Tema/orienteringer Gran kirkelige fellesråd innspill til budsjettarbeidet v/ kirkeverge Jon Skeie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema/orienteringer Gran kirkelige fellesråd innspill til budsjettarbeidet v/ kirkeverge Jon Skeie"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Inger Staxrud, og meldes via epost eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tema/orienteringer Gran kirkelige fellesråd innspill til budsjettarbeidet v/ kirkeverge Jon Skeie SAKSLISTE 56/11 11/ Mohagen Sør Valg av utviklingskonsept 57/11 11/ Salg av kommunal tomt gnr/bnr108/14 til Hapro gnr/bnr 108/52 58/11 11/ Barrierevaskeri 59/11 11/ Deltakelse i støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oppland 60/11 11/ Virksomhetsplan for Hadeland kulturskole /11 11/ Søknad om bidrag til TV aksjonen NRK Norsk folkehjelp 2011 Ordfører og rådmannssekretariatet, ren, 20. september 2011 for ordfører Eli Stigen konsulent 1

2 56/11 Mohagen Sør Valg av utviklingskonsept Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Gunnar Haslerud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /11 2 Planutvalget /11 3 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Konseptskisse for Mohagen sør med tilrådning legges til grunn for oppstart av reguleringsprosessen i Mohagen sør. Saksdokumenter Rapport fra Rambøll to konseptskisser for Mohagen sør Rambølls analyse med tilråding Næringsplan for Gran kommune Vedlagt Nei Saksopplysninger: Saken behandles parallelt i Planutvalg og Formannskap I Næringsplan for Gran kommune vedtatt i kommunestyret er Mohagen definert som kommunens viktigste område for næringsutvikling. Det opprinnelige feltet i Mohagen er på det nærmeste fullt utbygd og arbeidet med utvikling av Mohagen Sør har høy prioritet. Konseptkonkurranse I juni 2011 ble det utlyst en konseptkonkurranse for å få framlagt alternativer for utnyttelse av Mohagen sør. Som underlag for denne konkurransen ble følgende forutsetninger lagt inn: Innkjøring til Mohagen sør fra eksisterende avkjøring til Mohagen Gang og sykkelveg gjennom feltet med vekt på forbindelse mot ren stasjon Ta hensyn til boligområdene i sør og øst Vektlegge at Gran kommune er en miljøvennlig kommune Vektlegge estetikk og utforming Vektlegge eksponeringsmuligheter mot RV 4, (rom for mange bedrifter) Ikke store lagerbygg I konseptkonkurransen ble Rambøll valgt som konseptutreder. Rambøll utarbeidet foreløpige konseptskisser med to utviklingsretninger som ble presentert for Planutvalget i møte I hovedsak er det vegløsninger som skiller de to forslagene forelå sluttrapport fra Rambøll: Utvikling av to konseptskisser for Mohagen sør. Rapporten inneholder vurderinger og bakgrunnsinformasjon som beskriver utfordringer og muligheter for Mohagen som næringsområde. Bl.a. inneholder rapporten en interessant rangering over bedrifters vurdering av betingelser for lokalisering av ny virksomhet. Rapporten har også et eget kapittel som inneholder strategier for utvikling av Mohagen sør. 2

3 Følgende hovedpkt. er grunnlag for skissene: Vei Gang/sykkelforbindelser VA systemer Utbyggingsrekkefølge Visuell eksponering To alternative konseptskisser Konseptskisse A: Ca. 235 dekar næringsareal 21 tomter med størrelse fra 8 til 30 dekar Felles innkjøring til feltet Veisystem med forbindelse mellom veiene i feltet 1888 m veilengde 2190 m va nett Stigning/fall på vei 5% Gang/sykkelvei ved siden av hovedveitrase Sti gjennom søndre del bevares Deler av sti i nodre del kan bevares 2 3 tomter i nord knyttes til eksisterende va nett Konseptskisse B: Ca. 245 dekar næringsareal 22 tomter med størrelse fra 9 til 27 dekar Felles innkjøring til feltet Vegsystem 2 blindveier m/snuplass i enden 1429 m veilengde 2011 m va nett Stigning/fall på vei 5% Gang/sykkelvei ve siden av hovedveitrase Sti gjennom søndre del bevares 2 3 tomter i nord knyttes til eksisterende va nett Begge skissene gir rom for trinnvis utbygging av feltet. I begge skissene framkommer det at detmå det lages løsninger for flomvann. Dette er særlig viktig pga. helling i terrenget. Vurdering: I et eget notat, som er vedlagt saken, har Rambøll laget en analyse av konseptene og kommet med en tilrådning. I denne analysen er mange av de viktigste momentene vurdert. I konklusjonen framgår det at konseptene har mange likheter, men også klare forskjeller. Imidlertid konkluderes det med at konseptskisse B ansees som det beste alternativet med henblikk på lavere opparbeidelseskostnader, større fleksibilitet for utvikling av tomter og grønnstruktur. Dette konseptet vil også gi bedre estetiske løsninger, bl.a med mindre skjemmende skjæringer. Rådmannen er enig i Rambølls konklusjon og anbefaler at konseptskisse B vedtas som grunnlag for oppstart av reguleringsprosessen i Mohagen sør. 3

4 57/11 Salg av kommunal tomt gnr/bnr108/14 til Hapro gnr/bnr 108/52 Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 611 Saksbehandler Petter Molden Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /11 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å selge 650 m 2 tomteareal av kommunens eiendom på gnr/bnr 108/14 for kr 100 pr. m 2. Saksdokumenter Vedlagt Tegninger som viser utvidelsen Saksopplysninger: Hadelandsprodukter (Hapro) har sendt en forespørsel til Gran kommune, der de ønsker å utvide tomtearealet med 650 m 2. De begrunner at det er et stort behov for å anlegge flere parkeringsplasser og for å føre opp et skjul for lagring av materialer. Vedlagt følger tegninger over hvordan de kan tenke seg en slik utvidelse. Saken er avklart på teknisk drift når det gjelder at de vil få en reduksjon av tomteareal for kommunens veg sentral/lager. I forbindelse med reguleringsplanen for Brandbu vedtok planutvalget at dersom vegstasjonen ble flyttet i fremtiden, vil området bli etablert som parkområde. Arealet som Hapro ønsker å kjøpe, er i dag dekket med busker og kratt og er derfor ikke benyttet som lager plass på nåværende tidspunkt. Vedrørende fastsetting av verdien på arealet som Hapro ønsker å kjøpe, er at prisen bør ligge på et sted på rundt 100 kr m 2. I tillegg til saksomkostninger i forbindelse med erverving av tomt. Vurdering: Det er aktuelt å selge tomten til Hapro. Tomta er priset lavt i forhold til dagens tomtemarked. Bakgrunnen for fastsettingen av prisen er at det tidligere har vært en praksis i Gran kommune at forholdene skal legges til rette for bedrifter ut fra en samfunnsmessig vurdering. Bedriften som ønsker å kjøpe tomt av Gran kommune er svært viktig for sysselsettingen i Gran. Ved å øke areal på eiendommen som de benytter i dag, kan bedriften ekspandere i takt med utviklingen i dagens samfunn. 4

5 58/11 Barrierevaskeri Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Gitte Christine Korvann Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /11 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å følge forslag 1 hvor det gjøres nødvendig investering av vaskeriutstyr med en kostnadsramme på 1,8 millioner og vasker all vask i egen regi fra desember Prosjektet lånefinansieres i sin helhet. 2. Prosjektering og bygging av et nytt Barrierevaskeri forskyves for eventuell samlokalisering med Helsehus/ Lokalt medisinsk senter i samarbeid med Lunner kommune. Prosjekteringsmidler avsettes med kroner i Saksdokumenter Beslutningsgrunnlag for investeringer og årlige kostnader, forslag 1 og 2 EU standard EN 14065:2002 Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner Vaskeriutredning fra Team Consult 2011 Referanser Vedlagt JA Nei Nei Nei Nei Saksopplysninger: Bakgrunn Som et ledd i Handlingsplan for Opptur om videre utbedring, riving og ombygging på Marka helse og omsorgssenter, må det nåværende vaskeriet i kjelleren flytte ut. Det ble avsatt midler til et nytt barrierevaskeri på Marka helse og omsorgssenter i økonomiplanperioden. I tillegg er helse og omsorgs vaskeritjeneste for tekstiler lite kostnadseffektiv og driften ved vaskeriet på Marka ikke er i samsvar med EU standard EN 14065:2002, barrierevaskeri i samsvar med hygienekrav. Dette skyldes delvis uegnede lokaler, manglende maskiner og at det fysiske arbeidsmiljøet ikke er optimalt. Senge og personaltøy leies og vaskes i dag ved Tekstilvask Innlandet på Lillehammer. Dette tøyet, viser det seg, er det mest økonomiske å vaske i egen regi. Da handlingsplanen i Opptur ble lagt frem i 2009, ble det stipulert bygge kostnader til barrierevaskeriet. Det var ikke avsatt midler til prosjektering med fagkyndige innen vaskeridrift. I tillegg til at det har vært prisoppgang, blir kostnadene for bygging av et nytt barrierevaskeri høyere enn budsjettert. I den pågående prosessen med å redusere forbruket i helse og omsorg (tilpasse rammen), viser utregninger at det å ta all vask tilbake til eget barrierevaskeri vil være kostnadseffektivt på sikt. 5

6 Faktaopplysninger Gran kommune, Helse og omsorg drifter i dag ett vaskeri på Marka helse og omsorgssenter hvor alt tøy unntatt senge og personaltøy, vaskes. Det vaskes beboertøy, frotté, gardiner mv for 150 pasienter for begge helse og omsorgssentrene. Tidligere var det vaskeri på Skjervum helse og omsorgssenter i tillegg, men ble slått sammen med vaskeriet på Marka helse og omsorgssenter. Dette ble begrunnet med økonomi, hygiene, kjøleromkapasitet og bedre arbeidsmiljø ved at den ansatte ved hvert vaskeri nå jobber i team. I tillegg ble vaskeriet på Skjervum frigjort til areal til hjemmetjenesten som en del av Opptur prosjektet. Vaskeriet, slik det fungerer i dag, tilfredsstiller ikke EU standard EN 14065:2002. Virksomheten har et stort fokus på infeksjonsforebyggende tiltak i helseinstitusjonene. Nordmenn reiser oftere utenlands på ferie og stadig flere legger reisene til tropiske strøk. Dermed øker risikoen for å pådra seg sykdommer. Resistens mot antibiotika (MRSA) er mer utbredt i utlandet. Smitte blir en mye større utfordring i framtiden og dette må møtes i et profesjonelt barrierevaskeri slik at brukerne er trygge. Våre helseinstitusjoner er etter Smittevernloven, forpliktet til å følge forskrift om smittevern i helsetjenesten krav om infeksjonskontrollprogram. I helse og omsorg er dette utarbeidet og godkjent. Norske vaskeriers kvalitetstilsyn har utarbeidet en bransjestandard hvor det er lagt stor vekt på krav og retningslinjer for tekstilbehandling. Denne standarden brukes ved vaskeriet på Marka så godt det lar seg gjøre, men det er ikke fullverdig barriereløsninger som skiller ren og uren behandling av tekstilene. Vaskeriet har investert i barrierevaskemaskiner ved nødvendig utskifting av maskiner, men mangler noen maskiner, vegg og sluse mellom ren og uren side, samt at ventilasjonsanlegget ikke er optimalt. Vaskeriet ligger i den gamle delen av Marka som skal rives. Det er ikke funksjonelt, grunnet trapper og trappeheis ned til skittentøy og maskinrom, og rent tøy må fraktes via heis til rom for etterbehandling. Det er for øvrig utarbeidet gode rutiner og prosedyrer ut fra bransjestandarden, så langt det lar seg gjøre. Flere fordeler ved drift av eget vaskeri kan nevnes: Lite kassasjon, mindre svinn og god omløpshastighet på tøyet, nærhet og kunnskap. Utgifter til dagens papirforbruk av stelle og smittefrakker, kladder, duker etc., samt transport av smittecontainere til deponi var på kr i Det er ønskelig å kjøpe inn tekstiler slik at dette kan vaskes i egen regi. I tillegg til miljøhensyn er det god økonomi. Virksomheten tilrettelegger arbeidsplasser for mange brukere i tilrettelagte tjenester. De har en meningsfylt jobb og trivselsfaktoren er høy. Dette tilbudet videreføres i et nytt vaskeri. Vurdering: Utredning av alternative forslag til løsning Det foreligger en konsulentrapport som omhandler vaskeritjenesten i kommunen. Team Consult AS har utarbeidet en rapport med utredning av økonomiske forhold og opplysninger om barrierevaskeri og driften av dette. Rapporten viser at etablering av nytt sentralt barrierevaskeri i kommunen vil være et lønnsomt prosjekt både hva hygiene og økonomi angår. I perioden barrierevaskeri prosjekteres og bygges, vil det også være lønnsomt å ta hjem ekstern vask. Maskiner og utstyr som investeres flyttes over i nytt vaskeri når det står ferdig. Team Consult AS har beregnet et snitt pr kg inkl. kapital og avskrivning av barrierevaskeri i nytt bygg til kr 20,55. Helse og omsorg har utarbeidet et beslutningsgrunnlag som viser budsjettkonsekvenser og konsekvenser for økonomiplanen. Realistisk sett vil det være drift av nytt barrierevaskeri fra Tabellene under viser kostnader for dagens drift, kostnader ved å ta tilbake all vask fra november d.å. 6

7 I forbindelse med etablering av nytt barrierevaskeri, foreligger to forslag fra helse og omsorg. Imidlertid kan ingen av disse erstatte et nytt barrierevaskeri hygienemessig. Det er kun midlertidige løsninger grunnet økonomi og at bygget skal rives. Ventilasjonsanlegget blir delvis oppgradert. I forslag 1 hvor medarbeiderne arbeider ordinær arbeidstid, er det nødvendig å foreta bygningsmessige endringer i dagens vaskeri for å ta hjem ekstern vask. Maskiner, utstyr og tekstiler investeres. Personalressurs må økes og det blir noe mer transport. I forslag 2 gjøres ikke bygningsmessige endringer, men det må investeres i en tørketrommel, utstyr og tekstiler. Personalressurs må økes og det blir noe mer transport. I siste forslag må medarbeiderne arbeide skift grunnet behov for flere driftstimer på maskinene. Referanser og andre innspill Det er innhentet referanser fra oppdrag som Team Consult AS har hatt i forskjellige kommuner. Her er erfaringer med anslått innsparing og erfaringer der firmaet har vært med videre i prosessen innhentet. Det er stort sett gode tilbakemeldinger på firmaet og innsparing er som forventet. En av referansene, Bjørn Tuften i Porsgrunn kommune har oversendt informasjon vedrørende god økonomisk, effektiv og hygienisk drift av barrierevaskeri. I tillegg foreligger det et notat fra Solvang sykehjem i Oslo, hvor husøkonom har prosjektert og igangsatt et barrierevaskeri uten konsulentfirma. Vaskeriet er effektivisert og drifter godt, økonomisk sett. Det er kun foretatt beregninger ift vaskeridrift av Gran kommunes tøymengde. Øvrige Hadelandskommuner (og evt. andre) bør inviteres til vask av deres tøy i et profesjonelt barrierevaskeri. Barrierevaskeri må evt. prosjekteres/dimensjoneres på nytt. Noen forutsetninger Etablering av et barrierevaskeri i dagens lokaler på Marka helse og omsorgssenter er kun for en begrenset periode. Det ligger en forutsetning for at de nødvendige investeringene av maskiner skal overføres et nytt barrierevaskeri. For begge forslag gjøres dette kun for en periode ettersom fysiske arbeidsforhold ikke er gode nok. Personalet er positive til gjennomføring av forslagene i en avgrenset periode. Miljø Noen av maskiner som brukes ved vaskeriet i dag er energikrevende. Nye tørketromler vil i nybygg bli installert med Heath pipe for varmegjenvinning. Ekstern kjøp av tjenesten medfører lang transport av tøy til vaskeriet og vi ønsker kortreiste produkter. Vaskeri i egenregi vil være lønnsomt også ut fra et miljøaspekt, også med tanke på at Gran kommune er en miljøkommune. Økonomi Enhetskostnader for vask av institusjons og privattøy er i dag kr pr. kg og det vaskes kg pr år. I dag er kostnad i overkant kr pr beboer kun ekstern vask, i tillegg kommer utgifter i helse og omsorgs vaskeri. Maskiner, utstyr og tekstiler som investeres i 2011 beløper seg til inntil kr Alt kan overflyttes til nytt vaskeri. Investeringskostnader til nybygg av barrierevaskeri prosjekteres senere, men antatt investering på bygget pr. i dag, er 7 mill. Vurdering: Målet med å etablere barrierevaskeri er å få til en vaskeriordning som tilfredsstiller alle behov og krav som stilles med hensyn til arbeidsmiljø, hygiene og effektivitet. 7

8 Et fremtidig nytt barrierevaskeri blir godt tilrettelagt med godt inneklima og ergonomisk gode løsninger. Konseptet barrierevaskeri sammen med en bevisst holdning til behandling av rent/urent tøy, både under transport og ute på institusjonene, sikrer også den hygieniske siden ved virksomheten. I prinsippet kan barrierevaskeriet ligge hvor som helst, men i handlingsplanen i Opptur ble det nye barrierevaskeri lagt til Marka helse og omsorgssenter. Ved etablering av et Helsehus/ Lokalt medisinsk senter er det mer naturlig at et nyt barrierevaskeri legges i tilknytning til dette. Prosjektering av et eget nybygd barrierevaskeri vil dermed komme i en senere fase og det avsettes 200 tusen til prosjektering i

9 59/11 Deltakelse i støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oppland Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 026 Saksbehandler Anne Grethe Hole Stenerud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /11 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Gran kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om deltakelse i det interkommunale selskapet, Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oppland (SMISO). 2..oppnevnes til Gran kommunes representant i Representantskapet. 3. Kostnader knyttet til deltakelse i SMISO innarbeides i budsjett og økonomiplan for Saksdokumenter Invitasjon til deltakelse i interkommunalt selskap (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oppland) Årsberetning Selskapsavtale SMISO iks Verdigrunnlaget for SMISO Statistikk oppsummering av bruk av SMISO 2010 Vedlagt Nei Saksopplysninger: Gran kommune er invitert til å delta i det interkommunale selskapet Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oppland (SMISO). Støttesenteret er et ikke akutt supplement til offentlig helsetjeneste. Senteret er bygd opp som et IKS. Det er tenkt ett senter per fylke. Av praktiske årsaker startet en opp med de 11 kommunene i Gjøvikregionen og Valdresregionen, som alle har tilsluttet seg senteret. Gjøvik er vertskommune og sentret er etablert sentralt i Gjøvik. Det arbeides nå med å inkludere flere kommuner i Oppland. Senterets formål og virkefelt: Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep skal være et støttetilbud til ungdom over 16 år, incestutsatte barn og voksne, og til de som ønsker informasjon og veiledning. Støttesenteret skal være et lavterskeltilbud der målet er å gi råd, støtte, veiledning og hjelp til brukere basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Dette kan skje gjennom enesamtaler, og ulike former for aktiviteter og selvhjelpsgrupper. De ansatte skal bidra til å kartlegge hvilke tilbud på senteret og i det offentlige hjelpeapparat den enkelte bruker har behov for. Senteret skal drive forebyggende arbeid, informasjon og rettledning til andre instanser (selskapsavtalens 3) Verdigrunnlag Støttesenteret baserer seg på verdiene verdighet, respekt, fellesskap og solidaritet i sitt arbeid. 9

10 Brukere I 2010 hadde senteret 724 brukere. Det har vist seg å være søkning til senteret fra andre kommuner enn medlemskommunene. Fra Gran kommune er det i 2010 registrert 56 brukere. Deltakelse Deltakerkommunene forplikter seg gjennom en selskapsavtale. Selskapsavtalen bygger på Lov om interkommunale selskap. Følgende forutsetninger ligger til grunn: Deltakelse i IKS forutsetter positivt kommunestyrevedtak Deltakeransvar deles likt på den til enhver tid gjeldende antall deltakerkommuner Deltakerkommunen skal oppnevne en representant til Representantskapet. Inngangskostnaden er for 2011 per capita kr. 2,76 Prisen indeksreguleres årlig, mens befolkningsgrunnlaget justeres hvert 3. år. Deltakerkommunene betaler et årlig innskudd basert på folketallet første januar, ved innmeldingstidspunktet. Beregningsgrunnlaget justeres siden etter kommunens offisielle folketall hvert 3. år, svarende til bindingstid i selskapet. Beløpet justeres årlig i samsvar med konsumprisindeksen. Økning av kommunebeløpet utover dette skal begrunnes særskilt, og godkjennes i Representantskapet. Deltakerkommuner forplikter seg til deltakelse i 3 år fra avtaleinngåelse. Avtalen forlenges automatisk, med mindre avtalen sies opp. Oppsigelsestid er 1 år. Driftsgrunnlag Driftsgrunnlaget består av tilskudd fra kommune, helseforetak og fylkeskommune som utgjør 20 % og statstilskudd 80 % av foretakets budsjett. Dette fordeler seg for 2010 slik: kr fra kommuner i Oppland, kr fra Oppland fylkeskommune, kr fra Helse sør øst, og kr i statlig tilskudd. Vurdering: Rådmannen vurderer det hensiktsmessig at også Gran kommune deltar i Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Oppland (SMISO). Senteret er et viktig tilbud for å komplettere det øvrige hjelpeapparatet. 56 brukere fra Gran kommune i 2010 underbygger dette. Det er rådmannens innstilling at det inngås avtale med SMISO. Det oppnevnes en representant fra kommunen som deltar i Representantskapet. Kostnader knyttet til deltakelsen i SMISO, som for 2011 er kr. 2, 76 per innbygger (kr ) innarbeides i budsjett og økonomiplan for Vedlegg til sak Revidert selskapsavtale Verdigrunnlag_og_st atistikk.pdf 10

11 60/11 Virksomhetsplan for Hadeland kulturskole Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 146 Saksbehandler Kim Stian Gjerdingen Bakke Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /11 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Virksomhetsplanen for Hadeland kulturskole vedtas. Kostnadene forbundet med tiltak i følge virksomhetsplanen tas med som innspill til budsjettog økonomiplanen for Saksdokumenter Virksomhetsplan for Hadeland kulturskole Status og utvikling Høringsuttalelser Vedlagt Nei Saksopplysninger: Mandatet til virksomhetsplanen for Hadeland kulturskole er gitt av kommunestyret i måldelen av budsjettet for 2011: Mål Revidering av gjeldene virksomhetsplan for kulturskolen. Virksomhetsplanen berører i hovedsak Hadeland kulturskoles virksomhet i Gran kommune. Men siden Lunner kommune kjøper kulturskoletjenester av Gran kommune og mange av lærerne jobber med elever og undervisning i begge kommunen er det umulig å behandle Hadeland kulturskoles virksomhet i Gran kommune helt adskilt fra virksomheten i Lunner kommune. Virksomhetsplanen har et tiårsperspektiv, mens opptrappingsplanen under planens punkt har et fireårsperspektiv. Det har i arbeidet med ny virksomhetsplan for Hadeland kulturskole vært viktig å gi en grundig orientering om kulturskolens historikk og bakgrunn, nasjonalt som lokalt. Det har også vært viktig å vise til gjeldende lovverk, aktuelle stortingsmeldinger og planverk. Videre har det vært viktig å gi et detaljert bilde av hva en kulturskole er og inneholder, samt hvordan Hadeland kulturskole er organisert og lokalisert. I tillegg er Hadeland kulturskoles status i dag grundig beskrevet. Til sist har det vært viktig å skissere en videre utvikling og utvidelse av Hadeland kulturskole. Den nasjonale målsetningen om 30 % dekning i forhold til elevtallet i grunnskolen samt lokale behov og ønsker for utvikling er lagt til grunn for dette. Offentlig høring: Virksomhetsplanen har vært ute på offentlig høring med høringsfrist 1. september Dette er kunngjort på kommunens og kulturskolens Internettsider, ved kunngjøring i lokalavisen Hadeland, 11

12 direkte invitasjon til en rekke aktuelle høringsinstanser samt at virksomhetsplanen er gjort tilgjengelig ved kommunens bibliotek og ved kommunetorget på Rådhuset. I tillegg ble en rekke av kulturskolens samarbeidspartnere invitert til å komme med innspill i forbindelse med utarbeidelsen av høringsutkastet. Det er innkommet to innspill til utarbeidelsen av høringsutkastet: Fagertun barne og ungdomsteater (FABU) v/ tidligere instruktør Audhild Haugestøl Strømnes Hadeland strykeorkester v/ leder Sigmund Lieberg Det er innkommet ni svar til høringen, hvorav sju uttalelser: Norsk kulturskoleråd v/ kulturskolekonsulent for Oppland og Hedmark, Eivind Nåvik Musikernes fellesorganisasjon v/tillitsvalgt for lærerkollegiet v/ Hadeland kulturskole, Roar Bjerkehagen Forum Bjoneroa v/ leder Ellen Sagengen Hadeland strykeorkester v/ leder Sigmund Lieberg Brandbu skolekorps v/ leder Marit Kleppe Egge Gran musikkråd v/ leder Kari Aftret Furuleiken v/ sekretær i styret Kjersti Høibø Tysland Lunner kommune v/ Anne Grønvol (kun svar, ikke uttalelse) Regionrådet for Hadeland v/ regionkoordinator Edvin Straume (kun svar, ikke uttalelse) Høringsuttalelser, sammendrag Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på virksomhetsplanen. Høringsinstansene har kommet med innspill og presiseringer som er innarbeidet i planen slik den nå foreligger. De viktigste innspillene i høringsprosessen er i hovedsak sammenfallende med virksomhetsplanens innhold og har vært: Tilsettingsforhold for drama /teaterpedagoger bør være faste ansettelser, ikke oppdragskontrakter, slik praksis tidligere har vært Økt samarbeid mellom kulturskolen og teatergruppene Økt tidsressurs for undervisning. En økning fra dagens 22,5 minutter til 30 minutter for nybegynnerelever og 45 minutter for viderekomne elever Oppstart av undervisning på cello og bratsj Starte et faglig samarbeid med grunnskolen Økt samarbeid med nabokommuner, særlig i forhold til talentutvikling Bevare og videreutvikle øvingsarenaer i Gran kommune Videreføring av prosjektstillingene for visuelle kunstfag og drama som faste stillinger og et semestertilbud innen disse disipliner Utvidelse av dagens lærerstillinger da svært mange lærere har små deltidsstillinger Kombinasjonsstillinger med skoleverket og nye Hadeland VGS s musikk og dramalinje Øke tjenestesalget til korpsene slik at undervisningsressursen blir bedre pr. elev og belastningen lavere for hver enkelt lærer Innspill om prioriteringer i forbindelse med opptrapping av kulturskolevirksomheten Prioritere slagverk og tjenestesalg til korps Prioritere strykeundervisning Viktigheten av å ha et tilbud i Grymyr og Bjoneroa 12

13 Viktigheten av at Bjoneroa musikkorps også blir omfattet av en tjenestesalgsordning fra Hadeland kulturskole Viktigheten av å nå den nasjonale målsetningen om 30 % dekning i forhold til grunnskolens elevtall Innføring av moderasjons og friplassordninger Viktigheten av en lav semesteravgift Viktigheten av at korpsene kan kjøpe kulturskoletjenester til reduserte timespriser Viktigheten av Granvang som sentral base for kulturskolen og det frivillige kulturlivet Behov for gjennomgang av utleiepriser og utleietidsberegning ved Granvang Viktigheten av både desentralisert og sentralisert undervisning Opprettelse av samarbeidsavtaler med hhv. korpsene, strykeorkesteret, grunnskolene m. fl. Ved en omorganisering av skoleåret fra 38 til 36 uker bør ikke noe undervisningstid gå tapt, men gjøres tilgjengelig gjennom prosjekter, annen type undervisning el. Behovet for å utvide tilbudet i kulturskolen til også å omfatte visuelle kunstfag, drama, dans, musikkteknologi m.m. i form av semesterundervisning Behov for en talentsatsing Vurdering: Virksomhetsplanen punkt gir klare hovedstrategier for og høringsuttalelsene er i tråd med disse hovedstrategiene. Rådmannen støtter virksomhetsplanens hovedstrategier. Prioriteringer: Kulturskolen har gjennom de siste årene fått lite friske midler til å utvide undervisningstilbudet og det er i dag betydelige behov for en utvidelse av undervisningstilbudet. De fem punktene under er alle kritisk viktige og det er svært vanskelig å prioritere. 1. Kulturskolen startet høsten 2011 opp semesterundervisning i visuelle kunstfag og drama ved hjelp av egne midler og tilskudd fra Utdanningsdirektoratet. Midlene fra Utdanningsdirektoratet gjelder for skoleåret Det er svært viktig at dette blir videreført fra høsten 2012 slik at vi ikke mister elever og lærerkrefter. 2. Bjoneroa skolekorps bør inkluderes i tjenestekjøpsordningen som kommunens andre korps nyter godt av. Det er i første rekke snakk om kjøp av dirigenttjenester. 3. Kulturskolens strykeundervisning omfatter kun fiolin, og strykeorkesteret er derfor svært mangelfullt. Det mangler undervisning på bratsj, cello og kontrabass. 4. Korpsene og kulturskolen har dessuten gjennom mange år manglet kulturskolelærer i slagverk. Korpsene sliter med å rekruttere lærere direkte og elevene lider under dette. 5. Det er ventelister på noen av undervisningstilbudene i kulturskolen. Dette gjelder særlig piano, fiolin, gitar og sang. Kulturskolen har allerede foretatt en del grep innenfor egen organisasjon og med tilskuddsmidler fra Utdanningsdirektoratet. På denne måten er det opprettet flere nye elevplasser. For en oversikt vises det til punkt i virksomhetsplanen. Rådmannens vurdering Den nye virksomhetsplanen for Hadeland kulturskole gir et beskrivende bilde av kulturskolen i dag. Både Hadeland kulturskole i seg selv, men også kulturskolen i dagens Norge. Det går frem av planen 13

14 at Hadeland kulturskole har klare behov for å vokse. Det er ikke mulig å nå den nasjonale målsetning om dekningsgrad, redusere ventelister, møte etterspørsel fra korps, strykeorkester og teatergrupper uten en betydelig opptrapping av virksomheten. Det er også behov for innkjøp i form av undervisningsutstyr, instrumenter, IKT utstyr, tilpassing av lokaler, tiltak ang. ansettelsesforhold, pensjonsinnbetaling m.m. Dette vil også kreve økte lønns og driftsmidler i kulturskolen. Videre peker virksomhetsplanen på mange systematiske forhold ved kulturskolen som ikke krever økt finansiering. Dette gjelder utarbeidelse av samarbeidsavtaler, planverk og andre organisatoriske forhold. På bakgrunn av virksomhetsplanen for Hadeland kulturskole med opptrappingsplan samt høringsuttalelser, anbefaler Rådmannen at kostnadene forbundet med tiltak i følge virksomhetsplanen tas med som innspill til budsjett og økonomiplan

15 61/11 Søknad om bidrag til TV aksjonen NRK Norsk folkehjelp 2011 Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Eli Stigen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /11 Ordførerens innstilling: Gran kommune støtter TV aksjonen NRK Norsk Folkehjelp med kr Beløpet bevilges fra konto Saksdokumenter Fylkesmannen i Oppland: Brev med oppfordring til bidrag til TV aksjonen NRK Norsk Folkehjelp 2011, datert Vedlagt Saksopplysninger: Årets TV aksjon NRK er Norsk Folkehjelp, og de innsamlede midlene skal gå til arbeidet med å rydde miner og klasebomber i Europa. Gran kommune har tradisjon for å støtte TV aksjonene, og de siste fire årene har Formannskapet bevilget følgende beløp til aksjonen: 2010 kr til TV aksjonen Flyktning hjelpen 2009 kr til TV aksjonen for Care 2008 kr til TV aksjonen for Blå kors Norge 2007 kr til TV aksjonen for Unicef Norge Sammen for barn Ordføreren oppnevnte kommunekomité for årets TV aksjon, jf. vedtak i K sak 80/08 i møte Fylkesmannen, på vegne av fylkeskomitéen, sender hvert år ut en oppfordring til alle kommunene i Oppland, med anmodning om støtte til årets innsamling. Søknaden følger vedlagt. Saken legges fram med innstilling fra Ordføreren. 15

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp)

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.09.2011 kl 900 1210 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Magne Stenberg

Detaljer

98/11 Interpellasjon fra Gran Høyre om representanter til SU kommunestyremøtet 13.10.11

98/11 Interpellasjon fra Gran Høyre om representanter til SU kommunestyremøtet 13.10.11 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Inger Staxrud, og meldes som søknad via epost inger.staxrud@gran.kommune.no

Detaljer

Selskapsavtale SMISO iks (revidert )

Selskapsavtale SMISO iks (revidert ) Selskapsavtale SMISO iks (revidert 18.03.10). 1 Selskapets navn Selskapets navn er Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO iks). Kontorsted er i Gjøvik kommune. 2 Angivelse av deltagere. Ved

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den , saksnr.

SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den , saksnr. SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 02.09.2014, saksnr. 24/14 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1400 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost Knut.Lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager TILLEGGSSAKSLISTE Kommunestyret Dato: 17.02.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE 16/11 11/00879 1 17/11 11/00913 1 Ny finansieringsordning

Detaljer

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Felles formannskapsmøte for kommunene på Hadeland Lunner rådhus. Møtedato: 01.06. 2012 Tid: 08.30 for formannskapene i Gran og Lunner 10.00 for formannskapet i Jevnaker

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1430 1520 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Strøm (Gbl),

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Selskapsavtale SMISO iks (revidert 18.03.10)

Selskapsavtale SMISO iks (revidert 18.03.10) Selskapsavtale SMISO iks (revidert 18.03.10). 1 Selskapets navn Selskapets navn er Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO iks). Kontorsted er i Gjøvik kommune. 2 Angivelse av deltagere. Ved

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/10 ENDRING I FORSKRIFT OM TØMMING AV PRIVATE SEPTIKTANKER/SLAMAVSKILLERE - OFFENTLIG ETTERSYN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/10 ENDRING I FORSKRIFT OM TØMMING AV PRIVATE SEPTIKTANKER/SLAMAVSKILLERE - OFFENTLIG ETTERSYN MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 08.12.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 07.03.2013 kl 1330 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00014 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.11.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadeland.kulturskole.no. Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadeland.kulturskole.no. Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser. www.hadeland.kulturskole.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

REFERATSAKER 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12. Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09.

REFERATSAKER 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12. Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09. REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 15.11.12 Regionrådet: Innkalling til møte 21.09.12 Regionrådet: Protokoll fra møte 21.09.12 Regionrådet: Innkalling til møte 26.10.12 Ungdomsrådet:

Detaljer

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s)

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541 Lnr.: 6078/17 Ark.: H31 Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad Vaskeritjenesten i egen regi eller ut på anbud Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune konkurranseutsetter

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Seksjonsleder fysio/ergo Kjersti H Tysland. Grunnskoleleder Henning Antonsen Virksomhetsleder pleie og omsorg Gitte Korvann

Seksjonsleder fysio/ergo Kjersti H Tysland. Grunnskoleleder Henning Antonsen Virksomhetsleder pleie og omsorg Gitte Korvann MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Dato: 12.03.2012 kl. 12:00 Sted: Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 12/00120 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Seksjonsleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: Arkivkode: MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 15.03.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: Arkivkode: Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015.

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 22.11.2011 kl. 9:00 (etter møtet i administrasjonsutvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Saksnr.: 14/02616-1

Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Saksnr.: 14/02616-1 Ås kommune Revidering av korpsavtalen i Ås Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Saksnr.: 14/02616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: De foreslåtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret

MØTEINNKALLING. Valgstyret MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 05.02.2015 kll 1200 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf MØTEINNKALLING Gran ungdomsråd Dato: 21.11.2013 kl. 18:00-20:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00011 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal meldes via epost thomas.petersen@gran.kommune.no eller tlf. 91853704

Detaljer

Undervisningsoversikt 2014 15, desentralisert undervisning

Undervisningsoversikt 2014 15, desentralisert undervisning Ansatte ved Hadeland kulturskole skoleåret 2014-15 Undervisningsoversikt 2014 15, Navn Funksjon/disiplin Tilknytning Telefon og e-post Kim Stian Gjerdingen Bakke Rektor Kulturskolen 61 39 22 71 / 41 43

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Formannskapet Kommunestyresalen :30

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Formannskapet Kommunestyresalen :30 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Formannskapet Kommunestyresalen 17.10.2017 09:30 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Harald Eivind Bakke : Olav Olstad Antall repr.

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 22.06.2007 Tid: kl.10:00 Forfall: Kari Marie Engnæs, Gran, Anne Lise Bleie, Gran, Diann Wallin, Oppland Fylkeskommune Varamedlemmer: Hans Bjørge, Gran,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.02.2015 kl 1500 Sted: Lunner ungdomsskole, auditoriet Arkivsak: 15/00015 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 05.03.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: AP og SV kl. 08.30 ØVRIGE: kl. 09.00. Eventuelle

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Kulturskoleplan

Kulturskoleplan Kulturskoleplan 2016-2018 Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt: En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Kunsten

Detaljer

Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning"

Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning Arkivsak-dok. 14/00784-5 Saksbehandler Kim Stian Gjerdingen Bakke Saksgang Kommunestyret Møtedato Høringsuttalelse: Ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning" Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Styrets årsberetning for 2016

Styrets årsberetning for 2016 Styrets årsberetning for 2016 Virksomhetens art og hvordan den drives Formål: SMISO er et tilbud til ungdom over 16 år, til kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, til støttepersoner

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan Kulturskoleplan Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt : En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Til grunn for

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 18.10.2016 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker MØTEINNKALLING Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Tema/orienteringer Prosessen for valgstyrets godkjenning av partienes listeforslag v/ rådgiver Eli Stigen. Godkjenning av møtebok fra møtet

Tema/orienteringer Prosessen for valgstyrets godkjenning av partienes listeforslag v/ rådgiver Eli Stigen. Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 12.03.2015 kl 0930 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 7.12. 2012 Tid: 10.00 13.40 Sted: Forfall: Lunner rådhus Hilde Brødby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtte ikke: Møtende vararepresentanter:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer