Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil eller e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no"

Transkript

1 Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: kl. 11:00 Møtestad: Møterom Teknisk, Kommunehuset, Treungen Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil eller e-post: Rådmann Sverre Sæther er bedd om å møte i sak 11/15 og sak 12/15. Sakskart Side Møteinnkalling Møteprotokoll 1/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll frå møte Saker til behandling 8/15 15/ Orientering frå revisor i møte /15 15/ /15 15/ Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisor sitt sjølvstende i høve til Nissedal kommune Overordna revisjonsstrategi rekneskapsrevisjon Nissedal kommune /15 15/ Orientering om oppgåvefordeling og bemanning på legekontoret 8 12/15 15/ /15 15/ Sakshandsamingsrutiner og kvalitetssikring av saker til politisk handsaming Innspel til ny plan for forvaltningsrevisjon for Nissedal kommune

2 14/15 15/ Innspel til ny plan for selskapskontroll for Nissedal kommune 13 15/15 15/ Tilbud på utarbeidelse av plan for selskapskontroll Nissedal kommune 14 16/15 15/ Budsjett for kontroll og tilsyn Nissedal kommune 15 17/15 15/ Eventuelt i møte Sakene vert i tillegg lagt ut på våre heimesider Treungen, For Terje S. Backlund Leiar Beate Marie Dahl Eide Sekretær 2

3 Møteinnkalling 3

4 Møteprotokoll 1/15 Godkjenning av møteprotokoll frå møte Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Møteprotokollen frå møte godkjennes. Vedlegg: 1) Møteprotokoll frå møte Vedlegg til sak 4

5 Saker til behandling 8/15 Orientering frå revisor i møte Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Saka vert teken til vitande. Saksopplysningar: Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen vil orientere om revisjonsarbeidet i Nissedal kommune i møtet. 5

6 9/15 Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisor sitt sjølvstende i høve til Nissedal kommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Saka vert teken til vitande. Bakgrunn for saka: I tråd med 15 i revisjonsforskrifta legg oppdragsansvarleg revisor fram ei skriftleg eigenvurdering av sitt sjølvstende til kontrollutvalet kvart år, eller ved behov. Kontrollutvalet har òg i oppgåve å sjå til at oppdragsansvarleg revisor fører ein heiderleg vandel, ref. revisjonsforskrifta 12. Saksopplysningar: Vedlagt er eigenvurdering for Nissedal kommune frå oppdragsansvarleg revisor i Telemark kommunerevisjon IKS, Ottar Kleppe og oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen. Vedlegg: 1) «Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisor sitt sjølvstende i høve til Nissedal kommune», frå Telemark kommunerevisjon IKS, datert

7 10/15 Overordna revisjonsstrategi rekneskapsrevisjon Nissedal kommune 2015 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon i Nissedal kommune 2015 vert teken til vitande. Bakgrunn for saka: Overordna revisjonsstrategi er dokumentet som syner den overordna planlegginga av rekneskapsrevisjonen i den enkelte kommune. Formålet er å dokumentere at dei planlagde revisjonshandlingane for er tilstrekkelige og effektive. Saksopplysningar: Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen vil gå gjennom den overordna revisjonsstrategien i møtet. Vedlegg: 1) Overordna revisjonsstrategi rekneskapsrevisjon Nissedal kommune 2015, datert

8 11/15 Orientering om oppgåvefordeling og bemanning på legekontoret Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Saka vert lagt fram utan tilråding. Saksopplysningar: Kontrollutvalet ynskjer å få ei orientering om status på oppgåvefordeling og bemanning på legekontoret, spesielt med tanke på auka/endra arbeidsoppgåver den seinare tid. Vurdering frå sekretariatet: Saka vert lagt fram utan tilråding, då orientering vil bli gjeve i møtet. 8

9 12/15 Sakshandsamingsrutiner og kvalitetssikring av saker til politisk handsaming Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Saka vert lagt fram utan tilråding. Bakgrunn for saka: Nissedal kommune har ved fleire høve vurdert nedlegging av grendeskular i kommunen, og dette var seinast til politisk handsaming i Det vart då slått fast i sakspapira (høyringsnotat og saksutgreiing frå rådmannen) at det ikkje var behov for utbyggingar ved Tveit skule/nissedal ungdomsskule i Treungen for å ta i mot alle elevar i kommunen, om ein skulle følgje rådmannen si tilråding å leggje ned grendeskulane i kommunen. I juni 2015 la rådmannen fram ei sak til formannskap og kommunestyret som omhandla akutt plassmangel ved Tveit skule, grunna elevtalet ved skulen den siste tida, og framover. Rådmannen rådde til å iverksette planlegging av utbygging av småskulen omgåande. Saksopplysningar: Kontrollutvalet har på bakgrunn av dei nye opplysningane kring den akutte plassmangelen ved Tveit skule bedd om å få ei sak om sakshandsamingsrutiner og kvalitetssikring av saker til politisk handsaming. Rådmannen er bedd om å orientere i møtet. Sekretariatet oppsummerar her bakgrunnen for saka: 1. Status desember Sitat høyringsnotat frå administrasjonen, hausten 2013: «Ein viktig merknad ved tabellen over er mellom anna at ingen steg vil ha fleire enn 20 elevar dei nærmaste åra, noko som er fullt ut forsvarleg. Fleire klasserom på Tveit skule/nissedal ungdomsskule kan ta opp imot 30 elevar, og det er minst eitt slikt stort klasserom på både småskule-, mellom- og ungdomsstega». «Ved Tveit skule/nissedal ungdomsskule i Treungen er det plass til alle elevane i Nissedal kommune. Det er ikkje naudsynt med utbyggingar for å ta imot alle elevane i Nissedal kommune. Derimot kan det bli naudsynt med ombyggingar på grunn av vedlikehaldsomsyn. Det er noko anna. Areala er store nok». «Når ein ser på befolkningsframskrivingar for Nissedal kommune (SSB) ser ein at det ikkje er eit stort fødselsoverskot som fører til veksten som er å spore i befolkninga. Det er det faktumet at befolkninga lev lenger og blir eldre som er hovudgrunnen til noko befolkningsvekst. Det betyr at 9

10 det ikkje vil bli behov for desentralisert skulestruktur i framtida og heller ikkje utbygging av skulen i Treungen». 1.2 Sitat saksframlegg arbeidsmiljøutval/formannskap/kommunestyre desember 2013 (KS-sak 70/13) «Grunnskulesentralisering frå i Nissedal kommune og ny skulekrinsforskrift» «Når det gjeld spørsmålet om Tveit skule-nissedal ungdomsskule er stor nok til å huse klasser på 20 elevar på kvart steg, så er svaret framleis som i høyringsnotatet ja. Det er ikkje naudsynt med store ombyggingar for å få dette til. Når det er sagt, så vil det som på alle bygg vere behov for oppgraderingar der som andre stader». 2. Status juni 2015 I juni i år la administrasjonen fram ei sak for formannskap og kommunestyret der det var peika på akutt plassmangel ved Tveit skule, grunna auka elevtal. Det auka elevtalet er eit godt stykke under det totale elevtalet i kommunen, slik det var stipulert i Plassproblema vert skildra som akutte, og til dels store. Saksutgreiiinga skildrar dei faktiske forhold og mulige løysingar. 2.1 Sitat saksframlegg kommunestyre , KS-sak 44/15 «Auka elevtal i fleire år framover gjer til at ein må sjå på kapasiteten ved småskulen på Tveit skule. Frå hausten 2015 og i fleire år framover vil elevtalet på småskulen vere mellom elevar. Elevtal til nå har lege på om lag elevar. Samtidig skal me nå ta imot flyktningar, med ønskje om barnefamiliar. Ein må anta at dette vil føre til større elevtal enn det som nå er prognosert. Grunna ei lita 4. klasse i komande skuleår, har ein greidd å finne akseptable løysingar for dette året. Frå hausten 2016 kan me ikkje sjå tilfredsstillande løysingar med dagens bygningsmasse.». 2.2 Vedtak i kommunestyret, «Rådmannen skal utgreie også andre alternativ enn utbygging, for å kome i møte utfordringar om plassmangel som vil vere på småskulen i Treungen nokre år frametter. Formannskapet ynskjer breiare utgreidd konsekvensar av mellombels flytting av klassar til storskulen. Formannskapet ynskjer også utgreidd andre alternativ som kan vere akseptable for ein periode, heriblandt mellombels flytting av elevar til Kyrkjebygda oppvekstsenter, flytting av ungdomstrinnet til småskulen og mellombels lokaler ved småskulen». Vurdering frå sekretariatet: Saka vert lagt fram utan tilråding. Rådmannen er bedd om å orientere i møtet. 10

11 13/15 Innspel til ny plan for forvaltningsrevisjon for Nissedal kommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Saka vert lagt fram utan tilråding. Bakgrunn for saka: Ei av kontrollutvalet sine oppgåver er å sjå til at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunen si verksemd, ref. Koml Korleis dette skal gjennomførast vert skildra nærare i kontrollutvalgsforskrifta kapittel 5. I tråd med forskrifta skal det ved starten av kvar valperiode gjerast ei overordna analyse av verksemda i kommunen, for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon innan dei ulike sektorane. Basert på risiko- og vesentlighetsvurderingane i denne analysen skal det utarbeidast ein plan for kva forvaltningsrevisjon som skal gjennomførast. Saksopplysningar: Det er planlagt å gjennomføre ei overordna analyse og utarbeide ny plan for forvaltningsrevisjon i løpet av Dette har tidlegare blitt gjort av Telemark kommunerevisjon IKS for kommunane i Telemark, i samarbeid med kontrollutvalet og sekretariatet. Det vil i hovudsak bli gjennomført slik for neste valperiode òg. Saka vert så handsama i det nye kontrollutvalet og kommunestyret. Erfaringar og innspel frå det noverande kontrollutvalet er ein viktig del av bakgrunnsmaterialet for ei overordna analyse. Det noverande kontrollutvalet vert i denne saka bedd om å komme med innspel til tema/saker de tenker er relevant å ta med i ein ny plan for forvaltningsrevisjon, basert på medlemmane sine erfaringar i inneverande valperiode. Kontrollutvalet har i løpet av perioden gjort seg ulike erfaringar og fått mykje kunnskap om den kommunale verksemda. Det er viktig at kompetansen dette utvalet har vert overført til arbeidet med ny plan. Gjennomførte forvaltningsrevisjonar i Nissedal kommune 2014 Internkontroll 2013 Erfaring med Vest-Telemark PPT (ei forundersøking) 2010 Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen i Nissedal 2009 Hytteutbygging i Nissedal - avtalar og byggesakshandsaming Vurdering frå sekretariatet: Saka vert lagt fram til drøfting i kontrollutvalet utan forslag til vedtak. 1 Forvaltningsrevisjon er beskrevet i Kommunelovens 77-4 som «systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)». 11

12 Sekretariatet vil skrive saman innspela som kjem i møtet. 12

13 14/15 Innspel til ny plan for selskapskontroll for Nissedal kommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Saka vert lagt fram utan tilråding. Bakgrunn for saka: Ei av kontrollutvalet sine oppgåver er å sjå til at det vert ført kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap m.m. si verksemd, ref. Koml og 80. Korleis dette skal gjennomførast vert skildra nærare i kontrollutvalgsforskrifta kapittel 6. I tråd med forskrifta skal det ved starten av kvar valperiode utarbeidast ein plan for gjennomføring av selskapskontroll. Saksopplysningar: Det er planlagt å utarbeide ny plan for selskapskontroll i løpet av Dette har tidlegare blitt gjort av Telemark kommunerevisjon IKS for kommunane i Telemark, i samarbeid med kontrollutvalet og sekretariatet. Det vert lagt fram ei eiga sak for kontrollutvalet om bestilling av plan for selskapskontroll. Når planen er utarbeidd vert han handsama i det nye kontrollutvalet og kommunestyret. Erfaringar og innspel frå det noverande kontrollutvalet er ein viktig del av bakgrunnsmaterialet både når det gjeld forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Det noverande kontrollutvalet vert i denne saka bedd om å komme med innspel til ny plan for selskapskontroll, basert på medlemmane sine erfaringar i inneverande valperiode. Kontrollutvalet har i løpet av perioden gjort seg ulike erfaringar og fått mykje kunnskap om den kommunale eigarskapen. Det er viktig at kompetansen dette utvalet har vert overført til arbeidet med ny plan. Gjennomførte selskapskontrollar i Nissedal kommune 2015 Vest-Telemark kraftlag AS (under handsaming) 2013 Vest-Telemark PPT IKS 2013 IATA AS 2009 IATA AS Vurdering frå sekretariatet: Saka vert lagt fram til drøfting i kontrollutvalet utan forslag til vedtak. Sekretariatet vil skrive saman innspela som kjem i møtet. 13

14 15/15 Tilbud på utarbeidelse av plan for selskapskontroll Nissedal kommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Nissedal kontrollutval godtek tilbod frå Telemark kommunerevisjon IKS, datert , og bestiller med dette utarbeiding av plan for selskapskontroll for Nissedal kommune frå Telemark kommunerevisjon IKS. Bakgrunn for saka: I tråd med kontrollutvalgsforskrifta skal det ved starten av kvar valperiode utarbeidast ein plan for gjennomføring av selskapskontroll. Det å gjennomføre selskapskontroll er ei av kontrolloppgåvene som er nedfelt i kommunelova. Det kan både gjennomførast ren eigarskapskontroll («kontroll med forvaltningen av kommunenes interesser i selskaper»), og forvaltningsrevisjon i selskapa. Kor stor eigardel kommunen/det offentlege har i eit selskap kan påverke mogelegheita til å få innsyn i det enkelte selskapet. Saksopplysningar: Kontrollutvalet vel sjølv kven som skal utarbeide plan for selskapskontroll, og kven som skal utføre dei enkelte selskapskontrollane. Utarbeiding av plan for selskapskontroll har tidlegare blitt gjort av Telemark kommunerevisjon IKS for kommunane i Telemark, i samarbeid med det enkelte kontrollutvalet og sekretariatet. Utarbeiding av plan for selskapskontroll er noko som må betalast for i tillegg til den ordinære avtala med revisjonen om rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS har lagt fram eit tilbod på utarbeiding av planen, og presentasjon for kontrollutvalet, på kr Når planen er utarbeidd vert han handsama i det nye kontrollutvalet og kommunestyret. Vurdering frå sekretariatet: Sekretariatet rår kontrollutvalet til å akseptere tilbodet frå Telemark kommunerevisjon IKS. Vedlegg: 1) Tilbud på utarbeidelse av plan for selskapskontroll for , datert

15 16/15 Budsjett for kontroll og tilsyn Nissedal kommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 Kontrollutvalet innstiller følgjande til Kommunestyret: Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett for 2016 for Kontroll- og tilsynsverksemda i Nissedal kommune med ei ramme på ,- Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal fylgje budsjettsaka til kommunestyret via formannskapet. Bakgrunn for saka: Kontrollutvalet fremjar med dette ei sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett for kontrollutvalet si verksemd og kjøp av revisjons- og kontrollutvalstenester for 2016 i Nissedal kommune. Det å syte for god kontroll og tilsyn av den kommunale verksemda er høgaktuelt. Kommunestyret har eit ansvar for å sørgje for at det vert løyvd nok med ressursar til dette. Forskrift om kontrollutvalg 18 seier følgjande om budsjetthandsaminga: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følgje formannskapets innstilling til kommunestyret. Saksopplysningar: Sekretariatet har utarbeidd eit framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsverksemda i Nissedal kommune for Kontrollutvalet sitt budsjett omfattar utgiftene til sjølve drifta av utvalet, samt utgiftene knytt til kjøp av sekretariatstenester for kontrollutvalet og kjøp av revisjonstenester. Budsjettframlegget er basert på rekneskapstal og noko på anslag. Det er viktig at det er sett av tilstrekkeleg ramme for drift av kontrollutvalet, slik at det ikkje vert store svingingar om aktiviteten/kostnadane varierar frå eitt år til eit anna. Sekretariatet har omfordelt noko mellom dei ulike postane samanlikna med budsjettframlegget for Sekretariatet vil knytte nokre kommentarar til enkelte av postane: 1. Opplæring av kontrollutvalet Det er viktig med tilstrekkeleg ressursar til at medlemmane får delta på ulike kurs og seminar for å halde seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom 15

16 kontrollutvalsmedlemmar. Deltaking på nasjonale, fylkesvise og regionale samlingar er viktig i denne samanhengen. Det er lokalval i år, og eit nytt kontrollutval skal veljast i løpet av oktober Det er viktig at det nye kontrollutvalet kjem raskt i gang med arbeidet sitt, og at skolering, opplæring og nettverksbygging vert prioritert i 2015/2016. Sekretariatet rår til at ein legg til rette økonomisk slik at alle medlemmane i kontrollutvalet får anledning til å delta på dei viktigaste skoleringstilboda i Temark arrangerar to årlege konferansar i eigenregi. I tillegg har spesielt NKRF sin årlege konferanse i februar blitt ein «institusjon» for dei som driv med kontroll og tilsyn. Denne er noko kostbar å delta på, men er ein svært viktig fagleg arena og som nettverksskaper. I tillegg arrangerer òg Forum for kontroll og tilsyn òg fagkonferansar. 2. Kjøp av tenester Nissedal kommune har vald å delta i to interkommunale selskap for å løyse kontroll og tilsynsoppgåvene: Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR) for revisjonsoppgåver og Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgåver. 2.1 Sekretariatstenester Nissedal kommune er medeigar i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Kostnadar i selskapet vert fordelt etter eigarbrøk/ kommunestørrelse. Det er frå 2016 utarbeidd ein ny fordelingsnøkkel for kostnadane i selskapet, for å fordele kostnadane mest mogeleg rettferdig. Nokon kommunar får difor ei auke som er høgare enn forventa prisstigning. Budsjett for Temark vert fastlagt av representantskapen i Temark i november, og budsjettala er difor eit anslag. 2.2 Revisjonstenester Nissedal kommune er medeigar i Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR). Kostnadar i selskapet vert fordelt etter eigarbrøk/kommunestørrelse, og budsjett for verksemda vert fastlagt av representantskapen. Selskapet har utarbeidd ei ny kostnadsdeling mellom eigarane i 2014/2015, som fører til at Nissedal kommune må betale noko meir enn berre prisjustering ekstra frå Det faste driftstilskotet omfattar ordinær rekneskapsrevisjon og ei gitt mengde med forvaltningsrevisjon. Skulle det oppstå behov for meir forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn det som er avtalt må kommunen enten omprioritere prosjekt, eller kjøpe fleire timar i tillegg. 3 Selskapskontroll og andre tenester Kjøp av tenester omfattar òg kostnadar knytt til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre tenester det skulle bli behov for. Selskapskontroll har hittil blitt bestilt frå TKR, og fakturert i tillegg til det faste driftstilskotet. Telemark kommunrevisjon IKS oppgjev at ein ordinær eigarskapskontroll kan koste ca ,-. Om fleire kommunar går saman eller det skal gjerast undersøkingar i fleire selskap kan det kome ekstra kostnadar på ca ,- per kommune. Telemark kommunerevisjon IKS har levert tilbod på kr 7000 for å utarbeide ny plan for selskapskontroll for Nissedal kommune. Dette blir lagt fram for kontrollutvalet til godkjenning i ei anna sak. 16

17 Med andre tenester meiner ein t.d. kjøp av tenester frå andre revisjonsselskap, advokattenester, andre eksterne. 4. Tapt arbeidsforteneste/godtgjersle Denne posten vert mellom anna påvirka av aktiviteten i utvalet, kva godtgjerslenivå kommunen ligg på og om medlemmane har krav på/treng å få dekt tapt arbeidsforteneste for å delta i det politiske arbeidet. Det er teke høgde for 4 kontrollutvalsmøter i året og deltaking på andre kurs/møter. Det er lokalval i 2015, og eit nytt kontrollutval skal veljast hausten Dette kan påverke kostnadar knytt til tapt arbeidsforteneste og liknande. Sekretariatet foreslår difor at nivået på dette vert oppretthalde for 2016, sjølv om inneverande kontrollutval har hatt noko underforbruk på desse postane. Rekneskapstal for Kontroll- og tilsynsarbeidet i Nissedal kommune for 2014 og 2015: Ansvar: 140 POLITISKE ORGANER Teneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON Beskrivelse Revidert budsjett 2014 Rekneskap 2014 Godtgjersle til folkevalde, tapt arbeidsfort. Kr Kr ,00 Arbeidsgjevaravgift Kr Kr 1 665,57 Møteutgifter, bevertning, reise Kr Kr 2 392, 20 Opplæring/kurs/andre møter Kr Kr 900,00 Kontingentar og abonnement Kr Kr 1 300,00 Kjøp av tenester Kr Kr a. Revisjon (TKR) Kr Kr b. Sekretariat (Temark) Kr Kr c. Selskapskontroll og andre tenester Kr Kr 0 Totalutgifter Kr Kr Beskrivelse Budsjett 2015 Rekneskap 2015, per Godtgjersle til folkevalde, tapt arbeidsfort. Kr Kr ,00 Arbeidsgjevaravgift Kr Kr 1 132,70 Møteutgifter, bevertning Kr Kr 0,00 Skyss/reiseutgifter Kr Kr 0,00 Opplæring/kurs/andre møter Kr Kr 900,00 Kontingentar og abonnement Kr Kr 1300,00 Kjøp av tenester Kr Kr ( ) a. Revisjon (TKR) Kr Kr ( ) b. Sekretariat (Temark) Kr Kr (84 100) c. Selskapskontroll og andre tenester Kr Kr ,00 Totalutgifter Kr Kr ,70 ( , 70) (Tal i parantes er stipulert sum for heile 2015) 17

18 Framlegg til budsjett for Kontroll- og tilsynsarbeidet i Nissedal kommune for 2016: Ansvar: 140 POLITISKE ORGANER Teneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON Beskrivelse Budsjett 2016 Godtgjersle til folkevalde, tapt arbeidsfort. Kr Arbeidsgjevaravgift Kr Møteutgifter, bevertning Kr Skyssutgifter, reise Kr Opplæring/kurs/andre møter Kr Kontingentar og abonnement Kr Kjøp av tenester Kr a. Revisjon (TKR) Kr b. Sekretariat (Temark) Kr c. Selskapskontroll og andre tenester Kr Totalutgifter Kr Vurdering frå sekretariatet: Sekretariatet foreslår ei budsjettramme på kr ,- for kontrollutvalet for 2016, inkl. kjøp av revisjons- og sekretariatstenester. Vi meiner dette gjev eit realistisk bilete av forventa utgifter for kontrollutvalet si verksemd i komande år. Kontrollutvalet ser ut til å få eit større mindreforbruk i Årsakene til det er fleire. Det viktigaste er nok svært nøkterne politikarar i kontrollutvalet, som har ynskt å bidra med sin del av innsparingane i ein krevjande situasjon for kommunen. Det har ôg vore mindre behov for opplæring/kurs/konferansar mot slutten av perioden, og noko lågare aktivitet generelt. Budsjettet for 2015 var på ,-, som med lønns- og prisvekst på ca 3% hadde gjeve eit budsjett for 2016 på ca Årsaka til at ein foreslår ei auke utover dette er først og fremst at Nissedal sin del av kostnadane til både sekretariat og revisjon aukar noko utover prisstigning i Sekretariatet har i budsjettframlegget prioritert ressursar til opplæring av det nye kontrollutvalet. På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen rår sekretariatet til at det ikkje vert gjennomført selskapskontrollar i 2016, men at det vert sett av midlar til å få utarbeidd ein ny plan for selskapskontroll, i tråd med lovverket. Vedlegg: 1) Rekneskap for Nissedal KU for 2014, og hittil i år

19 17/15 Eventuelt i møte Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Nissedal kontrollutval /15 19

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 21.09.2015 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom ved kantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast.

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast. 1 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 14. mars 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Mandag 18. mars

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe

Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/11 Godkjenning

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 17.september 2010 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 200804221-10 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Sauda kommune Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 4/13 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

Kontrollutvalet Møteinnkalling

Kontrollutvalet Møteinnkalling Kontrollutvalet Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Tysnes kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 03.03.2014 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde

Detaljer

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no Årsmelding 2011 Kontrollutvalet www.sfj.no Innhald 1 Innleiing... 4 2 Samansetting av kontrollutvalet... 4 2.1 Kontrollutvalet 2007-2011... 4 2.2 Kontrollutvalet 2011-2015... 5 3 Kontrollutvalet sitt formål...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 [Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 2013 Innhald Samandrag... ii Tilrådingar... iv 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2005 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer