«NORMPROSJEKTET» Einpresentasjon med vekt på design, metode og samarbeid med skular

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«NORMPROSJEKTET» Einpresentasjon med vekt på design, metode og samarbeid med skular"

Transkript

1 «NORMPROSJEKTET» Einpresentasjon med vekt på design, metode og samarbeid med skular NOLES, Bergen, Randi Solheim, Høgskulen i Sør-Trøndelag, ALT

2 Developingnationalstandards for the assessmentofwriting. A toolfor teachingand learning

3 Plan for økta Presentasjon av prosjektet med metodiske sideblikk Om skrivekonstruktet og vurderingsperspektiva som ligg til grunn for prosjektet og nokre praktiske døme Design, metodar, målepunkt Førebels erfaringar frå samarbeidet med skulane

4 Bakgrunn: Kva veit vi om skriving og vurdering? ErfaringarfråKAL, SKRIV og evalueringa av LK06: Skriving som grunnleggjandeferdigheiter ikkjetilstrekkelegimplementert i faga. Norsklæraraneog norskfaglege tradisjonardominerer Repertoaret av teksttypar er smalt, få «brukstekstar» Nasjonal prøve i skriving på tvers av fag, 2005: Stort sprik mellom lærarane sine vurderingar Vurderingskompetanse er gjerne taus kunnskap Lærerne manglar ein tolkingsfellesskap

5 Normprosjektets mål: Å utvikle og prøve ut eksplisitte forventningsnormer for skriving, og å finne ut kva effekt desse kan ha på elevane sin skrivekompetanse og lærarane sin vurderingspraksis.

6 Forskningsspørsmåla 1. Kva er det rimeleg å forvente av skrivekompetanse hos elevar på 5. og 8. trinnet? ( Utvikling av forventningsnormer. Fase 1, 2011) 2. Kva verknad kan bruk av felles forventningsnormer ha på lærarane si vurdering av elevtekstar? 3. Kva verknad kan bruk av felles forventningsnormer ha på utviklinga av elevane sin skrivekompetanse (Implementeringav forventningsnormene. Fase 2: )

7 Perspektiv på skriving Et funksjonelt syn på skriving Ulike skrivehandlingar kan nyttast til ulike formål(t.d. beskrive noko for å systematisere kunnskap) Korleis brukar vi skriftafor å oppnå det vi ønskjer? Dei tre grunnleggjande dimensjonane i skrivehjulet

8 Skrivehjulet deitre grunnleggjande dimensjonane Skrivehandlingar Formålet med skrivinga Skriftleg mediering Kulturkontekstar Situasjonskontekstar

9

10

11 Vurderingsområde Kommunikasjon mottakarperspektivet, posisjonering, overskrifter Innhald fagkunnskap (avh. av fag og teksttype), relevant informasjon, utdjuping, beskrivingar Tekstoppbygging makrostruktur, inndelingar, tekstbinding Språkbruk ordval, fagterminologi, setningsoppbygging, variasjon... Rettskriving og formverk Teiknsetting Bruk av skriftmediet grafisk utforming, handskrift, multimodalitet...

12 Utdrag fråvurderingsskjema 5) Rettskriving og formverk 6) Teiknsetting 7) Bruk av skriftmediet

13 Fase 1: Etablering av forventningsnormer Metodisk tilnærming: «Think-aloud-intervju» med lærarari vurderingssituasjonar. Analyse av lydopptak Kva legg lærarane vekt på når dei vurderer elevtekstar? Kva normkjelder støttar dei seg til? Kva bruk av, eller spor etter bruk av, vurderingsskalaer finn vi i vurderingane deira? Utarbeiding av utkast til forventningsnormer: Utgangspunkt i utsegner frå lærarane. Komprimerte, organiserte og reformulerte av forskarane ogdiskutertemed lærarane.

14 Glimt frå ein vurderingssamtale «Overskrifta er kjempegrei» «Sporar skriveglede!» «Gode skildringar spennande» «Har ikkje tak på dobbel konsonant. Korte, høgfrekvente ord rette» «Strevar med å skilje ord. Innvandrar?» «Mykje drama» «I nedre del av det eg ville forventa av ein 4.klassing. Dei fleste elevar på 4. steg vil kunne skilje ord og ha betre rettskriving»

15 «Illustrasjonen er kjempefin og dramatisk! Veg opp for den svake verbalteksten. NB snakkebobler!»

16 Døme på forventningsnormer: Vurderingsområdet «Kommunikasjon» Etter 4. trinn: Skrivaren skal inntaein relevant skrivarposisjon vende seg på ein relevant måte til ein eller fleire kjende lesarar bruke ei overskrift som orienterer lesaren på ein relevant måte. Etter 8. trinn: Skrivaren skal inntarelevante skrivarposisjonar og kunne veksle mellom ulike relevante skrivarposisjonar vende seg på ein relevant måte til kjende og/eller ukjende lesarar.

17 Døme på forventningsnormer: Vurderingsområdet «Språkbruk» Etter 4. trinn: Skrivaren skal bruke fullstendige forteljande setningar, spørje- og bydesetningar bruke utbygde substantivfrasar ha noko variasjon i byrjinga av setningar bruke eit relevant og variert ordtilfang, mellom anna omgrep frå skolefag ha innslag av språklege verkemiddel meistre bruk av indirekte og direkte tale som eit verkemiddel. Etter 8. trinn: Skrivaren skal byggje opp komplekse og varierte setningar bruke eit relevant, variert og presist ordtilfang, også fagomgrep bruke ein relevant språkleg stil bruke varierte språklege verkemiddel.

18 Fase 2: Intervensjonen Deltakarar: 20 skular over heile landet Elevarpå 3., 4., 6. og 7.trinn og læraranedeira (inneverade skuleår 4. og 7. tr.) Lærarar og forskarar i tett samarbeid over to år 4 kontrollskular

19 Perspektiv på vurdering Fråsummativ vurdering (ved hjelp av vurderingsområde og meistringsnivåi skjema) til formativ vurdering som ledd i skriveopplæringa: Kor er egpå veg? meistringsprofil Kor godt gjeregdet? Kva er neste steg? (jf. Hattie& Timperley, 2007)

20 Om kursopplegget

21 Korleisbruke verktøya i praksis? Glimt fråeintekst og einvurderingsprosess Oppgåve frå Kunst og handverk, 4. trinn: «Slik lager vi en blyantboks: Skriv en instruksjon til neste års 4. klassinger, der du i detalj beskriver hvordan man lager en blyantboks.» Førebuing: Elevene har akkurat laga ein slik boks sjølve. Skrivehandling: å beskrive Formål: påverknad? kunnskapsorganisering? samhandling?

22

23 Vurderingsområdet «Kommunikasjon» Slik lager vi en blyantboks 1. klip ut maler som duhar tegna. 2. ta fram Planker og tegn malene dine på den. 3. Du Står i kø for og få skjært dem ut. 4. dufårryggen, bunnen Sidene og fronten igjen og da begjynerduog spikrestartmed bunnen og SPikrefrabunnen opp til siden. 5. når du er ferdigmed og Spikre så begynner du og PuSSe den til denerheltglat 6. du tegner det du vil ha på og så tegner du med SviPenn 7. dukan ordne*(ører, føter, armer og kniv). 8. vis dukommer så langt, kan du male den visduvil 9. Senere kan dutadenmed hjem. [* Uklart]

24 Vurderingsområdet «Språkbruk» Slik lager vi en blyantboks 1. klip ut malersom du har tegna. 2. ta fram Planker og tegn malene dine på den. 3. Du Står i kø for og få skjærtdem ut. 4. dufårryggen, bunnen Sideneog frontenigjen og da begjynerdu og spikrestartmed bunnenog SPikrefrabunnenopp til siden. 5. når du er ferdigmed og Spikresåbegynner du og PuSSe den til denerheltglat 6. du tegner det du vil ha på og så tegner du med SviPenn 7. du kan ordne*(ører, føter, armer og kniv). 8. vis du kommer så langt, (*så) kan du male den visduvil 9. Senerekan du tadenmed hjem. [* Uklart]

25 Vurderingsområdet «Rettskriving og formverk» Slik lager vi en blyantboks 1. klip ut maler som du har tegna. 2. ta fram Planker og tegn malene dine på den. 3. Du Står i kø for og få skjærtdem ut. 4. dufårryggen, bunnen Sidene og fronten igjen og da begjynerdu og spikrestartmed bunnen og SPikrefrabunnen opp til siden. 5. når du er ferdigmed og Spikre så begynner du og PuSSe den til denerheltglat 6. du tegner det du vil ha på og så tegner du med SviPenn 7. du kan ordne*(ører, føter, armer og kniv). 8. visdu kommer så langt, (*så) kan du male den visduvil 9. Senere kan du tadenmed hjem. [* Uklart]

26 Einsummativ meistringsprofil (basert på lærarane sine vurderingar) Formativ vurdering: Kvar er eleven på veg? Kva er neste steg? Komm. Innhald Tekstoppb. Språkbruk Rettskr. Teiknsett. Skriftmed.

27 Arbeidet på skulane Prosjektarbeidet inngår i den ordinære skriveopplæringa til elevane Læraraneintegrerer perspektiva på skriving og vurdering i fagplanar og skriveoppgåver Elevaneskriv seg gjennom skrivehjulet i løpet av eitår seks ulike skrivehandlingar, fordelte på ulike fag Læraranevurderer elevtekstarmed støtte i forventningsnormene og vurderingsverktøya. Forskarane er samarbeidspartnerar og rettleiarar

28 Kvar finn vi svar på forskingsspørsmåla? Målepunkt for kvantitative studiar: Inngangsdata (skriving og vurdering) Utgangsdata (skriving og vurdering): utvalsprøvensom samanlikningsgrunnlag Kva innverknadhar denne arbeidsmåten når det gjeld utvikling av skrivekompetanse og vurderingskomptetanse? Summative vurderingarfråheile prosjektperioden informasjon om tolkingsfellesskapenblant læraraneog tekstkvaliteten til elevane(basert på vurd.) Kvalitative data: Elevtekstarfråto skuleårmuligheiterfor å følgje utvikling av tekstkvalitet på individ-og gruppenivå Skriveoppgåver Formative vurderingar frå lærarane Intervju og observasjonar

29 Forskingsspørsmåla: 1. Forventningsnormer 2. Elevanesin skrivekompetanse 3. Læraranesin vurderingskompetanse Realisering av skrivehandlingane, utvikling av skrivekompetanse Kva kjenneteiknar tekstar som skårar høgt/lågt på deiulike vurderingsområda? Formativ/summativ vurdering Vurderingsfokus og -praksis Tolkingsfellesskap Tekstkvalitetar Vurderingskulturar Skrivedidaktikk Oppgåvedesign Skrivekulturar i ulike fag Skriving som grlf. Kvantitative studiar Vurderingssamsvar Tekstkvalitet Særskilde interessefelt Nynorsk vs. bokmål Framandspråklege elevar Lese- og skrivevanskar

30 Praktiske og metodiske utfordringar Korleis vareta eit svært omfattande datamateriale? Arkivering og elektronisk handsaming av tekstar og vurderingar Tekstbasen transkriberte og skanna tekstar Elektroniske vurderingsskjema «Masterdokument» med informasjon frå ulike målepunkt Ekstensivmaterialet Intensivutval Korleiskombinere kvantitative og kvalitative delstudiari eitstort og komplekst prosjekt?

31 Erfaringarfrålærarane Meir medvitne om kva elevane kan bruke skriving til Nyttig å bli tvungne til å sjå på flere sider ved tekstane, kan ikkje lenger oversjå visse kvalitetar Utfordring å lage gode oppgaver. Har blitt mer medvitne om kva skriveoppgåvereingir lettareå få elevanetil å skrive gjennom klåre bestillingar. Lettareå rettleie elevane. Kan vise elevene styrkarog svakheiter. Utfordrande å skrive gode tilbakemeldingar, gi løpande formativ vurdering. Uvant å jobbe med skriving som prosess, er ikkjevane med å skrive fleire utkast. Prosjektarbeidet bidreg til å realisere vurdering for læring!

32 Erfaringarfrå«driftinga» av eitstort forskingsprosjekt Krevjande å halde fast på kontakten med skulane og lærarane Skulener i rørsle må ta høgd for endringari klassaneog kollegia og stadig uføresette hendingar Involvering av skuleleiarane, og ev. skuleeigar, er alfa og omega! Prosjektkoordinatoren er uunnvérleg! Men moglegheitene er enorme

33 Forskargruppa Prof. Synnøve Matre (prosjektleiar), HiST Førsteam. Randi Solheim (nestleiar), HiST Førsteam. Hildegunn Otnes, NTNU Prof. Lars S. Evensen, NTNU Prof. Kjell Lars Berge, UiO Prof. Ragnar Thygesen, UiA Prof. Astrid B. Eggen, UiA Stipendiatar Trine Gedde-Dahl Sindre Dagsland Jannike Ohrem Bakke Fleire masterstudentar «Satelittprosjekt» Tekstforskarar frå Høgskuleni Vestfold, Høgskuleni Oslo, Høgskulen i Sør- Trøndelag Internasjonale samarbeidspartnerar Internasjonal referansegruppe

34 Overordna mål Å bidra til betre vurderingspraksis større tolkingsfellesskap betre skriveundervisning auka skrivekompetanse Meir informasjon om Normprosjektet:

Ble elevene bedre skrivere?

Ble elevene bedre skrivere? NORM-prosjektet Rapport 2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for tolk- og lærerutdanning Ble elevene bedre skrivere? Intervensjonseffekter på elevers skriveferdigheter og skriveutvikling Kjell Lars Berge

Detaljer

Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter

Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter Er elevane sine interesser ein faktor som kan betre deira skriveferdigheiter i ungdomsskulen? Erik Veum UND 350 - Masteroppgåve i læring og undervisning

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Læreplanarbeid som prosess i skulen

Læreplanarbeid som prosess i skulen Notat 4/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Læreplanarbeid som prosess i skulen VOLDA 2007 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Siv Therese Måseidvåg Gamlem Høgskulen i Volda 0805-8075 Siv

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Retorisk lesing av reklame

Retorisk lesing av reklame Retorisk lesing av reklame av Bente Stausland Skartveit Med sterkt fokus på grunnleggjande ferdigheiter som lesing, skriving og munnlegheit, er Kunnskapsløftet blitt kalla ein literacy- reform av Kjell

Detaljer

Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga

Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga Sluttevaluering og læringsreiskap Digital skrivemappe på nynorsk frå studieåret 05/06 Nynorsk og bokmål som jamstilte målformer i norskfaget i lærarutdanninga

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Tilstandsrapport for Gol skule 2012 2 1. INNLEIING Opplæringslova fastset i 13-10 at det frå 2010

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel!

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Forord Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) ønskjer å vere med og styrkje realfaga. Vi ønskjer at elevane skal få større interesse for og kunnskap

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer