ROS-analyse kommunedelplan for Sollihøgda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS-analyse kommunedelplan for Sollihøgda"

Transkript

1 ROS-analyse kommunedelplan for Sollihøgda Juni 2015 Definisjoner Risiko = Sannsynlighet X Konsekvens Risikoreduserende tiltak = Forebyggende tiltak X Beredskap (Redusere sannsynlighet for feil) (Redusere konsekvens ved feil) Vurdering av risiko SANNSYNLIGHET KONSEKVENS Ubetydelig Betydelig Alvorlig Kritisk 3) Høy ) Middels ) Liten Ved vurdering av tiltak legges følgende til grunn: Risiko 1-3 Risiko 4-6 Risiko 8-12 Ikke behov for tiltak Tiltak vurderes nærmere Behov for tiltak

2 Gradering / kriterier Konsekvensklasser GRAD KONSEKVENSKLASSE MENNESKE - LIV/HELSE YTRE MILJØ ØKONOMI/SAMFUNNSFUNKSJONER 1 Ubetydelig - Ingen fare for mennesker, ingen eller ubetydelig personskade 2 Betydelig - Få og små personskader/mindre berørt 3 Alvorlig - Alvorlig helsefare men få skadde/berørte 4 Kritisk - Flere alvorlig skadde/berørte og/eller livsfare/dødsfall - Lav konsentrasjon og/eller kortvarig utslipp Ingen konsekvenser på vannkvalitet eller miljøskader - Middels konsentrasjon og/eller middels varige utslipp Redusert vannkvalitet og biologisk mangfold på en redusert strekning. Mindre til omfattende miljøskader - Høy konsentrasjon og/eller lang varighet. Fare for anaerobe forhold. Alvorlig skader på miljø - Meget høy konsentrasjon og lang varighet. Store mengder kjemikalier i utslippet. Svært alvorlig og langvarige skader på miljøet og vannkvaliteten. Skader opp til kr Skader opp til kr Skader opp til kr Skader over kr Sannsynlighetsklasser Grad Sannsynlighetsklasse Beskrivelse; Omkring én hendelse pr. 3 Høy Oftere enn 1 gang pr. år. 2 Middels Fra 1 gang pr. år til hvert 10 år 1 Liten Sjeldnere enn 1 gang hvert 10 år

3 Samlet ROS-vurdering av utbyggingsforslag kommunedelplan for Sollihøgda. Natur- og miljøforhold Ras/skred/flom/ grunn 1 Masseras/-skred Ja Det planlegges ingen større skjæringer, men et større deponi for Franzefoss ved Brakarmyr. Denne må sikres forsvarlig både i anleggs- og driftsperiode. Det er krav til reguleringsplan og det må gjennomføres geotekniske undersøkelser før tillatelse til bygging gis. Langs eksisterende E16 nord for Sollihøgda tettsted kan bratte veiskjæringer langs E16 være utsatt for steinsprang. 2 Snøskred/isras Nei Ikke relevant. 3 Flom Ja TEK 10 kap Det er ingen større bekker eller tjern innenfor planområdet. Et mindre tjern, Tjernslivann grenser til planområdet. Det er ikke foreslått utbyggingsområder innenfor 100 m beltet til Tjernslivann. Det går en mindre bekk gjennom planlagt deponi ved Brakarmyr som må tas hensyn til i en ev.reguleringsplan for området. 4 Overvann/ vanninntrenging Ja Se pkt. 3 5 Havnivåstigning Nei Ikke relevant. 6 Grunnforhold, kvikkleire Ja Ikke registrert kvikkleire. Dalsida i vest mot Holsfjorden består av mye fjell i dagen. Det meste av planområdet har tynt humusdekke over berggrunn med mye fjellblotninger. I forsenkninger og rundt Tjernslivann er det torv. Et mindre området med forvitringsjord sør og øst for kapellet. Det er bare mindre områder med morene. Det bør stilles krav i reguleringsbestemmelsene om at geotekniske vurderinger skal foreligge i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak. 7 Radongass Ja TEK Planområdet ligger i et område med høy aktsomhet for radon. Risikovurderingen er forutsatt av at krav til radonsikring av bygg i TEK 10 følges. 8 Skogbrann, gressbrann Ja Delområdene ligger hovedsakelig i skog eller er omkranset av skog. Få områder med gress. Vær, vindeksponering 9 Er området vindutsatt? Nei Området er ikke spesielt vindutsatt, men det ligger høyt og eksponert på platået mellom Krokskogen og Tyrifjorden og kan være noe vindutsatt ved sterk vind, særlig fra vest.

4 10 Er området nedbørutsatt? Nei Området er ikke spesielt utsatt for nedbør. Natur- og kulturområder 11 Sårbar flora Nei Det er ikke registrert naturtyper eller sårbare arter i planområdet i Naturbase eller Artskart. Området ligger hovedsakelig på bergarten rombeporfyr der jordsmonnet ofte gir grunnlag for en middels rik flora. Området består hovedsakelig av skog. Det er ingen aktive gårdsbruk eller beitemarker i områder som tilsier forekomster av kulturbetinget vegetasjon. Det er dominans av yngre skog og eldre skog med større forekomster av død ved mangler. 12 Sårbar fauna/fisk Nei Det er ikke registrert naturtyper eller sårbare arter i planområdet i Naturbase eller Artskart bortsett fra edelkreps (EN) som er registrert i Tjernslivann. Området er vinterbeiteområder for elg med flere trekkveier som krysser E16. Når E16 er lagt i tunnel, vil dette har positiv betydning ved at trekkveiene da vil krysse lokalvei med langt mindre trafikk. Utbygging av vestre deler av området mot Krokskogskråningen kan ha betydning for elgens bruk av dette området. 13 Verneområder Nei Det er ingen verneområder innenfor planområdet. 14 Sårbart vassdrag Ja Tjernslivann er en del av nedbørfeltet til Sandvikselva. Det er ikke planlagt bebyggelse nær inntil vassdraget. I og med at ny E16 legges i tunnel, vil faren for påvirkning av vassdraget i forbindelse med tankbilvelt m.m. reduseres sterkt. Ved foreslått deponi ved Brakarmyr, går det en liten bekk som renner ut i Tyrifjorden. Tyrifjorden er vannkilde for Bærum og Oslo. 15 Fremmede arter Ja Høyrisikoartene hvitsteinskløver og vinterkarse er registrert på en rekke punkter langs veitraseen for E16 over Sollihøgda. Eventuelle tiltak er aktuelle først dersom masser skal flyttes til andre områder. 16 Kulturminner Ja Det finnes flere kulturminner i området som er omtalt under hvert enkelt delområde. Disse må hensyntas i forbindelse med detaljregulering av områdene. Dersom man støter på ytterligere fornminner i anleggsperioden skal arbeidene straks stanses og Buskerud fylkeskommune varsles. 17 Friluftslivsområder Nei Planområdet er et svært mye brukt friluftsområde sommer og vinter som også utgjør en korridor mellom Vestmarka og Krokskogen. Det er merket en rekke stier- og skiløyper innenfor planområdet. Det følger et eget kart med sti-/løypenett med planen. Den nordøstre delen av planområdet inngår i Marka.

5 Menneskeskapte forhold virksomhetsbasert sårbarhet Risiko for eksisterende infrastruktur 18 Vannledninger Nei Ingen kjente, men risiko for eksisterende infrastruktur forutsettes avklart med Hole kommune. 19 Drikkevannskilde Nei Lite relevant. Mhp. avrenning fra ev. deponi ved Brakarmyr, må dette ivaretas i detaljplan. 20 Spillvannsledninger Nei Ingen kjente, men risiko for eksisterende infrastruktur forutsettes avklart med Hole kommune. 21 Overvannsledninger Nei Ingen kjente, men risiko for eksisterende infrastruktur forutsettes avklart med Hole kommune. 22 Framkommelighet vei/fortau/gs Ja Atkomst til planområdet er via E16 og sideveier. Det er sammenhengende gangvei langs E16 gjennom hele planområdet. Nye adkomster til framtidige boligområder etter at E16 er lagt i tunnel berører i begrenset grad framkommelighet for myke trafikanter. Det er aktuelt med skilting og separering av trafikk for å øke framkommeligheten. 23 Telekommunikasjon Ja Offentlig ettersyn 24 Annen infrastruktur Nei Offentlig ettersyn De forutsettes at det gjennomføres kabelpåvisning før graving Ingen kjente. Beredskap 25 Utrykningstid for utrykningskjøretøyer 26 Slukkevannkapasitet/ vanntrykk Nei Offentlig ettersyn Ingen endringer av betydning. Nei Ivaretas i overordnet VA-plan. 27 Manglende avløpskapasitet Nei Ivaretas i overordnet VA-plan. 28 Manglende alternativ vegforbindelse Ja Kun én vei inn i planområdet i dag, men eksisterende E16 vil bli lokalvei når tunnel ferdigstilles. Utbyggingsplaner vil iverksettes først når E16 er lagt om og framkommeligheten er forbedret for utrykningskjøretøyer. 29 Annet knyttet til beredskap Nei Ikke relevant. Risiko for strategiske bygg og områder 30 Vei, bru, knutepunkt Nei Ikke relevant. 31 Havn, kaianlegg Nei Ikke relevant.

6 32 Sykehus/-hjem, kirke Nei Lite relevant. Sollihøgda kapell ligger innenfor planområdet. 33 Brannstasjon, politistasjon Nei Ikke relevant. mm 34 Skole/barnehage Nei Sollihøgda barnehage ligger 100 m sør for E16. Det vil foregå anleggsvirksomhet i nærheten. Sikkerheten vil kraftig forbedres når ny E16 er etablert. Forutsetter gode sikringstiltak i anleggsfasen. En ev. ny avkjøring til industriområdet ved Tjernslivenen forbi dagens barnehage er ikke aktuell før ny barnehage er på plass. 35 Forsyning kraft Ja Offentlig Ikke relevant. Kapasitet forutsettes avklart med Ringerikskraft når tiltak realiseres. ettersyn 36 Forsvarsområde Nei Ingen kjente områder berøres. 37 Tilfluktsrom Nei Ikke relevant. Forurensningskilder 38 Landbruk Nei Det er et lite hestesenter ved Høymyr. For øvrig ingen aktive gårdsbruk innenfor planområdet. Øvrig landbruksvirksomhet er aktivitet knyttet til skogbruksvirksomhet. 39 Akutt forurensning Ja Forurens. Loven, Kap Akutt forurensning i mindre skala kan skje fra anleggsmaskiner og utstyr i anleggsfasen og fra virksomhet i driftsfase. Ev. avrenning til Tjernslivann, eller øvrige mindre bekker, forutsettes forebygget av ansvarlig utførende i anleggsfase og eiere i driftsfase. 40 Støv og støy; industri Ja Det forutsettes at ev. industri som etablerer seg i planområdet og som medfører støy og støv forholder seg til de enhver tid gjeldende retningslinjer og regelverk. 41 Støv og støy; trafikk Ja Støy T Planområdet er sterkt utsatt for støy og støv/luftforurensning fra trafikk på E16 i dag. Krav til støy- og støvreduserende tiltak i anleggsfase for utbygging av de enkelte delområder forutsettes fulgt opp av ansvarlig utførende. Det er ikke aktuelt å etablere nye utbyggingsområder før E16 er lagt i tunnel. 42 Støy; andre kilder Ja Støy T Forurensning i sjø Nei Ikke relevant Det planlegges ikke midlertidig pukkverk i løpet av anleggsfasen i planområdet. Det er planlagt etablering av massedeponi ved Brakarmyr og utskiftning av masser ved Høymyr. Krav til støy og støv som gjelder disse tiltakene må avklares i egen deponiplan for Brakarmyr og som en del av en reguleringsplan for Høymyr. 44 Forurenset grunn Nei Ingen grunnforurensning er registrert pr. i dag i planområdet.

7 45 Avfallsdeponi Nei Forurens. Loven Andre områder/forhold farlige/spesielle Ingen avfallsdeponier kjent i planområdet. 46 Risikofylt industri/lager Ja Ikke relevant. (kjemikalie/ eksplosiv, olje/ gass, radioaktiv) 47 Ståling fra høyspentlinje Nei Ingen høyspent i planområdet. (EMS) 48 Oljekatastrofe-område Nei Ikke relevant. 49 Dambrudd Nei Ikke relevant. 50 Spesielle forhold ved utbygging/ gjennomføring Nei Ikke relevant. Trafikksikkerhet og transport 51 Ulykke med farlig gods Ja Sikkerhet i forbindelse med transport av sprengstoff og andre farlige stoffer i anleggsfase og driftsfase forutsettes ivaretatt etter enhver tid gjeldende regelverk. 52 Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området 53 Ulykke ved inn- og utkjøring 54 Ulykke med gående/syklende Ja Større snøfall og glatt veibane, har erfaringsmessig ført til store køer og tidvis stopp i trafikken pga. vogntog som blir stående fast. Dette begrenser tilgjengeligheten til planområdet sterkt all den tid det ikke finnes alternative veier. Ny 4-felts vei i tunnel vil redusere slike situasjoner til et minimum. Ja Det er ingen reserveadkomst til området før ny E16 er ferdig bygget og eksisterende veg blir lokalveg. Adkomst til planområdet kan kun skje nord- eller sørfra via E16. Ja Det er sammenhengende gangvei langs E16 gjennom området, men flere krysningspunkter som ikke er planfrie. For frilufts-brukere sommer og vinter er det planfri kryssing på bru ved Sollihøgda Tursenter som også brukes av fastboende og av særlig barnehagen. Det vil stilles krav om fortau og gangveier i nye utbyggingsområder. Dette vil ivareta sikkerhet for myke trafikanter innenfor området i driftsperioden. Ny E16 vil redusere faren for ulykker drastisk. For anleggstrafikk, se pkt Utforkjøring Ja Sikring mot utforkjøring ved fylling og skjæringer forutsettes ivaretatt etter gjeldende krav. Se også pkt. 56.

8 56 Anleggstrafikk Ja Byggherreforskriften 57 Andre ulykkes-punkter Nei Ikke relevant Det vil pågå anleggstrafikk i planområdet. Krav i byggherreforskriften forutsettes fulgt opp. Tiltaksplan med risikoreduserende tiltak A) Følgende tiltak er avdekket som nødvendige å gjennomføre (rød risiko) Tiltak 54: Ulykker myke trafikanter B) Følgende tiltak bør gjennomføres (gul risiko) Tiltak 15: Fremmede arter Tiltak 22: Framkommelighet. Tiltak 34: Sollihøgda barnehage sikringstiltak i forbindelse med anleggstiltak Tiltak 41: Støy og støv Tiltak 52-53, 55-56: Gjelder problemstillinger knyttet til at vogntog står fast vinterstid, manglende reservevei og økt anleggstrafikk som følge av tiltak. Det vil stilles krav om fortau og gangveier i nye utbyggingsområder ved detaljreguleringen. Det vil ikke åpnes for nye utbyggingsområder på Sollihøgda før E16 er lagt om. Ytterligere trafikksikkerhetstiltak knyttet til dagens E16 er Statens Vegvesen sitt ansvar. De fremmede artene vinterkarse og hvitsteinskløver er påvist på en rekke punkter langs E16 gjennom planområdet. Ved masseforflytning må det stilles krav som sikrer mot at disse artene spres ytterligere. Etablering av adkomst til framtidige boligområder vil først komme på tale når E16 er lagt om og berører i liten grad myke trafikanter. I anleggsfasen vil det være aktuelt å skilte og separere trafikk for å sikre framkommelighet. Det vil forventes økt anleggstrafikk som følge av økt bygging i området. Alle tiltak nær barnehagen forutsetter sikringstiltak i anleggsperioden. Krav til støy- og støvreduserende tiltak i anleggsfase forutsettes overholdt. Det vil pågå anleggstrafikk i planområdet særlig i byggefasen av ny E16. Krav i byggherreforskriften forutsettes fulgt opp. Problemstillinger knyttet til reservevei vil ikke bli løst før ny E16 er på plass.

9

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007.

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007. Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER 10714001 FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi Florø 09.03.2015 Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Side 1 av 13 Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi

Detaljer

ROS-ANALYSE. REGULERING AV DELER AV GNR. 82, BNR. 1, STJØRDAL KOMMUNE

ROS-ANALYSE. REGULERING AV DELER AV GNR. 82, BNR. 1, STJØRDAL KOMMUNE ROS-ANALYSE. REGULERING AV DELER AV GNR. 82, BNR. 1, STJØRDAL KOMMUNE INNHOLD 1 Innledning... 1 1.1 Om ROS-analyser... 1 1.2 Metodikk... 2 2 Om tiltaket... 2 3 ROS... 2 3.1 Innledning... 2 3.2 Risikovurdering...

Detaljer

ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype ROS-analyse 2012-02-15 KDP E39 VESTNES - MOLDE ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 3 (12) KDP E39 VESTNES - MOLDE ENKEL RISIKO OG

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

E6 Kvithammar - Åsen. ROS-analyse KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune

E6 Kvithammar - Åsen. ROS-analyse KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ROS-analyse Statens vegvesen E6 Kvithammar - Åsen Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering.

Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering. Planområdets beliggenhet i Sørum kommune, illustrert med rød ellipse. Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering. Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering.

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold ROS-analyse for kommuneplanens arealdel 1. Innledning Plan- og bygningsloven av 2008 sier at all planlegging skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø,

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark

Krogstad Miljøpark AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark Utgave: 1 Dato: 2009-08-06 Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. Østre Linje arkitektur og landskap AS Askim feb 2013 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet

Detaljer

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune Prosjektnr.: 859.b Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 07.0.203, revidert 23.0.203 Risiko- og sårbarhetsanalyse, områdereguleringfor Engelsrudhagen

Detaljer

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer