LUFTDYKTIGHETSP ASUD (LDP) Embraer EMB-110; alle versjoner ng serienr. 3. For fly som ikke har autopilot, men manuell elektrisk trim:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LUFTDYKTIGHETSP ASUD (LDP) Embraer EMB-110; alle versjoner ng serienr. 3. For fly som ikke har autopilot, men manuell elektrisk trim:"

Transkript

1 LUFTFARTSVERKET Hovedadministrasjonen Avd. lor lufartsinspeksjon Potbs' B. '33 Oso lufthavn Telefon : Oslo 02) Tlgr. : C;IVILAIR OSLO Tele. : no" Ida I n LUFTDYKTIGHETSP ASUD LDP) MOTORDREVNE LUF, FARTØY EMBRAER - 1 Med hjemmel i lov om luftart av 16. desember og 43 jfr. kgl. res. av B. desember 1961, Iltra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 196 fastsetter Lufartsverket føi jsnde forskrif om lufdyklighet. /5/87 UTKOBLING AV MAUELL ELEKTRISK HØYDERORSTRIH Påbudet q;elder: Embraer EMB-110; alle versjoner ng serienr. Påbudet omfatter: For å unngå iøpsk høyderorstrim skal følgende utføres: 1. Slå av flyets elektriske system 2. For fly utstyrt med Bendix Auto Pilot ~4D, med den elektriske trimbryter montert p~ styrespaken: Koble ut og sikre kontakten for manuell elektrisk trim i "Trim Adapter Box" Connector P309). Sikre samtidig gjennom funksjonsprøve a t autopiloten er intakt. 3. For fly som ikke har autopilot, men manuell elektrisk trim: Koble ut og sikre kontakten til høyderortrimmens servomotor. 4. Foreta funksjonsprølle for å verifisere at trimbryterne på styrespaken virkelig er utkoblet, For fly med autopilot: Slå på autopiloten, beveg styrespaken helt frem, og deretter helt tilbake. Se etter at trimhjulet, etter et kort opphold, beveger seg i motsatt retning av spaken. 5. Installer et skilt på instrumentpanelet i godt synlig for begge flygerne, med følgende tekst: I'ANUAL ELECTRIC TRIM INOPERATlVE eller MANUELL ELEKTRISK TRIM UTKOBLET Tid for utførelse: Innen 10 timers gang tid etter i dersom ikke allerede utført. Referanse: eta AD R 1 2 O. 6. e E S ltvlio -Oslo MERK! For at angjeldende flymateriell skal 'lære luftdyktig må påbudet være uhørt til rett tid og notat om utiøreisen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer

2 LUFTFARTSVERKET LDP I. 16/87 UTSKIFTNING AV NELEVATOR CONTROL ROD TUBEN Påbudet q;elder: Embraer EMB-110 og EMB-111 med følgende serienr t.o.m , t.o.m , , t.o.m , , , t.o.m , t.o.m , t.a.m , og t.a.m ; gjelder for fly hvor Service Bulletin eller er utført. Påbudet omfatter: For å sikre den strukturelle integritet i "elevator control rod tut skal følgende utføres: 1. Skift ut "elevator control rod tube" i henhold til Embraer Ser~ Bulletin rev. 1, datert , eller senere revisjoner ~ Gjelder ikke for fly hvor Service Bulletin eller er utført. 2. Foreta korrosjonsbeskyttelse av "elevator control rod tube" i henhold til Embraer Service Bulletin rev. 1, datert , eller senere revisjoner. Tid for utførelse: 1. Innen 500 timers gangtid, dog ikke senere enn , dersom ikke allerede utført. 2. Innen 250 timers gangtid, dog ikke senere enn , dersom ikke allerede utført. Referanse: eta AD R2 2 o. 6. e -" ~..,.'., o

3 LUFTFARTSVERKET Hovedadministrasjonen Avd. for lufartsinspeksjon Piitlks 1 B. i 330 Oslo lufthavn T.lalon : Oslo 02) T1gr. : C;IVILAIR OSLO Tele. : nol' Ida! n LUFTDYKTIGHETSP ASUD MOTORDREVNE LUF FARTS Y LDP) EMBRAER - 2 Med hjemmel i lov om lufart av 16. desember og 43 jfr. kgl. res. av B. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av ;13. mars 196 fastsetter Luftartsvrket følgende forskrif om luf1dyktighet. /7/87 KONTROLL AV "HAIN LADING GEAR IfEEL AXLE/PISTON TUBE ASSEHBLY. Påbudet q;elder: Embraer EMB-110; alle versjoner og serienr. Påbudet omfatter: For å unngå svikt i overgangen mellom hjulaksel og hovedunderstellslegg som følge av sprekker, skal følgende utføres: 1. Kontroller det aktuelle område i henhold til Embraer Service Bulletin , datert , eller senere revisjoner. Skift ut deler med sprekker før første flyging. og hovedunderstellslegg, polér og foreta om nødvendig maskinell bearbeidelse i henhold til Embraer Service Bulletin , datert , eller senere revisjoner. Skift ut deler med sprekker før første flyging. 2. Kontroller radius i overgangen mellom hjulaksel Tid for utførelse: Ved første dekkskift eller planlagte ettersyn på hovedunderstellet etter i dersom ikke allerede utført. ~ Dersom maskinell bearbeidelse i,h.t. pkt. 2 er påkrevet. og dette ikke kan bli utført ved den foreskrevne kontroll. skal kontrollen gjentas med intervaii på 1000 landinger; inntii utbedring er foretatt. Referanse: eta AD R1 /8/87 KONTROLL OG MODIFIKASJON AV TRIHRORSYSTEH Påbudet q;elder: Embraer EMB-110 med følgende serienr.: t.o.m \ e_s irykk-osio t.o.m , t.o.m , t.o.m , t.o.m ; for fly hvor Embraer Service Bulletin ikke er utført. MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luf1dyktig må påbudet være urint til rett lid og notat om uhørelsen fort inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP 5 nummer forts; 2 O. 6. B

4 LUFTFARTSVERKET LDP 18/87 forts; Påbudet omfatter: For å sikre korrekt funksjon av trimrorsystemet skal følgende utføres: 1. UtfØr kontroll, reparasjon og modifikasjon av trimsystemet i sideog balanseror i henhold til de seneste revisjoner av Embraer Service Bulletin , og UtfØr kontroll, reparasjon og modifikasjon av trimsystemet i høyderoret i henhold til Embraer Service Bulletin rev. 2, og , eller senere revisjoner. Tid for utførelse: 1. Dersom ikke allerede utført: Kontroll og utbedring innen 250 timers gangtid i eller i det som kommer først. Deretter gjentatte kontroller med intervall på 250 timer eller 2 måneder; det som kommer først, inntil modifikasjon er utført. ~ Dersom modifikasjon er blitt utført ì,h.t. 5B eller revisjon 1 av denne, skal utskiftning i.h.t revisjon 2 av ovennevnte 5B utføres innen 125 timers gangtid etter ; dersom ikke allerede utført. 2. Dersom ikke allerede utført: Kontroll innen 250 timers gangtid etter 20.6,87. Deretter gjentatte kontroller med intervall på 250 timer, inntil modifikasjon er blitt utført. Modifikasjonen skal dog være utført innen 1000 timers gangtid, regnet fra Referanse: eta AD R6 i \ 2 o. 6, B

5 LUFTFARTSVERKET Hovedadministrasjonen Avd. for lufarsinspeksjon Pustboks 1e, 1330 Oslo lul1havn Telefon : Oso 02) "" Tlgr. : CMlAR OSLO Tela. : no" Idal n LUFTDYKTIGHETSP ASUD LDP) HOT ORD REVNE L U F, FARTØY EMBRAER - 3 Me hjemmel i lov om lufart av 16. desember og 43 jfr. kgl. res. av B. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 196 fastsetter Luartsverket følgende forskrift om lufdyktighel. /9/87 KONTROLL OG FORSTERKING AV SKROGSPANT 33 Påbudet q;elder: Embraer EMB-110, med følgende serienr. : t.o.m , t.o.m , t,o.m , t.o.m , t.o.m ,110414, og Alle Øvrige serienr. Påbudet omfatter: For å unngå sprekker rundt stabilisatorinnfestningen på skrog spant 33 skal følgende utføres: 1. Foreta kontroll, utskiftning av nagler og forsterkning i henhold til Embraer Service Bulletin revisjon 4, datert , eller senere revisjoner. 2. For fly hvor forsterkning er blitt utført ved fabrikken: UtfØr gjentatte kontroller i henhold til Embraer Service Bulletin revisjon 4, datert 24,5,85, eller senere revisjoner. ~ Rapporter evt. funn av uregelmessigheter til: Tid for utførelse: Luftfartsverket Avd, for luftfartsinspeksjon Postboks OSLO LUFTHAVN Innen , dersom ikke allerede utført. Deretter gjentatte kontroller med 3000 timers mellomrom; regnet fra første gangs utførelse av SB rev. 4. ForØvrig gjelder frister og kriterier for utbedring av sprekker og utførelse av forsterkning gitt i SB rev. 4. Referanse: eta AD R4 2 O. 6. e 5 IfV~k.Osf' ert til rett tid og notat om utiøreisen ført inn i ved- MERK! For at angjeldende flymateriell skal være lultyktig må påbudet være uti kommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

6 LUFTFARTSVERKET LDP 110/87 UTMATTING OG STRESSKORROSJON I STABILISATORINNFESTNINGEN Påbudet q;elder: Embraer EMB-110 alle fly som er eldre enn 2 år, eller har mer enn 5000 timers total gangtid. Påbudet omfatter: For å unngå svikt i haleflateinnfestningen skal kontroll og utbedring utføres i henhold til Embraer Service Bulletin , datert , eller senere revisjoner. Anm.: Embraer Service Bulletin erstatter tidligere Alert Service Bulletin A22. Tid for utførelse: Part I av J-0022: Innen 250 timers gangtid, dog senest , Deretter gjentatte kontroller med 750 timer eller 6 måneders mellomrom; det som kommer først, inntil de berørte deler er blitt utskiftet. Part IL av J-0022: Innen 1500 timers gangtid eller ett år etter utførelse av Embraer Alert Service Bulletin A22. Referanse: eta AD R3 2 D. 6. e' 'f ~ I'P'.:'!:

7 ...,.-...,...'... :::';';":;;:'::liøitrtm,ri'vemíf;;::;:::::::';!!:::!:'!!.~iå~~$~atetlmt4~j~:':':j:::::: ':YY,!J\WftM:MMMkj~M*WY?;m? :'f&fwfrlg4:t?tpn:pm?j!øijq.~ ::Y!'jftIMM'?:=!i4i!9!4i:tPØHdd:YY _'I41 o LUFTDYKTIGHETSPABUD _Il ::ê~~!!!!!~!:~:!::'::::::: :!i:.:=!!:!::!~ LDP) "....,...,...'..._._....._..._.,.._..,.,... Med hjemmel om lov om luftfart av 11. juni 1993 kap. IV 4-1 og kap. XV 15-4, fastetter Luftfartverket følgende forskrft om luftdyktghet KONTROLL AV PROPELLENS AUTOMATISKE FEATHRIG MEKAISME Påbudet gjelder: Embraer EMB-110 Æandeirante)) og EMB-121 XingU)). Påbudet omfatter: Utfør tilta som beskrevet i vedlagte kopi av Brasiliansk AD Tid for utførelse: Innen 50 flytimer etter Referanse: Brasiliansk AD Gyldighetsdato: ME! For at angjeldende flymateriell skal være luftdy1cg må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.

8 -" ~ ~~ Bilag ti LDP DIRETRIZ DE AERONAVEGABILIDADE MINISHRIO DA AERONÁllTICA EFETIVIDADE: DA N~ DEPARTAMENTO DE AVIAÇÀÜ CIVIL Det 30, The following Airworthiness Direetive AD), issued by the Departamento de Aviaça,o Civil DAC) in aeeordanee with provisions of Chapter IV, Title IrI of C6igo Brasileiro de Aeronåutiea _ Ministerial Deeree NR 7,565 dated 19 Deeember and Regulamento Brasileiro de Hom:logaçao Aeronåutiea RBHA) 39, applies to all aireraft registered in the Registro Aeronåutico Brasileiro. No person may operate an aireraft to whieh this AD applies, unless it has previously eonplied with the requirements established herein., l l J AD nq EMBRAR - Amendment L, APPLICABJLITY : This AIrworthiess Directive is applicable to al EMB-lIO "Bandeirante" and EMB-121 "Xingu" aicraft in operation. CANCELLA TJON / REVISJON Not applicable. REASON: It was reported a malfnction of the automatic feathering mechansm of an EMB- IL O propeller. The investigations cared out found a hidden failure mod e not checked by the pre- light feathering test. This failure mode was due to a loss of electrical connection between the control and test switch pins and the wires soldered to them.. Since this condition may exist or develop in other aicraf of the same tye design and afect the flight safety, the Imediate adoption of a corrective action is required. Thus suffcient reason exists to issue this AIorthiess Directive without prior notice. REOUffD ACTION: Inspection of the control and test switch of the automatic propeller featherig system for continuity between the switch pins and the wies soldered to them. \

9 Bilag til LDP Amendment ~DÂPl COMPLIANCE: : I,jQWK- 2/2 J The accomplishment of this AD must be cared 'out in the next 50 lght hours afer the effective date ofthis AD, according to EMBRAR SB and or later!fl/eta approved revisions. CONTACT: For additional techncal information, contact: eentro Técnico Aeroespacial- eta Instituto de Fomento e eoordenação Industrial- JFl Divisão de Homologação Aeronáutica - FDH Praça MaL. Eduardo Gomes, SO - Vila das Acácias eaixa Postal 6001 Fax: 55) 123) São José dos eampos - SP For acquisition, contact: Deparamento de A viação eivil Seção Auxiar do DAe l GAB-4) Aeroporto Santos Dumont, 4Q andar - sala 421. Fax: 55)21) Rio de Janeiro - RJ Braz EFFECTIV DA TE: This AD nr Amendment ) becomes effective on Oet 30, 1995 APPROVAL: SILOMA CA VALeAN GODINO - Ten.-eel..~Av. ehefe da Divisão de Homologação Aeronáutica!Fl/eT A -r, JORG SeHETT~ SEAB ehefe da ivisão de Aeronaves e lj STEAe. \\ cr. - ;e~.- ~AV, anutenção - TE-l Obs. : Origial in portuguese signed and avaiable in the fies of the Registro Geral de Aeronavegabildade RGAn-lISTE/Deparamento de Aviação eivi).

10 BLANK

11 o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP)...:.:.:.::::::::;:::::::::;:::::;:::::::;::;::::::::::::::::;:::::... ::::::::::;:::: Med hjemmel om lov om luftfar av 1 L. juni 1993 kap. IV '41. og kap, XV J5-4, fastetter Luftfartverket følgende forskrft om luftdyktighet A GCU voltage control)) Påbudet gjelder: Embraer EMB 110 Bandeirante. Påbudet omfatter: Utfør tilta som beskrevet i vedlagte kopi av Brasiliansk AD RL. Tid for utførelse: Til de tider og intervaller som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD R1, med virknig fra denne LDP's gyldighetsdato. Referane: Brasiliank AD R1. Gyldighetsdato: \...!MERForat angjeldendeflymateriellskal være-uftdyktg må påbudet være utført til rett tid og ført iii i vedkommende journal med henvisning til deiie LDPs nummer. notat om utførelsen.._-.-

12 ~.:-~~ Bilag til LDP A ~-i.., - ---"'J7.. --l DIRETRIZ DE! AER?~~ V~~"~~I~I"~ADEJ!1.NIST RIO DA AERONÁllTlCA. DEPARTAMENTO DE AVlAÇÀÜ CIVIL. =::- - EFETIVIDADE: DA N~ DEC 19, Rl I The following Aii:orthiness Directive ADJ, issued by the Departamento de Aviação CivilDAC) in accordance\o th provisions of.chapter iv,. Title LII of C6igo Brasileiro,de' Aeronáutica c-'law. 7 ~565 dated 19 December and Regulamento Brasi1eiro de Hoirlogação Aeronáutica REM) 39, applies to all aircraft registered in the Registi;o Aeronáutico Brasileiro. No person may operate an aircraft towhich this AD applies, unless it has previously compliec with the requirements established herein. AD n~, rl- EMBRAER - Amendment APPLICABlLITY : I :' This AirworthinessDirective is applicable toaliemb-110 IIBANEIRTE" aircraf in operation. _ CANCELLA TION / REVISION. This AD supersedes AD Nr EMBRAR.- Amendment , dated Nov. 22, 1995, and is being issued to change the repetitive test procedure time period and to COITect a printing eitor in- the original Portuguese language version. REASON: There have been reports of malfunctions' on the GCU voltage control and protectioncircuits leading to damage of the electrical and electronic systems of the aircraf, inciuding the complete loss of the generated power supply. Since this condition may exist or develop in other aircraft of the same tye design "and afect the light safety, theimmediateadoption of a coitective action is required. Thus suffcient reason exists to issue this Aiorthiness DirectIve without prior notice. REOUID ACTION: ; FunctIonal, test of the GCUovervoltage protection circuit- and' replacement of those I ' units found defective. COMPLIANCE: Before the next 200 operating hours or two months, afer the effective date of the. original issue of this AD, whichever occurs first, peifonn a functional test of the GCU I overvoltage protection circuit and replace the units which have not passed the test..,j. Repeat tbis procedure at each 600 operating hours thereafter until a final I L correctiv:_::,~bi~~~. m._,_- '

13 Bilag til LDP 96-00SA CW~5~7-~~:-:;~~:5~_-=-'==--=J~i:~ -_~ I) ~":. --. The testing and replacement procedures detennned by this AD are detail ed in the EMBRAR SB nr or later revisions approved by the eta.. CONTACT: For additional techncal information, contact: Centro TécnicoAeroespacial- CTA Instituto de Fomento e Coordenação Industrial - IFI Divisão de Homològação Aeronáutica - FDH Praça MaL. Eduardo Gomes, 50 - Vila das Acácias Caixa Postal 6001 Fax: 55) 123) São José dos Campos - SP For acquisition, contact: Departan-ento de Aviação Civi Seção Auxiliar do DAC 1 GAB-4) Aeroporto Santos Dumont, 4Q andar - sala 421 Fax: 55) 21) Rio de Janeiro - RI. Brazil EFFECTIV DA TE: This AD nr R1 Amendment ) becomes effective ort DEC 19,.95 I APPROV AL: J SILOMA CA V ALCANE GODINO - Ten.-Cel.-Av. Chefe da Divisão de Homologação Aeronáutica IFIfCT A. I I JORGE SCHETTIN SEABRA - Ten.-CeI.-Av. Chefe da Divisão de Aeronaves e Manutenção - TE-l STE/DAC Note:. Original in portuguese signed and available in the fil es of the Registro Geral I de Aeronavegabildade RGAI-l/STE/Deparamento de Aviação Civil)..r1.-. ~..,, -..._~lolil ~

14 BLANK

15 MER! For at angjeldende t1ymateriell skal være luftyk1g må påbudet være utført til ret tid og notat om utførelsen før inn i vedkommende journl med henvisiunii til deime LDPs nummer. 11:!;::I::i~llif~l.~!!i'i:::i..ii~I~~~!~í~~: ~I~' # ~.i' :::::)rt-#.f.ciiü:::f4z:9f:zq'q f:'?:::: ::::::Ti#r#::::::i:îi:%kM:~m:+::n:: :.:i:i,i~~~~:,,:"i!lil~~il.~ii.ii:..::.:.-: :::::::::=:::.::/::::::::::::::::::;::,:::::::?.:.:.:.:.:.:.:.:.:.-._ o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) Med hjemmel om lov om luftfart av 11. juni 1993 kap. IV 4-1 og kap. XV 15-4, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrft om luftdyktíghet OVERHING AV GYRO HORIONS)) Påbudet gjelder: Embraer EMB Bandeirante)) som er utstyrt med de modeller gyro horizons)) som beskrevet i vedlagte kopi av Brasiliansk AD Påbudet omfatter: Utfør tilta som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilank AD Tid for utførelse: 'Til detider og intervaller som beskrevet i.vedlagtekopiav Brasiliansk AD 95-,12-01, med virkning fra denne LDP' s gyldighetsdato. Referanse: Brasilansk AD Gyldighetsdato:

16 't... 1t: ~li.~ Bilag til LDP _A~~~.N~V~GABIUDADE!1INISTt:RlO DA Al:RONÁUTICA DEPARTAM NTO DE AVIAÇÀO CIVIL E fe TI VIDADE: DA N9 DEC ~'-i.~~ ' The following Airworth~ness Directi ve : ADl, issued by the " Departamento 'de" AViação Civil DAC) i:i accordance with provisions of Chapter iv, Title ILL of C6igo Brasileiro de Aeronáutica - Law NR 7,565 dated 19 December and Regu1amento Brasileiro de Homologação Aeronáutica RBHA) 39, applies to all. "aitcraft- 'registered in the Registro Aeronáutico Brasileiro." No person- "iny operate an aircraft to wtüch this AD applies, unless i t has previously complied wi th the reauirements established herein. AD nq EMBRAER - Amendment APPLICABILITY :.'.- "'This Airworthiness Directive is applicable-to all "BANEIRTE" EMB aircraf equipped with gyro horizons models: ':.'--AI:251:'ECFB ~P/N 504:' );500-DCF añ50q:.dcf Mod TPlN' ~91Ö);. - Bendix: 2181-ACF8), 2181-DCF and 2181-ACF pin ~2); and - EMBRAR: PIN 11OP and PIN 110P l r CAN CELLA TION / REVISION Not applicable. REASON: It has been found field reliability of aircraf EMB-11 O gyro horizons is far bellow the required performance for this type of equipment when installed in standard operation airplanes for public transportation. It is deemed this situation raises from inadequate units handling.and operation and also from the lack of reliable maintenance instruction. Since this condition can affect the safe operation of this aircraf type, immediate corrective action is required. Thus, suffcient reason exists to issue this AD without prior notice, REOUIRD ACTION: Overhaul the' affected gyro' horizons installed in the aircraf according to reliable maintenance instruction to restore the units to the latest manufacturing performance and repeat overhaul in approved interval. - COMPLIANCE: Part I WithIn 3 months or 500 flight hours,' whichever occurs first, afer the L effective date of this AD, independently ofmodification status of the units, L overhaul the affected equipments according to instructions established in. ".ElvRAR Service News Letter and BFGOODRICH AEROSP ACE SB 251/500-1 and SL-124..~..--~1""1~~~ t ~~.'i'ilal '~Iir-~.iM

17 Bilag Bilag til LDP ~~: ~ ::=~:5'3'... ~ _. ---=i~:idj._ "":"''='"_ -. L Part II I Repeat overhaul at 1000 equiprnent operation hours interval or 12 rnonths, L which occurs first. Detailed procedures and specification for cornpliance with this AD are established in BFGOODRlCH Service Bulletin nr SB 251/500-Land Service Letter nr. SL-124, both dated 26/0CT/1995, and EMBRAR Service News LetternQ SNL , dated 09/NOVI1995. CONTACT: For additional techncal information, contact: Centro Técnico Aeroespacial- CTA Instituto de Fomento e Coordenação Industrial - IPI Divisão de Homologação Aeronáutica - FDH Praça MaL. Eduardo Gornes, 50 - Vila das Acácias Caixa Postal 600 L Fax: 55) 123) São José dos Carnpos - SP For acquisition, contact: Departarnento de A viação Civil Seção Auxiliar do DAC l GAB-4) Aeroporto Santos Durnont, 4Q andar - sala 42 L Fax: 55) 21) Rio de Janeiro - RJ Brazil EFFECTIV DATE: This AD. nr Amendrnent ) becornes effective on DEC 2,9 95 r APPROV AL:. SILOMA CA V ALCANTE GODINO - Ten.-CeI.-Av. Chefe da Divisão de Hornologação Aeronáutica IFVCTA. JORGE SCHETTIN SEABRA - Ten.-Cel.-Av. Chefe da Divisåo de Aeronaves e Manutenção - TE- L STEIDAC the Registro Geral,de Aeronavegabilidade RGAlE-lISTElDepararnento de Aviaçåo Civil). Obs.: Original in portuguese signed and available in the fies of

18 BLANK.

19 LUFlFARTSV llovedådfids Luftarinspe Postboks ~124Dep.;.. Telefon::2~.91~ Telefax. :2294 '2 Tlgr;.....: elvi Telex.:7lO32 o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftart, kap. XV 15-4 jf. kap. IV 4-1 og Samferdselsdepartmentets bemyndigelse av 25. mars fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet UTSKIFTING AV NAGLER Påbudet gjelder: Embraer EMB-110 Bandeirante)) som har serienummer t.o.m Påbudet omfatter: Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Tid for utførelse: Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD , med virknng fra denne LD P' s gyldighetsdato. Referanse: Brasiliansk AD Gyldighetsdato: MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført ti rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journ med henvisning til denne LDPs numer.

20 ~~-, ;: /. '-, l' \ Bilag til LDP r, DIRETRIZ DE AERONAVEGABlllDADE ~INISTÉRIO DA AERONÁUTICA DEPARTAMNTO DE AVIAÇÃO CIVIL EFETIVIDADE: 1 6, HA Y 97 DA N The following Airworthiness Directive AD) r issued by the Departamento de Aviaçào Civil DAC) in accordance with provisions of Chapter iv, Tit1e ILL of Cóigo Brasileiro de Aeronáutica - Law NR 7,565 dated 19 December and Regu1arnento Brasileiro de Homo1ogaçào Aeronáutica RBHA) 39, applies to all aircraft registered in the Registro Aeronáutico Brasileiro. No person may operate an aircraft to which this AD app1ies, un1ess it has previous1y comp1ied with the requirements estab1ished herein. AD nq EMBRAER - Amendment APPLICABILJTY: This Airworthiness Directive is applicable to ElvRAR EMB-110 "BANEIRTE" serial numbers thru CAN CELLA TJON I REVISJON Not Applicable. REASON: There have been reports of shear of the fitting rivets that attach the operunglclosing mecharusm to the locking rods arm of the rear doors of certain Elv-11 O aircraft models. Jf this the door may occur. problem is not corrected, an in-flight operung and even loss of Since this condition can exist in other aircraft of the same type and can affect flight safety, an immediate corrective action is required. Thus suffcient reason exists to issue this AD. REQUIRD ACTION: RIvets replacement of the rear door locking system by new bolts. COMPLIANCE: The accomplishment of this AD must be carred out in the next 300 operating hours, or in the next B2 leve! inspection, whichever occurs first, after the effective date of this AD, according to the detailed procedures established in the ElvRAR SB , or later eta approved revisions. Make the proper log book entry that this AD has been complied with. ~

21 Bilag til LDP PÄCINA ~~ I CONTINUM;ÃO DA Ni: - Amendment /2 I CONTACT: For additional technical information, contact: Centro T écnico Aeroespacial - CT A Instituto de Fomento e Coordenação Industrial -!Fl Divisão de Homologação Aeronáutica - FDH Praça MaL. Eduardo Gomes, 50 - Vila das Acácias Caixa Postal 600 L Fax: 55) 123) São José dos Campos - SP For acquisition, contact: Departamento de Aviação Civil Seção Auxiliar do DAC 1 GAB-4) Aeroporto Santos Dumont, 4Q andar - sala 421 Fax:. 55) 21) Rio de Janeiro - RJ Brazil EFFECTIV DA TE: This AD No Amendment ) becomes effective on 16, Hay 97 APPROV AL: O C. MUARTTO - Maj.-Av. Chefe da Divisão de Homologação Aeronáutica IFI/CT A LUIZ ALBERT JONAS FERRIR SANT ANA - CeL.-Av.. Chefe da Divisão de Aeronaves e Manutenção - TE-l STE/DAC the Registro Geral de Aeronavegabilidade RGAlE-I/STE/Departamento de Aviação Civil). Note: Original in portuguese signed and available in the iles of

22 BLANK I,

23 o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. IDIom luftfart. kap. XV 15-4 jf. kap. IV 4-1 og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftartsverket følgende forskrift om luftyktighet REVISJON AV FLIGHT MAAL Påbudet gjelder: Embraer EMB-ll O. Påbudet omfatter: Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Tid for utførelse: Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD , med virkng fra denne LDP's gyldighetsdato. Referanse: Brasilansk AD Gyldighetsdato: I c MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftyktg må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført in i vedkommende journl med henvisnig til denne LDPs numer.

24 ~~~~~"-~.._-~~~M'.- --"~~-- Bilag til LDP l j AER NAVEGABlUDADEJ MIN1STSRLO DA AEPO~~:\!I'Tlr'A J ~._.. ~= -.:" ;;,~-,- - ""..,., '. ". EFETIVIDADE: ' DA Nç: "'-i DEPARA::::.::.::..::_~.~.~~..=:.L ~k:" _ L ~..Il~~"":&~ r~:j~j~~~ ~i& -_..-._-_....~---6t~~~""~.I-v~~o w:""~."i~~'l"i~ixl~ljj1!$r j;f.~.). The following Airworthiness Directive AD), issued by the Departamento de Aviação Civil DAC) in accordance wi th provisions of Chapter iv, Title IrI of C6digo Brasileiro de Aeronáutica - Law NR 7,565 dated 19 December and Regu1amento Brasileiro de Homologação Aeronáutica RBHA) 39, applies to all aircraft registered in the Registro AeronálJtico Brasileiro. No person may operate an aircraft to which this AD applies, unless it has previoljsly complied with the requiremenr.s established herein. AD nq EMBRAER - Amendment APPLICABILITY: This Airworthiness Directive is applicable to all EMBRAR EMB-l i O aircraft models in operation. I CANCELLATION / REVISION Î j REASON:..; i Î Not Applicable. I 1 ~, during icing encounters, if the icing condition is so severe that falls outside of those for which the l airplane is certificated supercooled liquid water and ice crystals, also called "freezing rain and i Li It has been determined that a potential for hazard peiformance degradation) exists l ~ i... protected ; suiface. ; Since this condition is applicable to all aircraft of this type design, a corrective ~. l drizzle"). This severe icing condition is prone to the formation of an ice build-up on protected ~ suifaces which exceeds the capability of the anti-ice system. ' or even the ice build-up aft of the I~ ~ action is required, Thus suffcient reason exists to issue this AD. l' i REQUIRD ACTION:,. operation in severe icing environment. L ~. Inclusion in the applicable Operations/Flight Manual of additional procedures for A J COMPLIANCE: I which exceeds those est~blished in the airworthiness re~lations for aircr~ft certificatio~, no l~ter. than 3 L July i 997 revise the normal procedures section of the applicable OperationsfFlight. i To prevent peiformance degradation due to operation in severe ice conditions I severe icing conditions which shall contain, at least, the following instructions: l I Manual, paragraph: "Operation in Icing Conditions", to include a detailed procedure for light into. A) Cues to help pilots to recognize the freezing rain and drizzle conditions; l ~ l L B) ~~quest p~l?ts to turn on immediately the Ice Protection System upon first indication of l, icing conditions; 'C) Advise pilots to exit such conditions and avoid abrupt maneuvers or high pitch angles; and. j ~~~=~~:::,:apsmovement... I --""...-"".".""=.""=""=...'.,...~'''..,.,.'".''.._~..,L..'',"'''''..,.,''"~"')

25 Bilag til LDP I 97 C0",TINLJI\C5.o DA Amendment N~) på; I :-,.X ','.' 2/2 Such information is the object of the following approved OperationslFlight Manuals revisions: - MO L 10P2/275 CTA) - Rev. 17; - MO/M 110B1/352 CTA) - Rev. 12; - MO IL 0/629 CT A) - Rev. 6; - POH 110P21139 CAA) - Rev. 25; - POH/AFM 110P2/151 DOT/Australia) - Rev. 12; - MY 110P2/168 DGAClFrance) - Rev, 13; - POH/AFM 110PLI176 FAASA) - Rev. 41; and, - AFM 110P1I381 DOT/Canada) - Rev. 13. Make the proper log book entry that this AD has been complied with. CONTACT: For additional techncal information, contact: Centro Técnico Aeroespacial- CTA Instituto de Fomento e Coordenação Industrial- IFI Divisão de Homologação Aeronáutica - FDH Praça MaL. Eduardo Gomes, 50 - Vi1a das Acácias Caixa Postal 600 L Fax: 55) 123) São José dos Campos - SP For acquisition, contact: Departamento de Aviação Civil Seção Auxiliar do DAC 1 GAB-4) Aeroporto Santos Dumont, 4 andar - sala 421 Fax: 55) 21) Rio de Janeiro - RJ Brazil EFFECTIV DATE: This AD N Amendment ) becomes effective on 11, Jul. 97 APPROV AL: LUI ALBERTO C. MUARTTO - Maj.-Av. Chefe da Divisão de Homologação Aeronáutica IFUCT A JONAS FERRIR SANT' ANA - Ce1.-Av. Chefe da Divisão de Aeronaves e Manutenção - TE-1 STE/DAC es of the Registro Geral de Aeronavegabilidade RGNTE-1/STElDeparamento de Aviação Civil). Note: Original in portuguese signed and available in the fil

26 BLANK

27 I o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart. kap. XV 15-4 jf. kap. IV 4-1 og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet INSTALLASJON AV ICING DETECTOR SYSTEM)) OG OPPDATERTING A V FLIGHT MANAL Påbudet gjelder: Embraer EMB-120. Påbudet omfatter: Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Tid for utførelse: Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD , med virkng fra denne LDP's gyldighetsdato. Referanse: Brasilansk AD Gyldighetsdato: MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktg må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journl med henvisnig til denne LDPs numer.

28 Bilag til LDP DIRETRIZ DE AERONAVEGABILIDADE XINISTÉRIO DA AERONÁUTICA DEPARTAMNTO DE AVIAÇAO CIVIL EFETIVIDADE: Il, Jul 97 DA NQ The following Airworthiness Directive AD), issued by the Departamento de Aviação Civil DACI in accordance with provisions of Chapter iv, Tit1e III of Código Brasileiro de Aeronáutica - Law NR 7,565 dated 19 December and ReglJ1amento Brasileiro de Homo1ogação Aeronáutica RBHA) 39, applies to all aircraft registered in the Registro Aeronáutico Brasi1eiro. No person may operate an aircraft to which this jl,d ;;pplies, un1ess it has previous1y cori1ied with the requirements estab1ished herein. AD nq EMBRAER - Amendment APPLICABILITY: This Airworthiness Directive is applicable to all EMBRAR EMB-120 aircraft niodels as indicated below: Par I - Installation ofan icing-detector system on aircraft serial numbers thr ; Par Il - Inclusion of additional instructions for operation in icing conditions in the Airplane F1ight Manual of all aircraft in operation; and Part III - Inclusion of additional instructions for operation in severe icing conditions in the Airplane Flight Manual of all aircraft in operation. CAN CELLA TION / REVISION Not Applicable. REASON: It has been determined that a potential for hazard peiformance degradation) exists during unexpected icing encounters, ifthe anti-icing system is maintained inoperative due to pilots unawareness or misjudgement, or if the icing condition is so severe that falls outside of those for which the airplane is certificated supercooled liquid water and ice crystals, also called "freezing rain and drizzle"). This severe icing condition is prone to the formation 'of an ice build-up on protected suifaces which exceeds the capability of of the protected suiface. the anti-ice system, or even the ice build-up aft Since this condition is applicable to all aircraft of this type design, a corrective action is required. Thus suffcient reason exists to issue this AD. REQUIRD ACTION: Installation of an icing detector system to provide a secondary means of indication. of icing conditions, aimed to aware the pilots of the existence of such conditions in flight; and inciusion in the applicable Airplane Flight Manual of additional procedures for operation in normal or severe icing environment.

29 Bilag til LDP CONTINUAÇÃO DA NQ Amendment PÁGINA H~ 2/3 COMPLIANCE: To prevent performance degradation due to operation in icing conditions with the ice protection system maintained inoperative, or with severe ice accretion which exceeds those established in the airworthiness regulations for aircraft certification, accomplish the following: Part I - No later than 01 December 1997, or 01 June 1998 for operation in the southern hemisphere, install an ice-detector system on the affected aircraf see applicability section of this AD) according to the EMBRAR SB or later CTA approved revision. Note: Revision 1 of the above SB, to be delivered shortly, will include the aircraft serial numbers which require specific accomplishment instructions and were missing in the original issue. Par Il - No latter than 31 July 1997, revise the normal procedures section of the applicable Airplane Flight Manual, paragraph "Operation in Icing Conditions", to: first indication of icing formation, either by the new ice-detector system or by external cues of icing build-up in the airframe; A) Request the pilots to immediately turn on the ice protection system upon the B) Impose a minimum speed of 160 KIAS or above ifbuffeting occurs; and, C) Provide additional related instructions, Such information is the object of the following approved AFM revisions: - AFM 120/813 CTA) - Revision 51; - AFM 120/794 FAA) - Revision 50; - MV 120/740 DGAC/France) - Revision 27; - AFM 120/1000 DaT/Canada) - Revision 18; and, - AFM 120/1017 DaT/Australia) - Revision 22. Part III - No later than 31 July 1997, revise the normal procedures section of the applicable Airplane Flight Manual, paragraph "Operation in Icing Conditions", to include a detailed procedure for flght into severe icing conditions which shall contain, at least, the i. following instructions: A) Cues to help pilots to recognize the freezing rain and drizzle conditions; B) Request to turn on immediately the ice protection system; C) Advise to exit such conditions and avoidance of abrupt maneuvers or high pitch angles; and, D) Prohibiting the use of autopilot and flaps movement. Such information is the object of - AFM 120/813 CTA) - Revisi'on 478; - AFM 120/794 FAA) - Revision 48; - MY 120/740 DGAClFrance) - Revision 25; - AFM 120/1 000 DaT/Canada) - Revision 17; and, - AFM 120/1 O 17 DaT/Australia) - Revision 22. the following approved AFM revisions: Make the proper log book entry that this AD has been complied with. c

30 ~... 'i.i ~'W".:..!t ;..,..,'I r Bilag til LDP j CONTACT: )' l '~~~~~~ 'i~'t.~:;;':;""~'i)'''.;'''''l''tl~!1'';::o~:_''s:'~:~''''''..;'t...;.-:'.~~!';,:..':j~t+;;.t;.._"".;.tj..~i)...,,-,..r.. ".I.:.i..:1'...J''::':o.._i..';-~~,;...~...l..~_...;.,..~.~~:...~.~...i~~""~I1f..:N~a~J~~.a...g~l;''\'~:=..O;.,..\l~ '",--.~. -~ "..1;Q;J~.Ën.ID.tn1J2.;;7..Z1"""~,"",,""''',.~"''''..''n''..,''''..;;.,.~..""_...""-,.,~.._,,,..~-~,,~_..,.,-y..l~ :,~,.--.._.--._'_.""..-""~,,,.."'~.."''-'''''''.'''.~..."'''...o;''.,..".""""""''.,'''''..,-.~.-~1 l 1 For additional techrcal information, contact:.! 1 Centro jtécnico Aeroespacial - CT A : ~ Divisão lde Homologação Aeronáutica - FDH ~ i ~ Caixa Fax: 55) Postal 123) lt ~ Instituto de Fomento e Coordenação Industrial - IFI \ ~ Praça MaL. Eduardo Gomes, 50 - Vila das Acácias i 1 For acquisition, contact: i Seção Auxilar do DAC 1 GAB-4) i J.I São José dos Campos - SP!..', I',; Deparamento de A viação Civil j.~:. l Aeroporto Fax:. Santos 55) Dumont, 21) 4Q andar sala 421 ~'l" ~ c L ~ Brazil l - Rio de Janeiro - RI L ~. EFFECTIVE DA TE: i J I APPROV ;. AL: i This AD NQ Arèndment ) becomes effective on lir Jul 971 i 1 S ~l ~ LUI ALBERTO æocu a C. MUARTTO I - Maj.-Av. 1.~- 1 Chefe da Divisão de Homologação Aeronáutica ~ JONAS S~~ l FERRIR. SANT' l ANA - Cel.-Av. 'l Chefe da Divisão de Aeronaves e Manutenção - TE- 1 J I Note: Original in portuguese signed and avail~ble in the fies of the Registro Gerl i de Aeronavegabilidade RGA/TE-lISTEfDepartamento de Aviação Civil)., i, M.~ i. ~. ~ I. L : l i.... jl "~-_ln"""'''-'''',.~t''.\"ik.~i.'~_~'~ó:..~~i.'r~t;n.'l''~'-'''~~~''a:.~,...:."~..r..~",.j",~i&~.,,~:'l"'~""~~~~.i~,;...tm~~..~~.:...~.~~1l-'t.'t.':~"'~i-s--.i...# i j

31 LUFlFARTSVERKT' Iiovedadnstra~onen Luftfartinpeksjoneli Postb)kš8124 Dep; Telefon : Telefax: ' ~i. Tlgi. : CIV'rLAïîfm Telex : eiî ii o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) Med hjemmel i lov av L i. juiu 1993 nr. 101 om luftfart. kap. XV 15-4 jf. kap. IV 4-1 og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftartsverket følgende forskrift om luftdyktghet KONTROLL AV FLIGHT DATA RECORDER Påbudet gjelder: Påbudet omfatter: Embraer EMB-120 modeller som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Tid for utførelse: Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av Brasiliansk AD , med virkng fra denne LD P' s gyldighetsdato. Referanse: Brasilansk AD Gyldighetsdato: MERK! For at angjeldende f1ymateriell skal være luftyktg må påbudet være utført ti rett tid og notat om utførelsen ført in i vedkommende journl med henvisnig ti denne LDPs nummer.

32 Bilag til LDP MINfSTÉRfO DA AERONÁUTICA BRAZILIAN AIRWORTHINESS DIRECTIVE DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO CIVIL EFFECTIVENESS: AD Nr.: 29 Aug The Eollowing AiNot'thiness Dit'ective ADJ, issued by the Depanamento de Aviaçao Civil DAC) in accot'dance with pcovisions of Chaptec iv, Title ILL of Código Bcasileico de Aeconáutica _ Law NR 7,565 dated 19 Decembec and Regulamento Bcasileico de Homologação Aeconáutlca RBHA) 39, applies to all aicccaft cegisteced in the Registco Aeconáutico Bcasileico. No pecson may opecate an aicccaft to which this AD applies, unless it has pceviously complied with the cequicements,established hecein. AD Nr E:MBRAER - Amendment APLICABll.ITY : This A.rwortruness Directive is applicable to ENIRAR ENI-120 "BRASÍLIA" aircraf serial numbers , , thr , , , , thr and The ENIRAR ENI-120 "BRASÍLIA" aircraf serial numbers , , , , , , and on have an equivalent modification incofporated in production. CAN CELLA TION/RVISION: Not applicable. REASON: It has been found the occurrence of erroneous light controls displacement records in the lght data recorder FDR) caused by looseness of the lexible coupler screws. _ Although not affecting dir-ectly the lght safety of an individual aircraf, trus ~ondition is considered unacceptable because It affects the overal light safety objectives and may exist in other aicraft of the same type; therefore, an immediate corrective action is required. Thus suffcient reason exists to issue trus AD. REQUIRD ACTION: Locking of the lexible couplers screws by appying Loctite adhesive to its threads. COlVIPLIANCE: In the next A check or witrun the next 400 light hours afer the effective date of trus AD, whichever occurs first, veri:t the alignent between the FDR potentiometers and the lght contral mechansm shafs, and lock the flexible couplers screws by appyig Loctite adhesive to its threads. The detailed procedures and specifications for compliance with this AD are established in the EMÈR.R Service Bulletin Nr original issue or further revisions approved by the et A. ~d Form FDH

33 Bilag til LDP CONTINUATION OF AD NR.: AMENDMENT PAGE NR.: 2/2 CONT ACT: For additional techncal information, contact: Centro T écnico Aeroespacial - CT A Instituto de Fomento e Coordenação Industral- IFI Divisão de Homologação Aeronáutica - FDH Praça MaL. Eduado Gomes, 50 - Vila das Acácias Caixa Posta 6001 Fax: 55 12) São José dos Campos - SP, BRA. For acquisition, contact: Deparamento de A viação Civil Seção Auxiliar do DAC lgab-4) Aeroporto Santos Dumont, 40 andar - Sala 421 Fax: 55 21) Rio de Janeiro - RJ, BRA. EFFECTIV DATE: Ths AD becomes effective on 29 Aug 97. APPROVAL: LUI ALBERTO C. MUARTTO - Maj.-Av. Chefe da Divisão de Homologação Aeronáutica IFI/CTA. JONAS FERRIR SAN'ANA - Cel.-Av.' Chefe da Divisâo de Aeronaves e Manutenção - TE-l STE/DAC Nota: Original in portguese signed and available in the files of the Registro Geral de Aeronavegabilidade RGA/TE-lISTE) of the Deparamento de A viação Civil. Form FDH

34 BLANK

35 o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart. kap. XV 15-4 jf. kap. IV 4-1 og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 25. mars 1994, fastsetter Luftartsverket følgende forskrift om luftdyktighet KONTROLL/INST ALLASJON AV DRA VAL VE CAP)) Påbudet gjelder: Embraer EMB-120. Påbudet omfatter: Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Tid for utførelse: Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD , med virknng fra denne LDP's gyldighetsdato. Referanse: Brasilansk AD Gyldighetsdato: MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktg må påbudet være utført ti rett tid og notat om utførelsen ført in i vedkommende journal med henvisnig ti denne LDPs nummer.

36 Bilag til LDP ~~.,. ~~: :/.-. "'. ~ DIRETRIZ DE AERONAVEGABILIDADE ~I~ISTÉRIO DA AERONÁUTICA DEPARTAMNTO DE AVIAÇÃO CIVIL EFETIVIDADE: 27 JUn. 97 DA NS? The following Emergency Airworthiness Directive EA), issued by the Departamento de Aviaçao Civil DAC) in accordace with provsions of Chpter IV, Title III of Códgo Brasileiro de Aeronáutica - Law NR 7,565 dated 19 December and Reguamento Brasileiro de Homlogaçao Aeronáutica RB) 39, applies to all aircraft registered ii the Registro Aeronáutico Brasileiro. No person may operate an aircraft to which this AD applies, uness it has previously comlied with the requirements established herein. EAD nq EMBRAR - Amendment APPLICABILITY: This EAD is applicable to all EMBRAR EMB-120 aircraft mo dels in operation. CAN CELLA TION IREVISION Not applicable. REASON: _ In the investigation of arecent in light engine nacelle fire occurence on an EMB- 120 aircraft equipped with a Pratt & Whitney PWL 18 engine model, it has been found that the. combustion chamber rear drain valve cap, which should be permanently installed, was missing. The absence of the cap permits any eventual amount of non-bured fuel in the conbustion, chamber to be drained inside the nacelle exhaust tube comparment. Although no direct relationship may exist between the uncovered drain and the fire event, it is considered that such condition may exist in other aircraft of the same type and can affect light safety and, therefore, an immediate corrective action is required. Thus sufficient reason exists to issue this EAD without prior notice. valve cap. REQUIRED ACTION: Inspection and installation, if necessar, of the combustion chamber rear drain COMPLIANCE: Unless already accomplished, inspect the combustion chamber rear drain valve cap to ensure that the cap is installed before the first of the next day after the receipt ofthis EAD. Install a cap if it is found missing.

37 Bilag til LDP COr-iTJNlIi\;iín DA N~ PÃGTNA ;~' Amendment /2 The detailed instructions and procedures to accomplish this EAD are described in the EMBRAER Alert Service Bulletin Nr A005, or further revisions approved by CTA. EFFECTIVE DATE: This EAD No Amendment ) becomes effective on 27 Jun. 97 APPROV AL: Note: Original in portguese signed and avai1able in the files of the Registro Geral de Aeronavegabilidade RGA/TE-1/STE/Deparamento de Aviação Civil). JONAS FERRlRA SANT' ANA - Cel.-A v. Chefe da Divisão de Aeronaves e Manutenção - TE-l STE/DAC c

38 BLANK

39 LUFTFARTSVERKT HovedacliÏstIsjonen LuftfartsInspeksjone Postboks 8124 Deil:,)37 TelefoI1 '.": Telefax.',.,. : Tlgr. : CIVILAIR ' Telex enfn' o LUFTDYKTIGHETSPABUD LDP) MPTpRl:RYNE,." LUFTFART0Y Med hjemmel i lov av L L. juiu 1993 nr. 101 om luftart. kap. XV 15-4 jf. kap. IV 4-1 og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 25. mars fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet REVISJON AV FLIGHT MAAL Påbudet gjelder: Embraer EMB-l20 som har serienummer som listet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Rl. Påbudet omfatter: Utfør tiltak som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Rl. Tid for utførelse: Til de tider som beskrevet i vedlagte kopi av Brasilansk AD Rl, med virknng fra denne LDP's gyldighetsdato. Referanse: Brasiliansk AD Rl. Gyldighetsdato: MERK! For at angjeldende flymaterieii skal være luftdyktg må påbudet være utført ti rett tid og notat om utførelsen ført in i vedkommende journl med henvisnig til denne LDPs nummer.

40 ~~' '1INISTÉRlO DA AF?,O~Ã, nca DE?ARTA1'tENTO DE ).Vi,,,çAO C;IVIL --"õ_ :a~-~~--"'a"i~..,.=is:...a.i~y.~~.~. Bilag til LDP DJRETAIZ DE AERONAVEGABILIDADE EfETliIDADE: DA N R ,....~~ The following Airworthiness Directive AD), issued by the Departamento de Aviação Civil DAC) in accordace with provisions of Chpter IV, Title III of Códgo Brasileiro de Aeronáutica _ Law NR 7,565 dated 19 December and Regulamento Brasileiro de Homlogação Aeronáutica ~) 39, applies to all aircraft registered in the Registro Aeronáutico Brasileiro. No person may operate an aircraft to which this AD applies, unless it has previously comlied with the requirements established herein. - i l AD nq R1 - EMBRAR - Amendment APPLICABILITY: This Airwortiness Directive is applicable to EMBRAR E.l-120 "BRASÍLIA" aircraft serial numbers: , , th , th , th , thr , th , th and th The E.lRAR E.l-120 "BRASÍLIA" aircraft senal number and on have an equivalent modification incorporated in production. CANCELLATION / REVISION This AD supersedes AD nr E.lRAR - Amendment , dated 09 Jwi 97, and is _being issued to change the compliance date. REASON: It has be the abnormallanding gear extension procedure in the event of loss of the gre en found the possibility of landing gear doors blockage when performing With the doors blocked the landing gear can not be extended even by free fall. en hydraulic system. The investigation revealed that the doors blockage may occur due to the energization of the landing gear door selector valve in the absence of hydraulic pressure fluid the spool valve may not shift completely and trap fluid in the doors closure line). Since this condition can occur in other airplanes of the same tye, immediate corrective action is required. Thus suffcient reason exists to issue ths AD. REQUID ACTION: Installation of check valve in the nose hydraulic comparment and alteration of present AFM abnormallanding gear extension procedures. the COMPLIACE: Required as indicated, wiless accomplished previously: I ~';-..:'"~'''~06~...-_~.:..._.. la I \.,--~..-~,- o ~.._~

41 Bilag til LDP t'~ m.~1õ!;'fp''''' '..~..._~m"c""~..~"",,,,,,,.,..,,,,,_~..",,,,,",.,,- ~...u,." ",,,'cc",, "".,..-,,,...',~~.-."',.~,,-,., '.'r-,,~-,., '~-.~""r"'"'1im1tdt:!.,.-.""".~~='''ï ~~-=~==:~:.=~~~ ~O~L-.Y..~.,""-..,= ~,~.=.,"F"'~.'~~.~"C,,,,"'L.'"~ ~_._-) r" ;;w ;h:~~~~ìó.~;;;;~;;il~~=;:iili;a.:' ;:;;~;;;;~il~-:~~;i'cab~:- AF~'i I revision as indicated below): ~ J AFM 120/ /794 Rev. 24; 45; i i - AFM 120/813 Rev. 45; 1 ~ i. - AFM 120/ /1017 Rev. Rev. 16; 18. or! j i I \, b) Before 31 October 97, install a check valve in parallel with the landing gear wheelwell doori l J ~ i, ~ l. ~ I. i il ~ ~ â I j l l i seleetor valve in the nose hydraulic comparrnent in accordance with the applicable i procedures and specifications detailed in the EMBRAR Service Bulletin n , L or later revisions approved by CT A. l Make the proper log book entry that this AD has been comp1ied with. 1 CONTACT: For additional technical information, contact: Centro Técnico Aeroespacial- CTA Instituto de Fomento e Coordenação Industrial -!Fl Divisão de Homologação Aeronáutica - FDH Praça MaL. Eduardo Gornes, 50 - Vila das Acácias Caixa Postal 6001 Fax: 55) 123) São José dos Carnpos - SP For acquisition, contact: Departarnento de A viação Civil Seção Auxiliar do DAC lgab-4) Aeroporto Santos Dumont, 4Q andar - sala 421 Fax: 55) 21) Rio de Janeiro - RJ Brazil EFFECTIVE DATE: This AD No R1 Amendment ). becornes effective on ~ j ~ " l l ~ ~ J.! ~ ij ~ tl i~ g L j ~ ~ 1 1 i APPROV AL: ~ j l:1 "~J 'l LUI ALBERTO C. MUARTTO - Maj.-Av. ~ L Chefe da Divisão de Homologação Aeronáutica ',ff~!fl/c TA JONAS FERRIR SANT' ANA - Cel.-A v. l.,i~ Chere da Divisão de ~;;;~~ e Manutenção - le-l L l. J ~--~.. '-_.""h"""~""~~""~~~-.~i.~..~_ ~ra" -l..~~""~..~;,"';;...-..~..;~.-ao~'~.n:...e.t..~.'...~...-ri.,',._../, " Note: Original in portguese sigued and available in the files or the Regi,tr Geral L de Aeronavegabilidade RGA/TE-lISTE/Departamento de A viação Civil). j

~ T e!(.f.y.:;: ~ :'~. ì ~ i: ~(j /...~1.~ ~'.::'..:

~ T e!(.f.y.:;: ~ :'~. ì ~ i: ~(j /...~1.~ ~'.::'..: ll ff :. o T ó.,:.: ET Hovedadmlí õ";;~:onen Avd fo' Luf!í2'"')'. ~P~ksIQ" ".'~I:'..") :. :c:. 1 ~'2 _ :. :. ~. '-'-1'.' ~ T e!(.f.y.:;: ~ :'~. ì ~ i: ~(j /...~1.~ ~'.::'..: Ti~. ~:. :. OSLe; : 'í~.. ";i:)!

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP) Goodyear "flexible fuel cell construction" type BTC-39 montert i, men ikke

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP) Goodyear flexible fuel cell construction type BTC-39 montert i, men ikke LUFTFARTSVERKET Hovedadministras ionen Avd. for Lultfartsinspeksjon Postboks 18. 1330 Oslo Lufthavn Telefon : Oslo (02) 121340 MTN,ENFBY A Tlgr.,CIVILAIR OSLO Telex,17011 Idal n o LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP)

Detaljer

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2003 Side 697 844 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 2. mai 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 11. Lov nr. 20 om granskingskommisjonen

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten.

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP)

LUFTDYKTIGHETSpABUD (LDP) luftarts VERKET Hove d a dm í n is fr as i anen Avd. ror luflfartsinspeksjon Postboks 18. 1330 Oslo iurihavn. Telefon, Oslo 02) 121340 AFTN,ENFBY A T1gr.,CIYllAIR osio Telex,1701 i 'dal n ~ LUFTDYKTIGHETSpABUD

Detaljer

IMPORTANT INFORMATION:

IMPORTANT INFORMATION: Form MHD56298 IMPORTANT INFORMATION: A copy of our Safe Operating Practices Manuals are always available free of charge either by downloading it from our Technical Publications website @ www.airwinch.com

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse med

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT SEKSJON 1 KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse

Detaljer

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature Eurocard Gold Application for additional card with personal liability Personal details Main card no. ID no. (11 digits, Norwegian only) All first names Surname Address (in the National Registry) Postcode

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSPÂBUO (LO P)

LUFTDYKTIGHETSPÂBUO (LO P) LUFTARTSVERKET Hovedadmi-nistr asjonen Avd. for Lultfarlsinspeksjon Postboks lb. 1330 Oslo Lufthavn Telelon, Oslo 02112 13 40 AFTN,ENFBY A Tlgr.,CIVILAIR OSLO Telex,17011 Ida I n, LUFTDYKTIGHETSPÂBUO LO

Detaljer

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Servicemanual Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Handicare Raptor Servicemanual Servicemanual Handicare Raptor. Innholdsfortegnelse Side INNLEDNING 2 RESERVEDELER 3 TEKNISK

Detaljer

Explosion Accident during Mobile Production of Bulk Explosives

Explosion Accident during Mobile Production of Bulk Explosives REPORT Explosion Accident during Mobile Production of Bulk Explosives Report by DSBs project committee on the follow up of the accident in Drevja on the 17th of December 2013 Published by: Norwegian Directorate

Detaljer

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C XP USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C 2 Engels... 4 Norsk... 28 Dansk... 52 3 English 2015 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

Norsk totalkontrakt 2007 NTK 07

Norsk totalkontrakt 2007 NTK 07 Norsk totalkontrakt 2007 NTK 07 Norsk Totalkontrakt 2007 Norwegian Total Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NTK 07 Del/part I - norsk

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer

VPAP III & III ST User Manual. English Svenska Dansk Norsk Suomi

VPAP III & III ST User Manual. English Svenska Dansk Norsk Suomi VPAP III & III ST User Manual English Svenska Dansk Norsk Suomi 248130/2 05 10 VPAP III & III ST USER EUR 2 Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.com B HUMIDIFIERS / BEFUKTARE / FUGTERE

Detaljer

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 231 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

1470nm Laser User s Manual

1470nm Laser User s Manual 1470nm Laser User s Manual Manufactured by: MedArt A/S Industriholmen 15A DK2650 Hvidovre Denmark Page 1 of 64 43-0032-01 Rev A 05/14 Vari-Lase Laser Console, Instructions for Use Copyright 2014 MedArt

Detaljer

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: WPIR / 300-8308V10 Spenning: 3V Temperatur: -10 C til +50 C Batteri: 2 x AAA batterier à 1.5V Passer til: GSM ECO-Starter Frekvens:

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment Kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Sist endret 22.06.2010 jf. Rundskriv til 14-12 Uttak av fedrekvote Rundskriv 14-1 Formål Utarbeidet av NAV Drift og utvikling, Fag drift og utvikling,

Detaljer

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: WPIR / 300-8014V10 Spenning: 3V Temperatur: -10 C til +50 C Batteri: 2 x AAA batterier à 1.5V Passer til: GSM Alarm Controller

Detaljer

B890 LTE Wireless Gateway User Guide

B890 LTE Wireless Gateway User Guide B890 LTE Wireless Gateway User Guide English/Norwegian/Swedish/German English 1 Getting to know your device... 1 Appearance... 1 Handset screen icons... 4 2 Installation... 5 Installing the USIM card...

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer