Møteprotokoll. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Formannskapet"

Transkript

1 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Knut Fagerbakke, John Stene, Geir Waage, Sissel Trønsdal, Geirmund Lykke, Yngve Brox, Merethe Baustad Ranum, Tone Stav, Kristian Dahlberg Hauge, Jon Gunnes Rådmann Stein A Ytterdahl, kommunaldirektørene Einar Aassved Hansen, Helge Garåsen, Carl- Jakob Midttun, Morten Wolden, Elin Rognes Solbu og kst. kommunaldirektør Hilde Skybakmoen Møteleder: Fra sekretariatet: Ordfører Rita Ottervik Knut Ole Bleke Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjent Ordføreren foreslo sak 66/12 sendt KIF- komiteen for uttalelse før behandling i formannskapet Ordføreren foreslo sak 68/12 Kollektivknutepunkt utsatt ei uke. Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte : Godkjent Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt: 1. Spørsmål fra Yngve Brox (H) om skoleungdom som naver. 2. Spørsmål fra Sissel Trønsdal (Ap) om Rønningen Gård. 3. Spørsmål fra Yngve Brox (H) om endringer i 10. trinn ved Charlottenlund skole 4. Spørsmål fra Yngve Brox (H) om rydding i Midtbyen, med forslag 5. Forslag fra Kristian Dahlberg Hauge (FrP) om eliteskole i realfag i Trondheim Møteprotokoll for Formannskapet, (12/18947) 1

2 Saksliste Saksnr. PS 54/12 PS 59/12 PS 64/12 PS 65/12 PS 66/12 PS 67/12 PS 68/12 PS 69/12 PS 70/12 Tittel Arkiv:12/9497 Etablering av kunsthall i Trondheim Arkiv:12/16421 Statusmelding: Trondheim kommunale kulturskole Arkiv:11/26879 Plan for bruk av byfornyelsesmidler Arkiv:11/27880 Vikåsen vanntunnel Arkiv:11/52563 Kommunedelplan for kulturarenaer Arkiv:12/9313 Delegeringsreglementet - ny Helselovgivning Arkiv:12/18693 Kollektivknutepunkt i Prinsenkrysset Arkiv:12/16368 Melding til Formannskapet - Vedtaksoppfølging for våren 2011 Arkiv:10/32161 Regional planstrategi for Trøndelag Fellesdelen. Vurdering av prosessen Møteprotokoll for Formannskapet, (12/18947) 2

3 Sak PS 54/12 Etablering av kunsthall i Trondheim Formannskapet slutter seg til at arbeidet med etablering av kunsthall i Trondheim skal videreføres i samsvar med styringsgruppens anbefalinger. 2. Formannskapet ber rådmannen, i samarbeid med Sør- Trøndelag fylkeskommune, om å nedsette et interimsstyre for et selskap under etablering som skal ha som mandat å arbeide med etableringen av kunsthallen. 3. Formannskapet ber rådmannen legge frem en sak om finansiering av etablering og drift samt lokalisering, organisering og forslag til drift av kunsthallen senest innen utgangen av Rådmannen bes om å komme tilbake til kommunens muligheter for medfinansiering av prosjekteringsfasen i forbindelse med forslag til budsjett og økonomiplan for Rådmannen bes om i forbindelse med budsjett og økonomiplanarbeidet om å komme tilbake til spørsmålet om medfinansiering til investeringer og drift når endelig søknad fra interimsstyret foreligger. Behandling i møte : Saken sendes KIF- komiteen for uttalelse, før behandling i formannskapet. Behandling i KIF- komiteen : Saken sendes formannskapet med følgende UTTALELSE: Kultur-, Idrett- og Friluftslivskomiteen støtter innstillingen i saken. Kultur-, Idrett- og Friluftskomiteen er tilfreds med saksfremlegget. Det er imidlertid viktig at det settes trykk på den videre fremdriften for å få realisert prosjektet så raskt som mulig. Komiteen vil også peke på at det ved valg av lokaler for Kunsthall legges vekt på fleksibiliteten og mulighet for fremtidige utvidelser. Behandling i møte : Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo slik merknad. Saken skisserer videre prosess for etablering av kunsthall i Trondheim 2015/16. Rådmannen varsler at han vil komme tilbake til finansiering av resten av prosjekteringsperioden og etablering og drift i forbindelse med budsjett og økonomiplan for Møteprotokoll for Formannskapet, (12/18947) 3

4 Det skisseres imidlertid et konsept med behov for betydelig offentlig finansiering i bunn. Størrelsen på dette er usikker før endelig budsjett foreligger, men anslagsvis kan det antydes et beløp på mellom 5 og 6 mill kr pr år midler det pr i dag ikke er rom for innenfor kulturbudsjettet. Merknadsstiller mener at det er uaktuelt med en kommunal finansiering i denne størrelsesorden. En kommunal støtte til realisering av prosjektet, må derfor ta sikte på etablering og drift med utgangspunkt i privat og annen ekstern finansiering Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Ingen andre parti sluttet seg til FrPs merknad. 1. Formannskapet slutter seg til at arbeidet med etablering av kunsthall i Trondheim skal videreføres i samsvar med styringsgruppens anbefalinger. 2. Formannskapet ber rådmannen, i samarbeid med Sør- Trøndelag fylkeskommune, om å nedsette et interimsstyre for et selskap under etablering som skal ha som mandat å arbeide med etableringen av kunsthallen. 3. Formannskapet ber rådmannen legge frem en sak om finansiering av etablering og drift samt lokalisering, organisering og forslag til drift av kunsthallen senest innen utgangen av Rådmannen bes om å komme tilbake til kommunens muligheter for medfinansiering av prosjekteringsfasen i forbindelse med forslag til budsjett og økonomiplan for Rådmannen bes om i forbindelse med budsjett og økonomiplanarbeidet om å komme tilbake til spørsmålet om medfinansiering til investeringer og drift når endelig søknad fra interimsstyret foreligger. Sak PS 59/12 Statusmelding: Trondheim kommunale kulturskole 1. Formannskapet tar statusmeldingen om Trondheim kommunale kulturskole til orientering og ber rådmannen arbeide videre i tråd med de strategiene som ble vedtatt i Formannskapet vedtar at Trondheim kommunale kulturskole skal intensivere Møteprotokoll for Formannskapet, (12/18947) 4

5 arbeidet med å øke rekrutteringen fra underrepresenterte grupper/skoler. 3. Formannskapet vedtar at etableringen av kulturskolesenter i Heimdal- området skal ses i sammenheng med Områdeløft Saupstad/Kolstad 4. Formannskapet vedtar at Trondheim kommunale kulturskole skal fortsette å utvikle sitt informasjonsmateriell overfor potensielle nye brukere. Behandling i møte : Saken sendes oppvekstkomiteen for uttalelse. Behandling i oppvekstkomiteen : Saken sendes formannskapet med følgende UTTALELSE: 1. Oppvekstkomiteen ber formannskapet vedta en intensivering av arbeidet rekruttering og informasjonsmateriell overfor nye brukere, men komiteen ønsker at Trondheim kommunale kulturskole bruker oppsøkende rekruttering i tillegg til informasjonsmateriell, som f,eks åpne dager på skolene/kulturskolesentrene der elevene selv får prøve de ulike uttrykksformene kulturskolen tilbyr. 2. Oppvekstkomiteen ser at tilbudet kan nå flere dersom nærskolen blir brukt som undervisningsarena ut over 4 trinn, og ber formannskapet se på endring av bruken av nærskolen som undervisningsarena for elever også i 5-7 trinn der det er behov for det. 3. Oppvekstkomiteen ber formannskapet utrede en opprettelse av korttidstilbud i regi av Trondheim kommunale kulturskole i samarbeid med Kulturenheten for ungdom som ønsker å prøve ulike instrument i kort tid (6 8 uker). Dette er elever som ikke kan stå i kø for plass ved kulturskole i 1 2 år men som ønsker å prøve ulike uttrykksformer i kort tid før de evt går videre med fast plass i kulturskolen. Komiteen ser også at samarbeidet mellom kulturenheten og kulturskolen bør styrkes generelt. Behandling i møte : Sissel Trønsdal (Ap) foreslo pva Ap og SV slikt tillegg, samt tok opp oppvekstkomiteens uttalelse, (i redigert form). Rådmannen bes komme til bystyret med en sak vedrørende avvikling av dagens utvalg /styre samt opprettelse av brukerråd til erstatning for dette. 1. Formannskapet vedtar å intensivere arbeidet med rekruttering og informasjonsmateriell overfor nye brukere. Formannskapet vedtar samtidig at Trondheim kommunale kulturskole benytter oppsøkende rekruttering i tillegg til informasjonsmateriell. Dette kan f,eks være åpne dager på skolene/kulturskolesentrene. Elevene skal selv få prøve de ulike uttrykksformene kulturskolen tilbyr. 2. For at tilbudet skal nå flere må nærskolen også brukes som undervisningsarena ut over 4. trinn. Ved behov for undervisningsarena for elever i 5-7 trinn må nærskolen brukes som undervisningsarena også for disse. Møteprotokoll for Formannskapet, (12/18947) 5

6 3. Det skal utredes opprettelse av korttidstilbud i regi av Trondheim kommunale kulturskole i samarbeid med Kulturenheten for ungdom som ønsker å prøve ulike instrument for en kortere periode(6 8 uker). Dette gjelder elever som av ulike grunner har behov for snarlig plass, og som ønsker å prøve ulike uttrykksformer i kort tid, før de evt går videre med fast plass i kulturskolen. Samarbeidet mellom kulturenheten og kulturskolen bør styrkes generelt. Ved alternativ votering mellom innstillinga og Trønsdals samla forslag, ble Trønsdals forslag enstemmig vedtatt 1. Rådmannen bes komme til bystyret med en sak vedrørende avvikling av dagens utvalg /styre samt opprettelse av brukerråd til erstatning for dette. 2. Formannskapet vedtar å intensivere arbeidet med rekruttering og informasjonsmateriell overfor nye brukere. Formannskapet vedtar samtidig at Trondheim kommunale kulturskole benytter oppsøkende rekruttering i tillegg til informasjonsmateriell. Dette kan f,eks være åpne dager på skolene/kulturskolesentrene. Elevene skal selv få prøve de ulike uttrykksformene kulturskolen tilbyr. 3. For at tilbudet skal nå flere må nærskolen også brukes som undervisningsarena ut over 4. trinn. Ved behov for undervisningsarena for elever i 5-7 trinn må nærskolen brukes som undervisningsarena også for disse. 4. Det skal utredes opprettelse av korttidstilbud i regi av Trondheim kommunale kulturskole i samarbeid med Kulturenheten for ungdom som ønsker å prøve ulike instrument for en kortere periode(6 8 uker). Dette gjelder elever som av ulike grunner har behov for snarlig plass, og som ønsker å prøve ulike uttrykksformer i kort tid, før de evt går videre med fast plass i kulturskolen. Samarbeidet mellom kulturenheten og kulturskolen bør styrkes generelt. Sak PS 64/12 Plan for bruk av byfornyelsesmidler Formannskapet vedtar at resterende byfornyelsestilskudd benyttes til følgende tiltak: Opparbeidelse av separert gang og sykkelareal på Thaulowkaia på strekningen Trenerys gate attraksjon for alle og bygge opp under virksomheten i kulturarena Gråmølna, kostnad kroner. Møteprotokoll for Formannskapet, (12/18947) 6

7 Gjennomføring av prosjektene avhenger av ny bevilgning av kommunal egenkapital på 1 million kroner. Denne bevilgningen vil bli foreslått i egen sak om årsoppgjørsdisposisjoner Innstillinga ble enstemmig vedtatt Formannskapet vedtar at resterende byfornyelsestilskudd benyttes til følgende tiltak: Opparbeidelse av separert gang og sykkelareal på Thaulowkaia på strekningen Trenerys gate attraksjon for alle og bygge opp under virksomheten i kulturarena Gråmølna, kostnad kroner. Gjennomføring av prosjektene avhenger av ny bevilgning av kommunal egenkapital på 1 million kroner. Denne bevilgningen vil bli foreslått i egen sak om årsoppgjørsdisposisjoner Sak PS 65/12 Vikåsen vanntunnel Formannskapet vedtar at detaljprosjektering av ny vanntunnel gjennom Vikåsen gjennomføres. Forslag til vedtak om bygging legges fram for politisk behandling når detaljprosjektering og usikkerhetsanalyse er gjennomført, og sikrere kostnadsberegning er foretatt. Innstillinga ble enstemmig vedtatt Formannskapet vedtar at detaljprosjektering av ny vanntunnel gjennom Vikåsen gjennomføres. Forslag til vedtak om bygging legges fram for politisk behandling når detaljprosjektering og usikkerhetsanalyse er gjennomført, og sikrere kostnadsberegning er foretatt. Møteprotokoll for Formannskapet, (12/18947) 7

8 Sak PS 66/12 Kommunedelplan for kulturarenaer Formannskapet vedtar planprogram for kommunedelplan for kulturarenaer med vedlagt statusdokument og oversikt over høringsuttalelser. Saken sendes KIF- komiteen for uttalelse, før behandling i formannskapet, jfr konstitueringa av møtet. Saken sendes KIF- komiteen for uttalelse, før behandling i formannskapet. Sak PS 67/12 Delegeringsreglementet - ny Helselovgivning Forslag til vedtak i formannskapet: Formannskapet delegerer myndighet til rådmannen etter Folkehelseloven, Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven i tråd med rådmannens forslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt Formannskapet delegerer myndighet til rådmannen etter Folkehelseloven, Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven i tråd med rådmannens forslag. Sak PS 68/12 Kollektivknutepunkt i Prinsenkrysset 1) Kollektivknutepunktet bygges ut med holdeplasser på sørsiden og nordsiden av Prinsenkrysset som vist i alternativ 1b. Det må planlegges for vekst i antallet busser ved at også Dronningens gate kan tas i bruk som en del av holdeplassen. 2) Trikken forlenges inn i Prinsens gate med kjøreretning med urviseren og holdeplass i Prinsens gate ved Bøndernes hus. Møteprotokoll for Formannskapet, (12/18947) 8

9 3) Avbøtende tiltak gjennomføres for å få en trafikksikker utforming av holdeplassområdet som er forenlig med hensynet til en effektiv trafikkavvikling 4) Framdriften for prosjektene prioriteres slik at holdeplassene sør for Prinsenkrysset ferdigstilles i år. Saken ble utsatt ei uke, jfr konstitueringa av møtet Saken utsatt ei uke. Sak PS 69/12 Melding til Formannskapet - Vedtaksoppfølging for våren 2011 Formannskapet tar saken om vedtaksoppfølging for våren 2011 til orientering. Geir Waage (Ap) foreslo slikt tillegg. Formannskapet ber rådmannen i fremtidige meldinger også melde tilbake om status for vedtak fattet under eventuelt i formannskapet. Innstillinga ble enstemmig vedtatt Waages tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt Formannskapet tar saken om vedtaksoppfølging for våren 2011 til orientering. Formannskapet ber rådmannen i fremtidige meldinger også melde tilbake om status for vedtak fattet under eventuelt i formannskapet. Sak PS 70/12 Regional planstrategi for Trøndelag Fellesdelen. Vurdering av prosessen Møteprotokoll for Formannskapet, (12/18947) 9

10 Trondheim kommune mener prosessen rundt fellesdelen av regional planstrategi medfører behov for å avklare hva som skal være grunnlaget for framtidig samhandling i Trøndelagsrådet. Trondheim kommune har lenge støttet arbeidet for elektrifisering av Trønderbanen på strekningen Steinkjer- Trondheim og reduksjon av reisetiden, men kan ikke støtte den endrede formuleringen i planstrategien om høyhastighetstog Steinkjer- Trondheim- Oslo, og ber om at dette blir endret til Trondheim- Oslo, hvor forlengelse til Værnes kan inngå. Innstillinga ble enstemmig vedtatt Trondheim kommune mener prosessen rundt fellesdelen av regional planstrategi medfører behov for å avklare hva som skal være grunnlaget for framtidig samhandling i Trøndelagsrådet. Trondheim kommune har lenge støttet arbeidet for elektrifisering av Trønderbanen på strekningen Steinkjer- Trondheim og reduksjon av reisetiden, men kan ikke støtte den endrede formuleringen i planstrategien om høyhastighetstog Steinkjer- Trondheim- Oslo, og ber om at dette blir endret til Trondheim- Oslo, hvor forlengelse til Værnes kan inngå. Eventuelt: 1. Spørsmål fra Yngve Brox (H) om skoleungdom som naver. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Helge Garåsen 2. Spørsmål fra Sissel Trønsdal (Ap) om Rønningen Gård. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Sissel Trønsdal (AP) foreslo. Ved videreføring av bestående avtaler, samt inngåelse av nye knyttet til Trondheim kommunes utfartshytter i Bymarka skal det i avtalen stilles krav til driverne vedrørende åpningstider. I tillegg til å holde åpent i helgene skal hyttene også være åpne for byens befolkning i skolenes vinterferie samt hele påskeferien. Trønsdals forslag ble enstemmig vedtatt Møteprotokoll for Formannskapet, (12/18947) 10

11 Vedtak Ved videreføring av bestående avtaler, samt inngåelse av nye knyttet til Trondheim kommunes utfartshytter i Bymarka skal det i avtalen stilles krav til driverne vedrørende åpningstider. I tillegg til å holde åpent i helgene skal hyttene også være åpne for byens befolkning i skolenes vinterferie samt hele påskeferien. 3. Spørsmål fra Yngve Brox (H) om endringer i 10. trinn ved Charlottenlund skole. Spørsmålet ble besvart av konst kommunaldirektør Hilde Skybakmoen. 4. Spørsmål fra Yngve Brox (H) om rydding i Midtbyen. Spørsmålet ble besvart av kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Yngve Brox (H) foreslo Rådmannen bes om å iverksette forsterket rydding i Midt- byen fra neste helg. Brox forslag ble enstemmig vedtatt Vedtak Rådmannen bes om å iverksette forsterket rydding i Midt- byen fra neste helg. 5. Forslag fra Kristian Dahlberg Hauge (FrP) om eliteskole i realfag i Trondheim. Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo. 1. Formannskapet ber ordføreren rette en formell henvendelse til regjeringen som signaliserer støtte til opprettelse av eliteskoler for realfag, og som samtidig skal uttrykke et klart ønske om at dette etableres i Trondheim. 2. Formannskapet ber rådmannen ta initiativ mot utdannings- og forskningsinstitusjonene i Trondheim for å klargjøre et konsept for etablering av elitetilbud for realfag i Trondheim. Yngve Brox (H) foreslo. Formannskapet mener det bør etableres spissede tilbud på videregående skole innen realfag etter mønster av tilbud innen idrettsfag, og mener forholdene ligger spesielt til rette for slike tilbud i Trondheim. Formannskapet ber ordføreren rette en henvendelse til regjeringen om at det åpnes for å opprette slike tilbud, om nødvendig i kommunal regi. Videre ber formannskapet rådmannen ta initiativ ovenfor utdannings- og forskningsinstitusjonene i Trondheim for å klargjøre et slikt konsept. Møteprotokoll for Formannskapet, (12/18947) 11

12 Dahlberg Hauges forslag falt mot 1 stemme (FrP) Brox forslag falt mot 5 stemmer (3H, FrP, V) Møtet hevet kl Rita Ottervik Ordfører Knut Ole Bleke Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift Møteprotokoll for Formannskapet, (12/18947) 12

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 07.12.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO.

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.06.2010 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 11.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyressalen Møtedato: 16.06.2014 Fra kl. 18.00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 32/14 Til saknr.: 42/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Elisabeth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Bjørn Ole Gleditsch H Medlem Anne Gro Olafsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer