OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: Tid: kl Innkallingsmåte: Skriftlig den Kunngjort i Amta Tilstede: Fra Høyre: Thore Vestby, Sigbjørn Odden, Thora Bakka, Leif Tomter, Stein Erik Halck, Eva Anderssen, Erik Berge (deltok ikke i behandlingen av sak 70, 71,72, 73, 74,75, 76), Ludolf Bjelland, Gunn Heidi Iversen. Fra Arbeiderpartiet: Rita Hirsum Lystad, Kathe Langvik, Kjell Engebretsen, Knut Erik Robertsen, Jørn Barkenæs, Paul Johan Lorentz, Tone Merete Hansen. Fra Venstre: Erik Lundeby, Nicolay Corneliussen, Terje Johansen, Line Stokholm, Anne-Lisbeth Simonsen Fra Fremskrittspartiet: Ole Scheie, Terje Sørensen, Vivi Ann Andersen Hansen. Fra Kristelig folkeparti: Sigbjørn Kvistad, Merethe Solberg Fra Sosialistisk Venstreparti: Kjell Monsen, Sylvi Ofstad Samstag. Fra Pensjonistpartiet: Ragnar Dahl Fra Senterpartiet: Hans Kristian Raanaas Forfall: Fra Høyre: Kirsti Birkeland Fra Arbeiderpartiet: Vibeke Lund Holmedal Fra Kristelig folkeparti: Bente Bjerknes Vararepresentanter: Fra Høyre: Gunn Heidi Iversen Fra Arbeiderpartiet: Tone Merete Hansen Fra Kristelig folkeparti: Merethe Solberg Fra administrasjonen møtte: Møtesekretær: Rådmann Harald K. Hermansen Asle Moe, Personal, organisasjon og politiske tjenester Fra kl , før formell møtestart, var det muntlige orienteringer fra ordfører, samt satt av tid til spørsmål og innspill fra innbyggere. Rådmannen orientert i starten av møtets formelle del. MUNTLIGE ORIENTERINGER: Muntlig orientering ved ordfører: 1) 17.mai: Ordfører gratulerte 17.mai komiteens leder Sylvi Ofstad Samstag med vel gjennomført markering, 2013.

2 2 av 23 2) Grunnlovsjubileum: Ordfører har diskutert med utvalgsleder OOK, Kjell Engebretsen, at det bør nedsettes en komite for å legge til rette for en markering av 200-års-jubileet for vår grunnlov på en bred og god måte, i tråd med Stortingets og Stortingspresidentens ønske. 3) KS - Mexico: Ordfører orienterte om at han hadde representert presidenten i organisasjonen Mayors for Peace, ordføreren i Hiroshima, på den årlige kommunalkonferansen i Mexico. 4) Sykkeldagen: Ordfører orienterte om en undersøkelse som Syklistenes Landsforening arrangerte på Drøbak Torv på søndag i forbindelse med syklistenes dag og minneløpet. 5) TV-aksjonen: Ordfører orienterte om at det vil også i år bli nedsatt en kommunekomite i forbindelse med. årets TV-aksjon. Muntlige orienteringer ved rådmannen: Orientering om vedtak fra siste formannskapsmøte som ble fattet med hjemmel i i kommuneloven 13 (hasteparagrafen). Saken er beskrevet i notat fra rådmannen av som ble sendt til kommunestyrets medlemmer fra rådmannen Vedtaket omhandler kjøp av gnr 103, bnr 94 i Vestbyveien 103. SKRIFTLIGE ORIENTERINGER: Skriftlig orientering ved rådmannen: - Tilsyn og kvalitet i Frognbarnehagen, notat fra rådmannen av ble tatt til orientering. - Status hovedopptak barnehager 2013, notat fra rådmannen av Eva Anderssen (H) stilte følgende spørsmål til notat om status hovedopptak barnehager 2013: «Før det gjøres en eventuelt reduksjon av kommunale plasser bør alle barn som bor i kommunen, også de som ikke har formell rett, få tilbud om plass. I dag må barna ha fylt ett år før 1. sept. For å ha rett til barnehageplass. I kommunestyre møte 25. feb. sak 5/13 kommunestyremelding om barnehager ble det vedtatt et punkt 4: Rådmannen fremmer egen sak om der han vurderer konsekvensene av: Utvidelse av åpningstiden i de kommunale barnehagene fra At det tilbys barnehageplass i Frogn kommune fra fylte ett år. Kan vi forvente å få saken før ferien? Rådmannen opplyste at han vil besvare spørsmålet i etterkant av møtet. SPØRSMÅL OG INNSPILL FRA PUBLIKUM: Det var ikke spørsmål eller innspill fra publikum.

3 3 av 23 Av 31 møtte 31 representanter ved opprop og formell møtestart. Erik Berge (H) fratrådte møtet under behandling av sak nr. 70 og deltok ikke i behandling av sak 71,72, 73, 74,75 og 76. Merknader til innkalling og sakliste: Innkallingen: ingen merknader. Sakslisten: Ordfører foreslo å trekke sak nr: 63 og 64 fra sakslisten, da sakene ble vedtatt utsatt i formannskapet/sendt tilbake til rådmannen. Behandling av interpellasjonene (sak: 77, 78 og 79) ble vedtatt flyttet frem til starten av møtet og ble behandlet mellom sak 58 og sak 59. De resterende sakene ble behandlet i den rekkefølgen de var satt opp. Til å underskrive protokollen sammen med ordfører ble Ole Scheie (FrP) og Sylvi Ofstad Samstag (SV) oppnevnt Ole Scheie Thore Vestby Sylvi Ofstad Samstag

4 4 av 23 57/13 - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET Votering: Innstillingen ble enstemmig godkjent. Protokoll fra kommunestyret godkjennes. 58/13 - REFERATSAKER I KOMMUNESTYRET Votering: Innstillingen ble enstemmig godkjent. Kommunestyret tar følgende referatsak til orientering: - Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Frogn kommune Brev fra Skatteetaten kontrollrapport 2012 vedrørende skattekreverfunksjonen for Frogn kommune.

5 5 av 23 59/13- KOMMUNESAMMENSLÅING SØKNAD OM IGANGSETTING AV UTREDNING - KOMMUNESAMMENSLÅING Knut Erik Robertsen fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende forslag: «Dagens kommunestruktur ble til i en tid hvor offentlig tjenesteyting var annerledes enn i dag. Tiden er moden for en gjennomgang for å sjekke ut om dagens struktur er tjenlig for de oppgaver kommunene skal løse. En vurdering av Follokommunenes organisering må ta utgangspunkt i hvilke tjenester innbyggerne har krav på og hvilken kvalitet det forventes at kommunene skal levere. Kommunenes evne til å tilby etterspurte ikke lovpålagte tjenester må også tas med i vurderingen. En rekke oppgaver løses i dag gjennom samarbeid over kommunegrensene. Slike løsninger medfører redusert folkevalgt styring, utvikling og kontroll med tjenestene og er derfor lite ønskelig for de store tunge tjenestene kommunene leverer. Frogn kommune ønsker en utredning om hvordan endring i kommunestruktur kan bli et effektivt virkemiddel for å øke kvaliteten i tjenesteytingen, om mulig med alternative geografiske avgrensninger. Frogn kommune synes det er naturlig at problemstillingen tas opp i Follorådet, som må beslutte hvordan det er mest tjenlig å ta saken videre. Kommunestyret ber ordføreren bringe saken inn for behandling i Follorådet». Sigbjørn Kvistad fremmet på vegne av KrF følgende forslag: «Det gjennomføres ikke utredning av kommunesammenslåing mellom kommunene Frogn, Ås og Ski». Votering: Arbeiderpartiets forslag ble satt opp mot KrFs forslag. Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med 22 mot 9 stemmer (9 = 2 SV, 4V, 2 KrF, 1 SP) Dagens kommunestruktur ble til i en tid hvor offentlig tjenesteyting var annerledes enn i dag. Tiden er moden for en gjennomgang for å sjekke ut om dagens struktur er tjenlig for de oppgaver kommunene skal løse. En vurdering av Follokommunenes organisering må ta utgangspunkt i hvilke tjenester

6 6 av 23 innbyggerne har krav på og hvilken kvalitet det forventes at kommunene skal levere. Kommunenes evne til å tilby etterspurte ikke lovpålagte tjenester må også tas med i vurderingen. En rekke oppgaver løses i dag gjennom samarbeid over kommunegrensene. Slike løsninger medfører redusert folkevalgt styring, utvikling og kontroll med tjenestene og er derfor lite ønskelig for de store tunge tjenestene kommunene leverer. Frogn kommune ønsker en utredning om hvordan endring i kommunestruktur kan bli et effektivt virkemiddel for å øke kvaliteten i tjenesteytingen, om mulig med alternative geografiske avgrensninger. Frogn kommune synes det er naturlig at problemstillingen tas opp i Follorådet, som må beslutte hvordan det er mest tjenlig å ta saken videre. Kommunestyret ber ordføreren bringe saken inn for behandling i Follorådet. 60/13 - REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Det framlagte regnskapet for 2012 fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap. 2. Overskuddet i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. 3. Årsmeldingen for 2012 vedtas. 61/13 - ORIENTERINGSSAK OM REGNSKAP DRØBAK GJESTEHAVN Votering: Innstillingen ble vedtatt med 30 mot 1 stemmer (1= 1 SP). Orienteringen tas til etterretning. Det legges frem egne byggeregnskaper for investeringsprosjekter over 10 millioner.

7 7 av 23 62/13 - UNDERSKUDDSGARANTI HAVNEBLUES Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt 1. Frogn kommune stiller inntil kr i underskuddsgaranti for arrangementet Drøbak bluesfestival. Av dette beløpet benyttes kr som garanti for likviditetslån i Sparebank1. 2. Dersom underskuddsgarantien utløses, dekkes den av disposisjonsfondet. 63/13 Unntatt offentlig ofl 23 Ofl 23 - Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m. LEIEAVTALE - DRØBAK HUNDEHOTELL Saken ble vedtatt trukket fra sakslisten. Det ble ikke fattet vedtak. 64/13 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM, GNR 16 BNR 58-1 Saken ble vedtatt trukket fra sakslisten. Det ble ikke fattet vedtak.

8 8 av 23 65/13- VEDLIKEHOLD DRØBAK HOSPITAL DRØBAK HOSPITAL VEDLIKEHOLD AV TAK OG PIPER SØKNAD OM BEVILGNING ETTER ANBUDSRUNDE Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1) Det bevilges kr til gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på tak og piper på Hospitalet. 2) Bevilgningen finansieres med midler fra disposisjonsfondet. 66/13- FORSKRIFTER FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER - REVIDERING Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Frogn kommune legger forslag til ny «Lokal forskrift om vann og avløpsgebyrer» ut til høring Høringsfristen settes til 6 uker fra høringen er kunngjort.

9 9 av 23 67/13 - GNR 62 BNR 1 HOLT PARK - VA-PLANER SØKNAD OM TILKNYTNING Ordfører fremmet følgende forslag: Forslag: «Innstillingens 4. kulepunkt tas ut. Rådmannen bes om å komme med en sak som belyser problemstillingen knyttet til at eksisterende desentraliserte løsninger befinner seg innenfor rimelig avstand fra ny infrastruktur». Votering: Innstillingens kulepunkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. Holt Park og andre eiendommer som kan tilknyttes anlegget gis tillatelse til tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg under forutsetning av at det etableres fordrøyning av avløpsvannet slik oppgradering av det kommunale avløpsanlegget fra Frogn videregående kan unngås i det lengste, eventuelt at Holt Park Utvikling bekoster nødvendig oppgradering av dette anlegget. Området defineres som en del av Drøbak rensedistrikt og tilknytning- og årlige vann og kloakkavgifter som for Drøbak rensedistrikt, normal sats. Kommunen overtar hovedanlegget kostnadsfritt ved ferdigstillelse til kommunal drift og vedlikehold. Overtagelse forutsetter administrativ godkjenning av de tekniske planene for anlegget. Rådmannen bes om å komme med en sak som belyser problemstillingen knyttet til at eksisterende desentraliserte løsninger befinner seg innenfor rimelig avstand fra ny infrastruktur.

10 10 av 23 68/13 HALLANGSPOLLENS VA NETT KOPLING AV FRAMTIDIG, FELLES VANN- OG AVLØPSNETT I HALLANGSPOLLENS VELS VIRKEOMRÅDE TIL KOMMUNENS NETT Nicolay Corneliussen fremmet på vegne av Venstre følgende forslag: Forslag: «Saken sendes tilbake til rådmannen for bedre utredning av konsekvenser for: a) Økonomi b) Drift/kapasitet c) Investeringer d) Miljø» Votering: Venstres forslag ble satt opp mot innstillingen. Ved alternativ votering ble innstillingen vedtatt med 24 stemmer. 7 stemte for venstres forslag (7= 5V, 2 SV). Hallangspollens vel gis tillatelse til tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Søknad om legging av sjøledninger og bygging av vann og avløpsnett behandles administrativt etter vanlige prosedyrer, når søknad foreligger. Hallangspollens vel betraktes som et eget avgiftsområde og innvilges lav tilknytningssats Årlige vann og kloakkavgifter fastsettes som for bebyggelse med måler. Eventuell avtale om kostnadsfri kommunal overtagelse for drift og vedlikehold av hovedanlegg frem til vellet sitt ledningsanlegg, inngås administrativt etter vanlig prosedyre.

11 11 av 23 69/13 - KULTURMELDING 2013 Anne-Lisbeth Simonsen fremmet på vegne av Venstre følgende tilleggsforslag: Forslag: «1. Som innstillingen 2. Som innstillingen 4. Det legges frem løpende rapporter om fremdriften av forslag som ligger i meldingen. Rapportene går inn i tertialrapporten 5. Det legges fram en egen sak til kommunestyret om Akvariet. 6. Det fremmes egen sak om nytt kulturhus på Bankløkka» Kjell Monsen fremmet på vegne av SV følgende tilleggsforslag: Forslag: 1) Vi ber rådmannen ta initiativ til at Moses-stafetten legges til en annen dag enn 1. mai. 2) En innflyttermappe etableres. Votering: Votering over innstillingen fra OOK: - Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. - Innstillingens punkt 2 ble vedtatt med 20 mot 10 stemmer (10= 1SP, 2SV, 7AP). - Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Votering over Venstres tilleggsforslag: - Venstres forslag (punkt 4) fikk 5 stemmer og falt. - Venstres forslag (punkt 5) fikk 5 stemmer og falt. - Venstres forslag (punkt 6) fikk 5 stemmer og falt. Votering over SVs tilleggsforslag: - SVs forslag nr. 1. ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer (4= 1H, 3 FrP) - SVs forslag nr. 2 fikk 7 stemmer og falt (7=2SV og 5V)

12 12 av Kulturmeldingen tas til orientering 2. Meldingen legges til grunn for videre utvikling av kunst- og kulturarbeidet i Frogn kommune med følgende endringer: a. Andre avsnitt under «utfordringer» i kapittelet «Reiseliv, turisme og næring» - strykes. b. Siste setning under «dagens situasjon» i kapittelet «Frivillig innsats» som begynner med «av hensyn til et framtidig levende og pulserende Drøbak..» - strykes. 3. Rådmannen må utarbeide en egen melding om idrett, friluftsliv og nærmiljø Vi ber rådmannen ta initiativ til at Moses-stafetten legges til en annen dag enn 1. mai. 70/13 - RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM FROGN KOMMUNE OG FROGN IDRETTSRÅD Sylvi Ofstad Samstag fremmet på vegne av SV følgende tilleggsforslag til innstillingen: Forslag: «Tilsvarende retningslinjer utarbeides for Frogn kommunes samarbeid med Frognmarkas venner». Votering: (30 representanter tilstede): Innstillingen ble vedtatt med 27 mot 3 stemmer (3=3FrP) SVs tilleggsforslag fikk 2 stemmer og falt. (2 = 2SV) Forslag til retningslinjer for Frogn kommunes samarbeid med Frogn Idrettsråd (FIR) godkjennes.

13 13 av 23 71/13 - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV - TURID RATH - SUPPLERINGSVALG Votering: (30 representanter tilstede) Innstillingen og Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Søknad fra Turid Rath om fritak fra vervet som vararepresentant (brukerrepresentant) ut valgperioden innvilges Siden kommunestyremøtet avholdes , vil fritaket gjelde fra Som ny vararepresentant fra samme tidspunkt velges Agnethe Nedreberg. 72/13 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I FORBINDELSE MED ENDRING AV ORGANISASJONSFORM Votering: (30 representanter tilstede) Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Frogn kommunestyre gir serveringsbevilling frem til slik: 1) Serveringsbevilling: I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon når forutsettingene er oppfylt: Bevillingshaver: Cruise cafe AS, organisasjonsnummer Daglig leder: Milan Milanov, født Type virksomhet: Restaurant.

14 14 av 23 Serveringssted: Åpningstider: Oscarsborg båthavn. I henhold til Forskrift om åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet og NAV - kontoret ikke har merknader til søknaden. 2) Skjenkebevilling: I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon når forutsettingene er oppfylt: Bevillingshaver: Cruise cafe AS, organisasjonsnummer Styrer: Milan Milanov, født Stedfortreder: Jan Erik Gonzales, født Type virksomhet: Restaurant. Serveringssted: Oscarsborg båthavn. Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeområde: Innendørs i serveringslokalet, dvs. hele bygningen og utendørs på terrasse mot havna. Skjenketider: I henhold til Forskrift om åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet og NAV kontoret ikke har merknader I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknad om serverings- og skjenkebevilling når alle vilkårene er oppfylt.

15 15 av 23 73/13 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR OSCARSBORG AKUSTISKE FESTIVAL JUNI 2013 Votering: (30 representanter tilstede) Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Punkt 1: Søknad fra Oscarsborg Hotel & resort om utvidet skjenkeområde i forbindelse med Oscarsborg akustiske festival juni 2013 innvilges med følgende spesifikasjon: Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider i kommunen med tillatelse til å drive med musikk/underholdning i uteserveringen frem til kl Vilkår: Aldersgrensen i skjenkeområdene er 18 år. Skjenking skal kun skje på avgrenset område i henhold til søknad. Det skal ikke skjenkes alkohol under barnearrangementene på dagtid lørdag. Skjenketid i henhold til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Vakthold og sikring skal være tilfredsstillende og arrangør er ansvarlig for at publikums sikkerhet ivaretas på en best mulig måte. Eventuelle krav fra Follo politidistrikt skal følges. Oscarsborg Hotel & resort må påse at det er gode toalettfasiliteter som er universelt utformet. Det forutsettes at tillatelse fra grunneier til bruk av området er innhentet. Punkt 2: Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknaden når samtlige vilkår er oppfylt.

16 16 av 23 74/13 - PLANPROGRAM FOR RV. 23 OSLOFJORDFORBINDELSEN - BYGGETRINN 2 Terje Johansen, fremmet på vegne av Venstre tilleggforslag til innstillingens kulepunkt nr. 2: Forslag: «Fyllingen aronderes for næringsformål» Votering: (30 representanter tilstede) Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Venstres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningsloven 12-9, 3. ledd fastsetter Frogn kommunestyre planprogram for Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2. Planprogrammet fastsettes som vist i justert planprogram fra Statens vegvesen, datert , men med noen endringer. De fleste utredningene som fremgår av planprogrammets kap. 2.1 er relevante i en konsekvensutredning. Av Statens vegvesens forslag til justert planprogram går det ikke klart frem at dette er en del av konsekvensutredningen. Opplistingen av disse utredningene legges derfor også inn i kap. 7 «Tema for konsekvensutredning» (med unntak av forprosjekt konstruksjoner, tunnelventilasjon og behov for driftsnisjer og driftsoppstillingsplasser i dagsonene). Noen utredningskrav er også mer konkretisert, og innlemmes derfor i lista med følgende: Avvikssituasjoner og trafikksikre omkjøringsruter. Det må utredes tilbud for gående og syklende fra Ottarsrudkrysset til Horgen dersom fv 76 Osloveien skal fungere som omkjøringsvei for rv. 23. Deponiområder, lokalisering, anleggstrafikk m.m. Det skal utarbeides en fullstendig plan for mellomlagring og endelig lagring av masser, samt en konsekvensutredning som vurderer ulike alternativ for lokalisering av massene. Det skal redegjøres for volum og kvalitet på massene som skal fraktes ut av tunnelene. Konsekvenser av anleggstransporten skal beskrives, og tiltak for å redusere ulemper av anleggstrafikken skal også beskrives. Frogn kommune ber om at Holter deponiområde prioriteres som område for endelig deponering av masser. Fyllingen aronderes for næringsformål.

17 17 av 23 Oppsamling og håndtering av drensvann og vaskevann i tunnel i anleggs- og driftsfasen, inkl. drensvann fra massedeponier Plan for ytre miljø, gjeldende for både bygge- og driftsfasen. Denne rapporten er tenkt å omfatte friluftsliv, vilt, biologisk mangfold, vannmiljø og -kvalitet. Rapporten må også omfatte forurensingsregnskap og særskilt vurdere forhold knyttet til viltkryssinger og vannhusholdning (vannstand, grunnvannsstrømmer) for våtmarks-området sørøst for rv. 23 (Oppegådstjern- Kalfausen systemet Holt tjern). Konkrete utslippskrav (grenseverdier) må vurderes innarbeidet i planbestemmelser og miljøoppfølgingsprogram. Risiko- og sårbarhetsanalyse for anleggsgjennomføringen og ferdig veganlegg. Vurdering av følgende sikkerhetstiltak for Oslofjordtunnelen skal minimum inngå: - Kjørbare tverrslag og trykkvann i tverrslagene. - Mulighet for å lande helikoptre ved tunnelåpningene og arealer til etablering av innsatslederkommando og oppmarsjområde for innsatspersonell fra alle nødetater. - Automatiske bommer på begge sider av tunnelen. - Informasjonstavler for å gi informasjon til bilistene ved ev. ulykker. Det bør også vurderes tiltak for å redusere problemet med blending og dugg i dagens Frogntunnel, retning Vassum - Måna. Områdestabilitet og vurdering av behov for geotekniske tiltak ved gjennomføring Restriksjoner for utbygging og tiltak over tunnelene Anleggsgjennomføring Riggområder, lokalisering mm. Planen skal omfatte avslutning av rigg- og anleggsområder og avklare om områdene skal tilbakeføring til LNF eller kan videreutvikles til andre formål. Støyberegning med forslag til tiltak. Det skal lages støysonekart som viser antall berørte enheter og støynivå. Det skal også utredes mulige avbøtende tiltak for å redusere støynivået. Herunder skal det vurderes om masser fra tunnelene kan brukes for å etablere støyvoll/miljøskjerm mot Oppegårdstjern og ev. andre viktige områder på strekningen. Det må visualiseres hvordan avbøtende tiltak kan utformes og plasseres slik at de tilpasses landskapsverdiene i området. 75/13- REVISJON REGLEMENT FOLKEVALGTE ORGANER Nicolay Corneliussen fremmet på vegne av Venstre følgende endringsforslag: Forslag: «Kapittel :

18 18 av 23 Setning 2 strykes: «Rådmannens formulerte forslag til til vedtak må fremmes, enten av ordfører eller ett av kommunestyrets øvrige medlemmer.» Begrunnelse: Det er utvalgene som innstiller til kommunestyret, følgelig er det ikke behov for å ha en bestemmelse om at Rådmannens innstilling må fremmes. Alle kommunestyrerepresentanter har forslagsrett etter kommuneloven og det står alle fritt om de eventuelt vil fremme Rådmannens opprinnelige forslag. Kapittel Ro og orden Ny setning etter siste avsnitt: «Dette gjelder ikke utdeling av skriftlige forslag fra representantene» Kapittel Møtebok Deler av avsnitt 4: «Etter møtet sendes forslag til protokoll elektronisk til kommunestyrets møtende medlemmer og varamedlemmer.kommunestyret gis en frist på tre døgn til å komme med eventuelle merknader til protokollen.» Stryke og erstattes med følgende: «Et vedtak i et kommunestyret er gyldig fra det øyeblikk vedtaket er fattet. Protokoll fra møtet settes opp til behandling til neste møte slik at kommunestyrets representanter kan få mulighet til å melde fra om eventuelle feil i protokollen.» Begrunnelse: Forslaget er i tråd med dagens praksis som fungerer som en god sikkerhetsventil for å fange opp eventuelle feil i protokollen på en bedre måte enn det nye forslaget vil gjøre. Votering: (30 representanter tilstede) - Innstillingens punkt fra 1.1.til og med ble enstemmig vedtatt. - Innstillingens punkt ble satt opp mot Venstres endringsforslag. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag ble innstillingen vedtatt med 25 stemmer. 5 stemte for Venstres forslag(5=5v). - Innstillingens punkt , , og ble enstemmig vedtatt. - Innstillingens punkt ble satt opp mot Venstres endringsforslag. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag ble innstillingen vedtatt med 23 stemmer. 7 stemte for Venstres forslag (7=5V, 2SV). - Innstillingens punkt ble satt opp mot Venstres endringsforslag. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag ble innstillingen vedtatt 25 stemmer. 5 stemte for Venstres forslag (5=5V). Kommunestyret vedtar reglement for folkevalgte organer, datert En revisjon av reglementet for klagesaksbehandlingen utredes spesielt og legges frem i en egen sak.

19 19 av 23 76/13 - STØTTE - OSCARSBORG AKUSTISKE Kjell Engebretsen fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende forslag: Forslag: «1) Det stilles kr som underskudsgaranti for arrangementet Oscarsborg Akustiske festival ) Dersom beløpet kommer til utløsning skal det dekkes over disposisjonsfondet». Hans Kristian Raanaas fremmet på vegne av SP følgende forslag: Forslag: «Saksutredningens alternativ 2: Frogn kommune avviser søknaden om støtte på kroner». Thora Bakka fremmet på vegne av Høyre følgende tilleggsforslag til innstillingen: «Støtten utbetales først etter arrangementet». Votering: (30 representanter tilstede) - Senterpartiets forslag fikk 4 stemmer og falt (4=1SP, 1PP, 2 KrF). - Innstillingen ble vedtatt med 17 mot 13 stemmer (17= 9H, 5V, 3 FrP) - Det ble ikke votert over Arbeiderpartiets forslag. - Høyres tilleggsforslag fikk 11 stemmer og falt (11= 9H, 2 SV) 1. Frogn kommune stiller kr i støtte for arrangementet Oscarsborg akustiske festival Pengene tas fra Disposisjonsfondet.

20 20 av 23 77/13 INTERPELLASJON, LÆRLINGER INTERPELLASJON FRA FROGN SV OM LÆRLINGER TIL KOMMUNESTYREMØTE 27. MAI Rådmannen besvarte interpellasjonen slik: Faktaopplysninger: Rådmannen ønsker å korrigere fakta i forhold antall lærlinger 1. Frogn kommune har fra 2007 til hatt følgende antall lærlinger/praksiskandidater*: Fagområder: Helsefagarbeider IKT 1 1 Aktivitør 1 Kokk Barne- og ungdomsarbeider Totalt: *Praksiskandidater har 3 eller 4 år i bedrift og får kompetansebevis istedenfor fagbrev når de er ferdige. Praksiskandidater kan senere gå opp til privatisteksamen. Ordinær læretid er 2 år. 2. Frogn kommune har ikke erfart stor gjennomtrekk av lærlinger. Det har siden vedtaket ble fattet i 2007 kun sluttet 1lærling.(2009) 3. Frogn kommune opplever ikke at det er behov for ytterligere tiltak for å redusere frafall. 4. Alle med unntak av personen nevnt pkt. 2 har fullført læretiden. Lærlingene som begynte i 2012 er ferdige i Vi har p.t 2 stykker som begynte i 2011 som også blir ferdige i En av lærlingene vi p.t har i Frogn kommune har hele sitt lærlingeløp(4 år) i bedrift og vil bli ferdig i Totalt 19 lærlinger har fullført siden Siden 2007 har til sammen 7 lærlinger har blitt gitt helgestillinger under læretiden for å øke stillingsprosent som fagarbeidere etter hvert. Økonomi i forbindelse med lærlinger: For hver lærling mottar vi et tilskudd fra fylkeskommunen. Gjeldende satser f.o.m Basistilskudd I (gjelder lærlinger med opplæringsrett) Basistilskudd II (gjelder øvrige lærlinger) Kr ,- (kr 4 697,- pr. mnd i 24 mnd) Kr ,- pr. år kr 2 685,- pr. mnd Rådmannen viser også til vedtak i HP samt budsjett knyttet til denne saken:

21 21 av 23 Det ble i HP bevilget kr ,- til lærlingeordningen. HP : Vedtatt inntak av flere lærlinger(årlige kostnader fra 2009) kr. 1,1 mill, budsjett samme år kr ,-(lønn) Fra HP : Det er gjennom vedtak i kommunestyret besluttet at vi fra høsten 2008 skal ta inn 6-7 lærlinger og at antall lærlinger fra 2009 skal være 13. Økning i antall lærlinger - økte lønnsutgifter kr ,- Budsjett lagt inn kr. 1,4 mill(lønn) HP : Frogn kommune skal til enhver tid ha 8 lærlinger(kutt) redusert ramme med ,- Budsjett lagt inn 1,4 mill(lønn) HP : Strategi 3: Frogn kommune skal til enhver tid ha 13 lærlinger: , ingen økning i rammen til dette. Budsjett lagt inn kr. 1,2,- men regnskap viser et totalforbruk på kr. 1,758,-(lønn) HP : Frogn kommune har ikke tall for lærlinger i HP dette året. Ingen økning i rammen/ avsatt ekstra til dette. Det budsjetteres kr. 1,3,- mill(lønn) HP : Det rekrutteres til 13 lærlingeplasser men ikke avsatt midler i HP for en økning til dette! Budsjett for 2013: kr ,-(lønn) omprioritert i egen enhet for å dekke dette blant annet ved å redusere kompetanseutviklingsmidler. Rådmannens vurdering: Rådmannen vil presisere at opplæring av lærlinger er et samfunnsansvar som kommunestyret i Frogn har tatt på alvor ved å vedta i Handlingsprogrammet at vi skal ha 13 lærlinger. Dette ansvaret tar også organisasjonen alvorlig samtidig som det er ulike grunner til at ikke har vært flere. Det har i perioder vært vanskelig å få kvalifiserte søkere til plassene. Det har også vært slik at enkelte lærlinger har fullført sitt utdanningsløp over lengre enn normert tid. Dette forskyver løpet og tar opp økte ressurser over et lengere tidsrom. Imidlertid er dette med på å gi kandidater, med en mer praktisk tilnærming til faget, en reell mulighet til å gjennomføre. Dette kan til slutt kan munne ut i en privatist eksamen. I en ellers stram økonomisk situasjon har dette medført vansker med å ta nye uten at budsjettrammen har blitt sprengt. Det er som tidligere nevnt ikke blitt tilført nye midler til lærlinger slik at enheten har måtte omdisponere internt for å ha økonomi til å ha de lærlingen vi i dag har. Videre handler lærlingenes utvikling om menneskebygging, interesse og hardt arbeid både fra oss som organisasjon og fra den enkelte lærling. Etikk, verdier og motivasjon er avgjørende suksesskriterier for oss som organisasjon og for lærlingene. Rådmannen viser at det er brukt mer penger enn det som avsatt hvert år knyttet til lærlingeordingen. På tross av dette har Frogn kommune ikke nådd måltallet på 13 i år. Det vil innebære en ytterligere kostnad å øke antall lærlinger ytterligere. Rådmannen vil fremme dette i sitt budsjettarbeid knyttet til HP Det ble ikke fattet vedtak

22 22 av 23 78/13 - INTERPELLASJON FRA FROGN AP OM PARKERING I DRØBAK Rådmannen besvarte interpellasjonen slik: 1. Faktaopplysninger: Kommunen kan opplyse om følgende i forhold til over nevnte spørsmål. Det mangler fortsatt 3 P-automater som ikke er byttet med tanke på kortbruk. To av disse byttes nå i år. Dette er i henhold til kommunens utskiftingsplan. Så etter planen skal alle være skiftet ut innen Siden Bankløkka er spesielt nevnt kan det opplyses at her får begge automater kortfunksjon nå i år. Automatene er allerede bestilt. Tidshorisonten er ferdigstillelse med alle utskiftinger i løpet av Den ødelagte automaten på bankløkka er nå reparert. Det ble ikke fattet vedtak i saken. 79/13- TURISTBUSSER I DRØBAK SENTRUM INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE OM TURISTBUSSER I DRØBAK SENTRUM Rådmannen besvarte interpellasjonen slik: 1. Faktaopplysninger: Frogn kommune har tatt tak i saken for å gå igjennom ulike løsninger. All den stund det er mangel på parkeringsareal i sentrum, er følgende løsning valgt. Det merkes plass til 4 turistbusser på Seiersten. Området er valg med tanke på trafikksikkerhet. Samme området benyttes av Ruter, derfor er løsningen valgt i samråd med dem. Dette vil gjøre av og påstigning i Drøbak enkelt og trygt. Det er uheldig med mange passasjerer rundt parkerte busser. Dette vil kreve store arealer som vi ikke har i sentrum. Med denne løsningen settes passasjerer av og på i sentrum, mens bussene kan parkeres lett og trygt på Seiersten.

23 23 av 23 Sjåførene kan velge å bli på Seiersten, eller spasere Bugge bakken ned til sentrum. Løsningen er presentert i sak om turisme i Drøbak. Denne løsningen vil hindre en reduksjon av biloppstillingsplasser i sentrum. Skilting er foretatt, mens merkingen på bakken utføres så snart det er oppholdsvær. Det ble ikke fattet vedtak i saken. Drøbak Asle Moe Personal, organisasjon og politiske tjenester

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Frogn kommune Møtetid: 09.12.2013 kl. 16:00 16.35 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 11 ved opprop. Sigbjørn Odden (H) og Bente Bjerknes (KrF) tiltrådte

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 15:45 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11 representanter ved opprop. Leif Tomter tiltrådte møtet

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 17.04.2012 fra kl 1630 til kl 2115 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 03.06.2014 kl. 15.30 formell møtestart 16:30 Slutt kl. 20.20. Sted: Møterommet "Fraunar" Presentasjon av lag og foreninger før formell møtestart: Drøbak hundeklubb

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar Frogn kommune Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Valgstyret Møtedato: 06.02.2013 fra kl 21.00 til kl 21.10 Møtested: Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Skriftlig

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 18.15 Sted: Møterommet "Fraunar", rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen AP/Krf/Sp/SV/PP:

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset Frogn kommune Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 13.11.2012 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Rådhuset, møterom Husvik Innkallingsmåte:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.10.2011, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl 17:50 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Fra til saksnr.: 141/11 147/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 09.10.2014 kl. 18:00 18.30 Sted: Oscarsborg møterom, rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 3 av 3. Møtende medlemmer: Odd Falch (Ap) Brit Østby Fredriksen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn Anbefaling om videre veivalg våren 2015 Forord: Kommunestyret nedsatte den 8. desember 2014 en politisk arbeidsgruppe til å forestå arbeidet med kommunereformen

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Til stede Medlemmer: Berit Langenes Mysen, Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng, Jan Fredrik

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.09.2011, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:30 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16,,formannskapssalen Fra til saksnr.: 137/11-140/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder),

Detaljer

Saksutskrift. Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling.

Saksutskrift. Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling. Saksutskrift Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling. Saksbehandler: Anne Lise Larsson Saksnr.: 14/03057-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Kommunestyre 130/15 15.06.2015

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 21.05.2015 Tidspunkt: 12:00 12.50 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Grete Bækken Mollan Varaordfører AP Anita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapssalen Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: kl. 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Pia Lene Margareta Øberg

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 07.06.2011 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 04.06.2013 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Møterommet "Husvik", 2. etg Rådhuset Innkallingsmåte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 09:00-12:00 Til stede på møtet: Møteleder Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Forfall Varamedlemmer

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For Høyre: Thore

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 12.12.2013 kl. 13:30-13.45. Sted: Hol kommunehus, møterom 3. Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Onsdag 24.05.3006 Tidspunkt: Fra kl. 09:00-10:05 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 74-81 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 11.05.2016 Kl. 09:00-12:00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 04.05.2016. Møte med sakliste er kunngjort på kommunens

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 07.04.2014 kl. 16:15 (invitasjon), kl. 18:00 (innkalling). Møtet ble avsluttet kl 23:00. Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Sakspapirene ble publisert på Ipad/internett

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune i bevillingsperioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune i bevillingsperioden Saksutskrift Arkivsak-dok. 16/01157-1 Arkivkode --- Saksbehandler Asle Moe Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og 07.06.2016 49/16 kultur 15-19 2 Kommunestyret 2015-2019 20.06.2016

Detaljer

TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Vingelen skole-og barnehage Møtedato: 04.06.2015 Tid: kl. 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug Nestleder Odd Arne Skjæret Forfall

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 17.06.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11:45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 24.09.2014 kl. 18:30 20:05 Sted: Moer sykehjem MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck (Ap),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 04.11.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 11:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 145/10-152/10 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 16:30 20:00. Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 009/10-017/10

Møtedato: Møtetid: 16:30 20:00. Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 009/10-017/10 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAP Møtedato: 02.03.2010 Møtetid: 16:30 20:00 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 009/10-017/10 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Orientering:

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 19.03.2009 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 19:30 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V)

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 09:30 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 24.05.2017 Tid 10:20 12:35 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.05.2012 kl. 12:00 17.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad, Anita Hansen, Ragnar Dahl

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad, Anita Hansen, Ragnar Dahl Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 18.03.2014 kl. 18:00 Sted: Møterommet "Fraunar" - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/13 13/307 RULERING "PLAN FOR IDRETT- OG FRILUFTSLIV 2014-2017"

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/13 13/307 RULERING PLAN FOR IDRETT- OG FRILUFTSLIV 2014-2017 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Bystyresalen rådhuset Møtedato: 12.12.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MERK TIDSPUNKTET

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 18.06.2008 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 07.11.2013 kl. 18:30-20:30 Sted: Kulturhuset i Ås, Store salong Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck (A), Tommy Skar (A),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 15.09.2009 Møtetid: Kl. 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 040/09-053/09 Faste representanter: Vararepresentanter. Britt E. Gulbrandsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 20.05.2015 kl. 18:30 20:35 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste representanter som hadde forfall: Jan Wilhelm Nævestad MEDL TTL Knut Anders Goderstad MEDL SP

Faste representanter som hadde forfall: Jan Wilhelm Nævestad MEDL TTL Knut Anders Goderstad MEDL SP Tvedestrand kommune Møteprotokoll Livsløpskomite Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 18:00 21:00 Faste representanter som møtte: Sveinung Lien LEDER TTL Siw Johannessen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 18.05.2010 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Odd-Ingar Widnes, Mats Petter Sydengen, Ragnhild Søby Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.12.2015 Tid: 18:00-19:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Ståle Versland Arbeiderpartiet Medlem May Helen Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Kristian Engevold Nils A. Røhne

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Tid: 12.00 13.30 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 21.05.2007 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Tidemann Ordfører H Knut Dahl Nestleder

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu Helsesenter Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 19:00-21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Oddvar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP Den 26.03.2008 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap. Møtet ble avholdt på rådhuset ordførerens kontor. Møtet var berammet med sakliste den 13.03.08

Detaljer

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTESTED: KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad DATO: 08.09.2011 TIDSPUNKT: 18:00 19:30 MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom LEDER SP Svein A Hompland MEDL KRF Helge M Tonstad

Detaljer