Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn"

Transkript

1

2 Ràdmannen Kontrollutvalget vllars Hansen postboks INNDYR Dato: Saksbehandler:...Svein Blix Telefon direkte: Deres ref.: Løpenr.:.56199/2009 Saksnr./vår ref.: 200?,1477 Arkivkode:... L13 Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn Det vises til kontrollutvalgets rapport og forslag til vedtak Sakens essens er: 1) ble det fremmet et forslag til mindre vesentlig endring, som i realiteten burde vært ansett og behandlet som en ordinær reguleringsendring 2) I samme sak ble ikke problemstillingene og merknadene fra overordnet myndighet tilfredsstillende belyst. I anliggende sak hersker det ikke tvil om at endringene samlet sett var av så sentral betydning, at planen burde ha vært fremmet som en regulær reguleringsendring, og at saksfremlegget til planutvalget behandling skulle ha omtalt denne problemstillingen bedre Kommentar til rapporten Det må påpekes at forholdet ligger flere ar tilbake i tid. Det skal ikke stikkes under en stol at kommunens handtering til dels har vært avhengig av enkeltpersoner, etablert saksbehandlingspraksis, gjeldende strandsonepolitikk og lovgrunnlag. Etter 2005 har byplankontoret skiftet leder, krav til saksprosess er endret og vi har fätt en ny planlov. Innenfor strandsone politikken har man også fätt en politisk innstramming de senere år. Angjeldende sak ble også handtert riktig av administrasjonen da den kom opp i2009, ved at de krevde full reguleringsplanprosess på det som ble omsøkt som mindre vesentlig endring og med betydelig tidspress. Bakgrunnen til dette kravet var nettopp at man så at reguleringsendringen som var gf ort í2002 ikke var korrekl gjennomført. Saksfremlegget burde vært kla ere i forhold til dette, selv om prosjektet da var i sluttfasen og man vanskelig kan se for seg annet utfall av arealbruk. Administrasjonens vurdering og håndtering av saken i2009 ble ikke påpekt av kontrollutvalget, noe som anses som uheldig med ta ke på Bystyrets og offentlighetens oppfatning av saken. Kommentar til forslagene til vedtak 1) Bystyret ber kontrollutvalget foreta en giennomgang av lignende reguleringsplaner for å sikre at saksbehandlingen har vært forsvarlig Som ordføreren orienterte Bystyret om den 10. september i ar, jobber Byplankontoret med en gjennomgang av lignende saker. Formålet med en slik gjennomgang er å se om planprosess og planinnhold er forankret i overordna planvedtak. Følgende forhold skal undersøkes Rådmannen Postâdresse: Postboks 319, 8001 Bodø, Besøksadresse: Rádhuset, 8006 Bodø Telefoner: Sentralbord: Ekspedisjon: Telefax: Elelfroniske adrêsser: svein.bl no no no Orgnr.: Bankkonto:

3 Det vil også bli redegjort for de saksbehandlingsrutiner byplankontoretfølger i dag for å sil<re at planvedtak e forankret i overordna planer. Jeg vil anbefale at bystyret awenter der re gjennomgangen, og vurderer om de da anser det som nødvendig med sak i kontrollutvalget. 2) Bystyret ber fremlagt en egen sak for å gå giennom delegasjonsreglementet for å vurdere administrasjonens og planutvalgets bruk av skjønn. Bystyret vil fä seg fremlagt en egen sak om delegasjonsreglementet i forbindelse med at bygningsdelen trer i kraft. Denne saken planlegges f emmet i2010, og kontrollutvalgets forslag kan med fordel kobles til denne saken. 3) Bystyret ber rådmannen rapportere til bystyret innen 1. desember 2009 om hvilke tiltak som er iverl satt for å kvalitetssikre både kommunens saksbehandlingsrutiner og tilfresstillende behandlingstid i slike saker." Da dette er forhold som ligger syv ar tilbake i tid, har både Bystyret og administrasjonen har vedtatt og gjeruromført enrekke tiltak som har bidratt til å heve kommunens planarbeid og kvalitetssikre kommunens saksbehandlingsrutiner, i tillegg til at fokus og praksis ha blitt endret. Det nevnes: o Siden 2002har nytt planutvalg blitt oppnevnt to ganger.. Etter Stortingsvalget i2005 ble fokus på strandsonevemet styrket betydelig. o April 2006 ble ny byplansjef tilsatt o I juli 2006 imførte Byplankontoret nye krav til prosess og innhold i reguleringsplaner. Bystyret fikk dette til orientering i september o gjennomgikk Byplankontoret egne retningslinjer, fikk disse skrevet ned og in førte ordningen med plangjennomgang hvor forslag tas opp til felles drøftingi en bred sammensatt faggruppe. Sidemannskontroll av saksfremlegg ble også innført. o I perioden 2006 til2009 har Bystyret vedtatt en rekke sentrale overordna arealplaner, som vil fungere som kommunens viktigste planverlføy i tiden framover. Flere er under utarbeiding.. I2008 ble det vedtatt å implementere et felles kvalitetssystem i kommunen, kalt "kvalitetslosen". Den skal være operativ fra Juni 2009 ble ny kommuneplan vedtatt, med kla ere føringer og retningslinjer. I det samme møtet frkk Bystyret seg forelagt en sak knyftet til at ny planlov trådde i laaft. o juli 2009 tok ny planlov til å gjelde, som styrker planers gjennomslag, og fastsetter at awik fra overordnet plan utløser mer omfattende utredningsplikt. Den nye loven innebærer også tydeliggøing av saksbehandlingsregler knyttet til mindre endringer av reguleringsplaner. Byplankontoret har løpende fokus på å ajourføre kvalitetssikringssystemer. Blant annet med bakgrunn i erfaringer og ny planlov gjennomføres det for tiden en ny gjennomgang av rutinene, for ferdigstillelse av prosedyrer som skal implementeres i kvalitetslosen. Det foreslas at dette oversendes bystyret til orientering nar arbeidet er sluttført. Ad tilfredsstillende behandlingstid Det er vanskelig å tolke hva kontrollutvalget har ment med sin referanse til "tilfredsstillende behandlingstid", men det skal innledningsvis bemerkes at de saker på byggesakskontoret og byplankontoret hvor feil har skjedd de siste årene, gjeme har gjerne vært kn rttet til saker med stor Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn 2 av 3

4 politisk interesse og betydelig tidspress. Det vises spesielt til Lille Frøbel og NAV-bygget. Det er derfor et åpent spørsmål om saksbehandlingstiden i enkelte tilfeller har vært for kort. I følge Kostra har gjennomsnittlig saksbehandlingstid de siste fu vært pã200 dager eller mindre. I 2008 var registrert saksbehandlingstid på 110 dager, mens medianen for alle kommuner er oppgitt til 150 dager. Bodø kommunes saksbehandlingstid ligger i snitt godt under lovens krav, og er stort sett bedre enn sammenlignbare kommuner med stort utbyggingspress. For eksempel har Trondheim 253 dager, Tromsø 340 dager, Ski i70 dager og Bærum 250 dager i Avslutningsvis En kan ikke se bort i fra at det finnes flere vedtatte planer som både i henhold til dagens standard og kanskje også datidens krav ikke er korrekt gjennomført. Når slike forhold kommer opp, har administrasjonen, som i tilfelle med reguleringsplanen på Løpshavn, et ansvat for å bringe dette opp og evt. gjennomføre en korrekt prosess. Ved slike tilfelle, vil saksfremlegget bli enda tydeligere på bakgrunnen og vurderingene knyttet til eksisterende plan. I forhold til forslagene til vedtak er det i dette notatet informert om de tiltak som er iverksatt siden 2006 for å kvalitetssikre kommunens saksbehandlingsrutiner og kommentert forhold knyttet til behandlingstid. Videre at administrasjonen har igangsatt en gjennomgang av lignende reguleringsplaner for å sikre at saksbehandlingen ha vært forsvarlig. Bystyret må vurdere om de er tilfreds med de kommentarer og de forslag som er fremmet her. Med hilsen Svein Blix rådmann Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn 3 av 3

5 Byplankontoret Dato Løpenr Saksframlegg Arkivsaksnr Arkiv /813 L12 Saksnummer Ufvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø PS 0g /ltoo Planutvalget Bystyret Sluttbehandling av reguleringsendring for del av Løding Vestre - Ørnttva 16 Sammendrag Del av reguleringsplan for Løding vestre søkes omregulert for å oppnå økt utnyttelsesgrad på eksisterende boligtomt ved krysset mellom RV80 og RVlT på Tverlandet. Planen tilrettelegger for rekkehus med fire boenheter, tilhørende carport / garasje med atkomst. Sentrale problemstillinger i saken har vært trafikkstøy og sikring av tilfredsstillende kvaliteter for ute og oppholdsarealene. Foreliggende reguleringsforslag vurderes å løse disse utfordringene på en tilfredsstillende måte. På bakgrunn av ny begrenset høring av planforslaget, er det i etterkant av planutvalgets behandling av saken foretatt mindre justeringer av plankart og bestemmelser. Saken fremmes derfor med to altemative vedtak, hvor saken eventuelt oversendes planutvalget for ny behandling. Saksopplysninger Planforslaget omfatter eiendom med noe tilleggsareal. Området ligger ved krysset mellom RV17 og RV80 på Tverlandet. Formålet med omreguleringen er å rive eksisterende bolig, og legge til rette for rekkehus med fire boenheter med tilhørende parkering. Området er i gjeldene reguleringsplan fra 1980 avsatt til småhusbebyggelse med utnyttelsesgrad regnet i prosent bruksareal eksklusiv garasje satt til25 % (BRA). Reguleringsendringen innebærer en endring i utnyttelsesgraden bebygd areal (BYA) satt til40 % inklusiv garasje. I høringsforslaget var BYA satt til33 %. Da det i høringen framkom behov for justeringer plan- og tomteavgrensningen mot ny RV80 ble BYA økt til 40 Yo for å muliggjøre utbygging i tråd med høringsforslaget.

6 Prosess Oppstart av reguleringsendring ble varslet Det ble i alt mottatt 4 innspill til oppstartsmeldingen. Innspillene anses å være ivaretatt i det videre planarbeidet, se nærmere omtale i planbeskrivelsen. Offentlig ettersyn Forslag til reguleringsendring ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 24 juni - 24 juli. Det er i alt mottatt 6 uttalelser. I det følgende gis en samlet oppsummering av innspill, og administrasjonens vurdering av disse. Uttalelsene følger saken i sin helhet som utrykte vedlegg. Grunneiere gnr.70 bnr Grunneieme av gnr. 70 bnr.l5 har ingen prinsipielle merknader til reguleringsforslaget, men viser til at planlagt atkomst går ut over tinglyst vegrett. Det forutsettes at andelen av vei-grunnen erverves og opparbeides av utbygger, samt at det etableres avtale mellom utbygger og grunneierne om drift og vedlikehold av felles veg. - Forholdet til eventuell privatveirett blir en privatrettslig sak mellom grunneier og tiltal<shaver. Det forusettes at ansvar for drft- og vedlikehold av strelmingen med offentlig veiareal benyttet til boligatkomst legges til brukerne av atkomstveien. Ansvarsforholdet avklares nærmere i utbyggingsavtale. Avtalen sknl være undertegnet og godkjentfør det gis rammetillatelse, jf. bestemmelsene $ 3.3. Veiarealet tjener i dag som gjesteparkering for Tunnelveien 9, samt lagringsplass/bearbeidingsområde for vedarbeide. Det forutsettes at areal av tilsvarende størrelse opparbeides i forlengelse av nåværende parkeringsplass. - Arealet er i tilgrensende reguleringsplan avsatt som gang- og sykkelvei. Opparbeiding av gjesteparkering og lagringsplass som anlagt i dag, er derþr ikke i tråd med dagens plan. Det forutsettes at slik opparbeiding eventuelt skjer innenfor områder avklart til utbyggingsformål. Nåværende veitrase er anlagt av Bodø Kommune i forbindelse med omlegging av kloakknettet i området. Det er grunneiernes prinsipielle holdning at Bodø Kommune står som eier av veien. Spesielt på grunn av at veien er regulert som gang- og sykkelvegtil Ørntuvaområdet. - Opparbeidet atkomstvei eies av kommunen og er i dag regulert delvis som boligþrmå og delvis som offentlig gang - og sykkelsti. Veiarealet foreslås videreført som gqng- og sykkelsti med bestemmelse om atkomstrett til regulerte boligeiendommer. Se nærmere omtale av innspill fra kommunal te lcni s k av del ing. Statens vegvesen Reguleringsendringen for Ørntuva 16 må endres og tilpasses plangrensen og reguleringsformålene i planen for ny rv. 80 Løding-Vikan. Langs rv. 17 må støyskjermen forlenges i forhold til planen for rv. 80, dersom området omreguleres fra en bolig til fire boliger. I planen for støyskjerming av Ømtuva 16 er det vist en skjerm med lav skjermingseffekt som krever omfattende fasadetiltak for å tilfredsstille støyforskriftent Bestemmelsene i $ 3 må presiseres med en rekkefølgebestemmelse om at nye boliger ikke kan tas i bruk før støyskjerming mot vegtrafikkstøy er gjennomført i henhold til støyforskrift en T -l Plqnkart er justert i forhold til ny reguleringsplanfor RV80 Løding - Vikan. Støysþerm mot RVIT er trukket så langt det er mulig ut fra siktelinjer for avkjørsel til RVI7. I tillegg er carporter flyttet lengre mot sør slik at det oppnås bedre skjermingseffekt. Det er tatt inn ny rekkeþlgebestemmelse angående støyskjerming i tråd med vegvesenets merknader. Kommunalteknisk avdeling. I Områder avsatt til lek skal være i hht. krav i kommunal vedtekt til PBL's $ 69 og Bodø kommunes kommunaltekniske norm både i forhold til areal og innhold. Vanskelig å vurdere hvor mye areal som er avsatt i planen.

7 Omfang avfelles lekeareal er 70m2' og innenfor rqmmene av kommunal vedtekt, satt til 50m2 þr mindre enn 5 boenheter. Dette framgår nå av planbeslcrivelsen. Parkering skal være i henhold til de nye parkeringsvedtektene, og også omfatte sykkelparkering. Støyskjermen er "åpen" i hjørnet mot veikrysset. - Merknad angående støyskjerm er justert i planknrtet. - Parkeringsdelmingfor bil er tilfredsstillende oppfylt med 2 plasser pr. bolig. For å bedre l<valitetene på felles lekeareal er det gjort justeringer etter høringen hvor nordlige carport er trukket ut mot atkomstveien i vest, og hele parkeringsrekken trukket nærmere veilvysset i sør. Dette bedrer sol forholdene og frigiør mer areal til felles lek, samtidig som en oppnår bedre støyskjerming mot RV17. Frisiktlinjen til RVlT anses å være tilstrekkelig ivaretatt. Mulig plassering av sykkelparkering er synliggjort i illustrasjonsplan og reguleringsplan i tråd med parkeringsvedtektene. Parkeringsdelcningfor bil og sykkel, og lcrav til opparbeidelse av disse er tatt inn som ny rekkefølgebestemmelse. Adkomstvei og g-ls-vei må tas med i planen i full bredde. - Deler av dagens atkomstvei eies av Bodø kommune og er regulert som gqng- og sykkelveg giennom tilgrensende reguleringsplan R50l l. Formålet med innregulert gang- og sykkelvei har vært å tilrettelegge gangforbindelse mellom boligfelt nordfor Ljøshaugen og de mer sentrale delene av Tverlandet. Høringsþrsalget foreslo å avsette opparbeidet atkomsvei som delvis ligger innenfor planområdet somfelles atkomst i tråd med dagens situasjon. For å unngå en oppdeling av vegarealet mellom to reguleringsplaner, er dette løst ved å utvide plangrensen til å omfatte hele veibredden, som reguleres til gang- og sykkelsti som i dag. Det tas inn en bestemmelse om at atkomst til boligeiendommene 70/1028 og 70/1088 er tillatt. Byggesakskontoret Reguleringsforslaget med illustrasjonsplan bør vise parkeringsdekning i samsvar med gjeldende vedtekt til pbl $ 69 nr 3. Det bør avklares om støyskjerm i nordvestre hjørne bør trekkes noe ned fra nevnte hjørne mot sørvest i tråd med vurdering fra støyfaglig konsulent. - Se nærmere vurdering av støyskjerm og parkeringsdelvting i forbindelse med Vegvesenets uttalelse. Støyskjerm langs RV80 behandles i ny reguleringsplanfor RV80. Nordland f.ylkeskommune Tilgjengelighet for alle må ivaretas i planbestemmelsene. Det vises til at kommunen kan gi bestemmelser om at 1. etasje skal ha livsløpsstandard, og at felles uteareal skal være tilpasset beboere med nedsatt funksjonsevne. Tomtens topografi ligger til rette for etablering av trinnfri atkomst. - Nylig vedtatt kommuneplan $ I.l0 har egne bestemmelser om universell utforming hvor det stilles l rav om at alle uteområder skal ha en universell utþrming. Dette kravet gielder alle nye byggeprosjekter. Byplankontoret mener likevel konlvet forslag om trinnfri atkomst, og livsløpsstandard for 1. etasje, bør inkluderes i bestemmelsene. Dette vil bidra til å silcre tilgiengelighet for alle på en god måte, uten at dette får uforholdsmessige konsekvenser for planlagt bebyggelse og opparbeiding av utearealer. Fylkeskommunen påpeker videre at det ikke er oppgitt alternativ lekeplass til eldre barn i området, og ber kommunen påse minimum25m2 opparbeidet uteareal pr. boenhet. - Krav til opparbeidet uteareal anses som tilfredsstillende løst. Grendelekeplass er nærmere omtalt i planbeslvivelsen. Forslag til planbestemmelser som omhandler estetikk er ikke tilstrekkelige til at føringer om kvalitetsmessig utbygging i henhold til arealpolitiske retningslinjer for Nordland er på plass. Fylkeskommunen viser også til MDs veileder T IT9 "Estetikk i plan- og byggesaker".

8 - Planen tilrettelegger for eneboliger i rekke med åpning i bestemmelsene for etablering av pulttak. Planområdet ligger i ytterkanten av et etablert boligområde med varierende innslag av eneboliger og tomannsboliger. På motsatt side av veilcrysset RVIT og RV80 grenser planområdet mot bensinstasjon og dagligvarebutikk Planlagt bebyggelse synes å innrette seg etter omgivelsene på en tilfredsstillende måte, og vil bidra positivt til å oppnå bedre bolcvaliteter for den aktuelle tomten. Ut fra tomtens plassering anses ikke planlagt bebyggelse å forstyrue e lrs i s ter ende by gnings typ ol o gi for o mr åde t. Helse og miljøtilsyn Salten Det er i reguleringsbestemmelsene ikke satt krav til plassering av boligene som forsterker den støydempende effekten. - Det tas inn ny bestemmelse om at bygningene skal plasseres i nord-sør retning på en slik måte at de gir mest mulig støyskjermende ffikt for ute- og oppholdsarealene. Eksakt plassering vil vurderes i byggesaken. Det settes spørsmålstegn ved opplysningen om at den nye broen som kommer ikke vil ha noen støyvirkning på dette arealet. Den er planlagt å munne ut i en rundkjøring like nord for det omsøkte arealet.i reguleringsforslaget er det ikke nevnt vibrasjoner. Traf,rkkbildet vil også påføre nærliggende bebyggelse vibrasjoner. De teoretiske beregningene gir resultater som tangerer anbefalt støygrense for planlegging av ny bebyggelse på deler av eiendommen og overskrider grenseverdien mot gul sone på resten av eiendommen. Hele boarealet er planlagt i gul sone og ligger tett opp til en svært trafikkert vei, og om kort tid to vegkryss. Ut i fra dette deler vi ikke vurderingen om at et slikt prosjekt vil gi tilfredsstillende bomiljø. Vi mener at en slik plassering av nye boliger er en helserisiko. Dersom kommunen likevel velger å tillate slik etablering må støyskjermen forlenges og skrås slik at alle boenheter med uteområder blir liggende i områder med beregnet støybelastning under 55 dba. Vi ber også kommunen innarbeide krav om radonsperre ved oppføring av nye bvgg. - Bebyggelsen og deler qv uteområdene ligger innenfor gul støysone etter anbefalte støytiltøk. Det er i bestemmelsene stilt rekkeþlgelvav om at støyskjerming mot trafiklcstøy må være utfurt og i henhold til gjeldende støyforslvift før boligene tas i bruk (jf, også kommentar til Statens vegvesens uttalelse). - Ny rundkjøring planlegges med en qvstand på 450m. Byplankontoret er enig i at området ligger forholdsvis støyutsatt til, men kan med bakgrunn i gjeldende støyforsløift og kommuneplanens bestemmelser om støyberegninger, samt rekkefølgelcrav til støysilving ikke se at detforeligger grunnlagfor å avslå utbygging i dette området sammenlignet med tilsvarende utbyggingsområder ellers i kommunen. - Forholdet til støyskjerm er ivaretatt, jf. vurdering i forbindelse med byggesakskontorets uttalelse. - Når det gjelder radon, er det tatt inn bestemmelse om at nødvendige silcringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesølcnad. Ny begrenset høring Som følge av mottatte høringsuttalelser ble det foretatt justeringer av planforslaget, jf. administrasjonens vurderinger. Endringene ble sendt på begrenset høring til Statens vegvesen med bakgrunn i tilpasninger til pågående planarbeid i forbindelse med ny RVl7, og berørte naboeiendommer. Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra vegvesenet og kommunalteknisk avdeling i den begrensede høringen er plankartet justert for å oppnå full bredde pä gnag- og sykkelveg mot RV17, og det er tatt inn ny rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeiding av denne. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er foretatt tilsvarende justeringer av utomhusplanen, da endringene ikke vil ha betydning for planlagt bruk av uteområdene. Oppsummering av mottatte uttalelser og administrasjonens vurdering av disse følger vedlagt.

9 Vurderinger Eiendommen ligger sentralt ved Tverlandskrysset, og preges av forholdsvis stor trahkkbelastning. Med bakgrunn i støykartlegging og støyberegninger for framtidig riksvegtrase og nedgradering av RVl7 mener byplankontoret at foreliggende reguleringsforslag med tilhørende støyskjermingstiltak i og rundt bygning vil gi tilfredsstillende bokvaliteter ogbør videreføres som boligformåi. Foreslåtte konsept hvor rekkehusene i seg selv bidrar til å skjerme ute- og oppholdsarealene mot støy fra RV80 anses som en bedring i forhold til dagens situasjon. Som følge av at deler av planområdet som omfattet støyskjerm mot RV80 tas ut av planforslaget og håndteres gjennom ny reguleringsplan for RV80 Tverlandet -Løding, reduseres plan- og tomtearealet med ca200m2. Tomtearealet reduseres med ytterligere 40m2 som følge av tilbakeføring av areal til gang- og sykkelsti langs RVl7, se oppsummering av begrenset høring. Vegvesenet er konsultert ved flere anledninger ved utarbeiding av planforslaget. Behovet for planmessige justeringer ble imidlertid kjent først under høringene. Justeringen medfører at utnyttelsesgraden vil måtte økes fra 33 %til40 %BYA for å kunne romme tilsvarende bygningsvolum som foreslått i høringsforslaget. BYA pä 40 % vil derfor kunne tillates særskilt i denne saken. Det understrekes at en utnyttelsesgrad over 33 o/o ellers ikke bør aksepteres i dette området. Uavhengig av prosentvis bruksareal vurderes en utnytting av tomta med fire boenheter som forholdsvis høy, og ligger opp mot grensen av hva som bør tillates for denne eiendommen. Administrasjonen mener foreliggende planforslag løser det planmessige innholdet på en tilfredsstillende måte, og vil gi tilstrekkelige bokvaliteter. Utbyggingsavtale Det forusettes at ansvar for drift- og vedlikehold av strekningen med offentlig veiareal benyttet til boligatkomst legges til brukerne av atkomstveien. Ansvarsforholdet avklares nærmere i utbyggingsavtale. Avtalen skal være undertegnet og godkjent før det gis rammetillatelse, jf. bestemmelsene $ 3.3. Konklusjon og anbefaling På bakgrunn av foreliggende saksopplysninger og vurderinger fremmer rådmannen reguleringsendringen for bystyret med tilrådning om vedtak av foreslått innstilling. Da det er foretatt justering i plankart og bestemmelser etter planutvalgets behandling forelegges saken med altemativ innstilling hvor saken eventuelt oversendes planutvalget for ny behandling. Endringene anses ikke å påvirke det planmessige innholdet eller mulighetene for gjennomføring av planen.

10 Forslag til vedtak: Det fremmes to altemative forslag til vedtak. Alt. 1: Bystyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven av og28-l reguleringsendring for Ørntuva 16 i tråd med plankart datert og tilhørende bestemmelser datert ATT.2: Bystyret vedtar å sende justert plankart og bestemmelser tilbake til planutvalget for ny behandling. r'' Saksbehandler: Nina Sandvik Trykte vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert Plankart Reguleringsbestemmelser datert Utomhusplan 5. Oppsummering av uttalelser til begrensethøring Utrykte vedlegg: 6. Høringsuttalelser - offentlig høring 7. Høringsuttalelser - 8. begrensethwing Støyrapport 9. Sol - skyggediagram 10. Skisse bolig I l. 4 stk. plankart i originalformat og planbestemmelser

11 Notat Byplankontoret Dato: Saksbehandler:..... Nina Sandvik Telefon direkte: Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vårref: /813 Arkivkode:...L12 Justerin g av plankart og bestemmelser I saksframlegget til planutvalget ble det opplyst om følgende: Justert planforslag er sendt på begrenset høring til Statens vegvesen med bakgr"unn i tilpasninger til pågående planarbeid iforbindelse med ny RVl7, og berørte naboeiendommer. Eventuelle uttalelser ett er s ende s o g for e I e gge s s aken før by s tyr e t s s luttb ehandl in g. På bakgrunn av mottatte uttalelser, er det foretatt mindre justeringer av plankart og bestemmelser i etterkant av planutvalgets behandling av saken. Endringene er innarbeidet i saksframlegget til bystyret. Saken fremmes med to alternative vedtak, hvor bystyre avgsør om saken eventuelt oversendes planutvalget for ny behandling. Med hilsen Nina Sandvik Byplanlegger

12 PS 09/126 Sluttbehandling av reguleringsendring for del av Løding Vestre - Ørntuva 16. Komitè for plan, næring og miljøs anbefaling: Bystyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 $S 27-2 og 28-1 reguleringsendring for Ørntuva 16 i tråd med plankarl datert og tilhørende bestemmelser datert Planutvalgets behandling i møte den : PNM-komitèens anbefaling imøte ble omdelt. Votering: Innstillingen og PNM-komitèens anbefaling ble tiltrådt enstemmig. Planufvalgets innstillin g : Bystyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 çç 27-2 og 28-1 reguleringsendring for Ørntuva 16 i tråd med plankart datert og tilhørende bestemmelser datert

13 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LØDING VESTRE ØRNTUVA 16 gnr.70/bnr.1028, gnr.70/bnr , gnr.70/bnr. 1 5 Formål Området er i dag bebygd med et eldre bolighus i 2 etg. Formålet med omreguleringen er å rive eksisterende bolig, og legge til rette for rekkehus med fire boenheter i inntil to etasjer med tilhørende parkering Planprosess. Planprosessen ble varslet med brev datert til berørte parter med varslingsfrist , samt annonsering i Avisa Nordland den Varslingsbrev er vedlagt. Det er kommet 3 innspill innenfor fristen og I innspill etter fristens utløp. Kopi av innkomne innspill til planforslaget er vedlagt. Statens veovesen dato Gjør oppmerksom på at de har behov for mer areal i kryssområdet og vil sikre arealer til gang og sykkelveger langs riksvegene. Vil vurdere en byggegrense fra midten av rv 80 til om lag 20m og midten av rv 17 til 15m. De forutsettes at T1442 blir overholdt og at avbøtende støytiltak blir gjennomført. Vår behandling: Det er i planprosessen ført dialog med STV ang. plassering av støyskjerm og byggegrenser. STV godkjenning av planen ligger vedlagt. Det er utarbeidet en støykartlegging av eiendommen og det er gjort støyforebyggende tiltak i henhold til rapporten. Nordland fvlkeskommune dato Generelle planfaglige innspill på estetiske forhold, universell utforming. lngen konflikt med verneverdige kulturminner. Vår behandling: Tas til etterretning Marqaret Nikolaisen Viser ti lat det tidligere har vært problemer med at hennes eiendom har vært brukt til gjesteparkering for denne eiendommen. Vår behandling. Det legges tilrette for 2 parkeringsplasser for hver boenehet innenfor planområdet. Fvlkesmannen i Nordland dato Fylkesmannen kommer med sitt innspil 3 uker etter fristens utløp. De påpeker støyproblemer og stiller spørsmål om dette kan behandles som en mindre vesentlig endring da tomten får en noe større utnyttelsesgrad. Vår behandling: Støproblematikken er omtalt ovenfor. Når det gjelder utnyttelsen av tomten er den ikke av en vesentlig grad iforhold til hva som vil være normalt i tettbebyggelse.

14 Planforslaget Planforslaoets innhold Planforslaget består av planbeskrivelse og følgende dokumenter: Plankart M 1:500 Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser Vedlegg 3 Utomhusplan Vedlegg 4 Høringsuttalelser Vedlegg 5 Rapport av veitrafikkstøy Vedlegg 6 Soliskygge-analyse Vedlegg 7 Skisse bolig Vedlegg I Varslingsbrev og annonsetekst Vedlegg 4 Avorensnino Planområdet er avgrenset til å gjelde eiendom gnr.70 bnr.1028, deler av gnr.70 bnr.1088 og gnr.70 bnr.15 Planformål Det legges opp tilfølgende planformål:. Byggeområder: 1 100m2 - Område for boliger med tilhørende anlegg. - Det tillates å oppføre rekkehus med fire boenheter i inntil 2 etasjer innenfor planområdet. I tillegg skal det opparbeides 2 parkeringsplasser pr. boenhet innenfor planområdet. En av plassene kan være i carporugarage. Carporter/garasjer kan oppføres utenfor byggegrensen. - Det avsettes felles areal for skrå sykkelparkering på 4x2,4 m på inngangssiden.. Offentlige trafikkområder 340m2 - Gang- og sykkelvei langs RV17 - Gang- og sykkelvei med forbindelse til nordlige deler av Ørntuva. Bestemmelsene tillater atkomst for boligeiendommene 7O11028 og 70/65 Utnvtelsesqrad Nåværende regulering. S 2a Frittliggende bolighus kan oppføres i inntil 2 etasjer. S 2b - For hver leilighet skal det avsettes plass for 1 garasje samt plass for oppstilling av minst 1 bil. S 2d - Utnyttelsesgraden definert som brutto gulvareal eks. garasje, dividert på brutto tomteareal, skal ikke overstige 0,25. Endring av rammer. I andre deler av Bodø kommune hvor U-grad er blitt endret til BYA er det tatt hensyn til at parkeringen skal medregnes. Dette gjelder f.eks. kommunedelplan for Rønvik, hvor store deler av området tidligere hadde U-grad 0,25. I de nye bestemmelsene har disse områdene fått BYA 33%. Forslag til ny utnyttelsesgrad for 7Q 1028'. Foreslått BYA var i høringen satt til 33 %. Som følge av justering av plan- og tomtegrense økes utnyttelsesgraden til BYA o/o = 40 o/o Beregnet BYA i planforslaget blir da: Bolighus 288 m2 + 4 carportplasser 84 m2 + 4 biloppstillingsplasser 72 m2 = 444 m2 444 m m2 tomt = 39.5 % BYA.

15 Støv: Nærhet til Rv80 medfører støy. Norconsult har foretatt støyanalyse av tomta, og rapporten er vedlagt. Tomta skjermes ved hjelp av 3m høy støyskjerm i tråd med støyfaglig vurdering, som vist. Privat uteoppholdssone vil bli på husets vestside, og blir dermed også skjermet av selve huskroppen. Nåværende RV17 vil endre status til kommunal vei når den nye traseen for RV17 åpnes til høsten. Støyproblematikken fra sør blir da vesentlig redusert. Sol/skvoqe: Det er laget en studie av sol-/skygge forholdene på tomta. Leilighetene har privat uteoppholdssone mot vest, og anses å ha gode solforhold. Lekeareal: Felles uteareal/lekeplass på ca. 50 m2 er lagt mot vest. Det vurderes som en trygg plassering i forhold til trafikk. Det vil være sol på lekeplassen hele dagen. Grendelekeplass er ivaretatt i og med nærhet til uteområder ved skolene i nærområdet som ligger i gangavstand 350 m og 700 m. Det ligger også en idrettsplass/fotballbane 1000 m unna. Tilqienqeliqhet/universell utformino : Uteområdet skal ha en universell utforming jfr kommuneplanens S Det skal være trinnfri atkomst til leilighetene/universell utforming av 1. etasje.

16

17 BODØ KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING LøDING VESTRE. ørntuva.16, GNR 70, BNR '1028, GNR 70 BNR 15 GNR 70 BNR IO88 Planid: Plan og bygningsloven av 1985 Dato for siste behandling i planutvalget den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær S 1 GENERELT Formål Planens intensjon er å legge til rette for bygging av rekkehus med inntil 4 boenheter ito etasjer Planavgrensning Planområdet omfatter eiendom gnr.70 bnr.1028, deler av gnr.70 bnr.1088 og gnr.70 bnr.15, jf. plankart målestokk 1:500, datert Samlet planareal er 1620m2. Arealformål - Byggeområder - Område for boliger med tilhørende anlegg. - Offentlige trafikkområder 80m2 - Gang- og sykkelvei langs RV17 S 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Grad av utnytting Grad av utnytting settes til % BYA = 40 o/o.

18 2.2 Forhold til andre reguleringsplaner Der hvor ikke annet er nevnt i disse bestemmelsene gjelder bestemmelsene i reguleringsplanen for Løding vestre S 3 REKKEFøLGEBESTEMMELSER 3.1 Det tillates ikke å ta boliger i bruk før støyskjerming mot trafikkstøy er utført i henhold til støyforskriftt-1442, samt at atkomstvei og utomhusarealer inkludert areal for bil- og sykkelparkering er ferdig opparbeidet. 3.2 Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved innsending av bygges øknad. 3.3 Utbyggingsavtale som avklarer opparbeiding, drift og vedlikehold av atkomstvei skal være undertegnetfør rammetillatelse blir gitt. Fortau fra RV80 til atkomstvei langs RV17 skal være opparbeidetlør brukstillatelse blir gitt. Boliger med tilhørende anlegg s4 BYGGEOMRADE 4.1 Det tillates oppføring av rekkehus med inntilfire boenheter i 2 etasjer med ti I hø rende g arasjer /carporter i n nenfor pla nom rådet. 4.2 Boligen kan ha saltak eller pulttak. Maks mønehøyde fra gjennomsnittlig planert terrengnivå settes 8,0m. Bygningene skal plasseres i nord-sør retning, på en slik måte at de gir mest mulig støyskjermende effekt for ute- og oppholdsarealene, jf utomhusplan datert Bygningenes plassering er vist som veiledende på plankartet. Eksakt plassering vurderes i byggesaken. 4.3 Det stilles krav om 2 biloppstillingsplasser og 2 plasser for sykkelparkering pr. boenhet i henhold til parkeringsvedtekt for Bodø kommune av Garasje/carporter til lates plassert utenfor byggeg rense. Det skal være trinnfri atkomst og universell utforming av l.etasje og uteområdene Gang- og sykkelveg s5 offentltge TRAFTKKOMRADER 5.1 For veiareal avsatt som gang og sykkelvei tillates kjøreatkomst til boligeiendommene og 70/165. Ansvar for drift og vedlikehold avklares gjennom utbyggingsavtale jf. S 3.3. Bodø, Sist revidert

19 Dato Løpenr. Arkivsaksnr Arkiv / /8'1 3 L't2 Vedlegg 5 Byplankontoret Oppsummering av uttalelser til begrenset høring Justert planforslag ble sendt på begrenset høring til Statens vegvesen, kommunalteknisk avdeling og bercrte naboer. Det er mottatt tre uttalelser, se vedlegg 6-8. I det følgende gis en oppsummering av uttalelsene med administrasj onens vurdering. Statens vegvesen Vegvesenet bemerker at planavgrensningen mäfølge ny reguleringsplan for RV80 Løding- Vikan. Ellers ingen merknader. Administrasj onens vurdering: Det ble i oversendelsesbrevet til Vegvesenet orientert om at denne endringen erforetatt. I e-postfra kommunen datert ble det opplyst at grensejusteringen ikke var kommet med i oversendte forslag, men at plankart med rihig grense ville ettersendes sctmmen med sosi-fi så snart rettingene ble mottattfra plankonsulent. Foreliggende plankart er justert i tråd med Vegvesenets merlcnader, og riktig planknrt og sosïfi er oversendt Vegvesenet, se vedlegg. Statens vegvesen Viser til brev der vi ber om at reguleringsgrensenfor Løding Vestre - Ørntuva l6 legges inntil plangrensenfor reguleringsplan Rv. 80 Løding - Vikan. Med tanke på arealbehov for g/s-veg langs rv. l7 og evnt ombygging av lyskrysset rv.i7/rv. 80 må regulert areal til g/s-veg i gjeldende reguleringsplan langs rv. l7 videreføres. Dvs at vi ikke al<septerer at deler av dette arealet omreguleres til boligþrmål. Administrasj onens vurdering : Se vurdering i forbindelse med uttalelse fra kommunalteknisk avdeling. Kommunalteknisk avdeling Kommunalteknisk avdeling bemerker at gang- og sykkelstien langs RV17 må tas med i planen i fuil bredde, og at det må påføres bredder for gang- og sykkelstiene. Det vises også til at benevnelsen "atkomstvei" i rekkefølgebestemmelse $ 3 punkt 3.3. bør endres til gang- og sykkelvei i tråd med plankartet. Administrasj onens vurdering: Reguleringsbreddenfor gang- og sykkelvei mot RVlT viser seg etter sosi-kontrollen å være smalere i planforslaget enn i gjeldende reguleringsplan. Bakgrunnenfor dette er mest trolig at konsulent har tatt utgangspunkt i g eldende eiendomsgrense og vegvesenets planfor ny RV80 Løding - Tverlandet med illustrasjonsplanfor opparbeiding avframtidig gqng- og sykkelveinett langs RVL7. Illustrasjonsplanenviser gang og sykkelsti sørfor gjeldende regulering som i dag ligger ubebygd, i tråd med reguleringsþrslaget. Vegvesenet har fått oversendt sosi-fi og har ikke nevnt dette forholdet som noe problem i sine tidligere uttalelser.

20 Etter nærmere diskusjon med vegvesenet har en i ettertid kommetfram at det ikke er ønskelig med omregulering av vegareal i tilknytning til krysset på Tverlandet av hensyn til eventuelt frømtidige arealbelnv, se ny uttalelse fra Vegvesenet under. Deler av areal foreslått avsatt til boligþrmål tilbakereguleres derþr til gang- og sykkelveg. Det kan være aktuelt å vurdere overføring av deler av regulert vegareal til boligþrmål på et senere tidspunkt når løsninger for Tverlandshysset og gang- sykkelveg langs RVlT er endeligfastlagt. Titbakeføringen innebærer en redulcsjon av planlagt boligareal på 40m2. Regulert støyskjerm mot RVL7 forsleves parallelt med redul<sjonen i boligområdets utstrelcning og blir liggende opp mot planlagt cãrport i vest. Endringene anses ikke å påvirke det planmessige innholdet for øvrig eller mulighet for gjennomføring av intensjonene som ligger i planen. Bredden på regulert gang- og sykkelsti i foreliggende planþrslag er 3m. Reguleringsbredden på begge gang- og sykkelstiene er vist i planknrtet. Når det gjelder rekkeføigebestemmelsen $ 3 punkt 3.3 henviser benevnelsen "atkomstvei" spesifih til den delen av gang- og sykkelvegen som skal benyttes som atkomst til boligene. Det anbefales derfor at gjeldende formulering beholdes, men at det tas inn ny setning om at fortaufra RV80 til atkomstvei langs RVL7 skal være opparbeidetþr brukstillatelse blir gitt. Grunneiere gnr. 70 bnr.15 Grunneierne tar justeringen til etterretning. Det er grunneiernes sterke ønske atbodø kommune erverver grunn for regulert garlg- og sykkelveg i forlengelsen av atkomstveien ned til Ømtuva. Administrasj onens vurdering : Regulert gang- og sykkelvei giennom Ørntuva til bakenforliggende boliglfelt ble fradelt i 2004 og er i dag i kommunal eie. Delen qv denne veien som benyttes som atkomst til boligene mot RVl7, drftes i dag av brukerne av denne atkomsten. Drift og vedlikehold ved eventuell utbygging av gang- og sykkelveien, og ansvarsfordeling mellom brukerne av atkomstveien og kommunen avklqres giennom utbyggingsavtalen. Det er i bestemmelsene stilt rekkefølgelcrav om at slik avtale skal være undertegnet før rammetillatelse blir gitt. Grunneier snr Tar justeringen av planforslaget til etterretning under forutsetning at det også reguleres inn avkjørsel fra regulert tomt på hennes eiendom til samme atkomstvei. Det er i bestemmelsene tatt inn eget punkt f 5.1 som silter kjøreatkomst til boligeiendommene 70 /1028 og 70/165 via regulert gang og sykkelvei.

21

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 MERKNADSBEHANDLING I PLANUTVALGET-ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GLOMFJORD - B503 LILLE GLOMVATNET NORD

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 05.03.2015 Marviksletta, områdeplan - nytt

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien Ny høring Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien 1 Saken gjelder Plan 2419 har vært ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 07.03.-22.04.2014. Som følge av merknader

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/05967-29 Arkivkode. Geilo-187 Saksbehandler Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2014 38/14 2 Kommunestyret 29.10.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon 97591553,

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer