Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN"

Transkript

1 side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN Harstad kulturskole, Kanebogen og Centrum Fritidsklubb, Radio Harstad og Ungdommens hus, samt kommunens kulturrådgiver

2 side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL Enhetspresentasjon Informasjon om enheten og tjenester Informasjon om tjenestens brukere Rammebetingelser og utfordringer MÅLEKART Felles målekart for alle enheter Felles målekart for sektor Målekart for enheten HANDLINGSDEL TJENESTEBESKRIVELSER MED SERVICEERKLÆRING OPPLÆRINGSPLAN ANDRE FORHOLD... 19

3 side 3 1. Visjon og hovedmål Kulturenheten skal være et lokalt ressurssenter for kulturell utvikling hos barn og unge, samt tilrettelegge kulturtjenester generelt for kommunens innbyggere. 2. Enhetspresentasjon, ressursrammer og nøkkeltall 2.1 Enhetspresentasjon Enhetsleder: Stedfortreder: Halvard Bakklund Linda Liljevangen Avdelingsledere/gruppeledere: Linda Liljevangen, Kasper Munk/ Anne-Grete Roulund(Kanebogen F.K), Tommy Vandalsvik (Radio Harstad) Marianne S., Nordeng (fagleder dans) Vera Helene Ridderseth (kulturrådgiver) Telefon: Kontor Harstad kulturskole: Halvard: , Linda: , Kasper; , Anne-Grete; , Tommy; , Vera; Mobiltelefon: Halvard Bakklund: Linda Liljevangen: Kasper Munk: Vera H. Ridderseth: (kontor-mobil til SMS ut) Telefax: Saksbehandlere: Nettadresse: Postadresse: Besøksadresse: Åpningstid: Navn på tjenester: Særlover som regulerer tjenestene: Linda Liljevangen, Kasper Munk, Vera Helene Ridderseth, Kirsten Slagstad Postmottak, 9479 HARSTAD Normannsgt. 1d, 3. etg. (adm. Kulturenheten) (dette kan avvike noe da konsulent ved enheten kun har 50 % stilling) Undervisning innen musikk, dans, drama og visuelle kunstarter. Klubbaktivitet for barn og unge mellom 10 og 25 år. Tilbud til personer med ulike funksjonshemninger. Kommunens kulturrådgiver. Opplæringsloven av nr Forskrifter:

4 side Informasjon om enheten og tjenester Kulturenheten består etter omorganisering fra januar 2013 av to avdelinger. En avdeling for undervisning gjennom ordinær musikk/kulturskolevirksomhet, «Harstad kulturskole», og en avdeling for klubbvirksomhet rettet mot barn og unge, «Barn og unge fritid». I tillegg hører kommunens kulturrådgiver inn under denne enheten. Enheten har totalt 38 ansatte fordelt på ca. 19 årsverk. Undervisningsavdelingen har ca. 750 elevplasser med 21 ansatte, fordelt på ca. 9 årsverk. Ulike tilbud gis innen dans, musikk, teater/drama og visuelle kunstfag. All undervisning foregår i egne lokaler i sentrum av byen, bortsett fra en liten avdeling på Bjarkøy skole. Avdelingen for klubbvirksomhet har 13 ansatte fordelt på 7,5 årsverk og består av to fritidsklubber, Ungdommens Hus og Radio Harstad. Kanebogen fritidsklubb har tilbud som er tilrettelagt for personer med ulike funksjonshemninger. Centrum fritidsklubb har tilbud til barn i aldersgruppen 4. til 7. klasse. Radio Harstad er et tilbud til ungdom mellom 13 og 19 år som ønsker å være med på å lage lokalradio. Ungdommens hus er et kulturhus for unge kreative mennesker mellom 14 og 21 år, som også har ansvaret for kommunens gjennomføring av UKM. Avdelingsleder på «Barn og unge fritid» står også for forslag til tildeling av driftsmidler til de private fritidsklubbene i kommunen. Avdelingen og enheten ønsker for 2015 et nærmere samarbeid med disse både for å bedre kunne tilby hjelp og oppfølging og for å kunne tenke kompetansedeling også med disse. Enheten er pr. d.d. også ansvarlig for administrasjon og organisering av tilbudet om leie av musikkbinger på Seljestad. To av fire musikkbinger vil i løpet av våren bli flyttet til, og administrert av to grunnskoler. De to resterende vil fortsatt bli administrert på enheten, ved Ungdommens Hus. Harstad kommunes kulturrådgiver hører også inn under enheten. Funksjonen skal hovedsakelig være et bindeledd mellom kulturtjenester internt og eksternt i kommunen. Kulturrådgiver har ansvaret for å koordinere kommunens kulturtjenester, og har som oppgave å stimulere til allment- og flerkulturelt arbeid i kommunen, samt tilby råd og veiledning. Øvrige hovedoppgaver i stillingen er blant annet «Den kulturelle skolesekken» og «Den Kulturelle spaserstokken».

5 side Informasjon om tjenestens brukere Harstad kulturskole: Det gis for tiden tilbud ved ca. 750 elevplasser til barn og ungdom mellom 0 og 25 år. Nær 600 av disse elevplassene opptas av elever i grunnskolealder. Ved de disipliner vi har ledig kapasitet og ingen venteliste tar vi også inn eldre elever og søkere utenfor kommunen. Av de 750 er ca. 130 gutter. Den lave andelen av gutter i kulturskolen kan hovedsakelig forklares av to årsaker; 1. Over 400 av plassene er plasser ved forskjellige dansedisipliner. Kun 28 av disse er gutter. 2. Over 300 gutter står på venteliste til kulturskolen, de fleste av disse ønsker plass ved de disiplinene vi har lengst venteliste på; piano, gitar og slagverk. Tjenestens brukere for øvrig er det lokale kulturliv, da korpsbevegelsen spesielt. I tillegg har vi et nært samarbeid med grunnskolen, SFO og barnehager generelt. Vi har også et godt samarbeid med Heggen videregående skole og selger tjenester til de ved ledig kapasitet, både i form av undervisning og utleie av dansesal. Centrum fritidsklubb: Har som målgruppe barneskoleelever fra 4. til 7. klasse. Klubben har åpent 3 kvelder i uken for alle i denne aldersgruppen. Med lokaler på Harstad skole er det flest barn fra denne skolen som er medlemmer. Etter at klubben måtte holde stengt flere uker på

6 side 6 høsten 2013, (utfordringer ved lokalene) tok besøkstallene seg opp igjen mot normalt nivå gjennom I 2015 satses det også her på økt rekruttering gjennom flere aktivitetstilbud og ikke minst jevnlige «happenings» og prosjekter som kan få økt oppmerksomhet rundt klubben og dens brukere. Kanebogen Fritidsklubb: Kanebogen fritidsklubb gir et fritidstilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser. Tilbudet er ikke aldersbestemt, men det er i dag et flertall av voksne personer særlig med tanke på tilbudet som gis hver uke gjennom «Torsdagsklubben». Aldersspennet varierer fra 10 til 60 år, og ca. 40 personer benytter dette tilbudet hver torsdag. Klubbtilbudet er variert og innholdsrikt med aktiviteter som biljard, spill og diverse underholdning. Flere av disse ca. 40 personer benytter seg også av andre tilbud det legges til rette for sammen med ca. 15 andre i alderen ned til 4 år hver onsdagskveld. Brukerne av tilbudet er selv med på å gi tilbudet et variert innhold ved å delta aktivt i klubbstyre og forskjellige aktivitetsgrupper. Tilbudet skal være med på å gi alle en meningsfylt fritid, samt evnen til samarbeid og respekt for hverandre og seg selv. Ungdommens Hus: Ungdommens Hus er et tilbud til all ungdom mellom år uansett gruppe eller kulturer. Huset skal være for alle. Aktivitetene på huset vil ha forskjellig mål og målgruppe alt etter hva de handler om. Huset har selvfølgelig en helt rusfri profil. Ungdommens hus har fra august 2013 vært preget av nye tanker og nye måter å gjøre tingene på. Dette begynte vi å se positive ringvirkninger av i 2014 ved at kvaliteten oppleves høynet på våre tilbud og at flere ungdommer benytter seg av et variert og attraktivt tilbud. Dette har også resultert i at flere ungdomsgrupper/organisasjoner ønsker å bruke huset som også er fast møtelokale for Ungdomsrådet i Harstad. I løpet av ukens fire åpningsdager har Ungdommens Hus ca. 150 besøkende som benytter seg av en eller flere av husets tjenester og tilbud. Det siste året har vi registrert flere aktive brukere av huset, og en økende interesse fra unge i byen som ønsker en arena for å drive kulturaktiviteter. I 2015 skal vi fortsette å utvikle våre aktiviteter, men samtidig sørge for at vi er synlige, og at ungdom benytter seg av huset. Målsetting for 2015:7500 besøkende. Ca. 40 ungdommer i snitt pr. åpningsdag. Radio Harstad: Radio Harstad er et tilbud til ungdom, mellom 13 og 19 år fra hele kommunen, men også til ungdom i nabokommunene. Radioen har 2 kommunalt ansatte (1,5 årsverk) men er driftet som en ungdomsdrevet privat fritidsklubb med et eget eierstyre. Eierstyret har også avtale med utplasserte fra NAV og Vekst Harstad, samt tidligere medlemmer ved klubben i forhold til å ha voksen personer tilstede i åpningstiden. Kulturrådgiver: Som bindeledd mellom kommunens kulturtjenester, og gjennom arbeidet med å tilrettelegge for et mangfoldig kulturliv i kommunen har kulturrådgiveren en bred kontaktflate, både internt i kommunen, og med eksterne aktører, herunder byens profesjonelle kulturinstitusjoner og lag og foreninger. Sistnevnte ønsker vi imidlertid enda tettere kontakt med i fremtiden.

7 side 7 Den kulturelle spaserstokken er et tilbud til eldre, og primær brukergruppe er beboere på sykehjem og bo- og servicesentre, aktivitetssentrene, samt hjemmeboende eldre med behov for tilrettelegging. Brukere av Den kulturelle skolesekken er i all hovedsak kommunens offentlige grunnskoler, herunder også voksenopplæringen. Private grunnskoler har også rett til å benytte seg av fasttilbudet i Den kulturelle skolesekken. Priser på kommunale tjenester 2.2 Rammebetingelser og utfordringer AVDELINGEN HARSTAD KULTURSKOLE: Elevplasser: Også i forhold til budsjett er det en viktig målsetting at vi hvert semester har over 700 elevplasser. Antallet over 700 vil variere noe fra semester til semester i forhold til hva slags tilbud skolen klarer å legge til rette for, spesielt på dans. Fra 2011 og fremover er det budsjettert med 730 elevplasser, som vi mener er realistisk også i fremtiden. Skolen er avhengig av å kunne bruke eldre elever som assistenter på de største dansepartiene. Dette er et godt tilbud for de elevene som har lyst til dette, og er samtidig med på å hjelpe andre, men krever faglig dyktighet. En viktig utfordring er nødvendig administrativ service til minst 730 og ofte nær 800 elevplasser. Denne delen av enheten (kulturskolen) har nær samme administrasjon nå som i 2004 med ca. 350 elevplasser. Bortsett fra en økning i stillingen som avdelingsleder er ingen ekstra administrative ressurser tilført enheten i forbindelse med siste omorganisering, noe som byr på nye utfordringer spesielt i forhold til nær 20 nye ansatte. Flere av de nye oppgavene, blant annet gjennom forskjellige prosjekter som tilfalt enheten i løpet av 2012, og etter omorganiseringen 2013 som nå er i enhetens portefølje er nå som planlagt plassert under kulturrådgiver ansvarsområder. Dette gjør at vi i forhold til administrative oppgaver, som å handle et stort antall elevplasser, er noe bedre dekket ressursmessig. Venteliste: Pr. februar 2015 står over 400 elever på venteliste. Disse har ønsker i forhold til over 700 elevplasser. Som tidligere nevnt har elevtallet holdt seg stabilt på ca. 750 de siste år, men ventelisten har vi det siste året klart å få ned og gjort enda mer reell ved å innføre noen nye måter for bedre oppdatering og «vasking». Tallet på venteliste er likevel så høyt at det i realiteten ikke har noen betydning for om elever får plass tidligere enn før. Ved de fleste tilbud bortsett fra noen få disipliner på dans, teater/drama og sang, samt de tre som er spesielt nevnt under, er ventelisten håndterlig og de som søker har de siste 9-10 år fått plass påfølgende semester, eller senest neste skoleår etter søknad. Ved slagverk, piano og gitar er det spesielt lang venteliste, mer enn 150 av disse har ventet mer enn 3 år. Skolen har foreslått 2,5 nye stillingshjemler (økning over 3 år) til undervisning for å imøtekomme søkere som har ventet lengst. I forhold til de tilbud som her foreslås vil skolen ha romkapasitet til dette selv med dagens begrensinger. Skolens forslag på totalt tre nye stillinger er ikke prioritert i Virksomhetsplanen.

8 side 8 Samlokalisering med Voksenopplæringa: Samlokalisering med Voksenopplæringa er begrensende for skolen i forhold til: Eksisterende og nye tilbud, kreativitet, planlegging og kontinuitet i undervisning. Lagring av rekvisita, utstyr/instrumenter og ikke minst kostymer byr også på større og større utfordringer jo mer behov vi har for plass også til dette. I tillegg begrenser dette muligheten på dagtid til å tilby andre typer kurs/undervisning for andre brukergrupper som kunne gjort Harstad kulturskole til et kompetansesenter for all kunst og kulturopplæring i kommunen vår. Etter omorganiseringen i januar 2013 har også enheten fått nye behov i forhold til plass både med tanke på kontorplass og de forskjellige tilbud. Ved de aller fleste tilbud har vi gode løsninger slik det er i dag, men mer plass og tilgang på alle kulturskolens rom «hele døgnet» ville kunne gjøre enheten samlet sett bedre organisert og de forskjellige tilbud, samt den enkelte ansattes kompetanse ville kunne vært benyttet enda bedre. Stortingets målsetting: Stortinget har en uttalt målsetting om at 30 % av grunnskoleelevene i kommunen skal ha et tilbud om plass i musikk kulturskole. I Harstad ser dette tallet ut til å bli ca. 18 % også i Med tanke på synkende elevtall i grunnskolen i årene fremover bør dette tallet øke noe, hvilket det også har gjort de siste år, men samtidig er det også slik at siden store deler av våre elever er over eller under grunnskolealder vil det også kunne variere noe fra semester til semester. Egenbetaling for elevplasser: Tidligere regjeringer har ønsket og hatt en målsetting om at; alle barn som ønsker det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris - dette skal sikres ved statlige stimuleringsmidler og en solid kommuneøkonomi. (sitat fra kulturløftet II) I forhold til alle barn som ønsker det er det åpenbart at våre ventelister skaper frustrasjon. Spesielt på de nevnte tilbud hvor man må vente mer enn 3 år. For noen er alternative tilbud en mulighet for andre er det uaktuelt å begynne på noe annet enn f. eks. piano. I forhold til rimelig pris har et kulturskoleutvalg satt ned av Kunnskapsdepartementet foreslått en makspris ved norske kulturskoler på kr ,-. Dersom denne makspris hadde blitt vedtatt vil vår kulturskole i dag (2015) få redusert sine inntekter (elevbetaling)med litt over en million kroner. Skal vi da kunne opprettholde dagens drift må vi nok satse på statlige stimuleringsmidler siden det er vanskelig å anta at solid kommuneøkonomi ligger så nær fram i tid. Det må samtidig nevnes at dagens satser for elevbetaling ved kulturskolen i Harstad ikke bidrar til at kulturskole skal være for alle. Administrasjonen er kjent med at flere familier prioriterer bort et kulturskoletilbud for sine barn eller noen av sine barn, samtidig som at prisen for mange blir for høy dersom de ønsker at sitt barn skal få følge flere tilbud, f.eks piano og dans. Administrasjon: Etter omorganiseringen som nå er iverksatt har vår enhet, Kulturenheten fra , fått et mye større ansvarsområde. For helhetlig å kunne møte utfordringene på noe av dette har vi funnet løsninger ved egne ressurser for å øke stillingen som avdelingsleder ved kulturskolen fra 50 til 80 % uten at dette går merkbart utover elevtall eller tilbud.

9 side 9 Det er i realiteten ikke satt av økte administrative ressurser forøvrig, verken til en avdelingslederfunksjon for klubbene (som de tidligere hadde i BUT) eller ved merkantile tjenester. Da stillingen som kulturrådgiver ble besatt i august 2013 bidro dette stort i positiv retning ved de nye oppgaver som er pålagt kulturskolens administrasjon, men dette er oppgaver som tidligere ikke var i Harstad kulturskoles (nå Kulturenheten) portefølje. Med tanke på doblet elevtall siden 2005, flere nye tilbud ved kulturskolen, utvidelse av 8 tilbud, drift av musikkbingene på Seljestad, enhetslederansvar for nær 20 nye ansatte på nær 10 årsverk, og derav ansvaret for alle tjenester innen kultur til barn og unge, samt voksne og barn med ulike funksjonshemninger, er det i enda større grad enn tidligere behov for å vurdere ressursene til ledelse, daglig drift og det merkantile. Vår enhet har nær samme administrative ressurs i dag som i Dette var en daglig utfordring før omorganiseringen og er naturlig nok blitt større nå. Dette vil på nytt bli vurdert i løpet av 2015 i forbindelse med de muligheter vi vil få rundt best utnyttelse av ressurser for både å opprettholde og kunne tilby enda bedre tjenester. Det er fra enheten foreslått en økning på 50 % stilling til adm. Skolens forslag på totalt tre nye stillinger er ikke prioritert i Virksomhetsplanen. AVDELINGEN BARN OG UNGE FRITID: 1. august 2014 etablerte vi en ny avdeling under Kulturenheten, navnet på den nye avdeling er Barn og Unge Fritid. Avdelingen består av Kanebogen Fritidsklubb, Radio Harstad, Ungdommens hus og Centrum Fritidsklubb. Avdelingen skal sikre at det finnes en tydelig rød tråd i arbeidet med fritidstiltak for barn og unge og funksjonshemmede i Harstad Kommune. Tilbudene er ulike men samtidig med en del felles utfordringer og målsetninger. Vi ønsker at tilbudene beholder deres egenart samtidig som vi styrker utveksling av arbeidsmetoder/erfaringer, konkrete felles prosjekter, kompetansehevning på tvers av tilbud og en felles strategi. Målet er et variert fritidstilbud med positive trygge møteplasser som kan utvikle og stimulere aktivitet. Et tett samarbeid mellom de ulike tiltak vil styrke oss i dette arbeid. Felles målsetninger for avdelingen i 2015 I 2015 har vi tre felles fokusområder for Barn og unge fritid: Synlighet, medbestemmelse (brukermedvirkning) og aktivitet. Fokusområdene er felles men tilnærmingen vil være tilpasset de ulike tilbud. Synlighet: Vi har gode tilbud med høy kvalitet og vi ønsker at så mange som mulig bruker oss. Derfor er det viktig at vi er synlige både for våre nåværende og fremtidige brukere. Vi skal aktivt kommunisere ut det som skjer for eksempel gjennom skolebesøk, lokalavis, sosiale medier eller på andre måter. Samarbeidsprosjekter internt og med eksterne aktører såsom øvrige kulturinstitusjoner og tilbud i byen osv. er også med på å synliggjøre de muligheter som finnes i våre tilbud (også for oss selv). Medbestemmelse: For å sikre utviklingen av våre tilbud er det avgjørende at vi er gode på medbestemmelse og brukermedvirkning. Ingen vet bedre enn våre brukere hva vi kan bli bedre på. Involvering skaper engasjement. Aktivitet: Vi ønsker et høyt aktivitetsnivå med stor variasjon og mangfold med et tydelig kulturelt fokus.

10 side 10 Centrum Fritidsklubb: Centrum Fritidsklubb har åpent tre kvelder i uken, og har lokaler i kjelleren på Harstad skole (tidligere ungdomsskolen). Målgruppen er barn i alderen 9-13 år. I tillegg til kjente klubbaktiviteter (kiosk, diskotek, billiard, spill osv.) ønsker vi å legge til rette for aktiviteter med kulturelt innhold som konserter, bandworkshop, graffiti og filmkurs. Vi har i 2015 fokus på til dels å øke rekrutteringen til klubben samt å utvikle tilbudet. Vi håper at et økt fokus på medbestemmelse kan hjelpe til med å gjøre de ulike tilbud og klubben som helhet enda mer attraktiv. Vi har derfor planer om å etablere et klubbstyre hvor barna kan påvirke og bidra til utviklingen av deres fritidsklubb. I 2014 hadde vi flere særdeles velbesøkte arrangementer. Det forteller oss at der er interesse for klubben og også et potensiale som vi i 2015 håper å bli enda bedre på å forløse. En utfordring i den daglige driften er å best mulig legge til rette for aktiviteter og innhold med de fysiske forhold som i dag eksisterer uten å legge for mye ressurser i forbedring av lokalene siden det foreligger planer om rivning av hele bygget for å bygge ny skole. Kanebogen Fritidsklubb: Kanebogen Fritidsklubb gir ulike fritidstilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser, og har lokaler i kjelleren på Kanebogen skole. Tilbudet er ikke aldersbestemt. Hver torsdag er det «Torsdagsklubb» med faste klubbaktiviteter. I tillegg til det faste tilbudet legger de ansatte til rette for aktiviteter, konserter osv. på klubben. I 2014 hadde vi bl.a. et populært streetart prosjekt i samarbeid med ansatte på Ungdommens hus. Fritidsklubben legger også til rette for flere ulike aktiviteter utenom klubbkvelden. Nytt av 2015 har vi startet opp en håndballgruppe, og det vil løpende gjennom året være tilbud om turer og aktiviteter. Spesielt her bør nevnes «SommerSammen». Brukerne av tilbudet skal selv være med på å gi tilbudet et variert innhold ved å delta i klubbstyre og komme med innspill. Samtidig er det de ansattes oppgave å igangsette og legge til rette for aktivitet som kan utfordre og utvikle den enkelte bruker og tilbudet som helhet. Ungdommens hus: Ungdommens hus har lokaler vegg i vegg med Harstad kino og er et aktivitets og kulturhus for ungdom mellom år. Ungdommens hus tilbyr ukentlige workshops og kurs innen film/foto, streetart og musikk. I tillegg til å igangsette aktiviteter legger de ansatte på huset til rette for og veileder på ungdomsstyrte prosjekter. Alle aktiviteter er gratis og åpne for alle. Ungdommens hus skal gjennom små og store arrangementer for målgruppen være synlig også utenfor huset. Ungdommens hus ønsker å samarbeide bredt både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å fortsette det gode samarbeid vi har med andre aktører lokalt og i regionen, vi ser at det påvirker huset på en positiv måte og gir oss et større mangfold i tilbudet og i brukergruppen. Vi har i 2015 planer om å gjennomføre en ungdomsutveksling med et ungdomshus i Nederland. Vi tror det vil være en stor opplevelse for de involverte og samtidig bidra til at flere ungdommer ser potensialet og de muligheter der finnes i og på huset. I løpet av 2014 har aktivitetsnivået, forskjellige brukergrupper og antall aktiviteter hatt en positiv utvikling. Dette medfører at huset ofte oppleves som lite, ikke bare i forhold til type aktiviteter, mens også i forhold til arbeidsplasser for de ansatte. Spesielt ved workshops, ulike øvinger og konserter kunne kulturskolens lokaler vært benyttet, men det er vanskelig med tanke på plass og ledig tid slik det er i dag da kulturskole og voksenopplæring er samlokalisert.

11 side 11 Radio Harstad: Radio Harstad er et tilbud til ungdom mellom år som ønsker å lage lokalradio. Radioen har to kommunalt ansatte (1.5 årsverk) men driftes som en ungdomsdrevet privat fritidsklubb med et eget eierstyre. Ungdommene som er medlem skal ha direkte innflytelse på driften og utviklingen av tilbudet. I februar 2015 tilsettes ny daglig leder på radioen. Ny daglig leder vil i tett samarbeid med avdelingen, styret og ungdommene arbeide for å strukturere og skape gode rutiner på radioen. Vi håper at dette kan bidra til å øke kvaliteten både når det gjelder ungdomsarbeidet og det radiofaglige. Det vil gjøre radioen attraktiv for nye ungdommer, annonsører og ikke minst lyttere. Ungdommens hus er en naturlig samarbeidspartner i framtiden både med tanke på type av tilbud og målgruppe. Utfordringer generelt for avdelingen: De fysiske rammer er en utfordring for hele avdelingen Barn og unge fritid. Det er relativt stor geografisk spredning mellom de ulike tilbud hvilket gjør at et tett samarbeid ikke alltid er like naturlig som det kunne og burde være. Avdelingsleder for Barn og unge fritid har kontor på Ungdommens hus og ikke i samme bygg som den øvrige administrasjon i Kulturenheten. Det stiller ekstra store krav til kommunikasjonen både i avdelingen og enheten. Samtidig er der på alle tilbud begrensninger i lokalene med tanke på bruk og type av aktivitet som er mulig. Dette gjelder særlig Centrum Fritidsklubb, Kanebogen Fritidsklubb og Ungdommens hus. Harstad kommune har et godt og variert fritidstilbud og ikke minst dyktige og engasjerte ansatte som ønsker at det skal bli enda bedre. Ønsker vi å utvikle tilbudene ytterligere er det på sikt nødvendig med investering og nytenkning også på dette område. Kulturrådgiver: Stillingen har et meget omfattende arbeidsområde og det er generelt en utfordring å avveie prosjekter og stadig nye arbeidsoppgaver i forhold til de ressurser som stillingen innehar. Vi antar dette vil bli enklere på sikt samtidig som at det nok alltid vil være en av utfordringene ved en slik tjeneste. Størst er utfordringene i å finne balansen mellom de oppgaver «alle» tenker man skal utføre (f.eks. kulturplan) opp mot prosjekter som styres utenfra og prosjekter/oppgaver det generelt forventes vi er delaktige i. Fra april 2015 til april 2016 vil det være en vikar i stillingen. Dette året vil enheten ha fokus på de faste prosjektene og best mulig ivareta de forpliktelser som allerede er inngått. 3. Målekart 3.1 Felles målekart for alle enheter Alle enheter må lage tiltaksplan ut fra vedtatt målekart for alle enheter og eget tjenesteområde. Felles målekart for alle enheter (V.3-16) 3.2 Felles målekart for sektor Målekart - kultur (V.3-12)

12 side Målekart for enheten Resultatmål Kritisk suksessfaktor/strategier Ind. nr. Resultat-/måleindikator TJENESTE/BRUKERE Fornøyde brukere Gode muligheter for brukermedvirkning. Avklart kvalitet og omfang på kommunale tjenester Oppdaterte tjenestebeskrivelser med serviceerklæring KU T1.1 Brukertilfredshet kvalitet på tjenestene Indikatorkrav: Skala 1-6: Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 3 Kulturskole: 2005: : 5, : 5,76 Kulturskolen skal være en skole for alle som ønsker å utvikle sine evner/interesser innen kunstfagene, samt være et kompetansesenter for det frivillige kulturliv og skoleverket Tilstrekkelig antall elevplasser slik at man slipper venteliste over et skoleår. Betyr at vi må ha flere lærerstillinger. Satser for egenbetaling som ikke utelukker noen økonomisk for å kunne motta tjenesten. Tilbud i forhold til publikums ønsker. Godt samarbeid med skoleverket og det frivillige kulturliv. KUT1.3 Antall elever i grunnskolealder i kulturskolen i prosent av antall elever i grunnskolen Indikatorkrav: Ønsket resultat er økning 2007: 13 % 2008: 14.5 % 2009: 14 % 2010: 16 % 2011: 17 % 2012: 17 % 2013: 18 % 2014: 18 %

13 side Handlingsdel Her skal det beskrives og konkretiseres en handlingsplan som er knyttet opp mot mål i kapittel 3. Mål nr. Res.- /måleindikator, resultatmål, suksessfaktor Evt. når skal det måles? Evt. hvem skal måle? Tiltak/aktivitet: (*) Kostnad: (innen tildelt ramme) Ansvar: Frist: Tiltak/aktivitet ved evt. avvik: Ansvar: Ansvar SAMFUNN S 1 Godt samarbeid med innbyggerne, øvrige enheter/skoler og fritidskulturlivet Gjennom det enkelte tiltak Brukere Enhetsl eder Utleie av lokaler, tilgjengelighet og kompetanse. Gi tilbud om forestillinger/konserter og hjelp til faglige problemstillinger. Ledelse Kulturrådgiver Lærerne S 2 Synliggjøring. Spesielt fokus på avdelingen «Barn og Unge Fritid» Gjennom hele året Markedsføring av ulike aktiviteter og arrangementer. Finne nye arenaer for opptredener. Aktiv bruk av sosiale medier og lokalavis. Skolebesøk, flyers og plakater. Egen strategi for rekruttering og synlighet. Avdelingsledere /Enhetsleder Senest 1. måned i hvert semester S 3 Samarbeid med øvrig kulturlivet. Årsrappo rt Prosjektsamarbeid med korps, FMKN, festivaler i Harstad, kunstforeningen og Galleri Nord Norge. Kulturhuset m.fl. Kulturrådgiver/ Avdelingsledere /Enhetsleder S 4 Informasjon Gjennom Enhetsl eder/all Oppdatert og informativ hjemmeside som baserer seg på Kulturrådgiver/ Enhetsleder Kontinue

14 side 14 Mål nr. Res.- /måleindikator, resultatmål, suksessfaktor Evt. når skal det måles? Evt. hvem skal måle? Tiltak/aktivitet: (*) Kostnad: (innen tildelt ramme) Ansvar: Frist: Tiltak/aktivitet ved evt. avvik: Ansvar: Ansvar (ekstern) hele året e en løsning for hele enheten. Positiv og relevant omtale i media. ORGANISASJON- /PERSONELL O 1 Lokaler Adm. Utrede muligheter/legge planer for igjen å kunne disponere hele kulturskolebygget til enhetens aktiviteter/tjenester Ansatte Enhetsleder/Råd mann rlig O 2 Godt arbeidsmiljø Gjennom hele året Enhetsl eder Enkle og åpne kommunikasjonslinjer Enhetsleder/Led else/alle Invitere til medvirkning og innflytelse. Medarbeidersamtaler. Skape arenaer for felles aktivitet O 3 God ledelse Medarbeiderundersøkelsen Rådmann O 4 Opplæring. Kompetanseheving Års rapport Enhetsl eder Legge til rette for kompetanseheving ved undervisningen generelt, samt den enkelte disiplin og tjeneste spesielt. Fortsette arbeidet med kompetansehevingsplan for hvert fagområde. Enhetsleder/Led else Legge til rette for å nå

15 side 15 Mål nr. Res.- /måleindikator, resultatmål, suksessfaktor Evt. når skal det måles? Evt. hvem skal måle? Tiltak/aktivitet: (*) Kostnad: (innen tildelt ramme) Ansvar: Frist: Tiltak/aktivitet ved evt. avvik: Ansvar: Ansvar kommunens mål om at alle ansatte skal ha vært gjennom kompetansetiltak basert på verdi, verdsettende og empatisk kollegaskap. Alle Legge til rette for et mangfoldig og høyt aktivitetsnivå Enhetsl eder/av delingsl edere Utvikle samarbeidsprosjekter intern på avdelingen og på enheten også med eksterne partnere. Benytte kompetanse som allerede finnes på enheten, men også hente ekstern hvor det trengs. Avdelingsleder /ledere Lage månedsplan/halvårsplan for hvert enkelt tilbud ved klubb. TJENESTER- /BRUKERE T 1 Kvalitet på tjenestene Årlig (?) Brukerundersøkelse Rådmann T 2 Reelle ventelister Gjennom hele året Adm. Stadig oppdatering av ventelister og forespørsler ved ledige plasser. Adm. T 3 Klubb tilbud til barn og unge, samt Ledere Kartlegge ressurser bedre samarbeid mellom tjenester Enhetsleder

16 side 16 Mål nr. Res.- /måleindikator, resultatmål, suksessfaktor Evt. når skal det måles? Evt. hvem skal måle? Tiltak/aktivitet: (*) Kostnad: (innen tildelt ramme) Ansvar: Frist: Tiltak/aktivitet ved evt. avvik: Ansvar: Ansvar funksjonshemmede legge nye planer for fremtiden med ulike muligheter T 4 Medbestemmelse (brukermedvirkning ) Gjennom hele året Opprette og bruke klubbstyre. Sikre reell innflytelse og involvere brukere aktivt og tidligere i idefaser og prosjekter Avdelingsleder/l edere T 5 Musikkbingene Snarest og oppfølgin g gjennom hele året Adm. Få på plass ny organisering av musikkbingene. Utfra dette organisere band mot Ungdommens Hus. Utrede mulighet for innspillingsmulighet for det enkelte band. Daglig leder U.H Lærere Vår 2015 T 6 Grunnskole Gjennom hele året Rektor/ gr.sk. Rektor/l ærere Avslutte Takt og Tone prosjektet se på muligheter for en ny videreføring av dette ev legge til rette for nye lignende samarbeidsprosjekter Kulturrådgiver/ Avdelingsleder kulturskolen T 7 Den kulturelle skolesekken Februar/ Mars Adm. K.rådgi ver/bru kergrup per/tils kudsuts Best mulig å utnytte ressurser og tilbud gitt i forbindelse med ordningen. Skape gode arenaer for planlegging og gjennomføring. Statlige midler Kulturrådgiver

17 side 17 Mål nr. Res.- /måleindikator, resultatmål, suksessfaktor Evt. når skal det måles? Evt. hvem skal måle? Tiltak/aktivitet: (*) Kostnad: (innen tildelt ramme) Ansvar: Frist: Tiltak/aktivitet ved evt. avvik: Ansvar: Ansvar T 8 Den kulturelle spaserstokken Februar/ Mars Adm. K.rådgi ver/bru kergrup per/tils kudsuts Best mulig å utnytte ressurser og tilbud gitt i forbindelse med ordningen. Skape gode arenaer for planlegging og gjennomføring. Statlige midler Kulturrådgiver ØKONOMI Ø 1 Elevtall Juni 10 Avdelin gsleder /enhets leder Sørge for at vi totalt har over 730 elevplasser (forventet inntekt) ved gode tilbud og maks utnyttelse av kompetanse og ressurser. Adm. Ø 2 Inntekter/økonomi ved klubbene Avdelin gsleder Utarbeide oversikt over faste og flest mulig sannsynlige inntekter Avdelingsleder Ø 3 Utleie Vår/høst Legge til rette for eksterne leietakere slik at våre dansesaler blir attraktive å leie når vi har mulighet for utleie. Enhetsleder/avd elingsleder

18 side Tjenestebeskrivelser med serviceerklæring IX.7-2 TJENESTEBESKRIVELSE FOR HARSTAD KULTURSKOLE 6. Opplæringsplan Felles: - Gjennom våre personal/lærermøter og planleggingsdager har vi muligheten til å hyre inn forelesere i forhold til aktuelle problemstillinger som hele kollegiet har nytte av. I tillegg bruker vi av vår egen stab for å best mulig dele på den kompetansen vi allerede har i kollegiet, samt benytte oss av de kurs som Harstad kommune arrangerer. - Et meget samlende og godt tilbud for våre ansatte ved kulturskolen har de siste år vært kulturskoledagene som arrangeres i en av landets kommuner over 3 dager. Her legges det opp til kurs hvor den enkelte kulturskoleansatte selv kan melde seg på i forhold til undervisning innen ulike fagfelt, administrasjon og ledelse, samt merkantile tjenester. - Samarbeidsprosjektet KUL-TUR, (Norsk kulturskoleråd og Nordea) har gitt oss som en av fem kommuner/kulturskoler (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Harstad) i prosjektet, en meget god innføring i det å bli en bedre tilbyder. Her ble det lagt opp til kursing på samme nivå av alle ansatte i skolen, for å bedre kunne stå samlet om en skole, og bygge en felles plattform. Vi har hatt stort utbytte av dette prosjektet og forhåpentligvis kan vi fem kommuner som deltagere sette noen standarder for hvordan landets kulturskoler skal fremstå i fremtiden. For 2015 er det nå vårt mål å arbeide videre med og bruke det vi har lært samtidig som at vi ønsker å spre denne kompetansen på hele enheten. - Et ledd i omorganiseringen er at vi skal dra bedre nytte av hverandres kompetanse, både fra den enkelte tjeneste og hver enkelt ansatt. Ansatte ved «klubbene» har nå mulighet til å følge kompetansehevingstiltak som er tenkt mot kulturskolelærere samtidig som kulturskolelærerne vil kunne dra nytte av de klubbansattes kompetanse og også får kjennskap til et bredere tilbud om kursvirksomhet innen barne- og ungdomsarbeid. - På ledelsesnivå (enhetsleder/avdelingsleder/daglige ledere og kulturådgiver) har vi gjennom 2014 hatt en fast møte strategi. Vi møtes hver mandag morgen, en mandag i måneden møter også daglige ledere, fritidsleder og fagleder dans. En gang hvert semester har vi to dagers samling for å oppdatere oss og legge planer for neste semester. Ved denne faste strukturen har vi på leder nivå en god mulighet til systemisk og systematisk lære av hverandre, samtidig som at det å bli godt kjent og kunne utfordre hverandre er bra både for den enkelte tjeneste og samarbeidet for øvrig. Lærere/Undervisning: - Vi får i løpet av året en rekke kurs og videreutdanningstilbud som formidles til lærerne. Ved søknad om å delta på disse vurderes lærerens stillingsprosent, samt den enkelte lærers egen kompetanse og undervisningsfelt opp mot kostnad og hvor ofte den enkelte tidligere har deltatt i slike sammenhenger.

19 side 19 - Til tross for noe bedring må det likevel kunne sies at Harstad Kulturskole de siste år har brukt lite økonomiske ressurser på kompetanseheving i det hele. Det er derfor nødvendig å bruke også dette året til mye felles aktiviteter og satsing særlig på lærerne i store stillinger, som har arbeidet her i noen år. Dette vil forhåpentligvis dekke noe av behovet som er oppstått for faglig påfyll og oppdatering innen sine fag, samt skape et miljø for at dette er nødvendig og at man selv også søker påfyll. - I forhold til stadig økende popularitet rundt dansefagene både i Harstad og på landsbasis ser vi for oss at ekstra ressurser må settes inn mot danselærerne. Ikke først og fremst faglig mot de fag vi allerede underviser i, men en generelt bredere kompetanse også i forhold til å kunne benytte assistenter og ved hele dansetilbudet vårt ha en felles oppfatning av progresjon i undervisningen som også kan overføres til andre skoler når elevene ønsker å gå videre. - Vi ser det som en stor utfordring at de fleste av våre lærere underviser i så spesielle fag at det i få tilfeller finnes andre ansatte i kommunen med samme arbeidsoppgaver. Ledelsen ser det som helt nødvendig at skal vi økonomisk kunne klare å få til gode kompetanseutviklings metoder over tid med en relevant plan må vi i mye større grad samarbeide med kulturskoler i andre kommuner. Dette arbeidet er i gang og i noe grad lykkes vi, men på noen områder er utfordringen stor i forhold til at kompetansen blant lærere på de enkelte tilbud ved kulturskoler i Troms er meget forskjellig, og behovene for faglig tilbud varierer meget. Klubbansatte: Gode rammer skaper muligheter. Kunnskapsrike og motiverte ansatte utnytter mulighetene. Klubb og ungdomsarbeid i fritidssektoren er et felt som ofte blir nedprioritert og/eller glemt når det kommer til kompetansehevning og dyktiggjøring av ansatte. Vi ønsker at våre ansatte skal få mulighet for å lære, dels av hverandre internt i avdelingen og på enheten, og ikke minst av hvordan der jobbes andre plasser. Vi ønsker i 2015 å utnytte flere av de muligheter for kurs, utvekslinger og workshops som tilbys gjennom bl.a. Ungdom og Fritid, og Aktiv ungdom programmet, samtidig som vi vil gjennomføre interne kompetanseløft. Administrasjon og ledelse: - Diverse kurs arrangert i kommunen for administrasjon i forbindelse med den enkeltes arbeidsoppgaver. Flere av oss trenger oppdateringer/oppfriskning her, men særlig er det et behov for kursing i ephorte, samt «introkurs» i regnskap og budsjett for enhetsleder og kulturrådgiver. - Konferanser/seminarer i løpet av året arr. av Kulturskolerådet, både fylket og sentralt. - Enhetsleder og avdelingsledere/ledere vil i løpet av året delta på kurs/konferanser som vi finner nyttig i forbindelse med våre oppgaver både administrativt og faglig i forhold til de økonomiske rammer. - Avdelingsledere/Daglig ledere ved klubbene må få klare ansvarsområder på sine felt både i forhold ansatte, økonomi og oppfølging av tjenesten. Da vil det også komme tydeligere frem hvor det trengs kompetanseheving. 7. Andre forhold

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD KSENOPPLÆRING side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

Kulturskoleplan

Kulturskoleplan Kulturskoleplan 2016-2018 Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt: En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Kunsten

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015

VIRKSOMHETSPLAN 2015 VIRKSOMHETSPLAN 2015 OM PLANEN Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og årsmelding. Virksomhetsplanen - som har bakgrunn i

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan Kulturskoleplan Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt : En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Til grunn for

Detaljer

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder Årsplan for kulturskolen Skoleåret 16-17 For Loppa kommune Siw Jensen, leder Hva er kulturskole? ÅRSPLAN FOR LOPPA KOMMUNE 2016 17. Kulturskolen er et kommunalt opplærings-, aktivitets- og opplevelsessenter

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kulturskolen. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kulturskolen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE side 2 1. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 1.1 Enhetspresentasjon... 3 1.1.1 Informasjon om enheten og tjenester... 3 1.1.2

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ON ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

OPPSTART AV TEMAPLAN FOR ASKØY KULTURSKOLE

OPPSTART AV TEMAPLAN FOR ASKØY KULTURSKOLE OPPSTART AV TEMAPLAN FOR ASKØY KULTURSKOLE 1. Bakgrunn og formål I kommunal planstrategi 2012-2016 er det vist til at temaplan for kulturskolen skal startes opp i løpet av perioden. Temaplan kulturskole

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

RESULTATVURDERING 2010

RESULTATVURDERING 2010 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 42/11 vedlegg RESULTATVURDERING 2010 SANDNES KULTURSKOLE Kulturskolen er et bra sted :-) (elevuttalelse ved brukerundersøkelse) 1 INNLEDNING Visjon En modig kulturskole

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger 3 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innhold 1.0 Undervisningstilbud... 5 1.1

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

Temaplan kulturskole

Temaplan kulturskole 2017-20 Verdal kommune Temaplan kulturskole 2017-2020 Fra Verdalsmartnan 2014. Foto: Sven-Øyvind Bern 1 Innhold 1. FORMÅLET MED PLANEN... 3 2. KULTURSKOLENS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 4 3. HANDLINGSPLAN

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Fagplan. kulturkarusellen. Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole

Fagplan. kulturkarusellen. Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole Fagplan kulturkarusellen Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

INTERKOMMUNAL KULTURSKOLE FOR AUDNEDAL, ÅSERAL, HÆGEBOSTAD MÅL OG HANDLINGSPLAN

INTERKOMMUNAL KULTURSKOLE FOR AUDNEDAL, ÅSERAL, HÆGEBOSTAD MÅL OG HANDLINGSPLAN INTERKOMMUNAL KULTURSKOLE FOR AUDNEDAL, ÅSERAL, HÆGEBOSTAD MÅL OG HANDLINGSPLAN 2010 2013 Vedtatt av Styret for den interkommunale kulturskolen, 15.mars 2011 MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR IK-SKOLEN 2010-2013

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS Saksframlegg Høring - Rammeplan Kulturskole Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hanne Blekken 14/1200 Saksnr Utvalg Type Dato 14/26 Hovedutvalg for kultur og oppvekst PS 10.06.2014 Rådmannens forslag: 1. Eidsberg

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG 1 Innhold: KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET OG SPYDEBERG... 3 Bakgrunn for planen:... 3 Planprosessen... 3 Visjon og mål for planen... 4 Målsetting:... 4 KULTURSKOLEN I DAG... 6 FREMTIDENS

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 DRIFTSPLAN FOR REGNSKAPSENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 DRIFTSPLAN FOR REGNSKAPSENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 DRIFTSPLAN FOR REGNSKAPSENHETEN side 2 1. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 1.1 Enhetspresentasjon... 3 1.1.1 Informasjon om enheten og tjenester...

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015. Hinnstein barnehager

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015. Hinnstein barnehager side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 Hinnstein barnehager side 2 VISJON OG HOVEDMÅL... 3 ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL... 3 Enhetspresentasjon... 3 Informasjon om enheten og tjenester...

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS Saksframlegg Ny rammeplan for kulturskolen - høring Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Skjelbred FE - C09, HIST - 14/446 14/684 Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS

Detaljer

Skal organiseringen av kulturtilbud for barn og unge endres?

Skal organiseringen av kulturtilbud for barn og unge endres? Skal organiseringen av kulturtilbud for barn og unge endres? Formannskapet i Harstad har i møte 3.7.12 behandlet sak om eventuelle endringer i organiseringen av kulturtilbud for barn og unge. Det ble vedtatt

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FINNMARK FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole

Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole Vedtekter for Agdenes musikk- og kulturskole «Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og levekår» 18.oktober 2016 Innhold 1 Kulturskolens oppdrag... 3 1.1 Opplæringsloven... 3 1.2 Målsetting for kulturskolen...

Detaljer

Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets rapport.

Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets rapport. Fra: Solgunn Normann [solgunn.normann@vikna.kommune.no] Sendt: 15. februar 2011 10:24 Til: Postmottak KD Kopi: 'svein.kaare.haugen@kulturskoleradet.no' Emne: Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 NAV HARSTAD

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 NAV HARSTAD side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten og tjenester...

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018. Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014. Forslag

Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018. Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014. Forslag Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018 Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014 Forslag 1 Innhold 1) Bakgrunn og historikk Side 3 2) Behovsanalyse / Situasjonsbeskrivelse Side

Detaljer

M E D L E M S F O R D E L E R

M E D L E M S F O R D E L E R MEDLEMSFORDELER NORSK KULTURSKOLERÅDS VISJON: KULTURSKOLE FOR ALLE Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet, rikt mangfold og ivareta både bredde og talent Denne brosjyren forteller hva Norsk kulturskoleråd

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST 2012 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt

Detaljer

Antall skoler i Nordland

Antall skoler i Nordland Hva sier GSI tallene 215 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 11/12 215 og legges i skoleporten i februar 215. For Nordlands del viser tallene at antall grunnskoler er i Nordland er redusert

Detaljer

Tilrettelagte fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med FUNKSJONSHEMMING WORKSHOP ONSDAGER

Tilrettelagte fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med FUNKSJONSHEMMING WORKSHOP ONSDAGER Tilrettelagte fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med FUNKSJONSHEMMING WORKSHOP ONSDAGER 1 Harstad Kulturskole har mange ulike tilbud for barn og unge (0-25 år) innen musikk, dans, teater og tegning/maling.

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

Vedtekter for Aure kulturskole

Vedtekter for Aure kulturskole Vedtekter for Aure kulturskole Pkt. 10 er revidert etter vedtak i kommunestyret PS 78/14, den16.12.14 Innhold VEDTEKTER FOR AURE KULTURSKOLE... 3 1.0 Målsetting... 3 2.0 Innhold... 3 3.0 Samarbeid... 3

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009.

Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009. SKEDSMO KOMMUNE Undervisningssektoren Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009. 27.01.2009 G. M u s ik k - o g k u ltu rs k o le n F. S k o le fritid s - o rd n in g e n E. B a rn e h a g e H. V o

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-5 053 &14 KULTUR Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 1. Faglig og personlig 5,0

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 NORSK KULTURSKOLERÅD BTV All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID ÅRSRAPPORT FOR KULTUR OG FRITID INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Enhet for kultur og fritid Enhetsleder: Reidun Huseth Kort om tjenester og oppgaver:

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

* Hans Willoch Bræin

* Hans Willoch Bræin * Hans Willoch Bræin * De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene hatt en sterk utvikling

Detaljer

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal:

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal: LIERNE KULTURSKOLE Rektor Ingela Landén Skogmo ÅRSPLAN 2014-2015 INNHOLD: 1. Grunnlaget. Visjoner og mål 2. Skoleåret 2014 2015. Planer 3. Rammer og pedagogikk 4. Ressurser og tall 5. Økonomi 6. Kulturskolen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKESAVDELING All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Åpne hus innhold og aktiviteter i klubber og ungdomshus

Åpne hus innhold og aktiviteter i klubber og ungdomshus Åpne hus innhold og aktiviteter i klubber og ungdomshus Barne og ungdomskonferansen 2009 Pål Isdahl Solberg Ungdom & Fritid Åpne hus innhold og aktiviteter i klubber og ungdomshus Ungdomshus og fritidsklubber

Detaljer

Kulturskoleutvalget Kulturskoleundersøkelsen 2010

Kulturskoleutvalget Kulturskoleundersøkelsen 2010 Kulturskoleutvalget Kulturskoleundersøkelsen 2010 Innledning Kulturskoleutvalget ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet den 22. Desember 2010. I utvalgets mandat ligger det også en bestilling om å skaffe

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Saken utsettes. Rådmannen bes utrede nærmere hvordan modell 3 kan implementeres til Formannskapets møte

Saken utsettes. Rådmannen bes utrede nærmere hvordan modell 3 kan implementeres til Formannskapets møte VEDLEGG 4 NOTAT Til Kommunestyret Fra Rådmannen Saksbehandler Oppvekst- og kultursjef Implementering av modell 3, jf. F-sak 35/16, 11.05.2016. Organisering av kulturområdet: Formannskapet vedtok 11.05.2016

Detaljer

KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018

KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018 KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018 Kulturskolen i Sørfold ønsker alle elever Vel møtt til nytt skoleår! Alt du trenger å vite om kulturskolen i Sørfold. I Sørfold tilbyr vi undervisning på sang, fløyte,

Detaljer

Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen

Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen Verdigrunnlag Kunst og kultur som metode Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i utviklingen av mennesket Kunst og kultur er vårt viktigste verktøy i samfunnsutviklingen Kunstens egenverdi Læreren

Detaljer

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du:

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisning hver uke alene eller i en gruppe, i skoletida eller på ettermiddagen Være med på samspill og delta på kulturskolens

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Virksomhetsplan for perioden

Virksomhetsplan for perioden 1 Virksomhetsplan for perioden 2013-2015 Norsk kulturskoleråd Nordland skal medvirke til å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne. Norsk kulturskoleråd Nordlands virksomhet

Detaljer

AVDELING OPPVEKST. Fra kommunedelplan skole om kulturskolen:

AVDELING OPPVEKST. Fra kommunedelplan skole om kulturskolen: AVDELING OPPVEKST Utviklingsplan (Virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2140 Tjenesteenhet : Kulturskole og ungdomstjeneste Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Svein Kåre Haugen Bakgrunnsdokumenter:

Detaljer

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER 2011 11/201 /2012 Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende KULTURSKOLEN - NOE FOR DEG? Alta kulturskole har som mål å bidra til et rikere kulturmiljø

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014 Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014 Formål med virksomheten Være et offentlig undervisningstilbud i kunst- og musikkfag til alle interesserte i kommunen. Tilbudet skal gjenspeile lokalt kulturliv,

Detaljer

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling Kulturskolen i Ås Etablert i 1970 - ny utvikling basert på 47 års erfaring Utnevnt til - Årets kulturskolekommune 2017 og Fyrtårnkulturskole 2012-2014 Undervisning av barn og unge 0-20 år i - Musikk Dans

Detaljer