Sak 5. Årsberetning. Norges Soft- og Baseballforbund 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 5. Årsberetning. Norges Soft- og Baseballforbund 2013"

Transkript

1 Sak 5 Årsberetning Norges Soft- og Baseballforbund 2013

2 1. Forbundets sammensetning Hovedstyret President - Visepresident - Styremedlem - Styremedlem - Styremedlem - Varamedlem - Valgkomité Varamedlem - Kontrollkomité Varamedlem- Varamedlem - Teknisk Komité Turneringskomité Anleggskomité Ungdomskomité Ansatte Generalsekretær - Utviklingskonsulent - Hovedtrener NBA - Sven Richard Tønnessen Aleksander Nilsen Ida Sinnes Abrahamsen Matthew Connell Marie Paulun Bruce Nester Henrik Hansemann Kenneth Solheim Asbjørn Hollerud Jørn Thomas Skovly Terje Hoaas Eivind P. Tysnes Phillip Tolloczko Cathrine Chr.-Røed Elena Vlah Eivind P. Tysnes Jon-Arne Nyland Aleksander Nilsen Terje Hoaas Andy Johnson Aleksander Nilsen Andy Johnson Bjørn Christian Thode Marie Lian Matthias Dudek Alexander Tangen Erik Bjørnson Bjørn Christian Thode Andy Johnson Brian Bach

3 2. Hovedstyret Styrets sammensetning Styret er organisert i samsvar med Norges Idrettsforbunds lov, forskrifter og bestemmelser, og består for tiden av 5 medlemmer, hvorav to er kvinner, og ett varamedlem. NSBF oppfordrer klubbmedlemmene til å rekruttere flere kvinner til å ta aktivt del i sine egne idrettslags styrer og også forbundsstyret, og at det legges til rette for likestilling i virksomheten og forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Styrets arbeid I styrets valgperiode 2013/2014 ble det avholdt 7 styremøter. Det deltok gjennomsnittlig 4 styremedlemmer i styremøtene. Styret består av representanter fra ulike deler i landet, derfor avholdes styremøtene som regel ved telefonkonferanse. I deler av valgperioden har styret funnet det mest hensiktsmessig å holde kommunikasjon forløpende per telefon eller epost fremfor å ha regelmessige styremøter. Dette i hovedsak grunnet personlige forpliktelser hos deler av styret som medførte at det var vanskelig å samle et beslutningsdyktig styre til oppsatte tider. Styret fastsetter instrukser for generalsekretæren. Generalsekretæren er ansvarlig for den daglige driften av forbundet og rapporterer regelmessig til styret. Alt arbeidet som blir nedlagt i styret og komiteene er frivillig. NSBF holder til på Idrettens Hus, Ullevål sammen med flere andre særidretter, noe som skaper et godt og utviklende miljø. Det har for 2013 ikke vært sykefravær i NSBF. NSBF forurenser ikke det ytre miljø. Styrets internasjonale representasjoner IBAF - General sekretær, Bjørn Christian Thode deltok på IBAF kongressen i Tokyo i CEB - Styret stilte med tre representanter, Christian Abrahamsen, Aleksander Nilsen, Bjørn Christian Thode på CEB-kongressen i Bled, Slovenia, 15.februar 17.februar ESF - Styret stilte med tre representanter, Christian Abrahamsen, Aleksander Nilsen, Bjørn Christian Thode på CEB-kongressen i Bled, Slovenia, 15.februar 17.februar General sekretær, Bjørn Christan Thode, stilte til valg i CEB sitt hoved styre og manglet kun 1 stemme for å komme med.

4 3. Prosjekter Norges Landslag i Baseball Etter lang tid uten landslag i baseball påbegynte styret arbeid med dette høsten 2013, noe som skal resultere i at Norge er representert i European Championships C-pool som avholdes i Slovenia i juli/august Andy Johnson har vært prosjektleder for dette, og Brian Bach er hovedtrener med ansvar for «on the field» management, samt utvikling og gjennomføring av treningsopplegg. Den viktigste motivasjonen for å starte opp et landslag nå er en rolig og langsiktig elitesatsing. Vi er svært fornøyde med utviklingen Norges Baseball Akademi har hatt de siste årene, og landslaget skal være noe som ungdommene i NBA kan ha som ambisjon å strekke seg etter. For at vi skal ha et godt etablert landslag med klar struktur når ungdommene blir sportslig og modenhetsmessig klare for landslagsspill er det viktig at vi begynner med det allerede nå. Prosjektet støttes med kr ,- årlig fra NSBF. Prosjektleder fastsetter sammen med styret en egenandel for spillerne. Norges Baseball Akademi Et pågående prosjekt styret jobber med er Norges Baseball Akademi. Dette er et eliteutviklingsprogram for Norges mest lovende og engasjerte unge idrettsutøvere i alderen år. NSBF mottar øremerkede midler til prosjektet, fra NIF definert som «Utviklingsorientert ungdomsidrett». De øremerkede midlene utgjorde for 2013 kr ,-. Formålet med akademiet er å øke baseballaktiviteten så vel som kvaliteten for en elitegruppe av spillere. Vel så viktig som sportslig utvikling er at spillere ved akademiet skal opptre som rollemodeller. De signerer en «Code of Conduct» som, blant annet, beskriver viktigheten av sportslighet, målrettet arbeid og lagånd. Akademiet påskynder utviklingen av vårt landslagsprogram og skaper et miljø for læring og konkurranse på elitenivå. Det skaper også en enhet som MLB og andre akademier i Europa både kan forholde seg til og bidra til. Det vil utdanne våre fremtidige klubbledere på områder vi i dag ikke helt ser og tilbyr et sted å utdanne besøkende trenere. Akademiet bistår i å etablere baseball som en legitim sport i Norge. Programmet viser gode resultater. I 2013-sesongen var det flere åringer som ble en del av «starting line-up» hos sine klubblag. For tredje år på rad ble minst en spiller fra akademiet invitert til en tryout i Nederland for å bli vurdert for deltakelse i MLB Camp i Italia. I tillegg er det allerede noen fra programmet som har fått plass på landslaget. Etablissement har tidligere eksistert kun i Oslo og Kristiansand. I år har vi, som planlagt, utvidet programmet til også å gjelde noen spillere i Stavanger. Norges Baseball Akademi ledes av Andy Johnson. Brian Bach er ansvarlig for Oslo Baseball Akademi og Hans Fabian Weber bidrar i utvikling av miljøet i Stavanger. «Dette er baseball» «Dette er baseball» er en satsing på markedsføring og rekruttering. Gjennom aktiv bruk av en enhetlig profil, hjemmesiden og sosiale medier skal kjennskapen til

5 baseball i Norge økes. Resultatet av dette skal være økt rekruttering til eksisterende klubber samt oppretting av nye klubber. Det ble besluttet at dette prosjektet skulle initieres på bakgrunn av innspill fra klubbene på generalforsamlingen 2011 om at NSBF burde satse mer på markeds- og rekrutteringsarbeid var det siste året i dette programmet. NSBF er svært fornøyd med samarbeidet med Netron AS og Delfin Design og vurderer kvaliteten av deres leveranser som høy. Vi har fått utviklet en designmessig og funksjonelt god hjemmeside og en aktiv Facebook-side. I tillegg har klubbene fått utdelt materiell i form av klistremerker, flyers og bannere. Dessverre har vi ikke fått like gode resultater fra prosjektet som vi hadde ønsket. Årsaken til dette er at få av klubbene har fulgt oppfordringene gitt av styret til å benytte seg av materiellet de har fått og å «spre budskapet» til satsingen. Heldigvis er alt av materiell og hjemmeside utformet med hensikt å kunne brukes over lang tid. Derfor oppfordrer NSBF igjen sterkt til at klubbene tar i bruk denne muligheten. Strategiprosess Styret har i 2013 videreført de fire strategiske satsingsområder utarbeidet i Det er sannsynlig at satsingsområdene blir videreført også i 2014 da en del tiltak knyttet til områdene nå er i utarbeidelses- og gjennomføringsfasen. Under er beskrevet satsingsområdene, samt en kortfattet oppsummering om årets fremdrift i området. Styrets arbeid og struktur: Styrearbeid i NSBF gjennomføres på frivillig basis og lider til tider av manglende profesjonalitet. Det er nå et uttalt satsingsområde at tydeligere struktur, ansvarsfordeling og gjennomføringsevne skal prege styrets arbeid. o Det er iverksatt konkrete tiltak på dette området i form av: å utvikle et årshjul for aktiviteter og møtepunkter, både internt i styret og mellom styret og klubber. Dette vil medføre større forutsigbarhet i kommunikasjonen å utvikle konkrete mandater for de ulike komiteene. Medlemmer i komiteene skal gjøre seg kjent med innholdet i mandatet før de tiltrer sitt verv. å utvikle bedre struktur, arbeidsbeskrivelse, rapporteringsrutiner og evalueringskriterier for de ansatte i forbundet (generalsekretær og utviklingskonsulenter) o Disse tiltakene er under utvikling. Mandater for komiteene skal være ferdig innen komiteene utpekes av styret for Øvrige punkter sikter styret på å ferdigstille før sommeren Barn og ungdom: Vår viktigste målgruppe er barn og ungdom. Gjennom å øke aktiviteten hos unge vil vi legge til rette for at baseball og softball blir bærekraftige idretter i Norge i fremtiden. o Det har vært videre fremdrift og god suksess med Norges Baseballakademi gjennom året o Det ble arrangert Youth Baseball Cup i 2013, en turnering som var kun for ungdom i aldersgruppen o o Little League og satsing på barn har ikke hatt videre utvikling. Det er planlagt en clinic for opplæring av trenere i «Beeball» (se beeball.nl) i samarbeide med det svenske forbundet i 2014.

6 o Det har blitt utarbeidet et program for skolebesøk/sfo-besøk osv. som klubber kan benytte seg av. Programmet er ferdigutviklet og aktiveres i Anlegg: Baseball og softball er idretter med store krav til anlegg. Uten dedikerte baner er det vanskelig å skape dedikerte miljøer. Derfor skal vi prioritere å skape nye baner og videreutvikle de eksisterende. o Videre fremdrift med anlegget på Rud som åpner for spill i o Videre fremdrift med anlegget på Lade i Trondheim. o Påbegynt prosjektering for utvidelse av banen på Dønnestad i Kristiansand. Kjennskap og media: Vi ønsker å bli en mer synlig idrett i Norge. Det er mange i Norge som ikke vet hva baseball og softball er, og enda færre som er klar over at det eksisterer et relativt stort miljø for det i Norge. Dette er informasjon som må ut og som vil medføre økt medlemsmasse og aktivitet. o Kampanjen Dette er Baseball er avsluttet. Se eget avsnitt for mer informasjon. Vår virksomhetside er å fremme våre idretter i Norge. Vi skal utvikle kjennskap til våre idretter, formidle kunnskap, fungere som tilrettelegger og vi skal bidra til miljøer som skaper tilhørighet. Visjon Vår visjon er at vi skal ha det «GØY hver gang». På alle arenaer og nivåer skal det vises at grunnen til at vi spiller aktivt i en klubb, er med for rekreasjonens skyld, eller er til stede på arrangementer som tilskuer eller av andre årsaker, er at vi har det «gøy hver gang!». For å underbygge visjon og virksomhetside har vi besluttet tre verdier: Grenseløse: Baseball er på vei til å bli en idrett uten grenser gjennom internasjonalisering. Vi skal også være grenseløse i vårt arbeid ved å inkludere alle og vårt arbeid og avgjørelser skal ikke sette begrensninger for utviklingen til klubbene. Økende: Vi skal øke i medlemsmasse, aktivitet og størrelse. Ytende: Gjennom denne verdien kommuniserer forbundet en forpliktelse til å yte. I mange år har forbundet gjort det som må til, men har ikke klart å yte noe ekstra. Dette skal vi nå gjøre noe med og gå foran som et godt eksempel på at vi yter gjennom vår lidenskap til idretten. Utdanning Rammeverket for forbundets «Trener 1»-utdannelse ble godkjent av NIF i desember Det er utarbeidet i samarbeid med kompetanseseksjonen i NIF, International Sports Group og det portugisiske soft- og baseballforbundet, med målsetting om et felles rammeverk og sertifisering for hele norsk idrett. I februar 2013 deltok Bruce Nester (Stavanger) på «Trener 2»-kurs i Portugal. Forbundet har bare mottatt positive tilbakemeldinger på kursinnhold og gjennomføring. Forbundet ønsket å gjennomføre nasjonalt pilotprosjekt for «Trener 1» innen utgangen av juni 2013, men dette lot seg dessverre ikke gjennomføre. For 2014 jobbes det med å ferdigstille rammeverket for «Trener 2» innen utgangen av 1. halvår, samt gjennomføring av pilotkurs for «Trener 1» i samme periode.

7 Karl Duncker (NTNUI) deltok på European Coach Convention i Nederland, og Brian Bach deltok på EBCA- samling i Frankrike som et ledd i sin etterutdanning. Det ble avholdt GameChanger kurs for 4stk over Skype april. Kurset ble ledet av Aleksander Nilsen, scorekeeping ansvarlig i TK. Kursets hensikt var å utdanne 4 scorekeepers som skulle hjelpe og føre kamper inn i GameChanger slik at statistikk ble tilgjengelig for alle via internett. For å videreutvikle dommerstanden i Norge og samt å heve kvaliteten på dømming i forberedelsene til blant annet deltakelse på internasjonalt nivå, deltok Jon-Arne Nylund deltok på CEB Umpire clinic i Bratislava. Kurset måtte gjennomføres slik at NSBF kan oppfylle forpliktelser til å stille dommere i CEB turneringer, noe John-Arne Nyland gjorde under E-cup i Antwerpen i juni. Langsiktig mål er å kunne avholde kvalitetskurs innen dømming i Norge ved bruk av egne instruktører. Det ble den april 2013 arrangerte Teknisk komite dommer 1- og dommer 2-kurs i Oslo. 8 deltakere deltok på dommer 1 kurset lørdag, mens 6 deltakere deltok på dommer 2 kurs fredag og søndag. I oktober 2012 stilte forbundet med deltakere fra 3 klubber under Oslo og Akershus Idrettskretser sitt samarbeidskurs, «Lederkurs for Ungdom». 4 ungdommer fra Oslo Pink Sox, Oslo Pretenders og ØHIL Royals ble forberedt på å kunne ta fremtidige lederverv i egne idrettslag samt utfordret på hvordan de kunne utvikle aktivitet i egen aldersgruppe. Disse utgjør i dag forbundets nye ungdomskomité og hadde oppfølgingskurs på våren Dessverre har ikke arbeidet i komiteen oppnådd styrets forventninger, blant annet på grunn av fokus på avslutning av videregående skole og utdannelse i utlandet for enkelte av komiteens medlemmer. Styret ønsker allikevel å fortsette arbeidet med å involvere unge utøvere på forbundsnivå, slik at deres interesser kan bli skikkelig ivaretatt og de kan være med å påvirke utviklingen i våre idretter på barn og unges premisser. Barneaktiviteter NSBF måtte melde avbud under årets «Barnas Aktivitetsdag» under Oslo Maraton i september da det kom i konflikt med andre arrangementer og kurs for instruktører. Forbundet ønsker allikevel å delta i 2014 da arrangementet retter seg mot barn i aldersgruppen 6 til 13 år og er en god arena for å promotere våre idretter. Som et ledd i ungdomssatsingen begynte forbundet planleggingen av ungdomsturneringer, kalt Youth Baseball Classic (YBC). Det var planlagt 3 arrangementer, i Kristiansand, Stavanger og Oslo, men dessverre ble det kun mulig å gjennomføre arrangementet i Oslo i juni. Dette ble allikevel ansett som en suksess, hvor ca. 30 ungdommer fra Sør-Norge tilbragte 2 dager med baseball på Rommen i Oslo. NSBF var også til stede på 4. juli-feiringen i Oslo. Feiringen var arrangert i Frognerparken. NSBF hadde med batting cage som ble flittig utprøvd av barna på arrangementet. Drøbak baseball camp ble avholdt i 2013 og NSBF stilte med instruktør fra Oslo Baseballakademi og bidro med lån av utstyr til arrangementet. Det ble avholdt Little League-kamper, men fremdeles ikke like regelmessig som ønskelig. Styret ønsker at klubbene skal tilrettelegge for mer aktivitet blant barn og unge fremover og at aldersgruppene 6-12 og prioriteres i handlingsplaner. Styret vedtok i 2013 at alle lagledere og/eller trenere med ansvar for treninger og aktivitet for barn under 13 år, skal

8 gjennomføre idrettens e-læringskurs i barneidrettsbestemmelsene. Dette kurset gjennomføres enkelt online, på 4. Nasjonale turneringer Norges Baseball-liga, NBL Det ble gjennomført én serie, 1.divisjon baseball herrer. 6 lag deltok i serien. Alle lag spilte 3 kamper mot de andre lagene. Dermed ble var det planlagt 45 kamper i serien, hvorav 42 ble gjennomført. De to beste lagene spilte en best av tre kampers finale. Resultat: 1. Oslo Pretenders Baseballklubb, Rascals 2. Alna Baseballklubb 3. Oslo Pretenders Baseballklubb, Outcasts Norgesmesterskap i Baseball, NMB NM ble arrangert slik at det var først en innledende runde, så en mellom runde og tilslutt en finale. Den innledende runden besto av to grupper med tre lag i hver gruppe. En gruppe spilte i Kristiansand, den andre i Oslo. Begge gruppene ble spilt som en «round robin» hvor de to beste lagene gikk videre til mellomrunden. Mellomrunden besto av 4 lag som spilte «double elimination». De to beste lagene spilte en best av 3-finale på Rommen. Resultat: 1. Alna Basballklubb 2. Stavanger Baseball 3. Cahoots* Samarbeidslag mellom Oslo Alligators, Fredrikstad Bears og Moss Shields. Winter Baseball Cup, WBC Winter Baseball Cup ble dessverre ikke gjennomført i 2013 grunnet tilgjengelighetsproblemer i Østfoldhallen. Østfoldhallen er nå reservert for turnering i Internasjonale aktiviteter Landslag Norges landslag ble opprettet høsten 2013 og deltok ikke på noen turneringer. Europa-Cup Norge stilte med et lag i Europa cup kvalifiseringen i NTNUI Knickers reiste til Antwerpen i juni. NTNUI endte på siste plass i gruppen med null seire og 5 tap. Spring Training NSBF arrangerte spring training i Abrantes, Portugal. Dette var et åpent arrangement for alle NBSF-medlemmer. 12 stykker deltok hvorav 8 var spillere fra Norges Baseballakademi. Spring training foregikk over fem dager i påskeferien, og inkluderte både normale treningsøkter og treningskamper mot det portugisiske akademiet og det lokale klubblaget

9 Brian Bach og James Dudek var ansvarlige for treningsopplegget sammen med Petr Stribrcky i det portugisiske forbundet. NSBF har mottatt gode tilbakemeldinger fra deltakere. 6. Antidoping Forbundet har ikke hatt noen dopingsaker i Alle deltakere på landslag og Baseball Academy er forpliktet til å gjennomføre Antidoping Norge sitt e-læringsprogram «Ren Utøver». Forbundet oppfordrer all spillere og klubber organisert under NSBF til å gjennomføre e-læringsprogrammene «Ren utøver» og «Rent Idrettslag». 7. Medlemsstatistikk og klubber for 2013 Aktive klubber og medlemstall 21 klubber (+ 4 fra 2012) og 836 registrerte aktive (+ 18, eller ca. 2,20 % fra 2012). Aktivitetstall i de ulike aldersgruppene og totalt i forbundet (tall fra 2012 i parentes) år år år 26 år >> Totalt Kvinner 53 (51) 12 (25) 40 (33) 41 (42) 146 (151) Menn 154 (187) 145 (123) 113 (98) 278 (259) 690 (667) Totalt 207 (238) 157 (148) 153 (131) 319 (301) 836 (818) Aktivitetsutvikling Kvinner Menn Totalt Forbundet har økt i aldersgruppen med ca. 6 % perioden. Forbundet har bare litt mer enn halvparten av påkrevd aktivitetstall for å inneha særforbundsstatus i NIF. På sikt utgjør dette en økonomisk utfordring da det kan forventes at tilskuddene vil bli redusert dersom ikke aktivitetstallene kommer opp på nivå for gjeldende opptakskriterier i NIF. 8. Økonomisk årsberetning Regnskapet er avsluttet med et overskudd på kr ,-. Styret foreslår ført mot akkumulert overskudd. Dette gir forbundet en positiv egenkapital på kr ,- for 2013, mot kr ,- for Regnskapet pr er oppgjort under forutsetning om fortsatt drift. Årets overskudd skyldes blant annet økte inntekter fra lotteri og bingo, samt at vi i 2. kvartal noe uventet ble tildelt kr ,- til utviklingsorientert ungdomsidrett og kr ,- over Post 3, mot budsjettert hhv. Kr ,- og kr ,-. Styret mottok kun én søknad til baneprosjekter, kr ,- Dønnestad utenfor Kristiansand, noe som har blitt avsatt i regnskapet for Forbundet hadde budsjettert med kr ,- i sponsorinntekter fra ESPN America i perioden, men denne falt bort da ESPN America trakk seg ut av Europa. Forbundet står da for øyeblikket uten sponsorer.

10 For å øke kunnskapen om baseball og softball i Norge, i tråd med generalforsamlingens ønske i 2011, videreførte forbundet avtalen med Netron AS i Det viktigste verktøyet i denne markedskampanjen er webportalen I tillegg til utvikling av denne portalen har det også blitt innkjøpt markedsføringsmateriell for klubbene, samt at forbundet har kjøpt inn noe kvalitetsutstyr for salg gjennom portalen. Avtalen med Netron AS er for 3 år og har en årlig fastpriskostnad på ca. kr , var siste året for avtalen og den ble ikke fornyet i eksisterende form. Arbeidet med «Dette er baseball» er allikvel forutsatt videreført, men det vil i stor grad bli utført av styret, og Netron AS/Delfin Design på ad-hoc basis. Med en tøffere økonomisk situasjon for norsk idrett med tanke på overføringer både fra Norsk Tipping, Lotteri og Bingo, og et generelt tøffere sponsormarked, risikerer forbundet å få redusert sine tilskudd i større grad enn andre særforbund i fremtiden dersom ikke antallet aktive og klubber økes. Ved en økning av aktivitetstallene til minimum 1500, fordelt på 20 klubber, kan det derimot forventes at overføringene fra NIF vil kunne øke med flere hundre tusen. Ekstraordinære overføringer og støtteordninger fra Kulturdepartementet, som «Post 3»-midler, «Utviklingsorientert Ungdomsidrett» og «Spillemidler til utstyr» er stadig under evaluering og er sterkt knyttet mot utvikling av aktivitet for barn og unge i aldersgruppene 6-12 og For 2013 utgjorde disse overføringer på til sammen kr ,-. Uten vekst innen disse gruppene vil det være vanskelig å forsvare fremtidige overføringer i denne størrelsen fra Kulturdepartementet. Forbundet vil også i den nærmeste fremtid være sterkt avhengig av rammetilskuddet fra Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité og helt avhengig av at aktivitetstallene bringes til et nivå hvor forbundet tilfredsstiller kravene til særforbundsstatus. Oslo16. mars 2014 Sven Richard Tønnessen Aleksander Nilsen Ida Sinnes Abrahamsen President Visepresident Styremedlem Marie Paulun Matthew Connell Bjørn Christian Thode Styremedlem Styremedlem Generalsekretær

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

FORBUNDSSTYRETS BERETNING FORBUNDSSTYRETS ARBEID. I alt deltok 25 848 lag i seriesystemet, rekord

FORBUNDSSTYRETS BERETNING FORBUNDSSTYRETS ARBEID. I alt deltok 25 848 lag i seriesystemet, rekord FORBUNDSSTYRETS BERETNING Norges Fotballforbund har lagt bak seg nok et godt fotballår. Kvinnelandslaget er klart for VM-sluttspillet i Kina, herrelandslaget har fått en god start på EM-kvalifi seringen,

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

Styret har mottatt et forslag til sak for behandling på årsmøtet.

Styret har mottatt et forslag til sak for behandling på årsmøtet. Sak 7: Behandling av innkomne saker og forslag Styret har mottatt et forslag til sak for behandling på årsmøtet. Sak: Øke/endre/revidere reisestøtteandel Kristiansand-Bergen Bakgrunn: Klubben brukte 20

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG Styret NPF President Steinar Knai Oslo Kajakklubb Visepresident Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014 ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014 Årsberetning BVHIF Fotball 2014 1 Innholdfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 FOTBALLSTYRET 2014... 3 2. ØKONOMI BUDSJETT & REGNSKAP... 5 3.

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsrapport 2006 Golf - en idrett for alle www.golfforbundet.no

Årsrapport 2006 Golf - en idrett for alle www.golfforbundet.no Årsrapport 2006 INNHOLD 3 GENERELT s. 4 IDRETT s. 6 ANLEGG s. 10 ORGANISASJON OG KLUBBSERVICE s. 11 MARKED s. 16 KOMMUNIKASJON s. 17 IKT s. 18 UTVALG, FAGGRUPPER OG RESURSPERSONER s. 19 TALL OG FAKTA s.

Detaljer

Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013

Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013 Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013 Innholdsfortegnelse 1. SESONGEN 2012 2013: HØYDEPUNKTER...3 2. ADMINISTRASJON...5 3. SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER...6 4. STYRETS ARBEID...7 5. ØKONOMI...9

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 BALANSE 26 NOTER 28 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 40 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR 2007 HOVEDMÅL: 2008 UTØVERE I 2008 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2008 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2008 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Idrett for alle i et åpent og inkluderende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2010 side 3 økonomisk årsberetning 2010 innhold skistyrets beretning 2010 2011 4 vm i oslo 2011 18 økonomisk beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2014 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2014 Innhold Styrets arbeid Styret og AU...5 Tid er en knapphetsfaktor...6 Fornying av Sporten... 7 Rekrutteringsgrunnlaget

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Spillemidler 2011 RappoRt

Spillemidler 2011 RappoRt Spillemidler 2011 Rapport Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Vår referanse: 541094v1 Deres referanse: 2010/02863 ID/ ID2 OMS Dato: 16. april 2012 BRUK AV SPILLEMIDLER FOR

Detaljer

Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAK 1 - SAKLISTE... 3 SAK 2 - FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 3 - VALG AV FUNKSJONÆRER... 4 SAK 4 - BERETNINGER... 15 4.1 FORBUNDSSTYRETS BERETNING...15 4.2 TINGVALGTE KOMITEER...15

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer