BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FOR 140/44, 45, 141/179, 185 SAMT DEL AV GNR/BNR 141/1- JEVNAKER KIRKE I JEVNAKER KOMMUNE, OPPLAND BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA Side 1 av 19

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 1.1. TILTAKSHAVER 1.2 KONSULENT 1.3 HENSIKT 1.4 OPPSTART AV PLANARBEID 2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 2.1. BELIGGENHET OG STØRRELSE 2.2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 2.3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 2.4 TRAFIKKFORHOLD 2.5 STØY 2.6 ANNEN INFRASTRUKTUR 2.7 GRUNNFORHOLD 2.8 RADON 3. EIERFORHOLD 3.1 EIERFORHOLD 4. PLANSTATUS 4.1 PLANSTATUS 5. GJELDENDE PLANER OG AVTALER 5.1 GJELDENDE PLANER OG AVTALER 6. PLANPROSESS 6.1 OPPSTART AV PLANARBEID 6.2 DELTAKERE I PLANPROSESSEN 6.3 MØTER 6.4 FORPROSJEKT 6.5 ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER 7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 7.1 DETALJERING AV PLANFORSLAGET 7.2 HOVEDGREP 7.3 AREALOPPSTILLING 7.4 RAMMER FOR KIRKEGÅRDSUTVIDELSEN 7.5 RAMMER FOR BEBYGGELSEN 7.6 TRAFIKKFORHOLD 7.7 REKREASJON OG GRØNNSTRUKTUR 7.8 RENOVASJON, VANN OG AVLØP 8. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 8.1 KONSEKVENSER IFHT. OVERORDNEDE PLANER OG MÅL 8.2 KONSEKVENSER FOR NATUR OG MILJØ 8.3 KONSEKVENSER FOR JORD- OG SKOGBRUKSAREALER 8.4 KONSEKVENSER FOR VIKTIGE LANDSKAPSELEMENTER 8.5 SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER 8.6 ØKONOMISKE KONSEKVENSER 8.7 FREMDRIFT 8.8 JURIDISKE KONSEKVENSER 8.9 KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE 8.10 KONSEKVENSER FOR UNIVERSELL UTFORMING 8.11 KONSEKVENSER EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR 9. KOMMENTERT LISTE OVER INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER 10. KOPI AV VARSLINGSANNONSE 11. VEDLEGG/ KILDER Side 2 av 19

3 1. BAKGRUNN 1.1. TILTAKSHAVER Planen fremmes av Jevnaker Menighetskontor. 1.2 KONSULENT Konsulent for planarbeidet har vært Hindhamar AS. 1.3 HENSIKT Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av Jevnaker kirkegård med nye kiste- og urnegravfelt nord for eksisterende kirkegård, driftsbygning og parkeringsplass ned mot riksvei 35. Videre skal planen ivareta eksisterende kirke og kirkegård, herunder en middelalderkirkegård. Eksisterende atkomster skal benyttes også for utvidelsen. 1.4 OPPSTART AV PLANARBEID Oppstart av planarbeidet ble varslet i Ringerikes blad og Hadelands avis Naboer og andre høringsparter ble tilskrevet med brev datert BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 2.1 BELIGGENHET OG STØRRELSE Planområdet ligger sør for Prestmoen boligområde, 3-4 km nordøst for Jevnaker sentrum. Planområdet grenser til kulturlandskap i vest og sør. I øst grenser planområdet inntil rv 35 og i nord ligger eneboliger. Planområdet dekker et areal på ca. 33 daa. Oversiktskart. Planområdet ligger vakkert til i kulturlandskapet med utsikt til Randsfjorden. 2.2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP Kirken og kirkegården ligger i en sørvendt helling. Kirken er plassert på en lokal forhøyning. Kirkegården ligger nord og vest for kirken. Kirkegården har en parkmessig opparbeidelse med plener og store trær langs de interne veiene. Den har et åpent preg. Det ligger en vegetasjonsskjerm mot boligbebyggelse i nord med bredde ca. 10m. Side 3 av 19

4 Ved parkeringsplassen ned mot rv 35 er det plantet 4 bjørketrær som er årstrær og ble gitt i gave fra Landbruksdepartementet i år Bildet viser bla de fire årstrærne. Områder som er avsatt til kirkegårdsutvidelse i nord og ny parkeringsplass er i dag fulldyrket jord klasse B. Området er i stor grad eksponert fra omgivelsene. Terrengform tilsier stor grad av synlighet fra alle kanter. Vegetasjon skjermer til en viss grad for direkte innsyn. Området har gode solforhold. Det er ikke registrert andre spesielle forhold vedrørende klima. 2.3 BEBYGGELSE OG ANLEGG Jevnaker kirke ble innviet i Kirken er tegnet av arkitekt Abraham Pihl. Den er bygget på tomten til en gammel steinkirke fra middelalderen som ble revet i Steinen fra den opprinnelige kirken er benyttet i grunnmuren Jevnaker kirke har en tømret konstruksjon som er kledd med panel. Den er åttekantet og modellert etter Vang kirke utenfor Hamar. Grunnflaten er ca. 380m 2. Kirken har 490 sitteplasser, og den er med dette Hadelands største kirke. Jevnaker kirke er en listeført kirke og skal derfor behandles etter kirkerundskrivet, T-3/00 KUF og MD Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø. Det ble i 1932 bygd et gravkapell nord for kirken. Kapellet er en åttekantet, hvitmalt tømret konstruksjon med valmet tak. Gravkapellet er ca. 150m 2. Det står også et lite uthus innenfor planområdet, byggeår er ikke kjent. Bygningen er i tre og ligger vest for kirken, i tilknytning til parkeringsplassen. Bygningen er ca. 70m 2 og rommer blant annet hvilerom med dusj for kirkegårdsarbeider, to publikumstoalett, 1 bod og1 garasje i meget enkel stand. Side 4 av 19

5 Den eksisterende kirkegården ved Jevnaker kirke er utvidet i flere omganger og utgjør i dag ca m 2. Det ligger en middelalderkirkegård rundt kirken som dekker et areal på ca m 2. Middelalderkirkegården er et automatisk fredet kulturminne. I følge tiltakshaver har den middelalderske delen av kirkegården rundt kirken vært i kontinuerlig bruk etter Riksantikvaren fredet i 1984 tuft og kirkegård etter den gamle Jevnaker kirke. Det er totalt 1666 gravplasser innenfor eksisterende kirkegård, av dette er ca. 80 urnegraver. Avgrensing av kirkegården er i form av hvitmalte stakittgjerder, natursteinsmurer og flettverksgjerder. Bildet viser Jevnaker kirke sett fra kirkegårdens nordvestre del. 2.4 TRAFIKKFORHOLD Planområdet ligger inntil riksvei 35 i øst som har fartsgrense 60 km/t og ÅDT I sør ligger planområdet inntil veien som går inn til Øvre Vang gård. Veien er kommunal inn til parkeringsplassen for kirken. Videre innover er veien privat og betjener et bolighus og Øvre Vang gård. I tillegg til bolighus på gården leies det ut til overnatting og møtevirksomhet, en cateringvirksomhet og deler av året drives det en gårdsbutikk. Veien har begrenset trafikk. Side 5 av 19

6 Bildet viser veien forbi Jevnaker kirke inn til Øvre Vang gård. Rv35 ses oppe til venstre i bildet. Parkering for Jevnaker kirke er i dag fordelt på flere mindre plasser. Det er noe parkering nede ved rv 35 sør for kirken. Videre er det noe parkering vest for kirken i forbindelse med hovedatkomsten til kirkegården. Disse plassene rommer ca. 30 biler. I følge tiltakshaver er det stort behov for flere parkeringsplasser. Ved gudstjenester og andre arrangementer parkeres det i stor grad langs atkomstveier i nærområdet og på jordet hvor det er tiltenkt parkering. Dette gir en uoversiktlig og rotete trafikksituasjon. Det skal anlegges ny gang- og sykkelvei langs rv 35 forbi kirken. Statens vegvesen er i gang med prosjekteringen. Antatt byggestart er 2012 med ferdigstillelse i Det går to bussruter langs rv 35, rute 150 og 717 som betjenes av Opplandstrafikk. I følge rutetabellen er det snakk om flere busser per dag. Nærmeste holdeplass i dag ligger i krysset Prestmoveien, rv 35. I forbindelse med utbygging av gang- og sykkelveien vil det bli anlagt ny bussholdeplass ved avkjøringen til Kanadaveien/ vei til kirken. 2.5 STØY Rv 35 grenser inntil planområdet. Parkering er lagt ned mot veien i det mest støyutsatte området. Det er begrenset støy på eksisterende kirkegård. Område for utvidelse av kirkegården er ikke støyutsatt. Se for øvrig kommentarer under pkt.8.2 Konsekvenser støy. 2.6 ANNEN INFRASTRUKTUR Det er en høyspentledning som krysser det planlagt utvidelsesområde i dag. Iht. til Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd 7 kan ingen former for luftstrekk krysse kirkegården. Høyspentledningen må derfor flyttes/ legges om før området kan tas i bruk som kirkegård. Hadeland Energi har i e-post datert skissert løsning for fjerning av 22 kv HSP mast slik at denne ikke lenger vil krysse kirkegården. Side 6 av 19

7 Det er ikke lagt ned drenering på eksisterende kirkegård. Det skal ligge overvannsledninger langs rv 35 nedenfor kirken som er delvis gravd i stykker og bør utbedres. Offentlig vannforsyning skjer i dag fra offentlig vannledning fra Prestegården via kirkegården, til gnr/bnr 140/46. Driftsbygg på kirkegården forsynes i dag med vann fra denne ledningen. Offentlig avløp ligger i trasé som krysser planområdet i øst. Dersom det skulle være behov for å koble seg på denne må fallet sjekkes da det er stor sannsynlighet for at det vil være behov for pumpe. 2.7 GRUNNFORHOLD Det ble foretatt grunnundersøkelser i Løvlien Georåd gjennomførte undersøkelsene og har foretatt naverboringer med dybde 3-4m i 7 hull ulike steder innenfor det planlagte utvidelsesarealet. Massene er til dels sandig, siltig og leirig, noe som gir middels til meget telefarlige masser. Videre er massene relativt tette og lite drenerende. Grunnvannstanden står lavere enn aktuelle gravedybder ved opparbeidelse av graver. Det er ikke påvist fjell i noen av boringene. Drensforholdene er dels dårlige på den eldste delen av kirkegården da det er leirmasser, spesielt i feltet til høyre for sideporten og deler av feltet til venstre for kapellet. For det nyeste feltet av kirkegården, nordøst for kirken er det sandmasser og her er drensforholdene gode. Kvartærgeologiske kart viser morenemasser med tykk mektighet innenfor planområdet. Grunnen skal være middels egnet for infiltrasjon. Berggrunnen består konglomerat, sedimentær breksje. 2.8 RADON Radonkart fra NGU viser at det er høy til middels sannsynlighet for radon i området. 3. EIERFORHOLD 3.1 Planområdet omfatter gnr/bnr 140/44, /179, 185 samt del av gnr/ bnr 141/1. Grunneier for de fire første eiendommene er Jevnaker kommune. Kjell Østlie er oppført som eier av gnr/ bnr 141/1. Overføring av eiendom vil bli gjennomført med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan. Kirker og kirkegårder skal i henhold til Kirkeloven 17 eies av sognet. Kirkelige fellesråd forvalter normalt eiendommen på vegne av sognet. Eiendommen skal overføres fra kommunalt til kirkelig eierskap vederlagsfritt. Det bør vurderes å rydde opp i eiendomsforholdene for kirken og kirkegården med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan. 4 PLANSTATUS 4.1 Planområdet er i Kommuneplan for Jevnaker , vedtatt , avsatt til Byggeområde, offentlig formål, eksisterende (mørk rød) og framtidig (lys rød). Det går et friområde (grønn) gjennom kirkegården. Vest, sør og øst for planområdet er det LNF- områder, mens det i nord er et eksisterende boligområde. Kommuneplanen viser i området skravert felt for Båndlegging etter lov om kulturminner. I følge fylkesarkeolog Ragnar Bjørnstad fra fylkeskommunen (telefon ) er feltet i kommuneplankartet ikke riktig plassert og forholdet bør derfor ikke innvirke på denne reguleringsplanen. Det henvises for øvrig til pkt.6.5 Arkeologiske undersøkelser for ytterligere informasjon angående arkeologiske minner i området. I tekstdelen til arealdelen ligger det noen retningslinjer som berører reguleringsplanen, følgende er vurdert som sentrale: Ved utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplaner skal utarbeides bestemmelser om universell utforming. I tillegg er vedtaksfredete og automatisk fredete kulturminner automatisk båndlagte områder jfr. kulturminneloven 4, 6, 8 og 15. Angående avkjørsler så er riksvei 35 oppført med holdningsklasse meget streng. Side 7 av 19

8 Utsnitt av gjeldende kommuneplan ( ). 5 GJELDENDE PLANER OG AVTALER 5.1 I følge kommunens hjemmeside er det ingen gjeldende reguleringsplaner i nærheten av planområdet. Statens vegvesen er i gang med å utarbeide reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs rv 35. Vegvesenet har opplyst at de kommer til å regulere vegareal 2 m innenfor skjæringstopp/skråningsfot. Plankartets tiltaksgrense er tilpasset vegvesenets planforslag. Det er etter det vi kjenner til ingen andre planer under utarbeidelse i nærområdet. 6 PLANPROSESS 6.1 OPPSTART AV PLANARBEID Det er redegjort for varsling av planoppstart under punkt DELTAKERE I PLANPROSESSEN Planen er utarbeidet av Hindhamar AS i samarbeid med kirkevergen og Jevnaker kommune. 6.3 MØTER Forhåndskonferanse med Jevnaker kommune ble avholdt Møte med tiltakshaver og Jevnaker kommune ble avholdt Informasjonsmøte med berørte naboer ble avholdt Møte med tiltakshaver og Jevnaker kommune ble avholdt FORPROSJEKT Det ble utarbeidet et forprosjekt med kostnadsoverslag for kirkegårdsutvidelsen og ny parkeringsplass i I forprosjektet var det to alternative forslag til utvidelse, alternativ 1 vest for og alternativ 2 nord for eksisterende kirkegård. Menighetsrådet valgte alternativ 2 som er det alternativet som er lagt inn i kommuneplanen. Forprosjektet viser 60 parkeringsplasser og ca. 700 kistegraver. På grunn av endrete forutsetninger må det påregnes å justere forprosjektet med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan. Side 8 av 19

9 6.5 ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER Oppland fylkeskommune ved kulturarvenheten ønsket å foreta arkeologiske registreringer innenfor planområdet. Det er kjent automatisk fredete kulturminner nært inntil planområde. Registreringene ble bestilt 1. juni Registreringene ble i e-post bekreftet utført i uke 41 og 42. Budsjett for utførelse av arkeologiske undersøkelser er på kr ,-. Tiltakshaver har fått innvilget nødvendig tilleggsbevilgning slik at sjaktingen kan utføres. Reguleringsplanen kan ikke sluttbehandles før dette registreringsarbeidet er gjennomført. Rapport fra fylkeskommunen, datert desember 2011, ble mottatt 29.februar. Rapport ble også sendt til Jevnaker kommune, men vedlegges også denne reguleringsplanen. Det ble funnet to automatisk fredete kulturminner under sjaktingen. En kokegrop på område A (ID151158) og en eldre dyrkningsflate på område B (ID140307). Det ble ikke gjort funn i nærheten av kokegropen som ble funnet i Konklusjon fra rapport: I forbindelse med reguleringsplan for Jevnaker kirke, ble det i oktober 2011 utført en arkeologisk registrering av planområdet. Det ble gravd totalt 18 sjakter fordelt på to områder. Resultatet fra registreringen var funn av en kokegrop på Vang Øvre (141/1), samt en dyrkningsflate på 140/44. Denne flaten var en fortsettelse på dyrkningsflaten som ble funnet under arkeologiske undersøkelser i Kokegropen ble totalt gravd ut, og dyrkningsflaten ble dokumentert. E-post fra arkeolog Ole Tveiten, dat bekrefter at funnene er frigitt og derfor ikke må tas hensyn til i det videre planarbeidet. Andre automatisk fredete kulturminner innen planområdet: ID48705 Rydningsrøyser: Området lå inne med feil geometri i Askeladden da arkeologisk rapport ble utarbeidet. Geometrien er senere endret, og lokaliteten berører ikke planområdet for Jevnaker kirke. ID Kokegrop: Kulturminnet vil bli frigitt i forbindelse med pågående planarbeid for ny gang-/sykkelvei langs Rv35, og må derfor ikke tas hensyn til i det videre planarbeidet. ID Dyrkningsflate: Kulturminnet vil bli frigitt i forbindelse med pågående planarbeid for ny gang-/sykkelvei langs Rv35, og må derfor ikke tas hensyn til i det videre planarbeidet. Kirkebygget er i kartet vist med pålagt båndleggingssone. For øvrig er det ikke kulturminner som krever spesielt vern/behandling i planmaterialet. Side 9 av 19

10 Oversikt over befaringsområdet og kulturmiljøet rundt. Kart hentet fra Rapport fra arkeologisk registrering, datert Desember BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 7.1 DETALJERING AV PLANFORSLAGET Forslag til reguleringsplan er utarbeidet som en detaljregulering iht. Lov om planlegging og byggesaksbehandling, 12-3 og kan legges til grunn for søknad om godkjenning av byggetiltak. 7.2 HOVEDGREP Middelalderkirkegården er regulert til hensynssone - Båndlegging etter lov om kulturminner. Det er lagt inn en sikringssone rundt kulturminnet på 5m. Jevnaker kirke ligger innenfor middelalderkirkegården. Kirken, kirkegården, eksisterende og planlagt utvidelse er regulert til grav- og urnelund (G/U). 7.3 AREALOPPSTILLING Tabellen nedenfor viser areal for de ulike delområdene: Planområde Grav- og urnelund (G/U) Nødvendig bygg og anlegg for grav og urnelund (GUB) Vei (V1-2) Annen veigrunn grøntareal (AV-G) Parkeringsplasser (P) Vegetasjonsskjerm (GV) Planområde Areal 24 daa 1.4 daa 0.5 daa 0.3 daa 5.7 daa 1.3 daa Ca. 33 daa Side 10 av 19

11 7.4 RAMMER FOR KIRKEGÅRDSUTVIDELSEN I henhold til Gravferdsloven 2 skal det I hver kommune være en eller flere kirkegårder av en slik størrelse av det til enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning. Per i dag er det ca. 216 ledige kistegravplasser på Jevnaker. Tilsvarende tall er ca. 333 for Randsfjord. I tillegg slettes en del graver innimellom. For urnegraver er det 21 ledige ved Jevnaker og 257 ledige ved Randsfjord. I følge tiltakshaver vil Jevnaker kirkegård komme under 3 pst kravet i år og det nærmer seg for kommunen sett under ett. Med bakgrunn i dette haster det med å få på plass gravplasser for kister ved Jevnaker. Forprosjektet viser at det er plass til ca. 700 kistegraver. Nødvendige justeringer av forprosjektet vil trolig reduseres tallet til graver. Foreløpig forslag til kirkegårdsplan/illustrasjonsplan viser at det er mulighet for 645 kistegraver innenfor området for utvidelse. Grunnundersøkelsen viser at massene har dårlig drensevne. Kontaktdrenering eller masseutskifting for gravfelt vil være aktuelle tiltak for å forbedre dette. Ved utforming av anlegget må det tas hensyn til eksisterende kirkegård når det gjelder materialbruk og vegetasjonsbruk. Det er lagt inn en vegetasjonsskjerm mot tilliggende naboer på 10m bredde. Vegetasjonsskjermen etableres av ulike arter, både løvfellende og vintergrønt. Hensikten er å få en tett skjerm som fungerer også vinterstid. Det bør være dialog med naboer vedrørende beplantningens høyde og utforming. I forskriften til gravferdsloven er det et krav om at kirkegårder skal være inngjerdet. Videre skal Gjerdet ha et verdig utseende og utgjøre et fysisk hinder. Det er lagt inn en hensynssone for middelalderkirkegården som ivaretar båndlegging etter lov om kulturminner. Områdene har vært i kontinuerlig bruk og gravlegging i eksisterende gravsteder er fortsatt tillatt. Det etableres en ny driftsavdeling nordøst for kirkegården. Driftsavdelingen vil dekke et areal på ca. 700m 2 og bestå av ny driftsbygning og lagring av masser til bruk på kirkegården. I forbindelse med driftsbygningen vil det legges til rette for syningsrom og kjølecelle. 7.5 RAMMER FOR BEBYGGELSEN Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet skal bevares. I tillegg er det behov for ny driftsbygning. I tilknytning til driftsbygningen (som mulig forlengelse av denne) ønsker tiltakshaver at det etableres syningsrom og kjølecelle da dagens tilbud for dette ikke fungerer tilfredsstillende. Den nye driftsbygningen med syningsrom/kjølecelle vil kunne få en størrelse på ca. 8x20m. Denne bør utstyres med garasjedører for gravemaskin og eventuell framtidig traktor. Det vil også bli lagt til rette for lagring av masser til bruk på kirkegården med størrelse ca. 6x9m fordelt på 2-3 rom. Reguleringsbestemmelsene åpner opp for at det skal kunne installeres kjøkken i eksisterende gravkapell. Dette kan i midlertidig ikke skje før nødvendig VA-anlegg er anlagt. 7.6 TRAFIKKFORHOLD Eksisterende atkomst opprettholdes. Veien opp til hovedatkomsten (V1) er regulert med bredde 7,0m, mens vei V2 til ny parkeringsplass (P) er regulert med bredde 5,0m. Kirkegårdsutvidelsen vil ikke generere mer trafikk. I TEK står følgende: Byggverk skal ha nødvendig parkerings- og oppstillingsplass tilpasset byggets funksjon. Parkeringsnormen for Oslo kommune sier 1-6 parkeringsplasser per 10 sitteplasser i kirken. Bærum kommunes parkeringsnorm sier 1-3 parkeringsplasser per 10 sitteplasser i kirken. Ut fra dette skal Jevnaker kirke ha fra 49 og opp til 294 parkeringsplasser. Forslag til kirkegårdsplan/illustrasjonsplan viser at den nye parkeringsplassen (P) vil gi plass til ca. 98 biler. Parkeringsplassen kan utbygges etappevis. Det er begrenset mulighet for å utvide parkeringsplassen ytterligere mot nordøst. Side 11 av 19

12 Den nye parkeringsplassen vil dekke nødvendig parkeringsbehov. Det foreslås derfor at dagens ordinære parkering på grusplass ved hovedatkomst (G/U) utgår. Ved å flytte ordinær parkering fra hovedatkomstområdet, bidrar man til at kirken får luft og rom rundt seg, og at adkomstsiden ikke forsvinner bak en stor parkeringsplass. Dette anses riktig i forhold til både fjern- og nærvirkning. I tilknytning til kirkens hovedinngang foreslås det å tilrettelegge for 5 stk. HC-plasser. Det skal her også tilrettelegges for av- og påstigning for passasjerer. I perioder med ekstra stort behov for parkeringsplasser, kan området også benyttes til dette. Område avsatt til Annen veggrunn grøntareal (AV-G) var ønsket medtatt i planforslaget. Området benyttes innemellom til parkering, men ny parkeringsplass vil nå dekke behovet. Området består i dag av delvis grus og grønt, og det er i utgangspunktet ikke tenkt spesielle fysiske endringer eller tiltak her. 7.7 REKREASJONS OG GRØNNSTRUKTUR Det går i dag en gangvei fra Prestmoen gjennom kirkegården og ned til rv 35/ny gang- /sykkelvei/bussholdeplasser. I reguleringsplanen er opprettholdelse av gangveien ivaretatt gjennom bestemmelsene. Grøntdrag mellom eksisterende kirkegård og eneboligene i nord er videreført som vegetasjonsskjerm (GV) for utvidelsen av kirkegården. Kirkegården for øvrig inngår som en del av grønnstrukturen i kommunen. Utsnitt av gjeldende kommuneplan (side 8) illustrerer grønnstrukturen i området og kirkegårdens plassering og rolle i forhold til denne. 7.8 RENOVASJON, VANN OG AVLØP Kirkegårdsutvidelsen vil ha behov for vann til vannposter (til kannevanning av gravbeplanting), antall er ikke avklart. Det er ikke lagt opp til vanning av grøntanlegget for øvrig. Vann kan hentes fra eksisterende kirkegård som har tilstrekkelig kapasitet. Det er ikke behov for økt avløp. Det vil bli satt ut avfallsbeholdere på kirkegården og tilsvarende tømmerutiner som for eksisterende kirkegård benyttes. 7.9 ENERGI Kirkegårdsutvidelsen vil ha behov for strøm til tineuttak og belysning. Strøminntak til kirken ble forsterket i 2010 med 3x250V pga. nytt oppvarmingssystem. Det antas derfor at strøm til utvidelsen kan hentes fra eksisterende kirkegård, men det må påregnes etablering av nye sikringskurser ANLEGGSTRAFIKK Anleggstrafikk i forbindelse med etablering av ny parkeringsplass vil skje fra vei inn til Øvre Vang. Det bør vurderes om anleggstrafikken til kirkegårdsutvidelsen kan gå via naboeiendom i vest (over dyrket mark) slik at eksisterende kirkegård blir minst mulig berørt. 8 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 8.1 KONSEKVENSER IFHT. OVERORDNEDE PLANER OG MÅL: Planen er i tråd med kommuneplanen. 8.2 KONSEKVENSER FOR NATUR OG MILJØ: Landskapsform og eksisterende vegetasjon berøres i liten grad med unntak av området i sørøst for kirken, der det vil bli opparbeidet parkeringsplasser (P). Området i nordøst som vil ha driftsfunksjon vil bli endret som følge av dette. Planen vil ikke ha negativ innvirkning på klimatiske forhold. Ny vegetasjon vil kunne ha en positiv innvirkning ved at vinden dempes. Side 12 av 19

13 NATURTYPER: Utsnitt fra Direktoratet for naturforvaltnings naturbase. I Direktoratet for naturforvaltnings naturbase er naturtyper som anses som nasjonalt, regionalt og lokalt viktige registrert. Kartutsnitt over viser registreringer for kirkegården og omkringliggende arealer. Innen kirkegården og område som inngår i planforslaget er det ikke registrert lokaliteter, men i omgivelsene er det naturtypelokaliteter som er vurdert til nasjonalt viktige. Her oppsummeres innhold i tilliggende lokaliteter: Lokalitet 1: Øvre Vang Naturtype: Hagemark, Utforming: Askehage, Verdi: Svært viktig, Totalareal: 67 daa. Lokalitet 2: Nedre Vang Naturtype: Gråor-heggeskog, Utforming: Flommarksskog, Verdi: Svært viktig, Totalareal: 58 daa. Lokalitet 3: Prestegårdselva Brennaelva Naturtype: Viktig bekkedrag, Verdi: Svært viktig, Totalareal: 96 daa. Komplett utskrift fra naturbasen vedlegges. Forslagsstiller mener planlagte tiltak ikke vil påvirke omkringliggende verdifulle naturtyper og biomangfold på en negativ måte. Ingen av de registrerte områdene berøres direkte og slik vi ser vil planlagte landskapsinngrep ikke forringe kvaliteten i disse områdene. Det er ikke registrert særskilte viktige korridorer mellom områdene og drensvann fra kirkegården vil bli håndtert på forskriftsmessig måte. Vi vil også tilføye at en kirkegård, med sine primært «grønne» overflater, tilrettelegger for grønnkontakt med sine omgivelser heller enn å skape barrierer. STØY: I henhold til T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplaner ( ) så bør kirkegårder defineres som såkalt stille soner og støyen bør derfor ikke overstige dba. Illustrasjon under viser støyvarselkart for Jevnaker kommune, basert på trafikkprognoser for år For planområdet viser kartet rød sone (Lden>65dB) og gul sone (Lden>55dB) på deler av området. Side 13 av 19

14 Rød sone ligger mellom riksvegen og kirken mot nederste huset ved innkjøring til Prestmovegen. Gul sone ligger opp mot kapellet og mot fjerde huset fra innkjøring Prestmovegen. Innenfor rød sone ligger primært planlagt parkering. Innenfor gul sone ligger område avsatt til nødvendige bygg og anlegg og eks. kirkegård. Planlagt utvidelse av selve kirkegården ligger utenfor viste støysoner. I henhold til retningslinjer er gul sone en vurderingssone, hvor avbøtende tiltak bør vurderes. Her vil dette bety støyskjerming, men med bakgrunn i estetiske og historiske grunner anses dette til ikke å være ønskelig. Planforslaget tilrettelegger ikke for en økt trafikk i området og støynivået er kjent. Forholdene anses ikke så problematiske at skjermingstiltak bør prioriteres på bekostning av andre kvaliteter. Utvidelsesområdet for selve kirkegården ligger utenfor støysoner som anses som problematiske, slik at den nye delen vil få bedre støyforhold enn eksisterende deler. Med dette som bakgrunn mener vi det ikke er behov for ytterligere støyberegninger eller behov for / ønske om skjermende tiltak. Utsnitt av støyvarselkart Statens vegvesen, basert på trafikkprognoser for år 2025 DRENSVANN: Grunnundersøkelser har vist at eks. masser i området har dårlig drensevne og det må påberegnes tiltak i form av kontaktdrenering eller en mer omfattende massutskifting. Type løsning kan påvirke om drensvann fra kirkegården bør behandles som overvann eller spillvann. Det er ikke dokumentert forurensing i drensvann fra kirkegård, men det er en etisk side ved saken som må vurderes. Det har vært kontakt med helsefaglig myndighet ved kommunelege Bjarne E. Oure (e-post og tlf ) for eventuelle synspunkter og innspill. Han mener prinsipielt at vann bør kunne behandles som overvann forutsatt at dette skjer i henhold til gjeldende forskrifter og krav. Han synes det er vanskelig å uttale seg mer konkret i denne fasen av planleggingen, men forutsetter at han får saken til uttalelse når detalj-/byggeprosjekt med konkrete forslag til tiltak foreligger. 8.3 KONSEKVENSER FOR JORD- OG SKOGBRUKSAREALER: Ca m 2 dyrket mark klasse B tas ut av produksjon og benyttes til kirkegård med tilhørende parkering. Det aktuelle området er i kommuneplanen avsatt til formål kirkegård og bruksendring er således i tråd med gjeldende planer. Arealet ligger i dag avgrenset av eks. kirkegård, eks. vei Side 14 av 19

15 og eks. boligbebyggelse uten naturlig forbindelse med øvrig dyrka mark i området. Grunneier som har sagt seg villig til å avse jord har ønsket at det er dette området som kan benyttes. En vurdering av om matjorda skal skaves av og sikres for gjenbruk, vil bli vurdert som en del av prosjektets videreføring (detaljprosjektering og byggesak). 8.4 KONSEKVENSER FOR VIKTIGE LANDSKAPSELEMENTER: Konsekvens for viktige landskapselementer anses til å være liten, da kirkegård med tilhørende bygninger (eksisterende og planlagte) ikke vil fremstå med særskilt endret fjernvirkning enn dagens. På område for planlagte graver, vil terrenget måtte arronderes noe for å oppnå akseptable terrengfall, men landskapets hovedform videreføres. Ny parkering er foreslått plassert lavt og skjæres inn i terrenget for begrenset eksponering. Tilsvarende er ny driftsbygning foreslått plassert inn i terrenget og reguleringsbestemmelser setter begrensninger for størrelse og høyde (Bruksareal=160m2BRA, mønehøyde maksimalt 7m/gesimshøyde maksimalt 5m over gjennomsnittlig planert terreng). Driftsbygningen plasseres med god avstand til eks. kirke og kapell og det foreslås en skjermbeplantning mellom parkering og område med driftsbygning. 8.5 SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER: Utvidelsen sikrer at bestemmelsene i Gravferdslovens 2 ivaretas; I hver kommune skal det være en eller flere kirkegårder av en slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3% av kommunens befolkning. Det antas at tiltaket ikke vil gi varig økning i biltrafikken. Gangvei gjennom kirkegården opprettholdes. Allmennhetens tilgjengelighet vil derfor ikke bli redusert. 8.6 ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Det er knyttet en del kostnader til opparbeidelse av kirkegården. Forprosjektet viser at kostnadene for opparbeidelse vil komme opp i ca. 4 millioner eks mva. I forbindelse med reguleringsarbeidet er det laget en foreløpig kirkegårdsplan/illustrasjonsplan bla som grunnlag for budsjett. Dette er et overslag over hva en utvidelse vil koste og stipulert beløp er ca. 10,7 millioner inkl. mva. Kostnaden ved kjøp av nødvendig tilleggsareal er ikke tatt med i dette overslaget. 8.7 FREMDRIFT: Tiltakshaver prioriterer å opparbeide parkeringsplassen først og ønsker å starte opp dette arbeidet i Det er ønskelig at anlegget som helhet skal stå ferdig i løpet av Fremdrift må koordineres med arbeidet med ny gang- og sykkelvei langs rv 35. Deler av parkeringsplassen kan trolig opparbeides parallelt med gang- og sykkelveien. 8.8 JURIDISKE KONSEKVENSER: Kommunen skal erverve nødvendig areal til utvidelse av kirkegården. Denne eiendommen skal overføres til sognet. Sammenslåing til en kirkeeiendom bør vurderes. Eksisterende kirkegård skal også overføres til sognet. Behov for utbyggingsavtale vurderes fortløpende (kun aktuelt for tekniske anlegg). 8.9 KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE: Området blir i liten grad benyttet av barn og unge til uorganisert opphold i dag. Det er etter det vi kjenner til ikke utført barnetråkkregistreringer i dette området. I anleggsperioden må det tas hensyn til barn og unge som ferdes i området KONSEKVENSER FOR UNIVERSELL UTFORMING: Nye anlegg vil bli tilrettelagt for universell utforming i den grad terrenget tillater det. HC-parkering vil opparbeides ved kirkens hovedatkomst, som ligger vesentlig høyere i terrenget enn område avsatt til ordinære parkeringsplasser (P). Side 15 av 19

16 8.11 KONSEKVENSER EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR: Planprosessen har så langt ikke avdekket negative konsekvenser for eksisterende infrastruktur SAMFUNNSBEREDSKAP: Det er utarbeidet en ROS-analyse som følger prosjektet. Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets og beredskapsarbeid i kommunen (2001)). Oppsummering og konklusjon i analysen viser ingen hendelser som er vurdert til «sannsynlige til svært sannsynlige» og som kan ha «alvorlige til svært alvorlige konsekvenser» og dermed krever tiltak. 9 KOMMENTERT LISTE OVER INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER Thor Ove Martinsen Synes det er merkelig at areal nærmest boligtomtene er valgt til utvidelsen. Er bekymret for redusert verdi ved salg. Har lagt ved et kartutsnitt som viser forslag til utvidelse vest for eksisterende kirkegård. Kommentar: Plassering av kirkegårdsutvidelsen er avklart gjennom kommuneplan. Kommuneplanprosessen har vært annonsert i lokal presse og det har vært mulighet til å påvirke denne prosessen. Planen er i tillegg nylig vedtatt (2009). For å få til en utvidelse av kirkegården må det kjøpes til areal. Grunneier som har sagt seg villig til å avse jord har ønsket at det er dette området som benyttes. Her må det tas hensyn til at grunneier skal sitte igjen med jord som effektivt lar seg drive. Kan ikke se at naboskap til kirkegård skal ha negativ økonomisk innvirkning ved en eventuell fremtidig omsetning av eiendommen. Brita og Svein Nyborg, Britt og Uwe Hellerud, Birgit og Ove Bakken Ønsker ikke kirkegården inn mot tomtene sine. Er bekymret for redusert verdi ved salg. Har lagt ved et kartutsnitt som viser forslag til utvidelse vest og nordvest for eksisterende kirkegård. Kommentar: Se kommentar til kommentar ovenfor. Inger Lise Stensli og Johan E.C. Nome Mener at eiendommen blir betydelig forringet ved at utsikten blir sperret av gjerdet rundt kirkegårdsutvidelsen. Mener at de som nabo må ta en del hensyn som vil sette grenser for aktivitet ved eiendommen. Forringelsen av eiendommen vil også ha en økonomisk konsekvens. Kommentar: Iht. Gravferdsforskriften 7 er det krav til at kirkegården skal være inngjerdet. Det er imidlertid ikke avklart hvilket type gjerde som skal benyttes rundt utvidelsen. Kan ikke se at det å ha kirkegård som nabo setter urimelige begrensinger for naboenes aktiviteter. Kan ikke se at naboskap til kirkegård skal ha negativ økonomisk innvirkning ved en eventuell fremtidig omsetning av eiendommen. Fylkesmannen i Oppland Reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanen. Planområdet er fulldyrket mark og effektiv arealutnyttelse er derfor spesielt viktig. Prinsipp for universell utforming må legges til grunn. Brukermedvirkning er sentralt. Forutsetter at det utarbeides ROS- analyse. Kommentar: Effektiv arealutnyttelse vil tilstrebes. Universell utforming er en utfordring da terrenget i planområdet har et fall på ca. 10%. Naboer er varslet om planoppstart i brevs form. Det er avholdt et informasjonsmøte for naboer og andre interesserte i forbindelse med offentlig ettersyn, ROS- analyse vil bli utarbeidet. Side 16 av 19

17 Statens vegvesen Statens vegvesen har igangsatt prosjektering av ny gang- og sykkelvei langs rv 35. Byggegrensen langs riksvegen er 50m fra midt vei og 5m fra midt gang- og sykkelvei. Statens vegvesen ser det slik at parkeringsplassen likevel kan opparbeides innenfor byggegrensen. P.ga drift og vedlikehold må det opparbeides min 3m grøft mellom parkeringsplass og gang- og sykkelvei. Det skal reguleres inn nye busslommer på hver side av riksvegen ved Kanadavegen og avkjørselen til kirken. Planarbeidet må gjøres i samsvar med ny gang- og sykkelveg og tilhørende busslommer. Kommentar: Reguleringsplanen vil tilpasse seg de nye planene fra Statens vegvesen. Oppland fylkeskommune Regionalenheten Planarbeidet er i samsvar med kommuneplanen. De har ingen merknader til varsel om oppstart. Kulturarvenheten Jevnaker kirkested har tradisjoner tilbake til middelalderen. Det er behov for å gjennomføre arkeologiske registreringer i form av maskinell søkesjakting i dyrka marka i planområdet. I budsjett for arbeidene er kostnadene satt til kr ,-. Arbeidene i feltet kan utføres innen forutsatt at budsjettet er akseptert innen Maskinell søkesjakting er beskrevet, tiltakshaver må skaffe maskin, varsle grunneier og bruker og skaffe nødvendige gravetillatelser. Kommentar: Arkeologiske registreringer er gjennomført per desember Aktuelle automatisk fredete kulturminner er frigitt og påvirker ikke planarbeidet. Riksantikvaren Etter befaring på kirkegården 30.juni 2011 har Riksantikvaren følgende kommentarer: Kirkegårdsutvidelsen mot nord anses som uproblematisk. Eksisterende gangvei gjennom kirkegården må være intern, og må ikke opparbeides på en måte som fører til at den oppfattes som offentlig veiareal. Mot boligfelt i nord må det setts opp porter. Arbeid med beplantning og landskapsrom må vektlegges. Stiller spørsmålstegn ved den planlagte parkeringsplassens skisserte størrelse. Mener parkeringsbehovet bør vurderes ettersom en parkeringsplass på hele jordet vil være dominerende i forhold til kirken og kirkegården i landskapsrommet. Mener plassering av driftsbygg der den opprinnelig var plassert vil føre til at byggets volum, mønehøyde og takflater vil komme i konflikt med opplevelsen av kirken og kirkegården. I tillegg vil dette bygget komme innenfor 60 m sone for listeførte kirker. Anbefaler at bygget plasseres et annet sted. Kommentar: Gangveien vil bevare sin eksisterende opparbeidelse som er en smal gruset vei. Port mot nord videreføres. Beplantning innenfor kirkegården vil være et viktig element i kirkegårdsplanen som skal følge søknad om ramme og igangsettingstillatelse til kommunen. Tiltakshaver ønsker at kirken skal kunne tilby 100 parkeringsplasser. Dette er ikke et urimelig ønske i ei bygd der de fleste vil ha behov for å bruke personbil for å besøke kirke og grav- og urnelund. Kirken er mye brukt til kulturelle aktiviteter og det forekommer ofte parkering på jordet som i planforslaget er avsatt til parkeringsplasser. Enkelte dager parkeres det også langs Kanadaveien (østover), på eiendommen nord for prestegården (gnr/bnr 140/46) samt langs veien vestover mot Øvre Vang gård. Dette er spesielt uheldig da denne veien er smal og bratt. Utrykningskjøretøy vil i en slik situasjon ha store problemer med å komme opp til kirken eventuelt videre mot Øvre Vang gård. Vedrørende plassering av parkeringsplassen er det vurdert slik at det er bedre å strekke parkeringen i øst-vest retning enn å dra den opp i skråningen. Dette vil gi større og dermed mer synlige terrenginngrep. Et driftsbygg er av nødvendighet for en rasjonell drift av kirkegården. Det er derfor ønskelig at driftsbygget skal plasseres et sted der det ikke vil komme i konflikt med opplevelsen av kirkebygget. Imidlertid setter byggegrensen på 50 meter visse begrensinger. Vi har derfor foreslått Side 17 av 19

18 å plassere bygget lenger vekk fra kirken mot øst og nærmere vegen (40 meter) for å unngå de største terrenginngrepene. 10 KOPI AV VARSLINGSANNONSE Nedenfor følger kopi av varslingsannonse som stod i Ringerikes blad og Hadelands avis Varslingsannonse Side 18 av 19

19 11 VEDLEGG/ KILDER Vedlegg: V_1 V_2 V_3 V_4 V_5 V_6 V_7 V_8 V_9 V_10 V_11 Varslingsbrev Varslingsannonse Varslingskart Oversiktskart Kommuneplan, utsnitt Varslingsliste ROS-analyse Forslag til kirkegårdsplan/illustrasjonsplan Planskjema Rapport arkeologisk registrering Utdrag fra DNs naturbase Kildeliste: 1. Jevnaker kommune 2. Kirkevergen i Jevnaker kommune v/ Mari Hellum Freitag 3. Riksantikvaren 4. Statens vegvesen v/ Stine Radman 5. ViaNova Lillehammer AS v/ Svein Solberg (konsulent Statens vegvesen) 6. Hadeland Energi 7. Løvlien Georåd 8. NGU (Norges geologiske undersøkelse) 9. Oppland fylkeskommune v/ Ole Tveiten 10. Direktoratet for naturforvaltning Side 19 av 19

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD Oppdragsgiver Gausdal kommune Rapporttype Reguleringsplan 2011-05-30 BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD 3 (26) BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer