Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling"

Transkript

1 Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 42/11 Godkjenning av protokoll fra møte 23. mars og 11. mai PS 43/11 Spørsmål PS 44/11 Meldinger og informasjon RS 4/11 Orientering om framdrift i adresseprosjektet PS 45/11 Årsmelding og regnskap 2010 PS 46/11 Tertialrapport pr PS 47/11 Behandling av detaljplan for Løkkevika - utlegging til offentlig ettersyn PS 48/11 Båtplasser og parkeringsplasser i Papperhavn. Behovsvurdering i forbindelse med reguleringsplan og KU. PS 49/11 Sluttbehandling av detaljplan for Stuthavna. PS 50/11 Fastsetting av adressenavn - veg 1128 Bratte Bakke - Neset PS 51/11 Sommerfullmakt for utlegging av plansaker til offentlig ettersyn PS 52/11 Behandlig av søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark, gnr 23 bnr 10 fnr 105, Kirkeøy PS 53/11 Behandling av klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Storbukta, gnr 19 bnr 155 i Botne på Kirkeøy PS 54/11 Behandling av klage på innvilges dispensasjon for tilbygging til hytte i 100- metersbeltet på eiendommen gnr 49 bnr 14 fnr 13 på Vesterøy PS 55/11 Vurdering av Hvaler kommune sin innsigelse til Kystsoneplanen i Fredrikstad kommune PS 56/11 Vurdering av Hvaler kommunes innsigelse til Arealdel for Fredrikstad kommune PS 57/11 Samhandlingsreformen - veien videre i Hvaler. Ottar Johansen Leder Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 73

2 PS 42/11 Godkjenning av protokoll fra møte 23. mars og 11. mai - Møteprotokoll fra 23. mars i år legges frem på møtet Møteinnkalling side 2 av 73

3 PS 43/11 Spørsmål Møteinnkalling side 3 av 73

4 PS 44/11 Meldinger og informasjon Møteinnkalling side 4 av 73

5 Utvalget for miljø og teknikk Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2009/ /2011-JATP L Referatsak 4/11 Orientering om framdrift i adresseprosjektet Pr uke 19 er det gitt adressenummer til alle adresseparseller og områder som hadde navn før , på Asmaløy og Kirkeøy, samt Tøfte på Herføl. Arbeidet har blitt gjort alfabetisk etter øynavn, og så i adressekode -rekkefølge. Når disse for Kirkeøy er ferdige i uke 20, begynner arbeidet med adresseparseller og områder på Asmaløy som fikk navn i mars, deretter Herføl antakelig i uke 28 (der tildelinga til allerede navngitte adresseparseller stoppet opp på grunn av klage), og så Kirkeøy. Så kommer Lauer, Nordre Sandøy, Papper, Singleøy, Spjærøy, og fra sommeren 2012 Søndre Sandøy, Tisler og Vesterøy, altså fortsatt alfabetisk og i adressekode-rekkefølge. Hvis framdriften kan fortsette i samme takt som nå, med samme antall klagebehandlinger (eller helst færre), og omtrent like mye andre saker, vil prosjektet bli ferdig ved sommerferien Adressene tildeles etter vanlige landsdekkende prinsipper (og som også har vært brukt under adresseringa som har vært gjort i Hvaler siden 90-tallet): Oddetall på høyre side og partall på venstre side Fortløpende nummerering der det er tett bebygd Ca 10 nr pr 100 m der det er mer spredt bebyggelse Tilstrebe at høyre og venstre side holder følge, dvs av og til hoppe over nummer på egnete steder Praktisk tilpasning for områder der det ikke er klare stier Ikke egne adresseparseller som er korte og med bare et par adresse-enheter Nummereringen starter med utgangspunkt i kommunesenteret (hos oss: Torvet, Skjærhalden) Laveste nummer i en adresseparsell nærmest tilknytningen til overordnet vegnett Tildeling av adressenummer er delegert til rådmannen (PM-sak 15/05). Klager på nummertildeling vurderes av administrasjonen, og retting/endring gjøres vanligvis raskt der det er feilvurderinger av tilknytningen som er grunnen, og der retting ikke påvirker andre adresser enn den ene. Andre klagesaker behandles etter klagereglene som er fastsatt i Matrikkelloven og Matrikkelforskriften. Klager som ikke tas til følge sendes fylkesmannen til avgjørelse etter bestemmelsene i Matrikkelloven (Fylkesmannen har avløst klagenemnda som var nevnt i PM 15/05 i og med Matrikkelloven). Med hilsen Dette dokumentet er ekspedert uten underskrift Jan Torp Pharo sjefarkitekt Møteinnkalling side 5 av 73

6 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Årsmelding og regnskap Doknr 1 Arkivkode 210 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /11 Eldrerådet /11 Utvalget for miljø og teknikk /11 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Årsmelding og regnskap 2010 Sammendrag Hvaler kommunes driftsregnskap for 2010 ble gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på ,99 kroner, og investeringsregnskapet ble gjort opp med et resultat på 0,- kroner. Nøkkeltallet netto driftsresultat ble positivt med ca 21,1 mill kroner, og utgjør ca 7,0 prosent av sum driftsinntekter. Dette er godt innenfor anbefalt nivå som ligger på 3 prosent. Rådmannen foreslår at overskuddet for 2010 i sin helhet settes av på fond. Saksopplysninger Vedlagt følger regnskap og rådmannens årsmelding og revisjonsberetning for Regnskapet med noter gir detaljert oversikt over de regnskapstekniske forholdene, mens årsmeldingen gir tilbakemelding på hovedresultatene for økonomi og tjenesteproduksjonen. Østfold kommunerevisjon IKS har i skriv av lagt fram revisjonsberetning for kommunens regnskap for 2010 og de har konkludert og presisert følgende: Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen i Hvaler kommune per 31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Presisering Uten at det har betydning for konklusjonen over vil revisor presisere følgende: - Det er ikke avgitt pliktig note om selvkost vedrørende byggesak og oppmåling. - Det er ikke mottatt underskrevet fullstendighetserklæring fra kommunen innen fristen for revisjonsberetning. Kontrollutvalget har i møte 19. mai 2011 behandlet regnskapet for 2010 og avgitt følgende uttalelse til kommunestyret: Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 2010 for Hvaler kommune. Sammen med årsregnskapet forelå rådmannens årsmelding og revisjonsberetningen for Kommunens årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetningen er avlagt rettidig og i samsvar med lov og forskrifter etter gjeldende tidsfrist. Møteinnkalling side 6 av 73

7 Revisor har avlagt en revisjonsberetning. Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2010 inneholder ingen merknader, men har to presiseringer. Følgende presisering er gitt: det er ikke avgitt pliktig note om selvkost vedrørende byggesak og oppmåling revisjonen har ikke mottatt underskrevet fullstendighetserklæring fra kommunen innen fristen for revisjonsberetningen Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskiftet 2010/11. Kommunens driftsregnskap 2010 viser et positivt netto driftsresultat på kr ,97 og er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,99. Kontrollutvalget merker seg kommunens gode regnskapsresultat i 2010, og at kommunens netto driftsresultat sett i forhold til driftsinntekter utgjør + 7 %. Kontrollutvalget presiserer at resultatet i all hovedsak skyldes ekstraordinære hendelser som økt skatteinntekt på kr. 7,5 mill., og et positivt premieavvik på kr. 4,3 mill. Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til regnskapet for Hvaler kommune for 2010 og slutter seg til revisors beretning av 15. april Skattedirektoratet stiller ikke lenger krav til formell behandling av skatteregnskapet i kommunestyre/kontrollutvalg, men anser det som naturlig at dette oversendes til de respektive parter. Årsrapport for 2010 for skatteregnskapet fra kemneren i Fredrikstad og Hvaler kommune ligger vedlagt og viser bl.a. at kommunes andel av skatteinntektene viser en merinntekt på nesten 4,8 mill kroner i forhold til budsjettet. Kemneren legger også til at resultatene på innfordring av skatt og avgift er tilfredsstillende, og at restanseprosentene ligger på et stabilt lavt nivå. Arbeidsgiverkontrollen er gjennomført i henhold til målkrav om kontroll hos 5 % av arbeidsgiverne i Hvaler kommune. Skatteregnskapet blir ført og kontrollert på betryggende måte og månedsoppgjør blir avlagt til fastsatt tid. Kontrollrapport fra skatteetaten vedrørende skatteoppkreverfunksjonen på Hvaler for 2010 var bra og innehold ingen pålegg. Vedlegg - Regnskap Årsmelding Vedlegg 1 til årsmelding Årsrapport 2010 for skatteoppkreverfunksjonen i Hvaler kommune - Revisjonsberetning for Hvaler kommune for 2010 Hjemmelsgrunnlag Vurdering - Kommuneloven 48 om Årsregnskap og årsberetning - Forskrift om årsregnskap og årsberetning med tilhørende noter - Kommunal regnskapsskikk og foreløpige regnskapsstandarder Året 2010 har vært preget av de samme hovedutfordringene som i de nærmeste årene før. Det vil primært si utfordringen med å unngå regnskapsmessig underskudd. Vi lyktes heldigvis med det. Kommunens regnskapsmessige overskudd, om lag 8,3 mill kroner, bør etter rådmannens mening i det alt vesentlige avsettes til fond. Begrunnelsen for at overskuddet bør avsettes til fond, har sammenheng med grunnene til at overskuddet oppsto. Kommunens avsetninger er foreløpig alt for små i forhold til det vi trenger som permanent støtpute for å møte negative resultater i regnskapet. Inntil vi har en tilstrekkelig slik støtpute, bør vi begrense oss til å bruke av disposisjonsfondet (overskuddet) til rene nødstilfeller. Kommunestyret ga i sak 44/10 i sak om årsmelding og regnskap 2009 sin tilslutning til en intern handlingsregel om å tilstrebe et disposisjonsfond på 3 % i forhold til sum driftsinntekter. Kommunens driftsresultat kan ved første øyekast se veldig godt ut, men det er viktig å påpeke at overskuddet i stor grad skyldes økte inntekter som man ikke kan påregne fremover. Det tenkes da spesielt på gunstige pensjonsføringer som forbedret resultatet med ca 4,3 mill kroner og økte skatteinntekter som ble ca 7,5 mill bedre enn forventet. Disse svingningene i inntektene tilsier at man bør sette av en større buffer for å kunne håndtere også svikt i inntektene. Resultatet i driftsregnskapet skyldes i hovedsak følgende forhold: Positive premieavvik medførte pensjonsføringer som forbedret driftsresultat ca 4,3 mill kroner. Møteinnkalling side 7 av 73

8 Merinntekt på skatt med 7,5 mill kroner. Mindreinntekt på rammetilskudd på 3,3 mill kroner. Mindreutgift på renter og avdrag med ca 1,2 mill kroner. Merinntekt på kapitalinntekter på 1,4 mill kroner. Merforbruk hos seksjonene med ca 1,9 mill kroner. Flere av årsakene til det gode driftsresultatet for 2010 skyldes forhold vi ikke kan regne med i fremtiden, og som i varierende grad kan forutses på forhånd. Dette gjelder i hovedsak premieavvik på pensjon som må regnskapsføres etter gitte retningslinjer etter en aktuarberegning fra våre pensjonsleverandører. Det er viktig å være klar over at premieavvik på pensjon som inntektsføres et år, må kostnadsføres de påfølgende 15 år. Et positivt premieavvik for 2010, inntektsføres i 2010 i sin helhet. Dette skal altså kostnadsføres med 1/15-del de påfølgende 15 år, og vil ikke være fullt ut kostnadsført før i år Dette gjør at resultateffekten av premieavviket over tid vil være lik null. For at kostnadsføringene ikke skal få driftsmessige konsekvenser er det ønskelig fra administrasjonens side at positive premieavvik avsettes til bundne fond som igjen kan benyttes for å dekke opp fremtidige kostnadsføringer innen pensjon. Rådmannen vil derfor foreslå det positive premieavviket for pensjonsføringen fra 2010, 4,3 mill kroner, avsettes til bundet fond for premieavvik pensjon. Avslutning av byggeregnskap for bryggefront ved Skjærhalden torg anmodes fullfinansiert i denne saken om behandlingen av regnskapet for Investeringen ble bevilget midler av kommunestyret i sak 45/08 med kr og i sak 47/08 med kr og sist i sak 68/10 med kr til sammen kroner. Sluttregnskapet viser imidlertid et forbruk på kroner altså et merforbruk på kroner som det må skaffes dekning for. Det har vært stor uenighet mellom kommunen og berørte parter i denne saken som har medført at byggeregnskapet har dratt ut i tid og vanskeliggjort hvilke økonomiske størrelser de ulike partene skal svare for. Partene har ikke for lenge siden blitt enige om å løse saken i minnelighet slik at byggeregnskapet nå kan avsluttes. Det foreslås derfor i denne saken å sluttfinansiere denne investeringen med kroner med låneopptak. Rådmannen vil minne om kommunestyrets vedtak i sak 24/11 i møte om økonomisk balanse i eksisterende drift revurdering av budsjett og økonomiplan. En del av vedtaket omfattet bruk av årsresultatet for 2010 med kroner for å balansere årsbudsjettet for Dermed må beløpet på drøye 1,3 mill kroner tas hensyn til når overskuddet for 2010 skal fordeles av kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: 1. Årsmelding for 2010 tas til etterretning. 2. Regnskapet for 2010 godkjennes. 3. Sluttfinansiering for bryggefront på Skjærhalden dekkes med låneopptak på kroner. 4. Regnskapsmessig overskudd for 2010, ,99 kroner avsettes i sin helhet til følgende fond: - Bundet fond (pensjon premieavvik) med kroner - Disposisjonsfond med resterende av årsresultatet for 2010, ,99 kroner (Kommunestyret vedtok i sak 24/11 om revurdering av budsjett 2011, bruk av kroner av årsresultatet fra 2010 for å balansere årsbudsjett 2011). Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 8 av 73

9 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Tertialrapport pr Doknr 1 Arkivkode 212 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /11 Eldrerådet /11 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Utvalget for miljø og teknikk /11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Tertialrapport pr Sammendrag Rådmannen anser økonomien i Hvaler kommune som svært anstrengt i budsjettåret Utfordringene vi har hatt med å vedta et årsbudsjett innen kommunelovens krav underbygger dette. Flere forhold presser kommuneøkonomien i en negativ retning i forhold til vedtatt budsjett inneværende år. Sentrale lønnsoppgjør utover forventede rammer, økte pensjonskostnader, flere brukere, økt behov innen spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp i barnehager, sosialhjelp og pressede driftsrammer til alle seksjoner er de viktigste årsakene til det. På en annen side har høye skatteinntekter lettet presset på økonomien noe. Skatteinngangen viser fortsatt en merinntekt i forhold til budsjettet, men ikke i en slik størrelsesorden at administrasjonen foreslår en budsjettjustering på nåværende tidspunkt. Gjeldende økonomiplan er i økende grad utover i økonomiplanperioden, saldert med bruk av oppsparte midler for å kunne tilfredsstille kommunelovens krav om realistisk budsjett. Hvis den økonomiske utviklingen følger anslagene som ligger i økonomiplanen, vil kommunens disposisjonsfond være tømt før utløpet av planperioden. Denne tertialrapporten anslår at den økonomiske utviklingen er en del svakere enn hva som ligger i økonomiplan og årsbudsjett. 8 av 16 virksomheter melder om forventet merforbruk i To virksomheter innen seksjon Helse og sosial melder om forventet merforbruk på litt i overkant av 1 mill kroner, mens alle virksomhetene innen seksjon Opplæring og kultur melder om forventet merforbruk inneværende budsjettår. Merforbruket er vanskelig å tallfeste på nåværende tidspunkt da både budsjettrammer og rettighetsbehov har endret seg. Det vil bli fremmet en egen politisk sak rundt forholdet spesialundervisning. Saksopplysninger Vedlagt er tertialrapport pr som hovedsakelig har fokus på økonomi og avvik i forhold til vedtatt økonomiplan og årsbudsjett Det som kommenteres er i hovedsak forhold hvor det er oppstått avvik i forhold til vedtatte styringssignaler. Vedlegg - Tertialrapport pr Hjemmelsgrunnlag - Delegeringsreglementet - Finansreglementet Møteinnkalling side 9 av 73

10 Vurdering Som det fremgår av vedlagte tertialrapport melder flere virksomheter om forventet merforbruk ved årets slutt. Dette gjelder alle barnehagene og alle skolene våre, uten at dette lar seg tallfeste nøyaktig på nåværende tidspunkt. Virksomhetene barn, unge og voksne (BUV), samt NAV innen seksjon Helse og sosial, melder om forventet merforbruk på kroner innen NAV, og mellom kroner for BUV. Seksjon Miljø og teknikk og Sentral stab forventer et årsresultat i tråd med vedtatt budsjettramme for inneværende år. Lønnsoppgjøret 2011, som er et mellomoppgjør, ble av sentrale tariffparter fastsatt med en lønnsramme på 4,25 prosent. Statsbudsjettet for 2011 og som vi har budsjettert etter, har tatt høyde for en lønnsramme på 3,25 prosent i inneværende budsjettår. Man har ennå ikke rukket å beregne hva dette vil utgjøre for Hvaler kommune for alle tariffområder, men dette vil bli presentert i neste tertialrapport. Statlige styringssignaler i revidert nasjonalbudsjett for 2011 som ble presentert midt i mai, antyder at forventet skattevekst for kommunesektoren vil kunne dekke økte utgifter fra lønnsoppgjøret. Våre pensjonsleverandører har varslet endringer i premieinnbetalingen for 2011 som en følge av det gode lønnsoppgjøret. Kommunestyret ga i sak 24/11 om revurdering av budsjett og økonomiplan, administrasjonen fullmakt til å endre fordelingen mellom de kommunale barnehagene i tråd med barnetallet. Denne omfordelingen har medført at budsjettrammen til Hauge barnehage ble redusert med kroner slik at ny budsjettramme ble kroner, mens budsjettrammene for Asmaløy- og Brekke barnehage ble økt med henholdsvis og kroner. Ny budsjettramme for Asmaløy ble dermed kroner og Brekkes budsjettramme ble kroner. Behov for nye investeringstiltak i 2011: Ominnredning for servicetorget Rådhuset fra år 2000 frem til i dag har fått over 25% flere arbeidsplasser. Dette har presset fellesfunksjoner som garderober toaletter, kopirom, lager,kantine osv. Møteromskapasiteten har i perioden blitt redusert, og ventilasjonssystemene jobber på spreng. For å få "kontorkabalen" til å gå opp forsøker man i disse dager å få plass til enda noen få kontorplasser. Servicetorget ominnredes ved at det skilles ut et kontor til arkivansvarlig. Det etableres en dynamisk, mye lengre skranke med plass til to medarbeidere. Prisen for denne ominnredningen er kroner og foreslås dekket av ubenyttede fondsmidler fra salg av Sollihøgda. Restoppgjør for kjøp av tre eiendommer Hvaler kommune kjøpte i 2006 to eiendommer ved Floren skole, samt eiendommen Stolen ved dagens båthavn. Kommunen fikk tillatelse til å ta i bruk Stolen og leie den ut til båtforeningen ved kontraktsinngåelse, men 10 prosent av kjøpesummen ble holdt tilbake. Denne er fortsatt ikke betalt og eiendommene står fortsatt ikke registrert på Hvaler kommune. Restoppgjør utgjør kroner og denne forslås dekket av ubenyttede fondsmidler fra salg av Sollihøgda. Vann og avløps investering på Åsebu Det er blitt bygd ut et vann og avløpsprosjekt på Åsebu, Asmaløy som tilfredsstiller kommunal standard. Dette anlegget er tilkoblet til det kommunale anlegget i sjøen(vann og avløpsledninger fra Rød- Brattestø). Landtakspunkt med vann og avløpsledninger herunder pumpestasjon for avløp på Åsebu. Disponible vann og avløpsledninger i sjøen mot hyttefelt på Spjærøy Holmetangen (ca 40 hytter), og Asmaløy Strandbakken 5 hytter. Vann og avløpsledninger frem til Riksvei/Fylkesvei 108. Tilrettelegging til hytter som ligger mellom Asmaløy barnehage og Riksveien/Fylkesveien ca 25 hytter. Tilrettelegging for videreføring av vann og avløpsledninger på Strekning Åsebu- Skipstad. Dette medfører at kommunen får en ringledning på det kommunale vannledningsnettet fra Rød- Brattestø mot Skipstad- Skipstadsand, medfører en bedre sikkerhet på vannforsyning til hele området. Strekningen Åseby- Skipstad er det ca 20 fastboende herunder utbygging av nytt boligfelt på Brente. Tilrettelegging av vann og avløp til ca 40 hytter på strekningen Åsebu-Skipstad. Kommunen har bidratt til oppgradering av pumpestasjonen for avløp slik at den ble bygd med overbygg og skal inn på driftsovervåkingssystemet. Møteinnkalling side 10 av 73

11 Totale kostnader; vann og avløpsledninger med pumpestasjon for avløp fra kommunal sjøledning til Riksvei/Fylkesvei Tidligere innbetalt fra Hvaler kommune Resterende kostnader Boliger for funksjonshemmede på Østerhaug Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av økonomiplan og årsbudsjett 2011, et oppdrag med å komme tilbake med en kostnadsanalyse for utbygging av boliger for funksjonshemmede på Østerhaug. Kostnadsanalysen presenteres i egen sak for kommunestyret i juni. Administrasjonen tilrår ikke igangsetting av boligprosjektet på nåværende tidspunkt, fordi det ikke lar seg realisere innenfor den økonomien som finnes. Bidrag til realisering av Science senter Østfold Kommunestyret vedtok i møte at Hvaler skulle bidra til etableringen av et vitensenter som er opprettet i Sarpsborg. Hvaler kommune har inngått en 3-årig avtale fra skoleåret 2011, samt en eierandel tilsvarende kroner som skulle lånefinansieres. Dette bidraget er beklageligvis blitt uteglemt i budsjettbehandlingen og dekning fremmes i denne rapporten. Formannskapet innstiller til kommunestyret i denne saken og alle andre utvalg inviteres til å avgi uttalelse. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen foreslår at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Nytt investeringstiltak inn vann og avløp ved Åsebu iverksettes og investeringsutgiftene på kroner dekkes med låneopptak. 3. Ominnredning ved servicetorget på rådhuset på kroner dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. 4. Restkjøpesum på kroner for kjøp av Stolen dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. 5. Eierandel i nytt vitensenter Østfold med kroner som dekkes ved låneopptak. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 11 av 73

12 Hvaler kommune Saksnr 2010/8 - Løkkevika Detaljplan - Doknr 27 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Auganes Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /11 Behandling av detaljplan for Løkkevika - utlegging til offentlig ettersyn Sammendrag På oppdrag for grunneiere av 49/53 og 49/10 har Per André Hansen Landskapsarkitekter AS (forslagsstiller) utarbeidet privat forslag til reguleringsplan for Løkkevika på Vesterøy i Hvaler kommune. Totalt omfatter reguleringsplanen et areal på om lag 58,9 daa og planen foreslår til sammen 7 nye tomter til frittliggende eneboliger. Plandokumenter datert ble fremmet for behandling i UMT i møte UMT vedtok å returnere planen for omarbeiding med liste over samtlige endringer som måtte foretas. Forslagsstiller, representanter for administrasjonen og UMTs leder Ottar Johansen drøftet de ulike endringsbehovene i møte Forslagsstiller har etter dette revidert plandokumentene. Reviderte plandokumenter ble mottatt i kommunen Planforslaget legges nå frem til ny behandling i UMT. Forslagsstiller har imøtekommet de fleste av endringene som var forutsatt i UMTs vedtak av 23.03, men ikke alle. Planforslaget legges frem med forslag om utlegging til offentlig ettersyn, under forutsetning av at også de gjenstående endringene innarbeides. I tillegg er det behov for mindre feilrettinger før offentlig ettersyn kunngjøres. Samtlige endringsbehov fremkommer av forslag til vedtak. Saksopplysninger På oppdrag for grunneiere av 49/53 og 49/10 har Per André Hansen Landskapsarkitekter AS (forslagsstiller) utarbeidet privat forslag til reguleringsplan for Løkkevika på Vesterøy i Hvaler kommune. Planforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i kommuneplan for Hvaler, arealdelen , og er på overordnet nivå også samsvarende med arealdelen i ny kommuneplan vedtatt Grunneierne har ledig byggegrunn i området og ønsker å legge til rette for boligbygging med frittliggende småhusbebyggelse. Områdene i planforslaget er hovedsakelig satt av til byggeområder for boliger, område landbruk, fellesområder grønnstruktur, felles veger, turveger og lekeplasser. For en mer detaljert beskrivelse av forslaget vises det til plankartet, bestemmelsene og planbeskrivelsen som følger som vedlegg (se vedlegg 1, 2 og 3). Planforslag datert behandlet i UMT UMT fattet følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven returneres reguleringsplanen for Løkkevika for omarbeiding. Med henvisning til vurderinger i saksframlegget må følgende endringer innarbeides: Møteinnkalling side 12 av 73

13 - Planen må vise en langsiktig løsning, rundt parkering og adkomst til samtlige eiendommer, hus og hytte. - Forslagsstiller må vurdere vegstandard og krav til denne på nytt. - Parkeringsplassenes plassering må tegnes på plankartet og opparbeidelse av parkeringsplassenes areal skal innarbeides i planen. Planen må gjøre rede for det totale behovet, hvor mange parkeringsplasser det er snakk om og hvem benytter seg av dem. - Det må avklares om området kan betjenes med kollektivtrafikk og om det er aktuelt å legge til rette for busslomme. - Adkomst til eiendom 49/14/214 må løses uten bruk av turveg, det vil si annen adkomst må vises. - Eiendommen som er vist som landbruksområde, bør vises som boligformål og friområde. - I reguleringsplanen bør utforming som gir god tilgjengelighet fastsettes på plankartet og i bestemmelser. Planbeskrivelsen bør tydeliggjøre hvor og hvordan krav til universell utforming er løst. - Den fremtidige eiendomsstrukturen må komme frem, fullt utbygd, med nye grenser og adkomst til alle tomter. Grad av utnyttelse skal angis på hver tomt. - Planen må inneholde rekkefølgebestemmelser. Ny adkomst til Løkkevika V6, internt vegnett innenfor området og friområde turveg skal være ferdigstilt før første nye bolig tas i bruk. Felles grøntområde skal ferdigstilles samtidig med tilstøtende veger. Før det kan innvilges tillatelse til tiltak i planområdet skal det inngås avtale om etablering av teknisk infrastruktur med Hvaler kommune. Forslagsstiller, representanter for administrasjonen og UMTs leder Ottar Johansen drøftet de ulike endringsbehovene i møte I ettertid har det også vært dialog mellom administrasjonen og forslagsstiller vedrørende bl.a ordlyd i rekkefølgebestemmelsene. Reviderte plandokumenter ble mottatt i kommunen Parter i saken: Anne Lise Klingvall Inger Arnesen Kjell H. Amundsen Ole A. Amundsen Per Atle Tangen ved Per Andre Hansen landskapsarkitekter AS Ragnar Amundsen Vedlegg 1. Plankart, sist revidert Planbestemmelser, sist revidert Planbeskrivelse, sist revidert oversendelsesbrev fra forslagsstiller datert Innkomne merknader Oppstart av reguleringsplanen ble varslet Følgende har avgitt foreløpig uttalelse: Dok. nr. Avsender Dato Sammendrag Østfold fylkeskommune, kulturminneseksjonen Kopi av fylkeskonservatorens oversendelse av varselet til Norsk Sjøfartsmuseum for vurdering av de deler av planområdet som omfatter arealer i sjø. Administrasjonens kommentar: Småbåthavn er tatt ut av planforslaget Fredrikstad EnergiNett (FEN) FEN har anlegg i området. Anleggene må oppgraderes dersom det er behov for mer strøm. Eventuelt tomt for ny nettstasjon skal på forhånd godkjennes av FEN. Alle anleggsarbeider påkostes av tiltakshaver. Møteinnkalling side 13 av 73

14 Forslagsstillers kommentar: Opplysninger om omfang av utbygging er oversendt FEN med forespørsel om behov for eventuell ny nettstasjon. Svar på dette er foreløpig ikke mottatt. Eventuell nettstasjon kan innlemmes i reguleringsplanen ved en senere anledning. Administrasjonens tar merknaden til orientering Fylkesmannen i Østfold Uttalelsen gis på vegne av miljøvern- og landbruksavdelingen. Bemerker at størrelsen på arealbruksformålene må fremgå av planbeskrivelsen. Vauerkilen har store naturverdier som bør tas vare på. Blant annet er det registrert ålegressenger i sjøen innenfor planområdet. Det bør ikke legges opp til mer båttrafikk/brygger i kilen. Bruk/inngrep i landarealene rundt kilen vil kunne påvirke denne, noe som må hensyntas. Videre må følgende forhold ivaretas: 1. Strandsonen/100m-beltet: Det bør ikke legges opp til nye bygninger i 100-m belte langs sjøen. Bedring av allmennhetens ferdselsmuligheter i strandsonen bør vurderes. Ny bebyggelse bak 100-m beltet må tilpasses landskapet. 2. Grønnstruktur: Kvaliteter i landskapet og vern av naturmiljø og biologisk mangfold skal hensyntas. 3. Barn og unge: Planen må vise hvordan barn og unges interesser er ivaretatt jf pbl 3-3 og Estetisk utforming: Viser til veileder KAD/MD 1997 vedr. estetikk i plan- og byggesaker og påpeker at estetikk må ivaretas i bestemmelser og i de fysiske rammene som settes for bebyggelse i planen. 5. Universell utforming: Alle områder, ute og inne, skal kunne brukes av alle grupper. Dette må ivaretas i planen. 6. Samfunnssikkerhet: Grunnforhold, kvikkleire, radon eller andre farer må vurderes. ROS-analyse kan være aktuelt for å vurdere risikonivå og eventuelle tiltak. 7. Støy: Gjeldende grenseverdier må overholdes (jf T-1442). Påpeker at støyeksponering under grenseverdiene også kan være viktig for helse, trivsel og friluftsliv i et større område. 8. Klima og energi: Det skal tas klimahensyn gjennom gode løsninger for energiforsyning og transport. Det vises til lokal klimaplan og RPR for areal- og transportplanlegging. Forslagsstillers kommentar: Ad 1: Det er foreslått 1 ny tomt innenfor 100-metersbeltet. Landskapsanalysen viser imidlertid at denne tomten hører naturlig med til sentralområdet, og ligger godt skjermet i forhold til sjøen. Byggegrenser samt reguleringsbestemmelser er med på å sikre at bebyggelsen tilpasses landskapet. Ad 2: Det er lagt vekt på å skape en sammenhengende grønnstruktur gjennom området. Se eget kapittel om grønnstruktur/lek (kap. 4.3). Ad 3: Anses ivaretatt i plan og bestemmelser. Se blant annet Kap Ad 4: Anses ivaretatt i plan og bestemmelser. Ad 5: Se bestemmelser 2.2 og 2.3, samt 3.1 h) Ad 6: Se ROS-analyse Kap. 5. Ad 7: Ingen arealer innenfor planområdet er i faresonen i forhold til støy ihht. T Det er svært lite trafikk på tilgrensende vei (fv 473). Ad 8: Planområdets beliggenhet og bygningsstruktur tilsier at fortetting skjer i form av frittliggende småhus. Utforming av boliger vil måtte skje i henhold til nye forskrifter som trer i kraft 1. juli. Her er det blant annet stilt strengere krav i forhold til klima/energi. Se administrasjonens kommentar i vurderingen, Dagfinn Nes Det tilsendte skrivet inkludert kart over området har svært begrenset informasjon om Møteinnkalling side 14 av 73

15 videre prosess og har ingen konkrete tanker/forslag om hvordan området er tenkt utnyttet. Det er derfor vanskelig å kommentere planarbeidet. Utnyttelsesgraden er for eksempel ikke nevnt i skrivet. Nes forutsetter at ny adkomstvei til øvre del av området ikke knyttes sammen med den allerede eksisterende veien inn til området. Forlagsstillers kommentar: Ved varsel om oppstart er man som regel så tidlig i planprosessen at man ikke kan si mye om detaljer i prosjektet. Det ble avholdt et møte med naboer , hvor det også ble sagt noe om prosessen. Den nye adkomstveien til øvre del av området knyttes ikke sammen med den allerede eksisterende veien på annen måte enn med en turvei/sti. Administrasjonens tar merknaden til etterretning Norsk Maritimt Museum (tidligere Norsk Sjøfartsmuseum) Dersom planen åpner for tiltak på sjøbunnen kan Norsk maritimt Museum kreve gjennomføring av en arkeologisk befaring under vann for å avklare om eventuelle tiltak kan komme i konflikt med undersjøiske kulturminner. Ber om å få oversendt første utkast av planen til vurdering. Forslagsstillers kommentar: Det har vært dialog med Norsk Maritimt Museum vedrørende tiltaket. Se pkt. 12. Administrasjonens vurdering: I anledning nytt kommuneplanforslag har det blitt gjort en overordnet vurdering av småbåthavner med tanke på å øke kapasiteten totalt. På grunn av store naturkvaliteter i Vauerkilen er det ikke satt av ytterligere båtplasser i dette området. Det gis derfor ikke anledning til å bygge nye brygger, eller utvide kapasiteten. I brev datert orienterer forslagsstiller om at småbåthavn/brygger er tatt ut av planforslaget Østfold fylkeskommune, planseksjonen Det bemerkes at arealet er vist som nåværende boligområde i kommuneplanens arealdel og at det således ikke uten videre er samsvar med overordnet plan. I forslag til ny kommuneplan er dette formålet kun vist på arealer bak 100-m beltet. I 100-m beltet viser kommuneplanforslaget 2 stk byggesirkler. Det forutsettes dialog med kommunen vedrørende føringer fra forslaget til ny kommuneplan som er under utarbeidelse. I tillegg må følgende problemstillinger vektlegges. 1. Formål og utnytting: Viser til arealbruksformål i kommuneplanens arealdel og føringer i Fylkesplan for Østfold. På bakgrunn av dette må følgende legges til grunn for planarbeidet: En forsiktig fortetting av området kan aksepteres, men ny bebyggelse må begrenses og sees i sammenheng med total spredt utbygging på Hvaler. Det må ikke åpnes for ny bebyggelse i 100-m beltet. Det må legges strenge føringer for størrelse og utforming av bebyggelse. Det må ikke legges til rette for utvikling av småbåthavn. 2. Trafikkforhold: Trafikksikkerhet må vektlegges. Det bør vurderes å utvide planområdet dersom dette er nødvendig for å oppnå gode løsninger. 3. Kollektivtrafikk: Området må kunne betjenes med kollektivtrafikk. Det bør avklares med busselskap om det er aktuelt å legge til rette for busslomme. 4. Leke- og oppholdsarealer: Viser til RPR for barn og unge. Barnetalspersonens medvirkning i planprosessen bør dokumenteres. Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelser som sikrer at lekearealer ferdigstilles samtidig med tiltaket. Ved omdisponering av fellesarealer/friområder/lekearealer/arealer som er egnet for lek skal det skaffes fullverdig erstatning. Viser til kommunens minimumskrav til leke- og oppholdsarealer. 5. Estetikk og byggeskikk: Bygningsuttrykk og utnyttelsesgrad må tilpasses Møteinnkalling side 15 av 73

16 eksisterende bebyggelse som skal inngå i planen og omkringliggende bebyggelse. Dette må sikres ved hjelp av bestemmelser. 6. Friluftsinteresser: må kartlegges og ivaretas i planen. 7. Grønnstruktur: Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur som knyttes opp mot overordnet grønnstruktur. Bevaring/innføring av ny vegetasjon må vurderes. 8. Hensyn til natur- og landskapsverdier: Ny bebyggelse må tilpasses landskapet. Bebyggelsens fjernvirkning må vurderes, og uheldig eksponering unngås. 9. Universell utforming: Prinsippene for universell utforming bør legges til grunn i utforming av bygninger og uteområder. 10. Grunnforhold: Grunnforholdene må undersøkes og hensyntas. Forslagsstillers kommentar: Ad 1: Planforslaget legger til rette for 8 nye tomter for frittliggende småhusbebyggelse. Dette må sies å være en forsiktig fortetting. Det er foreslått en ny tomt innenfor 100- meterbeltet. Landskapsanalysen viser imidlertid at denne tomten hører naturlig med til sentralområdet, og ligger godt skjermet i forhold til sjøen. Eksisterende bebyggelse er svært variert både i forhold til størrelse og form. Det er derfor ingen helhetlig karakter som ny bebyggelse må tilpasses. Bestemmelsene er forsøkt tilpasset dette. Ad 2: Se utredning i planbeskrivelsen. Trafikkforhold anses godt ivaretatt. Ad 3: Forespørsel er sendt Østfold kollektivtrafikk. Svar er ikke mottatt. Eventuelle busslommer kan innarbeides på et senere tidspunkt. Ad 4: Det er vist to ulike lekeplasser i reguleringsplanen. Disse vil dekke noe ulike behov. I tillegg er det lagt stor vekt på sammenhengende grønnstruktur med tilrettelagt adkomst blant annet for barn. Ad 5: Eksisterende bebyggelse har variert størrelse og uttrykk. Det er også noe eksisterende fritidsbebyggelse innenfor planområdet. Reguleringsbestemmelsene gir føringer for utformingen av bebyggelse. Ad 6: Friluftsinteressene i området er begrenset. Det dreier seg i hovedsak om sjøen i form av noe bading og fritidsbåter. I tillegg er det eksisterende tråkk/stier gjennom området fra sjøen til fv 473 og til hytteområdet nordover mot Båsvika. Alle forholdene er søkt ivaretatt i reguleringsplanen. Allmennhetens tilgang til strandsonen vil bli opprettholdt som i dag. I tillegg sikres stiforbindelsen gjennom området. Ad 7: Se eget Kap. om grønnstruktur/lek (kap. 4.3). Det er lagt vekt på å skape en sammenhengende grønnstruktur gjennom området. Ad 8: Se bestemmelsene 2.2 og 2.3. Ad 9: Store deler av planområdet ligger på fjell. Det er ikke kjent at det skal være dårlig byggegrunn i området for øvrig. Se administrasjonens kommentar i vurderingen, Østfold fylkeskommune, kulturminneseksjonen Fylkeskonservatoren varsler at det må foretas befaring i området før de kan gi en uttalelse Ole Amundsen, eier av eiendom 49/10 Foreslår 3 tomter på denne eiendommen, og at det legges til rette for brygge med 8 båtplasser for de 3 tomtene og øvrige hjemmelshavere med utgangspunkt i eiendom 49/10. Forlagsstillers kommentar: Planen er utformet i tråd med Amundsen. Administrasjonens kommentar: Småbåthavn er tatt ut av planforslaget jf brev at dato Statens vegvesen, region øst Statens vegvesen har følgende merknader til planarbeidet: 1. Det er ikke oppgitt hvor mange boenheter som planlegges i området. 2. Vil ikke motsette seg evt. ny avkjørsel. Denne må eventuelt bygges i hht vegnormalen (håndbok 017). Møteinnkalling side 16 av 73

17 3. Det må redegjøres for skolevegproblematikken. Det er ca 1 km til nærmeste skole, og det er ikke tilrettelagt for gående og syklende langs fv Aksepterer byggegrense på 15 m mot veg. Forslagsstillers kommentar: Ad 1: På varslingstidspunktet var det ikke avklart hvor mange grunneiere som ønsket å være med på utbyggingen og hvor mange tomter den enkelte ønsket å ha med. Planforslaget omfatter nå 7 nye tomter, noe som må sies å være en forsiktig fortetting. Ad 2: Ny avkjørsel (V6) er tatt inn i planen. Ad 3: Se Kap Ad: Byggegrense er vist på 15 meter. Se administrasjonens kommentar i vurderingen, Østfold fylkeskommune, kulturminneseksjonen Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i nærområdet, men nærheten til andre funnlokaliteter og topografien i planområdet tilsier at området har potensial for funn av fornminner. Det må foretas arkeologiske registreringer Østfold fylkeskommune, kulturminneseksjonen Det arkeologiske registreringsarbeidet ble utført 9., 10. og Det ble gjort funn av flere forhistoriske anlegg fra bronsealder/jernalder, totalt syv kokegroper og to anlegg med ukjent funksjon. Etter samtale med Kulturhistorisk museum og riksantikvaren ble det bestemt at anleggene kunne graves ut som en del av en utvidet registrering. Anleggene ble derfor undersøkt og dokumentert i forbindelse med registreringen. Fylkeskonservatoren har dermed ingen merknader til planen. Ber om at det tas hensyn til uttalelse fra Norsk Maritimt Museum. Dersom det gjøres funn av gjenstander fra forhistorisk tid i tiltaksområdet, skal disse leveres til Kulturminneseksjonen, Østfold fylkeskommune. Forslagsstillers kommentar: Uttalelsen tas til etterretning. Se uttalelse fra Norsk Maritimt Museum nedenfor Norsk Maritimt Museum Viser til telefonsamtale og e-post vedrørende inngrep i sjøbunnen. Det planlegges en liten småbåthavn med 8-10 plasser. Det er også tatt inn i reguleringsplanen at mudring ikke vil være tillatt. Brygga søkes lagt til et område hvor det ikke er foretatt systematisk registrering under vann. Da omsøkte tiltak har et såpass begrenset omfang vurderes likevel faren for konflikt med kulturminner under vann som lav. NMM vil imidlertid minne om at dersom det påtreffes kulturhistorisk materiale må arbeidet stanses umiddelbart og museet varsles. På bakgrunn av ovennevnte opplysninger har NMM ingen anmerkninger til at tiltaket iverksettes som beskrevet. Forslagsstillers kommentar: Tas til etterretning. Småbåtanlegget er nå tatt ut av planen Per Andre Hansen (forslagsstiller, etter møte med kommunen) Det ble diskutert i møte med kommunen hvilke(t) formål som skal benyttes på 49/53. Det har særlig vært diskutert med kommunen om den sjønære delen av landbruksområdet skal vises som grønnstruktur i planen. Vi mener at det er mest naturlig med landbruksformål. Bakgrunnen for dette er følgende: a. Det aktuelle området er del av en landbrukseiendom på til sammen ca. 95 daa. b. Området mellom boligen og sjøen har ikke noen eksisterende grønnstruktur som skal eller bør ivaretas, ettersom det meste er enten svaberg eller plen. Det er således ikke naturlig med formål grønnstruktur. c. Når det gjelder allmennhetens mulighet for ferdsel i strandsonen, ivaretas dette uansett gjennom friluftsloven. Det utgjør således ingen forskjell om arealet reguleres til landbruk eller grønnstruktur. d. Dersom arealet hadde hatt en viktig funksjon som ferdselssone for allmennheten Møteinnkalling side 17 av 73

18 gjennom planområdet burde annet formål vært benyttet, som turveg eller lignende. Like sør for området er det imidlertid svært bratt og vanskelig framkommelig. Det er derfor ikke naturlig med ferdsel gjennom området. e. Dersom arealet hadde hatt en viktig funksjon som oppholdsområde for allmennheten burde også annet formål vært benyttet, som friområde eller tilsvarende. Arealet er imidlertid ikke naturlig eller veldig godt egnet til dette. f. Kommunen har uttrykt bekymring for ytterligere nedbygging av strandsonen. Dette er imidlertid sikret med strenge byggegrenser som hindrer utbygging i denne sonen. Hjemmelsgrunnlag Plan- og bygningsloven 2008 kapittel 12 gir rammer for innholdet i og behandlingen av reguleringsplaner. Vurdering Forslagsstiller, representanter for administrasjonen og UMTs leder Ottar Johansen drøftet de ulike endringsbehovene i møte I ettertid har det også vært dialog mellom administrasjonen og forslagsstiller vedrørende bl.a ordlyd i rekkefølgebestemmelsene. Reviderte plandokumenter ble mottatt i kommunen Vurdering av generelle plantema: Hus og hytte Reguleringsplanen legger til rette for at enkelte eksisterende fritidsboliger innenfor B1-5 kan bruksendres til helårsbolig ved søknad, under forutsetning av at Plan- og bygningslovens krav til helårsbolig er oppfylt. Dette gjelder alle hytter i planområde med unntak av 49/171 og 49/14/212, som er vist med formål fritidsbebyggelse. Reguleringsbestemmelsene legger opp til at det i forkant av bruksendring til helårsbolig skal det foreligge situasjonsplan, som viser plassering av eksisterende og planlagt bebyggelse, parkerings- og adkomstforhold for eiendommen (jf 3, pkt g i reguleringsbestemmelsene). Administrasjonen har lagt vekt på at dersom det åpnes for fremtidig bruksendring til bolig, må planen vise en langsiktig løsning, rundt parkering og adkomst til eiendommene.. Dette er nå gitt en tilfredsstillende løsning i planforslaget. Veg/adkomst Fylkesvegen er den eneste vegen i planen som skal være offentlig. Øvrige veger skal være private. Nødvendige krav til opprusting av eksisterende veger med tilhørende rekkefølgebestemmelser er innarbeidet i planforslaget. Parkering P1 til P3 er satt av til private parkeringsplasser (jf 4.2 i Reguleringsbestemmelsen). Parkeringen skal skje inne mellom trær og på steder hvor terrenget tillater det. Parkeringsplassenes plassering er tegnet inn på plankartet og det er redegjort for antall og brukere. Trafikksikkerhet Planområdet ligger langs fylkesveg 473 mot Papperhavn. Det er ikke opparbeidet fortau eller gang- /sykkelveg langs fv 473, og skolebarn må gå langs vegen og opp til Båsvika. Herfra er det flere ruter opp til Åttekanten skole (se kart side 6 i Planbeskrivelsen). Strekningen fra eksisterende kryss ved Løkkevika og krysset ved Båsvika er om lag 430 meter. Reguleringsplanen legger til rette for en ny adkomst (V6) lenger nord på Løkkevika. Samtidig legges det opp til at det blir interne gangforbindelser i reguleringsplanen, slik at alle beboerne på Løkkevika kan benytte den nye adkomsten. Avstanden fra den nye vegen (V6) til Båsvika er om lag 250 meter. Forslagsstiller mener at skolevegen har tilfredsstillende trafikksikkerhet (jf kap. 3.3 i Planbeskrivelsen). Møteinnkalling side 18 av 73

19 Kommunens rådgiver for trafikksikkerhet har gjort en vurdering av temaet, hvor relevante utdrag er gjengitt her: Gang og sykkelsti til Hauge: Boligfeltet etableres så nære barneskolen på Hauge at elevene ikke oppfyller kravet om rett til skoleskyss. Barna som flytter inn i området må derfor ta seg frem til skolen på egen hånd. Dette er små barn som lett lar seg distrahere og som ikke har evne til å vurdere farer i trafikken. Skolen har også uteplasser som brukes av barna i fritiden, og mange organiserte fritidsaktiviteter er lagt til skolebygningene. Samfunnshuset på Hauge benyttes også av alle aldersgrupper på dag, kveld og i helgene. Dette innebærer at en sikker gang og sykkelsti har stor verdi for nærmiljøet utover selve skolesitasjonen. Utbygger bør derfor vurdere hvordan fotgjengere og syklister skal kunne ferdes til Hauge på en trygg måte. Kollektivtrafikk: Det er et samfunnsmål å redusere biltrafikken og øke bruken av kollektivtilbud. Det bør derfor vurderes å etablere en gangforbindelse fra boligområdet og frem til busstopp ved fv 473. Gangforbindelsen bør være opplyst og busstoppen bør være tydelig avgrenset fra fylkesvei og den bør opparbeides med lys og leskur. Et sentralt vurderingstema i saken er om utvidelsen av eksisterende bolig/hyttefelt kan anses forsvarlig sett opp mot de trafikkmessige forhold i området, samt hvilke økonomiske forpliktelser som vurderes rimelig ovenfor en privat utbygger. Med utgangspunkt i gjeldende kommuneplan og tidligere saksbehandling har planavdelingen ikke signalisert overfor planforfatter at et slikt krav må pålegges, men det er av stor betydning at de trafikale løsninger er tilfredsstillende. Barn og ungdom i dette området vil ikke få tilbud om skoleskyss på grunn av nærhet til skolen i området. Det må i tillegg forventes ferdsel utover til og fra skole, både av gående og syklende, langs fylkesvegen. Forslagsstiller har ved flere anledninger forsøkt, men ikke lykkes med å få uttalelser fra Østfold kollektivtransport og Borg Buss AS. Område landbruk Eiendom 49/53 er vist som landbruksområde (jf 6.1 i Reguleringsplanen). Eiendom 49/53 er ikke en eksisterende driftsenhet, det aktuelle arealet har ikke noe potensial som dyrka eller dyrkbar mark. Siden arealet ligger i 100-meterbeltet er det avgjørende at planen begrenser muligheten til ytterligere bebyggelse på eiendommen, særlig den delen av eiendommen som er ubebygd mellom huset og vannet. Landbruksformål gir et svakere vern av den ubebygde delen av eiendommen enn formålet grønnstruktur vil gi. Ved sammenligning av forslaget til bestemmelser for hhv boligformålet (gule) og landbruksformålet (lys grønn) har boligformålene omfattende formingsbestemmelser (bl.a utnyttingsgrad, takform/vinkel, møneretning, høyder), mens landbruksformålet ikke har noen konkrete for de samme temaene. Dette er spesielt uheldig sett i forhold til at eiendommen ligger mindre enn 100 m fra sjøen. Forslagsstiller har likevel ønsket å opprettholde eiendommen som landbruksområde. Begrunnelsen for dette er gjengitt under innkomne merknader Administrasjonen legger til grunn at UMTs vedtak " Eiendommen som er vist som landbruksområde, bør vises som boligformål og friområde må imøtekommes ved at den øverste delen av eiendommen vises med boligformål, og den delen av eiendommen som ligger nærmest vannet vises med formålet grønnstruktur, i likhet med de tilstøtende arealene i sør (G1) og nord (G2). Dersom utvalget ønsker å akseptere landbruksformålet, bør de tilhørende bestemmelsene endres slik at det også her gis konkrete formingsbestemmelser slik som for de øvrige boligene. Låven på eiendom 49/53 er en potensiell verneverdig bygning fordi man ønsker å bevare virkningen av tunet som opprinnelig lå på stedet. Dette er hensyntatt i planen. Rekkefølgebestemmelser Planforslaget er supplert med rekkefølgebestemmelser for opparbeiding av veg og fellesarealer. I tillegg må det legges inn rekkefølgebestemmelse med krav om avtale om teknisk infrastruktur.. Møteinnkalling side 19 av 73

20 Annet Planforslaget har bestemmelser for hyttene i F1 og F2, med henvisning til bestemmelser i kommuneplanen for Hele punktet erstattes med henvisning til ny kommuneplan vedtatt Gjennomgang av UMTs vedtak og beskrivelse av innarbeidede endringer: Planutvalgets vedtak Planen må vise en langsiktig løsning, rundt parkering og adkomst til samtlige eiendommer, hus og hytte. Forslagsstiller må vurdere vegstandard og krav til denne på nytt. Parkeringsplassenes plassering må tegnes på plankartet og opparbeidelse av parkeringsplassenes areal skal innarbeides i planen. Planen må gjøre rede for det totale behovet, hvor mange parkeringsplasser det er snakk om og hvem benytter seg av dem. Det må avklares om området kan betjenes med kollektivtrafikk og om det er aktuelt å legge til rette for busslomme. Adkomst til eiendom 49/14/212 må løses uten bruk av turveg, det vil si annen adkomst må vises. Eiendommen som er vist som landbruksområde, bør vises som boligformål og friområde. I reguleringsplanen bør utforming som gir god tilgjengelighet fastsettes på plankartet og i bestemmelser. Planbeskrivelsen bør tydeliggjøre hvor og hvordan krav til universell utforming er løst. Den fremtidige eiendomsstrukturen må komme frem, fullt utbygd, med nye grenser og adkomst til alle tomter. Grad av utnyttelse skal angis på hver tomt. Planen må inneholde rekkefølgebestemmelser. Ny adkomst til Løkkevika V6, internt vegnett innenfor området og friområde turveg skal være ferdigstilt før første nye bolig tas i bruk. Felles grøntområde skal ferdigstilles samtidig med tilstøtende veger. Før det kan innvilges tillatelse til tiltak i planområdet skal det inngås avtale om etablering av teknisk infrastruktur med Hvaler kommune. Endringer i planforslaget Nødvendige endringer innarbeidet Nødvendige endringer innarbeidet Nødvendige endringer innarbeidet Spørsmålet er forsøkt avklart, men det oppnås ikke kontakt med Østfold kollektivtrafikk eller Borg Buss AS 49/14/212 videreføre som hytte uten adgang til bruksendring, og krav om kjørbar adkomst frafalles. Ikke ivaretatt i planforslaget. Nødvendig endring innarbeidet i forslag til vedtak Se bestemmelser 2.2 og 2.3, samt 3.1 h) Nødvendige endringer innarbeidet Rekkefølgebestemmelser for opparbeiding av veg, og fellesområder er innarbeidet. Krav om avtale for etablering av teknisk infrastruktur mangler, nødvendig endring er innarbeidet i forslag til vedtak. For øvrig henvises det til planforslaget med kart, beskrivelse og bestemmelser. Møteinnkalling side 20 av 73

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

34/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 21.05.2015... 2 35/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 FOR NVA... 3

34/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 21.05.2015... 2 35/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 FOR NVA... 3 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 17.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.05.2015 Obs - Tirsdag Tid:

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Levanger kommune

Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk 04.06.2014 57/14 Kommunestyret 19.06.2014 47/14

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk 04.06.2014 57/14 Kommunestyret 19.06.2014 47/14 Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 54 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer