Innhold: Litteraturliste...32

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Litteraturliste...32"

Transkript

1 1

2 Innhold: Del 1: Innledning og bakgrunn : Hvorfor var det relevant å gjennomføre dette prosjektet? : Problemstilling og avgrensning : Kort presentasjon av avdelingen og rammen for prosjektet...4 Del 2: Metodisk tilnærming : Valg av metode. Hvorfor fokusgruppe- inspirert intervju? : Utvalg av informanter : Hvem er jeg (prosjektleder/forsker) i dette feltet? : Planlegging og gjennomføring av intervjuene : Bearbeiding av data/ Analysemetode...8 Del 3: Presentasjon og analyse av funn : Hoveddimensjoner i datamaterialet :Det uforutsigbare i forhold til pasientgruppen : Behandling : Forhold vedrørende utskriving : Følelser og reaksjoner i personalgruppen og konsekvenser av disse : Terapeutisk miljø for alle pasientene - en utfordring...21 Del 4: Hvilken betydning har dette erfaringsmaterialet for praksis? : Hva er spesielt med sykepleietjenesten i denne sammenheng? : Hvordan romme pasientens lidelse? : Hva kan gjøres forutsigbart? : Avdelingens ideologi, rolle og rammer i et lengre behandlingsforløp : Behovet for å systematisere arbeidet bedre : Avsluttende kommentar...31 Litteraturliste...32 Vedlegg...33 Vedlegg 1: Godkjenning fra dir.+ avd.sjef...33 Vedlegg 2: Informasjon til / underskrifter fra informanter...33 Vedlegg 3: Oversikt over aktuell litteratur vedr. rus/psykiatri og relaterte tema innkjøpt til VFH

3 Del 1: Innledning og bakgrunn 1.1: Hvorfor var det relevant å gjennomføre dette prosjektet? Avdelingen har i mange år behandlet pasienter med en alvorlig psykiatrisk lidelse og rusavhengighet/ rusmisbruk (Dobbelt Diagnose) sammen med pasienter med alvorlige psykiatriske lidelser uten rus- problematikk ( se kap. 1.3). Dermed har man opparbeidet seg mye erfaring og kompetanse på behandling av denne gruppen pasienter innenfor rammen av sykehusbehandling (subakutt/ intermediær). Denne erfaringskunnskapen har så langt ikke vært samlet og systematisert. DD-pasientgruppen utgjør til enhver tid minst halvparten av inneliggende pasienter. Dette har gitt/gir store utfordringer med å opprettholde et terapeutisk behandlingsmiljø for alle pasientene. I arbeidet med denne pasientgruppen har det vært mye frustrasjoner og tilbakevendende opplevelser hos personalet om at vi ikke er gode nok og at man settes på strekk. Dette til tross for at dobbeltdiagnose (DD) har vært tema for fagutvikling i flere år og at det har vært iverksatt kompetansehevende tiltak som forelesninger, seminar, kurs, veiledning, videre- og etterutdanning. Det har også vært kjøpt inn aktuell litteratur til alle poster slik at det skal være lett tilgjengelig. (Vedlegg 3) Det har i mange sammenheng vært uttalt behov for å komme et skritt videre ift systematisering av behandlingen. Særlig har dette ønsket og behovet vært uttalt i sykepleie - tjenesten. Det man gjennom dette prosjektet søker, er å få samlet og systematisert erfaringskunnskap i forhold til denne pasientgruppen, se hvorvidt man kan komme fram til ny erkjennelse og om det kan være mulig å se på enkelte områder på en annen måte enn vi gjør pr. idag. I dette perspektivet er det interessant å se om eventuelle resultater fra prosjektet i neste omgang kan legge grunnlag for videre utvikling innenfor behandling, undervisning, samhandling etc på avdelingen og bidra til etablering og gjennomføring av best mulig praksis. Det er sannsynlig at dette kan ha relevans og overføringsverdi for andre som arbeider med samme pasientgruppe innenfor samme ramme. 1.2: Problemstilling og avgrensning Prosjektets tittel er Samle og systematisere erfaringer med pasientgruppen alvorlige psykiatriske lidelser og rus i en psykiatrisk avdeling, - med fokus på miljøterapi og sykepleie. Hovedmål for prosjektet er at erfaringskunnskapen i sykepleie/miljøterapitjenesten i denne sykehusavdelingen ift aktuell pasientgruppe blir samlet og systematisert. Fokuset er sykepleie og miljøterapi og følgelig er informantene ansatte i sykepleietjenesten. Foruten det faktum at ønsket og behovet for prosjektet særlig har vært uttalt i sykepleietjenesten, er det flere grunner til denne vinklingen. For det første utgjør sykepleie/ miljøterapi i sykehus en døgnkontinuerlig behandling med stor kompleksitet. Eksempelvis: Det er mange fast ansatte både på fulltid og deltid og dermed en del turnover og i tillegg er det mange ekstravakter og studenter. Pasientgruppen er svært sammensatt og man skal tilrettelegge for et terapeutisk miljø for hele gruppen av pasienter, - samtidig som at man skal gi så god individuell tilnærming som mulig. 3

4 For det andre er prosjektleder psykiatrisk sykepleier og har arbeidet innenfor dette feltet i mange år og i mange ulike roller. Som informanter ble ledende spesialsykepleiere valgt og avdelingssykepleiere og dette gjøres rede for i Kap Slik vil man i første omgang kunne få samlet deres erfaringer innenfor den konteksten som skisseres. Det er en liten undersøkelse som omfatter en avdeling med 3 poster. Det er gruppeintervjuer med to grupper på til sammen 9 personer og totalt er det 5 timers intervjuer. Siden det er erfaringer med aktuell pasientgruppe som ønskes samlet og systematisert, så vil dette være fokus. Det betyr at litteraturgjennomgang ikke har vært vektlagt innenfor rammen av dette prosjektet og denne rapporten. Deler av litteratur som er innkjøpt til avdelingen (vedlegg nr 3) er likevel viktige referanser som bakgrunn for refleksjoner i kpt 4 i tillegg til det som er angitt direkte i kapitlet. 1.3: Kort presentasjon av avdelingen og rammen for prosjektet Kort presentasjon av avdelingen Prosjektet tar altså utgangspunkt i sykehusbehandling av pasientgruppen som i Stortingsmelding nr 25 ( ) Åpenhet og helhet beskrives som Vedvarende alvorlig misbruk i kombinasjon med alvorlig psykisk lidelse som schizofreni, affektiv sinnslidelse eller alvorlig personlighetsforstyrrelse. Vor Frue Hospital (VFH) er sengeavdeling og er del av psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS). VFH gir psykiatritilbud til befolkningen i bydelene St. Hanshaugen, Grünerløkka, Gamle Oslo, Frogner, Vestre Aker og Ulleren (De tre siste bydelene er Diakonhjemmet sektor). Plassene er fordelt 50/50 til de to sektorene. Opptaksområdet for VFH innebærer et høyt innslag av ikke etniske nordmenn (Oslo Ø) VFH er landets mest storby-sentrumsnære sykehus, med fem minutters spasertur til området Skippergata/ Plata /nedre Karl Johansgt. En større andel av pasientene er innlagt med tvungent psykisk helsevern og mange har et vedvarende rusmisbruk. Dette gjenspeiler det faktum at man har en pasientgruppe med omfattende problemer og behov. (Fafo-rapport 2007:05. Levekår på vandring. Velstand og marginalisering i Oslo) VFH`s oppgave i behandlingskjeden er observasjon, utredning, diagnostisering, iverksettelse og fortsettelse av behandling og tiltak for videre oppfølging utenfor sykehus. Målsettingen er at pasienten har symptomreduksjon, økt funksjonsevne og opplevelse av mestring og har endret/bedret perspektiv på egen situasjon. Gjennomsnittlig liggetid er ca 3 mndr. og det er stort press på plassene. Samarbeid på tvers av etater gjennom ansvarsgruppemøter og Individuell plan er en viktig del av behandlingen. Alle pasienter har en Behandlingsplan som inneholder planene for utredning og tverrfaglig behandling under oppholdet på VFH. Avdelingen har tre poster med til sammen 42 døgnplasser. Post 1: Lukket subakutt post med 12 døgnplasser hvorav egen skjermingsenhet for 4 pasienter Post 2: Lukket intermediærpost med 15 døgnplasser Post 3: Åpen intermediærpost med 15 plasser 4

5 Rammen for prosjektet Prosjektet er finansiert av Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri og det er forankret i ledelse ved sykehuset (Vedlegg 1). Prosjektet har vært delt i to perioder på til sammen 6 mndr med frikjøpt tid for prosjektleder: 1)Prosjektets første del, - fra : Planlegging og gjennomføring av fokusgruppeintervjuer samt begynne på databearbeiding. 2)Prosjektets andre del, - fra : Analyse og skrive rapport fra prosjektet samt skrive en artikkel med utgangspunkt i prosjektet. Kari Gran Bøe som har permisjon i stilling som sjefssykepleier ved LDS for sin doktorgradsavhandling, har vært veileder for prosjektet. Denne veiledningen har vært meget viktig og nyttig gjennom hele prosjektet. Del 2: Metodisk tilnærming 2.1: Valg av metode. Hvorfor fokusgruppe- inspirert intervju? For å få belyst problemstillingen har jeg valgt å bruke gruppeintervju som er inspirert av fokusgruppeintervju. Fokusgruppeintervju er en kvalitativ intervjumetode for datasamling som søker å få deltakerne til å beskrive opplevelser, tanker og vurderinger. Man søker å få frem personlige erfaringer - ikke generelle vurderinger. Fokusgrupper får frem informasjon i en dynamisk interaksjonsprosess hvor gruppeinteraksjonen brukes bevisst for å produsere data som det ville vært vanskelig å frembringe uten gruppedynamikken. Fokusgruppemetoden beskrives særlig fordelaktig ved aktivt å involvere informantene til å utfordre agendaen, og gir rikere forståelse på bakgrunn av at deltakerne får anledning til å sammenligne hverandres syn og erfaringer. Styrken ved fokusgruppeintervju er at den også frembringer deltagernes perspektiver på hva som er vesentlig. Dermed er metoden svært godt egnet for å få fram erfaringer, tanker og refleksjoner som disse informantene sitter inne med ift aktuell pasientgruppe. Malterud sier det er avgjørende at metoden bestemmes av problemstillingen og ikke omvendt. Gruppene settes sammen så homogent som mulig siden man ønsker å vektlegge felles erfaringsgrunnlag for samtalen. (Malterud, 1996) Fokusgruppeintervju er i litteraturen beskrevet på mange forskjellige måter, alt fra at man i store sammenheng intervjuer nye grupper helt til temaet er uttømt og at det ikke kommer fram nye momenter, - til at det brukes som kontinuerlig kvalitetssikringsarbeid i for eksempel pasienttilfredshet. Det som i denne sammenheng avviker fra formelle krav til fokusgruppe - design er deltakerantall og evnt antall grupper. Slik sett er dette gruppeintervju som er inspirert av fokusgruppeteknikk. (Malterud, 1996) Det er altså ikke et strukturert gruppeintervju i den forstand at den som intervjuer har en intervjuguide med spørsmål som er styrende for prosessen. Slik jeg oppfatter fokusgruppeintervju og som er mitt utgangspunkt, - er at det er temaet som styrer prosessen. I denne sammenheng er det prosjektets tittel som er temaet. Hva som måtte komme fram innenfor dette produseres altså gjennom prosessen i gruppen. Intervjuers (prosjektleders) rolle vil være den som oppmuntrer til diskusjon mellom informantene i stedet for mellom informantene og prosjektleder. 2.2: Utvalg av informanter Siden fokus er miljøterapi og sykepleie var det naturlig å bruke noen fra sykepleietjenesten som informanter. Valget ble ledende spesialsykepleiere (seks) og avdelingssykepleiere (tre). Denne gruppen utgjør ledelsen i sykepleietjenesten ved avdelingen. De har alle vært i samme jobb mellom 5 og 10 år. 5

6 Informantene innehar mange års erfaring innefor sykehusbehandling med DD pasienter, de har ansvaret for sykepleietjenesten som ved avdelingen utgjør 85 stillingshjemler. Ved brøkstillinger og med ekstravakter/ ferievikarer kan det utgjøre totalt ca..200 ansatte i løpet av et år. Informantene har dermed en spesiell posisjon hvor de får tilgang til den dynamikken som utspilles i posten gjennom leder og veileder- rolle, de opplever gjennom direkte klinisk jobbing, de er ansvarlig for tjenesten og de er limet i tverrfaglig koordinering av tjenesten. En del av deres erfaringskunnskap vil dermed kunne være representative for hele sykepleietjenesten. Ved deres funksjoner skal de ha et bredere perspektiv på behandlingen totalt enn en sykepleier i turnus trenger å ha, - dette gjelder både døgnkontinuerlig, tverrfaglig og tverretatlig perspektiv. 2.3: Hvem er jeg (prosjektleder/forsker) i dette feltet? Prosjektleder (jeg) har stilling som sykepleiefaglig konsulent og har gjennom de ti årene avdelingen har eksistert vært med å bygge opp og utvikle sykepleietjenesten. Stillingen er i linje til avdelingssjef og har sammen med avdelingsoverlege ansvar for prosedyrer, undervisning, seminarer, kurs osv. De nærmeste medarbeiderne ellers er avdelingssykepleierne og de ledende spesial - sykepleierne. Vi samarbeider mye ift ulike tema blant annet gjennom møter, prosjekter, osv. Dette betyr at informantene kjenner intervjuer og prosjektleder godt og vise versa. Jeg har tidligere jobbet ved flere psykiatriske sykehusavdelinger, innehatt mange forskjellige funksjoner - og arbeidet både dag, kveld og natt og har dermed kjennskap til de særegne utfordringene ved sykepleie/miljøterapi godt. Pasientgruppen DD er også godt kjent og det er dermed mye eget erfaringsmateriale fra klinisk arbeid. Det er derfor klart at jeg gikk inn i dette prosjektet med både hode og hjertet, - midt i det feltet jeg ønsket å forske på. I forkant av intervjuene har jeg altså en erkjent partiskhet ift temaet og har en relasjon til den enkelte av informantene og gruppene, noe som helt klart er av betydning ift prosessen. Noe av fordelen ved dette kan være at gruppene opplever trygghet, - og dette kan gi mulighet til at vi kan finne fram til områder som ikke så lett ville blitt berørt hvis det hadde vært en ukjent som skulle foreta intervjuene. Det betyr også at vi kan går raskt i arbeidsfase og unngår tiden det tar å bli kjent og trygg. Jeg tenker også at de sammen med meg ikke trenger å vise flinkhet (hva de kan og hva de vet osv), for de vet at jeg vet og hva de står for. De vet også at jeg kjenner livet bak kulissene. De er vant til at jeg er der, jeg har lokalkjennskapen og historikken og dermed har vi muligheten til å gå rett på utforskingen sammen. (Nielsen og Repstad 1993) I utgangspunktet foreligger det altså et oppriktig ønske om å få fram deres erfaringer med denne pasientgruppen. Det foreligger ikke noen hypoteser i forkant som skal testes ut, det er spenningen og nysgjerrigheten på hva som kan komme fram som er den største forventningen. Pål Repstad sier at :.. det hjelper godt dersom du er reelt opptatt av å forstå og forbedre et miljø, til forskjell fra om du bare forsker på et område fordi oppdrags -organisasjonen din har fått et oppdrag du ikke rakk å stikke deg unna. ( Repstad P. 1998). Når jeg i neste omgang i avdelingen kommer med endringsforslag på bakgrunn i forskningsresultatene, vil disse altså være mye mer forpliktende og forhåpentligvis realistiske enn om jeg hadde et uforpliktende og tidsavgrenset forhold til avdelingen. I og med at jeg har et ansvar for undervisning, tilrettelegging av veiledning og har ansvar for nødvendige systemer som for eksempel retningslinjer i sykepleietjenesten så er det en risiko for at informantene ikke kommer med systemkritikk fordi det kan ramme min funksjon. Det er også risiko for at jeg ikke ser og hører dette i datamaterialet, - at jeg ser det jeg vil se. 6

7 Det kan også være at de forutsetter at jeg vet ting på forhånd og dermed ikke nevner det - fordi vi har snakket om det tidligere eller det er et kjent problem Jeg har også undervist noe i temaet DD på avdelingen og det vil dermed være en risiko for at informantene svarer det de tror jeg vil høre. Til en viss grad kan man tenke at det i dette perspektivet er et makt/avhengighetsforhold, men på den annen side så er det flere av informantene som også har undervist i avdelingen og alle har stor faglig autoritet. Jeg har heller ikke budsjettansvar for drift og dermed ikke endelig besluttende myndighet, - i motsetning til den ene gruppen av informanter. En annen fallgruve ved så stor nærhet til feltet kan være at jeg ikke evner å se materialet i et større perspektiv eller fra flere eller nye sider. Disse forholdene har vært drøftet med informantene og vært problematisert i framlegg av materialet innad i avdelingen. Ved at materialet har vært lagt fram i plenum, har både informantene og andre aktører i avdelingen hatt mulighet til å komme med korrigerende innspill. Dette, - i tillegg til refleksjon vedrørende balansen mellom nærhet og distanse underveis i hele prosessen, gjør forhåpentligvis at fordelene dras nytte av og at eventuelle ulemper demmes opp for og at man dermed ivaretar dette forsknings -etiske dilemma. 2.4: Planlegging og gjennomføring av intervjuene Planlegging: Informantene var i utgangspunktet sterkt delaktig i ønske om en systematisering av de erfaringene som ligger i sykepleietjenesten ift dette tema. De visste det var søkt og gitt midler til prosjektet og prosjektbeskrivelsen og søknaden lå tilgjengelig på Kompetansesentererts Internettside. De hadde sagt seg villig til å være informanter og fikk et eget skriv med informasjon vedrørende prosjektet. Her beskrives tema, framgangsmåte, at deltakelse er frivillig og at stoffet vil bli anonymisert på den måten at det i det skriftlige materialet ikke vil fremgå hvem som sier hva eller posttilhørighet. Dessuten ble de opplyst om at det vil bli benyttet diktafon under intervjuene og at opptakene vil bli slettet etter prosjektets avslutning. (Vedlegg nr 2) Avdelingssykepleiere og ledende spesialsykepleiere intervjues i hver sin gruppe. Ved å ha to grupper kan dette gi mer materiale fordi assosieringen i gruppene kan gå i forskjellige retninger og man kan dermed få mer data. Prosjektleders rolle er å sørge for at den enkelte deltager kommer til orde og bidra til at samtalen får best mulig forankring i temaet som skal belyses. (Malterud 1996) Prosjektleder stiller oppklarende spørsmål hvis noe blir uklart, gir muligheter for utdyping av meninger som fremlegges, ser den enkelte, oppfatter og gir rom for alle som for eksempel: du skulle til å si noe i sted. Hva var det du tenkte på? Samtidig som at prosessen på denne måten styres så sørger prosjektleder for at samtalen går mellom deltakerne. Det ble planlagt to intervjuer med hver gruppe. Varighet på intervjuet er 1 ½ time pr gang for de ledende spesialsykepleiere og 1 time pr gang for avdelingssykepleierne. (Til sammen 5 timers intervju) Intervjuene finner sted i kjente møtelokaler i avdelingen. 7

8 Gjennomføring: Alle fire intervjuene ble gjennomført etter planen, - med unntak av at en av informantene ikke kunne delta i det ene intervjuet. Det var stor aktivitet i alle intervjuene og alle deltok på tvers av postene. Det var ikke vanskelig for prosjektleder å lede prosessen fordi det var stor aktivitet og brennende engasjement i temaet. Ved andre intervjurunde var det tydelig at de hadde tenkt mye på hva som kom opp første gang. I andre runde ble derfor deler av temaene utdypet samtidig som at nye momenter og vinklinger kom til. Prosjektleder noterte lite underveis, men gikk direkte fra hvert intervju og noterte ned hovedinntrykk. 2.5: Bearbeiding av data/ Analysemetode Databearbeiding har vært en kontinuerlig prosess fra det første intervjuet ble gjennomført og til dags dato. Det betyr at status august 06 ikke nødvendigvis var helt det samme som status mai 07. Det blir som Milan Kundera (1973) skriver i Livet er et annet sted, : Fortiden er iført en drakt av taft som spiller i mange farger. Det som hendte kan altså sees på på flere måter. Hva som er lys og hva som er skygge kommer an på hvor og hvordan man lys -setter stoffet. Materialet er svært innholdsrikt og mangfoldig, - det skulle håndteres, forstås og formidles videre. Litteratur som har vært brukt i denne sammenheng er hovedsakelig Kvale (1997) og Malterud (1996). Databearbeidingen presenteres i det følgende trinnvis, selv om det i praksis ikke nødvendigvis har vært noe lineær prosess. 1) I løpet av intervjuene: Under intervjuene ble det foretatt databearbeiding hele tiden. Dette skjedde ved at intervjuer utdypet spørsmål, sjekket ut om enkelte momenter var riktig oppfattet, sammenfattet og reformulerte i forsøk på tydeliggjøring av mening. (Dette tilsvarer pkt 1, 2 og 3 i Kvales 6 - trinnsanalyse ) 2) Notater etter hvert intervju: Intervjuer gikk direkte fra hvert intervju og noterte hovedinntrykk 3) Transkribering: Alle intervjuene ble transkribert etter hvert. Dette var viktig for å få strukturert materialet i en tekstform som gjorde det mulig å håndtere. Det ble transkribert i ren tekst, ikke pauser, sukk osv. 4) Strukturering av teksten: Struktureringen av teksten er en viktig del av analysen, - og man foretar her noen valg ved at man identifiserer meningsbærende elementer og lager kategorier. (Hvilket tema er dette? Hva dreier dette seg om? ). I margen på utskriften har jeg notert koder som angir hvilken informasjon tekstelementet gir. Materialet er altså plukket fra hverandre og satt sammen i hoveddimensjoner med underkategorier hvor jeg søker å finne hva som henger sammen med hva. Dette er også en sortering ved at man eliminerer gjentagelser, småkommentarer som støtter, digresjoner osv. (Transkribering og strukturering av tekst tilsvarer Pkt 4 i Kvales 6-trinn) 5) Lytte til opptak: Dette har vært viktig del av databearbeidingen. Her høres engasjementet, pausene, og noen ganger var engasjementet og iveren så stor at de snakket i munnen på hverandre. Konteksten det ble sagt i, stemmeleie, sukk, latter, kraft, når alle summer bekreftende, nøling, tåren i øyekroken osv kommer ikke fram i transkripsjonen. Ved å lytte til opptakene får man med disse inntrykkene som er 8

9 vesentlige for hva man oppfatter som hovedbudskapene og som kan være til hjelp i analysen på en måte som beriker og utdyper meningen med det de sa (Kvale, 2001) 6) Gjenintervju: (Pkt 5 i Kvales 6-trinnsanalyse) Etter at materialet var analysert (foreløpig analyse pr. sept.06) ble det presentert for alle informantene samlet. Dette var for å sjekke ut om intervjuers oppfattelse av materialet stemte over ens med deres forståelse. (Malterud 1997, Kvale 1996). Informantene aksepterte med gjenkjennelse beskrivelsen og uttrykte entusiasme og forventning til videre arbeid. Deler av materialet ble utdypet noe og det ble ellers supplert med refleksjoner de hadde gjort seg i etterkant. 7) Presentasjoner av materialet i analysefasen både internt og eksternt (tverrfaglige grupper) på dette stadiet i prosjektet (sept.06) var en viktig selvangivelse for prosjektleder og det ga en god pekepinn på at funnene som ble presentert hadde gjenkjennelsesverdi for flere som arbeider i feltet. Det har også senere vært høring blant informanter og presentasjoner internt av ferdig rapport. I kpt 4 har jeg valgt å abstrahere materialet til drøfting og refleksjoner av områder jeg oppfatter som sentrale for forståelsen og utviklingen av praksis. Som beskrevet er det altså brukt flere ulike metoder som grunnlag i analysen. Kvale sier at den hyppigst brukte formen for intervjuanalyse antagelig er en ad hoc-bruk av ulike tilnærmingsmåter og teknikker for meningsgenerering. Det er altså ikke en standardmetode for å analysere materialet i sin helhet, men et samspill mellom ulike teknikker. (Kvale, 1997) Den transkriberte teksten utgjør en viktig del av datamaterialet. Teksten er plukket fra hverandre og satt sammen i meningsskategorier, men dette alene kan bli fragmentert og man mister dynamikken i den levende samtalen. Ved strukturering av materialet i hoveddimensjoner og underkategorier foretas det viktige valg. Det kunne vært gjort med andre sekkebegreper/koder eller overordnede kategorier og/eller kunne vært differensiert mer/ annerledes. Malterud beskriver prosessen som fra villniss til temaer. Dette er noe av det mest spennende i arbeidet fordi det betyr at det er mange muligheter og valg. Jeg har foretatt vekting av utsagn i den forstand at jeg i materialet har sett at enkelte tema er stadig tilbakevendende i begge gruppene, mens andre tema kommer opp en gang og gir lite gjenklang i gruppen, blir ikke gjentatt osv. Sammen med inntrykkene fra å lytte til intervjuene og egne notater etter intervjuene velger jeg dermed å tolke enkelte utsagn som mer viktig enn andre. De valgene jeg har tatt har gitt god gjenklang hos informantene ved presentasjon. Del 3: Presentasjon og analyse av funn 3.1: Hoveddimensjoner i datamaterialet I fremstillingen av materialet har jeg laget 5 hovedbolker med aktuelle underkategorier. Det er i det følgende en blanding av direkte sitater og informantenes ordvalg, - og min koding av meningsinnhold. De valg som er gjort i forhold til kategoriseringer av meningsinnhold er vesentlig for framstillingen. Det er ikke nødvendigvis gjensidig utelukkende kategorier. Det er mye som kan høre hjemme flere steder og det er vel slik at alt henger sammen med alt. 9

10 Det har vært uttrykt forskjellig opplevelser og erfaringer og alt er ikke nødvendigvis sammenfallende. Erfaringsgrunnlaget er fra ulike poster med forskjellige rammer. Dette er imidlertid ikke differensiert i fremstillingen men det kommer fram i mangfoldet og dilemmaene. Dilemmaene som tydeliggjøres i behandlingen av disse pasientene er slående i materialet. Dette kommer ikke nødvendigvis fram i enkelte tekstelementer i framstillingen, men må sees i sammenheng med hele teksten. Hoveddimensjonene i materialet er delt inn i: Det utforutsigbare i forhold til pasientgruppen. Dette omfatter tre underkategorier. Behandling. Her har jeg delt inn syv underkategorier. Her kommer tverrfaglige aspekter og ulike dilemmaer i behandlingen fram. Forhold vedrørende utskriving. Dette omfatter fire underkategorier. Disse områdene omfattes av behandlingen i avdelingen, men det er hensiktsmessig å strukturere dette i egen kategori fordi det handler om mye utenfor avdelingen og nødvendig tverretatlig oppfølging. Følelser og reaksjoner i personalgruppen og konsekvenser av disse. Dette har en klar sammenheng med utfordringene i forhold til det utforutsigbare ved pasientgruppen, men det henger også sammen med forhold vedrørende behandling og forhold vedrørende utskriving. Terapeutisk miljø for alle. Siden det er både pasienter med og pasienter uten rusproblemer i samme post fører dette til en del utfordringer som tydeliggjøres :Det uforutsigbare i forhold til pasientgruppen Når informantene uttrykker med sukk at uforutsigbarhet er noe av det første som kommer opp ift disse pasientene, så har jeg valgt å se på hva i materialet som uttrykker dette/ hva jeg oppfatter som det uforutsigbare og hva denne uforutsigbarheten består i. Hva sier søknaden? Det er ofte uklart hva bestillingen fra innsøkende instans er. Dette betyr at det kan være svært uklare forventninger. Oftest søkes pasienten innlagt for stabilisering og medisinering, - eller for langvarig opphold i påvente av bolig. Det sies at rus av og til ikke er nevnt som et problem- eller diagnostisert på forhånd. De mener da at det enten kan være tonet ned av innsøkende instans eller det kan være at man ikke ser det som vesentlig i behandlingen eller vesentlig i pasientens problemer, - eller i andre tilfeller at de rett og slett ikke vet om det. Det ble sagt at rusdelen er underrapportert, eller noe de bare bruker eller.. som et slags tilleggsproblem. Man basunerer heller ikke ut i søknaden hvordan pasienten har ramponert boligen sin. Det hender det står at han er blitt kastet ut og sånn, men det blir ikke tillagt vekt i søknaden. Adferden Rusadferden beskrives som det som skaper mest uforutsigbarhet og det er denne adferden som gjør mest med og i miljøet. Dette kan oppleves som en sier: Adferd som truer fellesskapet, det er adferd som gjør at personalet får behov for å beskytte seg selv og det er adferd hvor 10

11 pasienten må beskyttes mot seg selv og ikke minst det er adferd som personalet har ansvar for å beskytte medpasienter mot. Denne adferden kan dreie seg om: Dealing, pushing av stoff i posten/ avdelingen Farlighet ift seg selv (overdoser, risikoadferd i hele tatt) Farlighet ift andre (fysisk utagerende) o alvorlige skader på personell o medpasienter blir redde/ truet Ellers er det de rolige, de stille eller de pasientene som fungerer best når de er ruset, - det er da de deltar sosialt, - og som en beskrev: Han deltok i samtalegruppen i ruset tilstand og deltok engasjert på en veldig fin måte - og jeg tror han hadde veldig utbytte av det. Imidlertid var det både medpasienter og personell som reagerte på at han deltok og mente at dette ikke var greit. Det er en husregel i avdelingen som sier at pasienten ikke skal oppholde seg i fellesarealer i ruspåvirket tilstand. Dette er begrunnet i ønske om å vise en holdning og at det blir mer håndterbart i en post hvor det er 15 pasienter. Men enkelte pasienter fungerer best sosialt når de er ruset, blir hyggeligere, snakker med medpasienter osv og dermed er det vanskelig å alltid henvise pasienten til rommet. I intervjuene var det enighet om at man trengte en husregel som beskrevet, - også som beslutningsstøtte ift mer utagerende adferd, - men at det er viktig å bruke skjønn. Altså oppfattes håndheving av denne regelen mer avhengig av adferden enn hvorvidt pasienten er ruspåvirket eller ikke. Det framkom at når pasienten gjør mye av seg adferdsmessig i ruset tilstand kan det bli et altfor stort fokus på rusdelen. Da er personalet veldig oppmerksom på observasjoner som dreier seg om hvorvidt han er ruset eller ikke. Det første de spør om i vaktskifte, på rapport er hvorvidt pasienten har ruset seg. Det er der og bare der fokus er. Dette kan være utrykk for nødvendig beredskap ved kjent urolig rusadferd. Dette kan være helt nødvendig, men det kan gå på bekostning av for eksempel fokus på den sosiale angsten eller andre forhold som er vesentlige for hvordan pasienten har det. Det skisseres også at man kan bli for avslappet i forhold til rus og ser bort fra det faktum at pasienten blir svært psykotisk når han ruser seg. Som en sa: nå er vi kanskje altfor laid-back..åja han har ruset seg ja vel.. - og så snakker vi ikke mer om det. Forskjelligheten Det er sannsynligvis en sannhet at har du sett en dobbeltdiagnosepasient så har du sett en, i den forstand at det man ikke kan generalisere. Som en sier: av de 6-7 pasientene med DDproblematikk i posten nå så er det svært stor forskjell og dermed behov for svært forskjellige tilnærming. Forskjelligheten i denne sammenheng og som de beskrev, kan dreie seg om: Rusmønstret (hva, mengde, hvor ofte osv - Noen har sterk trang- ruser seg samme hva, andre kan i lang tid være uten og tilfeldig hva de kommer over) Rusadferden (se eget pkt. over) Grad av motivasjon: Hva de tenker om sitt bruk av rusmidler/ avhengighet. Noen benekter at de bruker /er avhengig, noen sier de aldri vil gi slipp på, - for eksempel aldri slutte å røyke hasj, noen ønsker å få kontroll mens andre kan ha et ønske om å slutte eller i hvert fall har et ønske om endring i livet. Dette er vesentlig ift hvor man skal ha fokus i behandlingen. Psykopatologi: Alle de pasientene som er innlagt ved denne avdelingen har alvorlig psykiatrisk lidelse, men symptomtrykk/uttrykk og funksjonsevne er forskjellig. 11

12 Nettverket: Både det formelle og det personlige nettverket er svært forskjellig. Noen ganger er det klar avtale om hvor lenge pasienten skal være ved avdelingen -og skal tilbake til oppfølging i andre deler av behandlingskjeden, men oftest må vi bruke mer tid utenfor sykehuset for å forsøke å sikre oppfølging enn den tiden vi bruker i avdelingen som en sier. Når det gjelder det personlige nettverket som venner og familie så er spennet stort, fra familie og venner som støtter og er ressurser, - til der det er nærmeste familie/pårørende som bringer illegale rusmidler inn i posten og står for leveransene. Ressurser: Her dreier det seg om hvor og hvordan man fokuserer. Noen ganger er det lett å se og lett å definere ressurser både hos pasienten og utenfor, mens andre ganger er det skyhøye tårn av problemer og at det er dette som overskygger. I dette perspektivet sies:..da er det er kanskje mer nødvendig enn noen gang å være ressursorientert for å få til noe opplevelse av mestring. Det avhenger av hvordan man fokuserer. Som det ble sagt: Hvordan vende nederlag til seier? - Hvordan få til å se på hva man har klart i stedet for det man ikke har klart? Som en sa sykepleiere er skolert i problemorientering og da har vi kanskje nettopp et problem? Dette er de områdene som ble kategorisert under det som opplevdes som Uforutsigbart. For å gjøre dette mer forutsigbart eller i alle fall redusere uforutsigbarheten, kom flere stadig tilbake til at dette dreier seg om en viktig del i kartleggingsarbeidet. I etterintervjuet var det noen som presiserte at det var blitt tydeligere at dette med farlighet/risiko i situasjoner er svært viktig å ha kartlagt. Vi har på en måte fått en mye mer hardbarket pasientgruppe som er mye mer på hogget ift hvordan de takler omgivelsene både ute og inne noen legger opp til trøbbel Det er blitt mye mer alvorlige skader blant annet.. Det er disse pasientene med farlige episoder eller mønster som lett kan dominere og danne grunnlag for en generalisering av DD - gruppen selv om de ikke utgjør mer enn en liten del. Husk, - enkelte av disse er ikke noen smågutter, - med alvorlige hendelser bak seg og en alvorlig psykopatologi i bunnen. Det å kunne håndtere risikoadferd er altså et svært viktig moment. Som omtalt tidligere så er dette et av de områdene som skaper uforutsigbarhet. Ved at man har handlingsberedskap for fysisk utagering gjør at man blir tryggere og skaper større forutsigbarhet når man vet hva man skal gjøre, hvem som gjør hva, på hvilken måte dette skal skje osv Det er viktig at personalet vet at de kan ta kontroll over en vanskelig situasjon ved behov. Hvis vi vet det så kan vi være tryggere og skape orden i noe som kan være svært kaotisk, - husk at det er mange pasienter som skal ivaretas samtidig : Behandling Under denne hovedkategorien er det mange områder som kommer fram i materialet, noe ble sterkt betonet og drøftet i intervjuet, mens andre områder ble fokusert i mindre grad. En del av tematikken kommer også igjen i andre sammenheng. De mente at tydeligere metodisk jobbing er en utfordring fremover. Det ble sagt at alle, uansett hvem i tverrfaglig gruppe burde kunne definere hva den totale behandlingen eller behandlingstilbudet består i. Behandlingen hos oss består i A, B, C, D osv og Aèn bør være dialogen med pasienten og hva han/ hun tenker. Man ønsker seg samme tverrfaglig forståelse for beste mulige pasientbehandling, arbeids- og samhandlingsform. 12

13 Tverrfaglig arbeids-/ samhandlingsform Intervjuene bærer preg av tverrfaglig orientering - og at det er stort behov for å stå skulder ved skulder i arbeidet med disse pasientene. De var lite opptatt av hva som er mitt bord og ditt bord ift tverrfaglig samarbeid. Men de uttrykte gjentatte ganger og på forskjellig måte viktigheten av samme faglige forståelse, ønsket retning og faglig samarbeid. Særlig viktig var aktuell behandler ift intervensjoner og valg av tiltak og at de merker stor forskjell når det er en behandler med mye erfaring og når det er behandler med mindre kunnskap og erfaring med denne gruppen pasienter. Det ser ut som alle nye behandlere som ikke har vært med på all opplæring vi har hatt.de må finne sin egen trygghet i dette i møtene og jeg synes det er en svakhet i systemet at den trygghet vi hadde opparbeidet ved forrige behandler ikke er overførbar med mindre det er en behandler med mye kunnskap fra dette feltet. Jeg har tro på den faglige tyngden behandlerne har. Da blir den førende i møtet med pasienten.. Når personalet står for den tryggheten og det ikke backes opp av behandlere så svinner den hen. Jeg hadde håpet vi var kommet litt lenger ift at vi etterstreber å kunne sette oss ned å tenke i fellesskap - at det er mer team Vi pleier å gjøre slik og slik for å finne ut av problemene. at vi hadde en tydeligere kultur for å møte disse problemstillingene som gir en følelse av faglig vurdering med disse pasientene det er akkurat som vi prøver litt nytt hver gang det oppstår noe at vi skifter kurs i behandlingen etter enkeltpersoners utspill. Målsetting med behandlingen Målsetting med oppholdet var svært sentralt i begge gruppene. Det dreide seg om flere nivåer av målsetting. Fra hva som er avdelingens rolle og rammer ift pasientgruppen, hvilket behandlingsfokus man skal ha, definisjon av innholdet i behandlingen, hvordan man skal prioritere, grad av medvirkning, hva som hjelper/nytter og til behandlingsmålsetting ift enkeltpasienter. Følgende utsagn illustrerer dette: Hva er det vi skal konsentrere oss som under oppholdet? - Hva kan vi få til med presset tid og et hav av problemer og behov? - Hva er det vi driver med liksom? - Hva er vitsen med at de kan fungere bedre når de er her med de rammene vi har, - når de likevel ruser seg like mye igjen så fort rammene endres? - Er det bare skadereduksjon og noen dagers tørke, og så på`n igjen? - Det er så vanskelig å se at vi gjør en god jobb med disse pasientene. - Handling og tiltak går på bekostning av refleksjon. - Det vi iverksetter noen ganger oppleves mer som tilfeldig enn at det er en selvfølge. - Det er for tilfeldig hvilke utsagn fra personalet, for den saks skyld fra meg som fører til tiltak - i stedet for at alle tiltakene knyttes mer til en helhet og sees i en større sammenheng. - Vi er ikke flinke nok til å spørre: hva er det du vil med livet ditt? Ok - du vil fortsette å røyke hasj? - Det er blitt enklere å jobbe etter vi begynte med den nye sykepleiedokumentasjonen, - nå samarbeider vi mer med pasienten om de konkrete mål og tiltak. - Enten det er pasientens egne mål eller det at vi må ha mål og uttalt retning for det vi gjør, - så må vi snakke med pasienten om det. - Noen der ute mener vi har pasienten altfor lenge, mens andre mener de skrives ut for tidlig. Dette er det også diskusjon og til dels uenigheter om i posten. Hvem skal satses på og hva nytter ble belyst flere ganger og på ulike måter. Det er både faglige -, etiske dilemma, samfunnsøkonomisk og helsepolitisk spørsmål: Hvordan skal vi prioritere ressursene? Dette med å holde noen rusfri er svært ressurskrevende. Det dreier om personale som er sammen med pasienten hele tiden og all utgang er med følge..med låste dører, rammer og fagfolk hele døgnet klarer de å minske på forbruk,--når disse rammene ikke er der er det tilbake igjen. Har det da vært til særlig nytte? 13

14 Uansett så har jeg tro på at det å få et avbrekk fra rustilværelsen er bra..en tid hvor du får mat, sove om natta, noen som passer på at du får medisinene dine, - at det er godt både for kropp og psyke. Det ble reist spørsmål om i hvilken grad det er tilfeldig hvilke ressurser som brukes på hvem om det er avhengig av enkeltpersoners engasjement eller? Dette at man ikke helt vet hvem som nyttiggjør seg hva, - hva som hjelper er det riktig at vi skal gi masse omsorg, tilby mye oppfølging og støtte, ---- når vi vet at det ikke er nok ressurser til så tett oppfølging ute? Vi ser at det motiverer og gjør det lettere å holde seg vekk fra rus så lenge det er så gode rammer rundt, - men det har vi ikke anledning til å gi over tid. Dette at noen får svært mye ressurser knyttet til oppholdet i form av mer samtaler enn andre, en til en - kontakt om dagen med masse aktiviteter Er det riktig at en pasient får minst en til en kontakt med følge til fisketurer, bowling osv? Dette er i og for seg riktig og bra, men det er ikke ressurser nok til at alle får samme mulighet. Det ble også reist spørsmål og undring ifht om dette med å gi /legge til rette for gode opplevelser, - eller normale opplevelser i fellesskap er gode behandlingsmål eller om det er mer en rehabiliteringsoppgave, og om vektlegging av mestringsmuligheter i ulike aktiviteter er luksus og feil fokus i en slik avdeling. Dette hadde vært en pågående diskusjon i avdelingen, - men.. som en sier: hvis det er gode opplevelser som skal til for å se noe håp og orke å gå videre så er vel det behandling bedre enn mye annet? I diskusjonene rundt dette ble det reist spørsmål og behov for ytterligere definisjon og tydeliggjøring av hva avdelingens rolle i et definert pasientforløp skal være og at dette ikke er konkret nok. De mente også at det må jobbes mer med en felles forståelse av overordnet målsetting for den enkelte pasient. - Dette kan være klart for den enkelte behandler eller primærkontakt, men det kan synes som at dette ikke er nok konkretisert, differensiert og skriftliggjort. Det hjelper ikke at denne målsettingen er klar i hodet på behandler eller primærkontakt så lenge det ikke er klart for verken pasienten eller det øvrige team. Hvis det ikke er definert mål for behandlingen som et felles utgangspunkt og felles forståelse rundt, så er det heller ikke mulig å måle jobben vi har gjort. Verstefall scenarie som ble skissert i denne sammenheng: Hvis det er slik at den enkelte i personalgruppen/ tverrfaglig gruppe har sin egen oppfatning av hva som er målet for behandlingen til pasient, så vil det være som ti ville hester i ritt -dvs at man drar i hver sin retning. Hvis noen tenker at iverksetting av medikasjon er målet med oppholdet og man får dette til, er de fornøyd med utført jobb, mens en som mente at man skulle komme et stykke på vei mht rusreduksjon og motivasjon, vil kanskje være frustrert og oppleve at man ikke har gjort god nok jobb. Hvis man plusser på forventningene til pasienten og til pårørende, - og i tillegg tar med forventningene fra samarbeidspartnere, - da er det garantert gjort en for dårlig jobb i noens øyne, - med mindre det er kjent og tydelig for alle hvilken jobb som skulle gjøres og hvilket mål man har. Hva som er realistisk målsetting var et gjentagende tema. Det ble reist spørsmål om hvorvidt det er rom for et idealistisk utgangspunkt eller om rammene kun tilsier en svært avgrenset målsetting som noen ganger kan oppleves defensivt og kynisk. Motivasjon Det ble synliggjort mange erfaringer og tanker ift dette temaet, alt fra: Jeg har egentlig aldri møtt en pasient som vil slutte å ruse seg mens andre utsagn var:..de fleste ønsker en endring i livet sitt. 14

15 - Hvordan kan man ønske seg et annet liv som hun ikke vet hva kan være? Hvem skal hjelpe henne med det og hvor lang tid tar det liksom? - Noen pasienter sier at de ikke vil gi slipp på rusen - ikke noe hyggelig uten rusen.. må ha noe å erstatte rusen med, aktiviteter, men de har ikke krefter til å tenke tanken engang. Begge gruppene var opptatt av hvor i prosessen i forhold til ønske om endring pasienten er, og at vi ofte er langt foran pasienten og mister ham på veien. Det var også fokus på.. hvordan kan vi hjelpe pasienten til å ønske endring? - og at omsorg er noe av det viktigste for i hele tatt å komme i posisjon. De har ofte ikke noen ambisjoner på egne vegne. Pasientens ønske driv og vilje til endring bør henge sammen med målsetting for oppholdet. Slik dette tema dukket opp i gruppene hang dette sammen følelsen av håpløshet hos pasienten, - mangel på mot til å gå videre, manglende tro på at det er mulig med en endring. Som en sa: Det mest håpløse er når de ikke har noe ønske om endring i livet sitt - det er tungt å bære håp for noen som motarbeider seg selv så mye. Det var samstemte erfaringer i gruppene på at man hadde mye å hente i mer systematisk jobbing med pasientens motivasjon og at dette er et behandlingsmål, og at en pasient som er kommet et lite stykke videre i dette er et behandlingsresultat. Kontrolltiltak Det var bred enighet om at kontrolltiltak er nødvendig i enkelte situasjoner og i enkelte faser. De mente det er nødvendig både for beskyttelse og omsorg for pasienten og noen ganger for å beskytte omgivelsene eller begge deler. Men i intervjuene kom det tydelig fram at det er fort gjort å ty til kontroll og at kontrolltiltak er så konkret og så handlingsorientert at man får følelsen av å ha gjort noe. Dette om ikke å oppholde seg i felles arealer i ruspåvirket tilstand og kontroll ved fysisk utagering er omtalt tidligere. Det er retningslinjer ved avdelingen for Beslaglegging av rusmidler/ farlige gjenstander og dette tema ble bare så vidt nevnt. Det ble snakket en del om konsekvenstenking i forbindelse med kontrolltiltak. Som en sa:..denne konsekvenstenkingen gjør at vi ikke setter oss ned og prater, undrer oss sammen, tenker høyt eller. Altså: konsekvenser gjenspeiler en type holdning som har med adferd og brutte regler eller avtaler å gjøre.så sier vi: Dette går ikke.nå må vi bestemme noe annet noe annet du ikke får lov til! Så har vi gjort noe! De fleste områdene ift kontrolltiltak er regulert ihh t lovverk og krever vedtak, mens andre ting går mer på Husregler for å kunne ivareta fellesskapet og det er ulik praksis på postene fordi det er ulike rammer og behov. Innskrenking av utgang/ skjerming: De drøftet verdien av rusfrihet ved å skjerme/ innskrenking av utgang, - kontra utgang og ansvar. Dette ble skissert som en kontinuerlig balansegang. Det var bred enighet om nødvendigheten av rusfrihet eller redusere rusinntak i perioder, men det reises mange spørsmål om hvorvidt det er noen vits i å holde rusfri i et døgn, ut og ruse seg, inndratt utgang et døgn, - ut og ruse seg osv.. Jeg tenker at når det er bestemt at han skal være inne så er det et kontrolltiltak, men samtidig er det med på å forhindre inntak av mer stoff og at han blir ytterligere psykotisk. Sånn at det er jo noe som er bra for denne personen jeg sier ikke at vi ikke skal undre oss men det er ikke bare et kontrolltiltak ift adferden. Det er beskyttelse, omsorg og ivaretakelse også Hvis det kun er låst dør og ikke utgang som er metode for å oppnå rusreduksjon, så legger dette ikke opp til at pasienten selv tar ansvar, da er det vi som tar ansvar. Noen ganger er dette åpenbart riktig ift pasientens tilstand, mens det andre ganger blir helt feil. 15

16 Urinprøver: Det var forskjellig praksis for bruk av urinprøver som kontrolltiltak, og det ble problematisert i hvilken hensikt dette ble gjort. Var det i et diagnostisk perspektiv? Var det i et sanksjoneringsperspektiv- og i så fall ikke lov? Var det noe man gjorde med alle pasienter uansett, - og i så fall: hadde man tenkt på hvor dyrt det er å få analysert alle disse prøvene som i verste fall ikke ble brukt til noe? Og hvorfor skulle man ta prøvene når pasienten allikevel fortalte hva hun /han hadde tatt og når? Og i de tilfellene pasienten ikke ville ta prøver, - hvor mye fokus var det vits i å bruke på dette? Det var utsagn som: Det å løpe etter pasienten for å få tatt en urinprøve han ikke vil ta føles oftest meningsløst. Mens det andre ganger kan bli det viktigste i verden, -- og en følelse av å ha gjort en god jobb hvis urinprøven er tatt. Et skritt videre ville vært å ikke bruke så mye krefter på at folk skal avgi urinprøver å ha dette som standardpakke sier ikke noe om vi gjør noe med rusmisbruket eller ikke! Bedre med jevnlige dialoger med pasienten med dette som tema. Mobiltelefon: Inndraging av mobiltelefoner var også et tema. Dette hadde bakgrunn i en periode hvor det ble omsatt mye stoff i avdelingen og det var utstrakt bruk av mobiltelefon i denne sammenheng. Mobil ble også brukt til trusler og utpressing. Mulighet til å ta bilder med mobil var et også et argument for å forby mobiltelefon. For noen pasienter var det en åpenbar lettelse å slippe å ha telefon i posten, og at de opplevde beskyttelse i det. Men som det ble sagt i intervjuet: Dette er jo et paradoks fordi vi jo bruker mobil som et pedagogisk verktøy og hjelpemiddel for pasienter med kognitiv svikt. Viktig for å huske på avtaler osv. I tillegg er det utrolig viktig for mange å kunne opprettholde kontakt med venner og kjente, - og til det bruker vi blant annet mobil gjør vi ikke? Enkelte pasienter har skaffet seg to-tre telefoner for å slippe det tullet der. Kontakt/ hindre kontakt med pårørende/nettverk som forsyner med stoff Det er et faktum at enkelte har pårørende/nettverk som er aktive i å forsyne pasienten med rusmidler eller undergraver behandlingen på andre måter. Det ble i intervjuene referert flere eksempler på dette. (Kap ) Behandlingspersonalet kan få sterkt behov for å skjerme pasienten fra hans destruktive miljø, - og som det ble sagt: Noe ganger er det riktig i enkelte faser, men på den annen side så er det ofte sterke bånd og tilhørighet, - og det er tross alt dette de har. Avtaler Dette at de ikke kommer tidsnok tilbake til avtalte tider ikke sant - det er jo et problem særlig nattevaktene blir engstelige for hva som kommer til å skje, - i hvilken forfatning pasienten er... da planlegger de og legger til rette litt føre var tenking. Noen i personalgruppen mener det må gi konsekvenser hvis de hele tiden bryter avtaler og da er vi inne i konsekvenstenking igjen. Vi må heller ikke drive med avtaler i form av løfter nå må du love meg osv Det er ikke særlig lurt. Bruk av avtaler ble drøftet en del og de mente det var viktig ift rammer og grenser, samtidig som at nettopp denne pasientgruppen ikke så lett forholder seg til tider og slik. Det var enighet om at utfordringen ligger i hvordan avtaler brukes og at det må lages i dialog med pasienten. På samme måte må brutte avtaler være utgangspunkt for oppfølging i samtaler i form av: Hva var det som skjedde? Hvordan kan du gjøre det neste gang? etc 16

17 Medikasjon Bruk av medisiner oppfattes samstemt som viktig del i behandlingen, - både ift antipsykotisk medikasjon, minske russuget og ikke minst ift å tåle rusen bedre uten å bli psykotisk. Ofte er det medikasjon som er bestillingen fra innsøkende instans. Dette tema ble ikke problematisert i særlig grad utover dette. Samtale I begge grupper ble det snakket om behovet for bedre systematisering av samtaler med fokus på rus. Dette dreier seg om pedagogisk opplegg, fellesmøtetema, samtaler i grupper og samtaler med den enkelte hvor rusrelaterte tema er fokus. Det ble sagt at alt dette pr i dag foregår i mer og mindre grad, men at det er for dårlig systematisert. Det er for avhengig av enkeltpersoner og dermed mer vilkårlig enn selvfølgelig : Forhold vedrørende utskriving Vi bruker mye tid på å legge til rette for utskriving altså Bruker noen ganger mer tid utenfor sykehuset enn inne. Nettverk Som beskrevet tidligere under Forskjellighet og Kontrolltiltak ble mangfoldet ift nettverk tydelig i intervjuene. Her er ytterpunktene fra de som ingen har, - hører ikke til noen steder og faller utenfor alt og til de som har mange og ressurssterke folk rundt seg. Man har her familiers fortvilelse, - de som vil ha full rusfrihet, - de som helst ser at vi låser døra og svelger nøkkelen, som er fra seg av bekymring for sin sønn eller datter og ikke ønsker at de skal skrives ut og knapt ha utgang. Det er også de som er redde fordi de er blitt truet og har fått slått inn ytterdøra mer enn en gang. Man har også nettverk som er med på å opprettholde rusbruk ved å smugle inn rusmidler i avdelingen eller på annen måte forsyne pasienten. Det var mange historier om kreative måter å avlevere på, - eksempelvis leveranse på døra midt på natten; en pakke dadler som viste seg å være mer enn bare dadler, snøre ut av vinduet og påfølgende fisk på snøret, postkasser på de underligste steder osv. Denne type nettverk vil ofte på andre måter også undergrave behandlingen. Det ble også snakket om de pasientene som ble utnyttet, rundstjålet og misbrukt av nettverk, - de som ikke klarer å sette grenser for hvem som skal inn i leiligheten, de som plutselig har mange venner som bor og bråker i leiligheten. Noen har kriminelle nettverk og narkogjeld og det er ikke lett å se hva som er paranoide forfølgelsestanker og hva som er reelle trusler, - eller om det er litt blanding. Samtidig ble det skildret varme, omsorg og tilhørighet i rusmiljøet rundt noen pasienter, - og dette med å være vellykket narkoman og ikke bare mislykket samfunnsborger. Vi har på en måte synes jeg, forandret oss litt ift dette med å se på ressurser på en annen måte enn før. At de har et miljø, at de prater med folk, at de ikke er helt isolert, - at de tross alt kan gå og skaffe seg stoff. Før tenkte jeg rusmiljøet som et stort problem Men det er da noe. Det har vi jo snakket om at vi kanskje må ta tak i dette som en ressurs. Det ble skildret som vanskelig balansegang ift i hvilken grad man bør/ har ansvar for å hindre kontakt med nettverk i enkelte faser, - samtidig som det er dette nettverket pasienten kommer ut igjen til og eller blir oppsøkt av. Ellers ble det i intervjuene understreket viktigheten av kontakt og samarbeid med pårørende. Ivaretakelse av pårørende ble også fokusert: 17

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Personlig satt på prøve

Personlig satt på prøve Personlig satt på prøve Barnevernarbeideres erfaringer med Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker En kvalitativ undersøkelse Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens

Detaljer

I velferdsstatens randsone

I velferdsstatens randsone HiT notat nr 3/2008 I velferdsstatens randsone Evaluering av Boteam, Porsgrunn Heidi Haukelien På oppdrag fra Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2008 HiT notat nr 3/2008 ISSN 1501-8520

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311 Illustrasjonene er basert på fotografier tatt i ishotellet i Jukkasjärvi i 2008 og 2009. Foto: Marit Andreassen. Omslag: Typisk Bjørseth AS / Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik. Trykk: Kristoffersens Trykkeri

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L - megling og konfliktløsning VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L et samarbeid mellom konfliktrådet og kriminalomsorgen Av Ida Hydle og Arne Værland

Detaljer

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn Rapport Avdeling for Helse- og sosialfag Juli 2012 Finn Mikaelsen og Trude Tonholm Red.

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon UNIVERSITETET I NORDLAND SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013 Kull10H TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon Antall ord: 9883 Kandidatnummer: 26 Forord "Det er ikke nok å vite hvordan

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Det handler jo om livet i bunn og grunn!

Det handler jo om livet i bunn og grunn! NF-notat nr. 1001/2013 Det handler jo om livet i bunn og grunn! Refleksjoner omkring samtaler med aktører i et bofellesskap for rusavhengige 20 15 Annelin Gustavsen i samarbeid med Ann Kristin Eide 10

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre

Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre Omstulling til enhetlig ledelse i sykehus - Påvirkning på avdelingslederrollen ATM Skriftserie Nr. 5-2008 Stein Rokkan senter

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

2.Teoretisk referanseramme

2.Teoretisk referanseramme 1. Innledning. Hver eneste dag sitter det elever på skolen som nettopp har mistet mor eller far, de har mistet nære venner, foreldrene er nylig skilt, en bror har fått kreft eller en klassekamerat er blitt

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG SOR Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG Sett navn på følelser Om å vokse opp på Nordnes Myndighetenes krav og forventning til tjenestene «Når vi mangler et felles språk!» Slik kan det gjøres» Jeg ønsker at dere

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS 1 E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS Av Anne-Marit Stokke St.Olavs Hospital HF Psykisk Helsevern avd.brøset Habiliteringstjenesten for voksne

Detaljer

POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT

POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT ET 13 UKERS BEHANDLINGSTILBUD Helge Molde Psykologspesialist, PhD. Ingjerd Meen Lorvik Psykologspesialist BORGESTADKLINIKKEN

Detaljer