Veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak"

Transkript

1 Veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak 1

2 Viktige telefonnummer: Brann 110 Medisinsk nødtelefon 113 Giftinformasjonssentralen Politi 112 Norsas

3 Forord Hensikten med denne veilederen er å gi alle som arbeider ved avfallsmottak grunnleggende informasjon om farlig avfall. Her finner du kortfattet informasjon om farlige egenskaper og forholdsregler for de vanligste typene farlig avfall. Størrelsen er tilpasset brystlommen på den måten kan du alltid ha den tilgjengelig. Innholdsfortegnelse Symboler for farlig avfall... 6 Avfallsstoffnummer... 7 Faresymboler... 8 Sikkerhet... 9 Viktig å vite om farlig avfall Hvordan tas avfallet hånd om? Asbest, eternitt Blybatterier Batterier, knappceller Batterier, oppladbare Lommelyktbatterier Brannslokningsapparater

4 Bromerte flammehemmere Drivstoffrester Eksplosiver og ammunisjon Etsende stoffer, syrer og baser Fotokjemikalier Gassflasker Halon, KFK Herdere, isocyanater, reaktive stoffer Impregnert treverk Isolerglassruter med PCB Lakk Lim PCB-holdige kondensatorer fra lysarmaturer Lysstoffrør Løsemidler Maling Oljefiltre Plantevernmidler Rengjøringsmidler Sparepærer Spillolje Spraybokser Farlig gods Faresedler for farlig gods Krav til kompetanse

5 Egne notater 5

6 Symboler for farlig avfall Norsas m.fl. har utarbeidet avfallssymboler for ulike typer avfall som kan brukes til å merke opp avfallsbeholdere. Noen eksempler er gitt på denne siden. 6

7 Avfallsstoffnummerne Nr Betegnelse Nr Betegnelse 7011 Spillolje, ref.berettiget 7097 Uorg. løsn. og bad 7012 Spillolje, ikke ref.berettiget 7098 CCA-impregnert trevirke 7021 Olje- og fettavfall 7100 Cyanidholdig avfall 7022 Oljeforurenset masse 7111 Bekjempningsm. uten Hg 7023 Drivstoff og fyringsolje 7112 Bekjempningsm. med Hg 7024 Oljefiltre 7121 Polymeris. stoff, isocyanater 7030 Oljeemulsjoner, sloppv Sterkt reaktivt stoff 7041 Org. løsem. m/ halogen 7123 Herdere, Org. peroksider 7042 Org. løsem. u/ halog Syrer, uorg "TRI" Ref.berettiget 7132 Baser, uorg Maling, lim, lakk, m/løsem Rengjøringsmidler 7052 Maling, lim, lakk, 2-komp Surt org. avfall 7053 Maling, lim, lakk, vannbas Basisk org. avfall 7055 Spraybokser 7141 Oljebasert boreslam og kaks 7081 Kvikksølvholdig avfall 7151 Org. avfall med halogen 7082 Kvikksølvholdige batterier 7152 Org. avfall uten halogen 7083 Kadmiumholdig avfall 7154 Kreosotimpregnert trevirke 7084 Kadmiumholdige batterier 7155 Bromerte flammehemmere 7085 Amalgam 7165 Prosessvann, vaskevann 7086 Lysstoffrør 7210 PCB og PCT-holdig avfall 7091 Uorg. salter/fast stoff 7211 PCB-holdige isolerglassruter 7092 Blyakkumulatorer 7220 Fotokjemikalier 7093 Småbatterier 7230 Halon 7094 Litiumbatterier, kun farlige 7240 KFK 7095 Metallhydroksidslam 7250 Asbest 7096 Slagg, støv, katalysatorer blåsesand, flygeaske m.m. Pga. plassen er noen betegnelser avkortet. 7

8 Faresymboler Symbolene finnes ofte på produkter som skal behandles som farlig avfall ved kassering. Farekode: N O F Symbol: Betegnelse: Miljøskadelig Oksiderende Meget brannfarlig Farekode: F+ T T+ Symbol: Betegnelse: Ekstremt brannfarlig Giftig Meget giftig Farekode: Xn Xi C Symbol: Betegnelse: Helseskadelig Irriterende Etsende Hentet fra forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier av 16. juli Det finnes unntak fra merkeplikten; eksempelvis kan plantevernmidler og medisiner være uten faremerking. 8

9 Sikkerhet Beskytt deg selv. Farlig avfall må ikke komme i kontakt med hud eller øyne. Ikke pust inn damper. Bruk alltid egnet verneutstyr, for eksempel hansker, arbeidsklær og skotøy. Bruk øyevern hvis det er fare for sprut eller søl. Unngå å oppholde deg i dårlig ventilerte lokaler. Vask hendene før du går på toalettet, før du spiser og ved endt arbeidsdag. Tett emballasje og varsom håndtering er den beste beskyttelsen mot uhell. Dette gjelder for alle typer farlig avfall. Sørg for orden og oversikt i lageret. Ikke bland stoffer. Hvis det kommer inn avfall som du ikke greier å klassifisere, kontakt avfallsprodusent eller aktøren som avfallet skal sendes til. Alle former for ild, flammer og gnister må unngås i nærheten farlig avfall. Husk at bruk av hammer og annet verktøy kan gi gnister. 9

10 Viktig å vite om farlig avfall Farlig avfall er avfall som har farlige egenskaper, og som kan medføre helse-, miljø- eller brannfare. Det er derfor viktig at farlig avfall blir tatt hånd om på korrekt måte. Hvert år produseres det ca tonn farlig avfall i Norge. Farlig avfall oppstår ved de fleste bedrifter og husholdninger; f.eks sparepærer, lysstoffrør, løsemidler, maling, lim, lakk og smøreoljer. I følge avfallsforskriftens kap. 11 skal alle kommuner sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra blant annet husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall. (Plikten er begrenset til mottak av inntil 400 kg farlig avfall pr år pr avfallsbesitter.) Alle som produserer farlig avfall har plikt til å levere det til innsamler eller mottaker for farlig avfall. Bedrifter har årlig leveringsplikt for sitt farlige avfall, og bedrifter som skal levere farlig avfall må gjøre dette til avfallsaktører som har tillatelse til å håndtere farlig avfall. Ubetjente 10

11 mottak ( miljøstasjoner ) kan bare brukes av privatpersoner. Alt farlig avfall skal deklareres på et eget skjema godkjent av SFT som avfallsaktører kan skaffe fra Norsas. Ved deklarering av farlig avfall fra husholdninger angis kommunen som avfallsprodusent. Alt farlig avfall fra virksomheter skal deklareres av de respektive virksomhetene, og deklarasjonsskjemaet skal leveres sammen med avfallet til avfallsmottak som har tillatelse for mottak av farlig avfall. Virksomheter får den gule gjenparten av deklarasjonsskjemaet underskrevet av avfallsaktør som dokumentasjon på at avfallet er levert til godkjent aktør. Kunnskapen om farlige egenskaper til stoffer/ produkter øker stadig, noe som medfører at stadig flere produkter blir klassifisert som farlig avfall. Dette medfører at det stadig kommer nye avfallsstoffnummer som skal brukes på deklarasjonsskjemaet. Dette medfører at ansatte som er involvert i håndtering av farlig avfall, kontinuerlig må oppdatere sin kompetanse om farlig avfall (side 43). 11

12 Hvordan tas avfallet hånd om? Alt farlig avfall må sluttbehandles eller gjenvinnes i anlegg som har tillatelse til det. I hovedsak behandles farlig avfall på to måter: Organisk avfall brennes og uorganisk avfall deponeres. Noen eksempler er: Spillolje sluttbehandles vanligvis ved forbrenning. Løsemidler, lim, lakk og maling forbrennes. Avfall med klor, f.eks. PCB, Halon, KFK og klorerte løsemidler, blir forbrent ved svært høy temperatur. Syrer og baser nøytraliseres. Metallholdig avfall kan delvis gjenvinnes (eks. bly og kadmium i batterier), ofte blir giftige metaller forbehandlet og lagt på kontrollert deponi (eks. kvikksølvholdige batterier). Asbest/eternitt deponeres. Impregnert trevirke flises og brennes. 12

13 Asbest, eternitt Faremerking: Ingen. Opplysninger: Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå. Asbest finnes i bekledningsplater og blomsterkasser (eternitt), som plater eller i pulverform (isolasjonsmateriale). Handelsnavn: Eternitt og andre. Helsefare: Asbest er bare farlig ved innånding. Innånding av asbeststøv kan gi alvorlige lungesykdommer (kreft). Forholdsregler: Bruk åndedrettsvern, og evt. øyevern ved løs asbest. Hold avfallet innpakket i plast, også eternittplater. Arbeidstilsynet har laget egne regler for dem som jobber med asbest. Avfallsdisponering: Legges på fyllplass, som må ha tillatelse til mottak av asbest. Avfallet har avfallsstoffnummer

14 Blybatterier Faremerking: Etsende. Opplysninger: Tunge firkantede batterier, ofte brukt som startbatterier, mange har utstikkende poler merket med rødt og blått. Handelsnavn: Som for bilmerker + Varta, Sønnak osv. Helsefare: Fare for alvorlige etseskader på hud og øyne. Fare for elektrisk støt. Forholdsregler: Fare for lekkasje av svovelsyre fra utette eller skadde batterier. Unngå kortslutning av polene. Dette kan føre til gnister, oppheting og brann, ettersom gnister kan antenne brennbare gasser. Avfallsdisponering: Tas hånd om av Batteriretur AS. Plast gjenvinnes eller brennes. Blyet smeltes om og brukes i nye batterier. Syreløsning nøytraliseres. Blybatterier har avfallsstoffnummer

15 Batterier, knappceller Faremerking: Ingen. Opplysninger: Batteriene ser ut som små knapper, oftest blanke. Det er to typer: litiumholdige, disse er svært tynne og oftest merket Li-Mn, kvikksølvholdige, disse mangler ofte merking og er mindre, men tykkere enn litiumbatteriene. Handelsnavn: Mange. Helsefare: Ingen direkte fare for personale ved avfallsmottak, men kvikksølv fra batterier må ikke komme ut i naturen. Forholdsregler: Unngå kortslutning, som kan føre til oppheting og/eller gnistdannelse. Avfallsdisponering: Litiumbatterier med farlige egenskaper har avfallsstoffnummer 7094, kvikksølvbatterier Er man i tvil skal batteriene håndteres som kvikksølvholdige. 15

16 Batterier, oppladbare Faremerking: Ingen. Opplysninger: Det et to vanlige typer: Kadmiumholdige, disse er merket Cd eller Ni-Cd og. Nikkelmetallhydridbatterier, er merket Ni-MH. Batteriene brukes ofte i håndverktøy, og kan være innebygde i småapparater. Handelsnavn: Svært mange. Helsefare: Ingen direkte fare for personale ved avfallsmottak, men kadmium fra batterier må ikke komme ut i naturen. Forholdsregler: Unngå kortslutning, som kan føre til oppheting og/eller gnistdannelse. Avfallsdisponering: Batteriene tas hånd om av Rebatt AS. Kadmiumholdige batterier er farlig avfall med avfallsstoffnummer

17 Lommelyktbatterier Faremerking: Ingen. Opplysninger: Batteriene er beregnet til engangsbruk og er ofte merket med et grønt symbol (f.eks et eple) og 0% Hg og/eller 0% Mercury. De har ofte datostempling i bunnen eller på siden. Handelsnavn: Duracell, Varta m.fl. Helsefare: Ingen fare for personale ved gjenbruksstasjoner. Forholdsregler: Unngå kortslutning, som kan føre til oppheting og/eller gnistdannelse. Avfallsdisponering: Nye batterier med merking som angitt ovenfor, avhendes som blandet avfall/restavfall. Eldre batterier (vanligvis engangsbatterier med datomerking eldre enn 1994) og batterier uten merking kan inneholde kvikksølv og/eller andre farlige stoffer og avhendes som farlig avfall (7082). 17

18 Brannslokningsapparater Faremerking: Ingen. Opplysninger: Tre typer apparater er aktuelle: CO 2 -apparater inneholder gass (CO 2 - karbondioksid, kullsyre ) under trykk. Pulverapparater inneholder en drivgass og et pulver som kveler brannen. Halonapparater Handelsnavn: Mange. Helsefare: Rask tømming av brannslokningsapparater kan føre til alvorlige forfrysningsskader, eventuelt kvelning hvis gassen ikke kan slippe unna. Pulveret kan medføre irritasjon i øyne og luftveier. Forholdsregler: Unngå utløsning av apparatet. Avfallsdisponering: Innholdet resirkuleres eller destrueres. Metallet kan gjenvinnes. 18

19 Bromerte flammehemmere Faremerking: Vanligvis ingen Opplysninger: Organiske stoffer tilsatt produkter (eks. plast, gummi, tekstiler) for å redusere brennbarheten. Mange bromerte flammehemmere er miljøgifter. Plast brukt i EE-produkter kan inneholde disse stoffene. Handelsnavn: Kommer sjelden inn som rene kjemikalier på avfallsmottak ettersom de inngår i produkter. Helsefare: Minimale for ansatte på avfallsmottak Forholdsregler: Ingen spesielle for ansatte på avfallsmottak. Avfallsdisponering: Avfallet brennes i anlegg som har tillatelse til dette. Avfallsstoffnummer 7155 benyttes på deklarasjonsskjema for farlig avfall. 19

20 Drivstoffrester Faremerking: Brannfarlig eller meget brannfarlig. Opplysninger: Bensin fordamper lett, og har lav antennelsestemperatur. Blandinger av bensin og andre drivstoffer må håndteres som om de bestod av ren bensin. Diesel og fyringsolje er mindre brannfarlige enn bensin, men må likevel behandles med varsomhet. Handelsnavn: Shell, Esso, Statoil og andre. Helsefare: Giftig. Farlig ved innånding. Kreftfremkallende pga benzen i bensin. Forholdsregler: Unngå gnister og flammer. Unngå overfylling fra én kanne til en annen (kan øke fordampingen og dermed risikoen for antennelse). Bensindamp er tyngre enn luft og vil samle seg langs bakken/gulvet. Avfallsdisponering: Forbrenning. Avfallsstoffnummer er

21 Eksplosiver og ammunisjon Faremerking: Vanligvis ingen. Opplysninger: Som regel fyrverkeri eller håndvåpenammunisjon som er levert anonymt sammen med annet avfall. Avfallet er ikke klassifisert som farlig avfall etter avfallsforskriften, deklarasjonsskjema for farlig avfall skal ikke benyttes. Handelsnavn: Mange. Helsefare: Kan medføre helse, og brann- og eksplosjonsfare. Forholdsregler: Eksplosiver skal mellomlagres i god avstand fra brennbart materiale og mennesker. Forsøk å ta rede på mengde og type eksplosiver. Ring deretter politiet på tlf. 112 og følg anvisningene du får. Avfallsdisponering: Eksplosiver sluttbehandles ved detonering på egnet sted. 21

22 Etsende stoffer, syrer og baser Faremerking: Etsende, irriterende. Opplysninger: Som regel væsker, men forekommer også i fast form. Konsentrerte stoffer reagerer kraftig med andre stoffer. Handelsnavn, baser: Lut, Plumbo, Avløpsrens Syrer: Saltsyre, Husholdningseddik. Helsefare: Alle syrer og baser kan etse hud og øyne. Uorganiske stoffer er vanligvis farligere enn de organiske. Forholdsregler: Unngå søl og sprut på hud og øyne. Syrer og baser skal settes i hvert sitt fat. Avfallsdisponering: Avfallet nøytraliseres i egnede anlegg. Uorganiske stoffer: syrer: 7131, baser: 7132, organiske stoffer: syrer: 7134, baser:

23 Fotokjemikalier Faremerking: Irriterende, etsende, giftig. Opplysninger: Oftest klare væsker, men selges også som pulver som skal løses opp i vann. Håndtering av fotokjemikalier er regulert i forskrift om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften) av 1. juni 2004, kapittel 14. Handelsnavn: Kodak, Agfa, Ciba, Ilford m.fl. Helsefare: Fotokjemikalier regnes som relativt ufarlige, men unngå innånding og hudkontakt. Forholdsregler: Unngå søl. Sørg for hel og tett emballasje. Avfallsdisponering: Fotokjemikalier er farlig avfall med avfallsstoffnummer 7220 og kan destrueres ved forbrenning. Sølv kan gjenvinnes fra fikservæske. 23

24 Gassflasker Faremerking: Avhenger av innholdet: Brannfarlig, oksiderende eller ikke merket. Opplysninger: Gasser vil blande seg med luft og kan, avhengig av type, føre til f.eks. hodepine, svimmelhet, pustebesvær eller besvimelse. Rask tømming av gassflasker kan medføre farlige situasjoner, også med ufarlige gasser som f.eks nitrogen. Handelsnavn: AGA, Hydro, Statoil og andre. Helsefare: Avhengig av innholdet. Forholdsregler: Oppbevares stående, om mulig med hette over ventilen. Behandles forsiktig. Unngå slag og støt. Unngå oppbevaring i lukkede rom. Slipp aldri ut gasser! Avfallsdisponering: Gassene tappes av og forbrennes. Ufarlige gasser kan i noen tilfeller slippes til atmosfæreren. Emballasjen brukes på nytt eller gjenvinnes. 24

25 Halon, KFK Faremerking: Ingen. Opplysninger: Gasser som inneholder klor og/eller fluor. Gassene brukes i blant annet brannsloknings- og kjøleanlegg. Handelsnavn: Mange. Helsefare: Gassene er ikke direkte farlige for personer (se forholdsregler), men kan bidra til å ødelegge ozonlaget. Forholdsregler: Alle gasser, selv om de ikke er farlige eller giftige, vil påvirke sammensetningen av luften vi puster inn. Dette kan føre til f.eks. hodepine, svimmelhet, pustebesvær eller besvimelse. Rask tømming av gassflasker kan medføre farlige situasjoner, også med ufarlige gasser. Avfallsdisponering: Forbrenning ved svært høy temperatur. Følgende avfallsstoffnummer brukes: Halon: 7230, KFK:

26 Herdere, isocyanater, reaktive stoffer Faremerking: Oksiderende, irriterende. Opplysninger: Dette er stoffer som ofte brukes til herding av plast, eller inngår i den ene komponenten i to-komponent lim og lignende. Stoffene reagerer kraftig med andre stoffer, ofte under sterk varmeutvikling. Handelsnavn: Svært mange. Helsefare: Noen av stoffene er meget giftige, isocyanater er kreftfremkallende. Forholdsregler: Oppbevares separat og godt atskilt fra brennbare stoffer. Avfallsdisponering: Forbrenning, kjemisk behandling. Følgende avfallsstoffnummer brukes: herdere: 7123, isocyanater: 7121, sterkt reaktive stoffer:

27 Impregnert treverk Faremerking: Fra skal trelast impregnert med giftige forbindelser med kopper, krom eller arsen være merket ved salg. Opplysninger: Treverk impregnert med krom, kopper eller arsen (CCA, 7098) har som nytt grønn farge. Kreosotimpregnert treverk (7154) er brunt når det er nytt. Med gammelt, beiset eller malt treverk er det vanskelig å se forskjell uten å kutte i treverket. Handelsnavn: Som for annen trelast. Helsefare: Impregnert treverk inneholder giftige/helseskadelige stoffer. Gammelt impregnert treverk representerer minimal fare for personale ved avfallsmottak. Forholdsregler: Avfallet sikres mot nedbør. Oppbevares på tett dekke. Avfallsdisponering: Hugges til flis og brennes i egnede anlegg. 27

28 Isolerglassruter med PCB Faremerking: Ingen. Opplysninger: Isolerglassruter med PCB i lim og/eller fuger ble produsert i perioden PCB kan også trekke inn i treverket. Helsefare: PCB er giftig og kreftfremkallende, og kan skade en rekke viktige organer i kroppen. Forholdsregler: Unngå hudkontakt. PCB må ikke slippes ut i naturen. Dette betyr at knuste ruter og ruter uten ramme skal lagres under tak. Avfallsdisponering: Demonteres i egne anlegg. Glass og metall kan gjenvinnes. Lim, fugemasse og treverk med PCB forbrennes ved høy temperatur. PCB-holdige isolerglassruter deklareres med avfallsstoffnummer

29 Lakk Faremerking: Brannfarlig, helseskadelig. Opplysninger: Spann i størrelsen 0,1-10 liter, metallbokser, spraybokser. Noen lakker kommer i pulverform. Handelsnavn: Mange. Helsefare: Lakker kan avgi løsemiddeldamp som kan gi skader på lunger, hjerne og indre organer. Pulverlakker kan skade lungene ved innånding. Forholdsregler: Sørg for hel og tett emballasje. Avfallet bør oppbevares på steder med god ventilasjon, spesielt løsmiddelbaset lakk (7051). Avfallsdisponering: Som for maling og lim; forbrenning i egnede anlegg. Følgende avfallsstoffnummer brukes: vannbasert: 7053, løsemiddelbasert:

30 Lim Faremerking: Brannfarlig, helseskadelig. Opplysninger: Lim kommer som regel i tuber eller limpatroner. Det finnes også to-komponent lim, der den ene komponenten kan være svært reaktiv (se også Herdere). Handelsnavn: Mange. Helsefare: Lim kan avgi løsemiddeldamp som kan gi skader på lunger, hjerne og indre organer. Forholdsregler: Sørg for hel og tett emballasje. Oppbevares på steder med god ventilasjon. Avfallsdisponering: Hovedsakelig forbrenning i egnede anlegg. Følgende avfallsstoffnummer brukes: vannbasert: 7053, løsemiddelbasert: 7051, tokomponent:

31 PCB-holdige kondensatorer fra lysarmaturer Faremerking: Ingen. Opplysninger: Kondensatorer kan inneholde miljøgiften PCB. I følge avfallsforskriftens kap. 11 er avfall med over 0,005 % PCB klassifisert som farlig avfall. Handelsnavn: Mange. Helsefare: Ingen umiddelbar fare for personale ved avfallsmottak. Forholdsregler: Ingen spesielle, unngå hudkontakt med avfallet. Avfallsdisponering: Lysarmaturer er ikke farlig avfall, men PCB-holdige kondensatorer skal håndteres som farlig avfall. Metallet kan gjenvinnes. (Avfallsstoffnummer er under forberedelse) 31

32 Lysstoffrør Faremerking: Ingen. Opplysninger: Alle lysstoffrør inneholder noen få milligram kvikksølv. Det er kvikksølvet som utgjør den farlige komponenten i lysstoffrør. Handelsnavn: Phillips, Osram osv. Helsefare: Liten fare for personale ved avfallsmottak. Innånding av kvikksølvdamp kan gi alvorlige helseskader. Forholdsregler: Unngå knusing. Avfallsdisponering: Avfallet samles ofte inn via Renas. Avfallet har avfallsstoffnummer I Norge sluttbehandles lysstoffrør i Meråker. Kvikksølv gjenvinnes, metall og glass smeltes om og brukes på nytt. 32

33 Løsemidler Faremerking: Brannfarlig, giftig, irriterende. Opplysninger: Ofte klare væsker, sterk lukt, svir i øynene, gir hodepine, tørker ut huden. Handelsnavn: White Spirit, Tynner, Rødsprit, Lynol og mange andre. Helsefare: Innånding av damper kan gi skader på hjerne, lunger og indre organer. Forholdsregler: Unngå å puste inn damper. Sørg for tett emballasje. Unngå flammer og gnister. Oppbevares på sted med god ventilasjon. Avfallsdisponering: Avfallet er farlig avfall, (halogenholdig: 7041, uten halogen: 7042, refusjonberettiget TRI: 7043). Forbrennes i anlegg med renseutstyr for avgassene. 33

34 Maling Faremerking: Brannfarlig, helseskadelig. Noen typer vannbasert maling er ikke faremerket. Opplysninger: Spann/bokser i størrelsen 0,1-10 liter, spraybokser. Maling kan være vann- eller løsemiddelbasert. Handelsnavn: Jotun, Norrøn, Jotaplast, Lady og mange andre. Helsefare: Våt maling kan avgi damper som kan gi skader på lunger, hjerne og indre organer. Tørr maling regnes ikke som spesielt farlig. Forholdsregler: Sørg for hel og tett emballasje. Oppbevares på steder med god ventilasjon. Avfallsdisponering: Avfallet er farlig avfall, forbrennes i egnede anlegg, tokomp.: 7052, vannbasert: 7053, oljebasert:

35 Oljefiltre Faremerking: Ingen. Opplysninger: Oljefiltre med metallkappe (avfallsstoffnummer 7024) ser ofte ut som hermetikkbokser med åpning i den ene enden. Noen filtre består hovedsakelig av filtermateriale, disse har avfallsstoffnummer I tillegg til spillolje inneholder filterne en rekke andre farlige stoffer som er dannet i motoren. Pressede oljefiltre inneholder fortsatt olje og farlige stoffer, og er derfor farlig avfall. Handelsnavn: Svært mange. Helsefare: Giftig. Forholdsregler: Unngå hudkontakt. Det er fare for oljesøl, også fra pressede filtre. Avfallsdisponering: Metallet gjenvinnes, olje og filtermateriale forbrennes. 35

36 Plantevernmidler Faremerking: Giftig. Opplysninger: Som regel flytende stoffer på kanner og spraybokser. Pulver forekommer også. Gamle plantevernmidler kan inneholde kvikksølv. Handelsnavn: Svært mange. Helsefare: Disse stoffene er gifter som skal ta livet av uønskede dyr eller organismer. Avhengig av mengde og type kan inntak hos mennesker og dyr medføre alt fra forgiftning til døden. Forholdsregler: Unngå innånding og hudkontakt. Avfallsdisponering: Forbrenning ved høy temperatur i egnede anlegg. Følgende avfallsstoffnummer brukes: uten kvikksølv: 7111, med kvikksølv:

37 Rengjøringsmidler Faremerking: Etsende, irriterende. Opplysninger: Vaskemidler kan være tilsatt stoffer med hormonhermende virkninger, de kan være etsende mot hornhinner og lignende. Handelsnavn: Svært mange. Helsefare: Noen vaskemidler kan gi etseskader (som syrer eller baser) eller irritere huden. Forholdsregler: Unngå søl og sprut på hud og øyne. Avfallsdisponering: Avfallet brennes (etter eventuell nøytralisering), eksempelvis i Norcems anlegg i Brevik. Avfallet har avfallsstoffnummer

38 Sparepærer Faremerking: Ingen. Opplysninger: En sparepære består av, foruten litt elektronikk, ett eller flere små lysstoffrør og har sokkel som en vanlig glødepære. Sparepærer inneholder kvikksølv og er derfor farlig avfall med avfallsstoffnummer Handelsnavn: Phillips, Osram osv. Helsefare: Liten fare for personale ved avfallsanlegg, hvis knusing unngås. Innånding av kvikksølvdamp kan gi alvorlige helseskader. Forholdsregler: Unngå knusing. Avfallsdisponering: Avfallet tas hånd om av Renas. Kvikksølv gjenvinnes. Metall og glass smeltes om og brukes på nytt. 38

39 Spillolje Faremerking: Brannfarlig, giftig. Ofte ikke merket. Opplysninger: Brukt smøreolje som det er betalt smøreoljeavgift på (eks. vanlig motorolje), er vanligvis refusjonsberettiget. Handelsnavn: Som for bensin, pluss Castrol, Mobil og andre. Helsefare: Giftig. Forholdsregler: Unngå hudkontakt. Unngå innånding av damp. Oljen kan være forurenset med annet flytende farlig avfall som plantevernmidler, drivstoff og løsemidler. Avfallsdisponering: Gjenvinnes til ny smøreolje eller forbrennes. Refusjonsberettiget spillolje har avfallsstoffnummer 7011, ikke refusjonsberettiget har

40 Spraybokser Faremerking: Spraybokser med farlig innhold er som regel faremerket (brannfarlig, etsende, giftig, irriterende). Opplysninger: Kan inneholde omtrent hva som helst, fra svært farlige til ufarlige stoffer. Det finnes ikke noe som heter tomme spraybokser. Handelsnavn: Svært mange. Helsefare: Kan variere kraftig, avhengig av innholdet. Ofte giftig, etsende og/eller brennbart. Forholdsregler: Unngå punktering. Oppbevares på sted med god ventilasjon. Avfallsdisponering: Kvernes opp. Metallet gjenvinnes og innholdet forbrennes. Avfallet har avfallsstoffnummer

41 Farlig gods Enkelte typer farlig avfall vil ved transport på vei bli omfattet av regelverket om transport av farlig gods (ADR). Dette regelverket stiller krav til avsendere av farlig gods og angir bl.a. krav til emballasje og merking av emballasjen. Ettersom mottatt farlig avfall som er farlig gods ofte skal transporteres videre på vei, er det naturlig at man bruker emballasje som er godkjent for dette; denne er merket med bokstavene UN (+ en lang kode som angir type gods og lignende) eller bokstavene UN med en sirkel rundt. For at deklarasjonsskjema for farlig avfall også skal fungere som et transportdokument for farlig gods, må også bl.a. UN-nummer emballasjegruppe og fareseddel (se neste side) angis. Forslag til dette finnes i Norsas veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. For øvrig er aktuelle bestemmelser vedr. farlig gods beskrevet i ADR/RID. Denne kommer i ny oppdatert versjon annethvert år. 41

42 Faresedler for farlig gods Eksempler på faresedler som kan brukes til farlig gods som er farlig avfall. (Sedlene vil komme korrekt fram i endelig utgave) 42

43 Krav til kompetanse Kommunale og interkommunale mottak må forholde seg til kap. 11 i vedlegg 2 i avfallsforskriften når det gjelder håndtering av farlig avfall. Denne stiller bl.a. krav til kompetanse (pkt. 6.1) og krav til journalføring (pkt. 9). Ved siden av at de ansatte må ha kompetanse til å håndtere farlig avfall forsvarlig, vektlegges skriftlig dokumentasjon av avfallshåndteringen. ADR-regelverkets kapittel 1.3 stiller krav til farlig gods - kompetanse/opplæring også hos andre enn sjåfører, dvs. bl.a. ansatte på avfallsmottak. Det kreves at opplæringen skal dokumenteres og det forutsettes regelmessige repetisjonskurs fordi ADR-regelverket revideres hvert annet år. Med noen unntak stiller ADR-regelverket også krav om at det skal være tilknyttet en sikkerhetsrådgiver til bedriften. Sikkerhetsrådgiveren må ha eget kompetansebevis. Dette er også beskrevet i ADR. Sikkerhetsrådgiveren kan være intern eller ekstern. 43

44 Utarbeidet av Norsas AS for: Norsk Renholdsverks-forening Nedre Vollgt 3, 0158 Oslo Tlf.: Faks:

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008 Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2442 2008 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Innledning... 5 3. Mengder farlig avfall... 6 4. Nyheter og aktuelt... 8 4.1 Deklarasjonsskjemaer...

Detaljer

Reno-Vest Bedrift AS

Reno-Vest Bedrift AS Reno-Vest Bedrift AS Reno-Vest Bedrift AS Eies av Reno-Vest IKS Totalleverandør av avfallstjenester til næringslivet Salg/Utleie av utstyr Vesterålen, Lofoten, Steigen, Longyearbyen Håndtering av farlig

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

HMS Helse, miljø og sikkerhet FARMASØYTISK INSTITUTT HMS-HÅNDBOK

HMS Helse, miljø og sikkerhet FARMASØYTISK INSTITUTT HMS-HÅNDBOK HMS Helse, miljø og sikkerhet FARMASØYTISK INSTITUTT HMS-HÅNDBOK 11.01.2011 Farmasøytisk institutts HMS-håndbok: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...4 Forord...4 Målsetning for HMS-arbeidet

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Sandefjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 2013-08-29 D01 20130829 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Industri, Fagerstrand Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

Kjemikalier på arbeidsplassen

Kjemikalier på arbeidsplassen Arbeidsmiljø nr. 2-10 Kjemikalier på arbeidsplassen Kjemikalier på arbeidsplassen Denne brosjyren er laget for alle som omgås og/eller jobber med kjemikalier. Brosjyren er samtidig et verktøy for tillitsvalgte

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner

Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner Følgende typer materialer skal sorteres ut fra egenskaper, i henhold til norsk regelverk: - Farlig avfall - Radioaktivt avfall - EE-avfall - Smittefarlig avfall - Eksplosiver

Detaljer

Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi

Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi Utdrag fra Regelverk DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETET Heftet inngår som del av HMS-arbeidet ved Institutt for

Detaljer

Veiledning om Smart Repair

Veiledning om Smart Repair Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen

Detaljer

Barns kjemiske hverdag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse!

Barns kjemiske hverdag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse! Barns kjemiske hverdag Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse! I N N H O L D Forord 1 Bekymret? 2 På barnerommet 4 På badet 8 På lekeplassen 12 Myggmidler

Detaljer

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen NBFs servicekontor 1. Innledning Billakkerere har vært blant de yrkesgruppene i Norge som har hatt størst risiko for løsemiddelskade.

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449 Laboratoriet Sikkerhet og arbeidsmiljø Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juli 1984 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 1990

Detaljer

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Rapport nr. 5.23 BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Trondheim, august 23 Ann Kristin Sjaastad 1 Kristin Svendsen 1 Hanne

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Rapport 2008 Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Trondheim, november 2008 Ingvill Collin-Hansen

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Arbeid med armert umettet polyester

Arbeid med armert umettet polyester best. nr. 366 ORIENTERING Arbeid med armert umettet polyester ARBEIDSTILSYNET Utgitt januar 1979 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Mai 1992 Normene i punkt 4 er ajourført.

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT OG MILJØSANERINGS- BESKRIVELSE FOR KLØVERTUN, FAGERHEIM OG FJELLSTUA

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT OG MILJØSANERINGS- BESKRIVELSE FOR KLØVERTUN, FAGERHEIM OG FJELLSTUA PROSJEKT NR:14171 Frøystadtunet UTFØRT : MSc. Bygg, Javad Darvishi STED / DATO: Oslo 21.08.14 SIDER INKL. VEDLEGG: 47 + 7 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Lunner kommune OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : Eiendom og Infrastruktur

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer