HØRINGSFORSLAG NY AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSFORSLAG NY AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET"

Transkript

1 HØRINGSFORSLAG NY AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET

2 FORORD Mandat Mål Tabelloversikt, endringer Tabelloversikt, fremtidige forslag til endringer ved avklart ressurstildeling Formål MYNDIGHETSKRAV ORGANISERING AV AKUTTSEKSJONEN I NORDLANDSSYKEHUSET Systemansvar Ambulanseledelse på foretaksnivå Driftsorganisasjonen Organisering på stasjonsnivå Soneinndeling Behandlingsansvar KVALITET OG STYRING Måling og styring av kvalitet Virksomhetsregistrering Intern-kontroll/ kvalitetssikring SAMHANDLING OG SAMARBEID INNEN HELSE OG ØVRIGE NØDETATER Syketransport Interkommunalt legevaktssamarbeid Samhandlingsarenaer KOMMUNIKASJON Kommunikasjon mellom første og andrelinje tjeneste, og utrykningsenheter Felles nødnummer KOMPETANSEKRAV/ UTDANNING Bemanningssituasjonen, status og utvikling Status for dagens tjeneste Tiltak Lærlinger Kompetanseheving Nasjonal paramedic utdanning, bakgrunn og hensikt Maritim kompetanse KURS OG SERTIFISERING GJELDENDE I NORDLANDSSYKEHUSET MOM- Medisinsk Operativ Manual Medisinske sertifiseringer Operative kurs KRAV Målsetting Reaksjonstider Tilleggsoppgaver Regionale krav og vaktordninger Fast bemanning Vikarer Fysiske krav ENDRINGER Forbruksmønster Befolkningsutvikling Beskrivelse av områdene i Nordlandssykehusets dekningsområde Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes Vurdering av risiko for samtidighetskonflikter og hvordan disse løses Hamarøy, Tysfjord og Steigen Sørfold, Fauske og Saltdal Gildeskål og Meløy av79

3 10.8 Bodø Kommune FARTØY Ambulansebil Bårebiler Båt som anvendes til ambulanse og syketransport Legeskyssbåt/ Samfunnsbåt Luftambulanse ETABLERING AV KOMMUNIKASJONSSYSTEM KATASTROFEBEREDSKAP DEFINISJONER / BEGREPSAVKLARINGER SPESIELL DEL Beiarn Saltdal Fauske Sørfold Steigen Hamarøy / Tysfjord vest Skjerstad Tverlandet Bodø Kjerringøy Meløy Gildeskål Røst Værøy Moskenes Flakstad Gravdal Vågan av79

4 FORORD Direktøren har gitt akuttmedisinsk avdeling i oppdrag å nedsette en prosjektgruppe for utarbeidelse av ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF. Planen gjøres gjeldende i fra Prosjektgruppen består av: Steinar Pleym Pedersen, assisterende direktør ved Nordlandssykehuset i Lofoten Randi Midtgård Spørck, Leder for akuttseksjonen Jens Wilhelm Klüver, Anestesilege medisinsk konsulent Magne Franing, Kommunelege I, Saltdal Evy Nilsen, 1. Konsulent økonomi og regnskap Trond Antonsen, leder for ambulanseflytjenesten Steinar Paulsen, Tillitsvalgt KFO Tove Rita Melgård, Tillitsvalgt Fagforbundet 1.1 Mandat Prosjektgruppens mandat er å utarbeide og legge frem ny ambulanseplan som er i tråd med faglige krav og aktuelle forskrifter. 1.2 Mål Nordlandssykehuset har seks overordnede mål for ambulansetjenesten: pasienten i fokus god kvalitet høy kompetanse omsorg til pasient og pårørende godt samarbeid med kommunelegene godt samarbeid med AMK- og LV sentraler 1.3 Tabelloversikt, endringer Geografi Flakstad/ Ramberg Vestvågøy/ Gravdal Vågan/ Svolvær Fauske Sørfold Skjerstad Beiarn Bodø/ Kjerringøy Endringens karakter Nedleggelse enmannsbetjent bil Etablere ambulansestasjon I tilknytning til sykehus. En bil på hjemmevakt. Etablere ambulansestasjon i tilknytning til legevakt. Grad av aktivering for bil to må vurderes. Foreløpig hjemmevakt. Nedleggelse av enmannsbetjent bil Etablere ambulansestasjon I tilknytning til legevakt. Grad av aktivering for bil to må vurderes. Foreløpig hjemmevakt Dagbil alle ukedager på hjemmevakt alle ukedager, forutsatt stasjonert bil på Innhavet Nedleggelse av tomannsbetjent bil Dekker også Skjerstad Nedleggelse av tomannsbetjent bil som i dag Primært benyttes til utkjøring fra Nordlandssykehuset. Omgjøres til dagbil i Bodø. Må tiltak Kan tiltak Bestiller av endring Forslag fra prosjektgruppen Helse Nord Helse Nord Ønske fra Vågan kommune Helse Nord Ønske fra Fauske og Sørfold kommune Forslag fra prosjektgruppen Forslag fra prosjektgruppen Forslag fra prosjektgruppen Økonomisk konsekvens Kapitalkostnader x antall stillinger Kapitalkostnader x antall stillinger Kapitalkostnader x antall stillinger Hensikt Faglig og økonomisk Økt beredskap/ Kvalitet Økt beredskap/ Kvalitet / økonomisk Økt beredskap/ Kvalitet Faglig og økonomisk Økt faglig kvalitet/økonomisk Økt volum gir økt kvalitet Faglig og økonomisk av79

5 1.4 Tabelloversikt, fremtidige forslag til endringer ved avklart ressurstildeling Geografi Saltdal Steigen Hamarøy Meløy/ Ørnes/ Glomfjord Endringens karakter Etablere ambulansestasjon Samlokalisering av to biler på Steigentunet Stasjon på Innhavet innebærer å flytte dagbilen fra Oppeid og bilen som i dag er på Drag i Tysfjord ettermiddag og natt Forutsatt at det etableres interkommunalt legekontor hele døgnet Etablere ambulansestasjon I tilknytning til oppføring av nytt legesenter på Ørnes. Må tiltak Kan tiltak Bestiller av endring Forslag fra prosjektgruppen Forutsetter samarbeid med Kommunen Steigen kommune Forslag fra prosjektgruppen Signaler fra kommunene Forslag fra prosjektgruppen Forutsetter samarbeid med Kommunen Økonomisk konsekvens Kapitalkostnader x antall stillinger Kapitalkostnader x antall stillinger Kapitalkostnader x antall stillinger Kapitalkostnader x antall stilling Hensikt Ivareta krav til fagtid og tilgjengelighet Økt beredskap/ Kvalitet Samarbeid med kommunen Bedre dekningsgrad i et område som er ulykkesbelastet Styrke legekontor og lokalt utrykningsteam Bedre dekning sørover langs E6 Helsepersonell skal være raskt tilgjengelig for å følge båt Høy aktivitet Ivareta krav til fagtid Forslagene som er skissert i tabell 1.4, vil ikke være endringer vi kommer til å definere ressurser til på nåværende tidspunkt. Endringene i tabell 1.3 er et resultat av forskriftskrav og retningslinjer fra Helse Nord. 1.5 Formål Prehospitale tjenester er et satsningsområde i Helse Nord og i Nordlandssykehuset. Det må derfor tilstrebes å organisere tjenestene på en måte som gir maksimal ressursutnyttelse med høy faglig kompetanse. Ved akutt sykdom blir avstandene til sykehuset en særskilt utfordring. En ser derfor en stor medisinsk nytte i å flytte enkelte akuttmedisinske behandlingstilbud ut av sykehuset og i den prehospitale linjen. Dette fører til at behandling som framtil i dag har vært utført ved sykehuset, kan utføres av ambulansepersonell og kommuneleger. 2 MYNDIGHETSKRAV Det er ulike myndighetskrav som regulerer prehospitale tjenester, og vi velger å formulere dem punktvis i denne generelle delen. Alle forskrifter og lover vil bli gjort tilgjengelig i sin helhet i eget vedlegg. Dette omfatter: Spesialisthelsetjenesteloven 2-1a om ansvar i ambulansetjenesten Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift for ambulansebil Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy Forskrift om registrering og godkjenning av utrykningskjøretøy Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr, nr Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste Forskrift om pasientjournal Forskrift om legemiddelforsyning mv ved sykehus og andre helseinstitusjoner av79

6 Forskrift om samordning av ambulansebåttjeneste med syketransport og helsepersonell med båt FOR nr 408 Stortingsmelding nr 43 om akuttmedisinsk beredskap, Vegtrafikklov, nr 4. ( ) Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) nr 61 ( ) Lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø m.v., (arbeidsmiljøloven) nr 62 ( ) Lov om ferie, nr 21 ( ) Lov om lønnsplikt under permittering, nr 22 ( ) Lov om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven) nr 64. ( ) 3 ORGANISERING AV AKUTTSEKSJONEN I NORDLANDSSYKEHUSET 3.1 Systemansvar Nordlandssykehuset har et delegert systemansvar fra Helse Nord for planlegging, utbygging og drift av ambulansetjenesten, jf Lov om spesialisthelsetjeneste 2-1a. Nordlandssykehuset er ansvarlig for at tjenesten er organisert og drevet forsvarlig i eget område. 3.2 Ambulanseledelse på foretaksnivå Systemansvaret for ambulansetjenesten i Nordlandssykehusets område er lagt til akuttmedisinsk avdeling ved avdelingssjefen, og ivaretas til daglig av leder for akutt seksjonen, som koordinerer ansvars og oppgavefordeling i driftsorganisasjonen av79

7 3.2.1 Driftsorganisasjonen Medisinskfaglig ansvarlig / seksjonsoverlege Den lege som har det medisinskfaglige ansvar for tjenesten. Medisinskfaglig lege har ansvar for at det blir utarbeidet prosedyrer og kurs som ivaretar det til enhver tid gjeldende behov, og som er i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Operativ ansvarlig for ambulanse Den som forvalter det operative systemansvaret. Har ansvar for datasamling og kvalitetssikring av tjenesten. Herunder ansvar for å påse at HMS er ivaretatt i henhold til de til enhver tid gjeldende krav. Fagutviklingsansvarlig Fagutviklingsansvarlig skal aktivt drive med undervisning, og har ansvar for å tilrettelegge for utdanning av instruktører som skal bistå i opplæring av alt ambulansepersonell som tilhører vårt helseforetak. Stillingen innbefatter revisjon og kvalitetssikring av alle prosedyrer som skal forelegges medisinsk ansvarlig seksjonsoverlege for godkjenning. Instruktørkorps Skal bistå med å utføre resertifiseringer av gjeldende delegeringer for alt personell i tjenesten. Instruktørkorpset skal i samarbeid med fagutviklingsansvarlig utføre teoretisk og praktisk undervisning. Korpset vil ha en sentral rolle under arbeidet med å heve og vedlikeholde kompetansenivået i Nordlandssykehusets ansvarsområde. Lærlingeveileder Den ambulansefagarbeider som er tildelt ansvaret for oppfølging av den enkelte lærling. Vedkommende skal inneha veilederkurs Organisering på stasjonsnivå Soneleder Har ansvar for daglig drift av ett eller flere tjenestested, herunder: personell etablere systemer og rutiner for intern/kontroll i samarbeid med verneombud etablere system for HMS rapportering av journaldata til driftsorganisasjonen organisering av lokal drift turnus/vaktlister sørge for at bemanningen er korrekt i forhold til de til enhver tid gjeldende krav sørge for å følge opp at personell som er i tjeneste, som kan ta fagprøve gjennomfører dette innen 6 måneder når tverrfaglig eksamen er avlagt, og senest innen etter ett år fra tilsetting i Nordlandssykehuset. Arrangere evalueringsmøter for lærlinger i sin sone i samarbeid med veileder sørge for at det tilrettelegges for faglige oppdateringer og praktisk trening ansvar for budsjett i sitt soneområde av79

8 3.2.3 Soneinndeling Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Bodø Inndyr Beiarn Steigen Vågan Tverlandet Ørnes Saltdal Hamarøy Vestvågøy Glomfjord Fauske Tysfjord vest Moskenes Engavågen Sørfold 3.3 Behandlingsansvar Behandlingsansvar for den enkelte pasient under ambulansetransport ligger hos den lege som sist vurderte/behandlet pasienten. Han/hun innehar dette ansvaret frem til en annen lege overtar behandling og ansvar. Ambulansepersonell utøver behandlingstiltak som er gitt etter delegering fra lege. Dersom det under et oppdrag ikke oppnås kontakt med ansvarlig lege, må ambulansepersonellet ta kontakt med vakthavende AMK- lege. For øvrig vises det til Helsepersonelloven 5. 4 KVALITET OG STYRING Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus forutsetter at all ressursstyring av ambulanse i vårt foretaksområde skal koordineres av AMK- Bodø. Sentralen vil da til enhver tid ha kontroll på hvor de forskjellige ressursene befinner seg. AMK Bodø arbeider aktivt med å tilføre alle operatører lokal kunnskap om de ulike områdene som betjenes. Samarbeidet med kommunelegene og hver enkelt LV-sentral vil her alltid være av stor betydning. 4.1 Måling og styring av kvalitet Det synes vanskelig å finne gode målekriterier som viser det kvalitative resultatet av innsatsen i ambulansetjenesten. Målekriterier og oppfølging av resultater for evaluering av tjenesten er viktig, slik at innholdet i leveransen kan etterprøves. Et alternativ for å måle kvalitet er å sette definerte krav til hvordan aktiviteter og prosedyrer skal utføres, og hvilken kompetanse som skal finnes i de enkelte leddene. Dette kan gjelde krav knyttet til tilgjengelighet, aktiveringstid, responstid, kompetanse, antall ganger viktige prosedyrer utføres, rotering og hospitering, egentrening og ferdighetstrening. Dette gir et bedre grunnlag for å overvåke kvalitet, avdekke og utbedre avvik. Slike tiltak krever gode systemer, noe som forutsetter god kvalitet på tilgjengelighet til data. 4.2 Virksomhetsregistrering Virksomhetsregistreringen omfatter i hovedsak data om oppdraget som aktiveringstid, responstid, kjørelengde, tidspunkter, annen medisinsk dokumentasjon og bemanning. Slike data kan man hente ut av AMIS og dokumentert ambulansejournal. I henhold til virksomhetsregistrering, kvalitetssikring, overvåking av ferdigheter og kompetansegrunnlag, vil AMIS ambulansejournal være et godt verktøy. Dette vil til enhver tid gi oss statistiske data som vil være med på å kvalitetssikre tjenesten. Det vil gi oss mulighet til å hente ut informasjon for hver enkelt ambulansearbeider. Vi kan dokumentere virksomheten kontinuerlig, og kontrollere om enkelte har behov for mer mengde trening som kan tilrettelegges i form av kurs eller hospitering. Elektronisk registrering av virksomhetsdata vil gi lett tilgang til styringsinformasjon og statistikk. Det er behov for en avklaring av rapporterings- og styringsbehovet. Datasamling og systemer for registrering og rapportering er krevende av79

9 Kvaliteten på de data som foreligger i gjeldende planperiode er usikre, og er ikke å regne som tilfredsstillende kvalitetskontroll. Vi har hittil vært nødt til å utføre manuell registrering, noe som er tidkrevende og gir rom for avvik. 4.3 Intern-kontroll/ kvalitetssikring Lov av om statlig tilsyn med helsetjenesten, 3 første ledd krever at: Enhver som yter helsetjeneste skal etablere intern-kontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med allment aksepterte faglige normer og krav fastsatt i medhold av lov eller forskrift. Fylkeslegen skal påse at alle som yter helsetjenester har etablert intern-kontrollsystem og fører kontroll med sin egen virksomhet på en slik måte at det kan forebygge svikt i helsetjenesten. Kvaliteten på helsetjenester er avhengige av om tjenesten er i overensstemmelse med de forventninger brukerne har til tjenesten. Dette betyr i praksis at brukerne får de tjenester de har krav på, til rett tid og utført på best mulig måte. Formålet med et kvalitetssystem er å sikre at kvaliteten, slik den er spesifisert i de styrende dokumenter, blir oppnådd, vedlikeholdt og benyttet til forbedring og læring. Virksomheten skal etablere egne systemer for å sikre at den utøves i samsvar med regelverket. Sentrale elementer i et intern-kontrollsystem er: å ha klare mål for virksomheten å ha klar ansvars-, oppgave- og myndighetsfordeling å sikre at de ansatte har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter å ha rutiner for å rette opp og hindre gjentakelser av ulykker, feil og mangler å ha oversikt over relevant regelverk å ha prosedyrer for sentrale prosesser i virksomheten å føre et systematisk internt tilsyn med virksomhetens intern-kontroll 5 SAMHANDLING OG SAMARBEID INNEN HELSE OG ØVRIGE NØDETATER Forskriftene legger stor vekt på samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og tverrfaglige etater, og at det gjennomføres opplæring og trening mellom de ulike nivå. Følgende kurstilbud innen samhandling har vært gjennomført: Ved Nordlandssykehuset i Bodø er det opprettet akuttmedisinsk team som består av vakthavende kirurg, vakthavende anestesi lege, 2 anestesi sykepleiere og 2 ambulansepersonell. Dette er sammensetningen av det totale team. Ved behov for aktivering av teamet blir det ressursbehovet vurdert ved hvert enkelt tilfelle. Erfaringsmessig er det anestesi lege som rykker ut med 2 ambulansepersonell, og ved ytterligere behov for ressurser tilkommer anestesi sykepleier. Ved katastrofer, er det katastrofens størrelse som avgjør antall akuttmedisinske team. Det må etableres samarbeidsfora for å ivareta samarbeidet mellom helseforetaket og primærhelsetjenesten, som for eksempel akuttmedisinsk forum. Det er sterke ønsker om å etablere dette, og erfaringsmessig er et tett samarbeid mellom første og andre linje tjenesten svært viktig for totalhåndteringen av våre pasienter, herunder også rett ressursbruk av79

10 5.1 Syketransport All syketransport er nå helseforetakets ansvar og utgift, og på årsbasis utgjør dette rundt 100 mill. kr. for Nordlandssykehuset. All bestilling av syketransport administreres og koordineres via kjørekontoret. Kjørekontoret er lokalisert ved Nordlandssykehuset i Lofoten. Nordlandssykehuset har en høyere andel av vanlige oppdrag enn de andre foretakene i Helse Nord. Herunder ligger sannsynligheten for at mange av disse transportene kunne vært løst uten bruk av ambulanse. Vi vet at ambulanse blir brukt til innhenting og utkjøring fra legevakt i større legevaktsdistrikter. Mange av disse oppdragene sorterer under kategorien vanlig. Alternative løsninger i fremtiden må vurderes i samarbeid med kjørekontoret, AMK og legevaktslegene. 5.2 Interkommunalt legevaktssamarbeid Det er gjennomført sammenslåing av legevaktdistrikt i flere områder i Helse Nord. Sentralt hold legger det til rette for slikt samarbeid mellom legevaktkontor, spesielt i områder med spredt befolkning og lange avstander. Dette medfører lengre avstander mellom publikum og vakthavende lege, og det fører til at primærlegene i mindre grad har muligheter til å reise ut til pasientene. Større legevaktdistrikt og mer stasjonær legevakt, kan derfor medføre økt behov for ambulansetransport og syketransport. Resultatet kan bli at avhengigheten til ambulansen øker, beredskapen reduseres, og det stilles ytterligere krav til høy kompetanse for ambulansepersonellet. Det vil gi økte kostnader. Organisering av legevaktdistrikter er kommunenes ansvar. De skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse som bl.a. skal avklare sykdoms- og skadeforekomst, tilgang til, og kompetanse hos legevakt, ambulansetjeneste og sykehus. Dette krever et nært samarbeid med bl.a. ambulansetjenesten. Nordlandssykehuset ser viktigheten av å styrke dette samarbeidet, men ønsker å ha klare retningslinjer for hvilken behandling ambulansepersonell skal utføre. Vi ser også at det i enkelte områder vil være fornuftig å oppgradere tjenestene til aktiv tid, hvor en kan etablere samlokalisering med lege i vakt. 5.3 Samhandlingsarenaer Nordlandssykehuset har i inneværende periode arrangert flere seminar hvor politi, brann og distriktsambulanser har vært invitert. Dette har gitt en klarere forståelse for hverandres roller og oppgaver i et tverrfaglig samarbeid. Det er videre etablert en arena for samhandling mellom LV sentral og ambulanse, hvor felles kursing er et av satsningsområdene. Nordlandssykehuset arrangerer fra 2006 kurs i bruk av Norsk medisinsk indeks for alle AMK operatører. Alle kommunale LV sentraler som hører inn under Nordlandssykehuset vil bli invitert. Dette er et aktivt tiltak for å samhandle, og et viktig ledd i kvalitetssikringen for å iverksette rette tiltak ved alle henvendelser. Kurset skal arrangeres en gang hvert år. AMK Bodø har i løpet av 2005 hatt en økning i reelle henvendelser på ca 60 %. Dette har blant annet sammenheng med at AMK sentralen ved Nordlandssykehuset i Bodø overtok nødmeldingene (113) for Lofoten sykehus 3.januar AMK Bodø er derfor blitt oppgradert slik at sentralen bemannes med to sykepleiere hele døgnet. I februar 2006 fikk vi tilført ambulansekoordinator på dagtid i tidsrommet Vi ser behovet for en ytterligere styrking av AMK sentralen i fremtiden, og foreslår en tilføring av koordinator i tidsrommet på grunn av høy belastning av79

11 AMK sentralen har i dag forespørsler fra flere kommuner om å overta LV-formidlingen hele døgnet. Det vurderes også hvorvidt en skal overta alle slike henvendelser fra Lofoten, dersom ikke kommunene her ønsker å organisere dette selv. Dette vil kreve mer ressurser, og gir økte kostnader. Nordlandssykehuset ønsker å ha god kvalitet på sine tjenester, og skal sørge for trygge rammer og god oppfølging for alle AMK operatører av79

12 Tabelloversikt over ulike aktiviteter i AMK Bodø Antall hendelser AMK-Bodø Antall Nød 113 Ambulansebestilling Kommunikasjonsvei Antall andre hendelser AMK-Bodø Antall Bodø Legevaktlinje Brann linje Politilinje Kommunikasjonsvei Antall henvendelser AMK-Bodø Antall antall 113 Kommunikasjonsvei antall amb.best av79

13 6 KOMMUNIKASJON 6.1 Kommunikasjon mellom første og andrelinje tjeneste, og utrykningsenheter 7 i forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus pålegges kommunene i samarbeid med det regionale helseforetaket å samordne kommunikasjonen mellom den kommunale legevaktordningen og øvrige akuttmedisinske tjenester. På samme måte har det regionale helseforetaket ansvar for å samarbeide med relevante parter som LVsentraler, brannvesen, politi, hovedredningssentral og andre, for å sikre nødvendige samordninger. Dette forutsetter utvikling av felles rutiner og regler som er kommunisert til alle parter. 6.2 Felles nødnummer Justisdepartementet ønsker ett felles nødnummer i Norge som skal være 112. Sverige, Danmark og Finland er blant de land som har innført en slik ordning. Det er bestemt at Nord-Trøndelag skal være første fylke som prøver denne ordningen her til lands. Første januar 2006 var det planlagt at ordningen skulle iverksettes, men dette er utsatt ca et halvt år i påvente av bedre planlegging og organisering. Pilotfylket har gitt utrykk for bekymring for hvorvidt dette vil bli et godt tilbud til de som behøver medisinsk hjelp. Begrunnelsen er at det ikke nødvendigvis vil være helsepersonell som besvarer telefonen, og at det vil kunne medføre forsinkelser som kan gi alvorlige konsekvenser. Helsetilsynet har også utrykt skepsis til den nye ordningen, og vil følge prosjektet svært nøye. I utlandet har man erfaringer for at slik samordning kan gi forsinkelser ved varsling av ambulanse. Argumenter for en slik ordning er at det vil bli lettere for publikum å ha ett nødnummer å forholde seg til, samt at en vil kunne spare store summer i driftsutgifter. Helse Nord argumenterer for at 113 bør beholdes som medisinsk nødnummer i Norge. Det er kjent av publikum, har lite feilanrop, rask betjening og dermed høy tilgjengelighet. I tillegg sikrer man at det er fagpersonell som vurderer og håndterer alle henvendelser. 6.3 Kommunikasjonsnett Forskriften inneholder krav til et dedikert, lukket, enhetlig, landsdekkende kommunikasjonsnett som sikrer at taushetsplikten overholdes. Dagens helseradionettet, samt GSM mobilnett tilfredsstiller ikke kravene, og det er planlagt innføring av et nytt digitalt nødnett på landsbasis i Flåtestyring Helse Nord har arbeidet for å innføre flåtestyring i regionen. Samordnet flåtestyring gir til enhver tid oversikt over hvor alle enheter befinner seg, hvem som er nærmest og hvilke ressurser som er ledige. Like løsninger i AMK-sentralene og ambulansene gir oversikt også over foretaksgrensene. Dette gir mulighet for å tildele oppdrag til ambulanser fra andre AMK distrikt, og dermed mulighet for samordnet flåtestyring i en hel helseregion. Flåtestyring vil gi lavere aktiveringstid både for AMK-sentralene og den enkelte ambulanse. Informasjonen utveksles elektronisk. Ingen kan lytte på sambandet å få sensitiv pasientinformasjon. Utstyret i AMK-sentralene er hovedsakelig på plass, men utstyret i bilene mangler. Tilrettelegging for bilene planlegges utført i løpet av av79

14 7 KOMPETANSEKRAV/ UTDANNING 7.1 Bemanningssituasjonen, status og utvikling Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, 4-5: Ambulansebiler og båter skal minimum være betjent av 2 helsepersonell slik at pasienten/e sikres adekvat behandling og oppfølging under transport. Minst ett helsepersonell skal ha autorisasjon eller lisens som ambulansearbeider. Det andre helsepersonellet skal ha annen relevant akuttmedisinsk, pleiefaglig og redningsteknisk kompetanse. Minst ett helsepersonell skal inneha kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy på bilambulanse. Nordlandssykehuset tilstreber forøvrig at alt personell bør inneha slik kompetanse, slik at en unngår å komme i en situasjon hvor den som er minst faglig kvalifisert, skal sitte med pasientbehandlingen. Forskriften forutsetter at i løpet av en overgangsperiode på 5 år skal minimum 1 ambulansearbeider på hvert vaktlag ha fagbrev. For Helse Nord er dette konkretisert i et krav om at minimum 75 % av alle ansatte skal være autorisert (det vil si ha fagbrev som ambulansearbeider) innen april Status for dagens tjeneste Tabellen nedenfor viser at andelen med fagbrev i dag er lav. På landsbasis ligger Nordland fylke lavest. Nordlandssykehuset Bemanning Andel Andel NOU 76: 2 Sum m/ lisens Totalt fagbrev % 73 % 78 % Det er behov for kontinuerlig opplæring i forbindelse med innføring av ny teknologi og nye prosedyrer. Introduksjon av paramedics viser at det forventes et generelt høyere kompetansenivå i tjenesten, noe som vil skape økt etterspørsel etter kurs og etterutdanning. Det er også et stort behov for rekruttering til yrket. Dette forutsetter at Nordlandssykehuset etablerer ordninger som ivaretar at det til enhver tid foreligger en balanse mellom frafall og nytilsettinger, som samtidig skal opprettholde faglig kvalitet. 7.3 Tiltak Lærlinger Nordlandssykehuset har i dag tre lærlinger ved ambulansetjenesten i Bodø. Vi tar sikte på å opprette tre nye lærlingsteder på Gravdal, Svolvær og i Fauske. Dette vil være stasjoner med høy oppdragsmengde, som vil ha grunnlag for å gi god læringseffekt. Vi ser også for oss en rulleringsordning, hvor de mindre distriktstjenestene skal involveres. Dette vil styrke helhetsforståelsen til lærlingene, samtidig som det kan være med på å bidra økt rekruttering og kompetanse ut til distriktene. Opptrapping av lærlingeplasser vil medføre økte kostnader. Veileder for lærlinger skal inneha fagbrev og godkjent kurs som veileder. Nordlandssykehuset tilstreber å ha trygge rammer rundt lærlingene, slik at de skal bli i stand til å møte psykiske og fysiske utfordringer i yrket på en god måte. Nordlandssykehuset har erfart at rettighetslærlinger som hospiterer under første skoleår kan ha vansker med å møte hverdagen som ambulansearbeider. Dette setter vi blant annet i sammenheng med ung alder. Utfordringen vår videre fremover blir å kvalitetssikre systemet på en slik måte at disse lærlingene ikke blir ekskludert, og faller utenfor rekrutteringen til yrket av79

15 Vi ser også at en del av lærlingene og en stor andel fast ansatt personell, har problemer med å tilfredsstille fysiske krav i yrket. Det har ikke tidligere vært lagt direkte føringer for hva som forventes, men fysiske krav er under utarbeidelse og vil bli et krav for videre tilsetting i yrket. Det legges også opp til at lærlinger tidligst mulig skal følge de kurs som Nordlandssykehuset arrangerer. Vi ønsker å ha god kvalitet på de fagarbeiderne som fases ut etter endt læretid Kompetanseheving Nordlandssykehuset har lavest andel fagarbeidere i Helse Nord, og må arbeide aktivt og intensivt med å få tilfredsstille Helse Nords krav om 75 % fagarbeidere innen For å kunne oppnå målsettingen legges det følgende krav. Ambulansepersonell som blir tilsatt i Nordlandssykehuset som tilfredsstiller kravene for å kunne ta fagprøven, skal melde seg opp til tverrfaglig eksamen innen 6 måneder, og ha gjennomført /tatt eksamen som gir fullverdig fagarbeiderkompetanse innen 12 måneder fra ansettelsesdato. De som har tatt tverrfaglig eksamen skal gjennomføre praktisk og avsluttende del av fagprøven innen 6 måneder. Ambulansepersonell som ennå ikke tilfredsstiller kravet om 5 års praksis før de kan ta eksamen må legge frem en plan som viser når de kan melde seg opp, og skal fra kravet om praksis er innfridd gjennomføre og ta fullverdig eksamen innen 6 måneder. Kravet til vedlikehold av faglig kompetanse forutsetter et minimum av trening gjennom daglig arbeid, i tillegg til kurs, hospitering og annen opplæring. Helse Nord har konkretisert dette i sine retningslinjer ved at det skal legges 6 timer aktiv tid pr. uke for hvert tjenestested for å kvalitetssikre at det blir avsatt tid til å utføre slik trening. Ved tjenester hvor personalet har få oppdrag og/eller liten tid sammen med pasient, må det legges til rette for rotering til større tjenester, hospitering ved sykehus og muligheter for å praktisere ferdigheter i andre sammenhenger som for eksempel ved simulatortrening Nasjonal paramedic utdanning, bakgrunn og hensikt. I NOU 1998:9 ble det påpekt at ambulansetjenesten var det svakeste ledd i helsetjenestens behandlingskjede, og at utfordringene var og er knyttet til kapasitets- og kvalitetsproblemer. Paramedic er en videreutdanning som tilbyr en utdanningsplan som gir betydelig heving av personellets kvalifikasjoner ved endt studium. Paramedic gjennomføres på deltid over 2 år, og kombineres med arbeid på det tjenestested hvor personellet er tilsatt. Regionalt vil Tromsø kunne tilby denne utdanningen høsten Nordlandssykehuset stiller seg positiv til Paramedic utdanningen, og ser fordelene for bedre rekruttering når dette blir et etablert utdanningstilbud i landsdelen. Det bør vurderes å etablere ordninger for økonomisk støtte på lik linje med andre grupper helsepersonell som tar spesial utdanning. Nordlandssykehuset kan ved valg av en slik løsning påberope seg rett til bindingstid Maritim kompetanse Fører av ambulansebåt må ha nødvendig sertifikat og utdanning til å føre hurtigbåt. Bemanningen skal til enhver tid oppfylle de krav sjøfartsmyndighetene setter til sikkerhetsopplæring og rednings- og sikkerhetsutstyr om bord. Det legges vekt på maritim erfaring og redningsteknisk kompetanse. Tjenesten forutsetter at båtfører er godt kjent i farvannet som primært skal dekkes, og at vedkommende har lokalkunnskap i fartsområdet av79

16 7.3.5 Helsefaglig kompetanse på båt Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus likestiller kravene til helsefaglig bemanning for bil og båt. Nordlandssykehuset ser det som en utfordring å oppnå helsefaglig god nok kvalitet på slike oppdrag, fordi oppdragsmengden er lav. Det er derfor besluttet at Nordlandssykehuset skal innføre samhandling med personell på bilambulanse, slik at god nok kvalitet kan etableres. Dette medfører i praksis at tjenestesteder som ligger i tilknytning til stasjoneringssted for ambulansebåt, automatisk vil bli varslet av AMK for å følge båten ut på ambulanseoppdrag. Ambulansebåten er i prinsippet å anse som en forlengelse av ambulanseoppdraget til områder uten veiforbindelse. Personell på bil vil derfor bli involvert i alle slike oppdrag, dersom ikke lege følger båten. Det stilles ingen krav til sikkerhetskurs fra sjøfartsdirektoratet for personell som blir tillagt slike oppgaver. 8 KURS OG SERTIFISERING GJELDENDE I NORDLANDSSYKEHUSET Driftsorganisasjonen er ansvarlig for å arrangere kurs som ivaretar sertifiseringer og resertifiseringer av alt personell som betjener ambulanser som er tilknyttet Nordlandssykehuset. Dette gjelder også vikarer. Det vil bli lagt vekt på tverrfaglige kurs som styrker samarbeidet mellom nødetatene. Videre legges det opp til at ambulansepersonell og kommuneleger minimum en gang i året skal delta på et felles kursopplegg i regi av Nordlandssykehuset. Dette forutsettes organisert ute i kommunene i tråd med PHT- modellen. Driftsorganisasjonen avsetter 6 dager for hvert personell til slik oppdatering. Driftsorganisasjonen vil i stor utstrekning søke å holde flest mulig kurs lokalt, da dette vil gi økt nærhet til tjenesten og lokale forhold. Ved opplæring hvor sertifiseringer og delegeringer etter egne prosedyrer blir gitt, kan ikke personellet reservere seg mot å inneha slike delegeringer, ei heller forlange økt inntekt på bakgrunn av økte delegeringer utenom lokale/ sentrale forhandlinger med sine respektive forbund. 8.1 MOM- Medisinsk Operativ Manual Medisinsk og operativ manual er utarbeidet av og for ambulansetjenesten. Innholdet er basert på foreliggende systemer for opplæring, sertifisering, delegering, dokumentasjon og intern-kontroll i tjenestene. MOM er en operativ essens av at totalkonsept for kvalitetssikring av tjenestene. En rekke Helseforetak samarbeider om revisjon og videreutvikling av konseptet. Den er i sin helhet gjort tilgjengelig på intranett (HelseNett) gjennom kvalitetssikringssystemet DocMap. MOM skal bidra til å øke sikkerheten for de ansatte. Den beskriver behandlingsnivået ambulansetjenesten kan tilby befolkningen i sitt område, og er justert i forhold til fagplan for ambulanseutdanningen. Den er også justert opp mot PHTLS. Lege skal stå ansvarlig for opplæring og kontroll, og det skal forefinnes systemer for intern-kontroll der MOM blir benyttet. Nordlandssykehuset har innført MOM i hele sitt område. Det arrangeres egne kurs som gjennomgår hele konseptet, og som kvalitetssikrer føring av pasientjournaler. Alle fast ansatte skal gjennomgå slikt kurs. Alle delegeringer innbefatter kurs som tar for seg indikasjon, kontraindikasjon og forsiktighetsregler i henhold til hvert enkelt medikament. Alle delegeringer følger gjeldende prosedyrer i MOM. Ved alle resertifiseringer skal det avlegges skriftlig prøve. Hvert enkelt personell er ansvarlig for til enhver tid å inneha de delegeringer som Nordlandssykehuset bestemmer. Det er ikke anledning til å reservere seg mot å motta slik delegering. Alle medikamentdelegeringer unntatt adrenalin, atropin og Cordarone på hjertestans vil medføre resertifisering hvert halvår av79

17 8.2 Medisinske sertifiseringer Venekanyle og væskeadministrering Alle fast tilsatte i vårt område må gjennomgå teoretisk kurs, og dokumentere 20 godkjente venekanyler før slik delegering blir gitt. Deretter vil vedkommende være sertifisert for å administrere vedlikeholdsinfusjon, der hvor dette er indisert. Adrenalin og Atropin Alle fast tilsatte er pålagt å inneha AHLR delegering. Delegering for disse medikamentene gis for 6 måneder etter første kurs er avlagt. Deretter resertifiseres denne delegeringen en gang hvert år. Anexate og Narcanti (overdosereversering) Alle fast ansatte skal ha slik delegering. Anafylaksibehandling Alle fast ansatte som innehar autorisasjon som fagarbeider eller sykepleier skal inneha slik delegering. Hypoglykemireversering (behandling av pasienter med lavt blodsukker) Alle fast ansatte skal ha slik sertifisering og delegering. MONA- morfin, oksygen, nitro og ASA (behandling av den hjertesyke) Alle fast ansatte som innehar autorisasjon som fagarbeider eller sykepleier skal inneha slik sertifisering og delegering. Smertebehandling, ikke- kardiogen årsak. Medikament: Morfin Alle fast ansatte som innehar autorisasjon som fagarbeider eller sykepleier skal inneha slik sertifisering og delegering. Astmabehandling Alle fast ansatte som innehar autorisasjon som fagarbeider eller sykepleier skal inneha slik sertifisering og delegering. Hypotermibehandling Alle fast ansatte skal gjennomgå slikt kurs, og det skal etableres repetisjonskurs en gang i året. AMLS I løpet av 2006 innfører Norsk Luftambulanse et nytt kurskonsept som baserer seg på de samme prinsippene som PHTLS. Dette kurset omhandler undersøkelse av den somatisk syke pasient. Dette vil gi en god og standardisert gjennomgang av undersøkelse, innhenting av sykehistorie og rapportering av funn til neste behandlingsledd i kjeden. Nordlandssykehuset mener dette er et bra og nyttig konsept, og ønsker at flest mulig skal gjennomgå dette kurset på lik linje med PHTLS. 8.3 Operative kurs Redningstekniske kurs Arrangeres av ulike aktører deriblant Norsk Luftambulanse. Kurs for hurtigfrigjøring Bodø brannvesen har stått som arrangør, og avholdt flere kurs i hurtigfrigjøring for hele vårt område. Vi satser på å fortsette det gode samarbeidet videre fremover av79

18 PHTLS Det har vært arrangert flere PHTLS kurs i samarbeid med Norsk Luftambulanse. Dette har vært med på å heve kompetansen gjennom standardisert kunnskap i undersøkelsesmetodikk og håndtering av traumatiserte pasienter, samt å håndtere den operative/ redningstekniske delen av et ambulanseoppdrag. Helseradiokurs Det er behov for en standardisert opplæring i bruk av helseradio. Dette gjelder nytt ambulansepersonell som tilsettes, kommuneleger og leger fra sykehus som er ute i operativ sammenheng. Opplegg for slik opplæring vil bli utarbeidet, og satt i system. 9 KRAV 9.1 Målsetting Et overordnet mål er til enhver tid å gi befolkningen i vårt ansvarsområde et trygt, forsvarlig og godt akuttmedisinsk tilbud, samt tilfredsstille de lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldene. Vi skal til enhver tid sørge for balanse mellom behandlingskrav og tilgjengelig kompetanse Mål om forsvarlighet og kvalitet (god praksis) kan blant annet knyttes til enhetens reaksjonstid som er en funksjon av beredskapsordning, lokalisering, og organisering samt av kompetansen som leveres i tjenesten. Et nært samarbeid med kommunelegene er en forutsetning for å kunne tilby et godt helhetlig tilbud til pasienten. Det må derfor etableres et akuttmedisinsk forum for 1-2 linjetjenesten og ambulansetjenesten. 9.2 Reaksjonstider Personell i vaktberedskap skal være umiddelbart tilgjengelig for utrykning. Tjenesten skal organiseres og lokaliseres slik at enhets reaksjonstid minimaliseres Jfr. 17 i forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Nordlandssykehuset ønsker å definere dette med klare tidsbegrensinger. Aktiv tid: Enhets reaksjonstid skal ikke overstige to minutter før begge ambulansepersonell er i bilen og iverksetter oppdraget. Vakt på vaktrom: Enhets reaksjonstid skal ikke overstige fem minutter før begge ambulansepersonell er i bilen og iverksetter oppdraget. Hjemmevakt: Enhets reaksjonstid skal maksimalt være ti minutter før begge ambulansepersonell er i bilen og iverksetter oppdraget. Sidemann skal befinne seg innenfor en tidsavstand til ambulansens utgangspunkt på maksimalt 10 minutter, fra melding mottatt. 9.3 Tilleggsoppgaver Ved større tjenester som er tilknyttet sykehus vil det være formålstjenlig å benytte ambulansepersonell til pasientrelaterte oppgaver i sykehuset, der hvor dette er gjennomførbart. Målsettingen for tildeling av slike oppgaver er økt læring og bedre samarbeid med tilstøtende avdelinger som akuttmottak. Nordlandssykehuset anser det som viktig at ambulansepersonell ses på som en ressurs i håndtering av pasienter som skal til et høyere nivå i behandlingskjeden. Sykehuset i Lofoten har portørtjeneste kun på dagtid. Vi ser her for oss at oppdraget defineres som avsluttet når pasienten leveres på post/røntgen ettermiddag og natt av79

19 Det forutsettes også at ambulansepersonellets kompetanse benyttes i sykehuset for bistand med pasienter. Ved en slik modell må personellet være i aktiv vakt. Nordlandssykehuset vil i samarbeid med primærhelsetjenesten/legevakten tilrettelegge for oppgaver av tilsvarende art for personell som arbeider ved tjenester i distrikt. Slik tjenesten er organisert i dag har enkelte lange perioder med vaktberedskap utenom aktive oppdrag. Ved å fylle denne tiden med pasientrelatert kontakt/arbeid vil en kunne skape et faglig fellesskap, som også vil kunne gi rom for å se et pasientforløp i et videre perspektiv, samt styrke båndene mellom ambulansepersonellet kommunehelsetjenesten/legevakt. Nordlandssykehuset er av den oppfatning at dette vil være med på å gi en mer helhetlig forståelse for pasienten, som strekker seg utover den akutte fasen. Ambulansepersonell vil også under en slik modell kunne innhente, eller gi veiledning og råd til/fra andre yrkesgrupper som hjelpepleiere, sykepleiere og leger der hvor dette er nødvendig. I St. meld. 43 (Akuttmeldingen) og Stortingets behandling av I-300 om bedre responstider i ambulansetjenesten, viser flertallet til at forutsetning er at øyeblikkelig hjelps plikten overholdes, og det kan ikke aksepteres for lang responstid med de alvorlige konsekvenser det kan få for pasientene Utfordringen for Nordlandssykehuset ved å gjennomføre en modell som skissert ovenfor vil være å tilrettelegge på en slik måte at det ikke vil gå ut over enhets reaksjonstid for iverksettelse av haste og akutte oppdrag. Det vil medføre at ambulansepersonell ikke kan regnes med som en del av staben, men som en ressurs som kommer i tillegg til eksisterende bemanning i de ulike enheter. 9.4 Regionale krav og vaktordninger Kommuner med over ca innbyggere skal ifølge Helse Nord minimum ha en bil i tilstedevakt. For Nordlandssykehuset vil dette være aktuelt for Fauske, Bodø, Svolvær og Gravdal. Øvrige tjenester skal ha hjemmevakt, unntatt tjenester som blir samlokalisert av andre årsaker. Hvilke tjenester dette vil innebære er på nåværende tidspunkt ikke avklart. Helse Nord har en merknad om at alle tjenester som har hjemmevakt skal ha minimum 6 timer aktiv tid pr uke til intern/kontroll, kvalitetssikring og faglig oppdatering. Nordlandssykehuset er helt enig i at slike tjenester bør ha et bedre tilbud, men vil organisere undervisning fra sentralt hold, slik at faglig oppdatering blir kvalitetssikret. 9.5 Fast bemanning Bil og båt skal være betjent av to helsepersonell med kompetanse som beskrevet i punkt Vikarer Erfaringsmessig har vi sett at enkelte tjenestesteder har problemer med å oppfylle kravene til kompetanse under ferieavvikling. I slike perioder er det et minimumskrav at fartøysjef og sidemann innehar NOU 76:2. Fortrinnsvis skal den ene ha fagbrev, slik at gjeldende delegeringer kan opprettholdes. Det har vært praksis at medisinerstudenter har vært brukt som vikarer ved enkelte tjenestesteder. Slik erfaring er verdifull for den enkelte student, og vil på sikt være med på å skape bedre grunnlag for samarbeid med ambulansetjenesten etter endt utdanning. Medisinskfaglig ansvarlig lege vil være den som avgjør når slike vikarer kan benyttes. 9.7 Fysiske krav Fysiske krav vil bli utarbeidet og gjort gjeldende for alt personell i ambulansetjenesten. Dette gjøres for å kvalitetssikre inntak av nytt personell, og for å forebygge belastningslidelser og skader for alle ansatte i ambulansetjenesten av79

20 10 ENDRINGER 10.1 Forbruksmønster Befolkningen i Helse Nord har et høyere forbruk av ambulansetjenester enn gjennomsnittet for landet. Dette kan skyldes flere forhold: Spredt befolkning, og store avstander Ambulansefly oppdrag og båtambulanse oppdrag genererer bilambulanse oppdrag til og fra enhetene. Ustabil legedekning Høyere sykehusforbruk enn ellers i landet Sammenslåing av legevaktsdistrikt 10.2 Befolkningsutvikling Endringer i befolkningens størrelse og aldersfordeling er den ene faktoren som antas å ha størst innvirkning på behovet for ambulansetjenester og andre transportoppdrag for pasienter. Den demografiske utviklingen for Helse Nord er som for landet for øvrig, med en sterk økning i aldersgruppene over 70 år i perioden frem til Den mest markante endringen skjer rundt 2015 hvor gruppen år øker kraftig. I 2015 antas det å være 21 % flere personer over 70 år sammenlignet med Dette vil føre til økt behov for ambulanse og syketransport Beskrivelse av områdene i Nordlandssykehusets dekningsområde Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes Beskrivelse av området Ambulansetjenesten i Lofoten dekker en befolkning på totalt av79

21 Ressursen er pr i dag 6 akuttbiler i døgnberedskap, 1 dagbil og en båt. Lofast er forkortelsen for Lofotens fastlandsforbindelse- veien som skal gi Lofoten fergefri forbindelse til fastlandet. Veien går fra Fiskebøl i Hadsel kommune i Nordland til Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune i Troms. Figur 1 kartskisse over Lofast Byggingen av Lofast ble vedtatt enstemmig i Stortinget 9. juni Byggingen startet høsten 1993, og veien var bygd ferdig mellom Fiskebøl og Raftsundet i Etter det ble det midlertidig stopp i arbeidet fram til Lofast er planlagt åpnet i desember Når Lofast åpnes vil veien bli en del av Europavei 10. Når ekstremvær gjør at veiforbindelse til Nordlandssykehuset i Lofoten ikke er tilgjengelig (stengte bruer), vil dette kunne gi mulighet for å rute pasientene til Stokmarknes sykehus i Hadsel eller sykehuset i Harstad. Når Lofast blir åpnet vil trafikken over fergesambandet Fiskebøl-Melbu bli redusert. Ferga vil fremdeles gå, men med færre avganger enn i dag. Ferga mellom Svolvær og Skutvik i Hamarøy vil derimot sannsynligvis bli nedlagt, og trafikken vil bli ledet over på ferga mellom Lødingen og Bognes av79

22 Vågan Kommune, Svolvær Virksomheten utøves i dag med to akuttambulanser i døgnberedskap, en enmannsbetjent dagbil på hjemmevakt og en båt. Ved gjennomgang av aktivitetstall for gjeldende planperiode vurderer vi det som tilstrekkelig med to akuttambulanser i døgnberedskap, hvor den ene kaserneres i henhold til Helse Nords retningslinjer. En slik oppgradering vil korte ned responstiden, og styrke akuttberedskapen i kommunen. Begrunnelsen for å ha en enmannsbetjent ambulanse stasjonert i dette området var at denne skulle benyttes til overføringsoppdrag blant annet til Lødingen. I fremtiden ønsker vi at vanlige oppdrag som ikke trenger medisinsk behandling under transport blir utført av annen egnet ressurs. Antall Måned turer Januar 13 Februar 0 Mars 0 April 1 Mai 1 Juni 1 Juli 0 August 0 September 0 Oktober 1 November 3 Desember av79

23 Døgnfordeling Antall turer Dag 21 Kveld Natt Hastegrad Antall turer Grønn 16 Gul 3 Rød 2 Januar har høyest aktivitet med 13 oppdrag, hvorav 11 er syketransporter som den resterende del av året ble kjørt i drosje. Totalt timeforbruk er 58 timer og 10 minutter. Innbyggere i Vågan kommune pr : 9 034, Areal 477,0 km2 Vågan Kommune er omgitt av flere små øyer. Befolkningen er dermed avhengig av båt for å komme seg til fastlandet. Nordlandssykehuset har inngått avtale med redningsselskapet om ambulansetransport og syketransport på hav i Vågan kommune. Ambulansepersonell fra bilambulansen i Svolvær følger hver ambulansetransport, og slik overholdes kravet om helsefaglig kompetanse på båt slik forksriften krever. Skrova er et øysamfunn med 237 innbyggere pr Nordlandssykehuset har i samarbeid med lokalforeningen og kommunelege 1 i Vågan kommune etablert en helsegruppe på øya, Skrova modellen. Helsegruppen er lært opp i hjerte/ lunge redning og bruk av utplassert defibrillator. I tillegg har de fått kurs i førstehjelp. Det er bårebil på Skrova og i Store Molla som anvendes av ambulansepersonellet når de kommer frem. Denne ble i 2005 benyttet til 48 turer, totalt 96 kjørte km. Vi anser det som viktig at befolkningen kan bli transportert på en etisk forsvarlig måte. Nordlandssykehuset har med dette prosjektet lykkes i å skape et bedre tilbud til folk som bor i grisgrendte strøk. Ved evaluering av denne modellen ser vi verdien av å samhandle fra spesialisthelsetjenesten mot primærhelsetjenesten, kommunen og befolkningen. Resultatet har vist seg å gi økt trygghet for brukerne av helsetjenestene. Vi kommer derfor til å se på muligheten for å etablere tilsvarende ordninger for øysamfunnene i vårt foretaksområde. Det foreslås å stasjonere bårebiler der hvor det er innbyggertall over 200 personer, og veiforbindelse. Dette bør gjøres for å gi pasientene et bedre tilbud, og for å lettere kunne transportere de syke/skadde til definert hentested for båt eller helikopter. Det forutsettes et nært samarbeid med kommunene slik at de kan benytte båttjenesten for transport av helsepersonell av79

24 Vestvågøy kommune, Gravdal Virksomheten utøves med to akuttbiler i døgnberedskap på hjemmevakt. Det skal være stasjonert en reservebil ved sykehuset som kan oppbemannes dersom det skulle skje en katastrofe. Denne vil være back up bil for hele Lofoten dersom driftsavbrudd av ulik karakter skulle oppstå. Prosjektgruppen foreslår at dagens to akuttbiler opprettholdes i døgnberedskap, hvorav den ene kaserneres i henhold til Helse Nords retningslinjer. Figur 2 Innbyggere 1.i Vestvågøy pr : , areal: 421,0 km av79

25 Flakstad kommune, Ramberg Virksomheten utøves i dag med en enmannsbetjent døgnambulanse på hjemmevakt. Gjennomgang av aktivitetstall i gjeldende planperiode viser til lav aktivitet. Med lavt volum og en enmannsbetjent bil vil en med rimelig belegg kunne hevde at virksomheten er mer tilpasset transportoppdrag enn ambulanseoppdrag med høy hastegrad og kompliserte sykdoms- og skadebilder. Enheten var foreslått kuttet i styringsdokument i Begrunnelsen for å opprettholde enheten på dagens stasjoneringssted har vært at området er svært rasutsatt, med hyppige stegninger av veien. Prosjektgruppen vurderer det slik at en eventuell stegning av veien vil medføre at pasienten vil måtte transporteres rundt rasstedet med båt, dersom utgangspunkt for behandling og transport grenser mot Moskenes Kommune. I motsatt fall vil enhet fra Gravdal relativt rask kunne være på stedet. Avstand til Gravdal sykehus er 33 km, og 26 km til ambulansen som er stasjonert i ytterkant på Reine i Moskenes kommune. Avstanden fra Gravdal til Flakstad kommune er relativt liten, og en vil kunne oppnå god dekning av området i forbindelse med at den ene enheten på Gravdal blir oppgradert til tilstedevakt. En sammenslåing av tjenestene i Flakstad og Moskenes vil gi høyere kvalitet til en lavere kostnad. Prosjektgruppen foreslår å fjerne denne bilen av79

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF

KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF Divisjon Prehospitale tjenester. Vedlegg 1 Godkjent dato: 28.06.09 KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF 1.0 Lovgrunnlag Sykehuset

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/267 2014/19302 Bergen 1.09.14 Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Akuttmedisinsk avdeling Styresak 4/09 Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Saksbehandler: Jonne Kalstad Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/230 Dato: 04.02.2009 Trykt vedlegg: Ambulanseoppdrag

Detaljer

ENDRING AV BÅTAMBULANSEVIRKSOMHETEN I VÅGAN KOMMUNE

ENDRING AV BÅTAMBULANSEVIRKSOMHETEN I VÅGAN KOMMUNE Styresaknr. 41/05 REF: 2004/000615 ENDRING AV BÅTAMBULANSEVIRKSOMHETEN I VÅGAN KOMMUNE Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Avtale Redningsselskapet datert 1.10.05

Detaljer

AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET

AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET . Styresaknr. 28/06 REF: 2006/000055 AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Randi Midtgård Spørck, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 1/06 Utvikling av ambulansetjenesten

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Status, behov og utfordringer i Helse Nord

Status, behov og utfordringer i Helse Nord Utfordringer og muligheter i den akuttmedisinske kjeden Status, behov og utfordringer i Helse Nord InnoMed Gardermoen Oktober 2008 Elsbak/Kristoffersen Helse-Nord Visjon: Helse i Nord der vi bor Pasientene

Detaljer

Samarbeid mellom helseforetak og kommuner

Samarbeid mellom helseforetak og kommuner Samarbeid mellom helseforetak og kommuner Felles planlegging av akuttmedisinsk beredskap Operativt samarbeid Helgeland 80.000 innbyggere 20.000 km 2 (litt mindre enn Oppland fylke) 4 mindre byer (38.372,

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Direktøren Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Saksbehandler: Loke Gulliksen Saksnr.: 2015/573 Dato: 12.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Prosedyre for strakstiltaket

Detaljer

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN Erlend Sundland Arbeidsgruppens medlemmer Geir Grimstad, Helse Sunnmøre HF Per Christian Juvkam, Helse Sunnmøre HF Lars Erik Sjømæling,

Detaljer

Prehospitale tjenester en prioritert del av oppdragsdokumentet? NSH 22. november 2007 Mette Bakkeli, Eieravdelingen

Prehospitale tjenester en prioritert del av oppdragsdokumentet? NSH 22. november 2007 Mette Bakkeli, Eieravdelingen Prehospitale tjenester en prioritert del av oppdragsdokumentet? NSH 22. november 2007 Mette Bakkeli, Eieravdelingen Organisasjonsstruktur, helseforetakene Helse- og omsorgsdepartementet Eieravdelingen

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

IKT i de prehospitale tjenester

IKT i de prehospitale tjenester Utvikling og muligheter ved bruk av IKT i de prehospitale tjenester Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 10. januar 2011 Innhold Overordnet om dagens situasjonen Økt IKT-samhandling innen prehospitale

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Responstid i tettbebygde strøk øker. Liten Middels

Responstid i tettbebygde strøk øker. Liten Middels Mål Beskrivelse av mål Etablere en ambulansestruktur på Helgeland som ivaretar morgendagens kvalitetsindikatorer innenfor akseptable økonomiske rammer Ambulansetjenesten står overfor en rekke utfordringer

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Pasientreiser RESO Lofoten Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Ansvar og omfang NLSH har ansvaret og kostnadene ved pasientreiser Pasientreiser er reiser til legekontor, legevakt, fysioterapeut, sykehus,

Detaljer

Forslag til ny ambulanseplan 2015. Bilambulansen ved Nordlandssykehuset 2015

Forslag til ny ambulanseplan 2015. Bilambulansen ved Nordlandssykehuset 2015 Forslag til ny ambulanseplan 2015 Bilambulansen ved Nordlandssykehuset 2015 Bodø Dato: 7.12.2015 1 INNLEDNING... 3 1.1 OM PROSJEKTGJENNOMFØRINGEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER...

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

Ambulansen fra transportmiddel til behandlingsinstitusjon

Ambulansen fra transportmiddel til behandlingsinstitusjon Helse- og omsorgstjenester Ambulansetjenesten Toni Kvalø Ambulansen fra transportmiddel til behandlingsinstitusjon Gjennom 1990-tallet har det vært en sterk økning i aktivitetsnivået innenfor ambulansetjenesten.

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Revisjon prehospital plan. Styremøte mai 2011, Stjørdal

Revisjon prehospital plan. Styremøte mai 2011, Stjørdal Revisjon prehospital plan Styremøte 4.-5. mai 2011, Stjørdal Dagens plan for prehospitale tjenester fra 2003 Denne omhandler Ambulansetjenesten i Midt-Norge Luftambulansetjenesten i Midt-Norge Nødmeldetjenesten(AMK

Detaljer

Etter alle utredningene hvor ble det av samhandlingen?

Etter alle utredningene hvor ble det av samhandlingen? Etter alle utredningene hvor ble det av samhandlingen? Jan Erik Nilsen Daglig leder/ overlege Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Oslo universitetssykehus HF Om akuttmedisin - rapporter

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

Videreutvikling av ambulansefaget. Olav Østebø Nestleder FRHO September 2016

Videreutvikling av ambulansefaget. Olav Østebø Nestleder FRHO September 2016 Videreutvikling av ambulansefaget Olav Østebø Nestleder FRHO September 2016 FRHO - ambulansefaget Faglig Råd Helse og Oppvekstfag (FRHO) har over tid registret problemstillinger for ambulansefaget vi har

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Viktig for fagutvikling Definere beste praksis (standardiserte behandlingsforløp)

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak Saksnummer: 2004/00026 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forskrift om krav

Detaljer

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Visjon legevakt 2015 Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Jesper Blinkenberg Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Spesialist i allmennmedisin, fastlege og legevaktlege Askøy Medredaktør

Detaljer

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE Deres dato: Saksbehandler: Trond Elsbak, Tove Skjelvik og Kristian Iversen Fanghol Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200400327-32 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Vedlegg. Forslag til ny ambulanseplan 2015. Bilambulansen ved Nordlandssykehuset 2015

Vedlegg. Forslag til ny ambulanseplan 2015. Bilambulansen ved Nordlandssykehuset 2015 Vedlegg Forslag til ny ambulanseplan 2015 Bilambulansen ved Nordlandssykehuset 2015 Bodø Dato: 7.12.2015 1 DEFINISJONER OG BEGREPSAVKLARINGER... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Noen helseberedskapstemaer

Noen helseberedskapstemaer Noen helseberedskapstemaer Møte i Fagforum beredskap 11.01.15 SVEIN RØNSEN ass. fylkeslege Temaer Beredskap mot Ebola Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet Forslag om ny forskrift

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

3. AMK-sentraler Samkommunestyret mener at det bør være en AMK-sentral for hvert foretak.

3. AMK-sentraler Samkommunestyret mener at det bør være en AMK-sentral for hvert foretak. 44.-+ e Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/1932-1 Saksbehandler: Hege Sørlie Saksframlegg Prehospitale tjenester - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE11 (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom FINNMARKSSYKEHUSET

Detaljer

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Erfaringskonferanse KAD 24.11.15 Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF 21 kommuner Tromsø Bodø Rana Lenvik Dyrøy Harstad Narvik Avstand Meløy Andøy Ca 600 km Bodø Lofoten

Detaljer

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016 Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet HDO Brukerforum 2016 AMK-Innlandet hvor i helsetjenesten? Helse SØRØST: 5 AMK sentraler Innlandet: 53 ambulanser (+ reserveambulanser) 1 Helseekspresser + 2 Helsebusser

Detaljer

PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN

PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN Akutt klinikken ved Stavanger universitetssykehus inviterer til ukeshospitering 1 uke gir 25 poeng til videre og etterutdanning. En lege ved akuttklinikken

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn»

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» Akuttseksjonen v/ Randi Spørck Nordlandssykehuset Prinsensgt. 164 8092 BODØ Saksbehandler: Jørgen Julius Kampli - Telefon: 75 60 06 04 - Telefaks: 75 60 06 20 Deres ref.: Vår

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Avtalens virkeområde... 3 4. Lovgrunnlag... 3 5. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009 - oppsummering

Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009 - oppsummering Mottatt HV RHF HELSETILSYnET tilsyn med sosial og helse S EPT 009 Helseforetak etter liste DERES REF: I YOUR REF: VAR REF: I OUR REF: DATO: / DATE: 009/619 I BJA 3. september 009 Kartlegging av bemanning

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 12/6883-8 G00 12.09.2014 Hans Martin Aase / tlf. 23064676 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse

Psykiatrisk Ambulanse Psykiatrisk Ambulanse Etablert 9.mai 2005 Tid-Omsorg-Helse Utarbeidet av Jarle Vikebø Ambulanseinspektør Folketall ca.400 000 (22 kommuner) 2 Målsetting Sørge for at psykisk syke får et tilbud om transport

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden Delavtale om den akuttmedisinske kjeden (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 11) Sykehuset Helseforetak og kommunene i Avtalen gjelder fra 31.01.2012 1 Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset

Detaljer

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Dette får dere høre noe om: Hvem er vi og hva driver vi med? Det jeg er bedt om å snakke om..

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Bruk av ambulanseressurser nå og i fremtiden

Bruk av ambulanseressurser nå og i fremtiden Bruk av ambulanseressurser nå og i fremtiden Guttorm Brattebø Seksjonsoverlege/-leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Organisasjon Seksjonsleder og seksjonsoverlege Guttorm Brattebø

Detaljer

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen. Innlegg på Dialogkonferanse om ett nødnummer og felles nødmeldesentraler 8.12. 2008 Om St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning. Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

Delrapport til STHF Utviklingsplan Prehospitale tjenester. Side 1 av 6

Delrapport til STHF Utviklingsplan Prehospitale tjenester. Side 1 av 6 Delrapport til STHF Utviklingsplan 2035 Prehospitale tjenester Side 1 av 6 Innhold 1. Innledning og organisering av arbeidet... 3 2. Oppfølging av regionale føringer... 3 3. Dagens situasjon... 3 4. Prehospitale

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF, oppfølging av styresak /2

Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF, oppfølging av styresak /2 Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond M. Elsbak, 75 51 29 00 Bodø, 20.2.2013 Styresak 19-2013 Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF, oppfølging av styresak 7-2013/2 Sakspapirene

Detaljer

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Direktøren Styresak 56-2015 Evaluering av økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Saksbehandler: Beate Sørslett, Helmer Jakobsen Saksnr.: 2015/573 Dato: 18.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten)

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) Det kongelige Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) 1. Oppsummering og konklusjoner Stiftelsen

Detaljer

Rundskriv I-5/15. 30. april. 2015. AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser)

Rundskriv I-5/15. 30. april. 2015. AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser) Rundskriv I-5/15 30. april. 2015 AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser) 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. Forskrift... 4 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Ujårgga gielda/nesseby kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Ujårgga gielda/nesseby kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale nr 8 mellom Ujårgga gielda/nesseby kommune og Helse Finnmark HF om Samarbeid om jordmortjenester 1. P-arter - - --- - --- - - -- Denne avtalen er inngått mellom Unjargga gielda/nesseby kommune

Detaljer

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringssvar Forslag til ny akuttmedisinforskrift På vegne av kommunene

Detaljer

Akuttutvalgets rapport - høring

Akuttutvalgets rapport - høring Saknr. 14/11095-2 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Akuttutvalgets rapport - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til hovedtrekkene i Akuttutvalgets delrapport og understreker følgende:

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015.

I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015. Samhandlingsavvik Nordlandssykehuset og kommunene Saksbehandler: Lena Arntzen I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015. En ser en økning i antall tilmeldte

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjenest... Side 1 av 10

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjenest... Side 1 av 10 Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjenest... Side 1 av 10 Dato Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk

Detaljer

AMBULANSEBÅT - FORSLAG TIL REVIDERT AVTALE VEDRØRENDE SKYSS AV HELSEPERSONELL

AMBULANSEBÅT - FORSLAG TIL REVIDERT AVTALE VEDRØRENDE SKYSS AV HELSEPERSONELL Mona Nilssen Fra: Elsbak Trond Marius [Trond.Marius.Elsbak@Heigelandssykehuset.no] Sendt: 23. mai 2012 11:29 Til: Emne: Post Dønna Ambulansebåt - forslag til revidert avtale vedrørende skyss av helsepersonell

Detaljer