TEVLINGVEIEN 4 C - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEVLINGVEIEN 4 C - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING"

Transkript

1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 0 0 Kundesenteret Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep Oslo M OTTATT 16 JUN 2008 FMOA Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Anne-Lise Bye Arkivkode: Oppgis alltid ved henvendelse TEVLINGVEIEN 4 C - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Plan- og bygningsetaten har med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-1 nr.2 og i henhold til delegert myndighet, lagt ovennevnte planforslag med konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn. Området er i dag regulert til byggeområde for kontor, lager, industri og foreslås omregulert til - Byggeområde for forretning, kontor, lager som foreslått av Paus & Paus Eiendom AS, vist på kart merket OP Hensikten med planforslaget er å endre bruk av eksisterende bebyggelse fra hentelager for IKEA til forretninger med tanke på møbelsalg o. I. Som del av forslagsstillers saksfremstilling legges det fram konsekvensutredning basert på det tidligere fastsatte program for planarbeidet. Orientering om planen kan De få i Kundesenteret i Plan- og bygningsetaten, Vahlsgate 1. De kan også se planforslaget på følgende steder: Informasjonssenteret i Rådhuset, Deichmanske bibliotek i Henrik lbsens gate 1 og Opplysningstjenesten i bydel Alna, Trygve Lies plass 1. Planforslaget kan også lastes ned fra etatens hjemmesider: www. be.oslo.kommune.no. Eventuelle bemerkninger til planforslaget må sendes Plan- og bygningsetaten Det er samme frist for organer med t. Vi ber om at bemerkningen gjøres kort, evt. at det lages et sammendrag på 1/2-1 side egnet for trykking. Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til byrådet. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling til byrådet. Kopi av bemerkningene følger saken når den sendes til politisk behandling. Byrådet avgir sin innstilling til byutviklingskomiteen som behandler saken med de bemerkninger som er kommet inn. Deretter vil saken bli lagt frem for bystyret til endelig godkjenning. Når endelig vedtak er fattet, vil det bli gitt melding både ved brev og ved kunngjøring i Aftenposten og Dagsavisen. Vedtaket kan da påklages. PLAN- OG BYGNINGSETATEN Kundesenteret Ragnhild Sigvartsen (sign) Kundekonsulent Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Sentralbord: Bankgiro: Kundesenteret Vahls gate 1, 0187 Oslo Kundesenter: Kontorservice Postadresse: Telefaks: Internett: Boks 364 Sentrum, E-post: Organisasjonsnummer: Oslo pbe.oslo.kommune.no MVA

2 005 Oslo kommune Plan - og bygningsetaten Avdeling for områdeutvikling Tevlingveien 4c Planforslag til offentlig ettersyn Reguleringsplan med konsekvensutredning Området foreslås omregulert til byggeområde for forretning, lager, kontor i den hensikt å etablere møbelsalg ol. Eksisterende bebyggelse skal beholdes. Utnyttelsen opprettholdes som i gjeldende regulering til BRA = m2, og tilsvarer ca 3 etasjer. Plan- og bygningsetaten tar ikke stilling til planforslaget for etter offentlig ettersyn. Plan- og bygningsetaten ber om bemerkninger til forslaget i løpet av høringsperioden Vi gjør oppmerksom på at også innsigelser må sendes innen fristen Utarbeidet av: Petter Bogen Arkitektkontor AS for Paus & Paus Eiendom AS Bydel: Gnr./bnr.: Alna Saksnummer: /27 Dokumentnummer: 44 Saksnummer oppgis alltid ved henvendelse 01 MMMM Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Sentralbord: Bankgiro: Avdeling for områdeutvikling Vahls gate 1,0187 Oslo Kundesenter: Områdeplaner 3, Åpen by Postadresse: Telefaks: Internett: Boks 364 Sentrum, E-post: Organisasjonsnummer: :.www.pbe.oslo.kommune.no 0102 Oslo pbe.oslo.kommune.no MVA

3 Saksnr: Side2 av 15 INNHOLD Plan- og bygningsetatens saksfremstilling Faktaark side 3 Saksgang side 3 Sammendrag side 4 Plan- og bygningsetatens kommentarer til bemerkninger side 7 Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering side 7 Forminsket plankart side 12 Planbestemmelser side 13 Vedtak om offentlig ettersyn side 15 Trykte vedlegg 1. Forslagsstillers planbeskrivelse 2. Samrådsinnspill 3. Forhåndsuttalelser 4. Fastsatt program for planarbeidet 5. Konsekvensutredning Utrykte vedlegg 1. Plankart i målestokk 1: Trafikkutredning for fire prosjekter 3. Handelsutredning for fire prosjekter 4. Grønnstruktur og romlig orden for fire prosjekter 5. Trafikknotat for egen eiendom 6. Risiko og sårbarhetsanalyse 7. Notat vedr. kollektivgate

4 Saksnr: Side 3 av 15 FAKTAARK Forslagsstiller: Paus & Paus Eiendom AS Kongens gate 14, 0153 Oslo T: wilhelm.ban a aus.no Konsulent: Petter Bogen Arkitektkontor AS Eieropplysninger Pilestredet 29, 0166 Oslo T: Petter.bo en &bocrenark.no G.nr. 114/B.nr. 27 Paus & Paus eiendom AS Arealstørrelse planområde Planområdet totalt: m2 Areal for hvert founål: Næring m2 Arealstørrelse eksisterende bebyggelse som opprettholdes Over terreng: BRA=4 500 m2 Under terreng: BRA= 00 m2 Utnyttelse m. m. Bruksareal næring: BRA= m2 Prosent bruksareal: % - BRA=129 % Parkering Parkering skal være i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm. I henhold til normen innebærer dette anslagsvis: Plasser på terreng: 30 stk. hvorav minst 14 stk. under tak Plasser i parkeringsanlegg: 120 stk. Vurdering av forskrift om konsekvensutredning. Planforslaget er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel VII-a "Konsekvensutredninger", med tilhørende forskrift. Planforslaget faller inn under forskriftens 3, punkt 1 a og har vært vurdert iht. samme forskrifts 4. Oslo kommune har som ansvarlig myndighet besluttet at planforslaget skal konsekvensutredes idet det er i konflikt med 4 d. Program for planarbeidet bie fastsatt Kunngjøring og varsling/varsling Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Aftenposten og Dagsavisen. Grunneiere og andre rettighetshavere er vars1et ved brev datert SAKSGANG Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer innarbeidet. Saken er planlagt oversendt Rådhuset for politisk behandling 1. tertial 2009.

5 Saksnr: Side 4 av 15 SAMMENDRAG Bakgrunn Planområdet ligger sentralt i Groruddalen langs Professor Birkelands vei, inntil rundkjøringen med avkjørsel til IKEA. Tevlingveien 4C fungerer i dag som hentelager for IKEA. Denne bruken vil opphøre med den utvidelsen som IKEA har under planlegging. Derfor er det startet et planarbeid med sikte på en formålsendring til bransjerelatert handelsvirksomhet (møbler) i tråd med andre p1anforslag i området. Eiendommens størrelse er ca. 11,3 daa, og eies av Paus & Paus Eiendom AS. Den er i dag regulert til kontor, lager og industri i tråd med Kommunedelplan for Groruddalens sentrale deler. Kommunedelplanen tillater maks TU--150% og angir maks forretning til 200 m2. Området ligger innenfor Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen (HUG). Planforslaget for Tevlingveien 4C kommer som en konsekvens avikeas plantiltak, og forslaget for Tevlingveien 4C behandles derfor parallelt. Program for planarbeid er fastsatt Beskrivelse av planforslaget Planforslaget dreier seg kun om innpassing av nytt formål til forretning for å gi mulighet til etablering av møbelsalg ol. Bebyggelsen skal opprettholdes tilsvarende dagens situasjon, og utnyttelse og høyder er derfor uendret i forhold til dagens regulering. Formålsendringen innebærer kun ominnredning innenfor yttervegger. Planen innebærer med dette bruksendring av eksisterende bebyggelse fra lager for 1KEA til salg av møbler og lignende i tillegg til lager og innendørs garasjeanlegg. Utvendig vil anlegget i hovedsak være uforandret. Dagens anlegg har en gulvflate på ca m2 i èn etasje med takhøyde ca 9 m. Bygget tenkes ominnredet innenfor dagens yttervegger slik at det kan romme to etasjer for handel på til sammen ca m2. Parkering tenkes etablert innendørs på nye dekker med ca m2, som gir ca 120 plasser. Det kan etableres 30 plasser på terreng som i dag. Idet forslaget ikke endrer på tillatt utnyttelse, gis en teoretisk arealreserve på ca m2 innenfor den tillatte utnyttelse på m2. Planforslaget er direkte knyttet til planene for 1KEA. Dersom utvidelse av IKEA ikke blir vedtatt, er denne planen heller ikke aktuell å gjennomføre. Konsekvenser, konsekvensutredning Det er utarbeidet konsekvensutredning som del av planforslaget i forslagsstillers planbeskrivelse med vedlegg. Denne bygger på temaene i fastsatt planprogram. Temaene trafikk og handel er beskrevet spesielt. Vedlagte delutredninger som grunnlag for konsekvensutredningen omfatter også planer for tre nærliggende områder, IKEA, Living i Strømsveien 319 og Kaggen gård. Her omtales følgende temaer felles: Trafikk, Handel samt Grøntstruktur og romelig orden. Vurderingene er knyttet til formålsendringen med den trafikk og aktivitet som følger med formålsendringen. De fysiske tiltakene som følger av forslaget er begrenset til innvendig ombygging. Det følger av dette at nedenstående beskrivelse av konsekvenser er en kortfattet oppsummering av forhold som er grundig vurdert i Konsekvensutredning med vedlegg. Det er utredet tre alternativer: - 0 altemativet tilsvarende dagens situasjon - Alt.1 planforslaget - Alt.2 tilsvarende gjeldende regulering, bl.a. mer intensiv kontorbruk i tråd med HUG Overordnede laner o mål Det antas at formålet handel i langt større grad enn dagens industriregulering vil sammenfalle med

6 Saksnr: Side 5 av 15 målene i Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen (HUG). Sett i sammenheng med planene for IKEA, Kaggen gård og Living kan en anta at møbel- eller annen handel vil bringe publikum til Strømsveien i en helt annen grad enn industri/ kontor. Handelen vil, sammen med utvidelsen av Furuset Idrettsforenings anlegg, styrke grunnlaget for et sekundært handels- og servicetilbud langs Strømsveien i området. Samlokalisering av flere bransjeutsalg vil styrke grunnlaget for kollektivtransporten i Strømsveien. Denne samlokaliseringen vil redusere transportbehovet i forhold til å spre bransjehandelen mer vilkårlig i regionen. Landska natur- o ressurs nnla et Berøres ikke av planforslaget eller alternativene. Idet planforslaget eller alternativene ikke innebærer utvendige endringer, vil det ikke bli endringer i grøntstruktur eller det romlige forholdet til omgivelsene. Verneinteresser Berøres ikke av planforslaget eller alternativene. Mirøfa li e forhold Ingen av alternativene har konsekvenser for miljøfaglige forhold eller teknisk infrastruktur til anlegget. Planforslaget gir muligheter for forbedring av eksisterende anlegg mhp. energisparing, for eksempel ved f:jernvarme, jordvaiine, solfangere og/eller varmevekslere. Det er ikke foretatt egne støyberegninger for dette planforslaget, men i sammenheng med planene for utvidelse av 1KEA er dette gjort. Denne konkluderer med at økningen i området Strømsveien/ Professor Birkelands vei vil være i størrelsesorden 1 db, en økning som knapt er hørbar. Beregninger viser at Tevlingveien 4c ligger i rød sone. Ettersom planforslaget for Tevlingveien 4c (alt.1) representerer en trafikkøkning på ca 27% av det IKEA vil stå for, vil det derfor medføre en støyøkning tilnærmet lik null. 0-alternativet vil ikke medføre noen endring, mens alt. 2 kan føre til mer tungtrafikk og dermed mer støy i området. Trafikkforhold Det foreslås ikke tiltak som endrer dagens veiføring. Turgenerering fra Tevlingveien 4C vil med foimålet handel sannsynligvis generere ca kj.t/døgn. Dette er grovt sett på nivå med dagens turgenerering fra Tevlingveien 4C. Dvs at formålsskiftet som følger av reguleringsforslaget isolert sett ikke vil medføre forverring av trafikksituasjonen eller ulykkesrisikoen i kryssene langs Strømsveien. Kollektivtrafikken Planforslaget eller alternativene er ikke til hinder for en fremtidig etablering av et eget kollektivfelt i Strømsveien/ Prof. Birkelands vei i tillegg til 4 felts vei som i dag. Risiko- o sårbarhet Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at det ikke er nødvendig med tiltak for å minske risiko. Stedsutvikling Planforslaget oppfattes å bidra positivt til stedsutvikling, se punktet "overordnede planer og mål" ovenfor. Dette omfatter konklusjonen fra handelsutredningen. Barns interesser Planområdet brukes i dag kun som hentelager for IKEA og er ikke egnet for lek. Ingen av alternativene medfører endringer eksteriørmessig, og vil derfor ikke ha konsekvenser for barn og unge.

7 Saksnr: Side 6 av 15 Universell utformin Det er kun alt. 1 som medfører innvendige endringer. Med dagens kunnskaper om universell utforming vil en ombygging gi bedre tilgjengelighet for brukere med spesielle behov. De øvrige alternativ får ingen konsekvenser for funksjonshemmede, da gjeldende fysisk forhold forblir uendret. Økonomiske o»uridiske forhold Ingen av alternativene har juridiske konsekvenser eller økonomiske konsekvenser for kommunen Anbefalin av alternativ Forslagstiller anbefaler å omregulere i samsvar med reguleringsforslaget, alternativ 1. Avbøtende tiltak Forslagstiller ser ikke noe behov for avbøtende tiltak idet dagens situasjon fungerer utmerket. Situasjonen vil ikke endres i særlig grad som følge av endring av reguleringsformål fra lager til handel (møbler). Forhåndsuttalelser Det er innkommet 11 kunngjøringsinnspill/ forhåndsuttalelser ved varsling av planprogram og kunngjøring om oppstart av planarbeid. Her gjengis utdrag av uttalelser vedrørende planforslagets utforming Se for øvrig vedleggene Forslagstillers saksfremstilling og Planprogram. Bydel Alna er skeptisk til forretning, spesielt ift. trafikken. Man ser positivt på at det gjøres felles utredninger for de ulike tema. Trafikketaten bemerker at planen ikke må føre til økt parkering i området. Parkeringsnormen skal gjelde. Helse- o velferdsetaten viser til forhold som må ivaretas knyttet til støy, luftkvalitet og forurensning. Brann- o rednin setaten viser til forhold som må ivaretas vedr. eventuelt brann. Vann- o avlø setaten viser på kartutsnitt hovedledninger på eiendommen Det vises til regler for nærhet mellom bygg og ledninger. Det må lages plan for lokal håndtering av overvann. Oslo Sporveier konstaterer at konsekvensvurderingen skal vurdere kollektivtrafikkdekningen sammen med mulighetene for Prof. Birkelands vei som fremtidig kollektivgate. Det må vurderes hvordan tiltaket vil påvirke fremkommeligheten for bussen. "Kollektivgate" kan forståes som en gate som er reservert for kollektivtrafikk, og det er ikke behov for dette her. Viken Fernvarme planlegger å forsyne området med f.jernvarme. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at avvik fra overordnede planer kan gi grunnlag for innsigelse. Føringer for Groruddalen vil også være av betydning, samt Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging. Kommunens vurdering skal fremkomme tydelig for å gi grunnlag for å vurdere eventuell konflikt med regionale og nasjonale føringer. Det forutsettes at grøntområdene i planområdet ikke endres. Det minnes om krav til risiko- og sårbarhetsanalyse. Statens Ve esen mener at forhold knyttet til trafikk og handel er viktig å avklare for å gjøre en samlet vurdering av de ulike private planforslagene. Forsla sstillers kommentarer Forholdet til overordnede planer og føringer drates i konsekvensvurderingen. Grøntområdene i planområdet vil ikke endres. Temaene parkering, støy, luftkvalitet og forurensning er behandlet i konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen konkluderer med at tiltaket bør kunne gjennomføres. Utredningen vurderer kollektivtrafikkdekningen, sammen med mulighetene for Prof. Birkelands vei som en fremtidig kollektivgate. Konsekvensutredningen behandler trafikk, handel og miljø for tiltaket og for de samlede tiltak i området. Øvrige forhold tas til etterretning.

8 Saksnr: Side7 av 15 PLAN- OG BYGNINGSETATENS KOMMENTARER TIL BEMERKNINGER Kommentarer til forhåndsuttalelser Konsekvensutredningen følger Planprogrammet som dekker de tema som er relevant å få belyst som grunnlag for å fatte beslutning av reguleringsplan. I HUG er Prof. Birkelands vei forutsatt som en fremtidig kollektivgate. For øvrig vises det til etatens foreløpige vurdering. PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELØPIGE VURDERING Overordnede mål I henhold til retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging skal transportbehovet begrenses, og det er viktige å vektlegge kollektivbetjening. Tilknytning til hovedveinettet er imidlertid god, og slik sett kan eiendommen være egnet for bilbaserte næringer. Kommuneplanen sier også at veksten i persontrafikken bør betjenes av kollektivtilbudet. Det anses at kollektivtilbudet i området ikke er god idet Prof. Birkelands vei kun betjenes av buss. Kommundelplan for Groruddalens sentrale deler tillater kun forretning på inntil 200 m2, og med vekt på konsekvenser for trafikken. I henhold til kommundelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner tillates etablering av nye kjøpesentra med et samlet bruksareal over 4000 m2 bare i områder avmerket i planen og ellers i områder som blant annet oppfyller kriterier om nærhet til kollektivknutepunkt og lokalt kundegrunnlag. Det aktuelle området er ikke avmerket som kjøpesenter i planen og oppfyller heller ikke de oppsatte kriterier for å tillate kjøpesenter. Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen (HUG) har langsiktig målsetning om at sentrale deler av Groruddalen skal utvikles mot en "flerfunksjonell" bystruktur og satsning på de blågrønne strukturene. Hovedmålet er bl.a. at Groruddalen skal inngå som en integrert del av byregionen på en måte som sikrer en bærekraftig areal- og transportutvikling hvor også en viktig strategi er ombygging av veisystemet og styrking av kollektivtilbudet, og videre effektivisering av arealbruk gjennom foredling, fortetting og transfoimasjon. Selv om byutvikling langs Professor Birkelands vei ikke er realistisk å gjennomføre før på lang sikt og bare dersom støy- og luftforurensingen reduseres til et akseptabelt nivå, må utvikling på eiendommen ikke vanskeliggjøre målsetningen. Miljøverndepartementet har varslet forslag til nye rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre. I dette kan ikke kommunene vedta arealplaner i strid med foreslåtte bestemmelser i perioden fram til kongelig resolusjon. Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til miljøvennlige transportvalg, dvs, unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. Det fremgår i forslagets bestemmelser at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med godkj ente fylkesplaner eller fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner. Dette innebærer at kommunedelplanen for lokalisering av varehandel skal legges til grunn. Både kommuneplanen og andre overordnede planer og føringer for Groruddalen har målsettinger om mer intensiv arealbruk, flere arbeidskraftintensive bedrifter, bedre kollektivdekning, reduksjon av bilbruk og bilbaserte virksomheter, styrking og oppbygging av grøntstruktur og gang/sykkelveiforbindelser. Plan- og bygningsetaten mener at planforslaget om et bilbasert kjøpesenter med minst m2 forretning vil være i strid med disse intensjoner, og vanskeliggjøre gjennomføring av overordnede målsettinger.

9 Saksnr: Side 8 av 15 Landskap, natur- og ressursgrunnlaget Med bakgrunn bl.a. i nærheten til Kaggen Gård er planområdet allerede gitt en grøntbehandling i samsvar med bebyggelsesplanen fra 2003 som bidrar til en grønn karakter ved veier og rundkjøring. Planforslaget vil ikke medføre endringer av denne situasjonen, som sikres videreført i foreliggende plan. Verneinteresser Det er ikke spesielle verneinteresser innenfor planområdet. Miljofaglige forhold Eiendommen er i kommunedelplan for Groruddalens sentrale deler merket med antatt betydelig forurenset grunn. Imidlertid medfører ikke planen noen endringer som innebærer graving på eiendommen Ved eventuell graving må grunnforholdene avklares dersom dette ikke ble gjort ved oppføring av nybygget. Planområdet ligger nær trafikkert vei og er således utsatt for støy og støv, og ligger i rød sone. Økt trafikkstøy på grunn av endret bruk anses å være marginal i henhold til utredningen som er gjort i forbindelse med planen for IKEA. Planforslaget vil ikke medføre endringer av dagens situasjon. Ved etablering av rom for varig opphold, for eksempel kontor, må innvendig støyforhold ivaretas i henhold til gjeldende forskrifl. Det er ikke registrert biologisk mangfold på eiendommen Sol og skyggeforhold endres ikke i forhold til dagens situasjon. Trafikkforhold Det er utarbeidet trafikkanalyser, både for egen eiendom og felles for tilliggende eiendommer som også har tilsvarende planer for formål. Dette gjelder IKEA og Living i Strømsveien 319. I tillegg inngår Kaggen gård som foreslås utviklet til hagesenter som regnes som plasskrevende varer. Analysen for eiendornmen omfatter alle tre alternativer. 0-alternativet er eksisterende situasjon og gir derfor ingen endringer. Den viser kjt/døgn. Alternativ 1 som er planforslaget viser at det kan bli en svak økning på det meste. Ved alt.2 til industri/lager vil trafikken reduseres. Dersom det etableres kontor kan trafikken øke noe, men mindre enn på det meste for alt.1 Forskj ellen i alternativene synes å være begrensede. Imidlertid innebærer planforslaget, alt.1 en økning av antall parkeringsplasser med 120, og dette vil derfor også påvirke trafikken. Dagens trafikksituasjon i området er så presset at det sannsynligvis ikke er kapasitet til noen økning. Det er derfor viktigere å få ned belastningen på veinettet for å oppnå langsiktig målsetning i henhold til Groruddalsatsningen. I henhold til overordnede planer er det også forutsatt at økning i transportbehovet skal tas opp med kollektivtrafikk. I samråd har Samferdselsetaten påpekt at det bør vurderes å innta del av Professor Birkelands vei i planen for å gi en reguleringsmessig opprydding i tråd med eksisterende situasjon. Hele rundkjøringen er opparbeidet avvikende fra gjeldende regulering. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å innta kun en del av rundkjøringen. Det bør eventuelt ses på om hele rundskjøringen bør få en reguleringsmessig opprydding. Imidlertid kan det også bli behov for utvidelser av veien med etablering av eget kollektivfelt ei. Etaten vil etter offentlig ettersyn nærmere vurdere eventuell avgrensning/utvidelse av planområdet mot veien i forhold til reguleringsgrenser. Dette gjelder også mot Tevlingveien. I denne veien kan det bli aktuelt med en tverrgående gangforbindelse fra Alnadalen. Avkjørsel Avkjørsler til eiendommen opprettholdes tilsvarende dagens situasjon med to avkjørsler fra Tevlingveien, hvor den nordre kun tillates for tungtrafikk. Disse avkjørslene er i tråd med gjeldende planer for eiendommen

10 Saksnr: Side 9 av 15 Parkering I henhold til parkeringsnormen vil forslag om 7000 m2 forretning innebære 140 til 350 plasser. Det er foreslått å opprettholde de 30 plassene som i dag ligger på terreng, samt etablere ca 120 nye plasser inn i bygget på nye dekker, til totalt 150 plasser. Dette er tilnærmet i nedre grense av normen, noe som anses positivt. Det bør nættnere vurderes om nedre grense også skal fastsettes i bestemmelsene for å øke kollektivandelen og av hensyn til dagens store trafikkbelastning i området. Risiko- og sårbarhet Det er utført en risiko og sårbarhetsanalyse som har gjennomgått naturgitte og menneskeskapte forhold. Denne konkluderer med at det er få aktuelle hendelser som medfører nevneverdig risiko. Omreguleringen i seg selv medfører få endringer for omgivelsene. Trafikkbildet og derved ulykkessituasjonen er begrenset. Det mest kritiske forholdet gjelder AGA's virksomhet på naboeiendommen Virksomheten der vurderes å være gjennomregulert av eget regelverk. Det er heller ikke registrert uønskede hendelser. Tiltakshaver bør likevel i samråd med AGA legge særlig vekt på å finne fysiske løsninger og rutiner, herunder varsling, som sikrer rask og uhindret evakuering fra bygg og parkeringsplass. For øvrig er det utarbeidet analyser for trafikksituasjonen og miljøfaglige forhold skal ivaretas i henhold til gjeldende forskrifter. Sosial infrastruktur E nethet til barneha eformål Det er ikke aktuelt å rive eksisterende bebyggelse, kun gi mulighet til endring av formål. I dagens situasjon med stor trafikkstøy og luftforurensning anses heller ikke tomten egnet for barnehage eller andre støyfølsomme formål. Kollektivtrafikk Planforslaget er ikke til hinder for en fremtidig etablering av et eget kollektivfelt i Strømsveien/ Prof. Birkelands vei i tillegg til 4 felts vei som i dag. Det er vedlagt eget notat som drøfter kollektivprioritering i veien. Her konkluderes med at det fortsatt vil være plass for alternative kollektivløsninger. Teknisk infrastruktur Eiendommen er tilknyttet konsesjonsområde for fiernvarme. Håndtering av overvann skal skje lokalt. Estetikk og byggeskikk Planområdet ligger lett tilgjengelig og synlig, og er bebygd med et moderne lageranlegg som estetisk sett antas har relativt høy standard som lagerbygg. Nabobebyggelsen er av ulik karakter, i hovedsak lager og industri. I syd ligger Kaggen gård og Eiendommen er utbygd og opparbeidet i samsvar med bebyggelsesplanen fra Planforslaget innebærer ingen endringer av bebyggelsens eksteriør, kun innvendige ombygginger. Det kan eventuelt bli aktuelt med tilpasning av eksteriøret i retning av et bygg for handel. Planforslaget innebærer at utnyttelsen og høyder ikke endres. Bebyggelsen har en grunnflate på m2, og er i en etasje Inkludert teoretiske plan pr. 3 m gir dette m2 BRA Planforslaget ønskes opprettholdt med regulert utnyttelse på m2 BRA som for denne eiendommen gir %-BRA=129%. Kommunedelplan for Groruddalens sentrale deler gir mulighet til TU=150%. Opprettholdelse av regulert utnyttelse gir en teoretisk fremtidig utvidelsesmuligheter på m2, men det anses usannsynlig at det legges inn etasjehøyder pr 3 m i et næringsbygg. Planforslaget innebærer i realiteten at utnyttelsen blir liggende ca m2 under regulerte rammer Stedsutvikling Eiendommen ligger sentralt i Groruddalen på Alfaset i et tradisjonelt industri/lagerområde. Den grenser inntil rundskjøringen i Professor Birkelands vei hvor avkjøringen til IKEA ligger. Dette område preges i dag av sterkt trafikkbelastning og medfølgende luftforurensning. Alnaelvens miljøpark ligger nord for

11 Saksnr: Side 10 av 15 planområdet. Her arbeides det med en konmmnedelplan for å sikre elvens gjenåpning, tilhørende parkområder og med nødvendig influensområde. Denne kommunedelplanen har som mål bla. å styrke det biologiske mangfoldet, og styrke den blågrønne strukturen som premiss for byutvikling. Dette kan innebære planer om etablering av nye gangforbindelser. På motsatt side av Professor Birkelands vei ligger Furuset idrettsplass, Kaggen gård og IKEA som begge er under utvikling i tillegg til Living i Strømsveien 319 inntil E6. Trafikken i Professor Birkelands vei er sterkt belastet med varetransport og persontrafikk, og er den viktigste kilden til støy og luftforurensning i området. Helhetlig utviklingsplan for Gromddalen (HUG) angir strategier for å bedre miljøet mot Dette gir føringer for utviklingen på kort, mellomlang og lang sikt. For å oppnå optimale mål må kollektivtrafikken styrkes. Strategiene for byutvikling i Groruddalen er bl.a. ombygging av veisystemet og styrking av kollektivtilbudet og effektivisering av arealbruk gjennom foredling, fortetting og transformasjon. Det skal sikres en bærekraftig areal- og transportutvikling. På lang sikt er visjonen at de sentralene delene av Groruddalen skal baseres på utvikling av flerfunksjonelle bymessige nærings-, kultur-, rekreasjons- og boligstrukturer. Det forutsettes at dette skal gjennomføres gradvis. Det er derfor viktig i pågående planer i området at det ikke tillates utvikling og bruk som er til hinder for disse visjoner. På kort og mellomlang sikt kan den fremtidige byutviklingen bygge videre på hovedtrekkene i dagens funksjonsdeling med nærings- og transportvirksomhet i de sentrale deler av dalbunnen. Forbedring av miljøforholdene i dalbunnen vil være viktige oppgaver. Selv om byutvikling langs Professor Birkelands vei ikke er realistisk å gjennomføre før på lang sikt og først når støy- og luftforurensingen reduseres til et akseptabelt nivå, må utvikling på eiendonmien ikke vanskeliggjøre en slik målsetning. Idet Miljøverndepartementet har varslet forslag til nye rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre kan ikke kommunene vedta arealplaner i strid med dette forslaget i perioden fram til kongelig resolusjon. Det innebærer at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner. Både kommuneplanen og andre overordnede planer og føringer for Groruddalen har målsettinger om mer intensiv arealbruk, flere arbeidskraftintensive bedrifter, bedre kollektivdekning, reduksjon av bilbruk og bilbaserte virksomheter, styrking og oppbygging av grøntstruktur og gang/sykkelveiforbindelser. Et bilbasert kjøpesenter anses ikke å være i tråd med hva som ligger i målene om en bymessig utvikling Det vil derfor være viktig at det ikke gjøres inngrep som vesentlig vanskeliggjør en utvikling mot en visjon der næringsområdene endres fra arealekstensive (lager, industri) til arealintensive, kunnskapsbaserte næringer (kontorer) og der det utvikles nye boligområder og attraktive lokalsenter og møtesteder. Plan- og bygningsetaten mener at planforslaget om et bilbasert kjøpesenter ikke er i tråd med overordnede målsettinger. Planforslaget og de andre alternativene påvirker ikke den romlige orden i området idet utvendig situasjon ikke endres. Formål Gjeldende regulering til kontor, industri, lager er i tråd med kommunedelplanen for Groruddalen. Denne kommunedelplanen gir mulighet til forretning med kun 200 m2. I henhold til kommunedelplan for lokalisering av varehandel skal det ikke etableres kjøpesenter over 4000 m2 i området, med unntak av plasskrevende varer. I henhold til Miljøverndepartementets varsel om ny rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre skal Oslos kommunedelplan for lokalisering av varehandel være førende.

12 Saksnr: Side 11 av 15 Det er ikke foreslått noen begrensning av forretningsarealet, noe som kan innebære større areal enn de foreslåtte 7000 m2. Det bør derfor nærmere vurderes etter offentlig ettersyn om det i planen skal fastsettes begrensning av forretningsarealet. Idet bygget i dag brukes som lager for IKEA, og IKEA nå har egne utvidelsesplaner som inkluderer lager, innebærer det at Tevlingveien 4c kan bygges om innvendig for ny bruk, eventuelt at det fortsatt i en periode kan nyttes til lager for annen bruker. Forslag om etablering av handelsvirksomhet vil kun være aktuelt dersom/når IKEAs bruk av eiendommen som hentelager opphører. Barns interesser Med dagens bruk til næringsformål har barn ikke hatt spesiell tilgang til eiendommen Denne situasjonen endres ikke. Universell utforming Innvendig ombygging forutsetter å sikre tilgjengelighet for alle slik det i dag er utvendig. De andre alternativene endrer ikke dagens situasjon. Økonomiske konsekvenser Planforslaget gir ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Juridiske forhold Det er ikke avdekket noen spesielle juridiske forhold. Foreløpig konklusjon Bilbasert kjøpesenter er ikke i tråd med føringer i overordnede planer og retningslinjer. I henhold til kommunedelplan for lokalisering av varehandel skal det ikke tilrettelegges for ny forretningsdrift i dette området. Utfordringen for eiendommen blir i første omgang å påse at det ikke gjøres inngrep eller etableres bruk som vil vanskeliggjøre muligheten for senere byutvikling. I mellomtiden skal det ifølge anbefalt utviklingsstrategi for området ikke legges opp til planer som er til hinder for langsiktige mål om næringsområder som endres fra arealekstensive (lager og industri) til blandet arealbruk med bl.a. arealintensive kultur- kunnskapsbaserte næringer. Man skal unngå aktiviteter som generer vesentlig biltrafikk. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at det er nødvendig å gi dagens anlegg en ny regulering selv om dagens funksjon som hentelager for IKEA avvikles. Gjeldende regulering gir mulighet til å oppgradere bebyggelsen/ eiendommen med annen lagerutleier eller kontorformål. Plan- og bygningsetaten mener foreløpig at gjeldende regulering for eiendommen kan opprettholdes på kort og mellomlang sikt inntil dagens trafikksituasjon er avklart og nedgradert med Prof. Birkelands vei til kollektivprioritet vei. Plan- og bygningsetaten tar ikke stilling til planforslaget før etter offentlig ettersyn.

13 -Qygge3mråle fro og tager med 200m2-10pretnfig -Maks '00m2 Beb01.3n 319/ ) re 51- Byggeområde for o tning, kontor, lager s høyde / J-ogislr TEGNFORKLARING PBL 25 RESULERINGSFORMAL 1.BYGGEOMRÅDER STREKSYMBOLER Forretning, kontor, lager Flenens begrensning Byggegrense Regulering som oppheves Grense for grentareal -41 Avkjersel, TEVLINGVEIEB 4 C o Forslag til endret reguleringsplan med reguleringsbesternrnelser for gnr. 114 bnr. 27 Pass & Paus Elendorn AS OWnir.1« P.111.M Imea Oslo kommune Valilsgate Oslo Telefoa: a5sor Millaftetk Tepn.nr.: saat&b.rtear.albimor Dater ROV.: P!an og a: bygnnasetater

14 Saksnr: Side 13 av 15 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR TEVLINGVEIEN 4C Gnr. 114, bnr Avgrensning Det regulerte område er vist med reguleringsgrense på plankart merket 0P og datert Foimål Området reguleres til: Byggeområde for forretning, kontor, lager. 3 Utnyttelse Maks bruksareal skal ikke overstige BRA= m2. Parkeringsareal på terreng utenfor tak inngår i BRA med 15 m2 pr. plass. Parkeringsareal som bygges under tak, over terrengnivå, inngår i BRA. Parkeringsareal i kjeller der avstand mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå er under 0,5 meter inngår ikke i beregningen. 4 Plassering og høyde Bebyggelsen skal ligge innenfor byggegrenser og med maks høyde som vist på plankart. Bebyggelsen skal ha flatt tak. Det tillates takoppbygg for tekniske installasjoner og overlys med høyde maks. 3 meter over planens maks høyde og med et samlet areal inntil 10% av takflaten. 5 Utforming Bebyggelsen skal fremstå med rektangulære bygningsvolumer. Det skal legges vekt på høy kvalitet i materialbruk og utførelse. Bebyggelsen skal ha en avdempet fargeholdning Utformingen av takflater skal vies spesiell oppmerksomhet og bidra til å dele opp bebyggelsen og forsterke bebyggelsens hovedretning. Takene skal vurderes som del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Ved nybygg og ombygginger skal tekniske anlegg som heisoppbygg og ventilasjonsanlegg integreres i bygningens hovedvolum og ha en samlet takform. Områder merket med "grøntareal" på plankartet skal opparbeides i samsvar med Treplantingsplan eller senere vedtatte retningslinjer og utføres i samråd med Friluftsetaten. Det skal anlegges voll som beplantes med innslag av vintergrønn vegetasjon mot Professor Birkelands vei/kaggen gård. Det kan tillates kjørbart grøntareal inntil bygningen i nordvest for vedlikehold m.m. Øvrige arealer som ikke benyttes til kjøre- eller parkeringsarealer skal opparbeides parkmessig. Det tillates ikke utelagring. 6 Avkjørsel Det tillates to avkjørsler fra Tevlingveien som vist på plankartet. Kun nordre avkjørsel tillates for tyngre varetransport. 7 Parkering Parkering skal opparbeides i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm. Det tillates inntil 30 parkeringsplasser anlagt på terreng. Minst 5% av p-plassene skal tilrettelegges for funksjonshemmede. 8 Utomhusplan Sammen med søknad om tillatelse skal det innsendes plan for den ubebygde del av planområdet i 1:200. Planen skal vise eksisterende terreng, nye terrenghøyder, vegetasjon, trafikkarealer, parkeringsarealer (bil og sykkel), forstøtningsmurer og belysning. Det skal vises plan for lokal håndtering av overvann.

15 Saksnr: Side 14 av 15 Utornhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse. Utearealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før midlertidig brukstillatelse gis. 9 Forurensning Veitrafikkstøy skal håndteres i samsvar med Miljøverndepartementets rundskriv T-1442, eller senere vedtatt forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter dette. Eventuelle støybeskyttelsestiltak skal være ferdige før midlertidig brukstillatelse gis.

16 Saksnr: Side 15 av 15 VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN Plan- og bygningsetaten vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-1 nr.2 og i henhold til delegert myndighet vedtatt av bystyret , lagt ut til offentlig ettersyn: Forslag om reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser for Tevlingveien 4c, som omreguleres fra byggeområde for kontor, lager, industri til: - Byggeområde for forretning, kontor, lager. som foreslått av Paus & Paus Eiendom AS, vist på kart merket 0P og datert Plan- og bygningsetaten PLAN- OG BYGNINGSETATEN, DEN cl- Edina Midzic avdelingsenhetsleder CklY, Anne-Lise Bye saksbehandler

17 Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 16 Forsla sstillers lanbeskrivelse Tevlingveien 4c, Furuset Reguleringsplan med konsekvensutreclning Utarbeidet av: Petter Bogen Arkitektkontor AS for Paus & Patts Eiendom AS Reguleringsforsiaget dreier seg om en formålsendring fra lager til handel(inbler). Anlegget er nytt, og vil beholdes slik det fremstår i dag (med unntak av at det ominnredes innenfor ytterveggene). Innhold 1. FORENKLET 1LLUSTRASJON 2 1.ISkisse ortofoto eksisterende og ny situasjon 2 2. BAKGRUNN 3 3. EKS1STERENDE FORHOLD Lokalisering og bruk 3 12 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 3 4. PLANSTATUS Overordnede føringer og gjeldende planstatus Mulig utnyttelse i henhold til gjeldende regulering 6 5. MEDVIRKNING Innspill ved kommunalt samråd Kunngjøringsinnspill Forhåndsuttalelser FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE PLANSKISSEN KONSEKVENSER AV FORSLAGET ILLUSTRASJONER 13

18 1:01slags.fillers planheskrivelse.;itle 2 av FORENKLET ILLUSTRASJON 1.1Skisse ortofoto eksisterende og ny situasjon fi Regulering4Orylaget dreier seg om en fonnalsendring fra lager til handellmøbler). Anlegget er nytt, og vil behokles slik det fremstar i dag. (med unntak at det ominnredes innettfor ytterveggend

19 Forslagsstillers planbeskrivelse side 3 av BAKGRUNN Tevlingveien 4C fungerer som hentelager for IKEA. Denne bruken vil opphøre med den utvidelsen som IKEA har under planlegging. Da må Tevlingveien 4C få en ny bruk. Derfor er det startet et planarbeid med sikte på en formålsendring som tillater bransjerelatert handelsvirksomhet (møbler). Med et slikt formål vil tomtens bruk tilpasses den karakter av "bransjesenter" som vil følge av de planforslag som IKEA og flere av naboeiendommene har meldt inn. Det er sendt inn et Planinitiativ for Tevlingveien 4C, og det er avholdt oppstartsmøte I sammenheng med Planinitiativet er holdt kommunalt samråd. Paus & Paus Eiendom AS, eier av Tevlingveien 4C, fremmer ined dette forslag til regulering med konsekvensutredning iht Forskrift om konsekvensutredninger 5. Konsekvensutredningen er utført i samsvar med fastsatt planprogram, dat Denne er utført av Migrant a + u med bistand fra AsplanViak. Reguleringsarbeidet utføres av Petter Bogen Arkitektkontor AS. I tillegg til Konsekvensutredningen for Tevlingveien 4C er det utført felles utredninger for fire utbyggingsprosjekter innenfor samme område i Groruddalen. Dette har bakgrunn i at Oslo Kommune har bedt utbyggerne om å utrede konsekvensene felles for temaene trafikk, handel samt grønnstruktur og romlig orden. Planforslaget for Tevlingveien 4C kommer som en konsekvens av IKEAs plantiltak. Det følger av dette at forslaget for Tevlingveien 4C er fremstillet parallelt med IKEAs planforslag, slik at disse også kan behandles parallelt. Planforslaget dreier seg kun om endring av formål, en endret bruk. Anlegget som står her i dag er nytt, det skal bestå som det er. Formålsendringen innebærer ikke byggevirksomhet, annet enn ominnredning innenfor yttervegger. U-grad og andre rammer for bebyggelse forblir uendret i forhold til dagens regulering. 3. EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Lokalisering og bruk Planområdet ligger i nordre kvadrant i rundkjøring i Strøinsveien, i kryss mellom Strømsveien, Professor Birkelandsvei og Tevlingveien like ved IKEA på Furuset. I dag har IKEA sitt hente-/utleveringslager for kunder i Tevlingveien 4C. Planområdet er avgrenset mot Professor Birkelands vei i sydøst, mot Tevlingveien i sydvest og vest, og mot naboeiendommen Tevlingveien 4B (g.nr.114, b.nr.25) i nord. Planområdet er identisk med tomten Tevlingveien 4C, størrelse ca. 11,3 dda. 3.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer Landskap Med bakgrunn bl.a. i nærheten til Kaggen Gård er planområdet gitt en grøntbehandling som bidrar til grønn karakter ved veier og rundkjøring. Verneinteresser Det er ikke spesielle verneinteresser innenfor planområdet Mila li e orhold Planområdet ligger nær vei og er således utsatt for støy og støv Tratikkforhold Planområdet ligger mot rundkjøring og veier, med god tilgjengelighet og nærhet til det overordnede veisystemet. Tevlingveien 4C har en avklaret trafikksituasjon, med to avkjørsler fra Tevlingveien. Én for privatbiler nærmest rundkjøringen, &I for tyngre transport (varelevering) lenger inne i Tevlingveien. Tyngre transport er samlet i en økonornisone øst for anlegget, med ramper for ut-/innlasting. Denne er adskilt fra kjøresonen for privatbiler som henter varer, - denne ligger syd for anlegget, ved publikums inngang. Risiko- o sårbarhet Planområdet har nærhet til AGA's virksomhet på naboeiendommen, her behandles gass. For øvrig er det ikke spesielle risikofaktorer i området.

20 Forslagsstillers planbeskrivelse side 4 av 16 Estetikk o b eskikk Planområdet ligger lett tilgjengelig og synlig, og er bebygget med et moderne lageranlegg som estetisk sett har relativt høy standard. Nabobebyggelsen er av ulik karakter. I sydøst ligger Kaggen gård. 1 syd ligger IKEA. I øvrige retninger ligger industri og lagerbebyggelse. Stedsutviklin I dag inngår planområdet i en situasjon med industri og lager. På sikt tenkes området utviklet med en mer bymessig karakter, jfr. overordnede planer for Groruddalen. 4. PLANSTATUS 4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus Riks olitiske bestemmelser eller retnin slin'er Retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging tilstreber å samordne planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet for å tilrettelegge for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Viktige tema er kollektivbetjening, gode forhold for sykkel, hensynet til gående og bevegelseshemmede, tilknytning til hovedveinettet, grøntstruktur, biologisk rnangfold og estetiske kvaliteter. G.eldende overordnede laner Konununeplan 2004 Kommuneplanens visjon for Oslo er som en fjordby, kunnskapsby, kulturby og miljøby. Byutviklingen skal skje i samsvar med byøkologiske prinsipper. Planen legger opp til økning av boligmassen, og ivaretagelse av bevaringsverdige objekter og miljø. Planene forutsetter at Oslo fortsatt skal ha en blågrønn profil, og dette innebærer at grøntarealer i byggesonene ikke skal nedbygges. De stasjonære områdene skal vurderes for en konsentrert boligbygging for å utnytte arealpotensialet bedre og øke kundegrunnlaget til kollektivtransporten. Groruddalen som miljøsone; redusere miljøbelastningen, "flerfunksjonell" dalbunn, bolig og næring langs transportkorriderer, veksten i persontrafikken bør betjenes av kollektivtilbudet. Byøkologisk program Viktige punkter er: Opprydding i gamle fyllinger, miljøkartleggingen og miljøoppfølgingsprogram, redusere klimagasssutslipp og luftforurensning ved å øke kollektive transportmidler, fjernvarmetilknytning og passive varmekilder, godt fungerende vannkretsløp, lokal håndtering av overvann og utnytting av naturens selvrensningsevne og åpne rørlagte bekker. Strategisk grønnstrukturplan for Groruddalen Strukturplanen viser turveidrag fra Alnaparken mot Kaggen Gård og Furuset Idrettspark, med beplantning rundt eiendommer mot offentlig vei. Kommunedeiplan for Groruddalens sentrale deler Det aktuelle planområdet er i kommunedelplanen vist som Byggeområde for Næring Industri, lager, kontor. I bestemmelsene heter det at det ved behandling av søknad om forretning skal legges vekt på konsekvensene for trafikkbelastning, og kommunen kan sette grenser for antall parkeringsplasser. Det er også en forutsetning for å kunne tillate maksimal utnyttelse at det legges vekt på god utforming av bygninger og uteareal og god landskapsinessig tilpasning. Maksimal utnyttelse skal også vurderes i forhold til miljøbelastningen på tilliggende eller utsatte boligområder. Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen (HUG) Planens hovedmål er: - Groruddalen skal inngå som en integrert del av byregionen på en måte som sikrer en bærekraftig arealog transportutvikling

21 Forslagsstillers planbeskrivelse side 5 av 16 Groruddalen skal gis en synlig miljøopprustning til en standard i henhold til gjeldende nasjonale normer og retningslinjer. Miljøtilstanden skal være bedre enn eller tilsvarende gjennomsnittet i Oslo by for øvrig Bo- og arbeidsforholdene i Groruddalen skal bedres og attraktiviteten for beboerne og andre brukere av dalen skal forbedres gjennom en bærekraftig kulturell, sosial, økonomisk og økologisk byutvikling. I henhold til planens utviklingsstrategi vil den fremtidige byutviklingen være et viktig virkemiddel for å gjennomføre en miljøopprustning av Groruddalen. Denne overordnede strategien vil på kort og mellomlang sikt bygge videre på hovedtrekkene i dagens funksjonsdeling mellom nærings- og transportvirksomhet i de sentrale deler av dalbunnen og bolig-, senter-, nærrekreasjonsområder og kulturtilbudet lokalisert i dalsidene. Forbedring av rniljøforholdene i dalbunnen og i randsonen mellom nærings- og boligområdene vil være viktige oppgaver i disse fasene. På lengre sikt, , vil endringer i næringsstrukturen gjøre det mulig å transformere dalbunnen til et bedre utnyttet byområde, hvor samlokalisering av boliger, rekreasjons- og kulturaktiviteter med ny næringsvirksomhet vil være ønskelig. Planens hovedstrategier er: Styrking av den blågrønne strukturen Ombygging av veisystemet og styrking av kollektivtilbudet Effektivisering av arealbruk gjennom fordeling, fortetting og transformasjon Styrking av kulturminnevernet og kulturaktivitetstilbudet I sin vurdering av områdeprogrammet peker Byrådet blant annet på at utvikl ing av boligområder langs Professor Birkelands vei etter deres oppfatning ikke er realistisk å giennomføre før på lang sikt og bare dersom støy- og luftforurensningen er brakt under kontroll på et akseptabelt nivå. Byrådet peker også på at videre utvikling av logistikk og næringsvirksomhet i programområdet innebærer krav til en mer intensiv arealbruk med en grønnere profil og en høyere estetisk standard enn i dag. Komnumeplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner I henhold til planen tillates etablering av nye kjøpesentra med et samlet bruksareal over 4000 m2 bare i områder avmerket i planen og ellers i områder som blant annet oppfyller kriterier om nærhe til kollektivknutepunkt og lokalt kundegruimlag. Kriteriene gjelder ikke kjøpesentra som forhandler plasskrevende varegrupper. Møbler regnes ikke som plasskrevende varegruppe. Det aktuelle området er heller ikke avmerket som kjøpesenter i planen og oppfyller ikke de oppsaue kriterier for å tillate kjøpesenter. Geldende re ulerin Regulering stadfestet (S-1560) er tilsidesatt av kommunedelplan for Groruddalens sentrale deler. Bebyggelsesplan er vedtatt i sak 319 for 2003 med bindende arealbruk til byggeområde for industri, kontor, lager med 200 m2 forretning og maks T-BRA m2. På ående lanarbeid Det er pågående planarbeid på naboområdene, for IKEA, Kaggen Gård og Living, samt planinitiativ for «handelspark» på Strømsveien 314, saknr Disse tiltakene er som nevnt behandlet i felles utredninger. 4.2 Mulig utnyttelse i henhold til gjeldende regulering Konsekvensutredningen er det drøftet to varianter av mulig utnyttelse i henhold til gjeldende regulering. Alternativ 0 er en fortsettelse av dagens situasjon, som hentelager for IKEA. (Dersom IKEA ikke får utvide). Alternativ 2 beskriver ert situasjon der IKEA flytter ut, men at nåværende reguleringsformål opprettholdes. I dette tilfelle vil anlegget mest sannsynlig brukes som et transittlager. 5. MEDVIRKNING 5.1 Innspill ved kommunalt samråd Kommunalt samråd er et prøveprosjekt der enkelte etater kan gi innspill til forslagsstiller i starten av planarbeidet i forbindelse med innsendelse av et planinitiativ. Samrådsinnspillene følger som eget vedlegg.

22 Forslag.sstillers planbeskrivdsc side 6 av 16 Liste over samrådsinns I. Bydelen Alna brev av: Kultur- og idrettsetaten Helse og velferdsetaten Byantikvaren Samferdselsetaten Eiendoms- og byfornyelsesetaten Omsorgsbygg Friluftsetaten Gravferdsetaten Vann- og avløpsetaten I 1. Undervisningsbygg Hafslund Nett Samanendra av samrådsinns I. Bydelen Alna er skeptisk til forretning. Det forventes økt trafikk ved etabiering av et såpass stort varehus. Isolert sett kan man hevde at forventet trafikkøkning er minimal i forhold til samlet trafikk i området. Imidlertid kan en stadig utbygging og etablering av nye forretninger, slik vi er vitne til i dette området av bydelen, samlet sett få betydelig negative konsekvenser for trafikkavviklingen i området og gi økt forurensning lokalt. Det er derfor helt vesentlig at alle utbyggingstiltak og nyetableringer ses i sammenheng, og at det før utbygginger og omreguleringer tillates, gjennomføres tiltak på veisystemet som sikrer god trafikkavvikling og reduserer miljøbelastningene i området. Omreguleringen strider mot Kommunedelplan. Kommunedelplanene legger ikke opp til slik klattvis utbygging av forretninger på over 200 m2. For å avvike fra kommunedelplanens bestemmelser, kreves særskilte grunner. Bydelen anser at slike særlige grunner ikke foreligger. Ved slike fravik er det fare for en utvikling som er på tvers av tidligere målsettinger og ønsker for dalbunnen. Eventuelt må overordnede planer revideres, jfr. Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen. I en videre utredning av tiltaket bør retningslinjer med utredningskrav for kjøpesentre i ytre by som er gitt i kommunedelplan om lokalisering av varehandel, legges til grunn. Dette ettersom bruksarealet overskrider 4000 m2 og kravene anses relevante, selv om denne eiendommen ikke defineres som kjøpesenter. 2. Kultur- o idrettsetaten mener forslagstiller tydelig allerede har forskuttert IKEAs planer om utvidelse på Stubberudmyra. Planinitiativet må derfor sees i sammenheng med IKEAs utvidelsesplaner. Det må være spesielt viktig å utrede den samlede trafikkøkningen i området. 3. Helse o velferdsetaten kommenterer denne genereit grunnet sykdom, og viser til nettdata om evnt. forurenset grunn. Grunnforhold bør undersøkes. Tiltak mot radon anbefales ved bygging av bl.a, nye arbeidslokaler dersom en lokal vurdering ikke tilsier noe annet. Området er støyutsatt fra Professor Birkelands vei, og støyforholdene må utredes. Evnt. må støyreduserende tiltak iverksettes. Forhold vedr. luftkvalitet er ikke behandlet. Planinitiativet berører i liten grad hensynet til rekreasjon og nærmiljø. 4. B antikvaren har i tidligere brev uttalt seg i forbindelse med gjeldende regulering og bebyggelsesplan. I samtlige uttatelser har etaten påpekt betydningen av å opprettholde innregulert forhage mot Professor Birkelands vei og mot Kaggen Gård, som er regulert til spesialområde. Likeså har etaten bedt om at krav til vintergrønn vegetasjon mot Kaggen Gård legges inn i bestemmelsene. Det er lite potensial for arkeologiske funn innenfor planområdet og det skal derfor ikke foretas arkeologiske registreringer. 5. Samferdselsetaten bemerker at det må utføres en enkel trafikkanalyse for å kartlegge betydning forslaget vil få for trafikkavviklingen og fremkommelighet på det offentlige veinettet. En må belyse dagens situasjon, fremtidig arealbruk og trafikkforhold. Analysen må ta for seg trafikksikkerhetsmessige forhold. Det pågår planarbeid i regi av Statens Vegvesen region øst for omregulering av Nedre Kalbakkvei og deler av Strømsveien. Arbeidet med planen må sees i sammenheng med øvrige prosjekter i området. Ved etablering av forretninger, må planen vurderes i forhoid til Kommunedelplanen for Groruddalens sentrale deler og Kommunedelplanene for lokalisering av varehandel. Professor Birkelands vei er ikke opparbeidet i henhold til regulering sørvest for planområdet. Dette området bør medtas i planene slik at reguleringen blir i samsvar med det opparbeidede krysset Tevlingveien/Professor Birkelands vei. Det gis retningslinjer for avkjørsler. Gjeldende byggegrense mellom offentlig vei og bebyggelsen må beholdes. Eiendommen er i dag betydelig beplantet og det er viktig at grøntarealet langs Professor Birkelands vei beholdes. Interne asfalterte områder som skal benyttes til

Huitfeldtsgate 14 og 16a, Løkkeveien 11 og 13a Bydel Frogner Forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn

Huitfeldtsgate 14 og 16a, Løkkeveien 11 og 13a Bydel Frogner Forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for områdeutvikling Huitfeldtsgate 14 og 16a, Løkkeveien 11 og 13a Bydel Frogner Forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn Området foreslås regulert

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400223 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 SMALVOLLVEIEN

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE Deres ref Vår ref Dato 2015/5081 16/330 04.04.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Detaljer

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter 1 Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter Bemerkninger til forslag til planprogram Oppsummering og forslagsstillers kommentarer 06.05.14, rev. 15.08.14 I forbindelse med

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 04/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 04/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 04/14 Møte: Møtested: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Kafe X, Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Tirsdag 10. juni

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400108 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 11.02.2014 PERSVEIEN 25 -

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato: 16.01.2014 OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM - GULSKOGEN SENTER - GULDLISTEN 35 OG GULDLISTEN 20 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Saksframlegg. DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/ (13678/11)

Saksframlegg. DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/ (13678/11) Saksframlegg DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/33590-70 (13678/11) Saksbehandler: Marianne Knapskog ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012. Byplankontoret Planident: r20090018 Arkivsak: 11/46102 Detaljregulering av Bratsbergvegen 23 og Sluppenvegen 2 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.6.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074200 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Datert: 23.01.2015 Sist revidert:

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Bredo Stabells vei/jutulveien - Tåsen Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Bredo Stabells vei/jutulveien - Tåsen Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bredo Stabells vei/jutulveien - Tåsen Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg boligbebyggelse.

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 23.05.2014 28788/2014 2010/17048 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Møtedato: 09.06.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-22:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/53 1/9 - Morstongveien 25

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre gjelder fra 1. juli 2008

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre gjelder fra 1. juli 2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kommunene Fylkeskommunene KS,Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo Saknr.

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400072 Arkivkode: 531 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 11.02.2014 SMALVOLLVEIEN 28

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer NOTAT FRA OPPSTARTSMØTE - PRIVAT PLAN Oppstartmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 5.juni 2012 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET - BESKRIVELSE..

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet Kommunestyret Planprogram for detaljregulering for Rortunet gnr/bnr 38/176 og 40/95 m.fl.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet Kommunestyret Planprogram for detaljregulering for Rortunet gnr/bnr 38/176 og 40/95 m.fl. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/3791 Saksbehandler: Ann Kristin Røset Organ: Møtedato: Formannskapet 17.09.2013 Kommunestyret 17.10.2013 Planprogram for detaljregulering for Rortunet gnr/bnr 38/176 og 40/95

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 10.18 Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 Utskrift PLANPROGRAM http://www.norgeibilder.no/gui/print/printmap.aspx?maltype=a4ligg&range=2... Norge i Bilder I VIK BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2330 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 28.04.2014 A-sak. Forslag til planprogram-reguleringsplan Oredalen Saksnr Utvalg Møtedato 40/14 Planutvalget 17.06.2014

Detaljer

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 9500/13 Vår ref.: 2013/4735 421.0 CHJ Vår dato: 14.11.2013 Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes.

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes. Norsk ornitologisk forening naturvernkontakt@nofoa.no Prosjekt Prosjektnr. A-lab Saksnummer PBE Forslagsstiller Eterveien 50-14-6941 201407135 A-lab på vegne av JM Norge AS Oslo, 17.12.2014 ETERVEIEN 10,

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl.

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl. Sørum kommune postmottak@sorum.kommune.no ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 3. august 2012 SIDE 1/6 REF jola OPPDRAGSNR

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET

INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET VEDLEGG 1 INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET 1. Liste over innkomne bemerkninger 1) Statens vegvesen, 05.12.07 2) Jernbaneverket, 18.12.07

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

Saken gjelder omregulering av Langenga 3D, som er en 46 måi stor eiendom som. Oversiktskart. trafikkarealer.

Saken gjelder omregulering av Langenga 3D, som er en 46 måi stor eiendom som. Oversiktskart. trafikkarealer. 'f" bd. 2 1. SAKSUTREDNING TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LANGENGA NÆRINGSPARK Oversiktskart SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 1.1. Sakens innhold Saken gjelder omregulering av Langenga 3D, som er en 46 måi

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer