VVHF Intern revisjon varsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VVHF Intern revisjon varsel"

Transkript

1 Kvalitetssystem for Vestre Viken HF Plassering VV HF VVHF Intern revisjon varsel Status Godkjent Dato/tid Fra til og med Sluttmøte i uke 51. Avtales nærmere. Revidert virksomhet Vestre Viken HF Hvem initierer revisjonen Overordnet, godkjent revisjonsplan for VVHF Revisjonstema/område Vurdering av leveranse av fellestjenester innenfor administrative støttefunksjoner og IKT Hensikt Vurdere om administrative støttefunksjoner og IKT leveres i henhold til avtale, svarer til brukernes forventninger, er effektive og leveres med opplevd god kvalitet. Revisjonen skal også identifisere områder som kan forbedre tjenestene. Referansedokumenter/ Revisjonsgrunnlag - Felles tjenestekatalog - IKT, tjenester til foretakene i Helse Sør-Øst versjon Avtale om leveranse av IKT tjenester, Del II- Generelle kontraktsbestemmelser, versjon Avtale om leveranse av IKT tjenester, Del IV- Bilag - Prisliste- IKT tjenester, versjon Styringsmodell IT i Vestre Viken HF, April 2010 Revisjonsteam Revisjonsleder: Hilde Skredtveit Moen, kvalitetssjef VVHF Revisorer: Mette Myhrhaug, spesialrådgiver Kvalitetsavdelingen VVHF Hanne Juritzen, rådgiver Kvalitetsavdelingen VVHF Kjersti Bjørling Bakken, rådgiver Kvalitetsavdelingen VVHF Andre revisorer deltar ved behov. Oversendelse av dokumentasjon: Det bes om at Sykehuspartner og Senter for ehelse snarest og senest innen oversender dokumentasjon som ikke er tilgjengelig og kan belyse revisjonstema ytterligere. Revisjonsteamet ber om å få tilsendt resultat fra brukerundersøkelser fra Sykehuspartner, og hvis gjennomført, fra Senter for ehelse. Fagsjef kvalitet i klinikkene er utpekt som kontaktperson i forbindelse med intervjuer av klinikkens medarbeidere og er ansvarlig for å peke ut medarbeidere som skal intervjues og gi tilbakemelding om dette til revisjonsleder. Egen gjennomføringsplan med konkrete tidspunkt og stedsangivelse for intervjuer med avdelingssjefer, avdelingssykepleiere og seksjonsoverleger ettersendes. Kontaktpersonen har ansvar for at de som skal intervjues møter til avtalt tidspunkt. Foreløpig plan for gjennomføring:

2 Når: Hva/hvor: Hvem: Kl Team 1 Kl Kl Kl Kl Kl Åpningsmøte Vestre Vikens lokaler i NRK bygget Vestre Vikens lokaler i NRK bygget Ansvarlige ledere, samt alle som har anledning. Ole Johan Kvan, Direktør HR, Organisasjons-utvikling og IT Tommy Due Løvaas, IT-sjef Harald Noddeland, Medisinsk fagsjef Sykehuskoordinator Spesialrådgiver HR Team 2 Kl Kl Kl Kl Kl Vestre Vikens lokaler i NRK bygget Direktør Medisinsk klinikk Britt Eidsvoll Direktør Klinikk for Medisinsk diagnostikk Bess Frøyshov Smittevernoverlege Mette Walberg Overlege Åpen Se egen gjennomføringsplan Se egen gjennomføringsplan Se egen gjennomføringsplan Ca. 12 Avdelingssjefer Ca 10 Avdelingssykepleiere/seksjonsledere Ca. 6 Overleger (seksjonsoverleger) Når: Hva/hvor: Hvem: Team 2 Bærum/Drammen

3 Kl Team Kl Kl Direktør SP Direktør SP Direktør SP Uke 51 Vurderinger/oppsummering Revisjonsteamet Uke 51 Sluttmøte Ansvarlige ledere, samt alle som har anledning. Eventuelle spørsmål kan rettes til revisjonsleder. På vegne av revisjonsteamet Hilde Skredtveit Moen (revisjonsleder) Tlf

4 Revisjonsrapport 01/11 Tema versjon 1.0 Dato Vurdering av leveranse av administrative støttefunksjoner og IKT 1. Oppsummering Ansatte i Vestre Viken (VV) som er intervjuet i denne revisjonen er i hovedsak lite fornøyd med de tjenestene som Sykehuspartner (SP) leverer med noen unntak, og man opplever at tjenestene er dårligere enn de man fikk levert da HR og IKT- personell var ansatt internt. Ledere og ansatte i stabene mener tjenestene har blitt bedre, men opplever at deler av SP tjenestene ikke fungerer optimalt. De fleste opplever Personalportalen som en god tjeneste, men med behov for forbedringer. Et av formålene til SP er å effektivisere tjenestene på en slik måte at det skal føre ressurser tilbake til pasientbehandlingen. Realiteten i VV er at avdelinger har ansatt og vurderer å ansette HR og IKT-personell for å avlaste ledere fra det man opplever som et stort og stadig økende merarbeid. Funnene i revisjonen viser at det er uklare grensesnitt mellom SP og VV både på HR og IKT området. De inngåtte avtalene er omfattende og krevende og få operasjonalisert. Det framkommer at VV har hatt liten innflytelse på innholdet i disse. VV som kunde opplever seg ikke som likeverdig motpart til leverandør SP og det gis informasjon fra stabene om at det er vanskelig å få gjennomslag for kundekrav. VV har i liten grad beskrevet hva avtalenes innhold betyr for ansatte i VV, eller nyttiggjort seg mulighetene som ligger i avtalene for å kreve forbedringer. De fleste av de intervjuede i klinikken er i lite kjent med grensesnittet mellom SP og HR VV og SP og VV IKT. Revisjonsteamet har forsøkt å peke på avvik i områder VV kan gjøre noe med selv, både ved å forbedre interne prosedyrer og tydeliggjøre grensesnittet mellom VV og SP. Det har vært utfordrende og vi har ikke lyktes helt i det, siden disse tjenestene er så tett forbundet med hverandre. I siste del av rapporten er det foreslått noen kritiske områder revisjonsteamet mener det haster med at SP tar tak i. Det gjelder vurdering av kritikalitet, responstid, HR og IKT-kompetanse og mangelfull løsning av saker. Det mest alvorlige funnet i revisjonen er vurdering av kritikalitet fra SP knyttet til den pasientnære delen av virksomheten i VV og SP s responstid for å rette opp alvorlige og kritiske avvik. Ellers er det gjennomgående mangler knyttet til avklaring av grensesnitt mellom SP og VV på ulike nivåer. 2. Innledning Valg av tema for revisjon bygger på vurdert risiko knyttet til manglende eller mangelfull leveranse for kritiske deler av den pasientnære virksomheten, mange avviksmeldinger om manglende leveranse og en gjennomgående misnøye med SP fra de ansatte i VV. 1

5 Avgrensning Revisjonen er valgt gjennomført på Drammen sykehus og Lier som har fått tjenester fra Sykehuspartner siden 2003 og Bærum og Blakstad som har mottatt tjenester fra Sykehuspartner siden Definisjoner Avvik - defineres som mangel på oppfyllelse av krav, inkludert lov og myndighetskrav. Forbedringsområde - er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der revisjonsteamet mener det er et forbedringspotensiale og/eller kan medføre avvik dersom ikke forebyggende tiltak iverksettes. Forkortelser Vestre Viken VV Sykehuspartner SP Service Level Agreement - SLA tjenester hvor leverandøren garanterer et spesifikt ytelsesnivå. 3. Dokumentunderlag IKT Felles tjenestekatalog - IKT, tjenester til foretakene i Helse Sør-Øst versjon 3.0 Avtale om leveranse av IKT tjenester, Del II- Generelle kontraktsbestemmelser, versjon 1.0 Avtale om leveranse av IKT tjenester, Del IV- Bilag Prisliste- IKT tjenester, versjon 2.5 Styringsmodell IT i Vestre Viken HF, April 2010 HR Bilag 1 Tjenestebeskrivelse Bilag 2 Ytelsesnivå Bilag 3 Tekniske spesifikasjoner Bilag 4 Organisering av arbeidet Bilag 5 Databehandleravtale Bilag 6 Priser og prisbestemmelser Bilag 7 Definisjoner Bilag 8 Kontaktpersoner Bilag 9 Endringer Bilag 10 Endringer i avtalen fra Hovedavtale kjøp av tjenester 4. Gjennomføring Revisjonsteam Revisjonsleder kvalitetssjef Hilde S. Moen, spesialrådgiver Mette Myhrhaug, rådgiver kvalitet Hanne Juritzen og rådgiver kvalitet Kjersti Vanberg, Akuttmottak og legevakt. ene har vært gjennomført med følgende sammensetningen: Team 1: Mette Myhrhaug og Kjersti Vanberg Team 2: Hilde Skredtveit Moen og Hanne Juritzen 2

6 Revisjonsplan: Melding om revisjon og program ble sendt 3. desember Revisjonen er gjennomført fra 15. til 20. desember Program for revisjonen: Viser til vedlagt program Åpningsmøte: Ble avholdt den 15. desember 2010 er: Innhenting av informasjon er i hovedsak basert på intervjuer og gjennomgang av avtaler. Revisjonsteamet har ikke gjennomgått journaler eller lister. Det ble intervjuet 41 personer hvorav 2 intervjuer av direktører i Sykehuspartner (se liste i slutten av rapporten). Hvert intervju varte i minutter. Sluttmøte: Funnene ble presentert 21. desember Reviderte områder og funn Avvik 1 av 5 Områder beskrevet i tjenesteavtalen etterleves ikke som avtalt I avtale om leveranse av IKT- (kap.6) er det beskrevet at Begge parter skal hver for seg loggføre avdekkede feilsituasjoner og manglende tilgjengelighet for IKT-tjenestene. Disse loggene skal avstemmes ved behov og minimum i forbindelse med de ordinære driftsmøtene. Ytelsesnivå-avtalen for HR beskriver også logg som målemetode ( kap. 2.1 ). IKT statistikker/logg utarbeidet av leverandør (SP) gjennomgås, men avstemmes ikke med erfaringer fra VV Det har ikke vært framlagt HR-logger ved meldte feil til SP-kundesenter siste år og HR registerer ikke logger i VV. I avtalen om IKT er det fastsatt i pkt. 6.1 at Koordineringsgruppen skal implementere at endringsordre gjennomføres som avtalt, omtvistede endringsordre, forbedring av IKTtjenester, krav til tjenestekvalitet etterleves, forhandling om evt. tvister og skal bestå av partenes representanter og ledes av kunden. VV skal lede gruppen og SP skal ha sekretærfunksjon. Det fremgår ikke klart i intervjuene hvilken arena som ivaretar dette. Flere ansatte og ledere i stabene og klinikk opplever og uttrykker at vi leker butikk. o VV som kunde har ingen reelle sanksjonsmuligheter dersom leverandør SP ikke overholder sin del av avtalen. o Ledere og stabsansatte opplever at det er stor diskrepans mellom innholdet i avtalene og leveransen fra SP for eksempel kritikalitet og responstid. Felles tjenestekatalog IKT pkt 3.1. Dersom det er dissens mellom partene, er det Kundens 3

7 standpunkt som er førende for beslutningen som tas (Avtale om leveranser av IKT tjenester Del IV bilag 10.8) Ansatte i VV er ikke kjent med bakgrunnen og klassifiseringen av kritikalitet, feiltyper og responstid. o Det er ikke etablert felles forståelse mellom SP og VV for henvendelser og vurdering av kritikalitet. o Det er ikke kjent for ansatte i klinikken hvordan kritikalitet skal vurderes. o De som er intervjuet opplever ikke å ha fått informasjon om vurdert kritikalitet på deres henvendelse ved første kontakt med Kundesenteret. o Det fremkommer gjennomgående i intervjuene at hendelser av høy kritikalitet for klinikken ikke blir håndtert raskt og effektivt fra SP og i mange tilfeller medfører det risiko knyttet til pasientbehandlingen. Eksempel; manglende (langvarig) tilgang til DIPS i poliklinikker. o Ansatte opplever at SP Kundesenter eller SP IKT ikke har kunnskap til å vurdere kritikalitet. Eksempel; ID-armbåndetikett-skriver på post hadde 3 mnd. løsningstid. Kritisk for pasientsikkerheten. Avviket begrunnes i brudd på Forskriften om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (av nr 1731) 1, 3, 4 g), h). Samt manglende etterlevelse av avtaler mellom SP og VV. Avvik 2 av 5 Det er uklare ansvars- og myndighetsforhold for medarbeidere som har en rolle i ivaretakelse av HR- og IKT tjenestene i VV Dette er basert på følgende observasjoner og informasjon: Få i stabene kan legge fram egen funksjonsbeskrivelse. Grensesnittet mellom SP og VV er ikke beskrevet eller gjort kjent for ansatte i HR. o Ansatte i HR sier at det er gråsoner mellom SP og VV som man ikke er omforent om hvem som har ansvaret for. o Klinikken har ikke fått tilstrekkelig informasjon om hvilke oppgaver som skal ivaretas lokalt og hvilke oppgaver som skal ivaretas av SP. o Ansatte i HR-staben i VV utfører flere oppgaver som i følge avtalene er tillagt SP. Dette for å sikre at oppgavene blir utført. Eksempel; effektuering av lønnsoppgjøret. o SP sender saker de etter avtalen selv skal håndtere tilbake til HR-stab i VV for at saken skal få en løsning. VV utfører oppgaven dersom det er mulig, slik at saken ikke drar ut i tid og at kunden opplever en viss grad av service. Ansatte i HR opplever at de ikke er kjent med at innholdet i SLAen er omformet til mål og oppgaver for sitt ansvarsområde. Ledere i klinikken bruker egne og tidligere etablerte kontakter i uformelle kontaktlinjer. Det gjelder både mot VV og SP. 4

8 Mange ledere er ikke kjent med ehelse/ikt (spesielt på Bærum) og kjenner ikke til funksjonen i foretaket og kan ikke skille på hvem som er ansatt i SP og hvem som er ansatt i VV. Avviket begrunnes i brudd på Forskriften om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (av nr 1731) 4 a) Avvik 3 av 5 Klinikken opplever at organisering av tjenestene i IKT og HR i VV/SP ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset deres behov Dette er basert på følgende observasjoner og informasjon: Det blir i intervjuene informert om at klinikkene nå har ansatt eller vurderer å ansette egne IKT og HR medarbeidere. Mange ledere opplever at man misbruker ledernes tid til å ha større ansvar enn tidligere for HR og IKT oppgaver som kunne vært løst på mer effektiv måte. o Mange ledere har personalansvar for ansatte og må gjennomføre administrative rutiner som ferieregnskap, ansettelser og utfylling av ulike skjema og rapporter til SP. o Flere ledere har etablert uformelle kontakter utenom Kundeservice i SP for å løse sine utfordringer. Det begrunnes med at de har ikke tid til å sitte i lang tid i telefonen hver gang de har behov for hjelp. Flere medarbeidere har målt svartiden på Kundesenteret til minutter. Ansatte opplever frustrasjon over at de viderekobles flere ganger før de kommer til en person som har nødvendig kompetanse. o Personlige kontakter er erstattet med en gruppe som skal som levere standardiserte tjenester uten tilpassning til den enkeltes kundes behov. o Alle ansatte som er intervjuet signaliserer utfordringer ved og ikke ha definerte kontaktpersoner i SP, og mener kontaktpersoner kunne løst en del frustrasjoner. Ansatte opplever utfordringer ved at SP mangler kunnskap om lokale forhold (fysiske og organisasjonelle). Fra melding om nyansatt er mottatt til brukeridenten er gjort tilgjengelig for distribusjon til bruk i andre systemer skal det maksimalt gå 24 timer (gjelder ikke helg og helligdager). Ordinært gjøres dette fortløpende. (SLA HR 2.1 tilgang til tjenester). Henvendelser om nyansettelser og behov for brukernavn første dag som er meldt i god tid løses ikke tilfredsstillende. Nyansatte kan vente mange dager på brukernavn og dermed ikke komme i gang med arbeidet. Avviket begrunnes i brudd på Forskriften om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (av nr 1731) 4 c), d), g), h). 5

9 Avvik 4 av 5 Opplæring i bruk av støttesystemene er mangelfull og ikke tilpasset klinikkens behov Dette er basert på følgende observasjoner og informasjon: Det oppleves at det er for dårlig opplæring av ledere i HR og IKT systemer. Mange gjør dobbeltarbeid, bestillinger tar lang tid. o Oppgavene er ikke tilskrekkelig beskrevet internt i prosedyrer og retningslinjer Planlagt opplæring ved fastsatte intervaller er ikke tilpasset nødvendig opplæring av nyansatte. o Talegjenkjenningsopplæring kan ta 3-4 uker, klinikken har ikke sekretærressurser til diktering (som er et alternativ for nyansatte leger). o Noen avdelingssykepleiere ansatt høst 2010 har ikke fått opplæring i bruk av noen av systemene ennå. o Opplæring i auditoriene er lite hensiktsmessig fordi det er vanskelig å sende mange medarbeidere samtidig. o Det er ikke gjennomført nyansattkurs i VV i Avviket begrunnes i brudd på Forskriften om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (av nr 1731) 4 c) Avvik 5 av 5 Ansatte og ledere er ikke kjent med hvordan VV melder avvik internt og klager til SP Dette er basert på følgende informasjon og observasjon: Ansatte er ikke kjent med at det finnes noe system for å rapportere klager eller avvik til SP o Ansatte melder i noen grad avvik i avvikssystemet, men er usikre på hvor det skal meldes når det dreier seg om SP avvik. o Flere ansatte har erfaringer med at tilbakemeldinger ikke medfører resultater i form av forbedringer eller svar. o Medarbeidere i klinikken opplever det som tidkrevende og lite hensiktsmessig å bruke Kundesenteret til klager, siden man ikke får tilbakemelding om hvilke forbedringer som er igangsatt. o Ansatte i HR VV ønsker å få tilbakemelding om avvik og klager fra SP, slik at det er mulig å forbedre tjenestene og opplæringen internt. Avviket begrunnes i brudd på Forskriften om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (av nr 1731) 4 g), h) 6

10 Kritiske forhold som bør forbedres ansvarlig Sykehuspartner Kritikalitet Klassifiseringen av kritikalitet gjøres ikke klart ved henvendelse til Kundesenter eller ved senere kontakt med HR eller IKT SP. Kritikalitet knyttet til feil ved kliniske IKT-systemer, blir lavere vurdert i SP enn av kunde. o Vurdering av kritikalitet knyttet til IKT-systemer og pasientbehandling oppleves som mangelfull og vurderes av saksbehandlere i SP med for lav kompetanse til å forstå implikasjonene i kliniske avdelinger. Lukking av saker Mange ansatte opplever at SP lukker saker før de er løst Mange har henvendt seg på nytt med samme sak SP lukker saker når de må kontakte leverandør av systemer Lukker saker uten å sjekke om saken er løst Arkiverer saker uten saken er lukket Når en sak er lukket, men ikke opplevd av kunden som løst, opprettes en ny sak ved ny henvendelse om samme sak til SP. Dette gir SP feil statistikk når det gjelder antall nye saker. Tilgjengelighet og responstid Lang ventetid Kundesenteret. Mange saksbehandler må vurdere saken før saken løses. Forskjellige saksbehandlere på samme sak, mye tid på forklaring etc. Ingen faste kontaktpersoner i SP (utenom prosjekter). VV ansatte i klinikken ønsker faste kontakter. Treghet i Personalportalen. Lang ventetid, ofte feil ved sending av blanketter, må fylle ut samme blankett flere ganger. Avtalt responstid på 24 timer regnes som 3 arbeidsdager (8 timer x 3dager) uten at kunden orienteres. Kompetanse Kompetanse i SP oppleves som ujevn og for lav i forhold til kunne etterleve avtalene. Kompetansen i SP oppleves av IKT- og HR VV som fallende både i leveransene og på Kundesenteret HR VV og HR SP svarer ikke det samme på samme henvendelser. SP kjenner ikke foretakenes interne prosedyrer og retningslinjer. 7

11 Eksempler på forhold med mangelfull leveranse Problemer ift kortere kontrakter, eks LIS leger hvor tilganger til datasystemer (DIPS) ikke gjelder lenger fordi det går for lang tid fra meldt sak til opprettet fra SP. Har skapt farlige situasjoner ift ikke tilganger for leger på vakt. HR VV opplever at SP ikke gir beskjed når viktige oppgaver ikke blir gjort innen tidsfristen, eksempel; legeoppgjør i desember. Skaper mye ekstra arbeid. Feil i leveranser fra SP vedrørende lønnoppgjør sender tilbake uten å rette opp feil HR får mye ekstraarbeid. Uklarhet ift hvem som skal dekke kostnader ved feil gjort av SP. Drammen Hilde Skredtveit Moen Revisjonsleder 8

12 6. Deltakere ved revisjonen I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet, samt hvilke revisjonsteam som intervjuet. Navn Funksjon Åpnings- møte Sluttmøte Revisjonsteam 1. Ole Johan Kvan Direktør HR, x organisasjonsutvikling og IKT 2. Tommy Due-Løvaas IKT-sjef x x 1 3. Karin Ask-Henriksen HR-sjef x x x 2 4. Robert Nystuen Ass. IKT-sjef x x 1 5. Harald Noddeland Medisinsk fagsjef x x 1 6. Kari- Anne Sælebakke Seksjonsleder HR x x 2 7. Birte Panduro Rådgiver IKT x x 2 8. Gro Melbye Prosjektleder HR x x 2 9. Monica H. Skjeldrum Spesialrådgiver HR x 10. Niels Kr. Thybo Avdelingssjef 11. Else Johanne Rønning Seksjonsoverlege 12. Bente Strid Spesialrådgiver HR 13. Randi F. Torgersen Avdelingssykepleier 14. Astrid Gjerland Ass. avdelingssjef 15. Hans Torvungen Ass. lege 16. Colin Poole Avdelingssjef 17. Mette Bråthen Njie Avdelingssykepleier 18. Christian F. Kroepelin Overlege x Marit Kristoffersen Avdelingssjef x 1 9

13 20. Mai Bente Myrvold Avdelingssjef x 21. Sissel Gangås Avdelingssykepleier x 22. Hilde Stenerud Avdelingssykepleier x Lars Heggelund Seksjonsoverlege x Trude Norup Avdelingssykepleier x Marit Slåttsveen Avdelingssekretær x x Amund Rudlang Avdelingssjef x Kristin Mellingen Avdelingssjef x Margrete Renaa Avdelingsleder x Jon Hoff Avdelingssjef x x Kjell Vegar Iversen Konsulent x Eli Årmodt Seksjonsleder HR x x Hege Fjeldstad Personalrådgiver HR x Kirsti Nesse Rådgiver HR x Marianne Leet Seksjonsleder HR x Carsten Bjerke Avdelingssjef x Heidi Taksrud Rådgiver 37. Håkon T Johansen Avdelingssykepleier x Håvard Torp Overlege x Einar Husebye Avdelingssjef x 40. Geir Ove Staalen Direktør HR, Sykehuspartner 41. Cato Rindal Direktør IKT, Sykehuspartner 10

Undersøkelse/revisjon 30.3-1.4. 2011 Dato 140411 versjon 1.0. Tema Oppfølging av kontrolltimer ved kirurgisk poliklinikk Bærum Sykehus

Undersøkelse/revisjon 30.3-1.4. 2011 Dato 140411 versjon 1.0. Tema Oppfølging av kontrolltimer ved kirurgisk poliklinikk Bærum Sykehus Revisjonsrapport 02/11 Undersøkelse/revisjon 30.3-1.4. 2011 Dato 140411 versjon 1.0 Tema Oppfølging av kontrolltimer ved kirurgisk poliklinikk Bærum Sykehus 1. Innledning Det ble meldt behov for revisjon

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene fra medisinsk avdeling SIHF-Divisjon Gjøvik Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ved Aurskog-Høland kommune Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 1940

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Avdeling for patologi, ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus Virksomhetens adresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger Tidsrom for tilsynet: 16.

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering.

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering. Dato 20.06.11 Saksbehandler Saksfremlegg Ansvarsavklaring for ledernivåene Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 059/2011 27.06.11 Trykte vedlegg: 1. Protokoll

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Midtbygda sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Til Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep NO-0032 Oslo postmottak@helsetilsynet.no Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Deres referanse 29.04.11 Harald Noddeland 97402040 10/01634 2010/128

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/11867 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Nr: Sak: Ansvarlig: Tidsfrist: 18/2012 Godkjenning av innkalling/dagsorden. Kvalitetssjef Godkjent uten merknader.

Nr: Sak: Ansvarlig: Tidsfrist: 18/2012 Godkjenning av innkalling/dagsorden. Kvalitetssjef Godkjent uten merknader. PROTOKOLL Sentralt kvalitetsutvalg (SKU) Dato: 13. mars 2012 kl.08.00 09.30 Sted: Wergelandsgt. 10 Glitre 1 og 2 Til stede Viseadministrerende direktør: Per Meinich Viseadministrerende direktør: Marit

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Asak avlastningssenter Skedsmo kommune Virksomhetens adresse: Postboks 313,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Revisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF UTKAST

Revisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF UTKAST Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF UTKST 16.11.2015 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Planen er utarbeidet av kvalitetsavdelingen i Sykehusapotekene

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming i Jevnaker kommune Virksomhetens adresse: p.b. 70,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Foreløpig rapport fra tilsyn med Østre Toten kommunes ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Østre Toten kommune

Detaljer

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Kristin Andersen, 75531545 kry@fmno.no Vår datovar referansevar arkivkode 11.04.20112011/1062621 Deres datoderes referanse EVENES KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Sørum kommune Virksomhetens adresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Lesja kommunes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning ved Lesja kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fast telefoni Bilag 6: Administrative bestemmelser

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fast telefoni Bilag 6: Administrative bestemmelser Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fast telefoni Bilag 6: Administrative bestemmelser Bilag 6 Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Veiledning til Leverandørens

Detaljer

10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG

10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG TELEMARK TEKNISKE INDUSTRIELLE UTVIKLINGSSENTER TELEMARK TECHNOLOGICAL RESEARC AND DEVELOPMENT CENTER 10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG Tel-Tek Kunde 02 28.10.05 Godkjent til implementasjon

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 19. juni 2017 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder (til kl. 12.45) Anita Talåsen Granli Nina

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Oslo kommune, Barne- og familieetaten Kringsjå avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 27.11.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata.

Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata. splan Steg i Input/grunnlag Registrering Output/overføring Grunnlaget for registrering foreligger i form av kontrakt. Kontrakter utarbeides av Personalforvaltning i OSS, på grunnlag av ansettelsesvedtak.

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede i Ringebu kommune Virksomhetens adresse: 2630 Ringebu Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Rapport fra Periodisk revisjon 1 Systemsertifisering 2012-04-27 Revisjonsleder Medrevisor Eva Minge Nicolai Holst gynekolog Versjon/Dato: 01/2012-04-27 (2012-05-11)

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 06.05.2013 Deres dato Vår referanse 13/1837 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572243 Vår dato 24.04.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Adressen til virksomheten: Bergen kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Porsgrunn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Sørum kommune, Omsorg og velferd, Tildelingsenheten Virksomhetens adresse: Rådhuset, 1920 Sørumsand Tidsrom for tilsynet: 4. juli 2014 9. april

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Asker kommune Virksomhetens adresse: Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 21.03.12 19.09.12.

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 08.01.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med.

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med. 2. Sammendrag Revisor har i brev av 22. september 2011 til Oslo universitetssykehus HF redegjort for de forhold de ble kjent med under revisjonen av årsregnskapet for 2010 og som i henhold til revisorloven

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Foreløpig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft fram til start av nødvendig

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Tinn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 14, 3661 Rjukan Tidsrom for tilsynet: 10.06.13

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastningsboligen Ski kommune Virksomhetens adresse: Postboks 3010, 1402

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Numedal barneverntjeneste 2014 Vertskommunens adresse: Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg

Detaljer

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale mellom IKA Øst Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Innhold 1 Om avtalen... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Hensikt og Formål... 3 1.3 Definisjoner... 3 1.4 Avtalens varighet... 4 1.5

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Oppegård kommune Virksomhetens adresse: Postboks 510, 1411

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572243 Vår dato 26.6.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen kommune,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Paulus sykehjem, Oslo kommune Virksomhetens adresse: Sannergt. 1B Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Dato: 02.03.2011. Prosjektmandat

Dato: 02.03.2011. Prosjektmandat 1 / 8 sykehus og vurdere etablering av observasjonspost Våren 2011 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Nils Fr. Wisløff Prosjekteier Administrerende direktør 02.03.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS

Detaljer

Fyikesmannen i Troms

Fyikesmannen i Troms Fyikesmannen i Troms fra tilsyn med helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten Balsfjord kommune Virksonihetens adresse: 9050 Storsteinnes Tidsrom for tilsynet: 04.02.2013 13.05.2013 Kontaktperson

Detaljer

Stilling/navn Seksjonsleder sikkerhet/geir Hovind Fagansvarlig strategisk sikkerhet/christian Jacobsen

Stilling/navn Seksjonsleder sikkerhet/geir Hovind Fagansvarlig strategisk sikkerhet/christian Jacobsen Prosess for behandling av informasjonssikkerhetsmessige Side 1 av 6 Versjon 1.0 Prosess for behandling av informasjonssikkerhetsmessige Endringslogg: Versjon Dato Kapittel Beskrivelse av endring Utført

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2013 og tema 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 40-2014 Fagdirektør Halfrid Waage/ Sak til vedtak 18.

Detaljer

Er de bygningsmessige og tekniske forholdene innenfor akseptert nivå?

Er de bygningsmessige og tekniske forholdene innenfor akseptert nivå? Ledelsens gjennomgang 2015 intern kontroll/kvalitetsstyring. Versjon 0.2. Basert på PR24998 Ledelsens gjennomgang - mal Innhold 1. Ventetider... 1 2. Bygningsmessige og tekniske forhold... 1 3. Pasientsikkerhet...

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del IV Kundespesifikke Bilag

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del IV Kundespesifikke Bilag Avtale om leveranse av IKT-tjenester Del IV Kundespesifikke Bilag Versjon: 1.0 Dato oppdatert : 22.03.11 Avtale om leveranse av IKT-tjenester Side : 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1. GENERELLE LEVERANSEVILKÅR...

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Ski kommune Virksomhetens adresse: Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski Tidsrom for tilsynet: 19.12.2012 17.4.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder - 2016 Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Rælingen kommune ved Tjenestekontoret for helse og Virksomhetens adresse: Øvre Rælingsveg 176, 2025 Fjerdingby Tidsrom for tilsynet: 4. juli

Detaljer

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11 Handlingsplan for implementering av anbefalinger etter intern revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Vedlegg styresak 099-2013 Handlingsplan - styring og kontroll av pasientadministrative rutiner ved SSHF - oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Sørlandet sykehus HF Versjon 1.0 oppdatert pr. 23.10.13 INNHOLD

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

KRAV TIL EHANDEL OG VAREKATALOG i Helse Sør-ØST

KRAV TIL EHANDEL OG VAREKATALOG i Helse Sør-ØST Bilag 7 KRAV TIL EHANDEL OG VAREKATALOG i Helse Sør-ØST FOR LEVERANDØRER TIL HELSE SØR-ØST RHF Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Om dette dokumentet... 2 1.2 Krav om dokumentasjon fra leverandør... 2 2 Krav

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 HAVO Seksjon Habilitering for voksne Hvem er vi? Ergoterapeut Fysioterapeut Overlege (psykiater) Psykologer(3) Vernepleiere(5) Seksjonsleder (vernepleier) Barne- og

Detaljer

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 HELSETILSY11ET i it I ROGALAND Frelsesarmeens behandlingssenter Auglendsdalen 64 4017 Stavanger DERES REF: VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 Oversendelse av rapport etter tilsyn med bruk av kontrolltiltak

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF:

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF: Dokument-ID: 4916 Versjon: 4 Status: Godkjent Prosedyre Lukking av mine dokumenter i Dips Dokumenteier: Kirsti Loe Utarbeidet av: Kirsti Loe,Siv Horn, Marianne Marki, Vivien Jørgensen, Kirsti Bjune. Kirsti

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Vedrørende oppfølging av tilsynssaken mot Vestre Viken HF

Vedrørende oppfølging av tilsynssaken mot Vestre Viken HF Statens Helsetilsyn Postboks 8128 Dep. 0032 OSLO Dato: 19.08.2011 Saksbehandler: Direkte telefon: Harald Noddeland Vår referanse: 10/01634-14 / 302, 2010/241 - SB ephorte Deres referanse: 2010/128 I LAB

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken Helseforetak

Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken Helseforetak Vestre Viken HF c/o Sykehuset Buskerud 3004 Drammen Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01080-5/MEP 19. april 2013 Avslutning av sak - Foreløpig kontrollapport for Vestre Viken

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Kolstihagen sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

Hvordan holde orden i eget hus

Hvordan holde orden i eget hus Internkontrollforskriften Eugenie Winger Husebye 16. mars 2011 Overskriften ingen vil ha Hittil er 650 pasienter hasteinnkalt til Bærum sykehus etter manglende oppfølging i forbindelse med journalbråket.

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte februar 2016 tilsyn med barnevernstjenesten i Arna.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte februar 2016 tilsyn med barnevernstjenesten i Arna. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/16106 621 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna barnevernstjeneste Adressen til virksomheten:

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Rapport fra tilsyn med helsetjenesten i Arendal fengsel, avd. Evje.

Rapport fra tilsyn med helsetjenesten i Arendal fengsel, avd. Evje. Rapport fra tilsyn med helsetjenesten i Arendal fengsel, avd. Evje. Virksomhetens adresse: Evje og Hornnes kommune 4735 Evje Tidsrom for tilsynet: 04.10. 07.12.10 Kontaktperson i virksomheten: Lene Verdal

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Ombudet peker og på at arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet bør tas inn i rammeplanene for utdanning av helsepersonell.

Ombudet peker og på at arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet bør tas inn i rammeplanene for utdanning av helsepersonell. Til: Møtedeltakerne Fra: Borghild Hammer REFERAT FRA MØTE I SENTRALT KVALITETS - OG PASIENTSIKKERHETSUTVALG (SIKPU), TIRSDAG 10.05. Referat fra: Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (SIKPU) Dato: 10.05.

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tvang og makt overfor utviklingshemmede ved Rakkestad kommune Virksomhetens adresse: Rakkestad Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 13.12.12 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer