ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg Driftsstyret Bystyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg 09.06.2015 Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06."

Transkript

1 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Irene Lunde SAKSMAPPE: 2014/2008 ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg Driftsstyret Bystyret PLAN FOR LÆRLINGEORDNINGEN I MANDAL KOMMUNE. Rådmannens forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til målsettingene i plan for lærlingeordningen. Nødvendige tiltak for å nå hovedmålsettingen om å tilby 3 lære- og praksisplasser pr innbygger på sikt, forsøkes innarbeidet i enhetenes rammer i forbindelse med budsjett- og økonomiplanbehandling. 3 lære- og praksisplasser settes av til personer med ikke vestlig bakgrunn. Vedlegg: 1 Lærlingeordningen i Mandal kommune. Utrykte vedlegg: Ingen. Bakgrunn: Bystyrepolitiker Alf Erik Andersen, Frp, ba om en oversikt og en plan for lærlingeordningen i Mandal kommune. Arbeidet med dette oppdraget ble organisert med en arbeidsgruppe. Deltakere i arbeidsgruppen har vært fagansvarlig for lærlinger innen helsearbeiderfaget, Anne Britt Wigemyr, fagansvarlig for lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, Tove Mydland, veileder for lærlinger i helsearbeiderfaget May Britt Johansen, veileder for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget Reidun Hjortland, daglig leder Opplæringsring Sør, Randi Jortveit, personalrådgiver Kirsti Møll, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Kristin Vinsjevik, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, Silje Gran Aanensen og kommunalsjef Irene Lunde. Vurdering: Vedlagt ligger en oversikt over dagens lærlingeordning i kommunen, og en plan for utvidelse av ordningen framover. Mandal kommune er en stor bedrift som har et betydelig rekrutteringsbehov for framtidig arbeidskraft. Lærlingeordningen er en god arena for å markedsføre kommunens arbeidsplasser og kommunen som arbeidsgiver. I tillegg har kommunen som offentlig virksomhet et særlig samfunnsansvar når det gjelder å bidra til at ungdom og voksne får en mulighet til å få en yrkesutdanning.

2 Det er viktig at lærlingene tilbys et godt faglig tilbud i kommunen. Kvalitet på oppfølging og god faglig veiledning undervegs i læretiden, gir gode resultater. Det betaler seg når lærlingene kommer tilbake til kommunen i ordinære stillinger. Arbeid er en vesentlig faktor for vellykket integrering av flyktninger. I dagens arbeidsmarked blir utdanning mer og mer nødvendig. Å oppnå et fagbrev, eller et kompetansebevis, kan være veien til arbeid for mange av flyktningene som er bosatt i kommunen. Mandal kommune kan bidra til bedre integrering ved «øremerking» av lære- og praksisplasser for ikkevestlige personer. Enhetene som har læreplasser er godt fornøyd med ordningen. Det oppleves som meningsfullt å bidra til at ungdom og voksne som har behov for fagbrev, får anledning til å lære seg nødvendige ferdigheter ved deres arbeidsplasser. Enhetene er positive til å utvide antall lærlinger, men er opptatt av at tilbudet utvides gradvis slik at kvaliteten sikres og at det settes av tilstrekkelig med ressurser til oppgaven. Økonomiske konsekvenser: Utvidelse av antall lærlinger kan et godt stykke på veg finansieres innen virksomhetenes rammer ved å gi lærlingene vikarvakter på de arbeidsplassene det er aktuelt. Lærlinger som tas inn i samarbeid med NAV følger det tilskudd med. Verdiskapningsdelen på 50 % stilling vil bli benyttet i ordinært arbeid så langt det lar seg gjøre. Men det vil alltid være en differanse når en ser kommunen under ett. Når antall lærlinger øker er det nødvendig å øke faglige og administrative ressurser. Konsekvenser for barn og unge: Et godt opplæringstilbud innen yrkesfag vil føre til at det blir attraktivt for ungdom å søke læreplass, og etter hvert jobb i kommunen. Lærlingeordningen i seg selv bidrar til at det er aktive lærlinger ute på arbeidsplassene som forsterker tjenestetilbudet, også for barn og unge. Konklusjon: Mandal kommune planlegger å øke antall lære- og praksisplasser til 3 plasser pr innbygger. Økningen tilpasses på de aktuelle arbeidsstedene så snart som mulig. Mandal, Knut Sæther, rådmann Irene Lunde, kommunalsjef

3 Lærlingeordningen i Mandal kommune. Bakgrunn Bystyrepolitiker Alf Erik Andersen/Frp, ba om en oversikt og en plan for lærlingeordningen i Mandal kommune. Arbeidet med dette oppdraget ble organisert med en arbeidsgruppe. Deltakere i arbeidsgruppen har vært fagansvarlig for lærlinger innen helsearbeiderfaget, Anne Britt Wigemyr, fagansvarlig lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, Tove Mydland, veileder for lærlinger i helsearbeiderfaget May Britt Johansen, veileder for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget Reidun Hjortland, daglig leder Opplæringsring Sør, Randi Jortveit, personalrådgiver Kirsti Møll, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Kristin Vinsjevik, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, Silje Gran Aanensen og kommunalsjef Irene Lunde. Enhetene og arbeidstakerorganisasjonene har hatt dokumentet til høring og uttalelse. AMU skal behandle den i juni. Definisjoner Lærling er en kandidat som gjennomfører avsluttende opplæring i bedrift i fag med læretid. Opplæringen fører normalt fram til yrkeskompetanse ved fag- eller svennebrev. Lærekandidat er en kandidat som har skrevet opplæringskontrakt med sikte på å gå opp til en kompetanseprøve som er mindre omfattende enn fag- eller svenneprøve, og som fører fram til et kompetansebevis. Praksiskandidat er en privatist i fagopplæring som kan oppnå fag- eller svennebrev ved å opparbeide seg allsidig praksis i jobb, i tråd med fagets læreplan. Praksisen må være 25 % lenger enn fagets opplæringstid, og godkjent teori i faget. Det avlegges til slutt en teoretisk og en praktisk prøve som gir fag- eller svennebrev. Opplæring og verdiskapning. Læretiden i bedrift deles inn i opplæring og verdiskaping. Med verdiskaping menes at lærlingen/lærekandidaten skaper produkter eller tjenester som bedriften kan selge eller tilby sine kunder eller brukere. Det er for verdiskapningstiden lærlingen/lærekandidaten får lønn. I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring, på slutten er det mest verdiskapning. Av den grunn får lærlinger/lærekandidater vanligvis mindre lønn i begynnelsen enn på slutten av læretiden. Politiske vedtak og historikk I forbindelse med gjennomføring av Reform 94 vedtok Mandal bystyre : Mandal kommune er positiv til å inngå en intensjonsavtale med Vest-Agder fylkeskommune om det måltall som er satt for inntak av lærlinger, dvs. 3 lærlinger i omsorgsarbeiderfaget og 3 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Utgiftene til ordningen innpasses i budsjettet f.o.m Administrasjonsutvalgets innstilling følges opp og dagens lærlingeplasser, 2 ved kjøkken og 1 ved Parkvesenet opprettholdes. Organiseringen av de nye lærlingeplassene gjennomføres i en opplæringsring i samarbeid med de 5 andre kommunene i regionen. Eventuelle lærlinger i andre fag tilsluttes eksisterende opplæringsring. 1

4 Vedtaket innebar en økning på 6 nye lærlinger pr. år, og det ble bevilget en økonomisk ramme til å ta inn 9 nye lærlinger pr. år i Mandal kommune. Medlemmene i opplæringsringen, som ble etablert ved oppstart av ordningen, er i dag endret til å omfatte Søgne, Songdalen, Vennesla, Mandal, Lindesnes, Marnardal og Audnedal kommuner og fylkeskommunale institusjoner og private barnehager. Opplæringsring Sør ivaretar inntak og oppfølging av lærlinger, og opplæringsansvaret skjer i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, utdanningsavdelingen. Det er ansatt en daglig leder i Opplæringsring Sør i 60 % stilling. Status I Mandal kommune har vi hatt lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsefag, kontor- og administrasjonsfag, institusjonskokk og IKT. Tilbake til 1990-tallet var det også lærling i anleggsgartnerfaget. Innen anleggsgartnerfaget var det et samarbeid med private aktører for å fylle kravet til aktiviteter. IKT har fra gått over i et eget selskap, DDV. Det er derfor ikke aktuelt for Mandal kommune å tilby læreplass innen IKT. Men Mandal kommune kan som eier av DDV påvirke selskapet til å opprette, eventuelt øke antallet lærlingeplasser. Av nye fag i kommunen, kan det være mulig å etablere læreplass for aktivitører, og det vil også bli jobbet med å få en læreplass for anleggsgartner igjen. Fag Barne- og ungdom Helsearbeider Institusjonskokk Kontor- og adm.fag 1 Service elektronikk 1 IKT-driftsfag Sum Målsetting Mandal kommune skal sikre kompetent og riktig rekruttering av arbeidskraft i framtiden. Status og anseelse til de ulike yrker og utdanninger spiller en viktig rolle for ungdommens og unge voksnes utdanningsvalg. Dette legger føringer for Mandal kommunes tilgang på arbeidskraft på lengere sikt. Lærlingene blir et viktig bidrag i dagens tjenester og som en nødvendig investering i morgendagens arbeidskraft. Mandal kommune skal være en aktiv medspiller i utdanningsløpet for fagutdanningene og bidra til å utdanne dyktige kandidater til fagstillinger. Felles møtearenaer, lærlingestrategier, kompetansebygging m.v. vil være sentralt i et slikt samarbeid. Viktig å planlegge hvilke fag det skal satses på for å dekke arbeidskraftsbehovet. Mandal kommune gir så god kvalitet på opplæringen at ungdom ønsker læreplass hos oss. Lærlingeplassene skal være gode arenaer for kunnskaps- og kompetansebygging, og er viktig i omdømmebyggende arbeid. Dersom lærlingene har mottatt god veiledning og har positive erfaringer fra praksisstedet og læretiden i kommunen, vil det bidra til å rekruttere nye lærlinger. Læringsmiljøet i virksomhetene våre er så godt at lærlingene ønsker å arbeide i kommunen etter endt læretid. 2

5 Lærlingene skal ha en positiv opplevelse av arbeidsplassen, av yrket og av Mandal kommune. De kvalifiserte lærlingene utgjør en viktig ressurs i rekrutteringen, både fordi de har fått inngående kjennskap til Mandal kommune, og fordi de har en lang yrkeskarriere foran seg. Mandal kommune har en målsetting å tilby lære- og praksisplasser tilsvarende 3 plasser pr innbygger innen Flere læreplasser/praksisplasser er et satsingsområde både nasjonalt og regionalt. Mandal kommune har tradisjon for å ta inn mange lærlinger. Fylkestinget har inngått samarbeidsavtaler med kommunene, og har lagt inn 3 plasser pr innbyggere på sikt i avtalene. Muligheten for å øke antall lærlingeplasser på arbeidsplassene Det er gjort en kartlegging på arbeidsplassene innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsefaget for å se på muligheten for å øke antall lærlingeplasser. Som tabellen over viser har det samlet for de to fagene blitt opprettet flere læreplasser enn det enn det bystyrevedtaket fra 1995 sier. Jevnt over har antallet vært rundt 10 nye plasser pr. år. Det vil si 20 lærlinger samtidig. Enheter som har helsefagarbeidere har meldt at det er mulig å øke antallet fra ca. 10 til 14 plasser samtidig. Arbeidssteder som tilbyr læreplass til barne- og ungdomsarbeidere mener det kan la seg gjøre å øke fra ca. 10 til plasser samtidig. Da vil kommunen kunne tilby ca. 30 lærlingeplasser innen de to fagene. Målsettingen er 45 lære- og praksisplasser så snart som mulig. Det er barneskolene og barnehagene som tilbyr arbeidsplasser for barne- og ungdomsarbeidere. Det har vært vanskelig å få lærlinger på Holum skole på grunn av dårlig bussforbindelse. Ungdomsskolene egner seg ikke som lærested for helt unge lærlinger, men det kan tilbys til voksne lærlinger (lønnet av NAV.) Et problem knyttet til læretid i ungdomsskolene, er at det ikke er mulig å få full stilling for lærlingene der, fordi skoledagene er for korte. En må imidlertid være oppmerksom på betydningen av «riktig rekruttering av arbeidskraft i framtiden». Det meldes i dag fra oppvekstsektoren at det utdannes for mange barne- og ungdomsarbeidere i forhold til antall arbeidsplasser. Det må derfor være et godt samarbeid mellom fylkeskommunen, videregående skole og kommunene for å få riktig fordeling av elever til fagene i forhold til kommunenes rekrutteringsbehov. Prognosene framover viser at det vil være størst behov for fagarbeidere innen helsefaget. Mandal kommune er medlem av Opplæringsring Sør. Opplæringsringen kan bidra til at kommuner eventuelt kan samarbeide om læreplasser dersom det er lærlinger som har behov for det. Skal vi tilby læreplass innen anleggsgartnerfaget, må vi mest sannsynlig samarbeide med private aktører innen faget. Det kan også være aktuelt å samarbeide med øvrig næringsliv og industri i kommunen hvis det kan bidra til opprettelse av læreplasser. Flyktninger Bystyret har vedtatt at kommunen skal bosette og integrere flyktninger. Integreringen blir vellykket dersom flyktningen blir selvforsørget gjennom arbeid. I dagens arbeidsmarked blir utdanning mer og mer nødvendig. Å oppnå fagbrev, eller i hvert fall et kompetansebevis, vil være veien til arbeid for svært mange av våre flyktninger. Mange av flyktningene som bosettes i kommunen er ikke i den alder som gir dem ungdomsrett til en læreplass, og for de som ønsker helsefag vil kommunen være eneste mulige lærebedrift. 3

6 Mandal kommune kan sette av 3 av 45 lære- og praksisplasser til personer med ikkevestlig bakgrunn. De 3 plassene kan brukes til 4-årig opplæring. Det må samarbeides tett med NAV om denne ordningen for å oppnå så godt tilbud som mulig. Lærekandidater Lærekandidater er elever med et tilpasset opplæringsløp. Mandal kommune vil være med å bidra til at så mange elever som mulig kan få et tilbud om opplæring som gir en yrkeskompetanse. Det vil kreve ekstra kapasitet å gi lærekandidater et godt opplæringstilbud. Det kan bli et godt tilbud hvis det øremerkes ressurser til å veilede lærekandidater. Praksisplasser og studenter Mandal kommune tilbyr arbeids- og språkpraksisplasser til kandidater som skal kvalifiseres for arbeidslivet gjennom NAV. Vi har også samarbeidet med UiA i mange år om praksisplasser for studenter som tar sykepleie-, barnehage- og lærerutdanning. Vi tar imot ca. 150 lærerstudenter, ca. 15 barnehagelærerstudenter og ca. 15 sykepleierstudenter årlig. Det er et bilde på at kommunen jobber aktivt for å bidra til at unge mennesker får en utdanning. Veiledere Mandal kommune har ansatte som har påtatt seg veilederansvar for lærlingene. Pr. i dag er det 20 veiledere innen helsefag, 16 veiledere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og 1 innen institusjonskokk. Antall veiledere trenger ikke være likt med antall lærlinger, men det er viktig at veilederne får nok tid til å følge opp lærlingene. Har de ansvar for flere, kan det bli konflikt med ordinære jobboppgaver. Å være veileder er krevende, men samtidig givende. Flere veiledere uttaler at de ser på oppgaven som et privilegium i jobben sin. Å få dele kunnskap og ferdigheter med en lærevillig elev er en positiv opplevelse. Det krever imidlertid at veilederen er oppdatert og motivert for oppgaven. Det tilbys kurs og fagsamlinger for veilederne gjennom Opplæringsring Sør. Mandal kommune har sammen med arbeidstakerorganisasjonene blitt enig om at veiledere for lærlinger får et funksjonstillegg på kr den tiden de er veiledere. Når antallet lærlinger skal økes, er det nødvendig med flere veiledere. Ved å ta inn veilederoppgaver i utlysningsteksten ved rekruttering til fagarbeiderstillinger, kan arbeidsgiver sikre at den oppgaven blir kjent for dem som søker stillinger i kommunen. Profilering av lærlingeordningen Selv om Mandal kommune formelt har et visst antall læreplasser, er det ikke slik at det er like stor etterspørsel etter plassene hvert år. Når lærlingene skal ut i praksis, prioriteres de kommunene de ønsker seg læreplass i. Mandal kommune må derfor gjøre seg attraktiv. Utdanningsmessa på Mandal videregående skole er en slik arena der kommunen kan markedsføre tilbudet sitt. Vi har også deltatt i et prosjekt i regi av KS hvor det ble opprettet en rekrutteringspatrulje av lærlinger som reiste rundt og markedsførte faget sitt for ungdom som skulle velge utdanningsløp. Hensikten med det prosjektet var å rekruttere kommende fagarbeidere til helsefag. En god og informativ hjemmeside om tilbudet til lærlingene i kommunen vil også være et godt rekrutteringstiltak. Og ikke minst vil kommunens omdømme ha betydning for hvorvidt ungdom ønsker å arbeide hos oss. Et positivt omdømme, god kvalitet på opplæringen og godt læringsmiljø på arbeidsplassene er viktige faktorer for å lykkes med rekruttering. Mandal kommune kan bruke klausuler i anbud og i kontrakter med leverandører og kreve at de har lærlinger for å sikre flere læreplasser. Det kan være med å bidra til at det opprettes flere læreplasser 4

7 lokalt og i Vest-Agder fylke. En slik klausul kan være vanskelig å innfri for mindre bedrifter, så det må være mulig å gjøre unntak. Organisering av ordningen Overordnet ansvar for lærlingeordningen ligger til Personalavdelingen i rådmannens stab. Det er èn fagansvarlig for lærlingeordningen i Helse og omsorg og èn fagansvarlig i Oppvekst. Fagansvarlige har ansvar for å kvalitetssikre læringsplassene i kommunen, intervjue og inngå kontrakter, følge lærlingene opp i løpet av læreperioden og lage rulleringsløp innen fagområdene. Den enkelte lærling blir knyttet til en arbeidsplass for en periode i læretiden, og ved den arbeidsplassen får lærlingen en utdannet fagarbeider som veileder. Veilederne skal veilede og støtte lærlingen, slik at hun/han blir klar til å avlegge fagprøven ved endt læretid. De fagansvarlige har kontakten med Opplæringsring Sør som formidler lærlingene som har søkt om plass i kommunen. Opplæringsring Sør har et opplæringsansvar i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, utdanningsavdelingen. De fagansvarlige innen Helse og omsorg og Oppvekst har lærlingeoppgaver som deler av sin stilling. Øker antallet lærlinger vil det kreve mer kapasitet til å følge opp og sikre god kvalitet på arbeidet. Det bør formelt settes av stillingsressurs til koordineringsarbeidet. Økonomien i ordningen En lærling avlønnes med én årslønn, grunnlønn/begynnerlønn til en fagarbeiderstilling, fordelt over læretiden på 2 år. Kommunen har i tillegg sosiale utgifter, tillegg for ubekvem arbeidstid, medlemskontingent til Opplæringsring Sør og utgifter til veiledere. Kommunen mottar et basistilskudd fra fylkeskommunen pr. lærling som utgjør i underkant av 30 % av lønnsutgiftene. Kommunens netto utgifter til lærlingeordningen kan reduseres ved å benytte lærlingene som vikarer ved sykefravær, ferieavvikling o.a. Grovt regnet kan det anslås at nettoutgiftene til en lærling innen helsearbeiderfaget kan «spares inn» med ca. 8 vikar-dagvakter pr. måned, eller 6 vikar-kveldsvakter pr. måned. I tillegg kan det «spares inn» utgifter i ferieavviklingen. For barne- og ungdomsarbeiderfaget kan utgiftene «spares inn» med ca. 6 vikarvakter pr. måned. Den delen av læretiden som er på skolene, vil nok ha begrenset tilgang på vikariater, fordi lærlingene kun kan vikariere i de assistentstillingene som ikke krever spesialkompetanse. I Mandal kommune går en lærling på toppen av ordinær bemanning og blir brukt som vikar ved fravær. Denne vurderingen er ut fra faglige hensyn. Andre kommuner har som praksis at lærlingen går inn i 50 % stilling (verdiskapningsdelen) i grunnbemanningen. Det gir litt bedre økonomi, men kan være utfordrende faglig. Uavhengig av hvilken ordning som velges, må vikarutgifter sees opp mot lærlingeutgifter i de aktuelle enheters budsjett. 5

8 Handlingsplan Mål Slik gjør vi det Tiltak Ansvar Mandal kommune skal sikre kompetent og riktig rekruttering av arbeidskraft i framtiden. Mandal kommune er til stede på de arenaer der ungdom møter opp for å vurdere sine utdanningsvalg. Deltar aktivt på karrieredager, rekrutteringsprosjekter, utdannings- og yrkesmesser. Personalavdelingen sammen med fagansvarlige. Medarbeidere og politikere i Mandal kommune bidrar til å gi kommunen som arbeidsplass godt omdømme. Samarbeider med ungdomsskolen og videregående skole for temabesøk. Mandal kommune skal være en aktiv medspiller i utdanningsløpet for fagutdanningene og bidra til å utdanne dyktige kandidater til fagstillinger. Ha en løpende dialog om erfaringer og muligheter. Bidra til at det satses på rett fagutdanning i forhold til arbeidskraftsbehovet i kommunen. Etablere felles møtearenaer, lærlingestrategier, kompetansebygging m. v. Personalavdelingen, enhetsledere og fagansvarlige. Mandal kommune gir så god kvalitet på opplæringen at ungdom ønsker læreplass hos oss. Mandal kommune har en målsetting om å tilby lære- og praksisplasser tilsvarende 3 plasser pr innbygger innen Være aktiv pådriver i interkommunale selskaper for å ta inn lærlinger der det er aktuelt. Kommunen videreutvikler og støtter opp om virksomhetenes fagopplæring. Det tas hensyn til lærlingeordningen ved budsjettbehandlingen. Aktuelle virksomheter i kommunen planlegger for utvidelse av antall lærlingeplasser. Tett samarbeid med NAV. Tilstrekkelig med ressurser og kontinuitet på instruktører og veiledere. Alle instruktører og veiledere får fortløpende opplæring. Lærlinger settes inn i ledige vakter der det er faglig forsvarlig. Det settes av 3 plasser til personer med ikkevestlig bakgrunn. Disse plassene er tenkt til 4-årig opplæring. Politikere, administrativ ledelse og enhetsledere. Enhetsledere og avdelingsledere. Enhetsledere og avdelingsledere. Politikere og administrativ ledelse. 6

9 7

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune

Saksframlegg. Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 417 Saksmappe: 2013/2540-30906/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 46/13

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Lærlinger og lærekandidater i kommunene

Lærlinger og lærekandidater i kommunene Fredagsmøte 8. august 05 Lærlinger og lærekandidater i kommunene Antall kontrakter i kommunene (pr. 4.08.5) KS: Målsetting lærling pr. 000 innbygger Kommune og innbyggertall Andebu - 5860 Hof - 34 Fag

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE

LÆRLINGORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE 1 LÆRLINGORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE 2 Alle referater, dokumenter og maler ligger under fanen Læring på intranett. INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE- 16/53 16/314 Hogne Hjerpås 13.01.2016 Læreplasser i kommunen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale.

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Elever fra VG1 (videregående trinn 1) og VG2 (videregående trinn 2) gis muligheter for praksis / veiledning / ekskursjoner

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 27/2013 Dato: 03.04.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2012/170 Saksbeh: Sverre Osland, 23431070 Arkivkode: 121.1 UTSATT SAK: FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør. Per Kristian Knutsen avdelingsdirektør. Dato:

Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør. Per Kristian Knutsen avdelingsdirektør. Dato: Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-16 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater for perioden 1. mai 2006-30. april 2008 Dato: 11.10.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 7 Januar 2017 Med vennlig hilsen

Detaljer

Læreplasser i offentlig sektor Samhandlingsdag skole og arbeidsliv 12.11.14.

Læreplasser i offentlig sektor Samhandlingsdag skole og arbeidsliv 12.11.14. Læreplasser i offentlig sektor Samhandlingsdag skole og arbeidsliv 12.11.14. 12.11.2014 1 Sysselsatte og godkjente lærekontrakter KS Arbeidsgivermonitor 2014 Kommunenes ansvar for å ta inn lærlinger En

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen 17.04.08 Hilde Engvik Innhold Hvorfor endringer i utdanningssystemet? Rammebetingelser for lærlingordningen Verdien av samarbeid med primærhelsetjenesten

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Vil du bli lærling i kommune Rælingen

Vil du bli lærling i kommune Rælingen Vil du bli lærling i kommune Rælingen 1 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen kommune?... 3 Hvordan er det å være lærling?... 4 Opplæringsringen i offentlig sektor på Romerike... 4 Arbeidstaker og lærling...

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt i mot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 2 31.10.14 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Lærlingeordning - Bodø kommune

Lærlingeordning - Bodø kommune HR-kontoret Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2016 20568/2016 2016/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 05.04.2016 Bystyret 12.05.2016 Lærlingeordning - Bodø kommune 1. Vedtak,

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal Rogaland fylkeskommune Seksjon for fag- og yrkesopplæring Jofrid Fludal Fag- og yrkesopplæring 6000 Antall lærlinger pr. 01.10.2015 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fag- og yrkesopplæring i tall: 5600 løpende

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten. - Nye læreplasser - Kvalifisering av voksne ansatte til fagarbeidere - Søknadsfrist 1.

Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten. - Nye læreplasser - Kvalifisering av voksne ansatte til fagarbeidere - Søknadsfrist 1. B-rundskriv nr.: B/6-2016 Dokument nr.: 12/01678-3 Arkivkode: 0 Dato: 10.05.2016 Saksbehandler: KS Arbeidsliv Til: Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Tilskudd til nye læreplasser Orientering og retningslinjer

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

STEIGENMODELLEN. - Når lokalsamfunnet tar tak for å løse egne rekrutteringsutfordringer

STEIGENMODELLEN. - Når lokalsamfunnet tar tak for å løse egne rekrutteringsutfordringer STEIGENMODELLEN - Når lokalsamfunnet tar tak for å løse egne rekrutteringsutfordringer LITT OM STEIGEN: Ca 2.600 innbyggere. Er i vekst! Spredtbygd bosetting; 5-6 «senter» Kommunale arbeidsplasser, oppdrett,

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6425-1 Arkiv: 417 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ØKNING AV ANTALL LÆRLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6425-1 Arkiv: 417 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ØKNING AV ANTALL LÆRLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6425-1 Arkiv: 417 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ØKNING AV ANTALL LÆRLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015

Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015 Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015 Seminar 26. november 2013 Silje Paulsen, rådgiver Helse Midt-Norge RHF Kjell Åge Nilsen, rådgiver Helse Midt-Norge RHF Overordnet mål Å sikre

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Kort orientering om det å være lærling i Rælingen kommune Versjon 1 27.1.14 Anne Røine Koordinator i Rælingen kommune/ Organisasjonsenheten 1 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg:

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen,

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

INTERNASJONAL LINJE I HELSEARBEIDERFAG. Haukeland universitetssykehus - internasjonal avdeling, Hordaland fylkeskommune - Lønborg videregående skole

INTERNASJONAL LINJE I HELSEARBEIDERFAG. Haukeland universitetssykehus - internasjonal avdeling, Hordaland fylkeskommune - Lønborg videregående skole INTERNASJONAL LINJE I HELSEARBEIDERFAG Et samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus - internasjonal avdeling, Hordaland fylkeskommune - Lønborg videregående skole og lærebedrifter Vår 2009 Innledning:

Detaljer

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Orientering om status lærlingordningen i Finnmarkssykehuset - ambulansearbeider og helsefagarbeider

Orientering om status lærlingordningen i Finnmarkssykehuset - ambulansearbeider og helsefagarbeider Styremøte i Finnmarkssykehuset Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/221 Lena E. Nielsen, 78 42 13 67 Hammerfest, 5.2.2014 Jørgen Nielsen, 78421227 Saksnummer 11/2014 Saksansvarlig: Lena E. Nielsen, HR

Detaljer

Mer muskler til helse og omsorg

Mer muskler til helse og omsorg Mer muskler til helse og omsorg Et rekrutteringsprosjekt i samarbeid med : Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Tromsø og Harstad kommune, NAV Tromsø, NAV Harstad, KS Karriere Troms, Fagforbundet Prosjektperiode:

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07 Mandal kommune Arkiv: 461 Saksmappe: 05/01695-20 Saksbehandler: Irene Lunde Saksfremstilling Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07 SØKNAD

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

Opplæringskontorenes rolle i fremtidens yrkesfagutdanning! Lars-Erik Becken

Opplæringskontorenes rolle i fremtidens yrkesfagutdanning! Lars-Erik Becken Opplæringskontorenes rolle i fremtidens yrkesfagutdanning! 01.10.2016 Lars-Erik Becken Oppdragsgiver og oppdragstaker Oppdragsgiver: NHO Yrkesfag 2020 Oppdragstaker: Proba samfunnsanalyse Utredningsfirma

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE Vi arbeider med: Lærlingeordningen i ca. 18 ulike fag Intervju og inntak av lærlinger Lager og administrerer læreløp, fagansvarlige, instruktører m.m Er tilgjengelig

Detaljer

NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen. Høringsuttalelse Kompetanse 2010!

NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen. Høringsuttalelse Kompetanse 2010! NOKORT Nettverket av Opplæringskontor- og ringer i Troms 9386 Senjahopen Høringsuttalelse Kompetanse 2010! I fag og yrkesopplæringa Troms har man helt fra gjennomføring av Reform-94 erfaring for at bedriftenes

Detaljer

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging -Ein tydeleg medspelar 25.August 2015 Fag og yrkesopplæring Utfordringar - språk - kultur - namn - ungdom/vaksne - ulike grupper av innvandrarar

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fafo-seminar 7.mai 2010 Nye fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring tradisjonelt i håndverksfagene,

Detaljer

Tenk framtid Bli lærebedrift

Tenk framtid Bli lærebedrift Vår neste generasjon treng læreplassar! Tenk framtid Bli lærebedrift 1 Eg treng læreplass! Tradisjon møter framtid Fagopplæringa i Noreg har ei tradisjonsrik historie. Samfunnet er avhengig av at private

Detaljer

Live2Learn opplæringskontoret for Sotra og Øygarden. Lærlingordningen løpet frem til fagprøven

Live2Learn opplæringskontoret for Sotra og Øygarden. Lærlingordningen løpet frem til fagprøven Live2Learn opplæringskontoret for Sotra og Øygarden Lærlingordningen løpet frem til fagprøven Om L2L http://l2l.no/ L2L i midten Slik arbeider og samarbeider vi! Hva kreves av forkunnskaper? Hvilke grupperinger

Detaljer

Alternativt Vg3 i skole

Alternativt Vg3 i skole Alternativt Vg3 i skole Halden videregående skole v/kontaktlærer Lasse Sjødahl Eriksen og assisterende rektor Kristin Støten Hva vil vi si noe om Bakgrunn skolens oppdrag, verdier og holdninger Organisering

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Ungdom, utdanning og kvalifisering

Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom Litt om ungdom i NAV OT-NAV-samarbeidet NAV-veileder i videregående skole Opplæringsmuligheter NAV, 09.11.2016 Side 2 1 000 personer Overskudd på 150 000 med kun

Detaljer