Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 ROS - analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 ROS - analyse 23.02.2011"

Transkript

1 Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 ROS - analyse

2 RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Kunde: Eineåsen eiendom AS Oppdrag nr.: Dato: Rykkinnveien 100 ROS-analyse Rev. Dato Utarbeidet av: Julia Ljungqvist Kontrollert av: Harald Oskarsen Kyrre Gran Oppdragsansvarlig / avd.: Kimme Arnesen / AT Revisjonen gjelder Sign.: JULJJ Sign.: KYG HAO Oppdragsleder / avd.: Kyrre Gran / AT Sign.

3 Sammendrag Endring og utvidelse av bruksområde for Rykkinnveien 100 kan medføre eventuelle forandringer i dagens risikobilde i og i tilknytning til planområdet. Analysen er en kvalitativ grovanalyse, støttet med tall der det har vært mulig. I denne analysen avgrenser vi utfallet ved at vi ser på hendelser som kan føre til ulykker med skade på og/eller tap av menneskeliv. På bakgrunn av tilgjengelig dokumentasjon og analysegruppens erfaring er ROS-analysen vurdert i forhold til Sjekkliste for uønskede hendelser. Der det ikke er identifisert mulige farer eller uønskede hendelser er det ikke gått videre med spesifikke vurderinger. I de tilfellene der det er merknader til forhold som kan oppstå, har disse blitt forfulgt videre i analysen. Disse kan oppsummeres til følgende hoved- og underkategorier: Geotekniske forhold Grunnstabilitet Radon Brannberedskap Tilgjenglighet og risiko knyttet til brann Trafikksikkerhet Ulykkesrisiko I tillegg er det sett på risikoer knyttet til anleggsperioden. Basert på resultatene får man følgende risikobilde for Rykkinnveien 100. Dette gjelder risikoen for ulykker og hendelser som kan lede til skader og/eller tap av menneskeliv. Sannsynlighet Stor Middels Konsekvens Lav Middels Stor Lav B1, B2, TS2, TS5 TS = Trafikksikkerhet, B=Brannberedskap Risikomatrise med analyserte hendelser for Rykkinnveien 100. TS1, TS3, TS4, TS6, TS7, TS8, TS9 Grunnstabilitet og radon er unntatt fordi det er vanskelig å kvantifisere sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe. Resultatene viser at utbyggingen vil føre med seg noen risikoer for skade på mennesker/tap av menneske liv. Følgende tiltak anbefales: Det bør utføres geologiske vurderinger i forbindelse med gjennomføringen av grunnarbeidene på tomten og vurderes iverksatt tiltak for å forhindre utglidninger og utfall av blokk og stein fra skråningen på oversiden av utbyggingsområdet.

4 Det bør utføres radonmålinger i utbyggingsområdet. Dersom det måles høye verdier av radon bør tiltak, som for eksempel i form av radonsperre, evt. aktiv eller passiv trykksenking av grunnen under bygget, iverksettes for å forhindre oppbygning av høye radonkonsentrasjon. Det er foreløpig ikke lagt opp til gangkryssing over Paal Bergs vei, og behov for tiltak bør vurderes etter utbygging (gangfelt, belysning, fartsreduserende tiltak). Det kan vurderes å etablere fortau fra boligene i sør til Paal Bergs vei, for å minske risikoen for at fotgjengere som krysser adkomstveien blir påkjørt Det kan vurderes å vikepliktsregulere krysset mellom boligene i sør og adkomstveien slik at trafikk fra boligene får vikeplikt. Dette for å unngå uklarheter og minske risikoen for kollisjon. Ved å avgrense varemottaket slik at det ikke blir et naturlig sted å passere til fots, vil risikoen for at fotgjengere blir påkjørt reduseres. Det kan vurderes å etablere en ekstra inngang til barnehagetomta vest for parkeringsplassen. Det foreslås at det som skal bli ny hovedadkomst til planområdet etableres først, ev. som anleggsvei. Dette for å unngå økt trafikk, og framfor alt tungtrafikk i Rykkinnveien i forbindelse med anleggsperioden. Det må vurderes om Helseheimen skal være i drift i løpet av byggeperioden. Hvis den skal det, må det sikres et skille mellom anleggstrafikk og trafikk til helseheimen, slik at besøkende/ansatte/beboere på helseheimen eksponeres minst mulig for trafikksikkerhetsrisiko knyttet til anleggstrafikk. Det bør i senere fase utarbeides en intern trafikkplan på byggeplassen, slik at kollisjon mellom anleggskjøretøy og ansatte ved byggplassen unngås. Akseptkriteriet for analysen er at risikonivået for Rykkinnveien 100 skal ikke være høyere enn det som er akseptert for tilsvarende virksomhet i Norge. Ved gjennomføring av anbefalte tiltak vil risikoen falle innenfor dette akseptkriterium.

5 Innhold 1 Innledning Planområdet Problembeskrivning og målformulering Avgrensninger og akseptkriterium Metode Risikoanalyse Risikobilde Gjennomføring Systembeskrivelse Arealutnyttelse Trafikale løsninger Kabler og ledninger Resultat fra analysen Naturgitte forhold Grunnforhold Radon Infrastruktur Brannberedskap Trafikksikkerhet Risikobilde Konklusjoner og anbefalninger Referanser VEDLEGG A SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHETSUNDERSØKELSE VEDLEGG B RISIKOTABELL VEDLEGG C FORHÅNDSUTTALELSE HAFSLUND NETT AS VEDLEGG D VA-LEDNINGSNETT

6 1 1 Innledning Meinich arkitekter AS utarbeider på vegne av Eineåsen eiendom AS, et forslag til ny reguleringsplan for Rykkinnveien 100 i Bærum kommune. Helsesenteret på Rykkinnveien 100 er tenkt å utvides og det planlegges å etablere boliger samt barnehage på tomten. I forbindelse med dette er Sweco engasjert for å bistå med utarbeidelse av ROS-analyse. Foreliggende analyse beskriver risiko- og sårbarhet (ROS) vedrørende reguleringsplanforslaget. Utarbeidelsen av ROS-analysen er gjennomført i henhold til prosessen som er beskrevet i Norsk Standard NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger. 1.1 Planområdet Det aktuelle planområdet har beliggenhet mellom Markagrensen i nord og Paal Bergs vei i sør. Figur 1 viser tomtens beliggenhet og dens omgivelser. Rykkinnveien Paal Bergs vei Figur 1 Planområdets beliggenhet med nærområde. (Kilde: Bærum kommune) 1

7 2 1.2 Problembeskrivning og målformulering Endring og utvidelse av bruksområde for Rykkinnveien 100 kan medføre eventuelle forandringer i dagens risikobilde i og i tilknytning til planområdet. Formålet med denne rapporten er: Å identifisere uønskede hendelser ved realisert planforslag og et risikobilde over forekomst av de uønskede hendelsene. At risikoeier (Eineåsen Eiendom AS), vil få bedre forståelse av risikoforholdene ved sin virksomhet og dermed kunne tilrettelegge for drift der hensyn til risiko er ivaretatt. Å sette fokus på sikkerhet på en systematisk måte. At ROS-analysen identifiserer tiltak som kan redusere risikoen etter omregulering og ombygging, for Rykkinnveien 100 og de nærmeste omgivelser. 1.3 Avgrensninger og akseptkriterium Analysen er en kvalitativ grovanalyse, støttet med tall der det har vært mulig. Analysen inneholder ikke risikovurderinger omkring terror, trusler og sabotasje. Tiltaket (i forhold til kjent situasjon pr. februar 2011) vil ikke inneholde elementer som er spesielt utsatt for slike hendelser. Ulykker kan føre til skade på menneske, materiell og/eller omdømme. I denne analysen avgrenser vi utfallet ved at vi ser på hendelser som kan føre til ulykker med skade på og/eller tap av menneskeliv. Vi fokuserer kun på 3. person, dvs. ikke på fører og passasjerer i kjøretøy. Enhver aktivitet som utøves har en viss innebygget risiko. Tilsvarende gjelder for opphold på ethvert sted til enhver tid. Det betyr at mennesker og samfunn må akseptere en viss risiko. Følgende akseptkriterium benyttes i denne analysen: Risikonivået for Rykkinnveien 100 skal ikke være høyere enn det som er akseptert for tilsvarende virksomhet i Norge. 2

8 3 2 Metode 2.1 Risikoanalyse Risiko beskrives ofte slik: Risiko = Sannsynlighet X Konsekvens For å kunne beskrive risikoen for en hendelse må man kartlegge mulige årsaker og dermed sannsynligheter for hendelsen, samt se på hvilke konsekvenser hendelsen kan lede til. Vi bruker følgende modell til å beskrive en kjede av årsaker som kan føre til en uønsket hendelse, som igjen leder til mulige konsekvenser: Årsakskjede Konsekvenskjede UH Tegnforklaring: Trusler UH: uønsket hendelse Barrierer Figur 2 Hendelsesforløp fra trussel via uønsket hendelse til evt. ulykke. Til venstre har vi årsakskjeden. Denne viser trusler som via årsakskjeder kan bli til uønsket hendelse (UH). Barrierer og sikkerhetssystemer kan redusere eller hindre en slik utvikling. Til høyre har vi konsekvensanalysen. Denne viser nye trusler som kan forsterke utviklingen fra uønsket hendelse til fatal ulykke, samt nye barrierer og sikkerhetssystemer som reduserer eller hindrer en slik utvikling. Felles for de fleste hendelser er at det er en rekke faktorer som kan ha medvirket til den. Det er umulig å peke ut en bestemt av dem som avgjørende. Hendelsene er et resultat av et sett av medvirkende årsaker som til sammen er tilstrekkelig til å utløse den. Dess bedre barrierene eller sikkerhetssystemene er, dess mindre sannsynlig er det at en trussel utvikler seg til en hendelse eller videre til en fatal ulykke. Det kan være glidende overganger mellom uønskede hendelser og ulykker. I vår modell kan vi betrakte en bil som sklir av en glatt veg som en hendelse. Dersom verken personer eller 3

9 4 materiell blir skadet kan vi betrakte dette som en uønsket hendelse, men ingen ulykke. Barrierene har forhindret en ulykke. I andre analyser kan en definere at selve utforkjøringen er en ulykke. Da er skadegraden i ulykken en del av forskjellige utfall. 2.2 Risikobilde På bakgrunn av vurderingen av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem et risikobilde for de ulike aktuelle uønskede hendelsene. Dette kan illustreres ved hjelp av en risikomatrise som vist i figur 3. Risikomatrisen bidrar til å sortere de ulike uønskede hendelsene med hensyn til hvor stor risiko de medfører. På den måten kan man også prioritere mulige tiltak for å redusere risikoen. Stor Konsekvens Lav Middels Stor Sannsynlighet Middels Lav Figur 3 Risikomatrise 2.3 Gjennomføring Analysen er gjennomført i følgende trinn: a. Gjennomgang av grunnlagsmateriale - Relevant dokumentasjon for analysen er gjennomgått. Dette er aktuelle kart og trafikkanalyse for området. Det ble også gjennomgått hvilken påvirkning tiltaket har på nærområdet og hvilken påvirkning nærområdet har på tiltaket. b. Fareidentifikasjon - På bakgrunn av tilgjengelig dokumentasjon og analysegruppens erfaring er ROS-analysen vurdert i forhold til vedlegg A; Sjekkliste for uønskede hendelser. Der vi ikke har identifisert mulige farer eller uønskede hendelser har vi ikke gått videre med spesifikke vurderinger. I de tilfellene der det er merknader til forhold som kan oppstå, er disse forfulgt videre i analysen. Disse kan oppsummeres til følgende hoved- og underkategorier: Geotekniske forhold Grunnstabilitet Radon Brannberedskap Tilgjenglighet og risiko knyttet til brann Trafikksikkerhet Ulykkesrisiko I tillegg er det sett på risikoer knyttet til anleggsperioden. c. Risikogjennomgang - For hvert av hovedområdene, unntatt grunnstabilitet og radon, er det gjort en identifisering av mulige uønskede hendelser. Grunnstabilitet og radon er unntatt fordi det er vanskelig å kvantifisere sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe. 4

10 5 Deretter er hver enkelt uønsket hendelse gjennomgått, og mulige årsaker og konsekvenser som hendelsene kan lede til, er blitt identifisert. Gjennomgangen ble dokumentert i en egen tabell, se vedlegg B Risikotabell. d. Analyse og tiltaksforslag - På bakgrunn av risikogjennomgangen er det gitt forslag på tiltak, slik at de uønskede hendelser som havnet innenfor rødt område kan flyttes til grønt. Dette kan skje ved at tiltakene reduserer sannsynlighet for at hendelsen kan inntreffe og/eller at eventuelle konsekvensomfang reduseres med målrettede tiltak. e. Rapportskriving - Analysearbeidet er dokumentert gjennom utarbeidelsen av denne risikoanalyserapporten. Arbeidet er ledet og gjennomført av Julia Ljungqvist med bistand fra Harald Oskarsen. I tillegg har følgende personer med spisskompetanse bistått innenfor gitte fag: Åge Straume, Sweco Brannteknisk rådgivning Kjersti Marie Stensrud, Sweco Geoteknikk Kyrre Gran, Sweco Trafikksikkerhet 5

11 6 3 Systembeskrivelse 3.1 Arealutnyttelse Planforslaget innebærer utvidelse av eksisterende helsesenter med behandlingsrom og terapibasseng samt nyetablering av boligbebyggelse og barnehage. I en framtidig situasjon vil arealbruket på eiendommen være som i tabell 1. Tabell 1 Framtidig arealbruk Formål Areal [m2] Antall boliger Eksisterende helsesenter Ny del av helsesenter Omsorgsboliger Ordinære boliger Barnehage 40 plasser og 8 ansatte Figur 4 viser en skisse av planforslaget. For flere skisser henvises det til planforslaget. Figur 4 Forslag til planlagt utbygging. (Kilde: Meinich arkitekter) 3.2 Trafikale løsninger Ved utbygging av planforslaget kommer biltrafikken til og fra området å øke med cirka 640 kjøretøy per døgn. Dette innebærer at planområdet vil generere cirka 700 kjøretøy per døgn i en framtidig situasjon. Det er vist en ny hovedadkomst som kommer til å gå direkte til Paal Bergs vei. Den nåværende adkomsten kommer å være kun avsatt for trafikk til og fra 6

12 barneha agen, søppe elhenting, sn nømåking og o utrykning gskjøretøy. I Figur 5 visses en tegning av den nye adkomstløsningen. Figur 5 Forslag g til ny adkomsstvei og adkom mstkryss Den nye e private adkkomstveien n har en 5 meter m bred kjørebane k m et fortau med u på østre side s som er 2,5 meter m bredt. Det er stor stigning (10 0 %) mellom m Paal Berg g vei og helssesentret og dette kan med dføre vanskkelige kjørefforhold om vinteren. v Langs Paal P Bergs vei v foreslås en 2,5 meter bred gan ng- og sykke elvei. Denne ligger inne som gjeldend de regulering og er inkludert i plan nforslaget, men m bygging g avventes til planer fo or en helhetlig g trase er kla art. Kryssingen av gan ng- og sykke elveien ved adkomstkryysset er trukket 5 meter inn fra Paal Bergs B vei fo or å få plasss til en bil, mellom m krysssingen og p primærveien n. All parke ering knyttet til de nye boligene og g helsesente eret er lagt under bebyyggelsen me ed parkeringsn unntak av a noe besø øksparkering. Bærum kommunes k norm er lagt til grunn fo or Dette girr en parkeringsdekning g på totalt 200 plasser. 3.3 Kabler og o ledning ger I henhold til Hafslun nd Nett AS må det, for strømforsyning av ny bebyggelse b e i området, etableres nytt strøm mforsyningsnett. I tillegg er det beh hov for strøm til vegbelysning til den nye adkomsttveien. Hafsslund sine retningslinje r er og rutinerr må følges ved utbygg ging, og derres forhåndssuttalelse till reguleringssaken er vedlagt. v I vedlegg g D vises ka art over ekssisterende ledningsnett i nærområ ådet. Det må å utarbeide es én vann og avløpsplan n for hele om mrådet, i he enhold til Bæ ærum komm munes retnin ngslinjer. Det må blant annet prosjekteres for tilsstrekkelig sllokkevannsforsyning og økt kapassitet for å ivareta overvann fra planom mrådet. 7 7

13 8 4 Resultat fra analysen Nedenfor følger beskrivelse av hvordan risikoen er vurdert for Rykkinnveien 100 i en framtidig situasjon og anleggsperioden. De ulike fagområdene oppsummeres i en risikotabell i vedlegg B og risikomatrise i avsnitt 4.3 Risikobilde. 4.1 Naturgitte forhold Grunnforhold Terrenget i området faller av i sørlig retning mot Paal Bergs vei. I nord grenser tomta til marka, opp mot Eineåsen. Vurderingene tar for seg grunnforholdene i området og risikoen for ras/utglidninger i forbindelse med den planlagte utbyggingen, både i anleggsfasen og for tiltaket som helhet. Kvartærgeologiske kart viser at massene i området består delvis av marine avsetninger med begrenset mektighet og skredmateriale. Lenger opp i skrenten er det bart berg. Det har kommet bekymringsmeldinger fra naboer som var engstelige for løse steinblokker i ura ovenfor bebyggelsen, samt at det har vært mindre utglidninger som har medført utrasing av tørrmurer. I 2008, i forbindelse med et tidligere forslag til utvidelse og utbygging ble det gjennomført en befaring i området av NGI på oppdrag fra Bærum kommune. Denne konkluderte med at det i skråningen overfor de planlagte eneboligene ligger morenemateriale med en del større steinblokker som på grunn av forvitring i øvre lag vil kunne falle ut av skråningen og nå ned til bebyggelse. NGI gjennomførte også et oppdrag for OPAK AS i forbindelse med samme utbyggingsforslag og konkluderte med at institusjonen, omsorgboligene og de planlagte eneboligene ligger utenfor rekkevidden av skred med returperiode 1000 år. I forslaget som foreligger i dag, er eneboligene der det forelå risiko for utfall av større blokker, tatt ut av prosjektet. Med utgangspunkt i NGI sine vurderinger av området, vil risikoen for at ny bebyggelse vil bli utsatt for skred være liten. Sprengningsarbeider og grunnarbeider i bratte skrenter kan medføre rystelser og utglidninger, både innenfor anleggsområdet og for omkringliggende bebyggelse, som kan føre til skader på eiendom og personell. Det bør derfor utføres geologiske vurderinger i forbindelse med gjennomføringen av grunnarbeidene på tomten og vurderes tiltak for å forhindre utglidninger og utfall av blokk og stein fra skråningen på oversiden av utbyggingsområdet. Ved gjennomføring av anbefalte vurderinger og eventuelle tiltak vil risikoen knyttet til grunnforhold falle innenfor det akseptkriteriet som er gitt for analysen Radon Den radioaktive gassen radon dannes ved nedbryting av uran og forekommer naturlig i varierende mengder i de fleste bergarter. Radon siver inn i bygg gjennom sprekker og utettheter og konsentreres i innendørsluft, og kan forårsake lungekreft. Risikoen øker med konsentrasjon og oppholdstid. Statens strålevern har en tiltaksgrense for radon på 100 Bq/m 3, i tillegg til en maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m 3. Generelt anbefales det å holde radonnivåene så lave som mulig. Det er ikke kjent om det er utført målinger av radon i området. Utbyggingsområdet ligger svært nær eller i en bergartsgrense. Selve Rykkinnfeltet ligger i hovedsak på sandstein mens Eineåsen består av rombeporfyr. Bærum kommune opplyser på 8

14 9 sine nettsider at det er få steder det er bebyggelse på eksponert rombeporfyr, men at det flere steder der slike målinger er foretatt, er påvist høye verdier. Selv om kvartærgeologiske kart viser at det kan være marine avsetninger som leire og silt i området forutsettes det at løsmassemektigheten er så begrenset at den ikke har noen dempende effekt på radonstrålingen. Det bør derfor utføres radonmålinger i utbyggingsområdet. Dersom det måles høye verdier av radon bør tiltak, som for eksempel i form av radonsperre, ev. aktiv eller passiv trykksenking av grunnen under bygget, iverksettes for å forhindre oppbygning av høye radonkonsentrasjon. Ved gjennomføring av anbefalte målinger og eventuelle tiltak vil risikoen knyttet til radon falle innenfor det akseptkriteriet som er gitt for analysen. 4.2 Infrastruktur Brannberedskap Det er identifisert to uønskede hendelser i forbindelse med brannberedskap: B1 Ikke tilstrekkelig slokkevannsforsyning ved brann B2 Brannbiler kommer ikke fram til planområdet ved brann B1 Ikke tilstrekkelig slokkevannsforsyning ved brann At slokkevannforsyning ikke skulle være tilstrekkelig ved brann kan skyldes brudd i slokkevannsforsyning på grunn av gravearbeid eller eldre rør/ledninger som lekker eller at det er for lite trykk i ledningene. Sannsynligheten for at det skal inntreffe anses dog å være lav. Konsekvensen anses å være middels hvilket begrunnes i at brannmannskap har med seg slokkevann i brannbilene, i tilfelle det er bortfall av tilstrekkelig vannforsyning. B2 Brannbiler kommer ikke fram til planområdet En årsak til at brannbiler ikke kommer fram til planområdet kan være vanskelige kjøreforhold om vinteren kombinert med den bratte stigningen. Det anses dog å være lite sannsynlighet for at dette skulle inntreffe fordi det finnes en alternativ adkomst og det forutsettes at hovedadkomstveien er godt vedlikeholdt om vinteren. Det forutsettes at nye bygninger er konstruert, slik at ved en brann skal personer klare å komme seg ut i tide ved hjelp av brannalarm, skiltede rømningsveger og ev. sprinkleranlegg. Konsekvensen anses derfor å være middels, hvis den uønskede hendelsen skulle inntreffe. I forbindelse med anleggsperioden finnes også en viss risiko for at brann oppstår, som kan gi skade på menneskers liv og helse. Det forutsettes dog at gjeldende rutiner for brannsikkerhet følges av entreprenøren på byggeplassen, slik at denne risiko havner på et akseptabelt nivå, det vil si ikke høyere enn det som er akseptert for tilsvarende virksomhet i Norge Risikoen for de uønskede hendelsene knyttet til brannberedskap ligger innenfor det akseptkriterium som er gitt for analysen Trafikksikkerhet Det har blitt identifisert ni uønskede hendelser knyttet til trafikksikkerhet i planområdet: TS1 Påkjøring av fotgjengere som krysser Paal Bergs vei TS2 Kollisjon mellom to biler ved utkjøring fra hovedadkomsten TS3 Fotgjengere/syklist blir påkjørt i nytt gangfelt ved hovedadkomsten TS4 Påkjøring av fotgjengere som krysser adkomstveien ved boligene i syd TS5 Kollisjon mellom to biler ved innkjøring til boligfeltene i syd 9

15 10 TS6 Påkjøring av fotgjengere der tursti krysser hovedadkomstvei TS7 Påkjøring av fotgjengere ved rygging på varemottak TS8 Fotgjengere blir påkjørt ved rygging på p-plass ved barnehage TS9 Påkjøring av fotgjengere i Rykkinnveien De uønskede hendelsenes plassering i planområdet vises i Figur Figur 6 Uønskede hendelsenes plassering i planområdet. TS1 Påkjøring av fotgjengeree som krysser Paal Bergs vei Det er foreløpig ikke lagt opp til kryssing over Paal Bergs vei. Årsak til at noen skulle bli påkjørt ved kryssing av veien er derfor i hovedsak uoppmerksomhet hos den kryssende. Men det kan også være grunnet høy fart hos kjøretøy i Paal Bergs vei. Det er vist at det i hovedsak er knyttet mindre risiko ved kryssing av vei utenfor gangfelt enn i gangfelt. Sannsynligheten for denne uønskede hendelse er vurdert som lav, men hvis hendelsen likevel inntreffer vil konsekvensen bli stor. Behov for tiltak bør vurderes etter utbygging (gangfelt, belysning, fartsreduserende tiltak). TS2 Kollisjon mellom to biler ved utkjøring fra hovedadkomsten Årsaker kan være at kjøretøy som kjører fra adkomstveien ikke klarer å stoppe, uoppmerksom sjåfør eller at kjøretøy i Paal Bergs vei har høy fart. Sannsynligh heten er vurdert som lav. Hvis hendelsen likevel skjer er konsekvensenee middels som følge av at persone sitter forholdsvis beskyttet i kjøretøyene som har relativt liten fart. TS3 Fotgjengere/ /syklist blir påkjørt i nytt gangfelt ved hovedadkomsten En årsak til at denne uønskedee hendelse inntreffer er at kjøretøy som kommer fra adkomstveien ikke rekker å stoppe foran gangfelt grunnet glatte kjøreforhold. En annen årsak 10

16 11 er at et kjøretøy som svinger fra Paal Bergs vei og inn på adkomstveien ikke ser kryssende. Sannsynligheten for denne uønskede hendelse anses å være lav. Det begrunnes i at gangfeltet er trukket inn i adkomstveien slik at svingende kjøretøy møter kryssende i en rett vinkel. Det er god sikt ned mot gangfeltet fra adkomstveien og det forutsettes at denne blir godt vedlikeholdt vinterstid. I tillegg er det liten trafikk i adkomstveien. Hvis hendelsen likevel inntreffer vil konsekvensen bli stor. TS4 Fotgjengere som krysser adkomstveien fra boligene i syd blir påkjørt Årsaker kan være stor fart som følge av stor stigning og glatt kjørebane. Det er liten trafikkmengde i adkomstveien og sannsynligheten er vurdert til lav. Konsekvensen vil være stor. Et tiltak kan være å etablere fortau fra boligene i sør til Paal Bergs vei. TS5 - Kollisjon mellom to biler ved innkjøring til boligene i syd Den uønskede hendelsen kan inntreffe som følge av uklare vikepliktsforhold, glatt kjørebane og høy fart i adkomstveien. Sannsynligheten er vurdert til lav og konsekvensen middels. Et tiltak kan være å vikepliktsregulere krysset slik at trafikk fra boligene får vikeplikt, for å unngå uklarheter. TS6 Påkjøring av fotgjengere der tursti krysser hovedadkomstvei Årsaker kan være at det er stor stigning hvilket bidrar til høy fart og eventuelt glatt kjøreforhold. I tillegg ligger kryssingen i en sving og skjæring. Det vurderes at sannsynligheten er lav som følge av at det er liten trafikkmengde her. Konsekvensen vil være stor. TS7 Påkjøring av fotgjengere ved rygging fra varemottak Årsak er uoppmerksomhet hos fotgjengere eller sjåfør. Sannsynligheten er vurdert som lav men konsekvensen vil være stor. Risikoen minsker ved å avgrense varemottaket slik at det ikke blir et naturlig sted å passere til fots. TS8 Fotgjengere blir påkjørt ved rygging fra p-plass ved barnehage Årsaker kan være at det er en uoppmerksom fører eller at det er barn bak bilen som fører ikke ser i speilet. Det anses å være lav sannsynlighet for at dette skjer. Parkeringsplassen er knyttet til barnehagen og det antas at barn er under oppsikt av forelder/ansatte i barnehagen. Hvis hendelsen likevel inntreffer vil konsekvensen bli stor. Et tiltak kan være å etablere en ekstra inngang til barnehagetomta vest for parkeringsplassen, på den måten reduseres antallet passerende barn ved parkeringsplassen. TS9 - Påkjøring av fotgjengere i Rykkinnveien Årsaker til at en fotgjengere skulle bli påkjørt i Rykkinnveien kan være uoppmerksomhet eller at to biler møtes samtidig på den smale veien samtidig som en fotgjenger går langs veien. Som følge av at trafikkmengden fortsatt kommer til å være lav og lavt fartsnivå vil det være lite sannsynlig at hendelser inntreffer. Hvis det skulle skje vil konsekvensen være stor. Risikoen for de uønskede hendelsene knyttet til trafikksikkerhet ligger innenfor det akseptkriterium som er gitt for analysen. Anleggsperioden I anleggsperioden vil det være tunge kjøretøy som kjører til og fra planområdet. Det foreligger ikke planer for hvordan adkomst til byggeplassen er tenkt løst under anleggsperioden. Det foreslås at det som skal bli ny hovedadkomst til planområdet etableres først, ev. som anleggsvei. Dette for å unngå økt trafikk, og framfor alt tungtrafikk i Rykkinnveien. 11

17 12 I tillegg må det vurderes om Helseheimen skal være i drift i løpet av byggeperioden. Hvis den skal det, må det sikres et skille mellom anleggstrafikk og trafikk til helseheimen, slik at besøkende/ansatte/beboere på helseheimen eksponeres minst mulig for trafikksikkerhetsrisiko knyttet til anleggstrafikk. Det bør også i senere fase utarbeides en intern trafikkplan på byggeplassen, slik at kollisjon mellom anleggskjøretøy og ansatte ved byggplassen unngås. Det forutsettes ivaretatt ved HMS-arbeid for byggeplassen. 4.3 Risikobilde Basert på argumentasjonen ovenfor og detaljene i risikotabellen får man følgende risikobilde for Rykkinnveien 100. Dette gjelder risikoen for ulykker og hendelser som kan lede til skader og/eller tap av menneskeliv. Stor Konsekvens Lav Middels Stor Sannsynlighet Middels Lav B1, B2, TS2, TS5 TS1, TS3, TS4, TS6, TS7, TS8, TS9 TS = Trafikksikkerhet, B=Brannberedskap Figur 7 Risikomatrise med analyserte hendelser for Rykkinnveien

18 13 5 Konklusjoner og anbefalninger Resultatene viser at utbyggingen vil føre med seg noen risikoer for skade på mennesker/tap av menneske liv. I rapporten har risiko innenfor temaene grunnforhold, radon, brannberedskap samt trafikksikkerhet blitt analysert. Risikoer knyttet til anleggsperioden har også blitt vurdert. Følgende tiltak anbefales: Det bør utføres geologiske vurderinger i forbindelse med gjennomføringen av grunnarbeidene på tomten og vurderes iverksatt tiltak for å forhindre utglidninger og utfall av blokk og stein fra skråningen på oversiden av utbyggingsområdet. Det bør utføres radonmålinger i utbyggingsområdet. Dersom det måles høye verdier av radon bør tiltak, som for eksempel i form av radonsperre, evt. aktiv eller passiv trykksenking av grunnen under bygget, iverksettes for å forhindre oppbygning av høye radonkonsentrasjon. Det er foreløpig ikke lagt opp til gangkryssing over Paal Bergs vei, og behov for tiltak bør vurderes etter utbygging (gangfelt, belysning, fartsreduserende tiltak). Det kan vurderes å etablere fortau fra boligene i sør til Paal Bergs vei, for å minske risikoen for at fotgjengere som krysser adkomstveien blir påkjørt Det kan vurderes å vikepliktsregulere krysset mellom boligene i sør og adkomstveien slik at trafikk fra boligene får vikeplikt. Dette for å unngå uklarheter og minske risikoen for kollisjon. Ved å avgrense varemottaket slik at det ikke blir et naturlig sted å passere til fots, vil risikoen for at fotgjengere blir påkjørt reduseres. Det kan vurderes å etablere en ekstra inngang til barnehagetomta vest for parkeringsplassen. Det foreslås at det som skal bli ny hovedadkomst til planområdet etableres først, ev. som anleggsvei. Dette for å unngå økt trafikk, og framfor alt tungtrafikk i Rykkinnveien i forbindelse med anleggsperioden. Det må vurderes om Helseheimen skal være i drift i løpet av byggeperioden. Hvis den skal det, må det sikres et skille mellom anleggstrafikk og trafikk til helseheimen, slik at besøkende/ansatte/beboere på helseheimen eksponeres minst mulig for trafikksikkerhetsrisiko knyttet til anleggstrafikk. Det bør i senere fase utarbeides en intern trafikkplan på byggeplassen, slik at kollisjon mellom anleggskjøretøy og ansatte ved byggplassen unngås. Akseptkriteriet for analysen er at risikonivået for Rykkinnveien 100 skal ikke være høyere enn det som er akseptert for tilsvarende virksomhet i Norge. Ved gjennomføring av anbefalte tiltak vil risikoen falle innenfor dette akseptkriterium. 6 Referanser Rapport, Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse, Sweco Norge AS, Notat, RIG-01 Grunnforhold, Sweco Norge AS,

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

ROS analyse RAPPORT. Diakonissehuset Lovisenberg Eiendommer på Lovisenberg Risiko- og sårbarhetsanalyse til detaljreguleringsplan.

ROS analyse RAPPORT. Diakonissehuset Lovisenberg Eiendommer på Lovisenberg Risiko- og sårbarhetsanalyse til detaljreguleringsplan. ROS analyse Diakonissehuset Lovisenberg Eiendommer på Lovisenberg Risiko- og sårbarhetsanalyse til detaljreguleringsplan. OPPDRAGSNUMMER 339160 SWECO NORGE AS VANN, PLAN OG SAMFERDSEL ERIK SIVERTSEN Sweco

Detaljer

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune.

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. Holmsbu Eiendom AS Risiko og sårbarhetsanalyse Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. I henhold til 4-3 i

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 253641 Kunde: Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitet Basert på kvalitativ

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson

Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson ROS-analyse Sak: Fernanda Nissens Veg 43 01 3.4.2014 Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson 00 2.4.2014 For implementering T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen Risiko- og sårbarhetsanalyse Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Forutsetninger Oppsummering og forslag til tiltak Kommentarer til analysen Ved analysens

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. 20 -????, Gamleveien 3C Gårds- / bruksnummer 103/24 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, innenfor et område

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kjellstad Utvikling AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gnr/bnr 23/1, 23/2 og 24/19, Kjellstad, Lier kommune Revidert 17.12.2014 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 259701 03.09.2009 Kunde: Kjellstad

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune

1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Kvestadkollen, Porsgrunn kommune. Analysen er bygget på prinsipper i veileder «ROS analyser i arealplanlegging»

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde 3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde SAMMENDRAG Det er identifisert 4 aktuelle hendelser Naturgitt forhold: Steinsprang - Det legges inn krav til tiltak for å unngå hendelser innenfor

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

RAPPORT ROS-ANALYSE LERVIKVEIEN 31

RAPPORT ROS-ANALYSE LERVIKVEIEN 31 Beregnet til Manstad Utvikling AS Dokument type Rapport Dato 2009-11-10 RAPPORT ROS-ANALYSE LERVIKVEIEN 31 ROS-ANALYSE LERVIKVEIEN 31 Revisjon 00 Dato 2009-11-10 Utført av Linn Gulbrandsen Kontrollert

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR BYGGEFELT B10 54/10. Vedlegg 5. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedlegg 8-1)

OMRÅDEREGULERING FOR BYGGEFELT B10 54/10. Vedlegg 5. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedlegg 8-1) OMRÅDEREGULERING FOR BYGGEFELT B10 54/10 Vedlegg 5 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedlegg 8-1) Østre Linje arktektur og landskap as Askim 21.12.2012 BAKGRUNN Hovedmålet med planforslaget er å tilrettelegge

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse ÅS KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Utarbeidet av: Magnus Ohren, Rådgiver, Ås kommune 07.09.2015 1 Innledning 1.1 Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Samfunnssikkerhet og beredskap Sjekkliste arealplanlegging og byggesak, 24.10.2008.

RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Samfunnssikkerhet og beredskap Sjekkliste arealplanlegging og byggesak, 24.10.2008. Vestby kommune RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Samfunnssikkerhet og beredskap Sjekkliste arealplanlegging og byggesak, 24.10.2008. Prosjekt/plan/sak: Risil barnehage Naturbasert sårbarhet - grunn a) Er det i

Detaljer

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsgiver USBL Rapporttype ROS-analyse 2014-09-02 HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (8) HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1350002009 Oppdragsnavn: Heggen boligfelt, detaljregulering

Detaljer

Detaljregulering Hørte sentrum Omregulering bolig B6, gnr/bnr 88/111 og 86/22

Detaljregulering Hørte sentrum Omregulering bolig B6, gnr/bnr 88/111 og 86/22 Dato: 10.08.2016 ROS-analyse for Detaljregulering Hørte sentrum Omregulering bolig B6, gnr/bnr 88/111 og 86/22 Plan ID 10112015 Sauherad kommune 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Hørte sentrum, Sauherad kommune

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Dette vedlegget utdyper vurderingene gjort i planprogrammets kap. 7. 1 Innledning En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal vurdere

Detaljer

N o t a t 2 M U L T I C O N S U L T. Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rasfare

N o t a t 2 M U L T I C O N S U L T. Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rasfare N o t a t 2 Oppdrag: Reguleringsplan Skarsfjellia, Lyefjell Dato: 23. september 2009 Emne: Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rasfare Oppdr.nr.: 213767 Til: Lyefjell Utbyggingsselskap AS Tove

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare Til: Jack Andersen, Agderbygg AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Vedlegg til plan Liaset hyttegrend i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Gbnr: 84/28, 86/8 m.fl. Hallingkonsult a.s. 17.12.13. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE. Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune. Prosjekt Vestoppland

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE. Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune. Prosjekt Vestoppland RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE Rv. 4 Hadeland Sandvold - Amundrud Gran kommune Prosjekt Vestoppland 04.12.2015 Innhold FORORD... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 3 ANALYSEMETODE... 3

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

Utarbeidet ROS analyse som oppsummert ikke tyder på at planforslaget har noen konsekvens som er til hinder for at planforslaget kan gjennomføres.

Utarbeidet ROS analyse som oppsummert ikke tyder på at planforslaget har noen konsekvens som er til hinder for at planforslaget kan gjennomføres. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Møllebakken 36 Forfatter: Bergersen Akritekter AS Forslagsstiller til planforslag: Bergersen Arkitekter AS Dato: 2016-08-26 Revidert dato : SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7"

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: Delendring Vestre Havn Strandvegen 7 Boligprosjekter Næringsbygg Rehabilitering Prosjektutvikling Byggeledelse Reguleringsplaner Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7" Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling Hurum kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato: L12 2014/1201 Thomas Andersen 20.12.2016 A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden

ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden 2017-03-22 Side 1 av 7 1 2017-03-22 ROS-analyse Eidslunden Pål S Gauteplass Håvar Brøndbo Håvar Brøndbo Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert

Detaljer

Risikovurdering av elektriske anlegg

Risikovurdering av elektriske anlegg Risikovurdering av elektriske anlegg NEK Elsikkerhetskonferanse : 9 november 2011 NK 64 AG risiko Fel 16 Hvordan gjør de det? Definisjon av fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE BESKRIVELSE 1. Innledning 1. Oppdragsgiver: Gildeskål kommune

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen»

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen» DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Gustav Sverdrup- Thygeson, Merete Agnes Kuhle- Hansen, Hege Sverdrup- Thygeson og Ulrik Sverdrup- Thygeson Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. XXXX Gårds- / bruksnummer 150/23 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, langs Losbyvegen til Losby og langs Feiringveien.

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING NOTAT Oppdrag 2120536 Kunde Statens vegvesen Region vest Notat nr. 1 Til Lilli Mjelde Fra Rambøll SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id :1621201505, Utarbeidet 25.08.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Detaljregulering for Gjerivegen 16, i Gjerdrum kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Detaljregulering for Gjerivegen 16, i Gjerdrum kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Gjerivegen 16, i Gjerdrum kommune Forslagstiller: Gjerdrum kommune har basert tilhørende dokument til detaljplanen på tidligere planforslag fra Selberg

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage Bergen 24. januar 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 4.1. TILKNYTNING TIL HOVEDVEGNETTET...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Marius Fiskevold OPPRETTET AV. Sara M.S. Øen

OPPDRAGSLEDER. Marius Fiskevold OPPRETTET AV. Sara M.S. Øen OPPDRAG Marka helårstraséer Strømsdammen - Strømsbråtenveien OPPDRAGSNUMMER 257861 OPPDRAGSLEDER Marius Fiskevold OPPRETTET AV Sara M.S. Øen DATO TIL KOPI TIL Risiko- og sårbarhetsanalyse I henhold til

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

Kjellstad Utvikling AS

Kjellstad Utvikling AS Kjellstad Utvikling AS Vurdering av trafikkstøy Reguleringsplanforslag Kjellstad krysset øst 27.2.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 1201 27.02.2015 Kunde: Kjellstad Utvikling AS Vurdering

Detaljer

ROS-analyse - Fv. 216 Skauboringen holdeplass og Langsethgutua Desember 2016

ROS-analyse - Fv. 216 Skauboringen holdeplass og Langsethgutua Desember 2016 ROS-analyse Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Beregnet til Solli Arkitekter AS Dokument type Rapport Dato August 2015 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Revisjon 02 Dato 2015/08/10

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for:

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 57, GS-veg Vennolumsvegen Trintom skole I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Morgenstjernen Eiendom. ROS - analyse Kvartal 54 Hamar

Morgenstjernen Eiendom. ROS - analyse Kvartal 54 Hamar ROS - analyse Kvartal 54 Hamar RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 26.04.2010 Kunde: ROS-analyse kvartal 54 Hamar Sammendrag: Sweco Norge, avd Lysaker har på oppdrag fra gjennomført og utarbeidet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Forslagsstiller: Derlick Arkitekter AS Tiltakshaver: Caspersen Invest AS Dato: 22.4.2010 Revisjon: Konklusjon Analysen er basert på en

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Batteriet/Kirkeparken, Hammerfest kommune Risiko og sårbarhet

Detaljreguleringsplan for Batteriet/Kirkeparken, Hammerfest kommune Risiko og sårbarhet Batteriet AS Detaljreguleringsplan for Batteriet/Kirkeparken, Hammerfest kommune Risiko og sårbarhet Tromsø 07.07.2010 2 REGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Tittel: Forfatter(e): Reguleringsplan

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Svv. Prosjekt: Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Kommune: Gran

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Svv. Prosjekt: Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Kommune: Gran Risiko- og sårbarhetsanalyse Svv Prosjekt: Rv. 4 Hadeland Parsell: Nytt Amundrudkryss Kommune: Gran Region øst Prosjekt Vestoppland 2.5.2017 Innhold FORORD... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Grunnlag... 3 2.1 Topografi.... 3 2.2 Kvartærgeologisk kart.... 4 2.3 Berggrunn... 4 2.4 Radon... 4 2.5 Observasjoner på befaring.... 5 3. Blokker langs Midtåsveien.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134 OPPDRAG Sildetomta Kongsberg - trafikkanalyse OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen DATO 5 OPPDRAGSNUMMER 15171001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Rasmus Nord OPPRETTET AV. Kyrre Gran

OPPDRAGSLEDER. Rasmus Nord OPPRETTET AV. Kyrre Gran 14 OPPDRAG Skårersletta 50 OPPDRAGSNUMMER 465391 OPPDRAGSLEDER Rasmus Nord OPPRETTET AV Kyrre Gran DATO Skårersletta 50 Trafikkprognose 1 Innledning Arcasa arkitekter as arbeider med reguleringsplanforslag

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Dokid: (15/736-33) ROS-ÅNALYSE-SKUDNE MARITIME N/ERINGSPAR El.-.. ' ROS-analyse. for Skudneset Maritime Næringspark.

Dokid: (15/736-33) ROS-ÅNALYSE-SKUDNE MARITIME N/ERINGSPAR El.-.. ' ROS-analyse. for Skudneset Maritime Næringspark. E Dokid: 16004416 (15/736-33) ROS-ÅNALYSE-SKUDNE MARITIME N/ERINGSPAR El.-.. ' ROS -ana ly se Rgl'gpl e uenn s an f or Skd u neset M" armme N ænn 'gpk s ar I m nääwah "Mo l «w» m /YWYV aqr/g %,,v ROS-analyse

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Fjerdingby sentrum, Rælingen DOKUMENTKODE 128744-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Andreas Berger KONTAKTPERSON Ole Falk Frederiksen SAKSBEHANDLER

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer