Samsvarer med EU-forordning nr. 1907/2006/ med endringer. SDSCLP_NO MSDS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samsvarer med EU-forordning nr. 1907/2006/ med endringer. SDSCLP_NO MSDS"

Transkript

1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET SIKKERHETSDATABLAD PLI 01 CURATIVE 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator Handelsnavn: Finixa plastic repair 'fast' (25sec.) black - 50ml Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/stoffblandingen: Klbemidler/Lim Artikkelnummer: PLI 01 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet: Chemicar Europe Westpoort B-2070 Zwijndrecht Tel.: +(32) (3) Fax: +(32) (3) Nødnummer: +(32) Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen: Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF) Ikke et farlig stoff eller preparat i henhold til EF-direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF. 2.2 Merkelementer: Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Sensibiliseringskomponenter: PIPERAZINE Kan gi en allergisk reaksjon 2.3 Andre farer Vurdering: PBT stoff, vpvb stoff ikke fastslått

2 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Blandinger Farlige komponenter Kjemisk navn CAS nr Klassifisering Klassifisering Konsentrasjon EC-nr. (67/548/EØF) (Forordning (EF) n(%) Registrasjonsnr. Nr 1272/2008 Piperazine Repr.Cat.3; R62- Skin corr. H314 >=0,5-< R63 Resp Sens 1; C;R34 H334 R42/43 Skin Sens 1; H317 Repr 2; H361 For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se seksjon Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak: Generell anbefaling Det kreves normalt ikke førstehjelp. Hvis symptomer utvikles bør man oppsøke lege. Ved innånding Flytt ut i frisk luft. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. I tilfelle av pustebesvær gi surstoff. Ved hudkontakt: Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. Vask øyeblikkelig av med rikelig med vann. Ved øyekontakt: Skyll øyne med vann i minst 15 minutter. Ta kontakt med lege hvis øyenirritasjon utvikles eller vedvarer. Fjern kontaktlinser. Ved svelging: Fremkall ikke brekninger uten å ha rådspurt lege. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege hvis nødvendig. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte: Symptomer Tegn og symptomer på eksponering for dette materialet via innånding, svelging og/eller trenging gjennom huden kan inkludere: Mave- og tarmubehag irritasjon (nese, svelg, luftveier) Hoste Bronkitt Hodepine Svakhet Pustebesvær Ukoordinasjon Forvirring Pustebesvær

3 Lungeskade Krampeanfall Krampetrekninger Kan forårsake allergisk åndedrettsreaksjon. 5. Brannslokkingstiltak 5.1 Slukkemidler Egnede slokkingsmidler: ABC pulver, Vanntåke, Karbondioksid (CO2), Tørrkjemikalier Upassende slokningsmidler: Haloner 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Spesielle farer ved brannslukking: Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene. Farlige brennbare produkter: Aldehyder, karbondioksid og karbonmonoksid, Halogenert hydrokarbon, Ketoner, nitrogenoksider (NOx) toksiske dunster 5.3 Råd for brannmenn Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper: I tilfelle av brann; bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr. Utfyllende opplysninger: Hold beholdere og omgivelsene rundt beholderene kjølige med vannspray. Forhindre at brannslukkingsvann forurenser overflatevann- eller grunnvannsystemet. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. 6. Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer Personlige forholdsregler: Personer som ikke bruker beskyttende utstyr bør ikke oppholde seg i et område der materialet er sølt før materialet er fullstendig fjernet. 6.2 Miljømessige forholdsregler Miljømessige forholdsregler: Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensin Metoder til opprydding og rengjøring: Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis). Store søl må samles opp mekanisk (fjernet ved pumping) for avhenting. Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering. 7. Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om trygg behandling: Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Unngå å overskride de angitte yrkesmessige risikobegrensninger (se seksjon 8). Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon: Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.

4 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Krav til lagringsområder og containere: Lagres i originalbeholder. Hold beholderne tett lukket på en tørr, kjølig og godt ventilert plass. Råd angående vanlig lagring: Ingen spesielle restriksjoner for samlagring med andre produkter. Andre opplysninger: Stabil under anbefalte lagringsforhold. 7.3 Spesielle sluttanvendelser 8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Kontrollparametere Komponenter CAS-nr. Verdien Form av Kontrollpara Oppdater Grunnlag typer eksponering metere Talkum NORM EN Totalt støv. 6 mg/m³ N_TLV Talkum NORM EN Innpustbart støv 2 mg/m³ N_TLV PIPERAZINE NORM 0,1 ppm N_TLV EN 0,3 mg/m³ PNEC PIPERAZINE: 8.2 Eksponeringskontroll Tekniske tiltak Sørg for tilstrekkelig mekanisk (generelt og/eller lokalt avtrekk) ventilasjon til å holde eksponering under nivået for overeksponering (fra kjente, mistenkte eller åpenbare negative effekter). Personlig verneutstyr Åndedrettsvern: Håndvern: Øyevern: Hud- og kroppsvern: Hygienetiltak: Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse. Polyetylen Vernebriller med sideskjermer Bruk som det er formånstjenelig: Vernesko Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Generell anbefaling: Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende: væske Farge: svart Flammepunkt: > 93,34 C Seta nedlagt turnering Damptrykk: 3 hpa; 25 C; Beregnet damptrykk Relativ tetthet: 1,225; 25,00 C Tetthet: 1,225 g/cm3; 25,00 C

5 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Farlig polymerisasjon forekommer ikke. Kjemisk stabilitet Ingen farer som spesielt bør nevnes Mulighet for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner: Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås: Ukompatible materialer Stoffer som skal unngås: Farlige nedbrytingsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter: 11. Toksikologiske opplysninger Utfyllende opplysninger: Ingen farer som spesielt bør nevnes. Farlig polymerisasjon forekommer ikke. Varme Utsettelse for fuktighet. alkalier, isocyanat, oksidater, Fosforforbindelser, Sterke syrer Aldehyder, karbondioksid og karbonmonoksid, Halogenert hydrokarbon, nitrogenoksider (NOx), Organiske syrer, ketoner Informasjon angående toksikologiske virkninger Produkt: Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse): Komponenter PIPERAZINE: Akutt oral giftighet: Akutt giftighet på hud: Åndedrett- eller hudsensibilisering: 12. Økologiske opplysninger Målorganer: Overeksponering for dette materialet (eller detskomponenter) har vært foreslått som årsak til følgende effekter hos mennesker; effekter på det sentrale nervesystemet. LD50: mg/kg, rotte LD50: mg/kg, kanin Klassifisering: Kan gi allergi ved innånding. Klassifisering: Kan gi allergi ved hudkontakt Giftighet Komponenter: PIPERAZINE Giftighet for fisk: LC50: > mg/l, 96 t, Poecilia reticulata (Millionfisk) Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann: EC50: 21 mg/l, 48 t, Daphnia magna, OECD TG 202 Giftighet for alger: EC50: > mg/l, 72 t, Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge), OECD TG 201 Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet): NOEC: 12,5 mg/l, 21 d, Daphnia magna, OECD TG 211

6 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Komponenter: PIPERAZINE Biologisk nedbrytbarhet: 12.3 Bioakkumuleringspotensial Produkt: Bioakkumulering: Naturlig biologisk nedbrytbar Potensialet for biooppsamling kan ikke fastsettes. 13. Instrukser ved disponering Metoder for behandling av avfall Produkt: Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Beholder farlig når den er tom. Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. Forurenset emballasje: Tøm ut resterende innhold. 14. Transportopplysninger Regulering ADR/ADNR/RID: Ikke farlig gods INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG): Ikke farlig gods INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION FRAKTGODS: Ikke farlig gods INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION-PASSASJER: *ORM = ORM-D, CBL = COMBUSTIBLE LIQUID Ikke farlig gods Beskrivelser for farlig gods (hvis indikert over) behøver ikke ta hensyn til emballasjestørrelse, mengde, sluttbruk eller områdespesifikke unntak som kan gjelde. Konsulter fraktdokumenter for beskrivelser av det spesielle ved frakten. 15. Regelverksmessige opplysninger Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Meldestatus US. Toxic Substances Control Act Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL).(Can. Gaz. Part II, Vol. 133) Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand Japan. Kashin-Hou Law List Korea. Toxic Chemical Control Law (TCCL) List Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act China. Inventory of Existing Chemical Substances Vurdering av kjemikaliesikkerheten n (Negativ listeføring) n (Negativ listeføring) n (Negativ listeføring)

7 16. Andre opplysninger Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i kapitler 2 og 3 R34 Etsende. R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen. R63 Mulig fare for fosterskade. Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og 3. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Utfyllende opplysninger Andre opplysninger: Informasjonen, som her er satt opp, er ment å være nøyaktig, men det er ikke garantert at den opprinnelig skriver seg fra firmaet. Mottagere gjør klokt i å bekrefte på forhånd at de trenger informasjon, som er oppdatert, brukbar og passer til deres forhold. Liste over forkortelser og akronymer som kunne være, men ikke nødvendigvis er brukt i dette sikkerhetsdatabladet : ABM : vannhinder klasse for Nederland ADR : Avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei. CAS : Chemical Abstracts Service (divisjon av American Chemical Society). CLP : Klassifisering, merking, emballasje CMR : Kreftframkallende, Mutagen eller kjønnsorganer toxicant CSA : Vurdering av kjemikaliesikkerhet CSR : Kjemisk sikkerhetsrapport DNEL : Avledet ingen effekt nivå. EINECS : Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer. ELINCS : Europeisk liste meldte kjemiske stoffer FG : Mat grade GHS : Globalt harmonisert klassifiseringssystem og merking av kjemikalier (GHS - Globally Harmonized Systems) IATA : International Air Transport Association. IATA-DGR : Dangerous Goods Regulering av "International Air Transport Association" (IATA). ICAO : International Civil Aviation Organization ICAO-TI (ICAO) : Tekniske instruksjoner av "International Civil Aviation Organization" IMDG : International Maritime Kode for farlig gods logpow : oktanol-vann fordelingskoeffisient LCxx : Dødelig konsentrasjon, for xx prosent av test befolkningen LDxx : Dødelig dose, for xx prosent av test befolkningen. ICxx : Hemmende konsentrasjon for xx av et stoff Ecxx : Effektiv Konsentrasjon av xx OECD : Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling OELs : Grenseverdier PBT : Vedvarende, bioakkumulerende og toksiske PEC : Spådd effekt konsentrasjon PEL : Tillatt Eksponeringsgrenser PNEC : Forutså ingen effekt konsentrasjon PPE : Personlig verneutstyr REACH : Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemiske stoffer RID : Forordning om internasjonal transport av farlig gods STEL : Short-term eksponeringsgrensen STOT : Spesifikke målorgantoksisitet TLVs : Grenseverdier TWA : Tidsvektet gjennomsnitt vpvb : Veldig persistente og veldig Bioakkumulerings WEL : Arbeidsplass Eksponering Nivå WGK : Tyske Vannfareklasse P-Statement : Føre Statement R-phrase : risikosetning H-statement : fare uttalelse

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61548 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

: FLOOR CLEANER S WEST 1L

: FLOOR CLEANER S WEST 1L 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61103 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

FW167-K01 Pro-Tec B 361

FW167-K01 Pro-Tec B 361 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61218, 64246 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Utgave 1. Revisjonsdato 15.11.2010 Utskriftsdato 17.11.2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Utgave 1. Revisjonsdato 15.11.2010 Utskriftsdato 17.11.2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Varemerke : Produktkode : 03492 Beskrivelse : Treimpregneringsmiddel for oppløsning I vann og anvendelse I trykkanlegg

Detaljer

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. : EDDIKSYRE 60% : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. : EDDIKSYRE 60% : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktbetegnelse Varemerke Stoffnavn Indeks-Nr. EC-nr. : : Eddiksyre : 607-002-00-6 : 64-19-7 : 200-580-7 PRN-nr. : 30050 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz 2560766 ToxTrak Reagenz Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: 2560766 Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 2560766 ToxTrak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 116058E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115970E Bruk

Detaljer

H M S - D A T A B L A D. Rubcol B

H M S - D A T A B L A D. Rubcol B H M S - D A T A B L A D i henhold til bestemmelse (EU) nr. 453/20 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode Synonymer Ingen. Ingen. 1.2.

Detaljer

H M S - D A T A B L A D. Silicone Primer

H M S - D A T A B L A D. Silicone Primer H M S - D A T A B L A D i henhold til bestemmelse (EU) nr. 453/2010 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode Synonymer 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115763E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115374E Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 26599-01 STABLCAL FORMAZIN STANDARD; 10 NTU

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 26599-01 STABLCAL FORMAZIN STANDARD; 10 NTU Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 100063E Bruk

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto

HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto Side : 1 / 9 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode : : CRX4677 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013 HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode: Kjemisk Familie: NORPOL SVG 20000-99999 H,S SVGHS Polyesterharpiks 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 : ANDEROL FGCS-2. Utgave 1.2 Revisjonsdato 07.01.2015 Utskriftsdato 23.06.

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 : ANDEROL FGCS-2. Utgave 1.2 Revisjonsdato 07.01.2015 Utskriftsdato 23.06. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8690Z70006 Produktnavn: Pyroclad X1 Part A Revisjonsdato:

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KVITT VEPSESKUM 1/10 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke KVITT VEPSESKUM Produktkode (UVP) 06109950 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Sodium iodide

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Sodium iodide SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 31.12.2010 Utskriftsdato 21.03.2011 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 058 Wasserstoffperoxid/Hydrogen peroxyde/peroxyde d'hydrogèn, LCW 058 A; 1/2

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 058 Wasserstoffperoxid/Hydrogen peroxyde/peroxyde d'hydrogèn, LCW 058 A; 1/2 Trykkingsdato: 24.04.2014 Produktkode: LCW058-1 Side 1 av SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

I henhold til Europeisk direktiv 67/548/EØF, som rettet. Faresymboler

I henhold til Europeisk direktiv 67/548/EØF, som rettet. Faresymboler SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 5.0 Revisjonsdato 24.04.2012 Utskriftsdato 08.03.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 21224-32 PAN Indicator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 21224-32 PAN Indicator Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Revisjonsdato 27-Mar-2015 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Revisjonsdato 27-Mar-2015 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 08-Dec-2008 Revisjonsnummer 1 1.1. Produktidentifikator AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : SR0125 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer