HMS - datablad. 1 Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse. 2 Eventuell risiko. 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler TRANSLUCENT.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS - datablad. 1 Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse. 2 Eventuell risiko. 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler TRANSLUCENT."

Transkript

1 HMS datablad 1 Stoff/tilberednings og firmabetegnelse 1.1 Stoffets/produktets navn Handelsnavn: 1.2 Stoffets/produktets bruk: Industriell. lim/fugemasse. 1.3 Firmanavn Produsent/leverandør: Wacker Chemie AG Vei/postboks: HannsSeidelPlatz 4 Nasj.kjennet./postnr./sted: D München Telefon: 089/62790 Telefax: 089/ Opplysning om HMSdatabladet: Telefon +49/(0) 8677/ Telefax +49/8677/ epost 1.4 Telefonnr ved ulykker Informasjon ved uheil (tysk): Bedriftens brannvesen +49/(0) 8677/ Informasjon ved uheil (internasjonalt): National Response Center +49/(0) 621/ Eventuell risiko 2.1 Rubrisering RSetn. Betegnelse R11 Meget brannfarlig. R38 Irriterer huden. R48/20 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. R63 Mulig fare for fosterskader. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1 Kjemisk karakterisering (tilberedning) Kjemisk karakterisering polydimetylsiloxan + hjelpestoff + aminosilan løsemiddel 3.2 Farlige innhold EFnr. CASnr. Stoff Gehalt % Merking (EF) fra inntil Symboler RSetninger Toluen <30,0 F, Xn / Metyltrisnbutylaminosilan <5,0 C Kiselgur <5,0 Xn 68/20 RSetn. Betegnelse R11 R38 Meget brannfarlig. Irriterer huden. Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids R48/20 R63 påvirkning ved innånding. Mulig fare for fosterskader. Farlig: kan forårsake R65 R67 lungeskade ved svelging. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. R10 R22 R34 Brannfarlig. Farlig ved svelging. Etsende. R68/20 Farlig: mulig fare for varig helseskade ved innånding. Side: 1/7

2 HMS datablad 4 Førstehjelps forholdsregler 4.1 Generelt: Bring personer i sikkerhet. Vær oppmerksom på førstehjelpers eget vern. Etter kontakt med stoffet tilkalles lege. Hvis en gravid er eksponert tilkalles lege. Gasser kan forårsake svimmelhet/sløvhet. Den eksponerte må holdes under oppsikt. 4.2 Etter innånding Holdes i ro. Beskyttes mot nedkjøling. Kontakt lege og oppgi stoffets nøyaktige betegnelse. 4.3 Etter hudkontakt Skift forurensede eller fuktede klær Vask straks med rikelig vann eller sepe og vann i minst minutter. Gå straks til førstehjelpsdusjen ved større mengder. Kontakt lege og oppgi stoffets nøyaktige betegnelse. 4.4 Etter øyekontakt Skyll straks med rikelig vann i 1015 minutter. Hold øyelokkene godt åpne for skylling av hele øyeoverfla ten samt øyelokkene med vann. Kontakt lege og oppgi stoffets nøyaktige betegnelse. 4.5 Etter svelging Drikk rikelig vann i små porsjoner hvis personen er bevisst. Induser ikke oppkast. Kontakt lege og oppgi stoffets nøyaktige betegnelse. 4.6 Opplysninger for legen Rask behandling med med kortisonspray etter innånding. Produktet kan være forplantningsskadelig kan skade fruktbarheten/forplantningsevnen hos kvinner og menn). Søk råd hos medisinsk ekspertise etter eksponering. 5 Forholdsregler ved brannslukning 5.1 Egnede brannslukningsmidler vanndusjstråle, slukningspulver, skum, kulldioksid. 5.2 Av sikkerhetsgrunner uegnede brannslukningsmidler vannstråle. 5.3 Spesiell risiko ved selve stoffet eller tilberedningen, forbrenningsprodukter av det eller gass som utvikles Sterk sotutvikling ved forbrenning. Farlige brannprodukter: nitrogenoksider. 5.4 Spesielt verneutstyr ved brannslukning Bruk åndedrettsvern som er uavhengig av omgivelsesluften. 6 Forholdsregler ved ufrivillig utslipp 6.1 Forsiktighetsregler gjeldende personer Bruk personlig verneutstyr (kfr. avsnitt 8). Unngå innånding av gasser/damper/aerosoler. Unngå kontakt med øynene og huden. Hold ubeskyttede personer på avstand. 6.2 Miljøvernforholdsregler Skal ikke slippes ut til vannmiljø, avløp og miljøet. Spilt vaeske demmes opp av egnet materiale (f.eks jord). Hold tilbake forurenset vann/slukningsvann. Fjerning av avfall i forskriftsmessig merkede beholdere. 6.3 Metoder for rensing/opptak Må ikke spyles bort med vann. Tas opp mekanisk og deponeres forskriftsmessig. Ved små mengder: Tas opp med væskebindende materiale, f.eks. kiselgur og deponeres forskriftsmessig. Større mengder oppdemmes og pumpes opp i egnede beholdere. Damp suges ut. 6.4 Tilleggsopplysninger: Fjern antennelseskilder. 7 Håndtering og lagring Side: 2/7

3 HMS datablad 7.1 Håndtering Instrukser for sikker behandling: Må oppbevares og bare anvendes på godt ventilert sted. Sølt substans fører til større sklifare. Instrukser for brann og eksplosjonsvern: Kjøl risikoutsatte beholdere med vann. Damper i lukkede rom kan gi eksplosive luft/gass blandinger som kan gi eksplosjon ved nærvær av tennkilder, også i tomme, ikke rengjorte beholdere. 7.2 Lagring Krav til lagerrom og containere: ikke kjent. Instrukser for sammenlagring: ikke brukbar. Ytterligere opplysninger om lagerbetingelser: Oppbevares kjølig og tørt. Emballasjen skal holdes tett lukket. Beskyttes mot fuktighet. Beskyttes mot direkte solbestråling. 8 Eksponeringsbegrensning og personlig verneutstyr 8.1 Grenseverdier for eksponering Grenseverdier for luft på arbeidsplassen: CASnr. Stoff type mg/m 3 ppm E/A fiber/m Toluen TLV_NO 94,0 25,0 Butylamin (alle isomere) TLV_NO Toluen (CAS nr ): hudopptak. Butylamin (alle isomere): den maksimale adm. Norm er 5 ppm = 15 mg/m3, Tilleggsbemerkning T, hudopptak. 8.2 Begrensning og overvåking av eksponeringen Begrensning og overvåking av eksponeringen på arbeidsplassen Generelle verne og hygieneforholdsregler: Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av gasser/damper/aerosoler. Arbeidsklær oppbevares adskilt. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr: Åndedrettsvern Gassmaske filter ABEK. Ved lang eller sterk innvirkning: omluftuavhengig åndedrettsvern. Håndbeskyttelse Vernehansker av fluorgummi. Hansker egnet for bruk inntil 60 min. Øyevern vernebriller Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen Skal ikke slippes ut til vannmiljø, avløp og miljøet. 8.3 Tilleggsinstrukser for utforming av tekniske anlegg Følg opplysningene i avsnitt 7. 9 Fysikalske og kjemiske egenskaper 9.1 Generelle opplysninger Form...: vaeske Farge...: fargeloes Lukt...: sterk Side: 3/7

4 HMS datablad 9.2 Viktig opplysninger om beskyttelse av helse, miljo og sikkerhet Metode: Smeltepunkt...: bortfaller Kokepunkt...: 111 C ved 1013 hpa Flammepunkt...: 3 C Tenningstemperatur...: 420 C Nedre eksplosjonsgrense...: ca. 1,2 Vol% Øvre eksplosjonsgrense...: ca. 7 Vol% Damptrykk...: 29 hpa ved 20 C Tetthet...: 0,98 g/cm³ (DIN 51757) Oppløselighet i vann...: praktisk uoppløselig phverdi...: bortfaller Viskositet (dynamisk)...: 8000 mpa.s ved 25 C 10 Stabilitet og reaktivitet 10.0 Generelt: Ved fagkyndig lagring og håndtering ingen farlige reaksjoner kjent Betingelser som må unngåes fuktighet 10.2 Stoffer som må unngåes Reagerer med: vann. Reaksjonen skjer under dannelse av: nbutylamin Farlige spaltningsprodukter Ved luftfuktighet, vann og protiske midler: nbutylamin. For den i substansen foreliggende silikonandel gjelder: Målinger ved temperaturer fra ca. 150 C har vist at det ved oksidativ nedbrytning avspaltes små mengder formaldehyd. 11 Opplysninger om toksikologi 11.0 Generelt: Produktet er ikke proevet. Faremuligheter (Rsetninger) og sikkerhetsraad (S setninger) i punkt 15 maa respekteres. Etter fjerning av de flyktige bestanddelene er vulkanisatene hverken mutagen kreftfremkallende eller teratogen og gir ingen risiko for mennesker og miljø Opplysninger om toksikologi Tilleggsopplysninger: 11.2 Erfaringer fra mennesker 11.3 Ytterligere toksikologiske instrukser Klassifisering på basis av innehållstoffer: Irriterer huden. Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. Mulig fare for fosterskader. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Organisk loesemiddel: Toluol CAS virker irriterende paa slimhinner, svirriterende paa huden, avfetter huden, narkotisk. Ved direkpaavirkning paa lungevevet er lungebetennelse mulig. Skader paa nyrer og benmarg er beskrevet. Hydrolyseprodukt(er): I kontakt med fuktighet avspaltes en liten mengde nbutylamin CAS Dette produktet irriterer hud, slimhinner og luftveier. 12 Opplysninger ang. økologi 12.1 Okotoksisitet Reaksjon i renseanlegg (bakterietoksisitet: åndedretts/formeringshemming): Det må ikke tilføres renseanlegg større mengder. Side: 4/7

5 HMS datablad 12.2 Mobilitet 12.3 Persistens og nedbrytbarhet Bionedbryting / tilleggsopplysninger: Silikonandel: Biologisk ikke nedbrytbart. Organisk(e) løsningsmiddel(er): Biologisk lett nedbrytbar. Tilleggsopplysninger: 12.4 Fare for biologisk akkumulering Ingen ufordelaktige virkninger å forvente Andre skadelige virkninger 12.6 Ytterligere henvisninger Generelt: I vulkanisert tilstand uløslig i vann. 13 Instruks for avfallshåndtering 13.1 Produkt Anbefaling: Forskriftsmessig destruksjon ved forbrenning i et forbrenningsanlegg for spesialavfall. Offisielle lokale bestemmelser må følges Ikke rengjort emballasje Anbefaling: Emballasjen må tømmes fullstendig (dryppfri, rislefri, sparkelren). Emballasjen skal overensstemmende med de til enhver tid gjeldende lokale/nasjonale bestemmelser tilføres gjenbruks hhv. utnyttelsesformål. 14 Transportforskrifter 14.1 Landtransport ADR og RID Veitransport ADR: Farenummer...: 33 UNnr....: 1993 Proper Shipping Name...: Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. Teknisk navn...: (enthält Toluen und Methylbutylaminosilan) Jernbane RID: UNnr....: Skipstransport IMDGCode UNnr....: 1993 Proper Shipping Name...: Flammable liquid, n.o.s. Teknisk navn...: (containing toluene and methylbutylaminosilane) Marine Pollutant...: nei Side: 5/7

6 HMS datablad 14.3 Flytransport ICAOTI/IATADGR UNnr....: 1993 Proper Shipping Name...: Flammable liquid, n.o.s. Teknisk navn...: (containing toluene and methylbutylaminosilane) 14.4 Transport/tilleggsopplysninger Informerende område til punkt 14. Transportforskrifter: Avdeling for service på farlig gods, faks +49(0)8677/835589, telefon +49(0)8677/ Forskrifter 15.1 Merking (EF) F Meget brannfarlig Xn Helseskadelig RSetn. Betegnelse R11 Meget brannfarlig. R38 Irriterer huden. R48/20 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. R63 Mulig fare for fosterskader. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Ssetn. Betegnelse S9 Oppbevares på et godt ventilert sted. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt. S33 Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. S36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. Farlige innholdsstoffer (merking EF): CASnr. Stoff Faresymboler RSetninger (EF) Toluen F, Xn / Nasjonale forskrifter Ta hensyn til nasjonale og lokale bestemmelser Andre internasjonale ordninger Informasjon om internasjonal registrering Oppført i eller i overensstwemmende med følgemde lister: IECSC China EINECS Europe TSCA USA PICCS Philippines ECL Korea AICS Australia Side: 6/7

7 HMS datablad 16 Andre opplysninger 16.1 Produkt Disse data beskriver utelukkende sikkerhetskravene til produktet/produktene og bygger på status quo for vår viten. De gir ingen garanti for egenskaper ved det produkt/de produkter som er beskrevet, i gjeldende lovbestemmelsers betydning for garanti. Leveringsspesifikasjonene finner De i de respektive produktdatablader Tilleggsopplysninger: Komma i numeriske oppgaver anngir desimalpunktet. Loddrette streker på venstre kant viser til endringer i forrige versjon. Denne utgaven erstatter alle tidligere. Slutten på HMSdatabladet Side: 7/7

HMS - datablad. 1 Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse. 2 Eventuell risiko. 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

HMS - datablad. 1 Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse. 2 Eventuell risiko. 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler HMS datablad 1 Stoff/tilberednings og firmabetegnelse 1.1 Stoffets/produktets navn Handelsnavn: 1.2 Stoffets/produktets bruk: Industriell. Støpemasse 1.3 Firmanavn Produsent/leverandør: Wacker Chemie AG

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Bruk av stoffet/ tilberedning grunning Produsent/leverandør: Vosschemie GmbH Esinger Steinweg 50 D-25436 Uetersen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Bruk av stoffet/ tilberedning alkoholrensemiddel Produsent/leverandør: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str.

Detaljer

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STIHL Motomix 2T Small engine gasoline Andreas Stihl Norden AB Box 3062

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Artikkelnummer: 434 Bruk av stoffet/ tilberedning malingsmiddel Produsent/leverandør: Concept Chemicals & Coatings

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 461.680 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

Menzerna Sealing Wax 60

Menzerna Sealing Wax 60 01 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produkt: Bruksområde: polishing compound Firma: Industriestraße 25 76468 Ötigheim Telefon: +49(0)7222 9157-0 Telefaks: +49/0)7222 9157-10 E-post: office@menzerna.com

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Int. code: AE745.2Ind Bruk av stoffet/ tilberedning Universal primer for metall, tre og polymer. Produktets bruksområde:

Detaljer

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10 Pearltec GmbH Dieselstrasse 16 86368 Gersthofen Tel: +49 (0)821 478 66 790 Fax: +49 (0)821 271 90 35 Revisjonsdato 04.2013 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Anbefalt bruksområde: Overtrykks

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31 iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/5 Trykkdato: 24.06.2009 revidert den: 26.05.2009 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Visco-Gel Liquid Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma - Informasjoner om produktet - Handelsnavn: METAOL - Bruk av stoffet/ tilberedning løsemiddel - Produsent/leverandør: SFC Smart Fuel Cell AG

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 7070 Side 1 av 11 SDB-Nr. : 179511 V004.3 bearbeidet den: 31.05.2015 Trykkdato: 01.10.2015 Erstatter versjon fra: 25.03.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 0682071 REZ199 1K Universal Fill in für Lsm-Lacke 100 ml Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/9 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 02233121, 02233122, 02233123, 02233124 REZ04 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Artikkelnummer: 756818 Bruk av stoffet/ tilberedning korrosjonsbeskyttende middel Produsent/leverandør: MOTIP DUPLI

Detaljer

335014 (14kg) / 335170 (170kg)

335014 (14kg) / 335170 (170kg) 1.Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn: Duraspray 335 Artikkelnummer: 335014 (14kg) / 335170 (170kg) Bruk av stoffet/tilberedning: Kontaktlim / klebestoff for industriell liming

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/EF, Artikkel 31 Side: 1/8 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke noe mer

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : AT06-3840 RM01 Side 1 av 16 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator BC840 Rød Magenta 1L AT06-3840 RM01 53197784 1.2. Relevante

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD I henhold til artikkel 31 og Tillegg II av EU REACH bestemmelsen

SIKKERHETSDATABLAD I henhold til artikkel 31 og Tillegg II av EU REACH bestemmelsen 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktnavn : 1.2 Identifiserte : Halvledere bruksområder Frarådde bruksområder : Ikke kjent. 1.3 Firma : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet

Detaljer

EU-sikkerhetsdatablad

EU-sikkerhetsdatablad Handelsnavn: WB, BAC-DIL, BO-DIL, VIR-DIL, BLOCK (Vaskebuffer, Prøve fortynning, 1.) Betegnelse på stoffet/tilberedningen og på foretaket Betegnelse på stoffet eller tilberedningen Handelsnavn WB, BAC-DIL,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/11 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes ikke bestemt Bruk

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 67570 Bruksområde Se teknisk datablad. Kun til profesjonelt bruk. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn International

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer