Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3"

Transkript

1 Kartleggingsrapport fra På TVERS Tverrfaglig samarbeid for forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge et forprosjekt i ungdomsskolene i Lister, 2013/14. Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. Innhold 1.0 Sammendrag: Prosjektleders anbefalinger, sammendrag: Kartleggingsrapport Bakgrunn Aktuell situasjon/problematikk Generelt Tidligere kartlegging Undersøkelser/statistikker angående ungdom Hjelpeapparatet De nyeste statlige prioriteringer Bestilling fra Helsenettverk Lister Situasjonen i dag, beskrivelse av tjenester Teamordning i Kommunene Teamsamarbeid med ABUP Henviste saker Organisering av ABUP... 8

2 3.0 Kartlegging Problemstilling Metode Praktisk gjennomføring Analyse Veiledning Holdbarhet og pålitelighet Presentasjon av funn Teamsamarbeid med ABUP på systemnivå (BUTT, Lindesnesprosjekt, andre teamordninger) Skoleansatte Helsesøstrene Samarbeid med ABUP rundt henviste ungdommer Samarbeidsgrupper ved de ulike ungdomsskolene Erfaringer med samarbeid med ABUP i enkeltsaker Tilbakemeldinger fra lærere Tilbakemeldinger fra helsesøstre Felles tilbakemeldinger fra lærere og helsesøstre Tilbakemeldinger fra ABUP Intervju av én informant fra ABUP Gruppeintervju av ABUP ansatte i Lister Prosjektleders erfaring Kompetansebehov i ungdomsskolene i Lister Prosjektleders anbefalinger og forslag til tiltak Tiltak i skolen Forslag til samhandlingstiltak Forslag til forbedringsområder innen samarbeidet med ABUP

3 1.0 Sammendrag: Målsettingen med forprosjektet «På tvers» i ungdomskolene i Lister, er: å bidra til å bygge psykisk helse hos ungdomsskoleelever målrettet over tid. Det ble i den forbindelse foretatt et dypdykk i nåværende samarbeid mellom ungdomskolene, aktuell helsesøster og spesialisthelsetjenesten, Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse (ABUP). I tillegg ble behov/ønsker om aktuell kompetanseheving hos de samme informanter i forhold til nevnt målsetting kartlagt. Kartleggingen viste at ungdomsskoleansatte og helsesøstre på ungdomsskolene ikke fullt ut får benyttet seg av de tilbud ABUP har, selv om ABUP benytter betydelige ressurser på samarbeid i kommunene som for eksempel utsiling/ veiledning og ulike team. Dette synes ikke å harmonere med at ABUP mottar et forholdsvis stort antall henvisninger på denne aldersgruppen. Av kartleggingen går det frem at de aktuelle instanser kun samarbeider i enkeltsaker, det vil si ungdommer som er henvist til ABUP. Antall slike saker synes å variere i for stor grad, uavhengig av skolestørrelse. Det finnes ikke oversikt over antall samarbeidssaker på den enkelte skole. Ifølge kartlegging fungerer samarbeidet mellom de skisserte instanser i enkeltsaker ulikt. Det kan fungere meget godt i noen saker og betydelig dårligere i andre. Dette fremkommer i samtlige kommuner. Alle kommunene har etablert et formelt samarbeid med ABUP i form av ulike team i tillegg til at det skal tilbys oppfølging til enkeltelever ved behov. Kartleggingen viser likevel at det er for dårlig kvalitetssikring på når tid ungdomsskoleelever i risiko for negativ utvikling fanges opp, og hvilke tiltak som utløses. Det fremkommer for tilfeldig i de fleste kommuner om det organiseres et tverrfaglig samarbeid rundt ungdommer med problematikk. Oppfølgning og koordinering av samarbeidsgrupper er ofte uavklart. Skoler som har fast internt samarbeid på dette området, synes lettere å få frem bekymring om elever og nyttiggjøre seg andre instanser utenom skolen. Informantene i kommunene utrykker at de ønsker mer veiledning fra ABUP i vanskelige saker. De ønsker også et bedre og tettere samarbeid med ABUP. Det er gjennomgående at de ulike instanser vet for lite om hverandre, og det synes å tendere mot å oppstå urealistiske forventninger til hva de andre kan få til. Informanter fra ungdomskolene er tydelige på at de opplever, spesielt i en del vanskelige saker, å gi informasjon men få for lite informasjon igjen fra ABUP, for å organisere den aktuelle elevens skoledag best mulig. Mangel på tilstrekkelige resurser kan også spille inn her. Når det gjelder behov for kompetanse er det mange forslag. Et spesielt ønske som fremkom var å trekke andre yrkesgrupper inn i skolen som: Utvidet helsesøstertid (dette nevnes av alle), sosionom, barnevernspedagog, psykolog og personell med andre aktuelle utdanninger mer i kulturell retning. Kartleggingen gir mange forslag til konkrete emner/områder som skoleansatte og helsesøstre ønsker undervisning/veiledning om fremover. De aller fleste er tydelige på at 3

4 kontaktlærer er den viktigste personen i forhold til forbedringer, denne er derfor viktigst å nå med aktuell kompetanse/veiledning. 1.1 Prosjektleders anbefalinger, sammendrag: Alle skoler har personell som arbeider med psykisk helse/oppfølgning. Organisering er ulik og preget av mange ulike type grupper. Anbefaling vil være at alle skoler prioriterer en fast intern psykisk helsegruppe, med deltakelse fra en fra ledelsen, en samarbeidsansvarlig (for eksempel sosial lærer), rådgiver eller spesialpedagogisk leder og skolens helsesøster. Problemområdets kompleksitet tilsier at en tverrfaglig gruppe som samarbeider jevnlig bedre vil håndtere aktuelle utfordringer. Dette muliggjør bedre oversikt og koordinering internt, utnyttelse av aktuelle ytre hjelpeinstanser og mulighet for bygging av psykisk helsefremmende miljø i egen skole over tid. Gruppene fra de ulike skolene anbefales å samles i et nettverk i Lister to ganger i året. Dette er informantene i all hovedsak positive til. En ønsker menings og erfaringsutveksling, aktuelle samarbeidsprosjekter og aktuelle forelesninger/kompetansehevingsprosjekter. Dette fora vil for ABUP og andre interkommunale tjenester som barnevern og PPT være et sted det er viktig og både kunne motta og kunne gi informasjon. Videre kan skreddersydd info gis til aktuelt personale i skolene. Listersamarbeidet kan skreddersy info, som også kan distribueres via mail. Det er nødvendig med nøye planlegging av samlingene slik at tiden oppleves benyttet fornuftig. En videreføring av prosjektet På Tvers, med ny prosjektkoordinator, vil sikre ressurs til å kunne koordinere disse møtene i starten. 2.0 Kartleggingsrapport 2.1 Bakgrunn Regionalt samarbeidsutvalg Helsenettverk Lister ved fyrtårnsatsingen Psykisk helse og rus fikk innvilget prosjektmidler til forprosjektet fra fylkesmannen i Vest-Agder. Det ble ansatt prosjektleder i 40 % stilling i 10 mnd. for gjennomføring av forprosjektet. Bakgrunn for forprosjektet var behov for et bedre datagrunnlag for å kunne muliggjøre et mer målrettet arbeid med bedring av psykisk helse hos ungdomsskoleelever over tid. Aktuell problemstilling var «hvordan kan en best bygge psykisk helse hos ungdomsskoleelever i Lister?». Deltakerkommuner er alle de 6 kommunene i Lister, med tilhørende 9 ungdomsskoler: Audnedal, (Hægebostadelever), Sirdal (2 skoler, Tonstad og Sinnes), Kvinesdal (2 skoler, Liknes og Kvinlog), Lyngdal, Farsund (2 skoler, Lista og Farsund) og Flekkefjord ungdomsskole. 4

5 2.2 Aktuell situasjon/problematikk Kompleksiteten i feltet gjør det utfordrende og finne gode veier Generelt De fleste ungdomsskoleelever viser helsemessig trivsel og god faglig utvikling. Vi vet likevel at ungdomsskolealderen er en tid hvor mange ungdommer møter betydelige utfordringer. Utfordringene kan påvirke liv og helse i stor grad videre, i positiv eller negativ retning alt avhengig av løsning. Det er derfor svært viktig at ungdommene våre får de beste utviklingsforhold i skole, hjem og fritid. Ungdommer som trenger mer oppfølgning må fanges opp tidligst mulig, og de må motta adekvate tilbud og oppfølgning. Ungdommer som trenger langvarige og koordinerte tjenester må få tilgang til dette Tidligere kartlegging Fagforum for psykisk helse i helsenettverk Lister gjennomførte våren 2012 en kartlegging. (Psykisk helse i Lister. En kartlegging i forhold til en mulig felles psykisk helseplan i Lister). I den sammenheng ble barne,- ungdoms og videregående skoler, samt helsestasjoner, NAV, hjembaserte tjenester, barnevern, kommuneleger, psykiske helsetjenester og politi intervjuet for å avdekke et helhetlig bilde av hver kommune. I kartleggingen kom det frem flere utfordringer på tvers av tjenester og kommuner i forhold til barn og unge. Mer tid til arbeid med barn og unge i risikogrupper, uavklarte ansvarsforhold i arbeidet rundt disse, ønske om bedre samarbeid internt i kommunen, alternative måter å møte barn og unge med massiv problematikk på, og bedre tilbud til barn og unge utenom skoletid var noe av det som ble avdekket. Flere trakk frem at de så mer angst og depresjon hos barn og unge nå enn tidligere. Det fremstod som noe usikkert om dette kom av økt fokus eller faktisk økt forekomst. Det ble i tillegg påpekt at samarbeidet med ABUP ikke alltid ble opplevd som tilfredsstillende fra kommunene Undersøkelser/statistikker angående ungdom Statistikk fra NAV i Vest Agder forteller om urovekkende mange ungdommer som faller ut i videregående skole alder. De får ikke fullført utdanning eller jobb. Ungdom i Vest Agder er også høyt representert på kriminalstatistikk. Når det gjelder psykisk helse forteller Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) siste undersøkelse på landsbasis (2014) om lydighetsgenerasjonen hvor en ser en nedgang i rus og atferdsproblematikk-. Man ser til gjengjeld nå en økt forekomst av angst, depresjon og selvskading særlig hos jenter mellom 15 og 16 år Hjelpeapparatet Når det gjelder skole og hjelpeapparat finnes en del utfordringer. Det er i utgangspunktet mange lovverk, retningslinjer, anbefalinger og planer man må forholde seg til når det gjelder ungdomsskoleelever (se referanseliste for oversikt). Det som gjør det ekstra komplisert er at det er så mange aktører og nivå i hjelpeapparatet og ulike lover og retningslinjer gjelder for de ulike tjenestene. Det finnes store mengder skriftlig fagstoff om de ulike områder. Det å holde seg orientert, oppdatert og kanskje viktigst av alt 5

6 integrere teori og retningslinjer i sine praksiser er svært utfordrende. Flere instanser har ansvar for delområder: PPT, Barnevern, Skolehelsetjeneste, familiesenter, Psykisk helse i kommunen, flyktningehelsetjenester, NAV, Familiekontor og ABUP. Det blir ofte en stor utfordring å finne frem til rett instans, til rett tid når innbyggere trenger tjenester. Resultatet blir ofte en uoversiktlig situasjon når det gjelder samarbeid og hvem som har ansvar for hva De nyeste statlige prioriteringer I de nyeste statlige retningslinjer, årlig rundskriv 2014 (nasjonale mål og prioriteringer på helse og omsorgsnivået, rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetak og fylkesmennene fra Helsedirektoratet) vektlegges i særlig grad innsatsen overfor barn og unge og med spesielt fokus på den tverrsektorielle samhandlingen når det gjelder ungdomsskoleelevers psykiske helse. I tillegg settes det fokus på samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten ved en videreutvikling av samarbeidsavtalene. En skal også vurdere utvikling av ambulerende tjenester og andre samhandlingstiltak. Det vektlegges å ha kunnskap nok til å ivareta innvandreres helse, brukermedvirkning innen psykisk helse og rus, og fokus på barn og unge. Kommunene oppfordres til å styrke tilbudet til barn og unge med sammensatte problemer og å bidra til koordinerte og samordnende tjenester, bygget på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Samhandlingsreformen oppfordrer til mer forebygging, og rett behandling på rett sted, til rett tid. 2.3 Bestilling fra Helsenettverk Lister. Det ønskes en beskrivelse av opplevd samarbeid/samhandling mellom de ansvarlige for aktuelt samarbeid på de ulike ungdomsskolene, aktuell helsesøster og spesialist helsetjenesten ved ABUP. Dette gjelder alle typer samhandling, system samarbeid, veiledning, anonyme konsultasjoner og samarbeid i saker hvor ungdommen er henvist til ABUP. Av interesse er også saker som en mener burde vært i spesialisthelsetjenesten, men som av ulike grunner ikke er det. Det ønskes også en kartlegging av ønsker og behov for mer eller annerledes kompetanse om psykisk helse / psykiske lidelser de ulike fagpersonene tenker ville kunne bedre samarbeidet og forhold for psykisk helse for ungdomsskoleelever. Målet er å øke fokus på og kunnskap om hvordan en kan bidra til bedring av eller bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse. 2.4 Situasjonen i dag, beskrivelse av tjenester Teamordning i Kommunene De seks kommunene har ulike hjelpeapparat i utforming og dimensjonering. Ungdomsskolene er også svært ulike både når det gjelder utforming, tradisjon, bemanning og økonomi. Lister har hatt interkommunalt barnevern fra 2010 og interkommunalt Psykologisk Pedagogisk Tjeneste (PPT) siden Hægebostad tilhører ikke denne sammenslutningen 6

7 og har en noe annen ordning, med eget barnevern og egen PPT. De får ABUP tjenester fra både Kristiansand og Lister. De Psykiske helsetjenester i kommunene, jobber i svært ulik grad med barn og ungdom. Helsesøster, som er sett på som den egentlige psykiske helsearbeider har varierende ressurser på skolene. Helsesøstrene er som regel de første som blir involvert i problematikk angående ungdomskoleelever. Det er en utfordring på flere måter. ABUP og PPT/Barnevern må forholde seg til svært ulike systemer i de ulike kommuner. Alle skolene har et internt samarbeid, organisering for siling og oppfølging av elever som trenger noe i tillegg. Men dette er svært ulikt. Noen har faste team innad i skolen som møtes hver uke. Dette samarbeidet ser ut til å lette kommunikasjonen internt i skolen, og også å sikre oppfølging for de aktuelle ungdommer over tid Teamsamarbeid med ABUP Alle kommunene i Lister har i følge ABUP et tilbud om teamsamarbeid e.l. i tillegg til samarbeid i saker med henviste ungdommer. Alle kommunene har i tillegg tilbud om anonyme konsultasjoner, for å vurdere behov for henvisning til ABUP. Hægebostad, Lyngdal og Farsund har barn og unges tverrfaglige team (BUTT). Her sitter 2 faste personer fra ABUP, en representant og en stedfortreder, sammen med representanter for alle andre tjenester for barn og unge, en formiddag hver måned. Her kan en bestille konsultasjon etter behov, som fagperson eller ta med elever og foreldre direkte. Teamene har også blitt enige om å ta opp ulike tema og arbeide med systemarbeid. Samme dag er det muligheter for å sette opp konsultasjoner med de ABUP ansatte. Det er en kommunal koordinator som organiserer teamene. Teamene fungerer for øvrig noe ulikt i hver kommune. Sirdal har en lignende ordning med team som møtes noe sjeldnere, da med en fast person fra ABUP. Sirdal har i tilegg tilbud om at medarbeidere med sped- og småbarnskompetanse møter 1-2 g hvert halvår i slike saker eller ved gjennomgang i barnehagen. Kvinesdal kommune har hatt ulike ordninger de siste år. I fjor ble såkalt Lindesnesmodell prøvd ut. En har så fortsatt med en noe tilpasset modell, hvor personell fra ABUP er i kommunen deler av en dag i uken for konsultasjon fra andre fagpersoner og noen direkte konsultasjoner med brukere. Flekkefjord kommune har også hatt ulike ordninger med blant annet veiledning fra psykolog til personell i barne- og ungdomsteam. Ved overgang til interkommunal Lister PPT og Lister barnevern ble det veiledning av helsesøstrene. Det er også startet et sped- og småbarnsteam. Flekkefjord kommune er nå i prosess blant annet sammen med personell fra ABUP, for å finne ønskelige samhandlingsløsninger Henviste saker I saker hvor ungdommer er henvist til ABUP deltar aktuell behandler på ulike typer samarbeid rundt ungdom og familie. Dette er hvis ungdom og foresatte samtykker. 7

8 2.4.4 Organisering av ABUP ABUP Lister består av et poliklinisk team i Farsund, et i Flekkefjord og et ambulant team. Antall behandlerstillinger er 13,5. I tilegg finnes det 2,7 stilling for merkantilt personale. ABUP skal betjene hele barnebefolkningen (ca 8600 under 18 år) i Lister. En regner at ca 5 % av barnebefolkningen trenger hjelp fra ABUP. Antall nye henvisninger de siste årene, har ligget fra 180 til 210. ABUP benytter i tillegg betydelige resurser på systemarbeid, ordninger beskrevet i kap Utskiftning i enkelte stillinger i ABUP Lister har i perioder vært stor. 3.0 Kartlegging Jeg besøkte alle ungdomskolene i forkant av kartleggingen. Det var nyttig å få en uformell samtale med rektor. Det ble sendt ut informasjon om prosjektet, til skolene og helsesøstertjenesten. Jeg innhentet skriftlig samtykke til deltakelse i kartlegging. Prosjektet ble meldt til datatilsynet. 3.1 Problemstilling «Hvordan oppleves samarbeidet med spesiallisthelsetjenesten, ABUP av personellet i ungdomskolene i Lister og av de aktuelle skolehelsesøstre, tilknyttet skolene. Hva tenker personell i ABUP om samarbeidet. Hva tenker personellet i ungdomskolene i Lister og av de aktuelle skolehelsesøstre, tilknyttet skolene om hvilken kompetanse som trengs for best å bygge elevers psykiske helse i ungdomsskolen?» 3.2 Metode Kartleggingen består av kvalitative intervju med samarbeidsansvarlig (e) i de 9 ungdomsskolene i Lister. Med samarbeidsansvarlig menes den eller de som organiserer samarbeidet og er kontaktperson når en avdekker behov for videre oppfølging av en elev. Hvem som er kontaktperson varierer fra skole til skole, men det er i hovedsakvære sosiallærere, rådgivere, inspektører eller på enkelte skoler miljøarbeidere. Det er foretatt intervjuer med i alt 23 personer på de ulike skolene. Informantene er samtlige helsesøstre som er tilknyttet ungdomskolene i Lister i tillegg til 1-2 ansatte ved hver skole som har en oppgave i forhold til ungdommer med spesielle utfordringer. Oppgavene med denne typen utsiling, oppfølging og samarbeid rundt ungdommer er lagt til sosiallærer, miljøarbeider, spesialpedagog, inspektør og rektor. Det er i tillegg foretatt intervju med ABUP ansatte ved at resultater fra kartleggingen om samarbeid ble fremlagt direkte for alle ABUP Lister ansatte, hvor en så kartla de 8

9 synspunktene som fremkom. Prosjektleder har også benyttet egen erfaring fra ABUP gjennom 6 år og fra kommunehelsetjeneste i 24 år. 3.3 Praktisk gjennomføring Det ble benyttet en intervjuguide (vedlegg), men respondentene ble oppfordret til å fortelle mest mulig fritt om samarbeidet de hadde med ABUP, i tillegg til behov og ønsker om nødvendig kompetanse om psykisk helse i ungdomsskolen. Hvis de ikke kom naturlig inn på de områdene det var ønske om å kartlegge, stilte ble det stilt tilleggsspørsmål. Intervjuene ble tatt opp digitalt og transkribert av prosjektleder. 3.4 Analyse Analysen bestod av flere gjennomlesninger. Det ble laget meningsfortetning i forhold til funn. Det ble også brukt merking og kategorisering. Dette for å få med de mest tydelige funnene, men også variasjonene som var av interesse. 3.5 Veiledning Prosjektleder fikk veiledning av forskernettverket ved ABUP og førsteamanuensis Terje Mesel. 3.6 Holdbarhet og pålitelighet Samarbeidet mellom ABUP, skoleansatte og helsesøstre er i kartleggingen belyst fra 3 sider, en såkalt triangulering. Dette øker påliteligheten i funn. 4.0 Presentasjon av funn Først presenteres funn fra kartlegging om samarbeid. Det vil så presenteres funn om kompetansebehov/ønsker. Forslag til tiltak følger til slutt. Hovedspørsmål: Informantene ble bedt om å beskrive eller fortelle om samarbeidet de har med ABUP i forbindelse med ungdomsskoleelever. Så å si alle svarer at de ikke har så mye samarbeid med ABUP. Hvis de har samarbeid med ABUP er det i enkeltsaker ( altså elever som er henvist ABUP). 9

10 4.1 Teamsamarbeid med ABUP på systemnivå (BUTT, Lindesnesprosjekt, andre teamordninger) Skoleansatte Alle skoleansatte unntatt ansatte ved én skole kjenner til muligheten for at det er finnes et tilbud fra ABUP. Mange gir uttrykk for at de kjenner for lite til dette tilbudet og få har benyttet dette. I løpet av det siste året er det av alle 9 skoler kun ansatte ved et par av skolene som har benyttet seg av ABUPs tilbud på systemnivå. Begrunnelser for at tilbudet ikke blir benyttet er at de ansatte ikke kjenner til tilbudet godt nok. En skole mener at tilbudet ikke er spisset nok mot ungdomsskolen. De ansatte ved skolene utrykker også ønske om at teamaktiviteten skal foregå på skolen, slik at tilbudet blir synlig i skolemiljøet. En del av de som hadde kjennskap til tilbudet fra ABUP har ikke benyttet seg av dette pga manglende behov. Noen gir også uttrykk for at ABUP blir distansert og at det er lite naturlig å ta kontakt. De ansatte ved skolene etterspør mer veiledning fra ABUP og uttrykker ønske om økt kunnskap om ungdomsskoleelevers psykiske helse Helsesøstrene Helsesøstrene benytter seg i noe større grad enn skoleansatte seg av tilbudet på systemnivå fra ABUP, men det fremkommer at tilbudene i større grad blir benyttet til yngre barn enn til ungdomsskoleelever. Alle helsesøstrene kjenner til ordningene rundt samarbeidet på systemnivå. Likevel gir mange uttrykk for at det har vært mange ulike ordninger sist årene og de ikke er godt nok kjent med hvordan samarbeidet bør foregå. Helsesøstrene etterspør i samme grad som de skoleansatte mer veiledning fra ABUP og uttrykker også ønske om økt kunnskap om ungdomsskoleelevers psykiske helse til personal i skolen. 4.2 Samarbeid med ABUP rundt henviste ungdommer Samarbeid om henviste elever finnes på alle skoler, men i svært ulik grad. Det finnes ingen oversikt over antall henviste saker til ABUP hvor det foregår et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og skolen / helsesøster. En skole angir ca samarbeidssaker, andre Dette antallet varierer betydelig uten sammenheng med størrelse på skolen.. Det kommer frem at skolene ikke alltid har kjennskap til at ungdommer er henvist til ABUP. Kartleggingen viser også at det kan være tilfeldig om det finnes et tverrfaglig samarbeid rundt eleven og familien. Det kan synes som at disse forhold har sammenheng med hvordan skolens interne samarbeidsrutiner er organisert. 10

11 4.3 Samarbeidsgrupper ved de ulike ungdomsskolene Ungdomsskolene og kommunene preges av mange ulike typer grupper. De vanligste samarbeidsgrupper er Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet (SLT), ressursteam, skolehelseteam, basisteam og nettverksgrupper. Det finnes lite retningslinjer rundt hvem som er i målgruppen for de ulike samarbeidsgruppene. Det er også lite konkrete retningslinjer rundt hvordan prosedyrer for henvisning til de ulike gruppene skal foregå. Det kan også være også uklart om når tid ABUP eller andre samarbeidsinstanser skal delta i gruppene. 4.4 Erfaringer med samarbeid med ABUP i enkeltsaker Tilbakemeldinger fra lærere Hvis ABUP er med i samarbeidet, er det ulike erfaringer på alle skoler. Så å si alle skoler nevner at de synes de får lite info fra ABUP knyttet til hva skolen selv kan gjøre for å skape en god skolehverdag for den aktuelle elev. Mange synes at de må gi mye informasjon og synes de får lite informasjon tilbake fra ABUP, delvis begrunnet med taushetsplikten. ABUP kan også bli oppfattet som lite tilgjengelig når en forsøker å ta kontakt Tilbakemeldinger fra helsesøstre Det er også store variasjoner i tilbakemeldingene fra helsesøstrene, men de har en gjennomgående bedre erfaring knyttet til samarbeidet med ABUP enn hva lærere oppgir. Tilbakemeldinger på forbedringsområder knytter seg bl.a. et ønske om tydeligere initiativ fra ABUP, innhenting av tillatelse om samarbeid fra foreldre, praktisk tilrettelegging av samarbeidsmøter og nettverksmøter, tilgjengelighet både pr. telefon og ved direkte kontakt og kontinuitet hos behandlere. Ved overføring av ungdommer fra ABUP til skolehelsetjenesten mottar helsesøstrene i hovedsak informasjon pr. telefon, ikke skriftlig epikrise. Helsesøstrene uttrykker et særlig ønske om at ABUP bør delta i samarbeidet på de aktuelle skolene for å sikre god kontakt både med elever og ansatte Felles tilbakemeldinger fra lærere og helsesøstre Det uttrykkes et felles behov for veiledning i forhold til ungdomsskoleelevers psykiske helse. Det er også et behov for at ABUP i særlig vanskelige tilfeller tar en mer direkte lederrolle og gir direkte råd til skolen. Tilbakemeldingene viser at det er ulik kulturforståelse mellom skole og ABUP, og at det kan være vanskelig å vite hvordan en skal «komme i gang» ved behov for samarbeid og i hvilke tilfeller det vil være riktig å ta kontakt. Forhold knyttet til utskrivning fra spesialisthelsetjenesten (ABUP) kan i enkelte tilfeller være lite forståelig for involverte parter i skolen. Det uttrykkes også et ønske om mer direkte tilgjengelig kompetanse på skolen. 11

12 Tilbakemeldinger viser også at det er et behov for tydeligere rutiner knyttet til videre oppfølging av en elev når denne er henvist til ABUP med avklaring av videre ansvarsområder. Nesten alle kommuner nevner KICK off grupper og leir som særlig gode tiltak for ungdommer. 4.5 Tilbakemeldinger fra ABUP Intervju av én informant fra ABUP BUTT oppleves som en god ordning, kommunen fremstår som fornøyd med tilbudet. Saker som tas opp i teamet oppleves godt belyst. Det blir tatt konkrete beslutninger i møtene, slik at de som går ut døra vet hvilke tiltak som skal følges opp videre. I BUTT møter to faste representanter fra ABUP (étt fast medlem og en møtende vararepresentant). Kommunal koordinator for BUTT gjør sammen med andre involverte en viktig jobb mht praktisk tilrettelegging og utsending av informasjon. Det er lite henvendelser fra ungdoms skoler til BUTT. Samarbeidsmøter: Informanten har en del samarbeidsmøter med ungdomsskoler om henviste elever, og det oppleves som uproblematisk å ta kontakt med skolene. Skolene tar på den andre side sjelden kontakt med den ABUP ansatte. Det presiseres at ABUP vektlegger et godt samarbeid med skolene, men at en ser at det kan oppstå motsetninger mellom et faglig og et psykososialt fokus. Dette kan føre til at elever med utfordringer får vanskeligheter med å gjennomføre skolehverdagen Gruppeintervju av ABUP ansatte i Lister Intervjuet foregikk i etterkant av at de ansatte hadde fått fremlagt skriftlig resymé av kartlegging fra ansatte på skolene og helsesøstre. BUTT modellen ble utarbeidet på bakgrunn av kommunenes behov. Når erfaringer nå viser at modellen i liten grad benyttes av ungdomsskoletrinnet bør denne evalueres og tilpasses. Ungdomsskolene oppfordres til å ta kontakt med ABUP for en evaluering. Det er noe uklart hvorfor ungdomsskolene på den ene side uttrykker et behov for mer veiledning fra ABUP, men at de på den andre side ikke benytter seg av de tilbud som er etablert. Det påpekes at kulturforskjeller kan ha en betydning her, i tillegg til at en i ABUP erfarer at ansatte på skolene i varierende grad har kjennskap til de tilbud som finnes. En bør sikre at informasjon om tilgjengelige tilbud fra ABUP også er tilgjengelige for ansatte utover skoleledelsen. 12

13 ABUP uttrykker også at fastlegene i stor grad henviser ungdommer til ABUP, uten å undersøke om det finnes aktuelle tjenester på et kommunalt nivå. Ansvarsmøter og samarbeidsgrupper knyttet til henviste ungdommer er et prioritert område innen ABUP, men deltakelser fra ABUP må være godkjent av foresatte. ABUP presiseres at møtene må avtales i god tid da tjenesten skal betjene mange kommuner Prosjektleders erfaring Prosjektleder har erfaring fra skolehelsetjeneste når det gjelder ungdomsskoleelever i ca 15 år og nå samarbeidsløp ved ABUP 6år. Erfaringer og refleksjoner er benyttet som bakgrunn, for kartlegging og presentasjon. 4.6 Kompetansebehov i ungdomsskolene i Lister De fleste informantene mener at lærere trenger mer kunnskaper om psykisk helse og hva som skal til for å bygge psykisk helse. Skolens evige dilemma er forholdet mellom de psykososiale og de skolefaglige aspekter. Alle informantene mener kontaktlærer er svært viktig, kanskje viktigst for trivsel/psykisk helse og trivsel, men også for å gi rett hjelp til rett tid. Derfor er det svært viktig at deres kompetanse er god nok. Informantene uttrykker i tillegg et ønske om flere yrkesgrupper i skolen. Alle nevner at det bør være økte helsesøster ressurser. Annen kompetanse som trekkes frem som aktuell er sosionom, barnevernspedagog, psykiatrisk sykepleier, psykolog i skolen og andre typer ressurser mer i retning kultur. Alt dette kan bidra til at samlet kompetanse på området psykisk helse, øker betydelig. Mange ønsker også årlige gjennomganger når det gjelder det øvrige hjelpeapparat, f.eks. med PPT, barnevern, psykisk helse i kommunen, familiesenter, ABUP samt prosedyrer for samarbeid. Det kom i kartleggingen ikke frem nøyaktig hvilken kompetanse som anses som mest nødvendig, særlig for kontaktlærere. Momenter som trekkes frem er utdanning, jevnlig informasjon fra aktuelle instanser og veiledning innen aktuelle områder. Det beste er fra mange oppgitt som en kombinasjon av disse områder, i tillegg til at det bør være tydelige kontaktpersoner internt på skolene hvor en trygt kan henvende seg for å få hjelp. Likevel kommer en aldri forbi personlige faktorer og holdninger. Helsesøstre, men også en del skoleansatte er veldig klare på at noen klasselærere tar kontakt for å få hjelp raskt, andre svært sjelden eller aldri. Aktuelle områder for videre oppfølging innen kompetanseheving: Økt fokus på psykisk helse i lærerutdanningen Videreutdanning i psykisk helse for lærere 13

14 Hvordan bygge selvfølelse hos ungdommer Hvordan utvikle en helsefremmende skole Trivselstiltak for å bygge psykisk helse Konflikthåndtering Hvordan identifisere tidlige tegn på angst og depresjon, og hvordan skille dette fra «vanlig» pubertetsproblematikk. Utfordringer knyttet til usikkerhet, ensomhet og krav. Skolevegring. Søvn. Ungdom og digitale medier. Tidlig oppdagelse av problematikk. Verktøykasse: Oppskrifter på de vanligste vanskene. Veiledning ved mer komplekse problemer. Hva gjør vi når hjemmet svikter. Mobbing. Angst, depresjon, selvskading og selvmordstanker Traumer. Motiverende intervju. Spiseforstyrrelser, fokus på kropp. Elevspesifikk undervisning hvor aktuell lærer kan videreformidle generell informasjon til resten av kollegiet Utforming av aktuelle tema for elevundervisning som underbygger utvikling av god psykisk helse. Utvikling av foreldrekurs som underbygger utvikling av god psykisk helse. 5.0 Prosjektleders anbefalinger og forslag til tiltak 5.1 Tiltak i skolen Psykisk helsegruppe i skolene: Alle skoler har personell som arbeider med psykisk helse/oppfølgning. Organisering er ulik og preget av mange ulike type grupper. 14

15 Anbefaling vil være at alle skoler prioriterer en fast intern psykisk helsegruppe, aktuelle deltakere er en fra ledelsen, en samarbeidsansvarlig (for eksempel sosial lærer, rådgiver eller spesialpedagogisk leder) og skolens helsesøster. Problemområdets kompleksitet tilsier at en tverrfaglig gruppe som samarbeider jevnlig bedre vil håndtere aktuelle utfordringer. Dette muliggjør bedre oversikt og koordinering internt, utnyttelse av aktuelle ytre hjelpeinstanser og mulighet for bygging av psykisk helsefremmende miljø i egen skole over tid. En må også få til en fornuftig brukermedvirkning for eksempel via samarbeid med elevråd og foreldreråd. I denne sammenheng må kommunene være mer oppmerksomme på utskiftning av omsorgspersoner» i overganger. Ved ungdommer med spesielt spinkelt nettverk kan samtidig skifte av klassestyrer, skole og helsesøster være svært uheldig. Tilpasninger her, og også i samarbeid med barnevern hvis de er involvert, er ønskelig. 5.2 Forslag til samhandlingstiltak Lærings/erfaringsnettverk, Lister samling 2 ganger i året: Gruppene fra de ulike skolene anbefales å samles i et nettverk i Lister 2 g i året. Dette er informantene nesten enstemmig positive til. En ønsker menings og erfaringsutveksling, aktuelle samarbeidsprosjekter og aktuelle forelesninger. Dette fora vil for ABUP og andre interkommunale tjenester som barnevern, PPT være et sted det er viktig og få og gi informasjon og hvor en kan bli bedre kjent. Det er nødvendig med nøye planlegging av samlingene. Dette for at tiden oppleves benyttet fornuftig. Videreføringen av prosjektet På Tvers ved ny prosjektkoordinator vil kunne koordinere disse møtene i starten. Det er nødvendig at en får med de aktuelle representanter for brukerne inn i lærings/erfaringsnettverket. 5.3 Forslag til forbedringsområder innen samarbeidet med ABUP Alle modellene for samarbeid med ABUP, som er skissert her, har fordeler og ulemper. Kommunene må i større grad finne ut hva de trenger og organisere ut fra behov. Et av problemene er at kommunen er mange personer og ulike syn og behov. Behov og effekt av en samarbeidsmodell, ser ofte annerledes ut fra ulike vinkler, og det er å forvente at ungdom selv, foreldre, skole, helse, administrasjon på skolen og kommuneledelse vil se ulikt på dette. Det synes viktig å evaluere BUTT ordning og se etter eventuelle praktiske tilpasninger for ungdomsskoleelever. Som tidligere nevnt er feltet komplekst og skal en forbedre må en regne med å arbeide systematisk over tid. Det er ønskelig med faste fora med fagpersoner som forbedrer over tid og som har makt eller påvirkningskraft til å få gjennom sine tiltak. De foreslåtte psykisk helsegruppene i ungdomsskole og storsamling i Lister kan da være av stor betydning 15

16 Koordinering og passe informasjonsflyt/dialog blir fremhevet som viktige sukseesfaktorer. Referanser: ABUP.(2013). KAOS. MENING. UNDERVEIS. ABUP katalog: Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen. Agderforskning.(2013). En vanskelig start. Fou rapport nr 6/2013. Om tidlig innsats og samarbeid for å forebygge ung uførhet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2013). Satsing på barn og ungdom. Samlet oversikt. Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet Bøe. T.D. (2010). Samtaler gir samhold. UiA. Master i psykisk helsearbeid. BUTT. Barn og unges tverrfaglige team. Brosjyre. Lyngdal kommune, Sørlandet sykehus, Bufetat. BUTT. ( 2012). Samarbeidsavtale mellom 1. og 2. linjetjeneste. Signert Det kongelige helse og omsorgsdepartement. ( ). Samhandlingsreformen. Stortingsmelding 47. Det kongelige kunnskapsdepartement. ( ). Motivasjon-Mestring-Muligheter. Stortingsmelding 22. Ungdomstrinnet. Hauan. A. (2010). Ungdom og Åpne samtaler i nettverk. UiA. Master i psykisk helsearbeid. 16

17 Helsenettverk i Lister.(2012). En kartlegging i forhold til en mulig felles psykisk helseplan i Lister. Maria S-O Mortensen og Christine Svindland. Fagforum psykisk helse og rus. Helsenettverk Lister. (2013). På TVERS, Søknad om utviklingstiltak. Helsedirektoratet,(2014). Nasjonale mål og prioriteringer på helse og omsorgsområdet i Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetak og fylkesmennene fra helsedirektoratet. Helsedirektoratet, (2010). Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjensten. Prioriteringsveileder. Helsedirektoratet, (2009). Prioriteringsveileder. Psykisk helsevern for barn og unge. Helsedirektoratet.(2008). Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge. Kvale, S.( 2007). Det kvalitative forskningsintervjuet. Oslo. Gyldendal Akademisk. Lovdata. (2014). Lov om barnevern. Komunehelseloven. Lov om opplæring. Pasientrettighetsloven. Lov om spesialisthelsetjenester. NOVA. (2014). Ungdataundersøkelsen. Oslo kommune. Utdanningsetaten. (2009). Skolevegring. En praktisk og faglig veileder. Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Helseregion øst og sør. SSHF. ABUP. (2014). RETT HJELP PÅ RETT STED TIL RETT TID? Evalueringsprosjekt for samhandlingsprosjektet Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen. Sosial-og helsedirektoratet. (2007). Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. Sørlandet sykehus HF.( 2012). Strategiplan Sørlandet sykehus HF.( 2003). Pasientforløp i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sæther, Oddvar, gruppeleder SSHF. Sørlandet sykehus HF. (2013). Veien videre i ABUP. Strategi og handlingsplan Sørlandet sykehus HF. (2012). Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Sirdal kommune. Statskonsult.(2003). Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse. Sluttrapport. Telemarksforskning. (2013). Evaluering av Lister PPT. For Farsund kommune. TF- rapport nr 326. Telemarksforskning. (2013). Evaluering av Lister barnevern. TF-rapport nr 327. Wadel, C. (1991) Feltarbeid i egen kultur. Flekkefjord. Seek A/S Vedlegg: Intervjuguide(opprinnelig) Samhandling og samarbeid med ABUP Lister: 17

18 A. Beskriv eksisterende samarbeid, eks undervisning, veiledning, deltakelse i ulike forebyggende program, BUTT samarbeid, annet? B. Beskriv samarbeid med ABUP Lister i enkeltsaker, anonyme konsultasjoner, henviste ungdommer, telefoner. Ca hvor mange samarbeidssaker de siste 2-3 år, beskriv type saker, problematikk, de ulike instansers bidrag/roller/ansvar om mulig forløp og resultat? Gråsoner? Sukseesfaktorer og fallgruver i samarbeid og tiltak? Er det etter din mening saker der ABUP burde vært deltaker, men ikke er det? Grunner? C. Andre aktuelle synspunkter. Gode ideer for bedring/utvikling av området? D. Kompetanseheving: Tanker, ønsker om behov for kompetanse angående bygging av psykisk helse, psykisk helse og sykdom..som ikke er i dag. (Hva og hvem bør få dette..eks kontaktlærer, helsepersonell, foreldre, elever, ABUP ansatte, andre?) Behov for mer kompetanse angående samarbeid, prosess, kommunikasjon, relasjon? Fora for kompetansebygging? 18

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID SANDNES KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchanging INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Helhetlig innsats for barn og unge

Helhetlig innsats for barn og unge FORVALTNINGSREVISJON Helhetlig innsats for barn og unge Malvik kommune Desember 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

TITTEL FORFATTER(E) Helle Wessel Andersson og Laila Tingvold OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

TITTEL FORFATTER(E) Helle Wessel Andersson og Laila Tingvold OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) Hvordan fungerer

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER SOLA KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten... 8 1.1 Innledning...

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg

...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg ...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg RAPPORT FRA PROSJEKT NR 00/05116 STØTTE TIL UNGDOM MED TOURETTES SYNDROM, AD/HD OG NARKOLEPSI ELLER MISTANKE OM NARKOLEPSI VED OVERGANG

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer