BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FOR 140/44, 45, 141/179, 185 SAMT DEL AV GNR/BNR 141/1- JEVNAKER KIRKE I JEVNAKER KOMMUNE, OPPLAND BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA Side 1 av 19

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 1.1. TILTAKSHAVER 1.2 KONSULENT 1.3 HENSIKT 1.4 OPPSTART AV PLANARBEID 2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 2.1. BELIGGENHET OG STØRRELSE 2.2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 2.3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 2.4 TRAFIKKFORHOLD 2.5 STØY 2.6 ANNEN INFRASTRUKTUR 2.7 GRUNNFORHOLD 2.8 RADON 3. EIERFORHOLD 3.1 EIERFORHOLD 4. PLANSTATUS 4.1 PLANSTATUS 5. GJELDENDE PLANER OG AVTALER 5.1 GJELDENDE PLANER OG AVTALER 6. PLANPROSESS 6.1 OPPSTART AV PLANARBEID 6.2 DELTAKERE I PLANPROSESSEN 6.3 MØTER 6.4 FORPROSJEKT 6.5 ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER 7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 7.1 DETALJERING AV PLANFORSLAGET 7.2 HOVEDGREP 7.3 AREALOPPSTILLING 7.4 RAMMER FOR KIRKEGÅRDSUTVIDELSEN 7.5 RAMMER FOR BEBYGGELSEN 7.6 TRAFIKKFORHOLD 7.7 REKREASJON OG GRØNNSTRUKTUR 7.8 RENOVASJON, VANN OG AVLØP 8. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 8.1 KONSEKVENSER IFHT. OVERORDNEDE PLANER OG MÅL 8.2 KONSEKVENSER FOR NATUR OG MILJØ 8.3 KONSEKVENSER FOR JORD- OG SKOGBRUKSAREALER 8.4 KONSEKVENSER FOR VIKTIGE LANDSKAPSELEMENTER 8.5 SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER 8.6 ØKONOMISKE KONSEKVENSER 8.7 FREMDRIFT 8.8 JURIDISKE KONSEKVENSER 8.9 KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE 8.10 KONSEKVENSER FOR UNIVERSELL UTFORMING 8.11 KONSEKVENSER EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR 9. KOMMENTERT LISTE OVER INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER 10. KOPI AV VARSLINGSANNONSE 11. VEDLEGG/ KILDER Side 2 av 19

3 1. BAKGRUNN 1.1. TILTAKSHAVER Planen fremmes av Jevnaker Menighetskontor. 1.2 KONSULENT Konsulent for planarbeidet har vært Hindhamar AS. 1.3 HENSIKT Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av Jevnaker kirkegård med nye kiste- og urnegravfelt nord for eksisterende kirkegård, driftsbygning og parkeringsplass ned mot riksvei 35. Videre skal planen ivareta eksisterende kirke og kirkegård, herunder en middelalderkirkegård. Eksisterende atkomster skal benyttes også for utvidelsen. 1.4 OPPSTART AV PLANARBEID Oppstart av planarbeidet ble varslet i Ringerikes blad og Hadelands avis Naboer og andre høringsparter ble tilskrevet med brev datert BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 2.1 BELIGGENHET OG STØRRELSE Planområdet ligger sør for Prestmoen boligområde, 3-4 km nordøst for Jevnaker sentrum. Planområdet grenser til kulturlandskap i vest og sør. I øst grenser planområdet inntil rv 35 og i nord ligger eneboliger. Planområdet dekker et areal på ca. 33 daa. Oversiktskart. Planområdet ligger vakkert til i kulturlandskapet med utsikt til Randsfjorden. 2.2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP Kirken og kirkegården ligger i en sørvendt helling. Kirken er plassert på en lokal forhøyning. Kirkegården ligger nord og vest for kirken. Kirkegården har en parkmessig opparbeidelse med plener og store trær langs de interne veiene. Den har et åpent preg. Det ligger en vegetasjonsskjerm mot boligbebyggelse i nord med bredde ca. 10m. Side 3 av 19

4 Ved parkeringsplassen ned mot rv 35 er det plantet 4 bjørketrær som er årstrær og ble gitt i gave fra Landbruksdepartementet i år Bildet viser bla de fire årstrærne. Områder som er avsatt til kirkegårdsutvidelse i nord og ny parkeringsplass er i dag fulldyrket jord klasse B. Området er i stor grad eksponert fra omgivelsene. Terrengform tilsier stor grad av synlighet fra alle kanter. Vegetasjon skjermer til en viss grad for direkte innsyn. Området har gode solforhold. Det er ikke registrert andre spesielle forhold vedrørende klima. 2.3 BEBYGGELSE OG ANLEGG Jevnaker kirke ble innviet i Kirken er tegnet av arkitekt Abraham Pihl. Den er bygget på tomten til en gammel steinkirke fra middelalderen som ble revet i Steinen fra den opprinnelige kirken er benyttet i grunnmuren Jevnaker kirke har en tømret konstruksjon som er kledd med panel. Den er åttekantet og modellert etter Vang kirke utenfor Hamar. Grunnflaten er ca. 380m 2. Kirken har 490 sitteplasser, og den er med dette Hadelands største kirke. Jevnaker kirke er en listeført kirke og skal derfor behandles etter kirkerundskrivet, T-3/00 KUF og MD Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø. Det ble i 1932 bygd et gravkapell nord for kirken. Kapellet er en åttekantet, hvitmalt tømret konstruksjon med valmet tak. Gravkapellet er ca. 150m 2. Det står også et lite uthus innenfor planområdet, byggeår er ikke kjent. Bygningen er i tre og ligger vest for kirken, i tilknytning til parkeringsplassen. Bygningen er ca. 70m 2 og rommer blant annet hvilerom med dusj for kirkegårdsarbeider, to publikumstoalett, 1 bod og1 garasje i meget enkel stand. Side 4 av 19

5 Den eksisterende kirkegården ved Jevnaker kirke er utvidet i flere omganger og utgjør i dag ca m 2. Det ligger en middelalderkirkegård rundt kirken som dekker et areal på ca m 2. Middelalderkirkegården er et automatisk fredet kulturminne. I følge tiltakshaver har den middelalderske delen av kirkegården rundt kirken vært i kontinuerlig bruk etter Riksantikvaren fredet i 1984 tuft og kirkegård etter den gamle Jevnaker kirke. Det er totalt 1666 gravplasser innenfor eksisterende kirkegård, av dette er ca. 80 urnegraver. Avgrensing av kirkegården er i form av hvitmalte stakittgjerder, natursteinsmurer og flettverksgjerder. Bildet viser Jevnaker kirke sett fra kirkegårdens nordvestre del. 2.4 TRAFIKKFORHOLD Planområdet ligger inntil riksvei 35 i øst som har fartsgrense 60 km/t og ÅDT I sør ligger planområdet inntil veien som går inn til Øvre Vang gård. Veien er kommunal inn til parkeringsplassen for kirken. Videre innover er veien privat og betjener et bolighus og Øvre Vang gård. I tillegg til bolighus på gården leies det ut til overnatting og møtevirksomhet, en cateringvirksomhet og deler av året drives det en gårdsbutikk. Veien har begrenset trafikk. Side 5 av 19

6 Bildet viser veien forbi Jevnaker kirke inn til Øvre Vang gård. Rv35 ses oppe til venstre i bildet. Parkering for Jevnaker kirke er i dag fordelt på flere mindre plasser. Det er noe parkering nede ved rv 35 sør for kirken. Videre er det noe parkering vest for kirken i forbindelse med hovedatkomsten til kirkegården. Disse plassene rommer ca. 30 biler. I følge tiltakshaver er det stort behov for flere parkeringsplasser. Ved gudstjenester og andre arrangementer parkeres det i stor grad langs atkomstveier i nærområdet og på jordet hvor det er tiltenkt parkering. Dette gir en uoversiktlig og rotete trafikksituasjon. Det skal anlegges ny gang- og sykkelvei langs rv 35 forbi kirken. Statens vegvesen er i gang med prosjekteringen. Antatt byggestart er 2012 med ferdigstillelse i Det går to bussruter langs rv 35, rute 150 og 717 som betjenes av Opplandstrafikk. I følge rutetabellen er det snakk om flere busser per dag. Nærmeste holdeplass i dag ligger i krysset Prestmoveien, rv 35. I forbindelse med utbygging av gang- og sykkelveien vil det bli anlagt ny bussholdeplass ved avkjøringen til Kanadaveien/ vei til kirken. 2.5 STØY Rv 35 grenser inntil planområdet. Parkering er lagt ned mot veien i det mest støyutsatte området. Det er begrenset støy på eksisterende kirkegård. Område for utvidelse av kirkegården er ikke støyutsatt. Se for øvrig kommentarer under pkt.8.2 Konsekvenser støy. 2.6 ANNEN INFRASTRUKTUR Det er en høyspentledning som krysser det planlagt utvidelsesområde i dag. Iht. til Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd 7 kan ingen former for luftstrekk krysse kirkegården. Høyspentledningen må derfor flyttes/ legges om før området kan tas i bruk som kirkegård. Hadeland Energi har i e-post datert skissert løsning for fjerning av 22 kv HSP mast slik at denne ikke lenger vil krysse kirkegården. Side 6 av 19

7 Det er ikke lagt ned drenering på eksisterende kirkegård. Det skal ligge overvannsledninger langs rv 35 nedenfor kirken som er delvis gravd i stykker og bør utbedres. Offentlig vannforsyning skjer i dag fra offentlig vannledning fra Prestegården via kirkegården, til gnr/bnr 140/46. Driftsbygg på kirkegården forsynes i dag med vann fra denne ledningen. Offentlig avløp ligger i trasé som krysser planområdet i øst. Dersom det skulle være behov for å koble seg på denne må fallet sjekkes da det er stor sannsynlighet for at det vil være behov for pumpe. 2.7 GRUNNFORHOLD Det ble foretatt grunnundersøkelser i Løvlien Georåd gjennomførte undersøkelsene og har foretatt naverboringer med dybde 3-4m i 7 hull ulike steder innenfor det planlagte utvidelsesarealet. Massene er til dels sandig, siltig og leirig, noe som gir middels til meget telefarlige masser. Videre er massene relativt tette og lite drenerende. Grunnvannstanden står lavere enn aktuelle gravedybder ved opparbeidelse av graver. Det er ikke påvist fjell i noen av boringene. Drensforholdene er dels dårlige på den eldste delen av kirkegården da det er leirmasser, spesielt i feltet til høyre for sideporten og deler av feltet til venstre for kapellet. For det nyeste feltet av kirkegården, nordøst for kirken er det sandmasser og her er drensforholdene gode. Kvartærgeologiske kart viser morenemasser med tykk mektighet innenfor planområdet. Grunnen skal være middels egnet for infiltrasjon. Berggrunnen består konglomerat, sedimentær breksje. 2.8 RADON Radonkart fra NGU viser at det er høy til middels sannsynlighet for radon i området. 3. EIERFORHOLD 3.1 Planområdet omfatter gnr/bnr 140/44, /179, 185 samt del av gnr/ bnr 141/1. Grunneier for de fire første eiendommene er Jevnaker kommune. Kjell Østlie er oppført som eier av gnr/ bnr 141/1. Overføring av eiendom vil bli gjennomført med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan. Kirker og kirkegårder skal i henhold til Kirkeloven 17 eies av sognet. Kirkelige fellesråd forvalter normalt eiendommen på vegne av sognet. Eiendommen skal overføres fra kommunalt til kirkelig eierskap vederlagsfritt. Det bør vurderes å rydde opp i eiendomsforholdene for kirken og kirkegården med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan. 4 PLANSTATUS 4.1 Planområdet er i Kommuneplan for Jevnaker , vedtatt , avsatt til Byggeområde, offentlig formål, eksisterende (mørk rød) og framtidig (lys rød). Det går et friområde (grønn) gjennom kirkegården. Vest, sør og øst for planområdet er det LNF- områder, mens det i nord er et eksisterende boligområde. Kommuneplanen viser i området skravert felt for Båndlegging etter lov om kulturminner. I følge fylkesarkeolog Ragnar Bjørnstad fra fylkeskommunen (telefon ) er feltet i kommuneplankartet ikke riktig plassert og forholdet bør derfor ikke innvirke på denne reguleringsplanen. Det henvises for øvrig til pkt.6.5 Arkeologiske undersøkelser for ytterligere informasjon angående arkeologiske minner i området. I tekstdelen til arealdelen ligger det noen retningslinjer som berører reguleringsplanen, følgende er vurdert som sentrale: Ved utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplaner skal utarbeides bestemmelser om universell utforming. I tillegg er vedtaksfredete og automatisk fredete kulturminner automatisk båndlagte områder jfr. kulturminneloven 4, 6, 8 og 15. Angående avkjørsler så er riksvei 35 oppført med holdningsklasse meget streng. Side 7 av 19

8 Utsnitt av gjeldende kommuneplan ( ). 5 GJELDENDE PLANER OG AVTALER 5.1 I følge kommunens hjemmeside er det ingen gjeldende reguleringsplaner i nærheten av planområdet. Statens vegvesen er i gang med å utarbeide reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs rv 35. Vegvesenet har opplyst at de kommer til å regulere vegareal 2 m innenfor skjæringstopp/skråningsfot. Plankartets tiltaksgrense er tilpasset vegvesenets planforslag. Det er etter det vi kjenner til ingen andre planer under utarbeidelse i nærområdet. 6 PLANPROSESS 6.1 OPPSTART AV PLANARBEID Det er redegjort for varsling av planoppstart under punkt DELTAKERE I PLANPROSESSEN Planen er utarbeidet av Hindhamar AS i samarbeid med kirkevergen og Jevnaker kommune. 6.3 MØTER Forhåndskonferanse med Jevnaker kommune ble avholdt Møte med tiltakshaver og Jevnaker kommune ble avholdt Informasjonsmøte med berørte naboer ble avholdt Møte med tiltakshaver og Jevnaker kommune ble avholdt FORPROSJEKT Det ble utarbeidet et forprosjekt med kostnadsoverslag for kirkegårdsutvidelsen og ny parkeringsplass i I forprosjektet var det to alternative forslag til utvidelse, alternativ 1 vest for og alternativ 2 nord for eksisterende kirkegård. Menighetsrådet valgte alternativ 2 som er det alternativet som er lagt inn i kommuneplanen. Forprosjektet viser 60 parkeringsplasser og ca. 700 kistegraver. På grunn av endrete forutsetninger må det påregnes å justere forprosjektet med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan. Side 8 av 19

9 6.5 ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER Oppland fylkeskommune ved kulturarvenheten ønsket å foreta arkeologiske registreringer innenfor planområdet. Det er kjent automatisk fredete kulturminner nært inntil planområde. Registreringene ble bestilt 1. juni Registreringene ble i e-post bekreftet utført i uke 41 og 42. Budsjett for utførelse av arkeologiske undersøkelser er på kr ,-. Tiltakshaver har fått innvilget nødvendig tilleggsbevilgning slik at sjaktingen kan utføres. Reguleringsplanen kan ikke sluttbehandles før dette registreringsarbeidet er gjennomført. Rapport fra fylkeskommunen, datert desember 2011, ble mottatt 29.februar. Rapport ble også sendt til Jevnaker kommune, men vedlegges også denne reguleringsplanen. Det ble funnet to automatisk fredete kulturminner under sjaktingen. En kokegrop på område A (ID151158) og en eldre dyrkningsflate på område B (ID140307). Det ble ikke gjort funn i nærheten av kokegropen som ble funnet i Konklusjon fra rapport: I forbindelse med reguleringsplan for Jevnaker kirke, ble det i oktober 2011 utført en arkeologisk registrering av planområdet. Det ble gravd totalt 18 sjakter fordelt på to områder. Resultatet fra registreringen var funn av en kokegrop på Vang Øvre (141/1), samt en dyrkningsflate på 140/44. Denne flaten var en fortsettelse på dyrkningsflaten som ble funnet under arkeologiske undersøkelser i Kokegropen ble totalt gravd ut, og dyrkningsflaten ble dokumentert. E-post fra arkeolog Ole Tveiten, dat bekrefter at funnene er frigitt og derfor ikke må tas hensyn til i det videre planarbeidet. Andre automatisk fredete kulturminner innen planområdet: ID48705 Rydningsrøyser: Området lå inne med feil geometri i Askeladden da arkeologisk rapport ble utarbeidet. Geometrien er senere endret, og lokaliteten berører ikke planområdet for Jevnaker kirke. ID Kokegrop: Kulturminnet vil bli frigitt i forbindelse med pågående planarbeid for ny gang-/sykkelvei langs Rv35, og må derfor ikke tas hensyn til i det videre planarbeidet. ID Dyrkningsflate: Kulturminnet vil bli frigitt i forbindelse med pågående planarbeid for ny gang-/sykkelvei langs Rv35, og må derfor ikke tas hensyn til i det videre planarbeidet. Kirkebygget er i kartet vist med pålagt båndleggingssone. For øvrig er det ikke kulturminner som krever spesielt vern/behandling i planmaterialet. Side 9 av 19

10 Oversikt over befaringsområdet og kulturmiljøet rundt. Kart hentet fra Rapport fra arkeologisk registrering, datert Desember BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 7.1 DETALJERING AV PLANFORSLAGET Forslag til reguleringsplan er utarbeidet som en detaljregulering iht. Lov om planlegging og byggesaksbehandling, 12-3 og kan legges til grunn for søknad om godkjenning av byggetiltak. 7.2 HOVEDGREP Middelalderkirkegården er regulert til hensynssone - Båndlegging etter lov om kulturminner. Det er lagt inn en sikringssone rundt kulturminnet på 5m. Jevnaker kirke ligger innenfor middelalderkirkegården. Kirken, kirkegården, eksisterende og planlagt utvidelse er regulert til grav- og urnelund (G/U). 7.3 AREALOPPSTILLING Tabellen nedenfor viser areal for de ulike delområdene: Planområde Grav- og urnelund (G/U) Nødvendig bygg og anlegg for grav og urnelund (GUB) Vei (V1-2) Annen veigrunn grøntareal (AV-G) Parkeringsplasser (P) Vegetasjonsskjerm (GV) Planområde Areal 24 daa 1.4 daa 0.5 daa 0.3 daa 5.7 daa 1.3 daa Ca. 33 daa Side 10 av 19

11 7.4 RAMMER FOR KIRKEGÅRDSUTVIDELSEN I henhold til Gravferdsloven 2 skal det I hver kommune være en eller flere kirkegårder av en slik størrelse av det til enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning. Per i dag er det ca. 216 ledige kistegravplasser på Jevnaker. Tilsvarende tall er ca. 333 for Randsfjord. I tillegg slettes en del graver innimellom. For urnegraver er det 21 ledige ved Jevnaker og 257 ledige ved Randsfjord. I følge tiltakshaver vil Jevnaker kirkegård komme under 3 pst kravet i år og det nærmer seg for kommunen sett under ett. Med bakgrunn i dette haster det med å få på plass gravplasser for kister ved Jevnaker. Forprosjektet viser at det er plass til ca. 700 kistegraver. Nødvendige justeringer av forprosjektet vil trolig reduseres tallet til graver. Foreløpig forslag til kirkegårdsplan/illustrasjonsplan viser at det er mulighet for 645 kistegraver innenfor området for utvidelse. Grunnundersøkelsen viser at massene har dårlig drensevne. Kontaktdrenering eller masseutskifting for gravfelt vil være aktuelle tiltak for å forbedre dette. Ved utforming av anlegget må det tas hensyn til eksisterende kirkegård når det gjelder materialbruk og vegetasjonsbruk. Det er lagt inn en vegetasjonsskjerm mot tilliggende naboer på 10m bredde. Vegetasjonsskjermen etableres av ulike arter, både løvfellende og vintergrønt. Hensikten er å få en tett skjerm som fungerer også vinterstid. Det bør være dialog med naboer vedrørende beplantningens høyde og utforming. I forskriften til gravferdsloven er det et krav om at kirkegårder skal være inngjerdet. Videre skal Gjerdet ha et verdig utseende og utgjøre et fysisk hinder. Det er lagt inn en hensynssone for middelalderkirkegården som ivaretar båndlegging etter lov om kulturminner. Områdene har vært i kontinuerlig bruk og gravlegging i eksisterende gravsteder er fortsatt tillatt. Det etableres en ny driftsavdeling nordøst for kirkegården. Driftsavdelingen vil dekke et areal på ca. 700m 2 og bestå av ny driftsbygning og lagring av masser til bruk på kirkegården. I forbindelse med driftsbygningen vil det legges til rette for syningsrom og kjølecelle. 7.5 RAMMER FOR BEBYGGELSEN Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet skal bevares. I tillegg er det behov for ny driftsbygning. I tilknytning til driftsbygningen (som mulig forlengelse av denne) ønsker tiltakshaver at det etableres syningsrom og kjølecelle da dagens tilbud for dette ikke fungerer tilfredsstillende. Den nye driftsbygningen med syningsrom/kjølecelle vil kunne få en størrelse på ca. 8x20m. Denne bør utstyres med garasjedører for gravemaskin og eventuell framtidig traktor. Det vil også bli lagt til rette for lagring av masser til bruk på kirkegården med størrelse ca. 6x9m fordelt på 2-3 rom. Reguleringsbestemmelsene åpner opp for at det skal kunne installeres kjøkken i eksisterende gravkapell. Dette kan i midlertidig ikke skje før nødvendig VA-anlegg er anlagt. 7.6 TRAFIKKFORHOLD Eksisterende atkomst opprettholdes. Veien opp til hovedatkomsten (V1) er regulert med bredde 7,0m, mens vei V2 til ny parkeringsplass (P) er regulert med bredde 5,0m. Kirkegårdsutvidelsen vil ikke generere mer trafikk. I TEK står følgende: Byggverk skal ha nødvendig parkerings- og oppstillingsplass tilpasset byggets funksjon. Parkeringsnormen for Oslo kommune sier 1-6 parkeringsplasser per 10 sitteplasser i kirken. Bærum kommunes parkeringsnorm sier 1-3 parkeringsplasser per 10 sitteplasser i kirken. Ut fra dette skal Jevnaker kirke ha fra 49 og opp til 294 parkeringsplasser. Forslag til kirkegårdsplan/illustrasjonsplan viser at den nye parkeringsplassen (P) vil gi plass til ca. 98 biler. Parkeringsplassen kan utbygges etappevis. Det er begrenset mulighet for å utvide parkeringsplassen ytterligere mot nordøst. Side 11 av 19

12 Den nye parkeringsplassen vil dekke nødvendig parkeringsbehov. Det foreslås derfor at dagens ordinære parkering på grusplass ved hovedatkomst (G/U) utgår. Ved å flytte ordinær parkering fra hovedatkomstområdet, bidrar man til at kirken får luft og rom rundt seg, og at adkomstsiden ikke forsvinner bak en stor parkeringsplass. Dette anses riktig i forhold til både fjern- og nærvirkning. I tilknytning til kirkens hovedinngang foreslås det å tilrettelegge for 5 stk. HC-plasser. Det skal her også tilrettelegges for av- og påstigning for passasjerer. I perioder med ekstra stort behov for parkeringsplasser, kan området også benyttes til dette. Område avsatt til Annen veggrunn grøntareal (AV-G) var ønsket medtatt i planforslaget. Området benyttes innemellom til parkering, men ny parkeringsplass vil nå dekke behovet. Området består i dag av delvis grus og grønt, og det er i utgangspunktet ikke tenkt spesielle fysiske endringer eller tiltak her. 7.7 REKREASJONS OG GRØNNSTRUKTUR Det går i dag en gangvei fra Prestmoen gjennom kirkegården og ned til rv 35/ny gang- /sykkelvei/bussholdeplasser. I reguleringsplanen er opprettholdelse av gangveien ivaretatt gjennom bestemmelsene. Grøntdrag mellom eksisterende kirkegård og eneboligene i nord er videreført som vegetasjonsskjerm (GV) for utvidelsen av kirkegården. Kirkegården for øvrig inngår som en del av grønnstrukturen i kommunen. Utsnitt av gjeldende kommuneplan (side 8) illustrerer grønnstrukturen i området og kirkegårdens plassering og rolle i forhold til denne. 7.8 RENOVASJON, VANN OG AVLØP Kirkegårdsutvidelsen vil ha behov for vann til vannposter (til kannevanning av gravbeplanting), antall er ikke avklart. Det er ikke lagt opp til vanning av grøntanlegget for øvrig. Vann kan hentes fra eksisterende kirkegård som har tilstrekkelig kapasitet. Det er ikke behov for økt avløp. Det vil bli satt ut avfallsbeholdere på kirkegården og tilsvarende tømmerutiner som for eksisterende kirkegård benyttes. 7.9 ENERGI Kirkegårdsutvidelsen vil ha behov for strøm til tineuttak og belysning. Strøminntak til kirken ble forsterket i 2010 med 3x250V pga. nytt oppvarmingssystem. Det antas derfor at strøm til utvidelsen kan hentes fra eksisterende kirkegård, men det må påregnes etablering av nye sikringskurser ANLEGGSTRAFIKK Anleggstrafikk i forbindelse med etablering av ny parkeringsplass vil skje fra vei inn til Øvre Vang. Det bør vurderes om anleggstrafikken til kirkegårdsutvidelsen kan gå via naboeiendom i vest (over dyrket mark) slik at eksisterende kirkegård blir minst mulig berørt. 8 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 8.1 KONSEKVENSER IFHT. OVERORDNEDE PLANER OG MÅL: Planen er i tråd med kommuneplanen. 8.2 KONSEKVENSER FOR NATUR OG MILJØ: Landskapsform og eksisterende vegetasjon berøres i liten grad med unntak av området i sørøst for kirken, der det vil bli opparbeidet parkeringsplasser (P). Området i nordøst som vil ha driftsfunksjon vil bli endret som følge av dette. Planen vil ikke ha negativ innvirkning på klimatiske forhold. Ny vegetasjon vil kunne ha en positiv innvirkning ved at vinden dempes. Side 12 av 19

13 NATURTYPER: Utsnitt fra Direktoratet for naturforvaltnings naturbase. I Direktoratet for naturforvaltnings naturbase er naturtyper som anses som nasjonalt, regionalt og lokalt viktige registrert. Kartutsnitt over viser registreringer for kirkegården og omkringliggende arealer. Innen kirkegården og område som inngår i planforslaget er det ikke registrert lokaliteter, men i omgivelsene er det naturtypelokaliteter som er vurdert til nasjonalt viktige. Her oppsummeres innhold i tilliggende lokaliteter: Lokalitet 1: Øvre Vang Naturtype: Hagemark, Utforming: Askehage, Verdi: Svært viktig, Totalareal: 67 daa. Lokalitet 2: Nedre Vang Naturtype: Gråor-heggeskog, Utforming: Flommarksskog, Verdi: Svært viktig, Totalareal: 58 daa. Lokalitet 3: Prestegårdselva Brennaelva Naturtype: Viktig bekkedrag, Verdi: Svært viktig, Totalareal: 96 daa. Komplett utskrift fra naturbasen vedlegges. Forslagsstiller mener planlagte tiltak ikke vil påvirke omkringliggende verdifulle naturtyper og biomangfold på en negativ måte. Ingen av de registrerte områdene berøres direkte og slik vi ser vil planlagte landskapsinngrep ikke forringe kvaliteten i disse områdene. Det er ikke registrert særskilte viktige korridorer mellom områdene og drensvann fra kirkegården vil bli håndtert på forskriftsmessig måte. Vi vil også tilføye at en kirkegård, med sine primært «grønne» overflater, tilrettelegger for grønnkontakt med sine omgivelser heller enn å skape barrierer. STØY: I henhold til T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplaner ( ) så bør kirkegårder defineres som såkalt stille soner og støyen bør derfor ikke overstige dba. Illustrasjon under viser støyvarselkart for Jevnaker kommune, basert på trafikkprognoser for år For planområdet viser kartet rød sone (Lden>65dB) og gul sone (Lden>55dB) på deler av området. Side 13 av 19

14 Rød sone ligger mellom riksvegen og kirken mot nederste huset ved innkjøring til Prestmovegen. Gul sone ligger opp mot kapellet og mot fjerde huset fra innkjøring Prestmovegen. Innenfor rød sone ligger primært planlagt parkering. Innenfor gul sone ligger område avsatt til nødvendige bygg og anlegg og eks. kirkegård. Planlagt utvidelse av selve kirkegården ligger utenfor viste støysoner. I henhold til retningslinjer er gul sone en vurderingssone, hvor avbøtende tiltak bør vurderes. Her vil dette bety støyskjerming, men med bakgrunn i estetiske og historiske grunner anses dette til ikke å være ønskelig. Planforslaget tilrettelegger ikke for en økt trafikk i området og støynivået er kjent. Forholdene anses ikke så problematiske at skjermingstiltak bør prioriteres på bekostning av andre kvaliteter. Utvidelsesområdet for selve kirkegården ligger utenfor støysoner som anses som problematiske, slik at den nye delen vil få bedre støyforhold enn eksisterende deler. Med dette som bakgrunn mener vi det ikke er behov for ytterligere støyberegninger eller behov for / ønske om skjermende tiltak. Utsnitt av støyvarselkart Statens vegvesen, basert på trafikkprognoser for år 2025 DRENSVANN: Grunnundersøkelser har vist at eks. masser i området har dårlig drensevne og det må påberegnes tiltak i form av kontaktdrenering eller en mer omfattende massutskifting. Type løsning kan påvirke om drensvann fra kirkegården bør behandles som overvann eller spillvann. Det er ikke dokumentert forurensing i drensvann fra kirkegård, men det er en etisk side ved saken som må vurderes. Det har vært kontakt med helsefaglig myndighet ved kommunelege Bjarne E. Oure (e-post og tlf ) for eventuelle synspunkter og innspill. Han mener prinsipielt at vann bør kunne behandles som overvann forutsatt at dette skjer i henhold til gjeldende forskrifter og krav. Han synes det er vanskelig å uttale seg mer konkret i denne fasen av planleggingen, men forutsetter at han får saken til uttalelse når detalj-/byggeprosjekt med konkrete forslag til tiltak foreligger. 8.3 KONSEKVENSER FOR JORD- OG SKOGBRUKSAREALER: Ca m 2 dyrket mark klasse B tas ut av produksjon og benyttes til kirkegård med tilhørende parkering. Det aktuelle området er i kommuneplanen avsatt til formål kirkegård og bruksendring er således i tråd med gjeldende planer. Arealet ligger i dag avgrenset av eks. kirkegård, eks. vei Side 14 av 19

15 og eks. boligbebyggelse uten naturlig forbindelse med øvrig dyrka mark i området. Grunneier som har sagt seg villig til å avse jord har ønsket at det er dette området som kan benyttes. En vurdering av om matjorda skal skaves av og sikres for gjenbruk, vil bli vurdert som en del av prosjektets videreføring (detaljprosjektering og byggesak). 8.4 KONSEKVENSER FOR VIKTIGE LANDSKAPSELEMENTER: Konsekvens for viktige landskapselementer anses til å være liten, da kirkegård med tilhørende bygninger (eksisterende og planlagte) ikke vil fremstå med særskilt endret fjernvirkning enn dagens. På område for planlagte graver, vil terrenget måtte arronderes noe for å oppnå akseptable terrengfall, men landskapets hovedform videreføres. Ny parkering er foreslått plassert lavt og skjæres inn i terrenget for begrenset eksponering. Tilsvarende er ny driftsbygning foreslått plassert inn i terrenget og reguleringsbestemmelser setter begrensninger for størrelse og høyde (Bruksareal=160m2BRA, mønehøyde maksimalt 7m/gesimshøyde maksimalt 5m over gjennomsnittlig planert terreng). Driftsbygningen plasseres med god avstand til eks. kirke og kapell og det foreslås en skjermbeplantning mellom parkering og område med driftsbygning. 8.5 SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER: Utvidelsen sikrer at bestemmelsene i Gravferdslovens 2 ivaretas; I hver kommune skal det være en eller flere kirkegårder av en slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3% av kommunens befolkning. Det antas at tiltaket ikke vil gi varig økning i biltrafikken. Gangvei gjennom kirkegården opprettholdes. Allmennhetens tilgjengelighet vil derfor ikke bli redusert. 8.6 ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Det er knyttet en del kostnader til opparbeidelse av kirkegården. Forprosjektet viser at kostnadene for opparbeidelse vil komme opp i ca. 4 millioner eks mva. I forbindelse med reguleringsarbeidet er det laget en foreløpig kirkegårdsplan/illustrasjonsplan bla som grunnlag for budsjett. Dette er et overslag over hva en utvidelse vil koste og stipulert beløp er ca. 10,7 millioner inkl. mva. Kostnaden ved kjøp av nødvendig tilleggsareal er ikke tatt med i dette overslaget. 8.7 FREMDRIFT: Tiltakshaver prioriterer å opparbeide parkeringsplassen først og ønsker å starte opp dette arbeidet i Det er ønskelig at anlegget som helhet skal stå ferdig i løpet av Fremdrift må koordineres med arbeidet med ny gang- og sykkelvei langs rv 35. Deler av parkeringsplassen kan trolig opparbeides parallelt med gang- og sykkelveien. 8.8 JURIDISKE KONSEKVENSER: Kommunen skal erverve nødvendig areal til utvidelse av kirkegården. Denne eiendommen skal overføres til sognet. Sammenslåing til en kirkeeiendom bør vurderes. Eksisterende kirkegård skal også overføres til sognet. Behov for utbyggingsavtale vurderes fortløpende (kun aktuelt for tekniske anlegg). 8.9 KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE: Området blir i liten grad benyttet av barn og unge til uorganisert opphold i dag. Det er etter det vi kjenner til ikke utført barnetråkkregistreringer i dette området. I anleggsperioden må det tas hensyn til barn og unge som ferdes i området KONSEKVENSER FOR UNIVERSELL UTFORMING: Nye anlegg vil bli tilrettelagt for universell utforming i den grad terrenget tillater det. HC-parkering vil opparbeides ved kirkens hovedatkomst, som ligger vesentlig høyere i terrenget enn område avsatt til ordinære parkeringsplasser (P). Side 15 av 19

16 8.11 KONSEKVENSER EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR: Planprosessen har så langt ikke avdekket negative konsekvenser for eksisterende infrastruktur SAMFUNNSBEREDSKAP: Det er utarbeidet en ROS-analyse som følger prosjektet. Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets og beredskapsarbeid i kommunen (2001)). Oppsummering og konklusjon i analysen viser ingen hendelser som er vurdert til «sannsynlige til svært sannsynlige» og som kan ha «alvorlige til svært alvorlige konsekvenser» og dermed krever tiltak. 9 KOMMENTERT LISTE OVER INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER Thor Ove Martinsen Synes det er merkelig at areal nærmest boligtomtene er valgt til utvidelsen. Er bekymret for redusert verdi ved salg. Har lagt ved et kartutsnitt som viser forslag til utvidelse vest for eksisterende kirkegård. Kommentar: Plassering av kirkegårdsutvidelsen er avklart gjennom kommuneplan. Kommuneplanprosessen har vært annonsert i lokal presse og det har vært mulighet til å påvirke denne prosessen. Planen er i tillegg nylig vedtatt (2009). For å få til en utvidelse av kirkegården må det kjøpes til areal. Grunneier som har sagt seg villig til å avse jord har ønsket at det er dette området som benyttes. Her må det tas hensyn til at grunneier skal sitte igjen med jord som effektivt lar seg drive. Kan ikke se at naboskap til kirkegård skal ha negativ økonomisk innvirkning ved en eventuell fremtidig omsetning av eiendommen. Brita og Svein Nyborg, Britt og Uwe Hellerud, Birgit og Ove Bakken Ønsker ikke kirkegården inn mot tomtene sine. Er bekymret for redusert verdi ved salg. Har lagt ved et kartutsnitt som viser forslag til utvidelse vest og nordvest for eksisterende kirkegård. Kommentar: Se kommentar til kommentar ovenfor. Inger Lise Stensli og Johan E.C. Nome Mener at eiendommen blir betydelig forringet ved at utsikten blir sperret av gjerdet rundt kirkegårdsutvidelsen. Mener at de som nabo må ta en del hensyn som vil sette grenser for aktivitet ved eiendommen. Forringelsen av eiendommen vil også ha en økonomisk konsekvens. Kommentar: Iht. Gravferdsforskriften 7 er det krav til at kirkegården skal være inngjerdet. Det er imidlertid ikke avklart hvilket type gjerde som skal benyttes rundt utvidelsen. Kan ikke se at det å ha kirkegård som nabo setter urimelige begrensinger for naboenes aktiviteter. Kan ikke se at naboskap til kirkegård skal ha negativ økonomisk innvirkning ved en eventuell fremtidig omsetning av eiendommen. Fylkesmannen i Oppland Reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanen. Planområdet er fulldyrket mark og effektiv arealutnyttelse er derfor spesielt viktig. Prinsipp for universell utforming må legges til grunn. Brukermedvirkning er sentralt. Forutsetter at det utarbeides ROS- analyse. Kommentar: Effektiv arealutnyttelse vil tilstrebes. Universell utforming er en utfordring da terrenget i planområdet har et fall på ca. 10%. Naboer er varslet om planoppstart i brevs form. Det er avholdt et informasjonsmøte for naboer og andre interesserte i forbindelse med offentlig ettersyn, ROS- analyse vil bli utarbeidet. Side 16 av 19

17 Statens vegvesen Statens vegvesen har igangsatt prosjektering av ny gang- og sykkelvei langs rv 35. Byggegrensen langs riksvegen er 50m fra midt vei og 5m fra midt gang- og sykkelvei. Statens vegvesen ser det slik at parkeringsplassen likevel kan opparbeides innenfor byggegrensen. P.ga drift og vedlikehold må det opparbeides min 3m grøft mellom parkeringsplass og gang- og sykkelvei. Det skal reguleres inn nye busslommer på hver side av riksvegen ved Kanadavegen og avkjørselen til kirken. Planarbeidet må gjøres i samsvar med ny gang- og sykkelveg og tilhørende busslommer. Kommentar: Reguleringsplanen vil tilpasse seg de nye planene fra Statens vegvesen. Oppland fylkeskommune Regionalenheten Planarbeidet er i samsvar med kommuneplanen. De har ingen merknader til varsel om oppstart. Kulturarvenheten Jevnaker kirkested har tradisjoner tilbake til middelalderen. Det er behov for å gjennomføre arkeologiske registreringer i form av maskinell søkesjakting i dyrka marka i planområdet. I budsjett for arbeidene er kostnadene satt til kr ,-. Arbeidene i feltet kan utføres innen forutsatt at budsjettet er akseptert innen Maskinell søkesjakting er beskrevet, tiltakshaver må skaffe maskin, varsle grunneier og bruker og skaffe nødvendige gravetillatelser. Kommentar: Arkeologiske registreringer er gjennomført per desember Aktuelle automatisk fredete kulturminner er frigitt og påvirker ikke planarbeidet. Riksantikvaren Etter befaring på kirkegården 30.juni 2011 har Riksantikvaren følgende kommentarer: Kirkegårdsutvidelsen mot nord anses som uproblematisk. Eksisterende gangvei gjennom kirkegården må være intern, og må ikke opparbeides på en måte som fører til at den oppfattes som offentlig veiareal. Mot boligfelt i nord må det setts opp porter. Arbeid med beplantning og landskapsrom må vektlegges. Stiller spørsmålstegn ved den planlagte parkeringsplassens skisserte størrelse. Mener parkeringsbehovet bør vurderes ettersom en parkeringsplass på hele jordet vil være dominerende i forhold til kirken og kirkegården i landskapsrommet. Mener plassering av driftsbygg der den opprinnelig var plassert vil føre til at byggets volum, mønehøyde og takflater vil komme i konflikt med opplevelsen av kirken og kirkegården. I tillegg vil dette bygget komme innenfor 60 m sone for listeførte kirker. Anbefaler at bygget plasseres et annet sted. Kommentar: Gangveien vil bevare sin eksisterende opparbeidelse som er en smal gruset vei. Port mot nord videreføres. Beplantning innenfor kirkegården vil være et viktig element i kirkegårdsplanen som skal følge søknad om ramme og igangsettingstillatelse til kommunen. Tiltakshaver ønsker at kirken skal kunne tilby 100 parkeringsplasser. Dette er ikke et urimelig ønske i ei bygd der de fleste vil ha behov for å bruke personbil for å besøke kirke og grav- og urnelund. Kirken er mye brukt til kulturelle aktiviteter og det forekommer ofte parkering på jordet som i planforslaget er avsatt til parkeringsplasser. Enkelte dager parkeres det også langs Kanadaveien (østover), på eiendommen nord for prestegården (gnr/bnr 140/46) samt langs veien vestover mot Øvre Vang gård. Dette er spesielt uheldig da denne veien er smal og bratt. Utrykningskjøretøy vil i en slik situasjon ha store problemer med å komme opp til kirken eventuelt videre mot Øvre Vang gård. Vedrørende plassering av parkeringsplassen er det vurdert slik at det er bedre å strekke parkeringen i øst-vest retning enn å dra den opp i skråningen. Dette vil gi større og dermed mer synlige terrenginngrep. Et driftsbygg er av nødvendighet for en rasjonell drift av kirkegården. Det er derfor ønskelig at driftsbygget skal plasseres et sted der det ikke vil komme i konflikt med opplevelsen av kirkebygget. Imidlertid setter byggegrensen på 50 meter visse begrensinger. Vi har derfor foreslått Side 17 av 19

18 å plassere bygget lenger vekk fra kirken mot øst og nærmere vegen (40 meter) for å unngå de største terrenginngrepene. 10 KOPI AV VARSLINGSANNONSE Nedenfor følger kopi av varslingsannonse som stod i Ringerikes blad og Hadelands avis Varslingsannonse Side 18 av 19

19 11 VEDLEGG/ KILDER Vedlegg: V_1 V_2 V_3 V_4 V_5 V_6 V_7 V_8 V_9 V_10 V_11 Varslingsbrev Varslingsannonse Varslingskart Oversiktskart Kommuneplan, utsnitt Varslingsliste ROS-analyse Forslag til kirkegårdsplan/illustrasjonsplan Planskjema Rapport arkeologisk registrering Utdrag fra DNs naturbase Kildeliste: 1. Jevnaker kommune 2. Kirkevergen i Jevnaker kommune v/ Mari Hellum Freitag 3. Riksantikvaren 4. Statens vegvesen v/ Stine Radman 5. ViaNova Lillehammer AS v/ Svein Solberg (konsulent Statens vegvesen) 6. Hadeland Energi 7. Løvlien Georåd 8. NGU (Norges geologiske undersøkelse) 9. Oppland fylkeskommune v/ Ole Tveiten 10. Direktoratet for naturforvaltning Side 19 av 19

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 02.04.2012 Sist revidert dd.mm.åååå Plan

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II Plan id: 1621201303 Ørland Kommune Dato: 12062015 Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Hensikt:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Eiendomsforhold:...2

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI KIRKE Høringsutkast 15-01.2016 Justert i høringsperiode. Detaljregulering - Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI KIRKE Høringsutkast 15-01.2016 Justert i høringsperiode. Detaljregulering - Planbestemmelser REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI KIRKE Høringsutkast 15-01.2016 Justert i høringsperiode Detaljregulering - Planbestemmelser Vedtatt av kommunestyret, K-sak xx/2016 den xx.xx.2016 REGULERINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Arkivsaksnr.: 10/1437-13 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: Reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende områder Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Reguleringskart er datert 10.09.2014

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder det området som er markert med innenfor planens begrensning.

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder det området som er markert med innenfor planens begrensning. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING BØ KYRKJE PlanID 02_39_2015 KOMMUNE : Bø REGULERINGSOMRÅDE: Bø kyrkje DATO FOR PLANFORSLAG: 19.08-2016 DATO VEDTAK I K. STYRET: DATO FOR SISTE REVISJON: Disse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke.

Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke. Berørte offentlige instanser, grunneiere, naboer lag og foreninger Saksbehandler: Øystein Ellingsen Telefon: 97 69 12 77 E-post: oel@p1.no Dato: 11.03.2015 Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som ønskes regulert ligger i lia nedenfor Joplassen boligfelt på Orkanger. Terrenget er

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. Nordbohus HLV AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus HLV AS er det utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV EIENDOMMEN 123/12 OG TINDEVANGEN UNGDOMSHUS, SVENSBY. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV EIENDOMMEN 123/12 OG TINDEVANGEN UNGDOMSHUS, SVENSBY. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV EIENDOMMEN 123/12 OG TINDEVANGEN UNGDOMSHUS, SVENSBY Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser TROMSØ Nord-Lenangen Svensby Reguleringsområdet Lyngseidet Furuflaten

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

1 GENERELT. herunder arealer for kirke, grav- og urnelund og nødvendig bygg og anlegg for grav- og urnelund

1 GENERELT. herunder arealer for kirke, grav- og urnelund og nødvendig bygg og anlegg for grav- og urnelund SONGDALEN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR GREIPSTAD KIRKEGÅRD Dato for siste revisjon: 02.01.2013 Kommunestyrets godkjenning: 1 GENERELT 1.1 Arealet innenfor planens begrensning

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy

Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18. april 2017 Planbeskrivelse FB110 Tukthuset, 8157 Meløy Side 1 av 8 18. april 2017 Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1782 Arkiv: Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Reguleringsplan for del av gnr 141 bnr 6, Kongehaugen i Jevnaker kommune - Uttalelse etter gjennomført befaring og oversendelse av befaringsrapport

Reguleringsplan for del av gnr 141 bnr 6, Kongehaugen i Jevnaker kommune - Uttalelse etter gjennomført befaring og oversendelse av befaringsrapport Kulturarvenheten Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Vågårdsveien 210 3516 HØNEFOSS Vår ref.: 201402766-2 Lillehammer, 4. februar 2014 Deres ref.: Reguleringsplan for del av gnr 141 bnr 6, Kongehaugen i Jevnaker

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07.

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07. 2012 REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART sha v/åsmund Rajala Strømnes 02.07.2012 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Prestegårdsjorda Kommune: Lødingen kommune

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune.

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. Datert: 05.02.13 Sist revidert: (xx.xx.xxxx) Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

UTVIDELSE TRØMBORG KIRKEGÅRD

UTVIDELSE TRØMBORG KIRKEGÅRD UTVIDELSE TRØMBORG KIRKEGÅRD BESKRIVELSE Nils Skaarer BAKGRUNN Utvidelsen av Trømborg kirkegård gjøres på bakgrunn av Gravferdslovens 2, om krav til kirkegårder. Det er gjort nødvendige vedtak i Eidsberg

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551

Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SLEMSRUD 5 / ØVRE VANG KIRKE Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer