Samfunnsfag 2 ( trinn)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)"

Transkript

1 Samfunnsfag 2 ( trinn) Emnekode: GLU2051_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Undervisningsspråk: Norsk Fagpersoner - Dan Dyrli Daatland (Emneansvarlig) - Olav Tysdal (Faglærer) - Ketil Knutsen (Faglærer) - Ole Jone Eide (Faglærer) - Lillian Utne Skjæveland (Studiekoordinator) - Kitty Marie Garborg (Praksisansvarlig) Introduksjon Samfunnsfag 2 skal gi økt kunnskap og innsikt i utvalgte deler av samfunnsfaget og åpne for flerfaglig og fagdidaktisk fordypning belyst ved alle samfunnsfagets tre fagområder (historie, samfunnskunnskap, geografi). Emnet omfatter vitenskapelig arbeid med temaer som er relevant for opplæring i samfunnsfag på trinn. I Samfunnsfag 2 skal man kunne gå dypere og mer flerfaglig inn i stoffet enn man kunne i Samfunnsfag 1. Det gjør man gjennom konsentrasjon om tre ulike temaer eller fordypningsområder. Det ene fordypningsområdet er knyttet til debatten om Norge som et flerkulturelt samfunn. Det andre fordypningsområdet gir refleksjon om bruk av læremidler og læringsaktiviteter i hele samfunnsfaget, gir innsikt i nyere samfunnsfagdidaktisk teori, og skal gjøre studentene i stand til på selvstendig grunnlag kunne delta i lokal tilrettelegging av god samfunnsfaglig undervisning. Det tredje fordypningsområdet gir eksempler på undervisning både i elevenes nære og internasjonale miljø, og vektlegger således kunnskap om undervisningsarenaer utenfor klasserommet. Stoffet er med andre ord organisert i tre tilnærmet like store temaer: - migrasjon og interkulturelle relasjoner - integrasjon og flerkultur - samfunnsfagdidaktiske problemstillinger - samfunnsfagundervisning i elevenes nære og internasjonale miljø Man trenger ikke ha Samfunnsfag1 for å kunne begynne på Samfunnsfag 2. side 1

2 GLU2051_1 - Samfunnsfag 2 ( trinn) Læringsutbytte Kunnskap Studenten: - har kunnskap om hendelser og forhold i samtida i lys av maktforhold og menneskers handlinger og valg i nær og fjern fortid - har kunnskap om samspill og konflikt mellom naturgrunnlag og levekår - har kunnskap om utviklingen i den globale verdensøkonomien og politiske, kulturelle, miljømessige og sosiale konsekvenser av denne utviklingen, også i et urfolksperspektiv - har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i ungdomsårene - har kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder i faget - har kunnskap om relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet - har kunnskap om sentrale fagdidaktiske metoder og teorier - har kunnskap om ungdomstrinnets valgfag og samfunnsfagets rolle i praktisering av disse Ferdigheter Studenten skal kunne: - anvende faglig kunnskap og resultat fra nyere forskning samt kunne delta i relevant utviklingsarbeid i egen institusjon - arbeide selvstendig med faglige og fagdidaktiske spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag - anvende sentrale fagdidaktiske metoder og teorier - kritisk analysere samfunnsfaglige problemstillinger og stimulere til dette i opplæringen - beherske og vurdere bruk av faglige hjelpemidler og uttrykksformer i samfunnsfag - samarbeide med andre aktører lokalt/regionalt - ta initiativ for å utvide skolens internasjonale kontaktflate - tilpasse undervisningen til enkelteleven ved å legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter - bevisstgjøre elevene i valg av læringsstrategier side 2

3 Generell kompetanse Studenten: - kan oppdatere seg faglig og reflektere over egen praksis - kritisk reflektere over samfunnsfaglige problemstillinger - kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i samfunnsfaget Innhold Tema 1: Migrasjon og interkulturelle relasjoner - integrasjon og flerkultur A: Innvandring til Norge; norsk integrasjonspolitikk; det flerkulturelle Norge Emnet vil innledningsvis ha fokus på nordmenn som innvandrere (Amerika), og deres rolle som etnisk gruppe i det nye landet. Dernest flyttes blikket til innvandrere til Norge med tilbakeblikk på tidlig innvandring før man konsenterer seg om den nyere innvandringen. Dette fenomenet blir sett i lys av situasjonen til flyktninger generelt og den betydningen globaliseringen har for menneskers flyttemønstre. Til slutt: se nærmere på hvordan veien inn i det norske samfunnet har vært for de forskjellige innvandrergruppene. B: Norsk/nordisk/europeisk utvandringshistorie: Emnet tar utgangspunkt i fenomenet migrasjon og innledes med en gjennomgang av noen sentrale begreper. Hva er migrasjon? Migrasjonstypologi og -teorier/modeller. Hva er de viktigste kildene i migrasjonsforskningen. Teorien blir utdypet ved hjelp av empirisk materiale fra europeisk-, nordisk- og norsk emigrasjonshistorie på 18- og 1900 tallet. Hva kjennetegnet den oversjøiske masseutvandringen fra Europa? Hvordan passer Norden og Norge inn i dette bildet - likheter og ulikheter? For begge temaene nevnt ovenfor: - drøfte hvilke utfordringer som ligger i et såkalt flerkulturelt samfunn, f.eks sett i forhold til ytringsfrihet og rasisme - vurdere hvordan innvandring og integrering påvirker dagens skole - analysere den nyere innvandringen til Norge isolert, men også i forhold til norsk-amerikanske og europeiske erfaringer - gjøre rede for utvalgte teorier og begreper og bruke disse til å belyse migrasjonshistorisk empiri side 3

4 GLU2051_1 - Samfunnsfag 2 ( trinn) - beskrive og forklare den demografiske utviklingen i Norge, Norden og Europa - presentere de viktigste kjennetegn ved utvandringen til Amerika - beskrive norsk-amerikaneres bosettingsmønster i USA, og diskutere deres rolle som etnisk gruppe i USA, samt trekke lærdom av dette for å forstå etnisitet i dagens Norge - hjelpe elever til å finne fram til vandring/flytting i egen familie - formidle en empatisk holdning til elevene overfor mennesker som har måttet flytte fra kjente forhold til et nytt liv i et fremmed land Tema 2: Samfunnsfagdidaktiske problemstillinger Her gis rom for refleksjon og fordypning i sentrale fagdidaktiske områder. Flere av disse har vært berørt tidligere i gjennomgang av undervisningstemaer i de ulike delene av samfunnsfaget (f.eks i Samfunnsfag 1 eller andre deler av Samfunnsfag 2). Men det vil være behov for å knytte undervisningen tettere til en mer forpliktende drøfting av profesjonsferdigheter særlig relevante for samfunnsfaglæreren. I undervisningen vil man gjøre bruk av workshop og seminar for bedre å legge tilrette for studentaktivitet. Temaer for slik drøfting kan være: bruk av fortellingen i samfunnsfaget; samfunnsfag og museet/lokalhistorien; lærebok og lærebokanalyse; kildebruk - både digitale og analoge; visuelle metoder; prosjektarbeid og ekskursjon som arbeidsformer. Innenfor nyere samfunnfagdidaktisk teori vil man legge størst vekt på historiedidaktikk. Utover de rent fagdidaktiske drøftinger blir det arbeidet for å dyktiggjøre studentene til å: - planlegge og gjennomføre ekskursjon i samfunnsfaglige emner - gjøre rede for nyere litteratur om didaktiske utfordringer i samfunnsfaget - se sammenheng mellom læreplanen i samfunnsfag og tilrettelegging for undervisning i samfunnsfag - kunne plassere samfunnsfaget inn i en større historisk og samfunnsmessig sammenheng - analysere, tolke og anvende kilder for å svare på en problemstilling og tilrettelegge for kildegranskning i undervisningen - vise kjennskap til og kunne anvende relevante læremidler (herunder nye lærebøker, internett, og digitale læremidler) - bruke fortellingen i undervisningen og gjennomføre undervisningsmetoden storyline - samarbeide med andre studenter om løsing av felles oppgaver knyttet til fagdidaktiske problemstillinger side 4

5 Tema 3: Samfunnsfagundervisning i elevenes nære og internasjonale miljø Dette temaet har to komponenter som vil bli belyst fra alle fagets hovedområder: historie, geografi, samfunnskunnskap, og som dessuten har en innretning som skal være kompetansehevende i to av ungdomstrinnet nye valgfag: "Forskning i praksis" og "Internsjonale kontakter". Valgfagstilbudet "Forskning i praksis" Ved bruk av kilder i samfunnsfagets nære miljø skal elever kunne trenes i å delta i forskningspregete aktiviteter i samarbeid institusjoner som muséer, arkiver, informasjonssentra o.l. Elevene skal oppmuntres til å stille spørsmål og vise nysgjerrighet, og skal gjennom systematisering av funn og registrering kunne se nye sammenhenger. Valgfagstilbudet "Internasjonale kontakter" Elever skal oppmuntres til deltagelse i skolens internasjonale prosjekter (f eks Comenius, Nordpluss) eller annen utadrettet virksomhet og derved kunne ha direkte kontakt med elever i andre land. Elevene skal oppmuntres til å reflektere over egne erfaringer og utvikle respekt og toleranse for grupper med ulike levesett og kulturer. Aktivitetene i temaet kan naturlig deles inn slik: - Bruk av muséer og andre kulturinstitusjoner; bruk av lokale kilder Muséer har en mangeårig praksis for formidling mot skolene gjennom bruk av utdannete museumspedagoger. Med lokale kilder vil vi forstå en vid portefølje av spor som aktører i samfunnet har etterlatt seg. Arkeologiske og forhistoriske spor er det mange av i Rogaland, og utgravinger finner sted hvert år. Skriftlige kilder kan være folketellinger, kirkebøker,m brev, bilder, kart som åpner for kunnskap om tilflytting, familiestørrelser, bo- og helseforhold og navneskikker. I dag er store deler av dette kildetilfanget digitalisert (Digitalarkivet). Ved siden av skriftlige kilder, vil det være naturlig å gå inn på kulturminner fra ulike perioder: bygninger, kommunikasjoner, minnesmerker. - Internasjonale kontakter Det er forventet at alle skoler skal ha en internasjonal virksomhet, men det varierer i høy grad hvorledes dette praktiseres. Studenter vil i undervisningen bli gjort kjent med vellykkete skoleprosjekter i regionen, gjennom besøk til skolen og samtale med involverte lærere og elever. I kontakten med skoler i andre land forventes at norske elever skal ha en oppfatning av side 5

6 GLU2051_1 - Samfunnsfag 2 ( trinn) egen kultur og historie, og ha evne til å formidle dette til andre. Arbeidsformer Individuelt arbeid, gruppearbeid, klasseundervisning, drøftinger i plenum og ekskursjoner vil være aktuelle arbeidsformer. Praksis Praksis skal være en viktig del av undervisningen i samfunnsfag. Utgangspunktet er at studenter får undervise i samfunnsfag i sin praksis. Studentene skal i forbindelse med sin praksisperiode i vår-semesteret i annet år ha forberedt et opplegg for sin undervisning i forståelse med aktuell praksisskole. Faglærer ved UiS blir orientert om dette, og vil i sitt prakisbesøk forholde seg til det forberedte opplegget. Overordnet praksis-tema for år 3 er "Skolen som organisasjont". Studenten skal kunne samarbeide med foresatte og andre sentrale instanser utenfor skolen. Det betyr å kunne samarbeide med lokalmiljøet og ha syn for endring og utvikling i skolen. Studenten skal kjenne skolens organisasjon og det profesjonelle fellesskapet i denne organisasjonen. Slik kompetanse kan bl.a. øves gjennom deltakelse i lokalt læreplanarbeid og aktiv bruk av undervisningsmuligheter utenfor klasserommet, f.eks. gjennom kjennskap til bruk av muséer, arkiver, minnesmerker og annet lokalt og regionalt kunnskapstilfang. Læringsutbytte med særlig relevans for samfunnsfaget: - kan bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter - kan gjøre aktiv bruk av læringsarenaer utenfor skolen, slik som muséer, arkiver, lokale/reginale ekskursjonsmål, og være i stand til å utvikle varige samarbeidsrelasjoner som styrker slik virksomhet - kan bruke og vurdere digitale verktøy og kilder i opplæringen, og bidra til at elevene kan forholde seg aktivt og kritisk til digitale medier - kan kritisk vurdere lærebøker og andre læremidler til bruk i opplæringen - kan legge til rette for opplæring om samfunnsforhold i et flerkulturelt og globalt perspektiv side 6

7 - kan øke forståelsen hos elevene om migrasjon og interkulturelle relasjoner, og kjenne til norsk integrasjonspolitikk Forkunnskapskrav Ingen Eksamen/vurdering M. eksamen(er) og s. eksamen(er) Vekt Hjelpemidler Skriftlig prøve 1/2 Ingen hjelpemidler tillatt. Muntlig prøve 1/2 Ingen hjelpemidler tillatt. Den muntlige prøven er på minutter. Skriftlig og muntlig eksamen gjennomføres ved slutten av kurset. Det kan gis oppgaver fra alle tre navngitte del-emner av studiet (Migrasjon og interkulturelle relasjoner - integrasjon og flerkultur; Samfunnsfagdidaktiske problemstillinger; Undervisning i elevenes nærmiljø. Karakterskala er vanlig A-E for bestått vurdering. Krav til å melde seg opp til eksamen er deltagelse i obligatoriske arbeider og innlevering av skriftlige arbeidskrav (se nedenfor). Alle eksamensdeler må være bestått for å få samlet karakter i emnet. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Obligatoriske arbeidskrav Innlevert skriftlig oppgave (såkalt arbeidskrav) i hvert av de temaene. Minst to av de tilsammen tre skriftlige oppgavene skal være individuelle. Lengde: ord for hver innlevering. Arbeidene vurderes til bestått/ikke bestått. 1-3 studiebesøk eller ekskursjoner for hvert av de tre beskrevne temaene. Forberedelse og gjennomføring av ekskursjoner er obligatorisk. Studiebesøk/ekskursjoner vil være av to slag: (a) som innslag i vanlig undervisning (1-4 timer) (b) som heldagsekskursjon Forberedelse og gjennomføring av praksis er obligatorisk. side 7

8 GLU2051_1 - Samfunnsfag 2 ( trinn) Felles for obligatoriske aktiviteter er at de vurderes som særlig viktige for å utvikle studentens profesjonskompetanse. I øvrig undervisning kreves 80% frammøte i tråd med generelle retningslinjer for lærererutdanningen. Dette er begrunnet med at den også bidrag vesentlig til utviklingen av studentens studiekompetanse. Åpen for G-GLU5-10 Emneevaluering Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg. Litteratur For hvert av de tre flerfaglige temaene har man siders pensum. Det vil bli gitt nærmere orientering før studiestart. Migrasjon og interkulturelle relasjone - integrasjon og flerkultur Bøker Kjeldstadli, Knut (red.). Norsk innvandringshistorie. Oslo. Pax Forlag Bind 3. (Kap 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 og avslutning.) (ca 200 s.) Østrem, Nils Olav: Norsk utvandringshistorie, Det norske Samlaget, 2006 Kompendium 1: - Eriksen, T. H., og Sørheim, T.A.: Kulturforskjeller i praksis. Gyldendal akademisk S Fuglerud, Ø.: Migrasjonsforståelse. Universitetsforlaget S side 8

9 - Gullestad, M: Det motsatte av å være neger : Hvordan et omstridt ord speiler mange menneskers bilde av Norge. P2 akademiet / Kulturredaksjonen NRK P2, nr. XXIX, 2004, s Kjeldstadli, Knut (red.): Norsk innvandringshistorie. Oslo. Pax Forlag Bind 1 (innledning) og bind 2, kap 8. - Lovoll, O.: Innfridde løfter. Vett og viten s. 9-14, Innvandrernes demografi og levekår. SSB rapporter 2007/24, s (Fakta om innvandrerbefolkningen i Stavanger). Kompendium 2: - Baines, Dudley: Emigration from Europe Cambridge Univ. Press 1995 (1991), s (9 s.) - Fuglerud, Øyvind: Migrasjonsforståelse. Universitetsforlaget 2001, s (22 s.) - Lovoll, Odd S.: Det løfterike landet. En norskamerikansk historie. Universitetsforlaget, 1997 (1983), s (26 s.) - Norborg, Lars-Arne: «Det sterke Europa », s i Helle, K, (red.): - Aschehougs verdenshistorie, bind 11. Oslo (58 s.) - Norman, Hans og Runblom, Harald: Transatlantic Connections. Nordic Migration to the New World after Norwegian University Press, 1987, s. 3-4, (69 s.) - Pryce, W.T.R. & Drake, M. «Studying migration» in Studying Family and Community History, 19th and 20th Centuries, Vol 2, ed. Pryce, W.T.R, Cambridge Univ. Press, 1994, s (22 s.) - Seip, Anne Lise «Nasjonen bygges » i Helle, K, (red.): Aschehougs verdenshistorie, bind 8, s Oslo (15 s.) Kompendier (kjøpes til vanlig i trykkeriet, Hagbard Lines hus) Samfunnsfagdidaktiske problemstillinger Lund, Erik (2011) Historiedidaktikk. En håndbok for studenter og lærere. Oslo. Universitetsforlaget Mikkelsen, Rolf og Sætre, Per Jarle (red) (2010): Geografididaktikk for klasserommet. Høyskoleforlaget. Ikke side 12-32, side 9

10 GLU2051_1 - Samfunnsfag 2 ( trinn) Koritzinsky, Theo (2008): Samfunnskunnskap fagdidaktisk innføring. Universitetsforlaget. Samfunnsfagundervisning i elevenes nære og internasjonale miljø Bøker Frøiland, Merete: Mange erfaringer i mange rom, Abstrakt forlag, 2010, 175 s (45 sider brukes ikke). Kompendium: - Enerstvedt, Åse; Barn, unge og museum, Norsk Kulturråd, 1997, s , 33-57, 78-97; 55 s. - Bøe, J. B. Å lese fortiden. Historiebruk og historiedidaktikk, Høyskoleforlaget, 2006, Kap 4; 30 s. - Anne Eriksen: kap 8, 10, 11 i Det var noe annet under krigen, ca 35 s, Pax 1995, tils 35 s. - Digitalarkivet (pedaogigsk materiale), ca 35 s. - "Mot et urbanisert land: " i Norsk byhistorie, Pax 2006, utdrag 60 s. Mindre utdrag også fra "Den eksplosive byutviklingen ". - Arkeologi/historie/geografi i Rogaland. Utdrag knyttet til aktuelle delprosjekter: 100 s. - Håndbok - Internasjonalt samarbeid i grunnopplæringen, SiU, Bergen 2011, 45 s - Ut i verden Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen, SIU, Bergen, 2011, 46 s - Veiledning for grunnskole - Veiledning for videregående skole - Prosjekteksempler - skoleverket (fyldig omtale av prosjekter) - Prosjektkatalog https://espresso.siu.no/projects/ - Utdrag fra utvalgte enkeltprosjekter (Rogaland) side 10

11 - Språklig og kulturelt mangfold - en ressurs i opplæringen. Ideer til å synliggjøre og anerkjenne språklig og kulturelt mangfold, NAFOs Idéehefte, Utdanningsdirektoratet, Oslo 2009, 47 s - St.meld. nr. 14 ( ), Innst. S. nr. 202 ( ) Kompendier (kjøpes til vanlig i trykkeriet, Hagbard Lines hus) side 11

Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)

Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) Emne GLU2051_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:50 Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2051_1, Vekting: 30 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Merk:

Detaljer

Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)

Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) Emne GLU2051_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2051_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Samfunnsfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner hver på 15 sp. Studiet kan tas på fulltid over 2 semestre. Innledning Samfunnsfag

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn)

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1091_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Emnekode: GLU1071_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Matematikk 3 ( trinn)

Matematikk 3 ( trinn) Emne GLU2211_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager høst (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. studieår - 10 dager høst (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur

Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur Emne GLU1005_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:45 Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur Emnekode: GLU1005_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold i emnet: Lærerutdanningsfaget samfunnsfag kvalifiserer kandidaten til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer for 5.-10.trinn. Dette fordrer bred

Detaljer

Kroppsøving 2 ( trinn)

Kroppsøving 2 ( trinn) Kroppsøving 2 (5.- 10. trinn) Emnekode: GLU2061_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

2011-2012 Samfunnsfag 1. Samfunnsfag 1. Meny. Generell beskrivelse av studiet. Studieprogramkode: Omfang: 30 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng)

2011-2012 Samfunnsfag 1. Samfunnsfag 1. Meny. Generell beskrivelse av studiet. Studieprogramkode: Omfang: 30 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng) 2011-2012 Samfunnsfag 1 Meny Studieplan: Samfunnsfag 1 Studieprogramkode: Omfang: 30 studiepoeng (/lexicon/7#studiepoeng) Varighet: 2 semestre Type studium: Grunnstudium Opptakskapskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

PEL 2. år ( trinn) ; Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

PEL 2. år ( trinn) ; Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling PEL 2. år (1. - 7. trinn) ; Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Emnekode: GLU1200_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Matematikk 3 (5.-10. trinn)

Matematikk 3 (5.-10. trinn) Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn)

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emne GLU1042_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1042_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) Praksis 3. studieår - 20 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Praktisk mat og kultur

Praktisk mat og kultur Praktisk mat og kultur Emnekode: GLU2091_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Matematikk 1 emne 1 ( trinn)

Matematikk 1 emne 1 ( trinn) Matematikk 1 emne 1 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1110_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur

Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur Emne ÅKH105_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:21 Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur Emnekode: ÅKH105_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn Emnekode: GLU2071_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn)

Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn) Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1P21_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn)

Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn) Emne GLU2090_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2090_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU1300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Kroppsøving 1 (1.-7. trinn)

Kroppsøving 1 (1.-7. trinn) Emne GLU1060_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Kroppsøving 1 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1060_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave

Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave Emnekode: GLU2340_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU1300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

PEL 2. år ( trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

PEL 2. år ( trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Emne GLU2200_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 PEL 2. år (5. - 10. trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Emnekode: GLU2200_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Praksis 2. år - 15 dager vår ( trinn)

Praksis 2. år - 15 dager vår ( trinn) Praksis 2. år - 15 dager vår (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2P25_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Naturfag 2 (1.-7. trinn) ; Fysikk og teknologi 2

Naturfag 2 (1.-7. trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Naturfag 2 (1.-7. trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Emnekode: GLU1083_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

PEL 2. år (5. - 10. trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

PEL 2. år (5. - 10. trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Emne GLU2200_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:16 PEL 2. år (5. - 10. trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Emnekode: GLU2200_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Kroppsøving 1 ( trinn)

Kroppsøving 1 ( trinn) Emne GLU2060_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 Kroppsøving 1 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2060_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1

Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1 Naturfag 1 (5.-10. trinn) ; Kjemi og geofag 1 Emnekode: GLU2081_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (5.-10. trinn)

Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (5.-10. trinn) Emne GLU2041_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2041_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2

Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Naturfag 2 (5.-10. trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Emnekode: GLU2083_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1

Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1 Emne GLU2081_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 Naturfag 1 (5.-10. trinn) ; Kjemi og geofag 1 Emnekode: GLU2081_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

PEL 3. år (5. - 10. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år (5. - 10. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (5. - 10. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU2300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Samfunnsfag (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Grad Kortere studier/kurs Studiepoeng 30 Varighet To semestre Heltid/deltid Deltid Studiested Universitetet i Nordland Studieprogramansvarlig Anders

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1220_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Naturfag 1 (1.-7. trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1

Naturfag 1 (1.-7. trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1 Emne GLU1080_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Naturfag 1 (1.-7. trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1 Emnekode: GLU1080_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emne GLU2121_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2121_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Emnekode: BJO115_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Semester

Detaljer

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk 1 2017/18 Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emnet er rettet mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen som har færre enn 30 studiepoeng i engelsk.

Detaljer

PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emne GLU1300_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU1300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av:

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Fagplan for samfunnsfag 2, 1.-7. trinn Social Sciences 2, Grade 1-7

Fagplan for samfunnsfag 2, 1.-7. trinn Social Sciences 2, Grade 1-7 Fagplan for samfunnsfag 2, 1.-7. trinn Social Sciences 2, Grade 1-7 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, fjerde årstrinn 30 (15+15) studiepoeng Studieprogramkode: GLU1-7/G1SAM2 Emnekoder: G1SAM3500

Detaljer

Fagplan for samfunnsfag, 5.-10. trinn Social Sciences, Grade 5-10

Fagplan for samfunnsfag, 5.-10. trinn Social Sciences, Grade 5-10 Fagplan for samfunnsfag, 5.-10. trinn Social Sciences, Grade 5-10 Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, fjerde årstrinn 60 (15+15+15+15) studiepoeng Studiet har en varighet på to semester Studieprogramkode:

Detaljer

Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design

Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design Emnekode: ÅKH102_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

PEL 1. år ( trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år ( trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU1100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 PEL 1. år ( 1. - 7. trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU1100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (5. - 10. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU2300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

STUDIEPLAN KRLE Modul 1 Faglig innhold: Læringsutbytte: Kunnskap

STUDIEPLAN KRLE Modul 1 Faglig innhold: Læringsutbytte: Kunnskap STUDIEPLAN KRLE 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold: Et overordnet mål for KRLE i lærerutdanningene er at studiene skal styrke studentenes interkulturelle kompetanse. Samtidig skal emnet forberede studenten

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design

Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design Emnekode: GLU1002_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Kroppsøving 1 ( trinn)

Kroppsøving 1 ( trinn) Emne GLU2060_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Kroppsøving 1 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2060_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Matematikk 1 (5.-10. trinn)

Matematikk 1 (5.-10. trinn) Emne GLU2113_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Matematikk 1 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2113_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD11PH og 1NAD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFD230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (5. - 10. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU2300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". ENGELSK

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Idrett og samfunn. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Idrett og samfunn. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Idrett og samfunn Emnekode: IDR101_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

Matematikk 1 emne 1 ( trinn)

Matematikk 1 emne 1 ( trinn) Emne GLU1110_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Matematikk 1 emne 1 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1110_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFD230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester

Detaljer

Kroppsøving 1 (1.-7. trinn)

Kroppsøving 1 (1.-7. trinn) Emne GLU1060_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Kroppsøving 1 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1060_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner.

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner. Forming Emnekode: BFD120_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner - Mari Anne Ellingsen Gryte (Faglærer) - Helena Line (Faglærer) - Laila Irene Lundervold

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer