Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg2 transport og logistikk og læreplan for Vg3/opplæring i bedrift for yrkessjåfør.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg2 transport og logistikk og læreplan for Vg3/opplæring i bedrift for yrkessjåfør."

Transkript

1 Vår saksbehandler: Unni Teien Epost: Tlf: / Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2012/6853 Deres referanse: Høringsbrev om endringer i læreplan for Vg2 transport og logistikk og læreplan for Vg3/opplæring i bedrift for yrkessjåfør. 1. Innledning Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i læreplanen for Vg2 transport og logistikk og læreplan for Vg3/opplæring i bedrift for yrkessjåfør på høring. Vi foreslår følgende endringer i læreplan for Vg2 transport og logistikk: Endret formulering i grunnleggende ferdigheter Presisering av enkelte kompetansemål. Vi foreslår følgende endringer i læreplan for Vg3/opplæring i bedrift for yrkessjåfør: Enkelte endringer i formålet med faget Presisering av enkelte kompetansemål Nytt kompetansemål Høringsfristen er 23. mai Vi ber dere sende høringsuttalelsene elektronisk til eller pr brev til Utdanningsdirektoratet, PB 9359 Grønland, 0135 OSLO. Våre høringer er åpne for alle, og alle som ønsker det, kan sende inn en uttalelse.

2 2. Bakgrunn Bakgrunnen for forslag til endringer i læreplanene er en anbefaling fra Faglig råd for service og samferdsel. Det er signalisert fra sektoren at enkelte kompetansemål i læreplanen for Vg2 transport og logistikk har for høyt nivå i forhold til elevgruppen på Vg2. I læreplanen for yrkessjåførfaget Vg3/opplæring i bedrift anbefalte det faglige rådet å begrense kompetansen til EU-områdets bilaterale avtaler, og fjerne referansen til generelle internasjonale avtaler. Videre anbefalte det faglige rådet å fjerne kravet til tilhenger som står i kompetansemålene i programfaget transport i læreplanen for yrkessjåførfaget Vg3/opplæring i bedrift. Dette kan bidra til en mer ensartet tolkning (eller lik forståelse) av læreplanene for Vg3 yrkessjåførfaget samtidig som opplæringen i større grad kan tilpasses lokale behov. Det vil også bedre mulighetene for å ta fagprøve som praksiskandidat innenfor tungtransport og persontransport. 3. Direktoratets vurderinger og forslag til endringer Forslag til endringer i læreplanen for Vg2 transport og logistikk: Kvalitetssikringsarbeid og økonomi er foreslått tatt ut som eksemplifisering av grunnleggende ferdigheter i læreplanen. Begrunnelsen er at formuleringen stiller for store kompetansekrav til en yrkessjåfør på videregående nivå. Det er foreslått å erstatte kompetansemålet: «utføre arbeid i henhold til de krav internkontrollforskriften stiller til transport og logistikk» med «utføre arbeid i samsvar med internkontrollforskriften.» Denne generelle formuleringen er mer hensiktsmessig i forhold til lokale behov. Forslag til endringer i læreplanen for Vg3 yrkessjåførfaget: I formålet for faget foreslår vi å erstatte internasjonalt regelverk for kjøreopplæring med europeisk regelverk 1. Likeledes foreslår vi dette erstattet i et av kompetansemålene i programfaget planlegging og 1 EU-områdets bilaterale avtaler.

3 drift. Denne avgrensningen er mer i tråd med kompetansekravet som kan stilles på videregående nivå. I hovedområdet planlegging og drift foreslår vi å endre ordlyden «til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet» med «manualer og gjeldende regelverk», da dette er mer i tråd med praksis i ulike bedrifter. Forslag til nytt kompetansemål er: «Planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og brukermanualer. I hovedområdet transport foreslår vi et nytt kompetansemål om å redegjøre for transport av farlig gods. Begrepet gjøre rede for er valgt for ikke å begrense lokale valg av innhold og arbeidsmåte. Bedrifter som har sin virksomhet knyttet til farlig gods, kan bruke dette kompetansemålet til å kvalifisere sine lærlinger opp mot ADRkompetansebevis. Det er ikke ønskelig med en generell formulering i læreplanen som krever en spesiell sertifisering som skal gjelde for alle virksomheter, jf. krav om lokalt handlingsrom i Kunnskapsløftet. Forslag til nytt kompetansemål er: «gjøre rede for regelverket som gjelder for transport av farlig gods.» I hovedområdet transport foreslår vi å fjerne kravet til tilhenger i kompetansemålene. Forslag til nye kompetansemål er: «gjennomføre og dokumentere teoretisk opplæring for tyngre kjøretøy, i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens produksjon» «gjennomføre og dokumentere transportoppdrag med tyngre kjøretøy, uten unødvendige miljøbelastninger i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens produksjon» Krav om tilhenger i dagens læreplan går på bekostning av kravet om lokalt handlingsrom i tråd med Kunnskapsløftet. Mange fylkeskommuner tolket kravet dithen at alle lærlinger innen både godstransport og persontransport måtte få opplæring i samsvar med CE/DE-førerkort. En endring av kompetansemålene bidrar til at bedriftens produksjon gir retning for hvilken opplæring som kreves. Vegdirektoratets modeller for førerkortopplæring er et godt hjelpemiddel som gjør at lærebedrifter kan tilpasse sin opplæring etter lokale og bransjespesifikke behov. Dette

4 gjelder også for alle bedrifter enten de bruker landslinjetilbudet eller andre tilbydere. Kunnskapsdepartementet endret landslinjetilbudet for yrkessjåførfaget fra 10 ukers kurs til 19 ukers kurs for lærlinger innen faget. Bakgrunnen for dette var blant annet nye krav til opplæringen, jf. forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører. Videre senket Samferdselsdepartementet aldersgrensen for lærlinger innen klasse D, DE, D1 og D1E til 18 år, jf. yrkessjåførforskriften 8. Forskriftsendringen gjorde det mulig å sette i gang forsøk med opplæring i persontransport fra 18 år, under forutsetning av en utvidelse av landslinjetilbudet fra 10 til 19 uker. Utdanningsdirektoratet mener de foreslåtte endringene i læreplanene som åpner for et lokalt handlingsrom, samtidig som minstekravene til opplæring og sertifisering er tydeligere i Vegdirektoratets styringsdokumenter, vil bidra til et mer bærekraftig opplæringstilbud for yrkessjåfører. Vi ber om høringsinstansenes syn på endringsforslagene. Vedlegg: 1. Forslag til revidert læreplan for Vg2 transport og logistikk 2. Forslag til revidert læreplan for yrkessjåførfaget Vg3/opplæring i bedrift. Vennlig hilsen Eli-Karin Flagtvedt avdelingsdirektør Unni Teien Rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent

5 PROGRAMOMRÅDE FOR TRANSPORT OG LOGISTIKK LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG VG2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) 3-4 første ledd. Gjelder fra. Formål Programfagene i transport og logistikk skal bidra til å utvikle kompetanse innen logistikk, planlegging og transport av varer og personer. Programområdet representerer et bredt spekter av yrker som sammen skal bidra til en bærekraftig og sikker gods- og persontransport. Programfagene skal legge grunnlaget for miljøvennlige og effektive transport- og logistikktjenester, som virker i samsvar med gjeldende nasjonalt og europeisk regelverk. Opplæringen skal utvikle den enkeltes kunnskap om betydningen av forskjellige transportmidler, interne og eksterne rammebetingelser, og de bestemmelser nasjonale og europeiske myndigheter har fastsatt. Opplæringen skal legge grunnlaget for teoretisk kunnskap og bidra til å utvikle den enkeltes praktiske kjøreferdigheter for førerkort klasse B. Sentralt i opplæringen er også håndtering og transport av varer med truck. Opplæringen skal bidra til å sikre skadesteder, og å utføre livreddende førstehjelp. Opplæringen skal bidra til å begrense de miljøbelastninger transport- og logistikknæringene kan medføre. Forståelse for verdikjeden fra produsent og fram til behandlingen av gjenvinnbare sluttprodukter skal stå sentralt i opplæringen. Utvikling av kompetanse til å bruke transportteknisk utstyr og hjelpemidler, sikker og miljøvennlig håndtering av ulike typer varer, betjening av kunder og passasjerer og bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi inngår i opplæringen. Samarbeid, selvstendig arbeid og praktisk bruk av kunnskap i profesjonell yrkesutøvelse skal vektlegges. Opplæringen skal gi kjennskap til etableringen av egen virksomhet. Struktur Programområdet for transport og logistikk består av to programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

6 Oversikt over programfagene: Årstrinn Programfag Vg2 Bransjeteknikk Transport og logistikk Beskrivelse av programfagene Bransjeteknikk Bransjeteknikk omfatter krav som stilles til å bruke utstyr og transportmidler i transport- og logistikknæringen. Livreddende førstehjelp og opptreden på skadesteder inngår i programfaget. Helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges i opplæringen. Transport og logistikk Transport og logistikk omfatter næringens rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling. I faget inngår nasjonale og internasjonale forskrifter og lover som omhandler næringen. Persontransport og transport av varer fra innkjøp og fram til forbruker, og videre til gjenvinning, står sentralt. Programfaget omhandler oppbygging av transportsystemer, prosedyrer for sikker og god håndtering av gods og passasjerer, flyten gjennom gods- og personterminaler og prosedyrer for frakt av gods og personer over landegrenser. Bruk av dokumenter og informasjonssystemer, ekspedisjonsarbeid, lagerhold, interntransport, emballering og oppbygging av forsendelser inngår i programfaget. Timetall Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter. Vg2 Bransjeteknikk 140 årstimer Transport og logistikk 337 årstimer Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I transport og logistikk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i transport og logistikk innebærer å kommunisere med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere for å levere sikre og effektive tjenester. Å kunne uttrykke seg skriftlig i transport og logistikk innebærer å utforme rapporter, svare på henvendelser, utarbeide skriftlige planer og dokumentere arbeidsprosesser som ledd i virksomhetens kvalitetssikringsarbeid.

7 Å kunne lese i transport og logistikk innebærer å samle inn og forstå informasjon som grunnlag for god kommunikasjon, og å kunne orientere seg i faglitteratur som grunnlag for problemløsning. Å kunne regne i transport og logistikk innebærer å forstå tallstørrelser i tilknytning til å beregne mål og vekt, foreta fraktberegning og utarbeide enkle kalkyler for å vurdere transportoppdrag, og å kunne beregne transporttid og avstander. Å kunne bruke digitale verktøy i transport og logistikk innebærer å bruke informasjonsteknologi tilpasset bransjens behov for å effektivisere informasjons- og arbeidsprosesser. Kompetansemål Etter Vg2 Bransjeteknikk Mål for opplæringen er at elevene skal kunne utføre livreddende førstehjelp, sikre skadestedet ved ulykker og slukke mindre branntilløp håndtere og transportere varer med truck etter gjeldende forskrifter bruke og vedlikeholde vanlige tekniske hjelpemidler ved transport og logistikkoppdrag gjøre rede for regelverket som gjelder for transport av farlig gods dokumentere gjennomført opplæring i obligatorisk sikkerhetskurs på bane og vei, og obligatoriske veiledningstimer for førerkort klasse B etter gjeldende bestemmelser Transport og logistikk Mål for opplæringen er at elevene skal kunne ha kjennskap til norsk samferdselspolitikk - utviklingstrekk og rolle gjøre rede for de kvalitetskrav næringen arbeider etter når det gjelder ansatte og andre bedrifter yte service og kundebehandling ved å kartlegge kundens behov og ønsker, og betjene kunder før og under transportoppdrag utføre arbeid i samsvar med internkontrollforskriften. bruke transportfaglige begreper ved nasjonale og internasjonale transportoppdrag planlegge og gjennomføre transportoppdrag etter gjeldende lovverk og avslutte oppdraget med nødvendig dokumentasjon gjøre rede for hvordan trafikksikkerheten ivaretas ved gjennomføringen av transportoppdrag gjøre enkle økonomiske beregninger for kostnader ved et transportoppdrag

8 vurdere hvilke faktorer som har betydning for prisfastsettelsen av transportoppdrag gjøre rede for de mest sentrale forsikringsordningene for gods- og persontransport og for personell og utstyr gjøre rede for vareflyten gjennom virksomheten og fram til sluttbrukerne emballere og merke varer, og klargjøre varer for forsendelse bruke ulike teknikker for sikker lasting og lossing av transportenheter sikre last etter gjeldende forskrifter håndtere gods og betjene personer på en terminal forklare bruksområder for påbygg på lastebiler og busser bruke og utnytte manuelt og digitalt arbeidsutstyr innen faget gjøre rede for hvordan persontransportsystemer er bygd opp lokalt, regionalt og nasjonalt bruke tekniske og servicerelaterte hjelpemidler ved persontransport gjøre rede for prosedyrer ved transport av varer og personer over landegrenser bruke manuelle og elektroniske betalingssystemer innen gods- og persontransport forklare hvordan transporttilbudet innen gjenvinning er bygd opp, og hvilke produkter som gjenvinnes Vurdering Vg2 Transport og logistikk Bestemmelser for sluttvurdering: Standpunktvurdering Programfag Bransjeteknikk Transport og logistikk Eksamen for elever Programfag Bransjeteknikk Transport og logistikk Ordning Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene. Ordning Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen for privatister

9 Programfag Bransjeteknikk Transport og logistikk Ordning Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig, praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Gjennomført obligatorisk sikkerhetskurs på bane og vei og obligatoriske veiledningstimer for førerkort klasse B inngår ikke i standpunkt- og eksamensvurderingen, men skal dokumenteres særskilt i samsvar med gjeldende bestemmelser. De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven kapittel 3.

10 LÆREPLAN I YRKESSJÅFØRFAGET VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) 3-4 første ledd. Gjelder fra. Formål Yrkessjåførfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen transport av personer og varer. Faget skal bidra til yrkeskompetanse som omfatter effektive, sikre, miljøvennlige og lønnsomme transporttjenester. Videre skal faget bidra til å utvikle yrkessjåfører som kan håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold. Opplæringen skal fremme kompetanse på transportmidler og utstyr som benyttes i bransjen. Videre skal opplæringen fremme kunnskap om interne og eksterne rammebetingelser, om nasjonalt og internasjonalt regelverk knyttet til transportbransjen og om faktorer som kan påvirke lønnsomheten i et transportoppdrag. Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse på enkelt vedlikehold og sikker bruk av teknisk utstyr og hjelpemidler. Videre skal opplæringen vektlegge sikker, forsvarlig, hensynsfull og økonomisk håndtering av transportmidler uten unødvendige miljøbelastninger. Opplæringen skal fremme den enkeltes ferdigheter i å bruke digitale og elektroniske hjelpemidler. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens teoretiske og praktiske kompetanse i samsvar med nasjonale og europeiske regelverk for kjøreopplæring. Opplæringen skal bidra til å utvikle kunnskap om det å drive egen transportvirksomhet. Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen gjennom praktiske arbeidsoppgaver kan utvikle kompetanse til å møte bransjens krav til kvalitet service og profesjonell kundebehandling. Opplæringen skal legge til rette for selvstendig arbeid ved planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av transportoppdrag i tråd med gjeldende regelverk Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er yrkessjåfør. Struktur Yrkessjåførfaget består av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

11 Oversikt over hovedområdene: Årstrinn Vg3 / opplæring i bedrift Hovedområder Planlegging og drift Transport Beskrivelse av hovedområdene Planlegging og drift Hovedområdet omfatter organiseringen av en transportbedrift. Videre inngår planlegging av transporttjenester i samsvar med bestilling og bedriftens krav til lønnsomhet. Hovedområdet omfatter samhandling internt i bedriften, og med kunder og eksterne samarbeidspartnere. I hovedområdet inngår gjeldende regelverk knyttet til sikre og miljøvennlige transporttjenester. Transport Hovedområdet omfatter sikker og effektiv lasting, lossing og transport av personer og varer i samsvar med gjeldende regelverk. Hovedområdet omfatter også kundebehandling og miljøvennlig behandling av gods. Hovedområdet omfatter valg og forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler som kan forebygge skade på personer, gods og miljø. Det inngår enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler knyttet til transportoppdrag. Hovedområdet omfatter bruk av manuelt og elektronisk verktøy til å behandle transportdokumenter, kommunikasjon og effektiv utføring av transportoppdrag. Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I yrkessjåførfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i yrkessjåførfaget innebærer å formidle informasjon til og kommunisere med kunder og kollegaer som grunnlag for gjennomføringen av arbeidsprosesser, kundebehandling og service. Å kunne uttrykke seg skriftlig i yrkessjåførfaget innebærer å utforme rapporter, utarbeide skriftlige planer og dokumentere aktuelle arbeidsprosesser.

12 Å kunne lese i yrkessjåførfaget innebærer å samle inn og forstå informasjon som grunnlag for kommunikasjon med kollegaer og kunder. Videre betyr det å kunne orientere seg i faglitteratur. Å kunne regne i yrkessjåførfaget innebærer å bruke og forstå tall som inngår i et transportoppdrag. Videre betyr det å beregne framføringstid, mål og vekt. Å kunne bruke digitale verktøy i yrkessjåførfaget innebærer å bruke IKTverktøy i bransjens arbeidsprosesser. Videre betyr det å kommunisere digitalt internt i virksomheten og med kunder. Kompetansemål Etter Vg3 Planlegging og drift Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne planlegge transportoppdrag i samsvar med bestilling, bedriftens rutiner og krav til sikker, miljøvennlig, effektiv og lønnsom drift planlegge transportoppdrag med tyngre kjøretøy i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens produksjon gjøre rede for oppbygging og organisering av en transportbedrift gjøre rede for hvordan interne og eksterne rammebetingelser påvirker effektivitet, sikkerhet, miljø og lønnsomhet gjøre rede for yrkessjåførens rolle fra produksjon til gjenvinning planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og brukermanualer forstå aktuelle nasjonale og europeiske transportdokumenter bruke bedriftens betalingssystemer arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i yrkessjåførfaget Transport Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne gjennomføre og dokumentere teoretisk opplæring for tyngre kjøretøy i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens produksjon gjennomføre og dokumentere transportoppdrag med tyngre kjøretøy uten unødvendige miljøbelastninger i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens produksjon opptre forsvarlig og hensynsfullt i trafikken under transportoppdrag med skiftende vei- og føreforhold gjennomføre transportoppdrag i samsvar med de kravene som bransjen og bedriften stiller utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens krav

13 benytte digitale og elektroniske hjelpemidler i kommunikasjon med kunde og transportør utføre effektiv og sikker lasting og lossing av gods i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens kvalitetskrav gjøre rede for regelverket som gjelder for transport av farlig gods. velge utstyr og metode som skal sikre last og personer i kjøretøy i samsvar med gjeldende regelverk bruke kjøretøyets tekniske utstyr og hjelpemidler i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og brukermanualer. gjøre rede for kjøretøyets konstruksjon og virkemåte utføre enkelt vedlikehold og klargjøring av kjøretøy, utstyr og hjelpemidler knyttet til transportoppdrag følge bedriftens rutiner ved driftsstans, sykdom, ulykker og andre uønskede hendelser utføre arbeidsoppgaver på en helsemessig forsvarlig måte beskrive næringens krav til ansatte og bedrifter og hvilke etiske normer næringen arbeider etter Vurdering Vg3 yrkessjåførfaget Bestemmelser for sluttvurdering: Fagprøve Hovedområder Planlegging og drift Transport Ordning Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på tre virkedager. I tillegg til fagprøven må kandidaten avlegge en prøve i samsvar med 16 i yrkessjåførforskriften (FOR nr. 362). De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven kapittel 3.

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - gartnernæring

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - gartnernæring Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - gartnernæring Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring med to år

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert <Angi navn> 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder av studier innen grønne design- og miljøfag våren 2012.

Detaljer

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 06. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring

Detaljer

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen 1 1. Forord 2. Om praksis i apotekteknikerutdanningen 3. Om å lære praksis 4. Hvem har ansvar for hva? Skolens ansvar (herunder forberedelse til apotekpraksis)

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Læreplan i togelektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i togelektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i togelektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. januar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - landbruksfag

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - landbruksfag Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - landbruksfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring med to år

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Læreplan i servitørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i servitørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i servitørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven Vår saksbehandler: Matilda Burman Direkte tlf: 23 30 14 16 E-post: matilda.burman@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 29.05.2009 Deres dato: 07.04.2008 Vår referanse: 2008/1203 Deres referanse: 200604186

Detaljer

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL www.aof-haugaland.no Ta kontakt med en av oss i administrasjonen: Sigmund Fosse Daglig leder sigmund.fosse@aof.no Tlf.: 52 70 90 06 Mob.: 901 66 730 Besøksadresse: DreierGaarden,

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Yrkessjåførdirektivet

Yrkessjåførdirektivet Høring om nærmere gjennomføring av Yrkessjåførdirektivet RAPPORT Veg- og trafikkavdelingen Del C Forslag til læreplan Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Oktober 2007 Forord Vegdirektoratet sender

Detaljer

LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT

LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT Formål med felles programfag Føttenes betydning for mobilitet og funksjonsevne er en forutsetning for at et menneske kan bevege seg omkring ved egen hjelp, og gi frihet

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Programområde for elenergi - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for elenergi - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for elenergi - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Opplæringsbok. IKT Servicefag

Opplæringsbok. IKT Servicefag Opplæringsbok IKT Servicefag For lærlinger tilknyttet Nord-Trøndelag fylkeskommunes virksomheter Versjon 2008-1 Innholdsfortegnelse Om opplæringsboka... 3 Informasjon... 4 Kontaktopplysninger... 4 Informasjon

Detaljer