Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling"

Transkript

1 Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 42/11 Godkjenning av protokoll fra møte 23. mars og 11. mai PS 43/11 Spørsmål PS 44/11 Meldinger og informasjon RS 4/11 Orientering om framdrift i adresseprosjektet PS 45/11 Årsmelding og regnskap 2010 PS 46/11 Tertialrapport pr PS 47/11 Behandling av detaljplan for Løkkevika - utlegging til offentlig ettersyn PS 48/11 Båtplasser og parkeringsplasser i Papperhavn. Behovsvurdering i forbindelse med reguleringsplan og KU. PS 49/11 Sluttbehandling av detaljplan for Stuthavna. PS 50/11 Fastsetting av adressenavn - veg 1128 Bratte Bakke - Neset PS 51/11 Sommerfullmakt for utlegging av plansaker til offentlig ettersyn PS 52/11 Behandlig av søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark, gnr 23 bnr 10 fnr 105, Kirkeøy PS 53/11 Behandling av klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Storbukta, gnr 19 bnr 155 i Botne på Kirkeøy PS 54/11 Behandling av klage på innvilges dispensasjon for tilbygging til hytte i 100- metersbeltet på eiendommen gnr 49 bnr 14 fnr 13 på Vesterøy PS 55/11 Vurdering av Hvaler kommune sin innsigelse til Kystsoneplanen i Fredrikstad kommune PS 56/11 Vurdering av Hvaler kommunes innsigelse til Arealdel for Fredrikstad kommune PS 57/11 Samhandlingsreformen - veien videre i Hvaler. Ottar Johansen Leder Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 73

2 PS 42/11 Godkjenning av protokoll fra møte 23. mars og 11. mai - Møteprotokoll fra 23. mars i år legges frem på møtet Møteinnkalling side 2 av 73

3 PS 43/11 Spørsmål Møteinnkalling side 3 av 73

4 PS 44/11 Meldinger og informasjon Møteinnkalling side 4 av 73

5 Utvalget for miljø og teknikk Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2009/ /2011-JATP L Referatsak 4/11 Orientering om framdrift i adresseprosjektet Pr uke 19 er det gitt adressenummer til alle adresseparseller og områder som hadde navn før , på Asmaløy og Kirkeøy, samt Tøfte på Herføl. Arbeidet har blitt gjort alfabetisk etter øynavn, og så i adressekode -rekkefølge. Når disse for Kirkeøy er ferdige i uke 20, begynner arbeidet med adresseparseller og områder på Asmaløy som fikk navn i mars, deretter Herføl antakelig i uke 28 (der tildelinga til allerede navngitte adresseparseller stoppet opp på grunn av klage), og så Kirkeøy. Så kommer Lauer, Nordre Sandøy, Papper, Singleøy, Spjærøy, og fra sommeren 2012 Søndre Sandøy, Tisler og Vesterøy, altså fortsatt alfabetisk og i adressekode-rekkefølge. Hvis framdriften kan fortsette i samme takt som nå, med samme antall klagebehandlinger (eller helst færre), og omtrent like mye andre saker, vil prosjektet bli ferdig ved sommerferien Adressene tildeles etter vanlige landsdekkende prinsipper (og som også har vært brukt under adresseringa som har vært gjort i Hvaler siden 90-tallet): Oddetall på høyre side og partall på venstre side Fortløpende nummerering der det er tett bebygd Ca 10 nr pr 100 m der det er mer spredt bebyggelse Tilstrebe at høyre og venstre side holder følge, dvs av og til hoppe over nummer på egnete steder Praktisk tilpasning for områder der det ikke er klare stier Ikke egne adresseparseller som er korte og med bare et par adresse-enheter Nummereringen starter med utgangspunkt i kommunesenteret (hos oss: Torvet, Skjærhalden) Laveste nummer i en adresseparsell nærmest tilknytningen til overordnet vegnett Tildeling av adressenummer er delegert til rådmannen (PM-sak 15/05). Klager på nummertildeling vurderes av administrasjonen, og retting/endring gjøres vanligvis raskt der det er feilvurderinger av tilknytningen som er grunnen, og der retting ikke påvirker andre adresser enn den ene. Andre klagesaker behandles etter klagereglene som er fastsatt i Matrikkelloven og Matrikkelforskriften. Klager som ikke tas til følge sendes fylkesmannen til avgjørelse etter bestemmelsene i Matrikkelloven (Fylkesmannen har avløst klagenemnda som var nevnt i PM 15/05 i og med Matrikkelloven). Med hilsen Dette dokumentet er ekspedert uten underskrift Jan Torp Pharo sjefarkitekt Møteinnkalling side 5 av 73

6 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Årsmelding og regnskap Doknr 1 Arkivkode 210 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /11 Eldrerådet /11 Utvalget for miljø og teknikk /11 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Årsmelding og regnskap 2010 Sammendrag Hvaler kommunes driftsregnskap for 2010 ble gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på ,99 kroner, og investeringsregnskapet ble gjort opp med et resultat på 0,- kroner. Nøkkeltallet netto driftsresultat ble positivt med ca 21,1 mill kroner, og utgjør ca 7,0 prosent av sum driftsinntekter. Dette er godt innenfor anbefalt nivå som ligger på 3 prosent. Rådmannen foreslår at overskuddet for 2010 i sin helhet settes av på fond. Saksopplysninger Vedlagt følger regnskap og rådmannens årsmelding og revisjonsberetning for Regnskapet med noter gir detaljert oversikt over de regnskapstekniske forholdene, mens årsmeldingen gir tilbakemelding på hovedresultatene for økonomi og tjenesteproduksjonen. Østfold kommunerevisjon IKS har i skriv av lagt fram revisjonsberetning for kommunens regnskap for 2010 og de har konkludert og presisert følgende: Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen i Hvaler kommune per 31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Presisering Uten at det har betydning for konklusjonen over vil revisor presisere følgende: - Det er ikke avgitt pliktig note om selvkost vedrørende byggesak og oppmåling. - Det er ikke mottatt underskrevet fullstendighetserklæring fra kommunen innen fristen for revisjonsberetning. Kontrollutvalget har i møte 19. mai 2011 behandlet regnskapet for 2010 og avgitt følgende uttalelse til kommunestyret: Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 2010 for Hvaler kommune. Sammen med årsregnskapet forelå rådmannens årsmelding og revisjonsberetningen for Kommunens årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetningen er avlagt rettidig og i samsvar med lov og forskrifter etter gjeldende tidsfrist. Møteinnkalling side 6 av 73

7 Revisor har avlagt en revisjonsberetning. Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2010 inneholder ingen merknader, men har to presiseringer. Følgende presisering er gitt: det er ikke avgitt pliktig note om selvkost vedrørende byggesak og oppmåling revisjonen har ikke mottatt underskrevet fullstendighetserklæring fra kommunen innen fristen for revisjonsberetningen Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskiftet 2010/11. Kommunens driftsregnskap 2010 viser et positivt netto driftsresultat på kr ,97 og er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,99. Kontrollutvalget merker seg kommunens gode regnskapsresultat i 2010, og at kommunens netto driftsresultat sett i forhold til driftsinntekter utgjør + 7 %. Kontrollutvalget presiserer at resultatet i all hovedsak skyldes ekstraordinære hendelser som økt skatteinntekt på kr. 7,5 mill., og et positivt premieavvik på kr. 4,3 mill. Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til regnskapet for Hvaler kommune for 2010 og slutter seg til revisors beretning av 15. april Skattedirektoratet stiller ikke lenger krav til formell behandling av skatteregnskapet i kommunestyre/kontrollutvalg, men anser det som naturlig at dette oversendes til de respektive parter. Årsrapport for 2010 for skatteregnskapet fra kemneren i Fredrikstad og Hvaler kommune ligger vedlagt og viser bl.a. at kommunes andel av skatteinntektene viser en merinntekt på nesten 4,8 mill kroner i forhold til budsjettet. Kemneren legger også til at resultatene på innfordring av skatt og avgift er tilfredsstillende, og at restanseprosentene ligger på et stabilt lavt nivå. Arbeidsgiverkontrollen er gjennomført i henhold til målkrav om kontroll hos 5 % av arbeidsgiverne i Hvaler kommune. Skatteregnskapet blir ført og kontrollert på betryggende måte og månedsoppgjør blir avlagt til fastsatt tid. Kontrollrapport fra skatteetaten vedrørende skatteoppkreverfunksjonen på Hvaler for 2010 var bra og innehold ingen pålegg. Vedlegg - Regnskap Årsmelding Vedlegg 1 til årsmelding Årsrapport 2010 for skatteoppkreverfunksjonen i Hvaler kommune - Revisjonsberetning for Hvaler kommune for 2010 Hjemmelsgrunnlag Vurdering - Kommuneloven 48 om Årsregnskap og årsberetning - Forskrift om årsregnskap og årsberetning med tilhørende noter - Kommunal regnskapsskikk og foreløpige regnskapsstandarder Året 2010 har vært preget av de samme hovedutfordringene som i de nærmeste årene før. Det vil primært si utfordringen med å unngå regnskapsmessig underskudd. Vi lyktes heldigvis med det. Kommunens regnskapsmessige overskudd, om lag 8,3 mill kroner, bør etter rådmannens mening i det alt vesentlige avsettes til fond. Begrunnelsen for at overskuddet bør avsettes til fond, har sammenheng med grunnene til at overskuddet oppsto. Kommunens avsetninger er foreløpig alt for små i forhold til det vi trenger som permanent støtpute for å møte negative resultater i regnskapet. Inntil vi har en tilstrekkelig slik støtpute, bør vi begrense oss til å bruke av disposisjonsfondet (overskuddet) til rene nødstilfeller. Kommunestyret ga i sak 44/10 i sak om årsmelding og regnskap 2009 sin tilslutning til en intern handlingsregel om å tilstrebe et disposisjonsfond på 3 % i forhold til sum driftsinntekter. Kommunens driftsresultat kan ved første øyekast se veldig godt ut, men det er viktig å påpeke at overskuddet i stor grad skyldes økte inntekter som man ikke kan påregne fremover. Det tenkes da spesielt på gunstige pensjonsføringer som forbedret resultatet med ca 4,3 mill kroner og økte skatteinntekter som ble ca 7,5 mill bedre enn forventet. Disse svingningene i inntektene tilsier at man bør sette av en større buffer for å kunne håndtere også svikt i inntektene. Resultatet i driftsregnskapet skyldes i hovedsak følgende forhold: Positive premieavvik medførte pensjonsføringer som forbedret driftsresultat ca 4,3 mill kroner. Møteinnkalling side 7 av 73

8 Merinntekt på skatt med 7,5 mill kroner. Mindreinntekt på rammetilskudd på 3,3 mill kroner. Mindreutgift på renter og avdrag med ca 1,2 mill kroner. Merinntekt på kapitalinntekter på 1,4 mill kroner. Merforbruk hos seksjonene med ca 1,9 mill kroner. Flere av årsakene til det gode driftsresultatet for 2010 skyldes forhold vi ikke kan regne med i fremtiden, og som i varierende grad kan forutses på forhånd. Dette gjelder i hovedsak premieavvik på pensjon som må regnskapsføres etter gitte retningslinjer etter en aktuarberegning fra våre pensjonsleverandører. Det er viktig å være klar over at premieavvik på pensjon som inntektsføres et år, må kostnadsføres de påfølgende 15 år. Et positivt premieavvik for 2010, inntektsføres i 2010 i sin helhet. Dette skal altså kostnadsføres med 1/15-del de påfølgende 15 år, og vil ikke være fullt ut kostnadsført før i år Dette gjør at resultateffekten av premieavviket over tid vil være lik null. For at kostnadsføringene ikke skal få driftsmessige konsekvenser er det ønskelig fra administrasjonens side at positive premieavvik avsettes til bundne fond som igjen kan benyttes for å dekke opp fremtidige kostnadsføringer innen pensjon. Rådmannen vil derfor foreslå det positive premieavviket for pensjonsføringen fra 2010, 4,3 mill kroner, avsettes til bundet fond for premieavvik pensjon. Avslutning av byggeregnskap for bryggefront ved Skjærhalden torg anmodes fullfinansiert i denne saken om behandlingen av regnskapet for Investeringen ble bevilget midler av kommunestyret i sak 45/08 med kr og i sak 47/08 med kr og sist i sak 68/10 med kr til sammen kroner. Sluttregnskapet viser imidlertid et forbruk på kroner altså et merforbruk på kroner som det må skaffes dekning for. Det har vært stor uenighet mellom kommunen og berørte parter i denne saken som har medført at byggeregnskapet har dratt ut i tid og vanskeliggjort hvilke økonomiske størrelser de ulike partene skal svare for. Partene har ikke for lenge siden blitt enige om å løse saken i minnelighet slik at byggeregnskapet nå kan avsluttes. Det foreslås derfor i denne saken å sluttfinansiere denne investeringen med kroner med låneopptak. Rådmannen vil minne om kommunestyrets vedtak i sak 24/11 i møte om økonomisk balanse i eksisterende drift revurdering av budsjett og økonomiplan. En del av vedtaket omfattet bruk av årsresultatet for 2010 med kroner for å balansere årsbudsjettet for Dermed må beløpet på drøye 1,3 mill kroner tas hensyn til når overskuddet for 2010 skal fordeles av kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: 1. Årsmelding for 2010 tas til etterretning. 2. Regnskapet for 2010 godkjennes. 3. Sluttfinansiering for bryggefront på Skjærhalden dekkes med låneopptak på kroner. 4. Regnskapsmessig overskudd for 2010, ,99 kroner avsettes i sin helhet til følgende fond: - Bundet fond (pensjon premieavvik) med kroner - Disposisjonsfond med resterende av årsresultatet for 2010, ,99 kroner (Kommunestyret vedtok i sak 24/11 om revurdering av budsjett 2011, bruk av kroner av årsresultatet fra 2010 for å balansere årsbudsjett 2011). Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 8 av 73

9 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Tertialrapport pr Doknr 1 Arkivkode 212 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /11 Eldrerådet /11 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Utvalget for miljø og teknikk /11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Tertialrapport pr Sammendrag Rådmannen anser økonomien i Hvaler kommune som svært anstrengt i budsjettåret Utfordringene vi har hatt med å vedta et årsbudsjett innen kommunelovens krav underbygger dette. Flere forhold presser kommuneøkonomien i en negativ retning i forhold til vedtatt budsjett inneværende år. Sentrale lønnsoppgjør utover forventede rammer, økte pensjonskostnader, flere brukere, økt behov innen spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp i barnehager, sosialhjelp og pressede driftsrammer til alle seksjoner er de viktigste årsakene til det. På en annen side har høye skatteinntekter lettet presset på økonomien noe. Skatteinngangen viser fortsatt en merinntekt i forhold til budsjettet, men ikke i en slik størrelsesorden at administrasjonen foreslår en budsjettjustering på nåværende tidspunkt. Gjeldende økonomiplan er i økende grad utover i økonomiplanperioden, saldert med bruk av oppsparte midler for å kunne tilfredsstille kommunelovens krav om realistisk budsjett. Hvis den økonomiske utviklingen følger anslagene som ligger i økonomiplanen, vil kommunens disposisjonsfond være tømt før utløpet av planperioden. Denne tertialrapporten anslår at den økonomiske utviklingen er en del svakere enn hva som ligger i økonomiplan og årsbudsjett. 8 av 16 virksomheter melder om forventet merforbruk i To virksomheter innen seksjon Helse og sosial melder om forventet merforbruk på litt i overkant av 1 mill kroner, mens alle virksomhetene innen seksjon Opplæring og kultur melder om forventet merforbruk inneværende budsjettår. Merforbruket er vanskelig å tallfeste på nåværende tidspunkt da både budsjettrammer og rettighetsbehov har endret seg. Det vil bli fremmet en egen politisk sak rundt forholdet spesialundervisning. Saksopplysninger Vedlagt er tertialrapport pr som hovedsakelig har fokus på økonomi og avvik i forhold til vedtatt økonomiplan og årsbudsjett Det som kommenteres er i hovedsak forhold hvor det er oppstått avvik i forhold til vedtatte styringssignaler. Vedlegg - Tertialrapport pr Hjemmelsgrunnlag - Delegeringsreglementet - Finansreglementet Møteinnkalling side 9 av 73

10 Vurdering Som det fremgår av vedlagte tertialrapport melder flere virksomheter om forventet merforbruk ved årets slutt. Dette gjelder alle barnehagene og alle skolene våre, uten at dette lar seg tallfeste nøyaktig på nåværende tidspunkt. Virksomhetene barn, unge og voksne (BUV), samt NAV innen seksjon Helse og sosial, melder om forventet merforbruk på kroner innen NAV, og mellom kroner for BUV. Seksjon Miljø og teknikk og Sentral stab forventer et årsresultat i tråd med vedtatt budsjettramme for inneværende år. Lønnsoppgjøret 2011, som er et mellomoppgjør, ble av sentrale tariffparter fastsatt med en lønnsramme på 4,25 prosent. Statsbudsjettet for 2011 og som vi har budsjettert etter, har tatt høyde for en lønnsramme på 3,25 prosent i inneværende budsjettår. Man har ennå ikke rukket å beregne hva dette vil utgjøre for Hvaler kommune for alle tariffområder, men dette vil bli presentert i neste tertialrapport. Statlige styringssignaler i revidert nasjonalbudsjett for 2011 som ble presentert midt i mai, antyder at forventet skattevekst for kommunesektoren vil kunne dekke økte utgifter fra lønnsoppgjøret. Våre pensjonsleverandører har varslet endringer i premieinnbetalingen for 2011 som en følge av det gode lønnsoppgjøret. Kommunestyret ga i sak 24/11 om revurdering av budsjett og økonomiplan, administrasjonen fullmakt til å endre fordelingen mellom de kommunale barnehagene i tråd med barnetallet. Denne omfordelingen har medført at budsjettrammen til Hauge barnehage ble redusert med kroner slik at ny budsjettramme ble kroner, mens budsjettrammene for Asmaløy- og Brekke barnehage ble økt med henholdsvis og kroner. Ny budsjettramme for Asmaløy ble dermed kroner og Brekkes budsjettramme ble kroner. Behov for nye investeringstiltak i 2011: Ominnredning for servicetorget Rådhuset fra år 2000 frem til i dag har fått over 25% flere arbeidsplasser. Dette har presset fellesfunksjoner som garderober toaletter, kopirom, lager,kantine osv. Møteromskapasiteten har i perioden blitt redusert, og ventilasjonssystemene jobber på spreng. For å få "kontorkabalen" til å gå opp forsøker man i disse dager å få plass til enda noen få kontorplasser. Servicetorget ominnredes ved at det skilles ut et kontor til arkivansvarlig. Det etableres en dynamisk, mye lengre skranke med plass til to medarbeidere. Prisen for denne ominnredningen er kroner og foreslås dekket av ubenyttede fondsmidler fra salg av Sollihøgda. Restoppgjør for kjøp av tre eiendommer Hvaler kommune kjøpte i 2006 to eiendommer ved Floren skole, samt eiendommen Stolen ved dagens båthavn. Kommunen fikk tillatelse til å ta i bruk Stolen og leie den ut til båtforeningen ved kontraktsinngåelse, men 10 prosent av kjøpesummen ble holdt tilbake. Denne er fortsatt ikke betalt og eiendommene står fortsatt ikke registrert på Hvaler kommune. Restoppgjør utgjør kroner og denne forslås dekket av ubenyttede fondsmidler fra salg av Sollihøgda. Vann og avløps investering på Åsebu Det er blitt bygd ut et vann og avløpsprosjekt på Åsebu, Asmaløy som tilfredsstiller kommunal standard. Dette anlegget er tilkoblet til det kommunale anlegget i sjøen(vann og avløpsledninger fra Rød- Brattestø). Landtakspunkt med vann og avløpsledninger herunder pumpestasjon for avløp på Åsebu. Disponible vann og avløpsledninger i sjøen mot hyttefelt på Spjærøy Holmetangen (ca 40 hytter), og Asmaløy Strandbakken 5 hytter. Vann og avløpsledninger frem til Riksvei/Fylkesvei 108. Tilrettelegging til hytter som ligger mellom Asmaløy barnehage og Riksveien/Fylkesveien ca 25 hytter. Tilrettelegging for videreføring av vann og avløpsledninger på Strekning Åsebu- Skipstad. Dette medfører at kommunen får en ringledning på det kommunale vannledningsnettet fra Rød- Brattestø mot Skipstad- Skipstadsand, medfører en bedre sikkerhet på vannforsyning til hele området. Strekningen Åseby- Skipstad er det ca 20 fastboende herunder utbygging av nytt boligfelt på Brente. Tilrettelegging av vann og avløp til ca 40 hytter på strekningen Åsebu-Skipstad. Kommunen har bidratt til oppgradering av pumpestasjonen for avløp slik at den ble bygd med overbygg og skal inn på driftsovervåkingssystemet. Møteinnkalling side 10 av 73

11 Totale kostnader; vann og avløpsledninger med pumpestasjon for avløp fra kommunal sjøledning til Riksvei/Fylkesvei Tidligere innbetalt fra Hvaler kommune Resterende kostnader Boliger for funksjonshemmede på Østerhaug Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av økonomiplan og årsbudsjett 2011, et oppdrag med å komme tilbake med en kostnadsanalyse for utbygging av boliger for funksjonshemmede på Østerhaug. Kostnadsanalysen presenteres i egen sak for kommunestyret i juni. Administrasjonen tilrår ikke igangsetting av boligprosjektet på nåværende tidspunkt, fordi det ikke lar seg realisere innenfor den økonomien som finnes. Bidrag til realisering av Science senter Østfold Kommunestyret vedtok i møte at Hvaler skulle bidra til etableringen av et vitensenter som er opprettet i Sarpsborg. Hvaler kommune har inngått en 3-årig avtale fra skoleåret 2011, samt en eierandel tilsvarende kroner som skulle lånefinansieres. Dette bidraget er beklageligvis blitt uteglemt i budsjettbehandlingen og dekning fremmes i denne rapporten. Formannskapet innstiller til kommunestyret i denne saken og alle andre utvalg inviteres til å avgi uttalelse. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen foreslår at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Nytt investeringstiltak inn vann og avløp ved Åsebu iverksettes og investeringsutgiftene på kroner dekkes med låneopptak. 3. Ominnredning ved servicetorget på rådhuset på kroner dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. 4. Restkjøpesum på kroner for kjøp av Stolen dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. 5. Eierandel i nytt vitensenter Østfold med kroner som dekkes ved låneopptak. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 11 av 73

12 Hvaler kommune Saksnr 2010/8 - Løkkevika Detaljplan - Doknr 27 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Auganes Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /11 Behandling av detaljplan for Løkkevika - utlegging til offentlig ettersyn Sammendrag På oppdrag for grunneiere av 49/53 og 49/10 har Per André Hansen Landskapsarkitekter AS (forslagsstiller) utarbeidet privat forslag til reguleringsplan for Løkkevika på Vesterøy i Hvaler kommune. Totalt omfatter reguleringsplanen et areal på om lag 58,9 daa og planen foreslår til sammen 7 nye tomter til frittliggende eneboliger. Plandokumenter datert ble fremmet for behandling i UMT i møte UMT vedtok å returnere planen for omarbeiding med liste over samtlige endringer som måtte foretas. Forslagsstiller, representanter for administrasjonen og UMTs leder Ottar Johansen drøftet de ulike endringsbehovene i møte Forslagsstiller har etter dette revidert plandokumentene. Reviderte plandokumenter ble mottatt i kommunen Planforslaget legges nå frem til ny behandling i UMT. Forslagsstiller har imøtekommet de fleste av endringene som var forutsatt i UMTs vedtak av 23.03, men ikke alle. Planforslaget legges frem med forslag om utlegging til offentlig ettersyn, under forutsetning av at også de gjenstående endringene innarbeides. I tillegg er det behov for mindre feilrettinger før offentlig ettersyn kunngjøres. Samtlige endringsbehov fremkommer av forslag til vedtak. Saksopplysninger På oppdrag for grunneiere av 49/53 og 49/10 har Per André Hansen Landskapsarkitekter AS (forslagsstiller) utarbeidet privat forslag til reguleringsplan for Løkkevika på Vesterøy i Hvaler kommune. Planforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i kommuneplan for Hvaler, arealdelen , og er på overordnet nivå også samsvarende med arealdelen i ny kommuneplan vedtatt Grunneierne har ledig byggegrunn i området og ønsker å legge til rette for boligbygging med frittliggende småhusbebyggelse. Områdene i planforslaget er hovedsakelig satt av til byggeområder for boliger, område landbruk, fellesområder grønnstruktur, felles veger, turveger og lekeplasser. For en mer detaljert beskrivelse av forslaget vises det til plankartet, bestemmelsene og planbeskrivelsen som følger som vedlegg (se vedlegg 1, 2 og 3). Planforslag datert behandlet i UMT UMT fattet følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven returneres reguleringsplanen for Løkkevika for omarbeiding. Med henvisning til vurderinger i saksframlegget må følgende endringer innarbeides: Møteinnkalling side 12 av 73

13 - Planen må vise en langsiktig løsning, rundt parkering og adkomst til samtlige eiendommer, hus og hytte. - Forslagsstiller må vurdere vegstandard og krav til denne på nytt. - Parkeringsplassenes plassering må tegnes på plankartet og opparbeidelse av parkeringsplassenes areal skal innarbeides i planen. Planen må gjøre rede for det totale behovet, hvor mange parkeringsplasser det er snakk om og hvem benytter seg av dem. - Det må avklares om området kan betjenes med kollektivtrafikk og om det er aktuelt å legge til rette for busslomme. - Adkomst til eiendom 49/14/214 må løses uten bruk av turveg, det vil si annen adkomst må vises. - Eiendommen som er vist som landbruksområde, bør vises som boligformål og friområde. - I reguleringsplanen bør utforming som gir god tilgjengelighet fastsettes på plankartet og i bestemmelser. Planbeskrivelsen bør tydeliggjøre hvor og hvordan krav til universell utforming er løst. - Den fremtidige eiendomsstrukturen må komme frem, fullt utbygd, med nye grenser og adkomst til alle tomter. Grad av utnyttelse skal angis på hver tomt. - Planen må inneholde rekkefølgebestemmelser. Ny adkomst til Løkkevika V6, internt vegnett innenfor området og friområde turveg skal være ferdigstilt før første nye bolig tas i bruk. Felles grøntområde skal ferdigstilles samtidig med tilstøtende veger. Før det kan innvilges tillatelse til tiltak i planområdet skal det inngås avtale om etablering av teknisk infrastruktur med Hvaler kommune. Forslagsstiller, representanter for administrasjonen og UMTs leder Ottar Johansen drøftet de ulike endringsbehovene i møte I ettertid har det også vært dialog mellom administrasjonen og forslagsstiller vedrørende bl.a ordlyd i rekkefølgebestemmelsene. Reviderte plandokumenter ble mottatt i kommunen Parter i saken: Anne Lise Klingvall Inger Arnesen Kjell H. Amundsen Ole A. Amundsen Per Atle Tangen ved Per Andre Hansen landskapsarkitekter AS Ragnar Amundsen Vedlegg 1. Plankart, sist revidert Planbestemmelser, sist revidert Planbeskrivelse, sist revidert oversendelsesbrev fra forslagsstiller datert Innkomne merknader Oppstart av reguleringsplanen ble varslet Følgende har avgitt foreløpig uttalelse: Dok. nr. Avsender Dato Sammendrag Østfold fylkeskommune, kulturminneseksjonen Kopi av fylkeskonservatorens oversendelse av varselet til Norsk Sjøfartsmuseum for vurdering av de deler av planområdet som omfatter arealer i sjø. Administrasjonens kommentar: Småbåthavn er tatt ut av planforslaget Fredrikstad EnergiNett (FEN) FEN har anlegg i området. Anleggene må oppgraderes dersom det er behov for mer strøm. Eventuelt tomt for ny nettstasjon skal på forhånd godkjennes av FEN. Alle anleggsarbeider påkostes av tiltakshaver. Møteinnkalling side 13 av 73

14 Forslagsstillers kommentar: Opplysninger om omfang av utbygging er oversendt FEN med forespørsel om behov for eventuell ny nettstasjon. Svar på dette er foreløpig ikke mottatt. Eventuell nettstasjon kan innlemmes i reguleringsplanen ved en senere anledning. Administrasjonens tar merknaden til orientering Fylkesmannen i Østfold Uttalelsen gis på vegne av miljøvern- og landbruksavdelingen. Bemerker at størrelsen på arealbruksformålene må fremgå av planbeskrivelsen. Vauerkilen har store naturverdier som bør tas vare på. Blant annet er det registrert ålegressenger i sjøen innenfor planområdet. Det bør ikke legges opp til mer båttrafikk/brygger i kilen. Bruk/inngrep i landarealene rundt kilen vil kunne påvirke denne, noe som må hensyntas. Videre må følgende forhold ivaretas: 1. Strandsonen/100m-beltet: Det bør ikke legges opp til nye bygninger i 100-m belte langs sjøen. Bedring av allmennhetens ferdselsmuligheter i strandsonen bør vurderes. Ny bebyggelse bak 100-m beltet må tilpasses landskapet. 2. Grønnstruktur: Kvaliteter i landskapet og vern av naturmiljø og biologisk mangfold skal hensyntas. 3. Barn og unge: Planen må vise hvordan barn og unges interesser er ivaretatt jf pbl 3-3 og Estetisk utforming: Viser til veileder KAD/MD 1997 vedr. estetikk i plan- og byggesaker og påpeker at estetikk må ivaretas i bestemmelser og i de fysiske rammene som settes for bebyggelse i planen. 5. Universell utforming: Alle områder, ute og inne, skal kunne brukes av alle grupper. Dette må ivaretas i planen. 6. Samfunnssikkerhet: Grunnforhold, kvikkleire, radon eller andre farer må vurderes. ROS-analyse kan være aktuelt for å vurdere risikonivå og eventuelle tiltak. 7. Støy: Gjeldende grenseverdier må overholdes (jf T-1442). Påpeker at støyeksponering under grenseverdiene også kan være viktig for helse, trivsel og friluftsliv i et større område. 8. Klima og energi: Det skal tas klimahensyn gjennom gode løsninger for energiforsyning og transport. Det vises til lokal klimaplan og RPR for areal- og transportplanlegging. Forslagsstillers kommentar: Ad 1: Det er foreslått 1 ny tomt innenfor 100-metersbeltet. Landskapsanalysen viser imidlertid at denne tomten hører naturlig med til sentralområdet, og ligger godt skjermet i forhold til sjøen. Byggegrenser samt reguleringsbestemmelser er med på å sikre at bebyggelsen tilpasses landskapet. Ad 2: Det er lagt vekt på å skape en sammenhengende grønnstruktur gjennom området. Se eget kapittel om grønnstruktur/lek (kap. 4.3). Ad 3: Anses ivaretatt i plan og bestemmelser. Se blant annet Kap Ad 4: Anses ivaretatt i plan og bestemmelser. Ad 5: Se bestemmelser 2.2 og 2.3, samt 3.1 h) Ad 6: Se ROS-analyse Kap. 5. Ad 7: Ingen arealer innenfor planområdet er i faresonen i forhold til støy ihht. T Det er svært lite trafikk på tilgrensende vei (fv 473). Ad 8: Planområdets beliggenhet og bygningsstruktur tilsier at fortetting skjer i form av frittliggende småhus. Utforming av boliger vil måtte skje i henhold til nye forskrifter som trer i kraft 1. juli. Her er det blant annet stilt strengere krav i forhold til klima/energi. Se administrasjonens kommentar i vurderingen, Dagfinn Nes Det tilsendte skrivet inkludert kart over området har svært begrenset informasjon om Møteinnkalling side 14 av 73

15 videre prosess og har ingen konkrete tanker/forslag om hvordan området er tenkt utnyttet. Det er derfor vanskelig å kommentere planarbeidet. Utnyttelsesgraden er for eksempel ikke nevnt i skrivet. Nes forutsetter at ny adkomstvei til øvre del av området ikke knyttes sammen med den allerede eksisterende veien inn til området. Forlagsstillers kommentar: Ved varsel om oppstart er man som regel så tidlig i planprosessen at man ikke kan si mye om detaljer i prosjektet. Det ble avholdt et møte med naboer , hvor det også ble sagt noe om prosessen. Den nye adkomstveien til øvre del av området knyttes ikke sammen med den allerede eksisterende veien på annen måte enn med en turvei/sti. Administrasjonens tar merknaden til etterretning Norsk Maritimt Museum (tidligere Norsk Sjøfartsmuseum) Dersom planen åpner for tiltak på sjøbunnen kan Norsk maritimt Museum kreve gjennomføring av en arkeologisk befaring under vann for å avklare om eventuelle tiltak kan komme i konflikt med undersjøiske kulturminner. Ber om å få oversendt første utkast av planen til vurdering. Forslagsstillers kommentar: Det har vært dialog med Norsk Maritimt Museum vedrørende tiltaket. Se pkt. 12. Administrasjonens vurdering: I anledning nytt kommuneplanforslag har det blitt gjort en overordnet vurdering av småbåthavner med tanke på å øke kapasiteten totalt. På grunn av store naturkvaliteter i Vauerkilen er det ikke satt av ytterligere båtplasser i dette området. Det gis derfor ikke anledning til å bygge nye brygger, eller utvide kapasiteten. I brev datert orienterer forslagsstiller om at småbåthavn/brygger er tatt ut av planforslaget Østfold fylkeskommune, planseksjonen Det bemerkes at arealet er vist som nåværende boligområde i kommuneplanens arealdel og at det således ikke uten videre er samsvar med overordnet plan. I forslag til ny kommuneplan er dette formålet kun vist på arealer bak 100-m beltet. I 100-m beltet viser kommuneplanforslaget 2 stk byggesirkler. Det forutsettes dialog med kommunen vedrørende føringer fra forslaget til ny kommuneplan som er under utarbeidelse. I tillegg må følgende problemstillinger vektlegges. 1. Formål og utnytting: Viser til arealbruksformål i kommuneplanens arealdel og føringer i Fylkesplan for Østfold. På bakgrunn av dette må følgende legges til grunn for planarbeidet: En forsiktig fortetting av området kan aksepteres, men ny bebyggelse må begrenses og sees i sammenheng med total spredt utbygging på Hvaler. Det må ikke åpnes for ny bebyggelse i 100-m beltet. Det må legges strenge føringer for størrelse og utforming av bebyggelse. Det må ikke legges til rette for utvikling av småbåthavn. 2. Trafikkforhold: Trafikksikkerhet må vektlegges. Det bør vurderes å utvide planområdet dersom dette er nødvendig for å oppnå gode løsninger. 3. Kollektivtrafikk: Området må kunne betjenes med kollektivtrafikk. Det bør avklares med busselskap om det er aktuelt å legge til rette for busslomme. 4. Leke- og oppholdsarealer: Viser til RPR for barn og unge. Barnetalspersonens medvirkning i planprosessen bør dokumenteres. Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelser som sikrer at lekearealer ferdigstilles samtidig med tiltaket. Ved omdisponering av fellesarealer/friområder/lekearealer/arealer som er egnet for lek skal det skaffes fullverdig erstatning. Viser til kommunens minimumskrav til leke- og oppholdsarealer. 5. Estetikk og byggeskikk: Bygningsuttrykk og utnyttelsesgrad må tilpasses Møteinnkalling side 15 av 73

16 eksisterende bebyggelse som skal inngå i planen og omkringliggende bebyggelse. Dette må sikres ved hjelp av bestemmelser. 6. Friluftsinteresser: må kartlegges og ivaretas i planen. 7. Grønnstruktur: Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur som knyttes opp mot overordnet grønnstruktur. Bevaring/innføring av ny vegetasjon må vurderes. 8. Hensyn til natur- og landskapsverdier: Ny bebyggelse må tilpasses landskapet. Bebyggelsens fjernvirkning må vurderes, og uheldig eksponering unngås. 9. Universell utforming: Prinsippene for universell utforming bør legges til grunn i utforming av bygninger og uteområder. 10. Grunnforhold: Grunnforholdene må undersøkes og hensyntas. Forslagsstillers kommentar: Ad 1: Planforslaget legger til rette for 8 nye tomter for frittliggende småhusbebyggelse. Dette må sies å være en forsiktig fortetting. Det er foreslått en ny tomt innenfor 100- meterbeltet. Landskapsanalysen viser imidlertid at denne tomten hører naturlig med til sentralområdet, og ligger godt skjermet i forhold til sjøen. Eksisterende bebyggelse er svært variert både i forhold til størrelse og form. Det er derfor ingen helhetlig karakter som ny bebyggelse må tilpasses. Bestemmelsene er forsøkt tilpasset dette. Ad 2: Se utredning i planbeskrivelsen. Trafikkforhold anses godt ivaretatt. Ad 3: Forespørsel er sendt Østfold kollektivtrafikk. Svar er ikke mottatt. Eventuelle busslommer kan innarbeides på et senere tidspunkt. Ad 4: Det er vist to ulike lekeplasser i reguleringsplanen. Disse vil dekke noe ulike behov. I tillegg er det lagt stor vekt på sammenhengende grønnstruktur med tilrettelagt adkomst blant annet for barn. Ad 5: Eksisterende bebyggelse har variert størrelse og uttrykk. Det er også noe eksisterende fritidsbebyggelse innenfor planområdet. Reguleringsbestemmelsene gir føringer for utformingen av bebyggelse. Ad 6: Friluftsinteressene i området er begrenset. Det dreier seg i hovedsak om sjøen i form av noe bading og fritidsbåter. I tillegg er det eksisterende tråkk/stier gjennom området fra sjøen til fv 473 og til hytteområdet nordover mot Båsvika. Alle forholdene er søkt ivaretatt i reguleringsplanen. Allmennhetens tilgang til strandsonen vil bli opprettholdt som i dag. I tillegg sikres stiforbindelsen gjennom området. Ad 7: Se eget Kap. om grønnstruktur/lek (kap. 4.3). Det er lagt vekt på å skape en sammenhengende grønnstruktur gjennom området. Ad 8: Se bestemmelsene 2.2 og 2.3. Ad 9: Store deler av planområdet ligger på fjell. Det er ikke kjent at det skal være dårlig byggegrunn i området for øvrig. Se administrasjonens kommentar i vurderingen, Østfold fylkeskommune, kulturminneseksjonen Fylkeskonservatoren varsler at det må foretas befaring i området før de kan gi en uttalelse Ole Amundsen, eier av eiendom 49/10 Foreslår 3 tomter på denne eiendommen, og at det legges til rette for brygge med 8 båtplasser for de 3 tomtene og øvrige hjemmelshavere med utgangspunkt i eiendom 49/10. Forlagsstillers kommentar: Planen er utformet i tråd med Amundsen. Administrasjonens kommentar: Småbåthavn er tatt ut av planforslaget jf brev at dato Statens vegvesen, region øst Statens vegvesen har følgende merknader til planarbeidet: 1. Det er ikke oppgitt hvor mange boenheter som planlegges i området. 2. Vil ikke motsette seg evt. ny avkjørsel. Denne må eventuelt bygges i hht vegnormalen (håndbok 017). Møteinnkalling side 16 av 73

17 3. Det må redegjøres for skolevegproblematikken. Det er ca 1 km til nærmeste skole, og det er ikke tilrettelagt for gående og syklende langs fv Aksepterer byggegrense på 15 m mot veg. Forslagsstillers kommentar: Ad 1: På varslingstidspunktet var det ikke avklart hvor mange grunneiere som ønsket å være med på utbyggingen og hvor mange tomter den enkelte ønsket å ha med. Planforslaget omfatter nå 7 nye tomter, noe som må sies å være en forsiktig fortetting. Ad 2: Ny avkjørsel (V6) er tatt inn i planen. Ad 3: Se Kap Ad: Byggegrense er vist på 15 meter. Se administrasjonens kommentar i vurderingen, Østfold fylkeskommune, kulturminneseksjonen Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i nærområdet, men nærheten til andre funnlokaliteter og topografien i planområdet tilsier at området har potensial for funn av fornminner. Det må foretas arkeologiske registreringer Østfold fylkeskommune, kulturminneseksjonen Det arkeologiske registreringsarbeidet ble utført 9., 10. og Det ble gjort funn av flere forhistoriske anlegg fra bronsealder/jernalder, totalt syv kokegroper og to anlegg med ukjent funksjon. Etter samtale med Kulturhistorisk museum og riksantikvaren ble det bestemt at anleggene kunne graves ut som en del av en utvidet registrering. Anleggene ble derfor undersøkt og dokumentert i forbindelse med registreringen. Fylkeskonservatoren har dermed ingen merknader til planen. Ber om at det tas hensyn til uttalelse fra Norsk Maritimt Museum. Dersom det gjøres funn av gjenstander fra forhistorisk tid i tiltaksområdet, skal disse leveres til Kulturminneseksjonen, Østfold fylkeskommune. Forslagsstillers kommentar: Uttalelsen tas til etterretning. Se uttalelse fra Norsk Maritimt Museum nedenfor Norsk Maritimt Museum Viser til telefonsamtale og e-post vedrørende inngrep i sjøbunnen. Det planlegges en liten småbåthavn med 8-10 plasser. Det er også tatt inn i reguleringsplanen at mudring ikke vil være tillatt. Brygga søkes lagt til et område hvor det ikke er foretatt systematisk registrering under vann. Da omsøkte tiltak har et såpass begrenset omfang vurderes likevel faren for konflikt med kulturminner under vann som lav. NMM vil imidlertid minne om at dersom det påtreffes kulturhistorisk materiale må arbeidet stanses umiddelbart og museet varsles. På bakgrunn av ovennevnte opplysninger har NMM ingen anmerkninger til at tiltaket iverksettes som beskrevet. Forslagsstillers kommentar: Tas til etterretning. Småbåtanlegget er nå tatt ut av planen Per Andre Hansen (forslagsstiller, etter møte med kommunen) Det ble diskutert i møte med kommunen hvilke(t) formål som skal benyttes på 49/53. Det har særlig vært diskutert med kommunen om den sjønære delen av landbruksområdet skal vises som grønnstruktur i planen. Vi mener at det er mest naturlig med landbruksformål. Bakgrunnen for dette er følgende: a. Det aktuelle området er del av en landbrukseiendom på til sammen ca. 95 daa. b. Området mellom boligen og sjøen har ikke noen eksisterende grønnstruktur som skal eller bør ivaretas, ettersom det meste er enten svaberg eller plen. Det er således ikke naturlig med formål grønnstruktur. c. Når det gjelder allmennhetens mulighet for ferdsel i strandsonen, ivaretas dette uansett gjennom friluftsloven. Det utgjør således ingen forskjell om arealet reguleres til landbruk eller grønnstruktur. d. Dersom arealet hadde hatt en viktig funksjon som ferdselssone for allmennheten Møteinnkalling side 17 av 73

18 gjennom planområdet burde annet formål vært benyttet, som turveg eller lignende. Like sør for området er det imidlertid svært bratt og vanskelig framkommelig. Det er derfor ikke naturlig med ferdsel gjennom området. e. Dersom arealet hadde hatt en viktig funksjon som oppholdsområde for allmennheten burde også annet formål vært benyttet, som friområde eller tilsvarende. Arealet er imidlertid ikke naturlig eller veldig godt egnet til dette. f. Kommunen har uttrykt bekymring for ytterligere nedbygging av strandsonen. Dette er imidlertid sikret med strenge byggegrenser som hindrer utbygging i denne sonen. Hjemmelsgrunnlag Plan- og bygningsloven 2008 kapittel 12 gir rammer for innholdet i og behandlingen av reguleringsplaner. Vurdering Forslagsstiller, representanter for administrasjonen og UMTs leder Ottar Johansen drøftet de ulike endringsbehovene i møte I ettertid har det også vært dialog mellom administrasjonen og forslagsstiller vedrørende bl.a ordlyd i rekkefølgebestemmelsene. Reviderte plandokumenter ble mottatt i kommunen Vurdering av generelle plantema: Hus og hytte Reguleringsplanen legger til rette for at enkelte eksisterende fritidsboliger innenfor B1-5 kan bruksendres til helårsbolig ved søknad, under forutsetning av at Plan- og bygningslovens krav til helårsbolig er oppfylt. Dette gjelder alle hytter i planområde med unntak av 49/171 og 49/14/212, som er vist med formål fritidsbebyggelse. Reguleringsbestemmelsene legger opp til at det i forkant av bruksendring til helårsbolig skal det foreligge situasjonsplan, som viser plassering av eksisterende og planlagt bebyggelse, parkerings- og adkomstforhold for eiendommen (jf 3, pkt g i reguleringsbestemmelsene). Administrasjonen har lagt vekt på at dersom det åpnes for fremtidig bruksendring til bolig, må planen vise en langsiktig løsning, rundt parkering og adkomst til eiendommene.. Dette er nå gitt en tilfredsstillende løsning i planforslaget. Veg/adkomst Fylkesvegen er den eneste vegen i planen som skal være offentlig. Øvrige veger skal være private. Nødvendige krav til opprusting av eksisterende veger med tilhørende rekkefølgebestemmelser er innarbeidet i planforslaget. Parkering P1 til P3 er satt av til private parkeringsplasser (jf 4.2 i Reguleringsbestemmelsen). Parkeringen skal skje inne mellom trær og på steder hvor terrenget tillater det. Parkeringsplassenes plassering er tegnet inn på plankartet og det er redegjort for antall og brukere. Trafikksikkerhet Planområdet ligger langs fylkesveg 473 mot Papperhavn. Det er ikke opparbeidet fortau eller gang- /sykkelveg langs fv 473, og skolebarn må gå langs vegen og opp til Båsvika. Herfra er det flere ruter opp til Åttekanten skole (se kart side 6 i Planbeskrivelsen). Strekningen fra eksisterende kryss ved Løkkevika og krysset ved Båsvika er om lag 430 meter. Reguleringsplanen legger til rette for en ny adkomst (V6) lenger nord på Løkkevika. Samtidig legges det opp til at det blir interne gangforbindelser i reguleringsplanen, slik at alle beboerne på Løkkevika kan benytte den nye adkomsten. Avstanden fra den nye vegen (V6) til Båsvika er om lag 250 meter. Forslagsstiller mener at skolevegen har tilfredsstillende trafikksikkerhet (jf kap. 3.3 i Planbeskrivelsen). Møteinnkalling side 18 av 73

19 Kommunens rådgiver for trafikksikkerhet har gjort en vurdering av temaet, hvor relevante utdrag er gjengitt her: Gang og sykkelsti til Hauge: Boligfeltet etableres så nære barneskolen på Hauge at elevene ikke oppfyller kravet om rett til skoleskyss. Barna som flytter inn i området må derfor ta seg frem til skolen på egen hånd. Dette er små barn som lett lar seg distrahere og som ikke har evne til å vurdere farer i trafikken. Skolen har også uteplasser som brukes av barna i fritiden, og mange organiserte fritidsaktiviteter er lagt til skolebygningene. Samfunnshuset på Hauge benyttes også av alle aldersgrupper på dag, kveld og i helgene. Dette innebærer at en sikker gang og sykkelsti har stor verdi for nærmiljøet utover selve skolesitasjonen. Utbygger bør derfor vurdere hvordan fotgjengere og syklister skal kunne ferdes til Hauge på en trygg måte. Kollektivtrafikk: Det er et samfunnsmål å redusere biltrafikken og øke bruken av kollektivtilbud. Det bør derfor vurderes å etablere en gangforbindelse fra boligområdet og frem til busstopp ved fv 473. Gangforbindelsen bør være opplyst og busstoppen bør være tydelig avgrenset fra fylkesvei og den bør opparbeides med lys og leskur. Et sentralt vurderingstema i saken er om utvidelsen av eksisterende bolig/hyttefelt kan anses forsvarlig sett opp mot de trafikkmessige forhold i området, samt hvilke økonomiske forpliktelser som vurderes rimelig ovenfor en privat utbygger. Med utgangspunkt i gjeldende kommuneplan og tidligere saksbehandling har planavdelingen ikke signalisert overfor planforfatter at et slikt krav må pålegges, men det er av stor betydning at de trafikale løsninger er tilfredsstillende. Barn og ungdom i dette området vil ikke få tilbud om skoleskyss på grunn av nærhet til skolen i området. Det må i tillegg forventes ferdsel utover til og fra skole, både av gående og syklende, langs fylkesvegen. Forslagsstiller har ved flere anledninger forsøkt, men ikke lykkes med å få uttalelser fra Østfold kollektivtransport og Borg Buss AS. Område landbruk Eiendom 49/53 er vist som landbruksområde (jf 6.1 i Reguleringsplanen). Eiendom 49/53 er ikke en eksisterende driftsenhet, det aktuelle arealet har ikke noe potensial som dyrka eller dyrkbar mark. Siden arealet ligger i 100-meterbeltet er det avgjørende at planen begrenser muligheten til ytterligere bebyggelse på eiendommen, særlig den delen av eiendommen som er ubebygd mellom huset og vannet. Landbruksformål gir et svakere vern av den ubebygde delen av eiendommen enn formålet grønnstruktur vil gi. Ved sammenligning av forslaget til bestemmelser for hhv boligformålet (gule) og landbruksformålet (lys grønn) har boligformålene omfattende formingsbestemmelser (bl.a utnyttingsgrad, takform/vinkel, møneretning, høyder), mens landbruksformålet ikke har noen konkrete for de samme temaene. Dette er spesielt uheldig sett i forhold til at eiendommen ligger mindre enn 100 m fra sjøen. Forslagsstiller har likevel ønsket å opprettholde eiendommen som landbruksområde. Begrunnelsen for dette er gjengitt under innkomne merknader Administrasjonen legger til grunn at UMTs vedtak " Eiendommen som er vist som landbruksområde, bør vises som boligformål og friområde må imøtekommes ved at den øverste delen av eiendommen vises med boligformål, og den delen av eiendommen som ligger nærmest vannet vises med formålet grønnstruktur, i likhet med de tilstøtende arealene i sør (G1) og nord (G2). Dersom utvalget ønsker å akseptere landbruksformålet, bør de tilhørende bestemmelsene endres slik at det også her gis konkrete formingsbestemmelser slik som for de øvrige boligene. Låven på eiendom 49/53 er en potensiell verneverdig bygning fordi man ønsker å bevare virkningen av tunet som opprinnelig lå på stedet. Dette er hensyntatt i planen. Rekkefølgebestemmelser Planforslaget er supplert med rekkefølgebestemmelser for opparbeiding av veg og fellesarealer. I tillegg må det legges inn rekkefølgebestemmelse med krav om avtale om teknisk infrastruktur.. Møteinnkalling side 19 av 73

20 Annet Planforslaget har bestemmelser for hyttene i F1 og F2, med henvisning til bestemmelser i kommuneplanen for Hele punktet erstattes med henvisning til ny kommuneplan vedtatt Gjennomgang av UMTs vedtak og beskrivelse av innarbeidede endringer: Planutvalgets vedtak Planen må vise en langsiktig løsning, rundt parkering og adkomst til samtlige eiendommer, hus og hytte. Forslagsstiller må vurdere vegstandard og krav til denne på nytt. Parkeringsplassenes plassering må tegnes på plankartet og opparbeidelse av parkeringsplassenes areal skal innarbeides i planen. Planen må gjøre rede for det totale behovet, hvor mange parkeringsplasser det er snakk om og hvem benytter seg av dem. Det må avklares om området kan betjenes med kollektivtrafikk og om det er aktuelt å legge til rette for busslomme. Adkomst til eiendom 49/14/212 må løses uten bruk av turveg, det vil si annen adkomst må vises. Eiendommen som er vist som landbruksområde, bør vises som boligformål og friområde. I reguleringsplanen bør utforming som gir god tilgjengelighet fastsettes på plankartet og i bestemmelser. Planbeskrivelsen bør tydeliggjøre hvor og hvordan krav til universell utforming er løst. Den fremtidige eiendomsstrukturen må komme frem, fullt utbygd, med nye grenser og adkomst til alle tomter. Grad av utnyttelse skal angis på hver tomt. Planen må inneholde rekkefølgebestemmelser. Ny adkomst til Løkkevika V6, internt vegnett innenfor området og friområde turveg skal være ferdigstilt før første nye bolig tas i bruk. Felles grøntområde skal ferdigstilles samtidig med tilstøtende veger. Før det kan innvilges tillatelse til tiltak i planområdet skal det inngås avtale om etablering av teknisk infrastruktur med Hvaler kommune. Endringer i planforslaget Nødvendige endringer innarbeidet Nødvendige endringer innarbeidet Nødvendige endringer innarbeidet Spørsmålet er forsøkt avklart, men det oppnås ikke kontakt med Østfold kollektivtrafikk eller Borg Buss AS 49/14/212 videreføre som hytte uten adgang til bruksendring, og krav om kjørbar adkomst frafalles. Ikke ivaretatt i planforslaget. Nødvendig endring innarbeidet i forslag til vedtak Se bestemmelser 2.2 og 2.3, samt 3.1 h) Nødvendige endringer innarbeidet Rekkefølgebestemmelser for opparbeiding av veg, og fellesområder er innarbeidet. Krav om avtale for etablering av teknisk infrastruktur mangler, nødvendig endring er innarbeidet i forslag til vedtak. For øvrig henvises det til planforslaget med kart, beskrivelse og bestemmelser. Møteinnkalling side 20 av 73

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve Møteprotokoll Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 15:00 16.20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 16:00 16:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart for Oscar Torp Heimen i Halden kommune

Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart for Oscar Torp Heimen i Halden kommune Prosjektnr.: A033713 Utarbeidet: ILOS Kontrollert: JOLA Dato: 22.02.2013, rev. 18.03.2013 Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart for Oscar Torp Heimen i Halden kommune Oppstart av planarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Trømborg kirkegård Plan ID 118 - Endelig behandling Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Inger Lise Løken FA - D41, HIST - 13/280 14/5065

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 17:00 19.30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Reguleringsplan for Enodd boligfelt sør i Budalen - 2. gangs utvalgsbehandling og egengodkjenning

Reguleringsplan for Enodd boligfelt sør i Budalen - 2. gangs utvalgsbehandling og egengodkjenning Saksframlegg Arkivnr. 181/3 Saksnr. 2008/100-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Kommunestyret Saksbehandler: Øyvind Aundal Reguleringsplan for Enodd boligfelt sør i Budalen

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/02679-21 Arkivkode. Dagali-18 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 13.11.2014 49/14 2 Kommunestyret 26.11.2014 85/14

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/00852-052 Dato: 02.03.05 KONNERUDKOLLEN SØR REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn Arkivsak. Nr.: 2013/1416-3 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 56/13 26.08.2013 Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn Rådmannens

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer