HØRINGSFORSLAG NY AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSFORSLAG NY AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET"

Transkript

1 HØRINGSFORSLAG NY AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET

2 FORORD Mandat Mål Tabelloversikt, endringer Tabelloversikt, fremtidige forslag til endringer ved avklart ressurstildeling Formål MYNDIGHETSKRAV ORGANISERING AV AKUTTSEKSJONEN I NORDLANDSSYKEHUSET Systemansvar Ambulanseledelse på foretaksnivå Driftsorganisasjonen Organisering på stasjonsnivå Soneinndeling Behandlingsansvar KVALITET OG STYRING Måling og styring av kvalitet Virksomhetsregistrering Intern-kontroll/ kvalitetssikring SAMHANDLING OG SAMARBEID INNEN HELSE OG ØVRIGE NØDETATER Syketransport Interkommunalt legevaktssamarbeid Samhandlingsarenaer KOMMUNIKASJON Kommunikasjon mellom første og andrelinje tjeneste, og utrykningsenheter Felles nødnummer KOMPETANSEKRAV/ UTDANNING Bemanningssituasjonen, status og utvikling Status for dagens tjeneste Tiltak Lærlinger Kompetanseheving Nasjonal paramedic utdanning, bakgrunn og hensikt Maritim kompetanse KURS OG SERTIFISERING GJELDENDE I NORDLANDSSYKEHUSET MOM- Medisinsk Operativ Manual Medisinske sertifiseringer Operative kurs KRAV Målsetting Reaksjonstider Tilleggsoppgaver Regionale krav og vaktordninger Fast bemanning Vikarer Fysiske krav ENDRINGER Forbruksmønster Befolkningsutvikling Beskrivelse av områdene i Nordlandssykehusets dekningsområde Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes Vurdering av risiko for samtidighetskonflikter og hvordan disse løses Hamarøy, Tysfjord og Steigen Sørfold, Fauske og Saltdal Gildeskål og Meløy av79

3 10.8 Bodø Kommune FARTØY Ambulansebil Bårebiler Båt som anvendes til ambulanse og syketransport Legeskyssbåt/ Samfunnsbåt Luftambulanse ETABLERING AV KOMMUNIKASJONSSYSTEM KATASTROFEBEREDSKAP DEFINISJONER / BEGREPSAVKLARINGER SPESIELL DEL Beiarn Saltdal Fauske Sørfold Steigen Hamarøy / Tysfjord vest Skjerstad Tverlandet Bodø Kjerringøy Meløy Gildeskål Røst Værøy Moskenes Flakstad Gravdal Vågan av79

4 FORORD Direktøren har gitt akuttmedisinsk avdeling i oppdrag å nedsette en prosjektgruppe for utarbeidelse av ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF. Planen gjøres gjeldende i fra Prosjektgruppen består av: Steinar Pleym Pedersen, assisterende direktør ved Nordlandssykehuset i Lofoten Randi Midtgård Spørck, Leder for akuttseksjonen Jens Wilhelm Klüver, Anestesilege medisinsk konsulent Magne Franing, Kommunelege I, Saltdal Evy Nilsen, 1. Konsulent økonomi og regnskap Trond Antonsen, leder for ambulanseflytjenesten Steinar Paulsen, Tillitsvalgt KFO Tove Rita Melgård, Tillitsvalgt Fagforbundet 1.1 Mandat Prosjektgruppens mandat er å utarbeide og legge frem ny ambulanseplan som er i tråd med faglige krav og aktuelle forskrifter. 1.2 Mål Nordlandssykehuset har seks overordnede mål for ambulansetjenesten: pasienten i fokus god kvalitet høy kompetanse omsorg til pasient og pårørende godt samarbeid med kommunelegene godt samarbeid med AMK- og LV sentraler 1.3 Tabelloversikt, endringer Geografi Flakstad/ Ramberg Vestvågøy/ Gravdal Vågan/ Svolvær Fauske Sørfold Skjerstad Beiarn Bodø/ Kjerringøy Endringens karakter Nedleggelse enmannsbetjent bil Etablere ambulansestasjon I tilknytning til sykehus. En bil på hjemmevakt. Etablere ambulansestasjon i tilknytning til legevakt. Grad av aktivering for bil to må vurderes. Foreløpig hjemmevakt. Nedleggelse av enmannsbetjent bil Etablere ambulansestasjon I tilknytning til legevakt. Grad av aktivering for bil to må vurderes. Foreløpig hjemmevakt Dagbil alle ukedager på hjemmevakt alle ukedager, forutsatt stasjonert bil på Innhavet Nedleggelse av tomannsbetjent bil Dekker også Skjerstad Nedleggelse av tomannsbetjent bil som i dag Primært benyttes til utkjøring fra Nordlandssykehuset. Omgjøres til dagbil i Bodø. Må tiltak Kan tiltak Bestiller av endring Forslag fra prosjektgruppen Helse Nord Helse Nord Ønske fra Vågan kommune Helse Nord Ønske fra Fauske og Sørfold kommune Forslag fra prosjektgruppen Forslag fra prosjektgruppen Forslag fra prosjektgruppen Økonomisk konsekvens Kapitalkostnader x antall stillinger Kapitalkostnader x antall stillinger Kapitalkostnader x antall stillinger Hensikt Faglig og økonomisk Økt beredskap/ Kvalitet Økt beredskap/ Kvalitet / økonomisk Økt beredskap/ Kvalitet Faglig og økonomisk Økt faglig kvalitet/økonomisk Økt volum gir økt kvalitet Faglig og økonomisk av79

5 1.4 Tabelloversikt, fremtidige forslag til endringer ved avklart ressurstildeling Geografi Saltdal Steigen Hamarøy Meløy/ Ørnes/ Glomfjord Endringens karakter Etablere ambulansestasjon Samlokalisering av to biler på Steigentunet Stasjon på Innhavet innebærer å flytte dagbilen fra Oppeid og bilen som i dag er på Drag i Tysfjord ettermiddag og natt Forutsatt at det etableres interkommunalt legekontor hele døgnet Etablere ambulansestasjon I tilknytning til oppføring av nytt legesenter på Ørnes. Må tiltak Kan tiltak Bestiller av endring Forslag fra prosjektgruppen Forutsetter samarbeid med Kommunen Steigen kommune Forslag fra prosjektgruppen Signaler fra kommunene Forslag fra prosjektgruppen Forutsetter samarbeid med Kommunen Økonomisk konsekvens Kapitalkostnader x antall stillinger Kapitalkostnader x antall stillinger Kapitalkostnader x antall stillinger Kapitalkostnader x antall stilling Hensikt Ivareta krav til fagtid og tilgjengelighet Økt beredskap/ Kvalitet Samarbeid med kommunen Bedre dekningsgrad i et område som er ulykkesbelastet Styrke legekontor og lokalt utrykningsteam Bedre dekning sørover langs E6 Helsepersonell skal være raskt tilgjengelig for å følge båt Høy aktivitet Ivareta krav til fagtid Forslagene som er skissert i tabell 1.4, vil ikke være endringer vi kommer til å definere ressurser til på nåværende tidspunkt. Endringene i tabell 1.3 er et resultat av forskriftskrav og retningslinjer fra Helse Nord. 1.5 Formål Prehospitale tjenester er et satsningsområde i Helse Nord og i Nordlandssykehuset. Det må derfor tilstrebes å organisere tjenestene på en måte som gir maksimal ressursutnyttelse med høy faglig kompetanse. Ved akutt sykdom blir avstandene til sykehuset en særskilt utfordring. En ser derfor en stor medisinsk nytte i å flytte enkelte akuttmedisinske behandlingstilbud ut av sykehuset og i den prehospitale linjen. Dette fører til at behandling som framtil i dag har vært utført ved sykehuset, kan utføres av ambulansepersonell og kommuneleger. 2 MYNDIGHETSKRAV Det er ulike myndighetskrav som regulerer prehospitale tjenester, og vi velger å formulere dem punktvis i denne generelle delen. Alle forskrifter og lover vil bli gjort tilgjengelig i sin helhet i eget vedlegg. Dette omfatter: Spesialisthelsetjenesteloven 2-1a om ansvar i ambulansetjenesten Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift for ambulansebil Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy Forskrift om registrering og godkjenning av utrykningskjøretøy Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr, nr Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste Forskrift om pasientjournal Forskrift om legemiddelforsyning mv ved sykehus og andre helseinstitusjoner av79

6 Forskrift om samordning av ambulansebåttjeneste med syketransport og helsepersonell med båt FOR nr 408 Stortingsmelding nr 43 om akuttmedisinsk beredskap, Vegtrafikklov, nr 4. ( ) Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) nr 61 ( ) Lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø m.v., (arbeidsmiljøloven) nr 62 ( ) Lov om ferie, nr 21 ( ) Lov om lønnsplikt under permittering, nr 22 ( ) Lov om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven) nr 64. ( ) 3 ORGANISERING AV AKUTTSEKSJONEN I NORDLANDSSYKEHUSET 3.1 Systemansvar Nordlandssykehuset har et delegert systemansvar fra Helse Nord for planlegging, utbygging og drift av ambulansetjenesten, jf Lov om spesialisthelsetjeneste 2-1a. Nordlandssykehuset er ansvarlig for at tjenesten er organisert og drevet forsvarlig i eget område. 3.2 Ambulanseledelse på foretaksnivå Systemansvaret for ambulansetjenesten i Nordlandssykehusets område er lagt til akuttmedisinsk avdeling ved avdelingssjefen, og ivaretas til daglig av leder for akutt seksjonen, som koordinerer ansvars og oppgavefordeling i driftsorganisasjonen av79

7 3.2.1 Driftsorganisasjonen Medisinskfaglig ansvarlig / seksjonsoverlege Den lege som har det medisinskfaglige ansvar for tjenesten. Medisinskfaglig lege har ansvar for at det blir utarbeidet prosedyrer og kurs som ivaretar det til enhver tid gjeldende behov, og som er i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Operativ ansvarlig for ambulanse Den som forvalter det operative systemansvaret. Har ansvar for datasamling og kvalitetssikring av tjenesten. Herunder ansvar for å påse at HMS er ivaretatt i henhold til de til enhver tid gjeldende krav. Fagutviklingsansvarlig Fagutviklingsansvarlig skal aktivt drive med undervisning, og har ansvar for å tilrettelegge for utdanning av instruktører som skal bistå i opplæring av alt ambulansepersonell som tilhører vårt helseforetak. Stillingen innbefatter revisjon og kvalitetssikring av alle prosedyrer som skal forelegges medisinsk ansvarlig seksjonsoverlege for godkjenning. Instruktørkorps Skal bistå med å utføre resertifiseringer av gjeldende delegeringer for alt personell i tjenesten. Instruktørkorpset skal i samarbeid med fagutviklingsansvarlig utføre teoretisk og praktisk undervisning. Korpset vil ha en sentral rolle under arbeidet med å heve og vedlikeholde kompetansenivået i Nordlandssykehusets ansvarsområde. Lærlingeveileder Den ambulansefagarbeider som er tildelt ansvaret for oppfølging av den enkelte lærling. Vedkommende skal inneha veilederkurs Organisering på stasjonsnivå Soneleder Har ansvar for daglig drift av ett eller flere tjenestested, herunder: personell etablere systemer og rutiner for intern/kontroll i samarbeid med verneombud etablere system for HMS rapportering av journaldata til driftsorganisasjonen organisering av lokal drift turnus/vaktlister sørge for at bemanningen er korrekt i forhold til de til enhver tid gjeldende krav sørge for å følge opp at personell som er i tjeneste, som kan ta fagprøve gjennomfører dette innen 6 måneder når tverrfaglig eksamen er avlagt, og senest innen etter ett år fra tilsetting i Nordlandssykehuset. Arrangere evalueringsmøter for lærlinger i sin sone i samarbeid med veileder sørge for at det tilrettelegges for faglige oppdateringer og praktisk trening ansvar for budsjett i sitt soneområde av79

8 3.2.3 Soneinndeling Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Bodø Inndyr Beiarn Steigen Vågan Tverlandet Ørnes Saltdal Hamarøy Vestvågøy Glomfjord Fauske Tysfjord vest Moskenes Engavågen Sørfold 3.3 Behandlingsansvar Behandlingsansvar for den enkelte pasient under ambulansetransport ligger hos den lege som sist vurderte/behandlet pasienten. Han/hun innehar dette ansvaret frem til en annen lege overtar behandling og ansvar. Ambulansepersonell utøver behandlingstiltak som er gitt etter delegering fra lege. Dersom det under et oppdrag ikke oppnås kontakt med ansvarlig lege, må ambulansepersonellet ta kontakt med vakthavende AMK- lege. For øvrig vises det til Helsepersonelloven 5. 4 KVALITET OG STYRING Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus forutsetter at all ressursstyring av ambulanse i vårt foretaksområde skal koordineres av AMK- Bodø. Sentralen vil da til enhver tid ha kontroll på hvor de forskjellige ressursene befinner seg. AMK Bodø arbeider aktivt med å tilføre alle operatører lokal kunnskap om de ulike områdene som betjenes. Samarbeidet med kommunelegene og hver enkelt LV-sentral vil her alltid være av stor betydning. 4.1 Måling og styring av kvalitet Det synes vanskelig å finne gode målekriterier som viser det kvalitative resultatet av innsatsen i ambulansetjenesten. Målekriterier og oppfølging av resultater for evaluering av tjenesten er viktig, slik at innholdet i leveransen kan etterprøves. Et alternativ for å måle kvalitet er å sette definerte krav til hvordan aktiviteter og prosedyrer skal utføres, og hvilken kompetanse som skal finnes i de enkelte leddene. Dette kan gjelde krav knyttet til tilgjengelighet, aktiveringstid, responstid, kompetanse, antall ganger viktige prosedyrer utføres, rotering og hospitering, egentrening og ferdighetstrening. Dette gir et bedre grunnlag for å overvåke kvalitet, avdekke og utbedre avvik. Slike tiltak krever gode systemer, noe som forutsetter god kvalitet på tilgjengelighet til data. 4.2 Virksomhetsregistrering Virksomhetsregistreringen omfatter i hovedsak data om oppdraget som aktiveringstid, responstid, kjørelengde, tidspunkter, annen medisinsk dokumentasjon og bemanning. Slike data kan man hente ut av AMIS og dokumentert ambulansejournal. I henhold til virksomhetsregistrering, kvalitetssikring, overvåking av ferdigheter og kompetansegrunnlag, vil AMIS ambulansejournal være et godt verktøy. Dette vil til enhver tid gi oss statistiske data som vil være med på å kvalitetssikre tjenesten. Det vil gi oss mulighet til å hente ut informasjon for hver enkelt ambulansearbeider. Vi kan dokumentere virksomheten kontinuerlig, og kontrollere om enkelte har behov for mer mengde trening som kan tilrettelegges i form av kurs eller hospitering. Elektronisk registrering av virksomhetsdata vil gi lett tilgang til styringsinformasjon og statistikk. Det er behov for en avklaring av rapporterings- og styringsbehovet. Datasamling og systemer for registrering og rapportering er krevende av79

9 Kvaliteten på de data som foreligger i gjeldende planperiode er usikre, og er ikke å regne som tilfredsstillende kvalitetskontroll. Vi har hittil vært nødt til å utføre manuell registrering, noe som er tidkrevende og gir rom for avvik. 4.3 Intern-kontroll/ kvalitetssikring Lov av om statlig tilsyn med helsetjenesten, 3 første ledd krever at: Enhver som yter helsetjeneste skal etablere intern-kontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med allment aksepterte faglige normer og krav fastsatt i medhold av lov eller forskrift. Fylkeslegen skal påse at alle som yter helsetjenester har etablert intern-kontrollsystem og fører kontroll med sin egen virksomhet på en slik måte at det kan forebygge svikt i helsetjenesten. Kvaliteten på helsetjenester er avhengige av om tjenesten er i overensstemmelse med de forventninger brukerne har til tjenesten. Dette betyr i praksis at brukerne får de tjenester de har krav på, til rett tid og utført på best mulig måte. Formålet med et kvalitetssystem er å sikre at kvaliteten, slik den er spesifisert i de styrende dokumenter, blir oppnådd, vedlikeholdt og benyttet til forbedring og læring. Virksomheten skal etablere egne systemer for å sikre at den utøves i samsvar med regelverket. Sentrale elementer i et intern-kontrollsystem er: å ha klare mål for virksomheten å ha klar ansvars-, oppgave- og myndighetsfordeling å sikre at de ansatte har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter å ha rutiner for å rette opp og hindre gjentakelser av ulykker, feil og mangler å ha oversikt over relevant regelverk å ha prosedyrer for sentrale prosesser i virksomheten å føre et systematisk internt tilsyn med virksomhetens intern-kontroll 5 SAMHANDLING OG SAMARBEID INNEN HELSE OG ØVRIGE NØDETATER Forskriftene legger stor vekt på samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og tverrfaglige etater, og at det gjennomføres opplæring og trening mellom de ulike nivå. Følgende kurstilbud innen samhandling har vært gjennomført: Ved Nordlandssykehuset i Bodø er det opprettet akuttmedisinsk team som består av vakthavende kirurg, vakthavende anestesi lege, 2 anestesi sykepleiere og 2 ambulansepersonell. Dette er sammensetningen av det totale team. Ved behov for aktivering av teamet blir det ressursbehovet vurdert ved hvert enkelt tilfelle. Erfaringsmessig er det anestesi lege som rykker ut med 2 ambulansepersonell, og ved ytterligere behov for ressurser tilkommer anestesi sykepleier. Ved katastrofer, er det katastrofens størrelse som avgjør antall akuttmedisinske team. Det må etableres samarbeidsfora for å ivareta samarbeidet mellom helseforetaket og primærhelsetjenesten, som for eksempel akuttmedisinsk forum. Det er sterke ønsker om å etablere dette, og erfaringsmessig er et tett samarbeid mellom første og andre linje tjenesten svært viktig for totalhåndteringen av våre pasienter, herunder også rett ressursbruk av79

10 5.1 Syketransport All syketransport er nå helseforetakets ansvar og utgift, og på årsbasis utgjør dette rundt 100 mill. kr. for Nordlandssykehuset. All bestilling av syketransport administreres og koordineres via kjørekontoret. Kjørekontoret er lokalisert ved Nordlandssykehuset i Lofoten. Nordlandssykehuset har en høyere andel av vanlige oppdrag enn de andre foretakene i Helse Nord. Herunder ligger sannsynligheten for at mange av disse transportene kunne vært løst uten bruk av ambulanse. Vi vet at ambulanse blir brukt til innhenting og utkjøring fra legevakt i større legevaktsdistrikter. Mange av disse oppdragene sorterer under kategorien vanlig. Alternative løsninger i fremtiden må vurderes i samarbeid med kjørekontoret, AMK og legevaktslegene. 5.2 Interkommunalt legevaktssamarbeid Det er gjennomført sammenslåing av legevaktdistrikt i flere områder i Helse Nord. Sentralt hold legger det til rette for slikt samarbeid mellom legevaktkontor, spesielt i områder med spredt befolkning og lange avstander. Dette medfører lengre avstander mellom publikum og vakthavende lege, og det fører til at primærlegene i mindre grad har muligheter til å reise ut til pasientene. Større legevaktdistrikt og mer stasjonær legevakt, kan derfor medføre økt behov for ambulansetransport og syketransport. Resultatet kan bli at avhengigheten til ambulansen øker, beredskapen reduseres, og det stilles ytterligere krav til høy kompetanse for ambulansepersonellet. Det vil gi økte kostnader. Organisering av legevaktdistrikter er kommunenes ansvar. De skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse som bl.a. skal avklare sykdoms- og skadeforekomst, tilgang til, og kompetanse hos legevakt, ambulansetjeneste og sykehus. Dette krever et nært samarbeid med bl.a. ambulansetjenesten. Nordlandssykehuset ser viktigheten av å styrke dette samarbeidet, men ønsker å ha klare retningslinjer for hvilken behandling ambulansepersonell skal utføre. Vi ser også at det i enkelte områder vil være fornuftig å oppgradere tjenestene til aktiv tid, hvor en kan etablere samlokalisering med lege i vakt. 5.3 Samhandlingsarenaer Nordlandssykehuset har i inneværende periode arrangert flere seminar hvor politi, brann og distriktsambulanser har vært invitert. Dette har gitt en klarere forståelse for hverandres roller og oppgaver i et tverrfaglig samarbeid. Det er videre etablert en arena for samhandling mellom LV sentral og ambulanse, hvor felles kursing er et av satsningsområdene. Nordlandssykehuset arrangerer fra 2006 kurs i bruk av Norsk medisinsk indeks for alle AMK operatører. Alle kommunale LV sentraler som hører inn under Nordlandssykehuset vil bli invitert. Dette er et aktivt tiltak for å samhandle, og et viktig ledd i kvalitetssikringen for å iverksette rette tiltak ved alle henvendelser. Kurset skal arrangeres en gang hvert år. AMK Bodø har i løpet av 2005 hatt en økning i reelle henvendelser på ca 60 %. Dette har blant annet sammenheng med at AMK sentralen ved Nordlandssykehuset i Bodø overtok nødmeldingene (113) for Lofoten sykehus 3.januar AMK Bodø er derfor blitt oppgradert slik at sentralen bemannes med to sykepleiere hele døgnet. I februar 2006 fikk vi tilført ambulansekoordinator på dagtid i tidsrommet Vi ser behovet for en ytterligere styrking av AMK sentralen i fremtiden, og foreslår en tilføring av koordinator i tidsrommet på grunn av høy belastning av79

11 AMK sentralen har i dag forespørsler fra flere kommuner om å overta LV-formidlingen hele døgnet. Det vurderes også hvorvidt en skal overta alle slike henvendelser fra Lofoten, dersom ikke kommunene her ønsker å organisere dette selv. Dette vil kreve mer ressurser, og gir økte kostnader. Nordlandssykehuset ønsker å ha god kvalitet på sine tjenester, og skal sørge for trygge rammer og god oppfølging for alle AMK operatører av79

12 Tabelloversikt over ulike aktiviteter i AMK Bodø Antall hendelser AMK-Bodø Antall Nød 113 Ambulansebestilling Kommunikasjonsvei Antall andre hendelser AMK-Bodø Antall Bodø Legevaktlinje Brann linje Politilinje Kommunikasjonsvei Antall henvendelser AMK-Bodø Antall antall 113 Kommunikasjonsvei antall amb.best av79

13 6 KOMMUNIKASJON 6.1 Kommunikasjon mellom første og andrelinje tjeneste, og utrykningsenheter 7 i forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus pålegges kommunene i samarbeid med det regionale helseforetaket å samordne kommunikasjonen mellom den kommunale legevaktordningen og øvrige akuttmedisinske tjenester. På samme måte har det regionale helseforetaket ansvar for å samarbeide med relevante parter som LVsentraler, brannvesen, politi, hovedredningssentral og andre, for å sikre nødvendige samordninger. Dette forutsetter utvikling av felles rutiner og regler som er kommunisert til alle parter. 6.2 Felles nødnummer Justisdepartementet ønsker ett felles nødnummer i Norge som skal være 112. Sverige, Danmark og Finland er blant de land som har innført en slik ordning. Det er bestemt at Nord-Trøndelag skal være første fylke som prøver denne ordningen her til lands. Første januar 2006 var det planlagt at ordningen skulle iverksettes, men dette er utsatt ca et halvt år i påvente av bedre planlegging og organisering. Pilotfylket har gitt utrykk for bekymring for hvorvidt dette vil bli et godt tilbud til de som behøver medisinsk hjelp. Begrunnelsen er at det ikke nødvendigvis vil være helsepersonell som besvarer telefonen, og at det vil kunne medføre forsinkelser som kan gi alvorlige konsekvenser. Helsetilsynet har også utrykt skepsis til den nye ordningen, og vil følge prosjektet svært nøye. I utlandet har man erfaringer for at slik samordning kan gi forsinkelser ved varsling av ambulanse. Argumenter for en slik ordning er at det vil bli lettere for publikum å ha ett nødnummer å forholde seg til, samt at en vil kunne spare store summer i driftsutgifter. Helse Nord argumenterer for at 113 bør beholdes som medisinsk nødnummer i Norge. Det er kjent av publikum, har lite feilanrop, rask betjening og dermed høy tilgjengelighet. I tillegg sikrer man at det er fagpersonell som vurderer og håndterer alle henvendelser. 6.3 Kommunikasjonsnett Forskriften inneholder krav til et dedikert, lukket, enhetlig, landsdekkende kommunikasjonsnett som sikrer at taushetsplikten overholdes. Dagens helseradionettet, samt GSM mobilnett tilfredsstiller ikke kravene, og det er planlagt innføring av et nytt digitalt nødnett på landsbasis i Flåtestyring Helse Nord har arbeidet for å innføre flåtestyring i regionen. Samordnet flåtestyring gir til enhver tid oversikt over hvor alle enheter befinner seg, hvem som er nærmest og hvilke ressurser som er ledige. Like løsninger i AMK-sentralene og ambulansene gir oversikt også over foretaksgrensene. Dette gir mulighet for å tildele oppdrag til ambulanser fra andre AMK distrikt, og dermed mulighet for samordnet flåtestyring i en hel helseregion. Flåtestyring vil gi lavere aktiveringstid både for AMK-sentralene og den enkelte ambulanse. Informasjonen utveksles elektronisk. Ingen kan lytte på sambandet å få sensitiv pasientinformasjon. Utstyret i AMK-sentralene er hovedsakelig på plass, men utstyret i bilene mangler. Tilrettelegging for bilene planlegges utført i løpet av av79

14 7 KOMPETANSEKRAV/ UTDANNING 7.1 Bemanningssituasjonen, status og utvikling Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, 4-5: Ambulansebiler og båter skal minimum være betjent av 2 helsepersonell slik at pasienten/e sikres adekvat behandling og oppfølging under transport. Minst ett helsepersonell skal ha autorisasjon eller lisens som ambulansearbeider. Det andre helsepersonellet skal ha annen relevant akuttmedisinsk, pleiefaglig og redningsteknisk kompetanse. Minst ett helsepersonell skal inneha kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy på bilambulanse. Nordlandssykehuset tilstreber forøvrig at alt personell bør inneha slik kompetanse, slik at en unngår å komme i en situasjon hvor den som er minst faglig kvalifisert, skal sitte med pasientbehandlingen. Forskriften forutsetter at i løpet av en overgangsperiode på 5 år skal minimum 1 ambulansearbeider på hvert vaktlag ha fagbrev. For Helse Nord er dette konkretisert i et krav om at minimum 75 % av alle ansatte skal være autorisert (det vil si ha fagbrev som ambulansearbeider) innen april Status for dagens tjeneste Tabellen nedenfor viser at andelen med fagbrev i dag er lav. På landsbasis ligger Nordland fylke lavest. Nordlandssykehuset Bemanning Andel Andel NOU 76: 2 Sum m/ lisens Totalt fagbrev % 73 % 78 % Det er behov for kontinuerlig opplæring i forbindelse med innføring av ny teknologi og nye prosedyrer. Introduksjon av paramedics viser at det forventes et generelt høyere kompetansenivå i tjenesten, noe som vil skape økt etterspørsel etter kurs og etterutdanning. Det er også et stort behov for rekruttering til yrket. Dette forutsetter at Nordlandssykehuset etablerer ordninger som ivaretar at det til enhver tid foreligger en balanse mellom frafall og nytilsettinger, som samtidig skal opprettholde faglig kvalitet. 7.3 Tiltak Lærlinger Nordlandssykehuset har i dag tre lærlinger ved ambulansetjenesten i Bodø. Vi tar sikte på å opprette tre nye lærlingsteder på Gravdal, Svolvær og i Fauske. Dette vil være stasjoner med høy oppdragsmengde, som vil ha grunnlag for å gi god læringseffekt. Vi ser også for oss en rulleringsordning, hvor de mindre distriktstjenestene skal involveres. Dette vil styrke helhetsforståelsen til lærlingene, samtidig som det kan være med på å bidra økt rekruttering og kompetanse ut til distriktene. Opptrapping av lærlingeplasser vil medføre økte kostnader. Veileder for lærlinger skal inneha fagbrev og godkjent kurs som veileder. Nordlandssykehuset tilstreber å ha trygge rammer rundt lærlingene, slik at de skal bli i stand til å møte psykiske og fysiske utfordringer i yrket på en god måte. Nordlandssykehuset har erfart at rettighetslærlinger som hospiterer under første skoleår kan ha vansker med å møte hverdagen som ambulansearbeider. Dette setter vi blant annet i sammenheng med ung alder. Utfordringen vår videre fremover blir å kvalitetssikre systemet på en slik måte at disse lærlingene ikke blir ekskludert, og faller utenfor rekrutteringen til yrket av79

15 Vi ser også at en del av lærlingene og en stor andel fast ansatt personell, har problemer med å tilfredsstille fysiske krav i yrket. Det har ikke tidligere vært lagt direkte føringer for hva som forventes, men fysiske krav er under utarbeidelse og vil bli et krav for videre tilsetting i yrket. Det legges også opp til at lærlinger tidligst mulig skal følge de kurs som Nordlandssykehuset arrangerer. Vi ønsker å ha god kvalitet på de fagarbeiderne som fases ut etter endt læretid Kompetanseheving Nordlandssykehuset har lavest andel fagarbeidere i Helse Nord, og må arbeide aktivt og intensivt med å få tilfredsstille Helse Nords krav om 75 % fagarbeidere innen For å kunne oppnå målsettingen legges det følgende krav. Ambulansepersonell som blir tilsatt i Nordlandssykehuset som tilfredsstiller kravene for å kunne ta fagprøven, skal melde seg opp til tverrfaglig eksamen innen 6 måneder, og ha gjennomført /tatt eksamen som gir fullverdig fagarbeiderkompetanse innen 12 måneder fra ansettelsesdato. De som har tatt tverrfaglig eksamen skal gjennomføre praktisk og avsluttende del av fagprøven innen 6 måneder. Ambulansepersonell som ennå ikke tilfredsstiller kravet om 5 års praksis før de kan ta eksamen må legge frem en plan som viser når de kan melde seg opp, og skal fra kravet om praksis er innfridd gjennomføre og ta fullverdig eksamen innen 6 måneder. Kravet til vedlikehold av faglig kompetanse forutsetter et minimum av trening gjennom daglig arbeid, i tillegg til kurs, hospitering og annen opplæring. Helse Nord har konkretisert dette i sine retningslinjer ved at det skal legges 6 timer aktiv tid pr. uke for hvert tjenestested for å kvalitetssikre at det blir avsatt tid til å utføre slik trening. Ved tjenester hvor personalet har få oppdrag og/eller liten tid sammen med pasient, må det legges til rette for rotering til større tjenester, hospitering ved sykehus og muligheter for å praktisere ferdigheter i andre sammenhenger som for eksempel ved simulatortrening Nasjonal paramedic utdanning, bakgrunn og hensikt. I NOU 1998:9 ble det påpekt at ambulansetjenesten var det svakeste ledd i helsetjenestens behandlingskjede, og at utfordringene var og er knyttet til kapasitets- og kvalitetsproblemer. Paramedic er en videreutdanning som tilbyr en utdanningsplan som gir betydelig heving av personellets kvalifikasjoner ved endt studium. Paramedic gjennomføres på deltid over 2 år, og kombineres med arbeid på det tjenestested hvor personellet er tilsatt. Regionalt vil Tromsø kunne tilby denne utdanningen høsten Nordlandssykehuset stiller seg positiv til Paramedic utdanningen, og ser fordelene for bedre rekruttering når dette blir et etablert utdanningstilbud i landsdelen. Det bør vurderes å etablere ordninger for økonomisk støtte på lik linje med andre grupper helsepersonell som tar spesial utdanning. Nordlandssykehuset kan ved valg av en slik løsning påberope seg rett til bindingstid Maritim kompetanse Fører av ambulansebåt må ha nødvendig sertifikat og utdanning til å føre hurtigbåt. Bemanningen skal til enhver tid oppfylle de krav sjøfartsmyndighetene setter til sikkerhetsopplæring og rednings- og sikkerhetsutstyr om bord. Det legges vekt på maritim erfaring og redningsteknisk kompetanse. Tjenesten forutsetter at båtfører er godt kjent i farvannet som primært skal dekkes, og at vedkommende har lokalkunnskap i fartsområdet av79

16 7.3.5 Helsefaglig kompetanse på båt Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus likestiller kravene til helsefaglig bemanning for bil og båt. Nordlandssykehuset ser det som en utfordring å oppnå helsefaglig god nok kvalitet på slike oppdrag, fordi oppdragsmengden er lav. Det er derfor besluttet at Nordlandssykehuset skal innføre samhandling med personell på bilambulanse, slik at god nok kvalitet kan etableres. Dette medfører i praksis at tjenestesteder som ligger i tilknytning til stasjoneringssted for ambulansebåt, automatisk vil bli varslet av AMK for å følge båten ut på ambulanseoppdrag. Ambulansebåten er i prinsippet å anse som en forlengelse av ambulanseoppdraget til områder uten veiforbindelse. Personell på bil vil derfor bli involvert i alle slike oppdrag, dersom ikke lege følger båten. Det stilles ingen krav til sikkerhetskurs fra sjøfartsdirektoratet for personell som blir tillagt slike oppgaver. 8 KURS OG SERTIFISERING GJELDENDE I NORDLANDSSYKEHUSET Driftsorganisasjonen er ansvarlig for å arrangere kurs som ivaretar sertifiseringer og resertifiseringer av alt personell som betjener ambulanser som er tilknyttet Nordlandssykehuset. Dette gjelder også vikarer. Det vil bli lagt vekt på tverrfaglige kurs som styrker samarbeidet mellom nødetatene. Videre legges det opp til at ambulansepersonell og kommuneleger minimum en gang i året skal delta på et felles kursopplegg i regi av Nordlandssykehuset. Dette forutsettes organisert ute i kommunene i tråd med PHT- modellen. Driftsorganisasjonen avsetter 6 dager for hvert personell til slik oppdatering. Driftsorganisasjonen vil i stor utstrekning søke å holde flest mulig kurs lokalt, da dette vil gi økt nærhet til tjenesten og lokale forhold. Ved opplæring hvor sertifiseringer og delegeringer etter egne prosedyrer blir gitt, kan ikke personellet reservere seg mot å inneha slike delegeringer, ei heller forlange økt inntekt på bakgrunn av økte delegeringer utenom lokale/ sentrale forhandlinger med sine respektive forbund. 8.1 MOM- Medisinsk Operativ Manual Medisinsk og operativ manual er utarbeidet av og for ambulansetjenesten. Innholdet er basert på foreliggende systemer for opplæring, sertifisering, delegering, dokumentasjon og intern-kontroll i tjenestene. MOM er en operativ essens av at totalkonsept for kvalitetssikring av tjenestene. En rekke Helseforetak samarbeider om revisjon og videreutvikling av konseptet. Den er i sin helhet gjort tilgjengelig på intranett (HelseNett) gjennom kvalitetssikringssystemet DocMap. MOM skal bidra til å øke sikkerheten for de ansatte. Den beskriver behandlingsnivået ambulansetjenesten kan tilby befolkningen i sitt område, og er justert i forhold til fagplan for ambulanseutdanningen. Den er også justert opp mot PHTLS. Lege skal stå ansvarlig for opplæring og kontroll, og det skal forefinnes systemer for intern-kontroll der MOM blir benyttet. Nordlandssykehuset har innført MOM i hele sitt område. Det arrangeres egne kurs som gjennomgår hele konseptet, og som kvalitetssikrer føring av pasientjournaler. Alle fast ansatte skal gjennomgå slikt kurs. Alle delegeringer innbefatter kurs som tar for seg indikasjon, kontraindikasjon og forsiktighetsregler i henhold til hvert enkelt medikament. Alle delegeringer følger gjeldende prosedyrer i MOM. Ved alle resertifiseringer skal det avlegges skriftlig prøve. Hvert enkelt personell er ansvarlig for til enhver tid å inneha de delegeringer som Nordlandssykehuset bestemmer. Det er ikke anledning til å reservere seg mot å motta slik delegering. Alle medikamentdelegeringer unntatt adrenalin, atropin og Cordarone på hjertestans vil medføre resertifisering hvert halvår av79

17 8.2 Medisinske sertifiseringer Venekanyle og væskeadministrering Alle fast tilsatte i vårt område må gjennomgå teoretisk kurs, og dokumentere 20 godkjente venekanyler før slik delegering blir gitt. Deretter vil vedkommende være sertifisert for å administrere vedlikeholdsinfusjon, der hvor dette er indisert. Adrenalin og Atropin Alle fast tilsatte er pålagt å inneha AHLR delegering. Delegering for disse medikamentene gis for 6 måneder etter første kurs er avlagt. Deretter resertifiseres denne delegeringen en gang hvert år. Anexate og Narcanti (overdosereversering) Alle fast ansatte skal ha slik delegering. Anafylaksibehandling Alle fast ansatte som innehar autorisasjon som fagarbeider eller sykepleier skal inneha slik delegering. Hypoglykemireversering (behandling av pasienter med lavt blodsukker) Alle fast ansatte skal ha slik sertifisering og delegering. MONA- morfin, oksygen, nitro og ASA (behandling av den hjertesyke) Alle fast ansatte som innehar autorisasjon som fagarbeider eller sykepleier skal inneha slik sertifisering og delegering. Smertebehandling, ikke- kardiogen årsak. Medikament: Morfin Alle fast ansatte som innehar autorisasjon som fagarbeider eller sykepleier skal inneha slik sertifisering og delegering. Astmabehandling Alle fast ansatte som innehar autorisasjon som fagarbeider eller sykepleier skal inneha slik sertifisering og delegering. Hypotermibehandling Alle fast ansatte skal gjennomgå slikt kurs, og det skal etableres repetisjonskurs en gang i året. AMLS I løpet av 2006 innfører Norsk Luftambulanse et nytt kurskonsept som baserer seg på de samme prinsippene som PHTLS. Dette kurset omhandler undersøkelse av den somatisk syke pasient. Dette vil gi en god og standardisert gjennomgang av undersøkelse, innhenting av sykehistorie og rapportering av funn til neste behandlingsledd i kjeden. Nordlandssykehuset mener dette er et bra og nyttig konsept, og ønsker at flest mulig skal gjennomgå dette kurset på lik linje med PHTLS. 8.3 Operative kurs Redningstekniske kurs Arrangeres av ulike aktører deriblant Norsk Luftambulanse. Kurs for hurtigfrigjøring Bodø brannvesen har stått som arrangør, og avholdt flere kurs i hurtigfrigjøring for hele vårt område. Vi satser på å fortsette det gode samarbeidet videre fremover av79

18 PHTLS Det har vært arrangert flere PHTLS kurs i samarbeid med Norsk Luftambulanse. Dette har vært med på å heve kompetansen gjennom standardisert kunnskap i undersøkelsesmetodikk og håndtering av traumatiserte pasienter, samt å håndtere den operative/ redningstekniske delen av et ambulanseoppdrag. Helseradiokurs Det er behov for en standardisert opplæring i bruk av helseradio. Dette gjelder nytt ambulansepersonell som tilsettes, kommuneleger og leger fra sykehus som er ute i operativ sammenheng. Opplegg for slik opplæring vil bli utarbeidet, og satt i system. 9 KRAV 9.1 Målsetting Et overordnet mål er til enhver tid å gi befolkningen i vårt ansvarsområde et trygt, forsvarlig og godt akuttmedisinsk tilbud, samt tilfredsstille de lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldene. Vi skal til enhver tid sørge for balanse mellom behandlingskrav og tilgjengelig kompetanse Mål om forsvarlighet og kvalitet (god praksis) kan blant annet knyttes til enhetens reaksjonstid som er en funksjon av beredskapsordning, lokalisering, og organisering samt av kompetansen som leveres i tjenesten. Et nært samarbeid med kommunelegene er en forutsetning for å kunne tilby et godt helhetlig tilbud til pasienten. Det må derfor etableres et akuttmedisinsk forum for 1-2 linjetjenesten og ambulansetjenesten. 9.2 Reaksjonstider Personell i vaktberedskap skal være umiddelbart tilgjengelig for utrykning. Tjenesten skal organiseres og lokaliseres slik at enhets reaksjonstid minimaliseres Jfr. 17 i forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Nordlandssykehuset ønsker å definere dette med klare tidsbegrensinger. Aktiv tid: Enhets reaksjonstid skal ikke overstige to minutter før begge ambulansepersonell er i bilen og iverksetter oppdraget. Vakt på vaktrom: Enhets reaksjonstid skal ikke overstige fem minutter før begge ambulansepersonell er i bilen og iverksetter oppdraget. Hjemmevakt: Enhets reaksjonstid skal maksimalt være ti minutter før begge ambulansepersonell er i bilen og iverksetter oppdraget. Sidemann skal befinne seg innenfor en tidsavstand til ambulansens utgangspunkt på maksimalt 10 minutter, fra melding mottatt. 9.3 Tilleggsoppgaver Ved større tjenester som er tilknyttet sykehus vil det være formålstjenlig å benytte ambulansepersonell til pasientrelaterte oppgaver i sykehuset, der hvor dette er gjennomførbart. Målsettingen for tildeling av slike oppgaver er økt læring og bedre samarbeid med tilstøtende avdelinger som akuttmottak. Nordlandssykehuset anser det som viktig at ambulansepersonell ses på som en ressurs i håndtering av pasienter som skal til et høyere nivå i behandlingskjeden. Sykehuset i Lofoten har portørtjeneste kun på dagtid. Vi ser her for oss at oppdraget defineres som avsluttet når pasienten leveres på post/røntgen ettermiddag og natt av79

19 Det forutsettes også at ambulansepersonellets kompetanse benyttes i sykehuset for bistand med pasienter. Ved en slik modell må personellet være i aktiv vakt. Nordlandssykehuset vil i samarbeid med primærhelsetjenesten/legevakten tilrettelegge for oppgaver av tilsvarende art for personell som arbeider ved tjenester i distrikt. Slik tjenesten er organisert i dag har enkelte lange perioder med vaktberedskap utenom aktive oppdrag. Ved å fylle denne tiden med pasientrelatert kontakt/arbeid vil en kunne skape et faglig fellesskap, som også vil kunne gi rom for å se et pasientforløp i et videre perspektiv, samt styrke båndene mellom ambulansepersonellet kommunehelsetjenesten/legevakt. Nordlandssykehuset er av den oppfatning at dette vil være med på å gi en mer helhetlig forståelse for pasienten, som strekker seg utover den akutte fasen. Ambulansepersonell vil også under en slik modell kunne innhente, eller gi veiledning og råd til/fra andre yrkesgrupper som hjelpepleiere, sykepleiere og leger der hvor dette er nødvendig. I St. meld. 43 (Akuttmeldingen) og Stortingets behandling av I-300 om bedre responstider i ambulansetjenesten, viser flertallet til at forutsetning er at øyeblikkelig hjelps plikten overholdes, og det kan ikke aksepteres for lang responstid med de alvorlige konsekvenser det kan få for pasientene Utfordringen for Nordlandssykehuset ved å gjennomføre en modell som skissert ovenfor vil være å tilrettelegge på en slik måte at det ikke vil gå ut over enhets reaksjonstid for iverksettelse av haste og akutte oppdrag. Det vil medføre at ambulansepersonell ikke kan regnes med som en del av staben, men som en ressurs som kommer i tillegg til eksisterende bemanning i de ulike enheter. 9.4 Regionale krav og vaktordninger Kommuner med over ca innbyggere skal ifølge Helse Nord minimum ha en bil i tilstedevakt. For Nordlandssykehuset vil dette være aktuelt for Fauske, Bodø, Svolvær og Gravdal. Øvrige tjenester skal ha hjemmevakt, unntatt tjenester som blir samlokalisert av andre årsaker. Hvilke tjenester dette vil innebære er på nåværende tidspunkt ikke avklart. Helse Nord har en merknad om at alle tjenester som har hjemmevakt skal ha minimum 6 timer aktiv tid pr uke til intern/kontroll, kvalitetssikring og faglig oppdatering. Nordlandssykehuset er helt enig i at slike tjenester bør ha et bedre tilbud, men vil organisere undervisning fra sentralt hold, slik at faglig oppdatering blir kvalitetssikret. 9.5 Fast bemanning Bil og båt skal være betjent av to helsepersonell med kompetanse som beskrevet i punkt Vikarer Erfaringsmessig har vi sett at enkelte tjenestesteder har problemer med å oppfylle kravene til kompetanse under ferieavvikling. I slike perioder er det et minimumskrav at fartøysjef og sidemann innehar NOU 76:2. Fortrinnsvis skal den ene ha fagbrev, slik at gjeldende delegeringer kan opprettholdes. Det har vært praksis at medisinerstudenter har vært brukt som vikarer ved enkelte tjenestesteder. Slik erfaring er verdifull for den enkelte student, og vil på sikt være med på å skape bedre grunnlag for samarbeid med ambulansetjenesten etter endt utdanning. Medisinskfaglig ansvarlig lege vil være den som avgjør når slike vikarer kan benyttes. 9.7 Fysiske krav Fysiske krav vil bli utarbeidet og gjort gjeldende for alt personell i ambulansetjenesten. Dette gjøres for å kvalitetssikre inntak av nytt personell, og for å forebygge belastningslidelser og skader for alle ansatte i ambulansetjenesten av79

20 10 ENDRINGER 10.1 Forbruksmønster Befolkningen i Helse Nord har et høyere forbruk av ambulansetjenester enn gjennomsnittet for landet. Dette kan skyldes flere forhold: Spredt befolkning, og store avstander Ambulansefly oppdrag og båtambulanse oppdrag genererer bilambulanse oppdrag til og fra enhetene. Ustabil legedekning Høyere sykehusforbruk enn ellers i landet Sammenslåing av legevaktsdistrikt 10.2 Befolkningsutvikling Endringer i befolkningens størrelse og aldersfordeling er den ene faktoren som antas å ha størst innvirkning på behovet for ambulansetjenester og andre transportoppdrag for pasienter. Den demografiske utviklingen for Helse Nord er som for landet for øvrig, med en sterk økning i aldersgruppene over 70 år i perioden frem til Den mest markante endringen skjer rundt 2015 hvor gruppen år øker kraftig. I 2015 antas det å være 21 % flere personer over 70 år sammenlignet med Dette vil føre til økt behov for ambulanse og syketransport Beskrivelse av områdene i Nordlandssykehusets dekningsområde Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes Beskrivelse av området Ambulansetjenesten i Lofoten dekker en befolkning på totalt av79

21 Ressursen er pr i dag 6 akuttbiler i døgnberedskap, 1 dagbil og en båt. Lofast er forkortelsen for Lofotens fastlandsforbindelse- veien som skal gi Lofoten fergefri forbindelse til fastlandet. Veien går fra Fiskebøl i Hadsel kommune i Nordland til Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune i Troms. Figur 1 kartskisse over Lofast Byggingen av Lofast ble vedtatt enstemmig i Stortinget 9. juni Byggingen startet høsten 1993, og veien var bygd ferdig mellom Fiskebøl og Raftsundet i Etter det ble det midlertidig stopp i arbeidet fram til Lofast er planlagt åpnet i desember Når Lofast åpnes vil veien bli en del av Europavei 10. Når ekstremvær gjør at veiforbindelse til Nordlandssykehuset i Lofoten ikke er tilgjengelig (stengte bruer), vil dette kunne gi mulighet for å rute pasientene til Stokmarknes sykehus i Hadsel eller sykehuset i Harstad. Når Lofast blir åpnet vil trafikken over fergesambandet Fiskebøl-Melbu bli redusert. Ferga vil fremdeles gå, men med færre avganger enn i dag. Ferga mellom Svolvær og Skutvik i Hamarøy vil derimot sannsynligvis bli nedlagt, og trafikken vil bli ledet over på ferga mellom Lødingen og Bognes av79

22 Vågan Kommune, Svolvær Virksomheten utøves i dag med to akuttambulanser i døgnberedskap, en enmannsbetjent dagbil på hjemmevakt og en båt. Ved gjennomgang av aktivitetstall for gjeldende planperiode vurderer vi det som tilstrekkelig med to akuttambulanser i døgnberedskap, hvor den ene kaserneres i henhold til Helse Nords retningslinjer. En slik oppgradering vil korte ned responstiden, og styrke akuttberedskapen i kommunen. Begrunnelsen for å ha en enmannsbetjent ambulanse stasjonert i dette området var at denne skulle benyttes til overføringsoppdrag blant annet til Lødingen. I fremtiden ønsker vi at vanlige oppdrag som ikke trenger medisinsk behandling under transport blir utført av annen egnet ressurs. Antall Måned turer Januar 13 Februar 0 Mars 0 April 1 Mai 1 Juni 1 Juli 0 August 0 September 0 Oktober 1 November 3 Desember av79

23 Døgnfordeling Antall turer Dag 21 Kveld Natt Hastegrad Antall turer Grønn 16 Gul 3 Rød 2 Januar har høyest aktivitet med 13 oppdrag, hvorav 11 er syketransporter som den resterende del av året ble kjørt i drosje. Totalt timeforbruk er 58 timer og 10 minutter. Innbyggere i Vågan kommune pr : 9 034, Areal 477,0 km2 Vågan Kommune er omgitt av flere små øyer. Befolkningen er dermed avhengig av båt for å komme seg til fastlandet. Nordlandssykehuset har inngått avtale med redningsselskapet om ambulansetransport og syketransport på hav i Vågan kommune. Ambulansepersonell fra bilambulansen i Svolvær følger hver ambulansetransport, og slik overholdes kravet om helsefaglig kompetanse på båt slik forksriften krever. Skrova er et øysamfunn med 237 innbyggere pr Nordlandssykehuset har i samarbeid med lokalforeningen og kommunelege 1 i Vågan kommune etablert en helsegruppe på øya, Skrova modellen. Helsegruppen er lært opp i hjerte/ lunge redning og bruk av utplassert defibrillator. I tillegg har de fått kurs i førstehjelp. Det er bårebil på Skrova og i Store Molla som anvendes av ambulansepersonellet når de kommer frem. Denne ble i 2005 benyttet til 48 turer, totalt 96 kjørte km. Vi anser det som viktig at befolkningen kan bli transportert på en etisk forsvarlig måte. Nordlandssykehuset har med dette prosjektet lykkes i å skape et bedre tilbud til folk som bor i grisgrendte strøk. Ved evaluering av denne modellen ser vi verdien av å samhandle fra spesialisthelsetjenesten mot primærhelsetjenesten, kommunen og befolkningen. Resultatet har vist seg å gi økt trygghet for brukerne av helsetjenestene. Vi kommer derfor til å se på muligheten for å etablere tilsvarende ordninger for øysamfunnene i vårt foretaksområde. Det foreslås å stasjonere bårebiler der hvor det er innbyggertall over 200 personer, og veiforbindelse. Dette bør gjøres for å gi pasientene et bedre tilbud, og for å lettere kunne transportere de syke/skadde til definert hentested for båt eller helikopter. Det forutsettes et nært samarbeid med kommunene slik at de kan benytte båttjenesten for transport av helsepersonell av79

24 Vestvågøy kommune, Gravdal Virksomheten utøves med to akuttbiler i døgnberedskap på hjemmevakt. Det skal være stasjonert en reservebil ved sykehuset som kan oppbemannes dersom det skulle skje en katastrofe. Denne vil være back up bil for hele Lofoten dersom driftsavbrudd av ulik karakter skulle oppstå. Prosjektgruppen foreslår at dagens to akuttbiler opprettholdes i døgnberedskap, hvorav den ene kaserneres i henhold til Helse Nords retningslinjer. Figur 2 Innbyggere 1.i Vestvågøy pr : , areal: 421,0 km av79

25 Flakstad kommune, Ramberg Virksomheten utøves i dag med en enmannsbetjent døgnambulanse på hjemmevakt. Gjennomgang av aktivitetstall i gjeldende planperiode viser til lav aktivitet. Med lavt volum og en enmannsbetjent bil vil en med rimelig belegg kunne hevde at virksomheten er mer tilpasset transportoppdrag enn ambulanseoppdrag med høy hastegrad og kompliserte sykdoms- og skadebilder. Enheten var foreslått kuttet i styringsdokument i Begrunnelsen for å opprettholde enheten på dagens stasjoneringssted har vært at området er svært rasutsatt, med hyppige stegninger av veien. Prosjektgruppen vurderer det slik at en eventuell stegning av veien vil medføre at pasienten vil måtte transporteres rundt rasstedet med båt, dersom utgangspunkt for behandling og transport grenser mot Moskenes Kommune. I motsatt fall vil enhet fra Gravdal relativt rask kunne være på stedet. Avstand til Gravdal sykehus er 33 km, og 26 km til ambulansen som er stasjonert i ytterkant på Reine i Moskenes kommune. Avstanden fra Gravdal til Flakstad kommune er relativt liten, og en vil kunne oppnå god dekning av området i forbindelse med at den ene enheten på Gravdal blir oppgradert til tilstedevakt. En sammenslåing av tjenestene i Flakstad og Moskenes vil gi høyere kvalitet til en lavere kostnad. Prosjektgruppen foreslår å fjerne denne bilen av79

AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET

AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET . Styresaknr. 28/06 REF: 2006/000055 AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Randi Midtgård Spørck, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 1/06 Utvikling av ambulansetjenesten

Detaljer

AMBULANSEPLAN FOR HELGELANDS- SYKEHUSET

AMBULANSEPLAN FOR HELGELANDS- SYKEHUSET AMBULANSEPLAN FOR HELGELANDS- SYKEHUSET Side 1 av 55 INNHOLD: FORORD... 3 1 Befolkning... 5 2 Definisjoner og begrepsavklaringer... 5 3 Sentrale myndighetskrav:... 7 4 Kompetanse... 8 5 Fartøy... 9 6 Utstyr,

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018

Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018 Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018 Innhold Innledning...5 1.0 Overordnede krav, målsettinger og strategier...7 1.1 Beskrivelse av Finnmark som ambulanseområde...8 1.1.1 Bosettingsmønster og befolkningsutvikling...8

Detaljer

Helgelandssykehuset HF/Helse Nord. 11. mai 2015

Helgelandssykehuset HF/Helse Nord. 11. mai 2015 Helgelandssykehuset HF/Helse Nord Utkast ambulanseplan 2015-2025 11. mai 2015 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: ASH / SMJ / OMR Kontroll: BHA

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Jørn O Stensløkken 1 1. SAMMENDRAG...3 2. BAKGRUNN...4 3. MANDAT...5 4. RAMMER OG FORANKRING...5 5. BEFOLKNING OG AVSTANDER...6 5.1 BEFOLKNING...6

Detaljer

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus 1 / 33 Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Dokumentnr: F/20.2-17 Gjelder fra: 05.06.2012 Utgave:

Detaljer

En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten

En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten Til Helse- og omsorgsdepartementet En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

KAPASITET OG BASESTRUKTUR

KAPASITET OG BASESTRUKTUR KAPASITET OG BASESTRUKTUR En utredning om luftambulansetjenesten i Norge 1988-2011 InnhOldSfORTEGnElSE forord side 4 forkortelser side 5 Sammendrag side 6 Arbeidsgruppens sammensetning side 7 Organisering

Detaljer

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Dato: 23.04.10

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Dato: 23.04.10 Regionalt traumesystem for Helse Nord Dato: 23.04.10 FORORD Livreddende traumebehandling er avhengig av en optimal behandlingskjede som inkluderer prehospitale tjenester, akuttmottak, spesialiserte operasjonsteam

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner Håndbok kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk

Detaljer

Alternativ drift av legevaktsentraler

Alternativ drift av legevaktsentraler Saksnummer: 2004/00026-4 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Alternativ drift

Detaljer

RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøttesverktøy

RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøttesverktøy RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1 Tittel: Utgitt: 2009 ISBN-nr. 978-82-8210-015-1 Utgitt av: Prosjektleder: Post- /besøksadresse: Rapporten kan bestilles frå: Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø. utredning av kapasitet og dekning

Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø. utredning av kapasitet og dekning Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø utredning av kapasitet og dekning Utredning fra prosjektgruppe nedsatt av Helse Nord RHF 21. desember 2012 Forord I forbindelse med organisering av behandlingen

Detaljer

Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF

Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF Etter en gjennomgang av pasientstrømmer og beredskapssituasjon i Telemark, anbefaler de

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av RHFene, inkludert vurdering etter høringsrunde. 9. oktober 27 Organisering av behandlingen av

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: AP- formannskapssalen kl. 08.00 Øvrige - møterommet 2.etg. kl. 08.00 Eventuelle

Detaljer

Utredning av Arendal interkommunale legevakt

Utredning av Arendal interkommunale legevakt Arendal kommune Utredning av Arendal interkommunale legevakt SLUTTRAPPORT 15. august 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Arendal kommune Utredning

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer