Konsekvensutredning av nye byggeområder og LNF- områder for spredt bebyggelse i kommuneplanen andre gangs høring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning av nye byggeområder og LNF- områder for spredt bebyggelse i kommuneplanen andre gangs høring."

Transkript

1 Vår ref. 05/ /07 skotro Konsekvensutredning av nye byggeområder og LNF- områder for spredt bebyggelse i kommuneplanen andre gangs høring. Oversiktsplanen A101 Motorsportområde Skogreina (Havgapet offroad klubb) s. 3 H109 Byggeområde for utleiehytter og fritidsboliger Tukthuset (Meløy Skjærgårdsferie) s. 4 H110 Byggeområde for fritidsboliger Tukthuset (Ann-Kristin Dagfinnsen/Sigurd Stormo) s. 5 HA101 Meløysjøen småbåthavn (Meløysjøen Småbåtforening) s. 6 I107 Meløysund industriområde (Meløy grendeutvalg) s. 7 H111 Byggeområde for fritidsboliger Markvatnet (grunneierne på gnr. 67 og 69) s. 8 SF111 LNF 3 spredt fritidsbebyggelse Markvatnet (grunneierne på gnr. 67 og 69) s. 9 HA102 Jektholmen småbåthavn, Åmøyhamn (Skarsfjord Ishuslag) s. 10 H112 Byggeområde for fritidsboliger Stia (Jorun K. Wallmann) s. 11 Naustområde Kannholmen, Meløya (Meløy Sameie) s. 12 Naustområde Tukthuset, Meløya (Meløy Sameie s. 13 Kommunedelplan Reipå SB201 LNF 2 spredt boligbebyggelse Fore (Reipå grendelag m.fl.) s. 14 Kommunedelplan Ørnes B312 Byggeområde for boliger Mosvolddalen gnr. 61/3 (Halle Midthun) s. 15 I302 Industri-/næringsområde Ørnes sentrum (Famac AS) s. 16 Kommunedelplan Neverdal B405 Byggeområde for boliger Tverråga, Neverdal (Andreas Andreassen) og B406 byggeområde for boliger Neverdal (Arne K. Lorentzen) s. 17 Kommunedelplan Glomfjord B501 Byggeområde for boliger vest for Sollivatnet/ Lille Glomvatnet (Glomfjord grendeutvalg) s. 18 Kommunedelplan Halsa H601 Byggeområde for fritidsboliger Forøya (Walter Pedersen) s. 19 O601 Omsorgssenter Halsa (Komité for bygging av omsorgssenter v/ Harald Wolden) s. 20 SB601 LNF 2 spredt boligbebyggelse Halsaneset (Ken-Henry Solhaug) s. 21 B602 Byggeområde for boliger Grindåsen utvidelse (Ken-Henry Solhaug) s. 22 I601 Industriområde Forøya utvidelse (Ingeniør S.J.Wiik AS) s. 23 I604 Industriområde Halsa sør (Halsa Bygg) s. 24 A601 Motorsportområde Æsøya (Meløy Motorsportklubb) s. 25 Kommunedelplan Engavågen SB802 LNF 2 spredt boligbebyggelse Grønøya (Grønøy velforening) s. 26 B805 Byggeområde for boliger Jektvika sør, Grønøy (Grønøy velforening) s. 27 1

2 Verdi- og konsekvensvurdering skotro For nye utbyggingsområder av noe omfang skal det lages en verdi- og konsekvensvurdering. For hvert av områdene skal det gjennomføres en forenklet verdivurdering. Med utgangspunkt i verdivurderingen og en vurdering av konflikter knyttet til endring av arealbruken skal konsekvensene vurderes. Vurderingen av verdi og konsekvenser skal baseres på kjente registreringer i kommunen, hos regionale myndigheter, faglig skjønn, befaringer i området og andre kjente opplysninger. I verdi- og konsekvensvurderingen bør følgende tema vurderes: Naturverdier, biologisk mangfold Jord- og fiskeressurser Reindrift Landskap Kulturminner, kulturmiljø Forurensning, støy Andre miljøkonsekvenser Friluftsliv og rekreasjon Helse Universell utforming Barn og unge Samfunnssikkerhet (skred, flom, erosjon) Tettstedsutvikling Transportbehov Trafikksikkerhet Næringsliv og sysselsetting Annet Disse temaene skal vurderes med en kortfattet beskrivelse og en sammenfatning etter en firedelt skala. For hvert område skal det vurderes hvor verdifullt området er for hvert tema. Deretter skal konsekvensene ved den foreslåtte arealbruk vurderes. Følgende skala benyttes ved vurdering av områdene: I de tilfellene hvor det ikke er mulig å vurdere verdier eller konsekvenser skal det heller ikke føres opp noen vurdering. Utgangspunktet er at denne framstillingen, sammen med tekstdelen til planen skal tilfredsstille kravene i 8 i forskrift om konsekvensutredninger. 2

3 Område: A101 Motorsportområde Skogreina, gnr. 70/11. Forslag: Oppretting av motorsportområde i et grustak (Havgapet Offroadklubb). Beskrivelse: Grustak, delvis i bruk. Kommunalt slamdeponi. Vei inn i området. Planstatus: Offentlig område i gjeldende kommuneplan pga. offentlig slamdeponi. skotro Kulturminner og kulturmiljø ** 0 Reg. kulturminner trolig ødelagt av masseuttak Forurensning og støy * m til nærmeste bolig. Slamdeponi. Barn og unge * +2 Fritidstilbud Tettstedsutvikling * 0 Transportbehov - -1 Trafikksikkerhet - -2 Økt ferdsel langs RV17 Næringsliv og sysselsetting - 0 * 0 Vurdering: Tiltaket vil gi et helt nytt tilbud til alle som er interessert i motorsport. Økt bredde i fritidstilbudene er positivt både for barn og voksne og bidrar til å gjøre nærområdene til mer attraktive bosteder. På grunn av flere brukerinteresser i området stilles det krav om reguleringsplan før området utvikles. 3

4 Område: H109 Tukthuset, Meløya, gnr. 77/50. Forslag: Byggeområde for utleiehytter og fritidsboliger (Meløy Skjærgårdsferie). Beskrivelse: Skog-, hei- og strandområde på vestenden av Meløya. Utleiehytter finnes allerede i området. Vei inn i området. Planstatus: LNF 2 i gjeldende kommuneplan. Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet Forurensning og støy 0 Allerede etablert tilsvarende bebyggelse Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting ** +1 * 0 Vurdering: Området omfatter hele gnr. 77/50. Den planlagte bebyggelsen blir en utvidelse av eksisterende bebyggelse. Positivt tiltak i reiselivssammenheng. Det stilles krav om reguleringplan før utbygging kan skje. 4

5 Område: H110 Tukthuset, gnr. 77/47. Forslag: Byggeområde for fritidsboliger (Ann-Kristin Dagfinnsen og Sigurd Stormo). Beskrivelse: Hei- og strandområde på vestenden av Meløya. Eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse. Vei inn i området. Tiltaket innebærer bygging av flere fritidsboliger, brygge m.m. Planstatus: LNF 2 i gjeldende kommuneplan. Landskap ** 0 Bebyggelse tilpasses landskapet Allerede etablert tilsvarende bebyggelse Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Helse * 0 Samfunnssikkerhet - -1 Vindutsatt Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting - +1 * 0 Vurdering: Den planlagte bebyggelsen blir en utvidelse av eksisterende bebyggelse. Tiltak kan på sikt få positiv virkning på lokalt næringsliv. Det stilles krav om bebyggelsesplan før utbygging kan skje. 5

6 Område: HA101 Meløysjøen småbåthavn, gnr 77/56. Forslag: Etablering av småbåthavn (Meløysjøen båtforening). Beskrivelse: Område for fritidsbåter som ligger nært opp til bebyggelsen i Meløysjøen og har trekai, flere naust og vei inn i området. Tiltaket innebærer utfylling av molo i sjø, mudring av sjøbunn og etablering av parkeringsarealer. Planstatus: LNF 2 område på land og FFNF område i sjø i gjeldende kommuneplan. Reindrift - - Kulturminner og kulturmiljø ** -1 Gammel steinkai Forurensning og støy -1 Mer støy fra fritidsbåter kan påregnes Friluftsliv og rekreasjon ** +1 Tilrettelegging for fritidsbåter Helse * 0 Universell utforming (tilgjengelighet) * 0 Samfunnssikkerhet * +1 Økt beskyttelse mot vær og vind Tettstedsutvikling * 0 Transportbehov * 0 Trafikksikkerhet * 0 Næringsliv og sysselsetting * +1 * +2 Bedre havneforhold og parkeringsmuligheter. Vurdering: Området er fra gammelt av brukt som landingssted for båtfarende til Meløya. Området er værutsatt og tiltaket vil gi en positiv virkning for båtfarende og fritidsbåteiere på øya. Det stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. 6

7 Område: I107 Meløysund industriområde, gnr. 82/1. Forslag: Industriområde ved dagens fergekai og tilliggende Gjersholmen (Meløy grendeutvalg). Beskrivelse: Området ligger nært inntil fergekaia i Meløysund og fylkesveien. Tiltaket innebærer utfylling av utfylling i strandsonen m.m. Planstatus: LNF 1 område i dagens kommuneplan. Landskap * -1 Forurensning og støy * -1 Konfliktgrad avhengig av hvilken virksomhet som etableres Friluftsliv og rekreasjon * -1 Utfylling i strandsonen Helse * 0 Universell utforming (tilgjengelighet) * 0 Samfunnssikkerhet * 0 Tettstedsutvikling * 0 Transportbehov * 0 Trafikksikkerhet * 0 Næringsliv og sysselsetting * +1 * +1 Vurdering: I forhold til dagens infrastruktur med vei og fergeforbindelse er plasseringen av industriområdet strategisk. Det stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. 7

8 Område: H111 Byggeområde for fritidsboliger Markvatnet vest, gnr. 67/21. Forslag: Regulert hytteområde på vestsida av Markvatnet (grunneierne på gnr. 67 og 69). Beskrivelse: Myr, skog og gjengrodd innmark. Flere hytter/fradelte tomter i området. 115 dekar. Vei inn i området. Planstatus: LNF 2 område i dagens kommuneplan. Jord- og fiskeressurser ** -1 Ubenytta jordbruksarealer Friluftsliv og rekreasjon ** -1 Det skal ikke bygges hytter i strandsonen langs Markvatnet og Reipåga. Naust bør samles i grupper. Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting Vurdering: Området legges ut som byggeområde for fritidsbebyggelse med krav om utarbeiding av bebyggelsesplan før utbygging kan igangsettes. Det skal tas hensyn til friluftsinteressene ved utvikling av området, bl.a. ved at det ikke skal bygges hytter i strandsonen langs vatnet og elva. Naust bør samles i grupper. 8

9 Område: SF111 LNF 3 spredt fritidsbebyggelse Markvatnet, gnr. 69. Forslag: Avsette et område for spredt hyttebygging på nordvestsida av Markvatnet (grunneierne på gnr. 67 og 69). Beskrivelse: Sørvendt, skogkledd skråning mellom fylkesveien og Markvatnet. Noe gjenlagt innmark og tidligere beite. Flere hus, hytter og naust i området. 418 dekar. Planstatus: LNF 1 område i dagens kommuneplan. Naturverdier og biologisk mangfold ** 0 Forutsetter spredt bygging Jord- og fiskeressurser ** -1 Landskap ** 0 Forutsetter spredt bygging 0 Friluftsliv og rekreasjon ** -1 Det skal ikke bygges hytter i strandsonen langs Markvatnet. Naust bør samles i grupper. Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting Vurdering: Området har allerede så mange etablerte fritidshus, at en fortetting vil gi mindre negative konsekvenser for landbruket enn spredt utbygging andre steder. Østgrensen er fastsatt med sterk vekt på hensynet til landbrukseiendommer i drift. Området er veinært og ligger til rette for spredt bygging av fritidsboliger og avsettes til LNF 3 for spredt bygging av inntil 5 hytter. Det skal tas hensyn til friluftsinteressene i området, bl.a. ved at det ikke skal bygges hytter i strandsonen langs Markvatnet. Naust bør samles i grupper. 9

10 Område: HA102 Jektholmen småbåthavn, Åmøyhamn, gnr. 3/14. Forslag: Utfylling av molo fra Jektholmen mot sør, som beskyttelse for etablering av et småbåthavn/flytebryggeanlegg (Skarsfjord Ishuslag). Etablering av parkeringsplasser. Beskrivelse: Liten odde fra fylkesveien mot vest. Kai og bryggehus med atkomstvei er etablert. Planstatus: LNF 2 område i dagens kommuneplan. * 0 Friluftsliv og rekreasjon * +1 Tilrettelegging for fritidsbåter Barn og unge - 0 Samfunnssikkerhet - +1 Økt beskyttelse mot vær og vind Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - +1 Bedre parkeringsforhold Næringsliv og sysselsetting Vurdering: Åmøya har ikke tilrettelagte havneforhold. Området legges ut som område for småbåthavn med krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. 10

11 Område: H112 Byggeområde for fritidsboliger Stia, gnr. 66/24. Forslag: Område for 5 hyttetomter på oversida (østsida) av riksvei 17 (Jorun K. Wallmann). Beskrivelse: Vestvendt skogs- og heiområde i skråning ned mot riksvei 17. Eksisterende avkjørsel. Ei hytte fradelt og bygd i området. Planstatus: LNF 2 område i dagens kommuneplan. Barn og unge - 0 Samfunnssikkerhet - -2 Potensiell skredfare iflg. Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - -2 Riksvei med 80 km sone. Næringsliv og sysselsetting Vurdering: Området legges ut som byggeområde for 5 fritidsboliger. Det stilles krav om utarbeiding av bebyggelsesplan, hvor bl.a. forhold vedr. skredfare og trafikksikkerhet avklares. 11

12 Område: Naustområde Kannholmen, Meløya, gnr. 77 (sameie). Forslag: Naustområde på Kannholmen (Meløy Sameie). Beskrivelse: Strandområde like ved fylkesveien. Flere eksisterende naust og et bryggehus i området. Planstatus: LNF 2 område i dagens kommuneplan. skotro Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting Vurdering: Det avsettes et området til naustformål ved eksisterende naustbebyggelse. 12

13 Område: Naustområde Tukthuset, Meløya, gnr. 77 (sameie). Forslag: Naustområde på Tukthuset (Meløy Sameie). Beskrivelse: Strandområde like ved fylkesvei og eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse. Ingen naust i området i dag. Planstatus: LNF 2 område i dagens kommuneplan. 0 Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting Vurdering: Det avsettes et området til naustformål like nord for eksisterende boligbebyggelse ved veis ende på Tukthuset. 13

14 Område: SB201 Fore, Reipå, gnr. 68/3 m.fl. Forslag: Sone langs deler av Foreveien hvor tillates spredt boligbebyggelse (Kjellaug Mikkelborg, Reipå grendelag m.fl.). Forslaget er også fremmet av stedets bønder i møte med kommunen Tiltaket innbærer bygging av boliger på dyrka mark. Beskrivelse: Landbruksarealer, for det meste i drift. Veinært. En del boligbebyggelse. Planstatus: LNF 1 område i gjeldende kommuneplan. Jord- og fiskeressurser ** -2 Dyrka mark Landskap ** 0 Aktivt landbruk omkring Helse * 0 Universell utforming (tilgjengelighet) * 0 Samfunnssikkerhet * 0 Tettstedsutvikling ** +1 Attraktive tomter Transportbehov * -1 Trafikksikkerhet * -2 Trafikkert vei uten gang- og sykkelvei Næringsliv og sysselsetting * 0 * -1 Vurdering: Områdene er foreslått for å imøtekomme behovet for boligtomter. Plasseringen av området gir minst mulig negative konsekvenser for jordbruket og ferdsel i strandsonen. Områdeavgrensningen er foretatt i samråd med stedets næringsutøvere innen jordbrukere. 14

15 Område: B312 Mosvolddalen, gnr. 61/3. Forslag: Etablering av et nytt boligfelt (Halle Midthun). Beskrivelse: Myrområde i nær tilknytning til eksisterende bebyggelse og veisystem. Området er grøftet og drenert. Planstatus: LNF 2 i gjeldende kommunedelplan for Ørnes. Landskap * +1 Boligfeltet vil medføre en oppstramming og forskjønnelse av området. Helse * 0 Universell utforming (tilgjengelighet) * 0 Samfunnssikkerhet * 0 Tettstedsutvikling ** +2 Behov for nye boligtomter. Transportbehov * 0 Trafikksikkerhet * -1 Smal vei uten gang-og sykkelvei Næringsliv og sysselsetting * +2 * 0 Vurdering: Tiltaket innebærer videreutvikling av dagens boligområder i Mosvolddalen og må ses på som positivt da det er behov for flere boligtomter. Det stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. 15

16 Område: I302 Industri-/forretningsområde Ørnes sentrum. Forslag: Utfylling av fjæra ved Ørnes sentrum, fra dagens fylling og nordover mot Felleskjøpkaia, for utvidelse av næringsarealene i sentrum og ny avkjørsel/ vei til Felleskjøpkaia (Famac AS). Beskrivelse: Fjæreområde vest for riksvei 17 og sentrumsområdet. Store deler av fjæra er under utfylling allerede. 10 dekar. Planstatus: FFNF område i dagens kommuneplan. Naturverdier og biologisk mangfold * -1 Beiteområde for fugl Reindrift Helse * 0 Universell utforming (tilgjengelighet) * 0 Samfunnssikkerhet * 0 Tettstedsutvikling *** +3 Arealbehov i sentrumsområdet Transportbehov * 0 Trafikksikkerhet ** +2 Samordning av avkjørsler mot RV17 Næringsliv og sysselsetting ** +2 Muliggjør etablering av flere næringsvirksomheter * 0 Vurdering: Tiltaket er viktig for den videre utviklingen av Ørnes sentrum. Det meste av dette fjæreområdet er aller utfylt eller under utfylling. Området avsettes til næringsformål. Det stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan før utvikling av området kan iverksettes. 16

17 Område: B405 gnr. 49/8 og B406 gnr. 49/2, Neverdal. Forslag: Etablering av byggeområder for boliger (Andreas Andreassen og Arne K. Lorentsen). Beskrivelse: Skogs- og myrområde tett opp til dagens bebyggelse og veisystem. Planstatus: LNF 2 i gjeldende kommuneplan. Jord- og fiskeressurser * -1 Berører dyrkbart areal Helse * 0 Universell utforming (tilgjengelighet) * 0 Samfunnssikkerhet * 0 Tettstedsutvikling * 0 Transportbehov * 0 Trafikksikkerhet * -1 Smal vei uten gang- og sykkelvei Næringsliv og sysselsetting * +1 * 0 Vurdering: Områdene, som grenser opp til hverandre, legges ut som byggeområder for boliger med krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. 17

18 Område: B501 Sollivatnet/Lille Glomvatnet. Forslag: Byggeområde for boliger. Beskrivelse: Skogsli øst for Lille Glomvatnet i Glomfjord. Grenser opp til dagens bebyggelse i Sollia og friluftsområdet ved vatnet. Planstatus: Friområde F501 i gjeldende kommunedelplan Glomfjord. Forurensning og støy * -1 Økt trafikk Friluftsliv og rekreasjon ** -1 Helse * 0 Universell utforming (tilgjengelighet) * 0 Samfunnssikkerhet * 0 Tettstedsutvikling * +2 Mangel på boligtomter Transportbehov * 0 Trafikksikkerhet * 0 Næringsliv og sysselsetting * +2 * 0 Vurdering: Tiltaket innebærer videreutvikling av dagens boligområder i Sollia og må ses på som positivt da det er behov for flere boligtomter. Det stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. 18

19 Område: H601 Forøya, Halsa, gnr. 27/14. Forslag: Nytt byggeområde for fritidsboliger (Walter Pedersen). Beskrivelse: Kysthei og kysfuruskog. Planstatus: LNF 2 område i gjeldende kommunedelplan for Halsa. skotro Landskap ** -1 Avklares i reguleringsplan. Kulturminner og kulturmiljø ** 0 Flere kulturminner i området. Avklares i reguleringsplan. Friluftsliv og rekreasjon ** 0 Mye brukt turområde. Tilrettelagt sti. Avklares i reguleringsplan. Helse * 0 Universell utforming (tilgjengelighet) * 0 Tettstedsutvikling * +1 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting * +1-0 Avløp avklares i reguleringsplan. Vurdering: Tiltaket vurderes som positivt da hyttetomter er etterspurt i Halsaområdet. Områdets verdi for landskap, friluftsliv og kulturminner må avklares nærmere i en reguleringsplan. Det stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. 19

20 Område: O601 Omsorgssenter Halsa, gnr. 26/1 m.fl. Forslag: Etablering av et omsorgssenter mellom samfunnshuset og Grindåsen boligfelt (Komité for bygging av omsorgssenter v/ Harald Wolden) Beskrivelse: Dyrka mark like opp til RV17 og gang- og sykkelvei. Sentrumsnært. Planstatus: LNF 1 område i gjeldende kommunedelplan for Halsa. Jord- og fiskeressurser *** -2 Landskap ** -1 Omgitt av aktivt landbruk Friluftsliv og rekreasjon - 0 Helse - +2 Tettstedsutvikling * +1 Trafikksikkerhet * 0 Næringsliv og sysselsetting * +1 * +2 Vurdering: Området avsettes til offentlig formål i kommuneplanen. Det stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan igangsettes. 20

21 Område: SB601 LNF 2 spredt boligbebyggelse Halsaneset, gnr. 26/1. Forslag: Område for spredt boligbygging på Halsaneset (Ken-Henry Solhaug). Beskrivelse: Sentrumsnært område med noe eksisterende boligbebyggelse. Deler av området er landbruksområde i drift. 25 dekar. Planstatus: LNF 1 og 2 område i dagens kommuneplan. Jord- og fiskeressurser ** -2 Viktig beiteområde for gnr. 26/1 Landskap ** -1 Tettstedsutvikling * +1 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting * +1 * 0 Vurdering: Området avsettes til LNF område hvor det åpnes for spredt bygging av inntil 5 boliger. Plassering av nye bolighus avklares i kommunens saks-/jordlovsbehandling for å redusere ulempen for landbruket mest mulig. 21

22 Område: B602 Byggeområde for boliger Grindåsen, Halsa, gnr. 26/1. Forslag: Utvidelse av dagens regulerte boligområde B602 på Grindåsen (Ken-Henry Solhaug). Beskrivelse: Sentrumsnært skogsområde avgrenset av boliger og veisystem i vest, nord og øst. Planstatus: Byggeområde for boliger og LNF 2 område i dagens kommuneplan. Jord- og fiskeressurser * -1 Omfatter produktiv skogsmark * Tettstedsutvikling * +1 Utvidelse av dagens boligområde Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting - +1 * 0 Vurdering: Tiltaket innebærer en moderat utvidelse av området B602 i gjeldende kommuneplan. Det stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan før området kan utbygges. 22

23 Område: I601 Industriområde Forøya, gnr. 27/41. Forslag: Utvidelse av dagens industriområde på Forøya ved utfylling av fjæreområdet vest for Ewos AS (Ingeniør S.J.Wiik AS). Beskrivelse: Fjæreområde på vestsida av dagens industriområde. 7 dekar. Planstatus: FFNF sjøområde i dagens kommuneplan. Grenser opp til et framtidig industriområde I601 på land. Naturverdier og biologisk mangfold * -1 Utfylling av fjæreområde Forurensning og støy * -1 < 100 m til nærmeste bolig Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling * 0 Transportbehov * 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting ** +2 Utvidelse av eksisterende industrivirksomhet * 0 Vurdering: Industriområdet I601 i dagens kommunedelplan Halsa utvides til også å omfatte sjø- /fjæreområdet vest for Ewos AS. Det settes krav om utarbeiding av reguleringsplan før området kan opparbeides. 23

24 Område: I604 Industriområde Halsa sør, gnr. 26/34. Forslag: Etablering av industri-/lagerområde for å avlaste dagens butikk- og lagerområde i Halsa sentrum (Halsa Bygg). Beskrivelse: Stort massetak like inntil riksvei 17, delvis i bruk. Skog, myr, flere bekker. 43 dekar. Planstatus: LNF 2 område i dagens kommuneplan. Naturverdier og biologisk mangfold ** -2 Hekkelokalitet for sandsvale Jord- og fiskeressurser ** -1 Noe dyrkbart areal. Ravineprega landskap, lite egnet for oppdyrking. Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - -1 Avkjørsel til riksvei 17 Næringsliv og sysselsetting * +2-0 Vurdering: Deler av grustaket er hekkelokalitet for sandsvale, en relativt sjelden hekkefugl i kommunen. Det er registrert 38 hekkende par i Området avsettes til industriformål i kommunedelplan for Halsa. Det settes krav om utarbeiding av reguleringsplan før området kan opparbeides. Det bør tas hensyn til sandsvalelokaliteten under planleggingen/utviklingen av området. 24

25 Område: A601 Motorsportområde Æsøya, Halsa, gnr. 27/1. Forslag: Etablering av motorsportanlegg på Æsøya (Meløy Motorsportklubb). Beskrivelse: Myr-/heiområde midt på Æsøya. 80 dekar. Om lag 300 m fra ytterkant av det foreslåtte området til nærmeste boligbebyggelse. Privat vei inn til og gjennom området. Planstatus: LNF 2 område i dagens kommuneplan. Forurensning og støy * m til nærmeste bolig. Barn og unge * +2 Fritidstilbud Tettstedsutvikling - 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting skotro Vurdering: Tiltaket vil gi et helt nytt tilbud til alle som er interessert i motorsport. Økt bredde i fritidstilbudene er positivt både for barn og voksne og bidrar til å gjøre nærområdene til mer attraktive bosteder. Området avsettes til motorsportformål i kommunedelplan for Halsa. Det settes krav om utarbeiding av reguleringsplan før området kan opparbeides. 25

26 Område: SB802 Grønøya, gnr. 39/1 Forslag: Området langs veien til Storsand settes av til LNF 2 for spredt boligbebyggelse (Grønøy velforening). Beskrivelse: Myr-, hei og skogområde. En del bolig- og fritidsbebyggelse finnes flere steder langs veien. Planstatus: LNF 1 område i gjeldende kommunedelplan for Engavågen. Jord- og fiskeressurser ** -1 Barn og unge - 0 Tettstedsutvikling * 0 Trafikksikkerhet - -1 Smal vei uten gang- og sykkelvei Næringsliv og sysselsetting * +1 * 0 Vurdering: Området ligger til rette for spredt boligbebyggelse og avsettes til dette formålet i kommunedelplan for Engavågen. 26

27 Område: B805 Byggeområde for boliger Jektvika sør, Grønøya, gnr. 39/125 Forslag: Et område på sørøstsida av Jektvika settes av til byggeområde for boliger (Grønøy velforening). Beskrivelse: Nordvendt skog, myr og hei. Grenser opp til eksisterende boligbebyggelse, vei, og industriområde. 10 dekar. Planstatus: LNF 1 område i dagens kommuneplan. Tettstedsutvikling * 0 Trafikksikkerhet - 0 Næringsliv og sysselsetting * +1 * 0 Vurdering: Området er en naturlig videreføring av dagens boligbebyggelse og settes av til byggeområde med krav om utarbeiding av reguleringsplan før utbygging kan skje. 27

Kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/nesseby kommune Kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2010 2020 Høringsforslag til verdivurderinger og konsekvensutredninger 30.04.2008 Endret 01.06.2010 Innhold: 1.1 INNLEDNING 3 2 BYGGEOMRÅDER

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Vår ref. 07/ /07. Meløy kommuneplan. Meløy kommuneplan Planprogram

Vår ref. 07/ /07. Meløy kommuneplan. Meløy kommuneplan Planprogram Vår ref. 07/480-4888/07 Meløy kommuneplan Meløy kommuneplan 2008-2020 Planprogram Vedtatt i planutvalget 21.03.2007 Innhold 1 INNLEDNING...3 2 GENERELT OM KOMMUNEPLANLEGGING OG KOMMUNEPLANSYSTEMET...4

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Konsekvensutredning (KU) og risiko og sa rbarhetsanalyse (ROS) for arealdelen i Meløy kommuneplan 2013 2025

Konsekvensutredning (KU) og risiko og sa rbarhetsanalyse (ROS) for arealdelen i Meløy kommuneplan 2013 2025 Konsekvensutredning (KU) og risiko og sa rbarhetsanalyse (ROS) for arealdelen i Meløy kommuneplan 2013 2025 Innhold Innledning... 5 Tema i utredningsarbeidet... 6 Skala for verdi og konsekvensvurdering...

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 2. august 2011 Planbeskrivelse Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 8 2. august 2011 Reguleringsplan

Detaljer

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Laila og Johan Midtaune Konsekvensutredning Reguleringsplan for ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Os kommune 2016-05-25 1 Arbeidsmetodikk for konsekvensutredning av tiltak i reguleringsplan Bakgrunn For nye utbyggingsområder

Detaljer

Kommunedelplan for Lovund Konsekvensutredning

Kommunedelplan for Lovund Konsekvensutredning Kommunedelplan for Lovund 2011-2021 Konsekvensutredning Innledning Konsekvensutredding av foreslåtte endringer i den nye kommunedelplan for Lovund I tråd med kravene i plan- og bygningsloven skal kommunen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. 1.Lokalisering Planområdet ligger langs Rv 215 like ved Slemmas utløp i Osensjøen i Nordre Osen, i Åmot kommune. Planen omfatter

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: - Bør det settes av områder andre steder? - Bør noen områder tas ut som byggeområder?

Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: - Bør det settes av områder andre steder? - Bør noen områder tas ut som byggeområder? Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: Spørsmål er : - Er det avsatt nok areal til byggeområder til Bolig, Næring, fritid m.m? eller Er det avsatt for mye areal til byggeformål? - Bør det

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes Forslag nr.: IA(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes G/b nr.: 9/0, 9/8, 9/4 m fl Formål: Område for alpint skianlegg med skiheis eller skitrekk. Arealstørrelse: Avmerket område er på ca 2 500 000 m 2,

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99 Planbeskrivelse Holtålen 15.06.2012 Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend 1. Sammendrag Sted/adresse: Nesvoll/Holtålen kommune G.nr/b.nr. 65/1, 65/2 og 65/4 Forslagsstiller:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Planutvalget vedtok i møtet endringer i planen, som medfører at planen må sendes ut på ny høring.

SAKSFRAMLEGG. 2. Planutvalget vedtok i møtet endringer i planen, som medfører at planen må sendes ut på ny høring. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/343 REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR MELØY - ANDRE GANGS HØRING KOMMUNEPLANENS AREALDEL Rådmannens innstilling: 1. Det vises til nytt utkast

Detaljer

Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: - Bør det settes av områder andre steder? - Bør noen områder tas ut som byggeområder?

Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: - Bør det settes av områder andre steder? - Bør noen områder tas ut som byggeområder? Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: Spørsmål er : - Er det avsatt nok areal til byggeområder til Bolig, Næring, fritid m.m? eller Er det avsatt for mye areal til byggeformål? - Bør det

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD KOMMUNEDELPLAN ALDERSUNDET 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 PLANINNHOLD Arealdelen består av : - Arealplankart over Aldersundet M=1:8 000 - Planinnhold, arealbrukskategorier og bestemmelser - Beskrivelse

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Kommuneplanens arealdel. Evenes kommune

Kommuneplanens arealdel. Evenes kommune Kommuneplanens arealdel Evenes kommune 2007 2019 x TEKSTDELEN KARTDELEN BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TEMAKART KONSEKVENSUTREDNING, vedtatt i kommunestyret 26.06.2007, sak 33/07. INNHOLDSLISTE Innhold

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr

Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr 1502201110 1. Sammendrag Saken gjelder detaljregulering for Haugneset med fortetting av 4 ny hyttetomter rundt tunet for et småbruk der det er et mål

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy

Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18. april 2017 Planbeskrivelse FB110 Tukthuset, 8157 Meløy Side 1 av 8 18. april 2017 Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 19. mars 2015

Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 19. mars 2015 Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 19. mars 2015 Planbeskrivelse Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 9 19. mars 2015 Reguleringsplan

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker*

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* 15.06.15 (* Vurderingen omfatter alle private utbyggingsønsker som kom inn i forbindelse med invitasjon til innspill nov-des.

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Samfunnsdelen til kommuneplan for Lødingen kommune, 2014-2026: Følgende utfordringer er sentrale i arbeidet med Levende lokalsamfunn Beredskap/sikkerhet - infrastruktur

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

KU endring i arealbruk for hytter

KU endring i arealbruk for hytter KU endring i arealbruk for hytter BFH-1 Asplibekken, gnr 10 bnr 1 m.fl BFH-2 Torvikbukt, Kvalvåg gnr 63 bnr 1 BFH-3 Fagerlia, gnr 79 bnr 4 BFH-4 Ved Langvatnet (Åbakken), gnr 82 bnr 1 BFH-5 Brakstad, gnr

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Tabell Inngår i bestemmelsene til arealplankartet. side2. Byggeområder (PBLs 20-4.1) Forklaring tabell:

Tabell Inngår i bestemmelsene til arealplankartet. side2. Byggeområder (PBLs 20-4.1) Forklaring tabell: Tabell Inngår i bestemmelsene til arealplankartet. side2 Kommuneplanens arealdel for Gildeskål Vedtatt av kommunestyret 21.06.07. Revidert kst. Vedtak 19.3.09 (sak 2/09), revidert 23.4.09 V.H. Denne tabellen

Detaljer

KU endring i arealbruk for hytter

KU endring i arealbruk for hytter KU endring i arealbruk for hytter BFH-1 Asplibekken, gnr 10 bnr 1 m.fl BFH-2 Torvikbukt, Kvalvåg gnr 63 bnr 1 BFH-3 Fagerlia, gnr 79 bnr 4 BFH-4 Ved Langvatnet (Åbakken), gnr 82 bnr 1 Fargekoder: Farge

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for. reguleringsplan Ytre Stamsund

Reguleringsbestemmelser for. reguleringsplan Ytre Stamsund Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Ytre Stamsund Sist revidert 10.11.2010 1. Generelt I medhold av plan- og bygningsloven 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som i tilhørende

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART REGULERINGSPLAN FOR 4 NYE BOLIGTOMTER PÅ GID 62/1.

SØKNAD OM OPPSTART REGULERINGSPLAN FOR 4 NYE BOLIGTOMTER PÅ GID 62/1. Averøy kommune Planutvalget 6530 AVERØY Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: IIv Dato: 20.03.15 SØKNAD OM OPPSTART REGULERINGSPLAN FOR 4 NYE BOLIGTOMTER PÅ GID 62/1. Grunneier. Leah Kjøl og Knut Johny Kjøl,

Detaljer

INNSPILL KONSEKVENSUTREDNING. Vedtatt av Meråker kommunestyre i K-sak 35/15 den 27.4.2015 MERÅKER KOMMUNE

INNSPILL KONSEKVENSUTREDNING. Vedtatt av Meråker kommunestyre i K-sak 35/15 den 27.4.2015 MERÅKER KOMMUNE Kommuneplanens arealdel for Meråker 2014-2023 INNSPILL KONSEKVENSUTREDNING Vedtatt av Meråker kommunestyre i K-sak 35/15 den 27.4.2015 MERÅKER KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL MERÅKER KOMMUNE INNSPILL OG

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring.

SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring. Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring. Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 09/1506-14 Ark.nr. 142 Saksbehandler: Elisabeth Enger Kjetil Skare Jorunn Elise Gunnestad ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2009-2020 REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/1568

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/1568 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/1568 KOMMUNEPLAN FOR MELØY 2008-2020... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg i saken: 1. Utkast til kommuneplan for

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 IBESTAD KOMMUNE Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 Hvorfor Arealplan? Gjennom arealplanarbeidet får en synliggjort konsekvensene av ulike måter å bruke

Detaljer

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Unjárgga gielda/nesseby kommune. Forslag til PLANPROGRAM

Unjárgga gielda/nesseby kommune. Forslag til PLANPROGRAM Unjárgga gielda/nesseby kommune Forslag til PLANPROGRAM 20.08.07 Rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan - 2017 Innhold 1 FORORD....3 2 HVA ER EN KOMMUNEPLAN...4 3 HOVEDPROBLEMSTILLINGER VED

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av Vedtatt i kommuneplanutvalget 13.05.15 sak 10/15. Forslag lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21.05.15-01.07.015 Dokumentdato:

Detaljer

Planbeskrivelse 5021 HØVRINGØY

Planbeskrivelse 5021 HØVRINGØY Planbeskrivelse 5021 HØVRINGØY Arkivsak: 09/2192 Arkivkode: PLAN NR. 5021 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR HØVRINGØY 15.04.10 Høvringøy ligger i Førdesfjorden øst for Fosen. Det bor ingen fastboende på

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 22.02.17 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum

Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum Erfaring fra Workshop og bruk av GIS i Gjerdrum Erfaring fra workshop Data fangst: Hva er aktuelt for en workshop samling? Quadri data: høyde, tekst, veg, AR5, bygg, dmk, eiendom, plan, ledningsnett(el,

Detaljer

Planprogram for Skjemstadaunet hytteområde, Inderøy kommune

Planprogram for Skjemstadaunet hytteområde, Inderøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 1. Innledning... 2 Forord... 2 1.2 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.3 Overordnede føringer... 3 2. Beskrivelse av dagens situasjon... 3 3. Beskrivelse

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

På gnr. 68/1 på Reipå foreslås følgende endringer i kommuneplanens

På gnr. 68/1 på Reipå foreslås følgende endringer i kommuneplanens REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR MELØY 2012 2013 OVERSIKT OVER SKRIFTLIGE INNSPILL Vurdert av planutvalget i møter 25.10 og 08.11.2012, ajourført 18.02.2013 Vår ref. 12/343 Nr Adressat Innspill/merknad Planutvalgets

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2008-2019 BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedtatt i Karmøy kommunestyre 19.06.07. PLANKRAV. (Bestemmelse til 20-4, 2.ledd bokstav a). 1. Innenfor arealer

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE. Planområde. Leknes. Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes

REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE. Planområde. Leknes. Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes 2011 REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE Planområde Leknes Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes 19.09.2011 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Strømmen (PlanID 001-2010-1860)

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset»

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning 29.04.13 Rullering av kommuneplanens arealdel for Herad og Nordre Spind Private områdeønsker Politiske rammeavklaringer og administrasjonens vurdering og skisse til mulig løsning Lokalisering av private

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 16/2566-15 24.03.2017 Områderegulering for Brekstadbukta næringsområde i Ørland kommune - avgjørelse

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR MELØY 2013-2025 EGENGODKJENNING AV AREALDELEN OG SAMFUNNSDELEN.

SAKSFRAMLEGG REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR MELØY 2013-2025 EGENGODKJENNING AV AREALDELEN OG SAMFUNNSDELEN. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/343 REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR MELØY 2013-2025 EGENGODKJENNING AV AREALDELEN OG SAMFUNNSDELEN. Rådmannens innstilling: 1. Det vises

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer