SLF og myndighetene sin rolle i arbeidet med økologisk landbruk. Hva skjer innen økologisk landbruk i Norge og hva skjer internasjonalt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLF og myndighetene sin rolle i arbeidet med økologisk landbruk. Hva skjer innen økologisk landbruk i Norge og hva skjer internasjonalt?"

Transkript

1 SLF og myndighetene sin rolle i arbeidet med økologisk landbruk Hva skjer innen økologisk landbruk i Norge og hva skjer internasjonalt? Emil Mohr, Statens landbruksforvaltning Værnes 30. november 2011

2 ( Hva forventer SLF og myndighetene av revisorer, rådgivere og lokal forvaltning? Hva gjør vi bra og hva kan gjøres bedre? )

3 Avsetninger til økologisk produksjon og forbruk Produksjonstilskudd (135,7 mill. kroner for 2012) omleggingstilskudd arealtilskudd husdyrtilskudd Utviklingstiltak innen økologisk landbruk (44 mill kroner) Generisk markedsføring (2,0 mill. kroner, KSL Matmerk) Premieringsordning for kjøtt (1,0 mill. kroner) Samlet 182,7 mill. kroner I tillegg kommer prisnedskriving og frakttilskudd for økologisk korn

4 Utviklingstiltak Produsentrettede tiltak: Veiledning, Norsk Landbruksrådgiving Kampanje Økokorn

5 7,0 mill. kroner 6,4 mill. kroner

6 Investeringstilskudd for økologisk fruktdyrking De økonomiske forutsetningene er derfor vanskelige i omleggingsperioden. For å avlaste dette etableres det et investeringstilskudd for økologisk fruktdyrking finansiert gjennom BUordningen. Det kan gis tilskudd til inntil 50 pst. av kostnadsoverslag for nyplanting.

7 Prop. 126 S ( ) SLF og KSL Matmerk i samarbeid gis et særskilt ansvar med å sikre at utviklingsmidlene i 2012 prioriteres til prosjekter rettet mot salgsleddet i verdikjeden. Blant suksesskriteriene skal være økt markedsadgang for økologiske produkter i dagligvarehandelen og storhusholdninger.

8 Prop. 126 S ( ) Bruk av utviklingsmidlene skal i 2012 rettes inn mot å gjøre økologisk kjøtt og melk mer tilgjengelig, og en ekstra innsats rettes mot storhusholdningene. KSL Matmerk, markedsaktørene og aktuelle organisasjoner må inkluderes i dette arbeidet.

9 Spleiselag Utviklingsmidler kan brukes til å dekke kostnader knyttet til aktiviteter og budskap om økologisk mat generelt Bedriften dekker kostnader knyttet til spesifikke aktiviteter og budskap om bedriften og dens produkter Maksimal grense bruk av utviklingsmidler i slike samarbeidsaktiviteter kan være50 %

10 Fellesbudskap

11

12

13

14

15 KjøkkenØkologi KjøkkenØkologis kjernevirksomhet er rådgivning og informasjon overfor bedrifter og organisasoner som vurderer omlegging til økologisk servering. Vår prosess innebærer vanligvis kartlegging, forslag, opplæring og introduksjon av de første varene.

16

17 Forvaltning av utviklingsmidler for 2012 Større satsninger på basis av nasjonale midler mindre og lokalforankrede prosjekter på basis av regionale midler (regionale handlingsplaner i regi av FM) Lite aktuelt å etablere nye foregangsfylker for andre satsningsområder Oppfølging av igangsatte prosjekter, regionale handlingsplaner og foregangsfylker (evt. med justert innretning) Ingen utlysning av midler til nye prosjekter for 2012 frie midler vil i vesentlig grad innrettes mot melk, kjøtt og storhusholdninger Initiering av prosjekter (Debio Difi Storhusholdning, Miljøfyrtårn, evt. andre)

18 Storskalaforsøk For å vurdere mulighet for å etablere et storskalaforsøk hvor effekter av økologisk landbruk sees i sammenheng med utfordringer knyttet til miljø, klima og ressursforvaltning, nedsettes det en faggruppe. Utredningen skal ferdigstilles innen og utgifter til arbeidet dekkes av midler til utviklingstiltak. SLF får i oppdrag å lede arbeidet samt å ha sekretariatsansvaret.

19 Oppfølging så langt: Faggruppe: Leder: Øystein Haslum, SLF 1. Foregangsfylket for jordkunnskap og jordkultur, Fylkesmannen i Buskerud, v. Øystein Haugerud 2. Norges Vel, v. Johan Ellingsen 3. Møtearena for økologisk produksjon og forbruk, v. Aina Bartmann 4. BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society), v. Artur Granstedt 5. Vannområdet Haldenvassdraget, v. Finn Grimsrud 6. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), v. Ole Kristian Stornes 7. Bioforsk, v. Atle Wibe

20 Storskalaforsøk Hva er formålet med et slikt storskalaforsøk? Få fram ny kunnskap om miljø- og klimaeffekter knyttet til økologisk produksjon Få fram kunnskap om muligheter for næringsutvikling/verdiskaping knyttet til økologisk landbruk Demonstrasjon/informasjon skal komme alt landbruk til nytte Metodiske spørsmål Hva kan vi få belyst gjennom stor- skalaforsøk som vi ikke får belyst gjennom ordinære kontrollerte forsøk?

21 Et arealområde med dominerende økologisk drift, klynge Økologisk landbruk klima miljø

22 Økologisk drift i ulike landsdeler med ulike driftsmessige forutsetninger, og hvor resultater sammenholdes

23 økologisk kretsløpsjordbruk

24 Prof. Artur Granstedt: Ekologiskt lantbruk är i sig självt inte ett entydigt bra svar på de stora miljöutmaningar vi står inför - dimensionen "ekologiskt kretsloppsjordbruk" ger däremot helt andra perspektiv och möjligheter.

25

26 För att undvika katastrofala konsekvenser för mänskigheten av globala miljöförändringar pekar vetenskapen på att mänskligheten måste hålla sig inom definierade ramar för nio biofysiska planetära processer. Jordbruket är idag världens enskilt största drivkraft bakom risken att vi överskrider säkra planetära gränser. Detta gäller klimatförändring, övergödning, färskvatten användning, markförändringar, och förlust av biologisk mångfald. Storskaliga försök med ekologiska kretsloppsjordbruk, så som försöket i Norge, är viktiga för att öka kunskapen om hur jordbruksystem kan omvandlas från att idag vara ett globalt problem till en global lösning för en mänsklig utveckling inom säkra planetära gränser.

27 Grønngjødsling lite miljøvennlig Etter 19 års forskning på grønngjødsling har Bioforsk konkludert med at grønngjødsling ikke er bæredyktig,

28 Økologisk kretsløpsjordbruk Økologisk kretsløpsjordbruk innebærer en selvforsyningsgrad på minimum 85 pst av fôrbehovet, bruk av gjødsel fra økologisk husdyrhold, samt optimal bruk av organisk avfall fra storsamfunnet. Økologisk kretsløpsjordbruk kan gjennomføres innen én driftsenhet eller innen flere driftsenheter i et organisert samarbeid innen et avgrenset geografisk område.

29 Klimaregnskap Produksjon av innsatsmidler Regnskog Karbonbinding i jord

30

31

32

33 Formål Prosjektet søker å identifisere/gjennomgå de totale midler/ressursbruken knyttet til økologisk landbruk og omsetning av økologiske varer. Oppdragsgiver: Yara, Felleskjøpet Agri, Norgesfôr og Fiskå Mølle.

34 Viktig fremskritt for økologisk mat Når norske soldater nå får servert økologisk melk i stor stil, gir dette et viktig positivt signal til andre innkjøpere av økologisk mat. At store innkjøpere velger økologisk, kan også gradvis bety at du og jeg får økt tilgang på økologisk mat i butikkhyllene. Av direktør Hans Christian Holte, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Forsvaret og Tine har tegnet en avtale som betyr at Tine vil levere norske soldater om lag liter økologisk melk i året. Forsvaret er allerede i forhandlinger om årlig innkjøp av 1,5 millioner økologiske egg. Fremover vil Forsvaret vurdere også å kjøpe økologisk ost, rotgrønnsaker, pasta og hermetikk.

35 Produksjon og utvikling av økologisk landbruk i Norge skal tilpasset markedsutviklingen Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det vesentligste av merkostnadene bør tas ut i markedet gjennom høyere priser på økologiske produkter. I en opptrappingsfase og for å stimulere til omlegging, bør en del av merkostnadene også dekkes over jordbruksavtalen.

36 Noen konklusjoner fra United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) FAO/OECD, Expert Meeting on Greening the Economy with Agriculture (September 2011): Building up soil organic matter is an effective way of removing large amounts of carbon from the atmosphere, effectively checking the growth of global GHG emissions. Soil carbon sequestration is one of the most inexpensive sequestration methods. No other sector in the global economy has potentially the same weight in climatechange mitigation and has all means readily available. Building up soil organic matter will have many catalytic (pro-poor) developmental effects. However, this will require a fundamental transformation away from external input dependent and agro-chemical intensive agriculture to biological intensification and integrated forms of sustainable agriculture, fully using the potential of smallholders.

37

38

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk!

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk, agronomisk økologisk! 1 Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk,

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36 RAPPORT 2012/36 Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat Simen Pedersen, Maja Tofteng, Rolf Røtnes, Maria Dahl Nielsen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer

Detaljer

Økt matproduksjon på norske arealer

Økt matproduksjon på norske arealer Økt matproduksjon på norske arealer Arnold H. Arnoldussen Magnar Forbord Arne Grønlund Margaret E. Hillestad Klaus Mittenzwei Ivar Pettersen Torbjørn Tufte RAPPORT 6 2014 Forfatter Tittel Prosjekt Utgiver

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2011 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 16. mai mellom staten og Norges Bondelag

Jordbruksforhandlingene 2011 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 16. mai mellom staten og Norges Bondelag Jordbruksforhandlingene 2011 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 16. mai mellom staten og Norges Bondelag 1 Avtalemessige forutsetninger Partene viser til Regjeringens politiske plattform, Stortingets

Detaljer

(Foreløpig utgave) Landbruks- og matdepartementet Kap. 1150. Prop. 122 S. (2011-2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Landbruks- og matdepartementet Kap. 1150. Prop. 122 S. (2011-2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) () Landbruks- og matdepartementet Kap. 1150 Prop. 122 S (2011-2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Jordbruksoppgjøret 2012 endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. Tilråding

Detaljer

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Norges Bondelag Norsk Bonde og Småbrukarlag Landbruks- og matdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Næringskomiteen Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Oslo, 25.02.11

Detaljer

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten Delrapport 2014 MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten INNHOLD INNLEDNING... 2 Overorda føringer... 2 Matprosjektet som del av den større miljøinnsatsen i spesialisthelsetjenesten...

Detaljer

Økologisk mat på sykehjem

Økologisk mat på sykehjem Masteroppgave Samfunnsernæring 2014 Økologisk mat på sykehjem Med hvilken hensikt og til hvilken nytte? Julia Kienlin Fakultetet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Innhold Tabeller og

Detaljer

Kretsløpsjordbruk og matvaresystem basert på lokal og regional produksjon og verdiskaping

Kretsløpsjordbruk og matvaresystem basert på lokal og regional produksjon og verdiskaping Kretsløpsjordbruk og matvaresystem basert på lokal og regional produksjon og verdiskaping Vedlegg til søknad; felt 6, Prosjektbeskrivelse Bakgrunn for prosjektet Fylkesmennenes landbruksavdelinger i Oslofjordregionen

Detaljer

Indikatorer for forbruksutviklingen i Norge -Implikasjoner for bærekraft

Indikatorer for forbruksutviklingen i Norge -Implikasjoner for bærekraft Oppdragsrapport nr. 1-2015 Torvald Tangeland og Nina Heidenstrøm Indikatorer for forbruksutviklingen i Norge -Implikasjoner for bærekraft SIFO 2015 Oppdragsrapport nr. 1 2015 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2013 7. mai 2013 2 Innhold 1 Innledning... 8 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2013... 9 2.1 Meld. St. 9 (2011-2012)... 9 2.2 Regjeringens politiske plattform...

Detaljer

Helhetlig kvalitetssystem i norsk matproduksjon

Helhetlig kvalitetssystem i norsk matproduksjon Rapport Helhetlig kvalitetssystem i norsk matproduksjon Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe Avgitt 17.03.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING. 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning. 5

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Årsrapport 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør

Detaljer

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen GRØNNERE LEVERANSEKJEDER Rapport til UD/KOMPaktgruppen 1 Sammendrag... 3 Tiltak 1: Sikre konsistens mellom offentlige anskaffelser og private innkjøp... 3 Tiltak 2: Etablere og drifte et nettsted for kompetanse,

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

Økologisk areal i Nordland fylke hvorfor så store forskjeller mellom kommunene?

Økologisk areal i Nordland fylke hvorfor så store forskjeller mellom kommunene? Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 28 2009 Økologisk areal i Nordland fylke hvorfor så store forskjeller mellom kommunene? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor/Head office Frederik

Detaljer

Endring av driftstilskuddsordningen i duodji

Endring av driftstilskuddsordningen i duodji Endring av driftstilskuddsordningen i duodji Høringsnotat av 24.03.2014 Høringsfrist 08.08.2014 Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013. Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag

FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013. Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013 Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag Forord En ny runde med jordbruksforhandlinger nærmer seg. Du holder nå i hånda det nye studieheftet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner kl 14:00)

Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner kl 14:00) BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: Rådhuset, Formannskapssalen Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner

Detaljer

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet av Bjørnar Sæther Merethe Lerfald Mona Stokke ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Detaljer

Virkemidler i distriktspolitikken

Virkemidler i distriktspolitikken Steinar Johansen Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av statsbudsjettets kapittel 551.60 NOTAT 2008:110 Tittel: Forfatter: Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Norsk senter for økologisk landbruk

Norsk senter for økologisk landbruk Meny Forrett Kremet grønnsakssuppe Hovedrett Oksefilet med sesongens grønnsaker Mellomrett Fjellost m/fruktpuré Dessert Hagebær m/sabayonnesaus Vi legger vekt på: Økologiske råvarer og god smak Årstidsvariasjon

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2012. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Colourbox

2 ÅRSRAPPORT 2012. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Colourbox Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Colourbox innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør har ordet 6 Nyhetskavalkade 2012 8 Regnskap

Detaljer

Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt

Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt NOTAT 2010 17 Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt Gro Steine Kjersti Nordskog Johanne Kjuus Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt Notat Agnar Hegrenes Gro Steine, Kjersti Nordskog, Johanne

Detaljer