Miljøterapi ved psykoselidelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøterapi ved psykoselidelser"

Transkript

1 Miljøterapi ved psykoselidelser NORGE NORGE NORGE Spesialist- og kommunehelsetjenesten - felles forståelse i ulike rammer 4

2 Program Torsdag 30. januar Registrering. Kaffe/te/rundstykker Kultur Velkommen } Jan Erik Nilsen, leder ISPS Norge Hilsningstale Conversation: Turning talk into meaning } Phil Barker Benstrekk Ting tar tid og det tar vi oss ikke tid til Miljøterapi en nødvendig del av et helhetlig behandlingstilbud til unge mennesker med psykoselidelser? } Marianne Wold Olsen Pause Relasjon mellom tidligere pasient og primærkontakt } Silje Marie Strandberg og Lone Viste Fagerland Lunsj Miljø og individualterapi hånd i hånd utfordringer på sengepost } Ole Jøssang Parallellsesjoner (se program nedenfor) Årsmøte i ISPS Aperitiff i baren. Festmiddag Parallellsesjon Fra trykk til uttrykk } Kjersti Bronken Senderud Musikkterapi i en helhetlig psykosebehandling } Randi Rolvsjord Parallellsesjon Miljøterapi i sikkerhetsavdeling - aggresjonsforebygging som grunnlag for relasjonsarbeid } Egil Andre Brovold Fra sikkerhetsavdeling til kommunal boligbase - systemarbeid og faglig kvalitetssikring } Ragnhild Johansen og Rune Farstad Parallellsesjon Skjerming - Hva forteller forskningen? } Arne Vaaler Skjerming i psykisk helsevern: Praktisk? Eller god praksis? } Maren Rognaldsen

3 fredag 31. januar Velkommen. Kulturinnslag Miljøterapi Synsing eller vitenskap? } Jan Ivar Røssberg Pause Pasientfortellingen styrker samhandlingen } Anne Berit Torbjørnsen og Jon Vidar Strømstad Pause, matbit og utsjekking ACTwork og BET: Kontekstuell mobilisering av ressurser og fremming av autonomi i psykosebehandlingsnettverket } Torstein Svergja og Didrik Heggdal Pause Galskapens historie } Elisabeth Tjora Avslutning Lunsj Vel hjem! Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Sanderud Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern, Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling har som mål å gi mennesker med alvorlig psykisk lidelse et aktivt og mest mulig helhetlig behandlingsog rehabiliteringstilbud. Avdelingen driver behandling over et bredt spekter av tilnærminger med hovedvekt på miljøterapi, individualterapi, medikamentell behandling, familiearbeid og psykoedukative tilbud; et samarbeid der både pasient, pårørende og ansatte er aktive bidragsytere, anses som viktig både i behandling og rehabilitering. Avd. består av 7 enheter. Enhet for mottak tilbyr ø-hjelp hele døgnet og vurderer videre behandling og overføring til andre enheter. Enheten samarbeider tett med kommunene. Enhet for akutt har både lukket og åpent behandlingstilbud og tar i mot pasienter hele døgnet. Enhet for tidlig intervensjon ved psykose består både av en døgnpost og en poliklinikk. Dette er en spesialisert enhet for utredning og behandling av unge mennesker som står i fare for eller som har etablert en første episode psykose. Enhet for utredning tar i mot mennesker med sammensatte lidelser som alvorlige personlighetsforstyrrelser med selvskading, ROP-pasienter og psykoselidelser. Enhet for psykosebehandling, lukket, tar i mot mennesker med kroniske psykoselidelser ofte med atferds- og utageringsproblemer i tillegg samt ROP-pasienter og alvorlige personlighetsforstyrrelser. Enhet for psykosebehandling, åpen, gir behandlingstilbud til mennesker med psykoselidelser og andre mennesker som er i behov av tid til å etablere hjelpetilbud i hjemkommunen og kommunehelsetjenesten. Til sist har avdelingen en egen Enhet for forskning og undervisning, FoU.

4 Foredragsholdere Phil Barker Psykoterapeut / æresprofessor Psykoterapeut og æresprofessor ved The School of Medicine, Dentistry and nursing, University of Dundee. Han har fått en rekke anerkjennelser og utmerkelser for sitt arbeid. Blant annet «Lifetime Achievement Award» fra Blackwell Publisher for hans bidrag i arbeidet med psykisk helse. Den engelske helsetjenesten rangerer Professor Phil Barker som en av verdens tjue mest innflytelsesrike sykepleiere. Han har utgitt 25 fagbøker, 40 bokkapitler, 200 forskningsartikler og holdt over 300 innlegg på internasjonale konferanser. Siste bokutgivelse er «Mental Health Ethics. The Human Context», utgitt av Routledge forlag. Marianne Wold Olsen Daglig leder Daglig leder ved støttesenter mot incest, Oslo. Har vært ansatt i ulike deler av psykisk helsevern siden 1982, sist som institusjonssjef for Bymisjonens psykiatriske døgnrehabilitering, et spesialisert døgntilbud for unge mennesker med psykoselidelser, avd.sjef Nesodden kommune, prosjekt- leder for et lavterskeltilbud Veslestua, Hellerud bydel og innenfor akutt, intermediær og barne- og ungdomspsykiatrien. Formalkompetanse: psykiatrisk sykepleier og helsesøster, veileder, bachelor i pedagogikk og en masteroppgave med fokus på relasjonsarbeid. Silje Marie Strandberg Erfaringsformidler Hun har 10 års erfaring som pasient i psykiatrien bak seg; med traumehistorie og alvorlig psykisk lidelse. Hun opplevde å bli møtt og sett på som en diagnose, og at hun ikke ble sett som den jenta hun var. Behandlingen besto i cocktailer av medikamenter. Hun har også opplevd relasjonens betydning i møte med sin tidligere primærkontakt, Lone Viste Fagerland. Gjennom en ærlig samtale med Lone, deler hun sin historie og formidler sterke temaer. Sammen med regissør Inger Lene Stordrange har Silje Marie laget kortfilmen Et rom uten ansikt, en film om hennes liv. Lone Viste Fagerland Psykiatrisk sykepleier Psykiatrisk sykepleier, arbeidet 11 år i voksen akuttpsykiatri, nå 5 år i Bupa Ambulant Enhet. Med i POP-prosjektet hvor hun ser på effekt av Cognitiv behavioral therapy i prodromalfasen for psykose. Hun er instruktør og kursholder innen TMA, terapeutisk mestring av aggresjonsproblematikk.

5 Randi Rolvsjord Musikkterapeut Musikkterapeut og førsteamanuensis i musikkterapi ved Grigakademiet Institutt for musikk, Universitetet i Bergen. Hun har lang erfaring som musikkterapeut innen psykisk helseomsorg både som praktiker og forsker. Hennes forskningsarbeid omfatter bøker og artikler som ressursorientert musikkterapi og brukerperspektiv. Egil Andre Brovold Psykiatrisk sykepleier Psykiatrisk sykepleier med 10 års erfaring fra inntakspost ved St. Olavs Hospital, Regional Sikkerhetsavdeling Brøset. Underviser eksternt og internt om temaet konflikthåndtering og aggresjonsforståelse, forebygging og håndtering. Maren Rognaldsen Psykolog og prosjektmedarbeider Psykolog og prosjektmedarbeider ved FoU psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Har arbeidet 1 år med et skjermingsprosjekt som ser på bruken av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern, med endelig mål om å lage et instrument som kan måle skjerming. Har siden mai arbeidet deltid på prosjektet og er i tillegg psykolog ved en allmennpsykiatrisk poliklinikk. Har tidligere bakgrunn fra prosjektarbeid i en paraplyorganisasjon for unge med funksjonshemninger og kroniske sykdommer. Rune Farstad Psykiatrisk vernepleier Har jobbet ved Regional Sikkerhetsavdeling Brøset siden Tidligere jobbet i forsikring som rådgiver ovenfor næringslivet ca 15 år.

6 Ragnhild Johansen Psykologspesialist Psykologspesialist, PhD, ansatt ved St. Olavs Hospital, Regional Sikkerhetsavdeling Brøset. Tidligere erfaring fra arbeid i akuttpost og spesialpoliklinikk for psykose samt barnevern i institusjon. Har skrevet doktorgradsavhandling om samarbeid om behandling og terapeutisk allianse ved tidlige schizofrenispekterforstyrrelser. Hovedinteresse for arbeid med relasjonelt og systemorientert fokus, samt grunnforståelse og diagnostikk av psykotiske tilstander. Arne Vaaler Psykiater Psykiater, PhD, ved St. Olavs Hospital, avdeling Østmarka akuttseksjonen og forsker ved Avdeling for forskning og fagutvikling (AFFU). Førsteamanuensis II ved NTNU, Institutt for nevromedisin. Tidligere avdelingssjef ved Østmarka og overlege ved Sandviken i Bergen. Har skrevet doktorgradsavhandling om skjerming i akuttpost. Mottok i 2009 Akuttpsykiatriprisen for sitt arbeid ved Østmarka. Anne Berit Torbjørnsen Psykiatrisk sykepleier Psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i veiledning og etikk, og master i endringsledelse. Har vært med å bygge opp Sola DPS fra starten i Sola DPS har hatt og har prosjekter i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) hvor veiledning av sykepleiestudenter er i fokus. I tillegg gjennomfører de et samhandlingsprosjekt sammen med Stavanger kommune. Fokuset i alle prosjektene har vært å styrke medvirkning, utvikle miljøterapi og pasientfortellingen. Jon Vidar Strømstad Psykiatrisk sykepleier Psykiatrisk sykepleier og assisterende avdelingssykepleier, Sola DPS. Videreutdanning i relasjonsbehandling. Har vært med på å utvikle DPS et siden oppstarten i Spesielt engasjert i miljøterapi, pådriver for systematisk tverrfaglig refleksjon rundt pasientens fortelling; i sengepost og som samhandlingsmetode sammen med kommunehelsetjenesten Kjersti Bronken Senderud Skjønnlitterær forfatter Hun debuterte i 1997 og har siden utgitt fem diktsamlinger, en prosabok, og en roman, alle på Forlaget Oktober. Seneste utgivelse:marinas eik, I tillegg til eget forfatterskap har hun holdt kurs i skapende skriving i en rekke sammenhenger, blant annet ved Bredtveit kvinnefengsel, Blaarud, Sanderud Sykehus, Voksne for barn og for flere av Bymisjonens virksomheter i Oslo.

7 Jan Ivar Røssberg Professor Professor ved Universitet i Oslo og overlege/leder ved Regionalt Kompetansesenter for Tidlig Intervensjon ved Psykoser i Helse Sør-Øst (TIPS Sør-Øst). Han har for det meste forsket på ulike psykososiale behandlingstiltak for personer i en tidlig psykosefase. Dette gjelder hvordan behandlingsmiljøet bør optimaliseres, ulike aspekter ved tidlig intervensjon, randomiserte kontrollerte forsøk av kognitiv atferdsterapi og familiearbeid. Torstein Svergja Psykologspesialist Psykologspesialist ved Seksjon for Rehabilitering, Molde, Møre og Romsdal HF og stipendiat ved Høgskolen i Molde. Tidligere sentral i oppsettingen av DBT-poliklinikk Molde, et tilbud rettet til voksne som sliter med emosjonell ustabilitet og selvskading. Nå i gang med et prosjekt for bedring av psykososialt arbeidsmiljø og reduksjon av sykefravær for miljøpersonal i sengeposter innen psykisk helsevern. Didrik Heggdal Psykologspesialist Psykologspesialist og faglig ansvarlig ved Seksjon for psykoser og sammensatte lidelser (SPS) ved Avd. Blakstad, Vestre Viken HF, og hovedaktør i utviklingen av behandlingsmodellen Basal Eksponeringsterapi (BET) hvor målet er å hjelpe antatt behandlingsresistente pasienter til å kunne leve stabile liv utenfor døgninstitusjoner. Elisabeth Tjora Overlege Overlege ved Enhet for gruppeterapi DPS Nedre Romerike. Veileder i psykoterapi og gruppeanalytiker. Underviser i schizofrenibegrepet historie på grunnkurset i psykiaterutdanningen. Ole Jøssang Seksjonsoverlege Seksjonsoverlege ved spesialavdeling voksen, Psykisk divisjon, UIS. Spesialist i psykiatri, samfunnsmedisin.

8 Praktiske opplysninger Arrangør ISPS Norge i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern, Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling. Mer informasjon Spørsmål vedrørende konferansen kan rettes til Priser n Fagkonferanse 2 dager (inkl. dagpakker og kulturarrangement torsdag kveld) Pris medlemmer kr 2.295,- Pris ikke-medlemmer kr 2.795,- n Fagkonferanse 1 dag (torsdag eller fredag) (inkl. dagpakke) Pris medlemmer kr 1.295,- Pris ikke-medlemmer kr 1.795,- n Festmiddag torsdag (på Rica Hotel Hamar) Pris kr 725,- (Særskilt matbehov bes oppgitt ved påmelding) Påmelding n Påmeldingen er bindende og sendes: n Følgende opplysninger må oppgis: Hvis kun deltakelse 1 dag, er det viktig å oppgi hvilken dag Parallellsesjon 1 eller 2 Deltakelse festmiddag Navn Stilling Arbeidssted Telefon E-post Fakturaadresse (NB! husk å oppgi regnskapsavdeling) n Påmeldingsfrist: 10. januar 2014 Hotell n Rica Hotel Hamar Telefon E-post: n Hotell bestilles og betales individuelt. Husk å oppgi «ISPS» for oppgitte spesialpriser. n Priser per døgn per person Enkeltrom, inkl. frokost kr 875,- Dobbeltrom, inkl. frokost kr 645,- Rica Hotel Hamar ligger 4 km nord for Hamar sentrum. Førtrykk: Sykehuset Innlandet. Trykk: Møklegaard Printshop AS. Forsidefoto: Sshutterstock. com

GOD PSYKOSEBEHANDLING

GOD PSYKOSEBEHANDLING GOD PSYKOSEBEHANDLING TID n TRYGGHET n MENING n KONTINUITET NORGE FAGKONFERANSE HAMAR 22.01-23.01 2015 PROGRAM TORSDAG 22. JANUAR 08.30 10.00 Registrering. Kaffe/te/rundstykker 10.00 10.10 Velkommen ved

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Psykisk sykdom er ungdommens sykdom Scandic Hotell, Hamar } 28. og 29. november 2012 V

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Kropp og sjel i behandling og rehabilitering. Fagkonferanse. Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon hos mennesker med sykdom og helseplager

Kropp og sjel i behandling og rehabilitering. Fagkonferanse. Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon hos mennesker med sykdom og helseplager Religionspsykologisk senter, Kreftforeningen og Norsk religionspsykologisk fagforum inviterer til: Fagkonferanse Kropp og sjel i behandling og rehabilitering Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 25. og 26. november 2009 VELKOMMEN For andre gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse.

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse. Lokalgruppen SPoR Nordland har gleden av å ønske dere velkommen til Bodø på Landskonferanse for SPoR 2014. Årets konferanse har fått tittelen Traumatiske livshendelser hvordan lever vi med dem? Vårt hovedmål

Detaljer

Ambulant akutt krisearbeid i fokus. DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet:

Ambulant akutt krisearbeid i fokus. DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet: INVITASJON } KONFERANSE KRISE et vendepunkt Ambulant akutt krisearbeid i fokus 17. 18. november 2014 } Quality Hotel Strand, Gjøvik DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst NyhetsTIPS Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst Sommer 2007 Aktuelle saker i dette nummeret: Leder: TIPS Øst tanker om veien videre Presentasjon av TIPS

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

kvalitet i psykisk helsevern

kvalitet i psykisk helsevern NORDLÁNDA SKIHPPI VIESSO Perspektiver på kvalitet i psykisk helsevern Foto: Arvid Sveen psykiatri i NOrd tromsø 11. - 13.juni 2013 Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

Bobler som bruser INVITASJON TIL KONFERANSEN. ADHD - utfordringer og muligheter. Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø 23. - 25.

Bobler som bruser INVITASJON TIL KONFERANSEN. ADHD - utfordringer og muligheter. Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø 23. - 25. INVITASJON TIL KONFERANSEN Bobler som bruser ADHD - utfordringer og muligheter Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø 23. - 25. september 2013 Konferanseby Plassert på spissen av Bodøhalvøya, ligger

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 22. januar torsdag 23. januar 2014 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Foto: justme.ws. Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett BUP-DAGENE 2011. Blitt sånn... eller sånn...?

Foto: justme.ws. Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett BUP-DAGENE 2011. Blitt sånn... eller sånn...? Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett Foto: justme.ws BUP-DAGENE 2011 Blitt sånn... eller sånn...? Oslo 6. - 8. april 2011 kjære kolleger Velkommen til BUP-dagene i Oslo 6. 8. april 2011, som

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Selvskading. 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim

Selvskading. 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim Selvskading et steg videre, én handling, flere utveier LFSS Landsforeningen for forebygging av

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 1-2013 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser NyhetsTIPS Nr. 1-2013 1 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Nettverkskonferanse 2010. Mot til å se - evne til å handle. inviterer til sin 5. årlige:

Nettverkskonferanse 2010. Mot til å se - evne til å handle. inviterer til sin 5. årlige: R ogalandsnettverket er et bredt faglig nettverk der også brukere er inkludert med sin livserfaring som fag. Gjennom nettverkstilknytningen er målet at det felles arbeidet styrkes og utvikles gjennom:

Detaljer