PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING PPU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING PPU"

Transkript

1 SIDE 260 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING PPU De som har 3-årig fagutdanning, cand.mag.grad eller høgere grad (hovedfag) og som vil søke fast tilsetting i grunnskolen (fra 5. trinn) eller i den videregående skolen, må gjennomføre en praktisk-pedagogisk utdanning PPU. Fra og med høstsemesteret 1998 har departementet bestemt at en ny, felles nasjonal rammeplan for PPU skal legges til grunn for lokal studiemodell og studieplaner ved universiteter og høgskoler. Etter vedtak i Kollegiet, NTNU, 15. juni 1998 ( K-sak 127/98) som godkjente studieplanene for det nye ettårige (20 vt.) praktisk-pedagogiske studiet, organiseres det som følger: Det ettårige PPU-studiet består som normalordning av to helhetlige PPUsemestre, PPU1 (høst) og PPU2 (vår). Begge PPU-semestrene kan inngå i graden. PPU1 gjennomføres som et samlet, heltids PPU-semester innenfor gradsstudiet, når studentene har gjennomført fagstudier på minst 20 vt. i hvert av to fag eller godkjent fagutdanning i yrkesfag PPU2 gjennomføres som et samlet, heltids PPU-semester, som også kan gå inn som en del av c.m.graden. PPU2 gjennomføres etter gjennomført PPU1 som siste semester innenfor gradsstudiet, eller etter gradsstudiet. PPU1 og PPU2 gjennomføres med lik fordeling (2 x 10 vt.) på fagdidaktikk og pedagogikk. Fagdidaktikk-komponenten fordeles med 2,5 vt. pr fag i PPU1, gitt ved faginstituttene, og tilsvarende for PPU2, gitt ved Program for lærerutdanning (PLU), som også gir undervisning i pedagogikk (5 vt.) både i PPU1 og PPU2. Praksis organiseres i henhold til nasjonale rammeplankrav og fordeles med 5 uker på PPU1 og 7 uker på PPU 2 For studenter innenfor siv.ing.- og siv. ark.-utdanning og studenter opptatt ved det særskilte lærerutdanningsprogrammet PLUR (program for lærerutdanning i realfag) er det vedtatt en egen fleksibel ordning og organisering av PPU-tilbudet.

2 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU SIDE 261 PPU1 10 vekttall PPU1 tas i høstsemesteret som et samlet semester når studenten har gjennomført godkjente fagstudier på minst 20 vt. (grunnfag/godkjent emnegruppe) i hvert av 2 fag. PPU1 består av 3 deler: fagdidaktikk i fagstudiene. Til sammen 5 vekttall fordelt likt på 2 fag. pedagogikk (PPPED1) 5 vekttall. praksis, 5 uker, fordelt over 6 uker. Observasjonspraksis og individuell praksis/ parpraksis i de to undervisningsfagene. Studenter med siv.ing.-/siv.ark.utdanning og studenter tatt opp på det særskilte lærerutdanningsprogrammet PLUR kan ta PPU1 over flere semester. Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til PLU. Pensumlister i fagdidaktikk fås ved det enkelte institutt. Pensumliste i pedagogikk og de faglige fordypningsemnene fås ved Program for lærerutdanning. PEDAGOGIKK PPPED1 5 vekttall Spørsmål knyttet til læring, undervisning, oppdragelse og sosialisering er sentrale problemstillinger innenfor pedagogikkfaget. Faget kan bidra til å gi økt innsikt i og forståelse av hvordan barn, unge og voksne tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom et samspill med sine omgivelser. Pedagogikkfaget kan framstå som deskriptivt og analytisk ved å beskrive og analysere det som skjer innenfor ulike arbeidsområder, og det kan også framstå som normativt ved å forsøke å foreskrive hvordan undervisning og oppdragelse kan eller bør foregå for å realisere gitte mål. Generelt er pedagogikkfaget verdi-, kultur- og samfunnsorientert, og tilknytningen til praksisfeltet er sterk. Deldisiplinen didaktikk har derfor en sentral plass innenfor faget. Didaktiske spørsmål knyttet til læring og undervisning er i en slik tilnærming et forankringspunkt i forhold til mer generelle pedagogiske spørsmål. Forhold som gjelder elevenes utvikling og sosialisering, skolens mandat og verdigrunnlag, forhold skole-heim-samfunn, ulike læringskulturer og yrkesetiske problemstillinger vil i pedagogikkundervisningen knyttes an til utfordringer i lærerens daglige virksomhet. Mer grunnleggende teortiske perspektiver skal knyttes til og ha relevans for yrkesutøvelsen som lærer. Faget i lærerutdanningen er derfor strukturer etter noen sentrale funksjonsområder i læreryrket. I pedagogikken i PPU 1 blir følgende sentrale målområder spesielt vektlagt i

3 SIDE 262 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU undervisningen: Læring og utvikling Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring Organisering og ledelse av læring Etikk og yrkesidentitet Det forutsettes at tilpasset opplæring inngår i det konkrete arbeidet med alle målområdene. Deler av dette pedagogikk-kurset er obligatorisk. Det kreves minst 80 % tilstedeværelse i de obligatoriske delene for å få gå opp til eksamen. FAGDIDAKTIKK SV GEO 091 Fagdidaktikk i geografi (Teacher Education in Geography) Vekttall: 2,5 Varighet: 1 semester Forelesninger: Inntil 2 timer pr. uke Eksamenskrav: Gjennomført praksis i skolen Forkunnskapskrav: Grunnfag i geografi Eksamen: Skriftlig 4 timer Fagdidaktikk i geografi, SV GEO 091, er en del av PPU studiet, PPU 1. PPU 1 gjennomføres i utgangspunktet som et heltids PPU-semester innenfor gradsstudiet etter at det er gjennomført fageksamen på minst 20 vekttall. Fagdidaktikk i geografi inkluderer både teori og praksis. Kurset behandler didaktiske spørsmål i geografi, både som forskningsfag, studiefag og skolefag. Kurset vil belyse sammenhengen mellom geografi som vitenskap, som studiefag på universitetet og som skolefag. Hovedvekten legges imidlertid på skolefagets didaktikk. En egen studieplan er utarbeidet. Fagdidtaktikk i geografi vil legge vekt på arbeidsmetoder og praktiskpedagogiske ferdigheter. I PPU 1 som heltidsstudium skal det gjennomføres 5 ukers obligatorisk praksis i skolen. Undervisningen i SV GEO 091 vil i hovedsak være felles med SV GEO 001.

4 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU SIDE 263 SV IDR 091 Fagdidaktikk i idrett (Didactics in Sports) Vekttall: 2,5 Varighet: 1 semester (høst). Undervisning: 100 t. kurs Feltkurs: 3 dg. friluftsliv Eksamenskrav: Godkjent egenferdighet og minst 80% deltakelse i obligatorisk del av undervisningen. Godkjent obligatorisk praksis. Forkunnskapskrav: Grunnfag i idrettsvitenskap Eksamen: 4t. skriftlig prøve. Frister: Se oppslag. Emnet legger hovedvekten på de deler av fagdidaktikken som omhandler undervisnings- og læringssituasjonen i kroppsøving og idrettsfag. Målområder: Fagets egenart, utvikling og legitimering; planarbeid; tilrettelegging og gjennomføring av undervisning og læring; vurdering og veiledning; forsøks- og utviklingsarbeid. SV PSY 091 Fagdidaktikk i psykologi (Didactics in Psychology) Vekttall: 2,5 Varighet: 1 semester (høst). Undervisning: Forelesninger og øvinger inntil 3 timer pr. uke Eksamenskrav: Fageksamen på 20 vekttall psykologi, pedagogikk eller tilsvarende før oppmelding til SV PSY 091. Eksamen: 4 timers skriftlig prøve eller forskningsrapport. Dersom studenten velger prosjektrapport i første del av fagdidaktikk psykologi må studenten ta skriftlig prøve i påbygningsstudiet - og omvendt. Emnet er instituttets tilbud i den 1. delen av den praktisk pedagogiske utdanningen. Studenter med fageksamen 20 vekttall pedagogikk må også ta SV PSY 091 om de ønsker å benytte emnet som en del av PPU1 (1-årig praktisk pedagogisk studium). Det inngår 4 ukers praksis i skolen samt en del øvelser. I tillegg skal studentene gjennomføre en pedagogisk øvelse(både i første og annen del av studiet). Emnet er også et tilbud til studenter som er interessert i praktisk anvendelse av teori og empiri fra læringsforskningen og andre deler av psykologisk forskning som er relevant for læringsproblemer i skole-, yrkes- og dagligliv. Emnet drøfter forutsetningene for læring og hvordan den enkelte kan ta ansvar for egen læring gjennom forståelse av sin egen oppgave i prosessen.

5 SIDE 264 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU SV SA 091 Fagdidaktikk i sosialt arbeid (Didactics of Social Work) Vekttall: 2,5 Varighet: 1 semester (høst). Undervisning: 6-8 konsentrerte dager fordelt over 2-3 uker Forkunnskapskrav: 3-årig sosial- eller helsefaglig høyskoleutdanning Eksamenskrav: gjennomført 5 ukers praksis i PPU 1 Eksamen: skriftlig, 5 timer. Emnet er beregnet på studenter med en utdanning i sosial- og helsefag. Studiet i fagdidaktikk skal utvikle ferdigheter og kunnskaper for arbeid i grunnskolen, den videregående skolen og høgskoler med sosial- og helsefaglig utdanning, opplæringsoppgaver så vel som praktisk utøvelse av opplæringsoppdrag innenfor sosial- og helsearbeidernes yrkesfelt. Hovedemner i undervisningen er - fagdidaktiske perspektiver knyttet til velferdssamfunnet og omsorgsbegrepet - læreplanarbeid - tilrettelegging og gjennomføring av undervisning og veiledning - vurdering - forsknings- og utviklingsarbeid. Begrepet sosialt arbeid er å finne i Læreplanverket for grunnskolen og studieretninger i videregående skole. Den fagforståelsen som ligger til grunn for læreplaner vil stå sentralt i undervisningen, sammen med en analyse av fagets logikk slik den ligger til grunn for en fagdidaktisk refleksjon. En vil legge vekt på problemstillinger knyttet til mellommenneskelig samhandling i dagliglivet og i forbindelse med yrkesutøvelse. SV SØ 091 Fagdidaktikk i sosialøkonomi (Teaching Economics) Vekttall: 2,5 Varighet: 1 semester (høst). Undervisning: 2 t. forelesning. Forkunnskapskrav: Alle fire emneeksamener til fageksamen på 20 vekttall eller tilsvarende må være bestått før oppmelding til SV SØ 091. Eksamen: 4 timers skriftlig prøve. Eksamensdagene finnes i egen tabell bakerst i boka. Studieplaner for lærerutdanning er under revisjon. Det tas derfor forbehold om dette emnet undervises i studieåret 1998/99. Endelig studieplan vil foreligge senest ved semesterstart Ta kontakt med studieveileder for nærmere informasjon.

6 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU SIDE 265 Emnet gir innføring i sosialøkonomifagets utvikling i et historisk perspektiv, fagets vitenskapssyn, ideologi og verdigrunnlag, fagets framstillingsformer, begreper og modellbruk der formidlingsaspektet står sentralt. Fagets anvendelse i økonomisk politikk og planlegging belyses, samt fagets plass og begrunnelse innenfor utdanningssystemet. SV SOS 091 Fagdidaktikk i samfunnskunnskap, sosiologi og statsvitenskap (Didactics in Social Science, Socielogy and Political Science) Vekttall: 2,5 Varighet: Forkunnskapskrav: Eksamen: 1 semester (høst). Fageksamen 20-vt. sosiologi, samfunnskunnskap eller statsvitenskap. Det gis anledning til å avlegge eksamen i emnet i det samme semester som fageksamen 20-vt. fullføres. 4 timers skriftlig prøve. Emnet tar sikte på å gi studentene en innføring i sammenhengen mellom fagets særtrekk og struktur og de krav og utfordringer som er forbundet med fagets formidling og anvendelse i samfunnet. Målet med emnet er også å gi studentene innsikt og øvelse i kritisk analyse av sammenhengen mellom forskningsfag, studiefag og skolefag. Videre er det et mål å anvende kunnskaper fra forsknings- og studiefaget som støtte i utøvelse av lærerarbeid og i forhold til bevisstgjøring i lærerrollen. EKSAMEN PPU1 Fagdidaktikk: Opplysninger om eksamensordningen i fagdidaktikk fins i studieplanen for hvert enkelt emne og ligger under ansvarsområdet til det institutt/fakultet som har det faglige ansvaret for faget. Inst. for byggekunst, Fak. for arkitektur, plan og billedkunst har ansvaret for fagdidaktikk i formgivingsfag. Unntak er: Faglige fordypn.emner: Klassemiljø og sosiale pros./datamaskinen i undervisningen. Ansvarlig: Program for lærerutdanning, - 4t skriftlig eksamen. Pedagogikk: 4 skriftlige arbeider legges til grunn for vurdering og karaktergiving i pedagogikk: Observasjonsrapport Bygger på studentens egne observasjoner i en klasse og fokuserer på sosial in-

7 SIDE 266 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU teraksjon. Rapporten må gjøre rede for både den faglige og sosiale konteksten for observasjonene. Ca. 5 maskinskrevne sider. Klassestyrerrollen Beskrivelse av klassestyrerrollen og hvordan denne gis muligheter/ begrensninger gjennom det mandat som er gitt ved den aktuelle skolen. Baseres på samtale med en eller flere klassestyrere, observasjon på møter o.l. Ca. 5 maskinskrevne sider. Praksisoppsummering Oppsummering av studentens egen skolepraksis i PPU1 og skal ende opp i konkrete utviklingsmål for studenten i neste praksisperiode (PPU2). Målsettingen er å bevisstgjøre studenten på sin egen profesjonelle utvikling, se egne sterke og svake sider, og ut fra dette planlegge kursen og legge til rette for god progresjon i sine praksisperioder i PPU1 og PPU2. Ca. 5 maskinskrevne sider. Avsluttende semesteroppgave Oppgaven tar utgangspunkt i en eller flere av deldokumentene (I-III). Valg av tema skal begrunnes og det skal formuleres en problemstilling for oppgaven som må ha klar pedagogisk/didaktisk relevans maskinskrevne sider. Praksis: Praksis vurderes av veileder i skolen og faglærer fra PLU ved praksisperiodens slutt. Karakteren»bestått» eller»ikke bestått» benyttes ved vurderingen av praktisk lærerdyktighet. PPU2 10 vekttall PPU2 går i vårsemestrene. Studiet gjennomføres etter PPU1 som et heltids PPU-semester og utgjør siste semester innen gradsstudiene. PPU2 kan også tas etter fullført c.m.grad eller etter fullført hovedfag. Hele studiet tas ved Program for lærerutdanning og består av 3 deler: fagdidaktikk i fagstudiene. Til sammen 5 vekttall fordelt likt på 2 fag. Fagdidaktikken bygger videre på fagdidaktikken i PPU1 og må altså tas i de samme 2 fagene. pedagogikk (PPPED2) 5 vekttall bygger på pedagogikken i PPU1. praksis, 7 uker fordelt over 8 uker. Individuell praksis/parpraksis i de to undervisningsfagene man tar fagdidaktikk i og har hatt praksis i i PPU1. Pensumliste for PPU2 fås hos Tapir bokhandel eller ved Program for lærerutdanning.

8 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU SIDE 267 PEDAGOGIKK I PPU2 PPPED2 5 vekttall Spørsmål knyttet til læring, undervisning, oppdragelse og sosialisering er sentrale problemstillinger innenfor pedagogikkfaget. Faget kan bidra til å gi økt innsikt i og forståelse av hvordan barn, unge og voksne tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom et samspill med sine omgivelser. Pedagogikkfaget kan framstå som deskriptivt og analytisk ved å beskrive og analysere det som skjer innenfor ulike arbeidsområder, og det kan også framstå som normativt ved å forsøke å foreskrive hvordan undervisning og oppdragelse kan eller bør foregå for å realisere gitte mål. Generelt er pedagogikkfaget verdi-, kultur- og samfunnsorientert, og tilknytningen til praksisfeltet er sterk. Didaktikk har derfor en sentral plass innenfor faget. Didaktiske spørsmål knyttet til læring og undervisning er i en slik tilnærming et forankringspunkt i forhold til mer generelle pedagogiske spørsmål. Forhold som gjelder elevenes utvikling og sosialisering, skolens mandat og verdigrunnlag, forhold skole-heim-samfunn, ulike læringskulturer og yrkesetiske problemstillinger vil i pedagogikk-undervisningen knyttes an til utfordringer i lærerens daglige virksomhet. Mer grunnleggende teoretiske perspektiver skal knyttes til og ha relevans for yrkesutøvelsen som lærer. Faget i lærerutdanningen er derfor strukturert etter noen sentrale funksjonsområder i læreryrket. I pedagogikken i PPU2 blir følgende sentrale målområder spesielt vektlagt i undervisningen: Samfunnsoppgaver og verdigrunnlag Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring Organisering og ledelse av læring Forsøks- og utviklingsarbeid Etikk og yrkesidentitet Deler av pedagogikk-kurset er obligatorisk. Det kreves minst 80 % tilstedeværelse i de obligatoriske delene for å få gå opp til eksamen. Det obligatoriske fellesemnet i pedagogikk/fagdidaktikk,»prosjektarbeid», teller med som obligatorisk emne i PPPED2. FAGDIDAKTIKK I PPU2 Undervisningen i alle fagdidaktikk-emnene i PPU 2 blir gitt ved PLU. Alle studentene må ta fagdidaktiske kurs i de to fagene (på minst 20 vt. hver) som dannet grunnlag for opptaket til PPU1. Det er en forutsetning at disse fagene gir undervisningskompetanse for tilsetting som lærer i tilsvarende skolefag i

9 SIDE 268 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU skoleverket. I PPU 2 følger studentene undervisningen i fagdidaktikk i de samme to fagene. Studentene er selv ansvarlige for at de følger rett kurs i fagdidaktikk. Er du i tvil om hvilke fagdidaktiske kurs du skal følge, ta snarest kontakt med personalet ved Program for lærerutdanning. NB! Studenten skal ta fagdidaktisk kurs og ha praksis i de samme fagene! Pedagogikk/psykologi: Studenter som har pedagogikk som ett av sine 2 undervisningsfag må følge fagdidaktisk kurs i psykologi. Økonomisk/administrativ utdanning: Studenter fra høgskolesystemet må ha minst 2 års studium for å få kompetanse i bedriftsøkonomi. Ettfagsstudenter Noen få studenter - for eksempel noen realister, sivilingeniører, sivilarkitekter, kunstfagstudenter og visse typer faglærere - har bare ett undervisningsfag. Disse må da ta et faglig fordypningsemne på 2,5 vt i tillegg til sitt ene fagdidaktikk-kurs både i PPU1 og PPU2 for totalt å tilfredsstille kravet om 10 vt. i hver PPU-enhet. Det tilbys 2 faglige fordypningsemner: Klassemiljø og sosiale prosesser - PPKLSOSPROS2 2 ½ vt Eksamen:4 t skriftlig Kurset skal gi studentene: en innføring i begreper og teorier knyttet til holdningsdannelse, og sosialt samspill i grupper kunnskap om gruppeprosesser, f.eks. sosiale roller, sosial støtte, gruppepress og utstøting, trening i å tilrettelegge en læringssituasjon der elevene er aktive deltakere i forhold til å konstruere egen kunnskap og å inngå i positive sosiale relasjoner. Litteraturen og undervisningen vil dekke sentrale tema som: Kommunikasjon: Hva er kommunikasjon? Karakteristiske trekk ved kommunikasjon i klasserommet. Holdninger: Holdningsdannelse. Attribusjon. Fordommer. Normer: Ulike typer av normer. Normformidling i skolen. Konformitet og individualitet. Sosial kompetanse: Sosialt samspill og sosiale relasjoner. Tilrettelegging for læring av sosiale ferdigheter.

10 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU SIDE 269 Konflikter: Forebygging og løsning. Datamaskinen i undervisning PPDATAMUND2 2 ½ vt Eksamen:4 t skriftlig Kurset kan deles i følgende hovedemner: Datamaskinens organisering Bruk av multimedia Bruk av Internett Emnets innhold forutsetter aktiv bruk av PC, multimedia og Internett. En del av forelesningene vil foregå i laboratoriemiljø ved en kombinasjon av demonstrasjon, dialog og studentaktivitet. Denne kombinerte undervisningsformen vil samtidig fungere som en modell for anvendelse som det også er mulig å ta i bruk i vanlig skoleundervisning. Mye av arbeidet til studentene vil bestå av aktiviteter på datalab. Fagdidaktikk i forming, kunst og håndverk PPFORMGIV2 2 ½ vt Faget har sin basis i håndverk, bildekunst, kunsthåndverk, fomgiving, design, film, arkitektur og kunsthistorie. Faget er en nyskapning etter Grunnskolereform I videregående opplæring ble formgivingsfaget opprettet ved Reform 94. I grunnkurs formgivingsfag danner fagene tegning, form og farge og kunst- og kulturhistorie basis for spesialiseringer i de videregående kursene (VK I og VK II). Det fagdidaktiske studie-emnet er vinklet mot arbeid/læring i faget både i grunnskolen og i videregående opplæring. Det legges vekt på følgende hovedområder: 1) Fagområdets historie og samfunnsmessige betydning Fagområdets historie viser hvilken betydning formgiving, kunst og håndverk har hatt for utviklingen av vårt samfunn både teknisk og estetisk. Dette og kjennskap til dagens bruk av produkter og bilder danner bakgrunn for refleksjoner i forhold til fagområdets betydning i opplæringssystemet. Datateknologiens plass i samfunnet er et sentralt drøftingstema i forhold til fagområdets og skolefagets utvikling. 2) Læreplananalyse, fagområdets utvikling innen skolesystemet Gjennom læreplananalysen vil fagområdets prioriteringer, idegrunnlag og satsning bli synliggjort, og det vil bli lagt vekt på å vise fagområdets plass både innen allmenndannelsen og som et profesjonsstudium.

11 SIDE 270 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU 3) Undervisning, tilrettelegging og vurdering Veiledning og tilrettelegging for elevers læringsarbeid i forbindelse med elevers eget praktiske arbeid står sentralt. Studentene må tilegne seg ferdigheter i forhold til planlegging, begrunnelse, gjennomføring, veiledning, instruksjon, refleksjon og fornyelse som utgangspunkt for undervisning og læring. 4) Formidling, læremidler og IT Video, CD-rom og satellittoverførte TV-sendinger har sprengt grensene for hva som tidligere har vært mulige formidlingsformer og setter visuell kommunikasjon i sentrum. Det vil her bli satt et kritisk søkelys på muligheter og begrensninger i denne sammenheng og i forhold til diskusjoner om utviklingen innen fagområdet. 5) Miljø og etikk Dette målområdet skal synliggjøre problemfeltet mellom formgivingsfagenes materialitet og en økologisk bærekraftig utvikling. Å formidle en forståelse av viktigheten av å ta vare på livsgrunnlaget for menneskets utfoldelse, samt betydningen av ikke å ødelegge det stemningsrommet naturen selv byr fram, er et etisk ansvar og bør stå sentralt i arbeid og opplæring i formgiving, kunst og håndverk. 6) Forsknings- og utviklingsarbeid - (FoU) Forsknings- og utviklingsarbeid er en viktig forutsetning for utvikling av fagområdet, og studentene skal stimuleres til nytenking og utvikling av fagområdet i undervisningen. Utviklingsarbeidet kan skje på flere nivå, fra den enkle utprøving til vitenskapelige arbeider. Geografi fagdidaktikk PPGEO2 2 ½ vt Geografi er et syntesefag som henter stoff både fra naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige disipliner for å sette faget sammen med tanke på helhetlig forståelse. I grunnskolen inngår faget i skolefaget samfunnsfag sammen med historie og sanfunnskunnskap, men delfagene trer tydeligere fram f.o.m. mellomtrinnet. I videregående skole står de tre fagene fram som egne, frittstående fag. For beskrivelse av geografi fagdidaktikk sitt generelle innhold, - se innledende avsnitt under Historie fagdidaktikk ovenfor. Følgende målområder inngår i studiet: 1) Fagets egenart, utvikling og legitimering Her gjennomgås undervisningen i geografifaget sett i forhold til

12 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU SIDE 271 elevenes alderstrinn og utviklingsnivå. Videre drøftes samordningen mellom de ulike samfunnsfagene og geografifagets plass i samfunnsfagundervisningen som helhet. 2) Læreplanverket som styringsdokument Vurdering og analyse av praksis i klasserommet, samt valg og bruk av læremidler og undervisningsopplegg, sett i forhold til målene i læreplanene i skolen står sentralt. 3) Arbeidsformer og praktisk-pedagogiske ferdigheter Å kunne planlegge, organisere og vurdere ulike undervisningsmetoder, både i og utenfor klasserommet, vurdere bruk av IKT i undervisningen, ha innsikt i metoder for tilpasset opplæring og å kunne reflektere over egen undervisningspraksis er hovedinnholdet under dette målområdet. 4) Vurdering og veiledning Her skal studentene kunne drøfte forholdet mellom mål, arbeidsformer, læremidler og veilednings- og vurderingsformer i faget. 5) Analyse og kritisk refleksjon over fagdidaktiske problemstillinger Det legges her vekt på kritisk refleksjon over geografifagets relevans i forhold til dagens og morgendagens samfunn, samt dette og andre samfunnsfags betydning, også med henblikk på forskning og på internasjonal utvikling av undervisningsmetoder i faget. Idrett fagdidaktikk PPIDR2 2 ½ vt I praktisk-pedagogisk utdanning er det fagdidaktikkens oppgave bl.a. å knytte den kompetansen studentene har fra idrettsfaglige studier sammen med pedagogisk og idrettspedagogisk kompetanse, herunder gi forståelse av sammenheng mellom praksis og teori og gi studentene en innføring i deres framtidige profesjon som lærere i kroppsøving/idrettsfag. Det legges vekt på følgende målområder: 1) Planarbeid Her vektlegges opplæring i å analysere og vurdere de aktuelle plandokumenter, og prosessen fra offentlige planer til lærerens egne undervisningsplaner. 2) Tilrettelegging og gjennomføring av opplæring Studentene skal tilegne seg ferdigheter i å organisere ulikt lærestoff og bruke ulike undervisningsprinsipper og hjelpemidler, også med henb-

13 SIDE 272 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU likk på særskilt tilrettelagt opplæring for den enkelte elev, og det skal fokuseres på elevers forkjellige kulturelle bakgrunn og identitet. 3) Vurdering og veiledning Studentene vil få kunnskap om, erfaring med og trening i refleksjon om vurdering og veiledning, som er viktige faktorer i arbeidet med å sikre et godt og likeverdig opplærings-tilbud for alle. 4) Forsøks- og utviklingsarbeid Innsikt i og motivasjon for å delta i forsøks- og utviklingsarbeid er viktige innholdskomponenter, og er nødvendig både for egen faglig-pedagogisk utvikling og for å kunne bidra til slik utvikling i opplæringssektoren. Pedagogikk fagdidaktikk Studenter som har pedagogikk i fagkretsen følger undervisningen i psykologi. Se planen for psykologi og sosialpedagogisk arbeid fagdidaktikk nedenfor. Psykologi og sosialpedagogisk arbeid fagdidaktikk - PPPSY2-2 1/2 vt Studiet er primært rettet inn mot studenter som har psykologi, pedagogikk og/eller spesialpedagogikk i fagkretsen. Studiet tar sikte på å gi studentene forutsetninger for å kunne bygge opp gode læringsmiljø for elever som tar psykologi som fag i skolen. Hovedemner som tas opp, er: 1) Psykologi som skolefag sett både i forhold til fagets egenart og forskning og i forhold til skolens overordnede mål. 2) Fagets innhold: Dette gjelder særlig hvordan en, gjennom valg av innhold, kan ivareta både ønsket om å gi en generell orientering i faget og samtidig den fordypelse som er nødvendig, for å bli interessert i faget og kunne vurdere det. Likeså er det viktig å velge emner som både knytter faget til problemer og erfaringer som elevene kan gjenkjenne, og som samtidig bygger på forskning i faget. 3)Fagets varierte arbeidsmåter vil måtte reflektere også arbeidet med faget i skolen. Det er viktig at den enkelte lærer og klasse i samarbeid får

14 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU SIDE 273 anledning til å legge opp arbeidet slik at de i størst mulig grad kan følge sine interesser gjennom f.eks. prosjektarbeid. 4)Materielle og organisatoriske forutsetninger for å kunne gjennomføre gode læringsopplegg i psykologi. Som det framgår ovenfor, vil slike opplegg kunne kreve både utstyr til øvinger og demonstrasjoner og stille krav til rom og timeplan. 5) Læringsmiljøets sosiale ramme. Som i andre fag vil gode læringsopplegg i psykologi kreve oppmerksomhet om personlige og sosiale forhold som kan innvirke på elevens arbeidssituasjon. Dette gjelder f.eks. individuelle forskjeller i læremåter, lærevansker og spesialpedagogiske problemer. Sosialøkonomi fagdidaktikk PPSØ2 2 ½ vt Følgende innhold vektlegges: Kurset skal gi en oversikt over sosialøkonomifagets stilling i den videregående skolen og de gjeldende fagplaner. Sentrale sider ved den konkrete undervisningssituasjonen i faget som en vil møte i skolen, vil bli belyst. Her vil vekten bli lagt på spørsmål om hva i faget som skal formidles, hvordan formidlingen kan/bør skje med sikte på kunnskapstilegnelse og faglig innsikt innenfor de rammer som eksisterer, valg og vurdering av læremidler, målrealisering og evalueringsformer. Ved at undervisningen går parallelt med praksisdelen, vil det bli gitt rom for drøfting av konkrete problemer studentene møter i egen praksis. Sosiologi, statsvitensk., samfunnskunnsk., sosialantrop. fagdidaktikk PPSAM2 2 ½ vt De nevnte samfunnsvitenskapelige fagtilbudene gir faglig undervisningskompetanse for undervisning i samfunnskunnskap (videregående opplæring) og samfunnsfag (grunnskolen). Det blir lagt vekt på: at fagdisiplinene i samfunnsfagene har et felles utgangspunkt i studiet av menneske og samfunn i fortid, nåtid og framtid å føre studentene fra studiefag til skolefag å legge til rette for et fruktbart møte mellom skolefagene, elevene og samfunnet.

15 SIDE 274 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU Det legges vekt på følgende målområder: 1) Fagets egenart, utvikling og legitimering Kjennskap til fagets historie og fagets plass i samfunnsfagundervisningen som helhet står sentralt. 2) Læreplanverket som styringsdokument Emnet skal gi kunnskap om læreplanene som rettleder i praktisk undervisning, og gi studentene opplæring i å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsopplegg som ivaretar læreplanenes mål og prinsipper. 3) Arbeidsformer og praktisk-pedagogiske ferdigheter Studentene skal kunne vurdere og bruke ulike arbeidsformer og metoder, herunder metoder for tilpasset opplæring, vurdere lærestoff og ulike lærebøker og kjenne til bruk av IKT i undervisningen i faget. 4) Vurdering og veiledning Studentene skal gis kjennskap til ulike veilednings- og vurderingsformer i faget og få kunnskap om skillet mellom kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål i samfunnskunnskap, og hvordan man kan trekke elevene med i vurderingsarbeidet. 5) Analyse og kritisk refleksjon over fagdidaktiske problemstillinger Studentene skal kunne reflektere over samfunnskunnskapsfagets relevans i forhold til dagens og morgendagens samfunn, og få et grunnlag for å kunne delta i forsøks- og utviklings-prosjekter. Helse- og sosialfag fagdidaktikk PPHLSA2 2 ½ vt Hovedemner er: studieretning for helse- og sosialfag i videregående skole, bakgrunn, historikk, utvikling læreplan for helsefag elevgrunnlaget undervisningsformer lærestoff og læremidler planlegging og gjennomføring av undervisning evaluering skriving av semesteroppgave

16 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU SIDE 275 Bedriftsøkonomi fagdidaktikk PPBEDØK2 2 ½ vt Hovedemner er: karakteristiske trekk ved faget legitimering av faget læreplaner: mål, innhold, arbeidsmåter, lærestoff, evaluering undervisningsprinsipper utviklingsperspektiver EKSAMEN PPU2 Til grunn for evaluering av praktisk-pedagogisk utdanning, PPU2, ligger en 3-delt dokumentsamling, som består av følgende deler: Fagdidaktikk, fag 1 (2 ½ vekttall): I fagdidaktikk, fag 1, skrives en individuell semesteroppgave på sider. Oppgaven skal drøfte planlegging, gjennomføring og vurdering av et undervisningsopplegg knyttet til studentens skolepraksis i fag 1, og skal benytte relevant teori både fra fagdidaktikk og pedagogikk. Oppgaven sensureres av fagdidaktikklærer i fag 1 og ekstern sensor, og gis separat karakter etter universitetets skala. Fagdidaktikk, fag 2 (2 ½ vekttall): I fagdidaktikk, fag 2, skrives en individuell semesteroppgave eller et essay på sider. Denne oppgaven skal ha en problemstilling som er knyttet til målområdene for fag 2, og drøfte denne problemstillingen i lys av fagdidaktisk og pedagogisk teori. Oppgaven sensureres av fagdidaktikklærer i fag 2 og ekstern sensor, og gis separat karakter etter universitetets skala. Pedagogikk (5 vekttall): I pedagogikk skrives en individuell semesteroppgave på sider. Oppgaven skal ha en problemstilling som er knyttet til målområdene for pedagogikkfaget, og drøfte nærmere spesifiserte utfordringer innenfor lærerprofesjonen. Pedagogikkdelen sensureres av faglærer i pedagogikk og ekstern sensor, og gis separat karakter etter universitets skala. vurderingsgrunnlaget i pedagogikkdelen består av 3 deler: den individuelle semesteroppgaven i pedagogikk (50%), og de to oppgavene i fagdidaktikk (25+25%). I vurderingen av de to fagdidaktikkoppgavene legges særlig vekt på hvordan studentene benytter pedagogisk teori, og hvordan denne teorien bidrar til helhet i oppgavene. Praksis: Praksis vurderes av veileder i skolen og faglærer fra PLU ved praksisperiodens

17 SIDE 276 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU slutt. Karakteren»bestått» eller»ikke bestått» benyttes ved vurderingen av praktisk lærerdyktighet. Ettfagsstudenter Ettfagsstudenter skal ta et faglig fordypningsemne som del av PPU2. Disse melder seg opp til skriftlig eksamen i det aktuelle fordypningsemnet (4 t eksamen). Vurderingsgrunnlaget i pedagogikk for disse studentene blir slik: Den individuelle pedagogikkoppgaven teller 75% og den individuelle semesteroppgaven i studentens ene fag teller 25%. GENERELLE FRITAK Studenter som har minst 5 års undervisningstjeneste i full stilling i skolen etter fullført fagutdanning kan, etter søknad til Program for lærerutdanning, fritas for praksis dersom de er i en undervisningsstilling de semestrene de tar PPU. Det endelige fritaket blir imidlertid ikke gitt før en representant fra Program for lærerutdanning (PLU) har observert og vurdert studenten i sin undervisningsstilling i fagene og evaluert/godkjent undervisningen. Tidligere utdanning i pedagogikk (grunnfag, mellomfag eller hovedfag) gir ikke lenger adgang til å søke fritak for undervisning og eksamen i pedagogikk i PPU1 (PPPED1-5 vt). Kun studenter som allerede har fått innvilget fritak for emnet PT1 (4 vt) får fritak for eksamen i pedagogikk i PPU1 (PPPED1-5 vt), men må delta i de obligatoriske timene i det nye pedagogikk-emnet. De obligatoriske timene er markert med stjerne i undervisningsplanen/ timeplanen for pedagogikk-emnet. OVERGANGSORDNINGER PPU 1 De som har tatt et fagdidaktikkemne i PPU del I etter gammel ordning, vil kunne tas opp til resten av PPU 1 et senere semester, og få fritak for dette emnet, uten formell tidsbegrensning. De som har tatt emnet PT1, Pedagogisk teori, i PPU del I etter gammel ordning, vil kunne tas opp til resten av PPU 1 et senere semester uten formell tidsbegrensning, men må delta i de obligatoriske timene i pedagogikk-emnet i PPU1.

18 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU SIDE 277 PPU 2 De som har fullført hele PPU del I etter gammel ordning, kan tas opp til PPU2 på grunnlag av dette siste gang ved opptaket til vårsemesteret PPU 1 og PPU 2 Overgangsordning gjelder normalt ikke for fagdidaktikkemner som var integrert i et grunnfag, som ikke var utskillbare og ikke hadde egen eksamen. Slike emner var godkjent som grunnlag for opptak til PPU2 siste gang ved opptaket til våren Fleksibel PPU for yrkesfag og allmennfag - fjernundervisning Deltids fjernundervisningsbasert lærerutdanning for midlertidig ansatte lærere i skoleverket eller opplæringsinstitusjoner ORGANISERING AV STUDIET Fleksibel PPU er et deltids lærerutdanningstilbud som i stor grad er basert på bruk av informasjonsteknologisk verktøy (Internett). Studiet går over 4 semestre, og organiseres rundt regiongrupper/seminargrupper som er kjernen i undervisningstilbudet. Hvert semester legges det opp til fellessamlinger og regionale samlinger hvor det gis obligatoriske forelesninger og kurs. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i basisgrupper. Veiledning gis individuelt og gruppevis via internett. Veiledet praksis foregår ved studentens egen skole supplert med obligatorisk utplassering ved annen skole. Praksis vurderes av veileder(e) og faglærer fra PLU. INNHOLD Yrkesfag: 10 vekttall pedagogikk 10 vekttall yrkesdidaktikk 12 uker praksis

19 SIDE 278 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU Allmennfag: 10 vekttall pedagogikk 5+5 vekttall fagdidaktikk (i 2 fag) 12 uker praksis FAG: Yrkesfag: Allmennfag: Høsten 1999 vil det bli gitt tilbud om undervisning til studenter med følgende fag: byggfag, elektrofag, helse- og sosialfag, hotell- og næringsmiddelfag, mekaniske fag, naturbruk, tekniske byggfag realfag, norsk, fremmedspråk OPPTAKSKRAV Søkeren må ha yrkesfag: fagutdanning* eller fag-/svennebrev som kan gi undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn eller i videregående skole. allmennfag: cand.mag.grad/siv.ing.-/siv.ark.-utdanning** som inneholder 2 fag som kan gi undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn eller i videregående skole. være ansatt i undervisnings- eller opplæringsstilling. ha tilgang til PC med internett-tilkobling. ha basiskunnskaper i bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Søkere som geografisk hører til regionen mellom Saltfjellet og Sognefjorden vil bli prioritert ved opptak * Søkerne må tilfredsstille kravene til fagutdanning og praksis for undervisning i yrkesteoretiske fag i h.t. Lov om lærerutdanning 23, 24, 25, 26 og 28 (pkt ) og Forskrifter om lærerutdanning - rundskriv F-88/87, F-62/92 og F-68/94. Disse kravene er vanligvis 3- eller 4-årig høgskoleutdanning (ingeniør/teknisk fagskole, syke-/vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf, sosionom, ernærings-/ næringsmiddelkandidat + 2 års praksis, eller fag-/svennbrev/marirtimt sertifikat + 1 års yrkesteoretisk utdanning og 2-4 års relevant praksis. **For søkere med siv.ark.utdanning godtas ett undervisningsfag.

20 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU SIDE 279 OPPSTART OG REGISTRERING Fleksibel PPU starter opp første gang høstsemesteret Studiet organiseres som en deltidsutdanning over 4 semester, med avsluttende eksamen våren Når dette går i trykken er ikke studieplanen for studiet vedtatt ennå. Studieplanen vil bli sluttbehandlet i NTNUs organer i løpet av våren Det er utarbeidet eget søknadsskjema, og søknadsfristen er satt til 15. april. KOSTNADER Det vil påløpe utgifter til reise/overnatting i forbindelse med sentrale og regionale samlinger, samt semesteravgift på 225 kr. Det kan bli aktuelt å betale en egenandel for studiet. Som student ved NTNU oppnår en moderasjon på kommunikasjonsmidler.

6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU)

6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) 6.1 ORGANISERINGEN AV ETTÅRIG PPU (20 VEKTTALL) SIDE 211 6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) De som har 3-årig fagutdanning, cand.mag.-, cand.philol.-, cand.polit.- eller cand.scient-/(cand.real)-eksamen

Detaljer

en praktisk-pedagogisk utdanning PPU.

en praktisk-pedagogisk utdanning PPU. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING SIDE 235 Praktisk-pedagogisk utdanning PPU De som har 3-årig fagutdanning, cand.mag.grad eller høgere grad (hovedfag) og som vil søke fast tilsetting i grunnskolen (fra 5.

Detaljer

6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU)

6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) 6.1 ORGANISERINGEN AV ETTÅRIG PPU (20 VEKTTALL) SIDE 211 6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) De som har 3-årig fagutdanning, cand.mag.-, cand.philol.-, cand.polit.- eller cand.scient-/(cand.real)-eksamen

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD11PH og 1NAD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn

1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn 1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn Emnekode: 1KDD21PH og 1KDD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal gi studentene grunnlag for å undervise i KRL

Detaljer

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk 1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk Emnekode: 1NBD21PH og 1NBD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Beskrives i fagplanen. Læringsutbytte Studiet skal først og fremst

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG SIDE 143 HOVEDFAG Studieplan godkjent av DMMH 19.08.1985 og vedtatt av UNIT/AVH 20.08. 1985, med endringer senest 24. mars 1998. INNLEDNING Hovedfagsstudiet i førskolepedagogikk er et avtalefestet samarbeidstiltak

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Samfunnsfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner hver på 15 sp. Studiet kan tas på fulltid over 2 semestre. Innledning Samfunnsfag

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk 1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk Emnekode: 1FSD21PH og 1FSD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Denne studieplanen omfatter fagdidaktikk i engelsk

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Pedagogikk. 10 vekttall

Pedagogikk. 10 vekttall Pedagogikk 10 vekttall Om pedagogikk Spørsmål knyttet til læring, undervisning, oppdragelse og sosialisering er sentrale problemstillinger innenfor pedagogikkfaget. Faget kan bidra til å gi økt innsikt

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Læreren Eleven Læreren og fellesskapet

Læreren Eleven Læreren og fellesskapet VEDLEGG: I Organisering av Læringsutbyttebeskrivelser (LUBer) Dybde forståelse Dybde Pedagogikk og elevkunnskap: GLU/NGLU/NGLUSS 5-10 (PEL 501, 502 og 503) - studieåret 2015-2016 forståelse DIDAKTIKK DIDAKTIKK

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport 11. JANUAR 2016 Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport Samarbeids- og vurderingsmøte TOSBA/TOS Studieleder Vibeke Bjarnø To grupper i praksis Gammel modell: TOS Markert med «TOS» på tildelingslister

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

STUDIEPLAN I FAG-/YRKESDIDAKTIKK I MEDIER OG KOMMUNIKASJON

STUDIEPLAN I FAG-/YRKESDIDAKTIKK I MEDIER OG KOMMUNIKASJON STUDIEPLAN I FAG-/YRKESDIDAKTIKK I MEDIER OG KOMMUNIKASJON Innledning Om fagområdet medier og kommunikasjon Mediebransjene representerer et av samfunnets største og viktigste arbeidsområder. Mediefeltet

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Temaoversikt PPU og LUR

Temaoversikt PPU og LUR Temaoversikt PPU og LUR 2017-2018 Grønt: Innføringssamlinger med didaktikk og pedagogikk Blått: Didaktikk-samlinger Svart: Pedagogikk-samlinger PPU heltid og LUR 4. år skal delta på alle samlingsukene.

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold i emnet: Lærerutdanningsfaget samfunnsfag kvalifiserer kandidaten til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer for 5.-10.trinn. Dette fordrer bred

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999.

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999. SIDE 166 EMNEEKSAMENER GRUNNFAG MELLOMFAG Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 28. april 1999. INNLEDNING Studiet tar sikte på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Mat og helse, 30 stp, Levanger

Mat og helse, 30 stp, Levanger NO EN Mat og helse, 30 stp, Levanger Dette studiet er praktisk rettet, der det å lage mat inngår som en viktig del. Den teoretiske delen er viktig som grunnlag for det praktiske arbeidet og for fagets

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Andrespråkspedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Andrespråkspedagogikk er et deltidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april

Detaljer

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner.

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner. Forming Emnekode: BFD120_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner - Mari Anne Ellingsen Gryte (Faglærer) - Helena Line (Faglærer) - Laila Irene Lundervold

Detaljer

6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU)

6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) 6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) SIDE 267 6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) De som har 3-årig fagutdanning, cand.mag.-, cand.philol.-, cand.polit.- eller cand.scient-/(cand.real)-eksamen og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

SAMFUNNSKUNNSKAP EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL

SAMFUNNSKUNNSKAP EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL SIDE 175 EMNEEKSAMENER FAGEKSAMEN PÅ 20 VEKTTALL FAGEKSAMEN PÅ 30 VEKTTALL Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 5. mai 1972, med endringer vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, senest 25. januar 1993.

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". ENGELSK

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer