SAVOS/LU konferansen Transport av farlig gods langs kysten sikkerhet og beredskap. Bodø november 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAVOS/LU konferansen Transport av farlig gods langs kysten sikkerhet og beredskap. Bodø 29-30. november 2001"

Transkript

1 Page 1 of 9 (ac293001konferanseresyme) SAVOS/LU konferansen Transport av farlig gods langs kysten sikkerhet og beredskap. Bodø november 2001 Hovedpunkt fra noen av foredragene: Politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Bjørn Skaar (H). Om trusselbildet sa Skaar bl.a.: Kyst- og havområdene våre er utsatt for store belastninger i form av inngrep og aktiviteter. Noen av disse belastningene er et resultat av langtransport av forurensninger fra andre land. Økt skipstrafikk til og fra Russland vil øke risikoen for ulykker som kan skade miljøet. Utslipp av ballastvann fra skip har ført til introduksjon av fremmede arter som fortrenger og skader de eksisterende økosystemene. Radioaktiv forurensning og miljøgifter overført via havstrømmene fra andre land er en annen alvorlig trussel som vi møter. Det er nok å nevne ordet Sellafield.. Hvordan skal vi møte det økende presset på miljøet og ressursene i havet? Hvordan skal vi sikre at våre hav- og kystområder er friske og produktive slik at våre forventninger om fremtidig vekst innenfor fiskeri- og havbruksnæringen blir oppfylt? Samarbeidsregjeringen har satt disse spørsmålene høyt på sin dagsorden, og Sem-erklæringen gir føringer på hvordan arbeidet skal legges opp. Miljøverndepartementet vil koordinere utformingen av en havmiljøpolitikk, i samarbeid med andre sentrale departementer som Olje- og energidepartementet og Fiskeridepartementet. Miljøvernminister Børge Brende har varslet at han til våren vil legge fram en stortingsmelding om havmiljøet. Regjeringen vil i stortingsmeldingen foreta en helhetlig gjennomgang av forvaltningen av havmiljøet. Målsettingen er å etablere rammebetingelser som gjør det mulig å balansere næringsinteressene knyttet til fiskeri, havbruk og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling. Skaar kom også inn på Regjeringens handlingsplan for økt sikkerhet og beredskap langs kysten og viste til at den forrige regjeringen la i juni fram en handlingsplan for økt sikkerhet og beredskap langs kysten.

2 Page 2 of 9 Samarbeidsregjeringen vil bygge på denne planen og fortsette arbeidet med å følge den opp gjennom konkrete tiltak som vil bli omtalt i stortingsmeldingen. Han nevnte spesielt tre punkter i planen hvor regjeringen nå arbeider med oppfølgingstiltak: utvidelse av territorialfarvannet bedre overvåking av skipstrafikken varsling av risikobetonte transporter Regjeringen har satt i gang et arbeid med å utrede konsekvensene av å utvide territorialfarvannet. Så fremt ikke utredningen avdekker avgjørende argumenter i mot, vil Regjeringen legge frem et lovforslag for Stortinget om å utvide territorialfarvannet til 12 nautiske mil. Samtidig arbeides det med sikte på å etablere påbudte seilingsleder for skip som representerer en særlig miljørisiko. Samarbeidsregjeringen mener at bedre overvåking er sentralt for å redusere risikoen for ulykker. Ansvaret for overvåkingen av skipstrafikken er fordelt mellom Kystverket og Forsvaret. Det er behov for å samle og utnytte informasjonen fra den sivile og militære overvåkingen på en bedre og mer effektiv måte. Norge har en rekke tosidige avtaler med Russland når det gjelder å forebygge og varsle ulykker, redningssamarbeid og miljøsamarbeid. De eksisterende avtalene er ikke tilstrekkelige til fullt ut å ivareta behovet for varsling. Norske myndigheter har flere ganger tatt disse spørsmålene opp med Russland for å få etablert bedre varslingsrutiner. Det er ønskelig at Russland alltid varsler de norske myndighetene i forkant av risikofylt transport langs norskekysten. Samarbeidsregjeringen vil følge opp denne saken overfor russiske myndigheter. Siktemålet er å utvide eksisterende varslingsavtaler, eventuelt etablere nye, slik at russiske myndigheter plikter å varsle norske myndigheter om risikobetonte transporter langs norskekysten. Skaar avsluttet med å spørre Er det for mange myndigheter med ansvar og oppgaver? Han svarte selv følgende: En bedre samordning og utnyttelse av samfunnets samlede ressurser er et viktig mål for regjeringen, både generelt og på dette område. Det er i dag 6 departementer og en rekke direktorater som har ansvar og oppgaver av betydning for sikkerheten og beredskapen langs kysten. Det gjelder både sivile og militære myndigheter. Ikke minst Forsvaret, og særlig Kystvakten, spiller en betydelig rolle i kystberedskapen både når det gjelder å forebygge ulykker gjennom overvåking og inngripen overfor skip på feil kurs, og som leder av en aksjon før sivil myndighet kan overta. Alt kan ikke overføres til én myndighet, men vi må unngå dobbeltarbeid og unødvendig ressursbruk i det løpende arbeidet, og uklare ansvarsforhold i en akutt situasjon. Det må ikke oppstå tvil om hvilken myndighet som skal gripe inn når en ulykke er i ferd med å skje. I slike situasjoner må beslutninger fattes meget raskt, og da må en ikke kaste bort tid på å bli enige om hvem som skal sette i verk tiltak for å forhindre eller begrense forurensninger. Forebygging av ulykker og reparerende tiltak når en ulykke likevel har

3 Page 3 of 9 skjedd, bør i størst mulig grad være samordnet. Antallet myndigheter bør derfor begrenses i størst mulig grad. Admiral og medlem av Sårbarhetsutvalget Eigil Jørgen Eikanger (H). Eikanger ga et bredt bilde av sårbarhetsutvalgets arbeide. Han vekt på at utvalget hadde brukt lang tid på gråsoneproblematikk som oppstår i samarbeidet mellom politi og militærvesen. Eksisterende regelverk og beredskapsprosedyrer for bistand fra forsvaret til politiet bør gjennomgås med sikte på størst mulig effektivitet. Det bør foretas en grundig utredning av kommandoforholdene mellom politiet og forsvaret under krisesituasjoner. Utvalget fremhever redningstjenesten, den vil utvalget på ingen måte gjøre noe med. Kriseberedskap mener sårbarhetsutvalget bør være et regionalt ansvar og peker her på fylkesmennene. Utvalget lurte på hvor det sentrale ansvar skulle ligge og konkluderte med å plassere et klart ansvar for oppfølging av fylkesmannens beredskapsarbeid til et eget departement. Tilsynsfunksjonen må plasseres under et annet departement enn det som har forvaltningsansvar for sektoren. Følgende ble referert fra utvalgets endelige konklusjon: Et departement må ha et overordnet ansvar for å ta initiativ, være en pådriver, koordinere og kontrollere det ikke-militære arbeid for samfunnssikkerheten. Dette vil gi nødvendig fokus på og prioritering av sikkerhetsarbeidet. Utvalget anbefaler å etablere et eget departement med sikkerhet og beredskap som hovedfunksjon. I og under dette departementet bør det samles flest mulig instanser med ansvar for samfunnets sikkerhet. Havnefogd Roll Harto Stiansen, Hammerfest havnevesen Utviklingstrekk for sjøgående transport langs norskekysten. Den nordlige maritime korridor binder sammen olje- og gassindustrien i nordsjøbassenget med utviklingen i Nord-Norge og nordvest-russland, etablerer en sjøgående handelsrute med stor kapasitet, etablerer sikre og fleksible transportruter for oljeprodukter, etablerer kostnadseffektive transportruter for fisk og fiskeprodukter. kan anses for å være det første skritt i utviklingen av en nordlig sjørute mot andre kontinent.

4 Page 4 of 9 Betraktninger om sjøtransport: Olje- og gassindustrien i Barentshavet og nordvest-russland representerer nye store transportvolum og høyere transportrisiko. Sjøgående transportvolum til/fra områdene rundt Barentshavet vil på lang sikt øke betydelig på bakgrunn av nye begrensninger i Bosporus og danskebeltene. Regelverket for bruk av norske havner ser ut til å liberaliseres, og vil resultere i endringer av operasjonsmønsteret for utenlandske fiskefartøy. Planlagte olje- og gassutviklingsprosjekter. Varandey crude-oil terminal i drift fra august YK -feltet (olje) Timan-Pechora, planlagt satt i drift Prirazlomnoye feltet (olje) Pechora havet, planlagt satt i drift Snøhvit-feltet (gass), Barentshavet, planlagt satt i drift Shtiockman-feltet (gass), Barentshavet, planlagt satt i drift Andre felt kan forventes utbygd i etterkant av de ovennevnte ved utnyttelse av utviklet infrastruktur. Forventet konsept oljetransport fra nordvest-russland. Shuttle tankere fra offshore lasteterminaler i Pechora- og Karahavet til omlastingsterminal og raffineri i Liinkahamari i Pechengafjorden. Råolje (crude oil) transporteres med VLCC tankskip Liinkahamariterminalen til markedet. Kondensat og raffinerte produkter transporteres med konvensjonelle tanksip fra Liinkahamari til markedet. Forventet konsept gasstransport. Fra Stockmanfeltet: - I gassrørledning til sentral-europa - Kondensat til Liinkahamari Fra mindre felt i Barentshavet og Pechorahavet kan det produseres LNG. Fra Snøhvitfeltet medstore LNG-tankere, og konvensjonelle LPGtankere. Områder med høy miljørisiko. Islagte områder i Pechora- og Karahavet Norskekysten Varangerfjordbassenget på grunn av: - Delt myndighetsregime - Økt skipsfart i form av tankskip. Tiltak for å redusere miljørisikoen. Internasjonalt samarbeid for å utarbeide optimal teknologi for utvikling av offshore felt og lastekonsept Internasjonalt samarbeid for å utarbeide optimale skipningskonsept Etablere AIS for all skipstrafikk Etablere internasjonal løsning for trafikkovervåkning av kystområdene.

5 Page 5 of 9 Etablere en sikker trafikkorridor langs kysten av Norge. Thomas Nilsen, Bellona Russisk import av brukt kjernefysisk brensel. Thomas Nilsen mente det er betydelig usikkerhet om hvorvidt det blir noen transport av brukt kjernefysisk brensel langs norskekysten til gjenvinningsanlegg i Russland. Det kan være flere grunner til denne usikkerheten: Det er usikkert om Russland vil få tilgang på slikt brensel for import fra vestlige land. Russland vil ikke bygge opp noe anlegg for gjenvinning av atomavfall i nordområdene (Murmansk). De har tradisjon for å legge slike høyteknologiske anlegg øst for Ural. Mye taler for at Mayakanlegget ved Chelyabinsk i Sør-Ural eller et gjenvinningsanlegg i Krasnojarsk, som ligger langt inne i Sibir, vil bli brukt. Andre ruter enn den nordlige via Murmansk vil da bli valgt. De mest sannsynlige leverandører av brukt atombrensel til Russland er land i den tidligere østblokken. Disse vil frakte sitt avfall direkte med jernbane. Når det gjelder transport av japansk brukt brensel via Norostpassasjen til Murmansk, så ble det av Orheim (Norsk Polarinstitutt) pekt på at denne vegen kanskje ikke er åpen, slik at det er mulig å komme fram med båt, mer enn en måned i løpet av året. Denne transportvegen må derfor anses meget lite sannsynlig. På spørsmål svarte Thomas Nilsen at brukt kjernefysisk brensel vil være godt emballert under slike transporter som det her er tale om. Det er derfor overveiende sannsynlig at dersom uhell skulle være ute og enda til om skip med slik last skulle synke så vil det være mulig å berge lasten. Når det gjelder den generelle frykten for spredning av radioaktiv forurensning i forbindelse med skipsforlis i de nordlige områder så pekte Thomas Nilsen på det som skjedde i forbindelse med forlisene av de to russiske atomubåtene Kosmolet og Kursk. Ved ingen av disse ulykkene oppsto det spredning av radioaktivitet. Thomas Nilsen avdramatiserte i sitt foredrag faren for spredning av radioaktivitet langs norskekysten i forbindelse med eventuell import av brukt kjernefysisk brensel for gjenvinning i Russland. Han ga for øvrig en interessant og innsiktsfull redegjørelse for russisk atompolitikk. Reidar Nilsen, leder Norges Fiskarlag (NF). Fiskerinæringens syn.

6 Page 6 of 9 Forhold som opptar fiskerinæringen: Fartøystandard Bemanningskrav Farleder Handlekraft i krisesituasjoner Han eksmplifiserte dårlig handlekraft med at John R gikk på i godt vær og det tok 3 døgn før man kunne begynne å samle opp olje. NF er usikker på om myndighetene tar sikkerhet til sjøs på alvor. Når det gjelder handlekraft mener NF at ansvarsforholdene er uklare. Det bør vær en faginstans i hvert fylke som har til oppgave å håndtere krisesituasjoner til sjøs. Seilingsledene må flyttes lengre ut. Fiskerne opplever stadig at store tankbåter (eks. Esso t) går inne mellom bruk som er satt ut (eks. Sørøysund). Utvidelse av territorialgrensen fra 4 til 12 mil vil være et godt tiltak. Norges Fiskarlag er bekymret for en eventuell transport nordover av atomavfall og de er også bekymret for de farefulle slepene fra Russland og sydover. Bekymring over fartøystandarden gjør at NF mener at bedre taubåtberedskap er et av de viktigste tiltak. Hvordan sikres oljevirksomheten i Barentshavet Syd? Hvordan er virkningene av dispergeringsmiddel som slippes ut? Overvåking og meldeplikt. Fiskarlaget mener det er ønskelig med identifisering og direkte kontakt med det enkelte skip. Det bør opprettes et garantifond til bruk for fjerning av vrak. Losplikt. Forslag er ute på høring. Det forslås ikke losplikt for båter under 1500 tonn, det vil si at russiske trålere faller utenfor. Ubemannete fyr er negativt for sikkerheten. Sjøkartene er gamle og stemmer ikke (nord for Brønnøysund). Fra spørsmålsrunden: John R førte ikke til skade for fiskeriene, men ved en annen vindretning kunne det gått verre. Det er problemer også i SAVOS-området når det gjelder taubåtberedskap, men supplybåter kan være en mulighet. Direktør Trond Davidsen, Norske Fiskeoppdretteres Forening (NFF). Oppdrettsnæringens syn. Oppdrettsnæringen har til nå vært forskånet fra store skader fra forurensninger i forbindelse med ulykker til sjøs. Næringen har vært mest bekymret for omdømme og i den sammenheng er radioaktivitet verre enn

7 Page 7 of 9 olje. Næringen seter nå mer fokus på visjonen om rent hav trygg mat. Det er bekymring for hva utslippene fra Sellafield og en eventuell transport av brukt radioaktivt brensel langs kysten kan komme til å bety. Ballastvann kan innbære den største trussel mot næringen. Beredskapsprosedyrer og varsling anses viktig. Beredskapsutstyret er lite effektivt. Bølger, temperatur og mørke er faktorer som vil skape store problemer for oppsamling av olje med det utstyret som er tilgjengelig. Oppdrettsnæringen er glad for Regjeringens handlingsplan. Utvidelse av territorialgrensen til 12 nautiske mil og god radardekning er viktige tiltak. Kysten er viktig. Vi har en felles interesse av å sikre kysten. Her finner vi de viktigste næringsklyngene i Norge. Rent hav er ingen selvfølge. Har vi nok kunnskaper om langtidseffekter miljøfarlige stoffer som tilføres havmiljøet? Det kom fram at oppdrettsnæringen sjøl har tiltak og ressurser som kan settes inn hvis ulykken er ute. Næringen vil i framtiden bruke mer av egne ressurser til å satse på miljø. Administrasjonssjef Anne Holm Gundersen, Hovedredningssentralen Nord-Norge. Hovedredningssentralenes erfaringer fra samordningsarbeide ved store skipsforlis. Redningstjenesten bygger på at liv og helse alltid har prioritet foran miljø og materielle verdier. Norsk redningstjeneste omfatter således ikke miljøskade eller skade på materiell. Grunnprinsipper for redningstjenesten er samordning, koordinering og integrering. Framtiden er samordning og samlokalisering. Holm Gundersen påpekte det uheldige i at det blir et tidstap mellom avslutning av redningsaksjoner og igangsetting av miljø- og materiellberging. Forbedringer her må bestå i at HRS får fullmakt til å sette i gang miljø- og materiellredning inntil fagetatene kommer i gang. Det ble vist til definisjonen av fremtidig redningstjeneste slik den framkommer i Jorkjendutvalgets innstilling (NOU 2001:31 Når ulykken er ute). Her heter det i kap. 5 bl.a.: Livog helse: I Norge kan redningstjenestens oppgaver sammenfattes som øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra død eller skade. Innsats som ikke gjelder liv og helse faller således utenfor. Dette har vært et uttrykk for det prinsipp at liv og helse alltid skal gå foran andre hensyn og formål. Samvirke: At det er mange aktører i norsk redningstjeneste og at de er organisert på ulike måter er til dels en konsekvens av samvirkeprinsippet. Mange viktige ressurser er ressurser som primært skal tjene andre formål enn

8 Page 8 of 9 redningstjeneste og som er innrettet etter hva som tjener primærformålet best. En del av forklaringen på det fragmenterte bildet som norsk redningstjeneste og ulykkesberedskap frembyr, ligge således i samvirketanken. Utvalget anbefaler likevel at man i Norge også i fremtiden baserer seg på samvirkeprinsippet som utgangspunkt for redningstjenesten. Det vil sikre at alle tilgjengelige offentlige ressurser står til rådighet for redningstjenesten. Samvirkeprinsippet bidrar således til høy ressurseffektivitet. At offentlige etater har en plikt til å delta i redningsaksjoner fører til økt bevissthet i etatene om risikoforhold og bidrar til forebyggende innsats og riktig prioritering av ulykkesberedskap. Prinsippet kan derfor også forenes med god redningseffektivitet. Ansvar: Utvalget anbefaler at det operative ansvaret for redningsinnsats og annen ulykkesinnsats i krigssituasjoner i sin helhet overføres til de myndigheter som har dette ansvaret i fredstid. Dette vil være i tråd med den omlegging av den sivile krigsberedskap som har funnet sted i andre land og som på andre områder er lagt til grunn i Norge. Kommandørkaptein Arne Morten Grønningssæther, representant for Øverstkommanderende for Nord-Norge. Sjøsikkerhet; Overvåking og beredskap. Grønningsæter innledet med å mene at alle er enig om at norsk sjøsikkerhetstjeneste er for dårlig. Han definerte risiko på følgende måte: Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens Han mente at det vi lettest kan redusere i denne ligningen er sannsynligheten og det kan gjøres med forebyggende tiltak. I sjøsikkerhetsarbeidet er det alltid underskudd på evne i forhold til behov. For å utnytte optimalt den evne og de ressurser som finns kreves det synergieffekt mellom offentlige ressurser. Samfunnet må for eksempel kunne benytte seg av forsvarets ressurser i sterkere grad i forbindelse med ulykker og krisesituasjoner. Forsvaret har ressurser for maritim overvåking og overvåking av skipstrafikken langs norskekysten er et godt forebyggende tiltak. Men overvåking er ikke bare å se på satellittbilder. Synergi mellom ressurser er nødvendig. Vi må komme oss forbi byråkratinivået snarest mulig. Det må innføres meldeplikt slik at skip kan anmodes om å holde seg til

9 Page 9 of 9 angitte soner langs kysten. Det viser seg at skip følger slike anmodninger, selv om de ikke foreligger juridisk hjemmel for pålegg om det. Det må ikke være delt ansvar mellom overvåking og aksjonsledelse. Det må opprettes nasjonalt overvåkingssenter (ett eller to) som kan følge skipstrafikken langs kysten. Det bør opprettes ett nasjonalt krisehåndteringssenter og her må bruk av militære og sivile ressurser samordnes.

Haugesundskonferansen 2003

Haugesundskonferansen 2003 Haugesundskonferansen 2003 Utfordringer innen sjøsikkerhet Fiskeridepartementets arbeid Haugesund, 18. februar 2003 Statsråd Svein Ludvigsen Verdier fra havet - Norges framtid Norge har Europas lengste

Detaljer

Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003

Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Sortland, 30.10 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen Samarbeidet med kystvakten om oljevern Samarbeid om oljevern

Detaljer

Hvorfor en forvaltningsplan for Barentshavet?

Hvorfor en forvaltningsplan for Barentshavet? Page 1 of 8 Odin Regjeringen Departementene Arkiv Søk Veiviser Kontakt Nynorsk Normalvisning Utskriftsvisning Language Departementets forside Aktuelt Departementet Publikasjoner Regelverk Rett til miljøinformasjon

Detaljer

KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET

KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET (oppdatert 19.01.2006) Bakgrunn formålet med forvaltningsplanen for Barentshavet Opplegget for en mer helhetlig forvaltning av havområdene og for etableringen

Detaljer

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok?

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Harstad, 03.09 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen Havforskingsinstituttet Sameksistens - er det mulig? Barentshavet

Detaljer

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk Havbruk Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk 1 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforeni NHO Næringslivets Hovedorganisasjon FHL Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening FHL fiskemel

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3. Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.2011 Hva skal jeg si noe om.. Kystverkets rolle og mandat Ansvar og oppgaver

Detaljer

Innledning. Sammendrag: Skipstrafikken i området Lofoten Barentshavet

Innledning. Sammendrag: Skipstrafikken i området Lofoten Barentshavet TØI rapport 644/2003 Forfatter: Viggo Jean-Hansen Oslo 2003, 82 sider Sammendrag: Skipstrafikken i området Lofoten Barentshavet Innledning Som et ledd i arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet,

Detaljer

MD - T-1375 Regjeringens handlingsplan for økt sikkerhet og beredskap langs kysten

MD - T-1375 Regjeringens handlingsplan for økt sikkerhet og beredskap langs kysten Page 1 of 8 Nynorsk Sámegiella Normalvisning Innholdsfortegnelse Forrige Neste Lignende dokumenter Forebyggende tiltak Utvidelse av territorialfarvannet Siden 1812 har Norges territorium strukket seg omkring

Detaljer

Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer?

Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer? Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer? Haugesundkonferansen 2004 Statssekretær Janne Johnsen Alle foto: Kystverket Verdier fra havet - Norges framtid Rocknes -ulykken

Detaljer

St.meld. nr. 8 ( ) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)

St.meld. nr. 8 ( ) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Verdens store marine økosystemer 2 Miljøvernminister Helen Bjørnøy,

Detaljer

FORVALTNINGSPLANENE FOR NORSKE HAVOMRÅDER hva skal det vitenskapelige arbeidet svare opp til. Anne Britt Storeng

FORVALTNINGSPLANENE FOR NORSKE HAVOMRÅDER hva skal det vitenskapelige arbeidet svare opp til. Anne Britt Storeng FORVALTNINGSPLANENE FOR NORSKE HAVOMRÅDER hva skal det vitenskapelige arbeidet svare opp til Anne Britt Storeng Disposisjon Bakgrunnen for forvaltningsplanene Hva er en forvaltningsplan Hva skal en forvaltningsplan

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret,

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning, Sandvika, 29. og 30.10.2013

Detaljer

Åpningshilsen fra Samferdselsdepartementet Kyst- og havnekonferansen 2014

Åpningshilsen fra Samferdselsdepartementet Kyst- og havnekonferansen 2014 Åpningshilsen fra Kyst- og havnekonferansen 2014 Ekspedisjonssjef Alvhild Hedstein Honningsvåg 22. oktober 2014 Fra fisk til samferdsel - transport er nå samlet i ett departement Statsbudsjettet 2015 Miljøbase/Oljevernbase

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

MANDAT FOR DEN RÅDGIVENDE GRUPPEN FOR OVERVÅKING (OVERVÅKINGSGRUPPEN)

MANDAT FOR DEN RÅDGIVENDE GRUPPEN FOR OVERVÅKING (OVERVÅKINGSGRUPPEN) MANDAT FOR DEN RÅDGIVENDE GRUPPEN FOR OVERVÅKING (OVERVÅKINGSGRUPPEN) Bakgrunn Gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen) er etablert som rådgivende faggruppe i arbeidet med

Detaljer

Helhetlig forvaltning av hav og kystområder

Helhetlig forvaltning av hav og kystområder Helhetlig forvaltning av hav og kystområder Statssekretær Henriette Westhrin Larvik, 29. mai 2013 29. mai 2013 Forvaltningsplan Nordsjøen og Skagerrak 1 Miljøverndepartementet 26. april 2013 Forvaltningsplan

Detaljer

Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet. NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service

Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet. NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service Bistår sjøtrafikken Kystverket er en nasjonal etat for: Kystforvaltning Sjøsikkerhet Sjøtransport

Detaljer

TFO Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse

TFO Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse HOVEDKONTORET Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref.: 14/2181- Vår ref.: 2011/5866-30 Arkiv nr.: 421.1 Saksbehandler: B E Krosness Dato: 2015-03-06 TFO 2015 - Høringsuttalelse

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral

Vardø sjøtrafikksentral Dato frigitt: 214-3-11 Årsrapport 213 for petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, utskipning Melkøya og nordøstpassasjen. ÅRSRAPPORT 213 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning Denne

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Organisasjon Kystdirektorat - Ålesund 40 - Beredskapsavd 32 5 distriktskontor: - Arendal 225 - Haugesund

Detaljer

Samvirke og nordområdene

Samvirke og nordområdene Samvirke og nordområdene Samarbeid om beredskap i nordområdene Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapskonferansen 2017, Bodø 31. mai 2017 Norske havområder porten til Arktis Utfordringer i Nordområdene

Detaljer

Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak

Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak 1. BAKGRUNN Det skal utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Regjeringen signaliserte i St.meld.

Detaljer

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt.

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. HAVET DEN STORE SKATTEKISTEN. Svolvær 6. mai 2004 Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. Av politisk rådgiver

Detaljer

Hvilke utfordringer vil en ha i forhold til nødslep i Barentshavet?

Hvilke utfordringer vil en ha i forhold til nødslep i Barentshavet? Roy Arne Rotnes Hvilke utfordringer vil en ha i forhold til nødslep i Barentshavet? Hvordan skal en møte disse utfordringene? Hva skal en fokusere på pro-aktiv beredskap og/eller reaktiv respons? Ansvar

Detaljer

Den norske atomberedskapsmodellen

Den norske atomberedskapsmodellen Den norske atomberedskapsmodellen Per Strand Lillehammer, 19.04.2016 www.nrpa.no Bygget på prinsipper om Ansvar Nærhet Likhet Samvirke 1 Kongelig resolusjon om atomberedskap 23. august 2013 Strålevernlovens

Detaljer

Vardø trafikksentral NOR VTS

Vardø trafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 013-11-19 Vardø trafikksentral Petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, Melkøya og Nordøstpassasjen oktober 013 Oljetransporter langs kysten i nord, oktober 013 Innledning Trafikksentralen

Detaljer

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Fagdirektør Johán H. Williams, Havressurs- og kystavdelingen Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen, 24. og 25. mars 2011 Verdier

Detaljer

HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN BARENTSHAVET / LOFOTEN. Status

HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN BARENTSHAVET / LOFOTEN. Status HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN BARENTSHAVET / LOFOTEN Status 25.03.10 Helhetlig økosystembasert forvaltning Samordning av departementene og underliggende etater. 1. Helhetlig kunnskapsgrunnlag om menneskelig

Detaljer

St.meld. nr. 14 ( ) På den sikre siden sjøsikkerhet og oljevernberedskap

St.meld. nr. 14 ( ) På den sikre siden sjøsikkerhet og oljevernberedskap St.meld. nr. 14 (2004 2005) På den sikre siden sjøsikkerhet og oljevernberedskap Innhold 1 Innledning..................... 5 4.1.4 Utviklingstrender, framtidig risikobilde spesielle framtidige 2 Sammendrag...................

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

Kystverkets arbeid med miljørisiko tilknyttet statlig beredskap

Kystverkets arbeid med miljørisiko tilknyttet statlig beredskap Kystverkets arbeid med miljørisiko tilknyttet statlig beredskap Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på grunnlag

Detaljer

Miljøutfordringer i nord. Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014

Miljøutfordringer i nord. Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014 Miljøutfordringer i nord Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014 Dette er Miljødirektoratet forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

Godt vannmiljø - En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa

Godt vannmiljø - En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa Godt vannmiljø - En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa v/ Torleif Paasche, Norges Fiskarlag Foto: Aslak Kristiansen 1 Godt vannmiljø En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa Status for norske fiskerier

Detaljer

Overvåking som bidrag til sikker skipsfart og oljeproduksjon i Nordområdene

Overvåking som bidrag til sikker skipsfart og oljeproduksjon i Nordområdene Overvåking som bidrag til sikker skipsfart og oljeproduksjon i Nordområdene Oppdragt juni 2010 fra Regjeringen til Kystverket: Forberede etableringen av et helhetlig system for informasjonsformidling og

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

2315 STRATEGI MOT

2315 STRATEGI MOT STRATEGI MOT 2012 2315 2007 Sammen for miljøets beste Siden opprettelsen av SFT i 1974 er de fleste utslippene til luft og vann i Norge redusert med 60 90 prosent. Mye av dette er resultat av SFTs kravstilling

Detaljer

Forventninger til beredskapsarbeid i primærhelsetjenesten og kommunen

Forventninger til beredskapsarbeid i primærhelsetjenesten og kommunen Aktuelle beredskapssaker fra Norge og noen prinsipielle betraktninger Da det smalt i Sløvåg 24.5.2007 Divisjonsdirektør Frode Forland Forventninger til beredskapsarbeid i primærhelsetjenesten og kommunen

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Tilsynsstrategi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Tilsynsstrategi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Tilsynsstrategi 2008-2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Januar 2008 Tilsynsstrategi Tilsynsstrategien utdyper etatens strategiske plan når det gjelder beskrivelse av virkemiddelet

Detaljer

Kystdirektoratets beredskapsavdeling

Kystdirektoratets beredskapsavdeling Kystdirektoratets beredskapsavdeling Sjøsikkerhet og oljevernberedskap Regional beredskapskonferanse Nord-Trøndelag 14-15. Juni 2005 Fagrådgiver Morten Hauge Innhold: Kystverket/Kystdirektoratet Trusselbildet,

Detaljer

ORIENTERING FRA NORGE

ORIENTERING FRA NORGE NORDRED kontaktgruppemøte 21-22 oktober 2008 ORIENTERING FRA NORGE ved Avdelingsdirektør Anne Holm Gundersen Hovedredningssentralen Nord-Norge NORDRED kontaktgruppemøte 21-22 oktober 2008 NØDNETT - Uforutsette

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Bodø som beredskapshovedstad i nord

Bodø som beredskapshovedstad i nord Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg på NHDs konferanse om Store maritime muligheter i nord Bodø, 19. februar 2013 Bodø som beredskapshovedstad i nord Kjære alle sammen! Takk for invitasjon til å snakke

Detaljer

Nytt fra beredskapsavdelingen. Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2.

Nytt fra beredskapsavdelingen. Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. Nytt fra beredskapsavdelingen Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg si noe om? Kystverket Innrapporterte hendelser til Kystverket

Detaljer

Sjøsikkerhetsanalysen beredskap i forhold til behov. Sjøsikkerhetskonferansen, Haugesund 24/9-2014

Sjøsikkerhetsanalysen beredskap i forhold til behov. Sjøsikkerhetskonferansen, Haugesund 24/9-2014 Sjøsikkerhetsanalysen beredskap i forhold til behov Sjøsikkerhetskonferansen, Haugesund 24/9-2014 Sjøsikkerhetsanalysen 2014 Helhetlig analyse som ser de ulike sjøsikkerhetstiltakene i sammenheng Sammenhengen

Detaljer

Vardø trafikksentral NOR VTS

Vardø trafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 2013-08-20 Vardø trafikksentral Petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, Melkøya og Nordøstpassasjen Juli 2013 Oljetransporter langs kysten i nord, juli 2013 Innledning Trafikksentralen

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 2014-11-11 NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område og Nordøstpassasjen September 2014 Oljetransporter i Barents SRS- området INNLEDNING Fra og

Detaljer

Tilførselsprogrammet og kunnskapen vi manglet

Tilførselsprogrammet og kunnskapen vi manglet Tilførselsprogrammet og kunnskapen vi manglet Geir Klaveness 18. November 2013 RM-meldingene, tilstand og måloppnåelse 2 Tilførselsprogrammet og kunnskapen vi manglet Regulering av landbasert industri

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 2014-11-26 NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område og Nordøstpassasjen OKTOBER 2014 Oljetransporter i Barents SRS- området INNLEDNING Denne statistikken

Detaljer

Forsvarets overvåkning i nordområdene. Innlegg på Fargiskonferansen 2004 Ved Kontreadmiral Jørgen Berggrav Sjef Landsdelskommando Nord-Norge

Forsvarets overvåkning i nordområdene. Innlegg på Fargiskonferansen 2004 Ved Kontreadmiral Jørgen Berggrav Sjef Landsdelskommando Nord-Norge Forsvarets overvåkning i nordområdene Innlegg på Fargiskonferansen 2004 Ved Kontreadmiral Jørgen Berggrav Sjef Landsdelskommando Nord-Norge Ny forretningsidé for Forsvaret? Militære utfordringer i Nord

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORDSJØEN OG SKAGERRAK

NORDSJØEN OG SKAGERRAK Helhetlig forvaltningsplan for NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAMMENDRAG PRIORITERTE KUNNSKAPSBEHOV Prioriterte kunnskapsbehov Sammendrag for rapport om prioriterte kunnskapsbehov Om rapporten om prioriterte

Detaljer

Atomberedskap organisering, forventninger, kommunal planmal og totalforsvar

Atomberedskap organisering, forventninger, kommunal planmal og totalforsvar Atomberedskap organisering, forventninger, kommunal planmal og totalforsvar Monica Dobbertin, seniorrådgiver Loen 25. januar 2017 www.nrpa.no Beredskapsenhet: Svanhovd miljøsenter, Sør- Varanger Miljøenhet:

Detaljer

SEAPOPs verdi for miljøforvaltningen. SEAPOP seminar , Cecilie Østby, Miljødirektoratet

SEAPOPs verdi for miljøforvaltningen. SEAPOP seminar , Cecilie Østby, Miljødirektoratet SEAPOPs verdi for miljøforvaltningen SEAPOP seminar 15.04. 2015, Cecilie Østby, Miljødirektoratet SEAPOPs verdi for miljøforvaltningen Miljødirektoratet - hvem er vi Vårt arbeid med sjøfugl SEAPOPs verdi

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN

HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN Justis- og beredskapsdepartementet For: Departementsråd Tor Saglie Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Høvik 5. oktober 2012 HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN Redningsselskapet viser til

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket 1 -Organisasjon -Atomreaktorulykke i skip -Akutt oljeforurensning fra skip Roger Hoel

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning

Beredskap mot akutt forurensning Beredskap mot akutt forurensning - Ansvar, roller og forventinger - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør Sjts Sikkerhetsseminar 2013 15. oktober Kystverkets ansvarsområder Maritim infrastruktur og maritime

Detaljer

Mareano som kunnskapsleverandør til BarentsWatch Frode Kjersem Kystverket

Mareano som kunnskapsleverandør til BarentsWatch Frode Kjersem Kystverket Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 2016 ardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 2016 ardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 16 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - myndighetenes målsetninger Ingrid Berthinussen Miljøverndepartementet

Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - myndighetenes målsetninger Ingrid Berthinussen Miljøverndepartementet Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - myndighetenes målsetninger Ingrid Berthinussen Miljøverndepartementet Visjon St. meld. Nr. 12 (2001-2003) Havmiljømeldingen:

Detaljer

1. Dagens plan- og bygningslov er lite egnet for å håndtere nasjonale akuttsituasjoner

1. Dagens plan- og bygningslov er lite egnet for å håndtere nasjonale akuttsituasjoner VEDLEGG 1 Statsråden Stortingets kommunal- og forvaltningskomité 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1156-2 11.03.2016 Departementets svar på spørsmål fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Livet på kysten - vårt felles ansvar

Livet på kysten - vårt felles ansvar Livet på kysten - vårt felles ansvar Forvaltning av kystvann, samling 4. april 2011. Anne Kjos Veim, Fiskeridirektoratet. Livet på kysten og livet i havet! Roller, prosesser og prioriteringer. Fokusere

Detaljer

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg snakke om? Jeg skal

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. November Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. November Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område November 16 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område og Nordøstpassasjen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område og Nordøstpassasjen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område og Nordøstpassasjen ÅRSRAPPORT 2015 Vardø sjøtrafikksentral ÅRSRAPPORT 2015 Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk

Detaljer

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning Norsk olje og gass Postboks 8065 4068 STAVANGER Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område JANUAR 2015. Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område JANUAR 2015. Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område JANUAR 15 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Totalforsvaret, hvorfor er det så vanskelig?

Totalforsvaret, hvorfor er det så vanskelig? Totalforsvaret, hvorfor er det så vanskelig? Forsvarsdepartementet er ansvarlig for militær beredskap. Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for samordning av sivil beredskap, og har i tillegg

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. April Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. April Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område April 0 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Skandinavisk akuttmedisin 2012

Skandinavisk akuttmedisin 2012 Skandinavisk akuttmedisin 2012 Brannvesenets Roller og oppgaver på skadestedet Henry Ove Berg, Brann- og redningssjef BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS Henry Ove Berg RKHK Forsvaret, BSIS Politiet Skadestedsledelse

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bakgrunn Samferdselsdepartementet, med Kystverket som underliggende etat, har ansvar for forebyggende sjøsikkerhet i norske farvann og statens beredskap mot akutt

Detaljer

Organisasjonsnr (underenhet): Eies av (org.nr): Besøksadresse: Sætrevegen 2, 3950 Brevik Telefon:

Organisasjonsnr (underenhet): Eies av (org.nr): Besøksadresse: Sætrevegen 2, 3950 Brevik Telefon: Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Vår dato: 31.01.2012 Arkiv nr. 2011/4947 Deres ref: Jorunn Gundersen Saksbehandler:Anne-Lene Lundsett, 35586213 Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Norcem AS Brevik

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område MARS Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område MARS Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område MARS 15 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 1. Bakgrunn Vedlagt følger utkast til forskrift om

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Juni Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Juni Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Juni 2015 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

FISK OG SEISMIKK. Ålesund, 16. februar 2006 rvø Norges Fiskarlag

FISK OG SEISMIKK. Ålesund, 16. februar 2006 rvø Norges Fiskarlag FISK OG SEISMIKK Ålesund, 16. februar 2006 Jan Skjærv rvø Norges Fiskarlag NORGE EN FISKERINASJON Forvalter et havområde som er 6-76 7 ganger større enn fastlandsnorge Bringer påp land 2,8 mill. tonn fisk

Detaljer

Miljøutfordringer i kystsonen Miljøforvaltningens oppgaver. Janne Sollie

Miljøutfordringer i kystsonen Miljøforvaltningens oppgaver. Janne Sollie Miljøutfordringer i kystsonen Miljøforvaltningens oppgaver Janne Sollie Miljøforvaltningen i Norge MILJØVERNDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR NATUR- FORVALTNING (DN) KLIMA OG FORURENSNINGS DIREKTORATET (KLIF)

Detaljer

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april nr. 19 om havner og

Detaljer

Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften)

Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Juli Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Juli Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Juli 6 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Kystverkets uttale til høring av strategisk konsekvensutredning av havvindområder

Kystverkets uttale til høring av strategisk konsekvensutredning av havvindområder Hovedkontoret Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref: Vår ref: 2011/4393-33 Arkiv nr: Saksbehandler: Lene Gjelsvik Dato: 13.03.2013 Kystverkets uttale til høring av strategisk

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 2015 ardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 2015 ardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 015 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Atomberedskapen i Norge. Roller, ansvar og utfordringer

Atomberedskapen i Norge. Roller, ansvar og utfordringer Atomberedskapen i Norge. Roller, ansvar og utfordringer Inger Margrethe Hætta Eikelmann Atomberedskapskonferanse Fredrikstad 6. november 2014 Seksjon nordområdene: Svanhovd miljøsenter (Sør-Varanger) og

Detaljer

Dato: 18. februar 2011

Dato: 18. februar 2011 Dato: 18. februar 2011 Byrådssak 1089/11 Byrådet Høring: NOU 2010:10. Tilpassing til eit klima i endring. PEVI SARK-03-201001740-252 Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har sendt NOU 2010 "Tilpassing

Detaljer

Forvaltning for samfunnssikkerhet

Forvaltning for samfunnssikkerhet Forvaltning for samfunnssikkerhet NVE 7. desember 2011 Peter Lango Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Universitetet i Bergen Organisering for samfunnssikkerhet Tema: Samfunnssikkerhet

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Januar Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Januar Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Januar 016 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Mars Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Mars Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Mars 01 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene

Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Risiko for oljesøl fra skip i nordområdene Egil Dragsund Maritime Solutions DNV Avgrensinger - definisjoner Vurderingen: Inkluderer ikke operasjonelle utslipp (bilge water, skittent ballast vann etc.)

Detaljer

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Naionell konferens oljeskadeskydd, Göteborg, 2. desember 2015 Kystverket Kystverkets ansvarsområder

Detaljer

Dato frigitt: Vardø trafikksentral Årsrapport 2012 Petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord samt årsrapport utskipning Melkøya.

Dato frigitt: Vardø trafikksentral Årsrapport 2012 Petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord samt årsrapport utskipning Melkøya. Dato frigitt: 213-2-4 Vardø trafikksentral Årsrapport 212 Petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord samt årsrapport utskipning Melkøya. ÅRSRAPPORT 212 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning

Detaljer