Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00-14:00"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00 Medlemmer: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Harald Lie (representant) Forfall: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Mirjam Holta (representant) Vara: SV Helene K. Slettbakk (vararepresentant) SP Stine R. Engdal (vararepresentant) Fra administrasjonen møtte: Rådmann: Stian Skjærvik Formannskapssekretær: Mona Vik Larsen Av 5 medlemmer møtte 3 Totalt frammøtte: 5 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 031/14 Referatsaker 032/14 Informasjonsplan 033/14 Finansrapport nr /14 Økonomiplan /14 Budsjettregulering/regnskapsrapport /14 Regnskap og årsmelding 2013

2 Side 2 av /14 Eierskapsmelding for Hattfjelldal kommune /14 Utvidelse av kirkegård 039/14 Evaluering av Terra-saken - sluttrapport til kommunestyret. 040/14 AFP for folkevalgte 041/14 Hattfjelldalsprisen /14 Høyring - lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma 043/14 Høring av revisjonsdokument- Røssågareguleringen - revisjon av vilkår 044/14 Bruk av bevilgninger til vei. 045/14 Hattfjelldal kommune som samisk språkforvaltningsområde Underskrifter:

3 Side 3 av 62 Rådmannens orientering til formannskap den Inngåelse av ny avtale for drift av turistinformasjon. 2. Status rettsak mot ACE. 3. Tilsyn Kommunelegen i Hattfjelldal.

4 Side 4 av 62 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: DATO- 14/585 14/3953 Mona V. Larsen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering. Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 14/2946 S Tildeling av funksjon - koordinator for renholderne 2 14/2959 I SøndreHelgeland Miljøverk Oversendelse av signert protokoll fra Representantskapsmøte i SHMIL IKS 3 14/2996 S Tilsettinger - sykepleiere i 60 % og 30 % vikariat 4 14/2997 S Tilsettinger - helsefagarbeidere i 27 % - og 13 % stilling 5 14/3006 S Innvilgelse av permisjon uten lønn i 6 mndr 6 14/3080 U Stine Reinfjell Reduksjon av stillingsprosent 7 14/3118 S Ferie PRO /3117 I HelgelandsKraft Pressemelding fra HelgelandsKraft - Regnskap 1. kvartal 9 14/3120 I HelgelandsKraft AS Pressemelding fra HelgelandsKraft - Bygging av kraftverk i Tosbotn

5 Side 5 av /3317 S Engasjering som prosjektmedarbeider 11 14/3336 S Overføring fra oppvekstsenter 12 14/3459 X Bente Sørmo; Referat fra TV-møtet Sigrid Steinslett; Turi Thorsteinsen; Helene K. Slettbakk 13 14/3532 U Konfliktrådet på Helgeland Svar på henvendelse om lokal samarbeidsavtale mellom kommunen og konfliktrådet /3599 S Midlertidige regler av for utlån av 9 seters bil v/miljøterapitjenesten v/pro 15 14/3529 S Skjenkebevilling - utvidelse av eksisterende bevilling for enkeltanledning 16 14/3908 S Helseavdelingens budsjett ansvar 410 regulerers i samsvar med vedlagte beregninger mai- 14 Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen Formannskapssekretær

6 Side 6 av 62 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE /469 14/444 Marit Hatten Informasjonsplan Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling Forslag til informasjonsplan, datert , for Hattfjelldal kommune, vedtas Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-032/14 Vedtak: Forslag til informasjonsplan, datert , for Hattfjelldal kommune, vedtas.

7 Side 7 av 62 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent habilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Informasjonsplan forslag.docx Prosjektplan_SOSIALE_MEDIER_2011.doc Etiske retningslinjer.pdf Saksopplysninger: I forbindelse med Forbrukerrådets kommunetest, der kommunen fikk under landsgjennomsnittet i poeng, er det ett forbedringspotensiale i forhold til informasjon til ledere, ansatte, politikere og innbyggere. Hattfjelldal kommune skåret 53 poeng mens landsgjennomsnittet var på 60 poeng. Ved testen har det blir søkt etter informasjon via e-post, telefon og internett. Som en følge av dette er det nå laget ett forslag til informasjonsplan. Forslaget har vært på høring til enhetslederne og rådmannens ledergruppe. Kommunelovens 4 pålegger kommunen å drive aktiv informasjon om sin virksomhet, og legge forholdene best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale forvaltningen. Loven gir en viktig begrunnelse for vår virksomhet på dette området, men gir ikke nærmere regler om form og innhold i informasjonsvirksomheten. Loven har til hensikt å gi den enkelte kommune fullmakt til selv å ta de nødvendige initiativ til å bringe ut informasjon og legge til rette for innsyn. Informasjonsplanen skal være veiledende for all kommunikasjonsvirksomhet i kommunen, trekke opp klare mål, strategier og prinsipper. Planen skisserer ansvars- og rolle fordeling for informasjonsarbeidet i Hattfjelldal kommune. Informasjonsplanen gjelder for hele virksomheten. Konklusjon/anbefaling: Forslag til informasjonsplan for Hattfjelldal kommune, godkjenner. Marit Hatten arbeidsleder

8 Side 8 av 62 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE /452 14/3064 Lise Bråten Finansrapport nr Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar «Finansrapport pr » Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-033/14 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar «Finansrapport pr ».

9 Side 9 av 62 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Finansrapport doc Oppsummering av saken: Finansrapport fremlegges til politisk behandling. Saksopplysninger: Det vises til vedtatt finansreglement (k.sak 059/10, den ), sist revidert i k.sak 007/14, den I hht. reglementet skal rådmannen pr , og ved årsskiftet fremlegge rapport til kommunestyret om kommunens finansforvaltning. Reglementet beskriver, i samsvar med finansforskriftens 7, hva slags innhold rapporten skal ha. Det vises også til Rutiner til finansreglement hvor rutinene for oppfølgingen av reglementet beskrives. Selve finansrapporten lages som vedlegg til saken, og status kommenteres mer detaljert i rapporten enn i saksfremlegget. Finansrapporten er i hht. reglementet delt i tre deler: - Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler - Langsiktige finansielle aktiva og overordnete investeringsrammer For hvert av områdene er det i reglementet synliggjort en tabell for rapportering. Rådmannen har i finansrapporten brukt disse tabellene men med litt tilpassing. Hovedfokus har vært å få frem tilstrekkelig og så nøyaktig informasjon som mulig om status i hver av delene. I hht. finansforskriften 7 skal følgende kommenteres: Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse og vurdering av: a) Aktiva - Sammensetningen av aktiva - Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser b) Passiva - Sammensetning av passiva - Løpetid for passiva

10 Side 10 av 62 - Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne renter. Vurdering: Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Av disse midlene står ca. kr. 3,4 mill. på rentebærende konti hos Coop Hattfjelldal. Ca kr 21,1 mill står på innskuddskonto hos Nordlandsbanken, og ca 21,3 mill hos Sparebanken Nord Norge. Resten av innskuddsmidlene står på rentebærende konto hos Helgeland Sparebank. Totalt innskuddsbeløp er på kr. 138,9 mill. Avkastningen på denne kapitalen er på ca kr. 0,9 mill. pr Sammenlignet med benchmark (sammenligningsgrunnlaget som er 3 mnd. statsobligasjon) er det en meravkastning. Det er ingen tidsbinding på kapitalen. Vefsnafondet inngår her som del av den totale kapitalen. I fht. risiko må plasseringen i hovedbanken vurderes opp mot bankens garantisikring for innskudd, samt bankens soliditet. Det er verdt å merke seg at kommunens innskudd i bank kun er sikret med 2 mill.kr. pr. innskudd. Spredningen av innskuddskapitalen minker derfor kommunenes risiko. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler Hattfjelldal kommunen hadde en samlet langsiktig gjeld på 78,91 mill.kr. pr Pr er samlet langsiktig gjeld på 77,79 mill.kr. En renteøkning på 1% tilsvarer ca. kr ,- i økte rentekostnader pr. år. Langsiktige finansielle aktiva og overordnete investeringsrammer Hattfjelldal kommune har i tråd med kommunestyrets vedtak plassert kr. 15.mill. i Sparebanken Nord-Norge Sec. (SNN) i strategi benevnt som Nord-Norge Forsiktig. I tillegg kommer avkastningen pr på kr. 7,44 mill på plasseringen. En langsiktig plassert portefølje vil over tid svinge i verdi. Det innebærer at man må være forberedt på at porteføljens verdi vil tidvis synke i verdi og tidvis vokse. Målet er at porteføljen likevel skal ha en netto vekst som er høyere enn for alternativ sparing i bank. Som det er vist i finansrapporten har avkastningen fra til vært på 2,35 %. Dette er vesentlig høyere enn benchmark (sammenligningsgrunnlaget), og kommunens rentevilkår på bankinnskudd. Totalt sett har plasseringen siden oppstart i okt.2005 og frem til , hatt en meravkastning på kr ,-, sammenlignet med 3 mnd Nibor. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

11 Side 11 av 62 Kontering: Ingen. Konklusjon/anbefaling: Det anbefales at finansrapporten vedtas. Lise Bråten økonomikonsulent

12 Side 12 av 62 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE /515 14/3443 Lise Bråten Økonomiplan Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Råd for eldre og funksjonshemmede /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling Økonomiplan vedtas på rammenivå som vist i kapittel 6 i økonomiplandokumentet Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-034/14 Vedtak: Økonomiplan vedtas på rammenivå som vist i kapittel 6 i økonomiplandokumentet.

13 Side 13 av 62 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Økonomiplan doc Oppsummering av saken: Etter tidligere vedtak, legges økonomiplan fram til politisk behandling. Saksopplysninger: Til og med økonomiplanen for ble økonomiplanen vedtatt sammen med årsbudsjettet i kommunestyrets desembermøte. Fra og med økonomiplanen for , ble økonomiplanen splittet fra årsbudsjettet etter ønske fra politisk nivå. Økonomiplanen blir nå behandlet på våren, og årsbudsjettet blir behandlet i kommunestyrets desembermøte. I henhold til kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Den skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte, og gå i balanse. Vurdering: 27. Mai ble det arrangert en budsjettkonferanse. Her deltok kommunestyremedlemmene og medlemmene i hovedutvalgene. I tillegg deltok kommunens ledere og tillitsvalgte. Her ble utfordringene for de neste fire årene diskutert. I budsjettkonferansen ble konklusjonen at den prosentvise fordelingen av tilgjengelige midler, skal i økonomiplanperioden være den samme som i budsjettet for Kommuneproposisjonen for 2015 sier at ordningen med kommunal medfinansiering av utgifter til spesialisthelsetjenesten skal avvikles fra Rammetilskuddet justeres ut fra dette. I vårt budsjett og regnskap er det helseavdelingen som har denne utgiftsposten. I 2014 er det budsjettert kr ,- til formålet. På grunn av dette justeres utgiftene for helseavdelingen ned med kr ,-, og ny prosentvis fordelingsnøkkel beregnes ut fra dette. Administrative og økonomiske konsekvenser: Den vedtatte økonomiplanen legger føringer for utarbeidelse av årsbudsjett for Kontering: Ingen kontering. Konklusjon/anbefaling: Se rådmannens forslag til innstilling. Lise Bråten økonomikonsulent

14 Side 14 av 62 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE /259 14/3288 Lise Bråten Budsjettregulering/regnskapsrapport Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling Budsjettregulering vedtas i henhold til vedlagte tabell datert Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet. Regnskapsrapport pr tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-035/14 Vedtak: Budsjettregulering vedtas i henhold til vedlagte tabell datert Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet. Regnskapsrapport pr tas til orientering.

15 Side 15 av 62 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel budsjettregulering xls Regnskapsrapport rtf Oppsummering av saken: Budsjettregulering/regnskapsrapport for 1. tertial Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 06/02 den , revidert , Økonomireglement for Hattfjelldal kommune. I kap. 6 er det bestemt at det skal rapporteres til kommunestyret. Til grunn for dette ligger bestemmelser i regnskapsforskriften hvor rådmannen forpliktes til å rapportere til kommunestyret minimum 2 ganger pr. år. Her fremlegges regnskapsrapport pr i samme sak som budsjettreguleringer. Med bakgrunn i endringer i budsjettforutsetninger er det behov for å korrigere en del budsjettall for Vedlagte tabeller viser i detalj de endringer som pr er nødvendig å foreta. Hvert av punktene i tabellen kommenteres nedenfor. Vurdering: Driftsbudsjett: 1. Det har gjennom flere år vært en praksis på å bruke næringsfond til å dekke forskjellige utgifter i kommunen. Nå gjør vi et forsøk på å rydde i denne praksisen. Vi foreslår å samle dette i færre poster. Vi foreslår å videreføre dekningen av veterinærtjenesten og avdragsutgifter. Vi foreslår nå å bruke kr ,- til å dekke deler av skogbruksstillingen, og kr ,- til å dekke deler av stillingene vi har på jordbruk. I tillegg foreslår vi å dekke inn deler av renter på lån, til vi har inntektsføring på samme nivå som vi tidligere har hatt. Dette vil bli mer ryddig og oversiktlig, lette regnskapsarbeidet og rapporteringsarbeidet. I tillegg til dette kommer selvfølgelig tilskudd til næringstiltak. 2. Når det gjelder undervisning til barn og voksne asylsøkere/flyktninger, vil elevtallet variere. Dette har ført til at vi har vært nødt til å øke undervisningspersonale for en periode. Dette dekkes ved økte tilskudd. 3. I 2. fordeling av skjønnsmidler 2014, har fylkesmannen tildelt Hattfjelldal kommune kr ,-, fordelt på 2 prosjekter. «Bedre skolemiljø» og «utrede søknad om opptak i samisk språkforvaltning». 4. I FS 023/14 og 024/14 er det vedtatt å starte to tiltak på Hattfjelldal oppvekstsenter. I vedtaket står det at dersom tiltaket viser seg å ikke kunne dekkes innenfor årets ramme, fremmes det sak gjennom kommende budsjettreguleringer om mulig ekstra bevilgning. Avdelingsleder har vurdert det slik at tiltakene ikke kan dekkes gjennom avdelingens rammer, og bedt om budsjettregulering.

16 Side 16 av 62 Utgiftene til kjøp av konsesjonskraft, for videresalg, viser seg å ha vært budsjettert for høyt. Tiltakene i punkt 4 finansieres ved å redusere utgiftene til kjøp av konsesjonskraft med tilsvarende beløp. Regnskapsrapport: Skatteinngangen var ved utgangen av april litt høyere enn i samme periode i fjor. Regnskapsrapporten viser ved utgangen av april en forventet situasjon. Det vises for øvrig til egen sak om Årsregnskap 2013 og disponering av regnskapsmessig overskudd fra Det er for øvrig fortsatt svært mange usikkerheter knyttet til driften ved noen avdelinger. Politiske styringsorganer. Her har det påløpt en del advokatutgifter i forbindelse med rettssaken mot forsikringsselskapet i Terra-saken. Ankefristen er ikke gått ut, så det er enda uavklart hva evt. kostnader her vil bli. Sentraladministrasjonen. Regnskapsrapporten viser overskridelser pr i dag. Men stillingsreduksjonene som er budsjettert, skal gjennomføres for andre halvår. Personalforsikringer er belastet for hele året. Rammen forventes å gå i balanse ved utgangen av året. PRO-avdelingen. Et nytt tiltak vil medføre merutgifter resten av året. Utenom dette er innsparingstiltakene i rute, og området vil gå i balanse ved utgangen av året. Det nye tiltaket vil det komme egen sak på når man har oversikt over hvilket omfang det vil få. Helseavdelingen forventes å gå i balanse ved utgangen av året. NAV/Sosial/Barnevern forventes å gå i balanse ved utgangen av året. Hattfjelldal oppvekstsenter. Her har det påløpt kostnader på grunn av ekstra tiltak. Se budsjettregulering pkt. 4. Situasjonen på avdelingen følges nøye. Forventes å gå i balanse ved utgangen av året. Susendal oppvekstsenter forventes å gå i balanse ved utgangen av året. Varntresk oppvekstsenter forventes å gå i balanse ved utgangen av året. Voksenopplæring forventes å gå i balanse ved utgangen av året. Næring/Teknisk/Kultur. Situasjonen på avdelingen følges nøye. Forventes å gå i balanse ved utgangen av året. Asylmottak forventes å gå i balanse ved utgangen av året. Administrative og økonomiske konsekvenser: Netto driftsresultat viser hvor store midler kommunen benytter til avsetning (til fond), investeringer (overføring til investeringsregnskap) og dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd. Pr er budsjettert netto driftsresultat for 2014 på kr ,-. Denne reguleringen fører ikke til noen endring i netto driftsresultat. Kontering: Budsjettreguleringen har kontering i henhold til vedlagte tabell. Konklusjon/anbefaling: Se rådmannens innstilling. Lise Bråten økonomikonsulent

17 Side 17 av 62 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE /416 14/3441 Lise Bråten Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar, i hht Forskrift om årsregnskap og årsberetning, datert , Regnskap 2013 og Årsmelding Regnskapsmessig overskudd er på kr ,44 Overskuddet disponeres til inndekning av tidligere års regnskapsmessig underskudd. Revisors beretning datert tas til orientering. Uttalelse fra Kontrollutvalget i KU-sak 020/14, datert tas til orientering. Følgende budsjettendring foretas: : kr , : kr , Formannskapet Møtebehandling: Protokolltilførsel: Det er ønskelig at det blir laget en oversikt/presentasjon over bruken av Vefsnafondet til kommunestyret den Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-036/14 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar, i hht Forskrift om årsregnskap og årsberetning, datert , Regnskap 2013 og Årsmelding Regnskapsmessig overskudd er på kr ,44 Overskuddet disponeres til inndekning av tidligere års regnskapsmessig underskudd. Revisors beretning datert tas til orientering. Uttalelse fra Kontrollutvalget i KU-sak 020/14, datert tas til orientering. Følgende budsjettendring foretas: : kr ,-

18 : kr ,- Side 18 av 62

19 Side 19 av 62 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel HATTFJELLDAL KOMMUNE - REGNSKAP 2013.pdf Årsmelding 2013.doc Revisors beretning til Hattfjelldal kommunes årsregnskap og rådmannens årsberetning for Revisjonsrapport over revisjon av Hattfjelldal kommunes årsregnskap og årsberetning for Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2013 for Hattfjelldal kommune.pdf Selvkost til kommunene.xlsx Konserregnskap, revisjonsberetning og nøkkeltall.pdf Notat til revisors beretning for presiseringer pkt 6.1.xlsx Oppsummering av saken: Se under saksopplysninger. Saksopplysninger: Årsmelding for 2013 og regnskap for 2013 er avlagt i hht. Kommunelovens 48 nr. 6 og Forskrift om årsregnskap og årsberetning, datert Årsmelding og regnskap har i hht. ovennevnte forskrift vært forelagt revisjon med dertil behandling i Kontrollutvalget. Vedlagt følger Revisors beretning datert og vedtak/uttalelse fra kontrollutvalget i KU-sak 020/14, datert Årsmelding og regnskap for 2013 fremlegges til politisk behandling ut fra bestemmelser gitt i Kommunelov og forskrifter. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til årsregnskapet før regnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal forelegges formannskapet før innstilling gis. Revisjonsberetning og uttalelse fra Kontrollutvalget følger saken. Regnskapet for 2013 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,44. Vurdering: Det vises til vurderinger og kommentarer i årsmeldingen for I det følgende gis følgende kommentarer og vurderinger av kontrollutvalgets uttale til årsregnskapet: Ad.pkt. 2: Revisors påpekning fra regnskapsrevisjonen er ikke fullt ut imøtekommet av administrasjonen. Det vises til kontrollutvalgets kommentar om manglende rapportering til kommunestyret av grunnlaget for fastsettelse av husholdningsavfallsgebyr. Det er som vedlegg til denne saken innhentet årsregnskap og selvkostkalkyle fra Shmil. Dette ligger altså vedlagt saken som svar på revisjonens merknad. På tidspunktet da vårt regnskap ble avlagt, hadde vi ikke mottatt denne dokumentasjonen. Ved behandling av budsjett 2015 vil administrasjonen be Shmil om å få en forkalkyle av gebyrene for husholdningsavfall, og vedlegge dem budsjettet ved politisk behandling.

20 Side 20 av 62 Kontrollutvalget kommenterer også revisjonens merknad til at kommunen ikke følger anordningsprinsippet for utgiftsføring av tilskudd fra Vefsna-fondet. Det vises i den anledning til et notat vedlagt denne saken med presiseringer av budsjetterte og regnskapsførte transaksjoner vedr. Vefsna-fondet. For tilskudd til bedrifter, dvs. for den delen av Vefsnafondet som retter seg mot bedriftene, så er det nå praksis at kommunen bokfører budsjetterte tilskudd i regnskapet fra det tidspunkt de er vedtatt. Når det gjelder finansiering av kommunale prosjekter finansiert av Vefsnafondet, så regnskapsføres belastning av fondet fortløpende når utgiftene påløper. For kommunalt regnskap er det anordningsprinsippet som styrer hvilken periode utgifter og inntekter skal bokføres. Den generelle regelen her er at alle kjente utgifter og inntekter vedr. året skal tas med når regnskapet avsluttes. Bruk av bundne fond skal inntektsføres i takt med påløpte utgifter på prosjektet. Det er et unntak fra denne regelen. Det gjelder tilskudd til andres aktiviteter. Dette skal utgiftsføres når kommunen vedtar å yte tilskuddet. Ad.pkt.4 Øvrige forhold: Når det gjelder brevet fra Næring- og Fiskeridepartementet er dette relatert til en pågående undersøkelse som kontrollutvalget har igangsatt. Brevet er en del av den skriftlige kommunikasjonen som foreligger i saken. Rådmannen har registrert departementets svarbrev til revisjonen og har allerede gitt departementet et tilsvar med ytterligere opplysninger enn det som lå til grunn for det svaret som ble gitt. Det er også bedt om at departementet revurderer sitt standpunkt tuftet på tilleggsopplysningene. Revisjonen har heller ikke avlagt noen utredning til kontrollutvalget. Brevet er derfor tatt ut av en sammenheng. Det er svært underlig at man i behandlingen av regnskapet for 2013 tar med deler av en pågående utredning i 2014, hvor det ikke er konkludert. Andre kommentarer til revisjonsberetningen: Det vises videre til revisors beretning hvor det i pkt. 4.2 gis kommenterer til utfallet av «Terra»- kommunenes rettssak mot Citigroup Inc. Revisor påpeker at det ikke nevnes i noter til regnskapet eller i årsmeldingen hva som ble utfallet av saken. Som kommunestyret tidligere er orientert om ble utfallet ble at saken slik at saken ble avvist av retten i New York den Dvs. etter at fristen for å avlegge regnskapet forelå den Det er også fra revisor siden i revisjonsrapportens pkt. 7.1 påpekt at en ikke har redegjort for resultatet av rettsaken mot forsikringsselskapet ACE. Dom i denne saken falt den Her er ankefristen pr. i dag heller ikke gått ut, og det forefinnes derfor ingen rettskraftig dom. En finner det noe underlig at revisjonen mener rådmannen skal spekulere i hva sakens utfall vil bli, og bruke dette som mulig informasjon knyttet til regnskapet for Administrative og økonomiske konsekvenser: Tidligere års regnskapsmessige underskudd reduseres. Kontering: : kr , : kr ,- Konklusjon/anbefaling: Se forslag til innstilling. Lise Bråten økonomikonsulent

21 Side 21 av 62 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE / /3435 Steinar Lund Eierskapsmelding for Hattfjelldal kommune 2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar eierskapsmeldingen for Hattfjelldal Kommune , datert Kommunestyret vedtar Prinsipper og retningslinjer for Hattfjelldal Kommunes eierskap, jfr. kapittel 5 i meldingen, som kommunens eierskapspolitikk. Formannskapet utpekes som kommunens faste eierskapsutvalg og gjennomfører nødvendige prosesser for å utarbeide forslag til strategier for eierstyring, jfr. kapittel 6 i meldingen. Eierskapsmeldingen skal revideres minimum en gang pr. valgperiode Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-037/14 Vedtak: Kommunestyret vedtar eierskapsmeldingen for Hattfjelldal Kommune , datert Kommunestyret vedtar Prinsipper og retningslinjer for Hattfjelldal Kommunes eierskap, jfr. kapittel 5 i meldingen, som kommunens eierskapspolitikk. Formannskapet utpekes som kommunens faste eierskapsutvalg og gjennomfører nødvendige prosesser for å utarbeide forslag til strategier for eierstyring, jfr. kapittel 6 i meldingen. Eierskapsmeldingen skal revideres minimum en gang pr. valgperiode.

22 Side 22 av 62 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel eierskapsmelding 2014.doc Saksopplysninger: Kommunestyret har flere ganger, og senest i forbindelse med behandling av Boligpolitisk plan, ytret ønske om få utarbeidet en eierskapsmelding for kommunes eierskap i selskaper. Det er ulik historikk og ulike grunner til at Hattfjelldal Kommune har de eierskap i selskaper vi har i dag. Første versjon av eierskapsmeldingen viser at det er et visst behov for avklaring av eierskap i selskaper. I noen av disse selskapene har kommunen et svært marginalt eierskap hvor det er lite aktuelt å utøve en aktiv eierstyring fra kommunens side. I denne første utgaven av eierskapsmeldingen for kommunen vises oversikten over selskapene uten særlig bearbeiding, for å gi et bilde av historikk og status på kommunens eierskap. Høsten 2013/vinteren 2014 ble det utarbeidet forslag til eierskapsmelding. Forslaget ble framlagt for formannskapet i møte den til gjennomgang og innspill til hva slags prosess for politisk diskusjon som ønskes. Forslaget til eierskapsmelding ble revidert/kvalitetssikret før det ble sendt på høring til partigrupper. Høringsperioden var fra til Det er ikke kommet innspill fra partigruppene innen fristen. Et annet innspill fra formannskapet var at det ønskes vurdert en en årlig rullering på eierskapsmeldingen til kommunestyret. Et relativt lite antall kommuner har så langt utarbeidet eierskapsmeldinger. Det finnes ingen fast mal for hvordan en eierskapsmelding skal se ut, og kommunene har ulike innfalsvinkler til arbeidet. Etter KS sin oppfatning bør en eierskapsmelding som minimum ha tre hovedpunkter: Politiske og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de selskaps- og samarbeidsformene Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid med selskapene Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene. Vurdering: En eierskapsmelding vil bidra til å gi oversikt over kommunens samlede virksomhet. Det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske styringsmulighetene som ligger i de ulike selskapsformene. Det vil også bidra til økt åpenhet overfor omverden i forhold til den samlede kommunale virksomhet. Gjennom eierskapsmeldingen kan kommunen dessuten gi mer overordnede styringssignaler til selskapsstyrene, eksempelvis politiske målsettinger knyttet til miljø, likestilling, etikk osv. Et aktiv eierskap og eierstyring er noe kommunen må utvikle over tid gjennom prosesser som involverer politikerne og hvor erfaringene brukes til stadig å forbedre eierstyringen.

23 Side 23 av 62 Når det gjelder revisjon av Eierskapsmeldingen er det ikke naturlig at denne revideres årlig. Meldingen skal omfatte kommunestyrets overordnede poltikk og prinsipper for eierskap. Dette skal normalt ikke endres i løpet av valgperioden. Det foreslås derfor at det normale er at meldingen revideres en gang pr valgperiode, men det kan selvsagt når som helst foretas endringer dersom slike behov skulle oppstå. Administrative og økonomiske konsekvenser: Årlig rullering/oppdatering av eierskapsmeldingen Kontering: Ingen Konklusjon/anbefaling: 1. Kommunestyret vedtar eierskapsmeldingen for Hattfjelldal Kommune , datert Kommunestyret vedtar Prinsipper og retningslinjer for Hattfjelldal Kommunes eierskap, jfr. kapittel 5 i meldingen, som kommunens eierskapspolitikk. 3. Formannskapet utpekes som kommunens faste eierskapsutvalg og gjennomfører nødvendige prosesser for å utarbeide forslag til strategier for eierstyring, jfr. kapittel 6 i meldingen. 4. Eierskapsmeldingen skal revideres minimum en gang pr. valgperiode. Steinar Lund. plan- og prosjektkonsulent

24 Side 24 av 62 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-L12 14/569 14/3802 Steinar Lund Utvidelse av kirkegård Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar at det med bakgrunn i kommunestyrets bevilgning av midler til utarbeidelse av helhetlig plan for kirkegården, så skal utvidelse av kirkegården prioriteres. Øvrig planlegging av området med evt. nytt bårehus, trafikal utforming mv., bør innarbeides i økonomiplan Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-038/14 Vedtak: Formannskapet vedtar at det med bakgrunn i kommunestyrets bevilgning av midler til utarbeidelse av helhetlig plan for kirkegården, så skal utvidelse av kirkegården prioriteres. Øvrig planlegging av området med evt. nytt bårehus, trafikal utforming mv., bør innarbeides i økonomiplan Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen Formannskapsekretær

25 Side 25 av 62 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Notat kirkegårdsutvidelse mars doc Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 2 I Ingebrigtsen, Arnstein Notat kirkegårdsutvidelse mars Saksopplysninger: Kirkevergen har i flere omganger tatt opp behovet for utvidelse av kirkegården i Hattfjelldal. I budsjett for 2014 er det avsatt kr ,- til planlegging av et arbeid med opprusting av området rundt kirkegården, utvidelse av kirkegård, samt bygging av nytt kombinasjonsbygg til bl.a. bårehus. I notat fra 2012/2013 har kirkevergen satt opp behov han mener må ses på i forbindelse med kirkegårdsutvidelsen. Disse behovene er: Bårehuset har behov for ny taktekking, forværelse/gang, skjerming mot sentrum, krav om livssynsnøytralt seremonirom. Det er behov for flere parkeringsplasser ved kirken og kirkegården etter at busstopp og containere ble flyttet. Redskapsbod er ikke ferdig innredet. Trangt. Ikke ideell plassering. Dreneringen på nye kirkegården fra 1970/80 er defekt og det er behov for ny. Etter at det i 2009 ble hogget mesteparten av de store trea på kirkegården er det behov for replanting og rådgivning på tresorter og plassering (landskapsarkitekt) Behov for sentral plassering av vannposter på kirkegården. Vannledning må også gjøres frostfri. Behov for å planlegge å ta i bruk nytt gravfelt i løpet av det første året. Berører eventuelt tomt for nytt servicebygg. Må avklares innen 1. år ca. Nytt kombinasjonsbygg (servicebygg) på ny tomt. Bedre isolert kjølerom. Livssynsnøytralt. Bedre beliggenhet. Unngår vedlikeholdsutgifter på eksisterende bygg. Toalett for brukerne. Det er naturlig å se disse behovene i samband med en eventuell omlegging av Kalkviksvei. Jordmasser på sørsiden av rundkjøringen kan benyttes til oppfylling av ny kirkegård. Eventuelt lage en støyskjerm mellom RV 73 og kirkegården. Arealet mellom omsorgsboligen og kirkegården er sentrumsnært og bør stelles bedre enn det som gjøres i dag. Hva er alternativ bruk av dette arealet? I dag er det steingjerde på baksiden og rustet nettinggjerde på framsiden som bør oppgraderes. Gjenbruk av bårehuset som offentlig toalett, turistinformasjon etc? Kirkevergen fikk i 2010 innhentet tilbud fra 4 ulike landskapsarkitekter og det er flere landskapsarkitektfirma som har spesialisert seg på slike oppdrag.

26 Side 26 av 62 Både i kommunedelplan for Hattfjelldal sentrum vedtatt i 2002 og i reguleringsplan for Nyborg/Svean vedtatt i 1977, er om området for kirkegårdsutvidelse regulert til offentlige formål/kirkegård. Det ble i 1970/80 årene gjennomført drenering av eksiterende kirkegård. I forbindelse med omlegging av Rv 73 ble dreneringen avgravd og det er usikkert om dreneringen ble ført videre gjennom ny vei. Fortsatt er det noe problem med høy grunnvannstand på deler av kirkegården. Vurdering: Det vil være behov for utvidelse av kirkegården i løpet av noen år. I forkant av en slik utvidelse må det avklares hvordan denne utvidelsen skal skje, f.eks. om området skal fylles opp eller ikke. Siden det er store problemer med høy grunnvannstand i området anbefales det sterkt at området oppfylles med jordmasser eller lignende. Overskuddsmasse fra nytt forretningsområde sør for rundkjøringen kan benyttes. Dersom det ved graving av tomter eller annet gravearbeid blir overskuddsmasse kan også disse benyttes til oppfylling. Etter oppfylling må det avklares hvor veier og stier skal gå og det er naturlig å legge drensledninger og vann til vannposter i disse veiene/stiene. Det må også tas stilling til om veiene/stiene skal asfalteres eller ikke. Bårehusets framtid må avklares. Skal det stå der det gjør i dag og eventuelt vedlikeholdes og oppgraderes med nytt forværelse/gang og eventuelt skjermes mot sentrum, eller skal det bygges nytt. Skal det bygges nytt kombinasjonsbygg og hvor skal det plasseres? Gjennom arbeid med trafikksikkerhetsplanen er det sett på muligheter for en ny busstopp for skolebusser ved kryss Kalkviksvei og O.T Olsens vei. Skal dette vurderes i arbeidet med sentrumsplan eller i forbindelse med kirkegårdsutvidelse? Et landskapsarkitektfirma har ofte spesialkompetanse for å detaljplanlegge kirkegårder. Planen vil vise hvor hvert enkelt tre skal stå, hvilket tresort det skal være, hvordan gjerde skal bygges, hvor veier/stier skal være etc. Det vil koste noen hundre tusen kroner å få utarbeidet detaljplanen, men den store kostnaden kommer når en eventuell detaljplan skal gjennomføres. Her må man anta at vi snakker om millionbeløp for å tilrettelegge for utvidelsen av kirkegården. Hvor mange millioner er avhengig om man bevarer bårehuset eller vil bygge nytt kombinasjonsbygg. Alle forslag til løsninger forutsetter at det bevilges midler i økonomiplan/budsjett. Saksbehandler foreslår tre mulige løsninger: 1. Utvidelse av kirkegård. Drenering på eksisterende kirkegård kontrolleres/utskiftes. Det må også sikres at drensvann blir ført videre gjennom Rv 73. Det startes oppfylling på utvidelse av kirkegården. Det planlegges hvor veier/stier skal gå. I forbindelse med opparbeiding av veier/stier foretas drenering og montering av vannposter på den utvidede kirkegården. Det legges veiduk og pukk før veier/stier asfalteres. Kostnadene anslås til ca. kr ,- og innarbeides i økonomiplan/budsjett. Mulig oppstart Kirkegård og kombinasjonsbygg. Som alt.1, men i tillegg: Det planlegges og bygges et nytt kombinasjonsbygg på ca. 80 m2 som skal inneholde bårehus, seremonirom, toalett og redskapsbod på ny tomt. Eksiterende redskapsbod og bårehus rives. Kostnadene anslås til ca. kr ,- og innarbeides i økonomiplan/budsjett. Mulig oppstart 2016 med ferdigstilling i Detaljplanlegging av kirkegårdsområde og sentrumsarealer. Det innhentes tilbud på detaljplanlegging av kirkegård fra ulike firma. Tilbudene fra 2010 er for gamle til at de kan brukes. I detaljplanen skal det inngå følgende: Oversiktsplan med veier/stier Landskapsplan med prinsipp for beplantning og materialer Teknisk plan m. nye koter, ledningsanlegg for drenering, overvann og vann Gravplaner

27 Side 27 av 62 Prinsipp for detaljer evt. støttemurer, vannpost, sitteplasser gjerder og porter, grøftesnitt, kummer med mer. Kostnadsoverslag basert på ferdig kirkegårdsprosjekt Plassering av nytt kombinasjonsbygg Notat basert på ferdig kirkegårdsprosjekt Detaljplanlegging kan da foregå sommer/høst Kostnaden for å få laget en detaljplan anslås til minimum kr ,-. Kostnadsoverslaget som skal følge med detaljplanen vil vise hvor mye det anslagsvis vil koste å gjennomføre planlagt kirkegårdsprosjekt. Det må påregnes flere millioner kroner å få det utført. Selve arbeidet med gjennomføring av kirkegårdsprosjektet må innarbeides i økonomiplan/budsjett og kan tidligst starte i Det må påregnes at prosjektet tidligst kan ferdigstilles i Administrative og økonomiske konsekvenser: Avhengig av hvilken løsning som velges vil det bli arbeid med å innhente tilbud, gjennomføre kontraktsforhandlinger med landskapsarkitekt, oppfølging/planlegging. Dersom man velger løsning 1 eller 2 må det utarbeides drensplaner og planlegge veier/stier. Gjennomføre anbudskonkurranse for utførelse av drenering, vann, oppfylling, asfaltering, planlegge nytt bygg og utførelse/oppsetting av bygget og riving av eksisterende bygg. Uansett forslag som velges vil det medføre bevilgning av midler fra kommunen til gjennomføring av prosjektet. I tillegg vil utvidelsen av kirkegården kreve mer vedlikeholdsmidler og vil ta mer tid. Dersom man velger å bygge nytt kombinasjonsbygg vil også dette medføre økte drifts- og vedlikeholdskostnader. Det er rådmannens vurdering at det i nærmeste fremtid ikke vil være rom for å gjennomføre et totalprosjekt slik det er skissert i tidligere beskrivelser fra kirkeverge. Det bør derfor legges et løp over flere år hvor man prioriterer hvilke tiltak som skal gjennomføres først og sist. Planmessig er det slik at en utvidelse av kirkegården heller ikke trenger ny reguleringsplan, men skal det gjøres vesentlige endringer som skissert i alt. 2, så må reguleringsplanen omarbeides. Kontering: Ingen Konklusjon/anbefaling: Ut i fra en totalvurdering med hovedvekt på kommunens økonomiske situasjon anbefales det at løsningsforslag 1 velges for utvidelse av kirkegård i Hattfjelldal. Alt 3 bør innarbeides i for gjennomføring senere i øknomiplanperioden. Utvidelse av kirkegård: Drenering på eksisterende kirkegård kontrolleres/utskiftes. Det må også sikres at drensvann blir ført videre gjennom Rv 73. Det startes oppfylling på utvidelse av kirkegården. Det planlegges hvor veier/stier skal gå. I forbindelse med opparbeiding av veier/stier foretas drenering og montering av vannposter på den utvidede kirkegården. Det legges veiduk og pukk før veier/stier asfalteres. Kostnadene anslås til ca. kr ,- og innarbeides i økonomiplan/budsjett. Mulig oppstart Steinar Lund. plan- og prosjektkonsulent

28 Side 28 av 62 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE /33 14/3879 Stian Skjærvik Evaluering av Terra-saken - sluttrapport til kommunestyret. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling Rådmannens redegjørelse om gjennomføring av forbedringstiltak, jfr.k.sak 057/08, pkt.3, tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-039/14 Vedtak: Rådmannens redegjørelse om gjennomføring av forbedringstiltak, jfr.k.sak 057/08, pkt.3, tas til orientering.

29 Side 29 av 62 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 2 I Indre Helgeland Forberedelse til evaluering av Terra-saken komtrollutvalgssekretar iat 5 I Indre Helgeland kontrollutvalgssekretari at Rapport om Terra-saken Hattfjelldal kommune Oppsummering av saken: I hht kommunestyrets vedtak i sak 057/08 skulle det rapporteres fra rådmannen når forbedringstiltak har blitt gjennomført som bestilt fra kommunestyret i samme sak. Rapporteringen tilbake til kommunestyret har av flere årsaker ikke blitt gjort. En del av anbefalingene fra rapporter og utredninger ble gjennomført allerede i I tiden etterpå har diverse reglementer og rutiner blitt revidert gjennom egne særskilte saker til kommunestyret. Det er derfor ikke slik at kommunestyret i noen grad ikke har fått informasjon eller vært orientert om det arbeidet som har pågått, men det har ikke blitt laget en sluttrapport som avslutter k.sak 057/08. Rådmannen fremlegger derfor denne saken som en oversikt over de tiltak som er iverksatt og som svar på nevnte bestilling. Saksopplysninger: Kommunestyret besluttet i forbindelse med evalueringen av «Terra-saken» i 2008 i k.sak 057/08, den følgende: 1. Kommunestyret ber om unnskyldning ovenfor innbyggerne i Hattfjelldal med tanke på de vanskeligheter kommunen har havnet i som følge av Terrasaken, her sett i forhold til områder hvor det lokalt har sviktet. Kommunestyret gir også en uforbeholden beklagelse til at vi lot oss villede av Terra Securities ASA i denne saken. 2. Kommunestyret vil sørge for at alle rapportene som er fremlagt i denne saken herunder Rapporten fra kontrollutvalget blir tatt til orientering og lagt til grunn i arbeidet med å utvikle bedre rutiner for utarbeidelse av beslutningsgrunnlag og kvalitetssikring av politisk vedtak. 3. Kommunestyret ber rådmannen gjeninnføre de forbedringstiltak og rette opp de feil og svakheter som er avdekket i alle granskninger i saken, og rapportere til kommunestyret når det er gjort. Arbeidet skal prioriteres og søkes gjennomført i Kontrollutvalget bes følge opp de anbefalinger som fremkommer i rapporten om revisjonsarbeidet. 5. Kommunestyret skal søke og minimere skadevirkningene av Terrasaken i lokalsamfunnet, slik at også innbyggernes tillit til lokalpolitikerne kan gjenreises. I hht pkt 3 i vedtaket har kommunestyret bedt rådmannen gjennomføre de forbedringstiltak og rette opp feil og mangler som er pekt på i granskninger av saken. Tiltakene er anmodet gjennomført i For å kvittere ut pkt 3 overfor kommunestyret, vil rådmannen i det følgende redegjøre for de tiltakene som er iverksatt. Innledningsvis vil en kort liste opp de punkter som evalueringsrapportene/granskningene har pekt på av forbedringspotensialer.

30 Side 30 av 62 Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat leverte rapport datert Her fremkommer følgende anbefalinger: Anbefalinger 1. Rutiner for saksutredning 2. Rutiner for gjennomføring av vedtak Tiltak All saksbehandling skjer i hht gjeldende lovverk, herunder spesielt forvaltningsloven, offentlighetsloven og kommuneloven. I dette ligger at en saksbehandler utreder sak og følger denne saken frem til at vedtak er gjennomført. Rutiner for saksbehandling er beskrevet i egen «Rutinehåndbok for Post-,arkiv- og saksbehandling», vedtatt i f.sak 014/13. Vedtatt Arkivplan inneholder også beskrivelser av hvordan saksbehandlingen skal foregå. Det vises til beskrivelse av tiltak pkt.1. Rådmannen benytter i tillegg eget internsystem (internt notat) for å sikre iverksetting, gjennomføring og oppfølging av vedtak. Det vises også til kommunens økonomireglement, hvor håndtering og gjennomføring av investeringsprosjekter beskrives nærmere. 3. Offentlighet Det vises til beskrivelse av tiltak pkt.1. Det vises også til egen sak til k.styret den om Informasjonsplan. 4. Finansreglement Kommunens finansreglement er revidert i flere omganger etter Det vises til k.sak 059/10 og k.sak 046/12. Det vises også til vedtatt Rutine for finansforvaltning datert , vedtatt av k.styret i sak 048/ Innledende overordnet saksanalyse Det vises til beskrivelse av tiltak pkt.1. Fylkesmannens lovlighetskontroll av finansreglement og finansplasseringer Hattfjelldal kommune, datert : Fylkesmannen vil innledningsvis bemerke at det er funnet mangler ved kommunens finansforvaltningsreglement med hensyn til rutiner for rapportering av utviklingen fra forvalter(e) av finansielle transaksjoner, samt rutiner for rapportering fra uavhengig instans som skal vurdere om forvalter(e) følger opp de fastlagte regler for forvaltning. Det vises her til 3 i Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Fylkesmannen har etter den lovlighetskontroll som er foretatt kommet frem til at følgende avgjørelser gjort av Hattfjelldal kommune må oppheves på grunn av ugyldighet: 1. Kommunestyrets vedtak av om salg av konsesjonsavgift. Vedtaket er i strid med kommuneloven Formannskapets vedtak av om investering av singel A ratet CDO tranche da investeringen må anses å innebære en vesentlig finansiell risiko, og dermed i strid med kommuneloven Kommunestyrets vedtak av om kjøp av CDO med binding til kommunefond. Investeringen innebærer vesentlig finansiell risiko og er dermed i strid med kommuneloven 52.

31 Side 31 av 62 Kommunen må etter dette selge obligasjonene. Dette er en prosess som kommunen bør vurdere i samråd med kompetent økonomisk ekspertise. Fylkesmannen ber om å bli orientert om status og framdriftsplan senest 1. mars Saken er behandlet av Fylkesmannen i medhold av kommuneloven 59, jf. Kommunal- og regionaldepartementets reviderte rundskriv H-25/92, jf. rundskriv H-6/95. Fylkesmannen ønsker en dialog med kommunen når det gjelder den videre håndtering av saken med tanke på løsninger som i minst mulig grad svekker kommunens tjenestetilbud. Vi vil komme tilbake til dette i egen henvendelse til kommunen Anbefaling/Pålegg Tiltak Ad. Finansreglement. Kommunens finansreglement er revidert i flere omganger etter Det vises i den forbindelse til k.sak 059/10 og k.sak 46/12 Det vises også til vedtatt Rutine for finansforvaltning datert , vedtatt av k.styret i sak 048/11. Ad. Lovlighetskontroll Oppfølgingen av de nevnte punkter ble gjennomført i Rådmannen har et ansvar for at administrasjonen og forvaltningen fungerer best mulig og i tråd med lover, regler og krav som stilles. Dette fordrer et kontinuerlig arbeid med å oppdatere, endre, justere forvaltningen slik at den er best mulig rustet for å møte alle kravene. Det er på denne bakgrunn igangsatt og gjennomført over tid arbeid med rutiner og reglement, som går utover det som spesifikk nevnes i granskninger etter Terra-saken oppstod. Det er f.eks. blitt vedtatt Etisk reglement for Hattfjelldal kommune, Rutinehåndboken for post, arkiv og saksbehandling er kommet på plass, det arbeides med anti-korrupsjonstiltak, samtlige reglementer for personaladministrasjonen er revidert og det fremlegges egen plan for informasjonsarbeid for kommunestyret den Vurdering: Rådmannen legger frem denne orienteringen med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i ksak 057/08, pkt.3. Som det fremgår av saksopplysningene er følgende dokumenter behandlet og vedtatt av kommunestyret siden 2008 som del av forbedringsarbeidet etter Terra-saken: Finansreglement, sist revidert Rutine for finansforvaltning, vedtatt Rutinehåndbok for post, arkiv og saksbehandling, vedtatt Etisk reglement, vedtatt Av pågående arbeider kan nevnes: Retningslinjer for anti-korrupsjonsarbeid (2014) Informasjonsplan ( ). Det er rådmannens vurdering at de arbeidene som er gjort og som fortsatt pågår, vil bidra til å sikre kvaliteten på det arbeidet som skjer i forvaltningen, herunder saksbehandling, gjennomføring og oppfølging av vedtak, samt rapportering. Administrative og økonomiske konsekvenser: Se vurdering. Kontering: Ingen.

32 Side 32 av 62 Konklusjon/anbefaling: Rådmannens orientering om gjennomføring av forbedringstiltak tas til orientering. Stian Skjærvik rådmann

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: SIJTI JARNGE/Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 12:00 16:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: SIJTI JARNGE/Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 12:00 16:30 Side 1 av 101 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: SIJTI JARNGE/Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 12:00 16:30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Helene

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 10.06.2015 044/15 Kommunestyret 24.06.2015 046/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 10.06.2015 044/15 Kommunestyret 24.06.2015 046/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-L12 14/569 15/4099 Steinar Lund. 26.05.2015 Utvidelse av kirkegård Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 10.06.2015

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014

Detaljer

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara.

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Harald Lie (representant)

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Sæterstad gård - søknad om støtte fra næringsfond. FE-242, FA-U00 12/628 12/7275 Sigridur Sigursveinsdottir 29.10.2012 Utvalg

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røssvatn Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 66

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røssvatn Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 66 Side 1 av 66 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røssvatn Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng (representant) SP Harald

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 16 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: Ann-Elen Olsen Harald Lie Stian Skjærvik Wenche Valen Helene

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Samisk kultursenter Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 12:00 17:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Samisk kultursenter Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 12:00 17:30. Side 1 av 67 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Samisk kultursenter Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 12:00 17:30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. Side 1 av 14

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. Side 1 av 14 Side 1 av 14 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/204 15/1240 Hogne Hjerpås 11.02.2015 Språksamlinger Sameskolen Midt-Norge Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11 Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen SP

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 7 FE- 13/863 13/5151 Sigridur Sigursveinsdottir 17.07.2013 Nye vedtekter for næringsfond i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 14/788 14/6161 Hogne Hjerpås 07.11.2014 Hattfjelldal Frivilligsentral som kommunal enhet Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/13 Dato: 19.03.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20553/2012 2012/2561 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Bystyret 24.05.2012 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Sammendrag

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok For Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2012 20. april 2012 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2012/10035-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke, medlem

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 26.06.2013 Tidspunkt: 12:00 16:00. Side 1 av 138

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 26.06.2013 Tidspunkt: 12:00 16:00. Side 1 av 138 Side 1 av 138 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 26.06.2013 Tidspunkt: 12:00 16:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Helene Kroken Slettbakk (representant)

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-C03 10/244 15/7868 Hogne Hjerpås 02.11.2015 Oppgradering Hattfjelldal samfunnshus - trinn 3 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. mai 2009 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 13/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 156/2009. Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II.

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 11/1399 15/5997 Stian Skjærvik 15.09.2015 Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer