Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil eller e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no"

Transkript

1 Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: kl. 11:00 Møtestad: Møterom Teknisk, Kommunehuset, Treungen Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil eller e-post: Rådmann Sverre Sæther er bedd om å møte i sak 11/15 og sak 12/15. Sakskart Side Møteinnkalling Møteprotokoll 1/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll frå møte Saker til behandling 8/15 15/ Orientering frå revisor i møte /15 15/ /15 15/ Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisor sitt sjølvstende i høve til Nissedal kommune Overordna revisjonsstrategi rekneskapsrevisjon Nissedal kommune /15 15/ Orientering om oppgåvefordeling og bemanning på legekontoret 8 12/15 15/ /15 15/ Sakshandsamingsrutiner og kvalitetssikring av saker til politisk handsaming Innspel til ny plan for forvaltningsrevisjon for Nissedal kommune

2 14/15 15/ Innspel til ny plan for selskapskontroll for Nissedal kommune 13 15/15 15/ Tilbud på utarbeidelse av plan for selskapskontroll Nissedal kommune 14 16/15 15/ Budsjett for kontroll og tilsyn Nissedal kommune 15 17/15 15/ Eventuelt i møte Sakene vert i tillegg lagt ut på våre heimesider Treungen, For Terje S. Backlund Leiar Beate Marie Dahl Eide Sekretær 2

3 Møteinnkalling 3

4 Møteprotokoll 1/15 Godkjenning av møteprotokoll frå møte Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Møteprotokollen frå møte godkjennes. Vedlegg: 1) Møteprotokoll frå møte Vedlegg til sak 4

5 Saker til behandling 8/15 Orientering frå revisor i møte Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Saka vert teken til vitande. Saksopplysningar: Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen vil orientere om revisjonsarbeidet i Nissedal kommune i møtet. 5

6 9/15 Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisor sitt sjølvstende i høve til Nissedal kommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Saka vert teken til vitande. Bakgrunn for saka: I tråd med 15 i revisjonsforskrifta legg oppdragsansvarleg revisor fram ei skriftleg eigenvurdering av sitt sjølvstende til kontrollutvalet kvart år, eller ved behov. Kontrollutvalet har òg i oppgåve å sjå til at oppdragsansvarleg revisor fører ein heiderleg vandel, ref. revisjonsforskrifta 12. Saksopplysningar: Vedlagt er eigenvurdering for Nissedal kommune frå oppdragsansvarleg revisor i Telemark kommunerevisjon IKS, Ottar Kleppe og oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen. Vedlegg: 1) «Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisor sitt sjølvstende i høve til Nissedal kommune», frå Telemark kommunerevisjon IKS, datert

7 10/15 Overordna revisjonsstrategi rekneskapsrevisjon Nissedal kommune 2015 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon i Nissedal kommune 2015 vert teken til vitande. Bakgrunn for saka: Overordna revisjonsstrategi er dokumentet som syner den overordna planlegginga av rekneskapsrevisjonen i den enkelte kommune. Formålet er å dokumentere at dei planlagde revisjonshandlingane for er tilstrekkelige og effektive. Saksopplysningar: Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen vil gå gjennom den overordna revisjonsstrategien i møtet. Vedlegg: 1) Overordna revisjonsstrategi rekneskapsrevisjon Nissedal kommune 2015, datert

8 11/15 Orientering om oppgåvefordeling og bemanning på legekontoret Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Saka vert lagt fram utan tilråding. Saksopplysningar: Kontrollutvalet ynskjer å få ei orientering om status på oppgåvefordeling og bemanning på legekontoret, spesielt med tanke på auka/endra arbeidsoppgåver den seinare tid. Vurdering frå sekretariatet: Saka vert lagt fram utan tilråding, då orientering vil bli gjeve i møtet. 8

9 12/15 Sakshandsamingsrutiner og kvalitetssikring av saker til politisk handsaming Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Saka vert lagt fram utan tilråding. Bakgrunn for saka: Nissedal kommune har ved fleire høve vurdert nedlegging av grendeskular i kommunen, og dette var seinast til politisk handsaming i Det vart då slått fast i sakspapira (høyringsnotat og saksutgreiing frå rådmannen) at det ikkje var behov for utbyggingar ved Tveit skule/nissedal ungdomsskule i Treungen for å ta i mot alle elevar i kommunen, om ein skulle følgje rådmannen si tilråding å leggje ned grendeskulane i kommunen. I juni 2015 la rådmannen fram ei sak til formannskap og kommunestyret som omhandla akutt plassmangel ved Tveit skule, grunna elevtalet ved skulen den siste tida, og framover. Rådmannen rådde til å iverksette planlegging av utbygging av småskulen omgåande. Saksopplysningar: Kontrollutvalet har på bakgrunn av dei nye opplysningane kring den akutte plassmangelen ved Tveit skule bedd om å få ei sak om sakshandsamingsrutiner og kvalitetssikring av saker til politisk handsaming. Rådmannen er bedd om å orientere i møtet. Sekretariatet oppsummerar her bakgrunnen for saka: 1. Status desember Sitat høyringsnotat frå administrasjonen, hausten 2013: «Ein viktig merknad ved tabellen over er mellom anna at ingen steg vil ha fleire enn 20 elevar dei nærmaste åra, noko som er fullt ut forsvarleg. Fleire klasserom på Tveit skule/nissedal ungdomsskule kan ta opp imot 30 elevar, og det er minst eitt slikt stort klasserom på både småskule-, mellom- og ungdomsstega». «Ved Tveit skule/nissedal ungdomsskule i Treungen er det plass til alle elevane i Nissedal kommune. Det er ikkje naudsynt med utbyggingar for å ta imot alle elevane i Nissedal kommune. Derimot kan det bli naudsynt med ombyggingar på grunn av vedlikehaldsomsyn. Det er noko anna. Areala er store nok». «Når ein ser på befolkningsframskrivingar for Nissedal kommune (SSB) ser ein at det ikkje er eit stort fødselsoverskot som fører til veksten som er å spore i befolkninga. Det er det faktumet at befolkninga lev lenger og blir eldre som er hovudgrunnen til noko befolkningsvekst. Det betyr at 9

10 det ikkje vil bli behov for desentralisert skulestruktur i framtida og heller ikkje utbygging av skulen i Treungen». 1.2 Sitat saksframlegg arbeidsmiljøutval/formannskap/kommunestyre desember 2013 (KS-sak 70/13) «Grunnskulesentralisering frå i Nissedal kommune og ny skulekrinsforskrift» «Når det gjeld spørsmålet om Tveit skule-nissedal ungdomsskule er stor nok til å huse klasser på 20 elevar på kvart steg, så er svaret framleis som i høyringsnotatet ja. Det er ikkje naudsynt med store ombyggingar for å få dette til. Når det er sagt, så vil det som på alle bygg vere behov for oppgraderingar der som andre stader». 2. Status juni 2015 I juni i år la administrasjonen fram ei sak for formannskap og kommunestyret der det var peika på akutt plassmangel ved Tveit skule, grunna auka elevtal. Det auka elevtalet er eit godt stykke under det totale elevtalet i kommunen, slik det var stipulert i Plassproblema vert skildra som akutte, og til dels store. Saksutgreiiinga skildrar dei faktiske forhold og mulige løysingar. 2.1 Sitat saksframlegg kommunestyre , KS-sak 44/15 «Auka elevtal i fleire år framover gjer til at ein må sjå på kapasiteten ved småskulen på Tveit skule. Frå hausten 2015 og i fleire år framover vil elevtalet på småskulen vere mellom elevar. Elevtal til nå har lege på om lag elevar. Samtidig skal me nå ta imot flyktningar, med ønskje om barnefamiliar. Ein må anta at dette vil føre til større elevtal enn det som nå er prognosert. Grunna ei lita 4. klasse i komande skuleår, har ein greidd å finne akseptable løysingar for dette året. Frå hausten 2016 kan me ikkje sjå tilfredsstillande løysingar med dagens bygningsmasse.». 2.2 Vedtak i kommunestyret, «Rådmannen skal utgreie også andre alternativ enn utbygging, for å kome i møte utfordringar om plassmangel som vil vere på småskulen i Treungen nokre år frametter. Formannskapet ynskjer breiare utgreidd konsekvensar av mellombels flytting av klassar til storskulen. Formannskapet ynskjer også utgreidd andre alternativ som kan vere akseptable for ein periode, heriblandt mellombels flytting av elevar til Kyrkjebygda oppvekstsenter, flytting av ungdomstrinnet til småskulen og mellombels lokaler ved småskulen». Vurdering frå sekretariatet: Saka vert lagt fram utan tilråding. Rådmannen er bedd om å orientere i møtet. 10

11 13/15 Innspel til ny plan for forvaltningsrevisjon for Nissedal kommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Saka vert lagt fram utan tilråding. Bakgrunn for saka: Ei av kontrollutvalet sine oppgåver er å sjå til at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunen si verksemd, ref. Koml Korleis dette skal gjennomførast vert skildra nærare i kontrollutvalgsforskrifta kapittel 5. I tråd med forskrifta skal det ved starten av kvar valperiode gjerast ei overordna analyse av verksemda i kommunen, for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon innan dei ulike sektorane. Basert på risiko- og vesentlighetsvurderingane i denne analysen skal det utarbeidast ein plan for kva forvaltningsrevisjon som skal gjennomførast. Saksopplysningar: Det er planlagt å gjennomføre ei overordna analyse og utarbeide ny plan for forvaltningsrevisjon i løpet av Dette har tidlegare blitt gjort av Telemark kommunerevisjon IKS for kommunane i Telemark, i samarbeid med kontrollutvalet og sekretariatet. Det vil i hovudsak bli gjennomført slik for neste valperiode òg. Saka vert så handsama i det nye kontrollutvalet og kommunestyret. Erfaringar og innspel frå det noverande kontrollutvalet er ein viktig del av bakgrunnsmaterialet for ei overordna analyse. Det noverande kontrollutvalet vert i denne saka bedd om å komme med innspel til tema/saker de tenker er relevant å ta med i ein ny plan for forvaltningsrevisjon, basert på medlemmane sine erfaringar i inneverande valperiode. Kontrollutvalet har i løpet av perioden gjort seg ulike erfaringar og fått mykje kunnskap om den kommunale verksemda. Det er viktig at kompetansen dette utvalet har vert overført til arbeidet med ny plan. Gjennomførte forvaltningsrevisjonar i Nissedal kommune 2014 Internkontroll 2013 Erfaring med Vest-Telemark PPT (ei forundersøking) 2010 Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen i Nissedal 2009 Hytteutbygging i Nissedal - avtalar og byggesakshandsaming Vurdering frå sekretariatet: Saka vert lagt fram til drøfting i kontrollutvalet utan forslag til vedtak. 1 Forvaltningsrevisjon er beskrevet i Kommunelovens 77-4 som «systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)». 11

12 Sekretariatet vil skrive saman innspela som kjem i møtet. 12

13 14/15 Innspel til ny plan for selskapskontroll for Nissedal kommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Saka vert lagt fram utan tilråding. Bakgrunn for saka: Ei av kontrollutvalet sine oppgåver er å sjå til at det vert ført kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap m.m. si verksemd, ref. Koml og 80. Korleis dette skal gjennomførast vert skildra nærare i kontrollutvalgsforskrifta kapittel 6. I tråd med forskrifta skal det ved starten av kvar valperiode utarbeidast ein plan for gjennomføring av selskapskontroll. Saksopplysningar: Det er planlagt å utarbeide ny plan for selskapskontroll i løpet av Dette har tidlegare blitt gjort av Telemark kommunerevisjon IKS for kommunane i Telemark, i samarbeid med kontrollutvalet og sekretariatet. Det vert lagt fram ei eiga sak for kontrollutvalet om bestilling av plan for selskapskontroll. Når planen er utarbeidd vert han handsama i det nye kontrollutvalet og kommunestyret. Erfaringar og innspel frå det noverande kontrollutvalet er ein viktig del av bakgrunnsmaterialet både når det gjeld forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Det noverande kontrollutvalet vert i denne saka bedd om å komme med innspel til ny plan for selskapskontroll, basert på medlemmane sine erfaringar i inneverande valperiode. Kontrollutvalet har i løpet av perioden gjort seg ulike erfaringar og fått mykje kunnskap om den kommunale eigarskapen. Det er viktig at kompetansen dette utvalet har vert overført til arbeidet med ny plan. Gjennomførte selskapskontrollar i Nissedal kommune 2015 Vest-Telemark kraftlag AS (under handsaming) 2013 Vest-Telemark PPT IKS 2013 IATA AS 2009 IATA AS Vurdering frå sekretariatet: Saka vert lagt fram til drøfting i kontrollutvalet utan forslag til vedtak. Sekretariatet vil skrive saman innspela som kjem i møtet. 13

14 15/15 Tilbud på utarbeidelse av plan for selskapskontroll Nissedal kommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Nissedal kontrollutval godtek tilbod frå Telemark kommunerevisjon IKS, datert , og bestiller med dette utarbeiding av plan for selskapskontroll for Nissedal kommune frå Telemark kommunerevisjon IKS. Bakgrunn for saka: I tråd med kontrollutvalgsforskrifta skal det ved starten av kvar valperiode utarbeidast ein plan for gjennomføring av selskapskontroll. Det å gjennomføre selskapskontroll er ei av kontrolloppgåvene som er nedfelt i kommunelova. Det kan både gjennomførast ren eigarskapskontroll («kontroll med forvaltningen av kommunenes interesser i selskaper»), og forvaltningsrevisjon i selskapa. Kor stor eigardel kommunen/det offentlege har i eit selskap kan påverke mogelegheita til å få innsyn i det enkelte selskapet. Saksopplysningar: Kontrollutvalet vel sjølv kven som skal utarbeide plan for selskapskontroll, og kven som skal utføre dei enkelte selskapskontrollane. Utarbeiding av plan for selskapskontroll har tidlegare blitt gjort av Telemark kommunerevisjon IKS for kommunane i Telemark, i samarbeid med det enkelte kontrollutvalet og sekretariatet. Utarbeiding av plan for selskapskontroll er noko som må betalast for i tillegg til den ordinære avtala med revisjonen om rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS har lagt fram eit tilbod på utarbeiding av planen, og presentasjon for kontrollutvalet, på kr Når planen er utarbeidd vert han handsama i det nye kontrollutvalet og kommunestyret. Vurdering frå sekretariatet: Sekretariatet rår kontrollutvalet til å akseptere tilbodet frå Telemark kommunerevisjon IKS. Vedlegg: 1) Tilbud på utarbeidelse av plan for selskapskontroll for , datert

15 16/15 Budsjett for kontroll og tilsyn Nissedal kommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Kontrollutvalet innstiller følgjande til Kommunestyret: Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett for 2016 for Kontroll- og tilsynsverksemda i Nissedal kommune med ei ramme på ,- Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal fylgje budsjettsaka til kommunestyret via formannskapet. Bakgrunn for saka: Kontrollutvalet fremjar med dette ei sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett for kontrollutvalet si verksemd og kjøp av revisjons- og kontrollutvalstenester for 2016 i Nissedal kommune. Det å syte for god kontroll og tilsyn av den kommunale verksemda er høgaktuelt. Kommunestyret har eit ansvar for å sørgje for at det vert løyvd nok med ressursar til dette. Forskrift om kontrollutvalg 18 seier følgjande om budsjetthandsaminga: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følgje formannskapets innstilling til kommunestyret. Saksopplysningar: Sekretariatet har utarbeidd eit framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsverksemda i Nissedal kommune for Kontrollutvalet sitt budsjett omfattar utgiftene til sjølve drifta av utvalet, samt utgiftene knytt til kjøp av sekretariatstenester for kontrollutvalet og kjøp av revisjonstenester. Budsjettframlegget er basert på rekneskapstal og noko på anslag. Det er viktig at det er sett av tilstrekkeleg ramme for drift av kontrollutvalet, slik at det ikkje vert store svingingar om aktiviteten/kostnadane varierar frå eitt år til eit anna. Sekretariatet har omfordelt noko mellom dei ulike postane samanlikna med budsjettframlegget for Sekretariatet vil knytte nokre kommentarar til enkelte av postane: 1. Opplæring av kontrollutvalet Det er viktig med tilstrekkeleg ressursar til at medlemmane får delta på ulike kurs og seminar for å halde seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom 15

16 kontrollutvalsmedlemmar. Deltaking på nasjonale, fylkesvise og regionale samlingar er viktig i denne samanhengen. Det er lokalval i år, og eit nytt kontrollutval skal veljast i løpet av oktober Det er viktig at det nye kontrollutvalet kjem raskt i gang med arbeidet sitt, og at skolering, opplæring og nettverksbygging vert prioritert i 2015/2016. Sekretariatet rår til at ein legg til rette økonomisk slik at alle medlemmane i kontrollutvalet får anledning til å delta på dei viktigaste skoleringstilboda i Temark arrangerar to årlege konferansar i eigenregi. I tillegg har spesielt NKRF sin årlege konferanse i februar blitt ein «institusjon» for dei som driv med kontroll og tilsyn. Denne er noko kostbar å delta på, men er ein svært viktig fagleg arena og som nettverksskaper. I tillegg arrangerer òg Forum for kontroll og tilsyn òg fagkonferansar. 2. Kjøp av tenester Nissedal kommune har vald å delta i to interkommunale selskap for å løyse kontroll og tilsynsoppgåvene: Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR) for revisjonsoppgåver og Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgåver. 2.1 Sekretariatstenester Nissedal kommune er medeigar i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Kostnadar i selskapet vert fordelt etter eigarbrøk/ kommunestørrelse. Det er frå 2016 utarbeidd ein ny fordelingsnøkkel for kostnadane i selskapet, for å fordele kostnadane mest mogeleg rettferdig. Nokon kommunar får difor ei auke som er høgare enn forventa prisstigning. Budsjett for Temark vert fastlagt av representantskapen i Temark i november, og budsjettala er difor eit anslag. 2.2 Revisjonstenester Nissedal kommune er medeigar i Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR). Kostnadar i selskapet vert fordelt etter eigarbrøk/kommunestørrelse, og budsjett for verksemda vert fastlagt av representantskapen. Selskapet har utarbeidd ei ny kostnadsdeling mellom eigarane i 2014/2015, som fører til at Nissedal kommune må betale noko meir enn berre prisjustering ekstra frå Det faste driftstilskotet omfattar ordinær rekneskapsrevisjon og ei gitt mengde med forvaltningsrevisjon. Skulle det oppstå behov for meir forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn det som er avtalt må kommunen enten omprioritere prosjekt, eller kjøpe fleire timar i tillegg. 3 Selskapskontroll og andre tenester Kjøp av tenester omfattar òg kostnadar knytt til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre tenester det skulle bli behov for. Selskapskontroll har hittil blitt bestilt frå TKR, og fakturert i tillegg til det faste driftstilskotet. Telemark kommunrevisjon IKS oppgjev at ein ordinær eigarskapskontroll kan koste ca ,-. Om fleire kommunar går saman eller det skal gjerast undersøkingar i fleire selskap kan det kome ekstra kostnadar på ca ,- per kommune. Telemark kommunerevisjon IKS har levert tilbod på kr 7000 for å utarbeide ny plan for selskapskontroll for Nissedal kommune. Dette blir lagt fram for kontrollutvalet til godkjenning i ei anna sak. 16

17 Med andre tenester meiner ein t.d. kjøp av tenester frå andre revisjonsselskap, advokattenester, andre eksterne. 4. Tapt arbeidsforteneste/godtgjersle Denne posten vert mellom anna påvirka av aktiviteten i utvalet, kva godtgjerslenivå kommunen ligg på og om medlemmane har krav på/treng å få dekt tapt arbeidsforteneste for å delta i det politiske arbeidet. Det er teke høgde for 4 kontrollutvalsmøter i året og deltaking på andre kurs/møter. Det er lokalval i 2015, og eit nytt kontrollutval skal veljast hausten Dette kan påverke kostnadar knytt til tapt arbeidsforteneste og liknande. Sekretariatet foreslår difor at nivået på dette vert oppretthalde for 2016, sjølv om inneverande kontrollutval har hatt noko underforbruk på desse postane. Rekneskapstal for Kontroll- og tilsynsarbeidet i Nissedal kommune for 2014 og 2015: Ansvar: 140 POLITISKE ORGANER Teneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON Beskrivelse Revidert budsjett 2014 Rekneskap 2014 Godtgjersle til folkevalde, tapt arbeidsfort. Kr Kr ,00 Arbeidsgjevaravgift Kr Kr 1 665,57 Møteutgifter, bevertning, reise Kr Kr 2 392, 20 Opplæring/kurs/andre møter Kr Kr 900,00 Kontingentar og abonnement Kr Kr 1 300,00 Kjøp av tenester Kr Kr a. Revisjon (TKR) Kr Kr b. Sekretariat (Temark) Kr Kr c. Selskapskontroll og andre tenester Kr Kr 0 Totalutgifter Kr Kr Beskrivelse Budsjett 2015 Rekneskap 2015, per Godtgjersle til folkevalde, tapt arbeidsfort. Kr Kr ,00 Arbeidsgjevaravgift Kr Kr 1 132,70 Møteutgifter, bevertning Kr Kr 0,00 Skyss/reiseutgifter Kr Kr 0,00 Opplæring/kurs/andre møter Kr Kr 900,00 Kontingentar og abonnement Kr Kr 1300,00 Kjøp av tenester Kr Kr ( ) a. Revisjon (TKR) Kr Kr ( ) b. Sekretariat (Temark) Kr Kr (84 100) c. Selskapskontroll og andre tenester Kr Kr ,00 Totalutgifter Kr Kr ,70 ( , 70) (Tal i parantes er stipulert sum for heile 2015) 17

18 Framlegg til budsjett for Kontroll- og tilsynsarbeidet i Nissedal kommune for 2016: Ansvar: 140 POLITISKE ORGANER Teneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON Beskrivelse Budsjett 2016 Godtgjersle til folkevalde, tapt arbeidsfort. Kr Arbeidsgjevaravgift Kr Møteutgifter, bevertning Kr Skyssutgifter, reise Kr Opplæring/kurs/andre møter Kr Kontingentar og abonnement Kr Kjøp av tenester Kr a. Revisjon (TKR) Kr b. Sekretariat (Temark) Kr c. Selskapskontroll og andre tenester Kr Totalutgifter Kr Vurdering frå sekretariatet: Sekretariatet foreslår ei budsjettramme på kr ,- for kontrollutvalet for 2016, inkl. kjøp av revisjons- og sekretariatstenester. Vi meiner dette gjev eit realistisk bilete av forventa utgifter for kontrollutvalet si verksemd i komande år. Kontrollutvalet ser ut til å få eit større mindreforbruk i Årsakene til det er fleire. Det viktigaste er nok svært nøkterne politikarar i kontrollutvalet, som har ynskt å bidra med sin del av innsparingane i ein krevjande situasjon for kommunen. Det har ôg vore mindre behov for opplæring/kurs/konferansar mot slutten av perioden, og noko lågare aktivitet generelt. Budsjettet for 2015 var på ,-, som med lønns- og prisvekst på ca 3% hadde gjeve eit budsjett for 2016 på ca Årsaka til at ein foreslår ei auke utover dette er først og fremst at Nissedal sin del av kostnadane til både sekretariat og revisjon aukar noko utover prisstigning i Sekretariatet har i budsjettframlegget prioritert ressursar til opplæring av det nye kontrollutvalet. På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen rår sekretariatet til at det ikkje vert gjennomført selskapskontrollar i 2016, men at det vert sett av midlar til å få utarbeidd ein ny plan for selskapskontroll, i tråd med lovverket. Vedlegg: 1) Rekneskap for Nissedal KU for 2014, og hittil i år

19 17/15 Eventuelt i møte Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 19

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: 08.09.2016 kl. 10:00-13:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldast til line.bosnes@temark.no eller 90656426. Sakskart Side Møteinnkalling

Detaljer

Nissedal kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato Nissedal kommune - kontrollutvalget

Nissedal kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato Nissedal kommune - kontrollutvalget Nissedal kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/434-4 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 26.08.2012 Nissedal kommune - kontrollutvalget Tilleggssaker til møtet 30.08.2012 følgjer vedlagt. Vedlagt

Detaljer

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen Kviteseid kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 25.08.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Møterom Vrådal Heidi Åmot Økonomisjef Rune Pedersen Til stades:

Detaljer

Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 26.08.2013

Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 26.08.2013 Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 26.08.2013 Møtestad: Møteleiar: Kviteseid kommunehus møterom Fjågesund Tore Åsland Fråfall: Oppdragsrevisor

Detaljer

Kviteseid kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011. Kviteseid kommune - kontrollutvalet

Kviteseid kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011. Kviteseid kommune - kontrollutvalet Vår ref. 11/397-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011 Kviteseid kommune - kontrollutvalet Det vert med detta innkalla til møte: Dato: 25.08.2011 Tid: 09:00 12:00 Sted: Møterom Vrådal,

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post beatemarie.dahleide@temark.no eller mobil 91739893.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post beatemarie.dahleide@temark.no eller mobil 91739893. Møteinnkalling Notodden kontrollutvalg Dato: 27.08.2015 kl. 9:30 Møtestad: Bok- og Blueshuset, Notodden (NB: Merk møtested!) Arkivsak: 15/09398 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie

Detaljer

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2.

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2. Fyresdal kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtestad: Møteleiar: Fyresdal kommunehus, møterom 2.høgda Kjell Sverre Thoresen Til stades: Leiar

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 21.09.2015 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom ved kantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Nissedal kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 24.01.2014. Nissedal kommune - kontrollutvalget

Nissedal kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 24.01.2014. Nissedal kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/41-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 24.01.2014 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 03.02.2014 Tid: 10.00 Sted: Møterom Teknisk, Kommunehuset

Detaljer

kontrollutvalet Seljord kommune - kontrollutvalet Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg.

kontrollutvalet Seljord kommune - kontrollutvalet Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg. Vår ref. 13/89-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 04.02.2013 Seljord kommune - Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg.

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Songdalen kontrollutvalg Dato: 29.09.2015 kl. 18:00 Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Arkivsak: 15/10173 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Fyresdal kommune - Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012. Fyresdal kommune - kontrollutvalet

Fyresdal kommune - Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012. Fyresdal kommune - kontrollutvalet Vår ref. 12/132-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012 Fyresdal kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 07.03.2012 Tid: 09:00 13:00 Sted: Kommunestyresalen

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller e-post: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for utvalget Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller e-post: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling. Møteinnkalling Aust-Agder kontrollutvalg Dato: 23.09.2015 kl. 09:00- Møtested: Fylkeshuset, Rore Arkivsak: 15/09761 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/247 Vår dato: 29.09.2014 Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for

Detaljer

Partsbrev vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2016

Partsbrev vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2016 Fitjar kommune Sekretariat for kontrollutvalet Til Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/23 Vår dato: 08.10.2015 Partsbrev vedr. framlegg til budsjett for kontroll-

Detaljer

Telemark fylkeskommune -

Telemark fylkeskommune - Vår ref. 12/126-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.02.2012 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 28.02.2012 Tid: 10:00 15:00 Sted: Møsvatn møterom

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Nissedal kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Nissedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 17.02.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Nestleiar Til stades: Leiar Medlem Varamedlem Sekretær Kommunehuset

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/250-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 20.05.2014 Tid: 10.00 Sted: Kommunehuset, Dalen Dersom

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201002847-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 25.08.2010-26.08.2010 BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

Detaljer

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF)

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 28.11.11 Kl.: 10.00 13.20 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 37/11 46/11 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

Årsmelding for kontrollutvalet 2015

Årsmelding for kontrollutvalet 2015 Tokke kommune Årsmelding for kontrollutvalet 2015 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEIING Kontrollutvalet gir med dette ei samla årsmelding for aktiviteten i 2015. Årsmeldinga

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Åmli kommune 1 Kontrollutvalet i Åmli kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar Angrim Flaten, nestleiar Siv Annie Dale, medlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Vinje kommune Kontrollutvalet

Vinje kommune Kontrollutvalet Vår ref. 14/916-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 08.12.2014 Vinje kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 15.12.2014 Tid: 10.00 Sted: Formannskapssalen, Åmot

Detaljer

Bø kommune - kontrollutvalet

Bø kommune - kontrollutvalet Bø kommune - kontrollutvalet Kontrollutval Møteprotokoll frå Bø kommune - kontrollutvalet Møtedato: 13.12.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Kommunestyresalen 2.etg. Bø kommunehus Ole Morten Aasgrav Karstein

Detaljer

Seljord kommune Kontrollutvalet

Seljord kommune Kontrollutvalet Seljord kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Seljord kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.11.2014 Møtestad: Møteleiar: Seljord Kommunehus, Ordførars møterom Fråfall: Gunleif Oland Meldt fråfall,

Detaljer

Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune:

Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune: Vår ref. 11/404-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.08.2011 Kragerø kommune - kontrollutvalget Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune: Dato: 29.08.2011 Tid: Kl

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014. Vegårshei kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte:

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014. Vegårshei kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte: Vår ref. 14/467-2 033 /LUNM Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014 Vegårshei kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til møte: Dato: 25.09.2014 Tid: 08:30 10:30 Sted: Kommunehuset Dersom du ikke

Detaljer

BUDSJETT 2014 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2014 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201302966-11 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 28.08.2013 BUDSJETT 2014 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/13 MØTEBOK Dato: 22.10.2013 kl. 13.00-14.45 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Nome kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget. Møtedato:

Nome kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Nome kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.09.2013 Møtested: Møteleder: møterom Vrangfoss Anders Hjelseth Forfall: Medlem Reidar Holstad meldt forfall,

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møtedato: 09.06.2015 Møtestad: Møterom i 1. etasje Møtetid: Kl. 09:30 Møteinnkalling Innkalling: Faste medlemar i utvalet Dersom du ikkje

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Å rsm el din g for kon trol l u tval et 201 5

Å rsm el din g for kon trol l u tval et 201 5 Vinje kommune Å rsm el din g for kon trol l u tval et 201 5 Temark Agder og Telemark Kontroll utval ssekretariat IKS 1. INNLEIING Årsmelding for Vinje kontrollutval for 2015 skal gje eit bilete av utvalet

Detaljer

Årsmelding for kontrollutvalet 2015

Årsmelding for kontrollutvalet 2015 Seljord kommune Årsmelding for kontrollutvalet 2015 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEIING Kontrollutvalet gir med dette ei samla årsmelding for aktiviteten i 2015. Årsmeldinga

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Sauda kommune Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 4/13 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Saklista blei godkjent, med ei tilleggssak; sak 12/13 Orientering om økonomien i Vinje kommune.

Saklista blei godkjent, med ei tilleggssak; sak 12/13 Orientering om økonomien i Vinje kommune. Vinje kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet Møtedato: 01.11.2013, kl. 10.00 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Formannskapssalen, Åmot Ole Kristian Nyhus Aslak Ofte Til stades:

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsmelding 2013 for kontrollutvalet. Kviteseid kommune

Årsmelding 2013 for kontrollutvalet. Kviteseid kommune Årsmelding 2013 for kontrollutvalet Kviteseid kommune 1 Kontrollutvalet i Kviteseid kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tore Åsland, leiar Randi Enger Bråthen, nestleiar Petter Olav Wraa, medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på epost eller mobil snarest råd.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på epost eller mobil snarest råd. Møteinnkalling Notodden kontrollutvalg Dato: 31.08.2016 kl. 10:30 Møtested: Formannskapssalen Arkivsak: 15/09398 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på epost beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Dersom de ikkje kan møte må det snarast meldast ifrå til sekretær for kontrollutvalet, på e-post: marianne.lundeberg@temark.no eller tlf 90114543.

Dersom de ikkje kan møte må det snarast meldast ifrå til sekretær for kontrollutvalet, på e-post: marianne.lundeberg@temark.no eller tlf 90114543. Vår ref. 12/76-2 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 17.01.2012 Bø kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 31.01.2012 Tid: 09:00 14:00 Sted: Ordførars møterom 2 høgda Dersom

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom i 2.høgda, Fitjar rådhus Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET I TOKKE KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET I TOKKE KOMMUNE Til kommunestyret i Tokke kommune ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET I TOKKE KOMMUNE Side 1 av 6 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding er ei melding til kommunestyret om utvalet si verksemd og kva

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Vinje kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato Vinje kommune - kontrollutvalet

Vinje kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato Vinje kommune - kontrollutvalet Vår ref. 12/555-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 10.10.2012 Vinje kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet: Dato: 17.10.2012 Tid: kl. 10.00-15.00 Sted:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast.

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast. 1 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 14. mars 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Mandag 18. mars

Detaljer

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon Rapport Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon 25.03.2015 1 1. Innleiing Rapporten omhandlar arbeidet i arbeidsgruppa Sparepakke 3 Administrasjon som har vurdert mulige innsparingar i administrasjonen,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Forsand Møtenr.: 4/2015 Møtedato: 27.08.2015 Utvalssaksnr.: 19/15-7/15 Desse møtte: Inger Anita Merkesdal Arne Maudal Jan Sigve Forfall

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE TYSVÆR KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 17.10.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 17.10.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/621-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 17.10.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 23.10.2014 Tid: 10.00 14.00 Sted: Bok- og Blueshuset,

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalet Møteprotokoll

Kontrollutvalet Møteprotokoll Kontrollutvalet Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Samnanger kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

Hjartdal kommune Kontrollutvalet

Hjartdal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 12/573-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 24.10.2012 Hjartdal kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: Onsdag 07.11.2012 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Før møtet, kl. 09.30 kl. 10.00 var kontrollutvalet på omvisning i biblioteket i Kulturhuset. Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom, Losjehuset Dato: 30.09.2015 Tidspunkt:

Detaljer

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune Vår ref. 13/111-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 15.02.2013 Telemark fylkeskommune - Det vert med dette kalla inn til møte i : Dato: 27.02.2013 MERK DATO! Tid: 10:00-15:00 Stad: Fylkeshuset

Detaljer

Forfall meldas til sekretær for kontrollutvalet på eller e-post eller tlf

Forfall meldas til sekretær for kontrollutvalet på eller e-post eller tlf Møteinnkalling Bø kontrollutval Dato: 07.09.2016 kl. 09:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!) Møtestad: Bø kommunehus, møterom 1. etg. Arkivsak: 15/09716 Arkivkode: 033 Forfall meldas til sekretær for kontrollutvalet

Detaljer

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12 Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i Bokn 18.12.12, sak xx/12 1 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 30.11.2012 INNHOLDSLISTE Innhald 1. INNLEIING... 3 2.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Stad: Herøy Rådhus, formannskapssalen Dato: 10.11.2014 Tid: 13.00 15.15 Medlemer som møtte: Gerhard Furø Frank Lied Oddbjørg Karen Remøy Leiar Nestleiar

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

16/13 Rapport etter forvaltningsrevisjon av «Internkontroll i Kvinnherad kommune».

16/13 Rapport etter forvaltningsrevisjon av «Internkontroll i Kvinnherad kommune». Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.05.13 Kl.: 10.00 15.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 10/13 18/13 MØTELEIAR Frøydis Fjellhaugen (Ap) DESSE MØTTE Are Traavik (Sp) Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr.

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr. Ullllensvang herrad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.09.2012 Kl.: 08.45 11.40 Stad: Heradshuset i Ullensvang Saknr.: 18/12 25/12 MØTELEIAR Isak Reisæter DESSE MØTTE Jorunn Børve Marianne Haakonsdatter

Detaljer

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune Vår ref. 11/461-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 08.09.2011 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Det blir med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet for Telemark fylkeskommune. Dato:

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer