NORDFJORDRÅDET MØTEBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDFJORDRÅDET MØTEBOK"

Transkript

1 NORDFJORDRÅDET MØTEBOK Møtedato: Møtetid: Kl. 10:00 14:45 Møtestad: Kommunehuset i Selje Saksnr.: 009/16-014/16 Desse medlemmene møtte: Leidulf Gloppestad Kristin Maurstad Alfred Bjørlo Stig Olav Lødemel Stein Robert Osdal Sven Flo Kommune Gloppen Vågsøy Eid Hornindal Selje Stryn Forfall/møtte ikkje Kommune Følgjande varamedl. møtte Kommune Ugilde Sak i forv.lova Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Av rådmennene møtte: Andre: Utlevert i møtet: Orientering: Sjå sak 10/16 Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Underskrifter: Leidulf Gloppestad Jan Kåre Fure (Gloppen) og Per Kristian Storevik (Stryn) Sekretær Birte Fossheim Nils Petter Hauge, leiar av ME-konferanse i Stryn (sak 10/16) Ingvill Flo, dagleg leiar PwC i Stryn (sak 12/16) Leidulf Gloppestad Side 1

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/16 Godkjenning av møtebok, innkalling, dagsorden og sakliste 010/16 Referat og orienteringssaker 011/16 Nordfjordrådet sin uttale til regional planstrategi /16 Nordfjordrådet sine satsingsområde for /16 Evaluering av karrieremesser /16 Nordfjordrådet budsjett 2016 Side 2

3 NORDFJORDRÅDET SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Nordfjordrådet /16 Avgjerd av: Nordfjordrådet Saksbehandlar: Birte Fossheim Arkiv: Objekt: Arkivsaknr.: 16/469-1 Godkjenning av møtebok, innkalling, dagsorden og sakliste Møteboka frå Nordfjordrådet sitt møte den 1. februar i år blir lagt fram til godkjenning. I møteboka vert det referert til Nordfjordnett AS under orienteringssaker. Nordfjordnett er ikkje eit AS men eit vertskommunesamarbeid. Leiaren har sett opp slik dagsorden for dette møtet: Referat og orienteringssaker: ME-utbredelse i Nordfjord orientering ved Nils Petter Hauge. Dialog og innspel om ordførarane si rolle i å setje søkjelys på denne sjukdommen inn mot nasjonale styresmakter Status for prosessen i kommunane i Nordfjord inngåtte intensjonsavtaler og utveksling av synspunkt Lunsj Helsetenestene i Nordfjord: evt følgjer av at ei eller fleire kommunar i Nordfjord skiftar helseføretak i samband med kommunereforma. Tilbakemelding frå rådmannsgruppa på saker frå møte i Nordfjordrådet 1. februar bl.a Nordfjordnettsaka Regional planstrategi høyringsfrist 28. april Nordfjordrådet sine satsingsområde for Birte Fossheim Utvikling av strategiar og tiltak - Rådgivingsfirma PwC Ingvill Flo Pause Evaluering karrieremessene Bergen og Trondheim Budsjett for Møte slutt. Side 3

4 LEIAREN SI TILRÅDING: 1. Nordfjordrådet godkjenner møteboka frå sitt møte den 1. februar Nordfjordrådet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 4. april NORDFJORDRÅDET Merknader: I møteboka i sak 8/16 vert det referert til orientering ved styreleiar i Nordfjordnett AS. Nordfjordnett er ikkje eit AS men eit interkommunalt samarbeid. 009/16 VEDTAK: 1. Nordfjordrådet godkjenner møteboka frå sitt møte den 1. februar Nordfjordrådet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 4. april Vedtaket var samrøystes. Side 4

5 NORDFJORDRÅDET SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Nordfjordrådet /16 Avgjerd av: Nordfjordrådet Saksbehandlar: Birte Fossheim Referat og orienteringssaker Refererte skriv og meldingar: Det er så langt ingen referatsaker. Orienteringssaker: Arkiv: Objekt: Arkivsaknr.: 16/468 1) ME-utbredelse i Nordfjord Orientering ved Nils Petter Hauge, arrangør bak ME-konferansen i Stryn. Dialog og innspel om ordførarane si rolle i å setje søkelys på denne sjukdomen inn mot nasjonale styresmakter. 2) Status for kommunereformprosessen i kommunane - Inngåtte avtalar og utveksling av synspunkt - Helsetenester i Nordfjord som følgje av at ei eller fleire kommunar skiftar helseføretak i samband med kommunereforma. Informasjon om møte mellom Selje, Vågsøy, Stryn og Hornindal med Helse Førde. Helse Førde ved Terje Ulvedal har teke kontakt og sagt at dei ønskjer å delta på møte i Nordfjordrådet etter ferien. 3) Frå rådmannsgruppa På siste møtet i Nordfjordrådet vart det gjort slikt vedtak om oppgåver til rådmannsgruppa: Nordfjordrådet ber rådmannsgruppa i saman med Nordfjordnett kome attende til Nordfjordrådet før sommaren med sak om ansvarsfordeling i forhold til utfordringar med IKT problem i kommunane og korleis vi løyser desse. Nordfjordrådet ønskjer ei sak frå rådmannsgruppa korleis ein skal strukturere informasjon om skuletilbod til elevar på ungdomsskular i Nordfjord. Målsetting må vere å gje ein best muleg objektiv informasjon til elevane i Nordfjord om ulike skuletilbod. Vidare ber om vi om at det vert vurdert korleis vi skal handtere ordninga i dag der ungdomsskular i Nordfjord har fått dekka utgifter i samband hospitering for 10. klasse på vidaregåande. Brev frå Brystkreftforeningen Nordfjord og spørsmål frå Karrieresenteret Nordfjord vert sendt vidare til rådmannsgruppa. Dette er følgt opp på rådmannsmøtet den 26. februar, slik. IKT-samarbeidet Side 5

6 Rådmannsgruppa meiner arbeidet som no er i gang med nye vedtekter for Nordfjordnett og gjennomgang av organiseringa av IKT-samarbeidet vil gje svar på dei spørsmåla Nordfjordrådet stiller. Målsettinga er å ha klart ei sak på dette til Nordfjordrådsmøtet den 6. juni i år. Informasjon om skuletilbodet m m Rådmannsgruppa ber oppvekstsjefane greie ut saka om informasjon om skuletilbodet. I dette ligg også korleis ordninga med utgiftsdekning i samband med hospitering skal handterast. Denne saka kjem tilbake til Nordfjordrådet når oppvekstsjefane har er klare. Brevet frå Brystkreftforeninga blir lagt fram for helse- og omsorgssjefane, som seier dette: Nettverket ser at det vert vanskeleg med samarbeid mellom kommunane. Kvar enkelt kommune må arbeide for å få på plass kompetansen. Nokre kommunar har i dag denne kompetansen. Dersom Helse Førde driftar slike tilbod i dei andre regionane, meiner nettverket at det også bør etablerast i Nordfjord. Dette betyr at helse- og omsorgssjefane meiner det ikkje er aktuelt med kommunal finansiering av ei stilling ved Nordfjord sjukehus, men dersom Helse Førde gjev eit slikt tilbod i sine regionar, stiller sjølvsagt helse- og omsorgssjefane seg bak dette. Dette er noko også rådmennene si haldning, sjølv om saka ikkje har vore teken opp att i rådmannsgruppa etter at uttalen kom frå helse- og omsorgssjefane Saker i Nordfjordrådet På bakgrunn av drøftingane og innspel til Nordfjordrådet om ME-sjukdom, bruk av private konsulentfirma til oppdrag i kommunale sektorar og IT-problem i skulane, tillet rådmennene seg å kome med eit ønskje om at Nordfjordrådet blir flinkare til å sortere mellom politiske og administrative saker. Rådmennene stiller spørsmål ved om det er føremålstenleg at rådet engasjerer seg i reine fagsaker av denne typen. LEIAREN SI TILRÅDING: Saka vert lagt fram utan tilråding NORDFJORDRÅDET Orientering om ME-utbredelse i Nordfjord (Myalgisk encefalopati) Nils Petter Hauge informerte om ME-sjukdomen og utfordringar knytt til denne sjukdomen. ME er ein nevrologisk sjukdom som det blir diskutert mykje rundt hjå fagekspertisen. I Sogn og Fjordane er det omkring 200 som lider av denne sjukdomen. Utfordringane er store for dei som vert råka, men også for familiane rundt. Side 6

7 Det vert arrangert nasjonal ME konferanse i Stryn 13. og 14. april. Konferansen byggjer viktig kunnskap om sjukdomen både frå internasjonal og nasjonal forsking. Dag 1 er retta mot fagpersonar og helsepersonell, og dag 2 mot politikarar og er open for alle. Nordfjordrådet ønskjer ei vurdering av korleis ein på best måte kan handtere ME-sjukdomen i Nordfjord, og sender saka over til rådmannsgruppa som i lag med fagpersonar vurderer tiltak/handlingsplan. Status for kommunereformprosessen i kommunane Hornindal: har skrive intensjonsavtale med Stryn. I tillegg er intensjonsavtale mellom Stryn, Hornindal og Volda nesten ferdigforhandla. Uavklart med Ørsta. Skal vere folkerøysting mellom Volda og Ørsta 19. mai. Stryn: 3 alternativer pr i dag. I tillegg til dei to som er beskrive i lag med Hornindal, har også Stryn eit null-alternativ. Stryn har ikkje teke stilling til rådgjevande folkerøysting. Vågsøy: signert intensjonsavtale med Selje og Vanylven. Folkerøysting 26. april. Namnet blir Stad kommune. Måløy blir kommunesenter. Selje: intensjonsavtale med Vågsøy og Vanylven. Har også eit null-alternativ. Eid: Har skrive intensjonsavtale med Gloppen. Folkerøysting 30. mai. Gloppen: Intensjonsavtale med Eid. Folkerøysting 30. mai. Har også eit null-alternativ. Andre synspunkt til kommunereformprosessen Dei andre ordførarane i Nordfjordrådet oppfordra Eid og Gloppen til å gå ei ny runde i forhold til namneval. Dette var knytt spesielt opp mot merkevareprosessen i Visit Nordfjord som Nordfjordrådet har jobba med, og endringa som no er beslutta til namnet Visit Nordfjord. Ordførarane i Gloppen og Eid tek innspela med seg. Det går tilsvarande diskusjonar fleire stader i landet, og Språkrådet ser på saka. Helsetenester i Nordfjord og føretaksgrensene Stein Robert Osdal informerte om møte Selje, Vågsøy, Stryn og Hornindal hadde hatt med Helse Førde. Dei ønskjer å tilhøyre dagens helseforetak, sjølv om ein i kommunereforma vel å slå seg saman med kommunar i Møre og Romsdal. Spørsmåla er sendt vidare inn til departementet. Orientering frå rådmannsgruppa Ingen merknader. 010/16 VEDTAK: Nordfjordrådet ber rådmannsgruppa i lag med fagpersonar sjå på kva som kan gjerast for å betre tilbodet til ME-pasientar i Nordfjord. Vedtaket var samrøystes. Side 7

8 NORDFJORDRÅDET SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Nordfjordrådet /16 Avgjerd av: Nordfjordrådet Saksbehandlar: Birte Fossheim Objekt: Arkiv: U00 Arkivsaknr.: 16/133-3 Nordfjordrådet sin uttale til regional planstrategi Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Regional Planstrategi Offentleg høyring Bakgrunn for saka: Sogn og Fjordane fylkeskommune har lagt ut regional planstrategi på høyring med frist for tilbakemelding 28. april Saksutgreiing: Svein Arne Skuggen Hoff presenterte arbeidet med regional planstrategi i Sogn og Fjordane fylkeskommune i Nordfjordrådet 1. februar I møteboka er innspela frå Nordfjordrådet oppsummert i følgjande punkt: Korleis måler ein vekst? I Nordfjord har ein hatt nedgang i tal offentlege arbeidsplasser, men likevel arbeidsplassvekst i form av privat næringsliv. Dette viser eit stort potensiale for utvikling i Nordfjord. Ein bør komplettere det private næringslivet med statlege arbeidsplassar også i Nordfjord. I Sogn og Sunnfjord har dei fått auke i offentlege arbeidsplasser. Skal fylket lykkast, må ein legge til rette for vekst i privat næringsliv. I Nordfjord er det ein kultur for utvikling i privat næringsliv som er viktig for fylket. Fokus på fleire kvinner til fylket marknadsføre variert og spennande arbeidsplasser. Ingenting som heiter «kvinnearbeidsplasser». Kvinner er ønskja til fylket fordi dei dei har kompetanse arbeidslivet her treng. Det grønne skiftet fylket må vere i forkant og delta aktivt i utviklinga her. Maritime næringar stort potensiale langs kysten i fylket. Kystvegen er viktig i denne samanheng både nasjonalt og internasjonalt. Samferdsle viktigaste grepet for regional utvikling, næringsliv og felles bu- og arbeidsområde. Klimautfordringar redusere transport. Vi må bu tettare på sentrum og skule gå- og sykkelstrategiar. Kommunane si utfordring for mange restriksjonar i arealdisponering. Korleis kan fylkeskommunen som regional aktør hjelpe kommunane her, slik at vi får ein best muleg arealutnytting spesielt i tettstadane i fylket. Globalisering/urbanisering: Sentra i Nordfjord veks. Fleire av kommunane jobbar med tettstadsutvikling. Heng også saman med arbeidsplassutvikling. Opplevelsesnæringar eit potensiale for fylket i forhold til natur. Fleire ungdom som legg stor vekt på fritid når dei skal velje arbeidsstad, også dei som ikkje har tilknytning til fylket. Side 8

9 I brevet som fylkeskommunen har sendt ut i samband med høyringsutkastet ber fylkesutvalet spesielt om tilbakemelding på følgjande punkt: 1. Er det behov for at fylket tilpassar seg dei globale og nasjonale trendane med sentralisering, gjennom å jobbe målretta for å få til sjølvdrivande regionforstørring rundt Førde og Sogndal? 2. Kva for strategiar treng vi for å løyse ut potensialet for vekst og utvikling i alle deler av fylket? 3. Korleis kan vi jobbe målretta med attraktivitet og mangfald i arbeidsplassar for alle, også slik at vi får fleire høgt utdanna kvinner i fylket? 4. Korleis kan vi styrke samarbeid mellom offentleg, privat og frivillig sektor for få fram tiltak som inkluderer innvandrarar enno betre? 5. Korleis kan vi saman vidareutvikle forsking og utvikling (FOU) og næringslivet for å styrke verdiskapinga? 6. Korleis kan vi tilpasse oss det grøne skifte og kva vil klimaomstilling innebere for oss? Økonomiske konsekvensar for Nordfjordrådet: Ingen. Sekretæren si vurdering: Saka vert lagt fram for Nordfjordrådet med ønskje om dialog omkring punkta fylkeskommunen ber om tilbakemelding på. Forslaga vi sender frå oss bør vere mest mogleg konkrete i forhold til formuleringar i høyringsutkastet vi ønskjer skal endrast. Innspel til punkt 1: Basert på fylkeskommunen sine analyser og vurderingar er ikkje Nordfjord ein sjølvforsterkande bu- og arbeidsmarknadsregion slik som dei har definert Sunnfjord og Sogndalsområdet. Rapporten «Utviklingstrekk i Nordfjord» (s. 12 og s. 21) peikar også på at Nordfjord med fire jamstilte tettstader byr på utfordringar. Ønskjer Nordfjordrådet ei anna formulering på s 8 i planstrategien under pkt 2-4? I tilfelle kva? Innspel til punkt 2: På førre møte vart det vist til at Nordfjord til tross for at dei hadde mista statlege arbeidsplasser hadde kompensert med vekst i privat næringsliv. Nordfjord er med andre ord god på innovasjon og gründerkultur. Nordfjord har ein kultur for utvikling i privat næringsliv som er viktig for fylket. Om vi ser punkt 2 og 5 i lag, kan vi kome med konkrete framlegg i planstrategien om ei satsing der ein utnyttar innovasjonskulturen i Nordfjord i lag med FoU-miljø? Innspel til punkt 3: I Nordfjord har vi fleire attraktive tettstader og kommunesenter i vekst. I planstrategien (s. 8 pkt 2) vert det omtalt ei satsing på tettstadsutvikling med tiltak knytt til møteplassar, trivsel, kollektiv-, gang- og sykkelløysingar og gode arbeidsplassar med eit næringsliv i vekst. Det blir også stilt spørsmål om behovet for ein regional plan for eller interkommunale planar for senterstruktur og tettstadutvikling. Kva meiner Nordfjordrådet om dette? Ei lokal sentralisering meiner planstrategien skal demme opp for nasjonal sentralisering, og urbanisering vil truleg også ha positiv innverknad på å få høgt utdanna kvinner til fylket. Kan vi sjå for oss at Nordfjord tek ei form for pilotrolle når det gjeld å tilby arbeidsplassar/arbeidsfellesskap med der vi jobbar med prosjekt knytt til «jobb til 2» og med eit ekstra fokus på høgt utdanna kvinner? Side 9

10 Innspel til punkt 4: Rapporten «Utviklingstrekk i Nordfjord» (s. 18) peikar på at i Nordfjord blir mange av dei innvandrarane som kjem til regionen værande. Rapporten konkluderer med at mange av dei som flytter hit opplever regionen som attraktiv og/eller opplever arbeidsmarknaden som attraktiv. Dette er også eit område der Nordfjord leverer godt og kan bidra til å løfte fylket framover. Har vi nokre konkrete forslag til dette punktet i planstrategien (s. 8 pkt. 6)? Innspel til punkt 6: Det grøne skifte var tema på førre møte, og at fylket måtte vere i forkant her. Har Nordfjord nokre fortrinn som vi kan spele inn i forhold til denne satsinga? LEIAREN SI TILRÅDING: Saka vert lagt fram utan tilråding NORDFJORDRÅDET Nordfjordrådet sine innspel til regional planstrategi: Nordfjordrådet vil gje gode tilbakemeldingar på arbeidet med regional planstrategi. Vi støttar opp om strategiane som er valt, og ser at Nordfjord vil vere ein sterk bidragsytar for å oppnå ønskja utvikling for fylket samla. Vi kjenner oss att i målbilda som er skissert, og vil bidra til desse gjennom vårt arbeid med samfunnsutvikling i kommunane. Vi ser fram til og har trua på dei ønskja effektane som er skissert, og er inspirerte med tanke på Nordfjord sitt bidrag her. 1. Sjølvforsterkande bu- og arbeidsmarknad Nordfjord har fire sterke senter som er unike og komplimenterer kvarandre. Til saman utgjer Nordfjord ein heilskap som ein sjølvforsterkande bu- og arbeidsmarknad gjennom ein fleirkjernestruktur. Vi har ikkje eit regionsenter slik som Sunnfjord og Sogn, men ein fleirkjernestruktur med 4 sterke senter i vekst som har same effekt om det vert satsa på vidareutvikling som styrker denne strukturen. Nordfjordrådet vil gjennom analyse og vurdering av sentra i regionen legge opp til ein funksjonell fordeling og utvikling i regionen gjennom ein fleirkjernestruktur. Ved ei satsing frå fylket omkring ein fleirkjernestruktur i Nordfjord, vil dette slik nasjonale føringar påpeikar vidareutvikle Nordfjord til ein attraktiv og konkurransekraftig region. Med bakgrunn i dette ønskjer Nordfjordrådet konkret at punktet i planstrategien på s. 8 under effektar blir endra til: Har vidareutvikla 3 sjølvforsterkande bu- og arbeidsmarknader i fylket: Sunnfjord, Sogndalsområdet og Nordfjord. 2. Nye arbeidsplassar og privat næringsliv Nordfjordrådet er positive til ambisjonane planstrategien legg opp til i tal auka arbeidsplassar. I Nordfjord er det ein sterk kultur for innovasjon og gründerånd. Til tross for at vi har hatt ein reduksjon i tal statlege arbeidsplassar, har vi har hatt vekst i tal arbeidsplassar totalt gjennom auke i privat næringsliv. Nordfjord har slik sett ein kultur for utvikling i privat næringsliv som er viktig for fylket. Vi ønskjer ei satsing der vi ser denne utviklinga opp mot FoU-miljø, som igjen vil styrke fylket på kunnskapsbasert næringsutvikling. Vi har kunnskapsmiljø på fornybar energi, og ser dette som eit satsingsområde for Nordfjord framover inn mot privat Side 10

11 næringsutvikling. Vi ser kysten som eit viktig satsingsområde for grøn næring, og støttar opp om den regionale planstrategien sitt forslag om strategisk plan for kysten. 3. Attraktivitet og mangfald i arbeidsplassar Planstrategien omtaler ei satsing på tettstadsutviking med tiltak knytt til møteplassar, trivsel, kollektiv, gang- og sykkelløysingar og gode arbeidsplassar. Nordfjordrådet støtter ei satsing retta mot tettstadane, og at dette i lag med arbeidsplassutvikling, også kan ha effekt på å få fleire høgt utdanna kvinner til fylket. Vi støtter også forslaget om ein regional plan for utvikling av attraktive tettstader i Sogn og Fjordane. 4. Inkludering av innvandrarar I Nordfjord har det vore jobba med prosjekt som har fått nasjonal merksemd når det gjeld inkludering av innvandrere gjennom utdanning av helsefagarbeider. Dette er basert på godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonar, NAV og kommune. Suksess og lærdom frå dette prosjektet er noko vi vil vidareføre i Nordfjord, men er også kunnskap og modellar som vil vere interessant for heile fylket, og som kan vidareutviklast inn mot fleire ulike næringar. 011/16 VEDTAK: Nordfjordrådet sine innspel til regional planstrategi vert sendt over til fylkeskommunen. Gjennom ein fleirkjernestruktur, så meiner Nordfjordrådet at dei 4 sentra i Nordfjord utgjer ein sjølvforsterkande bu- og arbeidsmarknadsregion. Nordfjord har ein kultur for utvikling i privat næringsliv som er viktig for fylket. Vi ønskjer ei satsing der vi ser denne utviklinga opp mot FoU-miljø, som igjen gir kunnskap til fylket om kunnskapsbasert næringsutvikling. Nordfjordrådet støtter planstrategien sitt forslag om å lage ein Strategisk plan for kysten Regional plan attraktive tettstader Vedtaket var samrøystes. Side 11

12 NORDFJORDRÅDET SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Nordfjordrådet /16 Avgjerd av: Nordfjordrådet Saksbehandlar: Birte Fossheim Objekt: Arkiv: U00 Arkivsaknr.: 16/133-5 Nordfjordrådet sine satsingsområde for Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Diskusjonsnotat - val av satsingsområde for Nordfjordrådet for 2016 og Handlingsplan for Nordfjordrådet Presentasjon av satsingsområde i Nordfjordrådet Bakgrunn for saka: For å jobbe målretta med utvikling av Nordfjordregionen, treng Nordfjordrådet å bli samde om nokre satsingsområde som vi skal prioritere i perioden Desse satsingsområda dannar også grunnlag for samarbeidsavtalen med Sogn og Fjordane fylkeskommune for perioden , som igjen er utgangspunkt for regionale utviklingsmidlar. Saksutgreiing: Vi har utarbeida eit diskusjonsnotat som skal gje grunnlag for diskusjonar i Nordfjordrådet om val av satsingsområde for perioden I dette notatet har vi teke utgangspunkt i: 1. Nasjonale forventningar frå regjeringa til kommunal planlegging 2. Fylkeskommunen sine regionale planar 3. Utviklingstrekk i Nordfjord rapport frå Tidligare satsingsområde og handlingsplan for 2013 til Økonomiske konsekvensar for Nordfjordrådet: Val av satsingsområde genererer ikkje utgifter for Nordfjordrådet. Men når vi skal operasjonalisere desse i handling med strategiar og tiltak vil dette medfører kostnader. Nordfjordrådet vil handsame kva midlar som skal settast av i budsjettet for 2016 i eiga sak. Sekretæren si vurdering: Det er alltid ei utfordring når ein les overordna dokument å trekke ut det som har størst relevans for Nordfjord og utvikling av regionen. Diskusjonsnotatet vil vere eit innspel til dialogen, og i lag med representantane i Nordfjordrådet sin kjennskap til regionen sine styrker og fortrinn, så skal vi ha eit godt grunnlag for å velje satsingsområde. Vi ser for oss at 3-4 satsingsområde vil vere omfattande nok i 2016 og 2017 om vi skal få til gode regionale utvikingsprosjekt i tilknyting til desse. Basert på satsingsområda vil vi fram til neste møte i Nordfjordrådet i juni jobbe vidare med handlingsplanen som skal innehalde strategiar og tiltak. Denne skal inn som ein del av Side 12

13 samarbeidsavtalen med Sogn og Fjordane fylkeskommune for 2016 og 2017, som igjen dannar grunnlag for tildeling av regionale utviklingsmidlar. LEIAREN SI TILRÅDING: Nordfjordrådet vel følgjande satsingsområde for perioden 2016 til 2017: NORDFJORDRÅDET Nordfjordrådet tar utgangspunkt i følgjande dokument for å gjere val av satsingsområde for 2016 og 2017: 1. Overordna føringar frå regjeringa til regional og kommunal planlegging 2. Høyringsutkast til regional planstrategi for Sogn og Fjordane 3. Utviklingstrekk i Nordfjord rapport frå Tidligare satsingsområde for Nordfjordrådet for 2013 til 2014 Etter diskusjon i rådet ser ein det som spesielt interessant å sjå nærare på tema knytta til: Regional utvikling basert på fleirkjernestruktur med 4 senter Inkludering, rekruttering og profilering Kunnskapsbasert næringsutvikling fornybar energi og grøn næringsutvikling Velferdsteknologi samfunnsutvikling med vekt på å ta i bruk ny teknologi. Nordfjordrådet planlegg ei dagssamling den 25. mai frå kl på Eid til å jobbe vidare med satsingsområde og strategiar. 012/16 VEDTAK: Saka vart utsett til etter dagssamlinga den 25. mai i år. Vedtaket var samrøystes. Side 13

14 NORDFJORDRÅDET SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Nordfjordrådet /16 Avgjerd av: Nordfjordrådet Saksbehandlar: Birte Fossheim Evaluering av karrieremesser 2016 Ingen vedlegg. Objekt: Arkiv: 430 Arkivsaknr.: 16/136-4 Bakgrunn for saka: Nordfjordrådet deltok med felles stand for Nordfjordkommunane på Framtidsfylket sine karrieremesser i Trondheim og Bergen. Vi ønskjer å evaluere årets karrieremesser med tanke på forbetringar for neste år. Saksutgreiing: Av ordførarane deltok Sven Flo i Trondheim, og Kristin Maurstad, Leidulf Gloppestad og Alfred Bjørlo i Bergen. Dei har alle gitt tilbakemelding på kva som fungerte bra, og kva vi kan bli betre på neste år. 1) Standplass Nordfjordrådet betalar for ein felles stand som skal representere 7 kommunar (Bremanger er også med her). Prisen pr standplass er kr og då får vi eit areal på 1,5 x 2,5 m. Fleire tilbakemeldingar går på at standen vi har med ein bakvegg er fin, men det er for trongt og vi treng betre plass for å presentere alle kommunane i Nordfjord på ein god måte. 2) Rekrutteringsmateriell Her er det ønskje om å få laga felles presentasjonsmateriell for kommunane i Nordfjord. Det er innspel på felles brosjyre som marknadsfører regionen, meir digital marknadsføring og samla oversikt på stillingsbehov i kommunane. 3) Personar på Nordfjordstanden Vi har hyra bedrifta Ny Kunnskap v/arild Hjelmeland til å rigge og representere Nordfjord på vår stand. Det er gode tilbakemeldingar på den jobben Ny Kunnskap har gjort. I tillegg har ordførarane og nokon frå kommuneadministrasjonen delteke og vore tilknytt Nordfjordrådet sin stand. I 2016 var det til saman sju personar i Bergen og to i Trondheim. Det er tilbakemeldingar på at det vart for få i Trondheim, men at arenaen fungerte godt og ein fekk god respons frå studentane. Det blei oppfatta som positivt at ein var mange i Bergen. Standen var heile tida godt bemanna, og ein kunne mingle og snakke med studentane. Andre tilbakemeldingar går på at vi må bli tydeligare på kven som representerer Nordfjord, og rolla i forhold til enkeltkommunar/næringsliv. 4) Personalsjefnettverket i Nordfjord Side 14

15 Personalsjefnettverket er ein viktig samarbeidspart, og dei sit med oversikt over stillingsbehovet framover. Vi må samarbeide med dei for å få ei samla oversikt over behovet i Nordfjord. 5) Andre innspel til forbetringar Vi må satse vidare på deltaking på karrieremessene. Dette er ein god arena for rekruttering og vi får god respons frå potensielle tilflyttarar. Vi må gjere eit krafttak for å få ein felles Nordfjordprofil. Andre regionar er betre enn oss her. Vi må gjere noko som engasjerer/aktivitetar. Samspel med Visit Nordfjord som jobbar med merkevare Nordfjord kan vere ei løysing. Økonomiske konsekvensar for Nordfjordrådet: I budsjettet for 2016 har vi sett av kr til karrieremessene. Vår deltaking i Trondheim og Bergen med stand og innleidd konsulent har kosta kr Vi yter også eit årleg tilskot til Framtidsfylket på kr som støtte til karrieremessene. Denne betalar vi på hausten for messa som skal vere i Resterande sum i år på kr kan vi bruke til utarbeiding av nytt materiell til neste års karrieremesse. Sekretæren si vurdering: Den viktigaste endringa for 2016, er å kome tidleg i gang med å planlegge karrieremessene for Vi ønskjer å vidareføre ordninga med å hente inn tilbod og gjere avtale med eit konsulentfirma som bistår oss i arbeidet med karrieremessene. I lag vil vi vidareutvikle standmateriell vi har i dag, koordinere informasjon frå kommunane og representere Nordfjord på stand på karrieremessene. Dette blir lagt fram som sak i Nordfjordrådet i oktober. Nordfjordrådet må ta stilling til om vi berre skal delta i Bergen og Trondheim og ikkje Oslo slik vi har gjort dei siste åra. Nordfjordrådet må samarbeide tett med personalsjefnettverket, og skaffe gode oversikter for framtidig ressursbehov i kommunane, og lage samla oversikter. Dette må i hovudsak vere klart på hausten 2016 slik at vi kan bruke dette grunnlaget når ein lagar standmateriell. For ordførarane er karrieremessene ein viktig arena og møteplass der ein møter potensielle tilflyttarar. Rolla til ordføraren er å selje kommunen som bu- og arbeidsstad. Slik sett har dei også eit ansvar for å ha oversikt over næringslivet sitt behov for arbeidskraft om dei ikkje sjølv deltek med stand på messene. Om vi kjøper tenesta med å profilerer Nordfjord som region på vår stand, så gir dette ordførarane ei friare rolle i tilknytning til Nordfjordstanden til å mingle, snakke med studentane og selje inn eigen kommune. Alt informasjonsmateriell skal koordinerast, og ingen kan kome med t.d rollup for eigen kommune. LEIAREN SI TILRÅDING: Nordfjordrådet inngår avtale med konsulentfirma som bidrar til vidareutvikling av standmateriell, felles presentasjon av Nordfjord som region, oversikt over ledige stillingar i kommunane og representerer Nordfjordregionen på stand. Ordførarane blir invitert til å delta på karrieremessene, men har ei friare rolle til å representere eigen kommune. Side 15

16 Nordfjordrådet skal vere representert med stand på karrieremessene i NORDFJORDRÅDET Rådmannsgruppa har diskutert karrieremessene, og har innspel på at vi også deltek på karrieremesse i Oslo i /16 VEDTAK: Nordfjordrådet inngår avtale med konsulentfirma som bidrar til vidareutvikling av standmateriell, felles presentasjon av Nordfjord som region, oversikt over ledige stillingar i kommunane og representerer Nordfjordregionen på stand. Ordførarane blir invitert til å delta på karrieremessene, men har ei friare rolle til å representere eigen kommune. Nordfjordrådet skal i 2017 vere representert med stand på karrieremessene i Bergen, Trondheim og Oslo. Vedtaket var samrøystes. Side 16

17 NORDFJORDRÅDET SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Nordfjordrådet /16 Avgjerd av: Nordfjordrådet Saksbehandlar: Birte Fossheim Nordfjordrådet budsjett 2016 Ingen vedlegg. Objekt: Arkiv: 026 Arkivsaknr.: 16/159-9 Budsjettframlegg 2016 Nordfjordrådet jobbar med å utforme satsingsområde og prosjekt knytt til desse for 2016 og Budsjettet for 2016 vert difor utforma med dei faste postane og prosjekt som rådet tidligare har forplikta seg til. I tillegg set vi av midlar til ulike prosjekt som satsingsområda for 2016 genererer. For desse prosjekta vil det bli lagt fram eigne kostnadsoversikter for Nordfjordrådet. Prosjekt som blir vidareført i 2015 Prosjekt Programfag til val i Nordfjord Det har i fleire år vore gitt støtte til at elevar i 10. klasse skal få besøke vidaregåande skular i regionen. Nordfjordrådet si støtte går til finansiering av skyss. Det har vore Stein Inge Strøm ved Karriere Sogn og Fjordane som har koordinert arbeidet mot ungdomsskulane i regionen. Avtalen med Karriere Sogn og Fjordane er under revidering, og vi har pr dags dato ingen avtale om kven som koordinerer refusjon av utgifter til hospitering. I budsjettframlegget for 2016 er det likevel sett av kr i støtte til at ungdomskuleelevane i regionen skal få dra på hospitering, så må vi finne ei praktisk ordning for fordeling av midlane. Prosjekt Karrieremesser Nordfjordrådet har delteke på karrieremesser i Trondheim og Bergen. Midlane går til tilskot til Framtidsfylket og Nordfjordrådet sine eigne utgifter til sand på messene. Vi har i framlegget for 2016 auka summen med kr frå i fjor til felles marknadsføringsmateriell for Nordfjordkommunane. Sekretariat Prosjekt Sekretariat og administrative utgifter Posten omhandlar utgifter til sekretærarbeid og div utgifter til reise, møtelokal, servering (utanom dei ordinære møte som kvar kommune arrangerer). Sekretæroppgåva føl vertskommunen til leiaren i rådet. Posten er justert med prisstigning på 3 %, og det er sett av kr for Kommunane sin kontingent i Nordfjordrådet Dei siste åra har kommunane sin kontingent for medlemskap i Nordfjordrådet vore sett til kr 13,- pr innbyggjar. Vi har ikkje gjort framlegg om nokon justeringar på dette, og utgiftene pr kommune for 2016 fordelt på folketalsopplysningar frå SSB (pr 1. jan 2016) blir då: Side 17

18 Kommune Folketal Kontingent Stryn ,- Vågsøy ,- Eid ,- Gloppen ,- Selje ,- Hornindal ,-. Bremanger kommune er ikkje medlem av Nordfjordrådet, men er deltakar i 2 prosjekt utdanningsval og karrieremessene. Bremanger kommune har innbyggjarar noko som tilsvarer ein kontingent på kr ,. om dei var medlem i rådet. I 2015 betalte Bremanger kr ,- for tre prosjekt dei deltok på i regi av Nordfjordrådet. I 2016 er ikkje prosjektet Karriere Nordfjord inne i budsjettet, og vi har difor redusert deira innsats til kr ,-. Dette dekker 1/7 av kostnadene til utdanningsval og karrieremessene. Sum frå kommunane sitt medlemskap og andel for 2016 blir kr ,-. Sekretæren si vurdering: I rekneskapen som vart lagt fram for Nordfjordrådet viser det at vi har kr ,- på disposisjonsfond. Då var ikkje utbetalinga frå fylkeskommunen for 2015 kome med på kr ,-. Dette betyr at vi starter 2016 med kr ,- på disposisjonsfond. I vårt budsjett gjere vi framlegg om å bruke kr ,- av disposisjonsfondet i 2016 til prosjekt som støttar satsingsområda for Nordfjordrådet. Inngåande beholdning på fond pr Utgifter 2016 Sekretariat, reiser og utgifter Div. utgifter møte, kontingentar, servering MVA-kompensasjon Prosjekt utdanningsval Prosjekt karrieremesser Prosjekt nye satsingsområde Sum utgifter Inntekter 2016 Regionale utviklingsmidlar fylkeskommunen Overføring frå kommunane MVA-kompensasjon Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter LEIAREN SI TILRÅDING: Nordfjordrådet godkjenner budsjettet for NORDFJORDRÅDET Side 18

19 På møte i Nordfjordrådet vart det lagt til ei endring i budsjettforslaget som følgje av ein post til merkevareprosessen til Visit Nordfjord som ikkje var kome med. Det nye budsjettforslaget for 2016 er: Inngåande beholdning på fond pr Utgifter 2016 Sekretariar, reiser og utgifter Div utgifter møter, kontingentar, servering MVA kompensasjon Prosjekt utdanningsval Prosjekt karrieremesser Prosjekt profilering Visit Nordfjord Prosjekt nye satsingsområde Sum utgifter Inntekter 2016 Regionale utviklingsmidlar fylkeskommunen Overføring frå kommunane MVA kompensasjon Bruk av driftsfond Sum inntekter /16 VEDTAK: Nordfjordrådet godkjenner budsjettet for Vedtaket var samrøystes. Side 19

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Kommunehuset i Selje Møtetid: Kl. 10:00

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Kommunehuset i Selje Møtetid: Kl. 10:00 NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING Møtedato: 04.04.2016 Møtestad: Kommunehuset i Selje Møtetid: Kl. 10:00 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf. 57 88 38 00. Forfall

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Smia i Hornindal Møtetid: Kl. 09:00

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Smia i Hornindal Møtetid: Kl. 09:00 MØTEINNKALLING Møtedato: 02.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Smia i Hornindal Møtetid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf. 57 88 38 00. Forfall

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK MØTEBOK Møtedato: 01.02.2016 Møtetid: Kl. 10:00 14:30 Møtestad: Gloppen heradshus Saksnr.: 001/16-008/16 Desse medlemmene møtte: Leidulf Gloppestad Kristin Maurstad Alfred Bjørlo Stig Olav Lødemel Stein

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Gloppen hotell Møtetid: Kl. 10:00

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Gloppen hotell Møtetid: Kl. 10:00 MØTEINNKALLING Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Gloppen hotell Møtetid: Kl. 10:00 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf. 57 88 38 00. Forfall kan også meldast

Detaljer

Nordfjordrådet. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Nordfjordrådet Møtestad: Stryn kulturhus. Tingsalen Dato: Tid: Kl. 10:00 15.

Nordfjordrådet. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Nordfjordrådet Møtestad: Stryn kulturhus. Tingsalen Dato: Tid: Kl. 10:00 15. Møteinnkalling Utval: Nordfjordrådet Møtestad: Stryn kulturhus. Tingsalen Dato: 12.05.2017 Tid: Kl. 10:00 15.00 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf. 57

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 10.07.2015 Møtetid: Kl. 11:00 11:45 Møtestad: Telefonmøte Saksnr.: 077/15-080/15 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg

Detaljer

NORDFJORDRÅDET. Sandane 28. september Leidulf Gloppestad leiar

NORDFJORDRÅDET. Sandane 28. september Leidulf Gloppestad leiar NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.10.2016 Møtestad: Stryn Kulturhus Møtetid: Kl. 10:00 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf. 57 88 38 00. Forfall

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 12:00 12:55 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/16-013/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Kristin Sælen Tone

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 16.06.2011 Møtetid: Kl. 15:00 16:00 Møtestad: Gloppen heradshus, formannskapssalen Saksnr.: 009/11-012/11 Desse medlemmene møtte: Hilde Nødset Anne Pia

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus Møtetid: Kl. 10:00-15:00

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus Møtetid: Kl. 10:00-15:00 MØTEINNKALLING Møtedato: 22.08.2016 Møtestad: Eid rådhus Møtetid: Kl. 10:00-15:00 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf. 57 88 38 00. Forfall kan også meldast

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen på rådhuset i Vågsøy, 3 etg Møtetid: Kl. 10:00

NORDFJORDRÅDET MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtestad: Formannskapssalen på rådhuset i Vågsøy, 3 etg Møtetid: Kl. 10:00 MØTEINNKALLING Møtedato: 06.06.2016 Møtestad: Formannskapssalen på rådhuset i Vågsøy, 3 etg Møtetid: Kl. 10:00 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf. 57 88

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK NORDFJORDRÅDET MØTEBOK Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 10:00 14:30 Møtestad: Stryn Kulturhus Saksnr.: 028/16-033/16 Desse medlemmene møtte: Leidulf Gloppestad Kristin Maurstad Alfred Bjørlo Stig Olav

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 09:30 15:45 Møtestad: Nordfjord Hotell - Nordfjordeid Saksnr.: 093/14-094/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK NORDFJORDRÅDET MØTEBOK Møtedato: 06.06.2016 Møtetid: Kl. 10:00 14:00 Møtestad: Formannskapssalen på rådhuset i Vågsøy, 3 etg Saksnr.: 015/16-020/16 Desse medlemmene møtte: Kristin Maurstad Magni Aa Berge

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 18.04.2013 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 004/13-006/13 Desse medlemmene møtte: Ivar Halland Lene Jordanger Majken Gøransson Rygg

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar Hege Lothe

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar Hege Lothe VALSTYRET MØTEBOK Møtedato: 23.05.2016 Møtetid: Kl. 08:30 08:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 003/16-005/16 Desse medlemmene møtte: Magni Aa Berge Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap

Møteinnkalling for Formannskap Vågsøy kommune Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.09.2012 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtetid: Kl. 17:00-18:30 Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i hver gruppe.

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: Kl. 09:00 10:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 019/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal

Detaljer

Nordfjordrådet. Møteinnkalling. Utval: Nordfjordrådet Møtestad: Selje, Åhjemsbuda i Selje sentrum Dato: 13. mars 2017 Tid: Kl.

Nordfjordrådet. Møteinnkalling. Utval: Nordfjordrådet Møtestad: Selje, Åhjemsbuda i Selje sentrum Dato: 13. mars 2017 Tid: Kl. Møteinnkalling Utval: Nordfjordrådet Møtestad: Selje, Åhjemsbuda i Selje sentrum Dato: 13. mars 2017 Tid: Kl. 10-15 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 29.06.2015 Møtetid: Kl. 14:00 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 014/15-016/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Anita Lothe Bjørg Skarstad Kåre Risholm Frå

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 25.08.2014 Møtetid: Kl. 10.00 14.00 Møtestad: Stryn Kulturhus Saksnr.: 11/14 12/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. Møtte Parti Anders

Detaljer

Nordfjordrådet. Møteinnkalling

Nordfjordrådet. Møteinnkalling Nordfjordrådet Møtedato: 08.06.2015 Møtestad: Mona Veskt, Sandane Møtetid: Kl. 10:00 Møteinnkalling Sakliste Sak nr. Saktittel 007/15 Referatsaker 008/15 Nordfjordrådet forprosjekt Regionalt friluftsråd

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.12.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:40 Møtestad: På Søreide Saksnr.: 019/16-024/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Tone-Kristin Morken

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal ELDRERÅDET MØTEBOK Møtedato: 10.11.2014 Møtetid: Kl. 13:00 13:50 Møtestad: Gloppen heradhus Saksnr.: 018/14-020/14 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 12:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 007/14-009/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke VALSTYRET MØTEBOK Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: Kl. 12:00 12:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 004/15-006/15 Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Parti Sp Sp SD Krf Forfall/møtte

Detaljer

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis?

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis? Regional planstrategi 2016 2020 Kva, kvifor og korleis? Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Regional planstrategi -regionale aktørar Program Kl. 09. 00 Velkommen v/fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.09.2015 Møtetid: Kl. 09:00 11:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 025/15-028/15 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Leidulf Gloppestad Kari-Ann

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, kommunestyresalen Saksnr.: 017/15-021/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.04.2016 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/16-006/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK NORDFJORDRÅDET MØTEBOK Møtedato: 02.12.2016 Møtetid: Kl. 09:00 14:00 Møtestad: Kommunehuset Smia i Hornindal Saksnr.: 034/16-039/16 Desse medlemmene møtte: Leidulf Gloppestad Kristin Maurstad Alfred Bjørlo

Detaljer

Nordfjordrådet. Møteinnkalling. Merk oppstart av møte er 09.30! Sakliste

Nordfjordrådet. Møteinnkalling. Merk oppstart av møte er 09.30! Sakliste Møteinnkalling Utval: Nordfjordrådet Møtestad: På Eid, Operahuset - møterom Hertugen Dato: 04.09.2017 Tid: Kl. 09:30 Eventuelle forfall til møtet skal meldast til sekretariatet i Gloppen kommune på tlf.

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl.

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. Innkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: 15.12.2016 Tid: Kl. 13:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf. 57858500 eller

Detaljer

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK

NORDFJORDRÅDET MØTEBOK NORDFJORDRÅDET MØTEBOK Møtedato: 30.01.2017 Møtetid: Kl. 10:00 15:30 Møtestad: Gloppen hotell Saksnr.: 001/17-003/17 Desse medlemmene møtte: Leidulf Gloppestad Kristin Maurstad til kl 15:00 Alfred Bjørlo

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK Møtedato: 24.11.2016 Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 Gloppen kommune 21. november 2016 Bernt Reed utvalsleiar Per Arne Strand Oppvekstsjef

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 021/15 Kommunestyret 02.02.2015 009/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Strategi- og handlingsplan NORDFJORDRÅDET JAKTA PÅ NY ENERGI FØRER DEG TIL NORDFJORD. Stryn kommune. Gloppen kommune.

Strategi- og handlingsplan NORDFJORDRÅDET JAKTA PÅ NY ENERGI FØRER DEG TIL NORDFJORD. Stryn kommune. Gloppen kommune. JAKTA PÅ NY ENERGI FØRER DEG TIL NORDFJORD NORDFJORDRÅDET Strategi- og handlingsplan Selje kommune Vågsøy kommune Eid Kommune Hornindal kommune Gloppen kommune Stryn kommune Strategi- og handlingsplan

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.03.2015 Møtetid: Kl. 14:00 15.30 Møtestad: Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 22.09.2016 Møtetid: Kl. 08:15 09:10 Møtestad: Trivselshagen, videokonferanserommet Saksnr.: 014/16-018/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 04.02.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/16-007/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Tone Morken Kristin Sælen Kåre

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Regional planstrategi Sogn Regionråd Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff

Regional planstrategi Sogn Regionråd Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Regional planstrategi 2016 2020 Sogn Regionråd 10.02.16 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Kva vil eg seie noko om? Kort om rammene for Regional planstrategi Utfordringsbilete og kunnskapsgrunnlaget

Detaljer

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 12.12.2011 Møtetid: Kl. 10:00 15.00 Møtestad: Gloppen Hotell, Gloppen Saksnr.: 030/11 037/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Karl Vidar Førde,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 13.06.2016 073/16 Kommunestyret 17.06.2016 058/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 14.07.2015 Møtetid: Kl. 10:00 10:30 Møtestad: Badstuplassen Saksnr.: 126/15-129/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Sigurd Reksnes

Detaljer

Nordfjordrådet. Møtebok. Utval Nordfjordrådet Møtestad I Selje, Åhjemsbuda Dato Tid Kl. 10:00-15:00. Følgjande varamedlem møtte

Nordfjordrådet. Møtebok. Utval Nordfjordrådet Møtestad I Selje, Åhjemsbuda Dato Tid Kl. 10:00-15:00. Følgjande varamedlem møtte Nordfjordrådet Møtebok Utval Nordfjordrådet Møtestad I Selje, Åhjemsbuda Dato 13.03.2017 Tid Kl. 10:00-15:00 Følgjande medlemar møtte Alfred Bjørlo Kristin Maurstad Stein Robert Osdal Stig Olav Lødemel

Detaljer

SAMARBEIDSFORUM I SUNNFJORD. Årsrapport Jølster Naustdal Flora - Gaular Førde

SAMARBEIDSFORUM I SUNNFJORD. Årsrapport Jølster Naustdal Flora - Gaular Førde SAMARBEIDSFORUM I SUNNFJORD Årsrapport 2015 Jølster Naustdal Flora - Gaular Førde 1. Innleiing Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) er eit interkommunalt samarbeidsorgan for kommunane Flora, Naustdal, Gaular,

Detaljer

EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 21.04.2016 Møtetid: Kl. 11:00 Møtestad: Eid Elektro Saksnr.: 001/16-007/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ragnar Andenæs Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde

Desse medlemmene møtte: Ragnar Andenæs Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde OPPVEKSTUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 21.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 10:30 Møtestad: Nordstranda skule Saksnr.: 001/14-004/14 Desse medlemmene møtte: Per Jarle Myklebust Ragnar Andenæs Kari Jordanger

Detaljer

EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 07.04.2016 Møtetid: Kl. 10:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/16-002/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: Tid: A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: Tid: A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 25.10.2013 Tid: 0930-1400 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 13.06.2013 052/13 Kommunestyre 20.06.2013 063/13 Endeleg vedtak i: Kommunestyre Arkivsaknr.: 11/1827 Saksansvarleg:

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Brynhild Lund Notøy. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Brynhild Lund Notøy. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Kommunehuset Smia, Kommunehuset Smia, Grodås Dato: 20.04.2017 Tid: 14:00 Faste medlemer

Detaljer

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Informasjon frå SEKOM-sekretariat 2014 Hovudpunkt Dato: 31.07.2014 Vår referanse: 14/179 Arkiv: FE-060 Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Saksnr.: 036/08-048/08. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel

Saksnr.: 036/08-048/08. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel Møtedato: 24.11.2008 Møtetid: Kl. 1015-1430 Møtestad: Svelgen Saksnr.: 036/08-048/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel Anne

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd Møtestad: Gamlekantina Møtedato: 22.04.2016 Tid: 08:30-10:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/25 Ungdomsmedverknad i kommunereforma

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Møtebok. Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen, Svein Hansen. Følgjande medlemmer møtte ikkje

Møtebok. Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen, Svein Hansen. Følgjande medlemmer møtte ikkje SELJE KOMMUNE Eldrerådet Møtebok Møtedato: 12.03.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Kommunehuset 2. etg. Saksnr.: 003/12-008/12 Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim,

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 23.10.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsråd

Møteinnkalling for Ungdomsråd Møteinnkalling for Ungdomsråd Møtedato: 16.10.2013 Møtestad: Einevarden 3. etg Møtetid: Kl. 14:15-15:45 Innkallinga vert send medlemmene og dei første varamedlemer i kvar gruppe. Varamedlemer skal ikkje

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 28.04.2016 Møtetid: Kl. 09:00 13:40 Møtestad: Nordfjord Hotell på Nordfjordeid Saksnr.: 046/16-047/16 Desse medlemmene møtte: Magni Aa Berge Bernt Reed Svein-Ottar

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. 13:00-14:00

Selje kommune. Møtebok. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. 13:00-14:00 Selje kommune Møtebok Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: 15.12.2016 Tid: Kl. 13:00-14:00 Følgjande medlem møtte Åge Lundebrekke Marita Aarvik Geir Årvik Stein Robert Osdal Gunn Sande

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Midtvegsrapport for kommunereforma Vanylven kommune sitt arbeid med. Tilråding:

VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Midtvegsrapport for kommunereforma Vanylven kommune sitt arbeid med. Tilråding: VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksnr: Arkiv: 2012/571 002 Avd/Saksansv: RÅD/ANNLIA Utvalsaksnr Utval Formannskapet Kommunestyret Møtedato Midtvegsrapport for kommunereforma 2015 - Vanylven kommune sitt

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

Møtebok Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne MØTE B OK. Organ Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Møtebok Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne MØTE B OK. Organ Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne MØTE B OK Organ Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad Stryn vidaregåande skule Møtedato 15.09.2016 Kl. 10:00 14:30 Faste medlemer til stades: Erlend Haugen Herstad, Odd A tle Stegegjerdet,

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesrådet for eldre. Storehagen Atrium, Førde. Møtedato Kl. 10:00 15:00

MØTEBOK. Fylkesrådet for eldre. Storehagen Atrium, Førde. Møtedato Kl. 10:00 15:00 MØTEBOK Organ Møtestad Fylkesrådet for eldre Storehagen Atrium, Førde Møtedato 07.02.2017 Kl. 10:00 15:00 Faste medlemer til stades: Harald Ekroll, Aud Karin Netland, Anna Sofia Skaar, Henrik Oppen Forfall

Detaljer

STORDAL KOMMUNE. Møtebok For Stordal frivilligsentral

STORDAL KOMMUNE. Møtebok For Stordal frivilligsentral Møtebok For Stordal frivilligsentral Møtedato: 28.06.2011 Møtetid: Kl. 18:15 19:00 Møtestad: Kommunestyresalen Handsama saker: 002/11-007/11 Faste medlemar: Jonas Falch, Åge Maridal, Torill Sandvik, Bente

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.09.2016 Møtetid: Kl. 14:30 15:20 Møtestad: Trivselshagen - videokonferanserommet Desse medlemmene møtte: Bjarte Gangeskar Magni Aa Berge Per

Detaljer

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 12.01.2009 Møtetid: Kl. 10:00 Møtestad: Hornindal kommune, Smia Saksnr.: 001/09-005/09 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Anders

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Ungdomsråd. Møtested: Formannskapssalen 3. etg Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:15-15:45

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Ungdomsråd. Møtested: Formannskapssalen 3. etg Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:15-15:45 Møteprotokoll Ungdomsråd Møtested: Formannskapssalen 3. etg Rådhuset Møtedato: 23.09.2014 Tidspunkt: 14:15-15:45 Til behandling: Saksliste nr. 008/14-012/14 Aurora Brekke Bergh Andrea Lyng Rikke Runderheim

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Bjerkvik Medlem KRF Anders Egil Straume Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Bjerkvik Medlem KRF Anders Egil Straume Medlem KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 28.06.2016 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune Møtebok

Kontrollutvalet i Sogndal kommune Møtebok Kontrollutvalet i Sogndal kommune Møtebok Møtedato: 12.10.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14.30 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 13/15 16/15 Følgjande medlemmar møtte Claus Kvamme Bjørn Skjeldestad Reidun Fimreite

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sogn Jord- og Hagebruksskule Møtedato: Tid: kl A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sogn Jord- og Hagebruksskule Møtedato: Tid: kl A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sogn Jord- og Hagebruksskule Møtedato: 06.12.2013 Tid: kl 0930-1400 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad,

Detaljer

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT

NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT NORDFJORDRÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 10.12.2012 Møtetid: Kl. 10:00 14.00 Møtestad: Kommunehuset, Selje Saksnr.: 022/12 25/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Anders

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.06.2014 Møtetid: Kl. 08:30 09:10 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 005/14-008/14 Desse medlemmene møtte: Gunnvor Sunde Jeffrey Thomas Anniken Rygg

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 23.10.2015 Møtetid: Kl. 08:30 09:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 015/15-019/15 Desse medlemmene møtte: Bjarte Gangeskar Magni Aa Berge Per Rune

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:15-14:00. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: Tid: 09:15-14:00. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: 19.06.2015 Tid: 09:15-14:00 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal, ordførar

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 18.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 10:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 016/14-018/14 Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Anniken Rygg Ragnar Eimhjellen

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer