Evaluering etter idekonkurranse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering etter idekonkurranse"

Transkript

1 Evaluering etter idekonkurranse Jardar IL mottok forslag til nytt klubbhus og barnehage fra alle de tre inbudte arkitektkontorene, Egg arkitekter, 3xBiong arkitkekter og Landsbyarkitektene. Alle tre prosjektene besvarer oppgaven, dog på ulike måter og med ulike løsninger på byggeprogrammet behov. Prosjektene fra Egg arkitekter og Biong arkitekter forholder seg greit til reguleringplanens begrensninger og muligheter uten å i særlig grad utfordre denne. Arealmessig ligger forslagene til Egg arkitekter og 3Biong noe lavere enn Landsbyarkitektene, samtidig som Landsbyarkitektenes forslag fremstår som lengre bearbeidet enn de øvrige. Det kan derfor ikke utelukkes at også de to andre prosjektene vil måtte påregne mer areal for å komme i havn. Dette bla.a. med bakgrunn i at 3xBiong har løst prosjektet uten innendørs trapp og heis mens Egg ikke har tegnet ut etterspurte lagerrom for Jardars grupper. Situasjon: Prosjektet fra Egg arkitekter har en innkjøring til, og en utkjøring fra, parkering på tomta, og bidrar derfor ikke til å bedre dagens situasjon med mange angrepspunkter til tomta. Dagens til dels farefulle trafikksituasjoner i et allerede belastet T-kryss vil ikke bedres i særlig grad. Prosjektet har likevel et potensielt godt forhold mellom klubbhus og baner, selv om inngangen til klubbhuset er lagt mot Lars Jongs vei og bort fra banene. Prosjektet til 3xBiong har ett angrepspunkt på tomta, og all parkering løst ved inngang til byggets øvre plan. Forprosjektgruppa ser gode kvaliteter ved denne løsningen, men er likevel bekymret for mengden utfylling man pådrar seg. Forholdet mellom adkomst til klubbhus og banen er ikke vektlagt, og skaper ikke kontakt mellom klubbhusfunksjon og fotballbanene. Prosjektet til Landsbyarkitektene går ut over reguleringen i å foreslå at all parkering løses samlet ved utvidelse av parkeringsområdet ved Combihallen. Bygget har to klare henvendelser og inngangssituasjoner, mot syd/vest for barnehagen og mot øst for klubbhuset. Dette gir en klar funksjonsdeling og mulighet for begge parter til å få en klar identitet bygningsmessig. Forprosjektgruppa ser utfordringer med forslagets parkeringsløsning men vurderer likevel at dersom dette lar seg gjennoføre gir det den beste løsningen for både klubbhus og barnehage. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre mener forprosjektgruppa at konseptet likevel vil ha mulighet for å innpasse noe parkering på egen tomt. Alle tre forslagene baserer seg på moderne arkitekturuttrykk med ulik innfallsvinkel til konsept og innhold, og alle tre forslagene har løst oppgaven på en tilfredsstillende måte. Forprosjektgruppa synes likevel prosjektet fra Landsbyarkitenene har det mest vellykkede arkitektoniske grepet og det mest robuste konseptet. Det er sannsynlig at det valgte prosjektet vil måtte tåle bearbeidelser både areal, volum og materialmessig før man er i mål mht kostnader og reguleringsforhold, dette har Landsbyarkitektene løst på den mest overbevisende måten. Prosjektene har løst forholdet til kommunikasjon og forskriftskrav til universell utforming, UU på tre ulike måter. Landsbyarkitektene har inngang til begge funksjoner på bakkeplan, og trapp og heis opp til storsal/utleie på plan 2. Kommunikasjonen er løst på en klar og tydelig måte som gir god brukbarhet for alle brukere av bygget, samt lesbarhet som bidrar til å tydeliggjøre de ulike funksjonene. Egg arkitekter har inngang til klubbhus og barnehage mot et øvre etasjeplan mot vest, heis løst innenfor klimaskallet mens trapp mellom øvre plan og en underetasje for klubbhuset er løst som en åpen utendørs trapp ned under øvre plan der man finnes garderober, lager og andre birom. Dette kan fungere fordi funksjonene er delt opp, men forprosjektgruppa mener likevel det kan slå uheldig ut med en utendørs trapp i et såpass avskjermet areal, området vil f.eks. kunne tiltrekke seg uønsket opphold på kveldstid

2 3xBiong har inngang til klubbhus og storsal/utleie fra vest i øvre plan. Her er også adkomst for barnehagen, men inngangspartiet ligger på nedre plan som nås via rampe rundt byggets vestre del. Prosjektet har ikke innvendig trapp og heis. Garderober og lagerarealer er løst som helt separate funksjoner i underetasje henvendt mot banene. Prosjektet viser en utvendig rampe fra uteareal i syd opp til klubbhusfunksjoner i 2.etasje. Denne virker ikke helt overbevisende på forprosjektgruppa, funksjonalitene er uklar ettersom funksjonsdeling mellom øvre og nedre plan er såpass delt at adkomst kan foregå fra ulikt hold. Rampen vil kunne gi utfordringer mht uønsket opphold ettersom den skaper skjermede og uoversiktlige oppholdsmuligheter. Klubbhusfunksjoner og barnehage: Prosjektet fra 3xBiong viser klubbhusets administrative og utleierelaterte funksjoner løst i øvre etasje med adkomst fra vest. Løsningen gir gode og oversiktlige arealer og god funksjonalitet, men det er lite kontakt mellom baner og klubbhusets funksjoner plasser i denne etasjen. Garderober og lagerarealer i nedre plan henvender seg mot banen, men skaper likevel ikke noen tydelig inviterende situasjon da dette er relativt lukkede funksjoner som ikke åpnes opp mot uteområdene. Barnehagens arealer viser gode løsninger for ulike romsoner for ulik bruk, og rom av varierende størrelse. Kjøkken ligger langt unna liten avdeling, og på samme måte er det langt fra stor avdeling til toaletter. Dette kan gi noen utfordringer i dagli bruk. Barnehagen har en klar og tydelig identitet, og gode utearealer med enkel og god kontakt mellom innendørs arealer og utearealer. Kontakten mellom inne og ute er oversiktlig og god. Adkomst fra parkering virker noe tungvint, og vil trolig kreve endel bearbeiding for å kunne løses innen forskriftsmessige krav til stigning på rampe. Egg arkitekter sitt prosjekt har en god løsning for storsal og administrasjon, med god mulighet for sambruk med barnehagen. Forslaget får god tilbakemelding for å ha vist sambruksmuligheter mellom storsal og barnehage, dette vil kunne slå positivt ut begge veier. Storsalens forhold til banene, med utsikt og utkikksbalkong er god selv om kommunikasjonen ikke skaper ytterligere kontakt mellom bane/uteområder og klubbhuset. Garderober og andre funksjoner på bakkeplan er greit løst, men fremstår likevel som uforløst i forhold til å skape kontakt mellom baner og klubbhus, og få en god identitet for brukerne. Kontakten mellom barnehagens inngang og adkomst/parkering er tydelig og god, men går ut over kontakten mellom barnehagens lokaler og uteområder/ lekeplass. Det er ikke ideelt å ha adkomst til uteoppholdsarealer og lekeområder enten lang parkeringsplasser eller via utendørs trapp, og plassering av lekearealet på nedre nivå skaper distanse fra innendørs barnehagearealer. Landsbyarkitektenes prosjket viser en klar todeling av funksjoner allerede via uteoppholdsareal og inngangspartier. Dette gir god lesbarhet for brukere, og sambruk er løst enkelt og godt i en felles kjerne av kontor og møterom i byggets inngangsetasje. Klubbhusets utleiearealer er tydelig avgrenset slik at det fungerer godt for leietakere og ikke kommer i konflikt med drift. Det vil være mulig å komme til deler av storsal og balkong uten å tråkke gjennom hele arealet, og forslaget viser gode muligheter for ulike typer oppdeling og bruk. Byggets uttrykk gir god identitet og tilhørighet for begge brukere, og kontakten mellom barnehagens arealer inne og ute er overbevisende og god. Barnehagen viser flest store romsoner, men fremstår som bearbeidbart for evt justeringer man skulle kunne ønske, bla.a. for mulighet for å få kjøkken mer sentralt mellom stor og liten avdeling. Gruppen ser ikke veldig store forskjeller på gjennomførbarhet og byggbarhet for de ulike prosjektene. Alle tre har gode muligheter for fornuftige spennvidder og en robusthet i forhold til materialvalg og konstruksjoner. Man mener likevel at prosjektene til Egg og 3xBiong vil medføre vesentlig mer utfylling enn Landsbyarkitektenes forslag. Forprosjektgruppa går enstemmig inn for Landsbyarkitektenes prosjektforslag for nytt Jardarhus og Veslefrikk barnehage. Gruppa vurderer konseptet som et klart og tydelig svar på oppgaven, og mener prosjektet og konsept har en god robusthet og elastisitet. Dette gjør at selv om forslaget ligger noe

3 høyt i areal, vurderes det likevel til å godt kunne tåle en eventuell arealmessig bearbeiding i neste fase uten av hovedtrekkene i konseptet går tapt. Forprosjektgruppa takker bidragende arkitektkontorer for innsatsen, og håper Jardar vil støtte denne vurderingen. Forprosjektgruppa ønsker å poengtere at ettersom denne konkurransen er gjennomført som en idekonkurranse for å belyse mulige bygningsmessige og funksjonelle/arkitektoniske konsepter og ideer, vil det ikke være realistisk å få frem komplette kalkyler på nåværende tidspunkt. Det viktigste elementet i denne fasen er areal og størrelse. Ved videre bearbeiding samt etter hvert en samkjøring med de økonomiske betraktningene vil man kunne få frem ytterligere beslutningsgrunnlag for gjennomføring. Martin Stensaker Klemet Elisenberg Lars Silseth Siri Omland Geir Haug Elisabeth Meyer Arne G. Bjelland (bhg rep.)

4 BYGGEPROGRAM NYTT JARDARHUS OG VESLEFRIKK BARNEHAGE Innledning Jardarhuset, klubbhus for Jardar IL samt lokaler for Veslefrikk barnehage, ble totalskadet i brann i mai Jardarhuset ble oppført i , som klubbhus for Jardar IL. Jardar IL er et lokalt idrettslag for Slependen/Tanumområdet, og har ca 1300 medlemmer fordelt på grupper innenfor fotball, håndball, langrenn, hopp og sykkel. Klubbhuset har vært hyppig utleid på kvelds- og helgetid til selskaper og ulike sosiale nærmiljøaktiviteter. Sammen med utleie av arealer til Veslefrikk barnehage, har dette gitt klubben verdifulle inntekter som ønskes videreført. Jardarhuset skal gjenoppbygges i tråd med dagens lovverk og forskriftskrav, TEK 10, og klubben ønsker også å ta hensyn til endrede brukerønsker fra klubbens grupper samt fra leietaker. Jardar IL har satt egne krav til energi og miljø som ligger over kravene i TEK10. Overordnede føringer Regulering Gårds- og bruksnummer er 49/359, og tomta er på 2638 m2. Gjeldende reguleringsplan, plan nr REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEGÅRD IDRETTSPARK MED TILSTØTENDE LANDBRUK, ble vedtatt i 2007, altså vesentlig senere enn Jardarhuset ble oppført. Rammer gitt i reguleringsplanen er gjeldende for hva som kan oppføres på tomta. Området er angitt som F3 og regulert til idrett og sport. Tillatt bruksareal i reguleringsplanen er totalt 600m2 T-BRA. TEK10 setter andre krav til rom og arealer, og barnehagen ønsker større kapasitet. Det ønskes derfor gjennom konkurransebesvarelsene å få belyst om det kan være aktuelt med dispensasjonssøknader ifht gjeldende reguleringsplan. Arealprogrammet totalareal belyser også denne utfordringen. Byggegrensene angitt på reguleringsplanen skal følges, men plassering på tomta ønskes vurdert. Det er ønskelig å se på en plassering av bygget nærmere kunstgressbanen for å bedre forholdene både for barnehagen mht dagslys og utearealer, samt for å bedre kontakten mellom klubbhus og fotballbane. Beliggenhet, omgivelser Tomta ligger i krysset mellom Nedre Åsvei og Lars Jongs vei, i vestre del av et større skole- og idrettsområde med Bjørnegård Ungdomsskole, flerbrukshall Combihallen, kunstgressbane og gressbaner. Uteområder og baner disponeres både av Bjørnegård Ungdomsskole og av Jardar IL og Veslefrikk barnehage. Vest og syd for tomta er det boligområder med småhus- og rekkehusbebyggelse og området preges av mye fotgjengertrafikk, både skolebarn, og fotgjengere på vei til kollektivtransport og trafikk til og fra barnehager både i Jardarhuset og i Lars Jongs vei. Det er også mye biltrafikk inn og ut av boligområdene, samt til og fra barnehager i området. Nord og øst for idrettsområdet er det dyrket landbruksmark. Adkomstforhold, utnyttelse av tomta Hovedadkomst til tomta har hittil vært via innkjøring fra Nedre Åsvei til parkeringsplass på bakkeplan, syd for bygget. Dette har vært adkomst på dagtid for barnehagens brukere, som har hatt sin inngang til plan 1 på bakkeplan. Parkeringsplassene her har også blitt brukt på kvelds- og helgetid. Klubbhusfunksjoner og lokaler utleid til selskapsvirksomhet har hatt inngang fra Lars Jongs vei, direkte til byggets 2.etasje. Det har også vært noen biloppstillingsplasser ved denne inngangen

5 Eksisterende situasjon med to innganger på hver sin side av veikryss har gitt uoversiktlige og farlige trafikkforhold. Forprosjektgruppa vurderer at det vil være best med en felles kjøreadkomst til tomta og bygget. Adkomsten bør legges med tilstrekkelig avstand til krysset Nedre Åsvei/ Lars Jongs vei, og hensynta forgjengertrafikk langs de to veiene. For nybygget er det ønskelig med to innganger til Jardars virksomheter, en for daglig og administrativ drift, og en for utleiedel/ storsal og tilhørende fasiliteter. Barnehagen skal ha sine egne adkomstforhold med inngang og garderober som nærmere angitt i funksjonsprogrammet. Det har kommet innspill på endret plassering på tomta i forhold til tidligere situasjon. Det er viktig å komme til en løsning som skaper minst mulig støyforhold mot naboer, dette er spesielt viktig for utleie på kveldstid til ulike selskapelige arrangementer. Det kan vurderes å legge bygget nærmere, og orientert i forhold til fotballbanen slik at tilknytningen blir bedre, og barnehagens utearealer får en bedre orientering mot syd. Dette må vurderes sammen med organisering av innganger til bygget, trapp/ heis osv. Tilknytning til tomtas øvre del i Lars Jongsvei er også et tema,- kan muligens 2.etasje knyttes hit men uten å skape problematiske trafikkforhold? Andre momenter Eksisterende større lønnetrær på tomta skal i størst mulig grad beholdes. Det går en høyspenttrase like syd for tomta. Bygget ønskes plassert lengst mulig bort fra denne. Det er ikke foretatt noen grunnundersøkelser (geoteknikk, radon, Bærum kommunes miljøkart). Eksisterende ledningsnett og kabelføringer er ikke sjekket. Arkitektur, utforming og miljø Arkitektur Det ønskes oppført et moderne og tidsriktig bygg med en arkitektur som gjenspeiler byggeprogrammets krav til miljø, energibruk og materialbruk. Klubbhuset vil være en viktig identitetsfaktor for barn og ungdom i nærmiljøet og skal være et bygg brukerne kjenner tilhørighet til og som oppmuntrer til fellesskap og samhold. Arkiktekturen skal bygge opp under dette og gjerne utfordre konvensjonell tankegang om hvordan klubbhus vanligvis ser ut. Det ønskes et helhetlig materialkonsept der bruk av tre og andre miljøvennlige materialer prioriteres. Det ønskes robuste og varige materialløsninger i eksteriør så vel som interiør. Både klubbhus for idrettslag og barnehagebygg blir ofte utsatt for meget hard bruk. Ved utvikling av arkitektonisk konsept, valg konstruksjoner, materialer og overflatebehandling skal det legges vekt på robusthet, varighet og renholdsvennlighet. Universell utforming Bygning og uteområder skal utformes iht. krav i TEK10 om universell utforming. Det skal etableres heis eller løfteplattform som ivaretar kommunikasjon mellom etasjene. Uteområdet skal utformes med tanke på inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne på ulike områder. Det kan for eksempel innebære bruk av variert underlag, farger og kontraster i lekemiljøet. Det vises for øvrig til diverse veiledere bl.a. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Energi og miljø I utgangspunktet gjelder energikrav i TEK10 for oppgaven. Det vil likevel være en fordel om konseptet ikke er til hinder for et eventuelt valg av en bedre energiklasse i den videre prosessen. Jardar IL ønsker at bygget utformes miljøriktig og energieffektivt. Det skal velges løsninger som gir lave driftskostnader og lange vedlikeholdsintervaller

6 Bygget skal ha et godt inneklima og gode dagslysforhold for rom der dette er påkrevet. Bygget skal ha et egnet system for luftbehandling, men konvensjonelle løsninger med høye viftehastigheter og store kanalføringer ønskes utfordret. Funksjonsprogram Drift og leietakere Jardar IL skal ha et klubbhus tilpasset klubbens administrative virksomhet, gruppenes møtebehov og klubbens generelle behov for sosial møteplasser. Arealer i klubbhuset skal kunne leies ut til ulike typer selskaps- og andre sosiale arrangementer. Leietaker Veslefrikk barnehage skal ha arealer tilpasset sin drift, med separate arealer og sambruk med klubbhuset som nærmere angitt i funksjonsprogrammet. Enkelte av barnehagens rom kan utformes som sambruksfunksjoner i sambruk med klubbhuset. Dette angis nærmere i funksjonsprogrammet. Klubbhus Jardar IL Generelt Klubbhuset skal organiseres slik at Jardar IL får et robust og bruksvennlig flerbrukshus der nærmiljøet møtes og idrettslagets virksomhet får utfolde seg. Funksjonsprogrammet redegjør for krav til de ulike arealer og rom. Klubbens ulike grupper vil ha noe ulikt behov for rom og arealer, samtidig som generelle funksjoner skal være felles. Adkomst og inngangsforhold Det er ønskelig med tydelige inngangsforhold tilpasset både Jardar ILs administrative drift og daglige ledelse, og utleiearealer/ storsal. Garderober og wc må fungere til begge bruksformål. Daglig drift og utleie må kunne fungere side ved side. Det må være 1-2 parkeringsplasser avsatt til Jardar IL men kan være på felles parkeringsplass med barnehagen. Det er ønskelig med et uteområde eller terrasse/balkong tilknyttet storsal/ utleie. Storsal/ utleiebart areal Klubbhusets storsal skal være et flerbruksareal som kan benyttes til utleie til selskaper, større møter og samlinger, nærmiljøfunksjoner som bursdager, juletrefester osv. Arealet skal kunne brukes til opptil 80 personer som selskapslokale. Oppdelingsmulighet til flere mindre rom er ønskelig, 1-2 foldevegger eller skyvefelter er en mulig løsning. Den største delen av rommet skal ha tilknytning til kjøkken. Ved oppdeling må de ulike rommene ha direkte adkomst fra fellesareal/ gang og være tilknyttet inngangsparti/ garderober. Storsalen ønskes orientert mot fotballbanen, gjerne med en balkong langs yttervegg mot bane. Denne vil kunne utgjøre både balkong/ utkikksplass samt takoverbygg for foreldre og andre tilskuere til banen. En slik orientering kan også sikre at støy fra utleie ikke reflekteres opp mot boligområdet men ut mot banene. Storsalen kan ligge i 2.etasje men må da ha inngangsparti på bakkeplan og en universelt løst utforming på garderober, wc og vertikalkommunikasjon opp til 2.etasje. Dersom man legger bygget mot skråning med sokkel slik det eksisterende bygget var organisert kan evt. UU løses uten heis. Se imidlertid punkter om trafikk, adkomst og støy, som taler imot en slik organisering. Kjøkken Det etableres et kjøkken til bruk for både egne aktiviteter og utleievirksomhet. Kjøkkenet skal ha rikelig med skapplass til servise og annet utstyr tilpasset både hverdagsbruk og utleie. Kjøkkenet skal ha kjøleskap, fryseskap, to stk stekeovner høyt montert, koketopp med avtrekk, mikrobølgeovn

7 Oppvaskmaskin skal være som storkjøkkentype med mulighet for å rulle inn bakker med oppvask for forspyling før rulling inn i maskin slik at tung løft unngås. Kjøkkenet skal ha en serveringsluke eller åpning mot utleiearealet. Servering kan foregå både som kioskservering og og som oppdekning av buffet, og romløsningen må hensynta god fleksibilitet i bruk. Oppvaskdel ønskes skjermet i forhold til serveringsareal. Lager kjøkken Det etableres et mindre utstyrslager/bøttekott i forbindelse med kjøkkenet, ca. 5 m2. Her skal være utslagsvask og sluk i gulv. Kiosk Klubben ønsker seg en kioskløsning med luke mot banene for salg av mat og drikke (vafler, is, brus, kaffe) under kamper. Dette kan være en luke i vegg fra et lagerrom, barnehagens kjøkken eller lignende. Kontor daglig leder Jardar har daglig leder ansatt i 100% stilling. Daglig leder skal ha eget kontor som må ha en arbeidsplass og plass til mindre møter, 2-4 personer. Kontoret skal ha plass til pc, printer, kopimaskin og skap/ hylleplass til utstyr og rekvisita. Kontor kan være sambruk med kontor for styrer i Veslefrikk barnehage. Møterom Det skal etableres rom for møter i ulik størrelse. Antall personer kan variere fra 3-4 til personer. Møterom kan være både avgrensede rom og deler av større utleieareal/ festsal. Det programmeres ett separat fast møterom på 20 m2, resten av behovet dekkes ved oppdeling av og sambruk med storsalen. Garderobe storsal Det skal være garderobe og wc/hcwc i nær tilknytning til storsal/ utleieareler. Idrettsgarderober NFF (Norges fotballforbund) setter ikke spesielle krav til garderober før ved 2.divisjonsspill. For å kunne få tildelt spillemidler fra Norsk Tipping settes det imidlertid noen skal som her skal innfris. Det skal i nye Jardarhuset bygges 2 garderober på 20 m2 hver, samt tilhørende dusjrom på 15 m2 hver. Hver garderobe skal ha tilgang på wc (programmeres hcwc på bakgrunn av krav til UU, se under). Det skal bygges dommergarderobe for tre personer, ca 10 m2, med tilgang til dusj og wc. Det bør også være mulig å ha plass til en dommertrio av begge kjønn. Minst 2 garderober/ ett garderobesett skal være tilpasset bevegelseshemmede og ha tilgang til HCWC. I tillegg skal minst en dusj være HC dusj med bøyler, klappsete og hånddusj. Ref. krav til UU i TEK10. Garderobeområdet skal ha separat inngang nær fotballbanene. Se forøvrig samt eksempler (vedlegg til byggeprogram). Idrettsgarderobene skal sambrukes med barnehagen (personalgarderober). Lager gruppene Alle gruppene skal ha egne låsbare lagerrom for utstyr og rekvisita. Areal ca 12 m2 per gruppe for de 5 gruppene, totalt 56 m2. Lagrene kan ligge i mørke arealer, og kan være løst med enkle avdelinger innenfor et større areal. Enkel tilgjengelighet fra idrettslagets inngang. Utvendig bod Det skal være en felles utvendig redskaps- og utstyrsbod for idrettslaget. Areal ca 10 m2. Smørerom/ sykkelverksted Det skal etableres et verkstedsrom for skiprepping og smøring, samt sykkelreparasjon. Rommet skal benyttes av langrennsgruppa i vinterhalvåret og av sykkelgruppa som i sommerhalvåret. Areal ca 25 m2. Rommet skal ha plass til to smørebord, og det må være avtrekksvifter tilpasset avgasser fra skiprepping, samt stikkontakter over bordene. Rommet skal utstyres med to smørebord og 2-3 flyttbare sykkelstativer for reparasjon. Utover dette baserer begge funksjonene seg på at brukerne har med seg nødvendig utstyr

8 Rommet må ha robuste overflater tilpasset funksjonen. Tekniske rom Tekniske rom (ventilasjon, hovedtavle etc) må ha enkel atkomst og mulighet for senere utskiftninger av teknisk utstyr. Renholdssentral/ vaskerom Bygget skal ha en felles renholdsentral/ vaskerom for barnehage og klubbhusdrift. skal være skap og hyller til vaskemidler, kluter, avfallssekker og andre forbruksvarer for hver virksomhet, men øvrig utstyr sambrukes. Arbeidsbenk, opphengstativ for koster og lignende, utslagsvask, plass for vaskemaskin og tørketrommel. Sluk i gulv. Veslefrikk Barnehage Generelt, forutsetninger og rammer Det vises til diverse veiledere, bl.a. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Den skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet hvor rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen for barnehagen angir forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av, krav til kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen og syv fagområder som alle barnehager skal arbeide med i løpet av barnehageåret: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Barnehagens profil Barnehagesektoren i Bærum kommune har en felles visjon: «Vi skal strekke oss mot stjernene ved å gjøre hver dag verdifull!» Hovedmålet er at man i samspill med foreldrene og gjennom opplevelse, lek og læring skal skape rom for den gode barndom. Følgende verdier er valgt til å prege arbeidet; sjenerøsitet, entusiasme og nyskapning. Det er i dag stort fokus på barns helse, utdypet ved bevegelse og ernæring. Det er ønskelig at dette gjenspeiles i barnehagens utforming ute og inne. Veslefrikk barnehages satsningsområder er: Kunst, kultur og kreativitet Uteliv i nærmiljøet Språk Vi ønsker at utforming av rommene bl.a. skal ta hensyn til disse områdene. Innenfor Kunst, kultur og kreativitet arbeide vi spesielt med tegning, maling, kunstneriske prosjekter, musikk og drama. Språket arbeider vi med gjennom dramatisering, musikk og høytlesing

9 Arealer innendørs, generelt Barnehagen skal være en 2-avdelings barnehage. En avdeling med 9 barn (1 og 2 åringer), og en avdeling med 15 barn (3, 4 og 5 åringer). Ihht normtall beregnes det 5,5 og 4 m² netto leke- og oppholdsareal per barn når de er henholdsvis under og over 3 år. Fingarderober og kjøkken/allrom bør tilrettelegges for lek slik at deler av disse arealene også kan regnes med i lekearealet. Aktivitetsrom Det skal legges opp til større og mindre lekegrupper, og mulighet til å differensiere virksomheten mellom fysisk preget virksomhet, rolig og konsentrert lek og uforstyrret hvile. Barnas oppholdsrom skal ha god tilgang på dagslys og helst også sollys. I enkelte av rommene er det ønskelig med vinduer som går helt ned mot gulvet, slik at små barn gis mulighet til å se ut. Det er viktig at vinduene gir gode dagslysforhold også lenger inn i rommet, samt kontakt med utearealet. Hver avdeling bør ha minst ha 2 aktivitetsrom i tillegg til felleskjøkken/allrom. Lekearealet må kunne deles i flere romsoner med mulighet for fleksible gruppeinndelinger. Ingen av rommene behøver å være like, og de behøver heller ikke å være kvadratiske. Rommene skal deles inn til aktiviteter som musikk og drama, bygge- og konstruksjonslek, puter og madrasser for hyttebygging, familiekrok, gjerne et lite hus for rollelek, male- og tegneaktivitet med nærliggende vannrenne, en stillekrok/rom for lesing/hvile og mange små gjemmesteder og krypeinnsteder. Hver avdeling bør ha lager i skap/kott, gjerne med skyvedør for å spare plass. Dette kommer i tillegg til felleslager. Kjøkken/ allrom (fellesrom) Kjøkkenet bør ligge sentralt i barnehagen, helst med direkte inngang fra fingarderoben. Rommet skal fremstå som barnehagens hjerte, og vil ha mange funksjoner. Barna skal delta i matlaging. I forbindelse med kjøkkenbenken må det derfor plasseres et platå, slik at barna får riktig ståhøyde når de skal lage mat og bake. Bespisning skjer i avdelingenes areal. Kjøkken planlegges ihht krav fra Mattilsynet. Alt areal bortsett fra kjøkkenbenker og hvitevarer, kan regnes som netto lekeareal. Dersom det legges opp til lek her må det være tilrettelagt for det med bl.a. dagslysinnslipp til kjøkkenet. Lager kjøkken Tørrlager for mat på 3 m², i umiddelbar nærhet til kjøkkenet og helst også med lett tilgang utenfra, grunnet varelevering. Grovgarderobe Dette rommet blir det første brukerne og de besøkende møter når de kommer til barnehagen og det bør fremstå som imøtekommende og representativt, med mest mulig orden og system. Grovgarderoben kan være felles for begge avdelingene. Inngangen skal ha takoverbygg og skraperist. Her må det legges til rette for for spyling av regntøy og støvler. Hvert barn skal ha sin faste plass med knagger. Hver plass skal ha en bredde på 30cm. Over knaggen skal det være en kurv til votter, luer o.l. Skohyllen skal festes på vegg opp fra gulv slik at det er mulig å gjennomføre renhold av gulvet. I tillegg må det være seks plasser til personalets arbeidstøy med skoplass. Grovgarderoben må ha toalett med vask, slik at barna ikke behøver å kle av seg for å gå på toalettet i utetiden. Fingarderobe Fingarderoben skal være oppdelt i to, en garderobe pr avdeling. I fingarderoben skal lettere klær og sko som er rene oppbevares. Innredes med en garderobeseksjon pr barn, ref. barnehagens midlertidige lokaler. Det må være god plass for barna til å legge fra seg klær på gulvet foran benken når de skal skifte/kle på seg selv

10 Stellerom/ toalett Det trengs kun stellerom på avdelingen for 1 og 2 åringene. Stellerommet skal ha et toalett plassert i et avlukke med dør, slik at barna selv kan bestemme om døren skal lukkes. Toaletter som ikke ligger i stellerom, skal være vanlige lukkete rom. De skal ha håndvask med dispensere til såpe og papirholdere i barnahøyde. Stellerommet kan også fungere som et aktivitetsrom med mulighet for vannlek. Lager Det skal være ett felleslager for barnehagen, ca 12 m2. Kontor styrer Kontoret må ha en arbeidsplass og være lydskjermet. Rommet skal ha stasjonær PC, telefon og skriver. Kontor kan være sambruk med kontor for daglig leder i Jardar IL men har egen arealressurs i arealprogrammet. Kontoret bør ligge skjermet i forhold til barnehagevirksomheten for øvrig. Det skal også være plass for faks og printer. Personalrom/ spiserom/ møterom Sambruk med møterom i klubbhusets arealer. Personalgarderober/ wc Barnehagen vil ca ha 6 ansatte. Det må etableres både herre -og damegarderobe. Det skal være dusjrom i forbindelse med garderobene, evt. kombinert med HC-toalettet. Sambruk med klubbhusets idrettsgarderober. HC-toalett på 6 m² legges til felles kommunikasjonsareal, for sambruk mellom klubbhus og barnehage. Vaskerom/ renholdssentral Sambruk med klubbhus. Utomhus Parkering og bilkjøring Det blir stor trafikk om morgenen og ettermiddagen, og det må legges til rette for en trygg og sikker trafikkavvikling ved henting og bringing av barn. Foreldre må kunne parkere bil og bli med barna inn i garderoben. Parkeringsplasser inkludert hc-plasser etableres ihht Bærum kommunes parkeringsnorm, 1 plass pr 4,5 barn. Evt avvik må begrunnes. Det skal tilrettelegges for at biltrafikk kan reduseres gjennom gode løsninger for sykkelparkering og det må avsettes plass til sykkelparkering for ca sykler og sykkelvogner på utsiden av uteområdet. Veier, plasser og arealer for øvrig må generelt formgis og avgrenses på en slik måte at senere vedlikehold blir enkelt og rasjonelt. Det må tas hensyn til mulighet for brøyting og lagring av snø. Bortkjøring av snø må unngås. Lekearealer Lov om barnehager 10 med merknader slår fast at utelekearealet i barnehager bør være ca. 6 ganger netto leke og oppholdsareal inne, ca. 27,6 m²/barn. I tillegg kommer barnehagehusets grunnflate, uteleke- og soveboder, parkeringsplasser og adkomstveier. For 24 barn tilsier dette totalt 663 m². Barnehagens uteområde skal innbefatte både eget sikret lekeområde, men også legge til rette for bruk av idrettsområder, baner og friareal omkring tomta. Uten tilskudd fra omkringliggende arealer kan det være vanskelig å innfri myndighetskrav til uteoppholdsareal. Uteområdet skal være tilpasset antall barn ut i fra hensynet til sikkerhet og fremkommelighet og skal ha god tilgjengelighet for funksjonshemmede

11 Arealet skal stimulere lek både sommer og vinter. Tomten må ha vekslende vegetasjon slik at den er solrik, men også har nok skygge og kan gi ly for vinden. Utetiden brukes som oftest for å ivareta funksjoner som større fysisk utfoldelse, motorikk- og sansestimulering og som avbrekk fra roligere inneaktivitet. Området nærmest inngangene til de forskjellige avdelingene bør tilrettelegges spesielt med tanke på de yngste barna som har kortest aksjonsradius, og for barn med fysiske funksjonshemminger. En tørr, overdekket tretram i solveggen vil være en god leke/oppholdsplass når den smeltende snøen om våren gjør utelekplassen rå og kald. Et overdekket område nær inngangene vil også være gode oppholdssteder i regn- og snøvær. En standardpakke som er ønskelig i barnehager er: Huskestativ, sandkasse, vippedyr, sklie, lekehus, aktivitessentral og utesamlingsplass. Omfanget av lekeutstyret vil henge sammen med antall barn og aldersspredningen. Det skal være utebod til oppbevaring av uteleker og utstyr. I nær kontakt med bygningen må det være en platting med overbygg hvor barn kan sove i vogn. Det må være mulig å se denne plassen innenifra. Det må være mulig å komme inn på barnehagens uteområde med større biler, i forbindelse med påfyll/utskifting av sand i sandkasser, brøyting, feiing og plenklipping og annet vedlikehold. Det må tas hensyn til mulighet for brøyting og lagring av snø

12 FUNKSJON / ROM Kommentar Antall Netto m² Sum m² KLUBBHUS Storsal max 80 pers, skal kunne deles opp 80 1,8 144 Kjøkken Lager kjøkken Garderobe Garderobe til utleievirksomhet Wc 1 pr kjønn, 2x3 m² Hcwc i fellesareal mulig sambruk med barnehage Kontor daglig leder sambruk med barnehage Møterom 1 separat møterom Lager grupper 5x12 m Idrettsgarderober 2 stk à 20 m² Dusjrom 2 stk à 15 m² HCWC til idr. garderober 2 stk à 4 m² Dommergarderobe 1 stk à 15 m², til tre personer Til sammen 378 BARNEHAGE Avd.areal stor avdeling 15x4 m2=60m2 krav Avd.areal stor avdeling 9x5,5 m2=49,5m2 krav Grovgarderobe 1 rom x 13 m² Fingarderobe 2 rom x 18 m² (20 m2 lek ressurs) Toalett i grovgarderobe 1 stk 1 2,5 2,5 Toaletter til stellerom 2 stk à 1,5 m² 2 1,5 3 Stellerom 1 stk Lager 1 stk Kjøkken/allrom 1 stk (10 m2 lek ressurs) Matlager 1 stk Kontor tjenesteleder sambruk med klubbhus Møterom sambruk med klubbhus Personalgarderobe sambruk med klubbhus HCWC sambruk med klubbhus Personaltoalett sambruk med klubbhus 2 1,5 3 Vaskerom - barnehagen sambruk med klubbhus Til sammen 184,5 ANNET/ TEKNISK Tekniske rom str vurderes i prosjektet Vaskerom/ renholdssentral felles Til sammen 0 ANDRE ROM / UTEBODER Utebod (ikke medregnet i totalareal) Til sammen 15 SUM AREAL 562,5 Areal til tekniske rom er ikke medregnet i byggeprogrammet. NB, sum programareal er nesten like høyt som tillatt T-BRA i reguleringsplan

13 Brutto/nettofaktor er ikke vurdert, vil trolig medføre et areal som ligger over tillatt T-BRA. Areal for avdelinger i barnehagen er justert for andel lekeareal i kjøkken og fingarderobe

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet. Fra kommunalsjef for Utdanning Dato:

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet. Fra kommunalsjef for Utdanning Dato: Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet Fra kommunalsjef for Utdanning Dato: 17.09.2012 1 Behovsutredning Bygget skal dekke følgende behov: Barnehage

Detaljer

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestiller: Oppvekst og kulturetaten ved oppvekst- og kultursjef Bestilling: 1 barnehage med 8 avdelinger med beliggenhet ved idrettsplassen i

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2 DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 INNHOLD 1 ORIENTERING... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Dagens situasjon... 2 1.3 Regulering... 3 1.4 Bruk av boligene... 4 1.5 Utforming/ arkitektur... 4 1.6 Interiør

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING SG Flyktningtjenesten Rom/ funksjon Antall Areal m2/total areal sambruk Kommentar Kontor/ samtalerom 11 1 11 Utebod 1 15 15 Utstyr til utleie Lederkontor 1 12 12 12 ansatte Møterom (15 pers) 1 16 16 12

Detaljer

GODKJENNING AV VARTAUN BARNEHAGE, AVD VARATUN GÅRD ETTER LOV OM BARNEHAGER

GODKJENNING AV VARTAUN BARNEHAGE, AVD VARATUN GÅRD ETTER LOV OM BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200805700 : E: 614 A10 &18 : Rannveig Eriksen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 4/09 GODKJENNING

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14.

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14. Arkivsaksnr.: 12/480-4 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET

Detaljer

TYSSØY 7 eneboliger. Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS

TYSSØY 7 eneboliger. Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS TYSSØY 7 eneboliger Moderne arkitektur, maritimt miljø med mulighet for båtplass, fantastisk utsikt. TORSBYGG AS Moderne eneboliger med store vindusflater og kvaliteter og rom som du ofte finner i langt

Detaljer

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Dato: 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. 1.2 Arealformål: Bebyggelse

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING I 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stilles det krav om at virksomheten skal være godkjent. Søknad

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema Karlsøy Kommune Utvidelse Hansnes Barnehage Rombehandlingsskjema Prosjekt: Utvidelse Hansnes barnehage.~ 2 ~ Grovgarderobe Rom nr: 01 -Senket gulv m/rist og sluk, min.2*3m(rom 1og2) -3stk Tørkeskap -Stikkontakter

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

TUNEVEIEN 87 TUNEVEIEN

TUNEVEIEN 87 TUNEVEIEN TUNEVEIEN 87 18.01.2016 FOTOMONTASJE A3 PERSPEKTIV 01 A3 PERSPEKTIV 02 A3 PERSPEKTIV 03 A3 PERSPEKTIV 04 A3 PERSPEKTIV 05 A3 PERSPEKTIV 06 A3 PERSPEKTIV 07 A3 PERSPEKTIV 08 A3 TUNEVEIEN 87 UTOMHUSPLAN

Detaljer

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015 Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015-1 - Alternativer Storm-tomta Alt. A2(74 plasser) / B1(150 plasser) Leiktun Alt. A1(54 plasser) Sjukeheimen Alt. A3(74 plasser) / B2(150 plasser) - 2 - Romprogram

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Universell utforming praktiske grep. Tilgjengelighet for alle

Universell utforming praktiske grep. Tilgjengelighet for alle Universell utforming praktiske grep Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Tilgjengelighet for alle 1 UU i ny pbl MD Ot.prp. 32 Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)

Detaljer

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Bossekop BB_Skisse_storA4 -Steve_2.indd 1 19-05-09 10:18:55 Reisen sta Tenk samlingspunkt. Bossekop ungdomslag

Detaljer

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann.

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV 00 ute Temperert vann. 1 etg nybygg Fullsprinklet! Se for øvrig Romskjema Ventilasjon. 1 gang Gulvvarme. Sone

Detaljer

Inngangsparti Grovgarderobe 2x 25m2 Toaletter og stellerom. 2 kontorer til administrasjon 20 m2 Arbeidsplasser i åpent landskap/fellesareal

Inngangsparti Grovgarderobe 2x 25m2 Toaletter og stellerom. 2 kontorer til administrasjon 20 m2 Arbeidsplasser i åpent landskap/fellesareal Vedlegg II.3 Trollskogen barnehage Romprogram med beskrivelse. Trollskogen barnehagen er nylig fraflyttet og skal rives. Tidligere var barnehagen godkjent for 54 barn, 36 over tre år og 18 under tre år.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Hestehaven barnehage

LINDESNES KOMMUNE Hestehaven barnehage LINDESNES KOMMUNE Hestehaven barnehage Alle foresatte DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 6663/2016-2012/6235 Oddbjørg Skuland A12 15.06.2016 REFERAT FRA FORELDREMØTE 07.06.2016 Målgruppe:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. Plankart sist revidert: 01.11.2010. Bestemmelser sist revidert: 12.05.2010 (med mindre endring datert 12.04.2012).

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Stavanger kommune. Haugåsveien 26-28 BOFELLESSKAP - ROMPROGRAM

Stavanger kommune. Haugåsveien 26-28 BOFELLESSKAP - ROMPROGRAM Stavanger kommune Haugåsveien 26-28 BOFELLESSKAP - ROMPROGRAM 2014 2 INNHOLD: A B C D E F G H I J K Bakgrunn Tomtesituasjon Brukergruppe Boenhet Fellesareal Personalareal Birom Tekniske rom Parkeringskjeller

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21

BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21 Arkivsak-dok. 80-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21 Saken gjelder: I Bystyrets

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

BOP3102 Bachelor I Interiørarkitektur

BOP3102 Bachelor I Interiørarkitektur 287514 BOP3102 Bachelor I Interiørarkitektur Individuell Bacheloroppgave Høyskolen Kristiania Vår 2017 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Høyskolen Kristiania. Høyskolen

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING Sted: Drammen Dato: 15.05.13 Tema: Undertema: Kommentar: (for tilbakemelding til forslagsstiller og til saksframlegget) 1. Har området sikre og enkle forbindelser

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon Generelt: ROMSKJEMA Gjelder Versjon 1 24.03.2015 Grupperom 1 Gulvbelegg type: 11 mm OSB + 13 SKRÅ HIMLING. Vindu og Dør: Vannboren varme. Lys etter lyspaln Lerret over dør, Akustikk elektrisk. 4141 Zanzibar

Detaljer

Praktiske familieboliger på. Storenubben. 11 boliger fra 58-166 m2

Praktiske familieboliger på. Storenubben. 11 boliger fra 58-166 m2 Praktiske familieboliger på Storenubben 11 boliger fra 58-166 m2 På Storenubben skal det føres opp 11 rekkehus. Det blir 7 boliger på 3 etasjer, 2 boliger på 2 etasjer og 2 boliger på et plan. Det er gjennomført

Detaljer

spennende unik moderne endring krav barnas liv pedagogisk innhold foreldresamarbeid trygge tydelighet kompetanse

spennende unik moderne endring krav barnas liv pedagogisk innhold foreldresamarbeid trygge tydelighet kompetanse Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage Et informasjonshefte om et av Norges mest spennende og moderne barnehageprosjekter Barnehagen blir bygget i 2 byggetrinn. Første byggetrinn er klart

Detaljer

Velkommen til HEI KLUBBHUS

Velkommen til HEI KLUBBHUS Velkommen til HEI KLUBBHUS LEI hos HEI! HEI klubbhus ligger flott til i Lundedalen på Heistad i Porsgrunn Kommune. Klubbhuset leies ut til deg som trenger flotte moderne lokaler til møter, konfirmasjoner,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1.

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154 Moderne og attraktiv SJ arkitekter AS 10.09.015 SJ ARKITEKTER 01 INTENSJON Landemerke Engasjerende arkitektur Smart og fleksibelt Blå-grønn Prosjektet har et stort potensiale

Detaljer

Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 2. ETG. 8 6,7 1 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 1. ETG. 2 41,7

Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 2. ETG. 8 6,7 1 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 1. ETG. 2 41,7 Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type m2 1 Hems 16,2 2 Spiserom 17,0 3 Kontor 11,5 4 Gang/trapperom 6,3 5 Gang 3,1 6 WC 1,7 7 Dusj 2,1 8 Studierom 12,0 9 Hems 16,8 Antall m2 2. ETG. 86,7 1 ETG. Rom

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 9 HB 7.B.1.3 05.98 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) i Vestfold 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-3. Definisjoner. 1-3 Definisjoner:Rom for varig oppholddette bør presiseres nærmere for skoler og barnehager. Vi mener

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2012/5227-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Avlastningstjenester - statusrapport Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Rådmannens

Detaljer

Avantor Eiendom for hodet og hjertet

Avantor Eiendom for hodet og hjertet Hvem er vi? Drift Mitt navn er Tor Olsen Er driftsjef i Avantor har ansvaret for driftsavdelingen i Avantor eiendomsforvaltning. Vi er 17 ansatte og 3 innleide. Vi har ansvaret ca 40 bygg, 445.000kvm eiendom.

Detaljer

TOMT. Plan Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase. Konseptanalyse

TOMT. Plan Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase. Konseptanalyse TOMT Plan 0566 - Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase Konseptanalyse Innhold INNLEDNING 4 SENTRUMSPLANEN 5 TEMA TIL VURDERING 6 ALTERNATIV A 7 ALTERNATIV B 8 ALTERNATIV C 9 ANBEFALING 10 INNLEDNING

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

BOGAFJELL SKOLE SANDNES EIENDOM OPPARBEIDELSE AV UTEAREALENE MED FOKUS PÅ UU ANALYSE OG KONSEPT/HELHETSPLAN

BOGAFJELL SKOLE SANDNES EIENDOM OPPARBEIDELSE AV UTEAREALENE MED FOKUS PÅ UU ANALYSE OG KONSEPT/HELHETSPLAN BOGAFJELL SKOLE SANDNES EIENDOM OPPARBEIDELSE AV UTEAREALENE MED FOKUS PÅ UU /HELHETSPLAN 26.02.2015 WWW.RAMBOLL.NO INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Innledning - Visjon - Mål og rammer for arbeidet 2 REGISTRERING

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 192/13 Planutvalget 08.10.2013 Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 10 HB 7.B.1.3 02.2000 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4. Plan 2379P. Detaljregulering for felt B1i plan 1781, Dr. Martha Persens gate, Hinna Bydel. Datert Rambøll 24.05.2011, sist revidert 08.02.2012 Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 15.03.2012 i medhold

Detaljer

Konsept landskapsplan

Konsept landskapsplan Konsept landskapsplan OPPHOLD Tredekket som blir overbygd fungerer som et oppholdsområde nærmest bygget. Utenfor kjøkkene blir tredekket utvidet og det blir gjort plass for bord og benker. Det er også

Detaljer

Dato: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... *

Dato: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT K9B OG K10 - PLAN NR. 1686 Dato:... 24.04.08 Dato for siste revisjon:... 22.03.10 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

Universell utforming Visjoner, formål, mål, verktøy, kompetanse TONE RØNNEVIG

Universell utforming Visjoner, formål, mål, verktøy, kompetanse TONE RØNNEVIG Universell utforming Visjoner, formål, mål, verktøy, kompetanse TONE RØNNEVIG Norge - universelt utformet 2025 2 Mål i kommuneplanen (visjoner?) Prinsippet for universell utforming skal ligge til grunn..

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Generell beskrivelse Eiendommen er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplanen for Del av Vestre Nes.

Generell beskrivelse Eiendommen er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplanen for Del av Vestre Nes. Redegjørelse / Estetisk redegjørelse Ny carport med bod Grønsundåsen 5 A 1394 Nesbru Gnr/Bnr: 39/891 Asker kommune Tiltakshaver Anna Kirsti A. Rønnestad og Einar Liland Generell beskrivelse Eiendommen

Detaljer

Verneombudet, Arbeidstilsynet og byggesaker. Knut Elkjær Seniorinspektør Arbeidstilsynet Oslo

Verneombudet, Arbeidstilsynet og byggesaker. Knut Elkjær Seniorinspektør Arbeidstilsynet Oslo Verneombudet, og byggesaker Knut Elkjær Seniorinspektør Oslo Arbeid - trivsel Arbeidslokalene har betydning for trivsel og samarbeid. Lokalene må ivareta behov for at vi kan arbeide rasjonelt og effektivt,

Detaljer

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere TEK forslag til Universell utforming Mye språklig endring Flere krav senere Universell utforming Definisjon Universell utforming innebærer at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk,

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 40/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 40/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200900805 : E: 614 A10 &18 : Kirsten Svindland in't Veld Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010

Detaljer

Mesterhus KARITA. Torsbygg as. Pris fra 3 590 000,-

Mesterhus KARITA. Torsbygg as. Pris fra 3 590 000,- Mesterhus KARITA Et klassisk, storslått hus med store stuer, og full takhøyde i begge etasjer. Boligen har fin beliggenhet på Skålvik i barnevennlige omgivelser. Turområde rett utenfor stuedøren. Kort

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Vurdering av parkeringsbehov

Vurdering av parkeringsbehov Vurdering av parkeringsbehov Prosjekt: P226 Detaljregulering Øren skole og flerbrukshall Utarbeidet av: Architectopia AS, ved Andrew Holt Sist datert: Innsending til førstegangsbehandling 11. mars 2015

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema Karlsøy Kommune Utvidelse Hansnes Barnehage Rombehandlingsskjema Prosjekt: Utvidelse Hansnes barnehage.~ 2 ~ Grovgarderobe Rom nr: 01 -Senket gulv m/rist og sluk, min.2*3m(rom 1og2) -3stk Tørkeskap -Stikkontakter

Detaljer

Søknad om godkjenning av tilleggsarealer til Brueland barnehage etter Lov om barnehager

Søknad om godkjenning av tilleggsarealer til Brueland barnehage etter Lov om barnehager Utvalg for kultur og oppvekst 07.09.09 sak 54/09 vedlegg Sandnes kommune v/kirsten in't Veld Sandnes, 19.08.2009 Deres ref: Vår ref: 200903339-4 Saksbehandler Arkiv: E: 614 A10 &18 Søknad om godkjenning

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler) AKTIVITET OG HVILE: 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv Virksomheten skal planlegges og drives

Detaljer

Funksjons og arealprogram for kommunale barnehager i Sandnes kommune

Funksjons og arealprogram for kommunale barnehager i Sandnes kommune Funksjons og arealprogram for kommunale barnehager i Sandnes kommune Det har vært ønske om et romprogram/ funksjonsbeskrivelse for den kommunale barnehageutbyggingen i Sandnes. I drøftinger der Eiendomsselskapet,

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Byggemeldingstegninger Cappesvei 30 01/07/15

Byggemeldingstegninger Cappesvei 30 01/07/15 Cappesvei 30 01/07/15 Perspektiv fra Rasmus Meyers Alle Byggemeldingstegninger Cappesvei 30 Innhold Innhold Prosjektbeskrivelse Basiskart Situasjonskart Plan topp etg. Plan 3.etg Plan.etg Plan 1.etg Snitt

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling ROMSKJEMA Etasje 1. Etasje Rom Nr. Romnavn Areal gulv Areal Areal Areal Omkrets Omkrets vindu Veggbehandling dører gulv er Uk. Himlingstyp Himlin Gulvtype e g Volume Tiltak Lydkrav nye Brannkrav 101 Vindfang

Detaljer

Romprogram for barnehager 2

Romprogram for barnehager 2 Romprogram for barnehager 2 Dimensjoneringsforutsetninger: Eksisterende barnehage Utvidelse (tilbygg) for barn over 3 år Totalt: Personale: Renholdspersonale 95 plasser inntil. 27 plasser Inntil 123 plasser

Detaljer