Sak 5. Årsberetning. Norges Soft- og Baseballforbund 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 5. Årsberetning. Norges Soft- og Baseballforbund 2013"

Transkript

1 Sak 5 Årsberetning Norges Soft- og Baseballforbund 2013

2 1. Forbundets sammensetning Hovedstyret President - Visepresident - Styremedlem - Styremedlem - Styremedlem - Varamedlem - Valgkomité Varamedlem - Kontrollkomité Varamedlem- Varamedlem - Teknisk Komité Turneringskomité Anleggskomité Ungdomskomité Ansatte Generalsekretær - Utviklingskonsulent - Hovedtrener NBA - Sven Richard Tønnessen Aleksander Nilsen Ida Sinnes Abrahamsen Matthew Connell Marie Paulun Bruce Nester Henrik Hansemann Kenneth Solheim Asbjørn Hollerud Jørn Thomas Skovly Terje Hoaas Eivind P. Tysnes Phillip Tolloczko Cathrine Chr.-Røed Elena Vlah Eivind P. Tysnes Jon-Arne Nyland Aleksander Nilsen Terje Hoaas Andy Johnson Aleksander Nilsen Andy Johnson Bjørn Christian Thode Marie Lian Matthias Dudek Alexander Tangen Erik Bjørnson Bjørn Christian Thode Andy Johnson Brian Bach

3 2. Hovedstyret Styrets sammensetning Styret er organisert i samsvar med Norges Idrettsforbunds lov, forskrifter og bestemmelser, og består for tiden av 5 medlemmer, hvorav to er kvinner, og ett varamedlem. NSBF oppfordrer klubbmedlemmene til å rekruttere flere kvinner til å ta aktivt del i sine egne idrettslags styrer og også forbundsstyret, og at det legges til rette for likestilling i virksomheten og forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Styrets arbeid I styrets valgperiode 2013/2014 ble det avholdt 7 styremøter. Det deltok gjennomsnittlig 4 styremedlemmer i styremøtene. Styret består av representanter fra ulike deler i landet, derfor avholdes styremøtene som regel ved telefonkonferanse. I deler av valgperioden har styret funnet det mest hensiktsmessig å holde kommunikasjon forløpende per telefon eller epost fremfor å ha regelmessige styremøter. Dette i hovedsak grunnet personlige forpliktelser hos deler av styret som medførte at det var vanskelig å samle et beslutningsdyktig styre til oppsatte tider. Styret fastsetter instrukser for generalsekretæren. Generalsekretæren er ansvarlig for den daglige driften av forbundet og rapporterer regelmessig til styret. Alt arbeidet som blir nedlagt i styret og komiteene er frivillig. NSBF holder til på Idrettens Hus, Ullevål sammen med flere andre særidretter, noe som skaper et godt og utviklende miljø. Det har for 2013 ikke vært sykefravær i NSBF. NSBF forurenser ikke det ytre miljø. Styrets internasjonale representasjoner IBAF - General sekretær, Bjørn Christian Thode deltok på IBAF kongressen i Tokyo i CEB - Styret stilte med tre representanter, Christian Abrahamsen, Aleksander Nilsen, Bjørn Christian Thode på CEB-kongressen i Bled, Slovenia, 15.februar 17.februar ESF - Styret stilte med tre representanter, Christian Abrahamsen, Aleksander Nilsen, Bjørn Christian Thode på CEB-kongressen i Bled, Slovenia, 15.februar 17.februar General sekretær, Bjørn Christan Thode, stilte til valg i CEB sitt hoved styre og manglet kun 1 stemme for å komme med.

4 3. Prosjekter Norges Landslag i Baseball Etter lang tid uten landslag i baseball påbegynte styret arbeid med dette høsten 2013, noe som skal resultere i at Norge er representert i European Championships C-pool som avholdes i Slovenia i juli/august Andy Johnson har vært prosjektleder for dette, og Brian Bach er hovedtrener med ansvar for «on the field» management, samt utvikling og gjennomføring av treningsopplegg. Den viktigste motivasjonen for å starte opp et landslag nå er en rolig og langsiktig elitesatsing. Vi er svært fornøyde med utviklingen Norges Baseball Akademi har hatt de siste årene, og landslaget skal være noe som ungdommene i NBA kan ha som ambisjon å strekke seg etter. For at vi skal ha et godt etablert landslag med klar struktur når ungdommene blir sportslig og modenhetsmessig klare for landslagsspill er det viktig at vi begynner med det allerede nå. Prosjektet støttes med kr ,- årlig fra NSBF. Prosjektleder fastsetter sammen med styret en egenandel for spillerne. Norges Baseball Akademi Et pågående prosjekt styret jobber med er Norges Baseball Akademi. Dette er et eliteutviklingsprogram for Norges mest lovende og engasjerte unge idrettsutøvere i alderen år. NSBF mottar øremerkede midler til prosjektet, fra NIF definert som «Utviklingsorientert ungdomsidrett». De øremerkede midlene utgjorde for 2013 kr ,-. Formålet med akademiet er å øke baseballaktiviteten så vel som kvaliteten for en elitegruppe av spillere. Vel så viktig som sportslig utvikling er at spillere ved akademiet skal opptre som rollemodeller. De signerer en «Code of Conduct» som, blant annet, beskriver viktigheten av sportslighet, målrettet arbeid og lagånd. Akademiet påskynder utviklingen av vårt landslagsprogram og skaper et miljø for læring og konkurranse på elitenivå. Det skaper også en enhet som MLB og andre akademier i Europa både kan forholde seg til og bidra til. Det vil utdanne våre fremtidige klubbledere på områder vi i dag ikke helt ser og tilbyr et sted å utdanne besøkende trenere. Akademiet bistår i å etablere baseball som en legitim sport i Norge. Programmet viser gode resultater. I 2013-sesongen var det flere åringer som ble en del av «starting line-up» hos sine klubblag. For tredje år på rad ble minst en spiller fra akademiet invitert til en tryout i Nederland for å bli vurdert for deltakelse i MLB Camp i Italia. I tillegg er det allerede noen fra programmet som har fått plass på landslaget. Etablissement har tidligere eksistert kun i Oslo og Kristiansand. I år har vi, som planlagt, utvidet programmet til også å gjelde noen spillere i Stavanger. Norges Baseball Akademi ledes av Andy Johnson. Brian Bach er ansvarlig for Oslo Baseball Akademi og Hans Fabian Weber bidrar i utvikling av miljøet i Stavanger. «Dette er baseball» «Dette er baseball» er en satsing på markedsføring og rekruttering. Gjennom aktiv bruk av en enhetlig profil, hjemmesiden og sosiale medier skal kjennskapen til

5 baseball i Norge økes. Resultatet av dette skal være økt rekruttering til eksisterende klubber samt oppretting av nye klubber. Det ble besluttet at dette prosjektet skulle initieres på bakgrunn av innspill fra klubbene på generalforsamlingen 2011 om at NSBF burde satse mer på markeds- og rekrutteringsarbeid var det siste året i dette programmet. NSBF er svært fornøyd med samarbeidet med Netron AS og Delfin Design og vurderer kvaliteten av deres leveranser som høy. Vi har fått utviklet en designmessig og funksjonelt god hjemmeside og en aktiv Facebook-side. I tillegg har klubbene fått utdelt materiell i form av klistremerker, flyers og bannere. Dessverre har vi ikke fått like gode resultater fra prosjektet som vi hadde ønsket. Årsaken til dette er at få av klubbene har fulgt oppfordringene gitt av styret til å benytte seg av materiellet de har fått og å «spre budskapet» til satsingen. Heldigvis er alt av materiell og hjemmeside utformet med hensikt å kunne brukes over lang tid. Derfor oppfordrer NSBF igjen sterkt til at klubbene tar i bruk denne muligheten. Strategiprosess Styret har i 2013 videreført de fire strategiske satsingsområder utarbeidet i Det er sannsynlig at satsingsområdene blir videreført også i 2014 da en del tiltak knyttet til områdene nå er i utarbeidelses- og gjennomføringsfasen. Under er beskrevet satsingsområdene, samt en kortfattet oppsummering om årets fremdrift i området. Styrets arbeid og struktur: Styrearbeid i NSBF gjennomføres på frivillig basis og lider til tider av manglende profesjonalitet. Det er nå et uttalt satsingsområde at tydeligere struktur, ansvarsfordeling og gjennomføringsevne skal prege styrets arbeid. o Det er iverksatt konkrete tiltak på dette området i form av: å utvikle et årshjul for aktiviteter og møtepunkter, både internt i styret og mellom styret og klubber. Dette vil medføre større forutsigbarhet i kommunikasjonen å utvikle konkrete mandater for de ulike komiteene. Medlemmer i komiteene skal gjøre seg kjent med innholdet i mandatet før de tiltrer sitt verv. å utvikle bedre struktur, arbeidsbeskrivelse, rapporteringsrutiner og evalueringskriterier for de ansatte i forbundet (generalsekretær og utviklingskonsulenter) o Disse tiltakene er under utvikling. Mandater for komiteene skal være ferdig innen komiteene utpekes av styret for Øvrige punkter sikter styret på å ferdigstille før sommeren Barn og ungdom: Vår viktigste målgruppe er barn og ungdom. Gjennom å øke aktiviteten hos unge vil vi legge til rette for at baseball og softball blir bærekraftige idretter i Norge i fremtiden. o Det har vært videre fremdrift og god suksess med Norges Baseballakademi gjennom året o Det ble arrangert Youth Baseball Cup i 2013, en turnering som var kun for ungdom i aldersgruppen o o Little League og satsing på barn har ikke hatt videre utvikling. Det er planlagt en clinic for opplæring av trenere i «Beeball» (se beeball.nl) i samarbeide med det svenske forbundet i 2014.

6 o Det har blitt utarbeidet et program for skolebesøk/sfo-besøk osv. som klubber kan benytte seg av. Programmet er ferdigutviklet og aktiveres i Anlegg: Baseball og softball er idretter med store krav til anlegg. Uten dedikerte baner er det vanskelig å skape dedikerte miljøer. Derfor skal vi prioritere å skape nye baner og videreutvikle de eksisterende. o Videre fremdrift med anlegget på Rud som åpner for spill i o Videre fremdrift med anlegget på Lade i Trondheim. o Påbegynt prosjektering for utvidelse av banen på Dønnestad i Kristiansand. Kjennskap og media: Vi ønsker å bli en mer synlig idrett i Norge. Det er mange i Norge som ikke vet hva baseball og softball er, og enda færre som er klar over at det eksisterer et relativt stort miljø for det i Norge. Dette er informasjon som må ut og som vil medføre økt medlemsmasse og aktivitet. o Kampanjen Dette er Baseball er avsluttet. Se eget avsnitt for mer informasjon. Vår virksomhetside er å fremme våre idretter i Norge. Vi skal utvikle kjennskap til våre idretter, formidle kunnskap, fungere som tilrettelegger og vi skal bidra til miljøer som skaper tilhørighet. Visjon Vår visjon er at vi skal ha det «GØY hver gang». På alle arenaer og nivåer skal det vises at grunnen til at vi spiller aktivt i en klubb, er med for rekreasjonens skyld, eller er til stede på arrangementer som tilskuer eller av andre årsaker, er at vi har det «gøy hver gang!». For å underbygge visjon og virksomhetside har vi besluttet tre verdier: Grenseløse: Baseball er på vei til å bli en idrett uten grenser gjennom internasjonalisering. Vi skal også være grenseløse i vårt arbeid ved å inkludere alle og vårt arbeid og avgjørelser skal ikke sette begrensninger for utviklingen til klubbene. Økende: Vi skal øke i medlemsmasse, aktivitet og størrelse. Ytende: Gjennom denne verdien kommuniserer forbundet en forpliktelse til å yte. I mange år har forbundet gjort det som må til, men har ikke klart å yte noe ekstra. Dette skal vi nå gjøre noe med og gå foran som et godt eksempel på at vi yter gjennom vår lidenskap til idretten. Utdanning Rammeverket for forbundets «Trener 1»-utdannelse ble godkjent av NIF i desember Det er utarbeidet i samarbeid med kompetanseseksjonen i NIF, International Sports Group og det portugisiske soft- og baseballforbundet, med målsetting om et felles rammeverk og sertifisering for hele norsk idrett. I februar 2013 deltok Bruce Nester (Stavanger) på «Trener 2»-kurs i Portugal. Forbundet har bare mottatt positive tilbakemeldinger på kursinnhold og gjennomføring. Forbundet ønsket å gjennomføre nasjonalt pilotprosjekt for «Trener 1» innen utgangen av juni 2013, men dette lot seg dessverre ikke gjennomføre. For 2014 jobbes det med å ferdigstille rammeverket for «Trener 2» innen utgangen av 1. halvår, samt gjennomføring av pilotkurs for «Trener 1» i samme periode.

7 Karl Duncker (NTNUI) deltok på European Coach Convention i Nederland, og Brian Bach deltok på EBCA- samling i Frankrike som et ledd i sin etterutdanning. Det ble avholdt GameChanger kurs for 4stk over Skype april. Kurset ble ledet av Aleksander Nilsen, scorekeeping ansvarlig i TK. Kursets hensikt var å utdanne 4 scorekeepers som skulle hjelpe og føre kamper inn i GameChanger slik at statistikk ble tilgjengelig for alle via internett. For å videreutvikle dommerstanden i Norge og samt å heve kvaliteten på dømming i forberedelsene til blant annet deltakelse på internasjonalt nivå, deltok Jon-Arne Nylund deltok på CEB Umpire clinic i Bratislava. Kurset måtte gjennomføres slik at NSBF kan oppfylle forpliktelser til å stille dommere i CEB turneringer, noe John-Arne Nyland gjorde under E-cup i Antwerpen i juni. Langsiktig mål er å kunne avholde kvalitetskurs innen dømming i Norge ved bruk av egne instruktører. Det ble den april 2013 arrangerte Teknisk komite dommer 1- og dommer 2-kurs i Oslo. 8 deltakere deltok på dommer 1 kurset lørdag, mens 6 deltakere deltok på dommer 2 kurs fredag og søndag. I oktober 2012 stilte forbundet med deltakere fra 3 klubber under Oslo og Akershus Idrettskretser sitt samarbeidskurs, «Lederkurs for Ungdom». 4 ungdommer fra Oslo Pink Sox, Oslo Pretenders og ØHIL Royals ble forberedt på å kunne ta fremtidige lederverv i egne idrettslag samt utfordret på hvordan de kunne utvikle aktivitet i egen aldersgruppe. Disse utgjør i dag forbundets nye ungdomskomité og hadde oppfølgingskurs på våren Dessverre har ikke arbeidet i komiteen oppnådd styrets forventninger, blant annet på grunn av fokus på avslutning av videregående skole og utdannelse i utlandet for enkelte av komiteens medlemmer. Styret ønsker allikevel å fortsette arbeidet med å involvere unge utøvere på forbundsnivå, slik at deres interesser kan bli skikkelig ivaretatt og de kan være med å påvirke utviklingen i våre idretter på barn og unges premisser. Barneaktiviteter NSBF måtte melde avbud under årets «Barnas Aktivitetsdag» under Oslo Maraton i september da det kom i konflikt med andre arrangementer og kurs for instruktører. Forbundet ønsker allikevel å delta i 2014 da arrangementet retter seg mot barn i aldersgruppen 6 til 13 år og er en god arena for å promotere våre idretter. Som et ledd i ungdomssatsingen begynte forbundet planleggingen av ungdomsturneringer, kalt Youth Baseball Classic (YBC). Det var planlagt 3 arrangementer, i Kristiansand, Stavanger og Oslo, men dessverre ble det kun mulig å gjennomføre arrangementet i Oslo i juni. Dette ble allikevel ansett som en suksess, hvor ca. 30 ungdommer fra Sør-Norge tilbragte 2 dager med baseball på Rommen i Oslo. NSBF var også til stede på 4. juli-feiringen i Oslo. Feiringen var arrangert i Frognerparken. NSBF hadde med batting cage som ble flittig utprøvd av barna på arrangementet. Drøbak baseball camp ble avholdt i 2013 og NSBF stilte med instruktør fra Oslo Baseballakademi og bidro med lån av utstyr til arrangementet. Det ble avholdt Little League-kamper, men fremdeles ikke like regelmessig som ønskelig. Styret ønsker at klubbene skal tilrettelegge for mer aktivitet blant barn og unge fremover og at aldersgruppene 6-12 og prioriteres i handlingsplaner. Styret vedtok i 2013 at alle lagledere og/eller trenere med ansvar for treninger og aktivitet for barn under 13 år, skal

8 gjennomføre idrettens e-læringskurs i barneidrettsbestemmelsene. Dette kurset gjennomføres enkelt online, på 4. Nasjonale turneringer Norges Baseball-liga, NBL Det ble gjennomført én serie, 1.divisjon baseball herrer. 6 lag deltok i serien. Alle lag spilte 3 kamper mot de andre lagene. Dermed ble var det planlagt 45 kamper i serien, hvorav 42 ble gjennomført. De to beste lagene spilte en best av tre kampers finale. Resultat: 1. Oslo Pretenders Baseballklubb, Rascals 2. Alna Baseballklubb 3. Oslo Pretenders Baseballklubb, Outcasts Norgesmesterskap i Baseball, NMB NM ble arrangert slik at det var først en innledende runde, så en mellom runde og tilslutt en finale. Den innledende runden besto av to grupper med tre lag i hver gruppe. En gruppe spilte i Kristiansand, den andre i Oslo. Begge gruppene ble spilt som en «round robin» hvor de to beste lagene gikk videre til mellomrunden. Mellomrunden besto av 4 lag som spilte «double elimination». De to beste lagene spilte en best av 3-finale på Rommen. Resultat: 1. Alna Basballklubb 2. Stavanger Baseball 3. Cahoots* Samarbeidslag mellom Oslo Alligators, Fredrikstad Bears og Moss Shields. Winter Baseball Cup, WBC Winter Baseball Cup ble dessverre ikke gjennomført i 2013 grunnet tilgjengelighetsproblemer i Østfoldhallen. Østfoldhallen er nå reservert for turnering i Internasjonale aktiviteter Landslag Norges landslag ble opprettet høsten 2013 og deltok ikke på noen turneringer. Europa-Cup Norge stilte med et lag i Europa cup kvalifiseringen i NTNUI Knickers reiste til Antwerpen i juni. NTNUI endte på siste plass i gruppen med null seire og 5 tap. Spring Training NSBF arrangerte spring training i Abrantes, Portugal. Dette var et åpent arrangement for alle NBSF-medlemmer. 12 stykker deltok hvorav 8 var spillere fra Norges Baseballakademi. Spring training foregikk over fem dager i påskeferien, og inkluderte både normale treningsøkter og treningskamper mot det portugisiske akademiet og det lokale klubblaget

9 Brian Bach og James Dudek var ansvarlige for treningsopplegget sammen med Petr Stribrcky i det portugisiske forbundet. NSBF har mottatt gode tilbakemeldinger fra deltakere. 6. Antidoping Forbundet har ikke hatt noen dopingsaker i Alle deltakere på landslag og Baseball Academy er forpliktet til å gjennomføre Antidoping Norge sitt e-læringsprogram «Ren Utøver». Forbundet oppfordrer all spillere og klubber organisert under NSBF til å gjennomføre e-læringsprogrammene «Ren utøver» og «Rent Idrettslag». 7. Medlemsstatistikk og klubber for 2013 Aktive klubber og medlemstall 21 klubber (+ 4 fra 2012) og 836 registrerte aktive (+ 18, eller ca. 2,20 % fra 2012). Aktivitetstall i de ulike aldersgruppene og totalt i forbundet (tall fra 2012 i parentes) år år år 26 år >> Totalt Kvinner 53 (51) 12 (25) 40 (33) 41 (42) 146 (151) Menn 154 (187) 145 (123) 113 (98) 278 (259) 690 (667) Totalt 207 (238) 157 (148) 153 (131) 319 (301) 836 (818) Aktivitetsutvikling Kvinner Menn Totalt Forbundet har økt i aldersgruppen med ca. 6 % perioden. Forbundet har bare litt mer enn halvparten av påkrevd aktivitetstall for å inneha særforbundsstatus i NIF. På sikt utgjør dette en økonomisk utfordring da det kan forventes at tilskuddene vil bli redusert dersom ikke aktivitetstallene kommer opp på nivå for gjeldende opptakskriterier i NIF. 8. Økonomisk årsberetning Regnskapet er avsluttet med et overskudd på kr ,-. Styret foreslår ført mot akkumulert overskudd. Dette gir forbundet en positiv egenkapital på kr ,- for 2013, mot kr ,- for Regnskapet pr er oppgjort under forutsetning om fortsatt drift. Årets overskudd skyldes blant annet økte inntekter fra lotteri og bingo, samt at vi i 2. kvartal noe uventet ble tildelt kr ,- til utviklingsorientert ungdomsidrett og kr ,- over Post 3, mot budsjettert hhv. Kr ,- og kr ,-. Styret mottok kun én søknad til baneprosjekter, kr ,- Dønnestad utenfor Kristiansand, noe som har blitt avsatt i regnskapet for Forbundet hadde budsjettert med kr ,- i sponsorinntekter fra ESPN America i perioden, men denne falt bort da ESPN America trakk seg ut av Europa. Forbundet står da for øyeblikket uten sponsorer.

10 For å øke kunnskapen om baseball og softball i Norge, i tråd med generalforsamlingens ønske i 2011, videreførte forbundet avtalen med Netron AS i Det viktigste verktøyet i denne markedskampanjen er webportalen I tillegg til utvikling av denne portalen har det også blitt innkjøpt markedsføringsmateriell for klubbene, samt at forbundet har kjøpt inn noe kvalitetsutstyr for salg gjennom portalen. Avtalen med Netron AS er for 3 år og har en årlig fastpriskostnad på ca. kr , var siste året for avtalen og den ble ikke fornyet i eksisterende form. Arbeidet med «Dette er baseball» er allikvel forutsatt videreført, men det vil i stor grad bli utført av styret, og Netron AS/Delfin Design på ad-hoc basis. Med en tøffere økonomisk situasjon for norsk idrett med tanke på overføringer både fra Norsk Tipping, Lotteri og Bingo, og et generelt tøffere sponsormarked, risikerer forbundet å få redusert sine tilskudd i større grad enn andre særforbund i fremtiden dersom ikke antallet aktive og klubber økes. Ved en økning av aktivitetstallene til minimum 1500, fordelt på 20 klubber, kan det derimot forventes at overføringene fra NIF vil kunne øke med flere hundre tusen. Ekstraordinære overføringer og støtteordninger fra Kulturdepartementet, som «Post 3»-midler, «Utviklingsorientert Ungdomsidrett» og «Spillemidler til utstyr» er stadig under evaluering og er sterkt knyttet mot utvikling av aktivitet for barn og unge i aldersgruppene 6-12 og For 2013 utgjorde disse overføringer på til sammen kr ,-. Uten vekst innen disse gruppene vil det være vanskelig å forsvare fremtidige overføringer i denne størrelsen fra Kulturdepartementet. Forbundet vil også i den nærmeste fremtid være sterkt avhengig av rammetilskuddet fra Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité og helt avhengig av at aktivitetstallene bringes til et nivå hvor forbundet tilfredsstiller kravene til særforbundsstatus. Oslo16. mars 2014 Sven Richard Tønnessen Aleksander Nilsen Ida Sinnes Abrahamsen President Visepresident Styremedlem Marie Paulun Matthew Connell Bjørn Christian Thode Styremedlem Styremedlem Generalsekretær

Styret har mottatt et forslag til sak for behandling på årsmøtet.

Styret har mottatt et forslag til sak for behandling på årsmøtet. Sak 7: Behandling av innkomne saker og forslag Styret har mottatt et forslag til sak for behandling på årsmøtet. Sak: Øke/endre/revidere reisestøtteandel Kristiansand-Bergen Bakgrunn: Klubben brukte 20

Detaljer

Norges softball og baseball-forbund

Norges softball og baseball-forbund Norges softball og baseball-forbund Årsrapport, 2014 Innholdsfortegnelse Formål, målsetninger, strategi, visjon og verdier... iii Presidenten har ordet... v 1. Om årsrapporten... 1 2. Organisasjon og forbundets

Detaljer

BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER 3010 - Klubbkontigent 10001 - Øvrevoll Hosle IL Royals

BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER 3010 - Klubbkontigent 10001 - Øvrevoll Hosle IL Royals BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER 3010 - Klubbkontigent 10001 - Øvrevoll Hosle IL Royals -2000-2000 -2000 10002 - Kristiansand Suns -2000-2000

Detaljer

Generalforsamling Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, 17. mars Saksdokumenter

Generalforsamling Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, 17. mars Saksdokumenter Generalforsamling Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, 17. mars 2013 Saksdokumenter Norges Softball & Baseball Forbund Norwegian Softball & Baseball Federation GENERALFORSAMLING, SØNDAG 17.

Detaljer

Norges Soft- og Baseballforbund

Norges Soft- og Baseballforbund Norges Soft- og Baseballforbund Årsrapport, 2015 Innholdsfortegnelse Formål, målsetninger, strategi, visjon og verdier... iii Presidenten har ordet... v 1. Om årsrapporten... 1 2. Organisasjon og forbundets

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring.

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring. Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Hei, alle basketball-entusiaster i og utenfor Skjetten Basketball Foran deg har du nå det vi håper skal bli grunnlaget for en lysende fremtid

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

Rettledning til styrets/strategisk utvalg:

Rettledning til styrets/strategisk utvalg: Rettledning til styrets/strategisk utvalg: - Alle handlingsplaner følger av strategiplan og videre prioriterte strategiområder. Jmf. pyramiden s.7 i Strategiplan 2013 2018. - Hver enkelt fagansvarlig/region

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2015

GENERALFORSAMLING 2015 GENERALFORSAMLING 05 Mål, langtidsplan og initiativer The Norwegian Softball and Baseball Federation Mission Statement The Federation s purpuse is to develop softball and baseball in Norway, and to represent

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb 2015 Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb Jørgen Jakobsen LAFK 01.01.2015 Innhold Årsrapport LAFK Forord fra klubbens leder...3 Klubbens styre og arbeidsgrupper...4 Styret i LAFK 2015...4 Styret...4 Valg

Detaljer

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt.

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt. Forbundsstyrenytt etter siste styremøte 26.-26. august 2011 STYREMØTE FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 2011 Sted: Forbundskontoret 26. august Hotell Opera 27. august Til stede: Trond Wåland Kari Bunes (kun

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Søknadsskjema for stilling som Teknisk Direktør 2015

Søknadsskjema for stilling som Teknisk Direktør 2015 Søknadsskjema for stilling som Teknisk Direktør 2015 NSBF inviterer deg herved til å søke en stilling som Teknisk Direktør eller Vara Teknisk Direktør for en eller flere NSBF-turneringer i 2015. Stillingen

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Vedtak: Styret godkjente innkalling. Saklisten ble oppdatert med to nye punkter; 75 og 76.

Vedtak: Styret godkjente innkalling. Saklisten ble oppdatert med to nye punkter; 75 og 76. Styremøte NRF Nr. 5 2015 Sted: Idrettens Hus, Oslo Dato: 04/07/15 Tid: 18:00-20:30 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 VISJON, VERDIER OG VIRKSOMHET Amerikanske Idretter - FRA UNGDOM TIL LIVSSTIL Visjonen "fra ungdom til livsstil" skal prege arbeidet i organisasjonen og den organiserte aktiviteten

Detaljer

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020 Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den kommende fireårsperioden, på forbundstinget 3. april Forbundsstyret sender med dette skrivet

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar Dssdsddsdssssssssssssssssssssssssssssss Oslo 3. April 2014 OPPSUMMERING AV LEDERMØTET 2014 Quality Hotel Gardermoen 29. Mars 2014 Arnstein Nesset åpnet ledermøtet og da ordet videre til Mette Berg, Visepresident

Detaljer

Saksliste NSBF styremøte Onsdag 26-11-2008 kl. 19:30-21:30 Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Saksliste NSBF styremøte Onsdag 26-11-2008 kl. 19:30-21:30 Idrettens Hus, Ullevål Stadion 261108-1 Godkjenning av innkalling og valg av referent CA Innkallelse ble godkjent og Christian Abrahamsen valgt til referent. Styret er vedtaksdyktig. 261108-2 (ref 271008-5) Administrasjon av forespørsler

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 03/11 Styremøte avholdt 12. november 10.00 16.00 2011 Avinors lokaler, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) Svein

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 STYREMØTE NR. 13, 2010 2012 3. februar 2012 Sted: Holmenkollen Park Hotel Rica Oslo, 6. februar 2012 R.R. PROTOKOLL

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR VIRKSOMHETSPLAN FOR IK GRAND BODØ 2014 2016 IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! 1 INNLEDNING IK Grand Bodø ble stiftet i 1917 og er en fleridrettsklubb som nå driver med fotball og turmarsj, og

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ORGANISASJON. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Leder/ sekretær: Nestleder: Kasserer: Varamedlem: Helene Abusdal Erik Lia Knut Abusdal Ronny Reinertsen Thor Arne

Detaljer

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 04. februar 2006, kl. 10-17 DELTAKERE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett ORDINÆRT BILJARDTING Langtidsplan Langtidsbudsjett Ullevål Stadion, Oslo 16.-17. juni 2012 Langtidsplan (Sak 8, del 1) Langtidsplanen skal være styrende for utviklingen av norsk biljard i årene som kommer.

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Gjelleråsen Idrettsforening Innebandygruppa

Gjelleråsen Idrettsforening Innebandygruppa Styrets årsberetning 2015 GIF Innebandygruppa Tillitsvalgte. Styrets sammensetning i perioden har vært: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Sportslig leder eldre: Sportslig leder yngre: Varamedlem: Ann

Detaljer

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion - Langtidsplan OVERSIKT MÅL Fokusområde Delområde Arrangement Minirunder Nord-Trøndelag 1 miljø i NT deltar 1 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer

Detaljer

Strategi Visjon Mål Handlinger

Strategi Visjon Mål Handlinger HANDLINGSPLAN 2010-2015 Strategi Visjon Mål Handlinger 2010-2015 Innhold Innledning:... 4 Sosiale mål... 4 Verdiregler... 4 Om handlingsplan:... 4 Overordnet strategi... 4 Målsetting og visjon... 5 Visjon...

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I IDRETTEN

KOMPETANSEUTVIKLING I IDRETTEN KOMPETANSEUTVIKLING I IDRETTEN Idrettsstyret NIF-administrasjon Kompetanseutvalg Avdeling for idrettsutvikling NIF + IK + 5 SF Seksjon for integrering Kompetanseseksjonen nå 4 ansatte, vil øke med 1 i

Detaljer

Ungdom i bevegelse. Hvordan beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten?

Ungdom i bevegelse. Hvordan beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten? Ungdom i bevegelse Hvordan beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten? Lillehammer, 18. Februar 2016 Pierre -Nicolas Lemyre & Fam Lockert Innhold Bakgrunn for Jubileumsgaven Forsikringssenterets

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU STYREPROTOKOLL (B) - FRA STYREMØTE NR 1/2016 Oppegård 12.mars 2016 Til stede: Erik Lindholm, Christian

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

NBFs strategidiskusjon høst 2015

NBFs strategidiskusjon høst 2015 NBFs strategidiskusjon høst 2015 Fakta om spørreundersøkelsen: 73 spørsmål, lagt ut på NBFs sider og på Facebook (SurveyMonkey-undersøkelse) Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 1. 15. mars 251 svar,

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Protokoll Fra møte nr. 12/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 17. oktober 2011 fra klokken 16:00 til 17:30.

Protokoll Fra møte nr. 12/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 17. oktober 2011 fra klokken 16:00 til 17:30. Stavanger 17. oktober 2011 57G-Protokoll_RS-12 Protokoll Fra møte nr. 12/2010-2012 i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 17. oktober 2011 fra klokken 16:00 til 17:30. Tilstede: Regionstyret

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN 2010 2012 Årsmøte 2010 Side 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi for? IL Brodds badmintonavdeling skal tilby alle over 8 år et godt aktivitetstilbud gjennom badmintonidretten.

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte torsdag 02.05.13 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 25 Besøk fra Akershus Idrettskrets AIK Til

Detaljer

Strategidokument Halsøy IL Fotball 2016-2018

Strategidokument Halsøy IL Fotball 2016-2018 Strategidokument Halsøy IL Fotball 2016-2018 "Halsøy IL Fotball er klubben for alle fotballinteresserte, som gjennom genuint felleskap, skaper et best mulig miljø for læring, mestring, samhold og fotballglede."

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

NSF inviterer til Trener 1 kurs ihh. til den nye Trenerløypa august oktober 2012 Norges Skøyteforbund

NSF inviterer til Trener 1 kurs ihh. til den nye Trenerløypa august oktober 2012 Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSF inviterer til Trener 1 kurs ihh. til den nye Trenerløypa august oktober 2012 Norges Skøyteforbund Trenerløypa Norges Idrettsforbund har utformet et nytt rammeverk for trenerutdanning

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET Innhold. Om denne brosjyren.2 Hva er Lørenskog Fotball sitt Akademi?..3 Hva vil vi oppnå?......3 Hva er Akademiet best på?...... 3 Hvem deltar på Akademiet?......4

Detaljer

Handlingsplan NBBF Region Vest Alle strategiområder:

Handlingsplan NBBF Region Vest Alle strategiområder: Strategiområde: Tiltak: Ansvarlig: Involverer: Frist: EBC EB Antall EBC vår 2014: 22 Antall EBC høst 2014: 11 Totalt antall EBC 2014: 33 Antall EB vår 2014: 22 Antall EB høst 2014: 11 Totalt antall EB

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN Steinkjer Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet 17.03.2016 Organisasjonsplan for Steinkjer Håndballklubb. Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Visjon...

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR/UNGE RYTTERE

SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR/UNGE RYTTERE 1 Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 4 Organisatoriske mål... 4 Landslag, elitegruppe og rekrutteringsgruppe... 5 Uttak til landslag og elitegruppe... 5 Evaluering av landslag

Detaljer

Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg!

Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg! Troms Idrettskrets VELKOMMEN TIL NYE MULIGHETER! Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg! Gjelder det kurs innen

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund Ledelseskurs 1 Norges Svømmeforbund Ledelse i norsk svømming En forutsetning for videre utvikling Trener/leder konferansen - Inspirasjon - Sosialt+ nettverk Å være en del av klubbens ledelse er kult og

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Handlingsplan for Håndball DFI

Handlingsplan for Håndball DFI Handlingsplan for Håndball DFI Utarbeidet dato: 16.02.2012 Side 1 av 5 1. Visjon En håndballgruppe å være stolt av 2. Målsetning Bli bedre innen våre fokusområder 3. Fokusområder Organisasjon/arrangementer,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Kristiansand Danseklubb

Kristiansand Danseklubb Kristiansand Danseklubb Kristiansand, 6.2.2011 ÅRSBERETNING 2010 FOR KRISTIANSAND DANSEKLUBB. Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Kristiansand danseklubb er å gi barn og unge glede

Detaljer