Kiwanis International District Norden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kiwanis International District Norden"

Transkript

1 Kiwanis International District Norden Humanitærkomiteen Komiteleder Heidie Ringsby, Helgeroaveien 202, 3294 Stavern Tlf: Mobil: Årsrapport fra humanitærkomiteen Komiteen har i perioden bestått av følgende medlemmer: Heidie Ringsby Kiwanis Club Larvik Bøken Komiteleder Ansvar: MHU og Burn Camp og Kiwanisdukken Eivind Sandnes Kiwanis Club Risør Medansvar: MHU og Burn Camp Ralph Castellan Kiwanis Club Svelvik Ansvar: Søknader av prosjektmidler Falk Bakke Kiwanis Club Elverum (rapporterer til hum.komiteen ) Ansvar: Albaniahjelpen Ansvarsområde : MANDAT FOR HUMANITÆRKOMITEEN (revidert etter vedtak på DS ) side 1 av 2 KOMITEEN SKAL HA TO HOVEDFUNKSJONER: A = Komiteen skal være et ressurssenter for klubbenes egne humanitære prosjekter/aktiviteter samt koordinere Kiwanis International District Nordens (KIDN) fellesprosjekter. B = Være KIDN`s prosjektsøkeorgan. A: Som humanitært ressurssenter skal komiteen: 1: Fremskaffe informasjonsmateriell som er nødvendig for å gjennomføre KIDN`s vedtatte humanitære fellesprosjekter. Komiteen må ha et nært samarbeid med klubbene og med PR Kommunikasjon og Utdanningskomiteen. 2: Gjennom deltakelse på divisjonsrådsmøter, interklubbmøter og ved besøk i klubbene, sørge for å formidle god informasjon og godt materiell til støtte for klubbenes egne prosjekter/aktiviteter. 3: Ha ansvar for å koordinere alle humanitære fellesprosjekter/aktiviteter som KIDN til enhver tid har vedtatt. 4: Påvirke til at Kiwanis sitt navn og Logo kommer til syne der det er naturlig hos våre forbindelser. 5: Være KIDNs bindeledd overfor de humanitære prosjekter/avtaler som Distriktsstyret på vegne av klubbene har inngått. PS: Albaniahjelpen er et av KIDNs humanitære fellesprosjekt, men KIDN har ingen økonomiske forpliktelser overfor Albaniahjelpen. Albaniahjelpen har kun rapporteringsplikt til komiteen. Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge

2 B: Som prosjektsøknadsorgan skal komiteen: 1: Sørge for å inneha ekspertise og til enhver tid holde seg oppdatert på hvordan KIDN best kan søke om prosjektstøtte til distriktets fellesprosjekter hos stat, legater, fonds, stiftelser og lignende. 2: Være et serviceorgan for divisjoner og klubber som ønsker å søke om støtte til sine egne humanitære prosjekter/aktiviteter, herunder være direkte behjelpelig med utforming av aktuelle søknadsformularer. 3: Utpeke en prosjektkoordinator (se også pkt 1) som har ansvaret for komiteens prosjektsøkeprosess. Prosjektkoordinator har fullmakt til å gjennomføre prosjektene på vegne av KIDN. Der det er naturlig skal det søkes samarbeid med andre Distriktkomiteer. Er prosjektkoordinator ikke medlem av Humanitærkomiteen har prosjektkoordinator rapporteringsplikt til komiteen. Komiteen kan innhente kompetanse, dvs la andre utføre oppgavene i praksis, dvs. holde kontakt med aktuelle organer, utforme søknadsformular osv, men det skal alltid være minst ett komitemedlem som innehar nødvendig ekspertise. Komiteens leder er Heidie Ringsby Humanitærkomiteen har avholdt 4 møter der Burn Camp og MHU har vært representert med Peter Eggli, Rune Kløver og Adrian Tollefsen, Erlend Røren. Humanitærkomiteen har vært representert på 3 Divisjonsrådsmøter og 2 interklubbmøter, i tillegg til klubb besøk. Samarbeidet i komiteen har vært godt i inneværende periode. Sommerleiren for MHU blir også i år arrangert på Bjerkely Folkehøgskole i Hedemark i perioden juli. Det er pr. 28. juni påmeldt 52 deltagere og 21 frivillige. Det er dermed foreløpig 73 påmeldte personer ink. ledere. Sommerleiren for Burn Camp blir i år avholdt i Sørmarka utenfor Oslo, i uke 26. Det var 24 deltagere og 10 ledere, som da blir totalt 34 personer. Kiwanis har i år igjen klart å samle inn forventet beløp til begge sommerleirene. Kiwanis-dukken blir fortsatt meget godt mottatt i helsevesenet. Kiwanis-dukken er med på å synliggjøre Kiwanis i stadig nye områder av Norge. Det har dessverre vist seg å være en utfordring i forhold til innraportering av utleverte kiwanisdukker slik at hum.komiteen ikke har et tall å vise til. Albaniahjelpen rapporterer til humanitærkomiteen, men leverer egen årsrapport. Heidie Ringsby 2

3 ÅRSRAPPORT , Klubbutviklingskomiteen Klubbutviklingskomiteen består av følgende medlemmer Paul Mannes Kiwanis Club Haugesund Leder Britt Rogn Kiwanis Club Larvik Bøken Medlem Terje T Cristensen Kiwanis Club Risør Medlem Kari Rasmussen Kiwanis Club Larvik Bøken Medlem repr. KIEF Kvinnekomite MANDAT FOR KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN. Komiteen skal som resurssenter for klubbene og for Distriktsstyret ha fokus på å hjelpe klubbene med å utarbeide godt informasjonsmateriell i samarbeid med PR, Kommunikasjon og Utdanningskomitee. Materiellet skal være i tråd med klubbenes ønsker og behov og skal være egnet til bruk i kampanjer og aksjoner for å fremme medlemsøkning. Komiteen skal: 1: Gjennom målrettede tiltak, herunder utvikling av tilpasset materiell hjelpe klubbene i å opparbeide gode møterutiner, gode rapporteringsrutiner og gode aktiviteter. 2: Bidra til å videreføre og utvikle ideer/tiltak fra klubber som lykkes med medlemsøkning til klubber som har vanskeligheter. 3: Ha Fokus på klubber som sliter og prioritere bruken av komiteens ressurser til å hjelpe disse på en positiv måte. 4: Kommunisere på en positiv måte og hjelpe klubber med alternative løsninger for å skaffe nye medlemmer. For eksempel gjennom opprettelse av satellittklubber. 5: Fremme en god fordeling og balanse av medlemmer av begge kjønn slik at vi sikrer best mulig grunnlag for fremtidig medlemsøkning. FRA VEKSTKOMITE TIL KLUBBUTVIKLINGSKOMITE. Mandatet er endret og navnet på komiteen er nytt. Dette for å fokusere på at komiteen ikke bare skal fokusere på vekst, men like mye på klubbens indre liv som i neste omgang skal gi oss vekst. KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN har i perioden hatt 5 møter, og leder av komiteen har vært tilsted på alle DS møtene. KLUBBENE: Det har vist seg vanskelig å komme i pluss på medlemsanntall i og med at vi mister såpass mange medlemmer. Dette på grunn av at mange klubber har høy gjennomsnittsalder med sviktende helse, osv. Selvsagt er det mange klubber som driver

4 godt, er motiverte, har godt variert program, gode prosjekter osv. Det er heller ikke til å komme bort fra at en del klubber sliter med høy alder og altfor få medlemmer. Vi i komiteen har hatt kontakt med mange av klubbene som sliter. Det viser seg vanskelig å få inn nye og yngre medlemmer, samtidig som det også blir vanskeligere etter hvert å få motiverte tillitsvalgte. Noen klubber har gjort en god innsats, fått inn nye potensielle medlemmer, men de har lett for å falle bort igjen. Det bør i fremtiden legges opp til enda tettere samarbeid mellom DS, Viseguvernørene, Klubbene og Klubbutviklingskomiteen. NYE KLUBBER/SATELITTKLUBBER: Vi har jobbet med 2 prosjekter for å starte nye klubber, Fana og Bærum. Fremdriften har stått noe i stampe da det viser seg vanskelig å finne frem til en kjerne å bygge ny klubb på. Også her er det viktig at viseguvernørene kommer enda mer på banen. Det skjer noe positivt også da. Ny Satellittklubb i Gjerstad, Ny dameklubb med sansynlig oppsatart i oktober. Det jobbes med ny klubb i Kongsberg, det jobbes med ny klubb på Karmøy, satellittklubb i Stavanger osv. JAN RADON fra KIEF var representert på DS møte. Radon hadde et gnistrende innlegg, han gav oss mange tanker rundt dette med yngre medlemmer i Kiwanis. Til slutt: Vi har en fin organisasjonen, vi har mange flotte prosjekter, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi vet at personene er der ute. La oss få de inn i klubbene våre. HUMANITÆRKOMITEEN Paul Mannes

5 Kiwanis District Norden Komiteen for organisasjon, lover og strategisk planlegging Leder Göran Hurtig, Ängarna Getebol 404, SE Molkom Tlf: ÅRSRAPPORT KOMITEEN FOR ORGANISASJON, LOVER OG STRATEGISK PLANLEGGING Kommittén har bestått av Göran Hurtig, ordförande, och Paul Inge Paulsen som medlem. Distriktsstyrelsen gav kommittén vid verksamhetsårets början följande uppgifter: Kommittén skall utgöra ett resurscentrum för hela distriktet och alla dess nivåer genom att Stödja Distriktsstyrelsen i dess arbete genom att avge yttrande över remisser, besvara korta frågor utifrån kommitténs kompetensområde samt, vid behov, ta initiativ till ärenden att behandlas av styrelsen. Kommittén granskar också och avger yttrande över resolutioner till årsmöte Vid behov stödja divisioner och klubbar i deras arbete genom att besvara frågor utifrån kommitténs kompetensområde samt på begäran aktivt delta med råd i divisioners/klubbars arbete Kommittén samarbetar med och stödjer utifrån sitt kompetensområde övriga kommittéer i distriktet Kommittén håller sig kontinuerligt informerad om eventuella förändringar vad gäller KI och KI-EF stadgar, policy och procedurer samt informerar om dessa på alla nivåer i distriktet. Under verksamhetsåret skall kommittén särskilt: Fortsätta att implementera användning och skapa förståelse för distriktets stadgar bl. a genom regelbunden information via KiwanisNytt I samverkan med KI och eventuellt KI EF utarbeta nya Normalstadgar för klubb (Standard klubb lov) samt svara för översättning av dessa till norska och svenska. Stöd till Distriktsstyrelsens arbete har lösts genom att ordföranden kallats till vissa möten. Därigenom har också divisionerna kunnat täckas in. Måluppfyllelse: 75 % Stöd till Divisioner och klubbar har lösts dels genom e-post och telefonsamtal. Divisioner och klubbar tar allt oftare kontakt för att få synpunkter innan beslut tas. Frågorna har berört tolkning av stadgar, procedurer vid nedläggning och nybildning Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge

6 av klubbar samt i något enstaka fall lösning av interna intressekonflikter. Måluppfyllelse: 75 % Samarbetet med övriga kommittéer i distriktet har varit begränsad och vid behov skett via e-post och telefon. Måluppfyllelse: 25 % Kommittén har hållit sig kontinuerligt informerad om eventuella förändringar vad gäller KI och KI-EF stadgar, policy och procedurer genom ett mycket positivt samarbete med Kiwanis International kontor. Få förändringar, som påverkar distriktets arbete, har genomförts. Måluppfyllelse: 100 % Uppgiften att öka användningen och skapa förståelse för distriktets stadgar har genomförts genom kommentarer i Nyhetsbulletinen och svar på frågor via e-post och telefon. Utnyttjandet av Nyhetsbulletinen borde varit större och den bristen får tillskrivas kommitténs ordförande som kunnat vara mer aktiv. Distriktssekreteraren har gjort ett fantastiskt arbete genom att konsekvent försöka förankra alla aktiviteter och åtgärder i vår regelflora. Måluppfyllelse: 75 % Uppgiften att ta fram nya Normalstadgar för klubb (Standard klubb lov) är helt genomförd och stadgarna finns översatta till norska och utsända till alla klubbar. Materialet och de förändringar som det innebär presenterades på Motivationskonferensen. Måluppfyllelse: 100 % 2

7 Kiwanis International District Norden Org. nr: PKU-komiteen Komiteleder Asbjørn Schjølberg, Simleveien 42, 2406 Elverum Tlf: ÅRSRAPPORT FOR PKU-KOMITEEN Elverum, 21. august 2013 Komiteen har hatt følgende sammensetning: Leder Asbjørn Schjølberg ((Elverum) også webmaster/red. K- nytt, Ralph Castellan (Svelvik) - spes. ekstern PR, Mona Hurtig (Karlstad) - spes. utdanning og planer, Gøran Hurtig (Karlstad) - PR/kommunikasjon Sverige og Terje Christensen (Risør) - spes. Facebook og nettsider. Komiteens ansvarsområde omfatter: Alt som angår PR og informasjon/kommunikasjon og utdanning innen District Norden, herunder sosiale medier, nettsider og tidsskrifter. Redaktøren for Kiwanisnytt og webmaster nettsidene er normalt faste medlemmer i komiteen. Arbeidet omfatter, i grove trekk, ekstern og intern PR, kommunikasjons-, informasjons- og PR-materiale i distriktet og klubbene, utarbeidelse og oppfølging av håndbøker innenfor fagområdene, oppsett og ajourhold av matrikler, bistand i alle PR- og kommunikasjonsspørsmål samt å utvikle og oppdatere distriktets hjemmesider, herunder bistå klubbene i deres arbeid med hjemmesider. Innenfor sitt ansvarsområde er komiteen nærmeste faglige kontakt for klubbenes PR/kommunikasjonsmedarbeidere/ kontakter. Komiteen samarbeider med tilsvarende funksjoner i KI og KIEF. For oppgaver og gjøremål vises til mandat for komiteen av 25. sep Komiteens arbeid. Komiteen har hatt ikke hatt egne, fysiske møter. Saksbehandling har foregått via SMS, e- post, telefon og personlig kontakt i f m andre møter. Komiteleder er kommunikasjonskontakt til KIEF. Komiteen har i hovedsak arbeidet med: Nettsidene. Ajourhold, oppdatering, utvikling. Bare halvparten av klubbene utnytter nettsidene effektivt. Administrerer District Nordens side på Facebook og oppdaterer den. Antall som ser den stiger godt. Kiwanisnytt utgitt med 2 nummer ny redaktør ikke ansatt, utgivelsen ble terminert ved årsskiftet 2012/13. Som en erstatning, inntil videre, har komiteen sendt ut månedlige nyhetsbulletiner via e-post, gjennom klubbene til de enkelte medlemmer. Det er utgitt 7 nummer av denne. Ordningen ser ut til å fungere bra. Felles e-postsystem. Ble tatt i bruk pr. 1. juli Det er opprettet 98 faste e-postadresser, og de fleste har e-postkonto tilknyttet. Klubbene har ingen direkte utgifter til denne tjenesten. Systemet fungerer svært bra. Matrikkel Oppsett og ajourhold, samt forberedelser for neste års matrikkel. Konsulentarbeid for distriktsstyret, komiteene og klubbene i f m. PR- og komm.tiltak, herunder bidratt med produksjon av diverse brosjyrer og rollups for klubber og prosjekter. Formidling av trykkeoppdrag. Salg av håndbøker, Kiwanissjekker, brosjyrer og infokort til Kiwanisdukken, Kiwanispinnen. Produsert en egen Kiwaniskonvolutt med logo på - for salg innen distriktet. Ekstern PR. Har avtale med nyhetsbyrå, sendt noe stoff, lite eller ingen effekt så langt fremdeles. Facebooksiden viser seg å være ganske effektiv på dette området; uten de store oppslagene. Utdanning. Avholdt motivasjonskonferanse over 2 dager på Best Western Oslo Airport hotell Gardermoen. Konferansen gjennomført i.h.t. programmet. 78 deltakere fra 40 klubber konkluderte med at målet for konferansen ble nådd. Tilbakemeldingene også denne gang svært positive. Se egen rapport på nettsidene. Ajourhold av håndbøkene på nettsidene. Utkast til ny Konventhåndbok bearbeidet. Noe opplæring via telefon. Kommunikasjon. Formidling av informasjon til publikum angående Kiwanis, Kiwanisdukken og evt medlemskap. Mange slår opp på nettsidene og gjør henvendelser gjennom PKU-komiteen og webmaster om Kiwanisdukken og med generelle spørsmål om Kiwanis. Nettsidene er altså nyttige. Gjennom Facebook når vi flere og flere, raskt. Komiteen har blitt konsultert i en lang rekke saker og spørsmål, og det meste foregår via elektroniske media. Distriktssekretæren er autorisert som assisterende webmaster. Asbjørn Schjølberg Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge

8 KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN, KONTROLLKOMITEEN Rapport til distriktsstyret og konventet Generelt Rapporten tar for seg tiden siden april 2012, hvor komiteen kom i gang, og frem til i dag. Komiteen har hatt møter forut for distriktstyremøtene. Komiteens arbeid har i vesentlig grad dreid seg rundt regnskap. Komiteens medlemmer har vært Hilde Meyer, Tore Vågsmyr, Kjell Lilletvedt, Kjell Kristiansen og Hans Olaf Teppen, sistnevnte komiteleder. Sammenfatningsvis gis følgende konklusjoner: 1 Budsjettprosess. Komiteens oppfatning er at budsjetter bør vektlegges mer i Kiwanisarbeidet og behandles grundigere i forkant av og på konvent. 2 Distriktsorganiserte prosjekter. Spesielt mål og budsjettforhold rundt distriktsorganiserte, større humanitære prosjekter, bør gjennom en grundigere prosess, hvor klubber/divisjoner er involvert på våren forut for Kiwanisåret og til sist settes sammen i distriktet forut for DS 5 og konventet. Vesentlige forhold det må fokuseres på blir langsiktige budsjettmål, kommende Kiwanisårs inntekter og utgifter, inntekter fra eksterne kilder (som Ekstrastiftelsen), inntekter fra klubbers bidrag, prosjektenes interne utgifter og overførsler til mottagere. Prosjektbudsjettene fra klubber/divisjoner bør være klare før 30. juni, distriktets sammentrekning klar før 30. august. 3 Regnskapets rapporteringsmodell. Komiteen ser behov for lett leselig regnskapsinformasjon til medlemmer og konvent som går lenger enn regnskapslovens lempningsregler for foreninger (ivaretar fullstendighetsprinsippet, bruttoprinsippet). Selve regnskapets presentasjon bør være lett leselig, informere fullt og helt om vesentlige aktiviteter, ha tilstrekkelige noteopplysninger og være konsekvent og gjenkjennelig fra år til år, møte til møte. Komiteen har påpekt nødvendigheten av at budsjetter, årsregnskap og interimsregnskap settes opp på samme rapporteringsmodell. Sammenligning med fjorår og budsjett, settes også opp på tilsvarende. Vesentlige forhold forklares kort i noteform. 4 Utarbeidelsesfrister. Kiwanis interne frist for årsregnskap til distriktssekretær er innen 30. juni. Årsregnskapet bør være ferdig konkludert med revisjonen senest til distriktsstyremøtet i mai. Interimsrapporter må være klare minimum 2 uker før distriktsstyremøter dersom kontrollkomiteen skal ha rimelig tid til å komme med spørsmål, få disse avklaret og avfatte komiterapport til distriktsstyret. 5 Referatvedlegg. Komiteen anbefaler distriktsstyret å vedlegge regnskapsrapporter i referater fra møtene og referere kort avgitte kommentarer, spørsmål, debattinnlegg. Kontrollkomiteens rapport bør være tilgjengelig som vedlegg.

9 KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN, KONTROLLKOMITEEN 6 Regnskapskompetanse. I sum må distriktsstyret enten ha regnskapskompetanse blant styremedlemmene, eller ha ekstern kompetanse tilgjengelig. Dersom man opprettholder ordning med kontrollkomite, og med nåværende mandat, bør komiteleder delta på distriktsstyremøtene når regnskap, budsjetter, større prosjekter behandles Ski, 25. juni 2013 Hans Olaf Teppen

10 Mindretallskommentar til kontrollkomiteens rapport av Det beklages sterkt at gjennom den nye modell for Motivasjonskonferansen har "teambulding" av det nye distriktsstyret helt falt ut, og derfor også den tradisjonelle første behandling av påtroppende distriktsstyrets budsjett således også falt ut. Videre er det også svært uheldig at DS04 har fattet vedtak om at påtroppende distriktsstyre ikke får delta på årsmøtet som legger grunnen for deres arbeid slik tradisjonen har vært. Sittende DS burde funnet grunnlag for nødvendig budsjettkutt i eget arbeid. Med hensyn til pkt 1 er det riktig å minne om at det er påtroppende distriktsstyre som skal godta sitt budsjett når det trer sammen, ikke årsmøtet. En ønsket debatt av budsjettet på årsmøtet er derfor ikke mulig. (og fra tidligere erfaring, ikke ønskelig) Med hensyn på kontrollkomiteens ønske om deltagelse på DS vad behandling av budsjettsaker er de å anføre at komiteen er satt til å kommentere ikke aktiv ta del i utformingen av budsjettene. Med hensyn på regnskapsforståelse i distriktsstyre må man anta at dette blir dekket av kasserer funksjonen med støtte i regnskapsfører og nå også i kontrollkomiteen. Det vises endelig til det uheldige i at gjennom vedtak ved D004 vill ikke påtroppende distriktsstyret kunne behandle handlingsplan og årets budsjett før etter at de skal være i funksjon, fra 1 oktober. Vedtaket på DS04 om fremlegging av budsjett og handlingsplan for neste år DS 05, foran årsmøtet, er direkte meningsløst da dette distriktsstyret ikke skal ha direkte innvirkning på plan og budsjett for neste distriktsstyret arbeid. Det er også spørsmål ved reelle grunner for hvorfor DS04 avgrenser påtroppende DS arbeidstid. Sedvanlig deltakelse i årsmøtet foran funksjonsåret var innforstått med i det foreløpige budsjett som ble lagt til grunn for heving av medlemsavgiften til KIDN ved forrige årsmøte. Kjell Lilletvedt, medlem av kontrollkomiteen

11 Årsberetning fra konventkomiteen Årets konventkomite har bestått av Tore Brynslund fra Kiwanis Club Øvre Eiker som leder og som fast medlem Guvernør Arne Johan Sigstad fra Kiwanis Club Elverum. Lederens hovedoppgave er å administrere komiteens gjøremål, passe på at ting skjer til rett tid og rapportere til Distriktsstyret. Guvernørens oppgave er først og fremst å holde kontakt med årets konventarrangør slik at han får sitt konvent slik han ønsker. Ved siden av dette er han selvsagt også District Nordens høyeste tillitsvalgte Sørlandskonventet høsten 2012 er historie for dette kiwanisåret, men sammen med lederne for de to neste konventene hadde vi et møte i oktober hvor vi evaluerte det avviklede konventet. Slike møter er svært viktig for fremtidige arrangører slik at de kan få gode tips fra de som akkurat har gjennomført et slikt stort arrangement som et konvent er. Siden det ikke er skrevet før i en årsberetning rettes det en stor takk for et godt utført arrangement til prosjektkomiteen for Sørlandskonventet Dagens konventhåndbok ble sist redigert i 2001, og mange ting har endret seg siden da. Ny utgave av konventhåndboken skrives og prøves ut i takt med planleggingen av Innlandskonventet Den nye konventhåndboken vil bli en del av kvalitetshåndboka når den blir ferdig i 2014 Høstens konvent i Sarpsborg mener guvernøren og den lokale prosjektkomiteen at de har full kontroll over. Dette gleder vi oss alle selvsagt til å oppleve Innlandskonventet på Hamar i 2014 er i svært god rute, avtale med hotellet er underskrevet av begge parter. Det er bl.a. holdt møte med neste års guvernør for å planlegge hennes konvent Jubileumskonventet i 2015 bestemte DS /13 at blir i Drammen med Divisjon Buskerud som arrangør. Avtale med hotellet er underskrevet av begge parter. Dette konventet med 2 jubileer vil bli noe spesielt så mye planleggingsarbeid gjenstår Frist for å søke om konvent i 2016 er 15.januar 2014 så her er det selvsagt ingen søkere foreløpig. Dette kan bli det første konventet som går over 2 dager Tore Brynslund Leder av District Nordens Konventkomite.

12 ÅRSRAPPORT FRA PAST GOVERNORS COMMITTEE Past Governors Committee for har bestått av følgende medlemmer: Thor Christian Berg leder Ralph Castellan Paul Mannes Alf B. Henriksen Carl-Erik Thielemann Kari Rasmussen Erlend Sande Steinar Johnsen Hilde E. Meyer Paul Inge Paulsen Tove Fiksdal Per Bodahl Tor Hveding Gøran Hurtig Grete Hvardal Tor Tausvik Lars-Gøran Svensson Ivar Madsen Kåre Sørby Oddvar Danbolt Bjørn Vold Det er viktig å ha klart for seg at komiteen har kun en rådgivende rolle og har således ingen direkte makt. Komiteen kan få oppdrag fra Distriktsstyret eller kan ta opp egne aktuelle temaer. Komiteen velger sin egen leder på årsmøtet i distriktet. Thor Chr. Berg ble valgt til leder for En viktig oppgave for komiteens leder har vært å distribuere blant komiteens medlemmer agenda og referater fra distriktsstyrets møter og informasjon fra Kiwanis International som Dateline etc. Det har i dette Kiwanisåret vært lite saker som pastguvernørskomiteen har kunnet ta opp. Imidlertid har en inntrykk av at det at komiteen eksisterer og følger nøye med hva som foregår i Distrikt Nordens styre gjør at referater har blitt bedre og at rutiner og lover har blitt bedre fulgt opp. Det er jo en bra ting. Guvernør Ralph forespurte komiteen om vi kunne påta oss å lage et jubileumsskrift til Distrikt Nordens 50 års jubileum i Komiteens medlemmer ble forespurt og vi var så heldige at Kåre Sørby var villig til å stå som redaktør for skriftet. Det er imidlertid uklart hvilken form og rammer

13 dette skulle ha og guvernøren er forespurt flere ganger på dette punktet. Til nå er ingenting avklart og det begynner å haste. Saken har vært sist vårt oppe i DS4 og guvernør skulle ta kontakt med Kåre Sørby for å oppklare situasjonen med at Kåre har varslet at han ikke vil stå for jubileumsskriftet med kopi til Past Guvernørs komite, men intet skjer. Komiteen har purret på guvernør og venter på svar. Distriktet ville bytte ut benevnelsen «At Large» med frie o.l. Dette skapte en skarp protest fra Past Guvenører og forslaget er trukket og vi vil fortsette med å ha betegnelsen «At Large». Thor Chr. Berg Leder

14 Kiwanis International District Norden ELIMINATE Prosjektkomiteen orgnr Distrikts koordinator Hilde E. Meyer, Kjølhalstien 30b 3189 Horten Tlf: Årsrapport ! Kiwanis District Norden Eliminate prosjektkomite: Distriktskoordinator Hilde E. Meyer KC Horten Freia Medlem Lennart Carlsson KC Nesodden fra februar 2013 Fra starten av Kiwanis året frem til februar, bestod prosjektkomiteen bare av en person, og man søkte etter flere medlemmer. I februar 2013 ble Lennart Carlsson fra KC Nesodden medlem av komiteen, noe vi er takknemlige for. Eliminate prosjektkomite har også inneværende år besøkt klubber og divisjoner for å informere om prosjektet og motivere til deltagelse. Møtene med våre medlemmer gir positiv inspirasjon til videre innsats for Eliminate. I november 2012 ble det arrangert et interklubbmøte for divisjon Vestfold og Telemark hvor Hanne Holt fra UNICEF var tilstedet og fortalte om deres del av Eliminate. Det arbeidet som gjøres ute i felt med vaksinering av mor og nyfødt, transport og lagring av vaksiner, opplæring av medarbeidere og helsepersonell. Et meget interessant møte som gav god kunnskap om hvordan midlene Kiwanis samler inn blir benyttet. Det er gitt støtte til klubbene i forbindelse med arrangementer. I form av informasjon og brosjyrer. Flere lommeguider er bestilt og mottatt til bruk i klubbenes informasjonsarbeid. Flere klubber benytter nå også gave / blomsterbrevene ved foredrag og jubileer. Prosjektkomiteen vil understreke at alle bidrag uansett størrelse er av like stor viktighet. Hver 10, krone redder et liv. Distriktskoordinator har jevnlig deltatt i møter på Skype med de andre distriktene i Europa, region 3. Det er også samarbeidet med Eliminate sin kontaktperson for Europa på kontoret i Gent. Distriktskoordinator har vært tilstedet på Distriktsstyremøtene i løpet av året, for å informere styret om fremdriften i prosjektet. På distriktsstyret i mai støttet styret prosjektkomiteens forslag om å endre navn på klubbkoordinator og divisjonskoordinator, til klubbambassadør og divisjonsambassadør. En endring som viser positivt hvor viktig kontaktpunktene i organisasjonen er. For informasjonsflyten og at vi jobber sammen for å oppnå målet vi har satt oss om å redde liv til september Når rapporten skrives har vi reddet drøyt liv. På vegne av de nyfødte og deres mødre, Tusen takk! Våren 2013 er det gjennomført 3 møter med UNICEF for å jobbe frem materiell som kan være til hjelp for klubbene i deres arbeid med å samle inn penger. Målet er å ha dette klart til konventet i Sarpsborg i september, hvor det også vil være en stand. En presse mappe / arbeidshefte med informasjon, tips, ideer og råd, som også kan brukes til presentasjoner, vil bli vist frem og gitt informasjon om. Vi har fått låne innsamlingsbøsser av UNICEF. De er merket med Eliminate logo og UNICEF logo. De er nummerert og plombert slik innsamlings bøsser skal være. Det er delt ut 2 bøsser i hver divisjon til bruk for klubbene. Det er en ansvarlig i hver divisjon som har oversikt over bøssene. Det er sendt ut retningslinjer for bruk av bøssene til alle klubbene og divisjonene. Prosjektkomiteen samarbeider med web master, slik at presentasjoner og informasjon legges ut på vår hjemmeside til bruk for klubbene.

15 Kiwanis International District Norden ELIMINATE Prosjektkomiteen orgnr Distrikts koordinator Hilde E. Meyer, Kjølhalstien 30b 3189 Horten Tlf: Prosjektkomiteen samarbeider med Roar Hansen KC Åsgårdstrand og Asbjørn Schjølberg KC Elverum ved produksjon av gave / blomsterbrev, brosjyrer og informasjon. Tusen takk til begge to! Samarbeidet med UNICEF er utmerket. De er behjelpelige med sine kunnskaper og meget positive til og takknemlige for, den innsatsen Kiwanis gjør for å samle inn midler til Eliminate. En stor takk til alle som bidrar. Sammen skal vi eliminere stivkrampe som dødsårsak. Distriktskoordinator Eliminate Hilde E. Meyer

Kiwanis International District Norden

Kiwanis International District Norden Kiwanis International District Norden Humanitærkomiteen www.kiwanis.no Komiteleder Heidie Ringsby, Helgeroaveien 202, 3294 Stavern humanitar@kiwanis.no Tlf: +47 33 19 91 50 - Mobil: +47 47 90 49 80 Årsrapport

Detaljer

Årsrapport for Humanitærkomiteen for 2014/2015

Årsrapport for Humanitærkomiteen for 2014/2015 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Humanitærkomiteen www.kiwanis.no Terje Kristian Th. Christensen Rådyrstien 5, 4950 Risør humanitar@kiwanis.no Komiteleder Tlf:+47 91 10 56 72 15/6 2015, Risør Årsrapport

Detaljer

Kiwanis International

Kiwanis International Kiwanis International District Norden www.kiwanis.no org.nr 983 757 189 ÅRSMØTET 2012 PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN) 46 ÅRSMØTE, AVHOLDT PÅ CLARION HOTEL TYHOLMEN, ARENDAL,

Detaljer

REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014

REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 MOTIVASJONSKONFERANSEN 2014 www.kiwanis.no REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014 Konferansen ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell Gardermoen,

Detaljer

MATRIKKEL 2012 2013 Revidert oktober 2012 DEL I. Organisasjonen

MATRIKKEL 2012 2013 Revidert oktober 2012 DEL I. Organisasjonen MATRIKKEL 2012 2013 Revidert oktober 2012 DEL I Organisasjonen District Norden, KI, KI-EF, tidligere guvernører,divisjonsinndeling, jubileer og konventer Ajourført 12.02.2013 Kiwanis International District

Detaljer

Referat fra Distriktsstyremøte nr 5-2013-2014 Tid: Fredag den 5. september 2014 Sted: Hotell Scandic Hamar, Vangsvegen 121 N 2318 HAMAR

Referat fra Distriktsstyremøte nr 5-2013-2014 Tid: Fredag den 5. september 2014 Sted: Hotell Scandic Hamar, Vangsvegen 121 N 2318 HAMAR /// District Norden Org. nr: 983 757 189 FØ KIWANIS I FAMTIDEN www.kiwanis.no Guvernør 2013-14: Mona Hurtig Getebol 404 66060 MOLKOM - SVEIGE Tlf 0046703579600 Epost: guvernor@kiwanis.no eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Referat fra Distriktsstyremøte nr. 4-2014-2015 Tid: Fredag den 4. september 2015. Sted: First Hotell Ambassadeur Strømsø Torg 7 N 3044 DRAMMEN.

Referat fra Distriktsstyremøte nr. 4-2014-2015 Tid: Fredag den 4. september 2015. Sted: First Hotell Ambassadeur Strømsø Torg 7 N 3044 DRAMMEN. /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

MATRIKKEL 2014 2015. Revidert mai 2015 DEL I. Organisasjonen

MATRIKKEL 2014 2015. Revidert mai 2015 DEL I. Organisasjonen MATRIKKEL 2014 2015 Revidert mai 2015 DEL I Organisasjonen District Norden, KI, KI-EF, tidligere guvernører, divisjonsinndeling, jubileer og konventer Ajourført 06.05.2015 DEL I: ORGANISASJONEN 2014-2015

Detaljer

Kiwanis International District Norden

Kiwanis International District Norden Kiwanis International District Norden Vi kan - la oss gjøre det sammen www.kiwanis.no Distriktssekretær Dag Gladsø, Kongens gt. 16, 3211 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 91 66 51 02 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Kiwanis International District Norden

Kiwanis International District Norden Kiwanis International District Norden Vi kan - la oss gjøre det sammen www.kiwanis.no Distriktssekretær Dag Gladsø, Kongens gt. 16, 3211 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 91 66 51 02 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102

Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 Referat fra

Detaljer

MATRIKKEL 2013 2014 Revidert oktober 2013 DEL I. Organisasjonen

MATRIKKEL 2013 2014 Revidert oktober 2013 DEL I. Organisasjonen MATRIKKEL 2013 2014 Revidert oktober 2013 DEL I Organisasjonen District Norden, KI, KI-EF, tidligere guvernører,divisjonsinndeling, jubileer og konventer Ajourført 29.08.2014 Kiwanis International District

Detaljer

Årsrapport Kiwanis Internasjonal District Norden

Årsrapport Kiwanis Internasjonal District Norden /// District Norden Org. nr: 983 757 189 MOTTO FOR 2016-17 - «OPPLYSE OG UTVIKLE» www.kiwanis.no Guvernør 2016-2017 Terje Christensen, Rådyrstien 5, 4950 RISØR guvernor@kiwanis.no Tlf:+47 911 05 672 Årsrapport

Detaljer

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 KIWANIS I TIDEN www.kiwanis.no Distriktssekretær 2012-13 Dag Gladsø, Landstadsgt 30, 3210 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 0047 91 66 51 02 eferat

Detaljer

Guvernør 2013-14: Mona Hurtig Getebol 404 66060 MOLKOM - SVERIGE Tlf 0046703579600 Epost: guvernor@kiwanis.no

Guvernør 2013-14: Mona Hurtig Getebol 404 66060 MOLKOM - SVERIGE Tlf 0046703579600 Epost: guvernor@kiwanis.no /// District Norden Org. nr: 983 757 189 FØ KIWANIS I FAMTIDEN www.kiwanis.no Guvernør 2013-14: Mona Hurtig Getebol 404 66060 MOLKOM - SVEIGE Tlf 0046703579600 Epost: guvernor@kiwanis.no eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

ffikiwanis =- APNING IØRDAG DEN 6. SEPTEMBER 201.4. AVDøDE MEDLEMMER MINNES District Norden HILSNINGER

ffikiwanis =- APNING IØRDAG DEN 6. SEPTEMBER 201.4. AVDøDE MEDLEMMER MINNES District Norden HILSNINGER ffikiwanis District Norden Org. nr: 983757 :"89 PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN) =- APNING aa. Åns*røTE, AvHoror r'å SCANDIC HorELL, HAMAR, IØRDAG DEN 6. SEPTEMBER 201.4. Kiwanishymnen

Detaljer

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 KIWANIS I TIDEN www.kiwanis.no Distriktssekretær 2012-13 Dag Gladsø, Landstadsgt 30, 3210 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 0047 91 66 51 02 eferat

Detaljer

Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102

Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 KIWANIS I TIDEN www.kiwanis.no Distriktssekretær 2012-13 Dag Gladsø, Landstadsgt 30, 3210 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 0047 91 66 51 02 eferat

Detaljer

Motivasjonsleder Eivind Sandnes, Hvidebergveien 248, 4909 Songe nesteguvernor@kiwanis.no Tlf:+47 91 57 55 80

Motivasjonsleder Eivind Sandnes, Hvidebergveien 248, 4909 Songe nesteguvernor@kiwanis.no Tlf:+47 91 57 55 80 Org. nr: 983 757 189 Neste Guvernør www.kiwanis.no Motivasjonsleder Eivind Sandnes, Hvidebergveien 248, 4909 Songe nesteguvernor@kiwanis.no Tlf:+47 91 57 55 80 Til: Divisjoner og klubber Risør, 19.februars

Detaljer

AKERSHUS/VIKEN - KONVENTET 2016

AKERSHUS/VIKEN - KONVENTET 2016 Årsmøtet 2016 - Innkalling AKERSHUS/VIKEN - KONVENTET 2016 I henhold til Distriktslovens Art. VI - 3, innkalles det til Kiwanis International District Nordens 50. årsmøte. Årsmøtet avholdes på Quality

Detaljer

District Norden Org. nr:

District Norden Org. nr: /// District Norden Org. nr: 983 757 189 KIWANISKONFERANSEN 2017 www.kiwanis.no REFERAT FRA KIWANISKONFERANSEN 22.. OG 23. APRIL 2017 Konferansen ble avholdt på Scandic Park Hotell, Drammen, med representasjon

Detaljer

Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102

Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Kiwanis International District Norden

Kiwanis International District Norden Kiwanis International District Norden Vi kan - la oss gjøre det sammen www.kiwanis.no Distriktssekretær Dag Gladsø, Kongens gt. 16, 3211 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 91 66 51 02 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Kiwanis International District Norden Org. nr:

Kiwanis International District Norden Org. nr: Kiwanis International District Norden Org. nr: 983 757 189 (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50) DISTRIKTSLOVEN LOVPRESISERINGER/LOVPRAKSIS norsk

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr Desember 2016

Kiwanisnytt. Nr Desember 2016 Kiwanisnytt Nr. 01 2016 2017 Desember 2016 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt sendes til: kiwanisnytt@kiwanis.no Guvernørens Gnist. Kjære Kiwanis venner i Norden,

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr April 2016

Kiwanisnytt. Nr April 2016 Kiwanisnytt Nr. 03 2015 2016 April 2016 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt sendes til: kiwanisnytt@kiwanis.no Guvernørens Gnist April 2016 Guvernøren går nå inn i

Detaljer

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 KIWANIS I TIDEN

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 KIWANIS I TIDEN Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 KIWANIS I TIDEN www.kiwanis.no Distriktssekretær 2012-13 Dag Gladsø, Landstadsgt 30, 3210 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 004791665102 eferat

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Kiwaniskunnskap TEMA: KIWANISKUNNSKAP. Strategi og organisering. Klubb, Divisjon, Distrikt

Kiwaniskunnskap TEMA: KIWANISKUNNSKAP. Strategi og organisering. Klubb, Divisjon, Distrikt Kiwaniskunnskap TEMA: KIWANISKUNNSKAP Strategi og organisering Klubb, Divisjon, Distrikt NYE KIWANIS GRUNNREGLER Formålet med Kiwanis International er å: 1. prioritere menneskelige og indre livsverdier

Detaljer

Referat fra Distriktsstyremøte nr Tid: Lørdag den 7. mai 2016 Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden Tollbugaten DRAMMEN

Referat fra Distriktsstyremøte nr Tid: Lørdag den 7. mai 2016 Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden Tollbugaten DRAMMEN /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Referat fra Distriktsstyremøte nr Tid: Fredag 1. september 2017 Sted: Quality Hotel & Resort Skjærgården Stathelleveien LANGESUND

Referat fra Distriktsstyremøte nr Tid: Fredag 1. september 2017 Sted: Quality Hotel & Resort Skjærgården Stathelleveien LANGESUND /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2016-2017 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

JUBILEUMSKONVENTET 2015

JUBILEUMSKONVENTET 2015 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Årsmøtet 215 - Innkalling www.kiwanis.no JUBILEUMSKONVENTET 215 I henhold til Distriktslovens Art. VIII innkalles det til Kiwanis International District Nordens

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

KONVENTKOMITEEN Konventkomiteen v/tore Brynslund

KONVENTKOMITEEN Konventkomiteen v/tore Brynslund KONVENTKOMITEEN Konventkomiteen v/tore Brynslund Konventkomitéen informerer 1. Søknad om å få arrangere konvent i 2018 Søknaden Litt rundt priser Distriktsstyret skal avgjøre søknaden 2. Status for arrangørene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2016. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Holmestrand Rotary Klubb Berit Reppesgård Tobias Brodtkorb

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Kommunikasjonsbyrået Spring. Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare

Kommunikasjonsbyrået Spring. Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare Kommunikasjonsbyrået Spring Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare Bakteppet Det store bildet Nåsituasjon Kiwanis distrikt Norden har i dag 1340 medlemmer, utviklingen i antall medlemmer

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

SYNLIGGJØRING FREMTIDSPLAN 2015-2016

SYNLIGGJØRING FREMTIDSPLAN 2015-2016 SYNLIGGJØRING FREMTIDSPLAN 2015-2016 SYNLIGGJØRING NUNC KEE-WANIS VI LAR OSS SELV BLI KJENT SYNLIGGJØRING - VI VIL GJØRE EN FORSKJELL - VI TRENGER FLERE HENDER - HUMANITÆRE OPPGAVER - INNTEKTS BRINGENDE

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for 2016, Tønsberg Idrettsråd Styret har bestått av følgende personer: Leder Pål Hansen, TFK Nestleder/ kasserer Bjørn Arne Thorgeirsson, Eik IF, sekretær

Detaljer

Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17

Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17 Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17 Dato: Onsdag 29.mars 2017 kl 18.30 Sted: Bowlingen Hamar Tilstede: Arnfinn, Morten, Arne, Lars Perry, Jørn, Ole Gunnar og Roar Referent: Arnfinn Saksliste:

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Referat fra styremøte 21. januar 2012

Referat fra styremøte 21. januar 2012 Referat fra styremøte 21. januar 2012 Tilstede: Ivar, Per Olav, Knut, Nancy og Line Fravær: Bjørg Sak 1: Saksliste Sakslisten mangler en sak vedr. avvikling av utstillinger i klubben. Denne sendes inn

Detaljer

Handlingsplan Forslag til årsmøte 3/ Avdelingsleder. Avdelingsleder i Agder. Telemark/ Vestfold

Handlingsplan Forslag til årsmøte 3/ Avdelingsleder. Avdelingsleder i Agder. Telemark/ Vestfold Handlingsplan 2017 Forslag til årsmøte 3/5-2017 A-larm Norge Medlemmer 500 (Medlemmer 350 pr. 1.1.17 ) Oversikt over inntekter og mulige tilskudd i Medlemmer:200 Medlemmer:120 Medlemmer:120 Medlemmer:60

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge

Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge Norge Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge Deres dato Deres referanse MØTEREFERAT Referat: Styremøte i buildingsmart Norge Tid: Onsdag, 26. august 2009 kl. 12.00 19.00

Detaljer

Referat fra divisjonsmøte 24. august 2017

Referat fra divisjonsmøte 24. august 2017 Viseguvernør 2016-2017Marit Warme, Kantarellen terrasse 17, 1286 OsloTlf: 480 69 557 Referat fra divisjonsmøte 24. august 2017 Sted: KC Oslo, Frogner seniorsenter, Schafteløkka Til stede: KC Oslo 6 KC

Detaljer

Distriktssekretær Dag Gladsø Landstadsgate SANDEFJORD Tlf. :

Distriktssekretær Dag Gladsø Landstadsgate SANDEFJORD Tlf. : /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 Referat fra

Detaljer

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 1 Hensikt Hensikten med klubben er å: Arbeide mot Rotary s mål. Gjennomføre prosjekter basert på Rotary s 5 tjenesteområder. Bidra til å fremme Rotary ved å styrke

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

TILLITSVALGT HÅNDBOKEN

TILLITSVALGT HÅNDBOKEN TILLITSVALGT HÅNDBOKEN Håndbøkene til Røde Kors Ungdom: Utgave 2018 1 "Snille, greie personer som gjør jobben uten å få betalt. De er snille som vil være med oss, de kan jo være hjemme lissom " "Et forbilde

Detaljer

Kiwanisnytt Nr September 2017

Kiwanisnytt Nr September 2017 Kiwanisnytt Nr. 6 2016 2017 September 2017 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt sendes til: kiwanisnytt@kiwanis.no Siste gnist!! Jeg vil starte med å takke alle sammen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.7 2016-18 Tidspunkt: Onsdag 21 juni 2017 Møtetid: 1400 1730 Sted: Scandic hotell, Oslo Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Anne Berit Lund

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni Referat: Styremøte TØH Alumni 06.10.2011 Deltakere: Rune Austvik Jens Oppland Hildegunn Andersen Torstein Kjemphol Maiken Trane Espen Gressetvold Frøydis Søbstad Per Christian Ahlgren Agenda: Alumnikvelden

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 20.april 2012.

Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 20.april 2012. STATUTTER 2012 Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 20.april 2012. 1. Foreningens navn Foreningens navn er Abakus. 2. Foreningens formål Foreningens formål er å gi studenter

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten 26 mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for Foreldreforeningen Steinerskolen Gjøvik - Toten. Tilstede som stiftere var Foreldrerepresentanter

Detaljer

Kiwanis International

Kiwanis International Kiwanis International DiStfiCt NOfden - organisasjonsnummer 983 7s7 LBg S Ø RLAIND SKOINV E I{TET 212 ARENDAL I henhold til Distriktslovens Art. VIII innkalles det til Kiwanis International District Nordens

Detaljer

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Sak 1 - Valg av møteleder og referent. Årsmøtet valgte Hanne som møteleder og Mona som referent.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Statutter, Abakus Linjeforening

Statutter, Abakus Linjeforening STATUTTER 2011 Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 25. mars 2011. 1. Foreningens navn Foreningens navn er Abakus. 2. Foreningens formål Foreningens formål er å gi studenter

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Distriktssekretær Dag Gladsø Landstadsgate SANDEFJORD Tlf. :

Distriktssekretær Dag Gladsø Landstadsgate SANDEFJORD Tlf. : /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2016-2017 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #09/15

REFERAT STYREMØTE #09/15 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til medlemmene i NFMF Oslo,

Detaljer