Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn"

Transkript

1

2 Ràdmannen Kontrollutvalget vllars Hansen postboks INNDYR Dato: Saksbehandler:...Svein Blix Telefon direkte: Deres ref.: Løpenr.:.56199/2009 Saksnr./vår ref.: 200?,1477 Arkivkode:... L13 Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn Det vises til kontrollutvalgets rapport og forslag til vedtak Sakens essens er: 1) ble det fremmet et forslag til mindre vesentlig endring, som i realiteten burde vært ansett og behandlet som en ordinær reguleringsendring 2) I samme sak ble ikke problemstillingene og merknadene fra overordnet myndighet tilfredsstillende belyst. I anliggende sak hersker det ikke tvil om at endringene samlet sett var av så sentral betydning, at planen burde ha vært fremmet som en regulær reguleringsendring, og at saksfremlegget til planutvalget behandling skulle ha omtalt denne problemstillingen bedre Kommentar til rapporten Det må påpekes at forholdet ligger flere ar tilbake i tid. Det skal ikke stikkes under en stol at kommunens handtering til dels har vært avhengig av enkeltpersoner, etablert saksbehandlingspraksis, gjeldende strandsonepolitikk og lovgrunnlag. Etter 2005 har byplankontoret skiftet leder, krav til saksprosess er endret og vi har fätt en ny planlov. Innenfor strandsone politikken har man også fätt en politisk innstramming de senere år. Angjeldende sak ble også handtert riktig av administrasjonen da den kom opp i2009, ved at de krevde full reguleringsplanprosess på det som ble omsøkt som mindre vesentlig endring og med betydelig tidspress. Bakgrunnen til dette kravet var nettopp at man så at reguleringsendringen som var gf ort í2002 ikke var korrekl gjennomført. Saksfremlegget burde vært kla ere i forhold til dette, selv om prosjektet da var i sluttfasen og man vanskelig kan se for seg annet utfall av arealbruk. Administrasjonens vurdering og håndtering av saken i2009 ble ikke påpekt av kontrollutvalget, noe som anses som uheldig med ta ke på Bystyrets og offentlighetens oppfatning av saken. Kommentar til forslagene til vedtak 1) Bystyret ber kontrollutvalget foreta en giennomgang av lignende reguleringsplaner for å sikre at saksbehandlingen har vært forsvarlig Som ordføreren orienterte Bystyret om den 10. september i ar, jobber Byplankontoret med en gjennomgang av lignende saker. Formålet med en slik gjennomgang er å se om planprosess og planinnhold er forankret i overordna planvedtak. Følgende forhold skal undersøkes Rådmannen Postâdresse: Postboks 319, 8001 Bodø, Besøksadresse: Rádhuset, 8006 Bodø Telefoner: Sentralbord: Ekspedisjon: Telefax: Elelfroniske adrêsser: svein.bl no no no Orgnr.: Bankkonto:

3 Det vil også bli redegjort for de saksbehandlingsrutiner byplankontoretfølger i dag for å sil<re at planvedtak e forankret i overordna planer. Jeg vil anbefale at bystyret awenter der re gjennomgangen, og vurderer om de da anser det som nødvendig med sak i kontrollutvalget. 2) Bystyret ber fremlagt en egen sak for å gå giennom delegasjonsreglementet for å vurdere administrasjonens og planutvalgets bruk av skjønn. Bystyret vil fä seg fremlagt en egen sak om delegasjonsreglementet i forbindelse med at bygningsdelen trer i kraft. Denne saken planlegges f emmet i2010, og kontrollutvalgets forslag kan med fordel kobles til denne saken. 3) Bystyret ber rådmannen rapportere til bystyret innen 1. desember 2009 om hvilke tiltak som er iverl satt for å kvalitetssikre både kommunens saksbehandlingsrutiner og tilfresstillende behandlingstid i slike saker." Da dette er forhold som ligger syv ar tilbake i tid, har både Bystyret og administrasjonen har vedtatt og gjeruromført enrekke tiltak som har bidratt til å heve kommunens planarbeid og kvalitetssikre kommunens saksbehandlingsrutiner, i tillegg til at fokus og praksis ha blitt endret. Det nevnes: o Siden 2002har nytt planutvalg blitt oppnevnt to ganger.. Etter Stortingsvalget i2005 ble fokus på strandsonevemet styrket betydelig. o April 2006 ble ny byplansjef tilsatt o I juli 2006 imførte Byplankontoret nye krav til prosess og innhold i reguleringsplaner. Bystyret fikk dette til orientering i september o gjennomgikk Byplankontoret egne retningslinjer, fikk disse skrevet ned og in førte ordningen med plangjennomgang hvor forslag tas opp til felles drøftingi en bred sammensatt faggruppe. Sidemannskontroll av saksfremlegg ble også innført. o I perioden 2006 til2009 har Bystyret vedtatt en rekke sentrale overordna arealplaner, som vil fungere som kommunens viktigste planverlføy i tiden framover. Flere er under utarbeiding.. I2008 ble det vedtatt å implementere et felles kvalitetssystem i kommunen, kalt "kvalitetslosen". Den skal være operativ fra Juni 2009 ble ny kommuneplan vedtatt, med kla ere føringer og retningslinjer. I det samme møtet frkk Bystyret seg forelagt en sak knyftet til at ny planlov trådde i laaft. o juli 2009 tok ny planlov til å gjelde, som styrker planers gjennomslag, og fastsetter at awik fra overordnet plan utløser mer omfattende utredningsplikt. Den nye loven innebærer også tydeliggøing av saksbehandlingsregler knyttet til mindre endringer av reguleringsplaner. Byplankontoret har løpende fokus på å ajourføre kvalitetssikringssystemer. Blant annet med bakgrunn i erfaringer og ny planlov gjennomføres det for tiden en ny gjennomgang av rutinene, for ferdigstillelse av prosedyrer som skal implementeres i kvalitetslosen. Det foreslas at dette oversendes bystyret til orientering nar arbeidet er sluttført. Ad tilfredsstillende behandlingstid Det er vanskelig å tolke hva kontrollutvalget har ment med sin referanse til "tilfredsstillende behandlingstid", men det skal innledningsvis bemerkes at de saker på byggesakskontoret og byplankontoret hvor feil har skjedd de siste årene, gjeme har gjerne vært kn rttet til saker med stor Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn 2 av 3

4 politisk interesse og betydelig tidspress. Det vises spesielt til Lille Frøbel og NAV-bygget. Det er derfor et åpent spørsmål om saksbehandlingstiden i enkelte tilfeller har vært for kort. I følge Kostra har gjennomsnittlig saksbehandlingstid de siste fu vært pã200 dager eller mindre. I 2008 var registrert saksbehandlingstid på 110 dager, mens medianen for alle kommuner er oppgitt til 150 dager. Bodø kommunes saksbehandlingstid ligger i snitt godt under lovens krav, og er stort sett bedre enn sammenlignbare kommuner med stort utbyggingspress. For eksempel har Trondheim 253 dager, Tromsø 340 dager, Ski i70 dager og Bærum 250 dager i Avslutningsvis En kan ikke se bort i fra at det finnes flere vedtatte planer som både i henhold til dagens standard og kanskje også datidens krav ikke er korrekt gjennomført. Når slike forhold kommer opp, har administrasjonen, som i tilfelle med reguleringsplanen på Løpshavn, et ansvat for å bringe dette opp og evt. gjennomføre en korrekt prosess. Ved slike tilfelle, vil saksfremlegget bli enda tydeligere på bakgrunnen og vurderingene knyttet til eksisterende plan. I forhold til forslagene til vedtak er det i dette notatet informert om de tiltak som er iverksatt siden 2006 for å kvalitetssikre kommunens saksbehandlingsrutiner og kommentert forhold knyttet til behandlingstid. Videre at administrasjonen har igangsatt en gjennomgang av lignende reguleringsplaner for å sikre at saksbehandlingen ha vært forsvarlig. Bystyret må vurdere om de er tilfreds med de kommentarer og de forslag som er fremmet her. Med hilsen Svein Blix rådmann Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn 3 av 3

5 Byplankontoret Dato Løpenr Saksframlegg Arkivsaksnr Arkiv /813 L12 Saksnummer Ufvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø PS 0g /ltoo Planutvalget Bystyret Sluttbehandling av reguleringsendring for del av Løding Vestre - Ørnttva 16 Sammendrag Del av reguleringsplan for Løding vestre søkes omregulert for å oppnå økt utnyttelsesgrad på eksisterende boligtomt ved krysset mellom RV80 og RVlT på Tverlandet. Planen tilrettelegger for rekkehus med fire boenheter, tilhørende carport / garasje med atkomst. Sentrale problemstillinger i saken har vært trafikkstøy og sikring av tilfredsstillende kvaliteter for ute og oppholdsarealene. Foreliggende reguleringsforslag vurderes å løse disse utfordringene på en tilfredsstillende måte. På bakgrunn av ny begrenset høring av planforslaget, er det i etterkant av planutvalgets behandling av saken foretatt mindre justeringer av plankart og bestemmelser. Saken fremmes derfor med to altemative vedtak, hvor saken eventuelt oversendes planutvalget for ny behandling. Saksopplysninger Planforslaget omfatter eiendom med noe tilleggsareal. Området ligger ved krysset mellom RV17 og RV80 på Tverlandet. Formålet med omreguleringen er å rive eksisterende bolig, og legge til rette for rekkehus med fire boenheter med tilhørende parkering. Området er i gjeldene reguleringsplan fra 1980 avsatt til småhusbebyggelse med utnyttelsesgrad regnet i prosent bruksareal eksklusiv garasje satt til25 % (BRA). Reguleringsendringen innebærer en endring i utnyttelsesgraden bebygd areal (BYA) satt til40 % inklusiv garasje. I høringsforslaget var BYA satt til33 %. Da det i høringen framkom behov for justeringer plan- og tomteavgrensningen mot ny RV80 ble BYA økt til 40 Yo for å muliggjøre utbygging i tråd med høringsforslaget.

6 Prosess Oppstart av reguleringsendring ble varslet Det ble i alt mottatt 4 innspill til oppstartsmeldingen. Innspillene anses å være ivaretatt i det videre planarbeidet, se nærmere omtale i planbeskrivelsen. Offentlig ettersyn Forslag til reguleringsendring ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 24 juni - 24 juli. Det er i alt mottatt 6 uttalelser. I det følgende gis en samlet oppsummering av innspill, og administrasjonens vurdering av disse. Uttalelsene følger saken i sin helhet som utrykte vedlegg. Grunneiere gnr.70 bnr Grunneieme av gnr. 70 bnr.l5 har ingen prinsipielle merknader til reguleringsforslaget, men viser til at planlagt atkomst går ut over tinglyst vegrett. Det forutsettes at andelen av vei-grunnen erverves og opparbeides av utbygger, samt at det etableres avtale mellom utbygger og grunneierne om drift og vedlikehold av felles veg. - Forholdet til eventuell privatveirett blir en privatrettslig sak mellom grunneier og tiltal<shaver. Det forusettes at ansvar for drft- og vedlikehold av strelmingen med offentlig veiareal benyttet til boligatkomst legges til brukerne av atkomstveien. Ansvarsforholdet avklares nærmere i utbyggingsavtale. Avtalen sknl være undertegnet og godkjentfør det gis rammetillatelse, jf. bestemmelsene $ 3.3. Veiarealet tjener i dag som gjesteparkering for Tunnelveien 9, samt lagringsplass/bearbeidingsområde for vedarbeide. Det forutsettes at areal av tilsvarende størrelse opparbeides i forlengelse av nåværende parkeringsplass. - Arealet er i tilgrensende reguleringsplan avsatt som gang- og sykkelvei. Opparbeiding av gjesteparkering og lagringsplass som anlagt i dag, er derþr ikke i tråd med dagens plan. Det forutsettes at slik opparbeiding eventuelt skjer innenfor områder avklart til utbyggingsformål. Nåværende veitrase er anlagt av Bodø Kommune i forbindelse med omlegging av kloakknettet i området. Det er grunneiernes prinsipielle holdning at Bodø Kommune står som eier av veien. Spesielt på grunn av at veien er regulert som gang- og sykkelvegtil Ørntuvaområdet. - Opparbeidet atkomstvei eies av kommunen og er i dag regulert delvis som boligþrmå og delvis som offentlig gang - og sykkelsti. Veiarealet foreslås videreført som gqng- og sykkelsti med bestemmelse om atkomstrett til regulerte boligeiendommer. Se nærmere omtale av innspill fra kommunal te lcni s k av del ing. Statens vegvesen Reguleringsendringen for Ørntuva 16 må endres og tilpasses plangrensen og reguleringsformålene i planen for ny rv. 80 Løding-Vikan. Langs rv. 17 må støyskjermen forlenges i forhold til planen for rv. 80, dersom området omreguleres fra en bolig til fire boliger. I planen for støyskjerming av Ømtuva 16 er det vist en skjerm med lav skjermingseffekt som krever omfattende fasadetiltak for å tilfredsstille støyforskriftent Bestemmelsene i $ 3 må presiseres med en rekkefølgebestemmelse om at nye boliger ikke kan tas i bruk før støyskjerming mot vegtrafikkstøy er gjennomført i henhold til støyforskrift en T -l Plqnkart er justert i forhold til ny reguleringsplanfor RV80 Løding - Vikan. Støysþerm mot RVIT er trukket så langt det er mulig ut fra siktelinjer for avkjørsel til RVI7. I tillegg er carporter flyttet lengre mot sør slik at det oppnås bedre skjermingseffekt. Det er tatt inn ny rekkeþlgebestemmelse angående støyskjerming i tråd med vegvesenets merknader. Kommunalteknisk avdeling. I Områder avsatt til lek skal være i hht. krav i kommunal vedtekt til PBL's $ 69 og Bodø kommunes kommunaltekniske norm både i forhold til areal og innhold. Vanskelig å vurdere hvor mye areal som er avsatt i planen.

7 Omfang avfelles lekeareal er 70m2' og innenfor rqmmene av kommunal vedtekt, satt til 50m2 þr mindre enn 5 boenheter. Dette framgår nå av planbeslcrivelsen. Parkering skal være i henhold til de nye parkeringsvedtektene, og også omfatte sykkelparkering. Støyskjermen er "åpen" i hjørnet mot veikrysset. - Merknad angående støyskjerm er justert i planknrtet. - Parkeringsdelmingfor bil er tilfredsstillende oppfylt med 2 plasser pr. bolig. For å bedre l<valitetene på felles lekeareal er det gjort justeringer etter høringen hvor nordlige carport er trukket ut mot atkomstveien i vest, og hele parkeringsrekken trukket nærmere veilvysset i sør. Dette bedrer sol forholdene og frigiør mer areal til felles lek, samtidig som en oppnår bedre støyskjerming mot RV17. Frisiktlinjen til RVlT anses å være tilstrekkelig ivaretatt. Mulig plassering av sykkelparkering er synliggjort i illustrasjonsplan og reguleringsplan i tråd med parkeringsvedtektene. Parkeringsdelcningfor bil og sykkel, og lcrav til opparbeidelse av disse er tatt inn som ny rekkefølgebestemmelse. Adkomstvei og g-ls-vei må tas med i planen i full bredde. - Deler av dagens atkomstvei eies av Bodø kommune og er regulert som gqng- og sykkelveg giennom tilgrensende reguleringsplan R50l l. Formålet med innregulert gang- og sykkelvei har vært å tilrettelegge gangforbindelse mellom boligfelt nordfor Ljøshaugen og de mer sentrale delene av Tverlandet. Høringsþrsalget foreslo å avsette opparbeidet atkomsvei som delvis ligger innenfor planområdet somfelles atkomst i tråd med dagens situasjon. For å unngå en oppdeling av vegarealet mellom to reguleringsplaner, er dette løst ved å utvide plangrensen til å omfatte hele veibredden, som reguleres til gang- og sykkelsti som i dag. Det tas inn en bestemmelse om at atkomst til boligeiendommene 70/1028 og 70/1088 er tillatt. Byggesakskontoret Reguleringsforslaget med illustrasjonsplan bør vise parkeringsdekning i samsvar med gjeldende vedtekt til pbl $ 69 nr 3. Det bør avklares om støyskjerm i nordvestre hjørne bør trekkes noe ned fra nevnte hjørne mot sørvest i tråd med vurdering fra støyfaglig konsulent. - Se nærmere vurdering av støyskjerm og parkeringsdelvting i forbindelse med Vegvesenets uttalelse. Støyskjerm langs RV80 behandles i ny reguleringsplanfor RV80. Nordland f.ylkeskommune Tilgjengelighet for alle må ivaretas i planbestemmelsene. Det vises til at kommunen kan gi bestemmelser om at 1. etasje skal ha livsløpsstandard, og at felles uteareal skal være tilpasset beboere med nedsatt funksjonsevne. Tomtens topografi ligger til rette for etablering av trinnfri atkomst. - Nylig vedtatt kommuneplan $ I.l0 har egne bestemmelser om universell utforming hvor det stilles l rav om at alle uteområder skal ha en universell utþrming. Dette kravet gielder alle nye byggeprosjekter. Byplankontoret mener likevel konlvet forslag om trinnfri atkomst, og livsløpsstandard for 1. etasje, bør inkluderes i bestemmelsene. Dette vil bidra til å silcre tilgiengelighet for alle på en god måte, uten at dette får uforholdsmessige konsekvenser for planlagt bebyggelse og opparbeiding av utearealer. Fylkeskommunen påpeker videre at det ikke er oppgitt alternativ lekeplass til eldre barn i området, og ber kommunen påse minimum25m2 opparbeidet uteareal pr. boenhet. - Krav til opparbeidet uteareal anses som tilfredsstillende løst. Grendelekeplass er nærmere omtalt i planbeslvivelsen. Forslag til planbestemmelser som omhandler estetikk er ikke tilstrekkelige til at føringer om kvalitetsmessig utbygging i henhold til arealpolitiske retningslinjer for Nordland er på plass. Fylkeskommunen viser også til MDs veileder T IT9 "Estetikk i plan- og byggesaker".

8 - Planen tilrettelegger for eneboliger i rekke med åpning i bestemmelsene for etablering av pulttak. Planområdet ligger i ytterkanten av et etablert boligområde med varierende innslag av eneboliger og tomannsboliger. På motsatt side av veilcrysset RVIT og RV80 grenser planområdet mot bensinstasjon og dagligvarebutikk Planlagt bebyggelse synes å innrette seg etter omgivelsene på en tilfredsstillende måte, og vil bidra positivt til å oppnå bedre bolcvaliteter for den aktuelle tomten. Ut fra tomtens plassering anses ikke planlagt bebyggelse å forstyrue e lrs i s ter ende by gnings typ ol o gi for o mr åde t. Helse og miljøtilsyn Salten Det er i reguleringsbestemmelsene ikke satt krav til plassering av boligene som forsterker den støydempende effekten. - Det tas inn ny bestemmelse om at bygningene skal plasseres i nord-sør retning på en slik måte at de gir mest mulig støyskjermende ffikt for ute- og oppholdsarealene. Eksakt plassering vil vurderes i byggesaken. Det settes spørsmålstegn ved opplysningen om at den nye broen som kommer ikke vil ha noen støyvirkning på dette arealet. Den er planlagt å munne ut i en rundkjøring like nord for det omsøkte arealet.i reguleringsforslaget er det ikke nevnt vibrasjoner. Traf,rkkbildet vil også påføre nærliggende bebyggelse vibrasjoner. De teoretiske beregningene gir resultater som tangerer anbefalt støygrense for planlegging av ny bebyggelse på deler av eiendommen og overskrider grenseverdien mot gul sone på resten av eiendommen. Hele boarealet er planlagt i gul sone og ligger tett opp til en svært trafikkert vei, og om kort tid to vegkryss. Ut i fra dette deler vi ikke vurderingen om at et slikt prosjekt vil gi tilfredsstillende bomiljø. Vi mener at en slik plassering av nye boliger er en helserisiko. Dersom kommunen likevel velger å tillate slik etablering må støyskjermen forlenges og skrås slik at alle boenheter med uteområder blir liggende i områder med beregnet støybelastning under 55 dba. Vi ber også kommunen innarbeide krav om radonsperre ved oppføring av nye bvgg. - Bebyggelsen og deler qv uteområdene ligger innenfor gul støysone etter anbefalte støytiltøk. Det er i bestemmelsene stilt rekkeþlgelvav om at støyskjerming mot trafiklcstøy må være utfurt og i henhold til gjeldende støyforslvift før boligene tas i bruk (jf, også kommentar til Statens vegvesens uttalelse). - Ny rundkjøring planlegges med en qvstand på 450m. Byplankontoret er enig i at området ligger forholdsvis støyutsatt til, men kan med bakgrunn i gjeldende støyforsløift og kommuneplanens bestemmelser om støyberegninger, samt rekkefølgelcrav til støysilving ikke se at detforeligger grunnlagfor å avslå utbygging i dette området sammenlignet med tilsvarende utbyggingsområder ellers i kommunen. - Forholdet til støyskjerm er ivaretatt, jf. vurdering i forbindelse med byggesakskontorets uttalelse. - Når det gjelder radon, er det tatt inn bestemmelse om at nødvendige silcringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesølcnad. Ny begrenset høring Som følge av mottatte høringsuttalelser ble det foretatt justeringer av planforslaget, jf. administrasjonens vurderinger. Endringene ble sendt på begrenset høring til Statens vegvesen med bakgrunn i tilpasninger til pågående planarbeid i forbindelse med ny RVl7, og berørte naboeiendommer. Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra vegvesenet og kommunalteknisk avdeling i den begrensede høringen er plankartet justert for å oppnå full bredde pä gnag- og sykkelveg mot RV17, og det er tatt inn ny rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeiding av denne. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er foretatt tilsvarende justeringer av utomhusplanen, da endringene ikke vil ha betydning for planlagt bruk av uteområdene. Oppsummering av mottatte uttalelser og administrasjonens vurdering av disse følger vedlagt.

9 Vurderinger Eiendommen ligger sentralt ved Tverlandskrysset, og preges av forholdsvis stor trahkkbelastning. Med bakgrunn i støykartlegging og støyberegninger for framtidig riksvegtrase og nedgradering av RVl7 mener byplankontoret at foreliggende reguleringsforslag med tilhørende støyskjermingstiltak i og rundt bygning vil gi tilfredsstillende bokvaliteter ogbør videreføres som boligformåi. Foreslåtte konsept hvor rekkehusene i seg selv bidrar til å skjerme ute- og oppholdsarealene mot støy fra RV80 anses som en bedring i forhold til dagens situasjon. Som følge av at deler av planområdet som omfattet støyskjerm mot RV80 tas ut av planforslaget og håndteres gjennom ny reguleringsplan for RV80 Tverlandet -Løding, reduseres plan- og tomtearealet med ca200m2. Tomtearealet reduseres med ytterligere 40m2 som følge av tilbakeføring av areal til gang- og sykkelsti langs RVl7, se oppsummering av begrenset høring. Vegvesenet er konsultert ved flere anledninger ved utarbeiding av planforslaget. Behovet for planmessige justeringer ble imidlertid kjent først under høringene. Justeringen medfører at utnyttelsesgraden vil måtte økes fra 33 %til40 %BYA for å kunne romme tilsvarende bygningsvolum som foreslått i høringsforslaget. BYA pä 40 % vil derfor kunne tillates særskilt i denne saken. Det understrekes at en utnyttelsesgrad over 33 o/o ellers ikke bør aksepteres i dette området. Uavhengig av prosentvis bruksareal vurderes en utnytting av tomta med fire boenheter som forholdsvis høy, og ligger opp mot grensen av hva som bør tillates for denne eiendommen. Administrasjonen mener foreliggende planforslag løser det planmessige innholdet på en tilfredsstillende måte, og vil gi tilstrekkelige bokvaliteter. Utbyggingsavtale Det forusettes at ansvar for drift- og vedlikehold av strekningen med offentlig veiareal benyttet til boligatkomst legges til brukerne av atkomstveien. Ansvarsforholdet avklares nærmere i utbyggingsavtale. Avtalen skal være undertegnet og godkjent før det gis rammetillatelse, jf. bestemmelsene $ 3.3. Konklusjon og anbefaling På bakgrunn av foreliggende saksopplysninger og vurderinger fremmer rådmannen reguleringsendringen for bystyret med tilrådning om vedtak av foreslått innstilling. Da det er foretatt justering i plankart og bestemmelser etter planutvalgets behandling forelegges saken med altemativ innstilling hvor saken eventuelt oversendes planutvalget for ny behandling. Endringene anses ikke å påvirke det planmessige innholdet eller mulighetene for gjennomføring av planen.

10 Forslag til vedtak: Det fremmes to altemative forslag til vedtak. Alt. 1: Bystyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven av og28-l reguleringsendring for Ørntuva 16 i tråd med plankart datert og tilhørende bestemmelser datert ATT.2: Bystyret vedtar å sende justert plankart og bestemmelser tilbake til planutvalget for ny behandling. r'' Saksbehandler: Nina Sandvik Trykte vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert Plankart Reguleringsbestemmelser datert Utomhusplan 5. Oppsummering av uttalelser til begrensethøring Utrykte vedlegg: 6. Høringsuttalelser - offentlig høring 7. Høringsuttalelser - 8. begrensethwing Støyrapport 9. Sol - skyggediagram 10. Skisse bolig I l. 4 stk. plankart i originalformat og planbestemmelser

11 Notat Byplankontoret Dato: Saksbehandler:..... Nina Sandvik Telefon direkte: Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vårref: /813 Arkivkode:...L12 Justerin g av plankart og bestemmelser I saksframlegget til planutvalget ble det opplyst om følgende: Justert planforslag er sendt på begrenset høring til Statens vegvesen med bakgr"unn i tilpasninger til pågående planarbeid iforbindelse med ny RVl7, og berørte naboeiendommer. Eventuelle uttalelser ett er s ende s o g for e I e gge s s aken før by s tyr e t s s luttb ehandl in g. På bakgrunn av mottatte uttalelser, er det foretatt mindre justeringer av plankart og bestemmelser i etterkant av planutvalgets behandling av saken. Endringene er innarbeidet i saksframlegget til bystyret. Saken fremmes med to alternative vedtak, hvor bystyre avgsør om saken eventuelt oversendes planutvalget for ny behandling. Med hilsen Nina Sandvik Byplanlegger

12 PS 09/126 Sluttbehandling av reguleringsendring for del av Løding Vestre - Ørntuva 16. Komitè for plan, næring og miljøs anbefaling: Bystyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 $S 27-2 og 28-1 reguleringsendring for Ørntuva 16 i tråd med plankarl datert og tilhørende bestemmelser datert Planutvalgets behandling i møte den : PNM-komitèens anbefaling imøte ble omdelt. Votering: Innstillingen og PNM-komitèens anbefaling ble tiltrådt enstemmig. Planufvalgets innstillin g : Bystyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 çç 27-2 og 28-1 reguleringsendring for Ørntuva 16 i tråd med plankart datert og tilhørende bestemmelser datert

13 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LØDING VESTRE ØRNTUVA 16 gnr.70/bnr.1028, gnr.70/bnr , gnr.70/bnr. 1 5 Formål Området er i dag bebygd med et eldre bolighus i 2 etg. Formålet med omreguleringen er å rive eksisterende bolig, og legge til rette for rekkehus med fire boenheter i inntil to etasjer med tilhørende parkering Planprosess. Planprosessen ble varslet med brev datert til berørte parter med varslingsfrist , samt annonsering i Avisa Nordland den Varslingsbrev er vedlagt. Det er kommet 3 innspill innenfor fristen og I innspill etter fristens utløp. Kopi av innkomne innspill til planforslaget er vedlagt. Statens veovesen dato Gjør oppmerksom på at de har behov for mer areal i kryssområdet og vil sikre arealer til gang og sykkelveger langs riksvegene. Vil vurdere en byggegrense fra midten av rv 80 til om lag 20m og midten av rv 17 til 15m. De forutsettes at T1442 blir overholdt og at avbøtende støytiltak blir gjennomført. Vår behandling: Det er i planprosessen ført dialog med STV ang. plassering av støyskjerm og byggegrenser. STV godkjenning av planen ligger vedlagt. Det er utarbeidet en støykartlegging av eiendommen og det er gjort støyforebyggende tiltak i henhold til rapporten. Nordland fvlkeskommune dato Generelle planfaglige innspill på estetiske forhold, universell utforming. lngen konflikt med verneverdige kulturminner. Vår behandling: Tas til etterretning Marqaret Nikolaisen Viser ti lat det tidligere har vært problemer med at hennes eiendom har vært brukt til gjesteparkering for denne eiendommen. Vår behandling. Det legges tilrette for 2 parkeringsplasser for hver boenehet innenfor planområdet. Fvlkesmannen i Nordland dato Fylkesmannen kommer med sitt innspil 3 uker etter fristens utløp. De påpeker støyproblemer og stiller spørsmål om dette kan behandles som en mindre vesentlig endring da tomten får en noe større utnyttelsesgrad. Vår behandling: Støproblematikken er omtalt ovenfor. Når det gjelder utnyttelsen av tomten er den ikke av en vesentlig grad iforhold til hva som vil være normalt i tettbebyggelse.

14 Planforslaget Planforslaoets innhold Planforslaget består av planbeskrivelse og følgende dokumenter: Plankart M 1:500 Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser Vedlegg 3 Utomhusplan Vedlegg 4 Høringsuttalelser Vedlegg 5 Rapport av veitrafikkstøy Vedlegg 6 Soliskygge-analyse Vedlegg 7 Skisse bolig Vedlegg I Varslingsbrev og annonsetekst Vedlegg 4 Avorensnino Planområdet er avgrenset til å gjelde eiendom gnr.70 bnr.1028, deler av gnr.70 bnr.1088 og gnr.70 bnr.15 Planformål Det legges opp tilfølgende planformål:. Byggeområder: 1 100m2 - Område for boliger med tilhørende anlegg. - Det tillates å oppføre rekkehus med fire boenheter i inntil 2 etasjer innenfor planområdet. I tillegg skal det opparbeides 2 parkeringsplasser pr. boenhet innenfor planområdet. En av plassene kan være i carporugarage. Carporter/garasjer kan oppføres utenfor byggegrensen. - Det avsettes felles areal for skrå sykkelparkering på 4x2,4 m på inngangssiden.. Offentlige trafikkområder 340m2 - Gang- og sykkelvei langs RV17 - Gang- og sykkelvei med forbindelse til nordlige deler av Ørntuva. Bestemmelsene tillater atkomst for boligeiendommene 7O11028 og 70/65 Utnvtelsesqrad Nåværende regulering. S 2a Frittliggende bolighus kan oppføres i inntil 2 etasjer. S 2b - For hver leilighet skal det avsettes plass for 1 garasje samt plass for oppstilling av minst 1 bil. S 2d - Utnyttelsesgraden definert som brutto gulvareal eks. garasje, dividert på brutto tomteareal, skal ikke overstige 0,25. Endring av rammer. I andre deler av Bodø kommune hvor U-grad er blitt endret til BYA er det tatt hensyn til at parkeringen skal medregnes. Dette gjelder f.eks. kommunedelplan for Rønvik, hvor store deler av området tidligere hadde U-grad 0,25. I de nye bestemmelsene har disse områdene fått BYA 33%. Forslag til ny utnyttelsesgrad for 7Q 1028'. Foreslått BYA var i høringen satt til 33 %. Som følge av justering av plan- og tomtegrense økes utnyttelsesgraden til BYA o/o = 40 o/o Beregnet BYA i planforslaget blir da: Bolighus 288 m2 + 4 carportplasser 84 m2 + 4 biloppstillingsplasser 72 m2 = 444 m2 444 m m2 tomt = 39.5 % BYA.

15 Støv: Nærhet til Rv80 medfører støy. Norconsult har foretatt støyanalyse av tomta, og rapporten er vedlagt. Tomta skjermes ved hjelp av 3m høy støyskjerm i tråd med støyfaglig vurdering, som vist. Privat uteoppholdssone vil bli på husets vestside, og blir dermed også skjermet av selve huskroppen. Nåværende RV17 vil endre status til kommunal vei når den nye traseen for RV17 åpnes til høsten. Støyproblematikken fra sør blir da vesentlig redusert. Sol/skvoqe: Det er laget en studie av sol-/skygge forholdene på tomta. Leilighetene har privat uteoppholdssone mot vest, og anses å ha gode solforhold. Lekeareal: Felles uteareal/lekeplass på ca. 50 m2 er lagt mot vest. Det vurderes som en trygg plassering i forhold til trafikk. Det vil være sol på lekeplassen hele dagen. Grendelekeplass er ivaretatt i og med nærhet til uteområder ved skolene i nærområdet som ligger i gangavstand 350 m og 700 m. Det ligger også en idrettsplass/fotballbane 1000 m unna. Tilqienqeliqhet/universell utformino : Uteområdet skal ha en universell utforming jfr kommuneplanens S Det skal være trinnfri atkomst til leilighetene/universell utforming av 1. etasje.

16

17 BODØ KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING LøDING VESTRE. ørntuva.16, GNR 70, BNR '1028, GNR 70 BNR 15 GNR 70 BNR IO88 Planid: Plan og bygningsloven av 1985 Dato for siste behandling i planutvalget den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær S 1 GENERELT Formål Planens intensjon er å legge til rette for bygging av rekkehus med inntil 4 boenheter ito etasjer Planavgrensning Planområdet omfatter eiendom gnr.70 bnr.1028, deler av gnr.70 bnr.1088 og gnr.70 bnr.15, jf. plankart målestokk 1:500, datert Samlet planareal er 1620m2. Arealformål - Byggeområder - Område for boliger med tilhørende anlegg. - Offentlige trafikkområder 80m2 - Gang- og sykkelvei langs RV17 S 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Grad av utnytting Grad av utnytting settes til % BYA = 40 o/o.

18 2.2 Forhold til andre reguleringsplaner Der hvor ikke annet er nevnt i disse bestemmelsene gjelder bestemmelsene i reguleringsplanen for Løding vestre S 3 REKKEFøLGEBESTEMMELSER 3.1 Det tillates ikke å ta boliger i bruk før støyskjerming mot trafikkstøy er utført i henhold til støyforskriftt-1442, samt at atkomstvei og utomhusarealer inkludert areal for bil- og sykkelparkering er ferdig opparbeidet. 3.2 Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved innsending av bygges øknad. 3.3 Utbyggingsavtale som avklarer opparbeiding, drift og vedlikehold av atkomstvei skal være undertegnetfør rammetillatelse blir gitt. Fortau fra RV80 til atkomstvei langs RV17 skal være opparbeidetlør brukstillatelse blir gitt. Boliger med tilhørende anlegg s4 BYGGEOMRADE 4.1 Det tillates oppføring av rekkehus med inntilfire boenheter i 2 etasjer med ti I hø rende g arasjer /carporter i n nenfor pla nom rådet. 4.2 Boligen kan ha saltak eller pulttak. Maks mønehøyde fra gjennomsnittlig planert terrengnivå settes 8,0m. Bygningene skal plasseres i nord-sør retning, på en slik måte at de gir mest mulig støyskjermende effekt for ute- og oppholdsarealene, jf utomhusplan datert Bygningenes plassering er vist som veiledende på plankartet. Eksakt plassering vurderes i byggesaken. 4.3 Det stilles krav om 2 biloppstillingsplasser og 2 plasser for sykkelparkering pr. boenhet i henhold til parkeringsvedtekt for Bodø kommune av Garasje/carporter til lates plassert utenfor byggeg rense. Det skal være trinnfri atkomst og universell utforming av l.etasje og uteområdene Gang- og sykkelveg s5 offentltge TRAFTKKOMRADER 5.1 For veiareal avsatt som gang og sykkelvei tillates kjøreatkomst til boligeiendommene og 70/165. Ansvar for drift og vedlikehold avklares gjennom utbyggingsavtale jf. S 3.3. Bodø, Sist revidert

19 Dato Løpenr. Arkivsaksnr Arkiv / /8'1 3 L't2 Vedlegg 5 Byplankontoret Oppsummering av uttalelser til begrenset høring Justert planforslag ble sendt på begrenset høring til Statens vegvesen, kommunalteknisk avdeling og bercrte naboer. Det er mottatt tre uttalelser, se vedlegg 6-8. I det følgende gis en oppsummering av uttalelsene med administrasj onens vurdering. Statens vegvesen Vegvesenet bemerker at planavgrensningen mäfølge ny reguleringsplan for RV80 Løding- Vikan. Ellers ingen merknader. Administrasj onens vurdering: Det ble i oversendelsesbrevet til Vegvesenet orientert om at denne endringen erforetatt. I e-postfra kommunen datert ble det opplyst at grensejusteringen ikke var kommet med i oversendte forslag, men at plankart med rihig grense ville ettersendes sctmmen med sosi-fi så snart rettingene ble mottattfra plankonsulent. Foreliggende plankart er justert i tråd med Vegvesenets merlcnader, og riktig planknrt og sosïfi er oversendt Vegvesenet, se vedlegg. Statens vegvesen Viser til brev der vi ber om at reguleringsgrensenfor Løding Vestre - Ørntuva l6 legges inntil plangrensenfor reguleringsplan Rv. 80 Løding - Vikan. Med tanke på arealbehov for g/s-veg langs rv. l7 og evnt ombygging av lyskrysset rv.i7/rv. 80 må regulert areal til g/s-veg i gjeldende reguleringsplan langs rv. l7 videreføres. Dvs at vi ikke al<septerer at deler av dette arealet omreguleres til boligþrmål. Administrasj onens vurdering : Se vurdering i forbindelse med uttalelse fra kommunalteknisk avdeling. Kommunalteknisk avdeling Kommunalteknisk avdeling bemerker at gang- og sykkelstien langs RV17 må tas med i planen i fuil bredde, og at det må påføres bredder for gang- og sykkelstiene. Det vises også til at benevnelsen "atkomstvei" i rekkefølgebestemmelse $ 3 punkt 3.3. bør endres til gang- og sykkelvei i tråd med plankartet. Administrasj onens vurdering: Reguleringsbreddenfor gang- og sykkelvei mot RVlT viser seg etter sosi-kontrollen å være smalere i planforslaget enn i gjeldende reguleringsplan. Bakgrunnenfor dette er mest trolig at konsulent har tatt utgangspunkt i g eldende eiendomsgrense og vegvesenets planfor ny RV80 Løding - Tverlandet med illustrasjonsplanfor opparbeiding avframtidig gqng- og sykkelveinett langs RVL7. Illustrasjonsplanenviser gang og sykkelsti sørfor gjeldende regulering som i dag ligger ubebygd, i tråd med reguleringsþrslaget. Vegvesenet har fått oversendt sosi-fi og har ikke nevnt dette forholdet som noe problem i sine tidligere uttalelser.

20 Etter nærmere diskusjon med vegvesenet har en i ettertid kommetfram at det ikke er ønskelig med omregulering av vegareal i tilknytning til krysset på Tverlandet av hensyn til eventuelt frømtidige arealbelnv, se ny uttalelse fra Vegvesenet under. Deler av areal foreslått avsatt til boligþrmål tilbakereguleres derþr til gang- og sykkelveg. Det kan være aktuelt å vurdere overføring av deler av regulert vegareal til boligþrmål på et senere tidspunkt når løsninger for Tverlandshysset og gang- sykkelveg langs RVlT er endeligfastlagt. Titbakeføringen innebærer en redulcsjon av planlagt boligareal på 40m2. Regulert støyskjerm mot RVL7 forsleves parallelt med redul<sjonen i boligområdets utstrelcning og blir liggende opp mot planlagt cãrport i vest. Endringene anses ikke å påvirke det planmessige innholdet for øvrig eller mulighet for gjennomføring av intensjonene som ligger i planen. Bredden på regulert gang- og sykkelsti i foreliggende planþrslag er 3m. Reguleringsbredden på begge gang- og sykkelstiene er vist i planknrtet. Når det gjelder rekkeføigebestemmelsen $ 3 punkt 3.3 henviser benevnelsen "atkomstvei" spesifih til den delen av gang- og sykkelvegen som skal benyttes som atkomst til boligene. Det anbefales derfor at gjeldende formulering beholdes, men at det tas inn ny setning om at fortaufra RV80 til atkomstvei langs RVL7 skal være opparbeidetþr brukstillatelse blir gitt. Grunneiere gnr. 70 bnr.15 Grunneierne tar justeringen til etterretning. Det er grunneiernes sterke ønske atbodø kommune erverver grunn for regulert garlg- og sykkelveg i forlengelsen av atkomstveien ned til Ømtuva. Administrasj onens vurdering : Regulert gang- og sykkelvei giennom Ørntuva til bakenforliggende boliglfelt ble fradelt i 2004 og er i dag i kommunal eie. Delen qv denne veien som benyttes som atkomst til boligene mot RVl7, drftes i dag av brukerne av denne atkomsten. Drift og vedlikehold ved eventuell utbygging av gang- og sykkelveien, og ansvarsfordeling mellom brukerne av atkomstveien og kommunen avklqres giennom utbyggingsavtalen. Det er i bestemmelsene stilt rekkefølgelcrav om at slik avtale skal være undertegnet før rammetillatelse blir gitt. Grunneier snr Tar justeringen av planforslaget til etterretning under forutsetning at det også reguleres inn avkjørsel fra regulert tomt på hennes eiendom til samme atkomstvei. Det er i bestemmelsene tatt inn eget punkt f 5.1 som silter kjøreatkomst til boligeiendommene 70 /1028 og 70/165 via regulert gang og sykkelvei.

21

Sluttbehandling av reguleringsendring for del av Løding Vestre - Ørntuva 16

Sluttbehandling av reguleringsendring for del av Løding Vestre - Ørntuva 16 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2009 49162/2009 2009/813 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/48 Komite for plan, næring og miljø 01.10.2009 09/126 Planutvalget 06.10.2009

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.07.2015 54366/2015 2014/4986 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/41 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/85 Bystyret 10.09.2015 Sluttbehandling

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2009 618/2009 2008/2897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Planutvalget 24.03.2009 Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning

Detaljer

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50.

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50. Byplankontoret Saksframlegg/Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.10.2009 59058/2009 2006/3494 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Planutvalget 24.11.2009 Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 192/13 Planutvalget 08.10.2013 Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Endring av kommuneplanens arealdel "Størrelse og lokalisering for fritidsboliger"

Endring av kommuneplanens arealdel Størrelse og lokalisering for fritidsboliger Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2012 23071/2012 2010/3959 142 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/29 Komite for plan, næring og miljø 03.05.2012 12/79 Bystyret 24.05.2012 Endring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.09.2016 71190/2016 2016/4921 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/59 Komite for plan, næring og miljø 12.10.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Aud Hildur Renbjør Gjeitingsvold 7600 Levanger Bjørg Randi N Lindsve Skogheimvegen 6 B 7600 Levanger Bjørn Arild Eriksen Gjeitingsvold

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR 1956. Plan nr. P.1039.

Forslag til Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR 1956. Plan nr. P.1039. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.12.2008 71925/2008 2008/230 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/30 Planutvalget 24.03.2009 Bystyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for boligområde på gnr/bnr 96/272 vest for Langnesveien, Ødegård Park - Plan ID

Saksframlegg. Detaljregulering for boligområde på gnr/bnr 96/272 vest for Langnesveien, Ødegård Park - Plan ID Saksframlegg Detaljregulering for boligområde på gnr/bnr 96/272 vest for Langnesveien, Ødegård Park - Plan ID 20120001 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frøydis Kristiansen GBNR - 96/272, FA - L12, HIST -

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faret (PlanId 10371990005) - Reguleringsendring, 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371990005 2014/1121 14201/2014 Nina Nissestad

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan - del av Valnes, Bodø kommune

Mindre endring av reguleringsplan - del av Valnes, Bodø kommune Byplankontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.11.20101 65590/2010 2010/14581 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/3 Planutvalget 01.02.2011 Mindre endring av reguleringsplan - del av Valnes,

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.08.2014 52893/2014 2014/787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/164 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsendring. For del av SKALAND BOLIGFELT

Planbeskrivelse. Reguleringsendring. For del av SKALAND BOLIGFELT 1 12015reguleringsplan200113B.doc Planbeskrivelse Reguleringsendring For del av SKALAND BOLIGFELT i Vefsn kommune Overhalla 20.01.13 For Siv. ing. Jan Lian AS Jan Lian 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/10998 / 16 Ordningsverdi: 2818pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.11.2008 66056/2008 2008/7753 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Planutvalget 27.01.2009 Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Sammendrag

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet Sist revidert 16.06.09 2.gangsbehandling Oppstart vedtatt i HMA 13.06.05 1.gangs behandling i planutvalget 17.04.07 sak

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 22.04.2010 65/10

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 22.04.2010 65/10 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2003/12038 Dokumentnr.: 62 Løpenr.: 42389/2010 Klassering: Oldenborg/Byens Marker Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 31746/2013 2012/5726 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/32 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 13/102 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2012 350/2012 2011/2763 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Komite for plan, næring og miljø 26.01.2012 12/7 Bystyret 09.02.2012 Detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer