HELSE OG SOSIALFAG. Struktur i programfaget Ambulansefaget ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE OG SOSIALFAG. Struktur i programfaget Ambulansefaget ARBEIDSDOKUMENT FRA LÆREPLANGRUPPA 18.01.06"

Transkript

1 HELSE OG SOSIALFAG Formål med programfaget Ambulansefaget Ambulansetjenesten er en viktig del av samfunnets beredskap for å hjelpe befolkningen ved akutt sykdom, ulykkessituasjoner og katastrofer. Faget er viktig for befolkningens sikkerhet og trygghetsfølelse. Faglærte ambulansearbeidere med autorisasjon skal bidra til å sikre en ambulansetjeneste med faglig kvalitet i de ulike lokalsamfunn. Ambulansetjeneste er en del av spesialisthelsetjenesten og er et bindeledd mellom primærhelsetjenesten og sykehus. Ny teknologi og nye behandlingsmuligheter stiller økte krav til omstilling, videreutvikling og faglig kvalitet. Ambulansefaget må kunne tilfredsstille dagens og fremtidens krav til kompetanse og utøves med grunnlag i etikk og verdier. Norske og internasjonale behandlingsstandarder legger føringer for faget. Ambulansearbeideren møter pasienter i den mest kritiske og sårbare fasen hvor manglende kompetanse kan få alvorlige konsekvenser. Ambulansefaget utøves i det offentlige rom og har søkelyset rettet mot seg. Grunnlaget for utøvelse av faget er evnen til å gi omsorg til pasienter og pårørende uavhengig av kulturell bakgrunn og sosial status. Ambulansearbeideren har et stort ansvar i forhold til å ivareta egen og andres sikkerhet. Pasientenes vitale livsfunksjoner må ivaretas. Faget stiller store krav til den enkeltes personlig egnethet og faglig kompetanse. Arbeidet i ambulansetjenesten er fysisk krevende og opplæringen forutsetter derfor god helse og god fysisk form. Evnen og lysten til kommunikasjon og samhandling er vesentlige egenskaper. Evne og vilje til å vurdere kvaliteten på eget arbeid som grunnlag for kontinuerlig forbedring er en forutsetning for å fungere i faget. Ambulansefaget er preget av rask utvikling. Evne til å ta ansvar for egen læring, bidra til utvikling, tilpasse seg endringer og kjenne sine egne muligheter og begrensninger er viktig. Ambulansefaget er knyttet til utviklingen innen det medisinske, operative og kjøretekniske fagfeltet. Opplæringen i faget skal gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som gir basis for å praktisere faget på en forsvarlig og selvstendig måte. Ambulansearbeidere arbeider i hovedsak i bil, båt, luftambulansetjenesten og i AMK sentraler. Det legges til rette for etisk bevisstgjøring, faglig refleksjon og ettertanke. Dette gir grunnlag for personlig utvikling, respekt for det som er annerledes, videreutdanning i faget og livslang læring. Opplæringen på VG 2 og VG 3 skal gi en helhetlig kompetanse i faget som fører frem til fagprøve. Bestått fagprøve gir fagbrev i ambulansefaget. Fagbrevet er grunnlaget for autorisasjon som ambulansearbeider. Struktur i programfaget Ambulansefaget Årstrinn VG 2 VG 3 Felles programfag Grunnleggende helsefaglige emner. Ambulanse- Medisin Ambulanse -operative emner Pasienttransport og utrykningskjøring Alternativ i forhold til beregning av fag og timefordeling: VG 2 Grunnleggende helsefaglige emner og ambulansemedisin ( 11 uketimer) Ambulanseoperative emner, pasienttransport og utrykningskjøring (6 uketimer) VG 3 Grunnleggende helsefaglige emner og ambulansemedisin Ambulanseoperative emner, pasienttransport og utrykningskjøring Timetall i programfaget Timetallet er oppgitt i 45 minutters enheter VG 2 VG timer i året; 17 timer i uka. 35,5 timer pr. uke (varierer med arbeidstidsordningen i tjenesten) 1

2 Felles programfag for VG 2 OG VG 3 Ambulansefag Grunnleggende helsefaglige emner Grunnleggende helsefaglige emner dreier seg om basisen for programfaget. For å kunne ivareta syke og skadde mennesker må ambulansearbeideren anvende kunnskaper om kroppens oppbygning og funksjon. Hovedområdet vektlegger grunnleggende ferdigheter i omsorg, undersøkelsesmetodikk, medikamenthåndtering, dokumentasjon, rapportering og hygiene. Etikk og kommunikasjon er viktig for å kunne samhandle med mennesker fra egen og andre kulturer. Ambulansearbeideren møter mennesker i vanskelige livssituasjoner. Hovedområdet legger grunnlag for å kunne ivareta pasientenes fysiske helse samtidig som pasienter og pårørende møtes med empati og medmenneskelig omsorg. Hovedområdet gir elevene innsikt i lover og regler som må følges under yrkesutøvelsen som ambulansearbeider. Ambulansearbeideren samhandler nært med leger og annet helsepersonell. Programfaget understreker betydningen av godt teamarbeid samt å følge medisinskfaglig veiledning og instrukser fra ansvarlig lege. Ambulansemedisin Ambulansemedisin dreier seg om medisinskfaglig kompetanse som grunnlag for utøvelse av ambulanseoppdrag. Systematikk i forhold til undersøkelse, behandling, transport, overvåkning, rapport og dokumentasjon av pasienter med ulike sykdommer og skader er vesentlig. Kunnskaper om tegn og symptomer og hvordan disse kan true pasientens vitale livsfunksjoner vil stå sentralt. Ivaretakelse av pasienters vitale livsfunksjoner samtidig som ambulansearbeideren ivaretar fysisk og psykisk omsorg for pasienter, pårørende og andre under alle typer ambulanseoppdrag vektlegges. Ambulanseoperative emner Ambulanseoperative emner dreier seg om kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre ambulanseoppdrag på en operativt sikker og effektiv måte i samhandling med andre. Ivaretakelse av egen og andres sikkerhet står sentralt. Kunnskaper om redningstjenestens oppbygning og organisering er nødvendig for å fylle sin rolle i redningstjenesten. Samhandling og kommunikasjon både med og uten kommunikasjonshjelpemidler samt evnen til å arbeide i team er viktig. Videre vektlegges betydningen av riktig navigasjon med ulike hjelpemidler under ambulanseoppdrag. Bruk av teknikker for frigjøring av pasienter i samvirke med andre nødetater er en livreddende ferdighet. Programfaget legger grunnlag for å forstå hvordan stress påvirker mennesker og hvordan man skal mestre stress og ivareta egen mental helse før, under og etter utførelse av ambulanseoppdrag. Pasienttransport og utrykningskjøring Pasienttransport og utrykningskjøring dreier seg om hvordan ambulansearbeideren på en sikker, omsorgsfull og skånsom måte transporterer pasienter. For å være fullverdige utøvere av ambulansefaget må ambulansearbeidere fylle myndighetskrav til førere av utrykningskjøretøy. Pasientens vitale livsfunksjoner og omsorgsbehov må ivaretas under forflytning og pasienttransport. Grunnleggende kunnskaper om ambulansens oppbygning og funksjon er nødvendig for å ivareta sikkerhet og driftspålitelighet. Det kreves at ambulansearbeideren har kunnskap om transportteknikker, transporthjelpemidler og transportalternativer. Kompetanse i håndtering av utstyr er nødvendig for å ivareta pasienten. Lover, regler og internasjonale standarder legger føringer for utstyret som brukes. For å forebygge yrkesmessig helseskade vektlegges sikkerhet og bruk av ergonomiske prinsipper i ulike arbeidssituasjoner. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I AMBULANSEFAGET Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der medvirker de til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I ambulansefaget forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig er en forutsetning for at ambulansepersonell skal kunne samhandle, vise omsorg og undersøke pasienter. Evne til muntlig kommunikasjon med alle involverte, og gi nøyaktige, systematiske og relevante rapporter er nødvendig i utøvelse av yrket. For å samhandle i team, ta ledelse på et skadested og kommunisere i stressede situasjoner er muntlige ferdigheter nødvendig. Skriftlig 2

3 dokumentasjon er påkrevd for å følge gjeldende lover og regler, kvalitetssikre pasientbehandling og arbeidet for øvrig. Å kunne lese er nødvendig for å i vareta sikkerheten ved å lese og forstå prosedyrer, aktuell merking, lover, regler og instrukser, og lese pasientrapporter. Gode ferdigheter i lesing er nødvendig for å holde seg faglig oppdatert og kunne delta i forskning og utvikling innen fagfeltet. Å kunne regne og ha tall- og mengdeforståelse er en forutsetning for å håndtere medikamenter på en sikker måte. På skadestedet må ambulansearbeideren bruke tall og mengeforståelse for å forstå skadeenergi og skademekanikk. I den daglige tjenesten utfører ambulansearbeideren en rekke arbeidsoppgaver som krever tall og mengdeforståelse. Eksempler på dette er beregning av forbruk, tidsberegninger, statistikk og budsjett. Å inneha digital kompetanse er nødvendig for å bruke og forstå medisinskteknisk utstyr, digitale kart og GPS, og dokumentere og nyttegjøre seg elektronisk pasientinformasjon. Ved hjelp av digitale verktøy er det mulig å samhandle med andre, fremstille informasjon og nyttiggjøre seg simuleringsprogram og andre nettbaserte læremidler. Kompetansemål VG 2 Grunnleggende helsefaglige emner Målet for opplæringen er at eleven skal kunne:! gjøre rede for kroppens oppbygning og funksjon og kunne anvende kunnskapen til å beskrive kroppens regulerings og kompensasjonsmekanismer ved sykdom og skade.! gjøre rede for begrepet empati og forklare hvordan man ivaretar omsorg for pasienter og pårørende under ambulanseoppdrag og i praksisnære øvingssituasjoner vise eksempler på god omsorg og pleie.! gjøre rede for kommunikasjon med pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og andre som er involvert i ambulanseoppdrag herunder mennesker med ulik kulturell bakgrunn og funksjonsevne og i øvingssituasjoner vise evne til god kommunikasjon med mennesker.! forklare begrepene - vitale livsfunksjoner, tegn, symptom, primærundersøkelse, sekundærundersøkelse, primærhåndtering, sekundærhåndtering, klinisk observasjon, monitorering og triage.! gjøre rede for undersøkelsesmetodikk og pasienthåndtering. I øvingssituasjoner utføre undersøkelse og håndtering av de vitale livsfunksjoner.! forklare hvordan medikamenter administreres, taes opp, omsettes og skilles ut i kroppen. Gjøre rede for de vanligste medikamenter som brukes i prehospital akuttmedisin og assistere ved kontroll av riktig styrke og mengde.i øvingssituasjoner kunne trekke opp medikamenter, koble infusjonssett og utføre dobbeltkontroll.! gjøre rede for systematiske rapporter og dokumentasjon samt gi eksempler på hvordan dokumentasjon kan brukes i forskning, ledelse og utvikling av ambulansetjenesten.! reflektere over sammenhengen mellom etikk, lover og regler, og gi eksempler på etiske dilemma.! gjøre rede for lover og regler som regulerer taushetsplikt og gi eksempler på hvordan disse kan praktiseres i ambulansetjenesten.! gjøre rede for aktuelle smitterisikoer i ambulansetjenesten, hvordan smitteveier brytes, og reflektere over hvordan sikre gode rutiner.! reflektere over egen egnethet og kompetanse i forhold til ambulansefagets krav. 3

4 Ambulansemedisin Målet for opplæringen er at eleven skal kunne:! gjøre rede for systematisk prehospital pasienthåndtering.! gjøre rede for og i øvingssituasjoner kunne utføre prehospitale akuttmedisinske ferdigheter, og kunne bruke det medisinske utstyret.! gjøre rede for tegn og symptomer som kan true de vitale livsfunksjoner ved akutte sykdomstilstander, forklare patofysiologi, gjøre rede for prehospital håndtering og i simulerte øvingssituasjoner kunne utføre systematisk prehospital håndtering av pasienter med akutte sykdomstilstander.! gjøre rede for tegn og symptomer som kan true de vitale livsfunksjoner ved akutte skader, forklare patofysiologi, gjøre rede for prehospital håndtering og i simulerte øvingssituasjoner kunne utføre systematisk prehospital håndtering av pasienter med akutte skader.! gjøre rede for prehospital håndtering av pasienter med kroniske sykdomstilstander og kunne forklare tegn og symptomer som kan utgjøre en trussel mot pasienters vitale livsfunksjoner ved kroniske sykdomstilstander.! gjøre rede for tegn og symptomer på akutte psykiatriske problemstillinger som kan være en trussel for pasienters vitale livsfunksjoner og eller utgjøre en trussel mot egen og andres sikkerhet, gjøre rede for prehospital håndtering og i simulerte øvingssituasjoner kunne utføre prehospital håndtering av pasienter med akutt psykiatrisk sykdomstilstand.! beskrive det normale svangerskap og den normale fødsel samt komplikasjoner som kan true de vitale livsfunksjoner hos den fødende og / eller barnet, gjøre rede for prehospital håndtering og i simulerte øvingssituasjoner kunne utføre systematisk prehospital håndtering av fødende og nyfødte.! gjøre rede for tegn og symptomer som kan utgjøre en trussel mot de vitale livsfunksjoner ved sykdomstilstander og skader hos barn, forklare patofysiologi, gjøre rede for prehospital håndtering og i simulerte øvingssituasjoner kunne utføre systematisk prehospital håndtering.! Gjøre rede for prehospital håndtering av bevisstløse og livløse pasienter i alle aldre, forklare patofysiologi og i simulerte øvingssituasjoner kunne uføre systematisk prehospital håndtering av pasienter med nedsatt bevissthet og av livløse pasienter etter gjeldende guidelines fra Norsk Resuscitasjonsråd.! beskrive særlige hensyn som må ivaretas ved akutt sykdom og skade hos eldre, gjøre rede for prehospital håndtering av eldre med akutte sykdomstilsander og akutte skader.! gjøre rede for oppdrag med problemstillinger knyttet til døende og døde pasienter og i simulerte øvingssituasjoner kunne utføre ambulanseoppdrag som involverer disse problemstillingene.! beskrive faglige utfordringer man kan stå ovenfor ved utførelse av ambulanseoppdrag hvor pasienter har funksjonshemming og / eller har andre spesielle behov. Ambulanseoperative emner Målet for opplæringen er at eleven skal kunne:! gjøre rede for hovedelementene i et system for prehospital akuttmedisin, herunder systemansvar, medisinske og operative ansvarsforhold samt elementene i en velfungerende akuttmedisinsk behandlingskjede.! gjøre rede for redningstjenestens oppbygning og funksjon, prinsippskissen for organisering av skadested, og beskrive prinsipper for organisering og ledelse på ulike typer av skadested.! gjøre rede for begrepene team og teamarbeid, reflektere over hva som skaper godt teamarbeid under utførelse av ambulanseoppdrag, forklare eksempler på godt tverrfaglig samarbeid.! beskrive hvordan stress påvirker mennesker og gjøre rede for tiltak som den enkelte kan i verksette for å mestre stress før, under og etter ambulanseoppdrag.! gjøre rede for hvordan man utfører ambulanseoppdrag på en systematisk måte.! gjøre rede for problemstillinger knyttet til første enhet på åstedet.! gjøre rede for hvordan man ivaretar egen og andres sikkerhet under utførelse av ambulanseoppdrag 4

5 ! i hovedtrekk beskrive sambandssystemets oppbygning og funksjon, og gjøre rede for hvordan ambulansepersonell kommuniserer ved hjelp av radiosamband. I simulerte øvingssituasjoner kunne anvende det fonetiske alfabet, kallesignaler og ekspedisjonsord og utrykk på en korrekt måte.! gjøre rede for systematiske og relevante åstedsrapporter og innmeldinger av pasienter.! gjøre rede for hvordan man navigerer ved hjelp av kart, kompass, elektronisk kartverk og GPS. I simulerte øvingssituasjoner kunne navigere riktig og oppgi egen posisjon til andre ved å bruke de ulike hjelpemidler for navigering.! gjøre rede for samarbeid med luftambulansetjenesten og redningshelikopter under utførelse av ambulanseoppdrag.! gjøre rede for hvordan ambulansetjenesten løser oppdrag hvor man møter aggressive og truende personer samt oppdrag hvor ambulansetjenesten samvirker med politiet på skarpe oppdrag. I simulerte øvingssituasjoner kunne opptre taktisk riktig i situasjoner hvor personer er aggressive og truende.! gjøre rede for samvirke med brannvesen og andre, samt oppgaven som første enhet på stedet ved ambulanseoppdrag som innbefatter farlige stoffer og gasser.! gjøre rede for hurtigfrigjøring av pasienter som har vært utsatt for en trafikkulykke. I simulerte øvingssituasjoner vise riktig taktisk opptreden og kunne foreta riktig prehospital håndtering av pasienter når man i samarbeid med brannvesen og politi bruker hurtigfrigjøring som metode.! kjenne de bestemmelser som regulerer utstyr som brukes i ambulansetjenesten. Herunder nasjonale og internasjonale standarder og kunne gjøre rede for rutiner for lagerhold, bruk, rengjøring, kontroll og vedlikehold av utstyr i ambulansetjenesten.! beskrive hovedelementene i et kvalitetssystem for ambulansetjenesten og kunne forklare hvordan et slikt system kan brukes for å øke sikkerhet og kvalitet. Pasienttransport og utrykningskjøring Målet for opplæringen er at eleven skal kunne:! gjøre rede for riktig leiring av pasienter.! gjøre rede for hvordan man transporterer pasienter på en trygg og omsorgsfull måte og beskrive hvordan man ivaretar pårørende og andre som er til stede hos pasienten.! gjøre rede for bruken av ulike hjelpemidler for forflytning og transport av pasienter, herunder lover, regler og internasjonale standarder som regulerer dette utstyret.! gjøre rede for riktig bruk av ergonomiske prinsipper ved forflytning og transport av pasienter. I simulerte øvingssituasjoner kunne anvende ergonomiske prinsipper ved bruk av ulike hjelpemidler for transport av pasienter, samt ha styrke til og kunne forflytte pasienter på en trygg, omsorgsfull og sikker måte.! tilfredsstille de medisinske kravene til førerkort klasse D og teorikravene til førerkort klasse B.! beskrive ambulansens oppbygning og funksjon for å ivareta sikkerhet og driftspålitelighet.! gjøre rede for systematisk kontroll og vedlikehold at ambulansekjøretøy. I øvingssituasjoner kunne foreta daglig og periodisk sjekk av ambulansekjøretøy og utstyr.! gjøre rede for hvordan sjåføren av ambulanse kan bidra til en mest mulig komfortabel og sikker pasienttransport.! gjøre rede for de lover og regler som regulerer utrykningskjøring med ambulanse. Kompetansemål VG 3. Grunnleggende helsefaglige emner Målet for opplæringen er at lærlingen skal kunne:! kommunisere på en tydelig, åpen, tillitsvekkende og omsorgsfull måte med pasienter og andre som er involvert i ambulanseoppdrag.! reflektere over etiske problemstillinger i forbindelse med ambulanseoppdrag.! vise empati og ivareta omsorg for pasienter og pårørende.! identifisere fysiske og psykiske behov og utføre nødvendige pleietiltak. 5

6 ! anvende kunnskaper om kroppens oppbygging og funksjon i utførelse av undersøkelse, behandling og overvåkning av pasienter.! anvende lover og regler som regulerer det pasientrettede arbeidet i ambulansetjenesten og kunne følge medisinskfaglig veiledning og instrukser fra ansvarlig lege.! på en rask og systematisk måte utføre relevant primærundersøkelse, primærhåndtering, sekundærundersøkelse, sekundærhåndtering samt under hele pasientforløpet systematisk observere og monitorere pasienten og raskt oppdage svikt i de vitale livsfunksjoner.! håndtere medikamenter som brukes i ambulansetjenesten og anvende kunnskap om medikamenters virkning i kroppen.! avgi systematiske rapporter og føre nødvendig dokumentasjon samt gi eksempler på hvordan dokumentasjon kan anvendes i forskning, ledelse og utvikling av ambulansetjenesten.! iverksette tiltak for å hindre smittespredning, ha god personlig hygiene, ivareta god hygiene under ambulanseoppdrag og på ambulansestasjonen.! reflektere over egen kompetanse, egne sterke og svake sider og egen egnethet i forhold til kravene i yrket, herunder også kravet til autorisasjon. Ambulansemedisin Målet for opplæringen er at lærlingen skal kunne:! utføre prehospitale akuttmedisinske ferdigheter og kunne kontrollere, bruke og vedlikeholde det medisinske utstyret på en tygg og sikker måte.! identifisere tegn og symptomer som kan true de vitale livsfunksjoner hos pasienter med akutte sykdomstilstander, kunne gjøre rede for patofysiologi og utføre prehospital håndtering.! Identifisere tegn og symptomer som kan true de vitale livsfunksjoner hos pasienter med akutte skader, kunne gjøre rede for patofysiologi og utføre prehospital håndtering.! utføre prehospital håndtering av pasienter med kroniske sykdomstilstander.! utføre prehospital håndtering av pasienter med akutte psykiatriske problemstillinger! identifisere tegn og symptomer som kan true de vitale livsfunksjoner hos gravide, fødende og nyfødte og utføre systematisk prehospital håndtering av gravide, fødende og nyfødte.! identifisere tegn og symptomer som kan true de vitale livsfunksjoner hos barn med akutte sykdomstilstander og / eller skader, kunne gjøre rede for patofysiologi og utføre systematisk prehospital håndtering av barn i alle aldre.! utføre prehospital håndtering av livløse pasienter i henhold til gjeldende guidelines fra Norsk Resuscitasjonsråd. Herunder kunne utføre DHLR og arbeide i team under utførelse av AHLR.! forklare tegn og symptom på hypotermi, utføre prehospital håndtering av hypoterme pasienter og iverksette tiltak for å forebygge hypotermi! utføre prehospital håndtering av bevisstløse pasienter. Herunder kunne gi symptomatisk behandling og gjøre rede for patofysiologi.! utføre prehospital håndtering av eldre pasienter med akutt sykdom og / eller skader og gjøre rede for spesiell patofysiologi knyttet til eldre pasienter! utføre prehospital håndtering av pasienter med funksjonshemming og spesielle behov.! utføre ambulanseoppdrag hvor man møter problemstillinger knyttet til døende og døde pasienter. Ambulanseoperative emner Målet for opplæringen er at lærlingen skal kunne:! arbeide godt i team med andre og bidra aktivt til gode samarbeidsforhold.! foreta relevante operative og ambulansemedisinske vurderinger og kunne anvende disse vurderingene.! ivareta egen og andres sikkerhet under utførelse av ambulanseoppdrag.! arbeide etter prinsipper for oppmarsj på skadested, utføre arbeidsoppgaver som første ambulanseenhet på skadested og kunne arbeide taktisk riktig på skadested med flere enheter! kunne bruke sambandsutstyret som anvendes i ambulansetjenesten og kunne følge prosedyrer og retningslinjer for kommunikasjon.! avgi relevante åstedsrapporter og foreta innmelding av pasienter 6

7 ! bruke tjenestens utstyr for navigasjon til å raskt finne frem til bestemmelsessted, til å oppgi egen posisjon og rettlede andre.! utføre ambulanseoppdrag hvor pasienten er i vanskelig terreng og / eller er vanskelig tilgjengelig. Herunder bruke riktig bekledning og kunne foreta enkel sikring av seg selv og andre ved hjelp av tauverk samt kunne samarbeide med andre spesialiserte ressurser under løsning av slike oppdrag.! samarbeide med luftambulansetjenesten og redningshelikopter under utførelse av ambulanseoppdrag.! møte aggressive og truende personer på en måte som demper aggresjon og ivaretar egen og andres sikkerhet samt på en taktisk riktig måte kunne utføre oppdrag hvor ambulansetjenesten samvirker med politiet på skarpe oppdrag.! i samarbeid med brannvesen og andre på en taktisk riktig måte løse ambulanseoppdrag som innbefatter farlige stoffer, gasser, ulykker med strøm, brann, eksplosjonsulykker, naturrelaterte ulykker, samferdselsulykker og terroraksjoner.! på en taktisk riktig måte bruke hurtigfrigjøring som metode på trafikkulykker og kunne utføre pasientrettet arbeid.! følge prinsippskissen for organisering av større skadested og kunne anvende kunnskap om redningstjenestens oppbygning og funksjon samt kunne følge prinsipper for fagledelse og operativ ledelse.! følge de bestemmelser som regulerer utstyr som brukes i ambulansetjenesten og kunne følge prosedyrer og retningslinjer for lagerhold, bruk, rengjøring, kontroll og vedlikehold av utstyr.! bruke ambulansetjenestens kvalitetssystem og gi eksempler på hvordan man på systemplan og individplan kan arbeide systematisk for å øke sikkerheten og kvaliteten i ambulansetjenesten.! bruke kollegastøtteordning og forklare hvordan man ivaretar seg selv og andre etter belastende oppdrag. Pasienttransport og utrykningskjøring Målet for opplæringen er at lærlingen skal kunne:! transportere pasienter på en komfortabel og sikker måte.! velge riktig leie ut fra pasientens tilstand.! bruke ergonomiske prinsipper ved forflytning, kunne transportere pasienter på en sikker og omsorgsfull måte, og kunne ivareta pårørende og andre som er tilstede hos pasienten.! vurdere pasientens tilstand og i samarbeid med lege og andre vurdere den mest hensiktsmessige transportmåte for pasienten! transportere en minimum 70 kg tung markør ned en trapp fra 3 etasje, samt transportere en pasient på minimum 70 kg over en avstand på 100 meter uten bruk av hjul på båren.! foreta daglig og periodisk sjekk av ambulansekjøretøy og utstyr.! reflektere over trafikale situasjoner som observeres under utførelse av ambulanseoppdrag.! bestå førerkort klasse B! gjøre seg godt kjent med kjøretøyet og kunne håndtere ambulanser på en forsvarlig måte i trafikale situasjoner.! bestå forskriftsfestet kompetansegivende kurs i utrykningskjøring.! bruke kunnskap om ambulansens oppbygning og funksjon på en måte som ivaretar sikkerhet, driftspålitelighet og kostnadseffektivitet. 7

8 Vurdering De generelle retningslinjer for vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven. Det blir gitt avsluttende vurdering med karakter i disse programfagene: Standpunktvurdering Vg 2 ambulansefag Vg 2 ambulansefag Programfag Grunnleggende helsefaglige emner og ambulansemedisin Ambulanseoperative emner, pasienttransport og utrykningskjøring Ordning Elevene skal ha standpunktkarakter. Elevene skal ha standpunktkarakter. Eksamen for elever Programfag Vg 2 ambulansefag Ordning Elevene skal opp til tverrfaglig praktisk muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen for privatister Programfag Vg 2 ambulansefag Ordning Privatistene skal opp til skriftlig og praktisk - muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. 8

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT

LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT Formål med felles programfag Føttenes betydning for mobilitet og funksjonsevne er en forutsetning for at et menneske kan bevege seg omkring ved egen hjelp, og gi frihet

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng Studieplan Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng Høgskolen Betanien 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 1.1 Ambulansetjenesten....

Detaljer

Forståelse av arbeids- og kapittelrekkefølgen i medisinsk del Varsling Diverse operative prosedyrer Tidsaspekter: Blå sider

Forståelse av arbeids- og kapittelrekkefølgen i medisinsk del Varsling Diverse operative prosedyrer Tidsaspekter: Blå sider INNLEDNING Forståelse av arbeids- og kapittelrekkefølgen i medisinsk del Varsling Diverse operative prosedyrer Tidsaspekter: Blå sider Fremme Primærundersøkelse / primær håndtering Sekundærundersøkelse

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Teori Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Innhold FORORD...5 INNLEDNING... 6 OPPTAKSKRAV... 7 KATEGORI I...7 KATEGORI II...7 OPPTAKSPRØVE/KRAV TIL NORSK FOLKEHJELP SANITETS AMBULANSEUTDANNING...7

Detaljer

NASJONAL STANDARD FOR REDNINGSMENN INNEN LUFTAMBULANSETJENESTEN, REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN OG SAR OFFSHORE

NASJONAL STANDARD FOR REDNINGSMENN INNEN LUFTAMBULANSETJENESTEN, REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN OG SAR OFFSHORE NASJONAL STANDARD FOR REDNINGSMENN INNEN LUFTAMBULANSETJENESTEN, REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN OG SAR OFFSHORE av 18. juli 2002 Revidert 18. Juli 2010 Vedtatt av Justisdepartementet og Helsedepartementet

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Forord I 2005 reviderte Norsk sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i

Studieplan for videreutdanning i Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i akuttsykepleie Studieplan for videreutdanning i akuttsykepleie 90 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2009

Detaljer

Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018

Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018 Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018 Innhold Innledning...5 1.0 Overordnede krav, målsettinger og strategier...7 1.1 Beskrivelse av Finnmark som ambulanseområde...8 1.1.1 Bosettingsmønster og befolkningsutvikling...8

Detaljer

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner Håndbok kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL... 6 Forsvarlig behandling... 6 Grunnleggende prinsipper for pasientbehandling... 6 Tidsfaktor... 7 Oppgaver som krever sertifisering... 8 Retningslinjer for sertifiserte

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del 1 av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen 1 1. Forord 2. Om praksis i apotekteknikerutdanningen 3. Om å lære praksis 4. Hvem har ansvar for hva? Skolens ansvar (herunder forberedelse til apotekpraksis)

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer