HELSE OG SOSIALFAG. Struktur i programfaget Ambulansefaget ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE OG SOSIALFAG. Struktur i programfaget Ambulansefaget ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA 18.01.06"

Transkript

1 HELSE OG SOSIALFAG Formål med programfaget Ambulansefaget Ambulansetjenesten er en viktig del av samfunnets beredskap for å hjelpe befolkningen ved akutt sykdom, ulykkessituasjoner og katastrofer. Faget er viktig for befolkningens sikkerhet og trygghetsfølelse. Faglærte ambulansearbeidere med autorisasjon skal bidra til å sikre en ambulansetjeneste med faglig kvalitet i de ulike lokalsamfunn. Ambulansetjeneste er en del av spesialisthelsetjenesten og er et bindeledd mellom primærhelsetjenesten og sykehus. Ny teknologi og nye behandlingsmuligheter stiller økte krav til omstilling, videreutvikling og faglig kvalitet. Ambulansefaget må kunne tilfredsstille dagens og fremtidens krav til kompetanse og utøves med grunnlag i etikk og verdier. Norske og internasjonale behandlingsstandarder legger føringer for faget. Ambulansearbeideren møter pasienter i den mest kritiske og sårbare fasen hvor manglende kompetanse kan få alvorlige konsekvenser. Ambulansefaget utøves i det offentlige rom og har søkelyset rettet mot seg. Grunnlaget for utøvelse av faget er evnen til å gi omsorg til pasienter og pårørende uavhengig av kulturell bakgrunn og sosial status. Ambulansearbeideren har et stort ansvar i forhold til å ivareta egen og andres sikkerhet. Pasientenes vitale livsfunksjoner må ivaretas. Faget stiller store krav til den enkeltes personlig egnethet og faglig kompetanse. Arbeidet i ambulansetjenesten er fysisk krevende og opplæringen forutsetter derfor god helse og god fysisk form. Evnen og lysten til kommunikasjon og samhandling er vesentlige egenskaper. Evne og vilje til å vurdere kvaliteten på eget arbeid som grunnlag for kontinuerlig forbedring er en forutsetning for å fungere i faget. Ambulansefaget er preget av rask utvikling. Evne til å ta ansvar for egen læring, bidra til utvikling, tilpasse seg endringer og kjenne sine egne muligheter og begrensninger er viktig. Ambulansefaget er knyttet til utviklingen innen det medisinske, operative og kjøretekniske fagfeltet. Opplæringen i faget skal gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som gir basis for å praktisere faget på en forsvarlig og selvstendig måte. Ambulansearbeidere arbeider i hovedsak i bil, båt, luftambulansetjenesten og i AMK sentraler. Det legges til rette for etisk bevisstgjøring, faglig refleksjon og ettertanke. Dette gir grunnlag for personlig utvikling, respekt for det som er annerledes, videreutdanning i faget og livslang læring. Opplæringen på VG 2 og VG 3 skal gi en helhetlig kompetanse i faget som fører frem til fagprøve. Bestått fagprøve gir fagbrev i ambulansefaget. Fagbrevet er grunnlaget for autorisasjon som ambulansearbeider. Struktur i programfaget Ambulansefaget Årstrinn VG 2 VG 3 Felles programfag Grunnleggende helsefaglige emner. Ambulanse- Medisin Ambulanse -operative emner Pasienttransport og utrykningskjøring Alternativ i forhold til beregning av fag og timefordeling: VG 2 Grunnleggende helsefaglige emner og ambulansemedisin ( 11 uketimer) Ambulanseoperative emner, pasienttransport og utrykningskjøring (6 uketimer) VG 3 Grunnleggende helsefaglige emner og ambulansemedisin Ambulanseoperative emner, pasienttransport og utrykningskjøring Timetall i programfaget Timetallet er oppgitt i 45 minutters enheter VG 2 VG timer i året; 17 timer i uka. 35,5 timer pr. uke (varierer med arbeidstidsordningen i tjenesten) 1

2 Felles programfag for VG 2 OG VG 3 Ambulansefag Grunnleggende helsefaglige emner Grunnleggende helsefaglige emner dreier seg om basisen for programfaget. For å kunne ivareta syke og skadde mennesker må ambulansearbeideren anvende kunnskaper om kroppens oppbygning og funksjon. Hovedområdet vektlegger grunnleggende ferdigheter i omsorg, undersøkelsesmetodikk, medikamenthåndtering, dokumentasjon, rapportering og hygiene. Etikk og kommunikasjon er viktig for å kunne samhandle med mennesker fra egen og andre kulturer. Ambulansearbeideren møter mennesker i vanskelige livssituasjoner. Hovedområdet legger grunnlag for å kunne ivareta pasientenes fysiske helse samtidig som pasienter og pårørende møtes med empati og medmenneskelig omsorg. Hovedområdet gir elevene innsikt i lover og regler som må følges under yrkesutøvelsen som ambulansearbeider. Ambulansearbeideren samhandler nært med leger og annet helsepersonell. Programfaget understreker betydningen av godt teamarbeid samt å følge medisinskfaglig veiledning og instrukser fra ansvarlig lege. Ambulansemedisin Ambulansemedisin dreier seg om medisinskfaglig kompetanse som grunnlag for utøvelse av ambulanseoppdrag. Systematikk i forhold til undersøkelse, behandling, transport, overvåkning, rapport og dokumentasjon av pasienter med ulike sykdommer og skader er vesentlig. Kunnskaper om tegn og symptomer og hvordan disse kan true pasientens vitale livsfunksjoner vil stå sentralt. Ivaretakelse av pasienters vitale livsfunksjoner samtidig som ambulansearbeideren ivaretar fysisk og psykisk omsorg for pasienter, pårørende og andre under alle typer ambulanseoppdrag vektlegges. Ambulanseoperative emner Ambulanseoperative emner dreier seg om kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre ambulanseoppdrag på en operativt sikker og effektiv måte i samhandling med andre. Ivaretakelse av egen og andres sikkerhet står sentralt. Kunnskaper om redningstjenestens oppbygning og organisering er nødvendig for å fylle sin rolle i redningstjenesten. Samhandling og kommunikasjon både med og uten kommunikasjonshjelpemidler samt evnen til å arbeide i team er viktig. Videre vektlegges betydningen av riktig navigasjon med ulike hjelpemidler under ambulanseoppdrag. Bruk av teknikker for frigjøring av pasienter i samvirke med andre nødetater er en livreddende ferdighet. Programfaget legger grunnlag for å forstå hvordan stress påvirker mennesker og hvordan man skal mestre stress og ivareta egen mental helse før, under og etter utførelse av ambulanseoppdrag. Pasienttransport og utrykningskjøring Pasienttransport og utrykningskjøring dreier seg om hvordan ambulansearbeideren på en sikker, omsorgsfull og skånsom måte transporterer pasienter. For å være fullverdige utøvere av ambulansefaget må ambulansearbeidere fylle myndighetskrav til førere av utrykningskjøretøy. Pasientens vitale livsfunksjoner og omsorgsbehov må ivaretas under forflytning og pasienttransport. Grunnleggende kunnskaper om ambulansens oppbygning og funksjon er nødvendig for å ivareta sikkerhet og driftspålitelighet. Det kreves at ambulansearbeideren har kunnskap om transportteknikker, transporthjelpemidler og transportalternativer. Kompetanse i håndtering av utstyr er nødvendig for å ivareta pasienten. Lover, regler og internasjonale standarder legger føringer for utstyret som brukes. For å forebygge yrkesmessig helseskade vektlegges sikkerhet og bruk av ergonomiske prinsipper i ulike arbeidssituasjoner. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I AMBULANSEFAGET Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der medvirker de til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I ambulansefaget forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig er en forutsetning for at ambulansepersonell skal kunne samhandle, vise omsorg og undersøke pasienter. Evne til muntlig kommunikasjon med alle involverte, og gi nøyaktige, systematiske og relevante rapporter er nødvendig i utøvelse av yrket. For å samhandle i team, ta ledelse på et skadested og kommunisere i stressede situasjoner er muntlige ferdigheter nødvendig. Skriftlig 2

3 dokumentasjon er påkrevd for å følge gjeldende lover og regler, kvalitetssikre pasientbehandling og arbeidet for øvrig. Å kunne lese er nødvendig for å i vareta sikkerheten ved å lese og forstå prosedyrer, aktuell merking, lover, regler og instrukser, og lese pasientrapporter. Gode ferdigheter i lesing er nødvendig for å holde seg faglig oppdatert og kunne delta i forskning og utvikling innen fagfeltet. Å kunne regne og ha tall- og mengdeforståelse er en forutsetning for å håndtere medikamenter på en sikker måte. På skadestedet må ambulansearbeideren bruke tall og mengeforståelse for å forstå skadeenergi og skademekanikk. I den daglige tjenesten utfører ambulansearbeideren en rekke arbeidsoppgaver som krever tall og mengdeforståelse. Eksempler på dette er beregning av forbruk, tidsberegninger, statistikk og budsjett. Å inneha digital kompetanse er nødvendig for å bruke og forstå medisinskteknisk utstyr, digitale kart og GPS, og dokumentere og nyttegjøre seg elektronisk pasientinformasjon. Ved hjelp av digitale verktøy er det mulig å samhandle med andre, fremstille informasjon og nyttiggjøre seg simuleringsprogram og andre nettbaserte læremidler. Kompetansemål VG 2 Grunnleggende helsefaglige emner Målet for opplæringen er at eleven skal kunne:! gjøre rede for kroppens oppbygning og funksjon og kunne anvende kunnskapen til å beskrive kroppens regulerings og kompensasjonsmekanismer ved sykdom og skade.! gjøre rede for begrepet empati og forklare hvordan man ivaretar omsorg for pasienter og pårørende under ambulanseoppdrag og i praksisnære øvingssituasjoner vise eksempler på god omsorg og pleie.! gjøre rede for kommunikasjon med pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og andre som er involvert i ambulanseoppdrag herunder mennesker med ulik kulturell bakgrunn og funksjonsevne og i øvingssituasjoner vise evne til god kommunikasjon med mennesker.! forklare begrepene - vitale livsfunksjoner, tegn, symptom, primærundersøkelse, sekundærundersøkelse, primærhåndtering, sekundærhåndtering, klinisk observasjon, monitorering og triage.! gjøre rede for undersøkelsesmetodikk og pasienthåndtering. I øvingssituasjoner utføre undersøkelse og håndtering av de vitale livsfunksjoner.! forklare hvordan medikamenter administreres, taes opp, omsettes og skilles ut i kroppen. Gjøre rede for de vanligste medikamenter som brukes i prehospital akuttmedisin og assistere ved kontroll av riktig styrke og mengde.i øvingssituasjoner kunne trekke opp medikamenter, koble infusjonssett og utføre dobbeltkontroll.! gjøre rede for systematiske rapporter og dokumentasjon samt gi eksempler på hvordan dokumentasjon kan brukes i forskning, ledelse og utvikling av ambulansetjenesten.! reflektere over sammenhengen mellom etikk, lover og regler, og gi eksempler på etiske dilemma.! gjøre rede for lover og regler som regulerer taushetsplikt og gi eksempler på hvordan disse kan praktiseres i ambulansetjenesten.! gjøre rede for aktuelle smitterisikoer i ambulansetjenesten, hvordan smitteveier brytes, og reflektere over hvordan sikre gode rutiner.! reflektere over egen egnethet og kompetanse i forhold til ambulansefagets krav. 3

4 Ambulansemedisin Målet for opplæringen er at eleven skal kunne:! gjøre rede for systematisk prehospital pasienthåndtering.! gjøre rede for og i øvingssituasjoner kunne utføre prehospitale akuttmedisinske ferdigheter, og kunne bruke det medisinske utstyret.! gjøre rede for tegn og symptomer som kan true de vitale livsfunksjoner ved akutte sykdomstilstander, forklare patofysiologi, gjøre rede for prehospital håndtering og i simulerte øvingssituasjoner kunne utføre systematisk prehospital håndtering av pasienter med akutte sykdomstilstander.! gjøre rede for tegn og symptomer som kan true de vitale livsfunksjoner ved akutte skader, forklare patofysiologi, gjøre rede for prehospital håndtering og i simulerte øvingssituasjoner kunne utføre systematisk prehospital håndtering av pasienter med akutte skader.! gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med kroniske sykdomstilstander og kunne forklare tegn og symptomer som kan utgjøre en trussel mot pasienters vitale livsfunksjoner ved kroniske sykdomstilstander.! gjøre rede for tegn og symptomer på akutte psykiatriske problemstillinger som kan være en trussel for pasienters vitale livsfunksjoner og eller utgjøre en trussel mot egen og andres sikkerhet, gjøre rede for prehospital håndtering og i simulerte øvingssituasjoner kunne utføre prehospital håndtering av pasienter med akutt psykiatrisk sykdomstilstand.! beskrive det normale svangerskap og den normale fødsel samt komplikasjoner som kan true de vitale livsfunksjoner hos den fødende og / eller barnet, gjøre rede for prehospital håndtering og i simulerte øvingssituasjoner kunne utføre systematisk prehospital håndtering av fødende og nyfødte.! gjøre rede for tegn og symptomer som kan utgjøre en trussel mot de vitale livsfunksjoner ved sykdomstilstander og skader hos barn, forklare patofysiologi, gjøre rede for prehospital håndtering og i simulerte øvingssituasjoner kunne utføre systematisk prehospital håndtering.! Gjøre rede for prehospital håndtering av bevisstløse og livløse pasienter i alle aldre, forklare patofysiologi og i simulerte øvingssituasjoner kunne uføre systematisk prehospital håndtering av pasienter med nedsatt bevissthet og av livløse pasienter etter gjeldende guidelines fra Norsk Resuscitasjonsråd.! beskrive særlige hensyn som må ivaretas ved akutt sykdom og skade hos eldre, gjøre rede for prehospital håndtering av eldre med akutte sykdomstilsander og akutte skader.! gjøre rede for oppdrag med problemstillinger knyttet til døende og døde pasienter og i simulerte øvingssituasjoner kunne utføre ambulanseoppdrag som involverer disse problemstillingene.! beskrive faglige utfordringer man kan stå ovenfor ved utførelse av ambulanseoppdrag hvor pasienter har funksjonshemming og / eller har andre spesielle behov. Ambulanseoperative emner Målet for opplæringen er at eleven skal kunne:! gjøre rede for hovedelementene i et system for prehospital akuttmedisin, herunder systemansvar, medisinske og operative ansvarsforhold samt elementene i en velfungerende akuttmedisinsk behandlingskjede.! gjøre rede for redningstjenestens oppbygning og funksjon, prinsippskissen for organisering av skadested, og beskrive prinsipper for organisering og ledelse på ulike typer av skadested.! gjøre rede for begrepene team og teamarbeid, reflektere over hva som skaper godt teamarbeid under utførelse av ambulanseoppdrag, forklare eksempler på godt tverrfaglig samarbeid.! beskrive hvordan stress påvirker mennesker og gjøre rede for tiltak som den enkelte kan i verksette for å mestre stress før, under og etter ambulanseoppdrag.! gjøre rede for hvordan man utfører ambulanseoppdrag på en systematisk måte.! gjøre rede for problemstillinger knyttet til første enhet på åstedet.! gjøre rede for hvordan man ivaretar egen og andres sikkerhet under utførelse av ambulanseoppdrag 4

5 ! i hovedtrekk beskrive sambandssystemets oppbygning og funksjon, og gjøre rede for hvordan ambulansepersonell kommuniserer ved hjelp av radiosamband. I simulerte øvingssituasjoner kunne anvende det fonetiske alfabet, kallesignaler og ekspedisjonsord og utrykk på en korrekt måte.! gjøre rede for systematiske og relevante åstedsrapporter og innmeldinger av pasienter.! gjøre rede for hvordan man navigerer ved hjelp av kart, kompass, elektronisk kartverk og GPS. I simulerte øvingssituasjoner kunne navigere riktig og oppgi egen posisjon til andre ved å bruke de ulike hjelpemidler for navigering.! gjøre rede for samarbeid med luftambulansetjenesten og redningshelikopter under utførelse av ambulanseoppdrag.! gjøre rede for hvordan ambulansetjenesten løser oppdrag hvor man møter aggressive og truende personer samt oppdrag hvor ambulansetjenesten samvirker med politiet på skarpe oppdrag. I simulerte øvingssituasjoner kunne opptre taktisk riktig i situasjoner hvor personer er aggressive og truende.! gjøre rede for samvirke med brannvesen og andre, samt oppgaven som første enhet på stedet ved ambulanseoppdrag som innbefatter farlige stoffer og gasser.! gjøre rede for hurtigfrigjøring av pasienter som har vært utsatt for en trafikkulykke. I simulerte øvingssituasjoner vise riktig taktisk opptreden og kunne foreta riktig prehospital håndtering av pasienter når man i samarbeid med brannvesen og politi bruker hurtigfrigjøring som metode.! kjenne de bestemmelser som regulerer utstyr som brukes i ambulansetjenesten. Herunder nasjonale og internasjonale standarder og kunne gjøre rede for rutiner for lagerhold, bruk, rengjøring, kontroll og vedlikehold av utstyr i ambulansetjenesten.! beskrive hovedelementene i et kvalitetssystem for ambulansetjenesten og kunne forklare hvordan et slikt system kan brukes for å øke sikkerhet og kvalitet. Pasienttransport og utrykningskjøring Målet for opplæringen er at eleven skal kunne:! gjøre rede for riktig leiring av pasienter.! gjøre rede for hvordan man transporterer pasienter på en trygg og omsorgsfull måte og beskrive hvordan man ivaretar pårørende og andre som er til stede hos pasienten.! gjøre rede for bruken av ulike hjelpemidler for forflytning og transport av pasienter, herunder lover, regler og internasjonale standarder som regulerer dette utstyret.! gjøre rede for riktig bruk av ergonomiske prinsipper ved forflytning og transport av pasienter. I simulerte øvingssituasjoner kunne anvende ergonomiske prinsipper ved bruk av ulike hjelpemidler for transport av pasienter, samt ha styrke til og kunne forflytte pasienter på en trygg, omsorgsfull og sikker måte.! tilfredsstille de medisinske kravene til førerkort klasse D og teorikravene til førerkort klasse B.! beskrive ambulansens oppbygning og funksjon for å ivareta sikkerhet og driftspålitelighet.! gjøre rede for systematisk kontroll og vedlikehold at ambulansekjøretøy. I øvingssituasjoner kunne foreta daglig og periodisk sjekk av ambulansekjøretøy og utstyr.! gjøre rede for hvordan sjåføren av ambulanse kan bidra til en mest mulig komfortabel og sikker pasienttransport.! gjøre rede for de lover og regler som regulerer utrykningskjøring med ambulanse. Kompetansemål VG 3. Grunnleggende helsefaglige emner Målet for opplæringen er at lærlingen skal kunne:! kommunisere på en tydelig, åpen, tillitsvekkende og omsorgsfull måte med pasienter og andre som er involvert i ambulanseoppdrag.! reflektere over etiske problemstillinger i forbindelse med ambulanseoppdrag.! vise empati og ivareta omsorg for pasienter og pårørende.! identifisere fysiske og psykiske behov og utføre nødvendige pleietiltak. 5

6 ! anvende kunnskaper om kroppens oppbygging og funksjon i utførelse av undersøkelse, behandling og overvåkning av pasienter.! anvende lover og regler som regulerer det pasientrettede arbeidet i ambulansetjenesten og kunne følge medisinskfaglig veiledning og instrukser fra ansvarlig lege.! på en rask og systematisk måte utføre relevant primærundersøkelse, primærhåndtering, sekundærundersøkelse, sekundærhåndtering samt under hele pasientforløpet systematisk observere og monitorere pasienten og raskt oppdage svikt i de vitale livsfunksjoner.! håndtere medikamenter som brukes i ambulansetjenesten og anvende kunnskap om medikamenters virkning i kroppen.! avgi systematiske rapporter og føre nødvendig dokumentasjon samt gi eksempler på hvordan dokumentasjon kan anvendes i forskning, ledelse og utvikling av ambulansetjenesten.! iverksette tiltak for å hindre smittespredning, ha god personlig hygiene, ivareta god hygiene under ambulanseoppdrag og på ambulansestasjonen.! reflektere over egen kompetanse, egne sterke og svake sider og egen egnethet i forhold til kravene i yrket, herunder også kravet til autorisasjon. Ambulansemedisin Målet for opplæringen er at lærlingen skal kunne:! utføre prehospitale akuttmedisinske ferdigheter og kunne kontrollere, bruke og vedlikeholde det medisinske utstyret på en tygg og sikker måte.! identifisere tegn og symptomer som kan true de vitale livsfunksjoner hos pasienter med akutte sykdomstilstander, kunne gjøre rede for patofysiologi og utføre prehospital håndtering.! Identifisere tegn og symptomer som kan true de vitale livsfunksjoner hos pasienter med akutte skader, kunne gjøre rede for patofysiologi og utføre prehospital håndtering.! utføre prehospital håndtering av pasienter med kroniske sykdomstilstander.! utføre prehospital håndtering av pasienter med akutte psykiatriske problemstillinger! identifisere tegn og symptomer som kan true de vitale livsfunksjoner hos gravide, fødende og nyfødte og utføre systematisk prehospital håndtering av gravide, fødende og nyfødte.! identifisere tegn og symptomer som kan true de vitale livsfunksjoner hos barn med akutte sykdomstilstander og / eller skader, kunne gjøre rede for patofysiologi og utføre systematisk prehospital håndtering av barn i alle aldre.! utføre prehospital håndtering av livløse pasienter i henhold til gjeldende guidelines fra Norsk Resuscitasjonsråd. Herunder kunne utføre DHLR og arbeide i team under utførelse av AHLR.! forklare tegn og symptom på hypotermi, utføre prehospital håndtering av hypoterme pasienter og iverksette tiltak for å forebygge hypotermi! utføre prehospital håndtering av bevisstløse pasienter. Herunder kunne gi symptomatisk behandling og gjøre rede for patofysiologi.! utføre prehospital håndtering av eldre pasienter med akutt sykdom og / eller skader og gjøre rede for spesiell patofysiologi knyttet til eldre pasienter! utføre prehospital håndtering av pasienter med funksjonshemming og spesielle behov.! utføre ambulanseoppdrag hvor man møter problemstillinger knyttet til døende og døde pasienter. Ambulanseoperative emner Målet for opplæringen er at lærlingen skal kunne:! arbeide godt i team med andre og bidra aktivt til gode samarbeidsforhold.! foreta relevante operative og ambulansemedisinske vurderinger og kunne anvende disse vurderingene.! ivareta egen og andres sikkerhet under utførelse av ambulanseoppdrag.! arbeide etter prinsipper for oppmarsj på skadested, utføre arbeidsoppgaver som første ambulanseenhet på skadested og kunne arbeide taktisk riktig på skadested med flere enheter! kunne bruke sambandsutstyret som anvendes i ambulansetjenesten og kunne følge prosedyrer og retningslinjer for kommunikasjon.! avgi relevante åstedsrapporter og foreta innmelding av pasienter 6

7 ! bruke tjenestens utstyr for navigasjon til å raskt finne frem til bestemmelsessted, til å oppgi egen posisjon og rettlede andre.! utføre ambulanseoppdrag hvor pasienten er i vanskelig terreng og / eller er vanskelig tilgjengelig. Herunder bruke riktig bekledning og kunne foreta enkel sikring av seg selv og andre ved hjelp av tauverk samt kunne samarbeide med andre spesialiserte ressurser under løsning av slike oppdrag.! samarbeide med luftambulansetjenesten og redningshelikopter under utførelse av ambulanseoppdrag.! møte aggressive og truende personer på en måte som demper aggresjon og ivaretar egen og andres sikkerhet samt på en taktisk riktig måte kunne utføre oppdrag hvor ambulansetjenesten samvirker med politiet på skarpe oppdrag.! i samarbeid med brannvesen og andre på en taktisk riktig måte løse ambulanseoppdrag som innbefatter farlige stoffer, gasser, ulykker med strøm, brann, eksplosjonsulykker, naturrelaterte ulykker, samferdselsulykker og terroraksjoner.! på en taktisk riktig måte bruke hurtigfrigjøring som metode på trafikkulykker og kunne utføre pasientrettet arbeid.! følge prinsippskissen for organisering av større skadested og kunne anvende kunnskap om redningstjenestens oppbygning og funksjon samt kunne følge prinsipper for fagledelse og operativ ledelse.! følge de bestemmelser som regulerer utstyr som brukes i ambulansetjenesten og kunne følge prosedyrer og retningslinjer for lagerhold, bruk, rengjøring, kontroll og vedlikehold av utstyr.! bruke ambulansetjenestens kvalitetssystem og gi eksempler på hvordan man på systemplan og individplan kan arbeide systematisk for å øke sikkerheten og kvaliteten i ambulansetjenesten.! bruke kollegastøtteordning og forklare hvordan man ivaretar seg selv og andre etter belastende oppdrag. Pasienttransport og utrykningskjøring Målet for opplæringen er at lærlingen skal kunne:! transportere pasienter på en komfortabel og sikker måte.! velge riktig leie ut fra pasientens tilstand.! bruke ergonomiske prinsipper ved forflytning, kunne transportere pasienter på en sikker og omsorgsfull måte, og kunne ivareta pårørende og andre som er tilstede hos pasienten.! vurdere pasientens tilstand og i samarbeid med lege og andre vurdere den mest hensiktsmessige transportmåte for pasienten! transportere en minimum 70 kg tung markør ned en trapp fra 3 etasje, samt transportere en pasient på minimum 70 kg over en avstand på 100 meter uten bruk av hjul på båren.! foreta daglig og periodisk sjekk av ambulansekjøretøy og utstyr.! reflektere over trafikale situasjoner som observeres under utførelse av ambulanseoppdrag.! bestå førerkort klasse B! gjøre seg godt kjent med kjøretøyet og kunne håndtere ambulanser på en forsvarlig måte i trafikale situasjoner.! bestå forskriftsfestet kompetansegivende kurs i utrykningskjøring.! bruke kunnskap om ambulansens oppbygning og funksjon på en måte som ivaretar sikkerhet, driftspålitelighet og kostnadseffektivitet. 7

8 Vurdering De generelle retningslinjer for vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven. Det blir gitt avsluttende vurdering med karakter i disse programfagene: Standpunktvurdering Vg 2 ambulansefag Vg 2 ambulansefag Programfag Grunnleggende helsefaglige emner og ambulansemedisin Ambulanseoperative emner, pasienttransport og utrykningskjøring Ordning Elevene skal ha standpunktkarakter. Elevene skal ha standpunktkarakter. Eksamen for elever Programfag Vg 2 ambulansefag Ordning Elevene skal opp til tverrfaglig praktisk muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen for privatister Programfag Vg 2 ambulansefag Ordning Privatistene skal opp til skriftlig og praktisk - muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 8

LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG I VG2 OG VG3/OPPLÆRING I BEDRIFT - AMBULANSEFAG

LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG I VG2 OG VG3/OPPLÆRING I BEDRIFT - AMBULANSEFAG LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG I VG2 OG VG3/OPPLÆRING I BEDRIFT - AMBULANSEFAG Formål med felles programfag Opplæringen i felles programfag skal medvirke til å sikre en ambulansetjeneste med høy faglig standard

Detaljer

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AMBULANSEFAGET Navn:. Adresse:.. Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Grunnleggende helsefag Hovedområdet handler om kroppens oppbygning og funksjon og pasienters fysiske

Detaljer

AMBULANSEARBEIDERFAGET

AMBULANSEARBEIDERFAGET AMBULANSEARBEIDERFAGET PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål/ Kompetansemål solid fagkunnskap, og kan knytte denne til kompetansemålene i læreplanen.

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I AMBULANSEFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Ambulansefag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. oktober 2014 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2016 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Læreplan i helsearbeiderfaget

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i ergonomi og bevegelse, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk

Læreplan i ergonomi og bevegelse, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplan i ergonomi og bevegelse, programfag i utdanningsprogram for, dans, drama, programområde for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Bjørg Elin Gerhardsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 2.00 Gjelder fra: 23.11.2017 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG

Detaljer

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3 Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell produksjon

Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell produksjon Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for apotekteknikk - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT 1.Tilberede måltid som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 30. januar 2015 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i anleggsmaskinmekanikerfaget Vg3 / opplæring i skole

Læreplan i anleggsmaskinmekanikerfaget Vg3 / opplæring i skole Læreplan i anleggsmaskinmekanikerfaget Vg3 / opplæring i skole Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Viktig for fagutvikling Definere beste praksis (standardiserte behandlingsforløp)

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål Holder ikke mål: 1 3 Middels måloppnåelse: 4 8 Høy måloppnåelse: 9 10 1.Tilberede måltid

Detaljer

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 15. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk

Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26.september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet med

Detaljer

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Eksamen. 20.mai 2016. AMB2001 Grunnleggende helsefag/grunnleggjande helsefag. Programområde: Ambulansefag. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 20.mai 2016. AMB2001 Grunnleggende helsefag/grunnleggjande helsefag. Programområde: Ambulansefag. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.mai 2016 AMB2001 Grunnleggende helsefag/grunnleggjande helsefag Programområde: Ambulansefag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Hudpleier (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Programområde for anleggsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for anleggsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for anleggsteknikk - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar. 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Programområde for landbruk og gartnernæring - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for landbruk og gartnernæring - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for landbruk og gartnernæring - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Tannhelsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med opplæring fram til fagbrev i maritim

Detaljer

Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i feltarbeid i naturbruk - valgfritt programfag

Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i feltarbeid i naturbruk - valgfritt programfag Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i feltarbeid i naturbruk - valgfritt programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i

Detaljer

Læreplan i forvaltning og drift felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk.

Læreplan i forvaltning og drift felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk. Læreplan i forvaltning og drift felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk. Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i gartnernæring valgfritt programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk.

Læreplan i gartnernæring valgfritt programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk. Læreplan i gartnernæring valgfritt programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk. Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Fagprøve renholdsoperatørfaget Planlegging Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planleggingen er godt Det er utarbeidet en gjennomarbeidet og grei arbeidsplan

Detaljer

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i fremmedspråk Læreplan i fremmedspråk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/fsp1-01 Formål Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer,

Detaljer

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER Arbeidslivsfag 1 FORMÅL Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplanen for treningslære kommer i revidert utgave fra høsten 2015. Innholdet i programfagene er endret, og det vil være

Detaljer

Eksamen. 01.juni AMB2002 Ambulansemedisin. Programområde: Ambulansefag. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 01.juni AMB2002 Ambulansemedisin. Programområde: Ambulansefag. Nynorsk/Bokmål Eksamen 01.juni 2016 AMB2002 Ambulansemedisin Programområde: Ambulansefag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer

Detaljer

Programområde for anleggsgartner- og idrettsanleggsfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for anleggsgartner- og idrettsanleggsfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for anleggsgartner- og idrettsanleggsfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 15. desember 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Programområde for landbruk - Læreplan i traktor og maskiner - valgfritt programfag Vg3

Programområde for landbruk - Læreplan i traktor og maskiner - valgfritt programfag Vg3 Programområde for landbruk - Læreplan i traktor og maskiner - valgfritt programfag Vg3 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra

Detaljer

Programområde for kjøretøy - Læreplan i kjøretøy Vg2

Programområde for kjøretøy - Læreplan i kjøretøy Vg2 Programområde for kjøretøy - Læreplan i kjøretøy Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i lederutvikling - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i lederutvikling - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i lederutvikling - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/idr8-01 Formål Gode trenere og ledere er gode tilretteleggere og miljøskapere

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Læreplan i produksjon, miljø og kvalitet felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk.

Læreplan i produksjon, miljø og kvalitet felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk. Læreplan i produksjon, miljø og kvalitet felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk. Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som

Detaljer

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 06. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Skikkethet vs egnethet

Skikkethet vs egnethet Skikkethet vs egnethet Er det en rett å bli helsepersonell dilemma i utdanningsprosessen Hva er skikkethet og hva er egnethet? I Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, FOR-2006-06-30 defineres

Detaljer

Programområde for design og duodji/duodje/duedtie - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for design og duodji/duodje/duedtie - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for design og duodji/duodje/duedtie - Læreplan i Fastsatt som forskrift av Sametinget 13.06.2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Læreplan i grunntrening i dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans

Læreplan i grunntrening i dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Læreplan i grunntrening i - programfag i utdanningsprogram for musikk,, drama, programområde for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med et felles Vg2 plast for fagene polymerkomposittfaget, termoplastfaget

Detaljer

Programområde for pianostemming og pianoteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for pianostemming og pianoteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for pianostemming og pianoteknikk - Læreplan i felles programfag Vg3 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 26. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

Programområde for flyfag - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for flyfag - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for flyfag - Læreplan i felles programfag Vg3 Gjelder fra 01.08.2008 http://www.udir.no/kl06/fly3-01 Formål Flyfag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen vedlikehold av luftfartøyenes

Detaljer

Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Apotektekniker (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer