Innhold OAS. OAS Konsern. Penelope Bokhandel AS. Urban Boligutleie AS. Oasen spiserier AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold OAS. OAS Konsern. Penelope Bokhandel AS. Urban Boligutleie AS. Oasen spiserier AS"

Transkript

1 2007

2

3 Innhold Mer for pengene! Fakta Markeds- og kommunikasjonsavdelingen OAS spisesteder Eiendomsavdelingen OAS studentboliger Velferdsavdelingen Penelope Bokhandel AS Urban Boligutleie AS Oasen Spiserier AS OAS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisord beretning OAS Konsern Resultatregnskap Konsernbalanse Noter til konsernregnskapet Kontantstrømoppstilling Penelope Bokhandel AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning Urban Boligutleie AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning Oasen spiserier AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning

4 Mer for pengene! OAS fikk i 2006 en ny strategiplan. I 2007 har alle avdelingene presentert for styret hvordan de vil arbeide for å bidra til realiseringen av målene i denne planen. En fellesnevner for mye av dette arbeidet er at vi ønsker å gi våre studenter og høgskoler mest mulig «valuta for pengene». Som en del av studentsamskipnadenes basisfinansiering mottar vi fristasjon fra høgskolene og semesteravgift fra studentene. På begge disse områdene er vi blant landets «billigste» samskipnader. Det vil likevel alltid være et mål for oss å kunne gi mest mulig tilbake for disse bidragene. Velferdsfondet som ble etablert i 2006, fikk nytt påfyll i 2007 og har fått mye oppmerksomhet og mange søknader. Mange gode formål også i regi av studentene selv, er blitt støttet. Det viktigste har kanskje vært utvidelsen av våre refusjonsordninger for studentenes helsekostnader. Dette ble finansiert av fondet i 2007, og er tidlig i 2008 vedtatt innarbeidet som varige ordninger i vår drift. Også innenfor barnehagedrift og psykolog- og rådgivertjeneste har fondet finansiert utprøving av kvalitetsforbedringer. Vi har også etablert et fond for stabilisering av husleieprisene i våre studentboliger, spesielt for å kunne motvirke effekten av tunge og skiftende kostnader (rente, energi). Med utgangspunkt i dette fondet, garanterte vårt styre ved begynnelsen av 2007 at husleieprisene ville være uendret, minst fram til høsten Arbeidet med å realisere strategiplanen og samtidig gi mer for pengene vil fortsette også i kommende år, men vi synes 2007 har vært en bra start! Oslo, 23. april 2008 John Hvidsten direktør 2

5 Fakta I 2007 var disse høgskolene knyttet til OAS Barratt Due Musikkinstitutt Norges Informasjonsteknologiske høgskole Den Norske Balletthøyskole Politihøgskolen Den Norske Eurytmihøyskole Rudolf Steinerhøyskolen Høgskolen i Oslo Folkeuniversitetene i Asker, Bærum Høgskolen i Akershus og Follo/Moss Høgskolen i Staffeldtsgate Oslo Markedshøyskole Lovisenberg diakonale høgskole Norsk Reiselivshøyskole Høyskolen Diakonova Norsk Gestaltinstitutt Styret Direktør Urban boligutleie AS Markeds- og kommunikasjonsavdelingen Administrasjonen Penelope Bokhandel AS Rådgiver Oasen Spiserier AS Avd. velferd Avd. bolig Avd. eiendom Avd. spisesteder Studentbarnehager Psykolog- og rådgivertjenesten Studentservice Boligutleie Boligdrift Vedlikehold og utvikling av eiendommer Tekniske installasjoner og avtaler Arrangement annas P35 Fyrhuset hannas Småkaféene Puben/Dusinet Nøkkeltall: Antall studenter per Antall ansatte, gjennomsnittlig Antall barnehageplasser Semesteravgift OAS resultat før skatt OAS konsernresultat før skatt

6 Markeds- og kommunikasjonsavdelingen Ekstern kommunikasjon Vi har arbeidet med å få en økt synlighet ved de av høgskolene vi ikke er tilstede daglig. Dette har vi gjort ved blant annet å montere egne informasjonstavler ved hver høgskole. Vi distribuerer jevnlig nyhetsbrev via våre nettsider, samt ved å utvikle og vedlikeholde nettstedet. Ved semesterstart besøker vi alle førsteårsstudenter ved våre tilknyttede høgskoler med stands, orienteringsmøter og andre aktiviteter. For øvrig har vi dialog med studentråd og skolens administrasjon løpende gjennom året. Vi bidrar i avdelingenes arbeid med planlegging og gjennomføring av markedstiltak og grafisk utvikling av kampanjer. Utvikling i bruken av vår hoved kommunikasjonskanal, OAS nettsider vises nedenfor og vi ser en økning av bruk av sidene. Vi arbeidet med å være mer synlig på høgskolenes nettsider, og markedsføre nettadressen i all vår kommunikasjon januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Intern kommunikasjon Intranettet som ble etablert i 2006 er utviklet og vedlikheholdt med rutiner og og beskrivelser i tillegg til nyheter. 4

7 OAS spisesteder 2007 har vært et svært spennende og utfordrende år med en nyetablering, en ombygd enhet og fem nye mellomledere i sentrale stillinger. Nøkkeltall Antall ansatte Antall spisesteder Omsetning Resultat Varekostnad i % 39,14 40,6 Personalkostnad i % 53,05 47,6 Antall sitteplasser Organisasjon Organiseringen rundt de små enhetene er en utfordring da spisestedene ikke har midler til å ha en enhetsleder for disse stedene. Avdelingen for øvrig er nå velfungerende, men det er for lite kapasitet i administrasjonen til å godt nok håndtere behov for kontinuerlig utvikling av tilbud. Det er derfor planlagt og tilrettelagt for en ny stilling i stab som leder for drift og utvikling. Drift De fleste enheter har hatt jevn drift i Dessverre har de to enhetene som er nye eller har blitt ombygd i løpet av året blitt preget av feilleveranser, byggetekniske forsinkelser og produksonsfeil i driftskritisk utstyr. Dette har gitt svært uheldige og til dels store utslag på disse stedenes omsetning og vært til frustrasjon både for kunder og ansatte. Det har også for 2007 vært utfordrende med OAS sin nye IKT-plattform. Sammen med IKT er det iverksatt utarbeidelse av en deltaljert oppfølgingsrutine for feil og mangler innenfor dette området for spisestedenes drift. Sammen med administrasjonen er det utarbeidet nye rutine for kontantflyt og varesalg. Personal Den nye mellomledergruppen har hatt gjennom 2007 bidratt svært positivt for de fleste av spisestedenes enheter. 5

8 Eiendomsavdelingen Eiendomsavdelingen er en intern avdeling med OAS boligavdeling som største kunde. Avdelingens funksjon er å ivareta den langsiktige forvaltning av de verdier som ligger i vår boligmasse. Ut over dette vil avdelingen påvirkes av de mål og prioriteringer som til enhver tid foretas i boligavdelingen. Hovedoppgaven er å bidra til å realisere disse målene gjennom et nært samarbeid og avklart grensesnitt. Eiendomsavdelingen leier også ut boliger til Urban Boligutleie AS (URBO) i påvente av statstilskudd og konvertering til studentboliger. URBO er også leietaker til parkeringsanlegget på Carl Berner og St. Hanshaugen. Avdelingens viktigste oppgave i 2007 har vært oppfølging og utbedring av reklamasjonssaker i forbindelse med overtakelsesprotokoller og ettårsbefaringer i Iladalen og på St. Hanshaugen. Dette arbeidet videreføres i Videre har reklamasjonssaker på Åråsen vært sentralt. Her har man kommet frem til et forlik med Åråsen Nor om forstøtningsmur, vanninnsig, sykkelstativ, søppelanlegg, låsesystem og parkeringsplasser. I tillegg er prosessen om byggetrinn 2 på Carl Berner gjenopptatt. Avvikling av leieforholdet for Internat A og B på Ullevål er formalisert gjennom en avtale med Fredensborg Eiendom da forkjøpsretten til byggene ikke var aktuell å benytte pga det høye prisnivået. Byggene fraflyttes Omorganiseringsprosessen i bolig- og eiendom har hatt som mål å skape et tydeligere grensesnitt og mer hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom avdelingene. Dette har ført til en omdisponering av årsverk samt en organisasjonsmessig endring. Eiendom blir en seksjon underlagt bolig- og velferdssjef og vil bestå av to årsverk, en eiendomssjef og en vedlikeholdsleder. Hovedoppgavene skal være forvaltning, utvikling og planlagt oppgradering og vedlikehold. Nøkkeltall Statstilskudd i HE 0 90 Antall studenthus 8 (7 i eget eie) 8 (7 i eget eie) Areal i kvm BTA Omsetning Resultat HE = hybelenhet. I HE utgjør kr BTA = Bruttoareal Det negative resultatet skyldes i hovedsak renteøkning som ikke er overveltet på boligavdelingen gjennom økte internpriser. I ombyggingsprosjektet i Iladalen studenthus søkte OAS om støtte fra Enova og fikk tilsagn om et bidrag på kr ,- forutsatt at de omsøkte tiltak ble installert og at sparetiltakene ga forventet effekt. Rapportering for 1. hele driftsår (2007) ble innlevert i 2008 og Enova har uttalt at tilskuddet sannsynligvis blir godkjent. 6

9 Følgende tiltak er utført: Sparedusj- og kraner Nye vinduer Nye radiatorer Individuelle energimålere Etterisolering av fasade Sum ekstrakostnader for disse tiltakene er kr 2,3 mill. Dette har resultert i en energibesparing på ca 0,5 GWh til tross for en økning av antall boenheter på 27% og en økning av antall beboere på 130% OAS studentboliger Studentboligene har i 2007 hatt normal drift og antall boliger til utleie har vært uforandret i hele Antall søknader om bolig hos OAS økte dramatisk i forhold til tidligere år. Utleiemarkedet i Oslo ble vanskeligere i løpet av året. Dette skyldes både økt renteninivå som bidrar til å øke prisene i det private markedet samtidig som antall utleieboliger har blitt redusert. Det er en prioritert oppgave, sammen med eiendomsavdelingen, å øke antall studentboliger i Oslo. Situasjonen på Lillestrøm er fortsatt god og det er ikke behov for ytterligere utbygging der. Nøkkeltall Antall ansatte Omsetning Resultat Antall hybler Antall dubletter Antall leiligheter Antall boliger tilrettelagt for funksjonshemmede Organisasjon I 2007 ble stillingen som teknisk koordinator flyttet til eiendomsavdelingen og en seksjonslederstilling ble ikke besatt etter at stillingsinnehaver sa opp sin stilling. Arbeidet med oppfølging av de tekniske anleggene har vært ivaretatt av driftsseksjonen. Boligavdelingen har i 2007 vært organisert i to seksjoner, utleie og drift. Avdelingen har gjennom de senere årene vært omorganisert flere ganger og resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsene har avdekket at det har vært en belastning for avdelingen. Drift I 2007 har vi arbeidet med standardisering av driftsrutiner og inngåelse av service/ samarbeidsavtaler med diverse håndverkerfirma og spesialister på våre tekniske anlegg. OAS har valgt å ikke ha egne ansatte til å utføre mer omfattende vedlikehold og reparasjoner, men i stedet kjøpe disse tjenestene. Forut for beslutningene om hvem som skal være den valgte samarbeidspartner på det enkelte område har det vært anbudsrunder. Oppfølging av brannsikkerhet har 7

10 vær viet oppmerksomhet og det er nå gjennomført registrering og merking av alle bygg etter den norske GAB-standarden. Utleievirksomheten har merket stor pågang fra søkere og belegget har vært høyt hele året. Det har bare vært boliger som har vært under oppussing som har vært ledige. Åråsen har i lange perioder tidligere hatt liten søkning og ledige boliger har vært leid ut på det åpne marked gjennom OAS datterselskap URBO. Søkningen er nå større og ordningen med utleie til eksterne trappes gradvis ned. Det er inngått avtale med Høgskolen i Akershus (HiAk) og Universitetsstudiene på Kjeller om utleie av boliger til utenlandske studenter etter samme modell som den avtalen med Høgskolen i Oslo (HiO). Økt kundefokus og bedring av service overfor søkere og beboere har hatt stor fokus i Alle våre administrative systemer knyttet til både utleievirksomheten og driften har vært gjennomgått og det er avdekket en rekke forbedringsområder. Gjennomgangen har avdekket behov for forbedring av våre støttesystemer spesielt UNI og Boligtorget, og det er ønskelig å anskaffe et støttesystem for forvaltning drift og vedlikehold. Personal Personalsituasjonen har i 2007 vært stabil i driftsseksjonen, men det har vært en del turnover i utleieseksjonen. En medarbeider valgte å flytte etter endt svangerskapspermisjon og to har gått tilbake til studier. Velferdsavdelingen Velferdsavdelingen består av studentbarnehagene, psykolog- og rådgivertjenesten og studentservice. I tillegg ytes det støtte til Karrieresenteret ved HiO og HiAk etter egne avtaler. Studentbarnehagene Arbeidet med å skaffe flere barnehageplasser for OAS studentene i Oslo har i 2007 ikke båret frukter. Antall plasser er uendret fra 2006 til Utfordringene har vist seg å være at det ikke finnes egnede lokaler eller tomter innenfor akseptabel avstand fra utdanningsinstitusjonene. OAS har hatt et samarbeid med Omsorgsbygg om å finne mulige barnehageprosjekter og boligprosjekter. Dette har så langt ikke ført til konkrete prosjekter. Det er fortsatt et mål å skaffe flere plasser, særlig for barn under tre år. Over 100 barn har stått på venteliste gjennom hele året. Barnehagene startet arbeidet med å utarbeide ny pedagogisk plan der OAS verdier blir lagt til grunn. Bislettbekken feiret 10 årsjubileum i 2007 og barnehagen framstår fortsatt som en attraktiv barnehage når ny utelekeplass er etablert. Kjeller studentbarnehage holder til i lokaler som ikke er optimale. Det arbeides med anskaffelse av tomt for etablering av ny barnehage. Lille Bislet står nå for tur når det gjelder å ruste opp utelekeplassen. Grefsen er et godt tilbud, men det er utfordringer knyttet til avstand fra sentrum og det faktum at tilbudet ikke har de samme åpningstider som et ordinært barnehagetilbud. Tilfredsheten med barnehagetilbudet er godt blant brukerne og den store utfordringen er mangel på plasser. 8

11 OAS har så langt klart å rekruttere kvalifisert personale til alle sine stillinger og andelen menn i barnehagene er på ca 25 %. Antall årsverk har i 2007 vært 30,3 inklusive to sivilarbeidere. Det har vært foretatt måling av radon i alle barnehagene og verdiene er så lave at det ikke er nødvendig å iverksette tiltak. Antall barn Grefsen studentbarnehage Kjeller studentbarnehage Bisletbekken studentbarnehage Lille Bislet studentbarnehage Psykolog- og rådgivertjenesten Tjenesten tilbyr studenter individuell rådgivning og terapi i tillegg til grupper og kurs. Tjenesten er lokalisert i Oslo og på Kjeller og er gratis. Vi har åpen tid for inntakssamtaler hver dag mellom kl studenter har fått hjelp gjennom tjenesten og det er til sammen gitt 2075 konsultasjoner. Alle studenter har fått et tilbud om samtale uten særlig ventetid. Det har vært holdt tre Ta-ordet-kurs, to Stress- og studiemestringskurs. Det ble forberedt opptak til Depresjonsmestringskurs som ble avholdt i Tjenesten har etter støtte fra Velferdsfondet utvidet sin kapasitet siste halvår. Tiltakene skal evalueres i løpet av 2008 for å avgjøre om utvidelsen skal være permanent. Sykefraværet har i 2007 vært noe høyere enn vanlig. Økningen skyldes ikke arbeidsrelaterte plager. Bemanningen i 2007 har vært: 2,3 psykolog 1,6 sosionom 1 pedagog 1 psykolog i prosjektstilling fra Psykologpraktikant 10 md. Studentservice Studentservice består av informasjonsvirksomhet i servicesenteret, administrasjon av Helsefond og Legerefusjonsordningen samt støtte til idrett. I 2007 har Legerefusjonsordningen vært utvidet til også å omfatte medisiner på blå resept og egenandeler til psykologbistand. Helsefondet har vært utvidet til å gjelde støtte til ordinær legebehandling og brilleglass/linser. Dette har vært prøveordninger for høstsemesteret 2007 finansiert av Velferdsfondet. Tilskuddsbeløpet for Helsefond ble økt fra kr 3000 til kr 4000 per søknad, og at det ble refundert 50 % av kostnadene. 9

12 Legerefusjon i 2007 ble totalt 1172 stk. kr Av dette utgjorde prøveordningen med utvidelse med medisiner på blå resept 92 refusjoner, og til sammen kr Helsefond i 2007 innvilget totalt 1511 søknader med et totalbeløp på kr Av dette utgjorde utvidelsen av ordningen som skjedde høsten 2007 brilleglass/linser: 254 stk. og kr og ordinær konserverende tannbehandling: 347 stk. kr Ekstraordinær tannbehandling: 572 innvilgede søknader med til sammen kr Kiropraktorbehandling : 114 innvilgede søknader kr Fysikalsk behandling : 201 innvilgede søknader kr Psykologbehandling: 20 innvilgede søknader kr Legerefusjon Innvilgede søknader Utbetaling i kroner Helsefond Innvilgede søknader Utbetaling i kroner Idrett I 2007 hadde OAS avtale med 4 forskjellige treningssentra i tillegg til at studentene ved HiAk fikk sponset sin treningsaktivitet lokalt. De sentra som hadde avtale med OAS i 2007 var Studentidretten, Treningshuset Turnhallen, Friskis & Svettis og Oxigeno. I utgangspunktet var det avtalt inntil 500 plasser hvert sted. Våren 2007 var det kun Studentidretten som hadde 500 nye brukere. Det var avsatt til dette formålet. Siden det var underforbruk av dette tilbudet våren 2007 ble subsidieringsgraden økt på høsten. Dette hadde positiv effekt og antall trenende økte særlig på Friskis & Svettis. Ved fornyelse av avtalene høsten 2007 ønsket ikke Oxigeno å videreføre avtalen slik at vi i 2008 kun har tre avtaler Støtte til idrett i kroner

13 Penelope Bokhandel AS I 2007 omsatte Penelope Bokhandel AS for kr ,-. Omsetning året før var på kr ,-. Selskapet hadde i 2007 åtte ansatte og et sykefravær på 2,2 %. Resultat Ordinært resultat for 2007 var kr ,-. Driftsinntektene til Penelope Bokhandel AS økte i 2007 med 11 % i forhold til Driftsresultatet på ,- er en reduksjon på kr ,- i forhold til året før. Omsetning , , , , , ,00 0, Året 2007 har vært et etableringsår for Penelope, med åpningen av et helt nytt butikklokale i forbindelse med samlokaliseringen av to av Høgskolen i Oslos avdelinger i nytt bygg i Pilestredet 35. Høsten 2007 var preget av at den største distributøren av norske bøker hadde leveringsproblemer blant annet grunnet utskifting av logistikksystem. Bokhandelen manglet store mengder bøker i en kritisk periode og omsetningen for hele året endte således på omtrent kr 1,0 mill. lavere enn forventet, men representerte likevel en økning på kr 3,0 mill. sammenlignet med året før. Denne økningen tilskrives først og fremst etableringen av den nye butikken på Holbergs plass. Penelope har fortsatt en høy omsetning pr. kvadratmeter og årsverk, men har hatt høye kostnader med nyetableringen, som trekker ned årets resultat. Dessuten ble marginene på kjøp av utenlandsk litteratur forverret i løpet av året, noe som ventes forbedret med økende grad av egenimport. Den stadig økende digitaliseringen av bøker og læremidler setter noe av rammebetingelsene for fagbokhandelen fremover. Universitets- og høgskolebokhandelens primærkundegruppe antas å være spesielt mottagelig for en dreining fra trykte til digitale læremidler, og det blir en utfordring for den fysiske campusbokhandelen å finne sin plass i verdikjeden mellom forlag og sluttbruker dersom den trykte bokens betydning reduseres. Tilstedeværelse på internett bidrar til å posisjonere bokhandelen i denne nye virkeligheten. Bokbransjen generelt preges stadig av vertikal integrasjon, en stadig større kjedekonsentrasjon og økt profesjonalisering/merkevarebygging i kjedene. Med bakgrunn i rasjonell drift, for- 11

14 bedring av marginer på importert litteratur og gjennom samarbeid med andre samskipnadsbokhandler er vi fortsatt godt rustet for stadig skjerpet konkurranse i bokhandlermarkedet. Selskapet vil fortsette arbeidet for å bli en best mulig leverandør av faglitteratur til studenter og ansatte ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. Videre vil OAStilknyttede høgskoler og andre studentmiljøer uavhengig av geografisk beliggenhet kunne betjenes gjennom den nyopprettede nettbokhandelen. Selskapet vil holde fast ved et driftskonsept basert på gode rutiner i forhold til logistikk, lavt kostnadsnivå og konkurransedyktige priser til kunde. Urban Boligutleie AS Urban Boligutleie AS (URBO) omsatte for kr i 2007 som er en økning på 96 % fra Formålet med URBO er å drive en forretningsmessig forvaltning/drift av eiendommer (boliger og parkeringsplasser) som OAS ikke har mottatt statstilskudd for, og derfor ikke kan tilby til studentpriser Resultat før skatt er kr før skatt, resultatet er 59 % bedre en Selskapet hadde i 2007 én ansatt Omsetning Resultat før skatt Markedet for utleie av boliger er veldig stabilt og ikke tegn til noen forandring der. Usikkerhetsfaktorer i forhold til drift er høy rente og bortfall av leiligheter som kan bli omgjort til studentboliger. Ekesmpelvis håper vi i 2008 å kunne konvertere flere av de rehabiliterte boligene i Kingosgate til studentboliger. Oasen Spiserier AS Oasen Spiserier AS er et hvilende selskap uten ansatte, og har ikke hatt noen aktivitet i Egenkapitalen i selskapet er tapt, og OAS vurderer selskapets videre eksistens. 12

15 OAS: Styrets beretning Virksomhetens art Studentsamskipnadene i Norge er spesielle organisasjoner som er etablert ved lovgivning for å gi studentene gode velferdstilbud under studietiden. Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS), som ble stiftet 7. februar 1989, er samskipnaden for Høgskolene i Oslo og Akershus. OAS OAS visjon sier «Høy livskvalitet i studietiden!» OAS konsernet omfatter i tillegg til morselskapet Penelope Bokhandel AS, Urban Boligutleie AS og Oasen Spiserier AS. OAS har forretningskontor i Oslo. Styret i OAS besto pr av Styreleder Anita Solberg, studentrepresentant Høgskolen i Oslo Nestleder Fredrik Arneberg, studentrepresentant Høgskolen i Oslo Styremedlem Lise S. Petterson, studentrepresentant Høgskolen i Akershus Styremedlem Ninja L. Nilsen, studentrepresentant Oslo Markedshøgskole Styremedlem Eric Kristoffersen, studentrepresentant Rudolf Steinerhøgskolen Styremedlem Gunnar R. Olsen, Lovisenberg Diakonale Høgskole Styremedlem Tove Bull-Njaa, Høgskolen i Oslo Styremedlem Bjørg Winger, ansattes representant Styremedlem Sepp Mantel, ansattes representant. Styremedlem Grethe Røsok, ansattes representant Studenter OAS hadde pr ansvar for studenter. Semesteravgiften utgjorde kr 330,- både i vår- og høstsemesteret. Administrasjon OAS hadde i 2007 i gjennomsnitt 115 ansatte. Pr besto ledelsen av: Direktør John Hvidsten Ass. direktør Kari Rosenstrøm Avdelingssjef OAS spisesteder Guri Skansen Bolig- og velferdssjef Trond Bakke Eiendomssjef Geir Sundt Markeds- og kommunikasjonssjef Jane Sofie Svendsbø Daglig leder Penelope Bokhandel AS, Pauliina Typpi 13

16 OAS Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetning. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet vurderes å være godt. Det er ikke registrert ulykker eller skader av vesentlig karakter. Sykefraværet i bedriften utgjorde 8,2 % i 2007 og er jevnt synkende fra tidligere år. Arbeidsmiljøutvalget besto pr av: Jorid Haavardsholm (hovedverneombud og sekretær), Christopher Paul, Sunniva Harmens, Torben Gilje, Lene Dahlstrøm, Irene Hermansen, alle ansattes representanter og Kari Rosenstrøm (leder), Grethe Røsok, Trond Bakke og Manka Willms fra ledelsen. Likestilling Selskapet hadde 123 fast ansatte pr , 85 kvinner og 38 menn. Kvinnene representerte 79 årsverk, mens mennene representerte 34,8 årsverk. Kjønnsskjevheten i OAS viser seg spesielt innen områdene barnehage og psykolog- og rådgivningstjenesten. OAS har som policy å prøve å påvirke kjønnsskjevheten gjennom rekrutteringsprosessen for nye stillinger. I ledergruppen er det 3 menn og 4 kvinner. Selskapets direktør er mann. OAS har i sin personalpolitikk nedfelt at kvinner og menn skal behandles likt og gis samme muligheter til karriereutvikling og at det bør bestrebes at begge kjønn skal være representert på det enkelte arbeidssted. Målsettingen er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige stillinger, ansvarsområder og relevant erfaring. Største delen av året 2007 bestod styret av 5 kvinner og 5 menn. Mot slutten av året sluttet en av de ansattes representanter i OAS og varamedlemmet tok hans plass. Da fikk styret en fordeling på 6 kvinner og 4 menn. Styret hadde hele 2007 kvinnelig styreleder. I januar ble det valgt nytt styre med 5 kvinner og 5 menn, nå med mannlig styreleder. Styret mener likestillingen for selskapet som helhet er tilfredsstillende. Ytre miljø OAS driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Konsernets framtidige utvikling OAS har inngått en tilbakeståelseserklæring overfor øvrige kreditorer i datterselskapet Oasen Spiserier AS, som for tiden ikke har drift. Erklæringen forutsettes å gjelde til Oasen Spiserier AS er refinansiert og har etablert lovlig egenkapital. Utover dette gir de fremlagte resultatregnskaper og balanser med tilhørende noter og kontantstrømoppstillinger etter styrets oppfatning en fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved årsskiftet. 14

17 I løpet av de 6 siste årene har OAS bygget over 1000 studenthybler. OAS vil og må fortsatt bygge flere studentboliger, men vil også fremover prioritere utvikling og forbedring av annen studentvelferd. I 2006 ble det etablert et utviklingsfond som skal finansiere utredning, prøvedrift og ulike typer prosjekter med sikte på forbedret velferd for studentene. I 2007 har dette fondet gitt tilsagn om støtte til et betydelig antall prosjekter, delvis i OAS regi og delvis i studentenes egen regi. I tiden framover vil disse prosjektene bli evaluert med sikte på hvilke som eventuelt skal bli satt i drift som faste velferdstilbud. OAS Årsresultat og disponeringer Analyse av årsregnskapet og sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer i morselskapet I 2007 økte driftsinntektene i OAS med ca 10% i forhold til Dette skyldes i det alt vesentlige en økning i leieinntektene på 24% som følge av at den økningen i boligmasse som skjedde i løpet av 2006, hadde et fullt «virkeår» i Sum driftskostnader økte med 8%, og driftsresultat før finanskostnader med 21%.. De samlede investeringer i varige driftsmidler gikk ned med 1,4% til 679 mill kr, pga avskrivninger på studentboliger uten at noen nye boliger ble ferdigstilt. Verdien av OAS samlede eiendeler gikk i 2007 ned fra 750,5 mill kr til 733,4 mill. kr. Når det bygges nye studentboliger, finansieres disse i OAS dels ved statstilskudd og dels ved lån. Ut fra gjeldende regler overføres imidlertid statstilskuddet til egenkapital over en periode. Siden OAS ikke ferdigstilte noen nye studentboliger i 2007, har derfor OAS egenkapitalandel økt fra 8,5% i 2006 til 9,7% i Både omløpsmidler totalt og rene likvider har gått noe ned i perioden, men den likviditetsmessige situasjonen er likevel tilfredsstillende. OAS ønsker å utvikle velferdstilbudet videre, og har i den forbindelse satt av 1,5 mill kr til det prosjektorienterte utviklingsfondet. For at husleien til studentene skal bli mest mulig forutsigbar selv om vesentlige driftskostnader (rente/energi) stiger ut over budsjettets forutsetninger, har vi også satt av 1,5 mill kr til et husleiereguleringsfond. Finansiell risiko OAS finansielle risiko vurderes som middels. Eksponering i valuta er uvesentlig. OAS har en langsiktig gjeld på 310,5 mill kr., noe som er en reduksjon på 44,5mill kr. siden Det alt vesentlige av dette har løpende rente, og alt vil være over på løpende rente i løpet av Vi forventer at renten vil stabilisere seg i løpet av 2008 og dette derfor vil gi en begrenset økning i OAS finanskostnader. Disponering av årsresultatet Av årsoverskuddet i OAS på kr , foreslås kr overført til egenkapital statstilskudd, kr til utviklingsfond, kr til husleiefond og kr til annen egenkapital. 15

18 Oslo, 23. april 2008 OAS Fredrik Arneberg Styreleder Anders Bondehagen Nestleder Anders Bjørkheim Styremedlem Annette Tandberg Styremedlem Ine Vidung Styremedlem Tove Bull-Njaa Styremedlem Gunnar Rein Olsen Styremedlem Geir Texnes Styremedlem Solvor Uggerud Styremedlem Grethe Røsok Styremedlem John Hvidsten Direktør 16

19 OAS: Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note OAS Salgsinntekter Leieinntekter Oppholdsavgift barnehage Organisasjonsmessige inntekter 2, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 5, Ordinære avskrivninger Tap ved avgang anleggsmidler Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i annet foretak Renteinntekter konsernselskap Annen renteinntekt Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Andre finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat Årets resultat Overføringer Overført egenkapital statstilskudd Overført utviklingsfond Overført husleiefond Overført til annen egenkapital Sum overføringer

20 OAS: Balanse OAS Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter og bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Sum varer Fordringer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Andre fordringer konsern Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

21 OAS: Balanse Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Egenkapital st.tilskudd Ullevål studentby Egnekapital st.tilskudd Kansleren studenthus Egenkapital statstilskudd Sofienberg studenthus Egenkapital st.tilskudd St. Hanshaugen studentby Egenkapital st.tilskudd Carl Berner studenthus Egenkapital st.tilskudd Åråsen studenthus Egenkapital st.tilskudd Iladalen studenthus Bundet egenkapital, utviklingsfond Bundet egenkapital, husleiefond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital OAS Gjeld Avsetning for forpliktelser Investeringstilskudd, utsatt inntektsføring Netto pensjonsforpliktelse Vedlikeholdsfond Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Lån Fokus Bank Lån Husbanken Depositum leieboere Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldig lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den Fredrik Arneberg Styreleder Anders Bondehagen Nestleder Anders Bjørkheim Styremedlem Grethe Røsok Styremedlem Annette Tandberg Styremedlem Ine Vidung Styremedlem Tove Bull-Njaa Styremedlem John Hvidsten Direktør Gunnar Rein Olsen Styremedlem Geir Texnes Styremedlem Solvor Uggerud Styremedlem 19

22 OAS: Noter til regnskapet OAS 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Inntektsføring Salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Organisasjonmessige inntekter regnskapsføres ved mottak og tilordnes regnskapsåret. Statstilskudd bygg inntektsføres over byggenes levetid, jfr. note 2. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som forfaller til betaling innen ett år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er presentert i henhold til den indirekte modellen. Klassifisering i bundne og frie midler samt trekkrettigheter er inntatt i oppstillingen. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er ført opp til pålydende. Pensjoner OAS har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, dvs. at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. OAS har også en usikret pensjonsordning i form av tariffestet førtidsordning (AFP). Pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene er aktuarberegnet og innarbeidet i regnskapet. Forpliktelsen er i balansen presentert samlet under langsiktig gjeld. Regnskapsføringen av pensjonskostnadener skjer i samsvar med regnskapsstandarden for pensjonskostnader. Pensjonskostnaden omfatter periodisert arbeidsgiveravgift. OAS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og samskipnaden har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. 20

23 2. Statstilskudd OAS behandler statstilskudd til studentboliger fra og med regnskapsåret 2004 i tråd med forslag til standard fra Utdannings- og forskningsdepartementet ( UFD). I resultatregnskapet for 2007 er 1,33 % av statstilskudd under langsiktig gjeld overført og innarbeidet som driftsinntekt med kr og vil fortsatt bli gjennomført over byggenes levetid, av hele kostprisen og i takt med avskrivningene. Dette gjelder kun tilskudd til ferdigstilte bygg. Sum mottatt statstilskudd til studentboliger er pr kr , hvorav kr gjenstår til utsatt inntektsføring under langsiktig gjeld avsetning for forpliktelser. Det vil sannsynligvis bli fremmet krav om refusjon ved bruksendring eller salg. OAS 3. Salgsinntekter Kantinesalg i Oslo og Akershus Varer Ferdigvarer vurdert til kostpris Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Pensjoner Konsernets pensjonsordninger omfatter i alt 104 yrkesaktive og 8 pensjonister Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Amortisering av utsatt forpliktelse ved plan-/estimatendring Periodisert arbeidsgiveravgift Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Årets netto pensjonsomkostning Herav er andelen til OAS kostnadsført med Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Sum netto pensjonsforpliktelse

24 OAS Betalingsavvik Netto pensjonsforpliktelse balanseverdi Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 6,0 % 6,0 % Forventet G-regulering 3,5 % 3,5 % Forventet avkastning på fondsmidler 7,0 % 7,0 % Årlig lønnsregulering 3,5 % 3,5 % Årlig pensjonsregulering 2,5 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % Uttakstilbøyelighet AFP 40,0 % 40,0 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 7. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Utviklingsarbeider Driftsløsøre/ inventar/ utstyr Fast eiendom TOTALT Anskaffelseskost pr Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost pr Akk. avskrivninger pr Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsats (%) 20,00% 5-33 % 0-20% 0-33% Avskrivningsmetode lineær lineær lineær lineær Leie av varige driftsmidler Vedlikeholdsfond Avsetning til vedlikeholdsfond i ,75 % av indeksreg. eiend.verdi Avsetning til vedlikeholdsfond i 2007 leverandørbonuser Avsetning til vedlikeholdsfond i 2007 annet Utført vedlikehold belastet vedlikeholdsfond i Vedlikeholdsfond

25 8. Datterselskap Firma Forr.kontor Eier/st.andel EK Resultat 2007 Penelope Bokhandel AS Oslo 100,00% Urban Boligutleie AS Oslo 100,00% Oasen Spiserier AS Oslo 100,00% OAS Investeringer i datterselskaper er bokført etter kostmetoden. 9. Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen Pantsikret gjeld Balanseført verdi av egne pantsatte eiendeler Garantier OAS har avgitt følgende ikke balanseførte garantier for datterselskapet Penelope Bokhandel AS Den Norske Forleggerforening OAS har også avgitt tilbakeståelseserklæringer vedrørende alle sine fordringer i Penelope Bokhandel AS og Oasen Spiserier AS. 11. Mellomværende med selskap i samme konsern Foretak i samme konsern Anleggsmidler Mellomregning Urban Boligutleie AS Sum konsernfordringer under anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Mellomregning Penelope Bokhandel AS Opptjent aksjeutbytte Penelope Bokhandel AS Mellomregning Oasen AS Sum konsernfordringer under omløpsmidler Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum konserngjeld under kortsiktig gjeld

26 12. Egenkapital OAS Egenkapital statstilskudd Bundet egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Positivt betalingsavvik pensjoner Utviklingstiltak belastet utviklingsfond Overført statstilskudd bygg i takt med ordinære avskrivn Årsoverskudd utover inntektsført statstilskudd Egenkapital Antall ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret var: Ytelser til ledende personer m.v. Det er i 2007 utbetalt honorar til styret med kr Lønn og andre ytelser til administrerende direktør utgjorde kr Det er ytet lån til fordel for ansatte med kr , herunder lån til direktør med kr I 2007 er det kostnadsført følgende i honorar til revisor (inklusive merverdiavgift) : Ordinær revisjon Bistand i forbindelse med teknisk utarbeidelse av års- og konsernregnskap Bistand i forbindelse med pensjonsføringer Bistand i forbindelse med merverdiavgift Bistand i forbindelse med særattestasjoner Sum Bankinnskudd, kontanter o.l I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk Offentlige tilskudd Organisasjonsmessige inntekter omfatter offentlige driftstilskudd for til følgende formål: Drift av barnehager for studentbarn Annen velferdsvirksomhet for studenter Sum Tilskuddene er bruttoført og mottatt uten betingede forpliktelser. I tillegg er mottatt statstilskudd til studentboliger for utsatt inntektsføring i takt med ordinære avskrivninger, jfr. note

27 OAS: Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat før skatt Betalte skatter Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Gevinst anleggsmidler Tap anleggsmidler Tap aksjer Endring i vedlikeholdsfond Endring i varelager Endring kortsiktige fordringer Endring leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle virksomheter OAS Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalt ved kjøp av anleggsmidler Innbetalt ved salg av anleggsmidler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra langsiktige fordringer Utbetaling til langsiktige fordringer Innbetaling fra langsiktig gjeld Utbetalt ved nedbetaling langsiktig gjeld Innbetaling av statstilskudd bygg Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter i året Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Spesifikasjoner av kontanter og kontantekvivalenter: Kontanter Frie bankinnskudd Bundne bankinnskudd til skattetrekk for ansatte Sum Trekkrettigheter bank

28 OAS: Revisord beretning OAS 26

29 OAS Konsern: Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Leieinntekter Oppholdsavgift barnehager Organisasjonsmessige inntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 4, Ordinære avskrivninger 6, Tap på fordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter OAS konsern Resultat før skatt Skattekostnad Konsernets årsresultat

30 OAS Konsern: Konsernbalanse Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utviklingsarbeider Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler OAS konsern Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer Andre langsiktige fordringer Sum finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer Fordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

31 OAS Konsern: Konsernbalanse Egenkapital og gjeld Note Opptjent egenkapital Egenkapital statstilskudd studenthjem Annen egenkapital Bundet egenkapital, utviklingsfond Bundet egenkapital, husleiefond Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Investeringstilskudd, utsatt inntektsføring Netto pensjonsforpliktelse Vedlikeholdsfond Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Lån Husbanken Lån Fokus Bank Depositum leieboere mv Sum annen langsiktig gjeld OAS konsern Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Skyldig lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo, den I styret for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad Fredrik Arneberg Styreleder Anders Bondehagen Nestleder Anders Bjørkheim Styremedlem Annette Tandberg Styremedlem Ine Vidung Styremedlem Tove Bull-Njaa Styremedlem Gunnar Rein Olsen Styremedlem Geir Texnes Styremedlem Solvor Uggerud Styremedlem Grethe Røsok Styremedlem John Hvidsten Direktør 29

32 OAS Konsern: Noter til konsernregnskapet 1. Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) og dets tre datterselskaper Penelope Bokhandel AS, Urban Boligutleie AS og Oasen Spiserier AS er avlagt i henhold til regnskapslovens bestemmelser, norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Kontinuitets- og oppkjøpsmetoden er anvendt ved konsolidering av datterselskapene. Internt salg og kjøp, andre interne overførsler og belastninger, interne fordringer samt internt aksjeeie er for øvrig eliminert. Inntektsføring Salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Organisasjonsmessige inntekter regnskapsføres ved mottak og tilordnes regnskapsåret. Statstilskudd bygg inntektsføres over byggenes levetid, jfr. Statstilskudd. OAS konsern Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som forfaller til betaling innen ett år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er presentert i henhold til den indirekte modellen. Klassifisering i bundne og frie midler samt trekkrettigheter er inntatt i oppstillingen. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler gjelder utviklingsarbeider i forbindelse med studentboliger og goodwill i forbindelse med oppkjøp av aksjer i datterselskap. Immaterielle eiendeler er vurdert til kostpris etter fradrag for avskrivninger, beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Konsernet har fom 2006 endret prinsipp når det gjelder avskrivninger på boligeiendommer for utleie til andre enn studenter. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er ført opp til pålydende. 30

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Styrets beretning... 11 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Noter til regnskapet... 17 Kontantstrømoppstilling... 23 Revisors beretning...

Styrets beretning... 11 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Noter til regnskapet... 17 Kontantstrømoppstilling... 23 Revisors beretning... Innhold Innledning.................................................................... 2 Fakta........................................................................ 3 Studentboligene...............................................................

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer