SIKKERHETSDATABLAD BAGGES Lim C1000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD BAGGES Lim C1000"

Transkript

1 BAGGES Lim C1000 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD BAGGES Lim C1000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn BAGGES Lim C Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde BAGGES Lim C1000 brukes som et høytemperaturlim til et variert utvalg av materialer og til flere ulike underlag. Det anbefales ikke å bruke den for heft til aluminium Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Importør Firmanavn Bagges AS Postadresse Industriveien 15 Postnr Poststed Skedsmokorset Land NORGE Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: (døgnåpen) Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding DPD/DSD Klassifisering, kommentarer Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon R-setninger 2.3 Andre farer Andre farer Ikke klassifisert som farlig i henhold til forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. Fare for øyeskade. Stoffblandingen er ikke klassifisert som farlig i henhold til forskrift om klassifisering, merking mv av farlige kjemikaler (direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF med endringer). Ikke angitt. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Natriumsilikat CAS-nr.: R37/38, R % EC-nr.: Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) =

2 BAGGES Lim C1000 Side 2 av 6 European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Ingrediensene i Bagges Lim C1000 som har en klassifisering i henhold til gjeldende regelverk, er nevnt nedenfor. De andre ingrediensene er unntatt i henhold til artikkel 2 (7) for REACH registrering. Den fullstendige teksten for alle faresetninger er vist i pkt. 16. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Flytt den skadede fra eksponering. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege. Skyll straks huden med mye vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege øyeblikkelig. Fortsett å skylle. Ikke fremkall brekninger. Skyll munnen og drikk mye vann. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Generelle symptomer og virkninger Informasjon mangler Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Informasjon mangler. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Slukningsmidler velges mht. omgivende brann Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Vandig løsning. Ikke brennbar Anvisninger for brannmannskaper Annen informasjon Ikke relevant. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Bruk øye-/ansiktsvern. Se seksjon 8. Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. Søl eller ukontrollerte utslipp til jord, luft, eller vann skal umiddelbart varsles til det lokale brannvesen på tlf Forsiktig - Søl kan være glatt. Begrens søl med egnet absorberende materiale. Overfør til en beholder for avhending eller gjenvinning Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Personlig verneutstyr: Se punkt 8. Avfallsbehandling: Se punkt 13.

3 BAGGES Lim C1000 Side 3 av 6 Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Unngå dannelse av tåke. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Sørg for lett tilgang til øyeskyllingsutstyr. Se seksjon Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring 7.3 Spesifikk bruk Oppbevar ved en temperatur som ikke overstiger 50 C. Ikke la materiale fryse. Uegnede beholdere: aluminium. (Se også seksjon 10). Lagres mellom 5 og 30 C, i maksimalt to år. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Annen informasjon om grenseverdier Det er ikke fastsatt administrativ norm for natriumsilikat. En grensverdi på 2 mg/m3 lik den administrative normen for natriumhydroksid, anbefales brukt. 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Tekniske tiltak for å forebygge eller kontrollere eksponering foretrekkes. Metodene omfatter prosess ventilasjon (fortynning og lokalt avtrekk). Varselsskilt Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN-standard. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Egnede hansker Referanser til relevante standarder Øye- / ansiktsvern Øyevern Referanser til relevante standarder Hudvern Annet hudvern enn håndvern Hygiene / Miljø Spesifikke hygienetiltak Normalt ikke nødvendig. Bruk vernehansker. Kortvarig bruk (<30m) : Nitrile, Latex Langvarig bruk (>30m) : Neoprene, Vinyl/PVC, Nitrile, Latex NS-EN 374:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer. Bruk godkjente kjemikaliebriller. CEN/CR 13464:1999 Guide to selection, use and maintenance of occupational eye and face protectors. NS-EN 168:2001: Øyevern - Ikke-optiske prøvingsmetoder. Bruk egnet vernetøy. Ingen anbefaling angitt. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske/pasta Farge Beige/grå Lukt Ingen karakteristisk lukt.

4 BAGGES Lim C1000 Side 4 av 6 ph (handelsvare) Verdi: 8,5 Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 100 C er, Flammepunkt Ikke relevant. Bulktetthet Verdi: 1500 kg/m3 Løselighet i vann Løselig, Løselighet Uløselig i de vanlige løsemidlene. 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Ingen opplysninger. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Ikke angitt Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Ikke angitt Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Ikke angitt Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen kjente. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Øvrige helsefareopplysninger Generelt Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Økotoksisitet Kan reagere voldsomt ved kontakt med syrer. Kan reagere med sukkerrester og danne karbonmonoksid. Den primære faren med natriumsilikat, ved inntak, innånding eller kontakt med øyne og hud, er forårsaket av alkaliteten. Giftigheten av natriumsilikat er avhengig av forholdet mellom silisium og natrium og ph-verdien. Oral LD (rotte) verdier på mg/kg har blitt rapportert for lignende produkter. Innånding kan gi irritasjon i de øvre luftveiene. Langvarig eller gjentatt kontakt kan forårsake irritasjon. Kan gi irritasjon i øynene. Inntak kan forårsake irritasjon i munn, spiserør og mage-tarmsystemet. Løselig silikater, vil etter fortynning, depolymerise raskt til molekyler som ikke kan skilles fra naturlig oppløst silika. Alkaliteten av dette materiale gir en lokal virkning på økosystemer som er følsomme for endringer i ph Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Stoffet er i all hovedsak uorganisk Bioakkumulasjonspotensial er til bioakkumulering Bioakkumulering er usannsynlig på grunn av de kjemiske/fysiske egenskaper Mobilitet i jord

5 BAGGES Lim C1000 Side 5 av 6 Mobilitet Væsken/limet er beveger seg sakte Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Data mangler. vpvb vurderingsresultat Data mangler Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Ingen data tilgjengelig. Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Avfallskode EAL Annen informasjon På grunn av dets alkalitet, anbefales det at dette produktet er klassifisert som farlig avfall. Leveres til godkjent mottak for farlig avfall. EAL: andre baser Angivelse av avfallsnummer og EAL-koder er kun veiledende. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet. Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer UN varenavn Transport fareklasse Emballasjegruppe Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Ikke relevant Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til ADR, RID, IMDG eller IATA. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Lover og forskrifter FOR nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med senere endringer FOR nr 516: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), med senere endringer. FOR nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). ADR/RID FOR nr 786: Forskrift om frakt av farlig last på lasteskip og lektere. IMDG. FOR nr 41: Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7). IATA.

6 BAGGES Lim C1000 Side 6 av Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført FOR Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). FOR Forskrift om endring i forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. FOR Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning FOR Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) FOR Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) FOR Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) Klassifiserings- og merkingsfortegnelsen: Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad R41 Fare for alvorlig øyeskade. R37/38 Irriterer luftveiene og huden. Produsentens sikkerhetsdatablad datert Sikkerhetsdatabladet er oversatt, kvalitetskontrollert og godkjent i henhold til gjeldende regelverk. Bilfinger Industrial Services Norway AS har ikke ansvar for feil eller mangler i opplysninger fra produsent / importør /omsetter. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Bilfinger Industrial Services Norway AS er sertifisert iht. NS-EN ISO a Bagges AS

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 OMEGA 917 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2003 Revisjonsdato 12.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T OMO Profesjonell Finvask 3T Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.11.2009 Revisjonsdato

Detaljer