Flowseal PU Matt (new) Base A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flowseal PU Matt (new) Base A"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABL AD Versjon 1 Revisjonsdato: 15. mars 2012 i samsvar med EF-forordning nr. 453/2010 AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket Produktnavn: Flowseal PU Matt (new) Base A Bruk: Basekomponent av en 2-pk. klar polyuretanforsegling. Formulert for å påføres av leggere med riktig opplæring. Anvendelser som frarådes: Gjør-det-selv-bruk, blandes med en herder som inneholder isocyanat. Spraypåføringer, formulert for å påføres med rull. Produsent: Flowcrete UK Ltd., The Flooring Technology Centre, Booth Lane, Moston, Sandbach, Cheshire. Storbritannia CW11 3QF Tlf: +44 (0) (Kontortid kl. 9 til 17, mandag til fredag) Faks: +44 (0) E-post: Nettsted: AVSNITT 2. Viktige faremomenter 2.1 Klassifisering av stoffet/blandingen Klassifisering iht. forskrift (EF) nr. 1272/2008/EF [CLP] - blandingen er ikke klassifisert som farlig. Klassifisering i henhold til DPD-direktiv 1994/45/EF - preparatet er ikke klassifisert som farlig. Denne komponenten oppfyller ikke kriteriene for klassifisering i noen fareklasse, og det er derfor ikke et juridisk krav å skaffe et sikkerhetsdatablad. 2.2 Merking Merking i henhold til DPD-direktiv 1994/45/EF: Ikke klassifisert som farlig. Merking: Ingen symboler. S-setninger : S36/37/39 : Bruk egnete verneklær, hansker og øye-/ansiktsvern. Utsagn om spesielle : Ingen. bestemmelser Farlig(e) komponent(er) som må føres opp i merkingen : Ingen. 2.3 Andre farer PBT eller vpvb: Oppfyller ikke kriteriene (forordning nr. 1207/2006, tillegg XIII). Eksponeringsgrenser for arbeidsplassen (UK Workplace Exposure Limits) - ingen angitt for dette materialet. AVSNITT 3. Opplysninger om kjemisk sammensetning 3.2 Blandinger Beskrivelse av blandingen: Vandig dispersjon. Ingredienser er ikke klassifisert som farlig eller finnes i en konsentrasjon under rapporteringskravet. AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Hudkontakt : Vask med såpe og rikelig med vann eller en egnet hudvask så snart som mulig. Flowseal PU Matt (new) Base A Trykkedato 7 mai, 2013 Side 1 av 6 Ref: CHIP300989

2 Kontakt med øyne Hvis irritasjonen vedvarer, søk medisinsk hjelp. : Hold øyelokkene åpne og skyll med store mengder vann i minimum 15 minutter. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Innånding : Fjern den utsatte personen fra eksponering, hold personen varm og la hvile. Få medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer. Svelging : Hvis personen er bevisst, vaskes munnen med vann. Ikke svelg skyllevæsken. Ikke framkall brekninger uten medisinsk overvåkning. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Hudkontakt : Det kan oppstå mild irritasjon på kontaktstedet. Kontakt med : Det kan oppstå irritasjon og rødhet. øyne Innånding : Ingen symptomer. Svelging : Det kan forekomme irritasjon i halsen Indikasjon på behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling Ikke relevant. AVSNITT 5. Tiltak ved brannslukning 5,1. Brannslukningsmedier Egnete slokkemidler Karbondioksid (CO2), skum, tørrpulver. Vannsprut benyttes på større branner. Uegnete slokkemidler Kraftig vannstråle Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Farlige forbrenningsprodukter Brenning produserer karbonoksider (karbonmonoksid + karbondioksid). 5.3 Råd for brannmenn Bruk bærbart pusteapparat Bruk vernetøy for å forhindre kontakt med hud og øyne. Ikke la forurenset slukkevann komme ned i bakken, drenering, kloakk eller vannveier. AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer. Personlige forholdsregler Bruk personlig verneutstyr som angitt i avsnitt Miljømessige forholdsregler: Dem opp for å hindre at stoffet kommer i avløp, kloakk og vannveier. 6.3 Metoder og materialer for oppdemming og opprensing Forhindre ytterligere lekkasje eller søl, vend lekkende beholdere med den lekkende siden opp for å forhindre utslipp av væske. Sug opp med et inert absorberende materiale (f.eks. sand, jord). Spa opp i egnede beholdere. Deponer i samsvar med avsnitt 13. Vask området med store mengder vann. Flowseal PU Matt (new) Base A Trykkedato 7 mai, 2013 Side 2 av 6 Ref: CHIP300989

3 6.4 Henvisninger til andre avsnitt. Bruk personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Deponer i samsvar med avsnitt 13. AVSNITT 7. Håndtering og oppbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: Bruk personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Håndter og åpne beholderen forsiktig. Unngå kontakt med hud og øyne Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuell uforenlighet Oppbevares på et kaldt og godt ventilert område. Beholderen skal holdes tett lukket. Lagringstemperaturen skal holdes mellom C. Beskyttes mot frost Tiltenkt bruk Materiale blandes med herderkomponenten, som er et farlig materiale, og påføres med rull. Sørg for at blandingen og påføringen er i samsvar med de relevante tekniske databladene. AVSNITT 8. Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Eksponeringsgrenser for arbeidsplassen (UK Workplace Exposure Limits) - ingen angitt for dette materialet Eksponeringskontroller Tekniske tiltak for å redusere eksponering: Ikke nødvendig for denne komponenten. Åndedrettsvern : Ikke nødvendig. Øyebeskyttelse : Sikkerhetsbriller, vernebriller eller full ansiktsskjerm anbefales. Håndbeskyttelse : Hansker er nødvendig for bruk med komponent B (herder). Butylgummihansker gir den beste beskyttelsen. Sjekk regelmessig for nedbryting og skift hansker om nødvendig. Unngå hudkontakt med de fuktete overflatene til hanskene. Ytelsen til vernehansker av en bestemt type kan variere fra leverandør til leverandør. Vær oppmerksom på informasjon fra hanskeleverandøren om permeabilitet og gjennomtrengningstider, og om eventuelle spesielle forhold på arbeidsplassen (f.eks mekanisk belastning, varighet av kontakt). Kontroller regelmessig om hanskene er slitt eller har hull, bytt ved behov. Hud- og kroppsbeskyttelse : Overaller og kraftige arbeidssko. Vernetiltak : Håndter i samsvar med god industriell praksis for hygiene og sikkerhet. Vask hendene før pauser og umiddelbart etter håndtering av produktet. Hold arbeidsklærne atskilt. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Sørg for lett tilgjengelige øyevaskestasjoner. AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : Ugjennomsiktig væske. Relativ tetthet : Ca. 1,05 ved 20 C Lukt : Svak. Flammepunkt : Ikke relevant Initialt kokepunkt : 100 C Evaporasjonsrate : Langsom Dynamisk viskositet ved : 250 mpa.s Oksiderende : Ikke-oksiderende (EF-kriterier) 20 C Damptrykk ved 20 C : Løselighet(er) : Fullstendig blandbart i vann 9.2 Andre opplysninger Flowseal PU Matt (new) Base A Trykkedato 7 mai, 2013 Side 3 av 6 Ref: CHIP300989

4 Ingen relevante data tilgjengelig. AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Stabil under anbefalte transport- eller lagringsforhold Kjemisk stabilitet Stoffet er stabilt når det lagres og behandles i samsvar med sikkerhetsdata og tekniske data Mulighet for farlige reaksjoner Det vil ikke oppstå farlige reaksjoner under normale transport- eller lagringsforhold Forhold som skal unngås Beskyttes mot frost. Må ikke fryse. Unngå temperaturer over 35 C Uforenlige materialer Ikke relevant for denne komponenten Farlige nedbrytingsprodukter Ingen farlige nedbrytingsprodukter hvis det lagres og håndteres som foreskrevet. Giftig damp kan genereres i en brann når vannet i produktet er fordampet - karbonoksider. AVSNITT 11. Opplysninger om helsefare 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger. Materialet klassifiseres ikke som farlig i henhold til EUs lovgivning. Hudkontakt : Ingen irriterende virkning. Kontakt med : Ingen irriterende virkning. øyne Innånding : Ingen symptomer. Svelging : Ingen symptomer. Sensibilisering : Vi er ikke kjent med bevis på sensibilisering. AVSNITT 12. Miljøopplysninger Toksisitet Økotoksikologiske verdier: Spesifikke verdier ikke tilgjengelig Bestandighet og nedbrytbarhet Vi har ingen data tilgjengelig Bioakkumultasjonspotensial Vi har ingen data tilgjengelig Mobilitet i jord Absorberes lett i jord. Flowseal PU Matt (new) Base A Trykkedato 7 mai, 2013 Side 4 av 6 Ref: CHIP300989

5 12.5. Resultater av PBT og vpvb-vurdering Denne komponenten er ikke identifisert som et PBT eller vpvb-stoff Andre skadevirkninger Ingen kjent for oss. Tilleggsinformasjon: Må ikke tømmes i avløp, kloakk eller vannveier. Vannfareklasse 1 (tysk forordning, selvklassifisering): Litt farlig for vann AVSNITT 13. Fjerning av avfall 13.1 Avfallsdeponering Deponeres i samsvar med lokale og nasjonale bestemmelser, fyllplass eller forbrenning. Må ikke tømmes i avløp, kloakk eller vannveier. Ubenyttet produkt/avfall fra rengjøring osv. : Ikke farlig avfall. I EU brukes Liste over avfallskatalog-koden (LoW): Kontaminert pakning : Delvis fulle beholdere skal håndteres som for produktet over. AVSNITT 14. Opplysninger om transport ADR/RID Ikke farlig gods. IATA Ikke farlig gods. IMDG Ikke farlig gods. AVSNITT 15. Opplysninger om lover og forskrifter Godt tømte beholdere skal deponeres som ikke farlig innpakningsavfall. I EU brukes LoW -kode for metall. EU-direktiver Stoffdirektivet, 67/548/EEC og tilpasninger. Sammensetningsdirektivet, 1999/45/EC. HMS-datablad-direktivet, 91/155/EEC og tilpasninger. Klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger (CLP-forordning) nr. 1272/2008 UK Statutory Instruments UK Codes of Practice Guidance Notes Chemicals (Hazard Information & Packaging for Supply) Regs. (CHIP) Control of Substances Hazardous to Health Regs. (COSHH) Environmental Protection (Duty of Care) Regs. Waste Management. The Duty of Care. Approved classification and labelling guide (Sixth edition). L131. UK Workplace Exposure Limits EH40. UK CHIP for Everyone HSG (228). Blandet materiale, klart til bruk, oppfyller kravene i direktiv 2004/42/EF (direktivet om VOC (flyktige organiske forbindelser) i maling og lakk) - i Storbritannia "The Volatile Organic Compounds in Paints, Varnishes and Vehicle Refinishing Products Regulations 2005" EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/j), vannbasert: 140 g/l (2010). AVSNITT 16. Annen informasjon Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og endringer. Brukere av våre produkter skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at arbeidet blir utført i samsvar med Kontroll av helsefarlige stoffer reguleringene (COSHH). Dette databladet skal ikke erstatte brukerens ansvar for å foreta sin egen vurdering av farene på arbeidsplassen slik det kreves av annen lovgiving om helse og sikkerhet. Flowseal PU Matt (new) Base A Trykkedato 7 mai, 2013 Side 5 av 6 Ref: CHIP300989

6 Restriksjoner for bruk Dette materialet er kun beregnet til profesjonell bruk. Denne komponenten er formulert for å bli blandet med et farlig materiale. Råd om opplæring Leggere må få opplæring i: Håndtering og hygiene forbundet med bruken av industrielle kjemikalier. Korrekt bruk av produktet Korrekte metoder for rengjøring og kassering. Merknader ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route. (Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei). RID = Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer. (Forskrift om internasjonal transport av farlig gods på bane). IATA = International Air Transport Association. IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods. GHS CLP = Globally Harmonised System (UN-klassifiseringssystemet som er vedtatt på verdensbasis). = Classification, Labelling and Packaging (EUs implementering av GHS). Merk: Innen juni 2015 skal alle sikkerhetsdatablad og merking i EU kun være i GHS/CLP-format. Merking iht. forskrift (EF) nr. 1272/2008/CE (GHS/CLP) Farlige komponenter som må føres opp på merkingen: Ingen. Piktogrammer: Ingen H-setninger : Ingen. P-setninger : Ingen. Tilleggsforklaring : Ingen. Dette HMS-databladet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, og er ment brukt som en rettledning for sikker håndtering av produktet med hensyn på helse og miljø. Flowseal PU Matt (new) Base A Trykkedato 7 mai, 2013 Side 6 av 6 Ref: CHIP300989

AVSNITT 3. Opplysninger om kjemisk sammensetning

AVSNITT 3. Opplysninger om kjemisk sammensetning SIKKERHETSDATABLAD Versjon 1 Utstedelsesdato: 8. oktober 2012 i samsvar med EF-forordning nr. 453/2010 AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og firma/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon: Flowseal

Detaljer

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10 Pearltec GmbH Dieselstrasse 16 86368 Gersthofen Tel: +49 (0)821 478 66 790 Fax: +49 (0)821 271 90 35 Revisjonsdato 04.2013 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Anbefalt bruksområde: Overtrykks

Detaljer

HDEO. 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket. 2. Fareidentifisering

HDEO. 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket. 2. Fareidentifisering 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante og identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, samt bruksområder som frarådes Brukes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden)

HMS-DATABLAD. +44 (0) 1202 876141 (Mandag - Fredag 09:00-17:30 GMT) (kun i kontortiden) Side: 1/5 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: NO 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen

Detaljer

ANBEFALT BRUK: Motorolje. FRARÅDET BRUK: Dette produktet bør ikke brukes til andre formål enn de som er spesifisert, uten råd fra en ekspert.

ANBEFALT BRUK: Motorolje. FRARÅDET BRUK: Dette produktet bør ikke brukes til andre formål enn de som er spesifisert, uten råd fra en ekspert. DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFISERING AV PREPARATET: HANDELSNAVN: Handelskode: 1301 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANT IDENTIFISERT

Detaljer

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante og identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, samt bruksområder som frarådes Konsentrat

Detaljer

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8690Z70006 Produktnavn: Pyroclad X1 Part A Revisjonsdato:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 030.790 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Side: 2/8. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad. Side: 2/8. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/8 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1. Produktidentifikator Artikkelnummer: K_ BASE, K_ TECH, K_ PLUS, K_ ECON; Ergolastec, Fiberlastec 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad. iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 006.550 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008 SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i: Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008 Versjon 1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto

HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto Side : 1 / 9 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode : : CRX4677 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444 DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFISERING AV PREPARATET: HANDELSNAVN: Handelskode: 1442 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANT IDENTIFISERT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg IINorge SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST OG SPERREGRUNN AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: 20.07.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Chromate IC Standard

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31 Side: 1/6 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: 355-4201 355-4205 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt

Detaljer

DMG MORI SEIKI Spare Parts GmbH Lausitzer Str. 7 D - 82538 Geretsried

DMG MORI SEIKI Spare Parts GmbH Lausitzer Str. 7 D - 82538 Geretsried Side: 1/7 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Bruk av produktet: Beskyttelsesmiddel for kjølere Artikkelnummer: 10409 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Artikkelnummer: A7615 CAS-nummer: 143-74-8 EC nummer: 205-609-7 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/6 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 56L051040 CAS-nummer: 77-92-9 EC nummer: 201-069-1 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD

Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer

Detaljer

Avsnitt 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering 3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger Beskrivelse: - (fortsatt på side 2) N

Avsnitt 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering 3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger Beskrivelse: - (fortsatt på side 2) N Side: 1/5 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: VEUS Pearl 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til Direktiv 1907/2006/EEC, artikkel 31 Side: 1/6 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: SVE GARD semi-agar Artikkelnummer: 53430 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Kit Components. Lyphochek Hemostasis Control

Kit Components. Lyphochek Hemostasis Control 05/27/2015 Product code 598X Kit Components Description Lyphochek Hemostasis Control Components: 597 Lyphochek Hemostasis Control Level 1 598 Lyphochek Hemostasis Control Level 2 599 Lyphochek Hemostasis

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: 26.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Artikkelnummer 2978

Detaljer