ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg Driftsstyret Bystyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg 09.06.2015 Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06."

Transkript

1 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Irene Lunde SAKSMAPPE: 2014/2008 ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg Driftsstyret Bystyret PLAN FOR LÆRLINGEORDNINGEN I MANDAL KOMMUNE. Rådmannens forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til målsettingene i plan for lærlingeordningen. Nødvendige tiltak for å nå hovedmålsettingen om å tilby 3 lære- og praksisplasser pr innbygger på sikt, forsøkes innarbeidet i enhetenes rammer i forbindelse med budsjett- og økonomiplanbehandling. 3 lære- og praksisplasser settes av til personer med ikke vestlig bakgrunn. Vedlegg: 1 Lærlingeordningen i Mandal kommune. Utrykte vedlegg: Ingen. Bakgrunn: Bystyrepolitiker Alf Erik Andersen, Frp, ba om en oversikt og en plan for lærlingeordningen i Mandal kommune. Arbeidet med dette oppdraget ble organisert med en arbeidsgruppe. Deltakere i arbeidsgruppen har vært fagansvarlig for lærlinger innen helsearbeiderfaget, Anne Britt Wigemyr, fagansvarlig for lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, Tove Mydland, veileder for lærlinger i helsearbeiderfaget May Britt Johansen, veileder for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget Reidun Hjortland, daglig leder Opplæringsring Sør, Randi Jortveit, personalrådgiver Kirsti Møll, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Kristin Vinsjevik, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, Silje Gran Aanensen og kommunalsjef Irene Lunde. Vurdering: Vedlagt ligger en oversikt over dagens lærlingeordning i kommunen, og en plan for utvidelse av ordningen framover. Mandal kommune er en stor bedrift som har et betydelig rekrutteringsbehov for framtidig arbeidskraft. Lærlingeordningen er en god arena for å markedsføre kommunens arbeidsplasser og kommunen som arbeidsgiver. I tillegg har kommunen som offentlig virksomhet et særlig samfunnsansvar når det gjelder å bidra til at ungdom og voksne får en mulighet til å få en yrkesutdanning.

2 Det er viktig at lærlingene tilbys et godt faglig tilbud i kommunen. Kvalitet på oppfølging og god faglig veiledning undervegs i læretiden, gir gode resultater. Det betaler seg når lærlingene kommer tilbake til kommunen i ordinære stillinger. Arbeid er en vesentlig faktor for vellykket integrering av flyktninger. I dagens arbeidsmarked blir utdanning mer og mer nødvendig. Å oppnå et fagbrev, eller et kompetansebevis, kan være veien til arbeid for mange av flyktningene som er bosatt i kommunen. Mandal kommune kan bidra til bedre integrering ved «øremerking» av lære- og praksisplasser for ikkevestlige personer. Enhetene som har læreplasser er godt fornøyd med ordningen. Det oppleves som meningsfullt å bidra til at ungdom og voksne som har behov for fagbrev, får anledning til å lære seg nødvendige ferdigheter ved deres arbeidsplasser. Enhetene er positive til å utvide antall lærlinger, men er opptatt av at tilbudet utvides gradvis slik at kvaliteten sikres og at det settes av tilstrekkelig med ressurser til oppgaven. Økonomiske konsekvenser: Utvidelse av antall lærlinger kan et godt stykke på veg finansieres innen virksomhetenes rammer ved å gi lærlingene vikarvakter på de arbeidsplassene det er aktuelt. Lærlinger som tas inn i samarbeid med NAV følger det tilskudd med. Verdiskapningsdelen på 50 % stilling vil bli benyttet i ordinært arbeid så langt det lar seg gjøre. Men det vil alltid være en differanse når en ser kommunen under ett. Når antall lærlinger øker er det nødvendig å øke faglige og administrative ressurser. Konsekvenser for barn og unge: Et godt opplæringstilbud innen yrkesfag vil føre til at det blir attraktivt for ungdom å søke læreplass, og etter hvert jobb i kommunen. Lærlingeordningen i seg selv bidrar til at det er aktive lærlinger ute på arbeidsplassene som forsterker tjenestetilbudet, også for barn og unge. Konklusjon: Mandal kommune planlegger å øke antall lære- og praksisplasser til 3 plasser pr innbygger. Økningen tilpasses på de aktuelle arbeidsstedene så snart som mulig. Mandal, Knut Sæther, rådmann Irene Lunde, kommunalsjef

3 Lærlingeordningen i Mandal kommune. Bakgrunn Bystyrepolitiker Alf Erik Andersen/Frp, ba om en oversikt og en plan for lærlingeordningen i Mandal kommune. Arbeidet med dette oppdraget ble organisert med en arbeidsgruppe. Deltakere i arbeidsgruppen har vært fagansvarlig for lærlinger innen helsearbeiderfaget, Anne Britt Wigemyr, fagansvarlig lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, Tove Mydland, veileder for lærlinger i helsearbeiderfaget May Britt Johansen, veileder for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget Reidun Hjortland, daglig leder Opplæringsring Sør, Randi Jortveit, personalrådgiver Kirsti Møll, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Kristin Vinsjevik, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, Silje Gran Aanensen og kommunalsjef Irene Lunde. Enhetene og arbeidstakerorganisasjonene har hatt dokumentet til høring og uttalelse. AMU skal behandle den i juni. Definisjoner Lærling er en kandidat som gjennomfører avsluttende opplæring i bedrift i fag med læretid. Opplæringen fører normalt fram til yrkeskompetanse ved fag- eller svennebrev. Lærekandidat er en kandidat som har skrevet opplæringskontrakt med sikte på å gå opp til en kompetanseprøve som er mindre omfattende enn fag- eller svenneprøve, og som fører fram til et kompetansebevis. Praksiskandidat er en privatist i fagopplæring som kan oppnå fag- eller svennebrev ved å opparbeide seg allsidig praksis i jobb, i tråd med fagets læreplan. Praksisen må være 25 % lenger enn fagets opplæringstid, og godkjent teori i faget. Det avlegges til slutt en teoretisk og en praktisk prøve som gir fag- eller svennebrev. Opplæring og verdiskapning. Læretiden i bedrift deles inn i opplæring og verdiskaping. Med verdiskaping menes at lærlingen/lærekandidaten skaper produkter eller tjenester som bedriften kan selge eller tilby sine kunder eller brukere. Det er for verdiskapningstiden lærlingen/lærekandidaten får lønn. I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring, på slutten er det mest verdiskapning. Av den grunn får lærlinger/lærekandidater vanligvis mindre lønn i begynnelsen enn på slutten av læretiden. Politiske vedtak og historikk I forbindelse med gjennomføring av Reform 94 vedtok Mandal bystyre : Mandal kommune er positiv til å inngå en intensjonsavtale med Vest-Agder fylkeskommune om det måltall som er satt for inntak av lærlinger, dvs. 3 lærlinger i omsorgsarbeiderfaget og 3 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Utgiftene til ordningen innpasses i budsjettet f.o.m Administrasjonsutvalgets innstilling følges opp og dagens lærlingeplasser, 2 ved kjøkken og 1 ved Parkvesenet opprettholdes. Organiseringen av de nye lærlingeplassene gjennomføres i en opplæringsring i samarbeid med de 5 andre kommunene i regionen. Eventuelle lærlinger i andre fag tilsluttes eksisterende opplæringsring. 1

4 Vedtaket innebar en økning på 6 nye lærlinger pr. år, og det ble bevilget en økonomisk ramme til å ta inn 9 nye lærlinger pr. år i Mandal kommune. Medlemmene i opplæringsringen, som ble etablert ved oppstart av ordningen, er i dag endret til å omfatte Søgne, Songdalen, Vennesla, Mandal, Lindesnes, Marnardal og Audnedal kommuner og fylkeskommunale institusjoner og private barnehager. Opplæringsring Sør ivaretar inntak og oppfølging av lærlinger, og opplæringsansvaret skjer i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, utdanningsavdelingen. Det er ansatt en daglig leder i Opplæringsring Sør i 60 % stilling. Status I Mandal kommune har vi hatt lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsefag, kontor- og administrasjonsfag, institusjonskokk og IKT. Tilbake til 1990-tallet var det også lærling i anleggsgartnerfaget. Innen anleggsgartnerfaget var det et samarbeid med private aktører for å fylle kravet til aktiviteter. IKT har fra gått over i et eget selskap, DDV. Det er derfor ikke aktuelt for Mandal kommune å tilby læreplass innen IKT. Men Mandal kommune kan som eier av DDV påvirke selskapet til å opprette, eventuelt øke antallet lærlingeplasser. Av nye fag i kommunen, kan det være mulig å etablere læreplass for aktivitører, og det vil også bli jobbet med å få en læreplass for anleggsgartner igjen. Fag Barne- og ungdom Helsearbeider Institusjonskokk Kontor- og adm.fag 1 Service elektronikk 1 IKT-driftsfag Sum Målsetting Mandal kommune skal sikre kompetent og riktig rekruttering av arbeidskraft i framtiden. Status og anseelse til de ulike yrker og utdanninger spiller en viktig rolle for ungdommens og unge voksnes utdanningsvalg. Dette legger føringer for Mandal kommunes tilgang på arbeidskraft på lengere sikt. Lærlingene blir et viktig bidrag i dagens tjenester og som en nødvendig investering i morgendagens arbeidskraft. Mandal kommune skal være en aktiv medspiller i utdanningsløpet for fagutdanningene og bidra til å utdanne dyktige kandidater til fagstillinger. Felles møtearenaer, lærlingestrategier, kompetansebygging m.v. vil være sentralt i et slikt samarbeid. Viktig å planlegge hvilke fag det skal satses på for å dekke arbeidskraftsbehovet. Mandal kommune gir så god kvalitet på opplæringen at ungdom ønsker læreplass hos oss. Lærlingeplassene skal være gode arenaer for kunnskaps- og kompetansebygging, og er viktig i omdømmebyggende arbeid. Dersom lærlingene har mottatt god veiledning og har positive erfaringer fra praksisstedet og læretiden i kommunen, vil det bidra til å rekruttere nye lærlinger. Læringsmiljøet i virksomhetene våre er så godt at lærlingene ønsker å arbeide i kommunen etter endt læretid. 2

5 Lærlingene skal ha en positiv opplevelse av arbeidsplassen, av yrket og av Mandal kommune. De kvalifiserte lærlingene utgjør en viktig ressurs i rekrutteringen, både fordi de har fått inngående kjennskap til Mandal kommune, og fordi de har en lang yrkeskarriere foran seg. Mandal kommune har en målsetting å tilby lære- og praksisplasser tilsvarende 3 plasser pr innbygger innen Flere læreplasser/praksisplasser er et satsingsområde både nasjonalt og regionalt. Mandal kommune har tradisjon for å ta inn mange lærlinger. Fylkestinget har inngått samarbeidsavtaler med kommunene, og har lagt inn 3 plasser pr innbyggere på sikt i avtalene. Muligheten for å øke antall lærlingeplasser på arbeidsplassene Det er gjort en kartlegging på arbeidsplassene innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsefaget for å se på muligheten for å øke antall lærlingeplasser. Som tabellen over viser har det samlet for de to fagene blitt opprettet flere læreplasser enn det enn det bystyrevedtaket fra 1995 sier. Jevnt over har antallet vært rundt 10 nye plasser pr. år. Det vil si 20 lærlinger samtidig. Enheter som har helsefagarbeidere har meldt at det er mulig å øke antallet fra ca. 10 til 14 plasser samtidig. Arbeidssteder som tilbyr læreplass til barne- og ungdomsarbeidere mener det kan la seg gjøre å øke fra ca. 10 til plasser samtidig. Da vil kommunen kunne tilby ca. 30 lærlingeplasser innen de to fagene. Målsettingen er 45 lære- og praksisplasser så snart som mulig. Det er barneskolene og barnehagene som tilbyr arbeidsplasser for barne- og ungdomsarbeidere. Det har vært vanskelig å få lærlinger på Holum skole på grunn av dårlig bussforbindelse. Ungdomsskolene egner seg ikke som lærested for helt unge lærlinger, men det kan tilbys til voksne lærlinger (lønnet av NAV.) Et problem knyttet til læretid i ungdomsskolene, er at det ikke er mulig å få full stilling for lærlingene der, fordi skoledagene er for korte. En må imidlertid være oppmerksom på betydningen av «riktig rekruttering av arbeidskraft i framtiden». Det meldes i dag fra oppvekstsektoren at det utdannes for mange barne- og ungdomsarbeidere i forhold til antall arbeidsplasser. Det må derfor være et godt samarbeid mellom fylkeskommunen, videregående skole og kommunene for å få riktig fordeling av elever til fagene i forhold til kommunenes rekrutteringsbehov. Prognosene framover viser at det vil være størst behov for fagarbeidere innen helsefaget. Mandal kommune er medlem av Opplæringsring Sør. Opplæringsringen kan bidra til at kommuner eventuelt kan samarbeide om læreplasser dersom det er lærlinger som har behov for det. Skal vi tilby læreplass innen anleggsgartnerfaget, må vi mest sannsynlig samarbeide med private aktører innen faget. Det kan også være aktuelt å samarbeide med øvrig næringsliv og industri i kommunen hvis det kan bidra til opprettelse av læreplasser. Flyktninger Bystyret har vedtatt at kommunen skal bosette og integrere flyktninger. Integreringen blir vellykket dersom flyktningen blir selvforsørget gjennom arbeid. I dagens arbeidsmarked blir utdanning mer og mer nødvendig. Å oppnå fagbrev, eller i hvert fall et kompetansebevis, vil være veien til arbeid for svært mange av våre flyktninger. Mange av flyktningene som bosettes i kommunen er ikke i den alder som gir dem ungdomsrett til en læreplass, og for de som ønsker helsefag vil kommunen være eneste mulige lærebedrift. 3

6 Mandal kommune kan sette av 3 av 45 lære- og praksisplasser til personer med ikkevestlig bakgrunn. De 3 plassene kan brukes til 4-årig opplæring. Det må samarbeides tett med NAV om denne ordningen for å oppnå så godt tilbud som mulig. Lærekandidater Lærekandidater er elever med et tilpasset opplæringsløp. Mandal kommune vil være med å bidra til at så mange elever som mulig kan få et tilbud om opplæring som gir en yrkeskompetanse. Det vil kreve ekstra kapasitet å gi lærekandidater et godt opplæringstilbud. Det kan bli et godt tilbud hvis det øremerkes ressurser til å veilede lærekandidater. Praksisplasser og studenter Mandal kommune tilbyr arbeids- og språkpraksisplasser til kandidater som skal kvalifiseres for arbeidslivet gjennom NAV. Vi har også samarbeidet med UiA i mange år om praksisplasser for studenter som tar sykepleie-, barnehage- og lærerutdanning. Vi tar imot ca. 150 lærerstudenter, ca. 15 barnehagelærerstudenter og ca. 15 sykepleierstudenter årlig. Det er et bilde på at kommunen jobber aktivt for å bidra til at unge mennesker får en utdanning. Veiledere Mandal kommune har ansatte som har påtatt seg veilederansvar for lærlingene. Pr. i dag er det 20 veiledere innen helsefag, 16 veiledere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og 1 innen institusjonskokk. Antall veiledere trenger ikke være likt med antall lærlinger, men det er viktig at veilederne får nok tid til å følge opp lærlingene. Har de ansvar for flere, kan det bli konflikt med ordinære jobboppgaver. Å være veileder er krevende, men samtidig givende. Flere veiledere uttaler at de ser på oppgaven som et privilegium i jobben sin. Å få dele kunnskap og ferdigheter med en lærevillig elev er en positiv opplevelse. Det krever imidlertid at veilederen er oppdatert og motivert for oppgaven. Det tilbys kurs og fagsamlinger for veilederne gjennom Opplæringsring Sør. Mandal kommune har sammen med arbeidstakerorganisasjonene blitt enig om at veiledere for lærlinger får et funksjonstillegg på kr den tiden de er veiledere. Når antallet lærlinger skal økes, er det nødvendig med flere veiledere. Ved å ta inn veilederoppgaver i utlysningsteksten ved rekruttering til fagarbeiderstillinger, kan arbeidsgiver sikre at den oppgaven blir kjent for dem som søker stillinger i kommunen. Profilering av lærlingeordningen Selv om Mandal kommune formelt har et visst antall læreplasser, er det ikke slik at det er like stor etterspørsel etter plassene hvert år. Når lærlingene skal ut i praksis, prioriteres de kommunene de ønsker seg læreplass i. Mandal kommune må derfor gjøre seg attraktiv. Utdanningsmessa på Mandal videregående skole er en slik arena der kommunen kan markedsføre tilbudet sitt. Vi har også deltatt i et prosjekt i regi av KS hvor det ble opprettet en rekrutteringspatrulje av lærlinger som reiste rundt og markedsførte faget sitt for ungdom som skulle velge utdanningsløp. Hensikten med det prosjektet var å rekruttere kommende fagarbeidere til helsefag. En god og informativ hjemmeside om tilbudet til lærlingene i kommunen vil også være et godt rekrutteringstiltak. Og ikke minst vil kommunens omdømme ha betydning for hvorvidt ungdom ønsker å arbeide hos oss. Et positivt omdømme, god kvalitet på opplæringen og godt læringsmiljø på arbeidsplassene er viktige faktorer for å lykkes med rekruttering. Mandal kommune kan bruke klausuler i anbud og i kontrakter med leverandører og kreve at de har lærlinger for å sikre flere læreplasser. Det kan være med å bidra til at det opprettes flere læreplasser 4

7 lokalt og i Vest-Agder fylke. En slik klausul kan være vanskelig å innfri for mindre bedrifter, så det må være mulig å gjøre unntak. Organisering av ordningen Overordnet ansvar for lærlingeordningen ligger til Personalavdelingen i rådmannens stab. Det er èn fagansvarlig for lærlingeordningen i Helse og omsorg og èn fagansvarlig i Oppvekst. Fagansvarlige har ansvar for å kvalitetssikre læringsplassene i kommunen, intervjue og inngå kontrakter, følge lærlingene opp i løpet av læreperioden og lage rulleringsløp innen fagområdene. Den enkelte lærling blir knyttet til en arbeidsplass for en periode i læretiden, og ved den arbeidsplassen får lærlingen en utdannet fagarbeider som veileder. Veilederne skal veilede og støtte lærlingen, slik at hun/han blir klar til å avlegge fagprøven ved endt læretid. De fagansvarlige har kontakten med Opplæringsring Sør som formidler lærlingene som har søkt om plass i kommunen. Opplæringsring Sør har et opplæringsansvar i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, utdanningsavdelingen. De fagansvarlige innen Helse og omsorg og Oppvekst har lærlingeoppgaver som deler av sin stilling. Øker antallet lærlinger vil det kreve mer kapasitet til å følge opp og sikre god kvalitet på arbeidet. Det bør formelt settes av stillingsressurs til koordineringsarbeidet. Økonomien i ordningen En lærling avlønnes med én årslønn, grunnlønn/begynnerlønn til en fagarbeiderstilling, fordelt over læretiden på 2 år. Kommunen har i tillegg sosiale utgifter, tillegg for ubekvem arbeidstid, medlemskontingent til Opplæringsring Sør og utgifter til veiledere. Kommunen mottar et basistilskudd fra fylkeskommunen pr. lærling som utgjør i underkant av 30 % av lønnsutgiftene. Kommunens netto utgifter til lærlingeordningen kan reduseres ved å benytte lærlingene som vikarer ved sykefravær, ferieavvikling o.a. Grovt regnet kan det anslås at nettoutgiftene til en lærling innen helsearbeiderfaget kan «spares inn» med ca. 8 vikar-dagvakter pr. måned, eller 6 vikar-kveldsvakter pr. måned. I tillegg kan det «spares inn» utgifter i ferieavviklingen. For barne- og ungdomsarbeiderfaget kan utgiftene «spares inn» med ca. 6 vikarvakter pr. måned. Den delen av læretiden som er på skolene, vil nok ha begrenset tilgang på vikariater, fordi lærlingene kun kan vikariere i de assistentstillingene som ikke krever spesialkompetanse. I Mandal kommune går en lærling på toppen av ordinær bemanning og blir brukt som vikar ved fravær. Denne vurderingen er ut fra faglige hensyn. Andre kommuner har som praksis at lærlingen går inn i 50 % stilling (verdiskapningsdelen) i grunnbemanningen. Det gir litt bedre økonomi, men kan være utfordrende faglig. Uavhengig av hvilken ordning som velges, må vikarutgifter sees opp mot lærlingeutgifter i de aktuelle enheters budsjett. 5

8 Handlingsplan Mål Slik gjør vi det Tiltak Ansvar Mandal kommune skal sikre kompetent og riktig rekruttering av arbeidskraft i framtiden. Mandal kommune er til stede på de arenaer der ungdom møter opp for å vurdere sine utdanningsvalg. Deltar aktivt på karrieredager, rekrutteringsprosjekter, utdannings- og yrkesmesser. Personalavdelingen sammen med fagansvarlige. Medarbeidere og politikere i Mandal kommune bidrar til å gi kommunen som arbeidsplass godt omdømme. Samarbeider med ungdomsskolen og videregående skole for temabesøk. Mandal kommune skal være en aktiv medspiller i utdanningsløpet for fagutdanningene og bidra til å utdanne dyktige kandidater til fagstillinger. Ha en løpende dialog om erfaringer og muligheter. Bidra til at det satses på rett fagutdanning i forhold til arbeidskraftsbehovet i kommunen. Etablere felles møtearenaer, lærlingestrategier, kompetansebygging m. v. Personalavdelingen, enhetsledere og fagansvarlige. Mandal kommune gir så god kvalitet på opplæringen at ungdom ønsker læreplass hos oss. Mandal kommune har en målsetting om å tilby lære- og praksisplasser tilsvarende 3 plasser pr innbygger innen Være aktiv pådriver i interkommunale selskaper for å ta inn lærlinger der det er aktuelt. Kommunen videreutvikler og støtter opp om virksomhetenes fagopplæring. Det tas hensyn til lærlingeordningen ved budsjettbehandlingen. Aktuelle virksomheter i kommunen planlegger for utvidelse av antall lærlingeplasser. Tett samarbeid med NAV. Tilstrekkelig med ressurser og kontinuitet på instruktører og veiledere. Alle instruktører og veiledere får fortløpende opplæring. Lærlinger settes inn i ledige vakter der det er faglig forsvarlig. Det settes av 3 plasser til personer med ikkevestlig bakgrunn. Disse plassene er tenkt til 4-årig opplæring. Politikere, administrativ ledelse og enhetsledere. Enhetsledere og avdelingsledere. Enhetsledere og avdelingsledere. Politikere og administrativ ledelse. 6

9 7

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune

Saksframlegg. Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 417 Saksmappe: 2013/2540-30906/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 46/13

Detaljer

Lærlingeordningen Malvik kommune

Lærlingeordningen Malvik kommune Lærlingeordningen Malvik kommune Innhold FORORD... 3 1. DEFINISJONER... 3 2. MÅLSETTINGER FOR LÆRLINGEORDNINGEN I MALVIK... 4 3. ØKONOMI... 5 4. ANSATTREPRESENTANT... 6 5. ÅRSHJUL FOR AKTIVITETER INNEN

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Lærlinger og lærekandidater i kommunene

Lærlinger og lærekandidater i kommunene Fredagsmøte 8. august 05 Lærlinger og lærekandidater i kommunene Antall kontrakter i kommunene (pr. 4.08.5) KS: Målsetting lærling pr. 000 innbygger Kommune og innbyggertall Andebu - 5860 Hof - 34 Fag

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE

LÆRLINGORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE 1 LÆRLINGORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE 2 Alle referater, dokumenter og maler ligger under fanen Læring på intranett. INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

Hva vil det si å være lærebedrift?

Hva vil det si å være lærebedrift? Vilje gir vekst Hva vil det si å være lærebedrift? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring (Fagopplæringskontoret) Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg 10 ÅR MED REFORM 94 - NY STORTINGSMELDING NR.30(2003-2004) KULTUR FOR LÆRING - NYE UTFORDRINGER FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/08459 Forslag til vedtak:

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 22/17 ORIENTERINGER - FAGUTVALG HELSE OG OMSORG /17 LÆRLINGESTRATEGI FOR LILLEHAMMER KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 22/17 ORIENTERINGER - FAGUTVALG HELSE OG OMSORG /17 LÆRLINGESTRATEGI FOR LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtested: Sandvig Møtedato: 08.11.2017 Tid: 09:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 05 05

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE- 16/53 16/314 Hogne Hjerpås 13.01.2016 Læreplasser i kommunen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale.

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Elever fra VG1 (videregående trinn 1) og VG2 (videregående trinn 2) gis muligheter for praksis / veiledning / ekskursjoner

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Læreplasser i offentlig sektor Samhandlingsdag skole og arbeidsliv 12.11.14.

Læreplasser i offentlig sektor Samhandlingsdag skole og arbeidsliv 12.11.14. Læreplasser i offentlig sektor Samhandlingsdag skole og arbeidsliv 12.11.14. 12.11.2014 1 Sysselsatte og godkjente lærekontrakter KS Arbeidsgivermonitor 2014 Kommunenes ansvar for å ta inn lærlinger En

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 27/2013 Dato: 03.04.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2012/170 Saksbeh: Sverre Osland, 23431070 Arkivkode: 121.1 UTSATT SAK: FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 7 Januar 2017 Med vennlig hilsen

Detaljer

Sammendrag Innledning Om helsearbeiderfaget

Sammendrag Innledning Om helsearbeiderfaget Sammendrag Innledning Tema for denne rapporten er rekruttering av lærlinger til helsefagarbeideryrket. Hovedformålet har vært å undersøke hvorfor så mange elever i helsefagarbeiderutdanningen velger å

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen 17.04.08 Hilde Engvik Innhold Hvorfor endringer i utdanningssystemet? Rammebetingelser for lærlingordningen Verdien av samarbeid med primærhelsetjenesten

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør. Per Kristian Knutsen avdelingsdirektør. Dato:

Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør. Per Kristian Knutsen avdelingsdirektør. Dato: Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-16 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater for perioden 1. mai 2006-30. april 2008 Dato: 11.10.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Kjønnsfordeling i tjenesteytende stillinger på de ulike sektorområdene.

Kjønnsfordeling i tjenesteytende stillinger på de ulike sektorområdene. Kjønnsfordeling i tjenesteytende stillinger på de ulike sektorområdene. Yngvar Helle Yrkesopplæringsleder Historikk I løpet av 25 år gar vi utdannet rundt 2500 fagarbeidere. 1 1985 valgte 5% å ta yrkesfag-

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Høringsnotat om Fagbrev på jobb

Høringsnotat om Fagbrev på jobb Høringsnotat om Fagbrev på jobb 0 Innhold Innledning... 1 2 Bakgrunnen for forslaget... 1 3 Gjeldende rett... 2 4 Departementets vurderinger... 3 5 Departementets forslag... 4 5.1 Bør ordningen gjelde

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Vil du bli lærling i kommune Rælingen

Vil du bli lærling i kommune Rælingen Vil du bli lærling i kommune Rælingen 1 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen kommune?... 3 Hvordan er det å være lærling?... 4 Opplæringsringen i offentlig sektor på Romerike... 4 Arbeidstaker og lærling...

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR. YRKESFAG nye veier, flere muligheter

VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR. YRKESFAG nye veier, flere muligheter VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR YRKESFAG nye veier, flere muligheter YRKESFAG nye veier, flere muligheter! Økt rekruttering til yrkesfagene gjennom "dobbeltkompetanser" Hvordan løser skolen samfunnsoppdraget?

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal Rogaland fylkeskommune Seksjon for fag- og yrkesopplæring Jofrid Fludal Fag- og yrkesopplæring 6000 Antall lærlinger pr. 01.10.2015 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fag- og yrkesopplæring i tall: 5600 løpende

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt i mot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 2 31.10.14 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.04.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

STEIGENMODELLEN - EN ANNERLEDES MÅTE Å ORGANISERE YRKESOPPLÆRING PÅ

STEIGENMODELLEN - EN ANNERLEDES MÅTE Å ORGANISERE YRKESOPPLÆRING PÅ STEIGENMODELLEN - EN ANNERLEDES MÅTE Å ORGANISERE YRKESOPPLÆRING PÅ LITT OM STEIGEN: Ca 2.600 innbyggere. Er i vekst! Spredtbygd bosetting; 5-6 «senter» Kommunale arbeidsplasser, oppdrett, landbruk og

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

STEIGENMODELLEN. - Når lokalsamfunnet tar tak for å løse egne rekrutteringsutfordringer

STEIGENMODELLEN. - Når lokalsamfunnet tar tak for å løse egne rekrutteringsutfordringer STEIGENMODELLEN - Når lokalsamfunnet tar tak for å løse egne rekrutteringsutfordringer LITT OM STEIGEN: Ca 2.600 innbyggere. Er i vekst! Spredtbygd bosetting; 5-6 «senter» Kommunale arbeidsplasser, oppdrett,

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten. - Nye læreplasser - Kvalifisering av voksne ansatte til fagarbeidere - Søknadsfrist 1.

Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten. - Nye læreplasser - Kvalifisering av voksne ansatte til fagarbeidere - Søknadsfrist 1. B-rundskriv nr.: B/6-2016 Dokument nr.: 12/01678-3 Arkivkode: 0 Dato: 10.05.2016 Saksbehandler: KS Arbeidsliv Til: Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Tilskudd til nye læreplasser Orientering og retningslinjer

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Høring - Fagbrev på jobb

Høring - Fagbrev på jobb 1 Vår saksbehandler: Are Solli Vår dato: 18.05.2017 Vår referanse: 2017/81 Deres dato: 04.04.2017 Deres referanse: Jan Ellertsen Kunnskapsdepartementet Høring - Fagbrev på jobb Departementet har i brev

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE Vi arbeider med: Lærlingeordningen i ca. 18 ulike fag Intervju og inntak av lærlinger Lager og administrerer læreløp, fagansvarlige, instruktører m.m Er tilgjengelig

Detaljer

Lærlingeordning - Bodø kommune

Lærlingeordning - Bodø kommune HR-kontoret Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2016 20568/2016 2016/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 05.04.2016 Bystyret 12.05.2016 Lærlingeordning - Bodø kommune 1. Vedtak,

Detaljer

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer