Sikkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling"

Transkript

1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: Versjon: 10 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling Deklarasjonsnummer (PRN-nr): Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk: Maling 13 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør: Flügger AS Karoline Kristiansensvei 4 NO-0661 Oslo Tlf: Telefaks: E-postadresse: Kontaktperson: Miljøavdelingen 14 Nødtelefon (Giftinformasjonen) DEL 2: Fareidentifisering 21 Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD-klassifisering: R10 R66 R67 Se fullstendige R-setninger og H-setninger under punkt 16 Viktigste skadevirkninger: Brannfarlig Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet 22 Etikettelementer R-setninger: S-setninger: Annen merking: Brannfarlig Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Unngå innånding av damp Unngå hudkontakt Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten Må bare anvendes på godt ventilerte steder Oppbevares utilgjengelig for barn Inneholder Koboltkarboksylat og 2-Butanonoksim Kan gi en allergisk reaksjon Kluter med produktet kan selvantenne Mettes med vann eller destrueres VOC-grenseverdi (Kat A/i): 500 g/l (2010) Produktets VOC: maks 413 g/l 23 Andre farer Innholdsstoffene oppfyller ikke kriterier for PBT eller vpvb iht REACH bilag XIII DEL 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer 32 Blandinger 1 / 7

2 Regnr CAS/ EC-nummer Stoff DPD-klassifisering/ CLP-klassifisering Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, R10 Xn;R65 R66 R isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater Flam Liq 3;H226 AspTox1;H304 STOT SE 3;H336 EUH Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, Xn;R65 R isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater Asp Tox 1;H304 EUH Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, Xn;R65 R66 R52/ isoalkaner, sykliske, aromater (2-25 AspTox 1;H304 Aquatic Chronic 3;H412 EUH066 %) Butanonoksim Xn;R21 Carc3;R40 Xi;R41 R Carc 2;H351 Acute Tox 4 *;H312 Eye Dam 1;H318 Skin Sens 1;H Koboltbis(2-etylheksanoat) Xi;R43 N;R50/ Skin Sens 1;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 1) Inneholder mindre enn 0,1 vektprosent benzen 4) R65 er ikke relevant, på grunn av produktets høye viskositet Se fullstendige R-setninger og H-setninger under punkt 16 w/w% < 0,5 < 0,25 Note 1,4 1,4 1,4 DEL 4: Førstehjelpstiltak 41 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding: Ved illebefinnende bringes personen ut i frisk luft og holdes under oppsyn Ved bevisstløshet løses tettsittende klær, plasser i stabilt sideleie Dersom personen ikke puster skal det gis kunstig åndedrett Tilkall straks lege Svelging: Hud: Øyne: Forbrenning: Ved svelging må ikke brekning fremkalles Hvis den skadelidende brekker seg, skal hodet holdes så lavt at det ikke kommer mageinnhold i lungene Kontakt lege eller ambulanse Fjern forurensede klær omgående Vask huden lenge og grundig med vann og såpe Bruk ikke løsningsmiddel eller tynner Eventuelle kontaktlinser fjernes Bøy hodet bakover, sperr øyet godt opp og skyll straks med vann i minst 10 minutter Søk lege Skyll med vann inntil smertene opphører Fjern klær som ikke sitter fast i huden, kontakt lege eller sykehus Fortsett om mulig skyllingen til legen overtar behandlingen Utfyllende opplysninger: Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises Symptomer: Se punkt 11 Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person 42 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Avfetter huden Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud Produktet avgir damp fra organiske løsemidler, som kan gi døsighet og svimmelhet I høye konsentrasjoner kan dampene gi hodepine og forgiftningssymptomer Produktet inneholder små mengder 2-Butanonoksim og Koboltbis(2-etylheksanoat) Personer med kjent allergi kan få allergiske reaksjoner ved kontakt med produktet 43 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig Ingen spesiell, øyeblikkelig behandling er nødvendig DEL 5: Brannslukning 51 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke Bruk vann eller vanntåke til nedkjøling av ikke antent lager Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen 52 Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Avgir brennbar damp som kan danne eksplosiv blanding med luft 53 Anvisninger for brannvesen Hvis det kan gjøres uten fare, fjernes beholdere fra det branntruede området Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft Unngå at spill fra brannslukkingsarbeitet slippes ut i vannkilder eller kloakk DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 61 Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer For ikke-innsatspersonell: Røyking og bruk av åpen ild forbudt Unngå innånding av damp/sprøytetåke Unngå hud og øyekontakt Benytt hensiktsmessig verneutstyr For innsatspersonell: 62 Miljøverntiltak Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr Normalt vernetøy anbefales, tilsvarende NS-EN 469 Unngå at større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet generelt Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning 2 / 7

3 63 Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning Søl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende, ikke brennbart materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol 64 Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for type verneutstyr Se punkt 13 for kassering DEL 7: Håndtering og oppbevaring 71 Forholdsregler for sikker håndtering Produktet må brukes på steder med god ventilasjon Røyking og bruk av åpen ild forbudt Unngå innånding av damp Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr Risiko for selvantenning Forurenset rengjøringsutstyr, klut ol kan selvantenne Legg klutene i en brannsikker beholder eller la dem tørke på et sikkert sted Ikke oppbevar, bruk og/eller innta mat, drikkevarer eller tobakksprodukter i arbeidsrommet Lagre personlig verneutstyr adskilt fra andre klær 72 Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et tørt, godt ventilert sted Lagres adskilt fra matvarer og utilgjengelig for barn Oppbevares i overensstemmelse med 'Forskrift om håndtering av farlig stoff' 73 Spesielle bruksområder Eksponeringsscenarier er enda ikke utarbeidet DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 81 Kontrollparametre Administrative normer: Innholdsstoff: Administrativ norm Anmerkninger Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, aromater (2-25 %) 50 ppm 275 mg/m³ 50 ppm 275 mg/m³ 50 ppm 275 mg/m³ Rettsgrunnlag: Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære ( ) Målemetoder: Samsvar med administrative normer kan kontrolleres med yrkeshygieniske målinger på arbeidsplassen DNEL-verdier: : Arbeidere: Dermal DNEL (langtidseksponering systemiske virkninger), 300 mg/kg bw/day Innånding DNEL (langtidseksponering systemiske virkninger), 1500 mg/m³ Generell befolkning: Dermal DNEL (langtidseksponering systemiske virkninger), 300 mg/kg bw/day Innånding DNEL (langtidseksponering systemiske virkninger), 900 mg/m³ Oral DNEL (langtidseksponering systemiske virkninger), 300 mg/kg bw/day PNEC-verdier : PNEC-jord 2,9 mg/kg dw : Arbeidere: Innånding DNEL (langtidseksponering lokale virkninger), 235,1 µg/m³ Generell befolkning: Innånding DNEL (langtidseksponering lokale virkninger), 37 µg/m³ Oral DNEL (langtidseksponering systemiske virkninger), 55,8 µg/kg bw/day 82 Eksponeringskontroll Egnede tiltak for eksponeringskontroll: Personlig verneutstyr, beskyttelse av øyne/ansikt: Personlig verneutstyr, beskyttelse av hud: Personlig verneutstyr, åndedrettsvern: Sørg for god ventilasjon Bruk verneutstyr som angitt nedenfor Ved sliping av behandlede overflater, dannes støv som er helseskadelig Om nødvendig, bruk åndedrettsvern Bruk vernebriller ved risiko for sprut i øynene Bruk vernehansker av teks nitrilgummi Handskeleverandørens instruksjoner og informasjoner angående anvendelse, gjennombruddstid ol skal følges Bruk egnede verneklær Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes åndedrettsvern med gassfilter type A Bruk halvmaske med filter P2 ved støvutvikling 3 / 7

4 Miljøeksponeringstiltak: Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 91 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Aggregattilstand: Væske Farge: Flere farger Lukt: Løsemiddel Luktterskel: ph (bruksferdig oppløsning): ph (konsentrat): Smeltepunkt/frysepunkt: Startkokepunkt og kokepunktintervall: Flammepunkt: 43,5 C Fordampningshastighet: Antennelighet (fast stoff, gass): Øvre/nedre antennelighetsgrenseverdier: Øvre/nedre 0,6-7,0 vol-% eksplosjonsgrenseverdier: Damptrykk: Damptetthet: Relativ tetthet: 1,01-1,27 Løselighet: Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann: Selvantennelsestemperatur: Nedbrytningstemperatur: Viskositet: Eksplosive egenskaper: Oksidasjonsegenskaper: 92 Andre opplysninger DEL 10: Stabilitet og reaktivitet 101 Reaktivitet 102 Kjemisk stabilitet Ingen Reagerer med sterkt oksiderende stoffer, sterke baser og sterke syrer Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger 103 Risiko for farlige reaksjoner Damper fra produktet er tyngre enn luft og kan spres langs gulvet Damp og luft kan danne eksplosive blandinger Risiko for selvantennelse Søl og brukte kluter samles opp og oppbevares i en brannsikker avfallsbeholder, henges til tørk ute eller brennes under oppsyn 104 Forhold som må unngås Unngå oppvarming og kontakt med antennelseskilder 105 Materialer som må unngås Unngå kontakt med oksiderende stoffer, sterke baser og sterke syrer for at unngå varmeutviklende reaksjoner 106 Farlige nedbrytningsprodukter Ved utsettelse for høye temperaturer kan det dannes helseskadelige nedbrytningsprodukter som kullmonoksid og kulldioksid DEL 11: Toksikologiske opplysninger 111 Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet - oral: Kan gi illebefinnende, diaré og forøvrig de samme symptomer som ved innånding Kan gi kjemisk lungebetennelse, hvis produktet, ved innånding av væskedråper eller ved oppkast, kommer i lungene : Rotte: LD50 = > 5000 mg/kg (OECD 401) : Rotte: LD50 = > 5000 mg/kg (OECD 401) : Rotte: LD50 = > 5000 mg/kg (OECD 401) : Rotte: LD50 = mg/kg Akutt toksisitet - dermal: Organiske løsemidler kan opptas gjennom huden : Kanin: LD50 = > 5000 mg/kg (OECD 402) : Kanin: LD50 = > 5000 mg/kg (OECD 402) : Kanin: LD50 = > 2920 mg/kg (OECD 402) : Kanin: LD50 = 1800 mg/kg 4 / 7

5 Akutt toksisitet - innånding: Hudetsing/-irritasjon: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Sensibilisering: Mutagenisitet: Kreftfremkallende egenskaper: Skadelig for reproduksjonsevnen: Toksisitet ved en enkelt eksponering: Toksisitet ved gjentatt eller langvarig eksponering: Skadelig for luftveiene: Andre toksikologiske virkninger: Produktets avgasser kan forårsake skader på slimhinner, åndedrettsorganer, nyrer, lever og nervesystem Symptomene er blandt annet hukommelsestap- og konsentrasjonsproblemer, unormal tretthet, irritabilitet eller i ekstreme tilfeller bevisstløshet : Rotte, Damp, 4h: LC50 = > 4951 mg/m³ (OECD 403) : Rotte, Damp, 4h: LC50 = > 4951 mg/m³ (OECD 403) : Rotte, Damp, 4h: LC50 = > 13,1 mg/l (OECD 403) : Rotte, 4h: LC50 = > 4,83 mg/l Avfetter og tørker ut huden Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud Damp eller sprut kan gi irritasjon og svie i øynene Inneholder 2-Butanonoksim og Koboltbis(2-etylheksanoat), som kan gi allergi ved hudkontakt Testdata foreligger ikke Inneholder 2-Butanonoksim, som kan gi mulig fare for kreft Testdata foreligger ikke Testdata foreligger ikke Langvarig eller gjentatt innånding av damp kan gi skader på lever, nyrer, hjerne og sentralnervesystemet Testdata foreligger ikke Ingen kjente DEL 12: Miljøopplysninger 121 Toksisitet Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig i henhold til gjeldende regler Økotoksikologiske opplysninger finnes ikke tilgjengelig på produktet Akutt toksisitet: : Fisk: Oncorhynchus mykiss: 96hLC50 = > 1000 mg/l Daphnia: Daphnia magna: 48hEC50 = > 1000 mg/l Alge: Pseudokirchneriella subcapitata: 72hEC50 = > 1000 mg/l : Fisk: Oncorhynchus mykiss: 96hLC50 = > 1000 mg/l Daphnia: Daphnia magna: 48hEC50 = > 1000 mg/l Alge: Pseudokirchneriella subcapitata: 72hEC50 = > 1000 mg/l : Fisk: Oncorhynchus mykiss: 96hLC50 = mg/l Daphnia: Daphnia magna: 48hEC50 = mg/l Alge: Pseudokirchneriella subcapitata: 72hEC50 = mg/l : Fisk: Leuciscus idus: 96hLC50 = mg/l Daphnia: Daphnia magna: 48hEC50 = 750 mg/l Alge: Desmodesmus subspicatus: 72hEC50 = 83 mg/l : Alge: Artsnavn ikke angitt: 72hIC50 = 528 mg/l Kronisk toksisitet: : Daphnia: Daphnia magna: 21 days NOEC = 0,097 mg/l 122 Holdbarhet og nedbrytbarhet 123 Bioakkumuleringspotensiale : Lett bionedbrytbart : Lett bionedbrytbart : Lett bionedbrytbart : Ikke lett bionedbrytbart : Lett bionedbrytbart 5 / 7

6 124 Mobilitet i jord Inneholder stoffer som potensielt kan akkumuleres i næringskjeden : Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann: > : Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann: > 3 Testdata foreligger ikke 125 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Innholdsstoffene oppfyller ikke kriterier for PBT eller vpvb iht REACH bilag XIII 126 Andre negative virkninger Flyktig organisk forbindelse (VOC) DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall 131 Metoder for avfallsbehandling Unngå utslipp til kloakkavløp eller overflatevann Samle søl og avfall i lukkede, tette beholdere for kassering i henhold til reglene om behandling af farlig avfall Avfallet skal deklareres og leveres til innsamlere og anlegg godkjent for håndtering av farlig avfall Brukte kluter ol legges i vann eller avbrennes for å unngå selvantenning DEL 14: Transportopplysninger ADR/RID 141 UN-nummer UN-skipningsnavn (UN MALING 143 Transportfareklasse(r) Emballasjegrupper III Farenummer 30 Tunnelrestriksjonskode: EAL-kode: Maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer Produktet omfattes ikke av reglene for transport av farlig gods på vei og jernbane i emballasje på mindre enn 450 liter i henhold til ADR/RID 22315, på grunn av produktets viskositet D/E 145 Miljøfarer Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre) Tilleggsinformasjon: ADN 141 UN-nummer UN-skipningsnavn (UN PAINT 143 Transportfareklasse(r) Emballasjegrupper III Unntak fra transportmerking ifølge denne klassifiseringen kan forekomme på artikkelnivå Se respektive transportsregelverk 145 Miljøfarer Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre) Miljøfare i tankskip: Tilleggsinformasjon: IMDG 141 UN-nummer 1263 Ikke relevant 142 UN-skipningsnavn (UN PAINT 143 Transportfareklasse(r) Emballasjegrupper III Unntak fra transportmerking ifølge denne klassifiseringen kan forekomme på artikkelnivå Se respektive transportsregelverk Produktet omfattes ikke av reglene for transport av farlig gods til sjøs i pakninger på mindre enn 30 liter i henhold til IMDG 2325 som følge av produktets viskositet Sjøtransportdokumentet skal inneholde følgende setning: Transport in accordance with 2325 of the IMDG Code 145 Miljøfarer Produktet er ikke en Marine Pollutant (MP) IMDG Code segregation group: Ingen 6 / 7

7 Tilleggsinformasjon: ICAO/IATA 141 UN-nummer UN-skipningsnavn (UN PAINT 143 Transportfareklasse(r) Emballasjegrupper III Tilleggsinformasjon: 146 Spesielle forholdsregler for brukeren Ingen Unntak fra transportmerking ifølge denne klassifiseringen kan forekomme på artikkelnivå Se respektive transportsregelverk Unntak fra transportmerking ifølge denne klassifiseringen kan forekomme på artikkelnivå Se respektive transportsregelverk 147 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke relevant DEL 15: Reguleringsinformasjon 151 Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet Spesielle bestemmelser: Ingen 152 Kjemikaliesikkerhetsvurdering Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utført DEL 16: Andre opplysninger Forklaring av forkortelsene: Referanser til litteratur og datakilder: R-setninger: H-setninger: Utdannelse: Utfyllende opplysninger: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: Very Persistent and Very Bioaccumulative STOT: Specific Target Organ Toxicity DNEL: Derived No Effect Level PNEC: Predicted No Effect Concentration Produsenternes HMS-datablad og gjeldende norsk lovgivning R10 Brannfarlig R21 Farlig ved hudkontakt R40 Mulig fare for kreft R41 Fare for alvorlig øyeskade R43 Kan gi allergi ved hudkontakt R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet H226 Brannfarlig væske og damp H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene H312 Farlig ved hudkontakt H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon H318 Gir alvorlig øyeskade H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft H400 Meget giftig for liv i vann H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann Ingen spesiell opplæring er nødvendig, men grundig kjennskap til dette sikkerhetsdatabladet er en forutsetning Opplysningene i dette HMS-databladet er basert på EU- og norsk lovgivning Brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll Opplysningene bør oppfattes som en beskrivelse av de sikkerhetskrav som stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaper USAB/ (Made in Toxido ) N 7 / 7

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Endret: 25-01-2011 Erstatter: 24-01-2011 Versjon: 0100/NOR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Methanol Stoffnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Auto Prep. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 10.06.2009

SIKKERHETSDATABLAD. Auto Prep. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 10.06.2009 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Stoffnavn Naturgass GRUPPENAVN Unntatt fra REACH-registrering i overensstemmelse med

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Endret: 11-02-2014 Erstatter: 19-11-2012 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LGMT 2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Grundfärg Röd Grund/Grunningsmaling Rød Pohjamaali punainen Base Paint Red Farba

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 18-05-2015 Versjon: 0100/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Ecoz SOS 12 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Aquabarr MIR

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Aquabarr MIR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34709 SPRITBEIS (Liberon

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Luxa treimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD. Luxa treimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Erstatter sikkerhetsdatablad fra 13.09.2011 Utgave nummer 2.0 1.2 Identifiserte bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 10-30 1-5 1-5 1-5 30-60 1-5 5-10 5-10 Se fullstendige R-setninger under punkt 16.

Sikkerhetsdatablad. 10-30 1-5 1-5 1-5 30-60 1-5 5-10 5-10 Se fullstendige R-setninger under punkt 16. Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 01072008/ HSV Erstatter den: 17012008 Bruk av produktet Grunning, sparkel og lakk. 2. Fareidentifikasjon Leverandør:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten 1.1.Produktidentifikator Isoparaffin Solvent - ESOL P-20. 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket o

Sikkerhetsdatablad. PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket o Sikkerhetsdatablad Pharmaxim Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket o 1.1. Produktidentifikasjon: 1.2. Relevant identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521)

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) STP Injector Cleaner (35521) Side 1 av 18 SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET *

AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET * AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET * 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Artikel nr. : TISSUE-TEK XPRESS PRE-PROCESSING SOLUTION : SAK-7115 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer