Selvkost Teori og praksis. NKF Fagseminar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selvkost Teori og praksis. NKF Fagseminar 7.11.2011"

Transkript

1 Selvkost Teori og praksis NKF Fagseminar Ketil Krogstad Bygningssjef Bærum

2 Tema??

3 Hva handler det om? Penger og Juss eller Et samfunnsoppdrag bidrag for å sikre kvalitet i byggverk med omgivelser

4 statlige forventninger (pressemeldinger BE) Hver annen kommune bryter planog bygningsloven (tilsyn) Fikk byggetillatelse samme dag Ras, flom, brann, skorsteiner, UU, energi, radon, snølast mv Kommunene skal, må, bør, kan

5 Ny pbl Bedre, enklere, raskere, billigere? Kommunen skal kunne mer, utføre fler oppgaver, føre mer tilsyn, bruke mindre tid Men kommunene må selv avveie ressursbruken Gebyr skal finansiere økte kostnader

6 Pbl 1 Lovens formål Bærekraftig utvikling Planlegging skal prosesser UU, barn og unge, estetisk utforming Byggesaksbehandling skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak.

7 TEK 1 Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

8 SAK 1 Godt forberedte søknader, oppgave... Effektiv og forsvarlig saksbehandling.. At foretak...kvalifikasjoner At uavhengig kontroll... Effektivt og systematisk tilsyn... Reaksjoner mot brudd, overtredelsesgebyr...

9 Mer arbeid... Oppfølging inntil 5 år etter FA Overføring av reglene om avfallsplan Uttalt plikt til å forfølge ulovligheter Plikt til å rette pålegg om ferdigstillelse Utvidet samordning (14 andre myndigheter)

10 Ny pbl (MD) Markaloven (Osloregionen) Strandsone (statlige planretningslinjer) Naturmangfoldloven RPB kjøpesenter

11 Staten om å ta seg betalt Oppfordrer til Byggsøk-rabatt Ikke ta betalt for forhåndskonfernaser Ikke for tilsyn Ikke for ulovlighetsoppfølging Ikke ta for mye for små saker

12 Faktum Gebyr gir kommunene det finansielle grunnlag for å kunne utføre det arbeid staten har pålagt de å utføre Forventningene er grenseløse: hva kommunene bør, kan og skal befatte seg med

13 Tillatelse og avlsag Pbl 21-5:... skal kommunen snarest mulig... gi tillatelse... Et avslag kan spare samfunnet for et prosjekt som fortrenger viktige fellesskapsverdier (strandsone, miljø, friområder, visuelle kvaliteter). En tillatelse tjener ofte kun den byggende.

14 Hva er problemet? Teorien eller praksisen

15 Problem Dårlig utviklet teori Forståelse for oppgavene, og at variasjon er en naturlig del av disse

16 Variasjon Lokale forhold Prioriteringer Subsidiering Fordeling mellom saker Tidsfrister Tilfeldigheter Bevisste valg

17 Frihet (Ot.prp. nr. 45) Departementet har ikke funnet det aktuelt å gi bestemmelser om ressursbruk, kompetanse eller kapasitet i kommunene. I dette ligger det altså en viss frihet for kommunene i hvordan tjenesten innrettes, organiseres og tilpasses de lokale forhold.

18 Faktum Staten har ikke fastlagt nivået på den kommunale byggesaksbehandlingen Det er betydelig variasjon mellom kommunene mht kompetanse, innsats og ressursbruk Det vil alltid være variasjon mellom kommuner i kostnader og gebyr

19 Byggesaksbehandling Alt arbeid etter loven Søknadsbehandling Ulovligheter Tilsyn

20 Kostnad Alle kostnader for å fremskaffe tjenesten(e) Lønn, kontor, materiell, IKT, opplæring, investeringer (avskrivninger), renter mv

21 Pris Kronebeløp satt for gitt tjeneste eller produkt Funksjon av kostnad for utvikling, materialer, produksjon, markedsmessige forhold, fortjeneste

22 Pris og kostnad Pris er ikke det samme som kostnad Gebyrregulativ gir en pris Kostnaden er ukjent, inntil 5 år etter avslutning

23 Telenor Fornebu Forhåndskonferanse 1997 Rammetillatelse 1999 Ferdigattest 2011 Gebyrinntekten kom i 1999

24 Monopol Selvkost utelukker fortjeneste, ingen markedsmessige forhold innvirker på prisen

25 Prising etter ambisjon Målsetting kan prises inn på forhånd Eks: ulovlighetsoppfølging, tilsyn, effektivisering

26 Selvkost den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste Publikasjon H-2140 fra Kommunal- og regionaldepartementet Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

27 Selvkost Kjerneprodukt Tilleggsytelser overhead Støttefunksjoner

28 Kjerneprodukt Lønn mv. Materialbruk

29 Overhead Ledelse, IKT, system, drift, opplæring, sentralbord, bygningsdrift, kontorstøtte, personal, velferd, kantine, trykkeri, regnskap, revisjon, inkasso mv.

30 Hva påvirker kostnadene? Kompleksitet Søknaden Naboskap Grunnforhold, miljø, mv

31 Hva påvirker kostnadene? Grundighet i behandling Effektivitet og kompetanse Plangrunnlag Tidsfrister Politisk behandling

32 Hva påvirker kostnadene? Andre myndigheter Kommunens organisering og bemanning Saksmengde

33 Byggesaksbehandling Mange saker samtidig Alle prosessene innebærer mye ventetid Mye kø

34 Middelverdi Variasjon er en egenskap ved tjenesten Usikkerhet en egenskap ved måling og beregning

35 antall middel = pris kostnad

36 Normalfordeling

37 Dokumentasjon 3 nivå selvkost Overordnet tjenesteområdet Gebyrregulativ Den enkelte sak

38 Mill kroner Årsvariasjoner År kostnad gebyr

39 Bærum 2010 Selvkostregnskap for gebyrområdene Byggesak Kjerneprodukt Driftsutgifter Kjerneprodukt Kapitalkostnader Interntjenester Netto driftsutgifter Interntjenester Kapitalkostnader Sum kostnader Gebyrinntekter Andre inntekter (refusjoner mv.) /- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 0 +/- Gevinst/tap ved salg eller utrangering av anleggsmiddel 0 Sum inntekter Selvkostresultat (Inntekter minus kostnader) Kostnadsdekning 99,84 % Selvkostfond pr Selvkostfond pr

40 Regulativ Middelprising etter: Sakstype Oppgaver

41 Den enkelte sak akseptabel variasjon middel = pris kostnad

42 Avvikere Sjeldne saker passer ikke Har ingen middelverdi Regulativ med mulighet for mer skjønnsmessig gebyr

43 Timeprising Kan lovlig benyttes Gir nær sammenheng mellom kostnad og gebyr Kan gi stor variasjon mellom like saker

44 Tidsbruk som kostnadsmål timepris ekvivalent timepris = personkost = overhead

45 Eksisterende regulativ Jevnlig kontroll ved: Måling (stikkprøver) Etterkalkyler

46 Metodisk tilnærming Separabilitet Homogenitet Styringsmessige hensyn Målefeil

47 Eksempel 1: overhead Behandling av søknader 55% (Forhåndskonferanser) Ulovligheter Tilsyn Håndtere henvendelser 45 % Sykefravær Opplæring/personal SUM =100%

48 direkte saksrelaterte kostnader 55 % overhead 45 %

49 Eksempel 2:timekostnader 4 saksbehandlere, 3 støttestillinger Total kostnad = 5 mill kr 1 årsverk = 0,96 x (37,5 x 45) = 1620 timer 60 % av tiden benyttes til gebyrbelagte saker T 1 = /(0.55x4x1620) = 1400 kr/time T 2 = /(0.55x7x1620) = 800 kr/time

50 Eksempel 3 : enebolig Oppgave Tidsbruk middel varians forarbeid 3 ± 3 reg og dok ktr 4 ± 1 behandl 5 ± 4 andre etat/mynd 3 ± 2 FA og tilsyn 8 ± 7 sum 23 ± 17 (± 9)

51 Enebolig (forts) Pris = 23 x 1400 = 32200,- Max = 40 x 1400 = 56000,- Min 1 = 6 x 1400 = 8400,- Min 2 = 14 x 1400 = 19600,-

52 Eksempel 4: sum enkeltsaker = totalkostnad Saksart Pris Antall Total Enebolig Tilbygg Garasje Konstruksj Dispensasjon TOTAL

53 Noen juridiske rammer Gebyr = regulativets sats Enkeltvedtak og klageadgang Ikke egenplanlegging Veiledning Ulovligheter

54 Sivilombudsmannen Dersom kommunens anslag er usikre, bør gebyret settes slik at det ikke er rom for tvil med hensyn til om det ligger innenfor selvkost.

55 Usikkerhet Det vil alltid være variasjon og usikkerhet Usikkerhet alene vil aldri gi grunnlag for å kunne si at gebyr er ulovlig

56 Støttemur Over ,-, ikke avluttet

57 Avsluttende råd Kostnadsbevissthet Tydelige prioriteringer Vær godt forberedt på å forsvare gebyrnivået

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.03.2013 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Saksnr.: Utvalg Møtedato Utvalg for næring FORSKRIFT GEBYRER 2012 - RENOVASJON, VANN, AVLØP, PLAN, MATRIKKEL, BYGGESAK MV.

Saksnr.: Utvalg Møtedato Utvalg for næring FORSKRIFT GEBYRER 2012 - RENOVASJON, VANN, AVLØP, PLAN, MATRIKKEL, BYGGESAK MV. NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Utvalg for næring Saksbehandler : EHO Dir.tlf.: 62 97 81 87 Saksmappenr : 11/1578 Arkiv: K1-231 FORSKRIFT GEBYRER 2012 - RENOVASJON, VANN, AVLØP, PLAN, MATRIKKEL,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/52 Møtedato/tid: 02.05.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tove L. Mordal og Veronica Lorentzen Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tittel

Detaljer

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18.

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18. Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18 1 5 September 2014 Kort innføring i plan- og bygningslovgivningen 2 5 September

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

Strategiplan. Tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter Plan- og bygningsloven

Strategiplan. Tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter Plan- og bygningsloven 30.08.2013 Strategiplan Tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter Plan- og bygningsloven Lenvik kommune vedtatt i Utvalg for miljø og forvaltning i sak 119/13, 30.08.13 1 INNHOLD 2 Innledning... 2 3 Mål...

Detaljer

Selvkost innen byggesaksbehandling Etterleves selvkostregelverket?

Selvkost innen byggesaksbehandling Etterleves selvkostregelverket? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON Revisjonsrapport Selvkost innen byggesaksbehandling Etterleves selvkostregelverket? Lørenskog kommune September 2007 Utført av Morten Kallevig INNHOLD SAMMENDRAG ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende?

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Rica Holmenkollen Park Hotel 4. september 2014 Ketil Pedersen Faglig ansvarlig Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS: etablert januar

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2013 66131/2013 2010/7542 L40 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/182 Formannskapet 16.10.2013 Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for praktisering av. selvkost. i vann- og avløpssektoren

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for praktisering av. selvkost. i vann- og avløpssektoren Norsk Vann Rapport 210 2015 Veiledning for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren Norsk Vann Rapport Det utgis tre typer rapporter: Rapportserie A Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Reviderte retningslinjer som gjelder fom. 1.1.2015 Endringer i retningslinjer for selvkostberegninger og praktisering av

Detaljer

Bruksendring, restaurering og ombygging

Bruksendring, restaurering og ombygging Bruksendring, restaurering og ombygging Byggtekniske krav Wilhelm Holst Skar seniorrådgiver 1 Ansvar i forhold til TEK10 - Prosjektering Pbl 23-5, jf SAK10 12-3 - Ansvarlig prosjekterende - Utførelse Pbl

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Byggesaksbehandling og tilsyn NORD. Longyearbyen lokalstyre. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Byggesaksbehandling og tilsyn NORD. Longyearbyen lokalstyre. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Side: 2 Forord Kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre besluttet i møte 16.11.2010 å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer