SIKKERHETSDATABLAD R410A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD R410A"

Transkript

1 R410A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD R410A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn R410A Kjemikaliets bruksområde Kuldemedium (kjølemedium). Nedstrømsbruker Firmanavn BØRRESEN COOLTECH AS Besøksadresse Rosenholmveien 17 Postadresse Rosenholmv 17 Postnr Poststed OSLO Land Norway Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr Nødtelefon Giftinformasjonssentralen: Fareidentifikasjon Farebeskrivelse Ikke klassifisert som farlig i henhold til Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. Ved høye konsentrasjoner kan gassen virke bedøvende og fortrenge oksygen. Man trenger ikke merke at man utsettes for kvelning. Kan virke avfettende. Kan gi lett irritasjon, rødhet og eksem ved langvarig og gjentatt kontakt. Direkte kontakt med produktet kan gi frostskader. Produktet er en drivhusgass (klimagass). 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Pentafluoretan (HFC 125) CAS-nr.: EC-nr.: Difluormetan (HFC 32) CAS-nr.: EC-nr.: Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av R-setninger. 4. Førstehjelpstiltak

2 R410A Side 2 av 5 Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Informasjon til helsepersonell Flytt pasienten vekk fra eksponeringen, og hold vedkommende varm og i ro. I tvilstilfeller kontakt lege. Flytt pasienten vekk fra eksponeringen, og hold vedkommende varm og i ro. Gi oksygen hvis nødvendig. Gi kunstig åndedrett hvis pusten opphører eller viser tegn til å svikte. I tilfelle hjertestans - gi utvendig hjertemassasje. Skaff øyeblikkelig legehjelp. Varm opp de angrepne områder med vann. Fjern forurensede klær. Advarsel: Klær kan klebe til huden ved frostskader. Får man stoff på huden, vask straks med store mengder varmt vann. Dersom det oppstår irritasjon eller blemmer, skaff legehjelp. Skyll straks med øyeskyllevann eller rent vann i minst 10 minutter, mens øyelokkene holdes adskilt. Skaff øyeblikkelig legehjelp. Usannsynlig eksponeringsvei. Ikke fremkall brekning. Forutsatt at pasienten er ved bevissthet, la ham skylle munnen med vann og gi ml (en kvart liter) vann å drikke. Skaff øyeblikkelig legehjelp. Symptomatisk behandling og støtteterapi som anvist. Adrenalin og lignende sympatomimetika skal unngås etter eksponering, ettersom hjertearytmi kan oppstå med mulighet for etterfølgende hjertestans. 5. Tiltak ved brannslukking Passende brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr Annen informasjon 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Generelle tiltak Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Som vil være riktig ved omgivende brann. Avkjøl brannutsatte beholdere ved å sprøyte dem med vann. Ikke klassifisert brannfarlig. Ved høyt trykk blandet med luft kan halogenerte hydrokarboner være eksplosive. Vær oppmerksom på eksplosjonsfaren hvis beholderen utsettes for varme. Evakuér alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. Bruk bærbart pusteapparat når produktet er involvert i brann. Generelt Dette kjølemiddel er ikke brannfarlig ved normale lufttemperatur- og trykkforhold. Noen blandinger av dette kjølemiddel og luft kan være brannfarlige under trykk. Blandinger av dette kjølemiddel og luft under trykk bør unngås. Noen blandinger av HFC og klor kan reagere eller være brannfarlige under spesielle forhold. Termisk nedbrytning vil avgi meget giftig og etsende damp. ( hydrogenfluorid ) Beholdere kan sprenges hvis overopphetet. Forutsatt at det er sikkerhetsmessig trygt, skal lekkasjekilden isoleres. La små spillmengder fordampe, forutsatt at det finnes god nok ventilasjon. Store spillmengder: Ventiler området godt. Unngå at produktet kommer i kontakt med åpen flamme (må slukkes) eller varme/varme gjenstander. Unngå også at produktet kommer på trange steder pga. fare for kvelning. Vann i spredt vannstråle kan brukes for å "slå ned" dampen. Vær oppmerksom på faren for frostskader. Produktet vil fordampe av seg selv. Steng om mulig lekkasjen. Bring evt. flasken(e) ut i friluft. Ubeskyttet personell må ikke komme inn igjen uten at luften er testet og er sikker. Sørg for bruk av egnet verneutstyr (inkludert åndedrettsvern) ved fjerning av spill. Se også avsnitt 8 7. Håndtering og lagring Håndtering Unngå innånding av damp. Atmosfæriske nivåer skal kontrolleres. Sørg for god nok ventilasjon. Unngå kontakt med åpen flamme og varme overflater

3 R410A Side 3 av 5 Oppbevaring Spesielle egenskaper og farer 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern 9. Fysiske og kjemiske egenskaper ettersom etsende og meget giftige dekomponeringsprodukter kan utvikles. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå røyking, bruk av åpen ild, sveising o. l. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. Bruk angitt verneutstyr (se pkt. 8). Lagres på kjølig, tørt og godt ventilert lager, og i lukkede beholdere. Må ikke utsettes for varme. Beskytt gassflaskene mot direkte sollys, nedbør og korrosivt miljø. Påse at ventilen er stengt og at hetten er påskrudd. Varselskilt "Gass under trykk". Påse at det ikke er lekkasje. Ikke overskrid angitt fyllmengde på beholder. Gassflaskene må ikke utsettes for støt eller slag og de skal beskyttes mot velting og rulling. Skadede flasker returneres til leverandør, tydelig merket med opplysninger om skade og årsak. Egnede materialer: Alm stål. Uegnede materialer: Legeringer med mere end 2% magnesium plastmaterialer. Oppbevaringstemperatur: < 45 C. Overføring av kjølemidler mellom kjølebeholdere og til og fra systemer kan generere statisk elektrisitet. Sørg for tilstrekkelig jording. Noen blandinger av HFC og klor kan reagere eller være brannfarlige under spesielle forhold. En må passe på at det ikke dannes høyt trykk forårsaket at temperaturøkninger når væske er stengt inne mellom lukkede ventiler eller når beholdere har blitt overfylt. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Bruk varmeisolerende hansker under håndtering av flytende gasser. I de tilfeller hvor ventilasjonen er utilstrekkelig og det er mulighet for eksponering for store konsentrasjoner med damp, bør man bruke åndedrettsvern med frisklufttilførsel for beskyttelse av luftveiene. Dusj og mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Gravide bør unngå arbeid som medfører eksponering for halogenerte hydrokarboner. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN-standard. Bruk egnet åndedrettsvern ved for dårlig ventilasjon. Ved utilstrekkelig oksygentilførsel må åndedrettsvern med lufttilførsel benyttes. Bruk arbeidshansker av lær eller evt. kuldemotstandsdyktige vernehansker. Anbefalt hanskemateriale: 4H. Ta kontakt og rådfør med hanskeleverandør vedrørende gjennombruddstid etc.. Bruk tettsluttende vernebriller ved fare for direkte sprut av flytende gass. Bruk hensiktsmessige arbeidsklær, tilpasset det øvrige arbeidet. Bruk solid fottøy. Tilstandsform Flytende gass Lukt Eteraktig Farge Fargeløs Løselighetsbeskrivelse Oppløselig i klorerte oppløsningsmidler, alkoholer og estere. Løselighet i vann Tungt løselig. Relativ tetthet Verdi: 1,09 g/ml Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: -51,8 C Kommentarer, Fordelingskoeffisient: Forane 32: 0,21 / Forane 125: 1,48 n-oktanol / vann Damptrykk Verdi: 1,68 MPa Kommentarer, Damptrykk ved 25 C 10. Stabilitet og reaktivitet

4 R410A Side 4 av 5 Forhold som skal unngås Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologisk informasjon Øvrige helsefareopplysninger Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Annen informasjon Noen blandinger av HFC og klor kan reagere eller være brannfarlige under spesielle forhold. Alkalimetaller. Finfordelte materialer: Magnesium og legeringer som inneholder mere enn 2% magnesium. Hydrogenfluorid ved termisk dekomponering og hydrolyse, karbonmonoksid, karbondioksid. Stabil under normale forhold. Kraftige eksponeringer kan forårsake ujevn hjerterytme og vise seg livstruende. Meget store konsentrasjoner kan forårsake bedøvende effekter og kvelning. Man trenger ikke merke at dette skjer før det er for sent. Væskesøl eller sprøytetåke kan forårsake frostskader. Neppe farlig ved hudabsorpsjon. Væskesøl eller sprøytetåke kan forårsake alvorlige frostskader. Meget usannsynlig - men skulle dette skje, vil frostskader oppstå. Langvarig Eksponering HFC 32 : Dyreforsøk via innånding har vist at gjentatt eksponering ikke har noen signifikante virkninger (49500ppm på rotter). HFC 125 : Dyreforsøk via innånding har vist at gjentatt eksponering ikke har noen signifikante virkninger (50000ppm på rotter). 12. Miljøopplysninger Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Andre skadevirkninger / annen informasjon Miljøopplysninger, konklusjon Ingen økotoksdata tilgjengelig. Fordamper raskt til atmosfæren. HFC 32 : Brytes forholdsvis raskt ned i den lavere atmosfæren (troposfæren). Levetid i atmosfæren er 4.9 år. HFC 125 : Brytes sakte ned i den lavere atmosfæren (troposfæren). Levetid i atmosfæren er 29 år. Anses ikke for at være bioakkumulerbar. Virkninger på Kloakkrenseanlegg Utslipp fra produktet avdunster til atmosfæren og vil ikke gi langvarig vannforurensning. HFC 32, 125 innvirker ikke på fotokjemisk smog, nedbryter ikke ozonlaget. Ozonnedbrytningspotensiale ODP (R11 = 1): 0. Drivhuseffektpotensiale for R32: HGWP: 0,13; GWP: 650 (i forhold til verdien 1 for CO2 ved 100 år) Drivhuseffektpotensiale for R125: HGWP: 0,83; GWP: 2800 (i forhold til verdien 1 for CO2 ved 100 år) Produktet er en drivhusgass (klimagass). 13. Fjerning av kjemikalieavfall Avfallskode EAL Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet 14. Transportinformasjon EAL: andre halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger Best å gjenvinne og resirkulere. Hvis dette ikke er mulig, må destruksjon foretas av godkjent virksomhet som har det nødvendige utstyr.

5 R410A Side 5 av 5 Varenavn (nasjonalt) KJØLEMEDIUMGASS N.O.S. (R410A) Farlig gods ADR UN-nr.: 1078 Fare nr.: 20 Varenavn: KJØLEMEDIUMGASS N.O.S. Farlig gods RID UN-nr.: 1078 Varenavn: KJØLEMEDIUMGASS N.O.S. Farlig gods IMDG UN-nr.: 1078 EmS: F-C, S-V Varenavn: REFRIGERANT GAS, N.O.S. Andre relevante opplysninger: Ikke klassifisert som Marin Pollutant Farlig gods ICAO/IATA UN-nr.: 1078 Varenavn: REFRIGERANT GAS, N.O.S. 15. Opplysninger om lover og forskrifter R-setninger Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdert ikke klassifiseringspliktig. Opplysninger fra produsent. FOR nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (2007). Arbeidstilsynets brosjyre om åndedrettsvern (best.nr.539). Hanskeguiden (Arbeidsmiljøforlaget). Transport av farlig gods: ADR, RID, IATA, IMDG. 16. Andre opplysninger Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet på bakgrunn av datablad fra produsent. Databladet er utarbeidet i henhold til gjeldende regelverk. Alfheim Kjemikalie Consult er ikke ansvarlig for feil eller mangler i opplysninger fra produsent eller leverandør av produktet. Leverandør/importør i seksjon 1 i databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold. BØRRESEN COOLTECH AS

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm Produsent KLEA 134a INEOS Fluor Limited PO Box 13 The Heath Runcorn Cheshire WA7 4QF United Kingdom Tel: +44(0) 1928 511192 Fax: +44(0) 1928

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting Kaldavfetting Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.08.2009 Revisjonsdato 13.04.2014 Kjemikaliets navn Kaldavfetting

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 OMEGA 917 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2003 Revisjonsdato 12.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner Avløpsåpner Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.01.2009 Kjemikaliets navn Avløpsåpner Kjemisk navn Natriumhydroksid

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn SUPER KVIKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A BETASEAL X 2500 komponent A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BETASEAL X 2500 komponent A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.07.2003 Revisjon 07.08.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS

SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer