Kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/nesseby kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/nesseby kommune"

Transkript

1 Kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/nesseby kommune Høringsforslag til verdivurderinger og konsekvensutredninger Endret

2 Innhold: 1.1 INNLEDNING 3 2 BYGGEOMRÅDER BOLIGOMRÅDER ERVERVSOMRÅDER FRITIDSBEBYGGELSE HYTTER OG GAMMER BYGNINGER MED SÆRSKILT ALLMENNYTTIG FORMÅL FRITIDSBÅTOMRÅDE ANNET BYGGEOMRÅDE MOTORCROSSBANE 26 3 LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE LNF-OMRÅDE MED BESTEMMELSER OM SPREDT BOLIGBEBYGGELSE LNF-OMRÅDE MED BESTEMMELSER OM SPREDT HYTTEBEBYGGELSE LNF-OMRÅDE DER SPREDT ERVERVSVIRKSOMHET ER TILLATT OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING MASSETAK GRUSTAK 64 5 SÆRSKILT BRUKE ELLER VERN AV SJØ OG VASSDRAG SMÅBÅTHAVN AKVAKULTUROMRÅDE 71 6 VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET GANG- OG SYKKELVEG ADKOMSTVEG 74 2

3 1.1 Innledning I henhold til den forskriften om konsekvensutredninger av 1. april 2005, 2, skal nye byggeområder i kommuneplanens arealdel konsekvensutredes. Dette innebærer at følgene for utbyggingen for miljø, naturforekomster, kulturminner, ras- og flomfare osv. må utredes. I fastsatt planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan av punkt 5, skal de nye utbyggingsområdene med større omfang innlemmes i en forenklet verdi- og konsekvensvurdering. Med utgangspunkt i verdivurderingen og en vurdering av konflikter knyttet til endring av arealbruken er konsekvensene vurdert. Vurderingen av verdi og konsekvenser er basert på kjente registreringer i kommunen, hos regionale myndigheter, faglig skjønn, befaringer i området og lokalkunnskap. I verdi- og konsekvensvurderingen er følgende tema vurdert: Miljø- og naturressurser: Naturverdier, biologisk mangfold Jord- og fiskeressurser Reindrift og landbruk Landskap Kulturminner, kulturmiljø Forurensning, støy Friluftsliv og rekreasjon Helse Universell utforming Barn og unge Samfunnssikkerhet Tettstedsutvikling Transportbehov Trafikkforhold Næringsliv og sysselsetting Infrastruktur og kommunalt Samisk utmarksbruk/duodji Utmarksnæring Innenfor disse temaene er det gjort en kortfattet verdiverdivurdering etter en firedelt skala. For hvert område er det vurdert hvor verdifullt området er for det enkelte tema. Konsekvensene ved den foreslåtte arealbruken er vurdert med tallkoder som vist nedenfor: 3

4 Rekkefølgen på områder som er verdivurdert og konsekvensutredet er ordnet etter planformålene jf. plan- og bygningslovens Selv om kulturminner og kulturmiljø er verdi- og konsekvensutredet, er det kun sektormyndighetene som kan avgjøre om undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens 9 er oppfylt. Denne framstillingen skal i utgangspunktet, sammen med tekstdelen til planen tilfredsstille kravene i 8 i forskrift om konsekvensutredninger. 4

5 2 Byggeområder (B) 2.1 Boligområder Område: B3 Varangerbotn. B2 og B3 fra 1.planutkast er nå samlet B3 Forslag: Framtidig boligområde. Beskrivelse: Sydvendt hellende terreng med innslag av bjørkeskog, utsikt, nord for E75. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * -1 Nært beliggende naturreservat Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Ivaretas i reg.plan arbeidet Forurensing, støy * 0 Vegetasjonsbelte mot vei Friluftsliv og rekreasjon *** +3 Nærhet til naturen Folkehelse ** +2 Barn og unge **** +4 Sunt oppvekststed nær sentrum Tettstedsutvikling **** +4 Styrker Varangerbotn Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Økt trafikk i vegkryss Næringsliv og sysselsetting ** +2 Tilflytting Infrastruktur og kommunalt ** -2 Infrastruktur må etableres Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og etablering av et boligfelt her vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Varangerbotn styrkes som sentrum og attraktive tomter vil dekke etterspørselen. Område: B4 Nesseby Kirkested. Ikke med i 1. planutkast 5

6 Forslag: Beskrivelse: Planstatus: Framtidig boligområde. Sydvendt hellende terreng med innslag av bjørkeskog. Området er tidligere byggetrinn 2 for regulert boligområde på kirkestedet Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon *** +3 Nærhet til naturen Folkehelse ** +2 Barn og unge **** +4 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling **** +4 Styrker bosetning. Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Økt trafikk i vegkryss Næringsliv og sysselsetting ** +2 Tilflytting Infrastruktur og kommunalt ** -2 Infrastruktur må etableres Generell vurdering: Ikke bebyggelse i området. Det er tidligere (1975) tegnet reguleringsplan for området som 2. byggetrinn for boligfelt på kirkestedet. 2.2 Ervervsområder (E) Område: E1, Gandvik. 6

7 Forslag: Ervervsområde. Utvidelse av eksisterende landareal for fiskeoppdrett. Beskrivelse: Sjønært område med eksisterende bebyggelse på vestsiden av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser *** 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Reg. kulturminne utenfor område Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse ** 0 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** 0 Transportbehov ** -1 Behov for transport Trafikkforhold * 0 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +1 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse i forbindelse med oppdrettsnæring, og en utvidelse av dette området vil være positivt for næringsutvikling i kommunen. Område: Forslag: E1-1 Gandvik. Ervervsområde. NY område som nå er bebygd med trafostasjon. 7

8 I samme område vil en tilrettelegge for annen industri etablering. Beskrivelse: På vestsiden av E6 i dette området er masser tatt til flatt terreng. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser *** 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Reg. kulturminne utenfor område Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse ** 0 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** 0 Transportbehov ** -1 Behov for transport Trafikkforhold * 0 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +1 Generell vurdering: I grustaket er det nå bygd en trafostasjon. I grustaket er det i den del som settes som E 1-1 tatt ut de grusmasser som kan tas ut. Den del som er fra trafostasjon og mot E-6 er ønskelig til etablering av næringsvirksomhet. Område: E2, Nyelv. Forslag: Ervervsområde. Industriområde rundt steinbruddet. 8

9 Beskrivelse: Sjønært område med eksisterende industriaktivitet på nordsiden av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Reindrift og landbruk ** -2 Nært trekklei for rein Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy * -1 Nærhet til steinbrudd Friluftsliv og rekreasjon * 0 Folkehelse * 0 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** 0 Transportbehov ** -1 Behov for transport Trafikkforhold * +2 Nært hovedveg og havn Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +3 Dypvannskai tilknyttet Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse i forbindelse med steinbruddet, og et industriområde her vil være positivt for næringsutvikling i kommunen. Område: Forslag: E3, Fiskenes, Grasbakken. Ervervsområde - Næringsvirksomhet 9

10 Beskrivelse: Sjønært område på nordsiden av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold ** -1 Jord- og fiskeressurser *** -1 Reindrift og landbruk ** 0 Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Nærhet til kulturminner Forurensing, støy ** -1 Nærhet til hovedveg Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse * 0 Barn og unge ** +3 Positivt tiltak for barn og unge Tettstedsutvikling ** 0 Transportbehov ** -1 Behov for transport Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse. Etablering av industri her vil være positivt for næringsutvikling og turisme i kommunen. Område: Forslag: E5, Karlebotn utvidet i forhold til 1. planukast Ervervsområde. Industrielt vanntapperi 10

11 Beskrivelse: Planstatus: Område med eksisterende bebyggelse i tilknytning til vannkilden i Karlebotn. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold ** 0 Jord- og fiskeressurser ** -2 Dyrkbar jord i området Reindrift og landbruk ** -2 Dyrkbar jord i området Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse *** +3 Rent drikkevann Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** 0 Transportbehov ** 0 Behov for transport Trafikkforhold * 0 Nært hovedveg og samleveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +2 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse i forbindelse med vannkilden, og en industriell utnyttelse av dette området vil være positivt for næringsutvikling i kommunen. Område: Forslag: E7, Vesterelvnes Ervervsområde. Næringsvirksomhet 11

12 Beskrivelse: Planstatus: Område med eksisterende boligbebyggelse i områdets ytterkant. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold ** 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Reindrift og landbruk ** 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * -2 Støyskjerming mot boliger Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse ** 0 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** +2 Kan styrke Varangerbotn Transportbehov ** 0 Behov for transport Trafikkforhold ** +2 Nært hovedveg og samleveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +2 God infrastruktur i nærheten Generell vurdering: I området eksisterer det boligbebyggelse med en bolig. Støyskjerming mot boliger må vurderes ut fra hvilken aktivitet området skal brukes til. En industriell utnyttelse av dette området vil være positivt for næringsutvikling i kommunen. Område: E8, Vesterelvnes nord Utvidet til øst av E-6. 12

13 Forslag: Beskrivelse: Planstatus: Ervervsområde. Næringsvirksomhet Område med eksisterende boligbebyggelse i nærheten. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold ** 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Reindrift og landbruk ** 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * -2 Støyskjerming mot boliger Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse ** 0 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** +2 Kan styrke Varangerbotn Transportbehov ** 0 Behov for transport Trafikkforhold ** +2 Nært hovedveg og samleveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +2 God infrastruktur i nærheten Generell vurdering: Støyskjerming mot omkringliggende boliger må vurderes ut fra hvilken aktivitet området skal brukes til. En industriell utnyttelse av dette området vil være positivt for næringsutvikling i kommunen. Område: E9, Varangerbotn 13

14 Forslag: Beskrivelse: Planstatus: Ervervsområde. Næringsvirksomhet. Område med eksisterende boligbebyggelse i nærheten. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold ** 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Reindrift og landbruk ** 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * -2 Støyskjerming mot boliger Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse ** 0 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** +2 Kan styrke Varangerbotn Transportbehov ** 0 Behov for transport Trafikkforhold ** +2 Nært hovedveg og samleveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +2 God infrastruktur i nærheten Generell vurdering: I sentrumsområdet i Varangerbotn. Viktig at næringsutvikling sentraliseres til og omkring sentrumsområdet. Område: Forslag: E10, Varangerbotn Ervervsområde. Næringsvirksomhet. 14

15 Beskrivelse: Planstatus: Område med eksisterende boligbebyggelse i nærheten. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold ** 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Reindrift og landbruk ** 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * -2 Støyskjerming mot boliger Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse ** 0 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** +2 Kan styrke Varangerbotn Transportbehov ** 0 Behov for transport Trafikkforhold ** +2 Nært hovedveg og samleveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +2 God infrastruktur i nærheten Generell vurdering: I sentrumsområdet i Varangerbotn. Viktig at næringsutvikling sentraliseres til og omkring sentrumsområdet. Område: Forslag: E11, Varangerbotn. Ervervsområde. Lager, trevare. 15

16 Beskrivelse: Planstatus: Område med eksisterende bebyggelse. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold ** 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Reindrift og landbruk ** 0 Landskap * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse ** 0 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling ** +2 Kan styrke Varangerbotn Transportbehov ** 0 Behov for transport Trafikkforhold ** +2 Nært hovedveg og samleveg Næringsliv og sysselsetting **** +4 Infrastruktur og kommunalt *** +2 God infrastruktur i nærheten Generell vurdering: En industriell utnyttelse av dette området vil være positivt for næringsutvikling i kommunen. Nærhet til sentrumsområdet. 16

17 2.3 Fritidsbebyggelse hytter og gammer (H og G) Område: Hytteområde, H1 og H2, Gandvik, Juvravuodna Forslag: Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. Avklart med områdestyret/reindrift Beskrivelse: Utvidelse av eksisterende hyttefelt. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold ** 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Reindrift og landbruk *** -2 Tidlig vårbeite for rein Kulturminner, kulturmiljø * 0 Ivaretas ved reg.plan Forurensing, støy *** 0 Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. Folkehelse **** +4 Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser Tettstedsutvikling * 0 Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold ** +2 Lett tilgjengelig ved hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** 0 Infrastruktur og kommunalt * -1 Utmarksnæring *** +3 Generell **** = vurdering: Svært stor I verdi området eksisterer det fritidsbebyggelse, -4 = Svært store og negative en utvidelse konsekvenser på til sammen 8 nye hytter fritidsbebyggelse vil ikke føre til ulemper 0 = av Ingen særlig konsekvenser betydning. Det stilles krav om bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. Område: Hytteområde, H3b, Sundevann. +2 Innsigelser = Middels følger positive fra 1. konsekvenser Høring. Forslag: Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. +3 = Store (Sørsiden positive Verdien Bygdelag, konsekvenser vises alternativ med 1 til b) 4 stjerner: Beskrivelse: Småkupert fjellvannområde uten eksisterende +4 = Svært hytter. store Konfliktgraden positive konsekvenser vurderes fra 4 til +4: Generell vurdering: Utvidelse av eksisterende hyttefelt ** -1 = Små = Middels negative verdi konsekvenser *** -2 = Middels = Stor verdi negative konsekvenser **** -3 = Store = Svært negative stor verdi konsekvenser 17

18 Område: Hytteområde, H3b Sundejavri. Med innsigelser fra 1. planutkast Forslag: Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. Beskrivelse: Småkuppert fjellvannområde uten eksisterende hytter. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold *** -1 Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk Reindrift og landbruk *** - 3 Vinterbeiteområde for rein Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet Kulturminner, kulturmiljø - 0 Forurensing, støy **** -2 Økt scootertrafikk Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. Folkehelse **** +4 Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser Tettstedsutvikling - 0 Transportbehov * -2 Behov for transport av varer og utstyr Trafikkforhold *** +1 Mindre tilgjengelig for motorisert ferdsel utenom vinter Næringsliv og sysselsetting ** 0 Infrastruktur og kommunalt - -1 Samisk utmarksbruk/duodji *** +3 Utmarksnæring *** = Store positive konsekvenser +4 = Svært store Konfliktgraden positive konsekvenser vurderes fra 4 til +4: Generell vurdering: I området eksisterer det ikke fritidsbebyggelse, -1 = men Små et negative mindre område konsekvenser for fritidsbebyggelse er etterspurt. Det foreslås 5 nye hytter og stilles -2 = krav Middels om negative konsekvenser bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. Område: Gammeomrode, G, Sikkajávrit. 18

19 Forslag: Nytt byggeområde for gammer. Avklart med områdestyret/reindrift Beskrivelse: Småkupert fjellvannområde med en eksisterende gamme i nærområdet. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold *** -1 Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk Reindrift og landbruk *** -3 Vinterbeite/trekklei for rein Landskap *** -1 Gammer går i ett med landskapet Kulturminner, kulturmiljø - 0 Forurensing, støy *** 0 Relativt langt til støykilder Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. Folkehelse **** +4 Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser Tettstedsutvikling - 0 Transportbehov * -2 Behov for transport av varer og utstyr Trafikkforhold *** +1 Mindre tilgjengelig for motorisert ferdsel Næringsliv og sysselsetting ** +2 Kan påvirke turisme Infrastruktur og kommunalt - -1 Samisk utmarksbruk/duodji *** +3 Utmarksnæring *** +3 Generell ** = vurdering: Middels verdi I foreslåtte området eksisterer -2 det = Middels ingen bebyggelse, negative konsekvenser foruten en gamme rett *** øst. Det = Stor foreslås verdi 6 nye gammer og stilles krav -3 om = bebyggelsesplan Store negative konsekvenser før utbygging kan igangsettes **** = Svært slik at stor byggestil verdi og omfang kan avklares. Generell vurdering: Området er bebygd med en gamme. Området kan bebygges med maksimalt 6 gammer og det stilles krav om reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. Område: Forslag: Hytteområde, H6, Nord/vest Vesterelvvann. Endret fra 1. planutkast Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. Avklart med reindrifta 19

20 Beskrivelse: Småkuppert og tilknyttet eksisterende hyttefelt Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold *** -1 Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk Reindrift og landbruk *** -3 Vinterbeiteområde for rein Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet Kulturminner, kulturmiljø - 0 Forurensing, støy **** -2 Økt scootertrafikk Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. Folkehelse **** +4 Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser Tettstedsutvikling - 0 Transportbehov * -2 Transport av varer og utstyr Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk Næringsliv og sysselsetting ** 0 Infrastruktur og kommunalt - 0 Eksisterende løypenett og sti Samisk utmarksbruk/duodji *** +3 Utmarksnæring *** +3 Generell vurdering: I nærhet av området eksisterer +2 = det Middels fritidsbebyggelse, positive konsekvenser og en økning på 8 nye hytter vil være av relativt liten betydning. Det +3 stilles = Store krav positive om bebyggelsesplan konsekvenserfør utbygging kan igangsettes. Generell vurdering: Utvidelse av eksisterende hyttefelt med maksimalt 8 hytter. Krav om reguleringsplan for utbygging av området. Område: Forslag: Hytteområde, H9, Riidocårro, Vesterelv. Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse 20

21 Beskrivelse: Åpent jordbruksareal nært vei og offentlig vann. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold ** 0 Jord- og fiskeressurser *** -2 Dyrkbar mark berøres Reindrift og landbruk *** -2 Dyrkbar mark berøres Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet Kulturminner, kulturmiljø - 0 Forurensing, støy ** +1 Kommunalt vannledning. Friluftsliv og rekreasjon *** +2 Nærhet til jakt, fiske, etc. Folkehelse *** +1 Universell utforming - +2 Høystandard hytter Barn og unge **** +4 Nærhet til ulike aktiviteter Tettstedsutvikling - 0 Transportbehov * 0 Trafikkforhold *** +1 Godt etablert vegforbindelse Næringsliv og sysselsetting ** 0 Infrastruktur og kommunalt *** +3 God etablert infrastruktur Samisk utmarksbruk/duodji ** 0 Utmarksnæring ** 0 Generell *** = vurdering: Stor verdi I området eksisterer det bebyggelse. -3 = Store 8 nye negative høystandardhytter konsekvenseri området vil **** være av = Svært relativt stor liten verdi betydning dersom bebyggelsen -4 = Svært tilpasses store landskapet. negative konsekvenser Det stilles derfor krav om bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. 0 = Ingen I bebyggelsesplan konsekvenser må faresonen for kraftledning tas hensyn til i tillegg til dyrkbar jord. +1 Krav = Små til standard positive konsekvenser på hyttene angis her. Generell vurdering: Område med bebyggelse, vei og vannledning. 8 nye hytter i området. Krav om reguleringsplan for utbygging av området Område: Hytteområde, H16 NY med utvidelse av Snurrejavri hyttefelt. 21

22 Forslag: Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. Avklart med reindrifta Beskrivelse: Småkupert fjellvannområde tilknyttet eksisterende hytteområde. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold *** -1 Jord- og fiskeressurser *** 0 Fiskevann for innlandsfisk Reindrift og landbruk **** -3 Beiteområde for rein og sau Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet Kulturminner, kulturmiljø - 0 Forurensing, støy **** -2 Økt trafikk Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. Folkehelse **** +4 Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser Tettstedsutvikling - 0 Transportbehov * -2 Transport av varer og utstyr Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk Næringsliv og sysselsetting ** 0 Infrastruktur og kommunalt Samisk utmarksbruk/duodji *** +3 Utmarksnæring *** +3-0 Eksisterende barmarks løype og scooterløype Generell ** = vurdering: Middels verdi I området eksisterer det fritidsbebyggelse, -2 = Middels negative og en økning konsekvenser på 8 nye hytter vil *** være av = Stor relativt verdi liten betydning. Det stilles krav -3 om = Store bebyggelsesplan negative konsekvenser før utbygging kan igangsettes. Område: Hytteområde, H14, Maddavarjåkka +1 Nord. = Små positive konsekvenser Forslag: Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. Beskrivelse: Utvidelse av eksisterende hyttefelt. Generell vurdering: I området eksisterer det fritidsbebyggelse, +4 = Svært store og positive det er ønskelig konsekvenser å utvide Generell vurdering: Utvidelse av eksisterende hyttefelt. En utvidelse til 4 nye hytter vil ikke være til vesentlig ulempe for omgivelsene. Det stilles krav om reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. Område: Forslag: Hytteområde, H17 NY med utvidelse av Æggejohka hyttefelt. Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. Avklart med reindrifta 22

23 Beskrivelse: Småkupert og bjørjeskog, tilknyttet eksisterende hytteområde. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold *** -1 Jord- og fiskeressurser * 0 Fiskevann for innlandsfisk Reindrift og landbruk *** -3 Beiteområde for rein og sau Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet Kulturminner, kulturmiljø - 0 Forurensing, støy **** -2 Økt motorisert ferdsel Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. Folkehelse **** +4 Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser Tettstedsutvikling - 0 Transportbehov * -2 Transport av varer og utstyr Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk Næringsliv og sysselsetting ** 0 Infrastruktur og kommunalt Samisk utmarksbruk/duodji *** +3 Utmarksnæring *** +3-0 Nærhet til eksisterende scooter og barmarksvei Generell vurdering: I området eksisterer det fritidsbebyggelse, og det er ønskelig å utvide eksisterende hyttefelt i Æggejohka. En utvidelse med 6 nye hytter vil ikke være til vesentlig ulempe for omgivelsene. Det stilles krav om reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. Område: Forslag: Hytteområde, H X Brannsletta øst. Ny område for fritidsbebyggelse, fremmet i kommunestyret 23

24 Beskrivelse: Småkupert med bergnabber. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold *** -1 Jord- og fiskeressurser * 0 Fiskevann for innlandsfisk Reindrift og landbruk *** -3 Beite og trekkområde for rein Landskap *** -1 Bebyggelse tilpasses landskapet Kulturminner, kulturmiljø - 0 Forurensing, støy **** -2 Økt motorisert ferdsel Friluftsliv og rekreasjon **** +4 Nærhet til jakt, fiske, etc. Folkehelse **** +4 Barn og unge **** +4 Sunne fritidsinteresser Tettstedsutvikling - 0 Transportbehov * -2 Transport av varer og utstyr Trafikkforhold *** -1 Økt trafikk Næringsliv og sysselsetting ** 0 Infrastruktur og kommunalt - 0 Nærhet til vei. Samisk utmarksbruk/duodji *** 0 Utmarksnæring *** 0 Generel vurdering: Område for fritidsbebyggelse vedtatt i kommunestyret. Nytt område som ikke har vært til vurdering tidligere i planprosessen. Innenfor planområdet er det en eksisterende hytte. 2.4 Bygninger med særskilt allmennyttig formål Fritidsbåtområde Område: FBO, Kløvnes, Nesseby. 24

25 Forslag: Bygning med særskilt allmennyttig formål. Redskapshus for båtforerning. Beskrivelse: Sjønært område ved Kløvnes/Nesseby havn. Gnr. 12/165. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold ** -1 Jord- og fiskeressurser ** -1 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy ** 0 Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Folkehelse * 0 Barn og unge ** 0 Tettstedsutvikling *** +3 Styrking av bygda Transportbehov ** 0 Trafikkforhold * 0 Næringsliv og sysselsetting ** +2 Positivt for tilleggsnæringer Infrastruktur og kommunalt * +2 Samisk utmarksbruk/duodji *** +3 Positivt for tilleggsnæringer Generell vurdering: I området eksisterer det ikke bebyggelse. Etablering av et redskapshus for båtforeningen vil styrke bygda og være positivt for innbyggerne i kommunen. 2.5 Annet byggeområde Motorcrossbane Område: Forslag: Annet byggeområde Treningsbane flyttet i forhold til 1.planutkast. 25

26 Beskrivelse: Område med innslag av bjørkeskog i nærhet av skytefelt. Planstatus: Område som i gjeldende kommuneplan skulle båndlegges for forsvaret. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Reindrift og landbruk ** -2 Tildels brukt til trekk/beite Landskap * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy ** -2 Mulig behov for støyskjerming Friluftsliv og rekreasjon ** -1 Ski- og turområde Folkehelse * 0 Barn og unge **** +4 Populær aktivitet Tettstedsutvikling *** +3 Fritidstilbud for unge innbyggere Transportbehov ** 0 Nært veg Trafikkforhold * 0 Nært veg Næringsliv og sysselsetting ** +2 Positivt for næringer/turisme Infrastruktur og kommunalt **** +4 Godt utviklet infrastruktur Generell vurdering: Til området er det åpen vei og scoterløype. Etablering av en motorcrossbane i dette området vil styrke barn og unges fritidstilbud. I regulering av et slikt område forutsettes en grundig konsekvensvurdering og støyutredning. 26

27 3 Landbruks- natur- og friluftsområde (LNF) 3.1 LNF-område med bestemmelser om spredt boligbebyggelse Område: S1, Gandvik, Juvravuodna Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Rekruttering Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 6 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 27

28 Område: S2, Byluft Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone A hvor spredt bolig, ervervs og fritidsbebyggelse tillates. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Rekruttering Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 4 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 28

29 Område: S3, Nyelv Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Nærhet til industrivirksomhet Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 5 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 29

30 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S4, Grassbakken, Rissebakti LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på sørsiden av E6 Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Nærhet til ervervsvirksomhet Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 6 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 30

31 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S5, Grassbakken, Rissebakti LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E6 Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Nærhet til ervervsvirksomhet Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 31

32 Område: S6, Veinesfjorden, Vieravuodna. Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone A hvor spredt bolig, ervervs og fritidsbebyggelse tillates. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Nærhet til ervervsvirksomhet Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 32

33 Område: S7, Ræppen Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E6. Planstatus: Område som etter gjeldende kommuneplan dels ligger i LNF sone A hvor spredt bolig, ervervs og fritidsbebyggelse tillates, og dels i LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Kulturminner, kulturmiljø *** 0 Kulturminner avklares i byggesak Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 33

34 Område: S8, Sirdagåppi Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -1 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 34

35 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S9, Karlebotn, Stuorravuonbatta. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse relativt konsentrert. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Kulturminner, kulturmiljø *** 0 Kulturminner avklares i byggesak Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +3 Sunt oppvekststed, skolenærhet Tettstedsutvikling **** +4 Transportbehov * -1 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold ** 0 Næringsliv og sysselsetting ** +2 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 2 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Karlebotn styrkes som bygd. 35

36 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S10, Karlebotn, Stuorravuonbatta. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse relativt konsentrert. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Kulturminner, kulturmiljø *** 0 Kulturminner avklares i byggesak Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge *** +3 Sunt oppvekststed, skolenærhet Tettstedsutvikling **** +4 Transportbehov * -1 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold ** 0 Næringsliv og sysselsetting ** +2 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det reletivt tett bebyggelse, men en fortetting på 6 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Karlebotn styrkes som bygd. 36

37 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S11, Bigganes, Bigganjarga. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse. Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Kulturminner, kulturmiljø *** 0 Kulturminner avklares i byggesak Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge *** +3 Sunt oppvekststed, skolenærhet Tettstedsutvikling *** +3 Transportbehov * -1 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold ** 0 Næringsliv og sysselsetting ** +2 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Karlebotn styrkes som bygd. 37

38 Område: S12, Øvre Vesterelv. Med innsigelse fra 1.planutkast. Redusert i areal og antall bygg i forhold til 1.planutkast. Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E6. Planstatus: Område som i gjeldende kommuneplan dels ligger i LNF sone B hvor kun spredt bolig- og ervervsbebyggelse tillates, og dels i LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser *** 0 Bygging ved eksisterende bygg Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * -1 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, +3 = Store og positive en fortetting konsekvenser på 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Generell vurdering: Område med eksisterende bebyggelse. Fortetting med 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 38

39 Område: S13, Aune. Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på vestsiden av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser *** 0 Bygging ved eksisterende bygg Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 2 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 39

40 Område: S14, Nedre Vesterelv. Området er utvidet til nord av E-6, men redusert i areal mot Vesterelva, Vesterelvnes. Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på vestsiden av E6. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone C og hvor det skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser *** 0 Bygging ved eksisterende bygg Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 6 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 40

41 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S15, Suki, Suovka. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse sør for Nyborgmoen. Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone C og hvor det skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold *** +3 Stille og avskjermet Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 7 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 41

42 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S16, Nyborg. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling **** +3 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt **** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 8 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 42

43 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S17, Nyborg Meskelv. Utvidet i areal i forhold til 1.planutkast LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling **** +3 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt **** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 10 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 43

44 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S18, Gornitak, Gårgnehat LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone B hvor kun spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 6 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 44

45 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S19, Galbajohka. Redusert i areal og antall bygg fra 1.planutkast. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 Område hvor det i gjeldende kommuneplan er LNF sone B hvor kun spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 4 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 45

46 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S20, Bunes/Fuoikanjarga Redusert i areal og antall bygg fra 1.planutkast LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone B hvor kun spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt, og dels LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 4 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 46

47 Område: S21, Abelsborg/Abbusborri. Redusert i antall bygg fra 1.planutkast Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E75. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone B hvor kun spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt, og dels LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 2 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 47

48 Område: S22, Burnes, Buorvenjarga. Redusert i antall bygg fra 1. planutkast Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E75. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone B hvor kun spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt, og dels LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 48

49 Område: S23, Nesseby, Unjarga. Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E75. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge **** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling **** +3 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 4 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 49

50 Område: S27, Hammarnes, Viesnjarga. Redusert i areal fra 1. planutkast Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone B hvor kun spredt bolig- og ervervsbebyggelse er tillatt, og dels LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 4 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 50

51 Område: S28, Godluktbukt, Gurluovtgåppi Forslag: LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Beskrivelse: Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75. Planstatus: Område hvor det i gjeldende kommuneplan dels er LNF sone C. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser * 0 Kulturminner, kulturmiljø ** 0 Forurensing, støy * 0 Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge ** +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling ** +1 Transportbehov * 0 Trafikkforhold * -1 Næringsliv og sysselsetting * +1 Infrastruktur og kommunalt ** 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 5 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. 51

52 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S29, Mortensnes, Cævcanjarga. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på begge sider av E75 Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Kulturminner, kulturmiljø ** -1 Område med mye kulturminner Forurensing, støy ** 0 Friluftsliv og rekreasjon * +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling *** +1 Transportbehov *** -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting ** +1 Rekruttering Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 2 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Omkringliggende landbruksareal forblir ubebygd. 52

53 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S30, Per Larsavika, Miennjagåppi. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E75 Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy ** 0 Friluftsliv og rekreasjon * +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling *** +1 Transportbehov *** -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting * 0 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 4 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Omkringliggende landbruksareal forblir ubebygd. 53

54 Område: Forslag: Beskrivelse: Planstatus: S31, Klubbvik, Mikkalgåppi. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Område med eksisterende bebyggelse på nordsiden av E75 Område hvor det i gjeldende kommuneplan skulle utarbeides kommunedelplan. Naturverdier, biologisk mangfold * 0 Jord- og fiskeressurser ** 0 Kulturminner, kulturmiljø * 0 Forurensing, støy ** 0 Friluftsliv og rekreasjon * +1 Nærhet til naturen Folkehelse ** +1 Barn og unge * +1 Sunt oppvekststed Tettstedsutvikling *** +1 Transportbehov *** -2 Behov for transport til butikk etc. Trafikkforhold * -1 Nært hovedveg Næringsliv og sysselsetting * 0 Infrastruktur og kommunalt * 0 Generell vurdering: I området eksisterer det bebyggelse, og en fortetting på 3 nye boliger vil ikke føre til ulemper av særlig betydning. Omkringliggende landbruksareal forblir ubebygd. 54

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering Vedtatt av kommunestyret 31. mai 2007 2 Innhold 1. Innledning...6 2. Formålet med planen...7 3. Rammer og premisser for planarbeidet...8

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram FAUSKE KOMMUNE Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Kommuneplan 2000 2012 Rullering av Arealdelen Forslag til planprogram Forord: Fauske kommunestyre vedtok 16.02.2006,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Område 4 Smådøldalen Område 5 Tunhovdfjorden

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Hemnes kommune Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Planbeskrivelse Hemnes kommune Side 1 av 16 Innhold 1. Planbeskrivelse... 5 1.1 Generelt om kommuneplanlegging... 5 1.2 Bakgrunnen og formål med

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Kommuneplan for Nannestad. 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden

Kommuneplan for Nannestad. 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden Kommuneplan for Nannestad 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden Vedlegg 1: Konsekvensvurdering av endret arealbruk... 3 1. Konsekvensvurderingsskjema Lysløype Sjonken

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune Kommuneplanens arealdel 2011 201111-2015 Verran kommune kommune Planbeskrivelse med: Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Retningslinjer, utfyllende planbestemmelser Retningslinjer for bygging av hytter

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører.

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører. Forklaringer: Selve bestemmelsene er skrevet i kursiv. Teksten i vanlig skrift er forklaringer og kommentarer som skal fjernes i det endelige dokumentet. Bestemmelser: I forslaget til bestemmelser er det

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 Arealdelen til kommuneplan for Melhus kommune - høring Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune vil understreke betydningen

Detaljer

Kommuneplanens Arealdel

Kommuneplanens Arealdel Grane kommune Vedtatt 13/2-13 Id: 18252011-02 Kommuneplanens Arealdel PLANBESKRIVELSE 4. juni 2012 Årsbudsjett Telefon: 75 18 22 20 www.grane.kommune.no e-post: post@grane.kommune.no Grane kommune, fakta

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023

KOMMUNEPLAN 2011-2023 1 KOMMUNEPLAN 2011-2023 Bestemmelser og retningslinjer Foto: Anders Aaserud Kommuneplanutvalgets høringsforslag 9.november 2011 2 INNHOLD Side DEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER... 4 1 Rettsvirkning...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer