Den stille eleven i musikk- og kulturskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den stille eleven i musikk- og kulturskolen"

Transkript

1 Else Myhr Den stille eleven i musikk- og kulturskolen Noen strykelæreres oppfatninger om den stille eleven og hvordan de kan nå denne type elever i gruppeundervisning The Quiet Student in Schools for Music and Arts String teachers and their opinions on the quiet learner, and how to reach this group of students in teaching Examensarbete 15 högskolepoäng Lärarprogrammet Datum: Handledare: Kicki Liljedahl Musikhögskolan Ingesund Arvika Tfn Fax

2 SAMMENDRAG Hovedproblemstillinga i denne undersøkelsen er Hvordan oppfatter musikk- og kulturskolelærerne den stille eleven og hvordan legger de opp gruppeundervisningen for å nå denne typen elever i gruppesituasjoner? For å finne svar på dette brukte jeg kvalitativt forskningsintervju som metode. Fem strykelærere med minimum ti års fartstid og med erfaring fra både individuell- og gruppeundervisning har deltatt. Disse ble håndplukket fra mitt kontaktnett. Resultatet av undersøkelsen viser at lærerne ser på den stille eleven som en som ikke sier så mye og er veldig forsiktig. Utover dette kan det se veldig ulikt ut. For å nå den stille eleven kom det fram at det er viktig å arbeide med hele gruppa for å skape en fellesskapsfølelse, og at de som lærere ser og bekrefter elevene. I diskusjonen har jeg med utgangspunkt i teorier om gruppeprosesser og lederskap, diskutert hvilken betydning musikkundervisning i gruppe og hvilken rolle læreren har i forhold til den stille elevens atferd. Nøkkelord: musikk- og kulturskole, strykelærere, den stille eleven, gruppeundervisning, lederskap ABSTRACT The main question in this survey is "What are experienced music and art teachers opinions on the quiet learner, and how do they reach this group of students in group teaching?" To answer this, I used qualitative interviews. Five string teachers with a minimum of ten years of experience and with experience in both individual and group teaching participated. The teachers were handpicked from my contacts. The results of the survey show that teachers see the quiet student as a person who does not say much, and is very careful. Beyond this, every quiet student can look very different. To reach the quiet student, it became apparent that it is important to create a group atmosphere, and that the teachers see and acknowledge the students. During the discussion, I have raised the importance of group teaching in music and the vital part the teacher plays, in relation to the development of quiet students, based on theories about group processes and leadership. Keywords: the school for music- and arts, string teachers, the quiet student, teaching in groups, leadership 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG / ABSTRACT... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD INNLEDNING BAKGRUNN STYREDOKUMENTER TIDLIGERE FORSKNING LÆRERROLLE OG LEDERSKAP GRUPPEPROSESSER BEGREPSINTRODUKSJON Integritet Innagerende og utagerende atferd Selvfølelse og selvtillit METODE DATAINNSAMLINGSMETODER UTVALG PROSEDYRE DATABEARBEIDNINGSMETODE RELIABILITET OG VALIDITET RESULTATFRAMSTILLING VIKTIGE ASPEKTER FOR AT GRUPPEUNDERVISNING SKAL FUNGERE BRA Sosiale aspekter Pedagogiske aspekter Sammendrag MUSIKK- OG KULTURSKOLELÆRERENS SYN PÅ DEN STILLE ELEVEN Den stille eleven som fornøyd Den stille eleven som usikker Den stille eleven som utagerende Sammendrag Å NÅ DEN STILLE ELEVEN I GRUPPEUNDERVISNING Å bygge opp fellesskapsfølelsen Å se og bekrefte Å være uredd som lærer Sammendrag DISKUSJON MUSIKKAKTIVITET I GRUPPE SOM BETYDNING FOR DEN STILLE ELEVENS ATFERD LÆRERENS BETYDNING FOR DEN STILLE ELEVENS ATFERD KONKLUSJON KILDER/REFERANSER VEDLEGG

4 FORORD Jeg vil takke mine informanter for at dere stilte opp til intervju, slik at jeg kunne gjennomføre eksamensoppgava mi. Jeg vil også rette en stor takk til veilederen min, Kicki Liljedahl, for all god hjelp! 4

5 1 INNLEDNING Jeg, Else Myhr, er siste års student ved Karlstads Universitet - Musikhögskolan Ingesund. Helt fra jeg var 15 år har jeg jobba med gruppeundervisning av ulike varianter, men i hovedsak med fiolinelever. Her har jeg møtt mange interessante utfordringer som har ført til det yrkesvalget jeg har tatt. Mennesker fasinerer meg, kanskje spesielt hvordan vi forholder oss i møte med andre og i gruppesituasjoner. I de fleste grupper finnes det ulike roller som tildeles medlemmene f.eks. klassens klovn, lederen og den stille eleven bakerst i hjørnet. De som vil være i sentrum får ofte den oppmerksomheten de ønsker, mens de som heller holder seg i bakgrunnen lett blir bortglemt. Hva kan vi gjøre for at de stille elevene skal føle seg sett? Problematferd er noe det snakkes mye om i dag. Kanskje spesielt diagnostisering av for eksempel AD/HD. Begrepet problematferd omfatter både utagerende og innagerende atferd. Ofte synes jeg å høre diskusjoner om hvordan vi skal takle de utagerende barna som vi møter i ulike situasjoner. Det finnes også mye skrevet om dette. Hva da med de innagerende barna? Skylder vi ikke disse barna å gi dem mer fokus? Riktignok har det kommet mer litteratur om dette området de siste årene, men jeg synes fortsatt at temaet kan få større plass. De innagerende barna er lette å glemme fordi de ikke er noe problem for omverden, slik som utagerende barn kan være. Å være innagerende er mest et problem for den personen det gjelder. For meg har det å få med seg de innagerende barna i samspill, vært en utfordring. Av person er jeg ganske livat og frampå, og i undervisningssituasjoner har jeg mange ideer og varierte arbeidsformer, noe som ikke alltid passer disse barna. Jeg husker fortsatt en episode fra min tidlige karriere som lærer, jeg var kanskje 16 år. Hjemme i stua hos mamma og pappa var vi samlet en gjeng unge felespillere, hvorav ei var veldig stille og forsiktig. Jeg var veldig opptatt av at alle skulle være med, fordi det føltes som et nederlag for meg, hvis ikke alle deltok aktivt. Jeg ble nok litt for brå og mente at hun skulle være med å spille, selv om det nok hadde vært bedre om hun bare fikk sitte å høre på ei stund. Hadde hun fått gjøre det, hadde hun kanskje kommet helt av seg selv. Isteden endte det med at hun gikk gråtende der ifra. 5

6 Et annet eksempel er fra spillemannslaget jeg hadde på den kommunale musikkskolen i fjor. Det var en sammensveiset gjeng hvor de var trygge på hverandre og veldig frampå og snakkesalige. Utfordringen bestod i at det var ei ny jente med. Hun hadde ikke spilt riktig like lenge som de andre og var dessuten veldig blyg og sa ikke et ord. Jeg prøvde å roe ned de andre, og prøvde samtidig å være påpasselig med å gi oppmerksomhet til denne jenta. Det var likevel veldig lett å bli dratt med i dragsuget av de andre elevene som viste sin entusiasme, iver og spilleglede i mer utagerende form. Disse og lignende episoder som jeg har støtt på, dukker opp i tankene nå og da, og er grunnen til at jeg har valgt dette som emne for eksamensoppgava mi. For hvordan skal jeg kunne gi de innagerende barna en positiv opplevelse av samspill? Hvilke små detaljer i løpet av en undervisningstime kan jeg utnytte til å vise dem at jeg ser dem og respekterer dem? Det jeg har funnet som er skrevet om innagerende atferd handler for det meste om klasseromsundervisning i grunnskolen. Jeg vil derfor se på hvordan vi som musikk- og kulturskolelærere kan utnytte gruppeundervisningen vår til å hjelpe denne elevgruppa. I den vanlige skolen har du mulighet til å observere eleven i ulike sammenhenger og på den måten finne ut om den innagerende atferden finner sted i alle sammenhenger eller om det bare er i noen. På musikkskolen møter du en elev en gang, kanskje to ganger, i uka, og som lærer må du ta utgangspunkt i den situasjonen som utspiller seg der. Er du heldig har du kanskje eleven både individuelt og i gruppe, slik at du kan få et visst inntrykk av om eleven har samme atferd i disse to settingene. Jeg kommer ikke til å gå nærmere inn på årsaker til den innagerende atferden, siden det føles som et veldig stort område. Det er ikke sikkert vi alltid vet årsaken heller, men som lærere må vi likevel handle. For meg er dette et viktig emne å undersøke fordi: - Jeg liker å jobbe med gruppeundervisning, og jeg vil gjerne at alle barna skal trives i de gruppene jeg leder. - Alle mennesker, uansett alder og væremåte, har behov for å kjenne seg sett av andre, og få bekreftelse på at de er bra som de er. Som profesjonell voksenkontakt synes jeg det er viktig å være bevisst dette og utnytte de situasjonen jeg kan for å vise elevene at de er synlige for meg. Men det må være ekte! 6

7 - Jeg vil gjøre folk mer oppmerksom på disse barna og vise hvor viktig vår rolle som voksenkontakter er i forhold til deres personlige utvikling. Ved å gjøre denne undersøkelsen håper jeg at jeg skal lære meg mer om hvordan andre tenker og agerer i forhold til den stille eleven, slik at jeg kan få tips og ideer til hvordan jeg selv kan håndtere lignende situasjoner. Hypotese Jeg tror at den nytten vi har av å vite resultatet av undersøkelsen min, først og fremst er at vi får en påminnelse om at barn med en innagerende atferd finnes rundt oss. I tillegg tror jeg vi kan få tips til hvordan vi ved hjelp av enkle grep kan få disse barna til å kjenne seg sett. Jeg tror at lærerne legger merke til den stille eleven, men at det på grunn av tidspress, er lett og prioritere dem bort fordi de er et større problem for seg selv enn for fellesskapet. Jeg tror mange lærere er veldig bevisst på hva de gjør for å lære bort instrumentelle og musikalske ting, men mindre bevisste på hvordan det de gjør kan påvirke elevene som mennesker. Jeg har forstått det slik at begrepet innagerende atferd ikke brukes i det svenske språket. Jeg har derfor valgt å bruke begrepet den stille eleven videre i denne oppgava. I intervjuene med de svenske informantene har jeg brukt begrepet den tysta eleven. Mål Hvordan oppfatter musikk- og kulturskolelærerne den stille eleven og hvordan legger de opp gruppeundervisningen for å nå denne typen elever i gruppesituasjoner? Gjennom denne undersøkelsen ønsker jeg å sette den stille eleven i fokus fordi jeg tror det er ei elevgruppe som lett blir glemt. Denne problemstillingen ønsker jeg å undersøke fordi jeg tror at vi som musikk- og kulturskolelærere har en unik mulighet til å hjelpe denne elevgruppen gjennom våre aktiviteter, hvis vi er bevisste på hva vi gjør og på hvordan vi utfører undervisningen i forhold til hver enkelt elev sine forutsetninger. Målet med dette studiet er å finne ut hvor bevisste musikk- og kulturskolelærere er i forhold til den stille eleven og hva de gjør for å nå fram til denne typen elever i gruppeundervisning. Forskningsspørsmålene mine er: 1) Hva vektlegger musikk- og kulturskolelærerne i gruppeundervisningen sin? 7

8 2) Hvilken oppfattelse har musikk- og kulturskolelærerne av den stille eleven? 3) Hva mener musikk- og kulturskolelærerne at vi kan gjøre for å nå den stille eleven i gruppeundervisning? 8

9 2 BAKGRUNN I dette kapitlet kommer jeg til å presentere fagstoff gjeldene emnet denne undersøkelsen omhandler. Først kommer en kort introduksjon av styredokumenter og tidligere forskning som kan knyttes til emnet. Deretter etterfølger to avsnitt som tar opp de hovedområdene jeg anser undersøkelsen berører; lærerrolle og lederskap, samt gruppeprosesser. Tilslutt kommer et avsnitt hvor jeg presenterer et knippe begreper jeg anser som viktige for å forstå innholdet i oppgava. Det som presenteres i denne bakgrunnen vil sammen med resultatet av undersøkelsen, være grunnlaget for diskusjonen rundt problemstillinga. 2.1 Styredokumenter I den norske opplæringsloven står det 13-6: Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles. (Norsk kulturskoleråd, 2003, s.7) Norsk kulturskoleråd (2003) har utarbeidet en rammeplan for norske kulturskoler. Denne presenteres som en anbefaling for kommunene og hver enkelt kommunes kulturskoledrift, da rådet er en interesseorganisasjon og derfor ikke har instruksjonsmyndighet overfor kommunene. Rammeplanen sier at kulturskolen skal være åpen for alle som ønsker det, og gi elevene et opplæringstilbud som er tilpasset hver enkelts evner og forutsetninger. Ledetråden i opplæringen er elevens vekst og utvikling. De sier også at trygghet er en viktig forutsetning for all læring og at læreren av den grunn må legge vekt på at eleven kjenner seg trygg i forhold til deg som lærer, medelever og formidlingssituasjonen. At elevene skal lære å oppdage, å mestre og å bruke de kunstneriske uttrykksmidlene er tre aspekter som det legges vekt på i rammeplanen. Mennesket er det viktigste utgangspunktet for læringen. I Sverige er det ikke lovpålagt at kommunene skal ha et musikk- og/eller kulturskoletilbud. Derfor finnes det heller ingen offentlige styredokumenter for disse skolene. Læreplanene for førskole og grunnskole gjelder ikke musikkskolevirksomheten, men de er kanskje likevel med på å farge musikk- og kulturskolenes syn på elever og undervisning. 9

10 Læreplanene i den svenske skolen, bygger på en verdigrund hvor de setter hvert enkelt individs behov og forutsetninger i sentrum (SKOLFS 2006:23, 2009). Undervisningen skal tilpasses hver enkelt elev og læreren skal stimulere eleven til å innhente kunnskap, uttrykke sine meninger og vokse med oppgavene de utfører. Alle mennesker skal møte respekt som den de er. Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. (SKOLFS 2006:23, 2009, s.7) Det står også at Alla som arbetar i skolan skall aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper och visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratisk förhållningssätt. (SKOLFS 2006:23, 2009, s.8) Samtidig legges det vekt på viktigheten av å bygge opp en respekt for vårt felles miljø, lære elevene å ta hensyn til andre mennesker og til å ha forståelse for hverandres ulike meninger. I læreplanen står det at Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse (SKOLFS 2006:23, 2009, s.3). I lærerplanen som gjelder for førskolen står det blant annet at Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. (SKOLFS 2006:22, 2009, s.5) 2.2 Tidligere forskning Det har blitt utført en hel del forskning når det gjelder atferdsproblemer i skolen, men da med hovedfokus på utagerende atferd. De siste årene har flere også fått øynene opp for den innagerende atferden. Stålgren (1993) har skrevet ei eksamensoppgave med navnet Tyst i klassen ett arbete om de som inte vill märkas. Gjennom en spørreundersøkelse blant musikklærere i grunnskolen, kom hun fram til at lærere legger merke til den stille eleven, de 10

11 vil gjerne hjelpe, men anser at tiden ikke strekker ordentlig til. I sin undersøkelse kom hun også fram til at musikkfaget kan være en viktig hjelp for å få mennesker til å vise mer av seg selv. I sin hovedfagsoppgave valgte Lind (2005) å gjøre en undersøkelse om innagerede atferd og selvoppfatning. Hun var interessert i å finne ut hvordan skolen kan påvirke eleven positivt. I sitt resultat trekker Lind fram to elementer som kan hjelpe en elev med innagerende atferd med å styrke selvoppfatningen. For det første viser resultatet at forholdet mellom lærer og elev er viktig. At læreren ser eleven, viser empati og anerkjennelse trekkes fram som faktorer som spiller en viktig rolle. Det andre elementet hun trekker fram er at læreren vektlegger et trygt læringsmiljø og klasseromsklima for å styrke den innagerede elevens sosiale kompetanse. Lund (2004) er høyskolelektor, spesialpedagog og familieterapeut. Hun har gjennom samtaler med lærere til elever med en innagerende atferd, og elever som selv anser seg være innagerende, prøvd å kartlegge hvordan disse elevene og deres lærere oppfatter skolehverdagen. Ifølge henne har elevene stor innsikt i sin egen situasjon, men de trenger hjelp for å komme ut av sin stille fremtoning. Elevene ønsker å bli sett og inkludert, men de har vanskelig for å ta eget initiativ fordi de er usikre på om de er ønsket i fellesskapet. Når det gjelder lærernes oppfatning, sier Lund, at de ønsker å hjelpe denne elevgruppen, men at de føler seg stresset på grunn av tidspress og krav på hvem og hva som skal ha hovedfokus i skolehverdagen. Det viser seg også at lærerne er usikre på hvordan de skal håndtere denne gruppen elever, hva slags forventninger som ligger på dem som lærere, og hva de kan forvente av elevene. Holgersen (2002) har skrevet en doktoravhandling om barns deltagelse i musikkundervisning. Forskningen er basert på observasjoner han har gjort av musikkundervisning for barn mellom 1-5 år. Gjennom sine undersøkelser kom Holgersen fram til at barn har ulike deltagerstrategier som de bruker i ulike sammenhenger. De kan også gå fra en strategi over til en annen. Noen barn bruker samme strategi hele tiden, mens andre barn varierer gjennom en hel undervisningstime. Disse deltagerstrategiene deler Holgersen opp i fire kategorier. Det finnes de barn som iakttar og lytter, med har en minimal bruk av artikulasjon og som unnlater å gi uttrykk for sin deltagelse. Noen barn imiterer det læreren gjør. Andre imiterer men strever samtidig etter å synkronisere sin egen artikulasjon med musikkens uttrykk. I den siste 11

12 kategorien Holgersen nevner hører de barna som viser en søken etter noe nytt eller som strever etter en uavhengighet fra forbildet, til. Dette viser barnet gjennom å gjøre noe som er nytt i den gitte sammenhengen. Gruppedynamikken påvirkes av de involverte aktørenes deltagelse. Deltagelse kan defineres som at aktøren tar del av, har del av eller er del av en aktivitet. Aktiviteten kan være synlig eller usynlig, men deltageren skal ha en tilstedeværelse med både kropp og tanke (Holgersen 2002). Holgersen påpeker at i musikalske aktiviteter bidrar både de aktive deltagerne og de som anses passive, og at begge er fullt ut aksepterte og legitime deltagerstrategier. Et barn, som har vist seg innadvent eller uoppmerksom under en aktivitet, kan plutselig snu om og være mer aktiv. På samme måte kan en deltager som har vært med i aktiviteten, men uten å artikulere sin deltagelse eller opplevelse, plutselig skifte strategi og tre frem som en selvstendig utøver. 2.3 Lærerrolle og lederskap Linder og Mortensen (2008) anser at en lærer skal gi service på følgende tre områder: lærende/undervisning, omsorg og oppdragelse. At undervisningen skal være tilpasset elevens individuelle nivå, mener de er kjent for de fleste, men at også omsorgen og oppdragelsen skal være tilpasset den enkelte, tror de er nytt for mange. Samtidig sier Linder og Mortensen, at de fleste profesjonelle ansvarspersoner tar ansvar for den sosiale relasjonen, noe som ikke bare er enkelt. I gruppeundervisning mener de at det er viktig å holde balansen mellom relasjonen til hvert enkelt barn og ansvaret for kollektivets interesser. Steinberg (2005) sier at Om gruppen inte fungerar är det mycket svårt för individerna att fungera (s.73). Han mener at som lærere ønsker vi å skape et miljø hvor hvert enkelt individ har mulighet til å konsentrere seg, arbeide effektivt og utnytte sin individuelle styrke. En voksens lederskap bør, for å være best mulig for barnet, inneholde autentisitet, interesse, anerkjennelse, inkludering, beslutning og konflikt, sier Juul og Jensen (2003). Autentisitet vil ifølge Juul og Jensen, si at den voksne har evne og vilje til å representere og presentere sine tanker, følelser, verdier, mål og grenser. Å vise interesse mener de er å vise interesse for hvem barnet er, altså en parallell til det som ofte kalles å se barnet. Neste steg Juul og Jensen presenterer er anerkjennelse. I det begrepet legger de at den voksne bekrefter sin forståelse av hvem barnet er. Inkludering handler om å ta barnet på alvor. Når den voksne har tatt seg tid til 12

13 å høre på barnets ønsker og sinnsstemning, mener Juul og Jensen at voksenpersonen i den grad det er mulig og forsvarlig, skal inkludere dette i deres felles framtid. Om det viser seg umulig å inkludere barnets tanker sier de at det er viktig at barnet får være med på denne prosessen også. På den måten mener de at barnet likevel vil føle at det blir tatt på alvor. Juul og Jensen sier at det å være leder medfører et ansvar for å ta beslutninger. Ikke alle beslutninger som blir tatt er like populære og alle føler seg kanskje ikke tilstrekkelig inkludert. Dette mener de kan føre til konflikter av ulik karakter. Steinberg (2005) presenterer ideen om representativt demokrati som et godt utgangspunkt for pedagoger. Dette innebærer at du lytter til elevene, at du er lydhørt og fleksibel. Du tar hensyn til elevenes behov, ønsker og interesser, men som representant for hele gruppa er det du selv som til slutt bestemmer. Hver time tar en pedagog mange bestemmelser. Disse mener Steinberg er med på å forme pedagogens spillesystem: dens rammer, regler og forventninger til oppførsel. Sjansen for å skape et fungerende arbeidsmiljø, er større jo mer elevene kjenner til pedagogens spillesystem. Steinberg sier også at pedagogen tilpasser lederskapet sitt til modenhetsnivået i gruppa: Stor mognad - mer frihet och ansvar. Liten mognad tydligare regler och ramar (s.53). Det å vise interesse for og se barnet som den det er, er ikke Juul og Jensen (2003) alene om å trekke fram. Dahlin, Ingelman og Dahlin (2002) sier at det å være den læreren som ser hele klassen ikke betyr det samme som å jobbe med alle elevenes problemer. Det å se hvert enkelt barn kan inkludere noe så enkelt som å se på barnet og ikke forbi det. Videre sier de at elevene legger merke til om læreren ser på alle elevene eller om de konsentrer seg om noen. De hevder at det å føle seg sett av læreren, er viktigere enn vi tror. Når du blir sett av noen med et nærværende blikk, blir du selv noen. Også Juhlin (2005) fremhever blikket som et viktig kommunikasjonsmiddel. Hun sier: Blicken betyder kolossalt mycket! Du måste inte möta var och en med blicken, men varje åhörare ska få känslan av att du har sett just honom/henne i ögonen. (s.71) Kroppsspråket er det tydeligste språket vi har. Steinberg (2005) sier at: 13

14 det är en utbredd uppfattning att kroppsspråket har stor inverkan på hur vi uppfattar budbäraren eller kommunikatören. (s.80) I følge Juhlin (2005) er barn suverene på å tyde dette språket. Det er ikke lenge siden de ikke forstod ordene som ble sagt, slik at de var nødt til å stole på sin tolkning av kroppsspråket og stemmen. Selv om en person har lært seg å skjule kroppsspråket sitt, blir han trolig avslørt likevel. Barn er flinke til å legge merke til de små detaljene. Det er dessuten vanskelig å skille stemmen og kroppsspråket fra hverandre siden de har en slik intim kobling. Gjennom kroppsholdning, gester, blikk, mimikken og når du tar pauser formidler du innstillingen du har til budskapet du har og til tilskuerne dine. Juhlin (2005) mener at en leder er ansvarlig for å skape en atmosfære hvor folk kjenner seg komfortable. Det er lederens plikt å tilse at deltagerne trives, er avspente og at de kan delta med alle sinn, sier hun, og mener at det er disse faktorene som skal til for å skape et miljø hvor kreativiteten får grobunn og hvor vi kan utnytte de ressurser som finnes i gruppa og ideene som oppstår. Lederen må sørge for at det er et trygt miljø hvor det ikke finnes dumme spørsmål og hvor det er lov å gjøre feil. Steinberg (2005) legger også vekt på at trygghet er viktig. Han sier at vi som pedagoger bør unngå offentliga utskällningar, kollektiva bestraffningar och klagomål på klassen (s.73). Pedagoger bør ifølge Steinberg, ha et mål om å skape et arbeidsmiljø som fungerer for flest mulig. I et slikt miljø er det enklere å veilede hvert enkelt individ. Steinberg mener at en god pedagog lykkes med å skape en arbeidssituasjon der han kan konsentrere seg om innholdet og metodikken, og ikke må uroe seg for alt annet for eksempel orden, regler og arbeidsro. Han fremhever de første minuttene av hver samling som viktige for resten av tiden. Her er målet å samle elevenes oppmerksomhet. Dette kan gjøres på flere måter. Eksempler på fremgangsmåter er at læreren roper ut at alle skal høre etter eller at han venter stille og samtidig ser ut til å forvente seg oppmerksomhet. Med mindre barn kan læreren for eksempel bruke lek, sang eller en annen aktivitet. En annen måte å gjøre det på, er å skape en rutine som fungerer. Å være en person med sosial kompetanse betyr ifølge Juhlin (2005), å være en person som bryr seg om andre og som finner det naturlig å vise et åpent kroppsspråk hvor han med kroppen og blikket inviterer til en god relasjon og kommunikasjon. Det handler også om å vise respekt for og ta hensyn til andre mennesker og deres kompetanser, vurderinger og erfaringer. Dette gjør vi gjennom å lytte til det som blir sagt og ved å snakke og bruke et 14

15 ordforråd som er til passet den vi prater med. Steinberg (2005) sier at Du kan ha goda relationer till dina elever utan att vara kompis med dem (s.43). Han sier også at en lærer naturligvis kan være trivelig, bruke humor og ha det moro sammen med elevene i timen, men han sier samtidig at hvis lærerens mål er å fremme innlæring og utvikling, må fokuset som pedagog være på hvordan han kan få gruppa og enkeltpersonene til å konsentrere seg om sine prosjekter, oppgaver og sin egen læring. Doverborg og Pramling Samuelsson (2000) skriver om det å gjøre intervjuer med barn. De beskriver intervjuene de gjør nærmest som samtaler med barn. Det er viktig å stille spørsmål til barn, men minst like viktig mener de at det er at vi tar oss tid til å høre på svaret de gir. Det Doverberg og Pramling Samuelsson anser som viktig hvis du vil vite hvordan et barn tenker, er å gi barnet den tiden det trenger for å fortelle oss det. De fleste barn har alltid noe å fortelle, men i blant trenger de ekstra tid for å tenke ferdig, og den tiden er det vi som må gi dem. Vi må tørre å gi barna den tiden de trenger. Akkurat som at barn er flinke til å tyde kroppsspråk, viser de også selv med hele kroppen når en pause blir for lang. Selv om dette er hentet fra en bok som handler om det å intervjue barn, mener jeg at dette har overføringsverdi til andre situasjoner. Det å ta seg tid til å lytte til barnet er verdifullt også i andre møter med barn, for eksempel i undervisning. 2.4 Gruppeprosesser Stensaasen og Sletta (2000) sier at: Forskning och erfarenhet visar att det finns mycket att vinna på att basera arbete i grupp på ett tillitsfullt och öppet samspel, antingen det handlar om lärare och elever, ledare och medarbetare, läkare, sjuksköterskor och patienter eller andra yrkesutövare De behöver utveckla en gemenskapskänsla och lära sig identifiera sig med gruppen. De behöver få visa omsorg om varandra och uppleva vad solidarisk inställning och ansvar för medmänniskorna betyder. (s.13) De hevder også at det enkelte mennesket gjennom gjensidig stimulerende samspill med andre, kan lære seg å vinne over seg selv i motsetning til å vinne over andre. Dette kan for eksempel vise seg gjennom at en elev som alltid har pratet mye, demper sitt eget pratebehov, for å la noen av de andre slippe til. 15

16 Stensaasen og Sletta (2000) presenterer fire stadier i hvordan ei gruppe blir til. Det første stadiet handler om hvordan gruppemedlemmene former gruppa gjennom å bli kjent med hverandre og danne seg et bilde av hvilke oppgaver gruppa skal gjennomføre. Deretter kommer et stadium som de kaller stormandet. Her kommer konflikter og individenes ulikheter fram i dagen, og deltagerne kjemper om posisjoner og roller i gruppa. I det tredje stadiet begynner gruppa å ta sin form, alle finner sine roller og det blir lagd normer for hva gruppa forventer seg av gruppemedlemmene. I det fjerde stadiet kan deltagerne, etter å ha lagt de nødvendige grunnsteinene i de foregående stadiene, konsentrere seg om gruppas oppgaver. Det eldste argumentet for gruppearbeid, hevder Stensaasen og Sletta (2000), er at det kan ha en utviklende og oppfostrende funksjon. Elevene kan ved gruppearbeid utvikle gjensidig forståelse og lære å ta hensyn til hverandre. For å kunne utnytte gruppearbeid til å skape tilpasset undervisning, forutsettes det at lærerne har rikelig med materiale og oppgaver. Stensaasen og Sletta sier at det krever at det tilbys valgmuligheter, men på en smidig måte, slik at alle elever får passende materiale å arbeide med. De argumenterer for heterogene grupper. Hovedmotivet for dette er et ønske om å bygge en bro over tradisjonelle skillelinjer mellom elever. I heterogene grupper må elevene fungere sammen med andre barn med andre forutsetninger enn dem selv. Her møter de ulike perspektiv i sin egen gruppe, og de oppdager at grupper fungerer bedre etter hvert som de blir bedre kjente med hverandres ulike personligheter. Frie grupperinger anbefales ikke av Stensaasen og Sletta (2000). De mener at det er stor risiko for et negativt resultat om elevene selv får bestemme gruppene. Dette fordi det fort blir slik at elevene velger den samme gruppeinndelingen hver gang slik at individenes kontaktflate blir begrenset og viser tendenser til gjengdannelse. Blyge og tilbakedratte elever kan bli til overs og upopulære elever får kanskje ikke være med i noen av gruppene. Det er også viktig å tenke på at i barne- og ungdomsgrupper, kan det finnes de som foretrekker en fast gruppesammensetning. Dette kan skyldes redsel eller vanskeligheter med å bli akseptert, slik at det blir for mye om de stadig tvinges til å tilpasse seg nye grupper. Noe av målet med gruppearbeid er at barn og ungdommer skal lære å tolerere hverandre. De skal lære å samarbeide og omgås med mennesker de har konflikter med. For å oppnå et støttende klasseromsklima, mener Stensaasen og Sletta at det må legges vekt på utfordringer, frihet, respekt, varme, ledelse og framgang. 16

17 Personer med en positiv selvoppfattelse har bedre forutsetninger for å lykkes i sosialt samspill og i yrkesarbeidet, enn personer med en negativ selvoppfattelse. Noen punkter Stensaasen og Sletta presenterer som de mener kan betraktes som vilkår og mål for et gunstig sosialt samspill i klasserommet, og som kan hjelpe elever med å utvikle et positivt selvbilde, er: 1. Eleven må oppfatte læreren som en betydningsfull person. 2. Eleven må oppfatte læreren som en troverdig bedømmer. 3. Læreren må være konsekvent i sine bedømmelser av eleven. 4. Læreren må være nøyaktig i bedømmelsene sine og ikke overdrive meningene de har om eleven. Ros må være ekte og på grunnlag av handlinger som eleven har utført. 5. Eleven må oppfatte læreren som personlig engasjert i elevens utvikling og interesser. 6. Eleven må få mulighet til å føle att hun eller han er ansvarlig for sine egne, personlige prestasjoner. Gjennom at læreren interesserer seg for å legge forholdene til rette for å sterke elevenes selvoppfattelse, mener Stensaasen og Sletta (2000) at han kommer til å utnytte mange daglige situasjoner for å oppnå dette. På den måten bidrar han til å styrke den enkelte eleven sine forutsetninger for samspill og kommunikasjon og til å prestere flere konstruktive bidrag i gruppeprosessene. Kommunikasjon kan, i følge Stensaasen og Sletta (2000), lede både til nærhet og til avstand mellom mennesker. Åpen og tillitsfull kommunikasjon skaper fellesskap og bidrar til harmonisk selvutvikling, mens skjulte og uklare uttalelser kan skape misforståelser og forvirring som i sin tur blokkerer for videre samspill. De anser god kommunikasjon som grunnleggende for å få ei gruppe til å fungere og for å utvikle elevenes relasjoner til hverandre. Kommunikasjon spiller en avgjørende rolle for alt som skjer i gruppa: det sosiale klimaet, motivasjon, innlæring, prestasjon og for elevenes og lærernes personlige utvikling og harmoni. 2.5 Begrepsintroduksjon Under dette avsnittet kommer jeg til å presentere en del ord og begreper som jeg anser viktige for å forstå innholdet i denne oppgava. Begrepene jeg vil ta opp er integritet, innagerende atferd, utagerende atferd, samt selvfølelse og selvtillit. Under sistnevnte begrep kommer jeg inn på forskjellen mellom det å gi ros og det å gi bekreftelse. 17

18 2.5.1 Integritet Ordet integritet kan ses på som et samlingsbegrep for et barns fysiske og psykiske eksistens. I dette ligger selvstendighet, grenser, ukrenkelighet, egenart, jeg og identitet (Juul 1997). Juul og Jensen (2003) mener at et menneske med integritet har evnen til å handle selvstendig og ærlig i overensstemmelse med sine moralske prinsipper (s.42). De sier videre at et menneskes integritet er en sammenheng mellom indre og ytre ansvarlighet, altså en opplevelse av helhet. Individets aktuelle opplevelse av komplementaritet mellom indre og ytre ansvarlighet er det vi kaller personlig integritet (s.44). Indre ansvarlighet er det ansvaret hvert enkelt menneske har for sitt eget liv: for seg selv, sine egne grenser, sine følelser og sine mål. Ytre ansvarlighet er derimot det ansvaret vi har i forhold til de sosiale og kulturelle verdier og verdisystemer som finnes Innagerende og utagerende atferd Begrepet innagerende atferd kan ses på som et paraplybegrep for tilbaketrukkethet, de stille elevene, introvert atferd og innadvendthet. Kjennetegn for innagerende atferd kan være nervøs og hemmet atferd, passivitet, overkontroll, ensomhet, vanskelig for å knytte kontakter, dårlig selvoppfattning, depresjon, angst og usikkerhet, overdreven bekymring og psykosomatiske plager. Alle har ikke alle symptomer, og vi må huske at dette er ei gruppe satt sammen av ulike individer alle med sine behov, tanker og sin opplevelse knyttet til den innagerende atferden (Lund 2004). Utagerende atferd er et begrep som brukes om personer med disiplinproblemer, manglende selvkontroll og mangel på empati, aggressive handlinger, løgnaktighet, skulking, hærverk, nasking og annen kriminalitet (Lund 2004). Utagerende atferd blir ofte et problem for omverdenen, mens innagerende atferd stort sett er et problem for personen det gjelder. Det kan derfor være vanskelig å oppdage forekomsten av sistnevnte. Det er viktig å huske at alle kan vise innagerende atferd i enkelte situasjoner. Det er ikke nødvendigvis atferden som er uvanlig, men når og hvor ofte den forekommer Selvfølelse og selvtillit Begrepet selvfølelse sier noe om hvem jeg er, mens begrepet selvtillit sier noe om hva jeg kan. Selvfølelse handler om evnen til å føle seg selv og hvordan personen følelsemessig forholder seg til seg selv og det han oppdager om seg selv gjennom livet. Altså et indre aspekt. Selvtillit handler derimot om det ytre og er knyttet til handling. Det er de tingene jeg 18

19 vet at jeg kan, som andre forteller meg at jeg er flink til og som jeg vet at jeg mestrer som underbygger selvtilliten (Lund 2004, Juul 1997). I følge Juul trenger selvfølelsen næring og de to næringsemnene som hovedsakelig gjør at den vokser, er: 1) at viktige personer i livet vårt ser og bekrefter oss slik vi er, og 2) at vi kjenner oss betydningsfulle for andre mennesker ved å være akkurat slik vi er (Juul 1997). Vi har lett for å la det å gi ros og det å gi bekreftelse være synonymer, men i følge Linder og Mortensen (2008) dreier det seg om to ulike saker. Å gi ros handler om en automatisk, spontan feedback som omhandler utseende eller ferdigheter. Den krever ikke et personlig engasjement. Å få ros er bra for selvtilliten, men vi kan sammenligne det med å spise tomme karbohydrater, det hjelper i stunden, men holder ikke i lengden. Å gi bekreftelse handler derimot om å se dypere og er med på å styrke selvfølelsen. Her kreves det at vi har forståelse, empati, innlevelse og at vi har evnen til å sette pris på. Det er ikke prestasjoner eller ferdigheter alene som bedømmes, vi viser samtidig at vi setter pris på personens følelser, initiativ og anstrengelse. Det handler om å bygge opp et skjelett som er sterkt nok til å holde oss oppe. Selvtillit uten selvfølelsen er en ustabil grunn å bygge identiteten sin på. Den kan lett knuses, og da trues identiteten (Linder & Mortensen 2008). 19

20 3 METODE Det som tas opp i dette kapitlet er hvilken datainnsamlingsmetode som er brukt i undersøkelsen, hvilke kriterier som er brukt i valg av informanter og en beskrivelse av informantene som har deltatt. Videre kommer en beskrivelse av hvordan prosessen har gått til, hvordan resultatet av undersøkelsen har blitt bearbeidet og til slutt noen refleksjoner rundt undersøkelsens reliabilitet og validitet. 3.1 Datainnsamlingsmetoder Den datainnsamlingsmetoden som er blitt benyttet i denne undersøkelsen er kvalitativt forskningsintervju. Intervju når det brukes som forskningsmetode, sier Kvale (1997), er en samtale med en struktur og et mål. Forskningsintervjuet er ikke en samtale mellom to likestilte parter, siden det er forskeren som definerer og kontrollerer situasjonen. En modell for forskningsintervju kan ifølge Kvale defineres slik: En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening. (s.13) Under et forskningsintervju er den intervjuede en informant. Den som intervjuer stiller spørsmål til informanten for å få kunnskap om dennes livssituasjon. I tillegg til å besvare spørsmålene som blir stilt, uttrykker informanten gjennom dialog en egen oppfattelse av sin egen verden. Kvaliteten er viktigere enn kvantiteten, og målet er å forstå temaene som tas opp ut ifra informantens perspektiv (Kvale, 1997). Kvale sier: En känsligt genomförd intervju som bevarar närheten till den intervjuades livsvärld kan ge kunskaper som sedan kan utnyttjas till att förbättra människors situation. (s.18) Kvale (1997) sier også at i det kvalitative forskningsintervjuet handler det om et samspill hvor to personer i samtale, utveksler synspunkter om et tema de har en felles interesse for. Intervjueren argumenterer ikke om logikken eller sannheten i det informanten sier, da dette ligger utenfor forskningsintervjuets rammer. Det som skiller forskningsintervjuet fra andre samtaleformer er at det gjennom spørsmål søker å nå empirisk kunnskap om 20

21 undersøkelsespersonens verden. Tyngdevekten ligger på intellektuell forståelse ikke personlig forandring slik det er i for eksempel terapeutiske intervjuer. Det kvalitative forskningsintervjuet kan i følge Kvale (1997) ha både en halvstrukturert og en strukturert form. Med halvstrukturert mener han at selv om det har en struktur som ligner en hverdagslig samtale, så er det ikke en åpen samtale. Samtidig har det heller ikke noe strengt spørsmålsformular som må følges. Her introduseres et tema eller spørsmål som skal kartlegges, og intervjueren følger opp informantens svar og søker etter ny informasjon om og nye innfallsvinkler til emnet. Den strukturerte formen av forskningsintervju brukes ifølge Kvale, blant annet når det er hypoteser som skal prøves. En slik undersøkelse har gjerne en form hvor intervjuer fra ulike grupper sammenlignes med hverandre. I en slik situasjon er det best å standardisere spørsmålenes formulering og rekkefølge, sier Kvale. Johansson og Svedner (2006) sier om det kvalitative intervjuet at det som kjennetegner et slikt intervju er at det har faste spørsmålsområder, temaer, som berøres, men at spørsmålene kan variere fra intervju til intervju. Målet med denne metoden er å få informantene til å gi så uttømmende svar som mulig. For å få med viktige detaljer som pauseringer, tonefall og avbrutte setninger, spilles gjerne intervjuene inn og transkriberes ordrett. Jeg valgte å bruke et halvstrukturert forskningsintervju som metode, fordi jeg er interessert i å vite hva musikk- og kulturskolelærere mener om emnet og om hvordan de forholder seg til det i sin arbeidssituasjon. Ved å bruke denne metoden føler jeg at jeg fikk en annen mulighet til å følge opp informantenes svar og gå dypere inn i dem, enn om jeg hadde valgt å gjøre en skriftlig spørreundersøkelse. Mest gunstig hadde det kanskje vært å gjøre en kombinasjon av intervju og observasjon. Men skulle jeg gjort en observasjon som jeg kjente var meningsfull i forhold til oppgava sitt tema, måtte jeg først funnet noen som anså at de hadde ei gruppe med en stille elev, for deretter å få denne læreren med på å delta i undersøkelsen. Dette føltes som en for lang og krevende prosess i denne sammenhengen. 3.2 Utvalg I denne undersøkelsen har fem musikk- og kulturskolelærere deltatt. I tillegg har en student deltatt i et prøveintervju. Utvalgskriteriene har vært at de skal være strykeinstrumentlærere med minimum ti års fartstid, og ha erfaring med både individuell- og gruppeundervisning. 21

22 Med gruppeundervisning mener jeg her alt fra at læreren underviser to og to elever sammen, til større ensembler. I tillegg til dette ønsket jeg at deltagerne skulle ha ulike bakgrunner. Jeg valgte å utnytte mitt eget kontaktnett i utvelgelsen av intervjuobjekter. Dette for at jeg skulle vite at det var lærere som oppfylte mine utvalgskriterier. Studenten som har deltatt i undersøkelsen oppfyller ikke kravet om minimum ti års arbeidserfaring. Dette intervjuet er derfor ikke tatt med i resultatet. Den første informanten, som jeg har valgt å kalle Kari, er en selvlært norsk folkemusiker. Denne personen har ingen utdannelse utover to år på Toneheims folkehøgskole. Fra var Kari privatlærer, men har siden 1989 vært ansatt ved den samme kulturskolen i ei lita norsk bygd. Av gruppeundervisning har hun elever i grupper på to og to og tre og tre, og samler elever til samspill ved ulike anledninger. Den andre informanten som jeg har valgt å kalle Kamilla, er egentlig pianolærer, men har fiolin som bi-instrument, og underviser på begge deler. Hun underviser også i cello. Sin utdanning tok Kamilla ved SMI i Stockholm på 1980-tallet. De første årene etter endt utdanning tok hun imot privatelever, men i 1995 fikk Kamilla fast stilling ved ei musikkskole i ei lita svensk bygd. Hun har gruppeundervisning sammen med den andre strykelæreren, men sitter da mest bak pianoet. Den tredje informanten som jeg har valgt å kalle Karl, er svensk folkemusiker med utdanning fra Malungs folkhögskola, Ingesunds folkhögskola og en toårig utdanning i Stockholm tilsvarende I/E-utdanningen. Karl har undervist i ca.20 år, de femten siste på den samme musikkskolen i en mellomstor svensk by. I tillegg har han hatt mange folkemusikkurs og lignende. Karl har nybegynnergrupper, folkemusikkspillemannslag og prøve-på-grupper i musikkskolen. Den fjerde informanten som jeg har valgt å kalle Kristin, har sin utdanning som strykepedagog fra Musikhögskolan Ingesund. I tillegg har hun tatt eksamen i de to første suzukinivåene, og lest nivå tre uten å ta eksamen. Kristin har jobbet på samme musikkskole i 30 år, mest med suzukiundervisning, men også annen fiolinundervisning. Hun underviser nybegynnergrupper, suzukigrupper og det yngste orkesternivået. Kristin jobber på samme musikkskole som Karl. 22

23 Den femte informanten som jeg har valgt å kalle Kjersti, tok sin utdannelse ved Musikhögskolan i Örebro etter to år på musikkgymnaset. Hun har jobbet som fiolinlærer siden 1997, de ti siste årene på samme kulturskole i en stor svensk by. Kjersti underviser i fiolin, bratsj, suzukigrupper og orkester på alle nivåer. Informantenes erfaring med gruppeundervisning er noe ulik. De fleste har mye erfaring med faste grupper og større ensembler, mens Kari har mest er faring med gruppeundervisning som prosjektform. Kamilla underviser alltid sammen med en annen lærer, som da har ansvaret, mens hun selv sitter bak pianoet som støttespiller for den som leder. De andre lærerne underviser sine grupper alene, bortsett fra Kjersti som i større orkester i blant underviser sammen med andre lærere. Flere trekker fram at de ofte underviser nybegynnere i mindre grupper. To av lærerne har erfaring fra suzukigrupper. 3.3 Prosedyre For å nå informantene som har deltatt i undersøkelsen, tok jeg personlig kontakt med dem; tre via e-post, en via telefon og to ved samtale ansikt til ansikt. Jeg forklarte at jeg skulle skrive ei eksamensoppgave om gruppeundervisning og hvordan vi lærere kan nå den stille eleven. Samtidig spurte jeg om de kunne tenke seg å stille opp på et intervju. Jeg la vekt på at jeg anså hver enkelt av disse lærerne interessant med sin bakgrunn og erfaring. Alle jeg tok kontakt med var positive og stilte opp. Alle informantene godkjente at det ble gjort lydinnspillinger så sant de ble slettet etter bruk. Spørsmålsområdene som er blitt berørt kan deles inn i fire undergrupper. 1) Informantens bakgrunn som musikklærer; utdanning og hva de underviser i. 2) Informantens tanker om gruppeundervisning; hva er forskjellen mellom individuell undervisning og gruppeundervisning, hvordan de arbeider med gruppene de har, hvilke problemer kan oppstå og forskjellen på det å være en eller flere lærere i samme gruppe. 3) Informantens definisjon og opplevelse av den stille eleven. 4) Informantens tanker om hvordan man kan nå den stille eleven. En oversikt over intervjuspørsmålene som ble brukt som utgangspunkt for intervjuene, finnes som vedlegg nr.1. 23

24 Etter å ha utformet intervjuspørsmålene gjennomførte jeg to testintervjuer. Begge disse ble utført ansikt til ansikt. Det første ble gjort med en fjerdeårs student, mest for å se om spørsmålene var forståelige. Det andre intervjuet ble gjort med en kulturskolelærer som passet inn i målgruppen for undersøkelsen. Det ble gjort lydinnspillinger av begge intervjuene. Jeg transkriberte intervjuene i detalj. Deretter gikk jeg gjennom dem for å se om jeg hadde fått informasjon som kunne benyttes i rapporten, eller om jeg måtte forandre noen av spørsmålene. Jeg kom fram til at spørsmålene holdt mål, og at jeg dermed kunne inkludere testintervjuene i undersøkelsen. Jeg valgte som sagt å bare bruke intervjuet med kulturskolelæreren, da studenten ikke tilfredsstiller alle utvalgskriteriene. Jeg gjennomførte fire intervjuer til. Tre av intervjuene ble gjort ansikt til ansikt med informantene på deres arbeidsplass. Det siste intervjuet ble gjennomført som videosamtale via Skype. Dette for at det skulle bli så tilnærmet likt de andre som mulig, når vi ikke hadde mulighet til å treffes personlig. Alle intervjuer ble tatt opp på lydinnspilling og deretter transkribert. Alle intervjuer ble gjennomført i løpet av ei uke. Tre intervjuer ble gjort i løpet av samme dag. Intervjuene utviklet seg noe ulikt, ut ifra hvilke tanker og erfaringer informantene hadde. Alle intervjuene hadde en lengde på mellom minutter. Testintervjuet tok kortest tid, mens intervjuet gjort via Skype var et av de lengste. 3.4 Databearbeidningsmetode Databearbeidelsesmetoden som er brukt i denne undersøkelsen er det Johansson og Svedner (2006) kaller uppfattningarna styr grupperingen (s.49). Med det menes det at jeg har gått gjennom intervjuene og lett etter temaer som kommer igjen flere ganger i flere intervjuer. Etter å ha gjennomført intervjuene, lyttet jeg til innspillingene og skrev dem ned ord for ord. Med utgangspunkt i forskningsspørsmålene mine, gikk jeg gjennom intervjuene og lette etter temaer som kunne være interessante å presentere som resultat av undersøkelsen. Når jeg fant et tema, gikk jeg gjennom alle intervjuene og sammenstilte alle sitater som berørte dette temaet. Det samme gjorde jeg med alle temaer som jeg følte var interessante i forhold til 24

25 problemstillingen. Temaene jeg plukket ut, har fått styre hvordan jeg presenterer resultatet i denne rapporten. Ut ifra resultatet har jeg plukket ut noen temaer som jeg gjennom å gi dem en ny innfallsvinkel, har løftet til et nytt nivå i diskusjonen. 3.5 Reliabilitet og validitet I denne rapporten har jeg tatt fram det informantene sa under intervjuene, og mine tolkninger av dette. Jeg kan ikke gi noen garanti for at informantene har vært ærlige og oppriktige i sine svar. Intervjuene ble transkribert med nøyaktighet, og jeg har ikke lagt til egne meninger. Jeg er bevisst på at intervjuenes lengde ikke er optimale for å få ut det jeg ville av informantene, men jeg gjorde så godt jeg kunne. I ettertid ser jeg at jeg kunne ha stilt flere oppfølgningsspørsmål og spunnet videre på det informantene sa. Som uerfaren i intervjusituasjonen var det vanskelig å fange opp alle signalene informantene kom med, og å følge opp disse. Det jeg kanskje vil kritisere meg selv for, er at jeg ikke fulgte opp interessante eksempler mer, slik at jeg kunne få vite mer om hvordan de faktisk gikk fram i slike situasjoner. Et eksempel et slikt tilfelle er da det var snakk om en elev som ble overkjørt av en mer snakkesalig kamerat. Jeg føler likevel at intervjuene ga god informasjon. I undersøkelsen valgte jeg å bruke mitt eget kontaktnett i utvelgelsen av informanter. Dette kan ha vært med å påvirke resultatet både positivt og negativt. Noen har kanskje holdt inne informasjon på grunn av dette, mens andre har fortalt litt ekstra fordi de stoler på meg. I og med at jeg har valgt å utnytte det kontaktnettet jeg har opparbeida meg, har alle informantene en slags kjennskap til meg og min virksomhet som musikklærer. Dette gjorde at det var lett at de trakk fram eksempler hvor de hadde opplevd meg eller med elever som jeg har møtt. Jeg var derfor nøye med å be informantene forklare seg nærmere, selv om jeg visste hva de snakket om. Dessverre merket jeg i ettertid at jeg ikke alltid lyktes med dette. Fordelen med å utnytte egne kontakter var at det var lett å oppnå en god kontakt. Kanskje var dette spesielt en fordel i intervjuet som ble gjort via Skype. Bakdelen med å benytte bekjente er at jeg ikke helt kan stole på om svarene de gir er ærlige eller om de svarer det de tror jeg vil høre for å sikre videre kontakt. 25

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011.

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011. Ida Berg Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever Masteroppgave i spesialpedagogikk NTNU, pedagogisk institutt Våren 2011 Forord Jeg vil beskrive arbeidet med masterstudien med tre ord: Krevende,

Detaljer

2.Teoretisk referanseramme

2.Teoretisk referanseramme 1. Innledning. Hver eneste dag sitter det elever på skolen som nettopp har mistet mor eller far, de har mistet nære venner, foreldrene er nylig skilt, en bror har fått kreft eller en klassekamerat er blitt

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Jeg har også noe jeg vil si! I also have something I would like to say! Mennesker med utviklingshemming og politisk deltakelse People with intellectual disability and political participation

Detaljer

Den voksne er sine erfaringer. Hanne Guri Brønstad

Den voksne er sine erfaringer. Hanne Guri Brønstad Den voksne er sine erfaringer Hanne Guri Brønstad Masteroppgave i voksenpedagogikk Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2009 Forord

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Hvilke egenskaper kreves av en god leder?

Hvilke egenskaper kreves av en god leder? 982420 982288 982491 Bacheloroppgave BCR3100 Hvilke egenskaper kreves av en god leder? Problemstilling: Hva anser ledere som gode lederegenskaper ved oppstart og videreutvikling av en gründerbedrift? (careerrocketeer)

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Barnehagen og assistentene En intervjustudie

Barnehagen og assistentene En intervjustudie Barn nr. 3 2001:69-87, ISSN 0800-1669 2001 Norsk senter for barneforskning Barnehagen og assistentene En intervjustudie Grethe Borchgrevink Alu, Lisbeth Bjerke, Anne-Marie Hildershavn, Turid Thorsby Jansen

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen 2010 Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen Opplevelser knyttet til hvordan coachingsamtaler påvirker motivasjon for å fullføre

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Trivsel i skolegården Having a good time in the schoolyard

Trivsel i skolegården Having a good time in the schoolyard Bachelorgradsoppgave Trivsel i skolegården Having a good time in the schoolyard Fysisk aktivitet, trivsel og ansvar ved hjelp av Trivselslederprogrammet Physical activity, enjoyment and responsibility

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

Personlig satt på prøve

Personlig satt på prøve Personlig satt på prøve Barnevernarbeideres erfaringer med Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker En kvalitativ undersøkelse Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens

Detaljer

Fra tanke til handling...?

Fra tanke til handling...? Lisa Dalby, Kristin Viggen og Mari Nordstrand Lise Dalby, Kristin Viggen og Mari Nordstrand Fra tanke til handling...? ISBN 978 82 7570-213-3 Fra tanke til handling...? Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer

Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt. En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte.

Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt. En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte. Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte. Kristian Brenden Masteroppgave i organisasjon og ledelse Spesialisering

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer