PLAN FOR UNGDOM, SKOLE OG SYSSELSETTING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR UNGDOM, SKOLE OG SYSSELSETTING"

Transkript

1 PLAN FOR UNGDOM, SKOLE OG SYSSELSETTING

2 1 Innledning og ingen stod igjen Plan for ungdom, skole og sysselsetting bakgrunn, avklaringer og videre samarbeid Kommunens målsetning Mandat Planprosessen Avklaring av nå-situasjonen Generelt Kommunens og fylkets tjenesteområder spesielt: Oppfølgingstjenesten og videregående skole: Fra Grøtvedt og Løken ungdomsskole: Fra psykisk helseteam: Fra Sosiale Tjenester: Bak tallene Hva sier de unge selv? Hvilke utfordringer har vi samlet sett? Hva kan gjøres for å få flere ungdommer til å fullføre skolegangen / utdanningsløpet de har startet på? Tiltak som fremmer sysselsetting Strategier for samarbeid rundt enkeltpersoner Skjematisk oversikt over foreslåtte tiltak Avslutning Plan for ungdom, skole og sysselsetting 2

3 1 Innledning 1.1 og ingen stod igjen Stortingsmelding nr. 16 ( ) og ingen stod igjen, Tidlig innsats for livslang læring setter fokuset på det samfunnsansvaret vi har for å legge til rette for at det potensialet for læring som finnes i alle mennesker må komme både det enkelte individ og samfunnet til nytte. I Stortingsmeldingens forord kan vi lese: Ikke alle vil nå de samme målene. Det er heller ikke et mål at alle skal inn i en høyere utdanning, men alle skal få et solid grunnlag for livslang læring. Det betyr at utdanningssystemet ikke bare skal gi alle de samme mulighetene til å skaffe seg ferdigheter, kunnskaper og holdninger som er viktige for å leve et godt liv og bli aktive samfunnsdeltakere. Utdanningssystemet skal også tidligst mulig hjelpe, stimulere, veilede og motivere den enkelte til å strekke seg lengst mulig for å realisere sitt læringspotensial uavhengig av den bakgrunnen de har. Stortingsmeldingen foreslår tiltak for hvordan bedre bistå den enkelte i å utforme og realisere sine livsprosjekter, samt hva som må til for å utvikle et sosialt utjevnende utdannings- og kompetansesystem til beste for den enkelte og for samfunnet. Det er et mål at alle skal utvikle den kompetansen de trenger for å mestre videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. 1.2 Plan for ungdom, skole og sysselsetting bakgrunn, avklaringer og videre samarbeid I 2005 ble det utført et del-prosjekt, kalt Det sosiale Askim, på oppdrag fra det kriminalitetsforebyggende prosjektet i Askim. Hensikten var å tegne et oversiktsbilde over viktige trekk ved de sosiale forholdene i vår kommune. Del-prosjektet oppsummeres i en rapport skrevet av statsviter Einar Vetvik, som også stod for prosjektets utføring. Plan for ungdom, skole og sysselsetting er et resultat av den dokumentasjon rapporten Det sosiale Askim viser, nemlig at Askim har særlige utfordringer knyttet til ungdom. Vi har en høyere andel av både ungdomsledige, sosialhjelpsmottagere og voldskriminelle enn både Østfold og landet for øvrig. Dette er en tendens som i sterk grad indikerer at Askim trenger en målrettet satsning mot forebyggende tiltak for barn og unge. Ungdomsledighet og sosialhjelp til de unge henger sammen. Forskning viser at disse faktorene øker tilbøyeligheten til å søke rus, kriminalitet og alternative miljøer. I rapporten Det sosiale Askim trekkes følgende delkonklusjon i forhold til våre utfordringer: Men mest av alt trenger vi en aktiv, forebyggende innsats mot ungdommer, marginale ungdomsmiljøer og deres familier. En sterkere satsning på skole, skolemiljø og utdanning bør gå hånd i hanske med dette. Plan for ungdom, skole og sysselsetting 3

4 Denne planen kalles Plan for ungdom, skole og sysselsetting. Det er snakk om en gruppe ungdom som har vært ut og inn av forskjellige tiltak. Noen er i ferd med å droppe ut av videregående, flere har allerede droppet ut eller har aldri kommet i gang. Enkelte er ikke motivert for eller i stand til å gå i gang med utdanning, men vil ha mer nytte av arbeidsrelaterte tiltak. Individuell tilpasning - eller det å møte folk forskjellig er et viktig stikkord. Ved å bruke betegnelsen sysselsetting er hensikten å dekke opp både utdannings-, arbeids- og aktivitetstiltak. De foreslåtte tiltakene i planen vil omfatte tiltak både på individ- og på systemnivå. Enkelte vil også foreslås både under kapittelet som omhandler de mer skolerettede tiltakene og tiltakene som fremmer øvrig sysselsetting. Planens innhold og de foreslåtte tiltakene berører ikke bare kommunale tjenesteområder, men også fylkeskommunen (videregående), NAV-arbeid og det private næringsliv. Planen sendes derfor de øvrige tjenesteområder for oppfølging og behandling, da alle sitter med et utøvende ansvar overfor enkeltpersoner. 1.3 Kommunens målsetning I Askim kommunes visjonsplan tema 5 heter det at Barn og unge skal være kommunens satsingsområde. Gjennom Plan for ungdom, skole og sysselsetting ønsker vi som kommune å sette fokus på tiltak som bidrar til at den enkelte skal utvikle den kompetansen de trenger for å mestre videre utdanning, arbeid og samfunns-deltakelse. Følgende mål danner grunnlaget for denne planen: Det tilrettelegges for individuelt tilpassede tiltak slik at den unge primært kan fullføre sitt utdanningsløp. Den enkelte ungdom skal møtes og respekteres som et likeverdig menneske, og få et tilbud som gjør at han eller hun kan mestre og gjennomføre videregående opplæring med en kompetanse som enten åpner dørene til høyere utdanning eller en yrkeskompetanse / grunnkompetanse som er omsettelig på arbeidsmarkedet. For skole og sysselsetting betyr dette å: Skole: 1. Tilrettelegge for en individuelt tilpasset overgang fra ungdomsskole til videregående skole 2. Øke innsatsen som gjelder samarbeid mellom skolen og foreldrene og samarbeid mellom utdanningsnivåene 3. Tilrettelegge for likeverdig opplæring og inkludering av alle elever Plan for ungdom, skole og sysselsetting 4

5 Sysselsetting: 1. Utvikle en bedre organisering av arbeidet med og samarbeidet om ungdom som ikke ønsker å gå på skolen 2. Bygge opp en base av offentlige og private arbeidsplasser som er villige til å ha ungdom i praksis 3. Hjelpe den unge til å ta bevisste valg i forhold til skole- eller jobbsøking 1.4 Mandat Følgende mandat har dannet rammen for arbeidet: 1. Avklare et bilde av nåsituasjonen 2. Se på tiltak som forebygger ledighet blant ungdom 3. Se på tiltak som fremmer sysselsetting 4. Spesielt se på muligheten for prosjekter med praksis innen kommunalt vedlikehold, andre kommunale tjenester og næringslivet 5. Vurdere strategier for samarbeid rundt enkeltpersoner 1.5 Planprosessen Det ble etablert en administrativ arbeidsgruppe for å utarbeide utkast til Plan for ungdom, skole og sysselsetting. Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter våren 2007, og har bestått av følgende representanter: Askim videregående skole v/ rådgiver Rudi Olsen Sosiale Tjenester v/ Jan Komeros Grøtvedt skole v/ inspektør Gro Oshaug Oppfølgingstjenesten v/ Øystein Raustøl Psykisk helseteam v/ Trond Øverdahl PPT Grunnskole v/ Kirsti Bystrøm PPT Videregående skole v/ Liv Godal Skagestad Arbeidsgruppen har vært supplert med brukerrepresentanter, ungdomskontakten, SLT mv tilpasset tema og prosessen. Det har i alt vært 5 møter i arbeidsgruppa, i tillegg til noen treffpunkt mellom enkelte av representantene. Det har under planarbeidet vært forsøkt å trekke NAV-arbeid inn i prosessen noe en ikke har lykkes i. Planen vil derfor i sin helhet leveres NAV for behandling, med ønske om at de skal ta stilling til hvordan bidra i de ulike tiltakene. Randi Talseth (Ap) er politisk saksordfører, helse- og sosialfaglig rådgiver Tove Kolstad Skadsheim er saksbehandler. Plan for ungdom, skole og sysselsetting 5

6 Videre har det vært avviklet et idéseminar for ulike tjenesteytere, med hensikt å sammen komme fram til virkningsfulle tiltak som vil bidra til å redusere ungdomsledighet og frafall i skolen. Det har også vært gjennomført en høringsdag, Ung i Askim, med en gruppe unge i målgruppen. Målet med denne dagen var å høre de unges egen stemme, og hente fram deres erfaringer, synspunkter og behov rundt temaet for planen. 7 unge deltok (12 var invitert) og Voksne for Barn v/ Helene Toverud Godø og Karin Källsmyr stod for gjennomføringen. De brukte ulike metoder og medvirkningsprosesser tilpasset ungdommen. Resultatet av kartleggingen er oppsummert i en rapport, og flere av forslagene til tiltak er implementert i denne planen. 2 Avklaring av nå-situasjonen 2.1 Generelt Det er en felles nasjonal utfordring å finne fram til effektive tiltak for å forhindre det store frafallet man ser i den videregående opplæring. Kartlegginger viser at det er variasjon i frafallet mellom fylker, skoler og utdanningsprogrammer. Videre viser det seg at for ungdommer med uønsket frafall i videregående opplæring, har varsellampene blinket allerede på ungdomsskolen. Høyt fravær, lav motivasjon og svake karakterer er det sikreste tegnet på framtidig frafall. Sosiale forhold og elevens hjemmesituasjon har også betydning. Studiet som er foretatt lokalt viser at det sosiale Askim bærer med seg en overvekt av negative faktorer relatert til unge mennesker sammen lignet med landet generelt. Tall fra rapporten viser at Ungdomsledigheten (alder år) ligger på 6.9 % (4.3 % i landet for øvrig) Ungdomsmottakere, sosialhjelp (alder år) ligger på 12.6 % (8.3 % i landet for øvrig) Nå-situasjonen kan derfor sies å kreve engasjement, ressurser og innsatsvilje for å tilby målgruppen god tilgang og kvalitet på tiltak som styrker deres egen kompetanse og hjelper dem på vei til å bli selvstendige voksne. 2.2 Kommunens og fylkets tjenesteområder spesielt: Oppfølgingstjenesten og videregående skole: Skolesluttere fra Oppfølgingstjenesten og videregående skole: - Askim vgs: 38 fra Askim kommune (tilsvarer ca. 10 % av det totale antallet elever) - Mysen vgs: 11 fra Askim kommune Plan for ungdom, skole og sysselsetting 6

7 Dette er sluttere fra Askim kommune ( år ) som har sluttet på Askim eller Mysen videregående skole etter 1. september dette skoleåret (2006/2007) Det er ikke fra skolens side kartlagt / laget en oversikt over hvor mange av disse som er i arbeid, men sannsynligvis er det flertallet, sett i forhold til dagens arbeidsmarked. I tillegg til denne gruppen har vi de som enten ikke har søkt, eller som aldri møtte opp til første skoledag. Det er vanskelig å hente opp det eksakte tallet på dette nå, men antallet her er langt høyere enn hvor mange som slutter under skoleåret. En vet heller ikke hvor mange av disse som har benyttet seg av private utdanningstilbud, fått seg arbeid eller er ungdomsledige Fra Grøtvedt og Løken ungdomsskole: Det er i prinsippet slik at i grunnskolen har man ikke lov til å slutte. Derfor er det ingen sluttere ved ungdomsskolene på samme måte som i videregående. Det igangsettes tiltak som ivaretar et undervisningstilbud til de elever som ikke klarer å fungere i normalskolen. Disse er i alternative skoletilbud i kommunen, i andre tiltak gjennom barnevern, én til én undervisning og lignende. Dette kan for eksempel være elever som så å si aldri er i en stabil skolesituasjon, og derfor har svært høyt fravær. Dette tallet varierer fra år til år, og det er viktig å være klar over at de som evt. trenger tilpasset undervisning ikke nødvendigvis står i fare for å droppe ut av skolen Fra psykisk helseteam: 15 unge som enten har droppet ut eller står i fare for å droppe ut av skolen Fra Sosiale Tjenester: Unge mennesker i alderen år som har droppet ut av videregående skole: 10 (3 jenter og 7 gutter) 3 av disse planlegger å begynne på skolen fra høsten. Disse samarbeides det også med NAV-arbeid om Bak tallene Tallene ovenfor representerer en gruppe unge som har sluttet på skolen. En gjør oppmerksom på at tallene som rapporteres på de ulike områdene kan representere de samme personene. På grunn av taushetsplikten oppgir den enkelte virksomhet tall, ikke navn. I tillegg har vi ved skolene elever som står i fare for å droppe ut. Disse er ikke kartlagt med tall her, men vi ser at de finnes på så vel på våre skoler som i landet for øvrig Hva sier de unge selv? Vi gjennomførte, i samarbeid med organisasjonen Voksne for Barn, en egen dag med et uvalg unge i målgruppen. Hensikten var å høre hva de selv mener skyldes skoletrøtthet og eventuelt frafall, og hva som skal til for å fullføre skolen og ha det bra der. 7 ungdommer deltok på Høringsdagen, og var bredt representert fra ungdomsskole, videregående, Oppfølgingstjenesten og Sosiale tjenester. Dette er tilbakemeldingene de ga: Plan for ungdom, skole og sysselsetting 7

8 Årsaker: For lange dager Sure eller strenge lærere Manglende respekt fra lærerne For mye lekser For mye teori Dårlig luft i klasserommene Manglende mulighet til å påvirke innholdet i skoledagen og hvordan de skal lære fagene Undervisning som ikke er tilrettelagt dine behov Stort press Ingen medbestemmelse Løsninger: Få lov til å bruke pc Medbestemmelse Mer praktisk jobbing Kortere friminutt og derav kortere skoledag Uteundervisning Bli tatt på alvor Mer involvering av læreren i elevens liv Gjensidig respekt Bedre luft i klasserommene Bedre kommunikasjon Opplegg for å bli bedre kjent Mindre lekser Bestemme selv hvordan man kan jobbe med faget Det er laget et eget sammendrag fra denne dagen som ligger presentert på nettsidene til Voksne for Barn : 2.3 Hvilke utfordringer har vi samlet sett? En helhetlig oversikt over tiltakene som finnes: Gjennom planprosessen har vi hatt en god gjennomgang av de tiltak som faktisk gjennomføres og fungerer for unge som enten står i fare for eller allerede har droppet ut av skolen. En tankevekker har vært at mange av deltakerne i prosessen ikke har vært kjent med helheten at det rett og slett ikke er god nok informasjon ut i forhold til hva de ulike tjenesteområdene har og kan tilby. Et manglende helhetsbilde kan derfor i seg selv være en utfordring i forhold til å gi riktig råd- og veiledning til den unge. Det må settes i verk tiltak som kan sikre bedre informasjon og oversikt over tjenestetilbudet. Plan for ungdom, skole og sysselsetting 8

9 Det som også kan være en utfordring er å sørge for at de gode tiltakene ikke blir avhengig av ildsjeler, men at de kan implementeres som faste, kjente tiltak på det enkelte tjenesteområde. God samhandling: Mange av tiltakene omfatter ulike arenaer som ungdomsskole, videregående skole og arbeidslivet samtidig. Dette krever samhandling og felles mål, og kan komme til å utfordre de tradisjoner som preger tjenesteområdene. Det betinger også vilje til et utvidet samarbeid, noe som vil påvirke tid og ressurser i større grad enn tidligere. For kommunen: Planprosessen har vist at det er gode tiltak, men også utfordringer og forbedringspotensiale over flere områder enn de kommunen forvalter. Det blir derfor viktig å sende over denne planen til de øvrige, slik at de foreslåtte tiltakene kan tas opp til behandling. For kommunen spesielt vil følgende foreslåtte tiltak i planen være en utfordring: En forsterkning av rådgivningstjenesten ved overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole Kommunal sysselsetting Etablering og igangsetting av prosjekter med praksis innen kommunalt vedlikehold ( Et samarbeid mellom Sosiale Tjenester, Eiendom og Intern service, Teknisk Drift og Familiens Hus) Økt antall lærling- og lærekandidatplasser 3 Hva kan gjøres for å få flere ungdommer til å fullføre skolegangen / utdanningsløpet de har startet på? Eksisterende tiltak: - Toppen alternative skole og Huset skoletilbud for elever som trenger et pusterom fra vanlig ungdomsskole. - Arbeidsutplassering for elever som ikke finner seg til rette i vanlig ungdomsskole. Antall dager pr uke kan variere, fra ½ dag til hele uka. Et samarbeid med arbeidslivet. - Videregående skole har en egen linje som heter forberedende grunnkurs hvor elevene har 2 dager på skolen og 3 dager i arbeid. De samarbeider med Oppfølgingstjenesten om inntaket. Det er også mulig for elever å gå fra en ordinær vg1 klasse og over i dette løpet som et alternativ til å slutte på skolen. NAV har stilt opp med kursstønad for de 3 dagene de er i arbeid. Denne linja tar ikke av skoleretten og har til dags dato gitt fortrinn ved søknad til ordinær vg1 kommende skoleår. - Enkelte elever kan gå fra å være fulltidselev over til det som kalles delkurs-elev. Det utarbeides en individuelt tilpasset plan (ITP) for den aktuelle eleven. Dette er et Plan for ungdom, skole og sysselsetting 9

10 alternativ til å kutte skolen helt, hvor eleven velger ut de fagene de ønsker å fullføre. Skolen har her ingen forpliktelser for de timene/dagene eleven ikke er på skole. (Flere elever har da meldt seg ledig i den tiden de ikke er på skolen, og har fått hjelp fra NAV angående kursstønad dersom de har skaffet seg arbeid.) - Hospitering - Dette kan være ungdom/voksne som er i arbeid, men ønsker å fullføre enkelte fag ved skolen. De får da anledning til å følge undervisningen i faget og kan melde seg opp som privatist. (Dette er mulig å kombinere med arbeidsrelaterte prosjekter.) - Brobygging - Her kommer elever fra ungdomsskole til videregående og er her 3 dager. Dette er et ledd i grunnskolens fag: Programfag til valg. Brobygging er et viktig ledd i overgangen fra ungdomsskole til videregående og til å foreta et mest mulig riktig valg av programområde på videregående skole. - Oppfølgingstjenesten gir tilbud om rådgivning/veiledning til alle ungdommer med skolerett som ikke søker videregående opplæring, ikke møter ved skolestart eller som slutter i løpet av skoleåret. - Oppfølgingstjenesten gir tilbud om individuell karriereveiledning til ungdom som er i en vanskelig valgsituasjon. - Oppfølgingstjenesten har oversikt over tilbud i regionen som kan være aktuelle for den enkelte ungdommen. - Tverrfaglig samarbeid for god språkstimulering av minoritetsspråklige barn og ungdom i alderen 0 16 år. Nye tiltak: Tiltak nr. 1: Ungdomsskolen ønsker sterkere samarbeid mellom skolene og med andre virksomheter i kommunen, samt næringslivet i kommunen, i det nye faget på ungdomstrinnet som heter Programfag til valg ( inkluderer Brobygging ) Dette for å gi de unge smakebiter av ulike yrker og utdanningsveier. Handling: Eget opplegg for hele 8. trinn (offentlige / kommunale arbeidsplasser) Eget opplegg for hele 9. trinn (private næringsliv) Brobygging våren 9. trinn (halve kullet) og høsten 10. trinn (den andre halvparten) Utøvende ansvar: Ungdomsskolene v/ virksomhetsledere og rådgivere Plan for ungdom, skole og sysselsetting 10

11 Tidsramme: Planlegges skoleåret 2007/2008 og igangsettes påfølgende skoleår Tiltak nr. 2: Videregående skole ønsker et tettere samarbeid med ungdomsskolen når det gjelder overgangen for vår målgruppe. Handling: Gode samarbeidsrutiner rundt enkeltpersoner ved overføringen til videregående skal være på plass Rådgivere og kontaktlærere fra begge skolene må etablere kontakt, og opprettholde samarbeidet en periode etter skolestart ved videregående Fri informasjonsflyt mellom skolene i forhold til hva som er viktig at mottakende skole har for å kunne tilby tilpasset opplegg i samarbeid med foreldre/foresatte Starte samarbeidet tidligere enn våren i 10. kl. for å sikre best mulig tilrettelegging for den enkelte ungdom Avklaringssamtaler med ungdommen for å skaffe seg kunnskap om vedkommede, og hans/hennes kunnskap og behov Utøvende ansvar: Skolens ledelse (grunnskole og videregående), rådgivere, kontaktlærere Tidsramme: Starte arbeidet skoleåret 2007/2008 Tltak nr. 3 Rådgivningstjenesten i ungdomsskolen må styrkes/utvides. Handling: Timeressursen for rådgivere må styrkes slik at det er mulig for rådgiveren å oppsøke eleven, framfor at eleven kan oppsøke rådgiveren Ungdommen må sikres enkel og grunnleggende informasjon om både positive og negative sider ved de ulike yrkene for å forhindre feilvalg Mer ærlighet i rådgivningen, og om nødvendig anbefale ungdommen å søke kompetanse på et lavere nivå En mer profesjonalisert rådgivertjeneste, for eksempel i form av å øke rådgivernes kompetanse, samt tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid rundt rådgivnings- og veiledningstilbudet (helsesøster, miljøarbeider) Utøvende ansvar: Skolens ledelse og rådgivertjeneste Plan for ungdom, skole og sysselsetting 11

12 Tidsramme: Tiltak nr. 4 Det må satses på tiltak som vektlegger trivsel i skolen Handling: Psykisk helse i skolen innføre eget program i skolen (med støtte fra statlig hold) Frokost i skolen Frukt i skolen Økt ressurs for helsesøster Økt ressurs fra PPT Samtalegrupper Miljøarbeider i skolen Fysisk aktivitet daglig Temauker Trivselsaktiviteter Gjøre skoleplassen mer trivelig Gjøre det innvendige skolemiljøet/interiøret mer trivelig Økte vaktmesterressurser Ungdommens eget vaktmesterteam Utøvende ansvar: Kommunens ledelse, skolens ledelse, den enkelte lærer, FAU, elevrådet, den enkelte elev, trivselselevene, vaktmester, Intern Service Tidsramme: Kostnadskrevende tiltak må arbeides med i årlige budsjettbehandlinger Øvrige tiltak må arbeides med kontinuerlig - oppstart 2007 Tiltak nr. 5 Videregående skole må være en medspiller for sosialtjenesten/nav når det gjelder å tilby utdanning deler av utdanning til deres brukere. Handling: Eget samarbeidsforum mellom videregående, Oppfølgingstjenesten, Sosiale tjenester og NAV-arbeid Tilføre kunnskap og informasjon om mulighetene Tilby egne kurs Gi mulighet for ungdom å være hospitanter i enkelte fag Plan for ungdom, skole og sysselsetting 12

13 Utøvende ansvar: Skolens ledelse og Sosiale tjenester v/ virksomhetsleder og fagkoordinator Tidsramme: Tiltak nr. 6: Mulighet for hospitering/besøk når det gjelder enkeltelever fra ungdomsskolen til videregående - for å få en mykere overgang. Dette kommer i tillegg til Brobygging, og skal kun gjelde de som trenger det etter en individuell vurdering. Handling: Etablere en hospiteringsordning som et samarbeid mellom ungdomsskole og videregående Samarbeide med foreldre/ foresatte og den aktuelle ungdommen for å finne ut av om det kan være aktuelt og på hvilken måte hospiteringen skal foregå Starte hospiteringen allerede i 9. kl. med hensikt å skape motivasjonen for videre opplæring tidlig Utøvende ansvar: Skolens ledelse og rådgivere, samt kontaktlærere Tidsramme: Skoleåret 2007/2008 Tiltak nr. 7: Samarbeid mellom ungdomsskolene og videregående skole om minoritetsspråklige elever for å lette overgangen til ny skole. Handling: Faste samarbeidsmøter på systemnivå Overgangsmøter rundt enkeltelever ved behov Utøvende ansvar: Skolens ledelse, rådgivere og aktuelle kontaktlærere Tidsramme: Skoleåret 2007/2008 Tiltak nr. 8: Askim Kommune arbeider for å ta inn flere lærlinger og lærekandidater Plan for ungdom, skole og sysselsetting 13

14 Handling: Legges inn i Administrasjonsenhetens budsjett fra 2008 Doble antall plasser Ansvar: Kommunens ledelse Tidsramme: Tiltak som fremmer sysselsetting Eksisterende tiltak: - Sosiale tjenester utbetaler sosialstønad til de som har vært i APP i kommunen. Ordningen kalles Arbeid for sosialstønad, og betinger at det gjelder tiltak i kommunal regi. - Oppfølgingstjenesten deltar i sluttmøter på de videregående skolene, og samarbeider med NAV om utprøving i arbeidslivet. - Samarbeid ved behov mellom Oppfølgingstjenesten, sosiale tjenester, barnevern, PPT og BUP. - Oppfølgingstjenesten gir tilbud om individuell karriereveiledning til ungdom som er i en vanskelig valgsituasjon. - Nav-arbeid ulike stønader - Individstønad: Basisytelse - høy sats for de som er over 19 år, kr. 265 pr. dag. Lav sats for de som er under 19 år kr.190 pr dag. - Borteboertillegg på inntil kr. 145 pr dag dersom man må bo hjemmefra under kurset. - Reisetillegg på inntil kr.145 pr dag dersom det er 6 km eller mer mellom hjem og kurssted. - Tiltaksplan mot fattigdom arbeidsmarkedssatsning hvor det ytes individstønad til ungdom 20 til 24 år som har sosialhjelp som hovedinntekt. - Arbeidsledighetstrygd/ dagpenger Plan for ungdom, skole og sysselsetting 14

15 - Attføringspenger - Lønnstilskudd Nye tiltak: Tiltak nr. 9: Kommunale tilbud om sysselsetting til flere ungdommer som faller ut av skolesystemet enn det som er tilfelle i dag. Handling: Flere arbeidspraksisplasser gjennom NAV må opprettes Øke antall læreplasser for å få fullført påbegynt fagbrev Opplæringskontrakter inngås med aktuelle elever (redusert opplæring) Utøvende ansvar: Ledelsen ved de ulike virksomhetene, NAV-arbeid, rådgivere og kontaktlærere, Oppfølgingstjenesten Tidsramme: Tiltak nr. 10: Der det er mulig må det legges opp til samarbeidsstrategier mellom tjenesteområdene som medfører at de unge slipper å forholde seg til så mange ulike mennesker og kontorer. Handling: Tett oppfølging av én tiltakskoordinator Samarbeid på individ- og systemnivå (nærmere beskrevet i eget kapittel) Utøvende ansvar: Ledelsen ved virksomhetene, tiltakskoordinatorer og øvrige ansvarlige tjenesteytere Tidsramme: Oppstart 2007 Tiltak nr. 11: Etablere og igangsette prosjekter med praksis innen kommunalt vedlikehold, andre kommunale tjenester og næringslivet Plan for ungdom, skole og sysselsetting 15

16 Handling: Kartlegge hvilke arbeidsoppgaver, praksis og sysselsettingsplasser vi kan tilby i nærmiljøet I samarbeid med Teknisk Drift og Eiendom og Intern Service legge til rette for etablering av en vedlikeholdsgruppe som kan ta seg av enkle vedlikeholdsoppgaver (lignende den gruppen ASVO Askim har) Etablere en stilling for oppfølging av vedlikeholdsgruppa. Ansvar: Virksomhetsledere ved Sosiale tjenester, Familiens Hus, Intern service og Teknisk drift Tidsramme: Strategier for samarbeid rundt enkeltpersoner For å sikre et godt nok samarbeid rundt den enkelte ungdom må vi tenke samarbeid på flere nivåer. Vi snakker om samarbeid med den enkelte ungdom, samarbeid på individnivå og samarbeid på systemnivå. Motto for samarbeidet på alle nivåer: Den enkelte selv bidrar med sine ressurser, talenter, pågangsmot og sine kunnskaper Samarbeid med den enkelte ungdom: Det må utpekes en hovedansvarlig for oppfølging av den unge i hvert enkelt tilfelle. Vedkommende har rollen som en tiltakskoordinator, og må ha god oversikt over kommunale og ikke-kommunale tiltak, arbeidslivet, kurs og utdanningsmuligheter. Hovedoppgavene er: avklaring motivasjon oppfølging Avklaring: Individuelt tilpassede løp Fokus på det unike Fokus på ressurser Ansvarliggjøring Bevisstgjøring av den unges valg og muligheter Skriftlig kartlegging Handlingsplan Plan for ungdom, skole og sysselsetting 16

17 Motivasjon: Finne fram til og øke deltakernes lyst til og tro på å komme i skole eller arbeid Finne små konkrete mål å jobbe mot Finne deltakernes ståsted og justere skrittene og trinnene på veien Markere og feire suksesser underveis Oppfølging: Følge opp deltakerne før, under og etter tiltak Mange faller fra og trenger støtte til å holde ut og tenke framover Ivareta kontinuitet i deltakernes gang gjennom tiltaksapparatet I samarbeid med den enkelte ungdom utarbeides en vei å gå for deres nåværende ståsted. Dette betyr at tiltakskoordinatoren må sikre en ivaretakelse av den unges egenkartlegging en nøye samhandling om bistandsbehov en utprøving av arbeidsevne riktig råd og veiledning i forhold til utdannings- og arbeidsmuligheter Tverrfaglig samarbeid på individnivå: Det vil være viktig at den som fungerer som en tiltakskoordinator har et hovedansvar for å sikre et tverrfaglig samarbeid på individnivå. Viktige samarbeidspartnere foruten den unge selv er: Foreldre / foresatte Aktuelle lærere og rådgivere Kontaktpersoner fra evt. hjelpetjenester (PPT, psykisk helseteam, helsesøster m.fl.) Kontaktpersoner far NAV-arbeid og Sosiale Tjenester Oppfølgingstjenesten I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å etablere en ansvarsgruppe, andre ganger samarbeides det på tvers av områder. Årsaken til at det må samarbeides tverrfaglig på individnivå er: Utveksling av kunnskap om den unge som er helt avgjørende for å kunne lage et tilpasset opplegg Sikrer en riktigere overgang fra ungdomsskole til videregående, evt. i kombinasjon med en form for arbeidspraksis/sysselsetting Sikre felles mål og forståelse for målene rundt den unge Unngå unnfallenhet flere drar lasset sammen Sikrer bedre at en finner det tilbudet som passer til den unges interesser, ønsker, motivasjon, kompetanse, evner, holdninger og ferdigheter Plan for ungdom, skole og sysselsetting 17

18 Tverrfaglig samarbeid på systemnivå: Det har under planprosessen blitt tydeliggjort at det er viktig for den enkelte ungdom at systemet som skal bidra til individuelt tilpassede tiltak er oversiktlig og kjent for tjenesteytere på alle områder. Hvorfor skal vi ha denne oversikten og et slikt samarbeid? Det er viktig å komme tidlig på banen og samarbeide med målgruppens oppdagere Foreldre som er bekymret vet hvor de skal henvende seg Sikre helhetlig og langsiktig tenkning Følgende samarbeidsstrategier på systemnivå vil kunne føre til en mer helhetlig oversikt og et bedre samarbeid: Det må utarbeides en informasjonsstrategi som sikrer en implementering ned i organisasjonene når det gjelder å være kjent med og å kunne tilby de riktige tiltakene. Ansvar: Askim kommune Etablere et samarbeidsforum med deltakere fra kommune, fylkeskommune og NAV. Representantene kan møtes for eksempel fire ganger pr. år for å kunne gjensidig informere hverandre om ståsted, utfordringer og resultater, samt fungere som arbeidsgruppe i forhold til felles arrangementer. Ansvar: Askim kommune tar initiativet til oppstart Avvikle én felles dag i året med hensikt å sikre felles mål og fokus, samt bli kjent på tvers av områder. Ansvar: Samarbeidsforumet Etablere en fast samarbeidsordning som vektlegger det å høre de unges egen stemme. Ansvar: Samarbeidsforumet Plan for ungdom, skole og sysselsetting 18

19 6 Skjematisk oversikt over foreslåtte tiltak nr. tiltak ansvarlig når 1 Samarbeid Programfag til valg Virksomhetsleder og rådgiver v/ skolen Tettere samarbeid i forhold til overgangen ungdomsskole videregående skole 3 Styrke/utvide rådgivningstjenesten i ungdomsskolen Skolens ledelse, rådgivere og aktuelle kontaktlærere Skolens ledelse og rådgivertjeneste Trivselsfremmende tiltak i skolen Kommunens og skolens ledelse, den enkelte lærer, FAU, elevrådet, eleven selv, trivsels-elevene, Intern Service Oppstart 2007, videre i det årlige budsjettarbeid 5 Videregående skole som medspiller for sosialtjenesten NAV 6 Individuelt vurdert hospitering fra ungdomsskole til videregående Skolens ledelse og Sosiale Tj. Ved virksomhetsleder og fagkoordinator Skolens ledelse og rådgiver, samt kontaktlærere Samarbeid om minoritetsspråklige Skolens ledelse, rådgivere og aktuelle kontaktlærere Inntak av flere lærlinger og lærekandidater Kommunens ledelse Øket tilbud om kommunal sysselsetting Ledelsen ved de ulike virksomhetene, NAV, rådgivere, kontaktlærere og Oppfølgingstjenesten Samarbeidsstrategier som skaper mer oversikt for den unge 11 Etablere og igangsette prosjekter med praksis innen kommunalt vedlikehold, andre kommunale tjenester og næringslivet De aktuelle virksomhetslederne Virksomhetsledere ved Sosiale Tjenester, Familiens Hus, Intern Service og Teknisk Drift Plan for ungdom, skole og sysselsetting 19

20 Avslutning Denne planen er et resultat av et tett samarbeid på tvers av forvaltnings- og tjenesteområder våren Sammen har vi jobbet for å finne fram til de tiltakene som best kan sikre den unge individuelt tilpassede tiltak slik at han eller hun primært kan fullføre sitt utdanningsløp. Vi har ønsket å få fram de unges egen stemme, og deres vektlegging av hvor viktig det er å bli respektert, sett og hørt som et likeverdig menneske. Arbeidsgruppens ønske er at planen skal evalueres jevnlig på alle områder og nivåer, implementeres i den enkelte virksomhets målarbeid og virksomhets-/ handlingsplaner og om nødvendig fremme enkelttiltak for politisk behandling. Et tverrfaglig oppnevnt samarbeidsforum vil kunne ha som oppgave å kunne styre kursen videre mot målet, at den enkelte ungdom skal møtes og respekteres som et likeverdig menneske, og få et tilbud som gjør at han eller hun kan mestre og gjennomføre videregående opplæring med en kompetanse som enten åpner dørene til høyere utdanning eller en yrkeskompetanse / grunnkompetanse som er omsettelig på arbeidsmarkedet. Plan for ungdom, skole og sysselsetting 20

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1. Tidlig innsats. - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring

174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1. Tidlig innsats. - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring 174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1 Tidlig innsats - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 2 Presentasjon av prosjektene 3 God oppvekst

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Kommunenes fremtidige helter

Kommunenes fremtidige helter Prosjektforum Våren 2010 Fredrik Asmaro, Lene Godager, Fredrik A. Gregersen, Hege Hellvik og Kine Reegård Kommunenes fremtidige helter - En samtale med elever og lærlinger på helsearbeiderfaget På oppdrag

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall... 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Om oppdraget...3 1.2 Om Ungdom i vekst...4 1.3 Om forskergruppen...5 1.4 Metode og datagrunnlag...5 2 Bakgrunn og kontekst: Om forebygging og oppfølging av frafall...7

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Brønnhagen Kompetansesenter

Brønnhagen Kompetansesenter Rennesøy kommune Brønnhagen Kompetansesenter - et pedagogisk rammeprogram Arbeidsgruppe 2006. 1 Innhold Strukturell oversikt over mål og forutsetninger, innhold og resultat s. 3 (Brønnhagenhuset) Kap 1:

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Midtveisrapport Ny GIV 2012

Midtveisrapport Ny GIV 2012 Midtveisrapport Ny GIV 2012 Dette er midtveisrapporten for prosjektet Ny GIV, som er ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Rapporten gir en oversikt over bakgrunn,

Detaljer

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid AFI-rapport 9/2013 Annlaug Bragdø og Øystein Spjelkavik Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer