Tema/orienteringer Gran kirkelige fellesråd innspill til budsjettarbeidet v/ kirkeverge Jon Skeie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema/orienteringer Gran kirkelige fellesråd innspill til budsjettarbeidet v/ kirkeverge Jon Skeie"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Inger Staxrud, og meldes via epost eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tema/orienteringer Gran kirkelige fellesråd innspill til budsjettarbeidet v/ kirkeverge Jon Skeie SAKSLISTE 56/11 11/ Mohagen Sør Valg av utviklingskonsept 57/11 11/ Salg av kommunal tomt gnr/bnr108/14 til Hapro gnr/bnr 108/52 58/11 11/ Barrierevaskeri 59/11 11/ Deltakelse i støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oppland 60/11 11/ Virksomhetsplan for Hadeland kulturskole /11 11/ Søknad om bidrag til TV aksjonen NRK Norsk folkehjelp 2011 Ordfører og rådmannssekretariatet, ren, 20. september 2011 for ordfører Eli Stigen konsulent 1

2 56/11 Mohagen Sør Valg av utviklingskonsept Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Gunnar Haslerud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /11 2 Planutvalget /11 3 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Konseptskisse for Mohagen sør med tilrådning legges til grunn for oppstart av reguleringsprosessen i Mohagen sør. Saksdokumenter Rapport fra Rambøll to konseptskisser for Mohagen sør Rambølls analyse med tilråding Næringsplan for Gran kommune Vedlagt Nei Saksopplysninger: Saken behandles parallelt i Planutvalg og Formannskap I Næringsplan for Gran kommune vedtatt i kommunestyret er Mohagen definert som kommunens viktigste område for næringsutvikling. Det opprinnelige feltet i Mohagen er på det nærmeste fullt utbygd og arbeidet med utvikling av Mohagen Sør har høy prioritet. Konseptkonkurranse I juni 2011 ble det utlyst en konseptkonkurranse for å få framlagt alternativer for utnyttelse av Mohagen sør. Som underlag for denne konkurransen ble følgende forutsetninger lagt inn: Innkjøring til Mohagen sør fra eksisterende avkjøring til Mohagen Gang og sykkelveg gjennom feltet med vekt på forbindelse mot ren stasjon Ta hensyn til boligområdene i sør og øst Vektlegge at Gran kommune er en miljøvennlig kommune Vektlegge estetikk og utforming Vektlegge eksponeringsmuligheter mot RV 4, (rom for mange bedrifter) Ikke store lagerbygg I konseptkonkurransen ble Rambøll valgt som konseptutreder. Rambøll utarbeidet foreløpige konseptskisser med to utviklingsretninger som ble presentert for Planutvalget i møte I hovedsak er det vegløsninger som skiller de to forslagene forelå sluttrapport fra Rambøll: Utvikling av to konseptskisser for Mohagen sør. Rapporten inneholder vurderinger og bakgrunnsinformasjon som beskriver utfordringer og muligheter for Mohagen som næringsområde. Bl.a. inneholder rapporten en interessant rangering over bedrifters vurdering av betingelser for lokalisering av ny virksomhet. Rapporten har også et eget kapittel som inneholder strategier for utvikling av Mohagen sør. 2

3 Følgende hovedpkt. er grunnlag for skissene: Vei Gang/sykkelforbindelser VA systemer Utbyggingsrekkefølge Visuell eksponering To alternative konseptskisser Konseptskisse A: Ca. 235 dekar næringsareal 21 tomter med størrelse fra 8 til 30 dekar Felles innkjøring til feltet Veisystem med forbindelse mellom veiene i feltet 1888 m veilengde 2190 m va nett Stigning/fall på vei 5% Gang/sykkelvei ved siden av hovedveitrase Sti gjennom søndre del bevares Deler av sti i nodre del kan bevares 2 3 tomter i nord knyttes til eksisterende va nett Konseptskisse B: Ca. 245 dekar næringsareal 22 tomter med størrelse fra 9 til 27 dekar Felles innkjøring til feltet Vegsystem 2 blindveier m/snuplass i enden 1429 m veilengde 2011 m va nett Stigning/fall på vei 5% Gang/sykkelvei ve siden av hovedveitrase Sti gjennom søndre del bevares 2 3 tomter i nord knyttes til eksisterende va nett Begge skissene gir rom for trinnvis utbygging av feltet. I begge skissene framkommer det at detmå det lages løsninger for flomvann. Dette er særlig viktig pga. helling i terrenget. Vurdering: I et eget notat, som er vedlagt saken, har Rambøll laget en analyse av konseptene og kommet med en tilrådning. I denne analysen er mange av de viktigste momentene vurdert. I konklusjonen framgår det at konseptene har mange likheter, men også klare forskjeller. Imidlertid konkluderes det med at konseptskisse B ansees som det beste alternativet med henblikk på lavere opparbeidelseskostnader, større fleksibilitet for utvikling av tomter og grønnstruktur. Dette konseptet vil også gi bedre estetiske løsninger, bl.a med mindre skjemmende skjæringer. Rådmannen er enig i Rambølls konklusjon og anbefaler at konseptskisse B vedtas som grunnlag for oppstart av reguleringsprosessen i Mohagen sør. 3

4 57/11 Salg av kommunal tomt gnr/bnr108/14 til Hapro gnr/bnr 108/52 Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 611 Saksbehandler Petter Molden Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /11 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å selge 650 m 2 tomteareal av kommunens eiendom på gnr/bnr 108/14 for kr 100 pr. m 2. Saksdokumenter Vedlagt Tegninger som viser utvidelsen Saksopplysninger: Hadelandsprodukter (Hapro) har sendt en forespørsel til Gran kommune, der de ønsker å utvide tomtearealet med 650 m 2. De begrunner at det er et stort behov for å anlegge flere parkeringsplasser og for å føre opp et skjul for lagring av materialer. Vedlagt følger tegninger over hvordan de kan tenke seg en slik utvidelse. Saken er avklart på teknisk drift når det gjelder at de vil få en reduksjon av tomteareal for kommunens veg sentral/lager. I forbindelse med reguleringsplanen for Brandbu vedtok planutvalget at dersom vegstasjonen ble flyttet i fremtiden, vil området bli etablert som parkområde. Arealet som Hapro ønsker å kjøpe, er i dag dekket med busker og kratt og er derfor ikke benyttet som lager plass på nåværende tidspunkt. Vedrørende fastsetting av verdien på arealet som Hapro ønsker å kjøpe, er at prisen bør ligge på et sted på rundt 100 kr m 2. I tillegg til saksomkostninger i forbindelse med erverving av tomt. Vurdering: Det er aktuelt å selge tomten til Hapro. Tomta er priset lavt i forhold til dagens tomtemarked. Bakgrunnen for fastsettingen av prisen er at det tidligere har vært en praksis i Gran kommune at forholdene skal legges til rette for bedrifter ut fra en samfunnsmessig vurdering. Bedriften som ønsker å kjøpe tomt av Gran kommune er svært viktig for sysselsettingen i Gran. Ved å øke areal på eiendommen som de benytter i dag, kan bedriften ekspandere i takt med utviklingen i dagens samfunn. 4

5 58/11 Barrierevaskeri Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Gitte Christine Korvann Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /11 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å følge forslag 1 hvor det gjøres nødvendig investering av vaskeriutstyr med en kostnadsramme på 1,8 millioner og vasker all vask i egen regi fra desember Prosjektet lånefinansieres i sin helhet. 2. Prosjektering og bygging av et nytt Barrierevaskeri forskyves for eventuell samlokalisering med Helsehus/ Lokalt medisinsk senter i samarbeid med Lunner kommune. Prosjekteringsmidler avsettes med kroner i Saksdokumenter Beslutningsgrunnlag for investeringer og årlige kostnader, forslag 1 og 2 EU standard EN 14065:2002 Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner Vaskeriutredning fra Team Consult 2011 Referanser Vedlagt JA Nei Nei Nei Nei Saksopplysninger: Bakgrunn Som et ledd i Handlingsplan for Opptur om videre utbedring, riving og ombygging på Marka helse og omsorgssenter, må det nåværende vaskeriet i kjelleren flytte ut. Det ble avsatt midler til et nytt barrierevaskeri på Marka helse og omsorgssenter i økonomiplanperioden. I tillegg er helse og omsorgs vaskeritjeneste for tekstiler lite kostnadseffektiv og driften ved vaskeriet på Marka ikke er i samsvar med EU standard EN 14065:2002, barrierevaskeri i samsvar med hygienekrav. Dette skyldes delvis uegnede lokaler, manglende maskiner og at det fysiske arbeidsmiljøet ikke er optimalt. Senge og personaltøy leies og vaskes i dag ved Tekstilvask Innlandet på Lillehammer. Dette tøyet, viser det seg, er det mest økonomiske å vaske i egen regi. Da handlingsplanen i Opptur ble lagt frem i 2009, ble det stipulert bygge kostnader til barrierevaskeriet. Det var ikke avsatt midler til prosjektering med fagkyndige innen vaskeridrift. I tillegg til at det har vært prisoppgang, blir kostnadene for bygging av et nytt barrierevaskeri høyere enn budsjettert. I den pågående prosessen med å redusere forbruket i helse og omsorg (tilpasse rammen), viser utregninger at det å ta all vask tilbake til eget barrierevaskeri vil være kostnadseffektivt på sikt. 5

6 Faktaopplysninger Gran kommune, Helse og omsorg drifter i dag ett vaskeri på Marka helse og omsorgssenter hvor alt tøy unntatt senge og personaltøy, vaskes. Det vaskes beboertøy, frotté, gardiner mv for 150 pasienter for begge helse og omsorgssentrene. Tidligere var det vaskeri på Skjervum helse og omsorgssenter i tillegg, men ble slått sammen med vaskeriet på Marka helse og omsorgssenter. Dette ble begrunnet med økonomi, hygiene, kjøleromkapasitet og bedre arbeidsmiljø ved at den ansatte ved hvert vaskeri nå jobber i team. I tillegg ble vaskeriet på Skjervum frigjort til areal til hjemmetjenesten som en del av Opptur prosjektet. Vaskeriet, slik det fungerer i dag, tilfredsstiller ikke EU standard EN 14065:2002. Virksomheten har et stort fokus på infeksjonsforebyggende tiltak i helseinstitusjonene. Nordmenn reiser oftere utenlands på ferie og stadig flere legger reisene til tropiske strøk. Dermed øker risikoen for å pådra seg sykdommer. Resistens mot antibiotika (MRSA) er mer utbredt i utlandet. Smitte blir en mye større utfordring i framtiden og dette må møtes i et profesjonelt barrierevaskeri slik at brukerne er trygge. Våre helseinstitusjoner er etter Smittevernloven, forpliktet til å følge forskrift om smittevern i helsetjenesten krav om infeksjonskontrollprogram. I helse og omsorg er dette utarbeidet og godkjent. Norske vaskeriers kvalitetstilsyn har utarbeidet en bransjestandard hvor det er lagt stor vekt på krav og retningslinjer for tekstilbehandling. Denne standarden brukes ved vaskeriet på Marka så godt det lar seg gjøre, men det er ikke fullverdig barriereløsninger som skiller ren og uren behandling av tekstilene. Vaskeriet har investert i barrierevaskemaskiner ved nødvendig utskifting av maskiner, men mangler noen maskiner, vegg og sluse mellom ren og uren side, samt at ventilasjonsanlegget ikke er optimalt. Vaskeriet ligger i den gamle delen av Marka som skal rives. Det er ikke funksjonelt, grunnet trapper og trappeheis ned til skittentøy og maskinrom, og rent tøy må fraktes via heis til rom for etterbehandling. Det er for øvrig utarbeidet gode rutiner og prosedyrer ut fra bransjestandarden, så langt det lar seg gjøre. Flere fordeler ved drift av eget vaskeri kan nevnes: Lite kassasjon, mindre svinn og god omløpshastighet på tøyet, nærhet og kunnskap. Utgifter til dagens papirforbruk av stelle og smittefrakker, kladder, duker etc., samt transport av smittecontainere til deponi var på kr i Det er ønskelig å kjøpe inn tekstiler slik at dette kan vaskes i egen regi. I tillegg til miljøhensyn er det god økonomi. Virksomheten tilrettelegger arbeidsplasser for mange brukere i tilrettelagte tjenester. De har en meningsfylt jobb og trivselsfaktoren er høy. Dette tilbudet videreføres i et nytt vaskeri. Vurdering: Utredning av alternative forslag til løsning Det foreligger en konsulentrapport som omhandler vaskeritjenesten i kommunen. Team Consult AS har utarbeidet en rapport med utredning av økonomiske forhold og opplysninger om barrierevaskeri og driften av dette. Rapporten viser at etablering av nytt sentralt barrierevaskeri i kommunen vil være et lønnsomt prosjekt både hva hygiene og økonomi angår. I perioden barrierevaskeri prosjekteres og bygges, vil det også være lønnsomt å ta hjem ekstern vask. Maskiner og utstyr som investeres flyttes over i nytt vaskeri når det står ferdig. Team Consult AS har beregnet et snitt pr kg inkl. kapital og avskrivning av barrierevaskeri i nytt bygg til kr 20,55. Helse og omsorg har utarbeidet et beslutningsgrunnlag som viser budsjettkonsekvenser og konsekvenser for økonomiplanen. Realistisk sett vil det være drift av nytt barrierevaskeri fra Tabellene under viser kostnader for dagens drift, kostnader ved å ta tilbake all vask fra november d.å. 6

7 I forbindelse med etablering av nytt barrierevaskeri, foreligger to forslag fra helse og omsorg. Imidlertid kan ingen av disse erstatte et nytt barrierevaskeri hygienemessig. Det er kun midlertidige løsninger grunnet økonomi og at bygget skal rives. Ventilasjonsanlegget blir delvis oppgradert. I forslag 1 hvor medarbeiderne arbeider ordinær arbeidstid, er det nødvendig å foreta bygningsmessige endringer i dagens vaskeri for å ta hjem ekstern vask. Maskiner, utstyr og tekstiler investeres. Personalressurs må økes og det blir noe mer transport. I forslag 2 gjøres ikke bygningsmessige endringer, men det må investeres i en tørketrommel, utstyr og tekstiler. Personalressurs må økes og det blir noe mer transport. I siste forslag må medarbeiderne arbeide skift grunnet behov for flere driftstimer på maskinene. Referanser og andre innspill Det er innhentet referanser fra oppdrag som Team Consult AS har hatt i forskjellige kommuner. Her er erfaringer med anslått innsparing og erfaringer der firmaet har vært med videre i prosessen innhentet. Det er stort sett gode tilbakemeldinger på firmaet og innsparing er som forventet. En av referansene, Bjørn Tuften i Porsgrunn kommune har oversendt informasjon vedrørende god økonomisk, effektiv og hygienisk drift av barrierevaskeri. I tillegg foreligger det et notat fra Solvang sykehjem i Oslo, hvor husøkonom har prosjektert og igangsatt et barrierevaskeri uten konsulentfirma. Vaskeriet er effektivisert og drifter godt, økonomisk sett. Det er kun foretatt beregninger ift vaskeridrift av Gran kommunes tøymengde. Øvrige Hadelandskommuner (og evt. andre) bør inviteres til vask av deres tøy i et profesjonelt barrierevaskeri. Barrierevaskeri må evt. prosjekteres/dimensjoneres på nytt. Noen forutsetninger Etablering av et barrierevaskeri i dagens lokaler på Marka helse og omsorgssenter er kun for en begrenset periode. Det ligger en forutsetning for at de nødvendige investeringene av maskiner skal overføres et nytt barrierevaskeri. For begge forslag gjøres dette kun for en periode ettersom fysiske arbeidsforhold ikke er gode nok. Personalet er positive til gjennomføring av forslagene i en avgrenset periode. Miljø Noen av maskiner som brukes ved vaskeriet i dag er energikrevende. Nye tørketromler vil i nybygg bli installert med Heath pipe for varmegjenvinning. Ekstern kjøp av tjenesten medfører lang transport av tøy til vaskeriet og vi ønsker kortreiste produkter. Vaskeri i egenregi vil være lønnsomt også ut fra et miljøaspekt, også med tanke på at Gran kommune er en miljøkommune. Økonomi Enhetskostnader for vask av institusjons og privattøy er i dag kr pr. kg og det vaskes kg pr år. I dag er kostnad i overkant kr pr beboer kun ekstern vask, i tillegg kommer utgifter i helse og omsorgs vaskeri. Maskiner, utstyr og tekstiler som investeres i 2011 beløper seg til inntil kr Alt kan overflyttes til nytt vaskeri. Investeringskostnader til nybygg av barrierevaskeri prosjekteres senere, men antatt investering på bygget pr. i dag, er 7 mill. Vurdering: Målet med å etablere barrierevaskeri er å få til en vaskeriordning som tilfredsstiller alle behov og krav som stilles med hensyn til arbeidsmiljø, hygiene og effektivitet. 7

8 Et fremtidig nytt barrierevaskeri blir godt tilrettelagt med godt inneklima og ergonomisk gode løsninger. Konseptet barrierevaskeri sammen med en bevisst holdning til behandling av rent/urent tøy, både under transport og ute på institusjonene, sikrer også den hygieniske siden ved virksomheten. I prinsippet kan barrierevaskeriet ligge hvor som helst, men i handlingsplanen i Opptur ble det nye barrierevaskeri lagt til Marka helse og omsorgssenter. Ved etablering av et Helsehus/ Lokalt medisinsk senter er det mer naturlig at et nyt barrierevaskeri legges i tilknytning til dette. Prosjektering av et eget nybygd barrierevaskeri vil dermed komme i en senere fase og det avsettes 200 tusen til prosjektering i

9 59/11 Deltakelse i støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oppland Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 026 Saksbehandler Anne Grethe Hole Stenerud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /11 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Gran kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om deltakelse i det interkommunale selskapet, Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oppland (SMISO). 2..oppnevnes til Gran kommunes representant i Representantskapet. 3. Kostnader knyttet til deltakelse i SMISO innarbeides i budsjett og økonomiplan for Saksdokumenter Invitasjon til deltakelse i interkommunalt selskap (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oppland) Årsberetning Selskapsavtale SMISO iks Verdigrunnlaget for SMISO Statistikk oppsummering av bruk av SMISO 2010 Vedlagt Nei Saksopplysninger: Gran kommune er invitert til å delta i det interkommunale selskapet Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oppland (SMISO). Støttesenteret er et ikke akutt supplement til offentlig helsetjeneste. Senteret er bygd opp som et IKS. Det er tenkt ett senter per fylke. Av praktiske årsaker startet en opp med de 11 kommunene i Gjøvikregionen og Valdresregionen, som alle har tilsluttet seg senteret. Gjøvik er vertskommune og sentret er etablert sentralt i Gjøvik. Det arbeides nå med å inkludere flere kommuner i Oppland. Senterets formål og virkefelt: Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep skal være et støttetilbud til ungdom over 16 år, incestutsatte barn og voksne, og til de som ønsker informasjon og veiledning. Støttesenteret skal være et lavterskeltilbud der målet er å gi råd, støtte, veiledning og hjelp til brukere basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Dette kan skje gjennom enesamtaler, og ulike former for aktiviteter og selvhjelpsgrupper. De ansatte skal bidra til å kartlegge hvilke tilbud på senteret og i det offentlige hjelpeapparat den enkelte bruker har behov for. Senteret skal drive forebyggende arbeid, informasjon og rettledning til andre instanser (selskapsavtalens 3) Verdigrunnlag Støttesenteret baserer seg på verdiene verdighet, respekt, fellesskap og solidaritet i sitt arbeid. 9

10 Brukere I 2010 hadde senteret 724 brukere. Det har vist seg å være søkning til senteret fra andre kommuner enn medlemskommunene. Fra Gran kommune er det i 2010 registrert 56 brukere. Deltakelse Deltakerkommunene forplikter seg gjennom en selskapsavtale. Selskapsavtalen bygger på Lov om interkommunale selskap. Følgende forutsetninger ligger til grunn: Deltakelse i IKS forutsetter positivt kommunestyrevedtak Deltakeransvar deles likt på den til enhver tid gjeldende antall deltakerkommuner Deltakerkommunen skal oppnevne en representant til Representantskapet. Inngangskostnaden er for 2011 per capita kr. 2,76 Prisen indeksreguleres årlig, mens befolkningsgrunnlaget justeres hvert 3. år. Deltakerkommunene betaler et årlig innskudd basert på folketallet første januar, ved innmeldingstidspunktet. Beregningsgrunnlaget justeres siden etter kommunens offisielle folketall hvert 3. år, svarende til bindingstid i selskapet. Beløpet justeres årlig i samsvar med konsumprisindeksen. Økning av kommunebeløpet utover dette skal begrunnes særskilt, og godkjennes i Representantskapet. Deltakerkommuner forplikter seg til deltakelse i 3 år fra avtaleinngåelse. Avtalen forlenges automatisk, med mindre avtalen sies opp. Oppsigelsestid er 1 år. Driftsgrunnlag Driftsgrunnlaget består av tilskudd fra kommune, helseforetak og fylkeskommune som utgjør 20 % og statstilskudd 80 % av foretakets budsjett. Dette fordeler seg for 2010 slik: kr fra kommuner i Oppland, kr fra Oppland fylkeskommune, kr fra Helse sør øst, og kr i statlig tilskudd. Vurdering: Rådmannen vurderer det hensiktsmessig at også Gran kommune deltar i Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Oppland (SMISO). Senteret er et viktig tilbud for å komplettere det øvrige hjelpeapparatet. 56 brukere fra Gran kommune i 2010 underbygger dette. Det er rådmannens innstilling at det inngås avtale med SMISO. Det oppnevnes en representant fra kommunen som deltar i Representantskapet. Kostnader knyttet til deltakelsen i SMISO, som for 2011 er kr. 2, 76 per innbygger (kr ) innarbeides i budsjett og økonomiplan for Vedlegg til sak Revidert selskapsavtale Verdigrunnlag_og_st atistikk.pdf 10

11 60/11 Virksomhetsplan for Hadeland kulturskole Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 146 Saksbehandler Kim Stian Gjerdingen Bakke Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /11 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Virksomhetsplanen for Hadeland kulturskole vedtas. Kostnadene forbundet med tiltak i følge virksomhetsplanen tas med som innspill til budsjettog økonomiplanen for Saksdokumenter Virksomhetsplan for Hadeland kulturskole Status og utvikling Høringsuttalelser Vedlagt Nei Saksopplysninger: Mandatet til virksomhetsplanen for Hadeland kulturskole er gitt av kommunestyret i måldelen av budsjettet for 2011: Mål Revidering av gjeldene virksomhetsplan for kulturskolen. Virksomhetsplanen berører i hovedsak Hadeland kulturskoles virksomhet i Gran kommune. Men siden Lunner kommune kjøper kulturskoletjenester av Gran kommune og mange av lærerne jobber med elever og undervisning i begge kommunen er det umulig å behandle Hadeland kulturskoles virksomhet i Gran kommune helt adskilt fra virksomheten i Lunner kommune. Virksomhetsplanen har et tiårsperspektiv, mens opptrappingsplanen under planens punkt har et fireårsperspektiv. Det har i arbeidet med ny virksomhetsplan for Hadeland kulturskole vært viktig å gi en grundig orientering om kulturskolens historikk og bakgrunn, nasjonalt som lokalt. Det har også vært viktig å vise til gjeldende lovverk, aktuelle stortingsmeldinger og planverk. Videre har det vært viktig å gi et detaljert bilde av hva en kulturskole er og inneholder, samt hvordan Hadeland kulturskole er organisert og lokalisert. I tillegg er Hadeland kulturskoles status i dag grundig beskrevet. Til sist har det vært viktig å skissere en videre utvikling og utvidelse av Hadeland kulturskole. Den nasjonale målsetningen om 30 % dekning i forhold til elevtallet i grunnskolen samt lokale behov og ønsker for utvikling er lagt til grunn for dette. Offentlig høring: Virksomhetsplanen har vært ute på offentlig høring med høringsfrist 1. september Dette er kunngjort på kommunens og kulturskolens Internettsider, ved kunngjøring i lokalavisen Hadeland, 11

12 direkte invitasjon til en rekke aktuelle høringsinstanser samt at virksomhetsplanen er gjort tilgjengelig ved kommunens bibliotek og ved kommunetorget på Rådhuset. I tillegg ble en rekke av kulturskolens samarbeidspartnere invitert til å komme med innspill i forbindelse med utarbeidelsen av høringsutkastet. Det er innkommet to innspill til utarbeidelsen av høringsutkastet: Fagertun barne og ungdomsteater (FABU) v/ tidligere instruktør Audhild Haugestøl Strømnes Hadeland strykeorkester v/ leder Sigmund Lieberg Det er innkommet ni svar til høringen, hvorav sju uttalelser: Norsk kulturskoleråd v/ kulturskolekonsulent for Oppland og Hedmark, Eivind Nåvik Musikernes fellesorganisasjon v/tillitsvalgt for lærerkollegiet v/ Hadeland kulturskole, Roar Bjerkehagen Forum Bjoneroa v/ leder Ellen Sagengen Hadeland strykeorkester v/ leder Sigmund Lieberg Brandbu skolekorps v/ leder Marit Kleppe Egge Gran musikkråd v/ leder Kari Aftret Furuleiken v/ sekretær i styret Kjersti Høibø Tysland Lunner kommune v/ Anne Grønvol (kun svar, ikke uttalelse) Regionrådet for Hadeland v/ regionkoordinator Edvin Straume (kun svar, ikke uttalelse) Høringsuttalelser, sammendrag Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på virksomhetsplanen. Høringsinstansene har kommet med innspill og presiseringer som er innarbeidet i planen slik den nå foreligger. De viktigste innspillene i høringsprosessen er i hovedsak sammenfallende med virksomhetsplanens innhold og har vært: Tilsettingsforhold for drama /teaterpedagoger bør være faste ansettelser, ikke oppdragskontrakter, slik praksis tidligere har vært Økt samarbeid mellom kulturskolen og teatergruppene Økt tidsressurs for undervisning. En økning fra dagens 22,5 minutter til 30 minutter for nybegynnerelever og 45 minutter for viderekomne elever Oppstart av undervisning på cello og bratsj Starte et faglig samarbeid med grunnskolen Økt samarbeid med nabokommuner, særlig i forhold til talentutvikling Bevare og videreutvikle øvingsarenaer i Gran kommune Videreføring av prosjektstillingene for visuelle kunstfag og drama som faste stillinger og et semestertilbud innen disse disipliner Utvidelse av dagens lærerstillinger da svært mange lærere har små deltidsstillinger Kombinasjonsstillinger med skoleverket og nye Hadeland VGS s musikk og dramalinje Øke tjenestesalget til korpsene slik at undervisningsressursen blir bedre pr. elev og belastningen lavere for hver enkelt lærer Innspill om prioriteringer i forbindelse med opptrapping av kulturskolevirksomheten Prioritere slagverk og tjenestesalg til korps Prioritere strykeundervisning Viktigheten av å ha et tilbud i Grymyr og Bjoneroa 12

13 Viktigheten av at Bjoneroa musikkorps også blir omfattet av en tjenestesalgsordning fra Hadeland kulturskole Viktigheten av å nå den nasjonale målsetningen om 30 % dekning i forhold til grunnskolens elevtall Innføring av moderasjons og friplassordninger Viktigheten av en lav semesteravgift Viktigheten av at korpsene kan kjøpe kulturskoletjenester til reduserte timespriser Viktigheten av Granvang som sentral base for kulturskolen og det frivillige kulturlivet Behov for gjennomgang av utleiepriser og utleietidsberegning ved Granvang Viktigheten av både desentralisert og sentralisert undervisning Opprettelse av samarbeidsavtaler med hhv. korpsene, strykeorkesteret, grunnskolene m. fl. Ved en omorganisering av skoleåret fra 38 til 36 uker bør ikke noe undervisningstid gå tapt, men gjøres tilgjengelig gjennom prosjekter, annen type undervisning el. Behovet for å utvide tilbudet i kulturskolen til også å omfatte visuelle kunstfag, drama, dans, musikkteknologi m.m. i form av semesterundervisning Behov for en talentsatsing Vurdering: Virksomhetsplanen punkt gir klare hovedstrategier for og høringsuttalelsene er i tråd med disse hovedstrategiene. Rådmannen støtter virksomhetsplanens hovedstrategier. Prioriteringer: Kulturskolen har gjennom de siste årene fått lite friske midler til å utvide undervisningstilbudet og det er i dag betydelige behov for en utvidelse av undervisningstilbudet. De fem punktene under er alle kritisk viktige og det er svært vanskelig å prioritere. 1. Kulturskolen startet høsten 2011 opp semesterundervisning i visuelle kunstfag og drama ved hjelp av egne midler og tilskudd fra Utdanningsdirektoratet. Midlene fra Utdanningsdirektoratet gjelder for skoleåret Det er svært viktig at dette blir videreført fra høsten 2012 slik at vi ikke mister elever og lærerkrefter. 2. Bjoneroa skolekorps bør inkluderes i tjenestekjøpsordningen som kommunens andre korps nyter godt av. Det er i første rekke snakk om kjøp av dirigenttjenester. 3. Kulturskolens strykeundervisning omfatter kun fiolin, og strykeorkesteret er derfor svært mangelfullt. Det mangler undervisning på bratsj, cello og kontrabass. 4. Korpsene og kulturskolen har dessuten gjennom mange år manglet kulturskolelærer i slagverk. Korpsene sliter med å rekruttere lærere direkte og elevene lider under dette. 5. Det er ventelister på noen av undervisningstilbudene i kulturskolen. Dette gjelder særlig piano, fiolin, gitar og sang. Kulturskolen har allerede foretatt en del grep innenfor egen organisasjon og med tilskuddsmidler fra Utdanningsdirektoratet. På denne måten er det opprettet flere nye elevplasser. For en oversikt vises det til punkt i virksomhetsplanen. Rådmannens vurdering Den nye virksomhetsplanen for Hadeland kulturskole gir et beskrivende bilde av kulturskolen i dag. Både Hadeland kulturskole i seg selv, men også kulturskolen i dagens Norge. Det går frem av planen 13

14 at Hadeland kulturskole har klare behov for å vokse. Det er ikke mulig å nå den nasjonale målsetning om dekningsgrad, redusere ventelister, møte etterspørsel fra korps, strykeorkester og teatergrupper uten en betydelig opptrapping av virksomheten. Det er også behov for innkjøp i form av undervisningsutstyr, instrumenter, IKT utstyr, tilpassing av lokaler, tiltak ang. ansettelsesforhold, pensjonsinnbetaling m.m. Dette vil også kreve økte lønns og driftsmidler i kulturskolen. Videre peker virksomhetsplanen på mange systematiske forhold ved kulturskolen som ikke krever økt finansiering. Dette gjelder utarbeidelse av samarbeidsavtaler, planverk og andre organisatoriske forhold. På bakgrunn av virksomhetsplanen for Hadeland kulturskole med opptrappingsplan samt høringsuttalelser, anbefaler Rådmannen at kostnadene forbundet med tiltak i følge virksomhetsplanen tas med som innspill til budsjett og økonomiplan

15 61/11 Søknad om bidrag til TV aksjonen NRK Norsk folkehjelp 2011 Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Eli Stigen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /11 Ordførerens innstilling: Gran kommune støtter TV aksjonen NRK Norsk Folkehjelp med kr Beløpet bevilges fra konto Saksdokumenter Fylkesmannen i Oppland: Brev med oppfordring til bidrag til TV aksjonen NRK Norsk Folkehjelp 2011, datert Vedlagt Saksopplysninger: Årets TV aksjon NRK er Norsk Folkehjelp, og de innsamlede midlene skal gå til arbeidet med å rydde miner og klasebomber i Europa. Gran kommune har tradisjon for å støtte TV aksjonene, og de siste fire årene har Formannskapet bevilget følgende beløp til aksjonen: 2010 kr til TV aksjonen Flyktning hjelpen 2009 kr til TV aksjonen for Care 2008 kr til TV aksjonen for Blå kors Norge 2007 kr til TV aksjonen for Unicef Norge Sammen for barn Ordføreren oppnevnte kommunekomité for årets TV aksjon, jf. vedtak i K sak 80/08 i møte Fylkesmannen, på vegne av fylkeskomitéen, sender hvert år ut en oppfordring til alle kommunene i Oppland, med anmodning om støtte til årets innsamling. Søknaden følger vedlagt. Saken legges fram med innstilling fra Ordføreren. 15

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Muntlig orientering/ prosess: Kommuneplanens samfunnsdel (ca. 1,5 time).

Muntlig orientering/ prosess: Kommuneplanens samfunnsdel (ca. 1,5 time). Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tema/orienteringer Framtidsverksted Mangfoldsåret v/ Berit Berg Larsen fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tema/orienteringer Framtidsverksted Mangfoldsåret v/ Berit Berg Larsen fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Saksnr: 09/335-1 Arkiv: 031. Arbeidsgruppe økonomiplan 2013-15 Gran kommune

Saksnr: 09/335-1 Arkiv: 031. Arbeidsgruppe økonomiplan 2013-15 Gran kommune Arbeidsgruppe økonomiplan 2013-15 Gran kommune Versjon 13 24.05.2012 INNHOLD Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Fra budsjett og økonomiplan 2012-2015 (ksak 143/11)... 4 2.1. FRA Kap 4.7 Videre arbeid med

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste 201000036-27 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

- utvikling mot et lokalt ressurssenter. Rapport. Harry Rishaug oktober 2011. Side 1 av 46

- utvikling mot et lokalt ressurssenter. Rapport. Harry Rishaug oktober 2011. Side 1 av 46 - utvikling mot et lokalt ressurssenter Rapport Harry Rishaug oktober 2011 Side 1 av 46 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn og forarbeid... 6 3 De nasjonale satsingsområdene... 8 4 Kulturskolenes primære

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012.

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 29.01.09

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 29.01.09 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Brandbukampen Møtedato: 12.03.2009 Tid: 09.15 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer