Referat. fra. sentralstyrets møte på Rica Seilet Hotell, Molde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. sentralstyrets møte 19. 5. 2003 på Rica Seilet Hotell, Molde"

Transkript

1 Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den Referat fra sentralstyrets møte på Rica Seilet Hotell, Molde Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: President Hans Kristian Bakke, Yngve Mikkelsen, Kåre Løvstakken, Anne Grethe Olsen, Einar Sorterup Hysing, Lars Eikvar, Øyvind Østerås, Anne Mørch Larsen og Berit Kjærran Norling. Kst. generalsekretær Terje Vigen, Ellen Juul Andersen og Sverre Strand. Avdelingslederne Audun Fredriksen (kst), Åsmund Hodne, Bjørn Oscar Hoftvedt, Hans Asbj Holm, Olav Rabben, Einar Skoglund og Øyvind Sæbø deltok ved behandlingen av sakene fra de respektive avdelinger. Sak 139/03 Budsjett for Legeforeningens IT-utvalg. Utvalget hadde utformet forslag til budsjett for inneværende år i møte tidligere i vinter. Forslaget tok hensyn til utvalgsmedlemmenes bosted og forutsatte tre møter, to telefonmøter og noe deltakelse ved møter/konferanser. Totalramme var kr For 2003 finansieres utvalget fortsatt gjennom posten til utredningsformål, inntil kr ,-. For 2004 vil utvalgets kostnader inngå i det ordinære budsjett, som legges frem for sentralstyret til fornyet behandling høsten Sak 140/03 Høring. Lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Fra Helsedepartementet hadde Legeforeningen mottatt forslag til endring i Lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Det ble foreslått en plikt til å avverge brudd på loven for personer som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at kjønnslemlestelse er i gjære. Det var laget et forslag til høringsuttalelse som støttet tanken og hensikten med forslaget, men foreslo at helsepersonell skulle unntas ettersom meldeplikten er gitt i helsepersonelloven. Høringsuttalelse sendes departementet i samsvar med fremlagt utkast og noen mindre presiseringer.

2 2 Sak 141/03 Høring. Forskrift strålevern og bruk av stråling. Fra Helsedepartementet (HD) hadde Legeforeningen mottatt forslag til ny forskrift. Forskriften inneholdt bl.a. bestemmelser om yrkesmessig eksponering, om utslipp og avfallshåndtering og bestemmelser om ikke-ioniserende stråling (solarier, uvstråling) og særskilt om medisinsk bruk. Interne høringsuttalelser støttet stort sett innholdet i utkastet med enkelte innvendinger og kommentarer. Det var utarbeidet utkast til høringsuttalelse med bakgrunn i disse. Høringsuttalelse sendes departementet, i hovedsak i samsvar med fremlagt utkast. Sak 142/03 Høring. Endringer i politiloven. Fra Justis- og politidepartementet hadde Legeforeningen mottatt rapport med forslag til endringer i politiloven. Relevant for foreningen var forslag til endring i 9 om involvering av helsepersonell når personer som er påvirket av rusmidler anbringes i politiarrest. Politidirektoratet hadde allerede gitt retningslinjer som Legeforeningen hadde mottatt henvendelser om fra leger, bl.a. vedrørende spørsmål om legens rolle i situasjonen, praktiske forhold omkring tilsynene samt spørsmål om økonomisk oppgjør. På grunnlag av innspill til direktoratets rundskriv og justisdepartementets forslag var det utformet forslag til høringsuttalelse som stilte seg positiv til formålet med endringen, men påpekte en del uklarheter omkring lovfortolkning og praktisk håndtering av saken. Høringsuttalelse sendes departementet i samsvar med fremlagt utkast. Sak 143/03 Høring. Forskrift om reseptbasert legemiddelregister. Fra Helsedepartementet hadde Legeforeningen fått tilsendt forslag til forskrift om reseptbasert legemiddelregister. Opplysning om pasient og forskriver skulle være pseudonymisert. Formålet skulle være å kartlegge omfang av legemiddelbruken, belyse langtidseffekter og bivirkninger, gi statistisk grunnlag for styring og planlegging, samt gi rekvirenten tilbakemelding om egen forskrivning som grunnlag for internkontroll og kvalitetsforbedring. Opplysningene skulle ikke kunne brukes til andre formål f.eks. overvåkning av enkeltlegers forskrivning. Legeforeningen hadde tidligere uttalt seg kritisk til nytten av et slikt register. Det var utarbeidet utkast til høringsuttalelse, som med noen forbehold støttet forskriften. Høringsuttalelse sendes departementet i samsvar med fremlagt utkast. Sak 144/03 Garantisøknader fra Universitetet i Tromsø og NTNU for 2003 I budsjettet for Utdanningsfond I for 2003 hadde det blitt avsatt henholdsvis kroner og kroner til Universitetet i Tromsø og NTNU. Avsetningene var basert på den faktiske utvikling som har funnet sted i kursøkonomien ved de fire universitetene de senere år. De endelige garantisøknadene fra disse to universitetene viste et garantibehov som var høyere enn de beløp som var avsatt i ordinært budsjett for Søknaden fra Universitetet i Tromsø ble behandlet i sentralstyret i mars. Sentralstyret vedtok å utsette saken da de ønsket en nærmere redegjørelse på årsakene til økningene. Garantisøknaden fra NTNU ankom for sent til å bli behandlet i dette møtet.

3 Utdanningsfond I arrangerte den 23. april d.å. et telefonmøte med koordinatorene og lederne for utvalg for legers videre og etterutdanning ved de fire fakultetene for en nærmere klargjøring av årsakene til kostnadsøkningene ved disse fakultetene. I møtet kom det frem at det i stor grad er spesialitetskomiteene som har det avgjørende ord når det gjelder valg av kurssted. Spesialitetskomiteen påvirker også beslutningene om hvorvidt man skal benytte forelesere fra andre fakulteter med begrunnelse om faglig forsvarlighet. Fakultetene har altså liten innflytelse på hvor og hvordan kursene skal arrangeres. I kursbudsjettene for de fire fakultetene var det lagt inn en buffer på 20 % i tilfelle ekstraordinære obligatoriske kurs. Etter nærmere vurdering er behovet for en slik buffer mindre ved fakultetene i Trondheim og Tromsø. Ved å redusere denne bufferen fra 20 % til 5 % reduserer man garantibehovet ved de to universitetene til henholdsvis kroner for Universitetet i Tromsø og kroner for NTNU. Endringene i garantiene betyr at det budsjetterte overskudd blir redusert til kroner for Utdanningsfond I for Forslaget til revidert budsjett for kursvirksomheten finansiert av Utdanningsfond I ved Universitetet i Tromsø og NTNU for 2003 godkjennes. Sentralstyret ber Utdanningsfond I sette i gang et arbeide overfor spesialitetskomiteene og universitetene for å få til en mer rasjonell og kostnadsbesparende arrangering av kursene i legers videre og etterutdanning i årene fremover. 3 Sak 145/03 Søknad om godkjenning som spesialist Godkjent ble: Allmennmedisin Bondevik, Gunnar Tschudi Diaz, Esperanza Falhof, Jannik Engeström, Ingvar overført fra Sverige Friman, Thomas overført fra Sverige Haukås, Margit Heimdal, Arnulf Lindholm, Torbjørn Ingvar overført fra Sverige Löfgren, Carl Thomas overført fra Sverige Myrvang, Erik Ostermann, Lars overført fra Danmark Rafil, Arian Seidenschnur, Anne-Marie overført fra Danmark Sterner, Astrid Marie Helen overført fra Sverige Storbukt, Reidun Tellstedt, Jan Olof overført fra Sverige Wiker, Torhild Smith Worku, Mesrack Worm, Lise overført fra Danmark Aarseth, Kjetil Fornyelser allmennmedisin Bahgat, Lindbjørg Holm Belfrage, Lena Kristina Helland, Hermod Haaland, Per Ole Julsrud, Einar

4 Kalsnes, Ingunn Kristensen, Pål Kristianslund, Ove Lura, Jan Erik Medhus, Randi Petterson, Odd Georg Sand, Aage Schjønsby, Arne Skavlan, Jørgen Stokke, Hans Petter Strømme, Åse O. Strøno, Gunnar Sørensen, Anne Sissel Tobiassen, Tore Tobiasson, Leif-Erik Tveiten, Ole Vevatne, Terje Vårvik, Velaug Wergeland, Steinar Zwaig, Einar Aanje Magnhild K. 4 Anestesiologi Arbeidsmedisin Aarflot, Vibeke Andersen, Fred Arne Brazel, Karl Albrecht Bøgesvang, Anders Elbo Jensen, Elin Helena overført fra Danmark Solheim, Sigve Emil Barne- og ungdomspsykiatri Dahl, Ole Øystein Wetterhus, Anne-Grethe Barnesykdommer Blodsykdommer Endokrinologi Fordøyelsessykdommer Fødselshjelp og kvinnesykdommer Fysikalsk medisin og rehabilitering Bergqvist, Otto Fabian Herman Brigtsen, Anne Karin Hansen, Lars Kjærsgård overført fra Danmark Tvedt. Randi Borghild Wehner, Peder Skov overført fra Danmark Galdal, Kjell Sverre Svare, Anders Malmodin, Bertil Olof overført fra Sverige Søberg, D. Taran Permin, Michael overført fra Danmark Real, Francisco Gomez Vilberg, Arne

5 5 Gastroenterologisk kirurgi Norderval, Stig Generell kirurgi Haro, Sergio P. A. Langbach, Odd Lassen, Kristoffer Podhorny, Nina Solheim, Brita Marie Tönnies, Martina overført fra Tyskland Widecrantz, Steven Hjertesykdommer Hud- og veneriske sykdommer Indremedisin Medisinsk biokjemi Medisinsk genetikk Nevrologi Ortopedisk kirurgi Psykiatri Radiologi Solheim, Svein Waldenhjort, David Victor M. overført fra Sverige Probierz-Zak, Hanna Maria overført fra Sverige Zak, Richard overfort fra Sverige Broderstad, Ann Ragnhild Engeström, Ingvar overført fra Sverige Eskesen, Arne Nørgaard Leirgul, Elisabeth Malmodin, Bertil Olof overført fra Sverige Schneider, Germar Paul Vollan, Gaute Von Volkmann, Hilde Løland Frøyshov, Bess Margrethe Klubbenes, Anne Berit Almås, Trine Ahldén, Erik Mattias overført fra Sverige Cepulis, Darius overført fra Tyskland Thoren, Rolf Bagøiene, Gunnhild Irene Bjerkeli, Sidsel Bjørgo, Tone M. Norby Danneborg, Inger Elise Gabrielsen, Greta Siv Hekneby, Morten Jensen, Anne Irene Johansen, Merete Mavlud, Juwamer Rakstang, Marit Rivelsrud, Kjell Morten Schön, Anders Lennart Ersland, Kari Grove, Knut

6 Kersten, Heidi Tangen, Vivi-Ann 6 Revmatologi Bakke, Elizabeth Marie Wildhagen, Klaus Uwe Samfunnsmedisin Lie, Birgit N. J. Urologi Zubac, Dragomir Sak 146/03 Søknad om godkjenning som veileder Godkjent ble: Allmennmedisin Skeie, Ivar Psykoterapiveileder i psyk. Stadskleiv, Anne-Lise Sak 147/03 Søknad fra Gabor Bunford om spesialistgodkjenning i fødselshjelp og Kvinnesykdommer Søkeren oppfylte kravet til tjeneste for spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer, men manglet samtlige obligatoriske kurs. Det var mangler i operasjonslisten, bl.a. manglet dokumentasjon på forløsning av seteleier. Spesialitetskomiteen hadde innstilt på avslag av søknaden. Søkeren hadde påklaget saken til sentralstyret. Søknad fra Gabor Bunford om spesialistgodkjenning i fødselshjelp og kvinnesykdommer, avslås. Søkeren kan påregne spesialistgodkjenning i fødselshjelp og kvinnesykdommer når han har dokumentert deltakelse i samtlige obligatoriske kurs til spesialiteten, inkludert obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse, samt når alle operasjonskrav/prosedyrekrav er gjennomført, inkludert forløsning av seteleier. Sak148/03 Søknad fra Andreas Kaal om vurdering av tjeneste og utdanning i relasjon til spesialistreglene i indremedisin Det var søkt om spesialistgodkjenning i indremedisin på bakgrunn av utført tjeneste og gjennomførte kurs fra Danmark. Den danske spesialistutdanningen gjennomføres i nærmere definerte klassifiserte stillinger. Tjeneste i stilling som ikke har et klassifikasjonsnummer, teller ikke som spesialistutdanning, og tjeneste som ikke kan godkjennes i Danmark kan etter sentralstyrets prinsipielle syn heller ikke telle til spesialistutdanningen i Norge. Søkeren hadde bedt om dispensasjon fra kravet om at all tjeneste skal være i godkjent utdanningsstilling (i stilling med klassifikasjonsnummer), idet 14 måneder var avtjent i uklassifisert stilling. Spesialitetskomiteen hadde anbefalt å godkjenne denne tjenesten tellende til spesialistutdanningen i Norge. Dette fant sentralstyret ikke å kunne støtte. Tjeneste som skal telle i relasjon til spesialistreglene i Norge, må også være i godkjent utdanningsstilling i Danmark.

7 Søknaden avslås. Andreas Kaal kan påregne spesialistgodkjenning i indremedisin ved å supplere sin utdanning med 35 måneders utlyst tellende/klassifisert tjeneste til spesialiteten indremedisin. En senere søknad om spesialistgodkjenning må vedlegges attestert attestasjonsskjema for utførte prosedyrer. 7 Kursutdanningen må suppleres med grunnkurs eller tilsvarende kurs i geriatri, fordøyelsessykdommer og hematologi, samt obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse. Sak 148/03 Tellende tjeneste og kurstimer til spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering for Helge Hartmann Søkeren fikk spesialistgodkjenning i revmatologi 1990 og hadde etter den tid arbeidet som avdelingsoverlege ved revmatologisk avdeling, Innherred sykehus. I sin revmatologiske praksis hadde han fått mye erfaring fra pasienter med fysikalskmedisinske problemstillinger. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ble reetablert i 2001, og søkeren ble ansatt ved avdelingen fra august 2002 i stilling som avd.overlege etter at sykehuset hadde søkt etter spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering to ganger uten at dette hadde lykkes. Det ble da åpnet for å kunne ansette spesialist i annet relevant fagområde, og Hartmann fikk således stillingen. Helge Hartmann hadde søkt om å få godkjent spesialistutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering på bakgrunn av gjennomført tjeneste og skisse for planlagt tjeneste frem til 1. mars Komiteens konklusjon per var at søkeren i hht de omredigerte spesialistregler manglet de obligatoriske kursene i fysikalsk medisin og rehabilitering (5 av 7 obligatoriske kurs må gjennomføres, og kompetanse i områdene for ikkegjennomførte kurs dokumenteres). Søkeren hadde tilstrekkelig valgfrie kurstimer og kurs i administrasjon og ledelse. Som tellende tjeneste i fysikalsk medisin og rehabilitering hadde komiteen funnet å kunne godkjenne 18 måneders gruppe II-tjeneste ved Innherred sykehus til tross for at søkeren hadde vært ansatt som avdelingsoverlege, og selv om det i en kortere periode ikke hadde vært gitt tilstrekkelig veiledningskapasitet for søkeren. I tillegg var det gjennomført 6 måneders gruppe I-tjeneste fra Sunnaas sykehus. Da kravet til slik tjeneste er 18 måneder, manglet søkeren 12 måneders gruppe I-tjeneste. Denne tjenesten var planlagt gjennomført ved St. Olavs Hospital fra mars 2004 til mars For reglenes punkt 2 hadde søkeren oppfylt kravene til 12 måneders indremedisinsk tjeneste. I tillegg var det søkt om godkjenning for reglenes punkt 1.b. av 12 måneders revmatologisk tjeneste. Revmatologi er ikke oppført som relevant tjeneste under dette punkt i spesialistreglene, men komiteen mente at den utførte tjenesten var vel så relevant som allmennmedisin og samfunnsmedisin (reglenes punkt 1b.) Komiteen anbefalte at også 12 måneders tjeneste i fysikalsk medisin og rehabilitering kunne erstattes av søkerens omfattende revmatologiske praksis. Sentralstyret fant å kunne vurdere søkerens realkompetanse på samme måte spesialitetskomiteen hadde gjort.

8 8 Helge Hartmann kan påregne spesialistgodkjenning i fysikalsk medisin og rehabilitering ved å supplere utdanningen med ytterligere 12 måneders tjeneste i utlyst assistentlegestilling ved en godkjent gruppe I- institusjon i fysikalsk medisin og rehabilitering, samt gjennomføre de obligatoriske kursene i fysikalsk medisin og rehabilitering (5 av 7 obligatoriske kurs må gjennomføres, og kompetanse i områdene for ikke-gjennomførte kurs dokumenteres). Sak 149/03 Søknad fra Helge Risheim om godkjenning av tjeneste for hovedutdanningen i spesialiteten kjevekirurgi og munnhulesykdommer Det var søkt om dispensasjon fra kravet om at tjeneste skal være utført ved på forhånd godkjent utdanningsinstitusjon. Søkeren hadde utført tjeneste ved Klinikk for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, UiB, i perioden Institusjonen er ikke godkjent utdanningsinstitusjon i kjevekirurgi og munnhulesykdommer, og dessuten var tjenesten utført før autorisasjon som lege. I tillegg var det søkt om godkjenning av 6,5 måneders tjeneste ved plastikkirurgisk avdeling, Rikshospitalet. Denne tjenesten var i tråd med reglene og kan godkjennes med inntil 6 måneder for reglenes punkt 2.b. Spesialitetskomiteen hadde vurdert søknaden og flertallet (imot en stemme) hadde anbefalt at 8 måneders tjeneste ved UiB godkjennes som tellende hovedutdanning i kjevekirurgi og munnhulesykdommer. Komiteen hadde begrunnet godkjenningen i at søkeren hadde tilegnet seg betydelig realkompetanse i den dentoalveoære del av fagområdet gjennom den utførte tjeneste. Sentralstyret fant på prinsipielt grunnlag ikke å ville godkjenne den omsøkte tjeneste ved Klinikk for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, UiB, og viste til Bestemmelser for spesialistutdanningen 4 krav til tjeneste - hvor det fremgår at all tjeneste for hovedutdanningen skal være utført ved på forhånd godkjent utdanningsinstitusjon. Sentralstyret presiserte også at tjeneste som skal telle til spesialistutdanningen må i hht sentralstyrevedtak av 21. januar 1972 være utført etter autorisasjon som lege. Helge Risheim kan ved senere søknad om spesialistgodkjenning i kjevekirurgi og munnhulesykdommer ikke påregne å få godkjent 8 måneders tjeneste ved Klinikk for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, tellende til spesialiteten kjevekirurgi og munnhulesykdommer. 6,5 måneders tjeneste ved plastikkirurgisk avdeling, Rikshospitalet, teller for spesialiteten kjevekirurgi og munnhulesykdommer med inntil 6 måneder for reglenes punkt 2.b. Sak 150/03 Forslag om endret kurskrav i spesialiteten revmatologi nytt obligatorisk kurs i Moderne billeddiagnostikk Spesialitetskomiteen hadde foreslått å øke kurskravet fra 120 til 140 timer, og bakgrunnen for utvidelsen var at komiteen hadde sett behovet for å utvide kurskravet med ytterligere et obligatorisk kurs i Morderne billeddiagnostikk på 20 timer. Kurskravet til spesialiteten revmatologi vil da bli 5 obligatoriske kurs på til sammen

9 100 timer, 40 valgfrie kurstimer, og i tillegg gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse. 9 Det anbefales overfor Nasjonalt råd for spesialistutdanningen for leger og legefordeling å endre kurskravet til spesialiteten revmatologi til følgende: 140 timer, herav 100 timer obligatoriske kurs fordelt på 5 kurs á 20 timer: 1. Barnerevmatologi 2. Klinisk immunologi, laboratoriediagnostikk 3. Revmatologi 4. Bindevevssykdommer 5. Moderne billeddiagnostikk I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse. Ikrafttreden Sak 151/03 Forslag om endret attestasjonsskjema i spesialiteten medisinsk genetikk Spesialitetskomiteen i medisinsk genetikk hadde i forbindelse med revisjon av målbeskrivelsen i faget også utarbeidet et nytt og omfattende attestasjonsskjema i medisinsk genetikk, nærmest en utdanningslogg. Det nye attestasjonsskjemaet hadde vært lagt frem til vurdering for spesialitetsrådet i møte 27. mars Spesialitetsrådet hadde vedtatt å anbefale at det nye attestasjonsskjemaet bør innføres som vedlegg til spesialistgodkjenning i medisinsk genetikk. Det anbefales overfor Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling at attestasjonsskjema i medisinsk genetikk endres. De nye kravene i attestasjonsskjemaet i medisinsk genetikk gjøres gjeldende fra Det er anledning til å benytte det nye skjemaet allerede nå. Sak 152//03 Praktiske spørsmål vedrørende gjennomføringen av landsstyremøtet muntlig redegjørelse Sekretariatet redegjorde for påmelding av innbudte gjester og andre praktiske spørsmål vedr gjennomføringen av landsstyremøtet. Sekretariatets redegjørelse tas til etterretning. Sak 153/03 Søknad om økonomisk støtte til juridisk bistand - lege Christian Erichsen Søker hadde fått avvist oppgjør for sykebesøkskjøring under legevakt. Trygdekontorets begrunnelse var at pasientens tilstand hadde vært slik at vedkommende kunne ha kommet til legevaktsentralen. Legen hadde anført at pasientens evne til å møte på legevakt ikke kunne legges til grunn når det ikke finnes vaktsentral i kommunen, men at han som lege hadde plikt til å dra i sykebesøk når pasientene trengte hjelp samme kveld. Dermed måtte også trygden refundere utgiftene til sykebesøk. Legen hadde påklaget oppgjørskontorets vedtak til

10 fylkestrygdekontoret som hadde stadfestet oppgjørskontorets vedtak. Legen hadde nå engasjert advokat i sakens anledning. Legeforeningen hadde selv i sakens anledning gjort en skriftlig henvendelse til Rikstrygdeverket som ikke ennå var besvart, men det var ellers klart at trygdekontorets vedtak var klarert med RTV. Søknad om økonomisk støtte med inntil kr ,- til advokatbistand i forbindelse med klagesaken avslås. De prinsipielle sidene ved saken tas opp i forhandlingene om Normaltariffen. 10 Sak 154/03 Orientering om lønnsoppgjørene i staten, KS og Oslo kommune samt HSH Forhandlingene i staten for årets mellomoppgjør ble avsluttet like over midnatt 1. mai. Det er ikke satt av penger verken til sentrale eller lokale lønnstillegg for Medlemmene er dog sikret lønnsvekst i år, til tross for at det ikke gis tillegg fra 1. mai. Det sørger det store overhenget, 3,65 eksl. skolepakke/ferie og 4,45 inkl. skolepakke/ferie, fra 2002 for. Akademikerne er ikke tilfreds med oppgjøret, men valgte likevel å akseptere resultatet. Ved forhandlingene i Oslo kommune var tilbudet så dårlig at Akademikerne valgte å bryte forhandlingene natt til 1. mai. 03. Oppgjøret går derfor til mekling. Bruddet skjedde fordi det ikke ble gitt noe reellt økonomisk tilbud fra Oslo kommune. Det ble bare tilbudt en reforhandlingsklausul i januar/februar 2004 hvis lønnsøkningen for arbeidere og funksjonærer i industrien i tariffperioden viser seg å bli større enn 0,1 % mer enn for ansatte i Oslo kommune. Tilbudet er dårligere enn et tilsvarende akseptert tilbud i Staten fordi overhenget og lønnsglidningen er mindre i Oslo enn i Staten. I KS-området aksepterte de organisasjoner som forhandlet et nulltilbud med samme reforhandlingsklausul. Forhandlingene for våre medlemmer under HTA kap 5 skal i sin helhet skje lokalt. Forhandlingene er påbegynt og gjennomført enkelte steder, men de fleste kommuner har avventet resultatet av de sentrale forhandlinger for ansatte under HTA kap. 4. Årets mellomoppgjør i statssektoren og HSH og de foreløpige forhandlingsresultater i Oslo kommune og KS tas til orientering. Sak 155/03 Rettshjelp Søknad om utvidet støtte til juridisk bistand avskjed i tilsynslegestillinger Legene hadde vært tilsynsleger på et privat drevet, kommunalt sykehjem. Legene var oppsagt/avskjediget fra sine tilsynslegefunksjoner/stillinger. Det var reist tvil om hva slags tilknytningsform legene har, men legene hadde fått rettens kjennelse for at saken skulle bli behandlet etter arbeidsmiljølovens prosessregler. Legene hadde gått til søksmål og bistås av ekstern advokat. Rettshjelputvalget hadde tidligere bevilget støtte til juridisk bistand. Det innvilges ytterligere kr i støtte til juridisk bistand til hver av legene. Det kan ikke påregnes ytterligere støtte ved behandling av saken i tingretten.

11 Sak 156/03 Avsetninger til Utdanningsfond I og Kvalitetssikringsfond III samt omfordeling av øvrige fondsavsetninger Det var innkommet henvendelser fra fondsutvalget for Utdanningsfond I og fra Noklus om økning av avsetningene til fondene. Grunnlaget for søknadene er generell kostnadsvekst/lønnsvekst, flere saker i Utdanningsfondet og for Kvalitetssikringsfondet moms på overhead til Legeforeningen. Tariffutvalget hadde drøftet sakene og avsetningene generelt i sitt møte 5. mai i år. 11 Tariffutvalget gis fullmakt til å forhandle om en omfordeling innen rammen av avsetningene som innebærer en styrking av Utdanningsfond I med 4 mill. kr. og Kvalitetssikringsfond III med 1 mill. kr. per 1. juli 2003 i tillegg til ordinære andeler av fondsavsetningene. Avsetningene fra helseforetakene til Utdanningsfond III er å anse som en del av de ordinære avsetningene til fondet. Avsetningene til Utdanningsfond II og III skal som alminnelig regel samlet være like. Sak 157/03 Regnskaper 1. kvartal 2003 Konsolidert regnskap for Den norske lægeforening for 1. kvartal 2003 ble lagt frem. Som vedlegg til det konsoliderte regnskapet fulgte følgende regnskaper: 1. Den norske lægeforening - Hovedforeningen 2. Utdanningsfond I 3. Utdanningsfond II 4. Utdanningsfond III 5. Lånefondet 6. Kvalitetssikringsfond I 7. Kvalitetssikringsfond II 8. Rettshjelpsordningen De fremlagte regnskapene for 1. kvartal 2003 ble tatt til etterretning. Sak 158/03 Tilskudd for 2003 i forbindelse med spesialisthelsetjenestereformen Landsstyret hadde i forbindelse med budsjettet for 2003 avsatt 1,5 mill. kroner til driften av regionsutvalgene i I tillegg ble det vedtatt at kr. 100 av den økte kontingenten for 2003 skulle forbeholdes utgifter knyttet til aktivitet i avdelingene og regionsutvalgene i forbindelse med spesialisthelsetjenestereformen. De økte kontingentinntekter som følge av den økte satsen utgjør også ca. 1,5 mill. kroner. Fra regionsutvalgene var kommet inn budsjettforslag på til sammen 1,55 mill. kroner mens seks fylkesavdelinger til sammen hadde søkt om kr De øremerkede budsjettmidler til regionsutvalgene fordeles slik: Regionsutvalg Øst kr Regionsutvalg Sør Regionsutvalg Vest Regionsutvalg Midt-Norge Regionsutvalg Nord

12 Det bevilges foreløpig ikke midler til spesielle prosjekter i Sør og Øst. Disse to regionsutvalgene bes sende inn konkrete søknader om eventuelle prosjekter. Den ubenyttede bevilgningen holdes inntil videre i reserve. 12 Til fylkesavdelingene bevilges midler i henhold til søknadene: Oslo legeforening kr Oppland legeforening Hordaland legeforening Møre og Romsdal legeforening Akershus legeforening Hedmark legeforening Sak 159/03 Tilleggsbevilgning til PSL PSL hadde søkt om en engangs ekstrabevilgning på kr for Søknaden hadde sammenheng med PSLs vanskelige økonomiske situasjon som følge av en uforutsett svikt i inntektene i 2002 samt den høye aktiviteten i forbindelse med spesialisthelsetjenestereformen. Praktiserende Spesialisters Landsforening gis et ekstraordinært tilskudd på kr for Tilskuddet belastes budsjettposten som er avsatt til ekstraordinære utgifter til spesialisthelsetjenestereformen. Sak 160/03 Lønnsregulering i sekretariatet 2003 Fastsettelse av ramme for lønnsvekst Det forelå redegjørelse fra generalsekretæren vedr forutsetninger for den årlige regulering av lønningene i sekretariatet. Lønnsnivået i sekretariatet reguleres med virkning fra innenfor en ramme på 5 %. Sak 161/03 Bevilgning til sekretariatets omorganiseringsprosess Det siste halve året har det vært en prosess for å planlegge en omorganisering av Legeforeningens sekretariat. Tidligere generalsekretær Magne Nylenna oppnevnte et internt rådgivende utvalg fra sekretariatet og hadde også bistand av rådgivende konsulent Jan Olav Johannessen. Etter at Magne Nylenna sluttet som generalsekretær fullførte utvalget sitt arbeid og overleverte sin innstilling til kst. generalsekretær Terje Vigen. Terje Vigen har videreført omorganiseringsprosessen og har også hatt kontakt med konsulent Per Inge Hjertaker, som har fått et visst inntrykk av sekretariatet gjennom sine samtaler med ansatte i sekretariatet i forbindelse med rekrutteringsprosessen til ny generalsekretær. Per Inge Hjertaker har bred erfaring fra omorganiseringsprosesser bl.a. fra bankvesenet, og har sagt seg villig til å være rådgiver i forbindelse med omorganiseringen av sekretariatet. Det benyttes inntil kr til konsulentbistand i forbindelse med sekretariatets omorganiseringsprosess. Beløpet føres innenfor sekretariatets ordinære poster. Sak 162/03 Ny søknad om refusjon av saksomkostninger i tvist vedr Luftambulansetjenesten i Brønnøysund

13 Det forelå brev av 14. mai, innkommet fra legene Asle T. Johansen, Morten Finne og Lasse Efskind 16. mai Legene viste til at deres første søknad om dekning av saksomkostningene på kr ved tapt rettssak, etter en totalvurdering var avvist av sentralstyret. Legene mente at viktige momenter i saken ikke hadde vært tilstrekkelig belyst før sentralstyret fattet sitt vedtak. Brevet tok sikte på å belyse disse forholdene, og inneholdt for øvrig kritikk av bl.a. den måten deres prosessfullmektig fra Legeforeningen hadde forberedt og ført saken på. Sekretariatet hadde i et notat datert samme dag kommentert brevet og tilbakevist kritikken. Tidligere vedtak opprettholdes. 13 Sak 163/03 Godkjenning av referat fra dagens møte Utkast til referat ble fremlagt og godkjent ved møteslutt. Hans Kristian Bakke Yngve Mikkelsen Einar Sorterup Hysing Kåre Løvstakken Lars Eikvar Anne Grethe Olsen Øyvind Østerås Anne Mørch Larsen Berit Kjærran Norling Vedlegg Godkjente høringsuttalelser

14 Helsedepartementet Postboks 8011 Dep. 14 Vedlegg Oslo Deres ref.03/00285 Vår ref. 829/ Oslo, 9. mai 2003 Høring - forslag til endringer i lov om forbud mot kjønnslemlestelse Det vises til brev av fra Helsedepartementet (HD). Endringsforslaget har vært forelagt relevante organisasjonsledd i Den norske lægeforening, og kommentarer fra disse er lagt til grunn ved utarbeidelse av denne høringsuttalelse, som også er behandlet av foreningens sentralstyre. Legeforeningen støtter departementet i at vi må sørge for økt oppmerksomhet vedrørende kjønnslemlestelse og understreke helsepersonells og andres ansvar i denne sammenhengen. Legeforeningen er enig i at helsepersonell må bidra til å avverge kjønnslemlestelse der dette er mulig. Vi støtter imidlertid ikke at det gis en særskilt bestemmelse om avvergelsesplikt for helsepersonell ved kjønnslemlestelse, fordi vi mener at en slik avvergelsesplikt allerede er godt ivaretatt i helsepersonelloven. Legeforeningen støtter departementet i at det ikke bør innføres straffesanksjonert varslingsplikt for gjennomført kjønnslemlestelse. I denne sammenhengen er det derimot av vesentlig betydning at kvinnen kan oppsøke helsetjenesten i tillit til at hun kan få nødvendig helsehjelp, eventuelt for behandling av skadene, men uten at hennes nærmeste familie risikerer straffeforfølgning. Om gjeldende regelverk: Helsepersonellet som får mistanke om at en pasient i nærmeste fremtid står i fare for å bli omskåret uavhengig av helsepersonellets innsats, har ikke bare en rett til å melde fra om dette til politiet eller barneverntjenesten i henhold til helsepersonelloven 23 nr. 4, men også en plikt. Helsepersonells plikt til å varsle politi for å avverge alvorlig skade på person ( 31) er som kjent ny og omfatter etter vår vurdering enhver form for kjønnslemlestelse. I tillegg må omskjæring, av den art som forslaget omfatter, anses å være en grov legemsbeskadigelse som rammes av straffeloven 231. Straffeloven 139 om meldeplikt ved fare for gjentakelse av alvorlige forbrytelser kan dermed også komme til anvendelse i disse situasjonene, men denne bestemmelsen har sine klare begrensinger da den kun gjelder når det allerede er begått en kriminell handling og det er fare for gjentakelse. Bestemmelsen har sitt sentrale anvendelsesområde ved farlige forbrytere på flukt, men kan også være aktuell der helsepersonell har opplysninger om at én eller flere søstre til pasienten allerede er omskåret. Avvergelsesplikten i henhold til helsepersonelloven 31 har som kjent ikke som vilkår at det allerede er begått en slik handling. Mistanke om kjønnslemlestelse kan også utløse en meldeplikt til barneverntjenesten i henhold til 33, som henviser til barnevernloven. Omskjæring kan utvilsomt betraktes som fysisk mishandling av barn, med henvisning til barnevernloven 4 12 der det står: dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.

15 15 Leger og annet helsepersonell har også et medisinsk oppfølgningsansvar overfor pasienter som allerede er omskåret og dermed skadet i underlivet. Pasientene har på sin side rett til nødvendig helsehjelp og behandling av disse skadene. Rett til nødvendig helsehjelp kan innebære deinfibulering for jenter/kvinner som har gjennomgått type III-omskjæring. Denne retten til nødvendig helsehjelp innebærer at opplysningsplikten til barnevernet vil inntre når omskjæring er gjennomført dersom foreldrene er til hinder for eller ikke sørger for nødvendig medisinsk oppfølgning. I henhold til barnevernloven 4 10 kan det besluttes at det skal gjennomføres en medisinsk undersøkelse og behandling av jenta. Meldeplikten til barneverntjenesten inntrer ikke dersom behandling kan gis uten foreldrenes deltakelse, med andre ord dersom jenta selv oppsøker helsetjenesten og kan samtykke til slik behandling. Forslag om egen lovbestemmelse om avvergelsesplikt: Som det fremgår ovenfor er helsepersonell allerede underlagt en opplysningsplikt for å avverge kjønnslemlestelse. Det virker da både forvirrende og uhensiktsmessig om det skal gis en egen bestemmelse om dette. Dersom det skal gis en slik bestemmelse bør helsepersonell derfor unntas. Prinsipielt er det også uheldig dersom gjeldende lovgivning blir supplert med kasuistiske eksempler i andre lover. Legeforeningen vil fraråde at departementet benytter lovgivning for å konkretisere hva den generelle avvergelsesplikten i 31 omfatter, enten det gjelder kjønnslemlestelse, skader som følge av mishandling eller annen voldsbruk, fare knyttet til våpenbesittelse, promillekjøring mv. Slik vi ser det er det først og fremst en pedagogisk oppgave å formidle informasjon om at bestemmelsen omfatter også fare for kjønnslemlestelse. Plikter m.h.t. informasjon for å avverge kjønnslemlestelse må dessuten sees i sammenheng med andre plikter helsepersonell er tillagt. Leger og annet helsepersonell bør gis veiledning for å kunne mestre de betydelige utfordringer de står overfor, både i kommunikasjon med pasient og foreldre ved mistanke om at pasienten vil bli omskåret, og ved oppfølgning av barnet. Legeforeningen støtter at også andre enn helsepersonell skal ha et ansvar for å søke avverget skader på barn og ungdom. Vilkårene for avvergelsesplikten og innholdet i denne bør imidlertid klargjøres all den tid unnlatelser er straffesanksjonert. Det gjelder både hvilke krav som stilles til kunnskap og hva som ligger i at kjønnslemlestelse er i gjære. Det vil være uheldig for tillitsforholdet dersom barnehagepersonell, lærere og andre oppfatter seg forpliktet til politianmeldelse på bakgrunn av rykter. I slike situasjoner vil det være naturlig å få mer informasjon fra foreldre eller andre før dette tiltaket iverksettes. Et mer dekkende uttrykk kan være kan komme til å skje. Vilkåret knyttet til kunnskap bør skjerpes. Det bør eventuelt vurderes inntatt en undersøkelsesplikt før anmeldelse. Med hilsen Den norske lægeforening Terje Vigen Audun Fredriksen

16 kst. generalsekretær kst. leder, helsepolitisk avdeling 16

17 Helsedepartementet Postboks 8011 Dep. 17 Vedlegg Oslo Deres ref. Vår ref. 953/ Oslo, 07. mai 2003 Høring. Forslag til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling og forslag til endring av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Det vises til brev av fra Helsedepartementet (HD). Forslaget har vært sendt til relevante organisasjonsledd i Den norske lægeforening, og uttalelser fra disse er lagt til grunn ved utarbeidelse av denne høringsuttalelsen, som også er behandlet av foreningens sentralstyre. Legeforeningen ser positivt på at det arbeides for å få til en helhetlig samling av lov- og regelverk for stråling til medisinsk bruk både for ioniserende og ikke- ioniserende stråling. Forslagene som omhandler medisinsk strålebruk, bildediagnostikk og bildeveiledet intervensjon/ behandling harmonerer godt med radiologenes egne retningslinjer for god faglig virksomhet. HD foreslår at regelverket inkluderes i internkontrollforskriften, og dette er etter Legeforeningens syn fornuftig. I det følgende kommenteres enkelte punkter i forslaget med henvisning til paragraf. 4, pkt. n. Begrepet avansert medisinsk strålebruk er uspesifikt og kan mistolkes dit hen at det også finnes ikke-avansert medisinsk strålebruk som ikke krever spesialistkompetanse. Legeforeningen mener at svært mye av bildediagnostikk og behandling vil kreve spesialistkompetanse dersom forskriftens krav til optimalisering av virksomheten skal kunne oppfylles, jfr. 30 om berettigelse av undersøkelsen, valg av riktig metode og prosedyre, riktig tolkning. 5, pkt. g. Som ovenfor er begrepet avansert bruk av røntgendiagnostisk utstyr upresist idet det åpner for begrepet ikke-avansert bruk av røntgendiagnostisk utstyr, dvs. konvensjonelt utstyr som kan brukes til undersøkelser hos voksne. Imidlertid utgjør undersøkelser hos barn mellom 10-15% av antall undersøkelser ved de fleste røntgenavdelinger og derfor bør alt røntgendiagnostisk utstyr være godkjent for bruk hos barn Legeforeningen støtter kravene til kompetanse i virksomheten, krav om strålevernansvarlig, om risikovurdering og om varslingsplikt.

18 20 Helseforetakene er pålagt å legge forholdene spesielt til rette for barns særskilte behov. Merking av arbeidsplassen bør derfor utformes slik at barn og pårørende ikke blir unødig skremt av risikobetraktninger vedr. ioniserende stråling. Undersøkelse av et skremt, urolig barn medfører ofte en høyere stråledose pga. lengre gjennomlysningstid og gjentatte bildeopptak. 21 e Bestemmelsene om stråledoser til gravide kvinner vil etter Legeforeningens syn i praksis si at gravide ikke kan delta i arbeid som innebærer bruk av gjennomlysning. Gravide må skjermes for stråling, og virksomhetene må etablere rutiner som ivaretar dette. Disse forhold er i dag regulert gjennom forskrift av om arbeid med ioniserende stråling. Det er i dag i praksis ofte opp til den enkelte gravide å legge forholdene til rette slik at stråleeksponering unngås, og Legeforeningen er enig i at dette bør defineres som et arbeidsgiveransvar. Fostre kan skades tidlig i graviditeten, og generelt er utfallet alvorligere jo tidligere den skadelige påvirkningen skjer. Legeforeningen mener derfor at dosegrensen for gravide kvinner også bør gjelde for kvinner som planlegger å bli gravide, og foreslår derfor at følgende setning tilføyes: for kvinner som planlegger å bli gravide i nær fremtid gjelder samme dosegrense. 28 Legeforeningen er enig med HD som ikke vil innføre noen aldersgrense for bruk av solarier, men aktivt anbefaler at solarier ikke skal brukes av personer under 18 år. 28,29 Legeforeningen støtter kravet om at enhver bruk av stråling og medisin skal være berettiget og at virksomheten skal være optimalisert. Dette forutsetter at virksomheten disponerer alle de fire ulike bildediagnostiske undersøkelsesmetoder, konvensjonell røntgen, ultralyd, CT og MR slik at integrert bildediagnostikk, dvs. valg av den metoden som gir en tilstrekkelig sikkerhet til minst mulig negative innvirkninger på pasienter og rimeligst mulig for samfunnet blir en reell mulighet. Innhenting av tidligere undersøkelser for sammenligning er et viktig prinsipp for optimal diagnostikk. Før elektronisk lagring/overføring av bilder og etablering av regionale/nasjonale helsenett er implementert vil dette kvalitetsaspektet være vanskelig å gjennomføre for mange virksomheter. 33 Inndeling i avansert og annen røntgendiagnostikk er uheldig idet optimal virksomhet krever spesialist i radiologi. Regelverket bør åpne for at enklere undersøkelser kan utføres uten spesialkompetanse, men at den største del av virksomheten krever slik kompetanse. Legeforeningen er i tvil om hvorvidt kiropraktor har bred nok kompetanse til å utføre bildediagnostikk, jfr. strålevernets krav til optimal virksomhet. 34 Plikt til å gi opplysninger om virksomhet og stråledose bør følges opp med tilbakemelding av samme data fra Statens strålevern i kvalitetssikrings- og forskningsøyemed. Tilbakemelding om resultater fra egen praksis sammen med aggregerte data for tilsvarende virksomheter har vist seg å være verdifull kilde til gjennomgang og kvalitetskontroll av egen virksomhet (jfr. f.eks. NOKLUSsamarbeidet). Det nasjonale standardiseringsarbeidet for registrering gjennom kodeverket NORAKO bør videreutvikles for å gi de radiologiske avdelinger og institutter verktøy som gjør at aktivitetsregistrering kan bli sammenlignbar. 18

19 35 Legeforeningen anser at det er viktig at sykehusene har mest mulig objektiv informasjon når det skal velges nytt utstyr. Dette gjelder ikke minst når det gjelder stråledoser. Legeforeningen støtter forslaget om at apparatur for medisinsk strålebruk skal oppfylle relevante standarder fra den internasjonale elektrotekniske komité (IEC) og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO). For markedsføring av digitale radiografidetektorer foreslår vi at det også stilles krav til måling av Detective Quantum Efficiency (DQE) skal være utført. 37 Legeforeningen støtter forslaget om at dose eller eksponeringsparameter skal registreres for nærmere angitte undersøkelser og prosedyrer. Hvordan disse dataene bør registreres og lagres slik at det kommer pasienten til nytte bør imidlertid utredes nærmere. Legeforeningen bidrar gjerne i dette arbeidet. 40, 41 Legeforeningen mener at det ved medisinsk behandling av hudlidelser med UV-stråling må stilles krav om at legen har gjennomgått opplæring i slik behandlingsform. Det bør også stilles krav til spesifikk opplæring før ny apparatur og nye metoder til bruk av optisk stråling tas i bruk, tilsvarende kravene ved bruk av ioniserende stråling. 19 Med vennlig hilsen Den norske lægeforening Terje Vigen kst. generalsekretær Audun Fredriksen kst. leder, helsepolitisk avd

20 20 Vedlegg 4 Helsedepartementet Postboks 8011 Dep Oslo Deres ref.02/06862 LMS/BjS Vår ref Oslo, 08. mai 2003 Forslag til forskrift om reseptbasert legemiddelregister (reseptregisteret). Høring Det vises til departementets brev av Forskriftsutkastet har vært forelagt relevante organisasjonsledd i Den norske lægeforening, og kommentarer fra disse er lagt til grunn ved utarbeidelse av denne høringsuttalelse, som også er behandlet av foreningens sentralstyre. Legeforeningen er i utgangspunkt enig i de forhold som er beskrevet som bakgrunn for forslaget, og ser ønskeligheten av at det etableres et legemiddelregister. Foreningen slutter seg til departementets forslag til registerets formål, samt til begrensningene i bruken av registeret. Legeforeningen anser at det i forskriftsutkastet vises at personvernet søkes tatt på alvor med at pasient og forskrivers identitet pseudonymiseres av en tredjepart kalt tiltrodd pseudonym forvalter. Legeforeningen støtter intensjonen om at gi tilbakemelding basert på egen forskrivning sammenhold med faglige retningslinjer til forskriver. Dette kan være et effektivt kvalitetsforbedringsverktøy. Denne bruken av registeret er nedfelt i 1-3 pkt. 4 i forskriftsteksten, men Legeforeningen anser at adgangen til å utlevere opplysninger fra registeret, 5-2, ikke er tilstrekkelig tydelig på at forskrivende lege kan få tilgang til data uten etter formell søknadsprosedyre. Legeforeningen mener at det her bør åpnes for at det etableres rutinemessig periodisk tilbakemelding til forskrivende leger med opplysning om egen forskrivning samt opplysning om gruppeforskrivning av flere leger, tilsvarende ordningen med kvalitetssikring av laboratorietjenester gjennom NOKLUS. Legeforeningen er ikke enig i at det skal være nødvendig å betale for å få opplysninger tilbake fra et register man selv har vært med å bidra med opplysninger til, jfr. punktet ovenfor om tilbakemelding om egen forskrivning. Legeforeningen er enig i at det stilles strenge krav samt godkjenning fra Datatilsynet før det gis opplysninger fra dette registeret som skal sammenstilles med opplysninger fra andre registre. Legeforeningen har i samarbeid med Norges Apotekerforening, Den norske veterinærforening og Den norske tannlegeforening etablert Norsk Reseptanalyse AS (tidligere Optipharm AS). Firmaet ble opprettet med det formål å opprette og drive en landsdekkende reseptbasert database som skal ivareta nødvendige hensyn til personvern og bidra til kvalitetssikring og fremme av faglig utviklingsarbeid innen de berørte profesjonene. Norsk Reseptanalyse har nyttig kompetanse og erfaring vedrørende legemiddelregister og vil være en naturlig samarbeidspartner for det offentlige når det skal bygges opp et nytt statlig organ.

21 21 Legeforeningen anmoder departementet om å vurdere å la Norsk Reseptanalyse få en utøvende funksjon med særlig vekt på kvalitetsutvikling på grunnlag av data fra et fremtidig legemiddelregister. Med vennlig hilsen Den norske lægeforening Terje Vigen kst. generalsekretær Audun Fredriksen kst. leder, helsepolitisk avd.

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin?

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Hva kan Nasjonalt Råd R gjøre for å øke rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Professor Borghild Roald (UiO), nestleder i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR)

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 8. juni 2012, Bergen Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Legeforeningen som faglig forening har høyt engasjement i utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Vedtatt av sentralstyret 20. februar 1995 Supplert av sentralstyret 23. april 1997 Endret av sentralstyret 24. august

Detaljer

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011.

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011. ij Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Saksbehandler: KSG Vår ref.: 11/192 Dato: 08.04.2011 Høringsuttalelse fra Helsedirektoratet - Forslag til endringer i forskrift om genetisk

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2009 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Fastsatt av Helse- og: omsorgsdepartementet i 2009. endret (jf. 9) 19. desember 2014 med hjemmel i 3 andre ledd i forskrift 21. desember 2000 nr.

Detaljer

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer:

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 51,

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR Det kongelige helsedepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 02/06862 LMS/BjS OT/CLB 13.05.2003 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

Detaljer

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus.

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Redaktøren av LVS-info Bendik Brinchmann og Bente A. Kvamme.

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Definisjon samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid Status for spesialiteten,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 25. november 2009 på sykehus og i uke 48 (24.-26.

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 200702010 /KBD Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring forslag til endringer

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27.09.07 SAK NR 034-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 31. AUGUST 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 31.

Detaljer

Slik skal vi gjøre det i nord!

Slik skal vi gjøre det i nord! Slik skal vi gjøre det i nord! Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF Disposisjon Bakgrunn Oppdragsdokumentet Tiltak som skal følges opp Priorteringsveilederne Implementeringen Utfordringer Helse Nord RHF

Detaljer

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner:

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Staber Foto Navn Nåværende stilling Viseadministrerende direktør: Tove

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013 Godkjent 19. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Forfall: Trondheim Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 x Administrasjon Bodø Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Ing-Lill Pavall x Styremedlem Morten

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. oktober 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet.

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2010 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Foreløpige kommentarer fra NMF til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endret takstforskrift for fysioterapeuter og manuellterapeuter

Foreløpige kommentarer fra NMF til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endret takstforskrift for fysioterapeuter og manuellterapeuter Medlem av Landsorganisasjonen i Norge Member of The Norwegian Confederation of Trade Unions Helse- og omsorgsdepartementet v/olav Gjestvang postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 11/4192 Vår ref.:pcl/em Dato:

Detaljer

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Internserien 6/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Målgruppe: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 14/4391- Vår ref.: 14/10075-7 Saksbehandler: Elisabeth Olafsen Dato: 08.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag til ny

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 27. august 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 18. juni 2015 kl. 10.00 16.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes Hus Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen

Detaljer

Universitetet i Bergen, DMF Dekanus Per Omvik og Fakultetsdirektør Johs. Teigland

Universitetet i Bergen, DMF Dekanus Per Omvik og Fakultetsdirektør Johs. Teigland NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet Møtereferat Til stede: Universitetet i Oslo, DMF Dekanus Stein A. Evensen og Fakultetsdirektør Bjørn Hol Universitetet i Bergen,

Detaljer

Stadig mer spesialisert medisin

Stadig mer spesialisert medisin Spesialisering av helsepersonell 1918 2006 Historisk helsestatistikk Anne Mundal Stadig mer spesialisert medisin Kunnskapsutviklingen innenfor det medisinske faget førte i løpet av det 20. århundret til

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19.

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. Klinikk og Butikk - samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. februar 2009 Solstrand hotell og bad Knut Løvdal,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner Norsk Logopedlag Kortbølgen 10 9017 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14 Svar på spørsmål om logopedtjenester Vi viser til deres brev av henholdsvis 18. juni, 12. september og

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Skriv ut Lukk Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Rundskriv fra Statens helsetilsyn Til: Landets leger Landets apotek IK-15/2000 2000/1050 18.9.2000 Se også I-5/2003 Legemiddelassistert

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15-05-2006 kl. 1000 til 1300. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 148 Åpning Sak 2 Landsstyresak 149 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

AD HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE TILBAKEKREVING ETTER FEILUTBETALING, TILTAK MOT TRYGDEMISBRUK OG RENTER OG ERSTATNING I TRYGDESAKER

AD HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE TILBAKEKREVING ETTER FEILUTBETALING, TILTAK MOT TRYGDEMISBRUK OG RENTER OG ERSTATNING I TRYGDESAKER Norsk Manuellterapeutforening Boks 797 8510 NARVIK Org.nr.: 989 617 540 Telefon: 76 96 79 99 Nett: www.manuellterapeutene.org E-post: post@manuellterapeutene.org Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

Olaf Tvede. Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning

Olaf Tvede. Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning Olaf Tvede Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning NIFU skriftserie nr. 14/2002 NIFU Norsk institutt for studier av

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

Hvordan håndterer Norge tilsynssaker mot helsepersonell som arbeider i flere nordiske land og hva er utfordringene?

Hvordan håndterer Norge tilsynssaker mot helsepersonell som arbeider i flere nordiske land og hva er utfordringene? Sesjon B-2 Helsepersonell på tvers Hvordan håndterer Norge tilsynssaker mot helsepersonell som arbeider i flere nordiske land og hva er utfordringene? Bjørn Jamtli Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet "Vold og seksuelle overgrep mot gravide"

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide v2.1-18.03.2013 HERE Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 13/10865-1 Saksbehandler: Kjersti Kellner Dato: 20.12.2013 Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10

Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10 Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: 200704383 /LF Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring Forslag til forskrift om pasientskadelovens

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: SAK 147/2011: BESLUTNINGSSAK VALG AV STYRE I BARNESTIFTELSEN, SAMMENSLÅING

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Veilederen. Pårørende en ressurs. Utgitt av Helsedirektoratet i 2008

Veilederen. Pårørende en ressurs. Utgitt av Helsedirektoratet i 2008 Veilederen Pårørende en ressurs Utgitt av Helsedirektoratet i 2008 Mandat til arbeidsgruppen Pårørende som ressurs Arbeidsgruppen bes drøfte og komme med forslag på: Hvordan kan man sikre at de pårørende

Detaljer

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren Justis- og beredskapsdepartementet v/ Plan- og administrasjonsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201300318- Ingrid Olsen/Gunvor Løge 26.09.2013 Høring - felles

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret c Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2014/4 Deres ref.: 13/443 Dato: 25.03.2014 Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret Bioteknologinemnda

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Høringsnotat fra Helsedirektoratet

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Kurs i Samfunnsmedisin Oslo 25. oktober 2012 Linda Endrestad Taushetsplikt hovedregel Helsepersonelloven 21: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2013 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Side 1 av 5. Storgata 38 0182 Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo

Side 1 av 5. Storgata 38 0182 Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Side 1 av 5 Mental Helse Storgata 38 0182 Oslo 1. oktober 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV Generelt:

Detaljer

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke

Detaljer

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO.

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO. MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT HELSEDIREKTORATET Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/2494 200800923-/OS 10.10.2011 Uttalelse

Detaljer

Styrets medlemmer. Fraværende: Sigbjørn Molvik, Barbro Hætta-Jacobsen, Stig Slørdahl. Sak 167/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets medlemmer. Fraværende: Sigbjørn Molvik, Barbro Hætta-Jacobsen, Stig Slørdahl. Sak 167/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Protokoll Møtenavn: Styremøte UTKAST Administrerende direktør Til: Styrets medlemmer Dato dok.: 22. desember 2008 Dato møte: 22. desember 2008 kl 1000-1300 på Rikshospitalet. Postadresse: 0027 OSLO Besøksadresse:

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Idar Jensen Esben Nielsen William Pedersen

Detaljer

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Forord Helsetjenesten og politiet har ulike roller og oppgaver i samfunnet, men vil i noen tilfeller møte felles utfordringer

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Tid: Torsdag den 16. februar 2012 Sted: CP-foreningens lokaler, Berg gård, Bergsalleen 21, Oslo Til stede: Rolf Benjaminsen, Einar Georg Johannesen, Sigrun

Detaljer

Bør turnustjenesten for leger avvikles?

Bør turnustjenesten for leger avvikles? Bør turnustjenesten for leger avvikles? Turnustjenesten ble innført i 1954 fordi nyutdannede kandidater ikke lenger fikk den kliniske treningen de trengte i studiet (8). Målsettingen både den gangen og

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse

Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse Veileder IS-1193 Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse av 15. desember 1995 nr. 74 Heftets tittel: Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Runar Terje Foslund Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 088-2012 FORSLAG TIL ENDRINGER I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN OG IMPLEMENTERING AV PASIENTRETTIGHETSDIREKTIVET

Detaljer