Konsekvensutredning av nye byggeområder og LNF- områder for spredt bebyggelse i kommuneplanen andre gangs høring.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning av nye byggeområder og LNF- områder for spredt bebyggelse i kommuneplanen andre gangs høring."

Transkript

1 Vår ref. 05/ /07 skotro Konsekvensutredning av nye byggeområder og LNF- områder for spredt bebyggelse i kommuneplanen andre gangs høring. Oversiktsplanen A101 Motorsportområde Skogreina (Havgapet offroad klubb) s. 3 H109 Byggeområde for utleiehytter og fritidsboliger Tukthuset (Meløy Skjærgårdsferie) s. 4 H110 Byggeområde for fritidsboliger Tukthuset (Ann-Kristin Dagfinnsen/Sigurd Stormo) s. 5 HA101 Meløysjøen småbåthavn (Meløysjøen Småbåtforening) s. 6 I107 Meløysund industriområde (Meløy grendeutvalg) s. 7 H111 Byggeområde for fritidsboliger Markvatnet (grunneierne på gnr. 67 og 69) s. 8 SF111 LNF 3 spredt fritidsbebyggelse Markvatnet (grunneierne på gnr. 67 og 69) s. 9 HA102 Jektholmen småbåthavn, Åmøyhamn (Skarsfjord Ishuslag) s. 10 H112 Byggeområde for fritidsboliger Stia (Jorun K. Wallmann) s. 11 Naustområde Kannholmen, Meløya (Meløy Sameie) s. 12 Naustområde Tukthuset, Meløya (Meløy Sameie s. 13 Kommunedelplan Reipå SB201 LNF 2 spredt boligbebyggelse Fore (Reipå grendelag m.fl.) s. 14 Kommunedelplan Ørnes B312 Byggeområde for boliger Mosvolddalen gnr. 61/3 (Halle Midthun) s. 15 I302 Industri-/næringsområde Ørnes sentrum (Famac AS) s. 16 Kommunedelplan Neverdal B405 Byggeområde for boliger Tverråga, Neverdal (Andreas Andreassen) og B406 byggeområde for boliger Neverdal (Arne K. Lorentzen) s. 17 Kommunedelplan Glomfjord B501 Byggeområde for boliger vest for Sollivatnet/ Lille Glomvatnet (Glomfjord grendeutvalg) s. 18 Kommunedelplan Halsa H601 Byggeområde for fritidsboliger Forøya (Walter Pedersen) s. 19 O601 Omsorgssenter Halsa (Komité for bygging av omsorgssenter v/ Harald Wolden) s. 20 SB601 LNF 2 spredt boligbebyggelse Halsaneset (Ken-Henry Solhaug) s. 21 B602 Byggeområde for boliger Grindåsen utvidelse (Ken-Henry Solhaug) s. 22 I601 Industriområde Forøya utvidelse (Ingeniør S.J.Wiik AS) s. 23 I604 Industriområde Halsa sør (Halsa Bygg) s. 24 A601 Motorsportområde Æsøya (Meløy Motorsportklubb) s. 25 Kommunedelplan Engavågen SB802 LNF 2 spredt boligbebyggelse Grønøya (Grønøy velforening) s. 26 B805 Byggeområde for boliger Jektvika sør, Grønøy (Grønøy velforening) s. 27 1

2 Verdi- og konsekvensvurdering skotro For nye utbyggingsområder av noe omfang skal det lages en verdi- og konsekvensvurdering. For hvert av områdene skal det gjennomføres en forenklet verdivurdering. Med utgangspunkt i verdivurderingen og en vurdering av konflikter knyttet til endring av arealbruken skal konsekvensene vurderes. Vurderingen av verdi og konsekvenser skal baseres på kjente registreringer i kommunen, hos regionale myndigheter, faglig skjønn, befaringer i området og andre kjente opplysninger. I verdi- og konsekvensvurderingen bør følgende tema vurderes: Naturverdier, biologisk mangfold Jord- og fiskeressurser Reindrift Landskap Kulturminner, kulturmiljø Forurensning, støy Andre miljøkonsekvenser Friluftsliv og rekreasjon Helse Universell utforming Barn og unge Samfunnssikkerhet (skred, flom, erosjon) Tettstedsutvikling Transportbehov Trafikksikkerhet Næringsliv og sysselsetting Annet Disse temaene skal vurderes med en kortfattet beskrivelse og en sammenfatning etter en firedelt skala. For hvert område skal det vurderes hvor verdifullt området er for hvert tema. Deretter skal konsekvensene ved den foreslåtte arealbruk vurderes. Følgende skala benyttes ved vurdering av områdene: I de tilfellene hvor det ikke er mulig å vurdere verdier eller konsekvenser skal det heller ikke føres opp noen vurdering. Utgangspunktet er at denne framstillingen, sammen med tekstdelen til planen skal tilfredsstille kravene i 8 i forskrift om konsekvensutredninger. 2

3 Område: A101 Motorsportområde Skogreina, gnr. 70/11. Forslag: Oppretting av motorsportområde i et grustak (Havgapet Offroadklubb). Beskrivelse: Grustak, delvis i bruk. Kommunalt slamdeponi. Vei inn i området. Planstatus: Offentlig område i gjeldende kommuneplan pga. offentlig slamdeponi. skotro Kulturminner og kulturmiljø ** 0 Reg. kulturminner trolig ødelagt av masseuttak Forurensning og støy * m til nærmeste bolig. Slamdeponi. Barn og unge * +2 Fritidstilbud Tettstedsutvikling * 0 Transportbehov - -1 Trafikksikkerhet - -2 Økt ferdsel langs RV17 Næringsliv og sysselsetting - 0 * 0 Vurdering: Tiltaket vil gi et helt nytt tilbud til alle som er interessert i motorsport. Økt bredde i fritidstilbudene er positivt både for barn og voksne og bidrar til å gjøre nærområdene til mer attraktive bosteder. På grunn av flere brukerinteresser i området stilles det krav om reguleringsplan før området utvikles. 3

4 Område: H109 Tukthuset, Meløya, gnr. 77/50. Forslag: Byggeområde for utleiehytter og fritidsboliger (Meløy Skjærgårdsferie). Beskrivelse: Skog-, hei- og strandområde på vestenden av Meløya. Utleiehytter finnes allerede i området. Vei inn i området. Planstatus: LNF 2 i gjeldende kommuneplan. Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet Forurensning og støy 0 Allerede etablert tilsvarende bebyggelse Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting ** +1 * 0 Vurdering: Området omfatter hele gnr. 77/50. Den planlagte bebyggelsen blir en utvidelse av eksisterende bebyggelse. Positivt tiltak i reiselivssammenheng. Det stilles krav om reguleringplan før utbygging kan skje. 4

5 Område: H110 Tukthuset, gnr. 77/47. Forslag: Byggeområde for fritidsboliger (Ann-Kristin Dagfinnsen og Sigurd Stormo). Beskrivelse: Hei- og strandområde på vestenden av Meløya. Eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse. Vei inn i området. Tiltaket innebærer bygging av flere fritidsboliger, brygge m.m. Planstatus: LNF 2 i gjeldende kommuneplan. Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet Allerede etablert tilsvarende bebyggelse Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Helse * 0 Samfunnssikkerhet - -1 Vindutsatt Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting - +1 * 0 Vurdering: Den planlagte bebyggelsen blir en utvidelse av eksisterende bebyggelse. Tiltak kan på sikt få positiv virkning på lokalt næringsliv. Det stilles krav om bebyggelsesplan før utbygging kan skje. 5

6 Område: HA101 Meløysjøen småbåthavn, gnr 77/56. Forslag: Etablering av småbåthavn (Meløysjøen båtforening). Beskrivelse: Område for fritidsbåter som ligger nært opp til bebyggelsen i Meløysjøen og har trekai, flere naust og vei inn i området. Tiltaket innebærer utfylling av molo i sjø, mudring av sjøbunn og etablering av parkeringsarealer. Planstatus: LNF 2 område på land og FFNF område i sjø i gjeldende kommuneplan. Reindrift - - Kulturminner og kulturmiljø ** -1 Gammel steinkai Forurensning og støy -1 Mer støy fra fritidsbåter kan påregnes Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Tilrettelegging for fritidsbåter Helse * 0 Universell utforming (tilgjengelighet) * 0 Samfunnssikkerhet * +1 Økt beskyttelse mot vær og vind Tettstedsutvikling * 0 Transportbehov * 0 Trafikksikkerhet * 0 Næringsliv og sysselsetting * +1 * +2 Bedre havneforhold og parkeringsmuligheter. Vurdering: Området er fra gammelt av brukt som landingssted for båtfarende til Meløya. Området er værutsatt og tiltaket vil gi en positiv virkning for båtfarende og fritidsbåteiere på øya. Det stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. 6

7 Område: I107 Meløysund industriområde, gnr. 82/1. Forslag: Industriområde ved dagens fergekai og tilliggende Gjersholmen (Meløy grendeutvalg). Beskrivelse: Området ligger nært inntil fergekaia i Meløysund og fylkesveien. Tiltaket innebærer utfylling av utfylling i strandsonen m.m. Planstatus: LNF 1 område i dagens kommuneplan. Landskap * -1 Forurensning og støy * -1 Konfliktgrad avhengig av hvilken virksomhet som etableres Friluftsliv og rekreasjon * -1 Utfylling i strandsonen Helse * 0 Universell utforming (tilgjengelighet) * 0 Samfunnssikkerhet * 0 Tettstedsutvikling * 0 Transportbehov * 0 Trafikksikkerhet * 0 Næringsliv og sysselsetting * +1 * +1 Vurdering: I forhold til dagens infrastruktur med vei og fergeforbindelse er plasseringen av industriområdet strategisk. Det stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. 7

8 Område: H111 Byggeområde for fritidsboliger Markvatnet vest, gnr. 67/21. Forslag: Regulert hytteområde på vestsida av Markvatnet (grunneierne på gnr. 67 og 69). Beskrivelse: Myr, skog og gjengrodd innmark. Flere hytter/fradelte tomter i området. 115 dekar. Vei inn i området. Planstatus: LNF 2 område i dagens kommuneplan. Jord- og fiskeressurser ** -1 Ubenytta jordbruksarealer Friluftsliv og rekreasjon ** -1 Det skal ikke bygges hytter i strandsonen langs Markvatnet og Reipåga. Naust bør samles i grupper. Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting Vurdering: Området legges ut som byggeområde for fritidsbebyggelse med krav om utarbeiding av bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. Det skal tas hensyn til friluftsinteressene ved utvikling av området, bl.a. ved at det ikke skal bygges hytter i strandsonen langs vatnet og elva. Naust bør samles i grupper. 8

9 Område: SF111 LNF 3 spredt fritidsbebyggelse Markvatnet, gnr. 69. Forslag: Avsette et område for spredt hyttebygging på nordvestsida av Markvatnet (grunneierne på gnr. 67 og 69). Beskrivelse: Sørvendt, skogkledd skråning mellom fylkesveien og Markvatnet. Noe gjenlagt innmark og tidligere beite. Flere hus, hytter og naust i området. 418 dekar. Planstatus: LNF 1 område i dagens kommuneplan. Naturverdier og biologisk mangfold ** 0 Forutsetter spredt bygging Jord- og fiskeressurser ** -1 Landskap ** 0 Forutsetter spredt bygging 0 Friluftsliv og rekreasjon ** -1 Det skal ikke bygges hytter i strandsonen langs Markvatnet. Naust bør samles i grupper. Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting Vurdering: Området har allerede så mange etablerte fritidshus, at en fortetting vil gi mindre negative konsekvenser for landbruket enn spredt utbygging andre steder. Østgrensen er fastsatt med sterk vekt på hensynet til landbrukseiendommer i drift. Området er veinært og ligger til rette for spredt bygging av fritidsboliger og avsettes til LNF 3 for spredt bygging av inntil 5 hytter. Det skal tas hensyn til friluftsinteressene i området, bl.a. ved at det ikke skal bygges hytter i strandsonen langs Markvatnet. Naust bør samles i grupper. 9

10 Område: HA102 Jektholmen småbåthavn, Åmøyhamn, gnr. 3/14. Forslag: Utfylling av molo fra Jektholmen mot sør, som beskyttelse for etablering av et småbåthavn/flytebryggeanlegg (Skarsfjord Ishuslag). Etablering av parkeringsplasser. Beskrivelse: Liten odde fra fylkesveien mot vest. Kai og bryggehus med atkomstvei er etablert. Planstatus: LNF 2 område i dagens kommuneplan. * 0 Friluftsliv og rekreasjon * +1 Tilrettelegging for fritidsbåter Barn og unge - 0 Samfunnssikkerhet - +1 Økt beskyttelse mot vær og vind Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - +1 Bedre parkeringsforhold Næringsliv og sysselsetting Vurdering: Åmøya har ikke tilrettelagte havneforhold. Området legges ut som område for småbåthavn med krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. 10

11 Område: H112 Byggeområde for fritidsboliger Stia, gnr. 66/24. Forslag: Område for 5 hyttetomter på oversida (østsida) av riksvei 17 (Jorun K. Wallmann). Beskrivelse: Vestvendt skogs- og heiområde i skråning ned mot riksvei 17. Eksisterende avkjørsel. Ei hytte fradelt og bygd i området. Planstatus: LNF 2 område i dagens kommuneplan. Barn og unge - 0 Samfunnssikkerhet - -2 Potensiell skredfare iflg. Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - -2 Riksvei med 80 km sone. Næringsliv og sysselsetting Vurdering: Området legges ut som byggeområde for 5 fritidsboliger. Det stilles krav om utarbeiding av bebyggelsesplan, hvor bl.a. forhold vedr. skredfare og trafikksikkerhet avklares. 11

12 Område: Naustområde Kannholmen, Meløya, gnr. 77 (sameie). Forslag: Naustområde på Kannholmen (Meløy Sameie). Beskrivelse: Strandområde like ved fylkesveien. Flere eksisterende naust og et bryggehus i området. Planstatus: LNF 2 område i dagens kommuneplan. skotro Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting Vurdering: Det avsettes et området til naustformål ved eksisterende naustbebyggelse. 12

13 Område: Naustområde Tukthuset, Meløya, gnr. 77 (sameie). Forslag: Naustområde på Tukthuset (Meløy Sameie). Beskrivelse: Strandområde like ved fylkesvei og eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse. Ingen naust i området i dag. Planstatus: LNF 2 område i dagens kommuneplan. 0 Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting Vurdering: Det avsettes et området til naustformål like nord for eksisterende boligbebyggelse ved veis ende på Tukthuset. 13

14 Område: SB201 Fore, Reipå, gnr. 68/3 m.fl. Forslag: Sone langs deler av Foreveien hvor tillates spredt boligbebyggelse (Kjellaug Mikkelborg, Reipå grendelag m.fl.). Forslaget er også fremmet av stedets bønder i møte med kommunen Tiltaket innbærer bygging av boliger på dyrka mark. Beskrivelse: Landbruksarealer, for det meste i drift. Veinært. En del boligbebyggelse. Planstatus: LNF 1 område i gjeldende kommuneplan. Jord- og fiskeressurser ** -2 Dyrka mark Landskap ** 0 Aktivt landbruk omkring Helse * 0 Universell utforming (tilgjengelighet) * 0 Samfunnssikkerhet * 0 Tettstedsutvikling ** +1 Attraktive tomter Transportbehov * -1 Trafikksikkerhet * -2 Trafikkert vei uten gang- og sykkelvei Næringsliv og sysselsetting * 0 * -1 Vurdering: Områdene er foreslått for å imøtekomme behovet for boligtomter. Plasseringen av området gir minst mulig negative konsekvenser for jordbruket og ferdsel i strandsonen. Områdeavgrensningen er foretatt i samråd med stedets næringsutøvere innen jordbrukere. 14

15 Område: B312 Mosvolddalen, gnr. 61/3. Forslag: Etablering av et nytt boligfelt (Halle Midthun). Beskrivelse: Myrområde i nær tilknytning til eksisterende bebyggelse og veisystem. Området er grøftet og drenert. Planstatus: LNF 2 i gjeldende kommunedelplan for Ørnes. Landskap * +1 Boligfeltet vil medføre en oppstramming og forskjønnelse av området. Helse * 0 Universell utforming (tilgjengelighet) * 0 Samfunnssikkerhet * 0 Tettstedsutvikling ** +2 Behov for nye boligtomter. Transportbehov * 0 Trafikksikkerhet * -1 Smal vei uten gang-og sykkelvei Næringsliv og sysselsetting * +2 * 0 Vurdering: Tiltaket innebærer videreutvikling av dagens boligområder i Mosvolddalen og må ses på som positivt da det er behov for flere boligtomter. Det stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. 15

16 Område: I302 Industri-/forretningsområde Ørnes sentrum. Forslag: Utfylling av fjæra ved Ørnes sentrum, fra dagens fylling og nordover mot Felleskjøpkaia, for utvidelse av næringsarealene i sentrum og ny avkjørsel/ vei til Felleskjøpkaia (Famac AS). Beskrivelse: Fjæreområde vest for riksvei 17 og sentrumsområdet. Store deler av fjæra er under utfylling allerede. 10 dekar. Planstatus: FFNF område i dagens kommuneplan. Naturverdier og biologisk mangfold * -1 Beiteområde for fugl Reindrift Helse * 0 Universell utforming (tilgjengelighet) * 0 Samfunnssikkerhet * 0 Tettstedsutvikling *** +3 Arealbehov i sentrumsområdet Transportbehov * 0 Trafikksikkerhet ** +2 Samordning av avkjørsler mot RV17 Næringsliv og sysselsetting ** +2 Muliggjør etablering av flere næringsvirksomheter * 0 Vurdering: Tiltaket er viktig for den videre utviklingen av Ørnes sentrum. Det meste av dette fjæreområdet er aller utfylt eller under utfylling. Området avsettes til næringsformål. Det stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan før utvikling av området kan iverksettes. 16

17 Område: B405 gnr. 49/8 og B406 gnr. 49/2, Neverdal. Forslag: Etablering av byggeområder for boliger (Andreas Andreassen og Arne K. Lorentsen). Beskrivelse: Skogs- og myrområde tett opp til dagens bebyggelse og veisystem. Planstatus: LNF 2 i gjeldende kommuneplan. Jord- og fiskeressurser * -1 Berører dyrkbart areal Helse * 0 Universell utforming (tilgjengelighet) * 0 Samfunnssikkerhet * 0 Tettstedsutvikling * 0 Transportbehov * 0 Trafikksikkerhet * -1 Smal vei uten gang- og sykkelvei Næringsliv og sysselsetting * +1 * 0 Vurdering: Områdene, som grenser opp til hverandre, legges ut som byggeområder for boliger med krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. 17

18 Område: B501 Sollivatnet/Lille Glomvatnet. Forslag: Byggeområde for boliger. Beskrivelse: Skogsli øst for Lille Glomvatnet i Glomfjord. Grenser opp til dagens bebyggelse i Sollia og friluftsområdet ved vatnet. Planstatus: Friområde F501 i gjeldende kommunedelplan Glomfjord. Forurensning og støy * -1 Økt trafikk Friluftsliv og rekreasjon ** -1 Helse * 0 Universell utforming (tilgjengelighet) * 0 Samfunnssikkerhet * 0 Tettstedsutvikling * +2 Mangel på boligtomter Transportbehov * 0 Trafikksikkerhet * 0 Næringsliv og sysselsetting * +2 * 0 Vurdering: Tiltaket innebærer videreutvikling av dagens boligområder i Sollia og må ses på som positivt da det er behov for flere boligtomter. Det stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. 18

19 Område: H601 Forøya, Halsa, gnr. 27/14. Forslag: Nytt byggeområde for fritidsboliger (Walter Pedersen). Beskrivelse: Kysthei og kysfuruskog. Planstatus: LNF 2 område i gjeldende kommunedelplan for Halsa. skotro Landskap ** -1 Avklares i reguleringsplan. Kulturminner og kulturmiljø ** 0 Flere kulturminner i området. Avklares i reguleringsplan. Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Mye brukt turområde. Tilrettelagt sti. Avklares i reguleringsplan. Helse * 0 Universell utforming (tilgjengelighet) * 0 Tettstedsutvikling * +1 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting * +1-0 Avløp avklares i reguleringsplan. Vurdering: Tiltaket vurderes som positivt da hyttetomter er etterspurt i Halsaområdet. Områdets verdi for landskap, friluftsliv og kulturminner må avklares nærmere i en reguleringsplan. Det stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. 19

20 Område: O601 Omsorgssenter Halsa, gnr. 26/1 m.fl. Forslag: Etablering av et omsorgssenter mellom samfunnshuset og Grindåsen boligfelt (Komité for bygging av omsorgssenter v/ Harald Wolden) Beskrivelse: Dyrka mark like opp til RV17 og gang- og sykkelvei. Sentrumsnært. Planstatus: LNF 1 område i gjeldende kommunedelplan for Halsa. Jord- og fiskeressurser *** -2 Landskap ** -1 Omgitt av aktivt landbruk Friluftsliv og rekreasjon - 0 Helse - +2 Tettstedsutvikling * +1 Trafikksikkerhet * 0 Næringsliv og sysselsetting * +1 * +2 Vurdering: Området avsettes til offentlig formål i kommuneplanen. Det stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. 20

21 Område: SB601 LNF 2 spredt boligbebyggelse Halsaneset, gnr. 26/1. Forslag: Område for spredt boligbygging på Halsaneset (Ken-Henry Solhaug). Beskrivelse: Sentrumsnært område med noe eksisterende boligbebyggelse. Deler av området er landbruksområde i drift. 25 dekar. Planstatus: LNF 1 og 2 område i dagens kommuneplan. Jord- og fiskeressurser ** -2 Viktig beiteområde for gnr. 26/1 Landskap ** -1 Tettstedsutvikling * +1 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting * +1 * 0 Vurdering: Området avsettes til LNF område hvor det åpnes for spredt bygging av inntil 5 boliger. Plassering av nye bolighus avklares i kommunens saks-/jordlovsbehandling for å redusere ulempen for landbruket mest mulig. 21

22 Område: B602 Byggeområde for boliger Grindåsen, Halsa, gnr. 26/1. Forslag: Utvidelse av dagens regulerte boligområde B602 på Grindåsen (Ken-Henry Solhaug). Beskrivelse: Sentrumsnært skogsområde avgrenset av boliger og veisystem i vest, nord og øst. Planstatus: Byggeområde for boliger og LNF 2 område i dagens kommuneplan. Jord- og fiskeressurser * -1 Omfatter produktiv skogsmark * Tettstedsutvikling * +1 Utvidelse av dagens boligområde Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting - +1 * 0 Vurdering: Tiltaket innebærer en moderat utvidelse av området B602 i gjeldende kommuneplan. Det stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan før området kan utbygges. 22

23 Område: I601 Industriområde Forøya, gnr. 27/41. Forslag: Utvidelse av dagens industriområde på Forøya ved utfylling av fjæreområdet vest for Ewos AS (Ingeniør S.J.Wiik AS). Beskrivelse: Fjæreområde på vestsida av dagens industriområde. 7 dekar. Planstatus: FFNF sjøområde i dagens kommuneplan. Grenser opp til et framtidig industriområde I601 på land. Naturverdier og biologisk mangfold * -1 Utfylling av fjæreområde Forurensning og støy * -1 < 100 m til nærmeste bolig Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling * 0 Transportbehov * 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting ** +2 Utvidelse av eksisterende industrivirksomhet * 0 Vurdering: Industriområdet I601 i dagens kommunedelplan Halsa utvides til også å omfatte sjø- /fjæreområdet vest for Ewos AS. Det settes krav om utarbeiding av reguleringsplan før området kan opparbeides. 23

24 Område: I604 Industriområde Halsa sør, gnr. 26/34. Forslag: Etablering av industri-/lagerområde for å avlaste dagens butikk- og lagerområde i Halsa sentrum (Halsa Bygg). Beskrivelse: Stort massetak like inntil riksvei 17, delvis i bruk. Skog, myr, flere bekker. 43 dekar. Planstatus: LNF 2 område i dagens kommuneplan. Naturverdier og biologisk mangfold ** -2 Hekkelokalitet for sandsvale Jord- og fiskeressurser ** -1 Noe dyrkbart areal. Ravineprega landskap, lite egnet for oppdyrking. Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - -1 Avkjørsel til riksvei 17 Næringsliv og sysselsetting * +2-0 Vurdering: Deler av grustaket er hekkelokalitet for sandsvale, en relativt sjelden hekkefugl i kommunen. Det er registrert 38 hekkende par i Området avsettes til industriformål i kommunedelplan for Halsa. Det settes krav om utarbeiding av reguleringsplan før området kan opparbeides. Det bør tas hensyn til sandsvalelokaliteten under planleggingen/utviklingen av området. 24

25 Område: A601 Motorsportområde Æsøya, Halsa, gnr. 27/1. Forslag: Etablering av motorsportanlegg på Æsøya (Meløy Motorsportklubb). Beskrivelse: Myr-/heiområde midt på Æsøya. 80 dekar. Om lag 300 m fra ytterkant av det foreslåtte området til nærmeste boligbebyggelse. Privat vei inn til og gjennom området. Planstatus: LNF 2 område i dagens kommuneplan. Forurensning og støy * m til nærmeste bolig. Barn og unge * +2 Fritidstilbud Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting skotro Vurdering: Tiltaket vil gi et helt nytt tilbud til alle som er interessert i motorsport. Økt bredde i fritidstilbudene er positivt både for barn og voksne og bidrar til å gjøre nærområdene til mer attraktive bosteder. Området avsettes til motorsportformål i kommunedelplan for Halsa. Det settes krav om utarbeiding av reguleringsplan før området kan opparbeides. 25

26 Område: SB802 Grønøya, gnr. 39/1 Forslag: Området langs veien til Storsand settes av til LNF 2 for spredt boligbebyggelse (Grønøy velforening). Beskrivelse: Myr-, hei og skogområde. En del bolig- og fritidsbebyggelse finnes flere steder langs veien. Planstatus: LNF 1 område i gjeldende kommunedelplan for Engavågen. Jord- og fiskeressurser ** -1 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling * 0 Trafikksikkerhet - -1 Smal vei uten gang- og sykkelvei Næringsliv og sysselsetting * +1 * 0 Vurdering: Området ligger til rette for spredt boligbebyggelse og avsettes til dette formålet i kommunedelplan for Engavågen. 26

27 Område: B805 Byggeområde for boliger Jektvika sør, Grønøya, gnr. 39/125 Forslag: Et område på sørøstsida av Jektvika settes av til byggeområde for boliger (Grønøy velforening). Beskrivelse: Nordvendt skog, myr og hei. Grenser opp til eksisterende boligbebyggelse, vei, og industriområde. 10 dekar. Planstatus: LNF 1 område i dagens kommuneplan. Tettstedsutvikling * 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting * +1 * 0 Vurdering: Området er en naturlig videreføring av dagens boligbebyggelse og settes av til byggeområde med krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan skje. 27

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Kommuneplan for Nannestad. 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden

Kommuneplan for Nannestad. 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden Kommuneplan for Nannestad 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden Vedlegg 1: Konsekvensvurdering av endret arealbruk... 3 1. Konsekvensvurderingsskjema Lysløype Sjonken

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Område 4 Smådøldalen Område 5 Tunhovdfjorden

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

Konsekvensvurdering av områder og tiltak

Konsekvensvurdering av områder og tiltak LEKA KOMMUNE Arealdelen av kommuneplanen 2011 2024 Høringsutkast august 2011 Konsekvensvurdering av områder og tiltak vedlegg 1 til Planbeskrivelse med konsekvensutredning Følgende tiltak/ områder er med

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune Kommuneplanens arealdel 2011 201111-2015 Verran kommune kommune Planbeskrivelse med: Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Retningslinjer, utfyllende planbestemmelser Retningslinjer for bygging av hytter

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Vedlegg 6: Forenklet verdi og konsekvensutredning for innspillsområdene som ikke er tatt inn i planforslaget Ikke på høring 1. 0 Innledning Plan og bygningsloven

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram FAUSKE KOMMUNE Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Kommuneplan 2000 2012 Rullering av Arealdelen Forslag til planprogram Forord: Fauske kommunestyre vedtok 16.02.2006,

Detaljer

Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: *

Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: * Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: * Vedl. 4b v Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 25.05.2012 Sak: 09/1217 Arkivnr : 140 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012-2024 KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel

ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel ENEBAKK KOMMUNE Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel UTKAST pr. 29.01.2015 1 Innhold METODE Analyse av utbyggingsområder til kommuneplanens arealdel...

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: 1. Gang-sykkeltrasé sørover. 2. Endret kjøreatkomst til planområdet fra Bjørnstadveien.

Detaljer

Kommunedelplan Osen-området inkl. Slemdalen og Osdalen - Planbeskrivelse KOMMUNEDELPLAN OSEN-OMRÅDET INKL. SLEMDALEN OG OSDALEN PLANBESKRIVELSE

Kommunedelplan Osen-området inkl. Slemdalen og Osdalen - Planbeskrivelse KOMMUNEDELPLAN OSEN-OMRÅDET INKL. SLEMDALEN OG OSDALEN PLANBESKRIVELSE KOMMUNEDELPLAN OSEN-OMRÅDET INKL. SLEMDALEN OG OSDALEN PLANBESKRIVELSE Åmot kommune i samarbeid med arkitektbua as mai 2011 1 av 60 INNHOLD 1.0 INNLEDNING side 1.1 Bruk / status 4 1.2 Bakgrunn 4 1.3 Planprogram

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato: 07.03.2014/ 03.06.2014/12.06.2014/01.09.2014/ 26.01.2015 etter off. høring. Hamnnes hyttefelt

Detaljer

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører.

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører. Forklaringer: Selve bestemmelsene er skrevet i kursiv. Teksten i vanlig skrift er forklaringer og kommentarer som skal fjernes i det endelige dokumentet. Bestemmelser: I forslaget til bestemmelser er det

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer