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling **** +3 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 4 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 49

50 Område: S27, Hammarnes, Viesnjarga. Redusert i areal fra 1. planutkast Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone B hvor kun spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt, og dels LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 4 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 50

51 Område: S28, Godluktbukt, Gurluovtgåppi Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 5 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 51

52 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S29, Mortensnes, Cævcanjarga. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Kulturminner, kulturmiljø ** -1 Område med mye kulturminner Forurensing, støy ** 0 Friluftsliv og rekreasjon * +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling *** +1 Transportbehov *** -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Rekruttering Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 2 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Omkringliggende landbruksareal forblir ubebygd. 52

53 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S30, Per Larsavika, Miennjagåppi. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E75 Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy ** 0 Friluftsliv og rekreasjon * +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling *** +1 Transportbehov *** -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting * 0 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 4 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Omkringliggende landbruksareal forblir ubebygd. 53

54 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S31, Klubbvik, Mikkalgåppi. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E75 Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy ** 0 Friluftsliv og rekreasjon * +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling *** +1 Transportbehov *** -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting * 0 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Omkringliggende landbruksareal forblir ubebygd. 54

Unjárgga gielda/nesseby kommune. Forslag til PLANPROGRAM

Unjárgga gielda/nesseby kommune. Forslag til PLANPROGRAM Unjárgga gielda/nesseby kommune Forslag til PLANPROGRAM 20.08.07 Rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan - 2017 Innhold 1 FORORD....3 2 HVA ER EN KOMMUNEPLAN...4 3 HOVEDPROBLEMSTILLINGER VED

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Unjárgga gielda/nesseby kommune PLANPROGRAM Rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan

Unjárgga gielda/nesseby kommune PLANPROGRAM Rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan Unjárgga gielda/nesseby kommune PLANPROGRAM 05.02.08 Rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan - 2020 Innhold 1 FORORD... 3 2 HVA ER EN KOMMUNEPLAN....4 3 HOVEDPROBLEMSTILLINGER VED KOMMUNEPLANARBEIDET....5

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Laila og Johan Midtaune Konsekvensutredning Reguleringsplan for ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Os kommune 2016-05-25 1 Arbeidsmetodikk for konsekvensutredning av tiltak i reguleringsplan Bakgrunn For nye utbyggingsområder

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD KOMMUNEDELPLAN ALDERSUNDET 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 PLANINNHOLD Arealdelen består av : - Arealplankart over Aldersundet M=1:8 000 - Planinnhold, arealbrukskategorier og bestemmelser - Beskrivelse

Detaljer

Konsekvensutredning av nye byggeområder og LNF- områder for spredt bebyggelse i kommuneplanen andre gangs høring.

Konsekvensutredning av nye byggeområder og LNF- områder for spredt bebyggelse i kommuneplanen andre gangs høring. Vår ref. 05/1568-9888/07 skotro29.06.2007 Konsekvensutredning av nye byggeområder og LNF- områder for spredt bebyggelse i kommuneplanen andre gangs høring. Oversiktsplanen A101 Motorsportområde Skogreina

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Vår ref. 07/ /07. Meløy kommuneplan. Meløy kommuneplan Planprogram

Vår ref. 07/ /07. Meløy kommuneplan. Meløy kommuneplan Planprogram Vår ref. 07/480-4888/07 Meløy kommuneplan Meløy kommuneplan 2008-2020 Planprogram Vedtatt i planutvalget 21.03.2007 Innhold 1 INNLEDNING...3 2 GENERELT OM KOMMUNEPLANLEGGING OG KOMMUNEPLANSYSTEMET...4

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum

Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum Erfaring fra workshop Data fangst: Hva er aktuelt for en workshop samling? Quadri data: høyde, tekst, veg, AR5, bygg, dmk, eiendom, plan, ledningsnett(el,

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Generelle retningslinjer Næringsliv Ved vurdering av tiltak i planområdet

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling FORSLAG TIL PLANPROGRAM juni 2017 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 3 2 Planprogram 3 3 Varslingsgrense

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset»

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Kommuneplanens arealdel. Evenes kommune

Kommuneplanens arealdel. Evenes kommune Kommuneplanens arealdel Evenes kommune 2007 2019 x TEKSTDELEN KARTDELEN BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TEMAKART KONSEKVENSUTREDNING, vedtatt i kommunestyret 26.06.2007, sak 33/07. INNHOLDSLISTE Innhold

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99 Planbeskrivelse Holtålen 15.06.2012 Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend 1. Sammendrag Sted/adresse: Nesvoll/Holtålen kommune G.nr/b.nr. 65/1, 65/2 og 65/4 Forslagsstiller:

Detaljer

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning 29.04.13 Rullering av kommuneplanens arealdel for Herad og Nordre Spind Private områdeønsker Politiske rammeavklaringer og administrasjonens vurdering og skisse til mulig løsning Lokalisering av private

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker*

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* 15.06.15 (* Vurderingen omfatter alle private utbyggingsønsker som kom inn i forbindelse med invitasjon til innspill nov-des.

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Planprosessen. Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005

Planprosessen. Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005 Planprosessen Gjeldende arealplan vedtatt i 2000 Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005 Vedtak av planprogram for planarbeidet i januar 2006 Vedtak om planprinsipper i februar 2006 Første

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 2022. Konsekvensutredning

Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 2022. Konsekvensutredning Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 2022 Konsekvensutredning Foto forside: Rein på Sørøya. Foto: Fredrik Neregård Havfiske. Foto: Tor Harry Bjørn Tarhalsentursti. Foto: Tom E. Ness Kårhamn. Foto:

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2014 Tid: 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Mattis Sveine

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN DEL. I : PLANKRAV 1 Plankrav I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 054/003 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/505-9 Arkivkode: GBNR 054/003 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2008-2019 BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedtatt i Karmøy kommunestyre 19.06.07. PLANKRAV. (Bestemmelse til 20-4, 2.ledd bokstav a). 1. Innenfor arealer

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE. Planområde. Leknes. Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes

REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE. Planområde. Leknes. Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes 2011 REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE Planområde Leknes Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes 19.09.2011 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Strømmen (PlanID 001-2010-1860)

Detaljer

LNF(R)-spredt. Veileder

LNF(R)-spredt. Veileder LNF(R)-spredt Veileder Oppdraget Nasjonal veileder for bruk av arealformålet LNF(R) spredt jfr. 11-7 nr. 5b Arealstrategier i samfunnsdelen Framstilling av LNF(R)-spredt i arealplan Tilrettelegge for framtidig/eksisterende

Detaljer

Kommuneplan for DYRØY 2009 2021

Kommuneplan for DYRØY 2009 2021 Kommuneplan for DYRØY 2009 2021 Forslag til planprogram ved rullering av kommuneplanens arealdel, landdelen Forslag til planprogram Side 1 av 8 Innhold: 1. Generelt om arealplanen 1 2. Aktuelle problemstillinger

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR SØR-AURDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR SØR-AURDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR SØR-AURDAL KOMMUNE 2010-2013 PLANBESKRIVELSE 1 2 Planbeskrivelse Sør-Aurdal kommune legger med dette ut til 3.gangs offentlig ettersyn forslag til Kommuneplanens arealdel for

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

Lødingen Fisk AS. Utvidelse

Lødingen Fisk AS. Utvidelse Forslag til PLANPROGRAM for konsekvensutredning 03.01.2017 Detaljregulering med konsekvensutredning for Lødingen Fisk AS. Utvidelse Lødingen kommune RAPPORT Lødingen Fisk Dato for revisjon Oppdrag nr.:

Detaljer

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 09/1506-14 Ark.nr. 142 Saksbehandler: Elisabeth Enger Kjetil Skare Jorunn Elise Gunnestad ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2009-2020 REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning GBNR: 2082/8/1 2082/7m.fl. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning NÅVÆRENDE FORMÅL: Landbruk, natur og friluftsområde (LNF-område) ØNSKET FORMÅL: Råstoffutvinning

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Planprogram for Skjemstadaunet hytteområde, Inderøy kommune

Planprogram for Skjemstadaunet hytteområde, Inderøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 1. Innledning... 2 Forord... 2 1.2 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.3 Overordnede føringer... 3 2. Beskrivelse av dagens situasjon... 3 3. Beskrivelse

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle Kva seier lova: 11-7 nr 5 Landbruks,-natur-og friluftsformål Underformål a)areal for nødvendige tiltak for landbruk

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Konsekvensutredning Nordlysløypa

Konsekvensutredning Nordlysløypa Konsekvensutredning Nordlysløypa Under de forskjellige temaene er det foretatt en forenklet konsekvensutredning. Vurdering av konsekvenser er gjort og det er sett på avbøtende tiltak. Under er det listet

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Kommunedelplan for Lovund Konsekvensutredning

Kommunedelplan for Lovund Konsekvensutredning Kommunedelplan for Lovund 2011-2021 Konsekvensutredning Innledning Konsekvensutredding av foreslåtte endringer i den nye kommunedelplan for Lovund I tråd med kravene i plan- og bygningsloven skal kommunen

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer