Evaluering etter idekonkurranse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering etter idekonkurranse"

Transkript

1 Evaluering etter idekonkurranse Jardar IL mottok forslag til nytt klubbhus og barnehage fra alle de tre inbudte arkitektkontorene, Egg arkitekter, 3xBiong arkitkekter og Landsbyarkitektene. Alle tre prosjektene besvarer oppgaven, dog på ulike måter og med ulike løsninger på byggeprogrammet behov. Prosjektene fra Egg arkitekter og Biong arkitekter forholder seg greit til reguleringplanens begrensninger og muligheter uten å i særlig grad utfordre denne. Arealmessig ligger forslagene til Egg arkitekter og 3Biong noe lavere enn Landsbyarkitektene, samtidig som Landsbyarkitektenes forslag fremstår som lengre bearbeidet enn de øvrige. Det kan derfor ikke utelukkes at også de to andre prosjektene vil måtte påregne mer areal for å komme i havn. Dette bla.a. med bakgrunn i at 3xBiong har løst prosjektet uten innendørs trapp og heis mens Egg ikke har tegnet ut etterspurte lagerrom for Jardars grupper. Situasjon: Prosjektet fra Egg arkitekter har en innkjøring til, og en utkjøring fra, parkering på tomta, og bidrar derfor ikke til å bedre dagens situasjon med mange angrepspunkter til tomta. Dagens til dels farefulle trafikksituasjoner i et allerede belastet T-kryss vil ikke bedres i særlig grad. Prosjektet har likevel et potensielt godt forhold mellom klubbhus og baner, selv om inngangen til klubbhuset er lagt mot Lars Jongs vei og bort fra banene. Prosjektet til 3xBiong har ett angrepspunkt på tomta, og all parkering løst ved inngang til byggets øvre plan. Forprosjektgruppa ser gode kvaliteter ved denne løsningen, men er likevel bekymret for mengden utfylling man pådrar seg. Forholdet mellom adkomst til klubbhus og banen er ikke vektlagt, og skaper ikke kontakt mellom klubbhusfunksjon og fotballbanene. Prosjektet til Landsbyarkitektene går ut over reguleringen i å foreslå at all parkering løses samlet ved utvidelse av parkeringsområdet ved Combihallen. Bygget har to klare henvendelser og inngangssituasjoner, mot syd/vest for barnehagen og mot øst for klubbhuset. Dette gir en klar funksjonsdeling og mulighet for begge parter til å få en klar identitet bygningsmessig. Forprosjektgruppa ser utfordringer med forslagets parkeringsløsning men vurderer likevel at dersom dette lar seg gjennoføre gir det den beste løsningen for både klubbhus og barnehage. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre mener forprosjektgruppa at konseptet likevel vil ha mulighet for å innpasse noe parkering på egen tomt. Alle tre forslagene baserer seg på moderne arkitekturuttrykk med ulik innfallsvinkel til konsept og innhold, og alle tre forslagene har løst oppgaven på en tilfredsstillende måte. Forprosjektgruppa synes likevel prosjektet fra Landsbyarkitenene har det mest vellykkede arkitektoniske grepet og det mest robuste konseptet. Det er sannsynlig at det valgte prosjektet vil måtte tåle bearbeidelser både areal, volum og materialmessig før man er i mål mht kostnader og reguleringsforhold, dette har Landsbyarkitektene løst på den mest overbevisende måten. Prosjektene har løst forholdet til kommunikasjon og forskriftskrav til universell utforming, UU på tre ulike måter. Landsbyarkitektene har inngang til begge funksjoner på bakkeplan, og trapp og heis opp til storsal/utleie på plan 2. Kommunikasjonen er løst på en klar og tydelig måte som gir god brukbarhet for alle brukere av bygget, samt lesbarhet som bidrar til å tydeliggjøre de ulike funksjonene. Egg arkitekter har inngang til klubbhus og barnehage mot et øvre etasjeplan mot vest, heis løst innenfor klimaskallet mens trapp mellom øvre plan og en underetasje for klubbhuset er løst som en åpen utendørs trapp ned under øvre plan der man finnes garderober, lager og andre birom. Dette kan fungere fordi funksjonene er delt opp, men forprosjektgruppa mener likevel det kan slå uheldig ut med en utendørs trapp i et såpass avskjermet areal, området vil f.eks. kunne tiltrekke seg uønsket opphold på kveldstid

2 3xBiong har inngang til klubbhus og storsal/utleie fra vest i øvre plan. Her er også adkomst for barnehagen, men inngangspartiet ligger på nedre plan som nås via rampe rundt byggets vestre del. Prosjektet har ikke innvendig trapp og heis. Garderober og lagerarealer er løst som helt separate funksjoner i underetasje henvendt mot banene. Prosjektet viser en utvendig rampe fra uteareal i syd opp til klubbhusfunksjoner i 2.etasje. Denne virker ikke helt overbevisende på forprosjektgruppa, funksjonalitene er uklar ettersom funksjonsdeling mellom øvre og nedre plan er såpass delt at adkomst kan foregå fra ulikt hold. Rampen vil kunne gi utfordringer mht uønsket opphold ettersom den skaper skjermede og uoversiktlige oppholdsmuligheter. Klubbhusfunksjoner og barnehage: Prosjektet fra 3xBiong viser klubbhusets administrative og utleierelaterte funksjoner løst i øvre etasje med adkomst fra vest. Løsningen gir gode og oversiktlige arealer og god funksjonalitet, men det er lite kontakt mellom baner og klubbhusets funksjoner plasser i denne etasjen. Garderober og lagerarealer i nedre plan henvender seg mot banen, men skaper likevel ikke noen tydelig inviterende situasjon da dette er relativt lukkede funksjoner som ikke åpnes opp mot uteområdene. Barnehagens arealer viser gode løsninger for ulike romsoner for ulik bruk, og rom av varierende størrelse. Kjøkken ligger langt unna liten avdeling, og på samme måte er det langt fra stor avdeling til toaletter. Dette kan gi noen utfordringer i dagli bruk. Barnehagen har en klar og tydelig identitet, og gode utearealer med enkel og god kontakt mellom innendørs arealer og utearealer. Kontakten mellom inne og ute er oversiktlig og god. Adkomst fra parkering virker noe tungvint, og vil trolig kreve endel bearbeiding for å kunne løses innen forskriftsmessige krav til stigning på rampe. Egg arkitekter sitt prosjekt har en god løsning for storsal og administrasjon, med god mulighet for sambruk med barnehagen. Forslaget får god tilbakemelding for å ha vist sambruksmuligheter mellom storsal og barnehage, dette vil kunne slå positivt ut begge veier. Storsalens forhold til banene, med utsikt og utkikksbalkong er god selv om kommunikasjonen ikke skaper ytterligere kontakt mellom bane/uteområder og klubbhuset. Garderober og andre funksjoner på bakkeplan er greit løst, men fremstår likevel som uforløst i forhold til å skape kontakt mellom baner og klubbhus, og få en god identitet for brukerne. Kontakten mellom barnehagens inngang og adkomst/parkering er tydelig og god, men går ut over kontakten mellom barnehagens lokaler og uteområder/ lekeplass. Det er ikke ideelt å ha adkomst til uteoppholdsarealer og lekeområder enten lang parkeringsplasser eller via utendørs trapp, og plassering av lekearealet på nedre nivå skaper distanse fra innendørs barnehagearealer. Landsbyarkitektenes prosjket viser en klar todeling av funksjoner allerede via uteoppholdsareal og inngangspartier. Dette gir god lesbarhet for brukere, og sambruk er løst enkelt og godt i en felles kjerne av kontor og møterom i byggets inngangsetasje. Klubbhusets utleiearealer er tydelig avgrenset slik at det fungerer godt for leietakere og ikke kommer i konflikt med drift. Det vil være mulig å komme til deler av storsal og balkong uten å tråkke gjennom hele arealet, og forslaget viser gode muligheter for ulike typer oppdeling og bruk. Byggets uttrykk gir god identitet og tilhørighet for begge brukere, og kontakten mellom barnehagens arealer inne og ute er overbevisende og god. Barnehagen viser flest store romsoner, men fremstår som bearbeidbart for evt justeringer man skulle kunne ønske, bla.a. for mulighet for å få kjøkken mer sentralt mellom stor og liten avdeling. Gruppen ser ikke veldig store forskjeller på gjennomførbarhet og byggbarhet for de ulike prosjektene. Alle tre har gode muligheter for fornuftige spennvidder og en robusthet i forhold til materialvalg og konstruksjoner. Man mener likevel at prosjektene til Egg og 3xBiong vil medføre vesentlig mer utfylling enn Landsbyarkitektenes forslag. Forprosjektgruppa går enstemmig inn for Landsbyarkitektenes prosjektforslag for nytt Jardarhus og Veslefrikk barnehage. Gruppa vurderer konseptet som et klart og tydelig svar på oppgaven, og mener prosjektet og konsept har en god robusthet og elastisitet. Dette gjør at selv om forslaget ligger noe

3 høyt i areal, vurderes det likevel til å godt kunne tåle en eventuell arealmessig bearbeiding i neste fase uten av hovedtrekkene i konseptet går tapt. Forprosjektgruppa takker bidragende arkitektkontorer for innsatsen, og håper Jardar vil støtte denne vurderingen. Forprosjektgruppa ønsker å poengtere at ettersom denne konkurransen er gjennomført som en idekonkurranse for å belyse mulige bygningsmessige og funksjonelle/arkitektoniske konsepter og ideer, vil det ikke være realistisk å få frem komplette kalkyler på nåværende tidspunkt. Det viktigste elementet i denne fasen er areal og størrelse. Ved videre bearbeiding samt etter hvert en samkjøring med de økonomiske betraktningene vil man kunne få frem ytterligere beslutningsgrunnlag for gjennomføring. Martin Stensaker Klemet Elisenberg Lars Silseth Siri Omland Geir Haug Elisabeth Meyer Arne G. Bjelland (bhg rep.)

4 BYGGEPROGRAM NYTT JARDARHUS OG VESLEFRIKK BARNEHAGE Innledning Jardarhuset, klubbhus for Jardar IL samt lokaler for Veslefrikk barnehage, ble totalskadet i brann i mai Jardarhuset ble oppført i , som klubbhus for Jardar IL. Jardar IL er et lokalt idrettslag for Slependen/Tanumområdet, og har ca 1300 medlemmer fordelt på grupper innenfor fotball, håndball, langrenn, hopp og sykkel. Klubbhuset har vært hyppig utleid på kvelds- og helgetid til selskaper og ulike sosiale nærmiljøaktiviteter. Sammen med utleie av arealer til Veslefrikk barnehage, har dette gitt klubben verdifulle inntekter som ønskes videreført. Jardarhuset skal gjenoppbygges i tråd med dagens lovverk og forskriftskrav, TEK 10, og klubben ønsker også å ta hensyn til endrede brukerønsker fra klubbens grupper samt fra leietaker. Jardar IL har satt egne krav til energi og miljø som ligger over kravene i TEK10. Overordnede føringer Regulering Gårds- og bruksnummer er 49/359, og tomta er på 2638 m2. Gjeldende reguleringsplan, plan nr REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEGÅRD IDRETTSPARK MED TILSTØTENDE LANDBRUK, ble vedtatt i 2007, altså vesentlig senere enn Jardarhuset ble oppført. Rammer gitt i reguleringsplanen er gjeldende for hva som kan oppføres på tomta. Området er angitt som F3 og regulert til idrett og sport. Tillatt bruksareal i reguleringsplanen er totalt 600m2 T-BRA. TEK10 setter andre krav til rom og arealer, og barnehagen ønsker større kapasitet. Det ønskes derfor gjennom konkurransebesvarelsene å få belyst om det kan være aktuelt med dispensasjonssøknader ifht gjeldende reguleringsplan. Arealprogrammet totalareal belyser også denne utfordringen. Byggegrensene angitt på reguleringsplanen skal følges, men plassering på tomta ønskes vurdert. Det er ønskelig å se på en plassering av bygget nærmere kunstgressbanen for å bedre forholdene både for barnehagen mht dagslys og utearealer, samt for å bedre kontakten mellom klubbhus og fotballbane. Beliggenhet, omgivelser Tomta ligger i krysset mellom Nedre Åsvei og Lars Jongs vei, i vestre del av et større skole- og idrettsområde med Bjørnegård Ungdomsskole, flerbrukshall Combihallen, kunstgressbane og gressbaner. Uteområder og baner disponeres både av Bjørnegård Ungdomsskole og av Jardar IL og Veslefrikk barnehage. Vest og syd for tomta er det boligområder med småhus- og rekkehusbebyggelse og området preges av mye fotgjengertrafikk, både skolebarn, og fotgjengere på vei til kollektivtransport og trafikk til og fra barnehager både i Jardarhuset og i Lars Jongs vei. Det er også mye biltrafikk inn og ut av boligområdene, samt til og fra barnehager i området. Nord og øst for idrettsområdet er det dyrket landbruksmark. Adkomstforhold, utnyttelse av tomta Hovedadkomst til tomta har hittil vært via innkjøring fra Nedre Åsvei til parkeringsplass på bakkeplan, syd for bygget. Dette har vært adkomst på dagtid for barnehagens brukere, som har hatt sin inngang til plan 1 på bakkeplan. Parkeringsplassene her har også blitt brukt på kvelds- og helgetid. Klubbhusfunksjoner og lokaler utleid til selskapsvirksomhet har hatt inngang fra Lars Jongs vei, direkte til byggets 2.etasje. Det har også vært noen biloppstillingsplasser ved denne inngangen

5 Eksisterende situasjon med to innganger på hver sin side av veikryss har gitt uoversiktlige og farlige trafikkforhold. Forprosjektgruppa vurderer at det vil være best med en felles kjøreadkomst til tomta og bygget. Adkomsten bør legges med tilstrekkelig avstand til krysset Nedre Åsvei/ Lars Jongs vei, og hensynta forgjengertrafikk langs de to veiene. For nybygget er det ønskelig med to innganger til Jardars virksomheter, en for daglig og administrativ drift, og en for utleiedel/ storsal og tilhørende fasiliteter. Barnehagen skal ha sine egne adkomstforhold med inngang og garderober som nærmere angitt i funksjonsprogrammet. Det har kommet innspill på endret plassering på tomta i forhold til tidligere situasjon. Det er viktig å komme til en løsning som skaper minst mulig støyforhold mot naboer, dette er spesielt viktig for utleie på kveldstid til ulike selskapelige arrangementer. Det kan vurderes å legge bygget nærmere, og orientert i forhold til fotballbanen slik at tilknytningen blir bedre, og barnehagens utearealer får en bedre orientering mot syd. Dette må vurderes sammen med organisering av innganger til bygget, trapp/ heis osv. Tilknytning til tomtas øvre del i Lars Jongsvei er også et tema,- kan muligens 2.etasje knyttes hit men uten å skape problematiske trafikkforhold? Andre momenter Eksisterende større lønnetrær på tomta skal i størst mulig grad beholdes. Det går en høyspenttrase like syd for tomta. Bygget ønskes plassert lengst mulig bort fra denne. Det er ikke foretatt noen grunnundersøkelser (geoteknikk, radon, Bærum kommunes miljøkart). Eksisterende ledningsnett og kabelføringer er ikke sjekket. Arkitektur, utforming og miljø Arkitektur Det ønskes oppført et moderne og tidsriktig bygg med en arkitektur som gjenspeiler byggeprogrammets krav til miljø, energibruk og materialbruk. Klubbhuset vil være en viktig identitetsfaktor for barn og ungdom i nærmiljøet og skal være et bygg brukerne kjenner tilhørighet til og som oppmuntrer til fellesskap og samhold. Arkiktekturen skal bygge opp under dette og gjerne utfordre konvensjonell tankegang om hvordan klubbhus vanligvis ser ut. Det ønskes et helhetlig materialkonsept der bruk av tre og andre miljøvennlige materialer prioriteres. Det ønskes robuste og varige materialløsninger i eksteriør så vel som interiør. Både klubbhus for idrettslag og barnehagebygg blir ofte utsatt for meget hard bruk. Ved utvikling av arkitektonisk konsept, valg konstruksjoner, materialer og overflatebehandling skal det legges vekt på robusthet, varighet og renholdsvennlighet. Universell utforming Bygning og uteområder skal utformes iht. krav i TEK10 om universell utforming. Det skal etableres heis eller løfteplattform som ivaretar kommunikasjon mellom etasjene. Uteområdet skal utformes med tanke på inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne på ulike områder. Det kan for eksempel innebære bruk av variert underlag, farger og kontraster i lekemiljøet. Det vises for øvrig til diverse veiledere bl.a. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Energi og miljø I utgangspunktet gjelder energikrav i TEK10 for oppgaven. Det vil likevel være en fordel om konseptet ikke er til hinder for et eventuelt valg av en bedre energiklasse i den videre prosessen. Jardar IL ønsker at bygget utformes miljøriktig og energieffektivt. Det skal velges løsninger som gir lave driftskostnader og lange vedlikeholdsintervaller

6 Bygget skal ha et godt inneklima og gode dagslysforhold for rom der dette er påkrevet. Bygget skal ha et egnet system for luftbehandling, men konvensjonelle løsninger med høye viftehastigheter og store kanalføringer ønskes utfordret. Funksjonsprogram Drift og leietakere Jardar IL skal ha et klubbhus tilpasset klubbens administrative virksomhet, gruppenes møtebehov og klubbens generelle behov for sosial møteplasser. Arealer i klubbhuset skal kunne leies ut til ulike typer selskaps- og andre sosiale arrangementer. Leietaker Veslefrikk barnehage skal ha arealer tilpasset sin drift, med separate arealer og sambruk med klubbhuset som nærmere angitt i funksjonsprogrammet. Enkelte av barnehagens rom kan utformes som sambruksfunksjoner i sambruk med klubbhuset. Dette angis nærmere i funksjonsprogrammet. Klubbhus Jardar IL Generelt Klubbhuset skal organiseres slik at Jardar IL får et robust og bruksvennlig flerbrukshus der nærmiljøet møtes og idrettslagets virksomhet får utfolde seg. Funksjonsprogrammet redegjør for krav til de ulike arealer og rom. Klubbens ulike grupper vil ha noe ulikt behov for rom og arealer, samtidig som generelle funksjoner skal være felles. Adkomst og inngangsforhold Det er ønskelig med tydelige inngangsforhold tilpasset både Jardar ILs administrative drift og daglige ledelse, og utleiearealer/ storsal. Garderober og wc må fungere til begge bruksformål. Daglig drift og utleie må kunne fungere side ved side. Det må være 1-2 parkeringsplasser avsatt til Jardar IL men kan være på felles parkeringsplass med barnehagen. Det er ønskelig med et uteområde eller terrasse/balkong tilknyttet storsal/ utleie. Storsal/ utleiebart areal Klubbhusets storsal skal være et flerbruksareal som kan benyttes til utleie til selskaper, større møter og samlinger, nærmiljøfunksjoner som bursdager, juletrefester osv. Arealet skal kunne brukes til opptil 80 personer som selskapslokale. Oppdelingsmulighet til flere mindre rom er ønskelig, 1-2 foldevegger eller skyvefelter er en mulig løsning. Den største delen av rommet skal ha tilknytning til kjøkken. Ved oppdeling må de ulike rommene ha direkte adkomst fra fellesareal/ gang og være tilknyttet inngangsparti/ garderober. Storsalen ønskes orientert mot fotballbanen, gjerne med en balkong langs yttervegg mot bane. Denne vil kunne utgjøre både balkong/ utkikksplass samt takoverbygg for foreldre og andre tilskuere til banen. En slik orientering kan også sikre at støy fra utleie ikke reflekteres opp mot boligområdet men ut mot banene. Storsalen kan ligge i 2.etasje men må da ha inngangsparti på bakkeplan og en universelt løst utforming på garderober, wc og vertikalkommunikasjon opp til 2.etasje. Dersom man legger bygget mot skråning med sokkel slik det eksisterende bygget var organisert kan evt. UU løses uten heis. Se imidlertid punkter om trafikk, adkomst og støy, som taler imot en slik organisering. Kjøkken Det etableres et kjøkken til bruk for både egne aktiviteter og utleievirksomhet. Kjøkkenet skal ha rikelig med skapplass til servise og annet utstyr tilpasset både hverdagsbruk og utleie. Kjøkkenet skal ha kjøleskap, fryseskap, to stk stekeovner høyt montert, koketopp med avtrekk, mikrobølgeovn

7 Oppvaskmaskin skal være som storkjøkkentype med mulighet for å rulle inn bakker med oppvask for forspyling før rulling inn i maskin slik at tung løft unngås. Kjøkkenet skal ha en serveringsluke eller åpning mot utleiearealet. Servering kan foregå både som kioskservering og og som oppdekning av buffet, og romløsningen må hensynta god fleksibilitet i bruk. Oppvaskdel ønskes skjermet i forhold til serveringsareal. Lager kjøkken Det etableres et mindre utstyrslager/bøttekott i forbindelse med kjøkkenet, ca. 5 m2. Her skal være utslagsvask og sluk i gulv. Kiosk Klubben ønsker seg en kioskløsning med luke mot banene for salg av mat og drikke (vafler, is, brus, kaffe) under kamper. Dette kan være en luke i vegg fra et lagerrom, barnehagens kjøkken eller lignende. Kontor daglig leder Jardar har daglig leder ansatt i 100% stilling. Daglig leder skal ha eget kontor som må ha en arbeidsplass og plass til mindre møter, 2-4 personer. Kontoret skal ha plass til pc, printer, kopimaskin og skap/ hylleplass til utstyr og rekvisita. Kontor kan være sambruk med kontor for styrer i Veslefrikk barnehage. Møterom Det skal etableres rom for møter i ulik størrelse. Antall personer kan variere fra 3-4 til personer. Møterom kan være både avgrensede rom og deler av større utleieareal/ festsal. Det programmeres ett separat fast møterom på 20 m2, resten av behovet dekkes ved oppdeling av og sambruk med storsalen. Garderobe storsal Det skal være garderobe og wc/hcwc i nær tilknytning til storsal/ utleieareler. Idrettsgarderober NFF (Norges fotballforbund) setter ikke spesielle krav til garderober før ved 2.divisjonsspill. For å kunne få tildelt spillemidler fra Norsk Tipping settes det imidlertid noen skal som her skal innfris. Det skal i nye Jardarhuset bygges 2 garderober på 20 m2 hver, samt tilhørende dusjrom på 15 m2 hver. Hver garderobe skal ha tilgang på wc (programmeres hcwc på bakgrunn av krav til UU, se under). Det skal bygges dommergarderobe for tre personer, ca 10 m2, med tilgang til dusj og wc. Det bør også være mulig å ha plass til en dommertrio av begge kjønn. Minst 2 garderober/ ett garderobesett skal være tilpasset bevegelseshemmede og ha tilgang til HCWC. I tillegg skal minst en dusj være HC dusj med bøyler, klappsete og hånddusj. Ref. krav til UU i TEK10. Garderobeområdet skal ha separat inngang nær fotballbanene. Se forøvrig samt eksempler (vedlegg til byggeprogram). Idrettsgarderobene skal sambrukes med barnehagen (personalgarderober). Lager gruppene Alle gruppene skal ha egne låsbare lagerrom for utstyr og rekvisita. Areal ca 12 m2 per gruppe for de 5 gruppene, totalt 56 m2. Lagrene kan ligge i mørke arealer, og kan være løst med enkle avdelinger innenfor et større areal. Enkel tilgjengelighet fra idrettslagets inngang. Utvendig bod Det skal være en felles utvendig redskaps- og utstyrsbod for idrettslaget. Areal ca 10 m2. Smørerom/ sykkelverksted Det skal etableres et verkstedsrom for skiprepping og smøring, samt sykkelreparasjon. Rommet skal benyttes av langrennsgruppa i vinterhalvåret og av sykkelgruppa som i sommerhalvåret. Areal ca 25 m2. Rommet skal ha plass til to smørebord, og det må være avtrekksvifter tilpasset avgasser fra skiprepping, samt stikkontakter over bordene. Rommet skal utstyres med to smørebord og 2-3 flyttbare sykkelstativer for reparasjon. Utover dette baserer begge funksjonene seg på at brukerne har med seg nødvendig utstyr

8 Rommet må ha robuste overflater tilpasset funksjonen. Tekniske rom Tekniske rom (ventilasjon, hovedtavle etc) må ha enkel atkomst og mulighet for senere utskiftninger av teknisk utstyr. Renholdssentral/ vaskerom Bygget skal ha en felles renholdsentral/ vaskerom for barnehage og klubbhusdrift. skal være skap og hyller til vaskemidler, kluter, avfallssekker og andre forbruksvarer for hver virksomhet, men øvrig utstyr sambrukes. Arbeidsbenk, opphengstativ for koster og lignende, utslagsvask, plass for vaskemaskin og tørketrommel. Sluk i gulv. Veslefrikk Barnehage Generelt, forutsetninger og rammer Det vises til diverse veiledere, bl.a. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Den skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet hvor rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen for barnehagen angir forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av, krav til kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen og syv fagområder som alle barnehager skal arbeide med i løpet av barnehageåret: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Barnehagens profil Barnehagesektoren i Bærum kommune har en felles visjon: «Vi skal strekke oss mot stjernene ved å gjøre hver dag verdifull!» Hovedmålet er at man i samspill med foreldrene og gjennom opplevelse, lek og læring skal skape rom for den gode barndom. Følgende verdier er valgt til å prege arbeidet; sjenerøsitet, entusiasme og nyskapning. Det er i dag stort fokus på barns helse, utdypet ved bevegelse og ernæring. Det er ønskelig at dette gjenspeiles i barnehagens utforming ute og inne. Veslefrikk barnehages satsningsområder er: Kunst, kultur og kreativitet Uteliv i nærmiljøet Språk Vi ønsker at utforming av rommene bl.a. skal ta hensyn til disse områdene. Innenfor Kunst, kultur og kreativitet arbeide vi spesielt med tegning, maling, kunstneriske prosjekter, musikk og drama. Språket arbeider vi med gjennom dramatisering, musikk og høytlesing

9 Arealer innendørs, generelt Barnehagen skal være en 2-avdelings barnehage. En avdeling med 9 barn (1 og 2 åringer), og en avdeling med 15 barn (3, 4 og 5 åringer). Ihht normtall beregnes det 5,5 og 4 m² netto leke- og oppholdsareal per barn når de er henholdsvis under og over 3 år. Fingarderober og kjøkken/allrom bør tilrettelegges for lek slik at deler av disse arealene også kan regnes med i lekearealet. Aktivitetsrom Det skal legges opp til større og mindre lekegrupper, og mulighet til å differensiere virksomheten mellom fysisk preget virksomhet, rolig og konsentrert lek og uforstyrret hvile. Barnas oppholdsrom skal ha god tilgang på dagslys og helst også sollys. I enkelte av rommene er det ønskelig med vinduer som går helt ned mot gulvet, slik at små barn gis mulighet til å se ut. Det er viktig at vinduene gir gode dagslysforhold også lenger inn i rommet, samt kontakt med utearealet. Hver avdeling bør ha minst ha 2 aktivitetsrom i tillegg til felleskjøkken/allrom. Lekearealet må kunne deles i flere romsoner med mulighet for fleksible gruppeinndelinger. Ingen av rommene behøver å være like, og de behøver heller ikke å være kvadratiske. Rommene skal deles inn til aktiviteter som musikk og drama, bygge- og konstruksjonslek, puter og madrasser for hyttebygging, familiekrok, gjerne et lite hus for rollelek, male- og tegneaktivitet med nærliggende vannrenne, en stillekrok/rom for lesing/hvile og mange små gjemmesteder og krypeinnsteder. Hver avdeling bør ha lager i skap/kott, gjerne med skyvedør for å spare plass. Dette kommer i tillegg til felleslager. Kjøkken/ allrom (fellesrom) Kjøkkenet bør ligge sentralt i barnehagen, helst med direkte inngang fra fingarderoben. Rommet skal fremstå som barnehagens hjerte, og vil ha mange funksjoner. Barna skal delta i matlaging. I forbindelse med kjøkkenbenken må det derfor plasseres et platå, slik at barna får riktig ståhøyde når de skal lage mat og bake. Bespisning skjer i avdelingenes areal. Kjøkken planlegges ihht krav fra Mattilsynet. Alt areal bortsett fra kjøkkenbenker og hvitevarer, kan regnes som netto lekeareal. Dersom det legges opp til lek her må det være tilrettelagt for det med bl.a. dagslysinnslipp til kjøkkenet. Lager kjøkken Tørrlager for mat på 3 m², i umiddelbar nærhet til kjøkkenet og helst også med lett tilgang utenfra, grunnet varelevering. Grovgarderobe Dette rommet blir det første brukerne og de besøkende møter når de kommer til barnehagen og det bør fremstå som imøtekommende og representativt, med mest mulig orden og system. Grovgarderoben kan være felles for begge avdelingene. Inngangen skal ha takoverbygg og skraperist. Her må det legges til rette for for spyling av regntøy og støvler. Hvert barn skal ha sin faste plass med knagger. Hver plass skal ha en bredde på 30cm. Over knaggen skal det være en kurv til votter, luer o.l. Skohyllen skal festes på vegg opp fra gulv slik at det er mulig å gjennomføre renhold av gulvet. I tillegg må det være seks plasser til personalets arbeidstøy med skoplass. Grovgarderoben må ha toalett med vask, slik at barna ikke behøver å kle av seg for å gå på toalettet i utetiden. Fingarderobe Fingarderoben skal være oppdelt i to, en garderobe pr avdeling. I fingarderoben skal lettere klær og sko som er rene oppbevares. Innredes med en garderobeseksjon pr barn, ref. barnehagens midlertidige lokaler. Det må være god plass for barna til å legge fra seg klær på gulvet foran benken når de skal skifte/kle på seg selv

10 Stellerom/ toalett Det trengs kun stellerom på avdelingen for 1 og 2 åringene. Stellerommet skal ha et toalett plassert i et avlukke med dør, slik at barna selv kan bestemme om døren skal lukkes. Toaletter som ikke ligger i stellerom, skal være vanlige lukkete rom. De skal ha håndvask med dispensere til såpe og papirholdere i barnahøyde. Stellerommet kan også fungere som et aktivitetsrom med mulighet for vannlek. Lager Det skal være ett felleslager for barnehagen, ca 12 m2. Kontor styrer Kontoret må ha en arbeidsplass og være lydskjermet. Rommet skal ha stasjonær PC, telefon og skriver. Kontor kan være sambruk med kontor for daglig leder i Jardar IL men har egen arealressurs i arealprogrammet. Kontoret bør ligge skjermet i forhold til barnehagevirksomheten for øvrig. Det skal også være plass for faks og printer. Personalrom/ spiserom/ møterom Sambruk med møterom i klubbhusets arealer. Personalgarderober/ wc Barnehagen vil ca ha 6 ansatte. Det må etableres både herre -og damegarderobe. Det skal være dusjrom i forbindelse med garderobene, evt. kombinert med HC-toalettet. Sambruk med klubbhusets idrettsgarderober. HC-toalett på 6 m² legges til felles kommunikasjonsareal, for sambruk mellom klubbhus og barnehage. Vaskerom/ renholdssentral Sambruk med klubbhus. Utomhus Parkering og bilkjøring Det blir stor trafikk om morgenen og ettermiddagen, og det må legges til rette for en trygg og sikker trafikkavvikling ved henting og bringing av barn. Foreldre må kunne parkere bil og bli med barna inn i garderoben. Parkeringsplasser inkludert hc-plasser etableres ihht Bærum kommunes parkeringsnorm, 1 plass pr 4,5 barn. Evt avvik må begrunnes. Det skal tilrettelegges for at biltrafikk kan reduseres gjennom gode løsninger for sykkelparkering og det må avsettes plass til sykkelparkering for ca sykler og sykkelvogner på utsiden av uteområdet. Veier, plasser og arealer for øvrig må generelt formgis og avgrenses på en slik måte at senere vedlikehold blir enkelt og rasjonelt. Det må tas hensyn til mulighet for brøyting og lagring av snø. Bortkjøring av snø må unngås. Lekearealer Lov om barnehager 10 med merknader slår fast at utelekearealet i barnehager bør være ca. 6 ganger netto leke og oppholdsareal inne, ca. 27,6 m²/barn. I tillegg kommer barnehagehusets grunnflate, uteleke- og soveboder, parkeringsplasser og adkomstveier. For 24 barn tilsier dette totalt 663 m². Barnehagens uteområde skal innbefatte både eget sikret lekeområde, men også legge til rette for bruk av idrettsområder, baner og friareal omkring tomta. Uten tilskudd fra omkringliggende arealer kan det være vanskelig å innfri myndighetskrav til uteoppholdsareal. Uteområdet skal være tilpasset antall barn ut i fra hensynet til sikkerhet og fremkommelighet og skal ha god tilgjengelighet for funksjonshemmede

11 Arealet skal stimulere lek både sommer og vinter. Tomten må ha vekslende vegetasjon slik at den er solrik, men også har nok skygge og kan gi ly for vinden. Utetiden brukes som oftest for å ivareta funksjoner som større fysisk utfoldelse, motorikk- og sansestimulering og som avbrekk fra roligere inneaktivitet. Området nærmest inngangene til de forskjellige avdelingene bør tilrettelegges spesielt med tanke på de yngste barna som har kortest aksjonsradius, og for barn med fysiske funksjonshemminger. En tørr, overdekket tretram i solveggen vil være en god leke/oppholdsplass når den smeltende snøen om våren gjør utelekplassen rå og kald. Et overdekket område nær inngangene vil også være gode oppholdssteder i regn- og snøvær. En standardpakke som er ønskelig i barnehager er: Huskestativ, sandkasse, vippedyr, sklie, lekehus, aktivitessentral og utesamlingsplass. Omfanget av lekeutstyret vil henge sammen med antall barn og aldersspredningen. Det skal være utebod til oppbevaring av uteleker og utstyr. I nær kontakt med bygningen må det være en platting med overbygg hvor barn kan sove i vogn. Det må være mulig å se denne plassen innenifra. Det må være mulig å komme inn på barnehagens uteområde med større biler, i forbindelse med påfyll/utskifting av sand i sandkasser, brøyting, feiing og plenklipping og annet vedlikehold. Det må tas hensyn til mulighet for brøyting og lagring av snø

12 FUNKSJON / ROM Kommentar Antall Netto m² Sum m² KLUBBHUS Storsal max 80 pers, skal kunne deles opp 80 1,8 144 Kjøkken Lager kjøkken Garderobe Garderobe til utleievirksomhet Wc 1 pr kjønn, 2x3 m² Hcwc i fellesareal mulig sambruk med barnehage Kontor daglig leder sambruk med barnehage Møterom 1 separat møterom Lager grupper 5x12 m Idrettsgarderober 2 stk à 20 m² Dusjrom 2 stk à 15 m² HCWC til idr. garderober 2 stk à 4 m² Dommergarderobe 1 stk à 15 m², til tre personer Til sammen 378 BARNEHAGE Avd.areal stor avdeling 15x4 m2=60m2 krav Avd.areal stor avdeling 9x5,5 m2=49,5m2 krav Grovgarderobe 1 rom x 13 m² Fingarderobe 2 rom x 18 m² (20 m2 lek ressurs) Toalett i grovgarderobe 1 stk 1 2,5 2,5 Toaletter til stellerom 2 stk à 1,5 m² 2 1,5 3 Stellerom 1 stk Lager 1 stk Kjøkken/allrom 1 stk (10 m2 lek ressurs) Matlager 1 stk Kontor tjenesteleder sambruk med klubbhus Møterom sambruk med klubbhus Personalgarderobe sambruk med klubbhus HCWC sambruk med klubbhus Personaltoalett sambruk med klubbhus 2 1,5 3 Vaskerom - barnehagen sambruk med klubbhus Til sammen 184,5 ANNET/ TEKNISK Tekniske rom str vurderes i prosjektet Vaskerom/ renholdssentral felles Til sammen 0 ANDRE ROM / UTEBODER Utebod (ikke medregnet i totalareal) Til sammen 15 SUM AREAL 562,5 Areal til tekniske rom er ikke medregnet i byggeprogrammet. NB, sum programareal er nesten like høyt som tillatt T-BRA i reguleringsplan

13 Brutto/nettofaktor er ikke vurdert, vil trolig medføre et areal som ligger over tillatt T-BRA. Areal for avdelinger i barnehagen er justert for andel lekeareal i kjøkken og fingarderobe

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 194 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Sarpsborg kommune Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 202 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 Innholdsfortegnelse A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 A.1 BAKGRUNN... 5 A.11 Bestillingen... 5 A.12 Deltagere/ roller... 5 A.2 OVERORDNET KONSEPT OG VISJON... 6 A.21 Overordnet visjon... 6 A.22 Profilering...

Detaljer

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall Kvinesdal kommune Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall JURYENS RAPPORT Mars 2013 BAKGRUNN OG KONKURRANSETEKNISKE FORHOLD Innbyder Konkurransens innbyder og tiltakshaver er

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager Utbyggingsenheten Prosjekteringsanvisning barnehager PA 10201 rev. 6.0-01.08.2011 Side: 2 av 32 Rev.: 6, 01.08.2011 INNHOLD side 0 ORIENTERING...3 0.1 Generelt...3 0.2 Ansvar for innkjøp av inventar og

Detaljer

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT Innhold... 1 A GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 5 A0 Generelt... 5 A1 Byggeprogrammet... 5 A1.0 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe. 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1

Detaljer

Universell utforming av skolebygg

Universell utforming av skolebygg STF50 A05070 - Åpen RAPPORT Universell utforming av skolebygg Med Strindheim skole som studieobjekt Solvår Wågø, Karin Høyland og Solveig Dale SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 54/13: AVTALE OM KJØP AV DELER AV SALTNESSAND 55/13: BYGGING AV SKOLE I BØRSA - REVIDERT

Detaljer

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS Helse Bergen HF Prosjektkontoret 3 april 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Sammendrag 03 1. Innledning/bakgrunn 1.1 Dagens situasjon 04 1.1.1 DPS-tilbudet til befolkningen i bydelene

Detaljer

SKISSEPROSJEKT Rapport 1 Prosjekt Helsebygg - Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser

SKISSEPROSJEKT Rapport 1 Prosjekt Helsebygg - Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser FROGN KOMMUNE Prosjekt 8336 Helsebygg ULLERUD SYKEHJEM SKISSEPROSJEKT Rapport 1 Prosjekt Helsebygg - Funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser 09. mai 2014 Skisseprosjekt Prosjekt 8336

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING. de ansatte (som arbeidsgiver). Kommunen må arbeide aktivt for å fremme likestilling

UNIVERSELL UTFORMING. de ansatte (som arbeidsgiver). Kommunen må arbeide aktivt for å fremme likestilling KOMMUNAL STRATEGI FOR UNIVERSELL UTFORMING I tråd med diskriminerings- og TilGjeNgeligHetsloven som kom 1. januar 2009 ligger UNIVERSELL UTFORMING det en plikt til Løten kommune å arbeide aktivt for universell

Detaljer

Fellesarealer i omsorgsboliger

Fellesarealer i omsorgsboliger Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem 345 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 345 Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Mars 2012 Forside: Illustrasjon av Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens

Detaljer

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 Side INNHOLD SKOLE: -LANDSKAPSPLAN 1:1000 -UTSNITT LANDSKAPSPLAN 1:500 -PLAN, SNITT OG FASADER 1:400 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619 Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14 11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROK - TILUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG ESKRIVELSE OG TEGNINGER RockHeim, rattørkaia 14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING/AKGRUNN... ELIGGENHET... YUTVIKLING...

Detaljer

Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg

Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg STF22 A03520 bearbeidet for Læringssenteret RAPPORT Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg Karin Buvik www.sintef.no SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Desember

Detaljer