ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg Driftsstyret Bystyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg 09.06.2015 Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06."

Transkript

1 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Irene Lunde SAKSMAPPE: 2014/2008 ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg Driftsstyret Bystyret PLAN FOR LÆRLINGEORDNINGEN I MANDAL KOMMUNE. Rådmannens forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til målsettingene i plan for lærlingeordningen. Nødvendige tiltak for å nå hovedmålsettingen om å tilby 3 lære- og praksisplasser pr innbygger på sikt, forsøkes innarbeidet i enhetenes rammer i forbindelse med budsjett- og økonomiplanbehandling. 3 lære- og praksisplasser settes av til personer med ikke vestlig bakgrunn. Vedlegg: 1 Lærlingeordningen i Mandal kommune. Utrykte vedlegg: Ingen. Bakgrunn: Bystyrepolitiker Alf Erik Andersen, Frp, ba om en oversikt og en plan for lærlingeordningen i Mandal kommune. Arbeidet med dette oppdraget ble organisert med en arbeidsgruppe. Deltakere i arbeidsgruppen har vært fagansvarlig for lærlinger innen helsearbeiderfaget, Anne Britt Wigemyr, fagansvarlig for lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, Tove Mydland, veileder for lærlinger i helsearbeiderfaget May Britt Johansen, veileder for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget Reidun Hjortland, daglig leder Opplæringsring Sør, Randi Jortveit, personalrådgiver Kirsti Møll, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Kristin Vinsjevik, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, Silje Gran Aanensen og kommunalsjef Irene Lunde. Vurdering: Vedlagt ligger en oversikt over dagens lærlingeordning i kommunen, og en plan for utvidelse av ordningen framover. Mandal kommune er en stor bedrift som har et betydelig rekrutteringsbehov for framtidig arbeidskraft. Lærlingeordningen er en god arena for å markedsføre kommunens arbeidsplasser og kommunen som arbeidsgiver. I tillegg har kommunen som offentlig virksomhet et særlig samfunnsansvar når det gjelder å bidra til at ungdom og voksne får en mulighet til å få en yrkesutdanning.

2 Det er viktig at lærlingene tilbys et godt faglig tilbud i kommunen. Kvalitet på oppfølging og god faglig veiledning undervegs i læretiden, gir gode resultater. Det betaler seg når lærlingene kommer tilbake til kommunen i ordinære stillinger. Arbeid er en vesentlig faktor for vellykket integrering av flyktninger. I dagens arbeidsmarked blir utdanning mer og mer nødvendig. Å oppnå et fagbrev, eller et kompetansebevis, kan være veien til arbeid for mange av flyktningene som er bosatt i kommunen. Mandal kommune kan bidra til bedre integrering ved «øremerking» av lære- og praksisplasser for ikkevestlige personer. Enhetene som har læreplasser er godt fornøyd med ordningen. Det oppleves som meningsfullt å bidra til at ungdom og voksne som har behov for fagbrev, får anledning til å lære seg nødvendige ferdigheter ved deres arbeidsplasser. Enhetene er positive til å utvide antall lærlinger, men er opptatt av at tilbudet utvides gradvis slik at kvaliteten sikres og at det settes av tilstrekkelig med ressurser til oppgaven. Økonomiske konsekvenser: Utvidelse av antall lærlinger kan et godt stykke på veg finansieres innen virksomhetenes rammer ved å gi lærlingene vikarvakter på de arbeidsplassene det er aktuelt. Lærlinger som tas inn i samarbeid med NAV følger det tilskudd med. Verdiskapningsdelen på 50 % stilling vil bli benyttet i ordinært arbeid så langt det lar seg gjøre. Men det vil alltid være en differanse når en ser kommunen under ett. Når antall lærlinger øker er det nødvendig å øke faglige og administrative ressurser. Konsekvenser for barn og unge: Et godt opplæringstilbud innen yrkesfag vil føre til at det blir attraktivt for ungdom å søke læreplass, og etter hvert jobb i kommunen. Lærlingeordningen i seg selv bidrar til at det er aktive lærlinger ute på arbeidsplassene som forsterker tjenestetilbudet, også for barn og unge. Konklusjon: Mandal kommune planlegger å øke antall lære- og praksisplasser til 3 plasser pr innbygger. Økningen tilpasses på de aktuelle arbeidsstedene så snart som mulig. Mandal, Knut Sæther, rådmann Irene Lunde, kommunalsjef

3 Lærlingeordningen i Mandal kommune. Bakgrunn Bystyrepolitiker Alf Erik Andersen/Frp, ba om en oversikt og en plan for lærlingeordningen i Mandal kommune. Arbeidet med dette oppdraget ble organisert med en arbeidsgruppe. Deltakere i arbeidsgruppen har vært fagansvarlig for lærlinger innen helsearbeiderfaget, Anne Britt Wigemyr, fagansvarlig lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, Tove Mydland, veileder for lærlinger i helsearbeiderfaget May Britt Johansen, veileder for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget Reidun Hjortland, daglig leder Opplæringsring Sør, Randi Jortveit, personalrådgiver Kirsti Møll, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Kristin Vinsjevik, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, Silje Gran Aanensen og kommunalsjef Irene Lunde. Enhetene og arbeidstakerorganisasjonene har hatt dokumentet til høring og uttalelse. AMU skal behandle den i juni. Definisjoner Lærling er en kandidat som gjennomfører avsluttende opplæring i bedrift i fag med læretid. Opplæringen fører normalt fram til yrkeskompetanse ved fag- eller svennebrev. Lærekandidat er en kandidat som har skrevet opplæringskontrakt med sikte på å gå opp til en kompetanseprøve som er mindre omfattende enn fag- eller svenneprøve, og som fører fram til et kompetansebevis. Praksiskandidat er en privatist i fagopplæring som kan oppnå fag- eller svennebrev ved å opparbeide seg allsidig praksis i jobb, i tråd med fagets læreplan. Praksisen må være 25 % lenger enn fagets opplæringstid, og godkjent teori i faget. Det avlegges til slutt en teoretisk og en praktisk prøve som gir fag- eller svennebrev. Opplæring og verdiskapning. Læretiden i bedrift deles inn i opplæring og verdiskaping. Med verdiskaping menes at lærlingen/lærekandidaten skaper produkter eller tjenester som bedriften kan selge eller tilby sine kunder eller brukere. Det er for verdiskapningstiden lærlingen/lærekandidaten får lønn. I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring, på slutten er det mest verdiskapning. Av den grunn får lærlinger/lærekandidater vanligvis mindre lønn i begynnelsen enn på slutten av læretiden. Politiske vedtak og historikk I forbindelse med gjennomføring av Reform 94 vedtok Mandal bystyre : Mandal kommune er positiv til å inngå en intensjonsavtale med Vest-Agder fylkeskommune om det måltall som er satt for inntak av lærlinger, dvs. 3 lærlinger i omsorgsarbeiderfaget og 3 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Utgiftene til ordningen innpasses i budsjettet f.o.m Administrasjonsutvalgets innstilling følges opp og dagens lærlingeplasser, 2 ved kjøkken og 1 ved Parkvesenet opprettholdes. Organiseringen av de nye lærlingeplassene gjennomføres i en opplæringsring i samarbeid med de 5 andre kommunene i regionen. Eventuelle lærlinger i andre fag tilsluttes eksisterende opplæringsring. 1

4 Vedtaket innebar en økning på 6 nye lærlinger pr. år, og det ble bevilget en økonomisk ramme til å ta inn 9 nye lærlinger pr. år i Mandal kommune. Medlemmene i opplæringsringen, som ble etablert ved oppstart av ordningen, er i dag endret til å omfatte Søgne, Songdalen, Vennesla, Mandal, Lindesnes, Marnardal og Audnedal kommuner og fylkeskommunale institusjoner og private barnehager. Opplæringsring Sør ivaretar inntak og oppfølging av lærlinger, og opplæringsansvaret skjer i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, utdanningsavdelingen. Det er ansatt en daglig leder i Opplæringsring Sør i 60 % stilling. Status I Mandal kommune har vi hatt lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsefag, kontor- og administrasjonsfag, institusjonskokk og IKT. Tilbake til 1990-tallet var det også lærling i anleggsgartnerfaget. Innen anleggsgartnerfaget var det et samarbeid med private aktører for å fylle kravet til aktiviteter. IKT har fra gått over i et eget selskap, DDV. Det er derfor ikke aktuelt for Mandal kommune å tilby læreplass innen IKT. Men Mandal kommune kan som eier av DDV påvirke selskapet til å opprette, eventuelt øke antallet lærlingeplasser. Av nye fag i kommunen, kan det være mulig å etablere læreplass for aktivitører, og det vil også bli jobbet med å få en læreplass for anleggsgartner igjen. Fag Barne- og ungdom Helsearbeider Institusjonskokk Kontor- og adm.fag 1 Service elektronikk 1 IKT-driftsfag Sum Målsetting Mandal kommune skal sikre kompetent og riktig rekruttering av arbeidskraft i framtiden. Status og anseelse til de ulike yrker og utdanninger spiller en viktig rolle for ungdommens og unge voksnes utdanningsvalg. Dette legger føringer for Mandal kommunes tilgang på arbeidskraft på lengere sikt. Lærlingene blir et viktig bidrag i dagens tjenester og som en nødvendig investering i morgendagens arbeidskraft. Mandal kommune skal være en aktiv medspiller i utdanningsløpet for fagutdanningene og bidra til å utdanne dyktige kandidater til fagstillinger. Felles møtearenaer, lærlingestrategier, kompetansebygging m.v. vil være sentralt i et slikt samarbeid. Viktig å planlegge hvilke fag det skal satses på for å dekke arbeidskraftsbehovet. Mandal kommune gir så god kvalitet på opplæringen at ungdom ønsker læreplass hos oss. Lærlingeplassene skal være gode arenaer for kunnskaps- og kompetansebygging, og er viktig i omdømmebyggende arbeid. Dersom lærlingene har mottatt god veiledning og har positive erfaringer fra praksisstedet og læretiden i kommunen, vil det bidra til å rekruttere nye lærlinger. Læringsmiljøet i virksomhetene våre er så godt at lærlingene ønsker å arbeide i kommunen etter endt læretid. 2

5 Lærlingene skal ha en positiv opplevelse av arbeidsplassen, av yrket og av Mandal kommune. De kvalifiserte lærlingene utgjør en viktig ressurs i rekrutteringen, både fordi de har fått inngående kjennskap til Mandal kommune, og fordi de har en lang yrkeskarriere foran seg. Mandal kommune har en målsetting å tilby lære- og praksisplasser tilsvarende 3 plasser pr innbygger innen Flere læreplasser/praksisplasser er et satsingsområde både nasjonalt og regionalt. Mandal kommune har tradisjon for å ta inn mange lærlinger. Fylkestinget har inngått samarbeidsavtaler med kommunene, og har lagt inn 3 plasser pr innbyggere på sikt i avtalene. Muligheten for å øke antall lærlingeplasser på arbeidsplassene Det er gjort en kartlegging på arbeidsplassene innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsefaget for å se på muligheten for å øke antall lærlingeplasser. Som tabellen over viser har det samlet for de to fagene blitt opprettet flere læreplasser enn det enn det bystyrevedtaket fra 1995 sier. Jevnt over har antallet vært rundt 10 nye plasser pr. år. Det vil si 20 lærlinger samtidig. Enheter som har helsefagarbeidere har meldt at det er mulig å øke antallet fra ca. 10 til 14 plasser samtidig. Arbeidssteder som tilbyr læreplass til barne- og ungdomsarbeidere mener det kan la seg gjøre å øke fra ca. 10 til plasser samtidig. Da vil kommunen kunne tilby ca. 30 lærlingeplasser innen de to fagene. Målsettingen er 45 lære- og praksisplasser så snart som mulig. Det er barneskolene og barnehagene som tilbyr arbeidsplasser for barne- og ungdomsarbeidere. Det har vært vanskelig å få lærlinger på Holum skole på grunn av dårlig bussforbindelse. Ungdomsskolene egner seg ikke som lærested for helt unge lærlinger, men det kan tilbys til voksne lærlinger (lønnet av NAV.) Et problem knyttet til læretid i ungdomsskolene, er at det ikke er mulig å få full stilling for lærlingene der, fordi skoledagene er for korte. En må imidlertid være oppmerksom på betydningen av «riktig rekruttering av arbeidskraft i framtiden». Det meldes i dag fra oppvekstsektoren at det utdannes for mange barne- og ungdomsarbeidere i forhold til antall arbeidsplasser. Det må derfor være et godt samarbeid mellom fylkeskommunen, videregående skole og kommunene for å få riktig fordeling av elever til fagene i forhold til kommunenes rekrutteringsbehov. Prognosene framover viser at det vil være størst behov for fagarbeidere innen helsefaget. Mandal kommune er medlem av Opplæringsring Sør. Opplæringsringen kan bidra til at kommuner eventuelt kan samarbeide om læreplasser dersom det er lærlinger som har behov for det. Skal vi tilby læreplass innen anleggsgartnerfaget, må vi mest sannsynlig samarbeide med private aktører innen faget. Det kan også være aktuelt å samarbeide med øvrig næringsliv og industri i kommunen hvis det kan bidra til opprettelse av læreplasser. Flyktninger Bystyret har vedtatt at kommunen skal bosette og integrere flyktninger. Integreringen blir vellykket dersom flyktningen blir selvforsørget gjennom arbeid. I dagens arbeidsmarked blir utdanning mer og mer nødvendig. Å oppnå fagbrev, eller i hvert fall et kompetansebevis, vil være veien til arbeid for svært mange av våre flyktninger. Mange av flyktningene som bosettes i kommunen er ikke i den alder som gir dem ungdomsrett til en læreplass, og for de som ønsker helsefag vil kommunen være eneste mulige lærebedrift. 3

6 Mandal kommune kan sette av 3 av 45 lære- og praksisplasser til personer med ikkevestlig bakgrunn. De 3 plassene kan brukes til 4-årig opplæring. Det må samarbeides tett med NAV om denne ordningen for å oppnå så godt tilbud som mulig. Lærekandidater Lærekandidater er elever med et tilpasset opplæringsløp. Mandal kommune vil være med å bidra til at så mange elever som mulig kan få et tilbud om opplæring som gir en yrkeskompetanse. Det vil kreve ekstra kapasitet å gi lærekandidater et godt opplæringstilbud. Det kan bli et godt tilbud hvis det øremerkes ressurser til å veilede lærekandidater. Praksisplasser og studenter Mandal kommune tilbyr arbeids- og språkpraksisplasser til kandidater som skal kvalifiseres for arbeidslivet gjennom NAV. Vi har også samarbeidet med UiA i mange år om praksisplasser for studenter som tar sykepleie-, barnehage- og lærerutdanning. Vi tar imot ca. 150 lærerstudenter, ca. 15 barnehagelærerstudenter og ca. 15 sykepleierstudenter årlig. Det er et bilde på at kommunen jobber aktivt for å bidra til at unge mennesker får en utdanning. Veiledere Mandal kommune har ansatte som har påtatt seg veilederansvar for lærlingene. Pr. i dag er det 20 veiledere innen helsefag, 16 veiledere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og 1 innen institusjonskokk. Antall veiledere trenger ikke være likt med antall lærlinger, men det er viktig at veilederne får nok tid til å følge opp lærlingene. Har de ansvar for flere, kan det bli konflikt med ordinære jobboppgaver. Å være veileder er krevende, men samtidig givende. Flere veiledere uttaler at de ser på oppgaven som et privilegium i jobben sin. Å få dele kunnskap og ferdigheter med en lærevillig elev er en positiv opplevelse. Det krever imidlertid at veilederen er oppdatert og motivert for oppgaven. Det tilbys kurs og fagsamlinger for veilederne gjennom Opplæringsring Sør. Mandal kommune har sammen med arbeidstakerorganisasjonene blitt enig om at veiledere for lærlinger får et funksjonstillegg på kr den tiden de er veiledere. Når antallet lærlinger skal økes, er det nødvendig med flere veiledere. Ved å ta inn veilederoppgaver i utlysningsteksten ved rekruttering til fagarbeiderstillinger, kan arbeidsgiver sikre at den oppgaven blir kjent for dem som søker stillinger i kommunen. Profilering av lærlingeordningen Selv om Mandal kommune formelt har et visst antall læreplasser, er det ikke slik at det er like stor etterspørsel etter plassene hvert år. Når lærlingene skal ut i praksis, prioriteres de kommunene de ønsker seg læreplass i. Mandal kommune må derfor gjøre seg attraktiv. Utdanningsmessa på Mandal videregående skole er en slik arena der kommunen kan markedsføre tilbudet sitt. Vi har også deltatt i et prosjekt i regi av KS hvor det ble opprettet en rekrutteringspatrulje av lærlinger som reiste rundt og markedsførte faget sitt for ungdom som skulle velge utdanningsløp. Hensikten med det prosjektet var å rekruttere kommende fagarbeidere til helsefag. En god og informativ hjemmeside om tilbudet til lærlingene i kommunen vil også være et godt rekrutteringstiltak. Og ikke minst vil kommunens omdømme ha betydning for hvorvidt ungdom ønsker å arbeide hos oss. Et positivt omdømme, god kvalitet på opplæringen og godt læringsmiljø på arbeidsplassene er viktige faktorer for å lykkes med rekruttering. Mandal kommune kan bruke klausuler i anbud og i kontrakter med leverandører og kreve at de har lærlinger for å sikre flere læreplasser. Det kan være med å bidra til at det opprettes flere læreplasser 4

7 lokalt og i Vest-Agder fylke. En slik klausul kan være vanskelig å innfri for mindre bedrifter, så det må være mulig å gjøre unntak. Organisering av ordningen Overordnet ansvar for lærlingeordningen ligger til Personalavdelingen i rådmannens stab. Det er èn fagansvarlig for lærlingeordningen i Helse og omsorg og èn fagansvarlig i Oppvekst. Fagansvarlige har ansvar for å kvalitetssikre læringsplassene i kommunen, intervjue og inngå kontrakter, følge lærlingene opp i løpet av læreperioden og lage rulleringsløp innen fagområdene. Den enkelte lærling blir knyttet til en arbeidsplass for en periode i læretiden, og ved den arbeidsplassen får lærlingen en utdannet fagarbeider som veileder. Veilederne skal veilede og støtte lærlingen, slik at hun/han blir klar til å avlegge fagprøven ved endt læretid. De fagansvarlige har kontakten med Opplæringsring Sør som formidler lærlingene som har søkt om plass i kommunen. Opplæringsring Sør har et opplæringsansvar i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, utdanningsavdelingen. De fagansvarlige innen Helse og omsorg og Oppvekst har lærlingeoppgaver som deler av sin stilling. Øker antallet lærlinger vil det kreve mer kapasitet til å følge opp og sikre god kvalitet på arbeidet. Det bør formelt settes av stillingsressurs til koordineringsarbeidet. Økonomien i ordningen En lærling avlønnes med én årslønn, grunnlønn/begynnerlønn til en fagarbeiderstilling, fordelt over læretiden på 2 år. Kommunen har i tillegg sosiale utgifter, tillegg for ubekvem arbeidstid, medlemskontingent til Opplæringsring Sør og utgifter til veiledere. Kommunen mottar et basistilskudd fra fylkeskommunen pr. lærling som utgjør i underkant av 30 % av lønnsutgiftene. Kommunens netto utgifter til lærlingeordningen kan reduseres ved å benytte lærlingene som vikarer ved sykefravær, ferieavvikling o.a. Grovt regnet kan det anslås at nettoutgiftene til en lærling innen helsearbeiderfaget kan «spares inn» med ca. 8 vikar-dagvakter pr. måned, eller 6 vikar-kveldsvakter pr. måned. I tillegg kan det «spares inn» utgifter i ferieavviklingen. For barne- og ungdomsarbeiderfaget kan utgiftene «spares inn» med ca. 6 vikarvakter pr. måned. Den delen av læretiden som er på skolene, vil nok ha begrenset tilgang på vikariater, fordi lærlingene kun kan vikariere i de assistentstillingene som ikke krever spesialkompetanse. I Mandal kommune går en lærling på toppen av ordinær bemanning og blir brukt som vikar ved fravær. Denne vurderingen er ut fra faglige hensyn. Andre kommuner har som praksis at lærlingen går inn i 50 % stilling (verdiskapningsdelen) i grunnbemanningen. Det gir litt bedre økonomi, men kan være utfordrende faglig. Uavhengig av hvilken ordning som velges, må vikarutgifter sees opp mot lærlingeutgifter i de aktuelle enheters budsjett. 5

8 Handlingsplan Mål Slik gjør vi det Tiltak Ansvar Mandal kommune skal sikre kompetent og riktig rekruttering av arbeidskraft i framtiden. Mandal kommune er til stede på de arenaer der ungdom møter opp for å vurdere sine utdanningsvalg. Deltar aktivt på karrieredager, rekrutteringsprosjekter, utdannings- og yrkesmesser. Personalavdelingen sammen med fagansvarlige. Medarbeidere og politikere i Mandal kommune bidrar til å gi kommunen som arbeidsplass godt omdømme. Samarbeider med ungdomsskolen og videregående skole for temabesøk. Mandal kommune skal være en aktiv medspiller i utdanningsløpet for fagutdanningene og bidra til å utdanne dyktige kandidater til fagstillinger. Ha en løpende dialog om erfaringer og muligheter. Bidra til at det satses på rett fagutdanning i forhold til arbeidskraftsbehovet i kommunen. Etablere felles møtearenaer, lærlingestrategier, kompetansebygging m. v. Personalavdelingen, enhetsledere og fagansvarlige. Mandal kommune gir så god kvalitet på opplæringen at ungdom ønsker læreplass hos oss. Mandal kommune har en målsetting om å tilby lære- og praksisplasser tilsvarende 3 plasser pr innbygger innen Være aktiv pådriver i interkommunale selskaper for å ta inn lærlinger der det er aktuelt. Kommunen videreutvikler og støtter opp om virksomhetenes fagopplæring. Det tas hensyn til lærlingeordningen ved budsjettbehandlingen. Aktuelle virksomheter i kommunen planlegger for utvidelse av antall lærlingeplasser. Tett samarbeid med NAV. Tilstrekkelig med ressurser og kontinuitet på instruktører og veiledere. Alle instruktører og veiledere får fortløpende opplæring. Lærlinger settes inn i ledige vakter der det er faglig forsvarlig. Det settes av 3 plasser til personer med ikkevestlig bakgrunn. Disse plassene er tenkt til 4-årig opplæring. Politikere, administrativ ledelse og enhetsledere. Enhetsledere og avdelingsledere. Enhetsledere og avdelingsledere. Politikere og administrativ ledelse. 6

9 7

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Fagbrev på jobb. Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14

Fagbrev på jobb. Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Fagbrev på jobb Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Fagbrev på jobb Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Lars Helljesen, Vigdis Lahaug, Randi Storli, Margrethe Marstrøm Svensrud

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole.

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. FoU-rapport type nr. 5/ 2014 Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. Elisabet S. Hauge, Eugene Guribye og Winfried Ellingsen Tittel Forfattere Yrkesutdanning i Vest-Agder

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Innledning Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 er en overordnet plan for

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning

Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning ISBN 978-82-7724-117-3 Vox 2008 Grafisk design: Månelyst as Trykk: Møklegaard trykkeri Opplag: 500 Innhold Forord 4 1 Innledning 4

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen og utviklingsavdelingen august 2013 Innhold Forord s. 3 Del I Samlet framstilling av voksnes læring i et livslangt perspektiv 1. Hvilke voksne snakker

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.07.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet 28.08.2015 Høring - Plan for videregående

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

Norge trenger fagfolk som kan ta et løft

Norge trenger fagfolk som kan ta et løft Norge trenger fagfolk som kan ta et løft Side 6 7 Kunnskapsministeren varsler tiltak! Side 2 3 Fra lærling til direktør Side 5 Fra typograf til minister Vi vet at de som mangler grunnleggende kunnskaper,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer