LUFTDYKTIGHETSP ASUD (LDP) Embraer EMB-110; alle versjoner ng serienr. 3. For fly som ikke har autopilot, men manuell elektrisk trim:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUFTDYKTIGHETSP ASUD (LDP) Embraer EMB-110; alle versjoner ng serienr. 3. For fly som ikke har autopilot, men manuell elektrisk trim:"

Transkript

1 LUFTFARTSVERKET Hovedadministrasjonen Avd. lor lufartsinspeksjon Potbs' B. '33 Oso lufthavn Telefon : Oslo 02) Tlgr. : C;IVILAIR OSLO Tele. : no" Ida I n LUFTDYKTIGHETSP ASUD LDP) MOTORDREVNE LUF, FARTØY EMBRAER - 1 Med hjemmel i lov om luftart av 16. desember og 43 jfr. kgl. res. av B. desember 1961, Iltra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 196 fastsetter Lufartsverket føi jsnde forskrif om lufdyklighet. /5/87 UTKOBLING AV MAUELL ELEKTRISK HØYDERORSTRIH Påbudet q;elder: Embraer EMB-110; alle versjoner ng serienr. Påbudet omfatter: For å unngå iøpsk høyderorstrim skal følgende utføres: 1. Slå av flyets elektriske system 2. For fly utstyrt med Bendix Auto Pilot ~4D, med den elektriske trimbryter montert p~ styrespaken: Koble ut og sikre kontakten for manuell elektrisk trim i "Trim Adapter Box" Connector P309). Sikre samtidig gjennom funksjonsprøve a t autopiloten er intakt. 3. For fly som ikke har autopilot, men manuell elektrisk trim: Koble ut og sikre kontakten til høyderortrimmens servomotor. 4. Foreta funksjonsprølle for å verifisere at trimbryterne på styrespaken virkelig er utkoblet, For fly med autopilot: Slå på autopiloten, beveg styrespaken helt frem, og deretter helt tilbake. Se etter at trimhjulet, etter et kort opphold, beveger seg i motsatt retning av spaken. 5. Installer et skilt på instrumentpanelet i godt synlig for begge flygerne, med følgende tekst: I'ANUAL ELECTRIC TRIM INOPERATlVE eller MANUELL ELEKTRISK TRIM UTKOBLET Tid for utførelse: Innen 10 timers gang tid etter i dersom ikke allerede utført. Referanse: eta AD R 1 2 O. 6. e E S ltvlio -Oslo MERK! For at angjeldende flymateriell skal 'lære luftdyktig må påbudet være uhørt til rett tid og notat om utiøreisen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer

2 LUFTFARTSVERKET LDP I. 16/87 UTSKIFTNING AV NELEVATOR CONTROL ROD TUBEN Påbudet q;elder: Embraer EMB-110 og EMB-111 med følgende serienr t.o.m , t.o.m , , t.o.m , , , t.o.m , t.o.m , t.a.m , og t.a.m ; gjelder for fly hvor Service Bulletin eller er utført. Påbudet omfatter: For å sikre den strukturelle integritet i "elevator control rod tut skal følgende utføres: 1. Skift ut "elevator control rod tube" i henhold til Embraer Ser~ Bulletin rev. 1, datert , eller senere revisjoner ~ Gjelder ikke for fly hvor Service Bulletin eller er utført. 2. Foreta korrosjonsbeskyttelse av "elevator control rod tube" i henhold til Embraer Service Bulletin rev. 1, datert , eller senere revisjoner. Tid for utførelse: 1. Innen 500 timers gangtid, dog ikke senere enn , dersom ikke allerede utført. 2. Innen 250 timers gangtid, dog ikke senere enn , dersom ikke allerede utført. Referanse: eta AD R2 2 o. 6. e -" ~..,.'., o

3 LUFTFARTSVERKET Hovedadministrasjonen Avd. for lufartsinspeksjon Piitlks 1 B. i 330 Oslo lufthavn T.lalon : Oslo 02) T1gr. : C;IVILAIR OSLO Tele. : nol' Ida! n LUFTDYKTIGHETSP ASUD MOTORDREVNE LUF FARTS Y LDP) EMBRAER - 2 Med hjemmel i lov om lufart av 16. desember og 43 jfr. kgl. res. av B. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av ;13. mars 196 fastsetter Luftartsvrket følgende forskrif om luf1dyktighet. /7/87 KONTROLL AV "HAIN LADING GEAR IfEEL AXLE/PISTON TUBE ASSEHBLY. Påbudet q;elder: Embraer EMB-110; alle versjoner og serienr. Påbudet omfatter: For å unngå svikt i overgangen mellom hjulaksel og hovedunderstellslegg som følge av sprekker, skal følgende utføres: 1. Kontroller det aktuelle område i henhold til Embraer Service Bulletin , datert , eller senere revisjoner. Skift ut deler med sprekker før første flyging. og hovedunderstellslegg, polér og foreta om nødvendig maskinell bearbeidelse i henhold til Embraer Service Bulletin , datert , eller senere revisjoner. Skift ut deler med sprekker før første flyging. 2. Kontroller radius i overgangen mellom hjulaksel Tid for utførelse: Ved første dekkskift eller planlagte ettersyn på hovedunderstellet etter i dersom ikke allerede utført. ~ Dersom maskinell bearbeidelse i,h.t. pkt. 2 er påkrevet. og dette ikke kan bli utført ved den foreskrevne kontroll. skal kontrollen gjentas med intervaii på 1000 landinger; inntii utbedring er foretatt. Referanse: eta AD R1 /8/87 KONTROLL OG MODIFIKASJON AV TRIHRORSYSTEH Påbudet q;elder: Embraer EMB-110 med følgende serienr.: t.o.m \ e_s irykk-osio t.o.m , t.o.m , t.o.m , t.o.m ; for fly hvor Embraer Service Bulletin ikke er utført. MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luf1dyktig må påbudet være urint til rett lid og notat om uhørelsen fort inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP 5 nummer forts; 2 O. 6. B

4 LUFTFARTSVERKET LDP 18/87 forts; Påbudet omfatter: For å sikre korrekt funksjon av trimrorsystemet skal følgende utføres: 1. UtfØr kontroll, reparasjon og modifikasjon av trimsystemet i sideog balanseror i henhold til de seneste revisjoner av Embraer Service Bulletin , og UtfØr kontroll, reparasjon og modifikasjon av trimsystemet i høyderoret i henhold til Embraer Service Bulletin rev. 2, og , eller senere revisjoner. Tid for utførelse: 1. Dersom ikke allerede utført: Kontroll og utbedring innen 250 timers gangtid i eller i det som kommer først. Deretter gjentatte kontroller med intervall på 250 timer eller 2 måneder; det som kommer først, inntil modifikasjon er utført. ~ Dersom modifikasjon er blitt utført ì,h.t. 5B eller revisjon 1 av denne, skal utskiftning i.h.t revisjon 2 av ovennevnte 5B utføres innen 125 timers gangtid etter ; dersom ikke allerede utført. 2. Dersom ikke allerede utført: Kontroll innen 250 timers gangtid etter 20.6,87. Deretter gjentatte kontroller med intervall på 250 timer, inntil modifikasjon er blitt utført. Modifikasjonen skal dog være utført innen 1000 timers gangtid, regnet fra Referanse: eta AD R6 i \ 2 o. 6, B

5 LUFTFARTSVERKET Hovedadministrasjonen Avd. for lufarsinspeksjon Pustboks 1e, 1330 Oslo lul1havn Telefon : Oso 02) "" Tlgr. : CMlAR OSLO Tela. : no" Idal n LUFTDYKTIGHETSP ASUD LDP) HOT ORD REVNE L U F, FARTØY EMBRAER - 3 Me hjemmel i lov om lufart av 16. desember og 43 jfr. kgl. res. av B. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 196 fastsetter Luartsverket følgende forskrift om lufdyktighel. /9/87 KONTROLL OG FORSTERKING AV SKROGSPANT 33 Påbudet q;elder: Embraer EMB-110, med følgende serienr. : t.o.m , t.o.m , t,o.m , t.o.m , t.o.m ,110414, og Alle Øvrige serienr. Påbudet omfatter: For å unngå sprekker rundt stabilisatorinnfestningen på skrog spant 33 skal følgende utføres: 1. Foreta kontroll, utskiftning av nagler og forsterkning i henhold til Embraer Service Bulletin revisjon 4, datert , eller senere revisjoner. 2. For fly hvor forsterkning er blitt utført ved fabrikken: UtfØr gjentatte kontroller i henhold til Embraer Service Bulletin revisjon 4, datert 24,5,85, eller senere revisjoner. ~ Rapporter evt. funn av uregelmessigheter til: Tid for utførelse: Luftfartsverket Avd, for luftfartsinspeksjon Postboks OSLO LUFTHAVN Innen , dersom ikke allerede utført. Deretter gjentatte kontroller med 3000 timers mellomrom; regnet fra første gangs utførelse av SB rev. 4. ForØvrig gjelder frister og kriterier for utbedring av sprekker og utførelse av forsterkning gitt i SB rev. 4. Referanse: eta AD R4 2 O. 6. e 5 IfV~k.Osf' ert til rett tid og notat om utiøreisen ført inn i ved- MERK! For at angjeldende flymateriell skal være lultyktig må påbudet være uti kommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

6 LUFTFARTSVERKET LDP 110/87 UTMATTING OG STRESSKORROSJON I STABILISATORINNFESTNINGEN Påbudet q;elder: Embraer EMB-110 alle fly som er eldre enn 2 år, eller har mer enn 5000 timers total gangtid. Påbudet omfatter: For å unngå svikt i haleflateinnfestningen skal kontroll og utbedring utføres i henhold til Embraer Service Bulletin , datert , eller senere revisjoner. Anm.: Embraer Service Bulletin erstatter tidligere Alert Service Bulletin A22. Tid for utførelse: Part I av J-0022: Innen 250 timers gangtid, dog senest , Deretter gjentatte kontroller med 750 timer eller 6 måneders mellomrom; det som kommer først, inntil de berørte deler er blitt utskiftet. Part IL av J-0022: Innen 1500 timers gangtid eller ett år etter utførelse av Embraer Alert Service Bulletin A22. Referanse: eta AD R3 2 D. 6. e' 'f ~ I'P'.:'!:

7 ...,.-...,...'... :::';';":;;:'::liøitrtm,ri'vemíf;;::;:::::::';!!:::!:'!!.~iå~~$~atetlmt4~j~:':':j:::::: ':YY,!J\WftM:MMMkj~M*WY?;m? :'f&fwfrlg4:t?tpn:pm?j!øijq.~ ::Y!'jftIMM'?:=!i4i!9!4i:tPØHdd:YY _'I41 o LUFTDYKTIGHETSPABUD _Il ::ê~~!!!!!~!:~:!::'::::::: :!i:.:=!!:!::!~ LDP) "....,...,...'..._._....._..._.,.._..,.,... Med hjemmel om lov om luftfart av 11. juni 1993 kap. IV 4-1 og kap. XV 15-4, fastetter Luftfartverket følgende forskrft om luftdyktghet KONTROLL AV PROPELLENS AUTOMATISKE FEATHRIG MEKAISME Påbudet gjelder: Embraer EMB-110 Æandeirante)) og EMB-121 XingU)). Påbudet omfatter: Utfør tilta som beskrevet i vedlagte kopi av Brasiliansk AD Tid for utførelse: Innen 50 flytimer etter Referanse: Brasiliansk AD Gyldighetsdato: ME! For at angjeldende flymateriell skal være luftdy1cg må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.

8 -" ~ ~~ Bilag ti LDP DIRETRIZ DE AERONAVEGABILIDADE MINISHRIO DA AERONÁllTICA EFETIVIDADE: DA N~ DEPARTAMENTO DE AVIAÇÀÜ CIVIL Det 30, The following Airworthiness Direetive AD), issued by the Departamento de Aviaça,o Civil DAC) in aeeordanee with provisions of Chapter IV, Title IrI of C6igo Brasileiro de Aeronåutiea _ Ministerial Deeree NR 7,565 dated 19 Deeember and Regulamento Brasileiro de Hom:logaçao Aeronåutiea RBHA) 39, applies to all aireraft registered in the Registro Aeronåutico Brasileiro. No person may operate an aireraft to whieh this AD applies, unless it has previously eonplied with the requirements established herein., l l J AD nq EMBRAR - Amendment L, APPLICABJLITY : This AIrworthiess Directive is applicable to al EMB-lIO "Bandeirante" and EMB-121 "Xingu" aicraft in operation. CANCELLA TJON / REVISJON Not applicable. REASON: It was reported a malfnction of the automatic feathering mechansm of an EMB- IL O propeller. The investigations cared out found a hidden failure mod e not checked by the pre- light feathering test. This failure mode was due to a loss of electrical connection between the control and test switch pins and the wires soldered to them.. Since this condition may exist or develop in other aicraf of the same tye design and afect the flight safety, the Imediate adoption of a corrective action is required. Thus suffcient reason exists to issue this AIorthiess Directive without prior notice. REOUffD ACTION: Inspection of the control and test switch of the automatic propeller featherig system for continuity between the switch pins and the wies soldered to them. \

9 Bilag til LDP Amendment ~DÂPl COMPLIANCE: : I,jQWK- 2/2 J The accomplishment of this AD must be cared 'out in the next 50 lght hours afer the effective date ofthis AD, according to EMBRAR SB and or later!fl/eta approved revisions. CONTACT: For additional techncal information, contact: eentro Técnico Aeroespacial- eta Instituto de Fomento e eoordenação Industrial- JFl Divisão de Homologação Aeronáutica - FDH Praça MaL. Eduardo Gomes, SO - Vila das Acácias eaixa Postal 6001 Fax: 55) 123) São José dos eampos - SP For acquisition, contact: Deparamento de A viação eivil Seção Auxiar do DAe l GAB-4) Aeroporto Santos Dumont, 4Q andar - sala 421. Fax: 55)21) Rio de Janeiro - RJ Braz EFFECTIV DA TE: This AD nr Amendment ) becomes effective on Oet 30, 1995 APPROVAL: SILOMA CA VALeAN GODINO - Ten.-eel..~Av. ehefe da Divisão de Homologação Aeronáutica!Fl/eT A -r, JORG SeHETT~ SEAB ehefe da ivisão de Aeronaves e lj STEAe. \\ cr. - ;e~.- ~AV, anutenção - TE-l Obs. : Origial in portuguese signed and avaiable in the fies of the Registro Geral de Aeronavegabildade RGAn-lISTE/Deparamento de Aviação eivi).

10 BLANK

11 o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP)...:.:.:.::::::::;:::::::::;:::::;:::::::;::;::::::::::::::::;:::::... ::::::::::;:::: Med hjemmel om lov om luftfar av 1 L. juni 1993 kap. IV '41. og kap, XV J5-4, fastetter Luftfartverket følgende forskrft om luftdyktighet A GCU voltage control)) Påbudet gjelder: Embraer EMB 110 Bandeirante. Påbudet omfatter: Utfør tilta som beskrevet i vedlagte kopi av Brasiliansk AD RL. Tid for utførelse: Til de tider og intervaller som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD R1, med virknig fra denne LDP's gyldighetsdato. Referane: Brasiliank AD R1. Gyldighetsdato: \...!MERForat angjeldendeflymateriellskal være-uftdyktg må påbudet være utført til rett tid og ført iii i vedkommende journal med henvisning til deiie LDPs nummer. notat om utførelsen.._-.-

12 ~.:-~~ Bilag til LDP A ~-i.., - ---"'J7.. --l DIRETRIZ DE! AER?~~ V~~"~~I~I"~ADEJ!1.NIST RIO DA AERONÁllTlCA. DEPARTAMENTO DE AVlAÇÀÜ CIVIL. =::- - EFETIVIDADE: DA N~ DEC 19, Rl I The following Aii:orthiness Directive ADJ, issued by the Departamento de Aviação CivilDAC) in accordance\o th provisions of.chapter iv,. Title LII of C6igo Brasileiro,de' Aeronáutica c-'law. 7 ~565 dated 19 December and Regulamento Brasi1eiro de Hoirlogação Aeronáutica REM) 39, applies to all aircraft registered in the Registi;o Aeronáutico Brasileiro. No person may operate an aircraft towhich this AD applies, unless it has previously compliec with the requirements established herein. AD n~, rl- EMBRAER - Amendment APPLICABlLITY : I :' This AirworthinessDirective is applicable toaliemb-110 IIBANEIRTE" aircraf in operation. _ CANCELLA TION / REVISION. This AD supersedes AD Nr EMBRAR.- Amendment , dated Nov. 22, 1995, and is being issued to change the repetitive test procedure time period and to COITect a printing eitor in- the original Portuguese language version. REASON: There have been reports of malfunctions' on the GCU voltage control and protectioncircuits leading to damage of the electrical and electronic systems of the aircraf, inciuding the complete loss of the generated power supply. Since this condition may exist or develop in other aircraft of the same tye design "and afect the light safety, theimmediateadoption of a coitective action is required. Thus suffcient reason exists to issue this Aiorthiness DirectIve without prior notice. REOUID ACTION: ; FunctIonal, test of the GCUovervoltage protection circuit- and' replacement of those I ' units found defective. COMPLIANCE: Before the next 200 operating hours or two months, afer the effective date of the. original issue of this AD, whichever occurs first, peifonn a functional test of the GCU I overvoltage protection circuit and replace the units which have not passed the test..,j. Repeat tbis procedure at each 600 operating hours thereafter until a final I L correctiv:_::,~bi~~~. m._,_- '

13 Bilag til LDP 96-00SA CW~5~7-~~:-:;~~:5~_-=-'==--=J~i:~ -_~ I) ~":. --. The testing and replacement procedures detennned by this AD are detail ed in the EMBRAR SB nr or later revisions approved by the eta.. CONTACT: For additional techncal information, contact: Centro TécnicoAeroespacial- CTA Instituto de Fomento e Coordenação Industrial - IFI Divisão de Homològação Aeronáutica - FDH Praça MaL. Eduardo Gomes, 50 - Vila das Acácias Caixa Postal 6001 Fax: 55) 123) São José dos Campos - SP For acquisition, contact: Departan-ento de Aviação Civi Seção Auxiliar do DAC 1 GAB-4) Aeroporto Santos Dumont, 4Q andar - sala 421 Fax: 55) 21) Rio de Janeiro - RI. Brazil EFFECTIV DA TE: This AD nr R1 Amendment ) becomes effective ort DEC 19,.95 I APPROV AL: J SILOMA CA V ALCANE GODINO - Ten.-Cel.-Av. Chefe da Divisão de Homologação Aeronáutica IFIfCT A. I I JORGE SCHETTIN SEABRA - Ten.-CeI.-Av. Chefe da Divisão de Aeronaves e Manutenção - TE-l STE/DAC Note:. Original in portuguese signed and available in the fil es of the Registro Geral I de Aeronavegabildade RGAI-l/STE/Deparamento de Aviação Civil)..r1.-. ~..,, -..._~lolil ~

14 BLANK

15 MER! For at angjeldende t1ymateriell skal være luftyk1g må påbudet være utført til ret tid og notat om utførelsen før inn i vedkommende journl med henvisiunii til deime LDPs nummer. 11:!;::I::i~llif~l.~!!i'i:::i..ii~I~~~!~í~~: ~I~' # ~.i' :::::)rt-#.f.ciiü:::f4z:9f:zq'q f:'?:::: ::::::Ti#r#::::::i:îi:%kM:~m:+::n:: :.:i:i,i~~~~:,,:"i!lil~~il.~ii.ii:..::.:.-: :::::::::=:::.::/::::::::::::::::::;::,:::::::?.:.:.:.:.:.:.:.:.:.-._ o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) Med hjemmel om lov om luftfart av 11. juni 1993 kap. IV 4-1 og kap. XV 15-4, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrft om luftdyktíghet OVERHING AV GYRO HORIONS)) Påbudet gjelder: Embraer EMB Bandeirante)) som er utstyrt med de modeller gyro horizons)) som beskrevet i vedlagte kopi av Brasiliansk AD Påbudet omfatter: Utfør tilta som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilank AD Tid for utførelse: 'Til detider og intervaller som beskrevet i.vedlagtekopiav Brasiliansk AD 95-,12-01, med virkning fra denne LDP' s gyldighetsdato. Referanse: Brasilansk AD Gyldighetsdato:

16 't... 1t: ~li.~ Bilag til LDP _A~~~.N~V~GABIUDADE!1INISTt:RlO DA Al:RONÁUTICA DEPARTAM NTO DE AVIAÇÀO CIVIL E fe TI VIDADE: DA N9 DEC ~'-i.~~ ' The following Airworth~ness Directi ve : ADl, issued by the " Departamento 'de" AViação Civil DAC) i:i accordance with provisions of Chapter iv, Title ILL of C6igo Brasileiro de Aeronáutica - Law NR 7,565 dated 19 December and Regu1amento Brasileiro de Homologação Aeronáutica RBHA) 39, applies to all. "aitcraft- 'registered in the Registro Aeronáutico Brasileiro." No person- "iny operate an aircraft to wtüch this AD applies, unless i t has previously complied wi th the reauirements established herein. AD nq EMBRAER - Amendment APPLICABILITY :.'.- "'This Airworthiness Directive is applicable-to all "BANEIRTE" EMB aircraf equipped with gyro horizons models: ':.'--AI:251:'ECFB ~P/N 504:' );500-DCF añ50q:.dcf Mod TPlN' ~91Ö);. - Bendix: 2181-ACF8), 2181-DCF and 2181-ACF pin ~2); and - EMBRAR: PIN 11OP and PIN 110P l r CAN CELLA TION / REVISION Not applicable. REASON: It has been found field reliability of aircraf EMB-11 O gyro horizons is far bellow the required performance for this type of equipment when installed in standard operation airplanes for public transportation. It is deemed this situation raises from inadequate units handling.and operation and also from the lack of reliable maintenance instruction. Since this condition can affect the safe operation of this aircraf type, immediate corrective action is required. Thus, suffcient reason exists to issue this AD without prior notice, REOUIRD ACTION: Overhaul the' affected gyro' horizons installed in the aircraf according to reliable maintenance instruction to restore the units to the latest manufacturing performance and repeat overhaul in approved interval. - COMPLIANCE: Part I WithIn 3 months or 500 flight hours,' whichever occurs first, afer the L effective date of this AD, independently ofmodification status of the units, L overhaul the affected equipments according to instructions established in. ".ElvRAR Service News Letter and BFGOODRICH AEROSP ACE SB 251/500-1 and SL-124..~..--~1""1~~~ t ~~.'i'ilal '~Iir-~.iM

17 Bilag Bilag til LDP ~~: ~ ::=~:5'3'... ~ _. ---=i~:idj._ "":"''='"_ -. L Part II I Repeat overhaul at 1000 equiprnent operation hours interval or 12 rnonths, L which occurs first. Detailed procedures and specification for cornpliance with this AD are established in BFGOODRlCH Service Bulletin nr SB 251/500-Land Service Letter nr. SL-124, both dated 26/0CT/1995, and EMBRAR Service News LetternQ SNL , dated 09/NOVI1995. CONTACT: For additional techncal information, contact: Centro Técnico Aeroespacial- CTA Instituto de Fomento e Coordenação Industrial - IPI Divisão de Homologação Aeronáutica - FDH Praça MaL. Eduardo Gornes, 50 - Vila das Acácias Caixa Postal 600 L Fax: 55) 123) São José dos Carnpos - SP For acquisition, contact: Departarnento de A viação Civil Seção Auxiliar do DAC l GAB-4) Aeroporto Santos Durnont, 4Q andar - sala 42 L Fax: 55) 21) Rio de Janeiro - RJ Brazil EFFECTIV DATE: This AD. nr Amendrnent ) becornes effective on DEC 2,9 95 r APPROV AL:. SILOMA CA V ALCANTE GODINO - Ten.-CeI.-Av. Chefe da Divisão de Hornologação Aeronáutica IFVCTA. JORGE SCHETTIN SEABRA - Ten.-Cel.-Av. Chefe da Divisåo de Aeronaves e Manutenção - TE- L STEIDAC the Registro Geral,de Aeronavegabilidade RGAlE-lISTElDepararnento de Aviaçåo Civil). Obs.: Original in portuguese signed and available in the fies of

18 BLANK.

19 LUFlFARTSV llovedådfids Luftarinspe Postboks ~124Dep.;.. Telefon::2~.91~ Telefax. :2294 '2 Tlgr;.....: elvi Telex.:7lO32 o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftart, kap. XV 15-4 jf. kap. IV 4-1 og Samferdselsdepartmentets bemyndigelse av 25. mars fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet UTSKIFTING AV NAGLER Påbudet gjelder: Embraer EMB-110 Bandeirante)) som har serienummer t.o.m Påbudet omfatter: Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Tid for utførelse: Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD , med virknng fra denne LD P' s gyldighetsdato. Referanse: Brasiliansk AD Gyldighetsdato: MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført ti rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journ med henvisning til denne LDPs numer.

20 ~~-, ;: /. '-, l' \ Bilag til LDP r, DIRETRIZ DE AERONAVEGABlllDADE ~INISTÉRIO DA AERONÁUTICA DEPARTAMNTO DE AVIAÇÃO CIVIL EFETIVIDADE: 1 6, HA Y 97 DA N The following Airworthiness Directive AD) r issued by the Departamento de Aviaçào Civil DAC) in accordance with provisions of Chapter iv, Tit1e ILL of Cóigo Brasileiro de Aeronáutica - Law NR 7,565 dated 19 December and Regu1arnento Brasileiro de Homo1ogaçào Aeronáutica RBHA) 39, applies to all aircraft registered in the Registro Aeronáutico Brasileiro. No person may operate an aircraft to which this AD app1ies, un1ess it has previous1y comp1ied with the requirements estab1ished herein. AD nq EMBRAER - Amendment APPLICABILJTY: This Airworthiness Directive is applicable to ElvRAR EMB-110 "BANEIRTE" serial numbers thru CAN CELLA TJON I REVISJON Not Applicable. REASON: There have been reports of shear of the fitting rivets that attach the operunglclosing mecharusm to the locking rods arm of the rear doors of certain Elv-11 O aircraft models. Jf this the door may occur. problem is not corrected, an in-flight operung and even loss of Since this condition can exist in other aircraft of the same type and can affect flight safety, an immediate corrective action is required. Thus suffcient reason exists to issue this AD. REQUIRD ACTION: RIvets replacement of the rear door locking system by new bolts. COMPLIANCE: The accomplishment of this AD must be carred out in the next 300 operating hours, or in the next B2 leve! inspection, whichever occurs first, after the effective date of this AD, according to the detailed procedures established in the ElvRAR SB , or later eta approved revisions. Make the proper log book entry that this AD has been complied with. ~

21 Bilag til LDP PÄCINA ~~ I CONTINUM;ÃO DA Ni: - Amendment /2 I CONTACT: For additional technical information, contact: Centro T écnico Aeroespacial - CT A Instituto de Fomento e Coordenação Industrial -!Fl Divisão de Homologação Aeronáutica - FDH Praça MaL. Eduardo Gomes, 50 - Vila das Acácias Caixa Postal 600 L Fax: 55) 123) São José dos Campos - SP For acquisition, contact: Departamento de Aviação Civil Seção Auxiliar do DAC 1 GAB-4) Aeroporto Santos Dumont, 4Q andar - sala 421 Fax:. 55) 21) Rio de Janeiro - RJ Brazil EFFECTIV DA TE: This AD No Amendment ) becomes effective on 16, Hay 97 APPROV AL: O C. MUARTTO - Maj.-Av. Chefe da Divisão de Homologação Aeronáutica IFI/CT A LUIZ ALBERT JONAS FERRIR SANT ANA - CeL.-Av.. Chefe da Divisão de Aeronaves e Manutenção - TE-l STE/DAC the Registro Geral de Aeronavegabilidade RGAlE-I/STE/Departamento de Aviação Civil). Note: Original in portuguese signed and available in the iles of

22 BLANK I,

23 o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. IDIom luftfart. kap. XV 15-4 jf. kap. IV 4-1 og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftartsverket følgende forskrift om luftyktighet REVISJON AV FLIGHT MAAL Påbudet gjelder: Embraer EMB-ll O. Påbudet omfatter: Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Tid for utførelse: Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD , med virkng fra denne LDP's gyldighetsdato. Referanse: Brasilansk AD Gyldighetsdato: I c MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftyktg må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført in i vedkommende journl med henvisnig til denne LDPs numer.

24 ~~~~~"-~.._-~~~M'.- --"~~-- Bilag til LDP l j AER NAVEGABlUDADEJ MIN1STSRLO DA AEPO~~:\!I'Tlr'A J ~._.. ~= -.:" ;;,~-,- - ""..,., '. ". EFETIVIDADE: ' DA Nç: "'-i DEPARA::::.::.::..::_~.~.~~..=:.L ~k:" _ L ~..Il~~"":&~ r~:j~j~~~ ~i& -_..-._-_....~---6t~~~""~.I-v~~o w:""~."i~~'l"i~ixl~ljj1!$r j;f.~.). The following Airworthiness Directive AD), issued by the Departamento de Aviação Civil DAC) in accordance wi th provisions of Chapter iv, Title IrI of C6digo Brasileiro de Aeronáutica - Law NR 7,565 dated 19 December and Regu1amento Brasileiro de Homologação Aeronáutica RBHA) 39, applies to all aircraft registered in the Registro AeronálJtico Brasileiro. No person may operate an aircraft to which this AD applies, unless it has previoljsly complied with the requiremenr.s established herein. AD nq EMBRAER - Amendment APPLICABILITY: This Airworthiness Directive is applicable to all EMBRAR EMB-l i O aircraft models in operation. I CANCELLATION / REVISION Î j REASON:..; i Î Not Applicable. I 1 ~, during icing encounters, if the icing condition is so severe that falls outside of those for which the l airplane is certificated supercooled liquid water and ice crystals, also called "freezing rain and i Li It has been determined that a potential for hazard peiformance degradation) exists l ~ i... protected ; suiface. ; Since this condition is applicable to all aircraft of this type design, a corrective ~. l drizzle"). This severe icing condition is prone to the formation of an ice build-up on protected ~ suifaces which exceeds the capability of the anti-ice system. ' or even the ice build-up aft of the I~ ~ action is required, Thus suffcient reason exists to issue this AD. l' i REQUIRD ACTION:,. operation in severe icing environment. L ~. Inclusion in the applicable Operations/Flight Manual of additional procedures for A J COMPLIANCE: I which exceeds those est~blished in the airworthiness re~lations for aircr~ft certificatio~, no l~ter. than 3 L July i 997 revise the normal procedures section of the applicable OperationsfFlight. i To prevent peiformance degradation due to operation in severe ice conditions I severe icing conditions which shall contain, at least, the following instructions: l I Manual, paragraph: "Operation in Icing Conditions", to include a detailed procedure for light into. A) Cues to help pilots to recognize the freezing rain and drizzle conditions; l ~ l L B) ~~quest p~l?ts to turn on immediately the Ice Protection System upon first indication of l, icing conditions; 'C) Advise pilots to exit such conditions and avoid abrupt maneuvers or high pitch angles; and. j ~~~=~~:::,:apsmovement... I --""...-"".".""=.""=""=...'.,...~'''..,.,.'".''.._~..,L..'',"'''''..,.,''"~"')

25 Bilag til LDP I 97 C0",TINLJI\C5.o DA Amendment N~) på; I :-,.X ','.' 2/2 Such information is the object of the following approved OperationslFlight Manuals revisions: - MO L 10P2/275 CTA) - Rev. 17; - MO/M 110B1/352 CTA) - Rev. 12; - MO IL 0/629 CT A) - Rev. 6; - POH 110P21139 CAA) - Rev. 25; - POH/AFM 110P2/151 DOT/Australia) - Rev. 12; - MY 110P2/168 DGAClFrance) - Rev, 13; - POH/AFM 110PLI176 FAASA) - Rev. 41; and, - AFM 110P1I381 DOT/Canada) - Rev. 13. Make the proper log book entry that this AD has been complied with. CONTACT: For additional techncal information, contact: Centro Técnico Aeroespacial- CTA Instituto de Fomento e Coordenação Industrial- IFI Divisão de Homologação Aeronáutica - FDH Praça MaL. Eduardo Gomes, 50 - Vi1a das Acácias Caixa Postal 600 L Fax: 55) 123) São José dos Campos - SP For acquisition, contact: Departamento de Aviação Civil Seção Auxiliar do DAC 1 GAB-4) Aeroporto Santos Dumont, 4 andar - sala 421 Fax: 55) 21) Rio de Janeiro - RJ Brazil EFFECTIV DATE: This AD N Amendment ) becomes effective on 11, Jul. 97 APPROV AL: LUI ALBERTO C. MUARTTO - Maj.-Av. Chefe da Divisão de Homologação Aeronáutica IFUCT A JONAS FERRIR SANT' ANA - Ce1.-Av. Chefe da Divisão de Aeronaves e Manutenção - TE-1 STE/DAC es of the Registro Geral de Aeronavegabilidade RGNTE-1/STElDeparamento de Aviação Civil). Note: Original in portuguese signed and available in the fil

26 BLANK

27 I o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart. kap. XV 15-4 jf. kap. IV 4-1 og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet INSTALLASJON AV ICING DETECTOR SYSTEM)) OG OPPDATERTING A V FLIGHT MANAL Påbudet gjelder: Embraer EMB-120. Påbudet omfatter: Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Tid for utførelse: Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD , med virkng fra denne LDP's gyldighetsdato. Referanse: Brasilansk AD Gyldighetsdato: MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktg må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journl med henvisnig til denne LDPs numer.

28 Bilag til LDP DIRETRIZ DE AERONAVEGABILIDADE XINISTÉRIO DA AERONÁUTICA DEPARTAMNTO DE AVIAÇAO CIVIL EFETIVIDADE: Il, Jul 97 DA NQ The following Airworthiness Directive AD), issued by the Departamento de Aviação Civil DACI in accordance with provisions of Chapter iv, Tit1e III of Código Brasileiro de Aeronáutica - Law NR 7,565 dated 19 December and ReglJ1amento Brasileiro de Homo1ogação Aeronáutica RBHA) 39, applies to all aircraft registered in the Registro Aeronáutico Brasi1eiro. No person may operate an aircraft to which this jl,d ;;pplies, un1ess it has previous1y cori1ied with the requirements estab1ished herein. AD nq EMBRAER - Amendment APPLICABILITY: This Airworthiness Directive is applicable to all EMBRAR EMB-120 aircraft niodels as indicated below: Par I - Installation ofan icing-detector system on aircraft serial numbers thr ; Par Il - Inclusion of additional instructions for operation in icing conditions in the Airplane F1ight Manual of all aircraft in operation; and Part III - Inclusion of additional instructions for operation in severe icing conditions in the Airplane Flight Manual of all aircraft in operation. CAN CELLA TION / REVISION Not Applicable. REASON: It has been determined that a potential for hazard peiformance degradation) exists during unexpected icing encounters, ifthe anti-icing system is maintained inoperative due to pilots unawareness or misjudgement, or if the icing condition is so severe that falls outside of those for which the airplane is certificated supercooled liquid water and ice crystals, also called "freezing rain and drizzle"). This severe icing condition is prone to the formation 'of an ice build-up on protected suifaces which exceeds the capability of of the protected suiface. the anti-ice system, or even the ice build-up aft Since this condition is applicable to all aircraft of this type design, a corrective action is required. Thus suffcient reason exists to issue this AD. REQUIRD ACTION: Installation of an icing detector system to provide a secondary means of indication. of icing conditions, aimed to aware the pilots of the existence of such conditions in flight; and inciusion in the applicable Airplane Flight Manual of additional procedures for operation in normal or severe icing environment.

29 Bilag til LDP CONTINUAÇÃO DA NQ Amendment PÁGINA H~ 2/3 COMPLIANCE: To prevent performance degradation due to operation in icing conditions with the ice protection system maintained inoperative, or with severe ice accretion which exceeds those established in the airworthiness regulations for aircraft certification, accomplish the following: Part I - No later than 01 December 1997, or 01 June 1998 for operation in the southern hemisphere, install an ice-detector system on the affected aircraf see applicability section of this AD) according to the EMBRAR SB or later CTA approved revision. Note: Revision 1 of the above SB, to be delivered shortly, will include the aircraft serial numbers which require specific accomplishment instructions and were missing in the original issue. Par Il - No latter than 31 July 1997, revise the normal procedures section of the applicable Airplane Flight Manual, paragraph "Operation in Icing Conditions", to: first indication of icing formation, either by the new ice-detector system or by external cues of icing build-up in the airframe; A) Request the pilots to immediately turn on the ice protection system upon the B) Impose a minimum speed of 160 KIAS or above ifbuffeting occurs; and, C) Provide additional related instructions, Such information is the object of the following approved AFM revisions: - AFM 120/813 CTA) - Revision 51; - AFM 120/794 FAA) - Revision 50; - MV 120/740 DGAC/France) - Revision 27; - AFM 120/1000 DaT/Canada) - Revision 18; and, - AFM 120/1017 DaT/Australia) - Revision 22. Part III - No later than 31 July 1997, revise the normal procedures section of the applicable Airplane Flight Manual, paragraph "Operation in Icing Conditions", to include a detailed procedure for flght into severe icing conditions which shall contain, at least, the i. following instructions: A) Cues to help pilots to recognize the freezing rain and drizzle conditions; B) Request to turn on immediately the ice protection system; C) Advise to exit such conditions and avoidance of abrupt maneuvers or high pitch angles; and, D) Prohibiting the use of autopilot and flaps movement. Such information is the object of - AFM 120/813 CTA) - Revisi'on 478; - AFM 120/794 FAA) - Revision 48; - MY 120/740 DGAClFrance) - Revision 25; - AFM 120/1 000 DaT/Canada) - Revision 17; and, - AFM 120/1 O 17 DaT/Australia) - Revision 22. the following approved AFM revisions: Make the proper log book entry that this AD has been complied with. c

30 ~... 'i.i ~'W".:..!t ;..,..,'I r Bilag til LDP j CONTACT: )' l '~~~~~~ 'i~'t.~:;;':;""~'i)'''.;'''''l''tl~!1'';::o~:_''s:'~:~''''''..;'t...;.-:'.~~!';,:..':j~t+;;.t;.._"".;.tj..~i)...,,-,..r.. ".I.:.i..:1'...J''::':o.._i..';-~~,;...~...l..~_...;.,..~.~~:...~.~...i~~""~I1f..:N~a~J~~.a...g~l;''\'~:=..O;.,..\l~ '",--.~. -~ "..1;Q;J~.Ën.ID.tn1J2.;;7..Z1"""~,"",,""''',.~"''''..''n''..,''''..;;.,.~..""_...""-,.,~.._,,,..~-~,,~_..,.,-y..l~ :,~,.--.._.--._'_.""..-""~,,,.."'~.."''-'''''''.'''.~..."'''...o;''.,..".""""""''.,'''''..,-.~.-~1 l 1 For additional techrcal information, contact:.! 1 Centro jtécnico Aeroespacial - CT A : ~ Divisão lde Homologação Aeronáutica - FDH ~ i ~ Caixa Fax: 55) Postal 123) lt ~ Instituto de Fomento e Coordenação Industrial - IFI \ ~ Praça MaL. Eduardo Gomes, 50 - Vila das Acácias i 1 For acquisition, contact: i Seção Auxilar do DAC 1 GAB-4) i J.I São José dos Campos - SP!..', I',; Deparamento de A viação Civil j.~:. l Aeroporto Fax:. Santos 55) Dumont, 21) 4Q andar sala 421 ~'l" ~ c L ~ Brazil l - Rio de Janeiro - RI L ~. EFFECTIVE DA TE: i J I APPROV ;. AL: i This AD NQ Arèndment ) becomes effective on lir Jul 971 i 1 S ~l ~ LUI ALBERTO æocu a C. MUARTTO I - Maj.-Av. 1.~- 1 Chefe da Divisão de Homologação Aeronáutica ~ JONAS S~~ l FERRIR. SANT' l ANA - Cel.-Av. 'l Chefe da Divisão de Aeronaves e Manutenção - TE- 1 J I Note: Original in portuguese signed and avail~ble in the fies of the Registro Gerl i de Aeronavegabilidade RGA/TE-lISTEfDepartamento de Aviação Civil)., i, M.~ i. ~. ~ I. L : l i.... jl "~-_ln"""'''-'''',.~t''.\"ik.~i.'~_~'~ó:..~~i.'r~t;n.'l''~'-'''~~~''a:.~,...:."~..r..~",.j",~i&~.,,~:'l"'~""~~~~.i~,;...tm~~..~~.:...~.~~1l-'t.'t.':~"'~i-s--.i...# i j

31 LUFlFARTSVERKT' Iiovedadnstra~onen Luftfartinpeksjoneli Postb)kš8124 Dep; Telefon : Telefax: ' ~i. Tlgi. : CIV'rLAïîfm Telex : eiî ii o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) Med hjemmel i lov av L i. juiu 1993 nr. 101 om luftfart. kap. XV 15-4 jf. kap. IV 4-1 og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftartsverket følgende forskrift om luftdyktghet KONTROLL AV FLIGHT DATA RECORDER Påbudet gjelder: Påbudet omfatter: Embraer EMB-120 modeller som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Tid for utførelse: Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av Brasiliansk AD , med virkng fra denne LD P' s gyldighetsdato. Referanse: Brasilansk AD Gyldighetsdato: MERK! For at angjeldende f1ymateriell skal være luftyktg må påbudet være utført ti rett tid og notat om utførelsen ført in i vedkommende journl med henvisnig ti denne LDPs nummer.

32 Bilag til LDP MINfSTÉRfO DA AERONÁUTICA BRAZILIAN AIRWORTHINESS DIRECTIVE DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO CIVIL EFFECTIVENESS: AD Nr.: 29 Aug The Eollowing AiNot'thiness Dit'ective ADJ, issued by the Depanamento de Aviaçao Civil DAC) in accot'dance with pcovisions of Chaptec iv, Title ILL of Código Bcasileico de Aeconáutica _ Law NR 7,565 dated 19 Decembec and Regulamento Bcasileico de Homologação Aeconáutlca RBHA) 39, applies to all aicccaft cegisteced in the Registco Aeconáutico Bcasileico. No pecson may opecate an aicccaft to which this AD applies, unless it has pceviously complied with the cequicements,established hecein. AD Nr E:MBRAER - Amendment APLICABll.ITY : This A.rwortruness Directive is applicable to ENIRAR ENI-120 "BRASÍLIA" aircraf serial numbers , , thr , , , , thr and The ENIRAR ENI-120 "BRASÍLIA" aircraf serial numbers , , , , , , and on have an equivalent modification incofporated in production. CAN CELLA TION/RVISION: Not applicable. REASON: It has been found the occurrence of erroneous light controls displacement records in the lght data recorder FDR) caused by looseness of the lexible coupler screws. _ Although not affecting dir-ectly the lght safety of an individual aircraf, trus ~ondition is considered unacceptable because It affects the overal light safety objectives and may exist in other aicraft of the same type; therefore, an immediate corrective action is required. Thus suffcient reason exists to issue trus AD. REQUIRD ACTION: Locking of the lexible couplers screws by appying Loctite adhesive to its threads. COlVIPLIANCE: In the next A check or witrun the next 400 light hours afer the effective date of trus AD, whichever occurs first, veri:t the alignent between the FDR potentiometers and the lght contral mechansm shafs, and lock the flexible couplers screws by appyig Loctite adhesive to its threads. The detailed procedures and specifications for compliance with this AD are established in the EMÈR.R Service Bulletin Nr original issue or further revisions approved by the et A. ~d Form FDH

33 Bilag til LDP CONTINUATION OF AD NR.: AMENDMENT PAGE NR.: 2/2 CONT ACT: For additional techncal information, contact: Centro T écnico Aeroespacial - CT A Instituto de Fomento e Coordenação Industral- IFI Divisão de Homologação Aeronáutica - FDH Praça MaL. Eduado Gomes, 50 - Vila das Acácias Caixa Posta 6001 Fax: 55 12) São José dos Campos - SP, BRA. For acquisition, contact: Deparamento de A viação Civil Seção Auxiliar do DAC lgab-4) Aeroporto Santos Dumont, 40 andar - Sala 421 Fax: 55 21) Rio de Janeiro - RJ, BRA. EFFECTIV DATE: Ths AD becomes effective on 29 Aug 97. APPROVAL: LUI ALBERTO C. MUARTTO - Maj.-Av. Chefe da Divisão de Homologação Aeronáutica IFI/CTA. JONAS FERRIR SAN'ANA - Cel.-Av.' Chefe da Divisâo de Aeronaves e Manutenção - TE-l STE/DAC Nota: Original in portguese signed and available in the files of the Registro Geral de Aeronavegabilidade RGA/TE-lISTE) of the Deparamento de A viação Civil. Form FDH

34 BLANK

35 o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart. kap. XV 15-4 jf. kap. IV 4-1 og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftartsverket følgende forskrift om luftdyktighet KONTROLL/INST ALLASJON AV DRA VAL VE CAP)) Påbudet gjelder: Embraer EMB-120. Påbudet omfatter: Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Tid for utførelse: Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD , med virknng fra denne LDP's gyldighetsdato. Referanse: Brasilansk AD Gyldighetsdato: MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktg må påbudet være utført ti rett tid og notat om utførelsen ført in i vedkommende journal med henvisnig ti denne LDPs nummer.

36 Bilag til LDP ~~.,. ~~: :/.-. "'. ~ DIRETRIZ DE AERONAVEGABILIDADE ~I~ISTÉRIO DA AERONÁUTICA DEPARTAMNTO DE AVIAÇÃO CIVIL EFETIVIDADE: 27 JUn. 97 DA NS? The following Emergency Airworthiness Directive EA), issued by the Departamento de Aviaçao Civil DAC) in accordace with provsions of Chpter IV, Title III of Códgo Brasileiro de Aeronáutica - Law NR 7,565 dated 19 December and Reguamento Brasileiro de Homlogaçao Aeronáutica RB) 39, applies to all aircraft registered ii the Registro Aeronáutico Brasileiro. No person may operate an aircraft to which this AD applies, uness it has previously comlied with the requirements established herein. EAD nq EMBRAR - Amendment APPLICABILITY: This EAD is applicable to all EMBRAR EMB-120 aircraft mo dels in operation. CAN CELLA TION IREVISION Not applicable. REASON: _ In the investigation of arecent in light engine nacelle fire occurence on an EMB- 120 aircraft equipped with a Pratt & Whitney PWL 18 engine model, it has been found that the. combustion chamber rear drain valve cap, which should be permanently installed, was missing. The absence of the cap permits any eventual amount of non-bured fuel in the conbustion, chamber to be drained inside the nacelle exhaust tube comparment. Although no direct relationship may exist between the uncovered drain and the fire event, it is considered that such condition may exist in other aircraft of the same type and can affect light safety and, therefore, an immediate corrective action is required. Thus sufficient reason exists to issue this EAD without prior notice. valve cap. REQUIRED ACTION: Inspection and installation, if necessar, of the combustion chamber rear drain COMPLIANCE: Unless already accomplished, inspect the combustion chamber rear drain valve cap to ensure that the cap is installed before the first of the next day after the receipt ofthis EAD. Install a cap if it is found missing.

37 Bilag til LDP COr-iTJNlIi\;iín DA N~ PÃGTNA ;~' Amendment /2 The detailed instructions and procedures to accomplish this EAD are described in the EMBRAER Alert Service Bulletin Nr A005, or further revisions approved by CTA. EFFECTIVE DATE: This EAD No Amendment ) becomes effective on 27 Jun. 97 APPROV AL: Note: Original in portguese signed and avai1able in the files of the Registro Geral de Aeronavegabilidade RGA/TE-1/STE/Deparamento de Aviação Civil). JONAS FERRlRA SANT' ANA - Cel.-A v. Chefe da Divisão de Aeronaves e Manutenção - TE-l STE/DAC c

38 BLANK

39 LUFTFARTSVERKT HovedacliÏstIsjonen LuftfartsInspeksjone Postboks 8124 Deil:,)37 TelefoI1 '.": Telefax.',.,. : Tlgr. : CIVILAIR ' Telex enfn' o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) MPTpRl:RYNE,." LUFTFART0Y Med hjemmel i lov av L L. juiu 1993 nr. 101 om luftart. kap. XV 15-4 jf. kap. IV 4-1 og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 25. mars fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet REVISJON AV FLIGHT MAAL Påbudet gjelder: Embraer EMB-l20 som har serienummer som listet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Rl. Påbudet omfatter: Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Rl. Tid for utførelse: Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Rl, med virknng fra denne LDP's gyldighetsdato. Referanse: Brasiliansk AD Rl. Gyldighetsdato: MERK! For at angjeldende flymaterieii skal være luftdyktg må påbudet være utført ti rett tid og notat om utførelsen ført in i vedkommende journl med henvisnig til denne LDPs nummer.

40 ~~' '1INISTÉRlO DA AF?,O~Ã, nca DE?ARTA1'tENTO DE ).Vi,,,çAO C;IVIL --"õ_ :a~-~~--"'a"i~..,.=is:...a.i~y.~~.~. Bilag til LDP DJRETAIZ DE AERONAVEGABILIDADE EfETliIDADE: DA N R ,....~~ The following Airworthiness Directive AD), issued by the Departamento de Aviação Civil DAC) in accordace with provisions of Chpter IV, Title III of Códgo Brasileiro de Aeronáutica _ Law NR 7,565 dated 19 December and Regulamento Brasileiro de Homlogação Aeronáutica ~) 39, applies to all aircraft registered in the Registro Aeronáutico Brasileiro. No person may operate an aircraft to which this AD applies, unless it has previously comlied with the requirements established herein. - i l AD nq R1 - EMBRAR - Amendment APPLICABILITY: This Airwortiness Directive is applicable to EMBRAR E.l-120 "BRASÍLIA" aircraft serial numbers: , , th , th , th , thr , th , th and th The E.lRAR E.l-120 "BRASÍLIA" aircraft senal number and on have an equivalent modification incorporated in production. CANCELLATION / REVISION This AD supersedes AD nr E.lRAR - Amendment , dated 09 Jwi 97, and is _being issued to change the compliance date. REASON: It has be the abnormallanding gear extension procedure in the event of loss of the gre en found the possibility of landing gear doors blockage when performing With the doors blocked the landing gear can not be extended even by free fall. en hydraulic system. The investigation revealed that the doors blockage may occur due to the energization of the landing gear door selector valve in the absence of hydraulic pressure fluid the spool valve may not shift completely and trap fluid in the doors closure line). Since this condition can occur in other airplanes of the same tye, immediate corrective action is required. Thus suffcient reason exists to issue ths AD. REQUID ACTION: Installation of check valve in the nose hydraulic comparment and alteration of present AFM abnormallanding gear extension procedures. the COMPLIACE: Required as indicated, wiless accomplished previously: I ~';-..:'"~'''~06~...-_~.:..._.. la I \.,--~..-~,- o ~.._~

41 Bilag til LDP t'~ m.~1õ!;'fp''''' '..~..._~m"c""~..~"",,,,,,,.,..,,,,,_~..",,,,,",.,,- ~...u,." ",,,'cc",, "".,..-,,,...',~~.-."',.~,,-,., '.'r-,,~-,., '~-.~""r"'"'1im1tdt:!.,.-.""".~~='''ï ~~-=~==:~:.=~~~ ~O~L-.Y..~.,""-..,= ~,~.=.,"F"'~.'~~.~"C,,,,"'L.'"~ ~_._-) r" ;;w ;h:~~~~ìó.~;;;;~;;il~~=;:iili;a.:' ;:;;~;;;;~il~-:~~;i'cab~:- AF~'i I revision as indicated below): ~ J AFM 120/ /794 Rev. 24; 45; i i - AFM 120/813 Rev. 45; 1 ~ i. - AFM 120/ /1017 Rev. Rev. 16; 18. or! j i I \, b) Before 31 October 97, install a check valve in parallel with the landing gear wheelwell doori l J ~ i, ~ l. ~ I. i il ~ ~ â I j l l i seleetor valve in the nose hydraulic comparrnent in accordance with the applicable i procedures and specifications detailed in the EMBRAR Service Bulletin n , L or later revisions approved by CT A. l Make the proper log book entry that this AD has been comp1ied with. 1 CONTACT: For additional technical information, contact: Centro Técnico Aeroespacial- CTA Instituto de Fomento e Coordenação Industrial -!Fl Divisão de Homologação Aeronáutica - FDH Praça MaL. Eduardo Gornes, 50 - Vila das Acácias Caixa Postal 6001 Fax: 55) 123) São José dos Carnpos - SP For acquisition, contact: Departarnento de A viação Civil Seção Auxiliar do DAC lgab-4) Aeroporto Santos Dumont, 4Q andar - sala 421 Fax: 55) 21) Rio de Janeiro - RJ Brazil EFFECTIVE DATE: This AD No R1 Amendment ). becornes effective on ~ j ~ " l l ~ ~ J.! ~ ij ~ tl i~ g L j ~ ~ 1 1 i APPROV AL: ~ j l:1 "~J 'l LUI ALBERTO C. MUARTTO - Maj.-Av. ~ L Chefe da Divisão de Homologação Aeronáutica ',ff~!fl/c TA JONAS FERRIR SANT' ANA - Cel.-A v. l.,i~ Chere da Divisão de ~;;;~~ e Manutenção - le-l L l. J ~--~.. '-_.""h"""~""~~""~~~-.~i.~..~_ ~ra" -l..~~""~..~;,"';;...-..~..;~.-ao~'~.n:...e.t..~.'...~...-ri.,',._../, " Note: Original in portguese sigued and available in the files or the Regi,tr Geral L de Aeronavegabilidade RGA/TE-lISTE/Departamento de A viação Civil). j

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LDP) Lur JF li::' ~ it,,et Hoved.)dr:.i~ :",)SiO;1'1n Avd lor lu!' ::"~I~_r.peblon :'Jstboks 18. 13~: 'J~lo Lufthavn T elolor: O:: 02 12 I J 40 AfTI, "'.:, 'A. Tlgr ~'. _"IP. OSLO T.olo, i ~:.. Idal n, LUFTDYKTIGHETSPÂBUD

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LO P) Narco modell ELT-la nødpeilesender med utskiftningsdato før november 1977.

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LO P) Narco modell ELT-la nødpeilesender med utskiftningsdato før november 1977. LUFTFARTSVERKET H oveda d m i n j s tr as j o ne n A vd. for Luftfartsinspeksjon Postbds 18. 1330 Oslo Lufthavn Telefon, Oslo 102) 121340,tiTN,ENFBY A TI;r,CIVILAIR OSLO Te'ex,17011Idaln i LUFTDYKTIGHETSpABUD

Detaljer

luftdyktighetspabud (LDP)

luftdyktighetspabud (LDP) j LUFTFARTSVERKET Hovedadmin istrasjanen Avd. for luftfartsinspeksjon Postboks 18. 1330 Oslo lufth"vn Telefon 0.10 02) J21340 AFTN : ENFBYE Tlgr. : CIVILAIR OSLO Telex : 17011 Idal n ~ luftdyktighetspabud

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÂSUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSPÂSUD (LDP) LUFTFARTSVERKET Hovedadministrasjonen Avd. for lu!nartsinspeksjon Postboks 1 B. '330 Oslo lufthavn Teiefon : Oslo 02) 59 33 40 TI91. : CIVILAIR OSLO Telex. 77011 Idai n LUFTDYKTIGHETSPÂSUD LDP) DUNLOP-BEAUFORT

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSpAsUD (LDP) bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

LUFTDYKTIGHETSpAsUD (LDP) bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet. Hovedadm inistrasjonen Avd. for luftfartsinspeksjon Postboks 1 B, 1330 Oslo lufthavn Telefon: Oslo (02) 121340 AFTN : ENFBYE Tlgr. : CIVILAIR OSLO Telex : 17011 Idal n LUFTDYKTIGHETSpAsUD (LDP) Motordrevne

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ÁBUD

LUFTDYKTIGHETSP ÁBUD LUFTDYKTIGHETSP ÁBUD LDP) Med hjemmel i lov av IL. juni 1993 nr. 101 om luftfart, kap. XV 15-4 jf. kap. iv 4-1 og Samferdselsdeparementets bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartsverket følgende

Detaljer

LUFTOYKTIGHETSpABUO (LO P) For å sikre korrekt montering av vingebol tena skal' følgende' utføres:

LUFTOYKTIGHETSpABUO (LO P) For å sikre korrekt montering av vingebol tena skal' følgende' utføres: LUfTFARrSVER~ET Hovedadmi ni ~ I r a ~ O ncn Avd for lulllèlrlslr,speblon Po,iboks iå. 1330 0,10 Lulihovn relefon Oslo '02; 121340 AfTN ENfBY A T1gr CIVILAIR OSLO elex 17011idain, LUFTOYKTIGHETSpABUO LO

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPABUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSPABUD (LDP) Luftfarstilsynet Postboks 8050 Dep., 0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo Telefon : 23 31 78 00 Telefax: 23 31 79 95 e-post: postmottkæicaa.dep.no o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) SEILY OG BALONGER DG-

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LDP) Beagle B. 121 series l, med en total gangtid på 2200 timer eller mer.

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LDP) Beagle B. 121 series l, med en total gangtid på 2200 timer eller mer. luftf AR TSVERKET H oved adm i n '151 ras jo nen Avd. for luflfa,i,in'pek'ion Po,lboks 18. 1330 0,10 lufihavn T elefoe, 0,10(02) 12 i 3 40 M.TN,'.jfBY A Tlg, CIVllAIR osio Tele. 17011ldain ~ LUFTDYKTIGHETSPÂBUD

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

NLF MOTORFLYSEKSJONEN FAGSEMINAR FLYTEKNISK

NLF MOTORFLYSEKSJONEN FAGSEMINAR FLYTEKNISK NLF MOTORFLYSEKSJONEN FAGSEMINAR FLYTEKNISK KLASSER AV FLY CS-LSA CS-VLA ELA-1 CS-23 1200 kg CS-23 2000 kg ELA-2 CS-23 2730 kg Tung GA CS-23 5670 kg VEDLIKEHOLDSSTYRING HVILKE FLY DEKKER FOREDRAGET Fly

Detaljer

luftdyktighetspabud (ldp) Drivstoffslangen er uidentifiserbar.

luftdyktighetspabud (ldp) Drivstoffslangen er uidentifiserbar. ...-0-.- _....., d... :.;.:.:.:.:.:-:::.;-:.:.:.;-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-;.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:-":.-.:.--..--....-....... - ',' --' ""';;;;;,.,;;.;.;;;;;;;;;i:ì;.; ;;::;;ya.,...t...s...v.,.e.r. 1.. TH'...

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP) Goodyear "flexible fuel cell construction" type BTC-39 montert i, men ikke

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP) Goodyear flexible fuel cell construction type BTC-39 montert i, men ikke LUFTFARTSVERKET Hovedadministras ionen Avd. for Lultfartsinspeksjon Postboks 18. 1330 Oslo Lufthavn Telefon : Oslo (02) 121340 MTN,ENFBY A Tlgr.,CIVILAIR OSLO Telex,17011 Idal n o LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP)

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

KAPITTEL M - VEDLIKEHOLD AV FLY

KAPITTEL M - VEDLIKEHOLD AV FLY KAPITTEL M - VEDLIKEHOLD AV FLY JAR-OPS 1.875 Generelt (Se IEM OPS 1.875) JAR-OPS 1.875 General (See IEM OPS 1.875) (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly med mindre det er vedlikeholdt og godkjent

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPABUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSPABUD (LDP) LUFTFARTSTILYNET Postboks 8050 Dep., 00310s10 Besøksadresse: Rådusgata 2, Oslo Telefon : 23 3 L 78 00 Telefax: 23 31 79 95 E-post: postmottakêcaa.dep.no o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) MOTORDREVNE LUFFART0Y

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn.

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Inkludert funn ifm EASA standardiseringspeksjon av Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPABUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSPABUD (LDP) Luftfarttilsynet Postboks 8050 Dep., 003 10si0 Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo Telefon : 23 3 L 78 00 Telefax: 23 31 79 95 -post: postmottk(gcaa.dep.no o LUFTDYKTIGHETSPABUD (LDP) Med hjemmel i lovav

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

(i ri. Luftfartsdirektoratet bester2~er derfor at alle disse propellere, unntatt de SOll har A eller K foran serienumeret, skal undersøkes for

(i ri. Luftfartsdirektoratet bester2~er derfor at alle disse propellere, unntatt de SOll har A eller K foran serienumeret, skal undersøkes for I. r'! LLJFH/..:,SDI RE no.';. Ei A-vd. r0:" LLiftforrs n5pl'~'~i0n FORN EE.'J-OSLO/C"". Tlf. : :),!:tij2) 12 ~,o AFTÎ'~: :;'~i;ßya Tlgi. : ei/ilaip. OSLC) T~lex : iiei32 0,10 L L ~J F l T Il' D'" \J '\:

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP) luftarts VERKET Hove d a dm í n is fr as i anen Avd. ror luflfartsinspeksjon Postboks 18. 1330 Oslo iurihavn. Telefon, Oslo 02) 121340 AFTN,ENFBY A T1gr.,CIYllAIR osio Telex,1701 i 'dal n ~ LUFTDYKTIGHETSpABUD

Detaljer

På anatte: Gr fu av' uttn i ''R To Tu", P IN

På anatte: Gr fu av' uttn i ''R To Tu, P IN ( / LUFTFARTSVERI(ET H ovedi dminis tra sionen Avd. for luftfarts inspeksjon Postboks ie. 1330 Oslo lufthavn Telelon Oslo 1021 59 33 40 AFTN : ENFeYE T1gr. CIVILAIR OSLO Telex. 77011 Idal n luftdyktighetspabud

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP) , ( LUFTFARTSVERKET Hoved arn in. s~ r a 5 J onen Avd for luftfartsinspeks~on Postboks 18, 1330 Oslo lufth.vn Telefon, Oslo (02) 1213.;0 AFTN. ENFBYE Tlgr.. CIVILAIR OSLO Telex. noil Idal n, LUFTDYKTIGHETSpABUD

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSPÂBUD (LDP) LUFTfART5V,','ET H Qved adm i n i $ 1r il ~!Olìen Avd for lliflfarl~li~peksic"1 Peslbl.,18 ì :JO 0,:0 Luft'".' T~I!"!or: 0;.10 GL l? i:1.::" Aqr.~ ~'IFB ~. Tlg,!VllA:' OSLO Tole,. 170: Ildal n ~ LUFTDYKTIGHETSPÂBUD

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

~ ()l.u.) J~ OJ. i- D.p li)l/!-'( . 8~!eiier før første flyging. Deretter gjentatte

~ ()l.u.) J~ OJ. i- D.p li)l/!-'( . 8~!eiier før første flyging. Deretter gjentatte LUFTARTSVERKET liaaamlni$ltuioin Avd, for lufansinlpejon fllbks '8., 33 Os luvn Telefon : Os 02) Si 33 40 T1r. : ClVlLAR OSLO Telx : 770" ld n LUFTDYKTIGHETSP ASUD LDP) "OTOROREVNE LUFT- FARTIY FUJI -

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

PIK-l a LUFTDYKTIGHETSPÄBUD Erstatter -l. Luftfartsdirektoratet bestemmer herved at siderorswirene på fly av

PIK-l a LUFTDYKTIGHETSPÄBUD Erstatter -l. Luftfartsdirektoratet bestemmer herved at siderorswirene på fly av MERK! For at angieidende flymateriell skal være lultdyktig, må påbudet være uiført til rett lid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer. LUfn ARTSVERKET

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

~ T e!(.f.y.:;: ~ :'~. ì ~ i: ~(j /...~1.~ ~'.::'..:

~ T e!(.f.y.:;: ~ :'~. ì ~ i: ~(j /...~1.~ ~'.::'..: ll ff :. o T ó.,:.: ET Hovedadmlí õ";;~:onen Avd fo' Luf!í2'"')'. ~P~ksIQ" ".'~I:'..") :. :c:. 1 ~'2 _ :. :. ~. '-'-1'.' ~ T e!(.f.y.:;: ~ :'~. ì ~ i: ~(j /...~1.~ ~'.::'..: Ti~. ~:. :. OSLe; : 'í~.. ";i:)!

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre?

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Turid Stemre Seniorrådgiver Internasjonalt miljø- og sikkerhetsarbeid Sjøfartsdirektoratet 13.04.2015 Generelt om Polarkoden

Detaljer

Aldring av konstruksjoner og betydning av robusthet

Aldring av konstruksjoner og betydning av robusthet Aldring av konstruksjoner og betydning av robusthet Egentlig robusthet og hva betyr det ifm aldring Gerhard Ersdal Principal Engineer, Petroleum Safety Authority Norway Robusthet i Ptil regelverket Innretninger

Detaljer

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2003 Side 697 844 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 2. mai 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 11. Lov nr. 20 om granskingskommisjonen

Detaljer

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015 Sverre V. Kaarbøe Fra: Sverre V. Kaarbøe Sendt: 30. juni 2015 07:52 Til: Moen, Tom Erling; Frank Jensen; Sara Nærstad; Bård Østby; Stareng; j-olh@online.no; oivind.svendsen@yahoo.no; 'Terje Bryne'; olefinholt@gmail.com;

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ASUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSP ASUD (LDP) LUFTFARTSVERKET HovedadministrasJonen Avd lor ultlansinspeksion POStbOKS te. 1330 Oslo lufthavn Teiefon 'OSlO 02) 59 33 40 Tigr : CIVIlJIR OSLO Teiex : 7701' Idal n LUFTDYKTIGHETSP ASUD LDP) ROS- L Med

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig

CP O ~ v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. Gitt ved kgl. res. av 23. jan. 1976 med hjemmel

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Frode Endresen. Installasjonskrav ved fiskal gassmåling Hvorfor anbefales stadig de mest konservative løsningene?

Frode Endresen. Installasjonskrav ved fiskal gassmåling Hvorfor anbefales stadig de mest konservative løsningene? Frode Endresen Installasjonskrav ved fiskal gassmåling Hvorfor anbefales stadig de mest konservative løsningene? Ultralyd gassmåler Vært på markedet siden siste del av nittitallet Befestet sin posisjon

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of opening coil Y1 and auxiliary switch S7 F, C and SI Modules with latched mechanism

SafeRing / SafePlus Retrofit of opening coil Y1 and auxiliary switch S7 F, C and SI Modules with latched mechanism SafeRing / SafePlus Retrofit of opening coil Y1 and auxiliary switch S7 F, C and SI Modules with latched mechanism Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma.

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma. No-way without Norway: hvordan kan du delta? Begynn å samle poeng gjennom aktivitetene som er beskrevet nedenfor. Det er mange muligheter til poengfangst! Dersom du allerede har registrert deg for eventen

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer