Referant Søren Tilstede Leif Åge Senneseth, Klaus Fottland, Nina Budalen, Marianne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referant Søren Tilstede Leif Åge Senneseth, Klaus Fottland, Nina Budalen, Marianne"

Transkript

1 Referat 1 Styremøte Wessel Vel Forberedelse av generalforsamling III Referant Søren Tilstede Leif Åge Senneseth, Klaus Fottland, Nina Budalen, Marianne Elton, Søren Jørgensen Fraværende Vigdis Floberg Møtested Hos Nina, Mads Vei 18 Dato 1. april Kopi Dagsorden 1.1 Godkjenning av referat av 17/ Nytt om gjeldssaneringssaken Godkjenning av referat av 28/ Redusere velets antall av bankkontoer til en Renovasjon Siste nyt om overledning Overskjøting av friområder Manglende lys på grender Mal for referatskrivning Økonomi Oversikt over styrets ansvarsområde Velets mål med sin deltagelse i PSA

2 1.6 Generalforsamling Vi setter i gang med forbedring av lysanlegget ved moradammen Utmelding av Norges Vel - hvornår Neste styremøte Vedlegg Godkjenning av referat av 17/ Vi tar utgangspunkt i at eventuelle kommentarer til referatet kommer i det etterfølgende referat. Derfor er det akseptabelt at referatet ligges på hjemmesiden før den er godkjent. Ved kraftige feil og mangler ved referatet må styrets medlemmer si fra via epost. På bakgrunn av denne kommentar til referatet, er følgende tekst Referatene blir publisert med en gang de er skrevet. For å se om et referat er godkjent av styret, må man se i de etterfølgende referater. Eventuelle tilføyelser, mangler og rettelser til et referat, vil således stå under punktet Godkjennelse av referat av dato i det etterfølgende referat. Ved grove feil vil styret ta kontakt med referenten og feilen vil blive rettet umiddelbart. Det gamle referat på denne side vil da bli erstattet. blitt tilføyet på vår hjemmeside under Referater fra styremøter. Referatet ble godkjent med ovenstående kommentar Nytt om gjeldssaneringssaken Der er kommet to breve. Se vedlegg side 8. Det er klart at denne sak inneholder en masse personsensitive informasjon. Denne problemstilling kom opp under møtet. På bakgrunn av dette, er følgende tekst, Da denne internett hjemmeside er tilgjengelig for hele verden, vil referatene ikke inneholde personsensitive opplysninger. Eventuelle utelatelser vil fremgå av referatet som er publisert her. Som medlem av Wessel Vel har du krav på å få alt informasjon. Kontakt derfor styret hvis du vil have denne informasjonen. blitt tilføyet på vår hjemmeside under Referater fra styremøter. 2

3 1.2 Godkjenning av referat av 28/ Referatet ble godkjent Redusere velets antall av bankkontoer til en Vi lader det være et forslag til generalforsamlingen!!! Det bør være en formalitet Renovasjon For merr info se også vedleggene side 8. Der er kommet et brev fra Movar. Se vedlegg. Movar tilbyder å komme å informere på generalforsamlingen. Vi tar sats på å få en befaring med Movar på alle grender med en representant fra hver grend før generalforsamlingen. Så inviter vi Movar til generalforsamlingen og tar det videre der fra. Vi bør få søpla ved moradammen vekk. Hvis der er noe vi bør mene noe om er det vel søppel. :-) (Klaus med modifisering fra Søren.) Klaus tar kontakt med Movar for å avtale tid for befaring. Vi har litt travl for å nå dette før generalforsamling. Pr. 13/ er befaringen gjennomført. Se eget referat av møtet Siste nyt om overledning Der er intet nyt. Vi avventer nytt. Der er vist bevaringsverdige salamander i moradammen. God innvending imot. Fra Sverige kommer det at det nu bare er 4 gange dyre å legge i jorden i forhold til luften, mot 6 gange tidligere. Vestby Nytt nr. 4 April 2008 side 28 og 29 inneholder også litt informasjon. Se vedlegg side 8. 3

4 1.2.4 Overskjøting av friområder Leif Åge har funnet noen papir. Klaus skulle få dem i dag eller i morgen Manglende lys på grender Vigdis er borte. Vi tar det neste gang Mal for referatskrivning Se også I øyeblikket bruker referenten ikke Microsoft Office men et annet system. 1.3 Økonomi Etter inkassovarsling har velet nu et utestående i kontingent på kr 7500, Oversikt over styrets ansvarsområde Problemstillingen er som følger. Ifølge vedtektene hetter det at: Velforeningen skal ha ansvaret for opparbeidelse, vedlikehold og administrasjon av fellesarealet, likeledes av alle fellesanlegg som er eller blir anlagt i området. Hva eksisterer der av anlegg? Styret kom frem til at det vil være fornuftig å lave en anleggsoversikt. Ingen har tatt jobben nu - vi er opptatt av forberedelser til generalforsamlingen. Det bemerkes at: Sklia på lekeplassen ved Johans - og Mads vei er borte. Kråkeslottet er blitt litt farlig. Gelenderet på kråkeslottet ved lekeplassen ved Slakterens Vei er fallet ned. Dette bør vel ses på litt i sammenheng med vår diskusjon om hva grendene bruker midlene sine til - Anskaffelse. Vi bør være forberedt på utgifter til vedlikehold av anlegg. 4

5 1.5 Velets mål med sin deltagelse i PSA Søren spør Sindre om han stiller til valg i styret for PSA. I etterkant av møtet bekreftes det at Sindre Ligaard stiller til valg til styret i PSA. PSA styremedlemet bør også komme og informere om PSA til Wessel Vel styret. Styre bør involveres. Velets styre skal fungere som støttespiller for PSA medlemmet. Lav et målskriv. PSA styremedlemmet står selvfølgelig fri for å ha sin meningen innen for Velets generalsforsamlingens vedtak. Søren snakker med Sindre om dette skriv. Sindre ser positiv på ideen, og avventer konkret forslag fra Søren. 1.6 Generalforsamling 2008 Følgende er en huskeliste over punkter som innkallingen bør innholde. Bemerk at det bare er et utkast som skal være et felles utgangspunkt i det videre redigering av innkallelse. Valg av dirigent Valg av referent Informasjon om Renovasjon Movar kommer å informere. Derfor tidlig. Styrets årsberetning Økonomi Ønsker å intensiverer vedlikeholdstiltakk. Vi må ha midler for å ta ansvar. Overledningssaken Vår Hjemmeside. Vi har arbeidet med å informere bedre. Ta eventuelt en titt på http: //vel.wessel.googlepages.com. 5

6 Kjøring på fellesveiene. Vi vet at der blir en diskusjon om styret gjør nok for å forhindre kjøring på gangveiene. Vår pointe: Vi er ikke politi! Oppgradering av veiene Prosjektet har stått på stedet hvil. Dreneringen i Hermannens vei Økonomi / Regnskab / Regnskap og revisors beregning. Budjet Kontingent Innkomne forslag til behandling. Overvei hvilke forslag som er vedtektsforandrene? Det har betydning for hvilket flertal som er krevet. Kjøring på fellesveiene. Se også vedleggene side 8. Fjernelse av gjenbruksstasjonen Johans - og Madsvei. Se også vedleggene side 8. Økning av grendmidlene Der er argumenter for å holde pengene i styret, så vi kan ta ansvar for vedlikehold. Grendene vil forventes å bruke sine penge til anskaffelser. Bør vi holde penge igjen, for deretter å kunne ta større ansvar for vedlikehold av felles anlegg. Vi må forvente at grendene bruker midlene sine på anskaffelser. Der ut over kan der stilles spørsmål ved hvilket grend som har ansvaret for et bestemt anlegg. F.eks. brukes lekeplassen ved Johans/Mads vei av mange. Folk fra Morafeltet kommer, og også barna fra barnehagen ved Wesselstua bruker den. Kanskje vi skulle prøve å få andre til også å bidra med vedlikeholdsmidler. Ønske om styrerepresentant fra Hermannens vei. Lure på om det er den samme Heidi som har sendt et innlegg til generalforsamlingen. Nei det er ikke det! Oppjustering av web-ansvarligs dvs. sekretærens godtgjørelse med kr. 1000,- 6

7 Skal PSA styre representanten for Wessel Vel motta en godtgjørelse - fritas for vel kontingent? Dette vil knytte vår representant i styret til oss. Vedkommende jobber for Wessel Vel og skal have følelsen av å være en av oss. I øyeblikket kan man til tider få fornemmelsen av at PSA representantene står alene midt i den kraftige kritik fra antennesignalmottagene. Et av PSA s største problemer i øyeblikket er kommunikasjon med medlemmene. Vi kan hjelpe med det. Er det fornuftig å lade det være fritt for PSA styremedlemmet om vedkommende vil være styremedlem i Wessel Vel. Informasjonsplikt for PSA styre medlemmet over for Wessel Vel styre. I praksis tenkes dette gjennomført ved at PSA representanten til hvert styremøte i Wessel Vel innleder møtet med å informere om siste nyt i PSA. Hvis PSA representanten ikke ønsker å være med i styret for Wessel Vel kan vedkommende forlate møtet Fastsettelse av mål for vår representant i PSA styret. Vedtektene omtaler ikke PSA vara- og styrerepresentanten med et ord. Dette bør vel endres? Gjeldssaneringssaken Der må stemmes om vi aksepter saneringen. - Det sir vi at vi vil gjøre i vårt brev til Follo Tingret, hvor vi motsetter os sanering. Valg av representanter Hvem er på valg. For Wessel Vel styre: Nina - stiller til gjenvalg til styre. Marianne - stiller til gjenvalg til styre. Vigdis - stiller til gjenvalg til styre. Der skal velges 4 representanter til styret! 2 Vara medlemmer kan velges. 2 Revisorer skal velges til å revidere neste års regnskapet. 2 Valgkomite medlemmer skal velseg For Pepperstad Skog Antenneselskap styre: Der skal velge et styrerepresentant og et vararepresentant. Sindre Ligaard - stiller til gjenvalg til PSA styre. Per-Erik Evensen - stiller til valg som vara til PSA. Eventuelt 7

8 1.7 Vi setter i gang med forbedring av lysanlegget ved moradammen Jeg husker ikke hvem som tar kontakt med Finstad. HVEM? 1.8 Utmelding av Norges Vel - hvornår Nina vil se på dette. 1.9 Neste styremøte Neste styremøte er tirsdag d. 29/ hos Marianne, Slagterens vei 5 kl Under befaringen med Movar den 9/ varslede Klaus at møtet formodentlig må flyttes hjem til ham, da han må passe barna. Målet for møtet er utelukkende å jobbe med forberedelse av generalforsamlingen. Vi bør jobbe frem blekke! Siste frist for innkaldning er 2 uker før generalforsamlingen dvs. 13. mai. Vi bør således ha innkaldning klar til distribusjon 10/5.. Dette er målet Vedlegg 1.i Anmodning om opphevelse av gjeldsordning. Dokumentet er utelatt i det offentlige referat av hensyn til personvern. Se også vår hjemmeside [1+34] 1.ii Svar til tingretten vedrørrende opphevelse av gjeldsordningen. Dokumentet er utelatt i det offentlige referat av hensyn til personvern. Se også vår hjemmeside [1+2] 1.iii Vestby Nytt nr : Invitasjon til søppeldialog [1+1] 1.iv Brev: Invitasjon til Wessel Vel til dialog med Movar om ny renovasjonsordning [1+2] 1.v Heidi Foss-Pedersen: Angående kjøring på fellesveiene 52 [1+1] 8

9 1.vi Thora G. Kristiansen: Angående fjernelse av gjenbruksstasjon [1+1] 9

10 Bilag 1.i: Anmodning om opphevelse av gjeldsordning. Dokumentet er utelatt i det offentlige referat av hensyn til personvern. Se også vår hjemmeside. [1+34] Bilag 1.ii: Svar til tingretten vedrørrende opphevelse av gjeldsordningen. Dokumentet er utelatt i det offentlige referat av hensyn til personvern. Se også vår hjemmeside. [1+2] Bilag 1.iii: Vestby Nytt nr : Invitasjon til søppeldialog [1+1]

11

12 Bilag 1.iv: Brev: Invitasjon til Wessel Vel til dialog med Movar om ny renovasjonsordning. [1+2]

13

14

15 Bilag 1.v: Heidi Foss-Pedersen: Angående kjøring på fellesveiene [1+1]

16 1 of 1 03/22/ :56 ang.generalforsamling 27 mai 2008 Subject: ang.generalforsamling 27 mai 2008 From: Heidi Foss-Pedersen Date: Thu, 13 Mar :24: To: Hei. jeg har en sak jeg gjerne vil at skal bli tatt opp på generalforsamlingen. Nå er vi nyinnflyttet her og vi kjenner ikke til alle veien her, men det den gangveien som går inn til Mads vei, jeg mener dte er en gangvei med mulighet til innkjøring til boligene. Vi har hage ut mot denne veien. her blir det kjørt frem og tilbake hele dagen. vi også kjører inn til oss hvis vi har med oss mye og må få lempet av og så kjører vi ut igjen. jeg bryr meg forsåvidt ikke så mye om hvor ofte det blir kjørt inn, men må jo påpeke at dette er vel egentlig en gangvei og ikke en bilvei?!(usikker på dette) mitt søkelys er på farten som blir brukt ved innkjøring til boligene. alle vi som bor her har valgt å bosette oss på denne måten og da vet vi også at det er barn runndt omkring her. da synes jeg det er så utrolig merkelig at voksne ansvarsfull mennesker som også som regel er foreldre kjører som "råkjørere" inn til eiendommene på en vei som er en gangvei inne på ett boligfelt hvor barn løper og leker. hva hvis det kommer ett barn på 3-hjuls sykkel ned en stikk vei ned til gangveien og bilen kommer i stor fart. man har ikke sjangs til å stoppe. i tillegg er det gjerde, så man klarer ikke å se opp den stikkveien. og en 2-åring kan ikke stoppe og det er jo ikke en bilvei. barna lager hopp om vinteren, aker ned bakken, sykler ned bakken, løper og leker... skal vi ikke sette barnas sikkerhet først? jeg hører en bil, titter ut av vinduet og ser en svart skygge!!! så fort kan man faktisk ikke kjøre. man kan ikke gass på for å gire på en gangvei.det kan ikke være sånn at det må skje en ulykke først. Sånn det blir kjørt her, er jeg redd for den dagen mitt barn, vil ut på vinteren og lage hopp og kjøre på ski ned. en dag smeller det. så til alle ansvarsfulle voksen!!!! ta ansvar og vær forbilder. bedre å slutte å kjøre så fort nå enn før det skjer en ulykke. HEIDI Del personlige filer, bilder og videoer. Si det direkte med Windows Live Messenger.

17 Bilag 1.vi: Thora G. Kristiansen: Angående fjernelse av gjenbruksstasjon [1+1]

18 1 of 1 04/01/ :20 Forslag til behandling på generalforsamlingen. Subject: Forslag til behandling på generalforsamlingen. From: "Thora" Date: Mon, 31 Mar :09: To: Mitt forslag går ut på å sette i gang tiltak for å få fjernet miljøstasjonen ved innkjøringen til Johans vei/mads vei. Alle gangene jeg kjører forbi denne stasjonen, irriterer jeg meg over all søppelen som ligger å flyter. I dag registrerte jeg en "igjenglemt" en støvsuger der og da bestemte jeg meg for å sende dette forslaget. Vi har miljøstasjoner plassert i Krusebyen og en på snuplassen ved Elsbergs vei, begge disse stedene ser det brukbart ordentlig rundt. Men ved innkjøringen til vårt felt skal søpla ligge å flyte. Minner om slumstrøk i den 3. verden. Derfor bør hele miljøstasjonen fjernes. Hilsen Thora G. Kristiansen, Grend 5 A, Slagterens vei.

Referat 1. Styremøte Wessel Vel. Dagsorden. Forberedelse av generalforsamling

Referat 1. Styremøte Wessel Vel. Dagsorden. Forberedelse av generalforsamling Referat 1 Styremøte Wessel Vel Forberedelse av generalsamling Referant Søren Tilstede Leif Åge Senneseth, Vigdis Floberg, Klaus Fottland, Nina Budalen, Marianne Elton, Søren Jørgensen Fraværende Ingen

Detaljer

Referat 1. Styremøte Wessel Vel. Dagsorden

Referat 1. Styremøte Wessel Vel. Dagsorden Referat 1 Styremøte Wessel Vel Referant Søren Tilstede Leif Åge Senneseth, Vigdis Floberg, Klaus Fottland, Nina Budalen, Marianne Elton, Søren Jørgensen Fraværende Ingen Gjest Sindre Lingaard - var invitert,

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Torsdag 29. April 2010 kl 19.00 20.45 i Wesselstua Dette referatet, sammen med innkallingen og våre vedtekter, er tilgjengelig på vår hjemmeside, http://www.wesselvel.org

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Th 03.03.07 Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Bakgrunn Vellet hadde fått brev fra Oppegård kommune om oppsetting av bommer på Frydenberg

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179)

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Dagsorden: Vedlegg: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning

Detaljer

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport OMRÅDEMØTE 30.08.14 Tilstede: GSR karmøy Vara GSR ølen Vara GSR NA 66 GSR sandnes Leder OIHI Vest Møteleder vest Vara GSR Back to basic Sekretær NA bergen Observatører 2! Opplesing av tradisjoner! Opplesing

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP Gråhaugen Vegfellesskap innbyr til årsmøte Innkalling Vegfellesskapet holder årsmøte i kaféen på Mysusæter

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer