INN PÅ TUNET. PROSJEKTBESKRIVELSE. orj

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INN PÅ TUNET. PROSJEKTBESKRIVELSE. orj"

Transkript

1 orj INN PÅ TUNET. PROSJEKTBESKRIVELSE 2010 Inn på Tunet (IPT) er en annerledes læringsarena. Et tilbud om aktiviteter på gården som gir læring og gode opplevelser. Grimstad kommune Rådhuset, 4898 Grimstad

2 PROSJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LÆRINGSARENA. INN PÅ TUNET -LØFTET INNLEDNING Grimstad kommune har behov for å etablere flere alternative læringsarenaer. Det er uttrykt et sterkt behov fra skolene, spesielt på ungdomstrinnet, om å etablere tiltak utenfor skolen, men som en del av skolens ordinære tilbud. Vi ønsker å utvikle et tilbud for ungdomsskolene med start skoleåret Å utvikle et tilbud for trinn kan være aktuelt etter ett utprøvingsår. Praktiske undervisningsopplegg vil være motiverende og gi mestringsfølelse til de elevene som strever med de teoretiske fagene. Samtidig er det et mål å ivareta kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Inn på Tunet er en annerledes læringsarena, og et tilbud om aktiviteter som gir læring og gode opplevelser på gården og tilpasset ulike målgrupper. Inn på tunet -løftet er fastsatt av Landbruks og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet som en egen satsing i jordbruksavtalen for Innovasjon Norge er ansvarlig for implementering og organisering. Fylkesmannsembetene vil ha en sentral rolle i informasjonsarbeid og søknadsbehandling Formålet er å forankre og styrke Inn på tunet (IPT) i kommunens plan og strategiarbeid, og finne gode samarbeidsformer og modeller med gården i kommunen. På gården kan man erfare teorien fra klasserommet i praksis. Gode resultater kan skapes gjennom meningsfulle aktiviteter, muligheter for å lære noe nytt, kontakt med dyr og natur og sosialt fellesskap. Representanter fra Grimstadskolen deltok på en konferanse om satsingen høsten 2009, og dette var starten på det arbeidet vi nå ønsker å gå igang med. INN PÅ TUNET OG SKOLEN. KOMMUNEN/SKOLENS HANDLINGSROM OG ANSVAR IPT gir muligheter, men det setter også noen grenser for kommunen/skolen ved bruk av andre læringsarenaer enn skolen. Kommunen kan ikke gi et tilbud som er i konflikt med opplæringsloven. Grunnskoleopplæringen skal være i samsvar med opplæringsloven 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring og tilhørende forskrifter. 8-1 sier noe om elevens rett til å gå på den lokale skolen og 2-2 om omfanget av grunnskoleopplæringen i tid. Læreplanen er en forskrift og som sådan juridisk bindende. Kompetansemålene i fagene angir individuelle læringsmål i alle fag. Timetall i fagene er bindende. Retten til spesialundervisning er hjemlet i oppll 5-1. Såfremt en følger lovverket er metodefriheten til stede. Skoleeier skal oppfylle den enkeltes rett til opplæring, og det er rektor/enhetsleder som er delegert ansvaret for den praktiske gjennomføringen. 2

3 HVA ER INN PÅ TUNET (IPT)? Gården representerer en ressurs for læring, mestring og livskvalitet. IPT defineres som tilrettelagt tilbud på gårdsbruk. Dette kan f.eks. være tilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst og skole. IPT for skole skal være innenfor Kunnskapsløftets områder. Gården er rik på muligheter når det gjelder aktiviteter. Dyr, omgivelser og årstider gir store muligheter for tilpassede aktiviteter, og muligheter for å utvikle ferdigheter og kunnskap i trygge omgivelser. MÅLSETTING Satsingen er i tråd med sentrale mål innenfor flere politikkområder. Vi kan nevne Kunnskapsløftet, Folkehelsemeldingen (St.m nr ) og Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse ( ). Grimstadskolens mål med IPT satsingen er å utvide læringsarenaene. En mer praktisk undervisning er et kjernebegrep. Mange elever trenger et pusterom fra det ordinære, og de trenger å oppleve mestring og utfoldelse i nye omgivelser. Spesielt vil flere gutter kunne dra nytte av et slikt tilbud. Teoritrette elever kan ha faglig utbytte av en variasjon i skoledagen. Å hindre at ungdom avbryter skolegangen står sentralt. Grimstad kommune har søkt om og er tatt ut med to ungdomsskoler til å være med i forsøk med nytt alternativt praktisk fag på ungdomstrinnet: Arbeidslivsfag. I utkast til læreplan for faget beskriver en praktisk del og arbeidslivskunnskap. Å koble IPT på dette faget er en mulighet som skolene vil vurdere. Grimstad kommune ønsker en fleksibel modell for satsingen. Det betyr at både grupper av elever og enkeltelever må kunne ha nytte av tilbudet. Avtaler med gården ivaretar dette. RAMMER Inn på Tunet i Grimstad kommune er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og utvalgte gårder i Grimstad. Satsingen skal være et utviklingsprosjekt og fortrinnsvis gå over 3 skoleår ( ). Første året vil være et utprøvingsår. Innarbeiding i Kultur og oppvekstsektorens budsjett for nevnte år vil være en forutsetning. Kjøpersiden og tilbydersiden skal ha en aktiv rolle. Midler tildeles for 1 år av gangen. Prosjektet skal starte opp skoleåret Det lages planer /modeller for hvert skoleår. 3

4 SAMARBEIDSPARTER Grimstad kommune har avholdt flere samarbeidsmøter med partene. Deltagere fra Grimstad kommune har vært rektorer, sosiallærere og miljøarbeider fra ungdomsskolene, eiere fra gårdene Bjørnetrø og Gurebo og Fylkesmannen i Aust Agder v/ Lisbeth Kismul og Aud Johanne Røren Strand. For skoleåret har vi valgt ut Bjørnetrø Gårdstun. Skoleåret vil vi vurdere å koble på Gurebo. Olga Røed Johnsen, enhetsleder i Veiledning og utviklingstjenesten har ledet arbeidet i prosessen. SAMARBEIDSMODELL AKTIVITETSPLAN Generelt: Avhengig av tildelte ressurser planlegges tilbudet slik: Tilbudet gis 1 dag pr uke i 30 uker pr skoleår Det betyr: Høsten 2010: uke (14 d) Våren 2011: uke 2-20 (16 d) De 30 dagene kan deles inn i 3 perioder (10x3) Gruppene dannes ved 2 elever fra hver av skolene (2x3) De 6 elevene danner en gruppe som møtes på gården 1d. pr uke. Dersom vi velger å dele skoleåret inn i 3 perioder, kan det dannes nye grupper for hver periode. Skolene ønsker en fast ukedag gjennom skoleåret Bjørnetrø Gårdstun disponerer en minibuss som kan stå for transport av elevene AKTIVITET FAG Formål med aktiviteten TID Stell, pleie, foring og kos med forskjellige dyr Riding Ro, fiske, sette garn 4 Naturfag Matematikk Norsk Kroppsøving Kroppsøving Matematikk Mat og helse Aktiviteten skal fremstå praktisk. Utvikle kunnskap og holdninger som gir et gjennomtenkt syn på samspill natur og individ, samfunn og teknologi Matematikk griper inn i mange fag og er en forutsetning for å forstå og kunne påvirke prosesser. Problemløsning for å kunne arbeide både teoretisk og praktisk Norsk er sentralt for alle andre fag og en forutsetning for deltagelse i arbeidsliv og samfunnsliv Fysisk aktiviteter er viktig for å fremme god helse. Gi fysiske utfordringer og mestring Gi praktiske ferdigheter for arbeid og fritid. Utvikle lokale tradisjoner Hele året Hele året Sept. - okt Mars-april

5 Naturfag Å bruke naturen på en god måte Matlaging Mat og helse Matematikk Norsk Innsikt i og kunnskap om å lage mat og skape arbeidsglede og gode matvaner. Omsorg, vennskap og gjestfrihet Forbrukerkunnskap Så, plante og høste Naturfag Utvikle kunnskap om og respekt for naturens mangfold og naturens gang Fysisk aktivitet- gå tur med hundene, ut med hestene, sopptur Hele året Vår Høst Kroppsøving Bruke kroppen og holde seg i form Hele året Aktiv bruk av bilder og video Kunst og håndtverk IKT Å kunne produsere informasjon og kunnskap digitalt i tekst og bilder Digital kunnskap som grunnleggende ferdighet Musikk Musikk Bruke musikk som uttrykk Ved behov ut fra tema Ved behov Elevene skal bruke loggbok/dagbok og ellers dokumentere hva de har lært og opplevd. Skolene skal følge opp den enkelte elev og sette læringen fra gården inn i en sammenheng med øvrige fag. Foreldrene skal få god informasjon om opplegget. MARKEDSFØRING OG INFORMASJONSARBEID. ERFARINGSOVERFØRING. UTVIKLING OG INNOVASJON. Tilbudet skal forankres i skolene og i de politiske organene gjennom informasjon/orienteringer og vedtak. Samarbeidet med hjemmet /foreldre/foresatte er en forutsetning. Oppleggets innhold og organisering skal evalueres halvårlig, og plan for hvert år skal utarbeides /justeres. Ut fra evalueringene skal en se på muligheten av å etablere tilsvarende tilbud på Trinn. Inn på Tunet som alternativ læringsarena er et nytt tiltak i Grimstad kommune og et supplement til læringsarena Solrik og Fevik maritime leirskole. Vi ønsker å prøve ut et tilbud som kan være fleksibelt og gi nye muligheter for læring og at elevene kjenner gleden ved å lære å mestre. Skolen skal ha rom for alle. Beskrivelsene i den generelle del av Kunnskapsløftet sammen med læringsplakaten og kompetansemål i fagene danner basis for alt arbeid i skolen. Lokal presse inviteres til å lage reportasjer og oppslag om IPT. Det skal lages en brosjyre for å beskrive og markedsføre tiltaket. 5

6 ETTER PROSJEKTPERIODEN Prosjektet er treårig ( ). Det skal arbeides administrativt og politisk for at IPT kan videreføres. I hvilken form skal drøftes. Skolenes behov og vurderinger skal ha avgjørende vekt. BUDSJETT OG FINANSIERING- SKOLEÅRET BUDSJETT UTGIFTER INNTEKTER GÅRDSBESØK (30 DAGER) LÆRERTIMER X 2 X SAMARBEIDSMØTER SKYSSUTGIFTER X KOMMUNALE MIDLER SKOLENE /KOMMUNEN Søker om = Vedlegg: Politisk vedtak om deltagelse i Inn på Tunet-løftet. OOU sak den Arkivsaknr 2010/

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer