Innhold OAS. OAS Konsern. Penelope Bokhandel AS. Urban Boligutleie AS. Oasen spiserier AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold OAS. OAS Konsern. Penelope Bokhandel AS. Urban Boligutleie AS. Oasen spiserier AS"

Transkript

1 2007

2

3 Innhold Mer for pengene! Fakta Markeds- og kommunikasjonsavdelingen OAS spisesteder Eiendomsavdelingen OAS studentboliger Velferdsavdelingen Penelope Bokhandel AS Urban Boligutleie AS Oasen Spiserier AS OAS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisord beretning OAS Konsern Resultatregnskap Konsernbalanse Noter til konsernregnskapet Kontantstrømoppstilling Penelope Bokhandel AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning Urban Boligutleie AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning Oasen spiserier AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning

4 Mer for pengene! OAS fikk i 2006 en ny strategiplan. I 2007 har alle avdelingene presentert for styret hvordan de vil arbeide for å bidra til realiseringen av målene i denne planen. En fellesnevner for mye av dette arbeidet er at vi ønsker å gi våre studenter og høgskoler mest mulig «valuta for pengene». Som en del av studentsamskipnadenes basisfinansiering mottar vi fristasjon fra høgskolene og semesteravgift fra studentene. På begge disse områdene er vi blant landets «billigste» samskipnader. Det vil likevel alltid være et mål for oss å kunne gi mest mulig tilbake for disse bidragene. Velferdsfondet som ble etablert i 2006, fikk nytt påfyll i 2007 og har fått mye oppmerksomhet og mange søknader. Mange gode formål også i regi av studentene selv, er blitt støttet. Det viktigste har kanskje vært utvidelsen av våre refusjonsordninger for studentenes helsekostnader. Dette ble finansiert av fondet i 2007, og er tidlig i 2008 vedtatt innarbeidet som varige ordninger i vår drift. Også innenfor barnehagedrift og psykolog- og rådgivertjeneste har fondet finansiert utprøving av kvalitetsforbedringer. Vi har også etablert et fond for stabilisering av husleieprisene i våre studentboliger, spesielt for å kunne motvirke effekten av tunge og skiftende kostnader (rente, energi). Med utgangspunkt i dette fondet, garanterte vårt styre ved begynnelsen av 2007 at husleieprisene ville være uendret, minst fram til høsten Arbeidet med å realisere strategiplanen og samtidig gi mer for pengene vil fortsette også i kommende år, men vi synes 2007 har vært en bra start! Oslo, 23. april 2008 John Hvidsten direktør 2

5 Fakta I 2007 var disse høgskolene knyttet til OAS Barratt Due Musikkinstitutt Norges Informasjonsteknologiske høgskole Den Norske Balletthøyskole Politihøgskolen Den Norske Eurytmihøyskole Rudolf Steinerhøyskolen Høgskolen i Oslo Folkeuniversitetene i Asker, Bærum Høgskolen i Akershus og Follo/Moss Høgskolen i Staffeldtsgate Oslo Markedshøyskole Lovisenberg diakonale høgskole Norsk Reiselivshøyskole Høyskolen Diakonova Norsk Gestaltinstitutt Styret Direktør Urban boligutleie AS Markeds- og kommunikasjonsavdelingen Administrasjonen Penelope Bokhandel AS Rådgiver Oasen Spiserier AS Avd. velferd Avd. bolig Avd. eiendom Avd. spisesteder Studentbarnehager Psykolog- og rådgivertjenesten Studentservice Boligutleie Boligdrift Vedlikehold og utvikling av eiendommer Tekniske installasjoner og avtaler Arrangement annas P35 Fyrhuset hannas Småkaféene Puben/Dusinet Nøkkeltall: Antall studenter per Antall ansatte, gjennomsnittlig Antall barnehageplasser Semesteravgift OAS resultat før skatt OAS konsernresultat før skatt

6 Markeds- og kommunikasjonsavdelingen Ekstern kommunikasjon Vi har arbeidet med å få en økt synlighet ved de av høgskolene vi ikke er tilstede daglig. Dette har vi gjort ved blant annet å montere egne informasjonstavler ved hver høgskole. Vi distribuerer jevnlig nyhetsbrev via våre nettsider, samt ved å utvikle og vedlikeholde nettstedet. Ved semesterstart besøker vi alle førsteårsstudenter ved våre tilknyttede høgskoler med stands, orienteringsmøter og andre aktiviteter. For øvrig har vi dialog med studentråd og skolens administrasjon løpende gjennom året. Vi bidrar i avdelingenes arbeid med planlegging og gjennomføring av markedstiltak og grafisk utvikling av kampanjer. Utvikling i bruken av vår hoved kommunikasjonskanal, OAS nettsider vises nedenfor og vi ser en økning av bruk av sidene. Vi arbeidet med å være mer synlig på høgskolenes nettsider, og markedsføre nettadressen i all vår kommunikasjon januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Intern kommunikasjon Intranettet som ble etablert i 2006 er utviklet og vedlikheholdt med rutiner og og beskrivelser i tillegg til nyheter. 4

7 OAS spisesteder 2007 har vært et svært spennende og utfordrende år med en nyetablering, en ombygd enhet og fem nye mellomledere i sentrale stillinger. Nøkkeltall Antall ansatte Antall spisesteder Omsetning Resultat Varekostnad i % 39,14 40,6 Personalkostnad i % 53,05 47,6 Antall sitteplasser Organisasjon Organiseringen rundt de små enhetene er en utfordring da spisestedene ikke har midler til å ha en enhetsleder for disse stedene. Avdelingen for øvrig er nå velfungerende, men det er for lite kapasitet i administrasjonen til å godt nok håndtere behov for kontinuerlig utvikling av tilbud. Det er derfor planlagt og tilrettelagt for en ny stilling i stab som leder for drift og utvikling. Drift De fleste enheter har hatt jevn drift i Dessverre har de to enhetene som er nye eller har blitt ombygd i løpet av året blitt preget av feilleveranser, byggetekniske forsinkelser og produksonsfeil i driftskritisk utstyr. Dette har gitt svært uheldige og til dels store utslag på disse stedenes omsetning og vært til frustrasjon både for kunder og ansatte. Det har også for 2007 vært utfordrende med OAS sin nye IKT-plattform. Sammen med IKT er det iverksatt utarbeidelse av en deltaljert oppfølgingsrutine for feil og mangler innenfor dette området for spisestedenes drift. Sammen med administrasjonen er det utarbeidet nye rutine for kontantflyt og varesalg. Personal Den nye mellomledergruppen har hatt gjennom 2007 bidratt svært positivt for de fleste av spisestedenes enheter. 5

8 Eiendomsavdelingen Eiendomsavdelingen er en intern avdeling med OAS boligavdeling som største kunde. Avdelingens funksjon er å ivareta den langsiktige forvaltning av de verdier som ligger i vår boligmasse. Ut over dette vil avdelingen påvirkes av de mål og prioriteringer som til enhver tid foretas i boligavdelingen. Hovedoppgaven er å bidra til å realisere disse målene gjennom et nært samarbeid og avklart grensesnitt. Eiendomsavdelingen leier også ut boliger til Urban Boligutleie AS (URBO) i påvente av statstilskudd og konvertering til studentboliger. URBO er også leietaker til parkeringsanlegget på Carl Berner og St. Hanshaugen. Avdelingens viktigste oppgave i 2007 har vært oppfølging og utbedring av reklamasjonssaker i forbindelse med overtakelsesprotokoller og ettårsbefaringer i Iladalen og på St. Hanshaugen. Dette arbeidet videreføres i Videre har reklamasjonssaker på Åråsen vært sentralt. Her har man kommet frem til et forlik med Åråsen Nor om forstøtningsmur, vanninnsig, sykkelstativ, søppelanlegg, låsesystem og parkeringsplasser. I tillegg er prosessen om byggetrinn 2 på Carl Berner gjenopptatt. Avvikling av leieforholdet for Internat A og B på Ullevål er formalisert gjennom en avtale med Fredensborg Eiendom da forkjøpsretten til byggene ikke var aktuell å benytte pga det høye prisnivået. Byggene fraflyttes Omorganiseringsprosessen i bolig- og eiendom har hatt som mål å skape et tydeligere grensesnitt og mer hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom avdelingene. Dette har ført til en omdisponering av årsverk samt en organisasjonsmessig endring. Eiendom blir en seksjon underlagt bolig- og velferdssjef og vil bestå av to årsverk, en eiendomssjef og en vedlikeholdsleder. Hovedoppgavene skal være forvaltning, utvikling og planlagt oppgradering og vedlikehold. Nøkkeltall Statstilskudd i HE 0 90 Antall studenthus 8 (7 i eget eie) 8 (7 i eget eie) Areal i kvm BTA Omsetning Resultat HE = hybelenhet. I HE utgjør kr BTA = Bruttoareal Det negative resultatet skyldes i hovedsak renteøkning som ikke er overveltet på boligavdelingen gjennom økte internpriser. I ombyggingsprosjektet i Iladalen studenthus søkte OAS om støtte fra Enova og fikk tilsagn om et bidrag på kr ,- forutsatt at de omsøkte tiltak ble installert og at sparetiltakene ga forventet effekt. Rapportering for 1. hele driftsår (2007) ble innlevert i 2008 og Enova har uttalt at tilskuddet sannsynligvis blir godkjent. 6

9 Følgende tiltak er utført: Sparedusj- og kraner Nye vinduer Nye radiatorer Individuelle energimålere Etterisolering av fasade Sum ekstrakostnader for disse tiltakene er kr 2,3 mill. Dette har resultert i en energibesparing på ca 0,5 GWh til tross for en økning av antall boenheter på 27% og en økning av antall beboere på 130% OAS studentboliger Studentboligene har i 2007 hatt normal drift og antall boliger til utleie har vært uforandret i hele Antall søknader om bolig hos OAS økte dramatisk i forhold til tidligere år. Utleiemarkedet i Oslo ble vanskeligere i løpet av året. Dette skyldes både økt renteninivå som bidrar til å øke prisene i det private markedet samtidig som antall utleieboliger har blitt redusert. Det er en prioritert oppgave, sammen med eiendomsavdelingen, å øke antall studentboliger i Oslo. Situasjonen på Lillestrøm er fortsatt god og det er ikke behov for ytterligere utbygging der. Nøkkeltall Antall ansatte Omsetning Resultat Antall hybler Antall dubletter Antall leiligheter Antall boliger tilrettelagt for funksjonshemmede Organisasjon I 2007 ble stillingen som teknisk koordinator flyttet til eiendomsavdelingen og en seksjonslederstilling ble ikke besatt etter at stillingsinnehaver sa opp sin stilling. Arbeidet med oppfølging av de tekniske anleggene har vært ivaretatt av driftsseksjonen. Boligavdelingen har i 2007 vært organisert i to seksjoner, utleie og drift. Avdelingen har gjennom de senere årene vært omorganisert flere ganger og resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsene har avdekket at det har vært en belastning for avdelingen. Drift I 2007 har vi arbeidet med standardisering av driftsrutiner og inngåelse av service/ samarbeidsavtaler med diverse håndverkerfirma og spesialister på våre tekniske anlegg. OAS har valgt å ikke ha egne ansatte til å utføre mer omfattende vedlikehold og reparasjoner, men i stedet kjøpe disse tjenestene. Forut for beslutningene om hvem som skal være den valgte samarbeidspartner på det enkelte område har det vært anbudsrunder. Oppfølging av brannsikkerhet har 7

10 vær viet oppmerksomhet og det er nå gjennomført registrering og merking av alle bygg etter den norske GAB-standarden. Utleievirksomheten har merket stor pågang fra søkere og belegget har vært høyt hele året. Det har bare vært boliger som har vært under oppussing som har vært ledige. Åråsen har i lange perioder tidligere hatt liten søkning og ledige boliger har vært leid ut på det åpne marked gjennom OAS datterselskap URBO. Søkningen er nå større og ordningen med utleie til eksterne trappes gradvis ned. Det er inngått avtale med Høgskolen i Akershus (HiAk) og Universitetsstudiene på Kjeller om utleie av boliger til utenlandske studenter etter samme modell som den avtalen med Høgskolen i Oslo (HiO). Økt kundefokus og bedring av service overfor søkere og beboere har hatt stor fokus i Alle våre administrative systemer knyttet til både utleievirksomheten og driften har vært gjennomgått og det er avdekket en rekke forbedringsområder. Gjennomgangen har avdekket behov for forbedring av våre støttesystemer spesielt UNI og Boligtorget, og det er ønskelig å anskaffe et støttesystem for forvaltning drift og vedlikehold. Personal Personalsituasjonen har i 2007 vært stabil i driftsseksjonen, men det har vært en del turnover i utleieseksjonen. En medarbeider valgte å flytte etter endt svangerskapspermisjon og to har gått tilbake til studier. Velferdsavdelingen Velferdsavdelingen består av studentbarnehagene, psykolog- og rådgivertjenesten og studentservice. I tillegg ytes det støtte til Karrieresenteret ved HiO og HiAk etter egne avtaler. Studentbarnehagene Arbeidet med å skaffe flere barnehageplasser for OAS studentene i Oslo har i 2007 ikke båret frukter. Antall plasser er uendret fra 2006 til Utfordringene har vist seg å være at det ikke finnes egnede lokaler eller tomter innenfor akseptabel avstand fra utdanningsinstitusjonene. OAS har hatt et samarbeid med Omsorgsbygg om å finne mulige barnehageprosjekter og boligprosjekter. Dette har så langt ikke ført til konkrete prosjekter. Det er fortsatt et mål å skaffe flere plasser, særlig for barn under tre år. Over 100 barn har stått på venteliste gjennom hele året. Barnehagene startet arbeidet med å utarbeide ny pedagogisk plan der OAS verdier blir lagt til grunn. Bislettbekken feiret 10 årsjubileum i 2007 og barnehagen framstår fortsatt som en attraktiv barnehage når ny utelekeplass er etablert. Kjeller studentbarnehage holder til i lokaler som ikke er optimale. Det arbeides med anskaffelse av tomt for etablering av ny barnehage. Lille Bislet står nå for tur når det gjelder å ruste opp utelekeplassen. Grefsen er et godt tilbud, men det er utfordringer knyttet til avstand fra sentrum og det faktum at tilbudet ikke har de samme åpningstider som et ordinært barnehagetilbud. Tilfredsheten med barnehagetilbudet er godt blant brukerne og den store utfordringen er mangel på plasser. 8

11 OAS har så langt klart å rekruttere kvalifisert personale til alle sine stillinger og andelen menn i barnehagene er på ca 25 %. Antall årsverk har i 2007 vært 30,3 inklusive to sivilarbeidere. Det har vært foretatt måling av radon i alle barnehagene og verdiene er så lave at det ikke er nødvendig å iverksette tiltak. Antall barn Grefsen studentbarnehage Kjeller studentbarnehage Bisletbekken studentbarnehage Lille Bislet studentbarnehage Psykolog- og rådgivertjenesten Tjenesten tilbyr studenter individuell rådgivning og terapi i tillegg til grupper og kurs. Tjenesten er lokalisert i Oslo og på Kjeller og er gratis. Vi har åpen tid for inntakssamtaler hver dag mellom kl studenter har fått hjelp gjennom tjenesten og det er til sammen gitt 2075 konsultasjoner. Alle studenter har fått et tilbud om samtale uten særlig ventetid. Det har vært holdt tre Ta-ordet-kurs, to Stress- og studiemestringskurs. Det ble forberedt opptak til Depresjonsmestringskurs som ble avholdt i Tjenesten har etter støtte fra Velferdsfondet utvidet sin kapasitet siste halvår. Tiltakene skal evalueres i løpet av 2008 for å avgjøre om utvidelsen skal være permanent. Sykefraværet har i 2007 vært noe høyere enn vanlig. Økningen skyldes ikke arbeidsrelaterte plager. Bemanningen i 2007 har vært: 2,3 psykolog 1,6 sosionom 1 pedagog 1 psykolog i prosjektstilling fra Psykologpraktikant 10 md. Studentservice Studentservice består av informasjonsvirksomhet i servicesenteret, administrasjon av Helsefond og Legerefusjonsordningen samt støtte til idrett. I 2007 har Legerefusjonsordningen vært utvidet til også å omfatte medisiner på blå resept og egenandeler til psykologbistand. Helsefondet har vært utvidet til å gjelde støtte til ordinær legebehandling og brilleglass/linser. Dette har vært prøveordninger for høstsemesteret 2007 finansiert av Velferdsfondet. Tilskuddsbeløpet for Helsefond ble økt fra kr 3000 til kr 4000 per søknad, og at det ble refundert 50 % av kostnadene. 9

12 Legerefusjon i 2007 ble totalt 1172 stk. kr Av dette utgjorde prøveordningen med utvidelse med medisiner på blå resept 92 refusjoner, og til sammen kr Helsefond i 2007 innvilget totalt 1511 søknader med et totalbeløp på kr Av dette utgjorde utvidelsen av ordningen som skjedde høsten 2007 brilleglass/linser: 254 stk. og kr og ordinær konserverende tannbehandling: 347 stk. kr Ekstraordinær tannbehandling: 572 innvilgede søknader med til sammen kr Kiropraktorbehandling : 114 innvilgede søknader kr Fysikalsk behandling : 201 innvilgede søknader kr Psykologbehandling: 20 innvilgede søknader kr Legerefusjon Innvilgede søknader Utbetaling i kroner Helsefond Innvilgede søknader Utbetaling i kroner Idrett I 2007 hadde OAS avtale med 4 forskjellige treningssentra i tillegg til at studentene ved HiAk fikk sponset sin treningsaktivitet lokalt. De sentra som hadde avtale med OAS i 2007 var Studentidretten, Treningshuset Turnhallen, Friskis & Svettis og Oxigeno. I utgangspunktet var det avtalt inntil 500 plasser hvert sted. Våren 2007 var det kun Studentidretten som hadde 500 nye brukere. Det var avsatt til dette formålet. Siden det var underforbruk av dette tilbudet våren 2007 ble subsidieringsgraden økt på høsten. Dette hadde positiv effekt og antall trenende økte særlig på Friskis & Svettis. Ved fornyelse av avtalene høsten 2007 ønsket ikke Oxigeno å videreføre avtalen slik at vi i 2008 kun har tre avtaler Støtte til idrett i kroner

13 Penelope Bokhandel AS I 2007 omsatte Penelope Bokhandel AS for kr ,-. Omsetning året før var på kr ,-. Selskapet hadde i 2007 åtte ansatte og et sykefravær på 2,2 %. Resultat Ordinært resultat for 2007 var kr ,-. Driftsinntektene til Penelope Bokhandel AS økte i 2007 med 11 % i forhold til Driftsresultatet på ,- er en reduksjon på kr ,- i forhold til året før. Omsetning , , , , , ,00 0, Året 2007 har vært et etableringsår for Penelope, med åpningen av et helt nytt butikklokale i forbindelse med samlokaliseringen av to av Høgskolen i Oslos avdelinger i nytt bygg i Pilestredet 35. Høsten 2007 var preget av at den største distributøren av norske bøker hadde leveringsproblemer blant annet grunnet utskifting av logistikksystem. Bokhandelen manglet store mengder bøker i en kritisk periode og omsetningen for hele året endte således på omtrent kr 1,0 mill. lavere enn forventet, men representerte likevel en økning på kr 3,0 mill. sammenlignet med året før. Denne økningen tilskrives først og fremst etableringen av den nye butikken på Holbergs plass. Penelope har fortsatt en høy omsetning pr. kvadratmeter og årsverk, men har hatt høye kostnader med nyetableringen, som trekker ned årets resultat. Dessuten ble marginene på kjøp av utenlandsk litteratur forverret i løpet av året, noe som ventes forbedret med økende grad av egenimport. Den stadig økende digitaliseringen av bøker og læremidler setter noe av rammebetingelsene for fagbokhandelen fremover. Universitets- og høgskolebokhandelens primærkundegruppe antas å være spesielt mottagelig for en dreining fra trykte til digitale læremidler, og det blir en utfordring for den fysiske campusbokhandelen å finne sin plass i verdikjeden mellom forlag og sluttbruker dersom den trykte bokens betydning reduseres. Tilstedeværelse på internett bidrar til å posisjonere bokhandelen i denne nye virkeligheten. Bokbransjen generelt preges stadig av vertikal integrasjon, en stadig større kjedekonsentrasjon og økt profesjonalisering/merkevarebygging i kjedene. Med bakgrunn i rasjonell drift, for- 11

14 bedring av marginer på importert litteratur og gjennom samarbeid med andre samskipnadsbokhandler er vi fortsatt godt rustet for stadig skjerpet konkurranse i bokhandlermarkedet. Selskapet vil fortsette arbeidet for å bli en best mulig leverandør av faglitteratur til studenter og ansatte ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus. Videre vil OAStilknyttede høgskoler og andre studentmiljøer uavhengig av geografisk beliggenhet kunne betjenes gjennom den nyopprettede nettbokhandelen. Selskapet vil holde fast ved et driftskonsept basert på gode rutiner i forhold til logistikk, lavt kostnadsnivå og konkurransedyktige priser til kunde. Urban Boligutleie AS Urban Boligutleie AS (URBO) omsatte for kr i 2007 som er en økning på 96 % fra Formålet med URBO er å drive en forretningsmessig forvaltning/drift av eiendommer (boliger og parkeringsplasser) som OAS ikke har mottatt statstilskudd for, og derfor ikke kan tilby til studentpriser Resultat før skatt er kr før skatt, resultatet er 59 % bedre en Selskapet hadde i 2007 én ansatt Omsetning Resultat før skatt Markedet for utleie av boliger er veldig stabilt og ikke tegn til noen forandring der. Usikkerhetsfaktorer i forhold til drift er høy rente og bortfall av leiligheter som kan bli omgjort til studentboliger. Ekesmpelvis håper vi i 2008 å kunne konvertere flere av de rehabiliterte boligene i Kingosgate til studentboliger. Oasen Spiserier AS Oasen Spiserier AS er et hvilende selskap uten ansatte, og har ikke hatt noen aktivitet i Egenkapitalen i selskapet er tapt, og OAS vurderer selskapets videre eksistens. 12

15 OAS: Styrets beretning Virksomhetens art Studentsamskipnadene i Norge er spesielle organisasjoner som er etablert ved lovgivning for å gi studentene gode velferdstilbud under studietiden. Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS), som ble stiftet 7. februar 1989, er samskipnaden for Høgskolene i Oslo og Akershus. OAS OAS visjon sier «Høy livskvalitet i studietiden!» OAS konsernet omfatter i tillegg til morselskapet Penelope Bokhandel AS, Urban Boligutleie AS og Oasen Spiserier AS. OAS har forretningskontor i Oslo. Styret i OAS besto pr av Styreleder Anita Solberg, studentrepresentant Høgskolen i Oslo Nestleder Fredrik Arneberg, studentrepresentant Høgskolen i Oslo Styremedlem Lise S. Petterson, studentrepresentant Høgskolen i Akershus Styremedlem Ninja L. Nilsen, studentrepresentant Oslo Markedshøgskole Styremedlem Eric Kristoffersen, studentrepresentant Rudolf Steinerhøgskolen Styremedlem Gunnar R. Olsen, Lovisenberg Diakonale Høgskole Styremedlem Tove Bull-Njaa, Høgskolen i Oslo Styremedlem Bjørg Winger, ansattes representant Styremedlem Sepp Mantel, ansattes representant. Styremedlem Grethe Røsok, ansattes representant Studenter OAS hadde pr ansvar for studenter. Semesteravgiften utgjorde kr 330,- både i vår- og høstsemesteret. Administrasjon OAS hadde i 2007 i gjennomsnitt 115 ansatte. Pr besto ledelsen av: Direktør John Hvidsten Ass. direktør Kari Rosenstrøm Avdelingssjef OAS spisesteder Guri Skansen Bolig- og velferdssjef Trond Bakke Eiendomssjef Geir Sundt Markeds- og kommunikasjonssjef Jane Sofie Svendsbø Daglig leder Penelope Bokhandel AS, Pauliina Typpi 13

16 OAS Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetning. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet vurderes å være godt. Det er ikke registrert ulykker eller skader av vesentlig karakter. Sykefraværet i bedriften utgjorde 8,2 % i 2007 og er jevnt synkende fra tidligere år. Arbeidsmiljøutvalget besto pr av: Jorid Haavardsholm (hovedverneombud og sekretær), Christopher Paul, Sunniva Harmens, Torben Gilje, Lene Dahlstrøm, Irene Hermansen, alle ansattes representanter og Kari Rosenstrøm (leder), Grethe Røsok, Trond Bakke og Manka Willms fra ledelsen. Likestilling Selskapet hadde 123 fast ansatte pr , 85 kvinner og 38 menn. Kvinnene representerte 79 årsverk, mens mennene representerte 34,8 årsverk. Kjønnsskjevheten i OAS viser seg spesielt innen områdene barnehage og psykolog- og rådgivningstjenesten. OAS har som policy å prøve å påvirke kjønnsskjevheten gjennom rekrutteringsprosessen for nye stillinger. I ledergruppen er det 3 menn og 4 kvinner. Selskapets direktør er mann. OAS har i sin personalpolitikk nedfelt at kvinner og menn skal behandles likt og gis samme muligheter til karriereutvikling og at det bør bestrebes at begge kjønn skal være representert på det enkelte arbeidssted. Målsettingen er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige stillinger, ansvarsområder og relevant erfaring. Største delen av året 2007 bestod styret av 5 kvinner og 5 menn. Mot slutten av året sluttet en av de ansattes representanter i OAS og varamedlemmet tok hans plass. Da fikk styret en fordeling på 6 kvinner og 4 menn. Styret hadde hele 2007 kvinnelig styreleder. I januar ble det valgt nytt styre med 5 kvinner og 5 menn, nå med mannlig styreleder. Styret mener likestillingen for selskapet som helhet er tilfredsstillende. Ytre miljø OAS driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Konsernets framtidige utvikling OAS har inngått en tilbakeståelseserklæring overfor øvrige kreditorer i datterselskapet Oasen Spiserier AS, som for tiden ikke har drift. Erklæringen forutsettes å gjelde til Oasen Spiserier AS er refinansiert og har etablert lovlig egenkapital. Utover dette gir de fremlagte resultatregnskaper og balanser med tilhørende noter og kontantstrømoppstillinger etter styrets oppfatning en fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved årsskiftet. 14

17 I løpet av de 6 siste årene har OAS bygget over 1000 studenthybler. OAS vil og må fortsatt bygge flere studentboliger, men vil også fremover prioritere utvikling og forbedring av annen studentvelferd. I 2006 ble det etablert et utviklingsfond som skal finansiere utredning, prøvedrift og ulike typer prosjekter med sikte på forbedret velferd for studentene. I 2007 har dette fondet gitt tilsagn om støtte til et betydelig antall prosjekter, delvis i OAS regi og delvis i studentenes egen regi. I tiden framover vil disse prosjektene bli evaluert med sikte på hvilke som eventuelt skal bli satt i drift som faste velferdstilbud. OAS Årsresultat og disponeringer Analyse av årsregnskapet og sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer i morselskapet I 2007 økte driftsinntektene i OAS med ca 10% i forhold til Dette skyldes i det alt vesentlige en økning i leieinntektene på 24% som følge av at den økningen i boligmasse som skjedde i løpet av 2006, hadde et fullt «virkeår» i Sum driftskostnader økte med 8%, og driftsresultat før finanskostnader med 21%.. De samlede investeringer i varige driftsmidler gikk ned med 1,4% til 679 mill kr, pga avskrivninger på studentboliger uten at noen nye boliger ble ferdigstilt. Verdien av OAS samlede eiendeler gikk i 2007 ned fra 750,5 mill kr til 733,4 mill. kr. Når det bygges nye studentboliger, finansieres disse i OAS dels ved statstilskudd og dels ved lån. Ut fra gjeldende regler overføres imidlertid statstilskuddet til egenkapital over en periode. Siden OAS ikke ferdigstilte noen nye studentboliger i 2007, har derfor OAS egenkapitalandel økt fra 8,5% i 2006 til 9,7% i Både omløpsmidler totalt og rene likvider har gått noe ned i perioden, men den likviditetsmessige situasjonen er likevel tilfredsstillende. OAS ønsker å utvikle velferdstilbudet videre, og har i den forbindelse satt av 1,5 mill kr til det prosjektorienterte utviklingsfondet. For at husleien til studentene skal bli mest mulig forutsigbar selv om vesentlige driftskostnader (rente/energi) stiger ut over budsjettets forutsetninger, har vi også satt av 1,5 mill kr til et husleiereguleringsfond. Finansiell risiko OAS finansielle risiko vurderes som middels. Eksponering i valuta er uvesentlig. OAS har en langsiktig gjeld på 310,5 mill kr., noe som er en reduksjon på 44,5mill kr. siden Det alt vesentlige av dette har løpende rente, og alt vil være over på løpende rente i løpet av Vi forventer at renten vil stabilisere seg i løpet av 2008 og dette derfor vil gi en begrenset økning i OAS finanskostnader. Disponering av årsresultatet Av årsoverskuddet i OAS på kr , foreslås kr overført til egenkapital statstilskudd, kr til utviklingsfond, kr til husleiefond og kr til annen egenkapital. 15

18 Oslo, 23. april 2008 OAS Fredrik Arneberg Styreleder Anders Bondehagen Nestleder Anders Bjørkheim Styremedlem Annette Tandberg Styremedlem Ine Vidung Styremedlem Tove Bull-Njaa Styremedlem Gunnar Rein Olsen Styremedlem Geir Texnes Styremedlem Solvor Uggerud Styremedlem Grethe Røsok Styremedlem John Hvidsten Direktør 16

19 OAS: Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note OAS Salgsinntekter Leieinntekter Oppholdsavgift barnehage Organisasjonsmessige inntekter 2, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 5, Ordinære avskrivninger Tap ved avgang anleggsmidler Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i annet foretak Renteinntekter konsernselskap Annen renteinntekt Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Andre finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat Årets resultat Overføringer Overført egenkapital statstilskudd Overført utviklingsfond Overført husleiefond Overført til annen egenkapital Sum overføringer

20 OAS: Balanse OAS Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter og bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Sum varer Fordringer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Andre fordringer konsern Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

21 OAS: Balanse Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Egenkapital st.tilskudd Ullevål studentby Egnekapital st.tilskudd Kansleren studenthus Egenkapital statstilskudd Sofienberg studenthus Egenkapital st.tilskudd St. Hanshaugen studentby Egenkapital st.tilskudd Carl Berner studenthus Egenkapital st.tilskudd Åråsen studenthus Egenkapital st.tilskudd Iladalen studenthus Bundet egenkapital, utviklingsfond Bundet egenkapital, husleiefond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital OAS Gjeld Avsetning for forpliktelser Investeringstilskudd, utsatt inntektsføring Netto pensjonsforpliktelse Vedlikeholdsfond Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Lån Fokus Bank Lån Husbanken Depositum leieboere Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldig lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den Fredrik Arneberg Styreleder Anders Bondehagen Nestleder Anders Bjørkheim Styremedlem Grethe Røsok Styremedlem Annette Tandberg Styremedlem Ine Vidung Styremedlem Tove Bull-Njaa Styremedlem John Hvidsten Direktør Gunnar Rein Olsen Styremedlem Geir Texnes Styremedlem Solvor Uggerud Styremedlem 19

22 OAS: Noter til regnskapet OAS 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Inntektsføring Salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Organisasjonmessige inntekter regnskapsføres ved mottak og tilordnes regnskapsåret. Statstilskudd bygg inntektsføres over byggenes levetid, jfr. note 2. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som forfaller til betaling innen ett år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er presentert i henhold til den indirekte modellen. Klassifisering i bundne og frie midler samt trekkrettigheter er inntatt i oppstillingen. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er ført opp til pålydende. Pensjoner OAS har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, dvs. at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. OAS har også en usikret pensjonsordning i form av tariffestet førtidsordning (AFP). Pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene er aktuarberegnet og innarbeidet i regnskapet. Forpliktelsen er i balansen presentert samlet under langsiktig gjeld. Regnskapsføringen av pensjonskostnadener skjer i samsvar med regnskapsstandarden for pensjonskostnader. Pensjonskostnaden omfatter periodisert arbeidsgiveravgift. OAS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og samskipnaden har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. 20

23 2. Statstilskudd OAS behandler statstilskudd til studentboliger fra og med regnskapsåret 2004 i tråd med forslag til standard fra Utdannings- og forskningsdepartementet ( UFD). I resultatregnskapet for 2007 er 1,33 % av statstilskudd under langsiktig gjeld overført og innarbeidet som driftsinntekt med kr og vil fortsatt bli gjennomført over byggenes levetid, av hele kostprisen og i takt med avskrivningene. Dette gjelder kun tilskudd til ferdigstilte bygg. Sum mottatt statstilskudd til studentboliger er pr kr , hvorav kr gjenstår til utsatt inntektsføring under langsiktig gjeld avsetning for forpliktelser. Det vil sannsynligvis bli fremmet krav om refusjon ved bruksendring eller salg. OAS 3. Salgsinntekter Kantinesalg i Oslo og Akershus Varer Ferdigvarer vurdert til kostpris Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Pensjoner Konsernets pensjonsordninger omfatter i alt 104 yrkesaktive og 8 pensjonister Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Amortisering av utsatt forpliktelse ved plan-/estimatendring Periodisert arbeidsgiveravgift Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Årets netto pensjonsomkostning Herav er andelen til OAS kostnadsført med Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Sum netto pensjonsforpliktelse

24 OAS Betalingsavvik Netto pensjonsforpliktelse balanseverdi Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 6,0 % 6,0 % Forventet G-regulering 3,5 % 3,5 % Forventet avkastning på fondsmidler 7,0 % 7,0 % Årlig lønnsregulering 3,5 % 3,5 % Årlig pensjonsregulering 2,5 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % Uttakstilbøyelighet AFP 40,0 % 40,0 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 7. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Utviklingsarbeider Driftsløsøre/ inventar/ utstyr Fast eiendom TOTALT Anskaffelseskost pr Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost pr Akk. avskrivninger pr Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsats (%) 20,00% 5-33 % 0-20% 0-33% Avskrivningsmetode lineær lineær lineær lineær Leie av varige driftsmidler Vedlikeholdsfond Avsetning til vedlikeholdsfond i ,75 % av indeksreg. eiend.verdi Avsetning til vedlikeholdsfond i 2007 leverandørbonuser Avsetning til vedlikeholdsfond i 2007 annet Utført vedlikehold belastet vedlikeholdsfond i Vedlikeholdsfond

25 8. Datterselskap Firma Forr.kontor Eier/st.andel EK Resultat 2007 Penelope Bokhandel AS Oslo 100,00% Urban Boligutleie AS Oslo 100,00% Oasen Spiserier AS Oslo 100,00% OAS Investeringer i datterselskaper er bokført etter kostmetoden. 9. Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen Pantsikret gjeld Balanseført verdi av egne pantsatte eiendeler Garantier OAS har avgitt følgende ikke balanseførte garantier for datterselskapet Penelope Bokhandel AS Den Norske Forleggerforening OAS har også avgitt tilbakeståelseserklæringer vedrørende alle sine fordringer i Penelope Bokhandel AS og Oasen Spiserier AS. 11. Mellomværende med selskap i samme konsern Foretak i samme konsern Anleggsmidler Mellomregning Urban Boligutleie AS Sum konsernfordringer under anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Mellomregning Penelope Bokhandel AS Opptjent aksjeutbytte Penelope Bokhandel AS Mellomregning Oasen AS Sum konsernfordringer under omløpsmidler Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum konserngjeld under kortsiktig gjeld

26 12. Egenkapital OAS Egenkapital statstilskudd Bundet egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Positivt betalingsavvik pensjoner Utviklingstiltak belastet utviklingsfond Overført statstilskudd bygg i takt med ordinære avskrivn Årsoverskudd utover inntektsført statstilskudd Egenkapital Antall ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret var: Ytelser til ledende personer m.v. Det er i 2007 utbetalt honorar til styret med kr Lønn og andre ytelser til administrerende direktør utgjorde kr Det er ytet lån til fordel for ansatte med kr , herunder lån til direktør med kr I 2007 er det kostnadsført følgende i honorar til revisor (inklusive merverdiavgift) : Ordinær revisjon Bistand i forbindelse med teknisk utarbeidelse av års- og konsernregnskap Bistand i forbindelse med pensjonsføringer Bistand i forbindelse med merverdiavgift Bistand i forbindelse med særattestasjoner Sum Bankinnskudd, kontanter o.l I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk Offentlige tilskudd Organisasjonsmessige inntekter omfatter offentlige driftstilskudd for til følgende formål: Drift av barnehager for studentbarn Annen velferdsvirksomhet for studenter Sum Tilskuddene er bruttoført og mottatt uten betingede forpliktelser. I tillegg er mottatt statstilskudd til studentboliger for utsatt inntektsføring i takt med ordinære avskrivninger, jfr. note

27 OAS: Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat før skatt Betalte skatter Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Gevinst anleggsmidler Tap anleggsmidler Tap aksjer Endring i vedlikeholdsfond Endring i varelager Endring kortsiktige fordringer Endring leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle virksomheter OAS Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalt ved kjøp av anleggsmidler Innbetalt ved salg av anleggsmidler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra langsiktige fordringer Utbetaling til langsiktige fordringer Innbetaling fra langsiktig gjeld Utbetalt ved nedbetaling langsiktig gjeld Innbetaling av statstilskudd bygg Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter i året Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Spesifikasjoner av kontanter og kontantekvivalenter: Kontanter Frie bankinnskudd Bundne bankinnskudd til skattetrekk for ansatte Sum Trekkrettigheter bank

28 OAS: Revisord beretning OAS 26

29 OAS Konsern: Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Leieinntekter Oppholdsavgift barnehager Organisasjonsmessige inntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 4, Ordinære avskrivninger 6, Tap på fordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter OAS konsern Resultat før skatt Skattekostnad Konsernets årsresultat

30 OAS Konsern: Konsernbalanse Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utviklingsarbeider Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler OAS konsern Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer Andre langsiktige fordringer Sum finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer Fordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

31 OAS Konsern: Konsernbalanse Egenkapital og gjeld Note Opptjent egenkapital Egenkapital statstilskudd studenthjem Annen egenkapital Bundet egenkapital, utviklingsfond Bundet egenkapital, husleiefond Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Investeringstilskudd, utsatt inntektsføring Netto pensjonsforpliktelse Vedlikeholdsfond Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Lån Husbanken Lån Fokus Bank Depositum leieboere mv Sum annen langsiktig gjeld OAS konsern Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Skyldig lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo, den I styret for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad Fredrik Arneberg Styreleder Anders Bondehagen Nestleder Anders Bjørkheim Styremedlem Annette Tandberg Styremedlem Ine Vidung Styremedlem Tove Bull-Njaa Styremedlem Gunnar Rein Olsen Styremedlem Geir Texnes Styremedlem Solvor Uggerud Styremedlem Grethe Røsok Styremedlem John Hvidsten Direktør 29

32 OAS Konsern: Noter til konsernregnskapet 1. Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) og dets tre datterselskaper Penelope Bokhandel AS, Urban Boligutleie AS og Oasen Spiserier AS er avlagt i henhold til regnskapslovens bestemmelser, norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Kontinuitets- og oppkjøpsmetoden er anvendt ved konsolidering av datterselskapene. Internt salg og kjøp, andre interne overførsler og belastninger, interne fordringer samt internt aksjeeie er for øvrig eliminert. Inntektsføring Salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Organisasjonsmessige inntekter regnskapsføres ved mottak og tilordnes regnskapsåret. Statstilskudd bygg inntektsføres over byggenes levetid, jfr. Statstilskudd. OAS konsern Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som forfaller til betaling innen ett år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er presentert i henhold til den indirekte modellen. Klassifisering i bundne og frie midler samt trekkrettigheter er inntatt i oppstillingen. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler gjelder utviklingsarbeider i forbindelse med studentboliger og goodwill i forbindelse med oppkjøp av aksjer i datterselskap. Immaterielle eiendeler er vurdert til kostpris etter fradrag for avskrivninger, beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Konsernet har fom 2006 endret prinsipp når det gjelder avskrivninger på boligeiendommer for utleie til andre enn studenter. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er ført opp til pålydende. 30

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014...

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014... INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2014... 7 Balanse pr 31.12.2014... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 God styringsfart I årsmelding fra 2003 sammenlignes driftsåret med å kjøre utforløypa på Kvitfjell. Krappe svinger og stor fart var metaforen. Skulle man

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1 ÅRSRAPPORT 2004 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2014

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2014 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2014 STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) Konsern 2014 2013 Note Note 2014 2013 Driftsinntekter og -kostnader 67 470 49 949 2 Salgsinntekter

Detaljer

EN BRANSJE I FORANDRING

EN BRANSJE I FORANDRING 1 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse 8 99.99 % punktlighet til over 9 000 kunder 9 Leverer strøm til 4 300 husstander 10 2014 - et unntaksår

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i 2009. Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2013 2012 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter og -kostnader

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer