Veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak"

Transkript

1 Veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak 1

2 Viktige telefonnummer: Brann 110 Medisinsk nødtelefon 113 Giftinformasjonssentralen Politi 112 Norsas

3 Forord Hensikten med denne veilederen er å gi alle som arbeider ved avfallsmottak grunnleggende informasjon om farlig avfall. Her finner du kortfattet informasjon om farlige egenskaper og forholdsregler for de vanligste typene farlig avfall. Størrelsen er tilpasset brystlommen på den måten kan du alltid ha den tilgjengelig. Innholdsfortegnelse Symboler for farlig avfall... 6 Avfallsstoffnummer... 7 Faresymboler... 8 Sikkerhet... 9 Viktig å vite om farlig avfall Hvordan tas avfallet hånd om? Asbest, eternitt Blybatterier Batterier, knappceller Batterier, oppladbare Lommelyktbatterier Brannslokningsapparater

4 Bromerte flammehemmere Drivstoffrester Eksplosiver og ammunisjon Etsende stoffer, syrer og baser Fotokjemikalier Gassflasker Halon, KFK Herdere, isocyanater, reaktive stoffer Impregnert treverk Isolerglassruter med PCB Lakk Lim PCB-holdige kondensatorer fra lysarmaturer Lysstoffrør Løsemidler Maling Oljefiltre Plantevernmidler Rengjøringsmidler Sparepærer Spillolje Spraybokser Farlig gods Faresedler for farlig gods Krav til kompetanse

5 Egne notater 5

6 Symboler for farlig avfall Norsas m.fl. har utarbeidet avfallssymboler for ulike typer avfall som kan brukes til å merke opp avfallsbeholdere. Noen eksempler er gitt på denne siden. 6

7 Avfallsstoffnummerne Nr Betegnelse Nr Betegnelse 7011 Spillolje, ref.berettiget 7097 Uorg. løsn. og bad 7012 Spillolje, ikke ref.berettiget 7098 CCA-impregnert trevirke 7021 Olje- og fettavfall 7100 Cyanidholdig avfall 7022 Oljeforurenset masse 7111 Bekjempningsm. uten Hg 7023 Drivstoff og fyringsolje 7112 Bekjempningsm. med Hg 7024 Oljefiltre 7121 Polymeris. stoff, isocyanater 7030 Oljeemulsjoner, sloppv Sterkt reaktivt stoff 7041 Org. løsem. m/ halogen 7123 Herdere, Org. peroksider 7042 Org. løsem. u/ halog Syrer, uorg "TRI" Ref.berettiget 7132 Baser, uorg Maling, lim, lakk, m/løsem Rengjøringsmidler 7052 Maling, lim, lakk, 2-komp Surt org. avfall 7053 Maling, lim, lakk, vannbas Basisk org. avfall 7055 Spraybokser 7141 Oljebasert boreslam og kaks 7081 Kvikksølvholdig avfall 7151 Org. avfall med halogen 7082 Kvikksølvholdige batterier 7152 Org. avfall uten halogen 7083 Kadmiumholdig avfall 7154 Kreosotimpregnert trevirke 7084 Kadmiumholdige batterier 7155 Bromerte flammehemmere 7085 Amalgam 7165 Prosessvann, vaskevann 7086 Lysstoffrør 7210 PCB og PCT-holdig avfall 7091 Uorg. salter/fast stoff 7211 PCB-holdige isolerglassruter 7092 Blyakkumulatorer 7220 Fotokjemikalier 7093 Småbatterier 7230 Halon 7094 Litiumbatterier, kun farlige 7240 KFK 7095 Metallhydroksidslam 7250 Asbest 7096 Slagg, støv, katalysatorer blåsesand, flygeaske m.m. Pga. plassen er noen betegnelser avkortet. 7

8 Faresymboler Symbolene finnes ofte på produkter som skal behandles som farlig avfall ved kassering. Farekode: N O F Symbol: Betegnelse: Miljøskadelig Oksiderende Meget brannfarlig Farekode: F+ T T+ Symbol: Betegnelse: Ekstremt brannfarlig Giftig Meget giftig Farekode: Xn Xi C Symbol: Betegnelse: Helseskadelig Irriterende Etsende Hentet fra forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier av 16. juli Det finnes unntak fra merkeplikten; eksempelvis kan plantevernmidler og medisiner være uten faremerking. 8

9 Sikkerhet Beskytt deg selv. Farlig avfall må ikke komme i kontakt med hud eller øyne. Ikke pust inn damper. Bruk alltid egnet verneutstyr, for eksempel hansker, arbeidsklær og skotøy. Bruk øyevern hvis det er fare for sprut eller søl. Unngå å oppholde deg i dårlig ventilerte lokaler. Vask hendene før du går på toalettet, før du spiser og ved endt arbeidsdag. Tett emballasje og varsom håndtering er den beste beskyttelsen mot uhell. Dette gjelder for alle typer farlig avfall. Sørg for orden og oversikt i lageret. Ikke bland stoffer. Hvis det kommer inn avfall som du ikke greier å klassifisere, kontakt avfallsprodusent eller aktøren som avfallet skal sendes til. Alle former for ild, flammer og gnister må unngås i nærheten farlig avfall. Husk at bruk av hammer og annet verktøy kan gi gnister. 9

10 Viktig å vite om farlig avfall Farlig avfall er avfall som har farlige egenskaper, og som kan medføre helse-, miljø- eller brannfare. Det er derfor viktig at farlig avfall blir tatt hånd om på korrekt måte. Hvert år produseres det ca tonn farlig avfall i Norge. Farlig avfall oppstår ved de fleste bedrifter og husholdninger; f.eks sparepærer, lysstoffrør, løsemidler, maling, lim, lakk og smøreoljer. I følge avfallsforskriftens kap. 11 skal alle kommuner sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra blant annet husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall. (Plikten er begrenset til mottak av inntil 400 kg farlig avfall pr år pr avfallsbesitter.) Alle som produserer farlig avfall har plikt til å levere det til innsamler eller mottaker for farlig avfall. Bedrifter har årlig leveringsplikt for sitt farlige avfall, og bedrifter som skal levere farlig avfall må gjøre dette til avfallsaktører som har tillatelse til å håndtere farlig avfall. Ubetjente 10

11 mottak ( miljøstasjoner ) kan bare brukes av privatpersoner. Alt farlig avfall skal deklareres på et eget skjema godkjent av SFT som avfallsaktører kan skaffe fra Norsas. Ved deklarering av farlig avfall fra husholdninger angis kommunen som avfallsprodusent. Alt farlig avfall fra virksomheter skal deklareres av de respektive virksomhetene, og deklarasjonsskjemaet skal leveres sammen med avfallet til avfallsmottak som har tillatelse for mottak av farlig avfall. Virksomheter får den gule gjenparten av deklarasjonsskjemaet underskrevet av avfallsaktør som dokumentasjon på at avfallet er levert til godkjent aktør. Kunnskapen om farlige egenskaper til stoffer/ produkter øker stadig, noe som medfører at stadig flere produkter blir klassifisert som farlig avfall. Dette medfører at det stadig kommer nye avfallsstoffnummer som skal brukes på deklarasjonsskjemaet. Dette medfører at ansatte som er involvert i håndtering av farlig avfall, kontinuerlig må oppdatere sin kompetanse om farlig avfall (side 43). 11

12 Hvordan tas avfallet hånd om? Alt farlig avfall må sluttbehandles eller gjenvinnes i anlegg som har tillatelse til det. I hovedsak behandles farlig avfall på to måter: Organisk avfall brennes og uorganisk avfall deponeres. Noen eksempler er: Spillolje sluttbehandles vanligvis ved forbrenning. Løsemidler, lim, lakk og maling forbrennes. Avfall med klor, f.eks. PCB, Halon, KFK og klorerte løsemidler, blir forbrent ved svært høy temperatur. Syrer og baser nøytraliseres. Metallholdig avfall kan delvis gjenvinnes (eks. bly og kadmium i batterier), ofte blir giftige metaller forbehandlet og lagt på kontrollert deponi (eks. kvikksølvholdige batterier). Asbest/eternitt deponeres. Impregnert trevirke flises og brennes. 12

13 Asbest, eternitt Faremerking: Ingen. Opplysninger: Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå. Asbest finnes i bekledningsplater og blomsterkasser (eternitt), som plater eller i pulverform (isolasjonsmateriale). Handelsnavn: Eternitt og andre. Helsefare: Asbest er bare farlig ved innånding. Innånding av asbeststøv kan gi alvorlige lungesykdommer (kreft). Forholdsregler: Bruk åndedrettsvern, og evt. øyevern ved løs asbest. Hold avfallet innpakket i plast, også eternittplater. Arbeidstilsynet har laget egne regler for dem som jobber med asbest. Avfallsdisponering: Legges på fyllplass, som må ha tillatelse til mottak av asbest. Avfallet har avfallsstoffnummer

14 Blybatterier Faremerking: Etsende. Opplysninger: Tunge firkantede batterier, ofte brukt som startbatterier, mange har utstikkende poler merket med rødt og blått. Handelsnavn: Som for bilmerker + Varta, Sønnak osv. Helsefare: Fare for alvorlige etseskader på hud og øyne. Fare for elektrisk støt. Forholdsregler: Fare for lekkasje av svovelsyre fra utette eller skadde batterier. Unngå kortslutning av polene. Dette kan føre til gnister, oppheting og brann, ettersom gnister kan antenne brennbare gasser. Avfallsdisponering: Tas hånd om av Batteriretur AS. Plast gjenvinnes eller brennes. Blyet smeltes om og brukes i nye batterier. Syreløsning nøytraliseres. Blybatterier har avfallsstoffnummer

15 Batterier, knappceller Faremerking: Ingen. Opplysninger: Batteriene ser ut som små knapper, oftest blanke. Det er to typer: litiumholdige, disse er svært tynne og oftest merket Li-Mn, kvikksølvholdige, disse mangler ofte merking og er mindre, men tykkere enn litiumbatteriene. Handelsnavn: Mange. Helsefare: Ingen direkte fare for personale ved avfallsmottak, men kvikksølv fra batterier må ikke komme ut i naturen. Forholdsregler: Unngå kortslutning, som kan føre til oppheting og/eller gnistdannelse. Avfallsdisponering: Litiumbatterier med farlige egenskaper har avfallsstoffnummer 7094, kvikksølvbatterier Er man i tvil skal batteriene håndteres som kvikksølvholdige. 15

16 Batterier, oppladbare Faremerking: Ingen. Opplysninger: Det et to vanlige typer: Kadmiumholdige, disse er merket Cd eller Ni-Cd og. Nikkelmetallhydridbatterier, er merket Ni-MH. Batteriene brukes ofte i håndverktøy, og kan være innebygde i småapparater. Handelsnavn: Svært mange. Helsefare: Ingen direkte fare for personale ved avfallsmottak, men kadmium fra batterier må ikke komme ut i naturen. Forholdsregler: Unngå kortslutning, som kan føre til oppheting og/eller gnistdannelse. Avfallsdisponering: Batteriene tas hånd om av Rebatt AS. Kadmiumholdige batterier er farlig avfall med avfallsstoffnummer

17 Lommelyktbatterier Faremerking: Ingen. Opplysninger: Batteriene er beregnet til engangsbruk og er ofte merket med et grønt symbol (f.eks et eple) og 0% Hg og/eller 0% Mercury. De har ofte datostempling i bunnen eller på siden. Handelsnavn: Duracell, Varta m.fl. Helsefare: Ingen fare for personale ved gjenbruksstasjoner. Forholdsregler: Unngå kortslutning, som kan føre til oppheting og/eller gnistdannelse. Avfallsdisponering: Nye batterier med merking som angitt ovenfor, avhendes som blandet avfall/restavfall. Eldre batterier (vanligvis engangsbatterier med datomerking eldre enn 1994) og batterier uten merking kan inneholde kvikksølv og/eller andre farlige stoffer og avhendes som farlig avfall (7082). 17

18 Brannslokningsapparater Faremerking: Ingen. Opplysninger: Tre typer apparater er aktuelle: CO 2 -apparater inneholder gass (CO 2 - karbondioksid, kullsyre ) under trykk. Pulverapparater inneholder en drivgass og et pulver som kveler brannen. Halonapparater Handelsnavn: Mange. Helsefare: Rask tømming av brannslokningsapparater kan føre til alvorlige forfrysningsskader, eventuelt kvelning hvis gassen ikke kan slippe unna. Pulveret kan medføre irritasjon i øyne og luftveier. Forholdsregler: Unngå utløsning av apparatet. Avfallsdisponering: Innholdet resirkuleres eller destrueres. Metallet kan gjenvinnes. 18

19 Bromerte flammehemmere Faremerking: Vanligvis ingen Opplysninger: Organiske stoffer tilsatt produkter (eks. plast, gummi, tekstiler) for å redusere brennbarheten. Mange bromerte flammehemmere er miljøgifter. Plast brukt i EE-produkter kan inneholde disse stoffene. Handelsnavn: Kommer sjelden inn som rene kjemikalier på avfallsmottak ettersom de inngår i produkter. Helsefare: Minimale for ansatte på avfallsmottak Forholdsregler: Ingen spesielle for ansatte på avfallsmottak. Avfallsdisponering: Avfallet brennes i anlegg som har tillatelse til dette. Avfallsstoffnummer 7155 benyttes på deklarasjonsskjema for farlig avfall. 19

20 Drivstoffrester Faremerking: Brannfarlig eller meget brannfarlig. Opplysninger: Bensin fordamper lett, og har lav antennelsestemperatur. Blandinger av bensin og andre drivstoffer må håndteres som om de bestod av ren bensin. Diesel og fyringsolje er mindre brannfarlige enn bensin, men må likevel behandles med varsomhet. Handelsnavn: Shell, Esso, Statoil og andre. Helsefare: Giftig. Farlig ved innånding. Kreftfremkallende pga benzen i bensin. Forholdsregler: Unngå gnister og flammer. Unngå overfylling fra én kanne til en annen (kan øke fordampingen og dermed risikoen for antennelse). Bensindamp er tyngre enn luft og vil samle seg langs bakken/gulvet. Avfallsdisponering: Forbrenning. Avfallsstoffnummer er

21 Eksplosiver og ammunisjon Faremerking: Vanligvis ingen. Opplysninger: Som regel fyrverkeri eller håndvåpenammunisjon som er levert anonymt sammen med annet avfall. Avfallet er ikke klassifisert som farlig avfall etter avfallsforskriften, deklarasjonsskjema for farlig avfall skal ikke benyttes. Handelsnavn: Mange. Helsefare: Kan medføre helse, og brann- og eksplosjonsfare. Forholdsregler: Eksplosiver skal mellomlagres i god avstand fra brennbart materiale og mennesker. Forsøk å ta rede på mengde og type eksplosiver. Ring deretter politiet på tlf. 112 og følg anvisningene du får. Avfallsdisponering: Eksplosiver sluttbehandles ved detonering på egnet sted. 21

22 Etsende stoffer, syrer og baser Faremerking: Etsende, irriterende. Opplysninger: Som regel væsker, men forekommer også i fast form. Konsentrerte stoffer reagerer kraftig med andre stoffer. Handelsnavn, baser: Lut, Plumbo, Avløpsrens Syrer: Saltsyre, Husholdningseddik. Helsefare: Alle syrer og baser kan etse hud og øyne. Uorganiske stoffer er vanligvis farligere enn de organiske. Forholdsregler: Unngå søl og sprut på hud og øyne. Syrer og baser skal settes i hvert sitt fat. Avfallsdisponering: Avfallet nøytraliseres i egnede anlegg. Uorganiske stoffer: syrer: 7131, baser: 7132, organiske stoffer: syrer: 7134, baser:

23 Fotokjemikalier Faremerking: Irriterende, etsende, giftig. Opplysninger: Oftest klare væsker, men selges også som pulver som skal løses opp i vann. Håndtering av fotokjemikalier er regulert i forskrift om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften) av 1. juni 2004, kapittel 14. Handelsnavn: Kodak, Agfa, Ciba, Ilford m.fl. Helsefare: Fotokjemikalier regnes som relativt ufarlige, men unngå innånding og hudkontakt. Forholdsregler: Unngå søl. Sørg for hel og tett emballasje. Avfallsdisponering: Fotokjemikalier er farlig avfall med avfallsstoffnummer 7220 og kan destrueres ved forbrenning. Sølv kan gjenvinnes fra fikservæske. 23

24 Gassflasker Faremerking: Avhenger av innholdet: Brannfarlig, oksiderende eller ikke merket. Opplysninger: Gasser vil blande seg med luft og kan, avhengig av type, føre til f.eks. hodepine, svimmelhet, pustebesvær eller besvimelse. Rask tømming av gassflasker kan medføre farlige situasjoner, også med ufarlige gasser som f.eks nitrogen. Handelsnavn: AGA, Hydro, Statoil og andre. Helsefare: Avhengig av innholdet. Forholdsregler: Oppbevares stående, om mulig med hette over ventilen. Behandles forsiktig. Unngå slag og støt. Unngå oppbevaring i lukkede rom. Slipp aldri ut gasser! Avfallsdisponering: Gassene tappes av og forbrennes. Ufarlige gasser kan i noen tilfeller slippes til atmosfæreren. Emballasjen brukes på nytt eller gjenvinnes. 24

25 Halon, KFK Faremerking: Ingen. Opplysninger: Gasser som inneholder klor og/eller fluor. Gassene brukes i blant annet brannsloknings- og kjøleanlegg. Handelsnavn: Mange. Helsefare: Gassene er ikke direkte farlige for personer (se forholdsregler), men kan bidra til å ødelegge ozonlaget. Forholdsregler: Alle gasser, selv om de ikke er farlige eller giftige, vil påvirke sammensetningen av luften vi puster inn. Dette kan føre til f.eks. hodepine, svimmelhet, pustebesvær eller besvimelse. Rask tømming av gassflasker kan medføre farlige situasjoner, også med ufarlige gasser. Avfallsdisponering: Forbrenning ved svært høy temperatur. Følgende avfallsstoffnummer brukes: Halon: 7230, KFK:

26 Herdere, isocyanater, reaktive stoffer Faremerking: Oksiderende, irriterende. Opplysninger: Dette er stoffer som ofte brukes til herding av plast, eller inngår i den ene komponenten i to-komponent lim og lignende. Stoffene reagerer kraftig med andre stoffer, ofte under sterk varmeutvikling. Handelsnavn: Svært mange. Helsefare: Noen av stoffene er meget giftige, isocyanater er kreftfremkallende. Forholdsregler: Oppbevares separat og godt atskilt fra brennbare stoffer. Avfallsdisponering: Forbrenning, kjemisk behandling. Følgende avfallsstoffnummer brukes: herdere: 7123, isocyanater: 7121, sterkt reaktive stoffer:

27 Impregnert treverk Faremerking: Fra skal trelast impregnert med giftige forbindelser med kopper, krom eller arsen være merket ved salg. Opplysninger: Treverk impregnert med krom, kopper eller arsen (CCA, 7098) har som nytt grønn farge. Kreosotimpregnert treverk (7154) er brunt når det er nytt. Med gammelt, beiset eller malt treverk er det vanskelig å se forskjell uten å kutte i treverket. Handelsnavn: Som for annen trelast. Helsefare: Impregnert treverk inneholder giftige/helseskadelige stoffer. Gammelt impregnert treverk representerer minimal fare for personale ved avfallsmottak. Forholdsregler: Avfallet sikres mot nedbør. Oppbevares på tett dekke. Avfallsdisponering: Hugges til flis og brennes i egnede anlegg. 27

28 Isolerglassruter med PCB Faremerking: Ingen. Opplysninger: Isolerglassruter med PCB i lim og/eller fuger ble produsert i perioden PCB kan også trekke inn i treverket. Helsefare: PCB er giftig og kreftfremkallende, og kan skade en rekke viktige organer i kroppen. Forholdsregler: Unngå hudkontakt. PCB må ikke slippes ut i naturen. Dette betyr at knuste ruter og ruter uten ramme skal lagres under tak. Avfallsdisponering: Demonteres i egne anlegg. Glass og metall kan gjenvinnes. Lim, fugemasse og treverk med PCB forbrennes ved høy temperatur. PCB-holdige isolerglassruter deklareres med avfallsstoffnummer

29 Lakk Faremerking: Brannfarlig, helseskadelig. Opplysninger: Spann i størrelsen 0,1-10 liter, metallbokser, spraybokser. Noen lakker kommer i pulverform. Handelsnavn: Mange. Helsefare: Lakker kan avgi løsemiddeldamp som kan gi skader på lunger, hjerne og indre organer. Pulverlakker kan skade lungene ved innånding. Forholdsregler: Sørg for hel og tett emballasje. Avfallet bør oppbevares på steder med god ventilasjon, spesielt løsmiddelbaset lakk (7051). Avfallsdisponering: Som for maling og lim; forbrenning i egnede anlegg. Følgende avfallsstoffnummer brukes: vannbasert: 7053, løsemiddelbasert:

30 Lim Faremerking: Brannfarlig, helseskadelig. Opplysninger: Lim kommer som regel i tuber eller limpatroner. Det finnes også to-komponent lim, der den ene komponenten kan være svært reaktiv (se også Herdere). Handelsnavn: Mange. Helsefare: Lim kan avgi løsemiddeldamp som kan gi skader på lunger, hjerne og indre organer. Forholdsregler: Sørg for hel og tett emballasje. Oppbevares på steder med god ventilasjon. Avfallsdisponering: Hovedsakelig forbrenning i egnede anlegg. Følgende avfallsstoffnummer brukes: vannbasert: 7053, løsemiddelbasert: 7051, tokomponent:

31 PCB-holdige kondensatorer fra lysarmaturer Faremerking: Ingen. Opplysninger: Kondensatorer kan inneholde miljøgiften PCB. I følge avfallsforskriftens kap. 11 er avfall med over 0,005 % PCB klassifisert som farlig avfall. Handelsnavn: Mange. Helsefare: Ingen umiddelbar fare for personale ved avfallsmottak. Forholdsregler: Ingen spesielle, unngå hudkontakt med avfallet. Avfallsdisponering: Lysarmaturer er ikke farlig avfall, men PCB-holdige kondensatorer skal håndteres som farlig avfall. Metallet kan gjenvinnes. (Avfallsstoffnummer er under forberedelse) 31

32 Lysstoffrør Faremerking: Ingen. Opplysninger: Alle lysstoffrør inneholder noen få milligram kvikksølv. Det er kvikksølvet som utgjør den farlige komponenten i lysstoffrør. Handelsnavn: Phillips, Osram osv. Helsefare: Liten fare for personale ved avfallsmottak. Innånding av kvikksølvdamp kan gi alvorlige helseskader. Forholdsregler: Unngå knusing. Avfallsdisponering: Avfallet samles ofte inn via Renas. Avfallet har avfallsstoffnummer I Norge sluttbehandles lysstoffrør i Meråker. Kvikksølv gjenvinnes, metall og glass smeltes om og brukes på nytt. 32

33 Løsemidler Faremerking: Brannfarlig, giftig, irriterende. Opplysninger: Ofte klare væsker, sterk lukt, svir i øynene, gir hodepine, tørker ut huden. Handelsnavn: White Spirit, Tynner, Rødsprit, Lynol og mange andre. Helsefare: Innånding av damper kan gi skader på hjerne, lunger og indre organer. Forholdsregler: Unngå å puste inn damper. Sørg for tett emballasje. Unngå flammer og gnister. Oppbevares på sted med god ventilasjon. Avfallsdisponering: Avfallet er farlig avfall, (halogenholdig: 7041, uten halogen: 7042, refusjonberettiget TRI: 7043). Forbrennes i anlegg med renseutstyr for avgassene. 33

34 Maling Faremerking: Brannfarlig, helseskadelig. Noen typer vannbasert maling er ikke faremerket. Opplysninger: Spann/bokser i størrelsen 0,1-10 liter, spraybokser. Maling kan være vann- eller løsemiddelbasert. Handelsnavn: Jotun, Norrøn, Jotaplast, Lady og mange andre. Helsefare: Våt maling kan avgi damper som kan gi skader på lunger, hjerne og indre organer. Tørr maling regnes ikke som spesielt farlig. Forholdsregler: Sørg for hel og tett emballasje. Oppbevares på steder med god ventilasjon. Avfallsdisponering: Avfallet er farlig avfall, forbrennes i egnede anlegg, tokomp.: 7052, vannbasert: 7053, oljebasert:

35 Oljefiltre Faremerking: Ingen. Opplysninger: Oljefiltre med metallkappe (avfallsstoffnummer 7024) ser ofte ut som hermetikkbokser med åpning i den ene enden. Noen filtre består hovedsakelig av filtermateriale, disse har avfallsstoffnummer I tillegg til spillolje inneholder filterne en rekke andre farlige stoffer som er dannet i motoren. Pressede oljefiltre inneholder fortsatt olje og farlige stoffer, og er derfor farlig avfall. Handelsnavn: Svært mange. Helsefare: Giftig. Forholdsregler: Unngå hudkontakt. Det er fare for oljesøl, også fra pressede filtre. Avfallsdisponering: Metallet gjenvinnes, olje og filtermateriale forbrennes. 35

36 Plantevernmidler Faremerking: Giftig. Opplysninger: Som regel flytende stoffer på kanner og spraybokser. Pulver forekommer også. Gamle plantevernmidler kan inneholde kvikksølv. Handelsnavn: Svært mange. Helsefare: Disse stoffene er gifter som skal ta livet av uønskede dyr eller organismer. Avhengig av mengde og type kan inntak hos mennesker og dyr medføre alt fra forgiftning til døden. Forholdsregler: Unngå innånding og hudkontakt. Avfallsdisponering: Forbrenning ved høy temperatur i egnede anlegg. Følgende avfallsstoffnummer brukes: uten kvikksølv: 7111, med kvikksølv:

37 Rengjøringsmidler Faremerking: Etsende, irriterende. Opplysninger: Vaskemidler kan være tilsatt stoffer med hormonhermende virkninger, de kan være etsende mot hornhinner og lignende. Handelsnavn: Svært mange. Helsefare: Noen vaskemidler kan gi etseskader (som syrer eller baser) eller irritere huden. Forholdsregler: Unngå søl og sprut på hud og øyne. Avfallsdisponering: Avfallet brennes (etter eventuell nøytralisering), eksempelvis i Norcems anlegg i Brevik. Avfallet har avfallsstoffnummer

38 Sparepærer Faremerking: Ingen. Opplysninger: En sparepære består av, foruten litt elektronikk, ett eller flere små lysstoffrør og har sokkel som en vanlig glødepære. Sparepærer inneholder kvikksølv og er derfor farlig avfall med avfallsstoffnummer Handelsnavn: Phillips, Osram osv. Helsefare: Liten fare for personale ved avfallsanlegg, hvis knusing unngås. Innånding av kvikksølvdamp kan gi alvorlige helseskader. Forholdsregler: Unngå knusing. Avfallsdisponering: Avfallet tas hånd om av Renas. Kvikksølv gjenvinnes. Metall og glass smeltes om og brukes på nytt. 38

39 Spillolje Faremerking: Brannfarlig, giftig. Ofte ikke merket. Opplysninger: Brukt smøreolje som det er betalt smøreoljeavgift på (eks. vanlig motorolje), er vanligvis refusjonsberettiget. Handelsnavn: Som for bensin, pluss Castrol, Mobil og andre. Helsefare: Giftig. Forholdsregler: Unngå hudkontakt. Unngå innånding av damp. Oljen kan være forurenset med annet flytende farlig avfall som plantevernmidler, drivstoff og løsemidler. Avfallsdisponering: Gjenvinnes til ny smøreolje eller forbrennes. Refusjonsberettiget spillolje har avfallsstoffnummer 7011, ikke refusjonsberettiget har

40 Spraybokser Faremerking: Spraybokser med farlig innhold er som regel faremerket (brannfarlig, etsende, giftig, irriterende). Opplysninger: Kan inneholde omtrent hva som helst, fra svært farlige til ufarlige stoffer. Det finnes ikke noe som heter tomme spraybokser. Handelsnavn: Svært mange. Helsefare: Kan variere kraftig, avhengig av innholdet. Ofte giftig, etsende og/eller brennbart. Forholdsregler: Unngå punktering. Oppbevares på sted med god ventilasjon. Avfallsdisponering: Kvernes opp. Metallet gjenvinnes og innholdet forbrennes. Avfallet har avfallsstoffnummer

41 Farlig gods Enkelte typer farlig avfall vil ved transport på vei bli omfattet av regelverket om transport av farlig gods (ADR). Dette regelverket stiller krav til avsendere av farlig gods og angir bl.a. krav til emballasje og merking av emballasjen. Ettersom mottatt farlig avfall som er farlig gods ofte skal transporteres videre på vei, er det naturlig at man bruker emballasje som er godkjent for dette; denne er merket med bokstavene UN (+ en lang kode som angir type gods og lignende) eller bokstavene UN med en sirkel rundt. For at deklarasjonsskjema for farlig avfall også skal fungere som et transportdokument for farlig gods, må også bl.a. UN-nummer emballasjegruppe og fareseddel (se neste side) angis. Forslag til dette finnes i Norsas veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. For øvrig er aktuelle bestemmelser vedr. farlig gods beskrevet i ADR/RID. Denne kommer i ny oppdatert versjon annethvert år. 41

42 Faresedler for farlig gods Eksempler på faresedler som kan brukes til farlig gods som er farlig avfall. (Sedlene vil komme korrekt fram i endelig utgave) 42

43 Krav til kompetanse Kommunale og interkommunale mottak må forholde seg til kap. 11 i vedlegg 2 i avfallsforskriften når det gjelder håndtering av farlig avfall. Denne stiller bl.a. krav til kompetanse (pkt. 6.1) og krav til journalføring (pkt. 9). Ved siden av at de ansatte må ha kompetanse til å håndtere farlig avfall forsvarlig, vektlegges skriftlig dokumentasjon av avfallshåndteringen. ADR-regelverkets kapittel 1.3 stiller krav til farlig gods - kompetanse/opplæring også hos andre enn sjåfører, dvs. bl.a. ansatte på avfallsmottak. Det kreves at opplæringen skal dokumenteres og det forutsettes regelmessige repetisjonskurs fordi ADR-regelverket revideres hvert annet år. Med noen unntak stiller ADR-regelverket også krav om at det skal være tilknyttet en sikkerhetsrådgiver til bedriften. Sikkerhetsrådgiveren må ha eget kompetansebevis. Dette er også beskrevet i ADR. Sikkerhetsrådgiveren kan være intern eller ekstern. 43

44 Utarbeidet av Norsas AS for: Norsk Renholdsverks-forening Nedre Vollgt 3, 0158 Oslo Tlf.: Faks:

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2017 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2018 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2015 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2016 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig avfall Utfylt

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2011 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig Utfylt skjema

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 Hele landet Nr. Betegnelse År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 7011 Spillolje, refusjonsberettiget 24105754 23922366 23406730 25147213 24883339

Detaljer

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Årsrapport for 2009

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Årsrapport for 2009 Klima- og forurensningsdirektoratet Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Årsrapport for 2009 Juni 2010 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Klima-

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Liste over farlig avfall i bilbransjen

Liste over farlig avfall i bilbransjen Side 1 13.12.2004 Liste over farlig avfall i bilbransjen Utarbeidet av Alpha Consult, Bjørn G. Larsen på oppdrag for Statens forurensningstilsyn Side 2 Denne listen inneholder en oversikt over de vanligste

Detaljer

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008 Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2442 2008 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Innledning... 5 3. Mengder farlig avfall... 6 4. Nyheter og aktuelt... 8 4.1 Deklarasjonsskjemaer...

Detaljer

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Fagrapport 2005

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Fagrapport 2005 Statens forurensningstilsyn Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Fagrapport 2005 Årsrapport November 2006 Statens forurensningstilsyn Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Fagrapport 2005 Årsrapport

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres.

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall I prisen skal alle kostnader knyttet til henting behandling av avfallet være

Detaljer

Deklarasjonssystemet for farlig avfall Årsrapport for 2011

Deklarasjonssystemet for farlig avfall Årsrapport for 2011 Klima og forurensningsdirektoratet Deklarasjonssystemet for farlig avfall Årsrapport for 2011 Mai 2012 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Klima og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2442 2008 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Innledning... 5 3. Mengder farlig avfall... 6 4. Nyheter og aktuelt... 8 4.1 Deklarasjonsskjemaer...

Detaljer

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 61 62 7.1 Generelle sikkerhetsbestemmelser for kjemikalier og farlige stoffer Alle kjemikalier og farlige stoffer skal oppbevares, merkes, håndteres og avhendes forskriftsmessig

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. Produsent/Leverandør:

Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. Produsent/Leverandør: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Produktregisternr: 67641 Produkttype: Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3

1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3 Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3 2 PRIS- OG MENGDESKJEMA LOFTERØD... 4 2.1 Fast godtgjørelse - Lofterød... 4 2.2 Avsetning avfall 1 - Lofterød... 4 2.3 Avsetning avfall

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 146 890 Eies av (org.nr): 980 250 571 Besøksadresse: Solfjellveien 1, 4900 Tvedestrand Telefon: 37 16 21 38 Bransjenr. (NACE-kode): 16.232

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2013

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2013 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2013 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 0663 Oslo Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 406 18 200 WWW cowi.com DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING. STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, Senior energikjøper ingen ekspert på FA

VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING. STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, Senior energikjøper ingen ekspert på FA VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, 15.02.2017 Senior energikjøper ingen ekspert på FA GWh Historisk vekst og prognose - energiproduksjon 1000 800 600

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 0663 Oslo Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 406 18 200 WWW cowi.com DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL

Detaljer

Maritime Waste Management AS Stavanger Omagata 110 C 6517 KRISTIANSUND N. Att. Børge Hansen

Maritime Waste Management AS Stavanger Omagata 110 C 6517 KRISTIANSUND N. Att. Børge Hansen Deres ref.: Vår dato: 14.11.2017 Vår ref.: 2017/11324 Arkivnr.: 472 Maritime Waste Management AS Stavanger Omagata 110 C 6517 KRISTIANSUND N Att. Børge Hansen Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Vegårshei trappeverksted Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Vegårshei trappeverksted Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 846 906 Eies av (org.nr): 979 523 971 Besøksadresse: Myra, 4985 VEGÅRSHEI Bransjenr. (NACE-kode): 16.232 Telefon: 37 16 98 00 E-post: post@trappeverksted.no

Detaljer

HMS DATABLAD HELSE MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HMS DATABLAD HELSE MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt 04.02.2011 Interntnummer 4000 Produs Tørr-Dec Side 1 ( 5 ) x Godkjent for bruk Godkjent kun for lab. bruk 1. Handelsnavn og ansvarlig firma Handelsnavn : Produs Tørr-Des Kjemisk navn : Leverandør

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: FOAM CLEANER PRF BOOSTER Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 204-696-9 200-661-7 265-151-9

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 204-696-9 200-661-7 265-151-9 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 01-07-2008/ HSV Erstatter den: 19-09-2007 Bruk av produktet Rensing og beskyttelse. 2. Fareidentifikasjon Leverandør:

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside: E-post:

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside:  E-post: Inspeksjonsrapport FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside: http://fylkesmannen.no/aa E-post: postmottak@fmaa.no Inspeksjonsrapport nummer: 3/2006 Saksnummer: 06/3116 Informasjon om virksomheten

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad Internkode: 10031 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Stjerneskudd 15-29 cm Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri Produsent,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: TURBO OIL PRF 290 Dato: 08/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: KONTAKT PRF 7-78 Dato: 10/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3 356

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Revidert: 05.05.2004 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 * 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn Sikafloor-83 EpoCem,

Detaljer

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL 9. September 2014 Margareta Skog 1 Kilden til avfallskrav Forurensningsloven Avfallsforskriften Forurensningsforskriften Internkontrollforskriften

Detaljer

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: MULTI SPRAY PRF 5-99 Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader

Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader Oslo universitetssykehus HF Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Status elektronisk stoffkartotek Pr 31.mai 2014 BESKRIVELSE AV DAGENS LØSNING OG LOVKRAV Et

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Felles miljødokument

Felles miljødokument Kriterier som gjør avfall til farlig avfall Vedlegget skal benyttes for avfallstyper i vedlegg 1 til kapitlet om farlig avfall (EAL) som har en generell henvisning til innhold av farlige stoffer. Vedlegget

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Hvorfor ta tak i dette? Det handler om: ansatte og brukeres, sikkerhet og helse egen sikkerhet og helse egen hverdag og felles miljø virksomhetens

Detaljer

Alfabetisk ordnet avfal soversikt. Hentet fra NFFA-tabel en, Avfallstype Avfallsstoffnummer ADR/UN-nummer

Alfabetisk ordnet avfal soversikt. Hentet fra NFFA-tabel en, Avfallstype Avfallsstoffnummer ADR/UN-nummer Alfabetisk ordnet avfallsoversikt. Hentet fra NFFA-tabellen, 2015-2017 ADR-/UN-nummer finner du i punkt 14.1 i databladet. Avfallstype Avfallsstoffnummer ADR/UN-nummer Aceton 7042 1090 Asbest 7250 2590

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 265-151-9

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 265-151-9 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet den: 11-09-2009/ LBN Erstatter den: 28-09-2007 Bruk av produktet Til polering. 2. Fareidentifikasjon Leverandør:

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: PLASTIC SPRAY PRF 202 Dato: 13/10/2006 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Alfabetisk ordnet avfallsoversikt. Hentet fra NFFA-tabellen,

Alfabetisk ordnet avfallsoversikt. Hentet fra NFFA-tabellen, Alfabetisk ordnet avfallsoversikt. Hentet fra NFFA-tabellen, 2015-2017 Avfallstype Avfallsstoffnummer Avsaltinggslam eller -emulsjoner 7030 Baseolje, borerelatert 7142 Baser, andre, faste 7132 Baser, andre,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: GLASS CLEANER PRF AIR GLASS Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 265-151-9

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 265-151-9 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet den: 04-07-2008/ HSV Erstatter den: 26-10-2007 Bruk av produktet Rensing og beskyttelse. 2. Fareidentifikasjon

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC

HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rensespray ved bruk av penetrerende væske Produsent Importør / Omsetter Postadrese Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD. BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD. BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD Revisjonsdato: 25.08.00 Datablad nr: 1 BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn BIOFA Pleieolje for møbler Artikkel

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall

RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall blir

Detaljer

Produsent/leverandør informasjon. Gate/postboks: Industriveien 22, Postboks 76

Produsent/leverandør informasjon. Gate/postboks: Industriveien 22, Postboks 76 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Utskriftsdato: Side: 1/6 * 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktopplysninger Handelsnavn Sika Flytende PVC-Sveis

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 203-448-7 265-151-9

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 203-448-7 265-151-9 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 01-07-2008/ HSV Erstatter den: 20-08-2007 Bruk av produktet Rensing og beskyttelse. 2. Fareidentifikasjon Leverandør:

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

PROSEDYRE FOR KJEMIKALIEHANDTERING

PROSEDYRE FOR KJEMIKALIEHANDTERING PROSEDYRE FOR KJEMIKALIEHANDTERING FØREMÅL: Seljord kommune skal gjennom eit systematisk helse, miljø og tryggleiksarbeid sørge for at det til einkvar tid skal vera ein ajourført oversikt over HMS datablad.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Revidert den: 20-03-2009/ JST Erstatter den: 30-09-2008 Bruk av produktet Ardex 880, A46, K75: Gulvsparkelmasse Ardex

Detaljer

Bio-3309: Kjemikaliearbeid 18. august 2008. Ingar H. Wasbotten

Bio-3309: Kjemikaliearbeid 18. august 2008. Ingar H. Wasbotten Bio-3309: Kjemikaliearbeid 18. august 2008 Ingar H. Wasbotten Daglig leder Unilab Analyse AS Innhold Ansvar Generell sikkerhet på laboratoriet Gassflasker Verneutstyr Lagring / transport Avfallshåndtering

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Deklarasjonsnummer (P-nr.): 91276 Utarbeidet den: 21-06-2005/ AN Bruk av produktet Fugemasser. Produsent og/eller

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Deklarasjonsnummer (PRN-nr.): Utarbeidet den: 2008-06-01/ IRE Bruk av produktet Rengjøringsmiddel till rengjøring

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w%

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet den: 01-07-2008/ HSV Erstatter den: 22-08-2007 Bruk av produktet Lim. 2. Fareidentifikasjon Giftig for

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 971 955 619 Eies av (org.nr): 979 435 185 Besøksadresse: Skrarpnestangen 9, 4823 Nedenes Telefon: 37 05 85 55 Bransjenr. (NACE-kode): 30.120 E-post:

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Softenit

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Softenit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Silan Antistat- og mykemiddel for tekstiler.

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Produktets bruksområde: Profesjonell røntgen kjemikalie til den fotografiske prosess 7732-18-5 231-791-2 ** 7783-18-8 231-982-0 **

Produktets bruksområde: Profesjonell røntgen kjemikalie til den fotografiske prosess 7732-18-5 231-791-2 ** 7783-18-8 231-982-0 ** Side: 1/5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn: KODAK READYMATIC Fixer and Replenisher Produktkode: 5285937 Produsent: KODAK-INDUSTRIE, route de Demigny, 71102, CHALON S/SAONE

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.004.I.FMTE Saksnummer: 2017/771 Dato for kontroll: 09.02.2017

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF Dato: 10/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Deklarasjonsnummer (P-nr.): 85225 Utarbeidet den: 21-06-2005/ AN Bruk av produktet Grunning, sparkel og lakk. Produsent

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.009.I.FMTE Saksnummer: 2017/2174 Dato for kontroll: 18.05.17

Detaljer

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06 HMS-Datablad NORM TEC L Comp A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Leverandør Varenr. Deklarasjonsnummer: Produsent: Kontaktperson NORM TEC L Comp A Norm Tec AS Grubeveien 10

Detaljer