STYREDOKUMENT. Styremøte 22. oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREDOKUMENT. Styremøte 22. oktober 2009"

Transkript

1 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF Revisoren i Helgelandssykehuset HF Adm.direktør og styresekretæren i Helse Nord RHF Helgelandsaviser, TV Nordland og NRK Nordland Foretaksdirektøren i Helgelandssykehuset HF Styremøte 22. oktober 2009 Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte torsdag 22. oktober Møtet holdes i forbindelse med styreseminar på Scandic Hotell Tromsø. Program: 10:00-13:00 Styremøte Styresakene følger vedlagt i dette dokument. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vel møtt! Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Telefon E-post: STYREDOKUMENT Side 1 av 52

2 Styresak 85/2009: Godkjenning av saksliste Møtedato: Møtested: Tromsø Saksliste 85/2009: Godkjenning av saksliste. 86/2009: Styreprotokoll /2009: Resultat- og tiltaksrapport per 09/ /2009: Tertialrapport per 2. tertial /2009: Regjeringens nye politiske plattform /2009: Regjeringens statsbudsjett /2009: Ferieavviklingen /2009: Benchmarkingsrapport DPS-ene i Helse Nord 2007 og /2009: Møteplan. 94/2009: Eventuelt. VEDTAKSFORSLAG: Godkjent. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT Side 2 av 52

3 Styresak 86/2009: Styreprotokoll 2. oktober 2009 Møtedato: Møtested: Tromsø Styreprotokoll Møtedato: Møtested: Telefon Tilstede: Styreleder: Nestleder: Styrerepresentanter: Frode Mellemvik Christine Trones Turid H. Næss, Karen Hagland Amundsen, Åshild Nordnes Ansatterepresentanter: Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen, Sissel Alterskjær (vara) Brukerutvalget: Meldt forfall: Administrasjonen: Ernly Eriksen John Aslak Kappfjell, Gunnleiv Birkeland, Per Iver Øksne, Rune Edvardsen Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen 80/2009: Godkjenning av saksliste. Vedtak: Godkjent. 81/2009: Styreprotokoll Vedtak: Protokoll fra styremøte 18. september 2009 godkjennes. 82/2009: Tertialrapport per 2. tertial Vedtak: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar tertialrapporten for 2. tertial 2009 til orientering. 2. Styret er tilfreds med at tertialrapporten viser en positiv utvikling innenfor mange av styringsindikatorene, men forutsetter at tiltaksarbeidet fortsetter som tidligere. 83/2009: Møteplan Vedtak: Møteplan 2009 godkjennes slik: Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2009: 26. Tlf Avlyst Møteplan 2009 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Styremøte Helgelandssykehuset HF 23. Ssj 23. Bodø 14. Msj 18. Brs 8.* Tlf 26. MiR 18. Hattfj.dal 2. Tlf 22. Evt tlf møte Mir Styremøter Helse Nord RHF 4.* 25. Styreseminar Ssj STYREDOKUMENT Side 3 av 52

4 84/2009: Eventuelt. VEDTAKSFORSLAG: Protokoll fra styremøte 2. oktober 2009 godkjennes. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Informasjonssjef Randi Erlandsen STYREDOKUMENT Side 4 av 52

5 Styresak 87/2009: Resultat og tiltaksrapport per 09/2009. Møtedato: Møtested: Tromsø Innledning Driftsresultatet i september for Helgelandssykehuset HF viste et akkumulert underskudd på 4,9 mill. kr. Det er en forbedring sammenlignet med august som viste et samlet underskudd på 7,0 mill. kr. Det akkumulerte underskuddet i juli var som kjent på hele 9,2 mill. kr. Imidlertid er det bare fellesområdet som har forbedret resultatet i september hovedsaklig pga. noen ekstraordinære inntektsøkninger (høykostnadsmedisin) og kostnadsreduksjoner (fellessystem). Sykehusenhetene har denne måneden forverret resultatet og det gir grunn til bekymring. Akkumulert driftsresultat per september og endringen fra august til september fordelt på de fire store resultatområdene: Helgelandssykehuset HF (hele 1.000) Driftsresultat per 09/2009 Endring fra per 08/2009 til per 09/2009 Mo i Rana -184 Resultat forverret med 760 Mosjøen Resultat forverret med 354 Sandnessjøen Resultat forverret med 794 Fellesområde Resultat forbedret med Totalt Resultat forbedret med VEDTAKSFORSLAG: Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultat- og tiltaksrapporten per 09/2009 til orientering. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandlere: Foretaksledelsen, økonomisjefen og personalsjefen. Vedlegg: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2009. STYREDOKUMENT Side 5 av 52

6 Oppsummering: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2009 Resultatutvikling Resultatkravet i 2009 for Helgelandssykehuset HF er et overskudd på 5 mill. kr. Driftsresultatet i 2009 er lik regnskapsresultatet (ingen ekstraordinære kostnader som åpningsbalanseavskrivinger og pensjonskostnader som har vært unntatt fra resultatkravet ). Driftsresultatet per 09/2009 viser et akkumulert underskudd på 4,921 mill. kr. Det er en forbedring sammenlignet med samme måned forrige år da underskuddet var på 13,214 mill. kr. Sammenlignet med forrige måned i år er det en forbedring da underskuddet var på 7,050 mill. kr (se graf under). Budsjettavviket per 09/2009 viser et akkumulert negativt avvik med 8,580 mill. kr. Det er en forbedring sammenlignet med samme måned forrige år da avviket var negativt med 12,737 mill. kr. Sammenlignet med forrige måned i år er det en forbedring da avviket var negativt med 10,298 mill. kr. Regnskapsresultatet hittil i 2009 er noe bedre enn i 2008 som var det beste av alle foretaksårene. Resultatavviket i % av inntekter er på 0,84. Totalbudsjettet i 2009 er på 1,288 milliarder kroner. Resultatvurderingen gir grunn til bekymring og tiltaksarbeidet må fortsatt ha hovedfokus (se neste side) Helgelandssykehuset HF Økonomi - driftsresultat akkumulert (hele 1.000) Helgelandssykehuset HF 2009 Netto rammeøkning somatikk i % 14,4 7,8 7,9 Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF Personell - faste og variable stillinger (årsverksforbruk) Helgelandssykehuset HF Aktivitet - DRG-poeng heldøgn/dag (sykehusforbruk) STYREDOKUMENT Side 6 av 52

7 Resultatvurdering Her følger en kortfattet resultatvurdering (hva-hvor-hvorfor-hvordan-hvem) med utgangspunkt i akkumulerte tall (økonomi-personell-aktivitet) og med fokus på de største utfordringene (se resultatkommentarer bak i rapporten, vedlegg A med resultatvurderinger og vedlegg B med resultatanalyser bakerst i rapporten): Tabell 1: Kontodimensjon (HVA er avvikene) Helgelandssykehuset HF Budsjett- Endring Kontodimensjon (HVA er avvikene) avvik Resultatvurdering per 09/2009 (se tabell 3) Driftsinntekter 14,054 9,3 % ISF egen pasienter % Egen produksjon har et negativt avvik på 4,985 mill.kr Kjøp fra andre regioner har et positivt avvik på 4,624 som skyldes høye gjestepasientkostnader. Driftskostnader -28,201 8,3 % Kjøp av offentlige helsetjenester % Gjestepasienter, ISF-poliklinikk og lab-prøver Innleid arbeidskraft 4, % Mye innleie av leger fra firma Lønn til fast ansatte % Innleie leger via. lønnssytem Resultat -8, % Tabell 1 (hele 1.000) Tabell 2: Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Helgelandssykehuset HF Driftsresultat Resultatkrav Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Per 09/2008 Per 09/2009 Per 09/ Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Fellesområde Resultat Tabell 2 (hele 1.000) Inntektsavviket er positivt og skyldes i hovedsak inntektsføring av gaver og omstillingsmidler samt ISFinntekt fra gjestepasient kjøp. De negative inntektsavvikene er i hovedsak nedgang i ISF-inntekter ved egen produksjon pga. ombygginger og planlagt døgnnedgang. Kostnadsavviket skyldes i hovedsak et stort negativt avvik på kjøp av gjestepasienter og labprøver. I tilegg er det høye kostnader på innleid arbeidskraft, både fra firma og via lønnssystemet. Dette gjelder spesielt innleie av leger. Personellutviklingen har vært bekymringsfull, med økning i faste og variable timeforbruk samtidig som det er reduksjon i aktivitet, men stor fokus på dette område har gitt en positiv tendens. Prognosen kan ikke opprettholdes i tråd med resultatkravet. Beregnet avvik i forhold til balansekrav, er stipulert til 10 mill.kr. Dette på grunn av usikkerhet i prognosen på gjestepasienter for somatikk og rus, samt kostnaden på vegg i Sandnessjøen overstiger investeringsmidlene og at Tiltaksgjennomføringen ikke er helt i tråd med planen. Likviditeten er tilfredsstillende og har forbedret seg betydelig hittil i år. Investeringsrammen er i praksis disponert for 2009 og det er fokus på fornuftig bruk av tiltaksmidler. Resultatet for september er veldig positivt med et overskudd på 2,128 mill.kr. Resultat hittil i år er i en positiv tendens, og viser et underskudd på 4,921 mill.kr. Underskuddet er et resultat av ombygginger og omorganiseringer som har gitt redusert aktivitet men ennå ikke de forventede reduserte kostnadene, i tillegg til at man har høye kostnader på gjestepasienter og av innleie av arbeidskraft. STYREDOKUMENT Side 7 av 52

8 Tiltaksgjennomføring Helgelandssykehuset HF Tiltaksstrategi Målet for tiltaksplanen er en nødvendig kostnadsreduksjon på minst 20 mill. kr. Planen innebærer en sengetallsreduksjon mellom og en årsverksreduksjon mellom i faste og/eller variable stillinger. Tiltak uten Tiltak med akseptable Mereffekt av tiltak Sum En hovedutfordring er styring langs flere akser: Økonomistyring (kostnadskontroll), aktivitetsstyring (sykehusforbruk og liggetid/utskrivingsklare) 2009 Budsjett 2009 pasient-tilbudet og personellstyring tilbudet (årsverksforbruk og tiltakovertid/sykefravær). tertial 2009 tertial 2009 tertial konsekvenser for konsekvenser for pasient- iverksatt tidligere akseptable Antatt effekt 1. Antatt effekt 2. Antatt effekt 3. OMSTILLINGSUTFORDRING 2009 Fellestiltak: Tiltaksplan Mo i Rana: Tiltaksplan Mosjøen: Tiltaksplan Sandnessjøen: Tiltaksarbeidet Tiltaksplan skal ivareta nødvendige hensyn til primærhelsetjeneste og HMS/kvalitet, men ikke som Fellesområde: Tiltaksplan begrunnelse for å unngå omstilling. Jfr. også samhandlingsreformen og foretaksperspektivet. Sum Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset HF Tiltaksplan 2009 (hele og helårseffekt) DOKUMENTDATO Tiltaksbetegnelse Målbeskrivelse Mål og resultatansvar Konsekvensanalyse Evt. underlag * Hoved delansvar Økonomieffekt og kommentar Iverksettelsesfrist Årsverkseffekt Fellestiltak Styringsindikatorer og RHF-prosjekt Organisasjonsprosjekt Pasientstyring Pasientstrøm Pasientinntak Psykiatri/rus Ferieavvikling Talegjenkjenning Styringsindikator: * 1. Økonomi: Resultatkrav (+5.000) 2. Personell: Sykefravær (7,5 %) 3. Aktivitet: Utskrivingsklare (0) 4. Kvalitet: Epikrisetid somatikk (80 %) 5. Kvalitet: Operasjonstrykninger (5 %) 6. Fag: Selvforsyningsgrad (økning) 7. Fag: Ventetid (landsgjennomsnitt) 8. Fag: Tilsynsavvik (/reduksjon) Gjennomføre organisasjonsprosjekt spisset mot ledelse, sykefravær og kultur Innføre bedre pasientstyring på tvers i HF for både akutte og elektive pasienter Iverksette tiltak mot pasientlekkasje og labprøver nordover Iverksette felles inntaksfunksjoner/ventelister/informasjon [og inntakskontor] Planlegge større psykiatriproduktivitet [og etablere rusenhet] Gjennomføre og evaluere ferieavvikling som sikrer lave kostnader, herunder føde Bruke Documed systematisk ved topper/ fravær [og innføre talegjenkjenning] Indikatoransvar eier: JEF HF/RHF JIP HF PMK HF FAM HF/RHF IJK HF RE RHF FAM RHF FAM RHF JIP/PMK//IJK FAM/RE / FAM IJK/JIP/PMK/RE / FAM JIP/IJK/PMK/RE / FAM PMK/JIP/IJK/RE / /[XX] FAM PMK/JIP/IJK/RE /[XX] RE PMK/JIP/IJK/FAM / JIP IJK/PMK/FAM /[XX] RHF-prosjekt: 1. Foretakscontroller 2. LIS 3. ROS * 4. Benchmarking 5. Mulighetsstudie Prosjektansvar: JEF FAM/PMK/JIP FAM/ALLE PMK/JIP/IJK PMK/JIP/IJK - Underlag - KLP/IA/BHT/FTV Underlag 0,0 Se over Underlag RHF/PHT-prosjekt Se over Underlag [DIPS-felles] - Underlag - [RHF-vedtak] - Underlag - [4.000] Underlag [10,0] [NLSH-pilot] Sum ,0 Mo i Rana Sengetallreduksjon Redusere 16 senger femdagerspost når PMK FAM/RE Underlag Helseparken er i normaldrift ** ,0 Dagkirurgi Etablere en kostnadseffektiv dagkirurgi- PMK FAM/RE Se over Underlag enhet når Helseparken er i normaldrift Dagbehandling Etablere en felles dagbehandlingsenhet PMK FAM/RE 800 Underlag for poliklinikker ,0 Dokumentflyt Reorganisere dokumentsenteret med PMK FAM/RE 400 Underlag ansvar for bl.a. saks/arkivsystem i HF ,0 Bemanning Justere bemanning etter tiltaksgjennomføring PMK FAM/RE Se over Underlag og omstilling Sum ,0 Mosjøen Sengetallreduksjon Redusere 4 senger medisin midlertidig JIP FAM/RE Underlag pga. belegg, normtall og ferieerfaring / ,5 Fødestue Tilpasse fødestuebemanning til aktivitet JIP FAM/RE 400 Underlag (jfr. bemanning på andre fødestuer) ,0 Beredskap Justere ulike beredskapsløsninger samt JIP FAM/RE 400 Underlag følgetjeneste ,9 Ekspedisjon Etablere en felles ekspedisjon for flere JIP FAM/RE 0 Underlag avdelinger med egne ekspedisjoner FAM/intensiv Samlokalisere FAM/intensiv m.m. pga. bemanningssambruk/ferieerfaring *** JIP FAM/RE / ,2 Underlag/SINTEF VI-behov Dagkirurgi Øke dagkirurgi ved å utnytte dagens JIP FAM/RE Underlag senger bedre inklusiv oppvåkning Skrivetjeneste Redusere skrivetjenestebemanning i JIP FAM/RE 800 Underlag henhold til behov ,0 Vikarbank Etablere vikarbank og dermed redusere JIP FAM/RE 0 Underlag variabellønn ,0 Sum ,6 STYREDOKUMENT Side 8 av 52

9 Sandnessjøen Sengetallreduksjon Redusere senger i to faser og omorganisering av sengeavdelinger **** IJK FAM/RE (I/II)/ (I) Kirurgi Tilpasse kirurgiaktivitet til 17 senger IJK FAM/RE gjennom ulike tiltak Akuttpoliklinikk Etablere akuttpoliklinikk for å avklare/ IJK FAM/RE forhindre for mange innleggelser Innleggelse Hindre innleggelse ved bruk av IJK FAM/RE sekundærvakt og høgere kompetanse Akuttmottaksfunksjon Etablere akuttmottaksfunksjon uten økt IJK FAM/RE bemanning og økte kostnader ***** Akuttavdeling Omorganisere akuttavdelingen, herunder IJK FAM/RE logistikkforbedring mot operasjon Dagkirurgi Øke dagkirurgiproduksjon innenfor ØNH IJK FAM/RE med 3 ekstra operasjoner per uke Poliklinikk Etablere felles poliklinikkenhet, fase 1 av IJK FAM/RE funksjonsplanprosjektet Rehabilitering Omlegge rehabilteringsdrift slik at det gir IJK FAM/RE kostnadsreduksjoner Sum ,5 Fellesområde IKT-system/server/nett Underlag 15,0 VI-behov Se over Underlag Se over Underlag Se over Underlag Se over Underlag VI-behov Underlag 0,5 600 Underlag 0,0 500 Underlag 0, Underlag 0,0 Videreføre vedtatte tiltak og vurdere nye tiltak kontinuerlig FAM JEF / Overskuddskrav 477 Høykostnadsmedisin Videreføre vedtatte tiltak og vurdere nye FAM PMK Balansekrav tiltak kontinuerlig / Gjestepasienter Videreføre vedtatte tiltak og vurdere nye FAM PMK Underfinansiert tiltak kontinuerlig / ? Pasientreiser Videreføre vedtatte tiltak og vurdere nye JIP IJK/FAM Balansekrav tiltak kontinuerlig / Ambulanser Videreføre vedtatte tiltak og vurdere nye IJK JIP/FAM Balansekrav tiltak kontinuerlig / Behandlingsmidler Videreføre vedtatte tiltak og vurdere nye IJK FAM Underfinansiert tiltak kontinuerlig / ? Føde/husleie/(dialyse) Videreføre vedtatte tiltak og vurdere nye IJK RE Balansekrav tiltak kontinuerlig / Transportlogistikk Videreføre vedtatte tiltak og vurdere nye JIP IJK/FAM Overskuddskrav tiltak kontinuerlig / ? Sum?? Sykehusbygg Byggbrannsikring IJK/PMK/JIP JEF Psykiatrioverskudd Underlag Landingsplass Påleggverifisering IJK/FAM JEF Luftambulanse ANS Underlag Totalt Sengetallreduksjon ,1 * Underlag inneholder også evt. forutsetning, risikovurdering og statusrapport [ ]: Utsatt XX.XX.XX-: Iverksatt VI: Vedlikehold/Investering Underlag Helse Nord IKT Underlag Sentralisert Underlag Jfr. Fellestiltak Underlag Jfr. Transportlogistikk Underlag Jfr. transportlogistikk Underlag Konsolidert Underlag Feriestengt 4 uker Underlag Pasientreiser/amb Krisepakkemidler (hele 1.000) Kostnad totalt Fordeling aktivering Fordeling utgiftsføring Drift 2010 Planlagt start Planlagt slutt Sysseleffekt Tiltakets prosjektnr. Kostnad påløpt Mo i Rana: Helsepark ** April Oktober I Mo i Rana: Søsterhjem Juni Desember I Mo i Rana: Pasientventerom Mai Desember Mo i Rana: ENØK April August I Mosjøen: Akuttmottak *** Juni Desember Mosjøen: Pasientventerom Mai Juli Mosjøen: ENØK Juni September Sandnessjøen: Veggfasade Mai Oktober I Sandnessjøen: Pasientventerom Mai Desember Sandnessjøen: ENØK (enova) Juni September Sum I Omstillingsmidler (hele 1.000) Sandnessjøen: Akuttmottak ***** Januar Mai I Sandnessjøen: Sengepost **** April Juni Mosjøen: Akuttmottak *** Juni Desember Sum I Samhandlingsmidler (hele 1.000) Mo i Rana: Helsepark (pilot) ** Mai Desember Totalt I Reservemidler (hele 1.000) Balanse G-fond U-fond F-fond G: Gave U: Utdanning F: Forskning Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Totalt I: Kostnadsført og inntektsført K: Kostnadsført Investeringsrammene for 2009 er disponert og investeringsrammene for 2010 er allerede belastet med 2,412 mill. kr. Vedlikehold (utgiftsføring) kontra investering (aktivering) jfr. brev fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF av Revisjonsselskapet Ernst & Young kontaktes for endelig avklaring av prosjektene. Krisepakkemidler må gjennomføres som forutsatt før utløpet av Omstillingsmidler må tilbakebetales hvis de ikke anvendes som forutsatt og/eller ikke gir den beskrevne gevinsten. Samhandlingsmidler må avklares før de tas i bruk. Gavefondsmidler må verifiseres øremerket og ikke øremerket og system for givertilbakemelding må etableres. STYREDOKUMENT Side 9 av 52

10 Økonomi Resultat Resultat for periode september viser et overskudd på 2,128 mill.kr som gir et underskudd hittil i år på 4,921 mill.kr. Se tabell 3. Akkumulert per september er det et negativt budsjettavvik på 8,58 mill kr, da det er budsjettert med 3,659 mill.kr i overskudd. Det positive resultatet for september er et resultat basert på reduserte IT-kostnader med 1,025 mill.kr. og en inntektsføring av inntekt på 1,693 mill.kr på Biologiske ledemidler for avtalespesialister, som er akkumulert beløp hittil i år, men inntektsført i september. I tillegg har det vært stor fokus på kostnadene og effektiv ressursbruk ved sykehusene. Hittil i år er det et underskudd på de somatiske sykehusene med 16,586 mill.kr. For september måned har somatikken et underskudd på alle sykehusene med totalt 2,989 mill.kr. De psykiatriske enhetene går i overskudd med et positivt resultat hittil i år på 4,834 mill.kr der alle psykiatrienhetene har overskudd. Ambulanse området har hittil i år et underskudd på 4,720 mens fellesområdet har et overskudd på hittil i år på 11,549 mill.kr. Det er pr. september inntektsført 11,551 mill.kr av sysselsettingspakken ved Helgelandssykehuset i henhold til forbruk og budsjett. Avvik i resultatet fra tidligere måneder skyldes i hovedsak mange utskrivingsklare pasienter, Noro-virus som har gitt lavere aktivitet og økte kostnader, høyt sykefravær, samt store kostnader og redusert aktivitet ved ombygging. Det er også reduserte inntekter pga. ombygginger og omstillinger, samt redusert aktivitet ihht. Deloitte forslaget om sammenslåing av avdelinger, som ennå ikke har gitt de forventede reduserte kostnader. I tillegg er det økte kostnader på medisinske forbruksvarer, medisinsk teknisk utstyr, gjestepasienter, vedlikehold og service, samt innleie av personell, spesielt leger. Tabell 3: Regnskap per måned 2009 RESULTAT 2009 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Resultat hittil Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Gjestepasienter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd psykisk helsevern Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Ekstraord inntekter 0 0 Ekstraord kostnader 0 0 Skattekostnad 0 0 (Års)resultat STYREDOKUMENT Side 10 av 52

11 Det er budsjettert med et overskudd på 0,411 mill.kr i september. Dette innebærer et positivt budsjettavvik med ca. 1,718 mill. kr for september. Akkumulert per september er det et negativt budsjettavvik på 8,580 mill kr. Se tabell 4. Tabell 4: Resultatrapport kontodimensjon (HVA er avvikene) September Akkumulert per September Akkumulert per Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2008 Endring i % Basisramme % % % ISF egne pasienter % % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % Gjestepasienter % % 3 0 % Polikliniske inntekter % % % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,3 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft - del av kto % % % Lønn til fast ansatte % % % Vikarer % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,3 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % 0 0 % (Års)resultat % % % Resultatmessig er det en forbedring fra forrige år med ca. 13,541 mill.kr. Tallene er imidlertid ikke direkte sammenlignbare mellom årene pga. for eksempel økt basisramme, endring i føring av polikliniske inntekter, øremerket tilskudd raskere tilbake og opptrappingsmidler psykiatri som nå inngår i basisrammen, samt ekstra ordinære pensjonskostnader for Oppsummert skyldes avviket mot budsjett per september Lavere egenandelsinntekter fra pasienter enn budsjettert (muligens for høyt budsjettert) Kjøp av gjestepasienter fra andre regioner. Høyere kostnader og inntekter enn budsjett. Kjøp av lab.tjenester fra andre regioner. Kostnadsføres ihht. prognose men er underbudsjettert. Merforbruk av reiser og elkraft Merforbruk innleie av leger fra firma Merforbruk av vikarer og overtid, skyldes delvis høyt sykefravær Merforbruk av medisinske forbruksvarer Merforbruk av medisin teknisk utstyr De største endringene på kostnadssiden fra september i fjor til september i år har følgende hovedposter: Kjøp av offentlige helsetjenester har økt med 13,7 mill.kr eller 25 % Lønnskostnadene til fast ansatte har økt med 29,7 mill.kr eller ca. 8 % Annen lønn har økt med 4,1 mill.kr eller ca 12% Andre driftskostnader (f.eks el, vedl.hold/rep/serv, lisenser)har økt med 23,8 mill.kr eller 16 % De totale driftskostnadene i forhold til samme periode i fjor er ca 73,0 mill.kr høyere eller ca 8,3 %. Økning i de totale inntektene fra samme periode i fjor viser en økning på ca 81,1 mill.kr eller 9,3 %. STYREDOKUMENT Side 11 av 52

12 Funksjonsregnskap Tabell 5: Funksjonsregnskapet Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Andel av totale driftskostnader Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2009 R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Sum Somatikk ,0 % 70,6 % 69,3 % Sum Psykisk helse ,6 % 11,5 % 12,3 % Sum Rusomsorg ,7 % 0,8 % 0,9 % Sum Prehospitale tjenester ,3 % 16,6 % 17,0 % Sum Personal ,3 % 0,4 % 0,5 % Sum driftskostnader ,0 % 100,0 % 100,0 % Netto finans (83) Feilkonto (1 453) - (0) (1 453) - - Sum driftsinntekter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) R = regnskap JB = justert budsjett Sum Somatikk: Kostnadene for Somatikk, behandling er nå overskredet budsjett hittil i år med 33,340 mill.kr. For denne måned er det positivt avvik på 4,595 mill.kr. Sum Psykisk helse: Har et positivt avvik med 0,691 mill kr denne mnd. Mens hittil i år er det et positivt budsjett avvik på 4,086 mill.kr. Sum Rusomsorg: Kjøp av behandlingsplasser. Har et negativt avvik for september med 0,586 mill.kr. Hittil i år er rusomsorgen 0,380 mill.kr under funksjonsbudsjettet. Sum Prehospitale tjenester: Har hittil i år 1,138 mill.kr. et negativt avvik i forholdt til funksjonsbudsjett. Ambulanse har negativt budsjettavvik både denne perioden og hittil i år. Sum Personal: Personal har et avvik på 0,6 mil.kr mot funksjonsbudsjett. Sum Finans: Finanskostnadene ligger hittil i år på et positivt avvik på 5,568 mill kr. Driftsinntekter Basisrammen, består for det meste av driftstilskuddet fra Helse Nord RHF, og er periodisert på 12 måneder. Periodiseringen er basert på månedlig variasjon i DRG-produserende aktivitet og poliklinisk aktivitet og justert i forhold til resterende inntekter og totale kostnader. Inntektene fra driftstilskuddet regnskapsføres i henhold til budsjett som er på totalt 926,231 mill.kr for Avviksprognose for basisramme er 0. Pr. september er det inntektsført og ikke oppstartet rusprosjekt på 0,746 mill.kr som gir en budsjett differanse. Det er inntektsført 5,570 mill.kr av sysselsettingspakken i Sandnessjøen, i Mosjøen er det inntektsført 0,253 og det er inntektsført 5,725 mill.kr av sysselsettingspakken i Mo i Rana i henhold til forbruket og budsjettet. Det er inntektsført 0,600 mill.kr ved Mo i Rana for pilotsykehus prosjekt i henhold til kostnad og budsjett. Det er hittil i år inntektsført 3,750 for dekning av lønnsoppgjøret av totalt 10 mill.kr. Det er beregnet at lønnoppgjøret koster 8,3 mill.kr. Pr. september er det kostnadsført 2,1 mill.kr. av lønnsoppgjøret. ISF- egne pasienter(art 3200, 3205 og 3206) har hittil i år et negativt avvik mot budsjett på 0,1 mill.kr, da det for september måned var et positivt avvik på 1,2 mill.kr. For ISF-inntekt egenproduksjon er det et negativt avvik på 4,985 mill.kr. hittil i år. Dette oppveies av ISF-inntekt på kjøp fra andre regioner, som skyldes økte gjestepasientkostnader. I forhold til plantallene for egen produksjon er drg-poengene under plan hittil i år. Det er en nedgang i antall sykehusopphold og en nedgang i antall drg-poeng for sykehusopphold i forhold til En noe lav aktivitet i hittil i år skyldes reduksjon av aktivitet i tråd med omstilling og sammenslåing av avdelinger. I tillegg har byggeprosessen og høyt sykefravær gitt lav produksjon. ISF-somatisk poliklinisk aktivitet (art 3203 og 3204) Per september er det et stort positivt budsjettavvik på 5,827 mill.kr. Det er ikke noe eget budsjett på art Budsjetterte ISF-poliklinikk kjøp fra andre regioner ligger under art Noe av dette skyldes at vi har fått fakturaer på ca 4,1 mill som er kostnadsført i år, som gjelder STYREDOKUMENT Side 12 av 52

13 ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus (art 3202) Per september er det et negativt budsjettavvik på 0,166 mill.kr. Budsjettet er regulert i henhold til melding fra RHF med 1,693 mill.kr. for biologiske legemidler for avtalespesialister. Gjestepasientinntekter for behandling av pasienter fra andre regioner som blir behandlet i Helgelandssykehuset HF viser per september et positivt avvik på 0,886 mill kr. Polikliniske inntekter viser for september måned et positivt avvik på 0,135 mill.kr. og hittil i år et negativt avvik på 0,346 mill.kr. Raskere tilbake viser per september et positivt avvik på 1,183 mill.kr. Andre øremerkede tilskudd Forskningsmidlene er i henhold til budsjett. Totalt for året er det budsjettert med 1,837 mill.kr En stor del av dette budsjettet er ikke periodisert. For andre øremerkede midler er det tatt inn inntekt fra balansen i mars på 1,75 mill.kr til bruk ved Helseparken Mo i Rana. Andre inntekter viser for september måned et positivt avvik på 1,460 mill.kr mens akkumulert hittil år et positivt avvik mot budsjett med 5,562 mill.kr. Salgsinntekter tjenester har et avvik på 2,447 mill. kr, og på egenandelsinntekter innbetalt fra pasienter er det et avvik på 0,861 mill.kr. Inntektsavvik på egenandeler kan skyldes noe feil budsjettering pga. endring i egenandelsreglene. I tillegg under andre inntekter er det tidligere inntektsført 1,0 i gavefond og 1,15 på regresskrav i Mo i Rana. Driftskostnader Kjøp av offentlige helsetjenester I posten Kjøp av helsetjenester inngår estimatet på gjestepasientkostnader som er regnskapsført i henhold til en prognose på 2200 DRG-poeng og poliklinisk gjestepasienter på en prognose på 6000 DRG-poeng. Det er per september et negativt budsjett avvik på 21,434 mill.kr. Dette skyldes at gjestepasient kostnadene er under budsjettert. Avvikene skyldes i hovedsak Kjøp av gjestepasienter 17,264 mill.kr og Kjøp av lab/røntgentjenester på 2,831 mill.kr. Mulighetene for redusere kostnadene på dette område er begrenset da det er en rettighetsstyrt ordning. Kjøp av privat helsetjenester har et negativt budsjett avvik på 3,975 mill. Avviket skyldes blant annet kjøp av private helsetjenester med 1,286 mill.kr. og tilskudd private avtalespesialister med 1,684 mill. kr. Varekostnadene knyttet til aktivitet viser ved utgangen av september et negativt avvik med 2,246 mill.kr. Medisinske forbruksvarer har akkumulert et negativt avvik på 1,4 mill.kr. Det er et negativt avvik på kjøp av behandling i utland på 0,6 mill.kr. Denne arten er det ikke noe budsjett på. Det er periodisert varekostnad på 2,874 mill.kr for september. Innleid arbeidskraft fra firma viser et negativt avvik med 4,582 mill.kr, som i hovedsak skyldes avvik fra tidligere måneder. Det negative avviket skyldes i hovedsak innleie av leger (avvik 3,084 mill.kr). Sammenlignet med samme periode forrige år er imidlertid de akkumulerte kostnadene for innleie 2,6 mill.kr lavere. Lønn til fast ansatte har for september måned et negativt avvik med 2,653 mill.kr mot budsjett mens hittil i år et negativt avvik på 6,581 mill.kr. Det største avviket er på Innleie av leger, som har et budsjett avvik på 4,419 mill.kr. pr september. Det er ved Påløpt lønn stipulert en kostnad på 2,10 mill.kr for dekning av lønnsoppgjøret som ikke er kommet til utbetaling. Det er inntektsført 3,75 mill.kr av totalt 10,00 mill.kr av avsatt lønnsoppgjør. Det er beregnet at lønnoppgjøret koster 8,30 mill.kr. Vikarer viser for september et negativt avvik med 2,105 mill.kr. Overtid og ekstrahjelp er i september i henhold til budsjett. Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Per september er det et negativt avvik med 0,498 mill.kr. Det er foretatt en reduksjon av pensjonskostnadene for å tilpasse KLP sin beregning med en årskostnad på 103 mill.kr. STYREDOKUMENT Side 13 av 52

14 Offentlige tilskudd og ref. vedr. arbeidskraft. Refusjon på sykepenger og fødselspenger har et positivt avvik (11,012 mill.kr). Refusjoner er antakeligvis noe underbudsjettert. Sammenlignet med 2008 er beløp hittil i år 2,8 mill.kr. høyere. Annen lønn viser et positivt avvik mot budsjett med 1,339 mill.kr. De områdene med store negativt avvik er rekrutteringskostnader og trekkpliktig stipend. Avskrivninger viser per september et negativt avvik med ca 1,164 mill.kr. Avviket skyldes i hovedsak tilpassningsproblem i Mosjøen. Andre driftskostnader som består av alle øvrige driftskostnader viser et positivt budsjettavvik på ca. 1,946 mill.kr. Poster med merforbruk mot budsjett er pasienttransport drosje og pasienttransport fly, inventar, servise og vedlikehold av maskiner og utstyr, medisinteknisk utstyr og transportmidler samt reisekostnader. Det er periodisert driftskostnader for ikke attesterte og anviste fakturaer i Basware med ca 1,932 mill.kr. Finansposter Finansielle poster viser at påløpte rentekostnader per august er 3,523 mill.kr og renteinntekter 0,454 mill.kr. Det er positivt avvik hittil i år med 5,307 mill.kr. Sammenlignet med fjoråret er det 5,687 mill.kr lavere kostnad. Dette skyldes forbedret likviditet og lavere rente. For september måned er rentekostnaden en inntekt. Dette skyldes en feilføring fra august som nå er rettet opp. Hittil i år er kostnaden rett. Prognose Prognosen kan ikke opprettholdes i tråd med resultatkravet. Beregnet avvik i forhold til balansekrav, er stipulert til 10 mill.kr. Dette på grunn av usikkerhet i prognosen på gjestepasienter for somatikk og rus, samt kostnaden på vegg i Sandnessjøen overstiger investeringsmidlene og at tiltaksgjennomføringen ikke er helt i tråd med planen. Sysselsettingspakke Sysselsettingspakken er per september brukt ca 33% av tildelt budsjett og investering. Det jobbes med alle prosjektene. Noen av disse prosjektene måtte ut på anbud og blir ikke ferdigstilt før For omstillingspakken er ca 43% brukt. Et prosjekt forventes avsluttet Helgeland Sysselsettingspakke Prosjekt Navn Regnskap siste periode Regnskap per Justert bud hittil i Regnskap hittil i år år Årsbudsjett Investering Forventes brukt Sysselsettingspakke ENØK MiR Alt Sysselsettingspakke ENØK Msj Mest parten. Ferdigstilles Sysselsettingspakke ENØK Ssj Alt Sysselsettingspakke Pasientventesone MiR Alt Sysselsettingspakke Pasientventesone Msj Noe. Ferdigstilles Sysselsettingspakke Pasientventesone Ssj Alt Sysselsettingspakke Helsepark MiR Alt Sysselsettingspakke Pasienthotell MiR Mest parten. Ferdigstilles Sysselsettingspakke Vegg Ssj Mest parten. Ferdigstilles Sysselsettingspakke Akuttmottak Msj Noe. Ferdigstilles 2010 Sum Helgeland Omstillingspakke Prosjekt Navn Regnskap siste periode Regnskap per Justert bud hittil i Regnskap hittil i år år Årsbudsjett Investering Forventes brukt Akuttmottak Ssj Ferdig Felles sengepost Ssj Alt Sammenslåing Fam/intensiv Msj Noe. Ferdigstilles 2010 Sum STYREDOKUMENT Side 14 av 52

15 Likviditet og investeringer Likviditeten er så langt tilfredsstillende og forbedret med 108,315 mill.kr hittil i år. For september måned er likviditeten forverret med 1,775 mill.kr i forhold til forrige måned. Ved utgangen av september er det brukt 99 mill.kr. Trekkrammen er på 250 mill.kr. Til sammenligning var forbrukt trekkramme pr mill.kr. I forhold til budsjett er likviditeten ca 50 mill.kr bedre enn budsjett tallet. Likviditet 2009 Budsjett Regnskap Limit kassakreditt 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Investeringsrammen er i praksis disponert for 2009 og det er fokus på fornuftig bruk av tiltaksmidler. Personell Det har vært en gj.sn. økning i månedsverkforbruket i perioden jan. - sept til jan. - sept på 26 månedsverk. Gj.sn. månedsverkforbruk i perioden i 2008 var 1.292, mot i Økningen på 26 tilsvarer 2,0 %. I sept 2008 ble det medtatt ekstra overtid for 0,5 mnd, for å få den månedlige avregningen av overtid tetter på den måneden overtiden tilhører. Økningen pr. enhet: Mo i Rana + 9 mnd.verk, 1,9 % Mosjøen - 1 mnd.verk, - 0,4 % Sandnessjøen + 16 mnd.verk, 4,3 % Ambulanse + 2 mnd.verk, 1,3 % Tabell D: Avviksanalyse årsverksforbruk (HVORFOR oppstår avvikene) Helgelandssykehuset HF Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Ambulanse Totalt Periode Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Gjennomsnitt STYREDOKUMENT Side 15 av 52

16 Sykefravær Sykefraværet i perioden jan. - juli i år er på 8,5 %, mot 8,6 % i samme periode i Nivået i juli 2009 (7,4 %) er imidlertid betydelig lavere enn juli 2008 (9,2 %). Tabell E: Avviksanalyse sykefravær (HVORFOR oppstår avvikene) Helgelandssykehuset HF Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Ambulanse Totalt Periode Per 01 7,7 10,1 8,8 12,2 7,0 7,8 11,4 8,0 8,0 9,7 Per 02 10,5 9,8 9,7 12,3 8,8 8,1 7,9 4,7 9,5 9,4 Per 03 9,6 10,5 8,0 11,4 7,7 6,9 7,3 4,4 8,4 9,0 Per 04 8,9 9,6 7,6 10,3 7,5 5,7 5,8 5,1 7,9 8,1 Per 05 8,4 9,4 8,3 9,2 7,8 5,7 9,8 7,2 8,3 8,0 Per 06 9,7 9,4 8,4 9,7 8,7 5,8 7,4 7,0 8,8 8,2 Per 07 10,4 8,1 10,8 8,5 7,4 6,5 6,7 5,9 9,2 7,4 Per 08 7,9 8,9 6,5 6,5 7,6 Per 09 7,3 10,7 7,3 5,3 8,0 Per 10 7,6 11,1 6,7 8,6 8,3 Per 11 9,5 12,5 6,3 7,8 9,1 Per 12 9,6 12,1 7,0 7,6 9,2 Gjennomsnitt 8,9 9,6 9,7 10,5 7,4 6,6 7,7 6,0 8,5 8,5 Aktivitet Somatikk Akkumulert aktivitetsutvikling kommenteres i forhold til utvikling i fjor og i forhold til plan. Data inkl. gjestepasienter (andre RHF er / utlandet): Det vises til tabell Heldøgnsopphold: Reduksjon 6,2 % ift og 7,2 % ift. plan. Særlig Sandnessjøen har stor nedgang i antall heldøgnsopphold (12,0 %). Medisinske dagopphold: Reduksjon 22,1 % ift. 2008, men omtrent på plantall. Reduksjonen ift skyldes særlig rehab Sandnessjøen, men også lavere antall dialyser i Mo i Rana. At det allikevel er omtrent på plan, skyldes palliativ enhet i Mosjøen der plantall var 0. Polikliniske dagopphold inkl. dagkirurgi: Økning 3,3 % ift 2008, men 7,2% under plantall. Både Mo i Rana og Mosjøen har lavere aktivitet enn plantall, men avviket er mindre enn tidligere måneder i år. Fødsler: 590 fødsler, mot 537 tilsv Økning i Mo i Rana, Mosjøen og Brønnøysund, reduksjon i Sandnessjøen. DRG-poeng: Reduksjon 3.4 % ift og 2,6 % ift plantall. Skyldes særlig reduksjon av heldøgnsopphold, men også dagkirurgi. Særlig Sandnessjøen har stor reduksjon i antall DRG-poeng ift Poliklinikk: 4,8% økning ift og 3,6 % ift. plan. Polikl DRG-poeng 9,2 % økning ift Ønsket utvikling innen somatikk, med reduserte antall heldøgnsopphold, men differansen ift større enn forventet, og medfører ISF-inntekter lavere enn planlagt. Mindre avvik i dagkirurgi i ift. plan i august enn tidligere, men fortsatt under plantall i Mo i Rana og Mosjøen. STYREDOKUMENT Side 16 av 52

17 Periode: Dato: ISF POLIKLINIKK 2009 Godkjent ISF Antall polikliniske kontakter DRG 470 Forkastet/ mulige feil Alle kontakter Plan Avvik godkjent - plan Godkjent ISF DRG-poeng DRG 470 DRGpoeng inkl. DRG 470 Plan Avvik godkjent - plan Indeks Inntekt 40% Sykehusenhet: Mo i Rana , Mosjøen , Sandnessjøen , , Derav gjestepas , Egne pasienter , Merknad: Forkastet/mulige feil = ekskluderte og forkastede kontakter ekskl. interne og indirekte kontakter. Psykiatri Akkumulert aktivitetsutvikling kommenteres i forhold til utvikling i fjor og i forhold til plan VOP (konsultasjoner / tiltak) Økning 2,2 % ift. 2008, og 7,6 % foran plan. Noe mindre differanse enn forrige måned. Aktiviteten i september har vært 7,6 % lavere enn i september BUP (konsultasjoner / tiltak) Reduksjon 12,7 % ift og og 11,5 % ift. plan. Noe mindre differanse enn forrige måned. Avvikene skyldes vakante stillinger. Det er iverksatt tiltak for høsten med økt rekruttering og omfordeling av arbeidsoppgaver for å styrke konsultasjonsaktivitet. Rusomsorg Det er ikke egne aktivitetsrapporter knyttet til rusomsorg. STYREDOKUMENT Side 17 av 52

18 HELGELANDSSYKEHUSET HF VEDLEGG A: RESULTATVURDERINGER SEPTEMBER 2009 HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREDOKUMENT Side 18 av 52

19 Helgelandssykehuset HF: Resultatvurderinger per 09/2009 Innhold Type Område Tema Tabeller Økonomi Mo i Rana (Personell) Mosjøen (Aktivitet) Sandnessjøen Fellesområde Økonomi Økonomistyring (kostnadskontroll) Inntekter Kostnader = Driftsresultat Pasientfokus og samhandling Aktivitetsstyring (sykehusforbruk) Aktivitetsinntekter og aktivitetskostnader Fagområder Personellstyring (årsverksforbruk) Personalkostnader IT Organisasjon Økonomi Økonomifunksjonen Kontroll/styring og beslutningsstøtte Pasientfokus og samhandling Datafangst/ kontroll Økonomidata Personelldata Aktivitetsdata Konto Sted Prosjekt Transaksjonshåndtering Kvalitetsdata Regnskapsavslutning/ kontroll Vurdering Periodisering Avstemming Resultatrapportering RHF-rapportmal (VDOK) RHF-regneark (ØBAK) HF-regneark (STAB FDIR) Faktura, innkjøp, lønn, reise, arbeidsplan og økonomi Pasientadministrative system (DIPS POLK NPR) Lover, fullmakter, rutiner, internkontroll og revisjon Bokføring Økonomistyring Virksomhetsmål/ styring Resultatvurderinger/analyser Kontodimensjon (HVA er avvikene)? Stedsdimensjon (HVOR er avvikene)? Avviksanalyse (HVORFOR oppstår avvikene)? Tiltaksplan (HVORDAN løse avvikene)? Ansvarlig (HVEM: XXX og FRIST: XXX)? Økonomi personell aktivitet Styresak: Resultat- og tiltaksrapport (Ledelsesinformasjonssystem) Benchmarking og risikostyring Budsjettdokument (fag økonomi) IT Organisasjon STYREDOKUMENT Side 19 av 52

20 Avviksanalysene under er bl.a. delunderlag for resultatvurdering (tabell 1 og tekst) under oppsummering i resultat- og tiltaksrapporten. Tiltaksplanene under skal være underlag for øyeblikkelige tiltak og en eventuell revisjon av helseforetakets samlede tiltaksplan. Tabell: Avviksanalyse (HVORFOR oppstår avvikene) og tiltaksplan (HVORDAN løse avvikene) Helgelandssykehuset HF Budsjett- Avviksanalyse per 09/2009 Tiltaksplan per 09/2009 Mo i Rana (HVOR og HVA) avvik (HVORFOR oppstår avvikene) (HVORDAN løse avvikene) Driftsinntekter ISF egne pasienter 127 Utskrivingsklare, Norovirus Helsepark og kommunemøte ISF poliklinikk -138 Gj.pas innt Polikliniske inntekter 561 Andre øremerkede tilskudd Balanse Andre driftsinntekter Gavefond 1.000, regresskrav vannskade Driftskostnader Varekostnader Blodprodukt, implantat og Norovirus - Andre driftskostnader Helseparkombygging og inventar Helsepark ferdigstilt - Internprosjektombygging og inventar Internprosjekt ferdigstilles - - Gavefond restbeløp - - Regresskrav vannskade - Vedlikehold, reparasjon og serviceavtaler - - Energi * ENØK-tiltak og krisepakkemidler - Documed-tjenester Sykefraværsprosjekt Inleid arb.kraft fra firma Lønn til fast ansatte Leger 0,7, sykepl 1,0, ferie og sykdom Innleie leger via lønnssystem 2,1 Vaktlønn, ind.tillegg, midlertid.arb.avt, vakansvakt leger -Personellstyring -Må ses i samband med refusjoner og mindreforbruk på vikarer Resultat Tabell A (hele 1.000) Ansvarlig (HVEM: PMK) Helgelandssykehuset HF Budsjett- Avviksanalyse per 09/2009 Tiltaksplan per 09/2009 Mosjøen (HVOR og HVA) avvik (HVORFOR oppstår avvikene) (HVORDAN løse avvikene) Driftsinntekter ISF egne pasienter -900 Noe færre med.pas.,red index Økt fokus på koding og pasientrekruttering Driftskostnader Sum lønn Herav Tiltaksplaneffekt, økt refusjon mindre innleie Sum vikarer Sykefraværsprosjekt Refusjon sykefravær Mange langtidssykemeldte Sykefraværsprosjekt Innleie leger fra firma Soma + psyk, overl.perm/ fravær/vakans Rekruttering -806 Bet rekr.firma + språkkurs + annonsering Rekr fast ansatte Andre driftskostnader MR-serviceavtale, rep. utstyr Byggkonsulenter, helsedag, porto mv Ferdigstille ombygging/omstilling Avskrivninger Budsjetteringsmangel Resultat Tabell B (hele 1.000) Ansvarlig (HVEM: JIP) Helgelandssykehuset HF Budsjett- Avviksanalyse per 09/2009 Tiltaksplan per 09/2009 Sandnessjøen (HVOR og HVA) avvik (HVORFOR oppstår avvikene) (HVORDAN løse avvikene) Driftsinntekter -2,893 ISF egne pasienter Betydelig reduksjon i egen aktivitet Planlagt (Delloitte) Driftskostnader Sum lønn Innleie fra firma 1,121-6,691 Tilpasningsproblem 2009 kr 6.1 mill. Kostnadsreduksjon som følge av redusert aktivitet har foreløpig ikke gitt nokk effekt 2,878 Mindreforbruk psyk -2,5 mill Mulig feil i sykepenge ref. ca 0,4 mill Effekt av tiltak skal øke etter sommerferie avviklingen Resultat 9,602 Tabell B (hele 1.000) Ansvarlig (HVEM: JIP) STYREDOKUMENT Side 20 av 52

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 26. august 2009

STYREDOKUMENT. Styremøte 26. august 2009 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 8. juni 2009 29.05.2009

STYREDOKUMENT. Styremøte 8. juni 2009 29.05.2009 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak 16/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2010.

Styresak 16/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2010. Styresak 16/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2010. Møtedato: 24.03.10 Møtested: Sandnessjøen Innledning Resultatet Resultatet per 02/2010 for viser et akkumulert underskudd på 2,056 mill. kr. Det

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat- og tiltaksrapport Oktober 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport

Resultat og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat og tiltaksrapport November 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Styresak 28/2012: Resultat og tiltaksrapport per 03/2012

Styresak 28/2012: Resultat og tiltaksrapport per 03/2012 Styresak 28/2012: Resultat og tiltaksrapport per 03/2012 Møtedato: 16.04.12 Møtested: Telefon Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for mars 2012 som oppsummerer resultatene fra en rekke virksomhetsområder

Detaljer

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2014 - Økonomi Møtedato: 29.08.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det økonomiske resultatet hittil i år viser et overskudd på 5,2 mill.

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte tirsdag 27. april 2010. Møtet er et telefonmøte.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte tirsdag 27. april 2010. Møtet er et telefonmøte. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013

Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013 Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013 Møtedato: 21.02.2014 Møtested: Sandnessjøen Innledning Resultat Resultatet for desember er positivt og viser et overskudd på 5,1 mill.kr noe som gir et negativt

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 31. mai 2010 21.05.2010

STYREDOKUMENT. Styremøte 31. mai 2010 21.05.2010 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/ økonomi

Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/ økonomi Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/2012 - økonomi Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for januar 2012 som oppsummerer resultatene fra

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 22. juni 2011

STYREDOKUMENT. Styremøte 22. juni 2011 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak 15/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2011

Styresak 15/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2011 Styresak 15/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2011 Møtedato: 23.03.11 Møtested: Bodø Innledning Det vises til vedlagte Resultat- og tiltaksrapport for februar 2011 som oppsummerer resultatene fra

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Møtedato: 30.05.12 Møtested: Tromsø Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for april 2012 som oppsummerer resultatene fra en

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 09/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2013

Styresak 09/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2013 Styresak 9/213: Resultat- og tiltaksrapport per 1/213 Møtedato: 26.2.213 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det vises til vedlagte resultatrapport for januar 213 som oppsummerer resultatene

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Møtedato: 17.06.10 Møtested: Mo i Rana Resultatutvikling Resultatet per 05/2010 for viser et akkumulert underskudd på 2,889 mill. kr. Det er en

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak 28/2011: Resultatrapport per 03/2011

Styresak 28/2011: Resultatrapport per 03/2011 Styresak 28/2011: Resultatrapport per 03/2011 Møtedato: 27.04.11 Møtested: Telefon Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for mars 2011 som oppsummerer resultatene fra en rekke virksomhetsområder

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte tirsdag 8. juli 2008 kl 16:00 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte tirsdag 8. juli 2008 kl 16:00 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Regnskapsresultat (hele 1.000)

Regnskapsresultat (hele 1.000) Styresak 10/2012: Foreløpig regnskap 2011 Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen Innledning Foreløpig årsresultat for 2011 viser et resultat på 17,906 mill.kr. For nærmere informasjon om resultatet vises

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering Styresak 73/211: Foreløpig budsjett 212 - orientering Møtedato: 22.11.11 Møtested: Telefon Innledning I forbindelse med budsjettarbeidet 212 har administrasjonen gjort en foreløpig fordeling av budsjettmidlene.

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 06/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september 2011 Møtedato: 27. september 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 47/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi Møtedato: 28.05.13 Møtested: Sandnessjøen, Rica hotell Syv Søstre Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport for april

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Virksomhetsrappport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.

Virksomhetsrappport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1. Vedlegg til styresak 04/2015: Virksomhetsrapport januar 2015 Helgelandssykehuset Virksomhetsrappport Januar 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styresak 20/2012: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 20/2012: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 20/2012: Resultat og tiltaksrapport per 02/2012 - Økonomi Møtedato: 28.02.12 Møtested: Brønnøysund Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for februar 2012 som oppsummerer resultatene

Detaljer

Styresak 20/2014: Årlig melding 2013

Styresak 20/2014: Årlig melding 2013 Styresak 20/2014: Årlig melding 2013 Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell I denne saken presenteres Årlig melding 2013 fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF. Denne ble oversendt

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning September 2011 Gruppe Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus

Detaljer

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak 16/2013: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 16/2013: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 16/213: Resultat og tiltaksrapport per 2/213 - Økonomi Møtedato: 2.3.13 Møtested: Bodø, Thon hotell Nordlys Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport for februar 213 som oppsummerer

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per februar 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per februar 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars 2011 Møtedato: 23. og 24. mars 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 15/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer